SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim Magnusson (C) Övriga närvarande Ersättare Lars-Åke Bergstrand (S) Anders Byström (S) Övriga närvarande Justering Utses att justera Robert Bredberg, t f kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Joakim Magnusson (C) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anita Sjösvärd Elisabet Edlund Joakim Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 Förteckning över planerings- och ets ärenden Ärende Tingsrättens dom i mål rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där kommunen och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter prövningstillstånd Nya områden och ändrade gränser för Natura områden i Östergötland förslag - remiss Ekonomi uppföljning - årsprognos Aktuell strategisk utveckling Personal - uppföljning Information från verksamheten Förfrågan om markköp samt detaljplaneändring, del av Åtvidaberg 6:5 uppdrag Begäran om ny detaljplan för Kv Järnvägen uppdrag Eldningsförbud ändring i delegationsordningen Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2014 Medborgarförslag förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun uppdrag Motion måltider inom förskola, skola och äldreboende uppdrag Medborgarförslag bättre och mer klimatsmart skolmat uppdrag BRIS Region Öst ansökan om bidrag Detaljplaneändring Kopparverket 2. 3 och 5 samrådshandling Detaljplaneändring del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa. B- fabriken m m) samrådshandling Motioner under beredning Medborgarförslag under beredning Samverkansavtal Lokalpolisområde, Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun IT-Infrastrukturprogram anslutningsavgifter Ordförandes

3 Ny energi- och klimatstrategi för Västerviks kommunkoncern år förslag remiss Förslag till översiktsplan för Brokind remiss Förslag till översiktsplan för Bestorp remiss Ny renhållningsordning Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering Västerviks kommun år förslag - remiss Ordförandes

4 50 Dnr Tingsrättens dom i mål rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där kommunen och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter prövningstillstånd Planerings- och ets beslut Åtvidabergs kommun beslutar att återkalla sitt överklagande till Hovrätten och avsluta den rättsliga processen mot Torpheimer Fastighetssystem AB. Beslutet var enhälligt. Anteckning till protokollet Anders Byström begär och får till protokollet antecknat att folkpartiet stöder beslutet att avsluta processen mot Torpheimer Fastighetssystem AB. Åtvidabergs kommun har stämt Torpheimer Fastighetssystem AB efter en vad kommunen anser felaktigt genomförd entreprenad i Långbrottsskolan. Entreprenaden 2009 syftade till att sanera Långbrottsskolans lokaler från skadliga partiklar i luften som medförde att personalen fick besvär av att vara i lokalerna. Den 30 januari 2015 föll dom i Tingsrätten som innebar att käromålet ogillas, detta trots att det i domen framgår att entreprenaden var bristfälligt utförd. Enligt kommunens jurister har Tingsrätten inte tagit hänsyn till de entreprenadrättsliga dokumentens rangordning på ett korrekt sätt. Juristerna anser vidare att rätten inte tillräckligt vägt in de vittnesmål som avgivits och inte heller utgått från att det rörde sig om en totalentreprenad och inte en utförandeentreprenad. Kommunstyrelsens handläggning Åtvidabergs kommun rekommenderades av sina juridiska ombud att söka prövningstillstånd i Hovrätten för att få domen överprövad. Beslut om att begära prövningstillstånd fattades av kommunstyrelsen i februari Vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2015 föreligger protokoll från Göta Hovrätt där hovrätten efter genomgång av handlingarna i ärendet beslutat meddela prövningstillstånd. Kommunens juridiska ombud Mårten Tagaeus lämnar vid sammanträdet en lägesbeskrivning samt sin juridiska aspekt på fortsatt process i hovrätten. Kommunstyrelsen beslutade därvid delegera till dess planerings- och att efter ytterligare utredningsåtgärder ta ställning till den fortsatta processen i ärendet. Ordförandes

5 51 Dnr ATVKS Nya områden och ändrade gränser för Natura 2000-områden i Östergötland förslag remiss Kommunstyrelsens planerings- och s beslut Åtvidabergs kommun har ingen erinran över de nya förslagen till Natura områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Beslutet ska omedelbart justeras. Samtliga länsstyrelser i Sverige har för närvarande ett uppdrag som innebär att nya Natura 2000-områden ska föreslås till det europeiska nätverket av värdefull natur. De nya förslagen ska länsstyrelsen lämna vidare till Naturvårdsverket som därefter lämnar förslagen till regeringen för beslut. Innan länsstyrelsen lämnar förslagen till Naturvårdsverket ska förslagen förankras hos berörda sakägare och myndigheter genom bland annat skriftlig remiss. Natura 2000 är ett nätverk av områden med värdefull natur inom EU. Alla medlemsländer ska utse och bevara värdefulla områden som innehåller naturtyper och arter som finns angivna i de EU-direktiv som behandlar Natura Syftet med Natura 2000 är att de utpekade livsmiljöerna och arterna i områdena ska bevaras långsiktigt. Bevarandet ska ske dels genom naturvårdande skötsel, dels genom reglering av åtgärder som kan skada livsmiljöerna eller arterna. Det kan bli aktuellt att skydda Natura 2000-områdena formellt som naturreservat om det behövs för att naturvärdena ska bevaras. Det kan i vissa fall vara tillräckligt att arealerna har miljöstödsersättningar med de krav som då gäller för skötsel. Länsstyrelsen föreslår att ytterligare 24 områden i Östergötland ska ingå i Natura Dessutom föreslår länsstyrelsen utvidgningar eller ändringar av 9 befintliga Natura 2000-områden. De livsmiljöer som finns representerade i de föreslagna områdena är eklandskap inklusive både öppna och mer slutna ekmiljöer och vattenmiljöer i form av mindre vattendrag. Arterna som finns företrädda i de föreslagna områdena är bland annat läderbagge, ekoxe, hålträdsklokrypare, stensimpa och utter. Naturvärdena i de föreslagna områdena är i flertalet fall av internationell klass där Sverige har ett stort ansvar för att se till att både livsmiljöer och arter kan fortleva i framtiden. För Åtvidabergs kommuns del har 5 nya Natura 2000-områden föreslagits varav samtliga ligger på Sturefors Egendom ABs fastigheter väster om Grebo. För 2 områden föreslås justering av gränserna. Hästenäs vid Yxnerum justeras så att den anpassas till befintlig naturrservatsgräns och Åtvidsnäs, söder om Håcklasjön justeras så att det täcker ett större område än tidigare. Markägare vid Åtvidsnäs är Svenska Kyrkan. Vid Fröjerum har inga gränsjusteringar gjorts, men däremot har ändrats vilka naturtyper som finns inom området och dess arealer. Ordförandes

6 forts 51 Åtvidabergs kommun ges möjlighet att lämna synpunkter över de nya förslagen till Natura 2000-områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Kommunledningsförvaltningens handläggning Remisshandlingarna har internremitterats till kommunekologen för utlåtande och där remissen inte föranleder någon erinran ur naturvårdssynpunkt. Kommunstyrelsens handläggning Kommunstyrelsen har vid sammanträde i april 2015 beslutat delegera till dess planerings- och att efter viss kompletterande utredning avge yttrande över de nya förslagen till Natura 2000-områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Ordförande Justerare Ordförandes

7 52 Ekonomi uppföljning årsprognos Ekonomichefen lämnar vid dagens sammanträde med planerings- och et en årsprognos baserad på utfall till och med mars månad Budget anger ett resultat om 21,2 miljoner kronor. Helårsprognos för resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 17,7 miljoner kronor, d v s 3,5 miljoner kronor lägre än budget. Prognos för kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift är 3,5 miljoner kronor lägre än budget, avvikelsen beror på följande: Lägre invånarantal än antagande i kommunens budget Svagare konjunktur än budgeterat Prognos för verksamhetens nettokostnad överensstämmer med budget. Prognos för finansnettot överensstämmer med budget. Jämförelsestörande post (Långbrottsprocessen, AFA-medel 2004). Prognos för resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till 17,7 miljoner kronor. Ordförandes

8 53 Aktuell strategisk utveckling T f kommunchef Robert Bredberg lämnar under denna rubrik nedanstående information. En översyn pågår gällande lokalutnyttjandet i kommunen. Ett antal omflyttningar av verksamheter pågår inom kommunens förvaltningar. Ordförandes

9 54 Personal uppföljning T f kommunchef Robert Bredberg lämnar under denna rubrik nedanstående information. På nedre våningen i Nya kommunhuset har ett kontorslandskap iordningställts med fyra arbetsplatser. En del omflyttningar av personal kommer att ske. Informationschef Helen Stenberg kommer att flytta till nedervåningen och kommer därmed att ha sin arbetsplats i anslutning till reception/växel som hon bland annat är ansvarig för. Ordförandes

10 55 Information från verksamheten T f kommunchef Robert Bredberg informerar om att inom kansliavdelningen pågår ett arbete för att utforma ett bättre system för att kunna ha kontroll över och bevaka utlagda och pågående uppdrag från planerings- och et, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till övriga utskott och förvaltningar. Ordförandes

11 56 Förfrågan om markköp samt detaljplaneändring, del av Åtvidaberg 6:5 - uppdrag Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten för en försäljning av marken samt att utreda huruvida en ny detaljplan skulle vara möjlig för området. Kostnaderna för detaljplanen föreslås fördelas mellan sökande och kommunen. I november 2013 tecknades ett lägenhetsarrende mellan kommunen och ägaren av Tobbas Gatukök för en ny plats då den tidigare kiosken brunnit ned och befintlig lokalisering inte medgav en utökning av verksamheten. Den nya platsen vid rondellen ansågs som lämplig. I november 2014 inkom ägaren till Tobbas Gatukök med ett önskemål om att förvärva den mark som kiosken ligger på samt även grönytan som ligger i direkt anslutning till kiosken. Syftet med detta skulle vara att dels få möjlighet att utöka antalet sittplatser, dels för att få till en mer ekonomisk finansiering av verksamheten. För att en utökning av antalet platser ska kunna komma till stånd krävs en planändring då nuvarande plan enbart godkänner en byggnad på 75 kvm vilket ungefär motsvarar den byggnad som finns idag. Utifrån detta önskar ägaren av Tobbas Gatukök att få förvärva marken samt att kommunen medverkar till att en detaljplaneändring kommer till stånd med en utökad byggrätt om 30 kvm. Karta över planområdet bifogas. Ordförandes

12 57 Dnr ATVKS Begäran om ny detaljplan för Kv Järnvägen uppdrag Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med sökanden upprätta ny detaljplan för Kv Järnvägen, Åtvidaberg, i enlighet med sökandens önskemål om så är möjligt. Kostnaden för upprättande av detaljplan ska bekostas av den sökande. Föreligger skrivelse från Åtvidabergs Bostads AB med önskemål om att en ny detaljplan för kv Järnvägen upprättas. Behovet av en planändring kom efter ett förvärv av fastigheten Järnvägen 5, f d Domushuset, i dag kallad Centrumgallerian. Syftet med affären är att komplettera fastigheten med nya verksamheter som också i förlängningen gynnar övrig handel och verksamhet kring Torget. En sådan verksamhet är uppförandet av en ny vårdcentral omfattande cirka kvm med entré från Torget. Planer finns också på att förnya fasaden mot Rv 35. Nuvarande detaljplan medger endast handel och därför anhålles om att användningsområdet för fastigheten utökas till att medge vårdcentral, kontor och bostäder. Karta över planområdet bifogas. Ordförandes

13 58 Dnr ATVKS Eldningsförbud ändring i delegationsordning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att införa delegationsbestämmelse avseende beslut om eldningsförbud enligt följande lydelse: A 8 Allmänna ärenden Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation Anmärkning A.8.21 Beslut om 2 kap 7 Kommunchef Får eldningsförbud Förordningen vidaredelegeras Samråd ska ske samt beslut om om skydd mot före beslut med upphävande av olyckor Räddningstjänsten eldningsförbud Östra Götaland Åtvidabergs kommun ingår i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). I och med inträdet i förbundet har Åtvidabergs kommun överlåtit viss beslutanderätt till RTÖG. Beslut om eldningsförbud regleras i 2 kap 7 Förordningen om skydd mot olyckor. Av bestämmelsen framgår att en länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utom hus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Då det saknas lagstöd för vidaredelegering till kommunalförbund är RTÖG inte behörig att för Åtvidabergs kommuns räkning fatta beslut om eldningsförbud. Länsstyrelsen tar normalt beslut om eldningsförbud som rör större områden inom länet. Det kan dock uppstå situationer där ett beslut måste tas lokalt i kommunen. Kommunstyrelsen föreslås mot denna bakgrund att i delegationsordningen införa en bestämmelse rörande beslut om eldningsförbud. Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut om eldningsförbud ska tas av kommunchef och att beslutet får vidaredelegeras till av kommunchef utsedd tjänsteman. Ett delegationsbeslut om eldningsförbud ska föregås av samråd med RTÖG. Delegaten förutsätts följa de rekommendationer RTÖG ger när ett beslut om eldningsförbud blir aktuellt. Ordförandes

14 59 Dnr ATVKS Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2014 Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningarnas internkontroll för förvaltningsåret Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningarna att arbeta med att åtgärda de brister som framgår enligt internkontrollplanen, Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi Arbetet med internkontroll tar sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontroll har till syfte att säkerställa en - ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt - efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m uppnås Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller ska säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Ett hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i kontrollarbetet är riskoch väsentlighetsanalysen i vilken organisationens viktigaste processer identifieras. Analysen identifierar sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter i den professionella yrkesutövningen. Kommunstyrelsens internkontrollplan sammanfattas i en övergripande plan som gäller för samtliga verksamheter underlydande kommunstyrelsen. Utöver den finns även verksamhetsspecifika internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt oavsett verksamhetsinriktning. De verksamhetsspecifika internkontrollplanerna ska ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Interkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. Ordförandes En fungerande interkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt

15 forts 59 verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med övriga styrdokument. Det är viktigt att arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. Åtvidabergs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt överenskommen tidplan. I de fall det görs stickprovskontroller ska dessa dokumenteras enligt en gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. De verksamheter som har en av fullmäktige fastställd internkontrollplan är: Kommunstyrelsen Miljönämnden Överförmyndarnämnden Bygg- och räddningsnämnden Uppföljningen av tre av dessa internkontrollplaner har sammanställts i detta dokument med avsikt att underlätta för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt över kommunens alla verksamheter. Bygg- och räddningsnämnden har inte inkommit med någon uppföljning av sitt internkontrollarbete till kommunstyrelsen. Resultatet av internkontrollen presenteras enligt den struktur som återfinns i interkontrollplanerna. Resultatet av kontrollerna delas in i tre kategorier. De tre kategorierna är Fungerar tillfredsställande, Fungerar dels men behöver utvecklas, Fungerar dåligt eller inte alls och ska utvecklas. Dessa tre presenteras med färgkoder enligt följande: O O O FFungerar tillfredsställande Fungerar delvis men behöver utvecklas Fungerar dåligt eller inte alls och ska utvecklas Ordförandes

16 Kommunstyrelsens planerings- och 60 Dnr ATVKS Medborgarförslag - förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun uppdrag Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att handlägga medborgarförslaget. Medborgarförslag avseende förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun har den 9 mars inkommit till Åtvidabergs kommun. Förslagsställarna föreslår kommunen att följa Europarådets och en stor grupp internationella forskare och experters rekommendationer att inte använda trådlös teknik och trådlösa nätverk i Åtvidabergs skolor och förskolor. Förslagsställarna begär att Åtvidabergs kommun vid sin bedömning ska göra en opartiskt, objektiv och saklig bedömning utifrån både nationell och internationell expertis. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera inkommet medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning Ordförandes

17 Kommunstyrelsens planerings- och 61 Dnr ATVKS Motion Måltider inom förskola, skola och äldreboende - uppdrag Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen handlägga motionen. Joakim Magnusson (C) har inkommit med en motion avseende måltider inom förskola, skola och äldreboende. Motionären anför att alla i förskolan, skolan och i omsorgen ska kunna sätta sig vid ett matbord med gott samvete, och känna sig trygg både vad gäller miljö, djurskydd och sin egen hälsa. Motionären förslår att: kommunen skärper kraven vid upphandling av mat och ställer krav på sådant sätt att närproducerat och råvaror producerade enligt svensk lagstiftning premieras. inköp av råvaror ska följa närhetsprincipen så långt det är möjligt. tillagning av mat ska ske på varje enhet inom Åtvidabergs kommuns ansvarsområde. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ordförandes

18 Kommunstyrelsens planerings- och 62 Dnr ATVKS Medborgarförslag Bättre och mer klimatsmart skolmat - uppdrag Planerings- och et Planerings- och et beslutar överlämna medborgarförslaget till barnoch utbildningsutskottet för beredning. Medborgarförslag avseende bättre och mer klimatsmart skolmat har inkommit till Åtvidabergs kommun. Förslagsställaren vill att det i skolmatsbespisningen serveras mer svenskt kött, frukt och grönt bör vara ekologiskt- och grönsaker bör serveras efter säsong. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera inkommet medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Ordförandes

19 63 Dnr ATVKS BRIS Region Öst ansökan om bidrag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja verksamhetsbidrag till föreningen BRIS Region Öst inför år 2016 med kronor. Medel för ändamålet anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. BRIS Region Öst har i skrivelse till kommunen ansökt om bidrag med 10 kronor per barn från Åtvidabergs kommun för år 2016, totalt kronor för kommunens antal barn. BRIS är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. BRIS möjlighet att hjälpa står i direkt relation till det ekonomiska stöd som erhålles från företag, privatpersoner och fonder. BRIS får även medel från kommuner och landsting, vilket är mycket viktigt för arbetet. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i enlighet med FNs barnkonvention och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Verksamheten utgår alltid från barnets behov. BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn eftersom barn och unga kan höra av sig anonymt och kostnadsfritt. Under de senaste åren har BRIS i genomsnitt haft kontakter per år via telefon, mejl eller chatt. BRIS erbjuder även utbildningar och föreläsningar till personer som på olika sätt jobbar med barn, baserade på mångårig erfarenhet av samtal med barn och unga. Ordförandes

20 64 Dnr ATVKS Detaljplaneändring Kopparverket 2, 3 och 5 - samrådshandling Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar att samråd ska ske gällande detaljplaneförslag för del av Kopparverket 2, 3 och 5 samt godkänna föreliggande samrådshandling Kommunstyrelsen har vid sammanträde i mars 2015 beslutat uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Kopparverket 2, 3 och 5. Med anledning av en eventuell försäljning av fastigheten Kopparverket 5 finns önskemål om en planändring som tillåter att fastigheten, utöver nuvarande markanvändning kontor och småindustri, även tillåts för bostadsändamål samt handel. Planen innefattar även delar av de intilliggande fastigheterna Kopparverket 2 och 3 som enligt gällande plan får bebyggas med ett bostadshus på två våningar. Planen avser att utöka byggrätten inom fastigheterna samt även möjliggöra för handel och kontor. Inom Kopparverket 2 utreds även lämpligheten av en lokalgata. Planområdet utgör cirka kvm och innefattar fastigheterna Kopparverket 3 och 5 samt del av Kopparverket 2. Fastigheterna är belägna längs med Järnvägsgatan, i centrala Åtvidaberg. I föreliggande plan tillämpas reglerna för ett standardförfarande och i planprocessen finns fyra centrala skeden: samråd, granskning, antagande och laga kraft. Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Ordförandes

21 65 Dnr ATVKS Detaljplaneändring del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa, B-fabriken m m) - samrådshandling Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar att samråd ska ske gällande detaljplaneförslag för del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa, B-fabriken m m) samt godkänna föreliggande samrådshandling Kommunstyrelsen har vid sammanträde i mars 2015 beslutat uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Åtvidaberg 6:79 m fl. Planområdet innefattar delar av Åtvidabergs centrala industriområde, bland annat ÅSSA-gården och B-fabriken. Området används inte längre som ett renodlat industriområde och en ny detaljplan efterfrågas som bättre kan svara mot dagens markanvändning och framtida utveckling. Planens syfte är att pröva om området är lämpligt för centrum- och kulturverksamhet och till viss del även bostäder och icke störande småindustri. Planområdet ligger i Åtvidabergs centrala delar och angränsar till Bryggaregatan/Verksgatan i norr och Bruksgatan i söder. Planområdets areal är cirka kvm. I föreliggande plan tillämpas reglerna för ett utökat planförfarande eftersom planen bedöms vara av allmänt intresse. Vid ett utökat planförfarande finns fem centrala skeden: kungörelse, samråd, granskning, antagande och laga kraft. Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Ordförandes

22 66 Motioner under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i maj och oktober redovisa de motioner, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de motioner vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive motion. Motion Nytt erbjudande om Webb-TV Motionen har i februari 2014 överlämnats till kommunledningsförvaltningen för utredning. Motion Biblioteken och Kulturområdet Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Åtvidaberg en giftfri kommun Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Terapihundar Motionen har i september 2014 överlämnats till vård- och omsorgsutskottet för beredning. Motion Skolbuss från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Planfri järnvägskorsning från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Säkra övergångsställen Motionen har i februari 2015 överlämnats till kultur, turism, fastighets- och samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Återskapande av Kommunalt Handikappråd och Kommunalt Pensionärsråd Motionen har i februari 2015 överlämnats till vård- och omsorgsutskottet för beredning. Ordförandes Motion Måltider i förskola, skola och äldreboende Motionen har i april 2015 överlämnats till kommunledningsförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen handlägga ärendet.

23 67 Medborgarförslag under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i maj och oktober redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive medborgarförslag. Medborgarförslag Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt Uppdrag från planerings- och et till kommunledningsförvaltningen att handlägga ärendet. Medborgarförslag Bättre och mer klimatsmart skolmat Uppdrag från planerings- och et i april 2015 till barn- och utbildningsutskottet att bereda ärendet. Medborgarförslag förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun Uppdrag från planerings- och et i april 2015 till kommunledningsförvaltningen att handlägga ärendet. Ordförandes

24 68 Samverkansavtal Lokalpolisområde, Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar godkänna Samverkansavtal mellan Åtvidabergs kommun och Lokalpolisområde Åtvidaberg i Polisområde Östergötland i enlighet med föreliggande förslag. Föreliggande samverkansavtal syftar till att formalisera, konkretisera och tydliggöra samarbetet mellan Åtvidabergs kommun och Polisen. Avtalet är en plattform och ram för en stabil och varaktig samverkan samt ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Fokus i samverkan är att förebygga brottslighet och drogproblematik bland unga. Barn och ungdomar som är i behov av insatser ska upptäckas tidigt. Detta för att motverka utanförskap, missbruk, normbrytande beteende, kriminalitet samt att motverka kontakt med kriminella gäng. Den verksamhet som omfattas har ett direkt brottsförebyggande syfte alternativt består av en eller flera åtgärder som kan betecknas som brottsförebyggande. Det kan även innefatta trygghetsskapande åtgärder. Det brottsförebyggande arbetet sker i Åtvidabergs brottsförebyggande råd, ÅBRÅ. Ansvaret för att lyfta brottsförebyggande frågor läggs gemensamt på polis och kommun. Avtalet kommer att följas upp vartannat år. ÅBRÅ ansvarar för uppföljning och att uppföljningen protokollförs. Ordförandes

25 69 Dnr ATVKS IT-Infrastrukturprogram - anslutningsavgifter Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta principer för anslutningsavgifter som del i det kommunala IT-infrastrukturprogrammet i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde i april 2015 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till IT-infrastrukturprogram för Åtvidabergs kommun. Ett kommunalt IT-infrastrukturprogram beskriver kommunens organisation för ITinfrastrukturfrågor. Programmet ska även ge förutsättningar och behov av ett väl utbyggt nät inom kommunen samt mål för nätens utformning på lång sikt. Här beskrivs hur befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan är planerad samt dess tillgänglighet. Det ska finnas grundläggande principer för de villkor som ska gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur på skäliga och icke-diskriminerande villkor. Programmet ska även tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, privata aktörer och byalag samt förväntade effekter. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till prisstruktur och anslutningsavgifter, vilket kommer att utgöra bilaga till IT-infrastrukturprogrammet men behandlas i ett separat beslut. Ordförandes

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-02-04 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Anki Sjöö-Törner

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.45- Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer