ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013"

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN och flerårsplan - Ängelholms kommun

2 och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 1 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 10 Tekniska nämnden 16 Kultur- och fritidsnämnden 19 Byggnadsnämnden 22 Miljönämnden 25 Räddningsnämnden 28 Kommunfullmäktige 31 Kommunrevisorerna 33 Valnämnden 34 Överförmyndarnämnden 35 Kommunstyrelsen - finansiering 37 Tekniska nämnden - avfallshantering 41 - vatten- och avloppsverk 42 Kommunfullmäktiges beslut 222/ Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 47 och plan, total verksamhet Resultatbudget/plan 48 Kassaflödesbudget/plan 49 Balansbudget/plan 50 Noter 51 Investeringsbudget i sammandrag 52 Investeringsbudget per projekt 53 och plan, skattefinansierad verksamhet Driftbudget/plan i sammandrag 59 Resultatbudget/plan 60 Kassaflödesbudget/plan 61 Balansbudget/plan 62 och plan, avgiftsfinansierad verksamhet Resultatbudget/plan, avfallshantering 63 Kassaflödesbudget/plan, avfallshantering 63 Balansbudget/plan, avfallshantering 64 Resultatbudget/plan, vatten- och avloppsverk 65 Kassaflödesbudget/plan, vatten- och avloppsverk 65 Balansbudget/plan, vatten- och avloppsverk 66 Bilagor Bidrag till föreningar och organisationer , kommunstyrelsens verksamhetsområden 68 Personalkostnader per styrelse/nämnd/förvaltning 70 Skattesatser och kyrkoavgifter 71 Omslag: Stadshuset i Ängelholm

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ordförande: Åsa Herbst (M) Förvaltningschef: Lilian Eriksson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ökat medborgarfokus Medborgardialog i utvecklingsfrågor Andel medborgare som får svar vid kontakt per telefon genom kundtjänst 10 tillfällen 10 tillfällen Definiera Bättre än mått 10 tillfällen Bättre än Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen Systematiserad information i rätt tid med produktivitets- o effektivitetsmått Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner delaktighet, engagemang och ges möjlighet att utvecklas. Utvecklad samverkan inom SkåneNordväst med fokus på områdena: Ledningssamverkan Gemensam kompetensutveckling Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika åldersgrupper Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen. Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Sjukdagar per anställd ska minska med Minskning av mer- och övertidstimmar Antalet långtidssjuka ska minska Sysselsättningsgrad i % av heltid Antalet anställda med årsarbetstid Medarbetarenkät, totala nöjdheten Årlig rapport - Antal samarbetsforum inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Årlig rapport - Antal samverkansformer med inriktning på kompetensutveckling inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning. Andelen invånare (25-64 år) med postgymnasial utbildning kortare än tre år Ängelholms kommuns placering i Svenskt Näringslivs ranking Nyföretagandet ska vara högre än riksgenomsnittet Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka mer än utvecklingen i riket per år. 0% 0% 0% 5% 5% 5% 2% 0% 0% 89 89,5% 90% 5% 5% 5% genomförande genomförande Bättre än 2012 Bättre än 2012 Förbättring i samtliga kriterier > 2012 > > > > Bättre än Bättre än Förbättring i samtliga kriterier >2%-enheter >2%- enheter >5%- >5%- enheter enheter Bättre än Bättre än Förbättring i samtliga kriterier >2%- enheter >5%- enheter BUD1310 ks 1

4 Kommunstyrelsen Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Att inkomma med uppdragsbeskrivning avseende projektet Staden till havet för ställningstagande i kommunstyrelsen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att utreda formerna för exploatering av Fridhemsområdet, inklusive bedömningar av markvärden, ekonomi m.m. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att med extern konsult genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Dessutom har uppdrag sedan tidigare lämnats åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Nytt datum för återrapportering till kommunstyrelsen fastställs till Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen och planeringen av kommunens verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut. Ett särskilt personalutskott inom kommunstyrelsen svarar för kommunens personaladministrativa verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget och bokslut till fullmäktige. Utöver ansvar för kommunens ekonomi- och personalfunktion har kommunstyrelsen ansvar för växel, medborgarlinje, upphandling och IT-samordning Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor och samverkar i dessa frågor med Ängelholms Näringslivs AB för utveckling av näringslivet i kommunen. Även strategisk markförsörjning och försäljning och förvaltning av kommunens markreserv är en del av kommunstyrelsens ansvar. I verksamheten ingår också strategiska fastighets- och lokalfrågor då tekniska kontorets fastighetsavdelning har övergått till AB Ängelholmslokaler från årsskiftet 2012/. Även budgeten för verksamhetsfastigheterna har överförts från tekniska nämnden. BUD1310 ks 2

5 Kommunstyrelsen Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i kommunstyrelsens budget och plan: För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr, totalt tkr. För anordnande av resa till vänorten Kamen avsätts 250 tkr. Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under,+ 370 tkr. För framtagande av VA-plan avsätts totalt 500 tkr. Kostnaden fördelas med lika delar mellan skattekollektiv och VA-kollektiv, vilket innebär att 250 tkr budgeteras under kommunstyrelsens verksamhet. Under kommer EM i BMX att anordnas i Ängelholm. För ändamålet avsätts 100 tkr. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 250 tkr avseende kostnader för genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. För strategisk kommunikation avsätts 200 tkr årligen. Anslag avseende den årliga Jazzfestivalen överförs från kultur- och fritidsnämnden, 200 tkr. För marknadsföringsåtgärder avseende sponsring av HD-galan samt annonsplats i Magasinet Ängelholm avsätts 300 tkr. Sveriges Pensionärers Förening (SPF) erhåller lokalbidrag med 95 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 upptas med 200 tkr fr.o.m.. För hyra till nytt centralarkiv avsätts 280 tkr fr.o.m.. IT-verksamheten utökas volymmässigt och därför ökar kostnaderna för licenser, fiberledningar och outsourcing. Totalt avsätts 623 tkr fr.o.m.. Kostnaderna fördelas på nämnderna. Medborgarenkät skall genomföras och 81 tkr upptas i planen. Som ett led i förverkligandet av Bredbandsstrategi avsätts tkr årligen -. Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget omfattar anslag för central IT-utrustning (800 tkr/år) och för riskhanteringsåtgärder (800 tkr). Anslaget för markinköp uppgår till tkr/år. Till friidrottsanläggning på f.d. Kulltorpstippen upptas2 000tkr i budget (totalt tkr inkl. marktäckning). Medel upptas även till ett nytt E-arkiv (450 tkr). BUD1310 ks 3

6 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog. Nolltolerans gällande alla former av diskrimineringar, kränkning, våld och hot. Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna. Andelen barn, elever och personal som känner sig trygga i sin verksamhet. 100% Åk 3 > 80% Åk 6 > 77% Åk 9 >79% 100% > 100% > Det hälsofrämjande arbetet bygger på: Ett kontinuerligt värdegrundsarbete Fysisk aktivitet Barnens och elevernas inflytande, delaktighet och ansvar. Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar när det gäller sitt eget lärande. Åk 3 >85% Åk 6 > 58% > > All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Andelen verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument. T.ex. Barnkonventionen, likabehandlingsplan och Ängelholms kommuns miljöplan. 100% 100% >100% Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering. > > Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Förskolan Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. > 77% > 74% > >2 > > Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > > Grundskolan inkl grundsärskolan - andelen elever som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen > 2012 > > BUD1320 bun 4

7 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Andelen elever som upplever att skolan skapar förutsättningar för det egna lärandet. Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Åk 3>87% Åk 6> 69% Åk 9> 47% > 2012 > > > > Fritidshemmet Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande. > 2012 > > Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > > Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan Andelen elever som når de nationella kunskapskraven. > 2012 > > Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > > Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan. > 85% > > Kvalitetssäkringsarbetet bygger på att varje verksamhet upprättar en uppföljningsoch utvärderingsplan Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul. > % > 100% > 100% Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. Andel verksamheter som visar en budget i balans 100% 100% 100% Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Alla verksamheter är en lärande organisation. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Andelen medarbetare som upplever att de arbetar i en lärande organsiation. Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling. > 2012 > 2012 > > > > BUD1320 bun 5

8 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm Andelen verksamheter som genom sin kvalitet och måluppfyllelse skapar ett starkt och positivt innehåll i profileringen Kunskapsstaden Ängelholm. 100% 100% Nämndspecifika uppdrag Att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete, såsom t.ex. en sammanhållen presentation av samtliga förskolor/skolor på kommunens hemsida. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) exkl ökat lokalbehov/hyra Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, särskola, gymnasieskola, elevhälsa, vuxenutbildning och kulturskola. Grundskola och barnomsorg är organiserad i 10 rektorsområden. Ett centralt kansli bistår rektorer/chefer med kompetens bl.a. gällande ekonomi, kvalitetsutveckling, barnomsorgsadministration, skolskjuts- och upphandlingsfrågor. Verksamheten styrs av statliga bestämmelser såsom skollag, skolförordning och läroplaner men också av de nämndmål som årligen antas i samband med budgetarbetet. Verksamhetsförändring Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren genomfört satsningar för ökad måluppfyllese inom samtliga verksamhetsområden. Modellskolan, en dator per elev, naturvetenskap och teknik för alla (NTA), nya språket lyfter och ENTRIS för det entreprenöriella lärandet är några exempel. En central utvecklingsgrupp förstärker arbetet ute i verksamheterna. Det kommande året kommer projekten att utvecklas för att ytterligare förstärka och befästa den positiva utvecklingen som redovisats de senaste läsåren med förbättrade betygsresultat, ökade meritvärden samt minskade skillnader mellan kommunens skolor. BUD1320 bun 6

9 Barn- och utbildningsnämnden Till följd av de förändrade budgetförutsättningar som gäller, där kommunens försvagade befolkningsutveckling i kombination med ett nytt resursfördelningssystem försämrar förvaltningens budgetram med 6,4 mnkr kommer inga nya satsningar eller verksamhetsförändringar att genomföras för budgetår. Bibehållna satsningar i budgetförslaget ; En dator per elev* Läsa-skriva-räkna Central utvecklingsgrupp NTA Ferieskola Lärarlyftet II Modellskola Aktivitet förebygger *Satsningen En dator per elev påbörjas höstterminen Under 3-års perioden är budgeten för leasing av datorer sammanlagt 19,4 mnkr. en behöver omfördelas mellan åren för att bättre anpassas till förväntad kostnad (Se BUN:s IT-plan ). åren - De budgetförutsättningar som aviserats gällande planåren - kommer att innebära en ytterligare minskad budgetram för barn- och utbildningsnämnden. Kommunens försvagade befolkningsutveckling påverkar nämndens budgetram genom en neddragning med 0,9 % av nettokostnaderna samtidigt kommer det förändrade resursfördelningssystemet som har sin grund i kommunens demografiska struktur att beaktas fullt ut. åren kommer att påverkas av uppräkningar av ersättningar till fristående verksamhet framförallt till följd av lönekostnadsutvecklingen men även i form av kostnader för hyresbidrag då fristående verksamhet får sin ersättning utifrån kommunens budgeterade kostnader för motsvarande verksamhet lika villkor. Hur kommande års fastighetshyror kommer att utvecklar är i dagsläget okänt. Behov av ökad budget för nya hyreskontrakt (nybyggnation och renoverade lokaler) Tidigare har om-/nybyggnad av fastigheter tagits upp i investeringsbudgeten. Fr.o.m. kommer dessa objekt istället att hyras av AB Ängelholmslokaler. Hyreskostnaderna för följande nya objekt: inom verksamhetsområdena har reserverats under kommunfullmäktige Hyra Söndrebalgs skola, matsal och café, 300 tkr årligen. Renovering av matsal/café planeras under. Hyra ny förskola Hjärnarp, tkr -. En ny förskola (4 avd) beräknas stå klar. Hyra ny förskola Skälderviken, tkr -. En ny förskola (4 avd) planeras i Skälderviken. Denna ska ersätta befintliga förskoleavdelningar på Errarps skola och i baracker. Förskolan beräknas vara klar. Hyra ny förskoleavdelning Munka Ljungby, 300 tkr -. Ombyggnad beräknas vara klar. Medel för hyra avseende Nyhemsskolan/Villanskolan kommer att budgeteras när projektets omfattning klargjorts. Investeringsprojekt - Inköp av En dator per elev till åk 1-6 fr.o.m Fr.o.m. upptas tkr per år. Årig budget till inventarier/utrustning för grundskola, förskola och gymnasieskola. Stora investering väntas framöver p.g.a. nybyggnad/ombyggnad av skolor/förskolor. Sammantaget upptas tkr till inventarier under planperioden. Därutöver avsätts årligen budget för nya sopsorteringsrum, upprustning av lekredskap och mindre lokalförändringar. BUD1320 bun 7

10 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsdeklarationer Förskolan Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Grundskolan Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Gymnasieskolan Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Vuxenutbildningen Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Verksamhetsmått Bokslut Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Förskola Andelen inskrivna barn i enskild regi Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet Grundskola Ur Öppna jämförelser Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - procent Utfall Läsår 09/10 Utfall Läsår 10/11 79,8 83,0 >2011 >2012 > BUD1320 bun 8

11 Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, <2011 <2012 < Faktiskt värde - ranking Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, 1 4 >2011 >2012 > procentenheter SALSA (avvikelse från modellberäknat värde) Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, SALSA (avvikelse <2011 <2012 < från modellberäknat värde) - ranking Andel behöriga till gymnasieskolan, 88,3 >2010 >2011 >2012 > faktiskt värde - procent Andel behöriga till gymnasieskolan, 141 <2010 <2011 <2012 < faktiskt värde - ranking Effektivitetstal, ranking <2011 <2012 < Gymnasieskola Ur Öppna jämförelser Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde - procent Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde - ranking Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde poäng Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde ranking Utfall Läsår 08/09 Utfall Läsår 09/10 73,4 76,1 >2010 >2011 > <2010 <2011 < ,1 90,5 >2010 >2011 > <2010 <2011 < ,4 14,4 >2010 >2011 > <2010 <2011 <2012 BUD1320 bun 9

12 Socialnämnden Socialnämnd Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Tydliggöra för medborgare/brukare vad man kan förvänta sig av verksamhetens insatser Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa Fortsatt införande av kvalitetsdeklarationer inom socialtjänsten Andel genomförda tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för personer på särskilt boende. Andel personer som är registrerade i Senior Alert Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre % 75% 100% 75% 100% Mindre än 2012 Mindre än Mindre än Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm Årlig rapport om aktuella förebyggande arbeten och projekt samt dess effekter Årlig rapport Årlig rapport Årlig rapport Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda All handläggning/ verkställighet skall vara rättsäker och bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Inga barn skall uppleva en avhysning av kronofogdemyndigheten Barnfattigdomen enl. Rädda barnens årliga statistik skall minska i Ängelholms kommun (kom.ranking 2009=9) Andel nöjda personer med socialtjänstens handläggning Årlig stickprovskontroll inom resp. verksamhet (minst 5 utredningar/ verksamhet) Bättre än 2012 Bättre än Bättre än 93% 94% 95% Årlig kontroll Årlig kontroll Årlig kontroll Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som SN och BUN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering > > Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna insatser Produktivitets- och effektivitetsmål enl. kostnad per brukare (Ensolution) Antal institutionsplaceringar Hemtjänstinsatser i det ordinära boendet bör i varje enskilt ärende inte överstiga kostnaden för motsvarande insats i särskilt boende (brytpunkt 4 tim/dag) Se verksamhetsmått Färre än 2012 Kontroll av hemtjänsttimmar Färre än Kontroll av hemtjänsttimmar Färre än Kontroll av hemtjänsttimmar BUD1330 sn 10

13 Socialnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Stärka IT-stödet för planering- och uppföljning Implementering av verktyget Movit för uppföljning av utförd insatstid inom hemtjänsten Införande av TimeCare Pool för vikarieanskaffning inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden Införande av kvalitetsledningssystem inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden Väl implementerat i samtliga hemtjänstområden Väl implementerat i samtliga hemtjänstområden Väl implementerat i samtliga verksamheter Årlig rapportering av övriga aktiviteter för att stärka IT-stöder för planering- och uppföljning Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Medarbetarna känner stor tillfredställelse och delaktighet med sitt arbete Medarbetarnöjdhet Högre än 2012 Öka och utveckla samverkan med såväl interna som externa parter Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Rekryteringar inom socialtjänsten skall leda till brett sammansatta arbetsgrupper där det finns en mångfald av personer med olika bakgrunder i differentierade åldrar Årlig enkätundersökning till samtliga chefer Bättre än 2012 Bättre än Bättre än All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning Andel omvårdnadspersonal med utbildning 80% 85% 88% Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Utifrån angivna inriktningar i miljöplan skall detta beaktas inom socialtjänstens verksamhetområden Socialtjänsten skall verka för att tydliggöra en eller flera av kommunens profileringsområden Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Nämndspecifika uppdrag Att redovisa en bedömning av det långsiktiga behovet av gruppbostäder inom handikappomsorgen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast BUD1330 sn 11

14 Socialnämnden Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Ängelholms kommun har en samlad socialtjänst innefattande verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt handikappomsorg och psykiatri. Flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden är reglerade enligt olika lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Antalet anställda inom förvaltningen uppgår till drygt 1300 personer varav ca 88% är kvinnor. Verksamhetsförändring Förändringsprocesser initierade under år 2012 För att möta de ökade kostnaderna inom äldreomsorgen har ett antal förändringsprocesser initierats under år Exempel på dessa processer är; inrättande av en ny korttidsavdelning med 17 platser på sjukhuset, ändrad inriktning på vårdplaneringar (VPL) med hemrehabilitering som huvudinriktning, inrättande av personalpool inom den kommunala hemtjänsten, inrättande av hemtagningsteam, avvecklande av vårdboendet/trygghetsboendet Öster Värn samt en sänkning av schablontiderna inom hemtjänsten med 10 procent. Vidare kommer från den utförda tiden för hemtjänstinsatser att ligga till grund för ersättning till utförare samt utgöra underlag för avgiftsdebitering. Samtliga av dessa förändringsprocesser har direkt eller indirekt kostnadsdämpande effekter och kommer vara viktiga instrument för socialförvaltningens möjlighet att klara budget inom tilldelade ramar. Ökad bemanning demensboenden När det gäller särskilda boenden har socialstyrelsen tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven inte bemanningen ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Bl.a. innebär de nya reglerna att en boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Förvaltningen kommer att göra en kartläggning av konsekvenserna för Ängelholms kommun men, med all sannolikhet tillkommer ett behov av ca 5-6 nya årstjänster för att leva upp till socialstyrelsens bemanningskriterier. Ny organisation av boendesektionen inom individ- och familjeomsorgen Ett nytt arbetsteam kommer från hösten 2012 att arbeta utifrån samverkan, helhetssyn och individen i centrum och organiseras inom individ- och familjeomsorgens boendesektion. Målet med den nya organisationen är att minska antalet hemlösa, öka kvaliteten i arbetet mot hemlöshet, BUD1330 sn 12

15 Socialnämnden möjliggöra hemmaplanslösningar och utflytt från våra kommunala HVB (hem får vård och boende) genom tillgång till fler lägenheter, minska antalet vräkningar i kommunen samt garantera tak över huvudet vid akut hemlöshet. Målsättningen med den nya organisationen är vidare att få en mer kostnadseffektiv- och kvalitativ verksamhet. Institutionsvård inom individ- och familjeomsorgen Det pågår ett intensivt arbete inom individ- och familjeomsorgen i syfte att minska antalet institutionsplaceringar och korta ner vårdtiden genom effektivare användande av öppenvårdsalternativ. Bl.a. genom inrättande av en projekttjänst i syfte att stimulera alternativa lösningar till institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar och vuxna. Oförändrat försörjningsstödsanslag Inför budget 2012 reducerades försörjningsstödsanslaget med 1,5 mnkr. Prognosen för innevarande år pekar på ett underskott motsvarande detta belopp. Inom verksamheten pågår och utvecklas samverkansformer med andra parter såsom Arbetsförmedlingen och Resurscenter vilket förhoppningsvis bidrar till minskade utbetalningsnivåer. I budgeten för år ligger anslaget på samma nivå som år Utökat anslag kvinnojouren Socialnämnden har under våren 2012 antagit nya samverkansformer med Kvinnojouren i Ängelholm. Den utökade samverkan innebär i större utsträckning ett helhetsperspektiv och fullständigt stöd till våldsutsatta familjer. Detta är en förutsättning för ett lyckat resultat i kvinnofridsarbetet. Ett utökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren möjliggör en sådan samverkan. I budgeten har 160 tkr upptagits som utökat stöd till kvinnojouren. Nytt demensboende med 24 platser i Munka Ljungby Under hösten beräknas det nya demensboendet i Munka Ljungby vara färdigställt. Driften av demensboendet kommer att ske i kommunal regi och platserna kommer att succesivt tas i anspråk. Helårskostnaden för platserna inkl. lokalhyra beräknas till 14,0 mnkr. medel för del av och framåt finns upptagna under kommunfullmäktiges reserver. Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade Inom handikappomsorgen kommer under år en ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade att uppföras. Socialnämnden har förhoppningar om att gruppbostaden skall kunna tas i bruk senast från halvårsskiftet. Helårskostnaden för det nya psykiatriboendet beräknas till 4,8 mnkr. medel för år och framåt finns upptagna under kommunfullmäktiges reserver. Kvinnofridsverksamhet Kommunen bedriver kvinnofridsverksamhet sedan juni Verksamheten har hittills finansierats genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Utvecklingsprojekt Kriscentrum för män bedrivs i samverkan med Båstad och Örkelljunga sedan 2010 och även denna del finansieras av medel från Socialstyrelsen. Verksamheterna Kvinnofrid/Kriscentrum för män består av tre medarbetare på 2,5 grundtjänster. Projekt Kvinnofrid arbetar med kvalitativt stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. Genom Kriscentrum för män som komplement kan hela familjen erbjudas hjälp. Socialstyrelsens bidrag till kommunerna för att bedriva Kvinnofridsverksamhet har reducerats under de senaste åren. För år 2012 har Ängelholms kommun blivit beviljad 1,0 mnkr. Av dessa medel överförs ca 200 tkr till kvinnojouren i Ängelholm för att utveckla sin del av verksamheten. Då den totala kostnaden för kommunens kvinnofridsverksamhet uppgår till ca 1,3 mnkr innebär detta att socialförvaltningen år 2012 måste egenfinansiera verksamheten med ca 0,5 mnkr. För år är det mycket ovisst om och hur mycket statsbidrag som kommer att beviljas för denna verksamhet. Socialförvaltningen har ännu inte fått något besked för år men enligt uppgifter från Socialstyrelsen har de statliga medlen för denna verksamhet krympt. BUD1330 sn 13

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

KALLELSE 2013-08-22. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-08-22. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00. Sekreterare KALLELSE 2013-08-22 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget Verksamhetsplan Årsredovisning 2011 Omslaget: Flicka på gunga. Alla beslut och frågor som rör barn i kommunal verksamhet ska beaktas och prövas utifrån Barnkonventionens principer.

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19 Illustration Nya Torg Hörby (Atkins, Malmö) Ombyggnaden beräknas bli klar under våren 2011 2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Mandatfördelning

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget ÄLDREOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer