ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013"

Transkript

1 ÄNGELHOLMS KOMMUN och flerårsplan - Ängelholms kommun

2 och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 1 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 10 Tekniska nämnden 16 Kultur- och fritidsnämnden 19 Byggnadsnämnden 22 Miljönämnden 25 Räddningsnämnden 28 Kommunfullmäktige 31 Kommunrevisorerna 33 Valnämnden 34 Överförmyndarnämnden 35 Kommunstyrelsen - finansiering 37 Tekniska nämnden - avfallshantering 41 - vatten- och avloppsverk 42 Kommunfullmäktiges beslut 222/ Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 47 och plan, total verksamhet Resultatbudget/plan 48 Kassaflödesbudget/plan 49 Balansbudget/plan 50 Noter 51 Investeringsbudget i sammandrag 52 Investeringsbudget per projekt 53 och plan, skattefinansierad verksamhet Driftbudget/plan i sammandrag 59 Resultatbudget/plan 60 Kassaflödesbudget/plan 61 Balansbudget/plan 62 och plan, avgiftsfinansierad verksamhet Resultatbudget/plan, avfallshantering 63 Kassaflödesbudget/plan, avfallshantering 63 Balansbudget/plan, avfallshantering 64 Resultatbudget/plan, vatten- och avloppsverk 65 Kassaflödesbudget/plan, vatten- och avloppsverk 65 Balansbudget/plan, vatten- och avloppsverk 66 Bilagor Bidrag till föreningar och organisationer , kommunstyrelsens verksamhetsområden 68 Personalkostnader per styrelse/nämnd/förvaltning 70 Skattesatser och kyrkoavgifter 71 Omslag: Stadshuset i Ängelholm

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ordförande: Åsa Herbst (M) Förvaltningschef: Lilian Eriksson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ökat medborgarfokus Medborgardialog i utvecklingsfrågor Andel medborgare som får svar vid kontakt per telefon genom kundtjänst 10 tillfällen 10 tillfällen Definiera Bättre än mått 10 tillfällen Bättre än Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen Systematiserad information i rätt tid med produktivitets- o effektivitetsmått Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner delaktighet, engagemang och ges möjlighet att utvecklas. Utvecklad samverkan inom SkåneNordväst med fokus på områdena: Ledningssamverkan Gemensam kompetensutveckling Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika åldersgrupper Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen. Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Sjukdagar per anställd ska minska med Minskning av mer- och övertidstimmar Antalet långtidssjuka ska minska Sysselsättningsgrad i % av heltid Antalet anställda med årsarbetstid Medarbetarenkät, totala nöjdheten Årlig rapport - Antal samarbetsforum inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Årlig rapport - Antal samverkansformer med inriktning på kompetensutveckling inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning. Andelen invånare (25-64 år) med postgymnasial utbildning kortare än tre år Ängelholms kommuns placering i Svenskt Näringslivs ranking Nyföretagandet ska vara högre än riksgenomsnittet Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka mer än utvecklingen i riket per år. 0% 0% 0% 5% 5% 5% 2% 0% 0% 89 89,5% 90% 5% 5% 5% genomförande genomförande Bättre än 2012 Bättre än 2012 Förbättring i samtliga kriterier > 2012 > > > > Bättre än Bättre än Förbättring i samtliga kriterier >2%-enheter >2%- enheter >5%- >5%- enheter enheter Bättre än Bättre än Förbättring i samtliga kriterier >2%- enheter >5%- enheter BUD1310 ks 1

4 Kommunstyrelsen Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Att inkomma med uppdragsbeskrivning avseende projektet Staden till havet för ställningstagande i kommunstyrelsen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att utreda formerna för exploatering av Fridhemsområdet, inklusive bedömningar av markvärden, ekonomi m.m. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att med extern konsult genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Dessutom har uppdrag sedan tidigare lämnats åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Nytt datum för återrapportering till kommunstyrelsen fastställs till Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen och planeringen av kommunens verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut. Ett särskilt personalutskott inom kommunstyrelsen svarar för kommunens personaladministrativa verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget och bokslut till fullmäktige. Utöver ansvar för kommunens ekonomi- och personalfunktion har kommunstyrelsen ansvar för växel, medborgarlinje, upphandling och IT-samordning Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor och samverkar i dessa frågor med Ängelholms Näringslivs AB för utveckling av näringslivet i kommunen. Även strategisk markförsörjning och försäljning och förvaltning av kommunens markreserv är en del av kommunstyrelsens ansvar. I verksamheten ingår också strategiska fastighets- och lokalfrågor då tekniska kontorets fastighetsavdelning har övergått till AB Ängelholmslokaler från årsskiftet 2012/. Även budgeten för verksamhetsfastigheterna har överförts från tekniska nämnden. BUD1310 ks 2

5 Kommunstyrelsen Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i kommunstyrelsens budget och plan: För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr, totalt tkr. För anordnande av resa till vänorten Kamen avsätts 250 tkr. Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under,+ 370 tkr. För framtagande av VA-plan avsätts totalt 500 tkr. Kostnaden fördelas med lika delar mellan skattekollektiv och VA-kollektiv, vilket innebär att 250 tkr budgeteras under kommunstyrelsens verksamhet. Under kommer EM i BMX att anordnas i Ängelholm. För ändamålet avsätts 100 tkr. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 250 tkr avseende kostnader för genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. För strategisk kommunikation avsätts 200 tkr årligen. Anslag avseende den årliga Jazzfestivalen överförs från kultur- och fritidsnämnden, 200 tkr. För marknadsföringsåtgärder avseende sponsring av HD-galan samt annonsplats i Magasinet Ängelholm avsätts 300 tkr. Sveriges Pensionärers Förening (SPF) erhåller lokalbidrag med 95 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 upptas med 200 tkr fr.o.m.. För hyra till nytt centralarkiv avsätts 280 tkr fr.o.m.. IT-verksamheten utökas volymmässigt och därför ökar kostnaderna för licenser, fiberledningar och outsourcing. Totalt avsätts 623 tkr fr.o.m.. Kostnaderna fördelas på nämnderna. Medborgarenkät skall genomföras och 81 tkr upptas i planen. Som ett led i förverkligandet av Bredbandsstrategi avsätts tkr årligen -. Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget omfattar anslag för central IT-utrustning (800 tkr/år) och för riskhanteringsåtgärder (800 tkr). Anslaget för markinköp uppgår till tkr/år. Till friidrottsanläggning på f.d. Kulltorpstippen upptas2 000tkr i budget (totalt tkr inkl. marktäckning). Medel upptas även till ett nytt E-arkiv (450 tkr). BUD1310 ks 3

6 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog. Nolltolerans gällande alla former av diskrimineringar, kränkning, våld och hot. Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna. Andelen barn, elever och personal som känner sig trygga i sin verksamhet. 100% Åk 3 > 80% Åk 6 > 77% Åk 9 >79% 100% > 100% > Det hälsofrämjande arbetet bygger på: Ett kontinuerligt värdegrundsarbete Fysisk aktivitet Barnens och elevernas inflytande, delaktighet och ansvar. Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar när det gäller sitt eget lärande. Åk 3 >85% Åk 6 > 58% > > All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Andelen verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument. T.ex. Barnkonventionen, likabehandlingsplan och Ängelholms kommuns miljöplan. 100% 100% >100% Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering. > > Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Förskolan Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. > 77% > 74% > >2 > > Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > > Grundskolan inkl grundsärskolan - andelen elever som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen > 2012 > > BUD1320 bun 4

7 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Andelen elever som upplever att skolan skapar förutsättningar för det egna lärandet. Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Åk 3>87% Åk 6> 69% Åk 9> 47% > 2012 > > > > Fritidshemmet Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande. > 2012 > > Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > > Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan Andelen elever som når de nationella kunskapskraven. > 2012 > > Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > > Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan. > 85% > > Kvalitetssäkringsarbetet bygger på att varje verksamhet upprättar en uppföljningsoch utvärderingsplan Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul. > % > 100% > 100% Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. Andel verksamheter som visar en budget i balans 100% 100% 100% Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Alla verksamheter är en lärande organisation. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Andelen medarbetare som upplever att de arbetar i en lärande organsiation. Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling. > 2012 > 2012 > > > > BUD1320 bun 5

8 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm Andelen verksamheter som genom sin kvalitet och måluppfyllelse skapar ett starkt och positivt innehåll i profileringen Kunskapsstaden Ängelholm. 100% 100% Nämndspecifika uppdrag Att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete, såsom t.ex. en sammanhållen presentation av samtliga förskolor/skolor på kommunens hemsida. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) exkl ökat lokalbehov/hyra Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, särskola, gymnasieskola, elevhälsa, vuxenutbildning och kulturskola. Grundskola och barnomsorg är organiserad i 10 rektorsområden. Ett centralt kansli bistår rektorer/chefer med kompetens bl.a. gällande ekonomi, kvalitetsutveckling, barnomsorgsadministration, skolskjuts- och upphandlingsfrågor. Verksamheten styrs av statliga bestämmelser såsom skollag, skolförordning och läroplaner men också av de nämndmål som årligen antas i samband med budgetarbetet. Verksamhetsförändring Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren genomfört satsningar för ökad måluppfyllese inom samtliga verksamhetsområden. Modellskolan, en dator per elev, naturvetenskap och teknik för alla (NTA), nya språket lyfter och ENTRIS för det entreprenöriella lärandet är några exempel. En central utvecklingsgrupp förstärker arbetet ute i verksamheterna. Det kommande året kommer projekten att utvecklas för att ytterligare förstärka och befästa den positiva utvecklingen som redovisats de senaste läsåren med förbättrade betygsresultat, ökade meritvärden samt minskade skillnader mellan kommunens skolor. BUD1320 bun 6

9 Barn- och utbildningsnämnden Till följd av de förändrade budgetförutsättningar som gäller, där kommunens försvagade befolkningsutveckling i kombination med ett nytt resursfördelningssystem försämrar förvaltningens budgetram med 6,4 mnkr kommer inga nya satsningar eller verksamhetsförändringar att genomföras för budgetår. Bibehållna satsningar i budgetförslaget ; En dator per elev* Läsa-skriva-räkna Central utvecklingsgrupp NTA Ferieskola Lärarlyftet II Modellskola Aktivitet förebygger *Satsningen En dator per elev påbörjas höstterminen Under 3-års perioden är budgeten för leasing av datorer sammanlagt 19,4 mnkr. en behöver omfördelas mellan åren för att bättre anpassas till förväntad kostnad (Se BUN:s IT-plan ). åren - De budgetförutsättningar som aviserats gällande planåren - kommer att innebära en ytterligare minskad budgetram för barn- och utbildningsnämnden. Kommunens försvagade befolkningsutveckling påverkar nämndens budgetram genom en neddragning med 0,9 % av nettokostnaderna samtidigt kommer det förändrade resursfördelningssystemet som har sin grund i kommunens demografiska struktur att beaktas fullt ut. åren kommer att påverkas av uppräkningar av ersättningar till fristående verksamhet framförallt till följd av lönekostnadsutvecklingen men även i form av kostnader för hyresbidrag då fristående verksamhet får sin ersättning utifrån kommunens budgeterade kostnader för motsvarande verksamhet lika villkor. Hur kommande års fastighetshyror kommer att utvecklar är i dagsläget okänt. Behov av ökad budget för nya hyreskontrakt (nybyggnation och renoverade lokaler) Tidigare har om-/nybyggnad av fastigheter tagits upp i investeringsbudgeten. Fr.o.m. kommer dessa objekt istället att hyras av AB Ängelholmslokaler. Hyreskostnaderna för följande nya objekt: inom verksamhetsområdena har reserverats under kommunfullmäktige Hyra Söndrebalgs skola, matsal och café, 300 tkr årligen. Renovering av matsal/café planeras under. Hyra ny förskola Hjärnarp, tkr -. En ny förskola (4 avd) beräknas stå klar. Hyra ny förskola Skälderviken, tkr -. En ny förskola (4 avd) planeras i Skälderviken. Denna ska ersätta befintliga förskoleavdelningar på Errarps skola och i baracker. Förskolan beräknas vara klar. Hyra ny förskoleavdelning Munka Ljungby, 300 tkr -. Ombyggnad beräknas vara klar. Medel för hyra avseende Nyhemsskolan/Villanskolan kommer att budgeteras när projektets omfattning klargjorts. Investeringsprojekt - Inköp av En dator per elev till åk 1-6 fr.o.m Fr.o.m. upptas tkr per år. Årig budget till inventarier/utrustning för grundskola, förskola och gymnasieskola. Stora investering väntas framöver p.g.a. nybyggnad/ombyggnad av skolor/förskolor. Sammantaget upptas tkr till inventarier under planperioden. Därutöver avsätts årligen budget för nya sopsorteringsrum, upprustning av lekredskap och mindre lokalförändringar. BUD1320 bun 7

10 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsdeklarationer Förskolan Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Grundskolan Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Gymnasieskolan Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Vuxenutbildningen Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Verksamhetsmått Bokslut Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Förskola Andelen inskrivna barn i enskild regi Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet Grundskola Ur Öppna jämförelser Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - procent Utfall Läsår 09/10 Utfall Läsår 10/11 79,8 83,0 >2011 >2012 > BUD1320 bun 8

11 Barn- och utbildningsnämnden Bokslut Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, <2011 <2012 < Faktiskt värde - ranking Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, 1 4 >2011 >2012 > procentenheter SALSA (avvikelse från modellberäknat värde) Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, SALSA (avvikelse <2011 <2012 < från modellberäknat värde) - ranking Andel behöriga till gymnasieskolan, 88,3 >2010 >2011 >2012 > faktiskt värde - procent Andel behöriga till gymnasieskolan, 141 <2010 <2011 <2012 < faktiskt värde - ranking Effektivitetstal, ranking <2011 <2012 < Gymnasieskola Ur Öppna jämförelser Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde - procent Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde - ranking Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde poäng Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde ranking Utfall Läsår 08/09 Utfall Läsår 09/10 73,4 76,1 >2010 >2011 > <2010 <2011 < ,1 90,5 >2010 >2011 > <2010 <2011 < ,4 14,4 >2010 >2011 > <2010 <2011 <2012 BUD1320 bun 9

12 Socialnämnden Socialnämnd Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Tydliggöra för medborgare/brukare vad man kan förvänta sig av verksamhetens insatser Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa Fortsatt införande av kvalitetsdeklarationer inom socialtjänsten Andel genomförda tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för personer på särskilt boende. Andel personer som är registrerade i Senior Alert Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre % 75% 100% 75% 100% Mindre än 2012 Mindre än Mindre än Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm Årlig rapport om aktuella förebyggande arbeten och projekt samt dess effekter Årlig rapport Årlig rapport Årlig rapport Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda All handläggning/ verkställighet skall vara rättsäker och bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Inga barn skall uppleva en avhysning av kronofogdemyndigheten Barnfattigdomen enl. Rädda barnens årliga statistik skall minska i Ängelholms kommun (kom.ranking 2009=9) Andel nöjda personer med socialtjänstens handläggning Årlig stickprovskontroll inom resp. verksamhet (minst 5 utredningar/ verksamhet) Bättre än 2012 Bättre än Bättre än 93% 94% 95% Årlig kontroll Årlig kontroll Årlig kontroll Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som SN och BUN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering > > Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna insatser Produktivitets- och effektivitetsmål enl. kostnad per brukare (Ensolution) Antal institutionsplaceringar Hemtjänstinsatser i det ordinära boendet bör i varje enskilt ärende inte överstiga kostnaden för motsvarande insats i särskilt boende (brytpunkt 4 tim/dag) Se verksamhetsmått Färre än 2012 Kontroll av hemtjänsttimmar Färre än Kontroll av hemtjänsttimmar Färre än Kontroll av hemtjänsttimmar BUD1330 sn 10

13 Socialnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Stärka IT-stödet för planering- och uppföljning Implementering av verktyget Movit för uppföljning av utförd insatstid inom hemtjänsten Införande av TimeCare Pool för vikarieanskaffning inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden Införande av kvalitetsledningssystem inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden Väl implementerat i samtliga hemtjänstområden Väl implementerat i samtliga hemtjänstområden Väl implementerat i samtliga verksamheter Årlig rapportering av övriga aktiviteter för att stärka IT-stöder för planering- och uppföljning Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Medarbetarna känner stor tillfredställelse och delaktighet med sitt arbete Medarbetarnöjdhet Högre än 2012 Öka och utveckla samverkan med såväl interna som externa parter Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Rekryteringar inom socialtjänsten skall leda till brett sammansatta arbetsgrupper där det finns en mångfald av personer med olika bakgrunder i differentierade åldrar Årlig enkätundersökning till samtliga chefer Bättre än 2012 Bättre än Bättre än All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning Andel omvårdnadspersonal med utbildning 80% 85% 88% Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Utifrån angivna inriktningar i miljöplan skall detta beaktas inom socialtjänstens verksamhetområden Socialtjänsten skall verka för att tydliggöra en eller flera av kommunens profileringsområden Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Nämndspecifika uppdrag Att redovisa en bedömning av det långsiktiga behovet av gruppbostäder inom handikappomsorgen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast BUD1330 sn 11

14 Socialnämnden Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Ängelholms kommun har en samlad socialtjänst innefattande verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt handikappomsorg och psykiatri. Flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden är reglerade enligt olika lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Antalet anställda inom förvaltningen uppgår till drygt 1300 personer varav ca 88% är kvinnor. Verksamhetsförändring Förändringsprocesser initierade under år 2012 För att möta de ökade kostnaderna inom äldreomsorgen har ett antal förändringsprocesser initierats under år Exempel på dessa processer är; inrättande av en ny korttidsavdelning med 17 platser på sjukhuset, ändrad inriktning på vårdplaneringar (VPL) med hemrehabilitering som huvudinriktning, inrättande av personalpool inom den kommunala hemtjänsten, inrättande av hemtagningsteam, avvecklande av vårdboendet/trygghetsboendet Öster Värn samt en sänkning av schablontiderna inom hemtjänsten med 10 procent. Vidare kommer från den utförda tiden för hemtjänstinsatser att ligga till grund för ersättning till utförare samt utgöra underlag för avgiftsdebitering. Samtliga av dessa förändringsprocesser har direkt eller indirekt kostnadsdämpande effekter och kommer vara viktiga instrument för socialförvaltningens möjlighet att klara budget inom tilldelade ramar. Ökad bemanning demensboenden När det gäller särskilda boenden har socialstyrelsen tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven inte bemanningen ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Bl.a. innebär de nya reglerna att en boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Förvaltningen kommer att göra en kartläggning av konsekvenserna för Ängelholms kommun men, med all sannolikhet tillkommer ett behov av ca 5-6 nya årstjänster för att leva upp till socialstyrelsens bemanningskriterier. Ny organisation av boendesektionen inom individ- och familjeomsorgen Ett nytt arbetsteam kommer från hösten 2012 att arbeta utifrån samverkan, helhetssyn och individen i centrum och organiseras inom individ- och familjeomsorgens boendesektion. Målet med den nya organisationen är att minska antalet hemlösa, öka kvaliteten i arbetet mot hemlöshet, BUD1330 sn 12

15 Socialnämnden möjliggöra hemmaplanslösningar och utflytt från våra kommunala HVB (hem får vård och boende) genom tillgång till fler lägenheter, minska antalet vräkningar i kommunen samt garantera tak över huvudet vid akut hemlöshet. Målsättningen med den nya organisationen är vidare att få en mer kostnadseffektiv- och kvalitativ verksamhet. Institutionsvård inom individ- och familjeomsorgen Det pågår ett intensivt arbete inom individ- och familjeomsorgen i syfte att minska antalet institutionsplaceringar och korta ner vårdtiden genom effektivare användande av öppenvårdsalternativ. Bl.a. genom inrättande av en projekttjänst i syfte att stimulera alternativa lösningar till institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar och vuxna. Oförändrat försörjningsstödsanslag Inför budget 2012 reducerades försörjningsstödsanslaget med 1,5 mnkr. Prognosen för innevarande år pekar på ett underskott motsvarande detta belopp. Inom verksamheten pågår och utvecklas samverkansformer med andra parter såsom Arbetsförmedlingen och Resurscenter vilket förhoppningsvis bidrar till minskade utbetalningsnivåer. I budgeten för år ligger anslaget på samma nivå som år Utökat anslag kvinnojouren Socialnämnden har under våren 2012 antagit nya samverkansformer med Kvinnojouren i Ängelholm. Den utökade samverkan innebär i större utsträckning ett helhetsperspektiv och fullständigt stöd till våldsutsatta familjer. Detta är en förutsättning för ett lyckat resultat i kvinnofridsarbetet. Ett utökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren möjliggör en sådan samverkan. I budgeten har 160 tkr upptagits som utökat stöd till kvinnojouren. Nytt demensboende med 24 platser i Munka Ljungby Under hösten beräknas det nya demensboendet i Munka Ljungby vara färdigställt. Driften av demensboendet kommer att ske i kommunal regi och platserna kommer att succesivt tas i anspråk. Helårskostnaden för platserna inkl. lokalhyra beräknas till 14,0 mnkr. medel för del av och framåt finns upptagna under kommunfullmäktiges reserver. Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade Inom handikappomsorgen kommer under år en ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade att uppföras. Socialnämnden har förhoppningar om att gruppbostaden skall kunna tas i bruk senast från halvårsskiftet. Helårskostnaden för det nya psykiatriboendet beräknas till 4,8 mnkr. medel för år och framåt finns upptagna under kommunfullmäktiges reserver. Kvinnofridsverksamhet Kommunen bedriver kvinnofridsverksamhet sedan juni Verksamheten har hittills finansierats genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Utvecklingsprojekt Kriscentrum för män bedrivs i samverkan med Båstad och Örkelljunga sedan 2010 och även denna del finansieras av medel från Socialstyrelsen. Verksamheterna Kvinnofrid/Kriscentrum för män består av tre medarbetare på 2,5 grundtjänster. Projekt Kvinnofrid arbetar med kvalitativt stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. Genom Kriscentrum för män som komplement kan hela familjen erbjudas hjälp. Socialstyrelsens bidrag till kommunerna för att bedriva Kvinnofridsverksamhet har reducerats under de senaste åren. För år 2012 har Ängelholms kommun blivit beviljad 1,0 mnkr. Av dessa medel överförs ca 200 tkr till kvinnojouren i Ängelholm för att utveckla sin del av verksamheten. Då den totala kostnaden för kommunens kvinnofridsverksamhet uppgår till ca 1,3 mnkr innebär detta att socialförvaltningen år 2012 måste egenfinansiera verksamheten med ca 0,5 mnkr. För år är det mycket ovisst om och hur mycket statsbidrag som kommer att beviljas för denna verksamhet. Socialförvaltningen har ännu inte fått något besked för år men enligt uppgifter från Socialstyrelsen har de statliga medlen för denna verksamhet krympt. BUD1330 sn 13

16 Socialnämnden Övriga reserver för socialnämndens verksamhetsområde under kommunfullmäktige - Indexuppräkning av avtal med privata vårdgivare med tkr samt tkr. - Medel för utbildning av omvårdnadspersonal (1 000 tkr per år). Investeringsbudget Inom investeringsbudgeten upptas 1,6 mnkr för anskaffning av trygghetslarm, införskaffande av mobiltelefoner för nyttjande av programvaran Movit samt inventarieanskaffning inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration familjerätt Du blir kontaktad senast inom två arbetsdagar av familjerätten efter Din första kontakt. Handläggaren förklarar hur Ditt ärende går till och hur lång väntetid Ditt ärende förväntas ta. Familjerätten erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation. Vi garanterar att Ni får tid inom en månad. Som adoptivförälder erbjuder vi Dig stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen, Älvan. Kvalitetsdeklaration missbruksvård Att Du senast inom fem arbetsdagar får komma på ett första besök. Om behovet bedöms som akut kan vi träffa dig samma dag. Att Du vid första kontakten med din socialsekreterare får tydlig information om vad som kan erbjudas och hur handläggningen går till. Informationen ska vara lätt att förstå. Att Du också har möjlighet till rådgivning inom två arbetsdagar från det att du kontaktat socialtjänsten. Du som barn eller anhörig till en person som missbrukar får stöd och råd. Kvalitetsdeklaration hemtjänst Tillsammans med Dig upprättar vi en plan för hur vi på bästa sätt kan utföra hjälpen. Alla inom hemtjänsten bär synliga tjänstekort där det framgår att vi kommer från hemtjänsten i Ängelholms kommun. Du har möjlighet att välja utförare av hjälpen. Att vi informerar Dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Kvalitetsdeklaration trygghetsjour Vi besvarar Ditt larm dygnet runt och målsättningen är att Du ska få hjälp inom 30 minuter efter Du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att Du behöver kontakt med distriktssköterska eller läkare hjälper vi Dig med kontakten. Alla inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort där det framkommer att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Att vi informerar Dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Kvalitetsdeklaration särskilt boende Tillsammans med Dig upprättar vi en plan för hur vi på bästa sätt kan utföra hjälpen. Du har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Om Du önskar kommer det att finnas någon hos Dig i livets slutskede. Att vi informerar Dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. BUD1330 sn 14

17 Socialnämnden Kvalitetsdeklarationer för bostad med särskild service enligt LSS Att inom en vecka från det att du flyttat in ska vi tillsammans med dig starta arbetet med din individuella genomförandeplan. Att du får möjlighet att med stöd av personal delta i en individuell fritidsaktivitet per vecka. Kvalitetsdeklaration för insatsen korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. Kvalitetsdeklaration för daglig verksamhet enligt LSS Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling. Verksamhetsmått Bokslut Individ- och familjeomsorg Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. 50% 35% 35% 35% 35% Försörjningsstöd, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Extern placering, barn och ungdom, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Extern placering, vuxna, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Hemvård Kostnad per dygn i särskilt boende (Ensolution) Kostnad per hemtjänsttimme i ordinärt boende (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet ej uppnått Kostnad för utskrivningsklara patienter, antal dagar Målet ej uppnått Handikappomsorg Kostnad per dygn för gruppbostad med särskild service (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Kostnad per timme i daglig verksamhet (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått BUD1330 sn 15

18 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Ordförande: Christer Örning (M) Förvaltningschef: Mikael Fritzon Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal* Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Arbeta för goda kommunikationer och god boendemiljö. Antal km ny- och ombyggda 3,0 km 8,0 km 7,0 km gc-vägar med belysning (minst) Gator, förnyelsetakt 97 år 97 år 97 år GC-vägar, förnyelsetakt 47 år 47 år 47 år Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Driva en effektiv verksamhet med stark fokus på kund och medarbetare samt vårda våra humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Införande av LEANprocesser inom Tekniska nämndens verksamhetsområden. ering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer *Nyckeltalen grundar sig på budget inom ram. Förbättring av resultat i SCB:s medborgarundersökning av sammanvägda betyget i kommunikation och miljö NRI; samt gator o vägar, gång- o cykelvägar, vatten o avlopp, renhållning NMI (antal betyg som förbättrats sedan förregående mätning) Antal kvm parkyta per kommuninvånare (minst) Uppdrag genomförda vid beslutad tidpunkt % 99% 100% Minska energiförbrukning och 30,8 30,8 30,8 CO² ton/år (utbyte av trafikbelysning 1000 armaturer/år) Frisknärvaron (öka med minst) 1% 1% 1% Andel producerat vatten som 85% 86% 86% levereras till abonnent (minst) Andel matavfall ska öka i förhållande till hämtat avfall vid fastighet (av totala avfallet ska matavfallet ska vara minst). Genomförda förbättringsprocesser inom förvaltningen (minst antal per avdelning). Processbenchmarking mot "best in class" offentliga & privata (minst antal) Fastställda nyckeltal för verksamheterna skall förbättras (andel nyckeltal som förbättras, minst) Färdigställda beslutade gator och va-ledningar inom nybyggnadsområden Minska antal akuta uppdrag till 18% 19% 20% Fastställande av nyckeltal 75% 75% 100% 100% 100% 35% 50% 60% BUD1340 tn 16

19 Tekniska nämnden Nämndspecifika uppdrag Att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Uppdraget skall återrapporteras senast Att återkomma med projektplan avseende Vall i Havsbaden inklusive ekonomiska beräkningar. Uppdraget skall återrapporteras senast Att redovisa genomförda investeringar (ekonomi, antal utbytta armaturer m.m.), investeringsplan, uppnådda och förväntade effekter avseende elförbrukning samt vilka ekonomiska vinster som uppnås genom investeringar i nya trafikbelysningsarmaturer. Uppdraget skall återrapporteras senast Att undersöka kommersiella lösningar, inklusive extern finansiering som ett alternativ till egen drift, avseende offentliga toaletter. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Bokslut Inkomster Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Gatuavdelningen svarar för planering och byggande av infrastruktur och svarar för barmarksunderhåll, broar, vinterväghållning och trafikbelysning för kommunens gator, vägar samt gång- och cykelvägar (GCvägar). Parkavdelningen sköter och underhåller parker, badstränder, anlagd naturmark och tätortsnära skogspartier, lekplatser, blomsterarrangemang och över stadsprydnad. Kart- och mätavdelningen arbetar med bl.a. produktion av digitala kartbaser och nybyggnadskartor. VA-avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk. Inom nämndens ansvarsområde finns även avfallshantering, lokalvård och kostproduktion som betjänar andra kommunala verksamheter. en för verksamhetsfastigheterna har överförts till kommunstyrelsen fr.o.m.. Verksamhetsförändring Tekniska nämnden har efter en genomlysning av tekniska kontoret beslutat att göra en omorganisation. Den nya organisationen gäller från 1 augusti 2012, men budgetmässigt kommer förändringen att ske inför budgetåret. Tekniska kontoret kommer med den nya organisationen att få en utförardel och en beställardel samt en stabs- och en projektdel. Tekniska nämnden har lagt en drift- och investeringsbudget inom ram. Det har under 2012 skett statusinventeringar på både fastigheter, gator och vägar, GC-vägar och broar. Slutsatsen av inventeringarna innebär att det finns ett stort underhållsbehov inom den närmaste tioårsperioden. BUD1340 tn 17

20 Tekniska nämnden Nämnden har bland annat som mål att driva en effektiv verksamhet med stark fokus på kund och medarbetare samt vårda humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Tekniska nämnden kommer under budgetåret, att i möjligaste mån, fortsätta prioritera driftmedel för att ytterligare underhålla och sköta de publika ytorna. Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i tekniska nämndens budget och plan: För skötselkostnader avseende blivande parkområde på gamla stationsområdet i Skälderviken avsätts 50 tkr årligen. För sekreterartjänst inom Rönneåns vattenråd avsätts 66 tkr under. Ett nytt arendeavtal har tecknats avseende koloniområdet Fritiden, Ängelholm 5:16, vilket ökar de årliga intäkterna med 388 tkr från och med. När realisationsvinster frigörs vid försäljning av anläggningstillgångar ska dessa om möjligt prioriteras för utökat underhåll av gator och vägar (inkl GC-vägar). Taxor Inom nämndens verksamhetsområden justeras följande taxor fr.o.m : Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Taxa för torgplatser. Timtaxa inom kart- och mätavdelningen. Taxa för renhållning. Taxa för vatten- och avloppsverksamhet. Investeringsbudget Tekniska nämndens investeringar omfattar nämndens egen verksamhet samt investeringar i fastigheter och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Tekniska nämndens investeringsbudget och plan omfattar totalt tkr, varav tkr avser, och innehåller bl.a. följande större projekt: Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden -. För gång- och cykelvägar avsätts tkr under perioden -. För ny vägförbindelse över Rönneå avsätts sammanlagt tkr under perioden tkr avsätts under - för fortsatt utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning För nyanläggning av träningsplaner i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts tkr under perioden. Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration för vattenförsörjning Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Kvalitetsdeklaration för badstränder Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg * * Begreppet Blå Flagg innebär att: På stranden ska besökarna erbjudas rena och välskötta toaletter. Minst en Blå flagg-strand i kommunen är tillgänglighetsanpassad. Stranden städas dagligen under högsäsong. Kvalitetsdeklaration för kommunala parker och grönytor Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. BUD1340 tn 18

Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden 1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00 KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET 2012

ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET 2012 ÄNGELHOLMS KOMMUN BUDGET och flerårsplan - och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Ekonomisk översikt och analys 1 Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden

Enligt föredragningslistan nedan. Sekreterare. Beslutsärenden KALLELSE 2012-05-31 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Valhall Park, 2012-05-31, klockan 09:00 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan KSAU:s budgetförslag Budget 2010 Plan 2011-2012 Årets resultat kommunen, mnkr 100,0 90,0 80,0 86,4 Årets resultat Balanskravsresultat 70,0 66,7 69,7 67,3 60,0 50,0 49,8 49,3 45,3 46,0 40,0 30,0 20,0 18,9

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse

KALLELSE 2014-08-26. Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26. Kallelse KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden KFN 2014-08-26 Kallelse 1 KALLELSE 2014-08-26 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-08-26, klockan 18:00

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kommunstyrelsen - finansiering 43

Kommunstyrelsen - finansiering 43 och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 3 Barn- och utbildningsnämnden 6 Socialnämnden 13 Tekniska nämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

1. Årets verksamhet. ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd

1. Årets verksamhet. ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnd 2014-11-11 1. Årets verksamhet Från år 2014 infördes en ny organisation för myndighetshandläggning inom socialtjänsten. Förändringen innebar att flertalet av biståndsbesluten

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer