Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS kallelse. Ärendepunkt/rubrik Sidor 1. Upprop Protokolljustering: 1 I tur att justera: Thomas Andersson och Ulf Holmberg. Ersättare: Kjell Andersson. justeringen äger rum onsdagen den 3 april kl på kommunkansliet 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: 3 a) Utdelning av NoJatopriset till August Lindvall, Båstad golfklubb. b) Birgitta Henecke från Kommunförbundet Skåne bjuds in med anledning av beredningsuppdraget från förra fullmäktige. Birgitta beskriver bakgrunden till skollagens nya krav om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, resonerar om innebörden och ger vissa internationella utblickar. (Cirka 20 minuter följt av frågestund/diskussion). c) Lägesrapport från fullmäktige beredningarna. d) Eventuell information från Kommunrevisionen. s. Interpellation från Socialdemokraterna - Delade turer Överföring av investeringsmedel från 2012 till Vård- och omsorgsprogram Beslut om antagande Ändringar i Bästacthems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen 10. Val av tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen Initiativärende -Aktualisering av arbetsordningen Initiativärende - Processen kring strategiska frågor Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Riktlinjer för bryggor och badtrappor Motion från (BP) - Äldreombudsman till Båstad Motion från (S) - Byggnation på Trollbäckenområdet i Båstad Motion från (S) -Arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag- Tomas Rikse (--) Avsägelse av uppdrag- RolfSvensson (M) Val till Bjärehälsan ekonomisk förening efter avgående Tomas Rikse (--) Val till Kommuninvest, ombud till föreningsstämma, efter avgående 34 Tomas Rikse (--)

2 2 (2) 23. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Karin Hansson (M) 24. Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 25. Delgivningar: a) Beslutsloggen 2013 för kommunfullmäktige. b) Beslut från länsstyrelsen: Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. c) Kommunrevisionens revisionsstrategi, antagen d) Kommunrevisionens granskning av projekt Åstad. Båstad den20mars 2013 Benkt Ragnarsson ordförande ~~ enligt uppdrag ~rel7 slagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 20 mars intygar: Henrik Z~ Kommunkansliet

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.... Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den... ;... kl..... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - l -

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: l. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd I< F Utdragsbestyrkande Il) L.

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF l nformationspunkter a) Utdelning av NoJatopriset till August Lindvall, Båstad golfklubb. b) Birgitta Henecke från Kommunförbundet Skåne bjuds in med anledning av beredningsuppdraget från förra fullmäktige. Birgitta beskriver bakgrunden till skollagens nya krav om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, resonerar om innebörden och ger vissa internationella utblickar. c) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. d) Eventuell information från Kommunrevisionen. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande b "'

6 [4\J BÅSTADS KOMMUIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 317/ Interpellation från Socia ldemokraterna- Delade turer Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande delade turer. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 111

7 Socialdemokraterna Interpellation om delade turer. Till kommunstyrelsens ordförande: BÅSTADS KOMMUN 2o13 ~o2~ fe 'LS ;: lj./ p - C 1 ':0 D nr... ; ~...,~) ::;... l 'Y. Vilka arbetsplatser har scheman med delade turer? Vad skulle det kosta att ta bort delade turer? Viktigt att vi får svar på detta inför budgetarbetet. För Socialdemokraterna: lngela Stefansson. -5-

8 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 8 KS eu 20 KS 68 dnr. KS 328/ Överföring av investeringsmedel från 2012 till2013 Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten 2012 uppgick till tkr efter överföringar av investeringsmedel från 2011 till 2012 samt en reducering av investeringsanslagen. Utfallet uppgår till tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på tkr. Av avvikelsen består tkr av VA-investeringar och 4161 tkr av skattefinansierade investeringar. Resultat Budget Avvikelse Begärs över fört till Summa sl<attefinansierat Summa VA-investeringar l Summa '40 Av avvikelsen på tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas orobudgeteringsblanketter att tkr överförs till 2013, varav tkr avser VA-investeringar och tkr avser skattefinansierade investeringar. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Kerstin Gustafsson (M): Bifall till överföring till att investeringsmedel om tkr överförs från 2012 till 2013 dock under förutsättning att mkr (den skattefinansierade delen) kan minskas med motsvarande summa i års investeringar. Förslag till reducering av 2013-års investeringar med mkr ska föreläggas ekonomiutskottet den20mars Ekonomiutskottets förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Investeringsmedel om tkr, varav tkr avser skattefinansierade och tkr avser VA-investeringar, överförs från 2012 för att ingå i investeringsbudget Förvaltningen ska till ekonomiutskottet senast den20mars 2013lämna förslag på minskningar av investeringsbudgeten 2013 med tkr. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,.,. D

9 [i1j ~ BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS KSeu KS 14S dnr. KS 236/ Vård- och omsorgsprogram-beslut om antagande Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Kommunfullmäktige gav , 37, Beredningen för välfärd och kultur i uppdrag att återuppta och slutföra arbetet med kommunens vård- och orosorgsplan för att med den som grund ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur för Båstads kommun. Beredningen har utarbetat ett förslag i enlighet med de riktlinjer som angavs när uppdraget beslutades. Ändringar från uppdragsbeskrivningen som beredningen föreslagit har förankrats i kommunfullmäktige, , 237. Tjänsteskrivelse från beredningskoordinator Henrik Andersson och utredare Ingrid Pettersson. Förslag till Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun från beredningen för välfärd och kultur. Yrkanden Åsa Ragnarsson (M) yrkar att tjänsteskrivelsen kompletteras med barnkonsekvensanalys. ÅsaRagnarsson (M) yrkar att antalet vårdboendeplatser inklusive korttidsplatser räknas samman och antalet korttidsplatser följer behovet. Åsa Ragnarsson (M) yrkar ändring på sidan S av S i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun enligt följande: Näst sista meningen ändras till: Inriktningen är att utbyggnaden sker genom bostadsföretag. Ingela Stefansson (S) yrkar att näst sista stycket på sidan S av S i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun inte tas bort eller ändras. Ås a Ragnarsson (M) yrkar att Vård- och omsorgsprogrammet återremitteras till Beredningen för välfärd och kultur för komplettering inom de områden som berör barn och unga. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena avseende ändring i texten och finner attåsa Ragnarssons yrkande bifallits. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande l

10 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS KS eu KS Forts. Vård- och omsorgsprogram - Beslut om antagande KS vu Förslag till beslut Reservation Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Tjänsteskrivelsen kompletteras med barnkonsekvensanalys. 2. Antalet vårdboendeplatser inklusive korttidsplatser räknas samman och antalet korttidsplatser ska följa behovet. 3. Ändring på sidan 5 av 5 i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun enligt följande: Näst sista meningen ändras till: Inriktningen är att utbyggnaden sker genom bostadsföretag. 4. Vård- och omsorgsprogrammet återremitteras till Beredningen för välfärd och kultur för komplettering inom de områden som berör barn och unga. Mot punkt 3 i beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S). Skriftlig reservation biläggs protokollet. KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar: l. Ärendet återremitteras till beredningen för välfärd och kultur. Programmet ska kompletteras med beslutsprotokoll från beredningen, skrivelse från ordföranden samt inkomna remissvar. Enbart programmet ska gå upp till fullmäktige för beslut. Förslaget till handlingsplan ska plockas ur. När programmet går upp på nytt för beslut ska det passera ekonomi utskottet, ej välfärdsutskottet Programmet ska även hantera ungdomsperspektivet samt beredningen ombeds se över formuleringarna "ska" och eventuellt ändra till "bör". forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ö

11 [ill ~ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 24 KS 71 Forts. Vård- och omsorgsprogram - Beslut om antagande KS eu Yrkande Beslut Förslag till beslut Ann-Marie Johnsson (C): Förslag till kvalitetskriterier för vård och omsorg i Båstads kommun samt förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun (sidan i ekonomiutskottets kallelse) ska utgå ur programmet och istället behandlas i samband med framtagandet av handlingsplanen. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Förslag till kvalitetskriterier för vård och omsorg i Båstads kommun samt förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun ska utgå ur programmet och istället behandlas i samband med framtagandet av handlingsplan en. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas. 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta att: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av vård- och omsorgsprogrammet Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. KS Yrkanden Förslag till beslut Thomas Andersson (FP): Bifall till ekonomiutskottets förslag med ändringen i punkt 2 att utvärderingen ska ske under Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Förslag till vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas. Beslut 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta att: l. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av vård- och omsorgsprogrammet Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. Utskott/presidium justerandes signaturer I<Sfnämnd I< F Utdragsbestyrkande - 9-

12 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 25 KS 72 dnr. KS 285/ Ändringar i Båstadhems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning Beskrivning av ärendet I tredje kapitlet kommunallagen (1991:900), KL, finns regler om de kommunala företagen; reglerna har till syfte att säkerställa en ändamålsenlig ägarstyrning. Reglerna innebär bl.a. att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med företagen samt att fullmäktige har yttranderätt innan viktigare beslut fattas i företagen. När det gäller lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU, fanns det före den 1 januari 2013 ett temporärt undantag i 2 kap 10 a som innebar att en kommun under vissa förutsättningar inte behövde upphandla när kommunen köpte tjänster från sina kommunala bolag. Undantaget innebar dock vissa inskränkningar; bestämmelsen medgav t. ex. inte undantag i den omvända situationen, d.v.s. när ett kommunalt bolag köper av sin ägare. Den 1 januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft och som medförde ändringar i både KL och LOU i de delar som har redovisats ovan. Både ändringarna i KL och LOU har betydelse och får konsekvenser för de kommunala företagen och kommunen som ägare. Med anledning av ovanstående behöver B åstadhems bolagsordning revideras i ett par avseenden i syfte att leva upp till de nya kraven i KL och LOU. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström daterad , bilaga. Förslag till ändring i B åstadhems bolagsordning. Ekonomiutskottets förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till ändring i B åstadhems bolagsordning godkänns enligt följande ( rödmarkerat): 3- Tillägg av nytt stycke: Bulaget är skyldigt att utföra de uppdrag som b a laget tilldelas. av sin ägare. Verksamheten ska bedri as i ägarens ställe. 4- Ny lydelse: Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kmnmunah""äittsliga 1al<aliseringsp11'incipen. främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. 2. Kommunens ombud vid bolagsstämman med Båstadhem AB ges i uppdrag att överlämna förslaget till ändring i bolagsordningen till stämman för beslut. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - u-

13 [flj BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 72 Forts. Ändringar i Båstadhems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Förslag till ändring i Båstadhems bolagsordning godkänns enligt följande (rödmarkerat): 3- Tillägg av nytt stycke: Bolaget är skyl diigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas a. v sin ägare. Verksamfuetem ska hedri,fas i ägarens ställe. 4- Ny lydelse: Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen. främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. 2. Kommunens ombud vid bolagsstämman med Båstadhem AB ges i uppdrag att överlämna förslaget till ändring i bolagsordningen till stämman för beslut. Utskott/presidium justerandes signahu er I<Sjnämnd I< F Utdragsbestyrkande - l -

14 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 82 dnr. KS Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige inrättade en helt ny politisk organisationen i Båstads kommun. Omorganisationen innebar att facknämnderna avvecklades och att deras ansvar flyttades över till kommunstyrelsen. Samtidigt inrättades fullmäktige beredningar, bl.a. för att vitalisera kommunfullmäktige. Kommunen beslutade samtidigt att en utvärdering skulle göras efter två år. Bland annat skulle de fasta beredningarna utvärderas och ledamöterna utsågs därför endast för en tvåårsperiod. Omval gjordes Det beslutades också att den nyinrättade jävsnämnden skulle utvärderas efter två år. En tillfällig beredning för utvärdering av den politiska organisationen kommer att utses att utses av kommunfullmäktige i ett separat beslut. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen från fullmäktiges ordförande och kanslichefen daterad , bilaga. Kerstin Gustafsson (M): Stycket med rubrik "ansvarig beredning" stryks ur uppdrags beskrivningen. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Bifogade förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen antas efter borttagning av stycket "ansvarig beredning". Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - IL-

15 BÅSTADS KOMMUN Kom mu nfu Il mäktige l (2) Datum: Handläggare: Catharina Elofsson Dnr: KS 1148/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet ska expedieras till: Samtliga partier i fullmäktige Kommunkansliet Den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen i Båstads kommun Uppdragsbeskrivning till en tillfällig fullmäktigeberedning Utvärdering av den politiska organisationen i Båstads kommun Bakgrund Kommunfullmäktige inrättade en helt ny politisk organisationen i Båstads kommun. Omorganisationen innebar att facknämnderna avvecklades och att deras ansvar flyttades över till kommunstyrelsen. Samtidigt inrättades fullmäktige beredningar, bl.a. för att vitalisera kommunfullmäktige. Kommunen beslutade samtidigt att en utvärdering skulle göras efter två år. Bland annat skulle de fasta beredningarna utvärderas och ledamöterna utsågs därför endast för en tvåårsperiod. Omval gjordes Det beslutades också att den nyinrättade jävsnämnden skulle utvärderas efter två år. En tillfällig fullmäktigeberedning gav Ernst & Young i uppdrag att utföra en utvärdering av den politiska organisationen. Utvärderingen skulle resultera i en analys av kommunens politiska organisation och utgöra underlag för kommunens arbete med förslag om eventuella förändringar av nuvarande organisation. I uppdraget ingick bland annat att utvärdera följande: Kommunfullmäktiges nya roll, Fullmäktigeberedningarnas arbete, uppdrag, inriktning och styrning, e Kommunstyrelsens funktion med helhetsansvar och delegation som stöd för detta, e Arbetet i kommunstyrelsens tre utskott, fl Jävsnämndens funktion och arbetssätt, o Samordningsgruppen och kommunfullmäktigepresidiets funktion och arbetssätt, Jämförelser med nämndsorganisation, fl Jämförelser med politiska organisationer i andra kommuner. En slutlig rapport stod färdig i mitten av januari Kommunfullmäktige har , 22, fattat beslut om att Ernst & Youngs utvärdering ska skickas ut på remiss till de politiska partierna för ställningstagande om den politiska organisationen i Båstads kommun på kort och lång sikt. Sista dag att inkomma med remissvar sattes till

16 2 (2) Ansvarig beredning En tillfällig beredning för utvärdering av den politiska organisationen utses (i ett separat beslut) av kommunfullmäktige. Beredningens sammansättning ska vara som en fast beredning, dvs. spegla majoritetsförhållandena i fullmäktige och bestå av nio (9) ledamöter och upp till tre (3) utjämningsplatser. Ordförande och vice ordförande i beredningen är kontaktpersoner i utvärderingsarbetet. Uppdraget Den tillfälliga beredningen ges i uppdrag att ta fram förslag på eventuella förändringar eller justeringar av hela den nuvarande politiska organisationen i Båstads kommun på kort och lång sikt. Beredningen ska i huvudsak utgå från Ernst & Y o ungs utredning samt de inkomna remissvaren från partierna. När uppdraget slutförts lämnar den tillfälliga beredningen över sitt sammanställda material till kommunfullmäktige, som i sin tur beslutar om hur eventuella åtgärder ska genomföras (via den gängse beredningsprocessen via kommunstyrelsen). Tidsplan Beredningen ska överlämna sitt sammanställda material till fullmäktige senast den 15 september 2013 och beredningens uppdrag är då slutfört. Deltagande tjänstemän Tjänstemän från kommunkansliet Ekonomi Kostnaden för beredningens arbete beräknas till 45 tkr. Finansiering sker inom fullmäktiges anslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ovanstående förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen antas. Båstad s5et~. ;p ~:tu ~~ Benkt Ra on Kommun u mä tiges ordförande Kanslichef - 14-

17 [H] BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS Val av tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen Ärendebeskrivning Beslut Kommunfullmäktige ska utse en tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen. Kommunfullmäktige beslutar: l. Följande ledamöter utses: 2. Bland ledamöterna ovan utses följande till ordförande: 3. Bland ledamöterna ovan utses följande till vice ordförande: justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - b-

18 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 87 dnr. KS Initiativärende-Aktualisering av arbetsordningen Beskrivning av ärendet Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen. Det har tidigare gjorts när beredningen arbetat med jävsnämnden och dess reglemente. En politisk organisation är alltid under förändring, och kräver därmed ett visst mått av underhåll. Det kan komma i form av instruktioner och utbildningar som baseras på den samlade erfarenheten. Demokratiberedningen föreslås därför ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att granska arbetsordningen för nämnder, utskott och beredningar. Syftet med granskningen är att stärka den lokala demokratin. Underlag till beslutet Förslag till beslut skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och beredningskoordinator daterad , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - ti -

19 f];1j ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (1) Datum: Handläggare: OlofNilsson D nr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Demokrati beredningen, Olof Nilsson lnitiativärende: Aktualisering av arbetsordningen Bakgrund Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen. Det har tidigare gjorts när beredningen arbetat med jävsnämnden och dess reglemente. En politisk organisation är alltid under förändring, och kräver därmed ett visst mått av underhåll. Det kan komma i form av instruktioner och utbildningar som baseras på den samlade erfarenheten. Ansvarig beredning Demokratiberedningen Uppdraget Demokratiberedningen ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att granska arbetsordningen för nämnder, utskott och beredningar. Syftet med granskningen är att stärka den lokala demokratin. Uppdraget innebär att arbetsordningen kan komma att förändras för att (1) tydliggöra och (2) tillgängliggöra den politiska organisationen för medborgare, förtroendevalda och förvaltning. Målet med granskningen är inte att peta i arbetsordningens formuleringar, utan snarare om att skapa goda förutsättningar för spridning och förståelse om den politiska organisationen. Genom förståelse blir demokratins spelregler tydligare, och det övergripande demokratiarbetet stärks. Exempel på åtgärd kan exempelvis vara utformning av handbok och utbildningsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Beredningens initiativ godkännes så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige Båstad dag som ovan ~e~~app~ senkt ~:;r<ordförande. i l f\-- fnif:tn Beredningskoordinator - 17-

20 rrj ~ BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 88 dnr. KS Initiativärende -Processen kring strategiska frågor Beskrivning av ärendet Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen och samordna det övergripande demokratiarbetet I beredningarna har det utvecklats en praxis för hur ärenden ska hanteras, och det är en process som fungerar. Dock uppstår det diskussioner om var vissa strategiska frågor bör hanteras, och den processen är sålunda i behov av ett förtydligande. Demokratiberedningen ges därför i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att skapa en struktur för att förbättra beredningarnas möjlighet att agera. Det innebär att beredningen ska se över nuvarande praxis för hanteringen av strategiska frågor, och hur den kan tydliggöras. Underlag till beslutet Förslag till beslut skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och beredningskoordinator daterad , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige. Utskott/presidium justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande o

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (l) Datum: Handläggare: Olof Nilsson D nr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: DemokratiberedningEm, Olof Nilsson lnitiativärende: Om processen kring strategiska frågor Bakgrund Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen och samordna det övergripande demokratiarbetet I beredningarna har det utvecklats en praxis för hur ärenden ska hanteras, och det är en process som fungerar. Dock uppstår det diskussioner om var vissa strategiska frågor bör hanteras, och den processen är sålunda i behov av ett förtydligande. Ansvarig beredning Demokratiberedningen Uppdraget Demokratiberedningen ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att skapa en struktur för att förbättra beredningarnas möjlighet att agera. Det innebär att beredningen ska se över nuvarande praxis för hanteringen av strategiska frågor, och hur den kan tydliggöras. Målet med arbetet är att skapa en processkarta för att se hur strategiska frågor hanteras, och hur den processen kan förtydligas och förenklas. Det kan exempelvis utmynna i riktlinjer för rapporteringar i den politiska organisationen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Beredningens initiativ godkännes så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige Båstad dag som ovan %t~ BenktR Ordföra Cle td/ll(/j.ta< ~v ' on Beredningskoordinator - 19-

22 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Kom m unstyreisen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSsu KSsu KS dnr: KS 2106/ Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Båstads kommun Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Föredragande Yrkande Beslut De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 88. Behovet av att revidera de allmänna ordningsföreskrifterna har tillkommit efter beaktande av synpunkter från allmänheten, på grund av uppdatering till ny lagstiftning och anpassning till fattade kommunala beslut. Tjänsteyttrande från verksamhetsområdescheferna för Samhällsskydd, Samhällsbyggnad samt Teknik och service, daterad , med tillhörande bilaga. Anders Nilsson och Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. Thomas Andersson (FP): Som allmän badplats angivet i 3 mom 4 räknas även Ydrehall i Torekovin med motiveringen att Ydrehall tillsammans med Morgonbryggan betraktas som en gemensam badplats. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: l. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun översänds för yttrande till Länsstyrelsen. 2. Som allmän badplats angivet i 3 mom 4 räknas även Ydrehall i Torekov in. su Beslutsunderlag Yrkanden Reviderad tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson och miljöchef Sven-Bil-ger Björkman, daterad , med tillhörande bilaga. Ann-Marie Johnsson (C): Bifall med följande tillägg: Även Malenbadet, hamnbryggan i Båstad, lngelstorp samt Öllöv ska betraktas som allmän badplats. Pelle Höglund (M): Bifall tillliggande förslag. Proposition Förslag till beslut Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att utskottet bifallit Pelle Höglunds förslag. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antas enligt bilaga. 2. Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör härmed att gälla. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - :u-

23 rnj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 35 KS 85 Forts. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för B åstad s kommun KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antas enligt bilaga. 2. Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör härmed at;t gälla. Justerandes signaturer Utskott/presidium I<Sfnämnd KF Utdragsbestyrkande -. l -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 12 18 1 (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.50. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! 18.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! 18.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 13:00-15:40 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 73-82, 84-89 Bo Pettersson (S) vice ordförande, 73-82, 84-89

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer