SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim Magnusson (C) Övriga närvarande Ersättare Lars-Åke Bergstrand (S) Anders Byström (S) Övriga närvarande Justering Utses att justera Robert Bredberg, t f kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Joakim Magnusson (C) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anita Sjösvärd Elisabet Edlund Joakim Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 Förteckning över planerings- och ets ärenden Ärende Tingsrättens dom i mål rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där kommunen och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter prövningstillstånd Nya områden och ändrade gränser för Natura områden i Östergötland förslag - remiss Ekonomi uppföljning - årsprognos Aktuell strategisk utveckling Personal - uppföljning Information från verksamheten Förfrågan om markköp samt detaljplaneändring, del av Åtvidaberg 6:5 uppdrag Begäran om ny detaljplan för Kv Järnvägen uppdrag Eldningsförbud ändring i delegationsordningen Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2014 Medborgarförslag förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun uppdrag Motion måltider inom förskola, skola och äldreboende uppdrag Medborgarförslag bättre och mer klimatsmart skolmat uppdrag BRIS Region Öst ansökan om bidrag Detaljplaneändring Kopparverket 2. 3 och 5 samrådshandling Detaljplaneändring del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa. B- fabriken m m) samrådshandling Motioner under beredning Medborgarförslag under beredning Samverkansavtal Lokalpolisområde, Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun IT-Infrastrukturprogram anslutningsavgifter Ordförandes

3 Ny energi- och klimatstrategi för Västerviks kommunkoncern år förslag remiss Förslag till översiktsplan för Brokind remiss Förslag till översiktsplan för Bestorp remiss Ny renhållningsordning Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering Västerviks kommun år förslag - remiss Ordförandes

4 50 Dnr Tingsrättens dom i mål rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där kommunen och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter prövningstillstånd Planerings- och ets beslut Åtvidabergs kommun beslutar att återkalla sitt överklagande till Hovrätten och avsluta den rättsliga processen mot Torpheimer Fastighetssystem AB. Beslutet var enhälligt. Anteckning till protokollet Anders Byström begär och får till protokollet antecknat att folkpartiet stöder beslutet att avsluta processen mot Torpheimer Fastighetssystem AB. Åtvidabergs kommun har stämt Torpheimer Fastighetssystem AB efter en vad kommunen anser felaktigt genomförd entreprenad i Långbrottsskolan. Entreprenaden 2009 syftade till att sanera Långbrottsskolans lokaler från skadliga partiklar i luften som medförde att personalen fick besvär av att vara i lokalerna. Den 30 januari 2015 föll dom i Tingsrätten som innebar att käromålet ogillas, detta trots att det i domen framgår att entreprenaden var bristfälligt utförd. Enligt kommunens jurister har Tingsrätten inte tagit hänsyn till de entreprenadrättsliga dokumentens rangordning på ett korrekt sätt. Juristerna anser vidare att rätten inte tillräckligt vägt in de vittnesmål som avgivits och inte heller utgått från att det rörde sig om en totalentreprenad och inte en utförandeentreprenad. Kommunstyrelsens handläggning Åtvidabergs kommun rekommenderades av sina juridiska ombud att söka prövningstillstånd i Hovrätten för att få domen överprövad. Beslut om att begära prövningstillstånd fattades av kommunstyrelsen i februari Vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2015 föreligger protokoll från Göta Hovrätt där hovrätten efter genomgång av handlingarna i ärendet beslutat meddela prövningstillstånd. Kommunens juridiska ombud Mårten Tagaeus lämnar vid sammanträdet en lägesbeskrivning samt sin juridiska aspekt på fortsatt process i hovrätten. Kommunstyrelsen beslutade därvid delegera till dess planerings- och att efter ytterligare utredningsåtgärder ta ställning till den fortsatta processen i ärendet. Ordförandes

5 51 Dnr ATVKS Nya områden och ändrade gränser för Natura 2000-områden i Östergötland förslag remiss Kommunstyrelsens planerings- och s beslut Åtvidabergs kommun har ingen erinran över de nya förslagen till Natura områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Beslutet ska omedelbart justeras. Samtliga länsstyrelser i Sverige har för närvarande ett uppdrag som innebär att nya Natura 2000-områden ska föreslås till det europeiska nätverket av värdefull natur. De nya förslagen ska länsstyrelsen lämna vidare till Naturvårdsverket som därefter lämnar förslagen till regeringen för beslut. Innan länsstyrelsen lämnar förslagen till Naturvårdsverket ska förslagen förankras hos berörda sakägare och myndigheter genom bland annat skriftlig remiss. Natura 2000 är ett nätverk av områden med värdefull natur inom EU. Alla medlemsländer ska utse och bevara värdefulla områden som innehåller naturtyper och arter som finns angivna i de EU-direktiv som behandlar Natura Syftet med Natura 2000 är att de utpekade livsmiljöerna och arterna i områdena ska bevaras långsiktigt. Bevarandet ska ske dels genom naturvårdande skötsel, dels genom reglering av åtgärder som kan skada livsmiljöerna eller arterna. Det kan bli aktuellt att skydda Natura 2000-områdena formellt som naturreservat om det behövs för att naturvärdena ska bevaras. Det kan i vissa fall vara tillräckligt att arealerna har miljöstödsersättningar med de krav som då gäller för skötsel. Länsstyrelsen föreslår att ytterligare 24 områden i Östergötland ska ingå i Natura Dessutom föreslår länsstyrelsen utvidgningar eller ändringar av 9 befintliga Natura 2000-områden. De livsmiljöer som finns representerade i de föreslagna områdena är eklandskap inklusive både öppna och mer slutna ekmiljöer och vattenmiljöer i form av mindre vattendrag. Arterna som finns företrädda i de föreslagna områdena är bland annat läderbagge, ekoxe, hålträdsklokrypare, stensimpa och utter. Naturvärdena i de föreslagna områdena är i flertalet fall av internationell klass där Sverige har ett stort ansvar för att se till att både livsmiljöer och arter kan fortleva i framtiden. För Åtvidabergs kommuns del har 5 nya Natura 2000-områden föreslagits varav samtliga ligger på Sturefors Egendom ABs fastigheter väster om Grebo. För 2 områden föreslås justering av gränserna. Hästenäs vid Yxnerum justeras så att den anpassas till befintlig naturrservatsgräns och Åtvidsnäs, söder om Håcklasjön justeras så att det täcker ett större område än tidigare. Markägare vid Åtvidsnäs är Svenska Kyrkan. Vid Fröjerum har inga gränsjusteringar gjorts, men däremot har ändrats vilka naturtyper som finns inom området och dess arealer. Ordförandes

6 forts 51 Åtvidabergs kommun ges möjlighet att lämna synpunkter över de nya förslagen till Natura 2000-områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Kommunledningsförvaltningens handläggning Remisshandlingarna har internremitterats till kommunekologen för utlåtande och där remissen inte föranleder någon erinran ur naturvårdssynpunkt. Kommunstyrelsens handläggning Kommunstyrelsen har vid sammanträde i april 2015 beslutat delegera till dess planerings- och att efter viss kompletterande utredning avge yttrande över de nya förslagen till Natura 2000-områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Ordförande Justerare Ordförandes

7 52 Ekonomi uppföljning årsprognos Ekonomichefen lämnar vid dagens sammanträde med planerings- och et en årsprognos baserad på utfall till och med mars månad Budget anger ett resultat om 21,2 miljoner kronor. Helårsprognos för resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 17,7 miljoner kronor, d v s 3,5 miljoner kronor lägre än budget. Prognos för kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift är 3,5 miljoner kronor lägre än budget, avvikelsen beror på följande: Lägre invånarantal än antagande i kommunens budget Svagare konjunktur än budgeterat Prognos för verksamhetens nettokostnad överensstämmer med budget. Prognos för finansnettot överensstämmer med budget. Jämförelsestörande post (Långbrottsprocessen, AFA-medel 2004). Prognos för resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till 17,7 miljoner kronor. Ordförandes

8 53 Aktuell strategisk utveckling T f kommunchef Robert Bredberg lämnar under denna rubrik nedanstående information. En översyn pågår gällande lokalutnyttjandet i kommunen. Ett antal omflyttningar av verksamheter pågår inom kommunens förvaltningar. Ordförandes

9 54 Personal uppföljning T f kommunchef Robert Bredberg lämnar under denna rubrik nedanstående information. På nedre våningen i Nya kommunhuset har ett kontorslandskap iordningställts med fyra arbetsplatser. En del omflyttningar av personal kommer att ske. Informationschef Helen Stenberg kommer att flytta till nedervåningen och kommer därmed att ha sin arbetsplats i anslutning till reception/växel som hon bland annat är ansvarig för. Ordförandes

10 55 Information från verksamheten T f kommunchef Robert Bredberg informerar om att inom kansliavdelningen pågår ett arbete för att utforma ett bättre system för att kunna ha kontroll över och bevaka utlagda och pågående uppdrag från planerings- och et, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till övriga utskott och förvaltningar. Ordförandes

11 56 Förfrågan om markköp samt detaljplaneändring, del av Åtvidaberg 6:5 - uppdrag Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten för en försäljning av marken samt att utreda huruvida en ny detaljplan skulle vara möjlig för området. Kostnaderna för detaljplanen föreslås fördelas mellan sökande och kommunen. I november 2013 tecknades ett lägenhetsarrende mellan kommunen och ägaren av Tobbas Gatukök för en ny plats då den tidigare kiosken brunnit ned och befintlig lokalisering inte medgav en utökning av verksamheten. Den nya platsen vid rondellen ansågs som lämplig. I november 2014 inkom ägaren till Tobbas Gatukök med ett önskemål om att förvärva den mark som kiosken ligger på samt även grönytan som ligger i direkt anslutning till kiosken. Syftet med detta skulle vara att dels få möjlighet att utöka antalet sittplatser, dels för att få till en mer ekonomisk finansiering av verksamheten. För att en utökning av antalet platser ska kunna komma till stånd krävs en planändring då nuvarande plan enbart godkänner en byggnad på 75 kvm vilket ungefär motsvarar den byggnad som finns idag. Utifrån detta önskar ägaren av Tobbas Gatukök att få förvärva marken samt att kommunen medverkar till att en detaljplaneändring kommer till stånd med en utökad byggrätt om 30 kvm. Karta över planområdet bifogas. Ordförandes

12 57 Dnr ATVKS Begäran om ny detaljplan för Kv Järnvägen uppdrag Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med sökanden upprätta ny detaljplan för Kv Järnvägen, Åtvidaberg, i enlighet med sökandens önskemål om så är möjligt. Kostnaden för upprättande av detaljplan ska bekostas av den sökande. Föreligger skrivelse från Åtvidabergs Bostads AB med önskemål om att en ny detaljplan för kv Järnvägen upprättas. Behovet av en planändring kom efter ett förvärv av fastigheten Järnvägen 5, f d Domushuset, i dag kallad Centrumgallerian. Syftet med affären är att komplettera fastigheten med nya verksamheter som också i förlängningen gynnar övrig handel och verksamhet kring Torget. En sådan verksamhet är uppförandet av en ny vårdcentral omfattande cirka kvm med entré från Torget. Planer finns också på att förnya fasaden mot Rv 35. Nuvarande detaljplan medger endast handel och därför anhålles om att användningsområdet för fastigheten utökas till att medge vårdcentral, kontor och bostäder. Karta över planområdet bifogas. Ordförandes

13 58 Dnr ATVKS Eldningsförbud ändring i delegationsordning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att införa delegationsbestämmelse avseende beslut om eldningsförbud enligt följande lydelse: A 8 Allmänna ärenden Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation Anmärkning A.8.21 Beslut om 2 kap 7 Kommunchef Får eldningsförbud Förordningen vidaredelegeras Samråd ska ske samt beslut om om skydd mot före beslut med upphävande av olyckor Räddningstjänsten eldningsförbud Östra Götaland Åtvidabergs kommun ingår i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). I och med inträdet i förbundet har Åtvidabergs kommun överlåtit viss beslutanderätt till RTÖG. Beslut om eldningsförbud regleras i 2 kap 7 Förordningen om skydd mot olyckor. Av bestämmelsen framgår att en länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utom hus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Då det saknas lagstöd för vidaredelegering till kommunalförbund är RTÖG inte behörig att för Åtvidabergs kommuns räkning fatta beslut om eldningsförbud. Länsstyrelsen tar normalt beslut om eldningsförbud som rör större områden inom länet. Det kan dock uppstå situationer där ett beslut måste tas lokalt i kommunen. Kommunstyrelsen föreslås mot denna bakgrund att i delegationsordningen införa en bestämmelse rörande beslut om eldningsförbud. Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut om eldningsförbud ska tas av kommunchef och att beslutet får vidaredelegeras till av kommunchef utsedd tjänsteman. Ett delegationsbeslut om eldningsförbud ska föregås av samråd med RTÖG. Delegaten förutsätts följa de rekommendationer RTÖG ger när ett beslut om eldningsförbud blir aktuellt. Ordförandes

14 59 Dnr ATVKS Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2014 Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningarnas internkontroll för förvaltningsåret Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningarna att arbeta med att åtgärda de brister som framgår enligt internkontrollplanen, Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi Arbetet med internkontroll tar sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontroll har till syfte att säkerställa en - ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt - efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m uppnås Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller ska säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Ett hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i kontrollarbetet är riskoch väsentlighetsanalysen i vilken organisationens viktigaste processer identifieras. Analysen identifierar sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter i den professionella yrkesutövningen. Kommunstyrelsens internkontrollplan sammanfattas i en övergripande plan som gäller för samtliga verksamheter underlydande kommunstyrelsen. Utöver den finns även verksamhetsspecifika internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt oavsett verksamhetsinriktning. De verksamhetsspecifika internkontrollplanerna ska ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Interkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. Ordförandes En fungerande interkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt

15 forts 59 verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med övriga styrdokument. Det är viktigt att arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. Åtvidabergs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt överenskommen tidplan. I de fall det görs stickprovskontroller ska dessa dokumenteras enligt en gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. De verksamheter som har en av fullmäktige fastställd internkontrollplan är: Kommunstyrelsen Miljönämnden Överförmyndarnämnden Bygg- och räddningsnämnden Uppföljningen av tre av dessa internkontrollplaner har sammanställts i detta dokument med avsikt att underlätta för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt över kommunens alla verksamheter. Bygg- och räddningsnämnden har inte inkommit med någon uppföljning av sitt internkontrollarbete till kommunstyrelsen. Resultatet av internkontrollen presenteras enligt den struktur som återfinns i interkontrollplanerna. Resultatet av kontrollerna delas in i tre kategorier. De tre kategorierna är Fungerar tillfredsställande, Fungerar dels men behöver utvecklas, Fungerar dåligt eller inte alls och ska utvecklas. Dessa tre presenteras med färgkoder enligt följande: O O O FFungerar tillfredsställande Fungerar delvis men behöver utvecklas Fungerar dåligt eller inte alls och ska utvecklas Ordförandes

16 Kommunstyrelsens planerings- och 60 Dnr ATVKS Medborgarförslag - förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun uppdrag Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att handlägga medborgarförslaget. Medborgarförslag avseende förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun har den 9 mars inkommit till Åtvidabergs kommun. Förslagsställarna föreslår kommunen att följa Europarådets och en stor grupp internationella forskare och experters rekommendationer att inte använda trådlös teknik och trådlösa nätverk i Åtvidabergs skolor och förskolor. Förslagsställarna begär att Åtvidabergs kommun vid sin bedömning ska göra en opartiskt, objektiv och saklig bedömning utifrån både nationell och internationell expertis. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera inkommet medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning Ordförandes

17 Kommunstyrelsens planerings- och 61 Dnr ATVKS Motion Måltider inom förskola, skola och äldreboende - uppdrag Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen handlägga motionen. Joakim Magnusson (C) har inkommit med en motion avseende måltider inom förskola, skola och äldreboende. Motionären anför att alla i förskolan, skolan och i omsorgen ska kunna sätta sig vid ett matbord med gott samvete, och känna sig trygg både vad gäller miljö, djurskydd och sin egen hälsa. Motionären förslår att: kommunen skärper kraven vid upphandling av mat och ställer krav på sådant sätt att närproducerat och råvaror producerade enligt svensk lagstiftning premieras. inköp av råvaror ska följa närhetsprincipen så långt det är möjligt. tillagning av mat ska ske på varje enhet inom Åtvidabergs kommuns ansvarsområde. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ordförandes

18 Kommunstyrelsens planerings- och 62 Dnr ATVKS Medborgarförslag Bättre och mer klimatsmart skolmat - uppdrag Planerings- och et Planerings- och et beslutar överlämna medborgarförslaget till barnoch utbildningsutskottet för beredning. Medborgarförslag avseende bättre och mer klimatsmart skolmat har inkommit till Åtvidabergs kommun. Förslagsställaren vill att det i skolmatsbespisningen serveras mer svenskt kött, frukt och grönt bör vara ekologiskt- och grönsaker bör serveras efter säsong. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera inkommet medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Ordförandes

19 63 Dnr ATVKS BRIS Region Öst ansökan om bidrag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja verksamhetsbidrag till föreningen BRIS Region Öst inför år 2016 med kronor. Medel för ändamålet anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. BRIS Region Öst har i skrivelse till kommunen ansökt om bidrag med 10 kronor per barn från Åtvidabergs kommun för år 2016, totalt kronor för kommunens antal barn. BRIS är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. BRIS möjlighet att hjälpa står i direkt relation till det ekonomiska stöd som erhålles från företag, privatpersoner och fonder. BRIS får även medel från kommuner och landsting, vilket är mycket viktigt för arbetet. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i enlighet med FNs barnkonvention och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Verksamheten utgår alltid från barnets behov. BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn eftersom barn och unga kan höra av sig anonymt och kostnadsfritt. Under de senaste åren har BRIS i genomsnitt haft kontakter per år via telefon, mejl eller chatt. BRIS erbjuder även utbildningar och föreläsningar till personer som på olika sätt jobbar med barn, baserade på mångårig erfarenhet av samtal med barn och unga. Ordförandes

20 64 Dnr ATVKS Detaljplaneändring Kopparverket 2, 3 och 5 - samrådshandling Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar att samråd ska ske gällande detaljplaneförslag för del av Kopparverket 2, 3 och 5 samt godkänna föreliggande samrådshandling Kommunstyrelsen har vid sammanträde i mars 2015 beslutat uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Kopparverket 2, 3 och 5. Med anledning av en eventuell försäljning av fastigheten Kopparverket 5 finns önskemål om en planändring som tillåter att fastigheten, utöver nuvarande markanvändning kontor och småindustri, även tillåts för bostadsändamål samt handel. Planen innefattar även delar av de intilliggande fastigheterna Kopparverket 2 och 3 som enligt gällande plan får bebyggas med ett bostadshus på två våningar. Planen avser att utöka byggrätten inom fastigheterna samt även möjliggöra för handel och kontor. Inom Kopparverket 2 utreds även lämpligheten av en lokalgata. Planområdet utgör cirka kvm och innefattar fastigheterna Kopparverket 3 och 5 samt del av Kopparverket 2. Fastigheterna är belägna längs med Järnvägsgatan, i centrala Åtvidaberg. I föreliggande plan tillämpas reglerna för ett standardförfarande och i planprocessen finns fyra centrala skeden: samråd, granskning, antagande och laga kraft. Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Ordförandes

21 65 Dnr ATVKS Detaljplaneändring del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa, B-fabriken m m) - samrådshandling Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar att samråd ska ske gällande detaljplaneförslag för del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa, B-fabriken m m) samt godkänna föreliggande samrådshandling Kommunstyrelsen har vid sammanträde i mars 2015 beslutat uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Åtvidaberg 6:79 m fl. Planområdet innefattar delar av Åtvidabergs centrala industriområde, bland annat ÅSSA-gården och B-fabriken. Området används inte längre som ett renodlat industriområde och en ny detaljplan efterfrågas som bättre kan svara mot dagens markanvändning och framtida utveckling. Planens syfte är att pröva om området är lämpligt för centrum- och kulturverksamhet och till viss del även bostäder och icke störande småindustri. Planområdet ligger i Åtvidabergs centrala delar och angränsar till Bryggaregatan/Verksgatan i norr och Bruksgatan i söder. Planområdets areal är cirka kvm. I föreliggande plan tillämpas reglerna för ett utökat planförfarande eftersom planen bedöms vara av allmänt intresse. Vid ett utökat planförfarande finns fem centrala skeden: kungörelse, samråd, granskning, antagande och laga kraft. Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Ordförandes

22 66 Motioner under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i maj och oktober redovisa de motioner, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de motioner vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive motion. Motion Nytt erbjudande om Webb-TV Motionen har i februari 2014 överlämnats till kommunledningsförvaltningen för utredning. Motion Biblioteken och Kulturområdet Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Åtvidaberg en giftfri kommun Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Terapihundar Motionen har i september 2014 överlämnats till vård- och omsorgsutskottet för beredning. Motion Skolbuss från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Planfri järnvägskorsning från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Säkra övergångsställen Motionen har i februari 2015 överlämnats till kultur, turism, fastighets- och samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Återskapande av Kommunalt Handikappråd och Kommunalt Pensionärsråd Motionen har i februari 2015 överlämnats till vård- och omsorgsutskottet för beredning. Ordförandes Motion Måltider i förskola, skola och äldreboende Motionen har i april 2015 överlämnats till kommunledningsförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen handlägga ärendet.

23 67 Medborgarförslag under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i maj och oktober redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive medborgarförslag. Medborgarförslag Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt Uppdrag från planerings- och et till kommunledningsförvaltningen att handlägga ärendet. Medborgarförslag Bättre och mer klimatsmart skolmat Uppdrag från planerings- och et i april 2015 till barn- och utbildningsutskottet att bereda ärendet. Medborgarförslag förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun Uppdrag från planerings- och et i april 2015 till kommunledningsförvaltningen att handlägga ärendet. Ordförandes

24 68 Samverkansavtal Lokalpolisområde, Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar godkänna Samverkansavtal mellan Åtvidabergs kommun och Lokalpolisområde Åtvidaberg i Polisområde Östergötland i enlighet med föreliggande förslag. Föreliggande samverkansavtal syftar till att formalisera, konkretisera och tydliggöra samarbetet mellan Åtvidabergs kommun och Polisen. Avtalet är en plattform och ram för en stabil och varaktig samverkan samt ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Fokus i samverkan är att förebygga brottslighet och drogproblematik bland unga. Barn och ungdomar som är i behov av insatser ska upptäckas tidigt. Detta för att motverka utanförskap, missbruk, normbrytande beteende, kriminalitet samt att motverka kontakt med kriminella gäng. Den verksamhet som omfattas har ett direkt brottsförebyggande syfte alternativt består av en eller flera åtgärder som kan betecknas som brottsförebyggande. Det kan även innefatta trygghetsskapande åtgärder. Det brottsförebyggande arbetet sker i Åtvidabergs brottsförebyggande råd, ÅBRÅ. Ansvaret för att lyfta brottsförebyggande frågor läggs gemensamt på polis och kommun. Avtalet kommer att följas upp vartannat år. ÅBRÅ ansvarar för uppföljning och att uppföljningen protokollförs. Ordförandes

25 69 Dnr ATVKS IT-Infrastrukturprogram - anslutningsavgifter Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta principer för anslutningsavgifter som del i det kommunala IT-infrastrukturprogrammet i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde i april 2015 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till IT-infrastrukturprogram för Åtvidabergs kommun. Ett kommunalt IT-infrastrukturprogram beskriver kommunens organisation för ITinfrastrukturfrågor. Programmet ska även ge förutsättningar och behov av ett väl utbyggt nät inom kommunen samt mål för nätens utformning på lång sikt. Här beskrivs hur befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan är planerad samt dess tillgänglighet. Det ska finnas grundläggande principer för de villkor som ska gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur på skäliga och icke-diskriminerande villkor. Programmet ska även tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, privata aktörer och byalag samt förväntade effekter. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till prisstruktur och anslutningsavgifter, vilket kommer att utgöra bilaga till IT-infrastrukturprogrammet men behandlas i ett separat beslut. Ordförandes

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer