SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim Magnusson (C) Övriga närvarande Ersättare Lars-Åke Bergstrand (S) Anders Byström (S) Övriga närvarande Justering Utses att justera Robert Bredberg, t f kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Joakim Magnusson (C) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anita Sjösvärd Elisabet Edlund Joakim Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 Förteckning över planerings- och ets ärenden Ärende Tingsrättens dom i mål rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där kommunen och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter prövningstillstånd Nya områden och ändrade gränser för Natura områden i Östergötland förslag - remiss Ekonomi uppföljning - årsprognos Aktuell strategisk utveckling Personal - uppföljning Information från verksamheten Förfrågan om markköp samt detaljplaneändring, del av Åtvidaberg 6:5 uppdrag Begäran om ny detaljplan för Kv Järnvägen uppdrag Eldningsförbud ändring i delegationsordningen Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2014 Medborgarförslag förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun uppdrag Motion måltider inom förskola, skola och äldreboende uppdrag Medborgarförslag bättre och mer klimatsmart skolmat uppdrag BRIS Region Öst ansökan om bidrag Detaljplaneändring Kopparverket 2. 3 och 5 samrådshandling Detaljplaneändring del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa. B- fabriken m m) samrådshandling Motioner under beredning Medborgarförslag under beredning Samverkansavtal Lokalpolisområde, Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun IT-Infrastrukturprogram anslutningsavgifter Ordförandes

3 Ny energi- och klimatstrategi för Västerviks kommunkoncern år förslag remiss Förslag till översiktsplan för Brokind remiss Förslag till översiktsplan för Bestorp remiss Ny renhållningsordning Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering Västerviks kommun år förslag - remiss Ordförandes

4 50 Dnr Tingsrättens dom i mål rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där kommunen och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter prövningstillstånd Planerings- och ets beslut Åtvidabergs kommun beslutar att återkalla sitt överklagande till Hovrätten och avsluta den rättsliga processen mot Torpheimer Fastighetssystem AB. Beslutet var enhälligt. Anteckning till protokollet Anders Byström begär och får till protokollet antecknat att folkpartiet stöder beslutet att avsluta processen mot Torpheimer Fastighetssystem AB. Åtvidabergs kommun har stämt Torpheimer Fastighetssystem AB efter en vad kommunen anser felaktigt genomförd entreprenad i Långbrottsskolan. Entreprenaden 2009 syftade till att sanera Långbrottsskolans lokaler från skadliga partiklar i luften som medförde att personalen fick besvär av att vara i lokalerna. Den 30 januari 2015 föll dom i Tingsrätten som innebar att käromålet ogillas, detta trots att det i domen framgår att entreprenaden var bristfälligt utförd. Enligt kommunens jurister har Tingsrätten inte tagit hänsyn till de entreprenadrättsliga dokumentens rangordning på ett korrekt sätt. Juristerna anser vidare att rätten inte tillräckligt vägt in de vittnesmål som avgivits och inte heller utgått från att det rörde sig om en totalentreprenad och inte en utförandeentreprenad. Kommunstyrelsens handläggning Åtvidabergs kommun rekommenderades av sina juridiska ombud att söka prövningstillstånd i Hovrätten för att få domen överprövad. Beslut om att begära prövningstillstånd fattades av kommunstyrelsen i februari Vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2015 föreligger protokoll från Göta Hovrätt där hovrätten efter genomgång av handlingarna i ärendet beslutat meddela prövningstillstånd. Kommunens juridiska ombud Mårten Tagaeus lämnar vid sammanträdet en lägesbeskrivning samt sin juridiska aspekt på fortsatt process i hovrätten. Kommunstyrelsen beslutade därvid delegera till dess planerings- och att efter ytterligare utredningsåtgärder ta ställning till den fortsatta processen i ärendet. Ordförandes

5 51 Dnr ATVKS Nya områden och ändrade gränser för Natura 2000-områden i Östergötland förslag remiss Kommunstyrelsens planerings- och s beslut Åtvidabergs kommun har ingen erinran över de nya förslagen till Natura områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Beslutet ska omedelbart justeras. Samtliga länsstyrelser i Sverige har för närvarande ett uppdrag som innebär att nya Natura 2000-områden ska föreslås till det europeiska nätverket av värdefull natur. De nya förslagen ska länsstyrelsen lämna vidare till Naturvårdsverket som därefter lämnar förslagen till regeringen för beslut. Innan länsstyrelsen lämnar förslagen till Naturvårdsverket ska förslagen förankras hos berörda sakägare och myndigheter genom bland annat skriftlig remiss. Natura 2000 är ett nätverk av områden med värdefull natur inom EU. Alla medlemsländer ska utse och bevara värdefulla områden som innehåller naturtyper och arter som finns angivna i de EU-direktiv som behandlar Natura Syftet med Natura 2000 är att de utpekade livsmiljöerna och arterna i områdena ska bevaras långsiktigt. Bevarandet ska ske dels genom naturvårdande skötsel, dels genom reglering av åtgärder som kan skada livsmiljöerna eller arterna. Det kan bli aktuellt att skydda Natura 2000-områdena formellt som naturreservat om det behövs för att naturvärdena ska bevaras. Det kan i vissa fall vara tillräckligt att arealerna har miljöstödsersättningar med de krav som då gäller för skötsel. Länsstyrelsen föreslår att ytterligare 24 områden i Östergötland ska ingå i Natura Dessutom föreslår länsstyrelsen utvidgningar eller ändringar av 9 befintliga Natura 2000-områden. De livsmiljöer som finns representerade i de föreslagna områdena är eklandskap inklusive både öppna och mer slutna ekmiljöer och vattenmiljöer i form av mindre vattendrag. Arterna som finns företrädda i de föreslagna områdena är bland annat läderbagge, ekoxe, hålträdsklokrypare, stensimpa och utter. Naturvärdena i de föreslagna områdena är i flertalet fall av internationell klass där Sverige har ett stort ansvar för att se till att både livsmiljöer och arter kan fortleva i framtiden. För Åtvidabergs kommuns del har 5 nya Natura 2000-områden föreslagits varav samtliga ligger på Sturefors Egendom ABs fastigheter väster om Grebo. För 2 områden föreslås justering av gränserna. Hästenäs vid Yxnerum justeras så att den anpassas till befintlig naturrservatsgräns och Åtvidsnäs, söder om Håcklasjön justeras så att det täcker ett större område än tidigare. Markägare vid Åtvidsnäs är Svenska Kyrkan. Vid Fröjerum har inga gränsjusteringar gjorts, men däremot har ändrats vilka naturtyper som finns inom området och dess arealer. Ordförandes

6 forts 51 Åtvidabergs kommun ges möjlighet att lämna synpunkter över de nya förslagen till Natura 2000-områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Kommunledningsförvaltningens handläggning Remisshandlingarna har internremitterats till kommunekologen för utlåtande och där remissen inte föranleder någon erinran ur naturvårdssynpunkt. Kommunstyrelsens handläggning Kommunstyrelsen har vid sammanträde i april 2015 beslutat delegera till dess planerings- och att efter viss kompletterande utredning avge yttrande över de nya förslagen till Natura 2000-områden samt gränsdragningar för befintliga Natura-områden. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Ordförande Justerare Ordförandes

7 52 Ekonomi uppföljning årsprognos Ekonomichefen lämnar vid dagens sammanträde med planerings- och et en årsprognos baserad på utfall till och med mars månad Budget anger ett resultat om 21,2 miljoner kronor. Helårsprognos för resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 17,7 miljoner kronor, d v s 3,5 miljoner kronor lägre än budget. Prognos för kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift är 3,5 miljoner kronor lägre än budget, avvikelsen beror på följande: Lägre invånarantal än antagande i kommunens budget Svagare konjunktur än budgeterat Prognos för verksamhetens nettokostnad överensstämmer med budget. Prognos för finansnettot överensstämmer med budget. Jämförelsestörande post (Långbrottsprocessen, AFA-medel 2004). Prognos för resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till 17,7 miljoner kronor. Ordförandes

8 53 Aktuell strategisk utveckling T f kommunchef Robert Bredberg lämnar under denna rubrik nedanstående information. En översyn pågår gällande lokalutnyttjandet i kommunen. Ett antal omflyttningar av verksamheter pågår inom kommunens förvaltningar. Ordförandes

9 54 Personal uppföljning T f kommunchef Robert Bredberg lämnar under denna rubrik nedanstående information. På nedre våningen i Nya kommunhuset har ett kontorslandskap iordningställts med fyra arbetsplatser. En del omflyttningar av personal kommer att ske. Informationschef Helen Stenberg kommer att flytta till nedervåningen och kommer därmed att ha sin arbetsplats i anslutning till reception/växel som hon bland annat är ansvarig för. Ordförandes

10 55 Information från verksamheten T f kommunchef Robert Bredberg informerar om att inom kansliavdelningen pågår ett arbete för att utforma ett bättre system för att kunna ha kontroll över och bevaka utlagda och pågående uppdrag från planerings- och et, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till övriga utskott och förvaltningar. Ordförandes

11 56 Förfrågan om markköp samt detaljplaneändring, del av Åtvidaberg 6:5 - uppdrag Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten för en försäljning av marken samt att utreda huruvida en ny detaljplan skulle vara möjlig för området. Kostnaderna för detaljplanen föreslås fördelas mellan sökande och kommunen. I november 2013 tecknades ett lägenhetsarrende mellan kommunen och ägaren av Tobbas Gatukök för en ny plats då den tidigare kiosken brunnit ned och befintlig lokalisering inte medgav en utökning av verksamheten. Den nya platsen vid rondellen ansågs som lämplig. I november 2014 inkom ägaren till Tobbas Gatukök med ett önskemål om att förvärva den mark som kiosken ligger på samt även grönytan som ligger i direkt anslutning till kiosken. Syftet med detta skulle vara att dels få möjlighet att utöka antalet sittplatser, dels för att få till en mer ekonomisk finansiering av verksamheten. För att en utökning av antalet platser ska kunna komma till stånd krävs en planändring då nuvarande plan enbart godkänner en byggnad på 75 kvm vilket ungefär motsvarar den byggnad som finns idag. Utifrån detta önskar ägaren av Tobbas Gatukök att få förvärva marken samt att kommunen medverkar till att en detaljplaneändring kommer till stånd med en utökad byggrätt om 30 kvm. Karta över planområdet bifogas. Ordförandes

12 57 Dnr ATVKS Begäran om ny detaljplan för Kv Järnvägen uppdrag Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med sökanden upprätta ny detaljplan för Kv Järnvägen, Åtvidaberg, i enlighet med sökandens önskemål om så är möjligt. Kostnaden för upprättande av detaljplan ska bekostas av den sökande. Föreligger skrivelse från Åtvidabergs Bostads AB med önskemål om att en ny detaljplan för kv Järnvägen upprättas. Behovet av en planändring kom efter ett förvärv av fastigheten Järnvägen 5, f d Domushuset, i dag kallad Centrumgallerian. Syftet med affären är att komplettera fastigheten med nya verksamheter som också i förlängningen gynnar övrig handel och verksamhet kring Torget. En sådan verksamhet är uppförandet av en ny vårdcentral omfattande cirka kvm med entré från Torget. Planer finns också på att förnya fasaden mot Rv 35. Nuvarande detaljplan medger endast handel och därför anhålles om att användningsområdet för fastigheten utökas till att medge vårdcentral, kontor och bostäder. Karta över planområdet bifogas. Ordförandes

13 58 Dnr ATVKS Eldningsförbud ändring i delegationsordning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att införa delegationsbestämmelse avseende beslut om eldningsförbud enligt följande lydelse: A 8 Allmänna ärenden Ärende Lagrum Delegat Vidaredelegation Anmärkning A.8.21 Beslut om 2 kap 7 Kommunchef Får eldningsförbud Förordningen vidaredelegeras Samråd ska ske samt beslut om om skydd mot före beslut med upphävande av olyckor Räddningstjänsten eldningsförbud Östra Götaland Åtvidabergs kommun ingår i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). I och med inträdet i förbundet har Åtvidabergs kommun överlåtit viss beslutanderätt till RTÖG. Beslut om eldningsförbud regleras i 2 kap 7 Förordningen om skydd mot olyckor. Av bestämmelsen framgår att en länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utom hus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Då det saknas lagstöd för vidaredelegering till kommunalförbund är RTÖG inte behörig att för Åtvidabergs kommuns räkning fatta beslut om eldningsförbud. Länsstyrelsen tar normalt beslut om eldningsförbud som rör större områden inom länet. Det kan dock uppstå situationer där ett beslut måste tas lokalt i kommunen. Kommunstyrelsen föreslås mot denna bakgrund att i delegationsordningen införa en bestämmelse rörande beslut om eldningsförbud. Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut om eldningsförbud ska tas av kommunchef och att beslutet får vidaredelegeras till av kommunchef utsedd tjänsteman. Ett delegationsbeslut om eldningsförbud ska föregås av samråd med RTÖG. Delegaten förutsätts följa de rekommendationer RTÖG ger när ett beslut om eldningsförbud blir aktuellt. Ordförandes

14 59 Dnr ATVKS Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2014 Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningarnas internkontroll för förvaltningsåret Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningarna att arbeta med att åtgärda de brister som framgår enligt internkontrollplanen, Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi Arbetet med internkontroll tar sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontroll har till syfte att säkerställa en - ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt - efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m uppnås Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller ska säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Ett hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i kontrollarbetet är riskoch väsentlighetsanalysen i vilken organisationens viktigaste processer identifieras. Analysen identifierar sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter i den professionella yrkesutövningen. Kommunstyrelsens internkontrollplan sammanfattas i en övergripande plan som gäller för samtliga verksamheter underlydande kommunstyrelsen. Utöver den finns även verksamhetsspecifika internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt oavsett verksamhetsinriktning. De verksamhetsspecifika internkontrollplanerna ska ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Interkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. Ordförandes En fungerande interkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt

15 forts 59 verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med övriga styrdokument. Det är viktigt att arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. Åtvidabergs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt överenskommen tidplan. I de fall det görs stickprovskontroller ska dessa dokumenteras enligt en gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. De verksamheter som har en av fullmäktige fastställd internkontrollplan är: Kommunstyrelsen Miljönämnden Överförmyndarnämnden Bygg- och räddningsnämnden Uppföljningen av tre av dessa internkontrollplaner har sammanställts i detta dokument med avsikt att underlätta för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt över kommunens alla verksamheter. Bygg- och räddningsnämnden har inte inkommit med någon uppföljning av sitt internkontrollarbete till kommunstyrelsen. Resultatet av internkontrollen presenteras enligt den struktur som återfinns i interkontrollplanerna. Resultatet av kontrollerna delas in i tre kategorier. De tre kategorierna är Fungerar tillfredsställande, Fungerar dels men behöver utvecklas, Fungerar dåligt eller inte alls och ska utvecklas. Dessa tre presenteras med färgkoder enligt följande: O O O FFungerar tillfredsställande Fungerar delvis men behöver utvecklas Fungerar dåligt eller inte alls och ska utvecklas Ordförandes

16 Kommunstyrelsens planerings- och 60 Dnr ATVKS Medborgarförslag - förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun uppdrag Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att handlägga medborgarförslaget. Medborgarförslag avseende förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun har den 9 mars inkommit till Åtvidabergs kommun. Förslagsställarna föreslår kommunen att följa Europarådets och en stor grupp internationella forskare och experters rekommendationer att inte använda trådlös teknik och trådlösa nätverk i Åtvidabergs skolor och förskolor. Förslagsställarna begär att Åtvidabergs kommun vid sin bedömning ska göra en opartiskt, objektiv och saklig bedömning utifrån både nationell och internationell expertis. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera inkommet medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning Ordförandes

17 Kommunstyrelsens planerings- och 61 Dnr ATVKS Motion Måltider inom förskola, skola och äldreboende - uppdrag Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen handlägga motionen. Joakim Magnusson (C) har inkommit med en motion avseende måltider inom förskola, skola och äldreboende. Motionären anför att alla i förskolan, skolan och i omsorgen ska kunna sätta sig vid ett matbord med gott samvete, och känna sig trygg både vad gäller miljö, djurskydd och sin egen hälsa. Motionären förslår att: kommunen skärper kraven vid upphandling av mat och ställer krav på sådant sätt att närproducerat och råvaror producerade enligt svensk lagstiftning premieras. inköp av råvaror ska följa närhetsprincipen så långt det är möjligt. tillagning av mat ska ske på varje enhet inom Åtvidabergs kommuns ansvarsområde. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ordförandes

18 Kommunstyrelsens planerings- och 62 Dnr ATVKS Medborgarförslag Bättre och mer klimatsmart skolmat - uppdrag Planerings- och et Planerings- och et beslutar överlämna medborgarförslaget till barnoch utbildningsutskottet för beredning. Medborgarförslag avseende bättre och mer klimatsmart skolmat har inkommit till Åtvidabergs kommun. Förslagsställaren vill att det i skolmatsbespisningen serveras mer svenskt kött, frukt och grönt bör vara ekologiskt- och grönsaker bör serveras efter säsong. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutat remittera inkommet medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Ordförandes

19 63 Dnr ATVKS BRIS Region Öst ansökan om bidrag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja verksamhetsbidrag till föreningen BRIS Region Öst inför år 2016 med kronor. Medel för ändamålet anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. BRIS Region Öst har i skrivelse till kommunen ansökt om bidrag med 10 kronor per barn från Åtvidabergs kommun för år 2016, totalt kronor för kommunens antal barn. BRIS är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. BRIS möjlighet att hjälpa står i direkt relation till det ekonomiska stöd som erhålles från företag, privatpersoner och fonder. BRIS får även medel från kommuner och landsting, vilket är mycket viktigt för arbetet. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i enlighet med FNs barnkonvention och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Verksamheten utgår alltid från barnets behov. BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn eftersom barn och unga kan höra av sig anonymt och kostnadsfritt. Under de senaste åren har BRIS i genomsnitt haft kontakter per år via telefon, mejl eller chatt. BRIS erbjuder även utbildningar och föreläsningar till personer som på olika sätt jobbar med barn, baserade på mångårig erfarenhet av samtal med barn och unga. Ordförandes

20 64 Dnr ATVKS Detaljplaneändring Kopparverket 2, 3 och 5 - samrådshandling Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar att samråd ska ske gällande detaljplaneförslag för del av Kopparverket 2, 3 och 5 samt godkänna föreliggande samrådshandling Kommunstyrelsen har vid sammanträde i mars 2015 beslutat uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Kopparverket 2, 3 och 5. Med anledning av en eventuell försäljning av fastigheten Kopparverket 5 finns önskemål om en planändring som tillåter att fastigheten, utöver nuvarande markanvändning kontor och småindustri, även tillåts för bostadsändamål samt handel. Planen innefattar även delar av de intilliggande fastigheterna Kopparverket 2 och 3 som enligt gällande plan får bebyggas med ett bostadshus på två våningar. Planen avser att utöka byggrätten inom fastigheterna samt även möjliggöra för handel och kontor. Inom Kopparverket 2 utreds även lämpligheten av en lokalgata. Planområdet utgör cirka kvm och innefattar fastigheterna Kopparverket 3 och 5 samt del av Kopparverket 2. Fastigheterna är belägna längs med Järnvägsgatan, i centrala Åtvidaberg. I föreliggande plan tillämpas reglerna för ett standardförfarande och i planprocessen finns fyra centrala skeden: samråd, granskning, antagande och laga kraft. Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Ordförandes

21 65 Dnr ATVKS Detaljplaneändring del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa, B-fabriken m m) - samrådshandling Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar att samråd ska ske gällande detaljplaneförslag för del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa, B-fabriken m m) samt godkänna föreliggande samrådshandling Kommunstyrelsen har vid sammanträde i mars 2015 beslutat uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Åtvidaberg 6:79 m fl. Planområdet innefattar delar av Åtvidabergs centrala industriområde, bland annat ÅSSA-gården och B-fabriken. Området används inte längre som ett renodlat industriområde och en ny detaljplan efterfrågas som bättre kan svara mot dagens markanvändning och framtida utveckling. Planens syfte är att pröva om området är lämpligt för centrum- och kulturverksamhet och till viss del även bostäder och icke störande småindustri. Planområdet ligger i Åtvidabergs centrala delar och angränsar till Bryggaregatan/Verksgatan i norr och Bruksgatan i söder. Planområdets areal är cirka kvm. I föreliggande plan tillämpas reglerna för ett utökat planförfarande eftersom planen bedöms vara av allmänt intresse. Vid ett utökat planförfarande finns fem centrala skeden: kungörelse, samråd, granskning, antagande och laga kraft. Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Ordförandes

22 66 Motioner under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i maj och oktober redovisa de motioner, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de motioner vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive motion. Motion Nytt erbjudande om Webb-TV Motionen har i februari 2014 överlämnats till kommunledningsförvaltningen för utredning. Motion Biblioteken och Kulturområdet Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Åtvidaberg en giftfri kommun Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Terapihundar Motionen har i september 2014 överlämnats till vård- och omsorgsutskottet för beredning. Motion Skolbuss från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Planfri järnvägskorsning från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Säkra övergångsställen Motionen har i februari 2015 överlämnats till kultur, turism, fastighets- och samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Återskapande av Kommunalt Handikappråd och Kommunalt Pensionärsråd Motionen har i februari 2015 överlämnats till vård- och omsorgsutskottet för beredning. Ordförandes Motion Måltider i förskola, skola och äldreboende Motionen har i april 2015 överlämnats till kommunledningsförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen handlägga ärendet.

23 67 Medborgarförslag under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i maj och oktober redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive medborgarförslag. Medborgarförslag Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt Uppdrag från planerings- och et till kommunledningsförvaltningen att handlägga ärendet. Medborgarförslag Bättre och mer klimatsmart skolmat Uppdrag från planerings- och et i april 2015 till barn- och utbildningsutskottet att bereda ärendet. Medborgarförslag förbud mot användning av trådlöst internet och trådlöst uppkopplade datorer i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun Uppdrag från planerings- och et i april 2015 till kommunledningsförvaltningen att handlägga ärendet. Ordförandes

24 68 Samverkansavtal Lokalpolisområde, Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar godkänna Samverkansavtal mellan Åtvidabergs kommun och Lokalpolisområde Åtvidaberg i Polisområde Östergötland i enlighet med föreliggande förslag. Föreliggande samverkansavtal syftar till att formalisera, konkretisera och tydliggöra samarbetet mellan Åtvidabergs kommun och Polisen. Avtalet är en plattform och ram för en stabil och varaktig samverkan samt ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Fokus i samverkan är att förebygga brottslighet och drogproblematik bland unga. Barn och ungdomar som är i behov av insatser ska upptäckas tidigt. Detta för att motverka utanförskap, missbruk, normbrytande beteende, kriminalitet samt att motverka kontakt med kriminella gäng. Den verksamhet som omfattas har ett direkt brottsförebyggande syfte alternativt består av en eller flera åtgärder som kan betecknas som brottsförebyggande. Det kan även innefatta trygghetsskapande åtgärder. Det brottsförebyggande arbetet sker i Åtvidabergs brottsförebyggande råd, ÅBRÅ. Ansvaret för att lyfta brottsförebyggande frågor läggs gemensamt på polis och kommun. Avtalet kommer att följas upp vartannat år. ÅBRÅ ansvarar för uppföljning och att uppföljningen protokollförs. Ordförandes

25 69 Dnr ATVKS IT-Infrastrukturprogram - anslutningsavgifter Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta principer för anslutningsavgifter som del i det kommunala IT-infrastrukturprogrammet i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde i april 2015 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till IT-infrastrukturprogram för Åtvidabergs kommun. Ett kommunalt IT-infrastrukturprogram beskriver kommunens organisation för ITinfrastrukturfrågor. Programmet ska även ge förutsättningar och behov av ett väl utbyggt nät inom kommunen samt mål för nätens utformning på lång sikt. Här beskrivs hur befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan är planerad samt dess tillgänglighet. Det ska finnas grundläggande principer för de villkor som ska gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur på skäliga och icke-diskriminerande villkor. Programmet ska även tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, privata aktörer och byalag samt förväntade effekter. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till prisstruktur och anslutningsavgifter, vilket kommer att utgöra bilaga till IT-infrastrukturprogrammet men behandlas i ett separat beslut. Ordförandes

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) 2015-11-16 Sammanträdesrum Yxningen, kl.14.30 16.15 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Emmelie Rexhell, S, vice ordförande Joakim Magnusson, C Per Lundberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 17.30 18.45 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 14.30 Beslutande Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Thomas Lidberg (S) Maria Eklund (S) Peder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-02-04 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Anki Sjöö-Törner

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-11.10 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Röda rummet, Bangatan 10 A, Lund, kl 08:00-09:15 Ordförande: Ledamöter: Wallin Christer (M) Bolin Staffan (FP) Abelson Björn (S) Ersättare: - Övriga närvarande: Yngveson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S) Bo Hasselblad (M) Lennart

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Fastighetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, 13,30-15.00 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson, (S), ordförande Lars-Erik Nilsson (M) Sören Söderström (C) Marianne

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Elisabeth Edlund (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Carl Donnér

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Dnr MBN17-243 214 Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet Bjurholms kommun, Västerbottens län Upprättad 2017-06-14

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Justerande... Bo Linde. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2014-01-09

Justerande... Bo Linde. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2014-01-09 2013-12-16 1(9) Plats och tid Höganoft, Hestra kl 14.00-15.40 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Bo Linde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-16 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 13.30, Smedjan, Nämndhuset Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Annika Engelbrektsson (S) Roland Halvarsson (V) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer