Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS kallelse. Ärendepunkt/rubrik Sidor 1. Upprop Protokolljustering: 1 I tur att justera: Thomas Andersson och Ulf Holmberg. Ersättare: Kjell Andersson. justeringen äger rum onsdagen den 3 april kl på kommunkansliet 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: 3 a) Utdelning av NoJatopriset till August Lindvall, Båstad golfklubb. b) Birgitta Henecke från Kommunförbundet Skåne bjuds in med anledning av beredningsuppdraget från förra fullmäktige. Birgitta beskriver bakgrunden till skollagens nya krav om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, resonerar om innebörden och ger vissa internationella utblickar. (Cirka 20 minuter följt av frågestund/diskussion). c) Lägesrapport från fullmäktige beredningarna. d) Eventuell information från Kommunrevisionen. s. Interpellation från Socialdemokraterna - Delade turer Överföring av investeringsmedel från 2012 till Vård- och omsorgsprogram Beslut om antagande Ändringar i Bästacthems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen 10. Val av tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen Initiativärende -Aktualisering av arbetsordningen Initiativärende - Processen kring strategiska frågor Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Riktlinjer för bryggor och badtrappor Motion från (BP) - Äldreombudsman till Båstad Motion från (S) - Byggnation på Trollbäckenområdet i Båstad Motion från (S) -Arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag- Tomas Rikse (--) Avsägelse av uppdrag- RolfSvensson (M) Val till Bjärehälsan ekonomisk förening efter avgående Tomas Rikse (--) Val till Kommuninvest, ombud till föreningsstämma, efter avgående 34 Tomas Rikse (--)

2 2 (2) 23. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Karin Hansson (M) 24. Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 25. Delgivningar: a) Beslutsloggen 2013 för kommunfullmäktige. b) Beslut från länsstyrelsen: Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. c) Kommunrevisionens revisionsstrategi, antagen d) Kommunrevisionens granskning av projekt Åstad. Båstad den20mars 2013 Benkt Ragnarsson ordförande ~~ enligt uppdrag ~rel7 slagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 20 mars intygar: Henrik Z~ Kommunkansliet

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.... Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den... ;... kl..... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - l -

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: l. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd I< F Utdragsbestyrkande Il) L.

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF l nformationspunkter a) Utdelning av NoJatopriset till August Lindvall, Båstad golfklubb. b) Birgitta Henecke från Kommunförbundet Skåne bjuds in med anledning av beredningsuppdraget från förra fullmäktige. Birgitta beskriver bakgrunden till skollagens nya krav om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, resonerar om innebörden och ger vissa internationella utblickar. c) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. d) Eventuell information från Kommunrevisionen. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande b "'

6 [4\J BÅSTADS KOMMUIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 317/ Interpellation från Socia ldemokraterna- Delade turer Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande delade turer. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 111

7 Socialdemokraterna Interpellation om delade turer. Till kommunstyrelsens ordförande: BÅSTADS KOMMUN 2o13 ~o2~ fe 'LS ;: lj./ p - C 1 ':0 D nr... ; ~...,~) ::;... l 'Y. Vilka arbetsplatser har scheman med delade turer? Vad skulle det kosta att ta bort delade turer? Viktigt att vi får svar på detta inför budgetarbetet. För Socialdemokraterna: lngela Stefansson. -5-

8 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 8 KS eu 20 KS 68 dnr. KS 328/ Överföring av investeringsmedel från 2012 till2013 Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten 2012 uppgick till tkr efter överföringar av investeringsmedel från 2011 till 2012 samt en reducering av investeringsanslagen. Utfallet uppgår till tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på tkr. Av avvikelsen består tkr av VA-investeringar och 4161 tkr av skattefinansierade investeringar. Resultat Budget Avvikelse Begärs över fört till Summa sl<attefinansierat Summa VA-investeringar l Summa '40 Av avvikelsen på tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas orobudgeteringsblanketter att tkr överförs till 2013, varav tkr avser VA-investeringar och tkr avser skattefinansierade investeringar. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Kerstin Gustafsson (M): Bifall till överföring till att investeringsmedel om tkr överförs från 2012 till 2013 dock under förutsättning att mkr (den skattefinansierade delen) kan minskas med motsvarande summa i års investeringar. Förslag till reducering av 2013-års investeringar med mkr ska föreläggas ekonomiutskottet den20mars Ekonomiutskottets förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Investeringsmedel om tkr, varav tkr avser skattefinansierade och tkr avser VA-investeringar, överförs från 2012 för att ingå i investeringsbudget Förvaltningen ska till ekonomiutskottet senast den20mars 2013lämna förslag på minskningar av investeringsbudgeten 2013 med tkr. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,.,. D

9 [i1j ~ BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS KSeu KS 14S dnr. KS 236/ Vård- och omsorgsprogram-beslut om antagande Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Kommunfullmäktige gav , 37, Beredningen för välfärd och kultur i uppdrag att återuppta och slutföra arbetet med kommunens vård- och orosorgsplan för att med den som grund ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur för Båstads kommun. Beredningen har utarbetat ett förslag i enlighet med de riktlinjer som angavs när uppdraget beslutades. Ändringar från uppdragsbeskrivningen som beredningen föreslagit har förankrats i kommunfullmäktige, , 237. Tjänsteskrivelse från beredningskoordinator Henrik Andersson och utredare Ingrid Pettersson. Förslag till Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun från beredningen för välfärd och kultur. Yrkanden Åsa Ragnarsson (M) yrkar att tjänsteskrivelsen kompletteras med barnkonsekvensanalys. ÅsaRagnarsson (M) yrkar att antalet vårdboendeplatser inklusive korttidsplatser räknas samman och antalet korttidsplatser följer behovet. Åsa Ragnarsson (M) yrkar ändring på sidan S av S i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun enligt följande: Näst sista meningen ändras till: Inriktningen är att utbyggnaden sker genom bostadsföretag. Ingela Stefansson (S) yrkar att näst sista stycket på sidan S av S i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun inte tas bort eller ändras. Ås a Ragnarsson (M) yrkar att Vård- och omsorgsprogrammet återremitteras till Beredningen för välfärd och kultur för komplettering inom de områden som berör barn och unga. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena avseende ändring i texten och finner attåsa Ragnarssons yrkande bifallits. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande l

10 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS KS eu KS Forts. Vård- och omsorgsprogram - Beslut om antagande KS vu Förslag till beslut Reservation Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Tjänsteskrivelsen kompletteras med barnkonsekvensanalys. 2. Antalet vårdboendeplatser inklusive korttidsplatser räknas samman och antalet korttidsplatser ska följa behovet. 3. Ändring på sidan 5 av 5 i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun enligt följande: Näst sista meningen ändras till: Inriktningen är att utbyggnaden sker genom bostadsföretag. 4. Vård- och omsorgsprogrammet återremitteras till Beredningen för välfärd och kultur för komplettering inom de områden som berör barn och unga. Mot punkt 3 i beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S). Skriftlig reservation biläggs protokollet. KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar: l. Ärendet återremitteras till beredningen för välfärd och kultur. Programmet ska kompletteras med beslutsprotokoll från beredningen, skrivelse från ordföranden samt inkomna remissvar. Enbart programmet ska gå upp till fullmäktige för beslut. Förslaget till handlingsplan ska plockas ur. När programmet går upp på nytt för beslut ska det passera ekonomi utskottet, ej välfärdsutskottet Programmet ska även hantera ungdomsperspektivet samt beredningen ombeds se över formuleringarna "ska" och eventuellt ändra till "bör". forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ö

11 [ill ~ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 24 KS 71 Forts. Vård- och omsorgsprogram - Beslut om antagande KS eu Yrkande Beslut Förslag till beslut Ann-Marie Johnsson (C): Förslag till kvalitetskriterier för vård och omsorg i Båstads kommun samt förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun (sidan i ekonomiutskottets kallelse) ska utgå ur programmet och istället behandlas i samband med framtagandet av handlingsplanen. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Förslag till kvalitetskriterier för vård och omsorg i Båstads kommun samt förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun ska utgå ur programmet och istället behandlas i samband med framtagandet av handlingsplan en. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas. 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta att: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av vård- och omsorgsprogrammet Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. KS Yrkanden Förslag till beslut Thomas Andersson (FP): Bifall till ekonomiutskottets förslag med ändringen i punkt 2 att utvärderingen ska ske under Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Förslag till vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas. Beslut 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta att: l. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av vård- och omsorgsprogrammet Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. Utskott/presidium justerandes signaturer I<Sfnämnd I< F Utdragsbestyrkande - 9-

12 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 25 KS 72 dnr. KS 285/ Ändringar i Båstadhems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning Beskrivning av ärendet I tredje kapitlet kommunallagen (1991:900), KL, finns regler om de kommunala företagen; reglerna har till syfte att säkerställa en ändamålsenlig ägarstyrning. Reglerna innebär bl.a. att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med företagen samt att fullmäktige har yttranderätt innan viktigare beslut fattas i företagen. När det gäller lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU, fanns det före den 1 januari 2013 ett temporärt undantag i 2 kap 10 a som innebar att en kommun under vissa förutsättningar inte behövde upphandla när kommunen köpte tjänster från sina kommunala bolag. Undantaget innebar dock vissa inskränkningar; bestämmelsen medgav t. ex. inte undantag i den omvända situationen, d.v.s. när ett kommunalt bolag köper av sin ägare. Den 1 januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft och som medförde ändringar i både KL och LOU i de delar som har redovisats ovan. Både ändringarna i KL och LOU har betydelse och får konsekvenser för de kommunala företagen och kommunen som ägare. Med anledning av ovanstående behöver B åstadhems bolagsordning revideras i ett par avseenden i syfte att leva upp till de nya kraven i KL och LOU. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström daterad , bilaga. Förslag till ändring i B åstadhems bolagsordning. Ekonomiutskottets förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till ändring i B åstadhems bolagsordning godkänns enligt följande ( rödmarkerat): 3- Tillägg av nytt stycke: Bulaget är skyldigt att utföra de uppdrag som b a laget tilldelas. av sin ägare. Verksamheten ska bedri as i ägarens ställe. 4- Ny lydelse: Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kmnmunah""äittsliga 1al<aliseringsp11'incipen. främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. 2. Kommunens ombud vid bolagsstämman med Båstadhem AB ges i uppdrag att överlämna förslaget till ändring i bolagsordningen till stämman för beslut. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - u-

13 [flj BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 72 Forts. Ändringar i Båstadhems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Förslag till ändring i Båstadhems bolagsordning godkänns enligt följande (rödmarkerat): 3- Tillägg av nytt stycke: Bolaget är skyl diigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas a. v sin ägare. Verksamfuetem ska hedri,fas i ägarens ställe. 4- Ny lydelse: Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen. främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. 2. Kommunens ombud vid bolagsstämman med Båstadhem AB ges i uppdrag att överlämna förslaget till ändring i bolagsordningen till stämman för beslut. Utskott/presidium justerandes signahu er I<Sjnämnd I< F Utdragsbestyrkande - l -

14 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 82 dnr. KS Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige inrättade en helt ny politisk organisationen i Båstads kommun. Omorganisationen innebar att facknämnderna avvecklades och att deras ansvar flyttades över till kommunstyrelsen. Samtidigt inrättades fullmäktige beredningar, bl.a. för att vitalisera kommunfullmäktige. Kommunen beslutade samtidigt att en utvärdering skulle göras efter två år. Bland annat skulle de fasta beredningarna utvärderas och ledamöterna utsågs därför endast för en tvåårsperiod. Omval gjordes Det beslutades också att den nyinrättade jävsnämnden skulle utvärderas efter två år. En tillfällig beredning för utvärdering av den politiska organisationen kommer att utses att utses av kommunfullmäktige i ett separat beslut. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen från fullmäktiges ordförande och kanslichefen daterad , bilaga. Kerstin Gustafsson (M): Stycket med rubrik "ansvarig beredning" stryks ur uppdrags beskrivningen. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Bifogade förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen antas efter borttagning av stycket "ansvarig beredning". Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - IL-

15 BÅSTADS KOMMUN Kom mu nfu Il mäktige l (2) Datum: Handläggare: Catharina Elofsson Dnr: KS 1148/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet ska expedieras till: Samtliga partier i fullmäktige Kommunkansliet Den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen i Båstads kommun Uppdragsbeskrivning till en tillfällig fullmäktigeberedning Utvärdering av den politiska organisationen i Båstads kommun Bakgrund Kommunfullmäktige inrättade en helt ny politisk organisationen i Båstads kommun. Omorganisationen innebar att facknämnderna avvecklades och att deras ansvar flyttades över till kommunstyrelsen. Samtidigt inrättades fullmäktige beredningar, bl.a. för att vitalisera kommunfullmäktige. Kommunen beslutade samtidigt att en utvärdering skulle göras efter två år. Bland annat skulle de fasta beredningarna utvärderas och ledamöterna utsågs därför endast för en tvåårsperiod. Omval gjordes Det beslutades också att den nyinrättade jävsnämnden skulle utvärderas efter två år. En tillfällig fullmäktigeberedning gav Ernst & Young i uppdrag att utföra en utvärdering av den politiska organisationen. Utvärderingen skulle resultera i en analys av kommunens politiska organisation och utgöra underlag för kommunens arbete med förslag om eventuella förändringar av nuvarande organisation. I uppdraget ingick bland annat att utvärdera följande: Kommunfullmäktiges nya roll, Fullmäktigeberedningarnas arbete, uppdrag, inriktning och styrning, e Kommunstyrelsens funktion med helhetsansvar och delegation som stöd för detta, e Arbetet i kommunstyrelsens tre utskott, fl Jävsnämndens funktion och arbetssätt, o Samordningsgruppen och kommunfullmäktigepresidiets funktion och arbetssätt, Jämförelser med nämndsorganisation, fl Jämförelser med politiska organisationer i andra kommuner. En slutlig rapport stod färdig i mitten av januari Kommunfullmäktige har , 22, fattat beslut om att Ernst & Youngs utvärdering ska skickas ut på remiss till de politiska partierna för ställningstagande om den politiska organisationen i Båstads kommun på kort och lång sikt. Sista dag att inkomma med remissvar sattes till

16 2 (2) Ansvarig beredning En tillfällig beredning för utvärdering av den politiska organisationen utses (i ett separat beslut) av kommunfullmäktige. Beredningens sammansättning ska vara som en fast beredning, dvs. spegla majoritetsförhållandena i fullmäktige och bestå av nio (9) ledamöter och upp till tre (3) utjämningsplatser. Ordförande och vice ordförande i beredningen är kontaktpersoner i utvärderingsarbetet. Uppdraget Den tillfälliga beredningen ges i uppdrag att ta fram förslag på eventuella förändringar eller justeringar av hela den nuvarande politiska organisationen i Båstads kommun på kort och lång sikt. Beredningen ska i huvudsak utgå från Ernst & Y o ungs utredning samt de inkomna remissvaren från partierna. När uppdraget slutförts lämnar den tillfälliga beredningen över sitt sammanställda material till kommunfullmäktige, som i sin tur beslutar om hur eventuella åtgärder ska genomföras (via den gängse beredningsprocessen via kommunstyrelsen). Tidsplan Beredningen ska överlämna sitt sammanställda material till fullmäktige senast den 15 september 2013 och beredningens uppdrag är då slutfört. Deltagande tjänstemän Tjänstemän från kommunkansliet Ekonomi Kostnaden för beredningens arbete beräknas till 45 tkr. Finansiering sker inom fullmäktiges anslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ovanstående förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen antas. Båstad s5et~. ;p ~:tu ~~ Benkt Ra on Kommun u mä tiges ordförande Kanslichef - 14-

17 [H] BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS Val av tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen Ärendebeskrivning Beslut Kommunfullmäktige ska utse en tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen. Kommunfullmäktige beslutar: l. Följande ledamöter utses: 2. Bland ledamöterna ovan utses följande till ordförande: 3. Bland ledamöterna ovan utses följande till vice ordförande: justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - b-

18 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 87 dnr. KS Initiativärende-Aktualisering av arbetsordningen Beskrivning av ärendet Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen. Det har tidigare gjorts när beredningen arbetat med jävsnämnden och dess reglemente. En politisk organisation är alltid under förändring, och kräver därmed ett visst mått av underhåll. Det kan komma i form av instruktioner och utbildningar som baseras på den samlade erfarenheten. Demokratiberedningen föreslås därför ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att granska arbetsordningen för nämnder, utskott och beredningar. Syftet med granskningen är att stärka den lokala demokratin. Underlag till beslutet Förslag till beslut skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och beredningskoordinator daterad , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - ti -

19 f];1j ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (1) Datum: Handläggare: OlofNilsson D nr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Demokrati beredningen, Olof Nilsson lnitiativärende: Aktualisering av arbetsordningen Bakgrund Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen. Det har tidigare gjorts när beredningen arbetat med jävsnämnden och dess reglemente. En politisk organisation är alltid under förändring, och kräver därmed ett visst mått av underhåll. Det kan komma i form av instruktioner och utbildningar som baseras på den samlade erfarenheten. Ansvarig beredning Demokratiberedningen Uppdraget Demokratiberedningen ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att granska arbetsordningen för nämnder, utskott och beredningar. Syftet med granskningen är att stärka den lokala demokratin. Uppdraget innebär att arbetsordningen kan komma att förändras för att (1) tydliggöra och (2) tillgängliggöra den politiska organisationen för medborgare, förtroendevalda och förvaltning. Målet med granskningen är inte att peta i arbetsordningens formuleringar, utan snarare om att skapa goda förutsättningar för spridning och förståelse om den politiska organisationen. Genom förståelse blir demokratins spelregler tydligare, och det övergripande demokratiarbetet stärks. Exempel på åtgärd kan exempelvis vara utformning av handbok och utbildningsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Beredningens initiativ godkännes så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige Båstad dag som ovan ~e~~app~ senkt ~:;r<ordförande. i l f\-- fnif:tn Beredningskoordinator - 17-

20 rrj ~ BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 88 dnr. KS Initiativärende -Processen kring strategiska frågor Beskrivning av ärendet Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen och samordna det övergripande demokratiarbetet I beredningarna har det utvecklats en praxis för hur ärenden ska hanteras, och det är en process som fungerar. Dock uppstår det diskussioner om var vissa strategiska frågor bör hanteras, och den processen är sålunda i behov av ett förtydligande. Demokratiberedningen ges därför i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att skapa en struktur för att förbättra beredningarnas möjlighet att agera. Det innebär att beredningen ska se över nuvarande praxis för hanteringen av strategiska frågor, och hur den kan tydliggöras. Underlag till beslutet Förslag till beslut skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och beredningskoordinator daterad , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige. Utskott/presidium justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande o

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (l) Datum: Handläggare: Olof Nilsson D nr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: DemokratiberedningEm, Olof Nilsson lnitiativärende: Om processen kring strategiska frågor Bakgrund Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen och samordna det övergripande demokratiarbetet I beredningarna har det utvecklats en praxis för hur ärenden ska hanteras, och det är en process som fungerar. Dock uppstår det diskussioner om var vissa strategiska frågor bör hanteras, och den processen är sålunda i behov av ett förtydligande. Ansvarig beredning Demokratiberedningen Uppdraget Demokratiberedningen ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att skapa en struktur för att förbättra beredningarnas möjlighet att agera. Det innebär att beredningen ska se över nuvarande praxis för hanteringen av strategiska frågor, och hur den kan tydliggöras. Målet med arbetet är att skapa en processkarta för att se hur strategiska frågor hanteras, och hur den processen kan förtydligas och förenklas. Det kan exempelvis utmynna i riktlinjer för rapporteringar i den politiska organisationen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Beredningens initiativ godkännes så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige Båstad dag som ovan %t~ BenktR Ordföra Cle td/ll(/j.ta< ~v ' on Beredningskoordinator - 19-

22 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Kom m unstyreisen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSsu KSsu KS dnr: KS 2106/ Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Båstads kommun Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Föredragande Yrkande Beslut De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 88. Behovet av att revidera de allmänna ordningsföreskrifterna har tillkommit efter beaktande av synpunkter från allmänheten, på grund av uppdatering till ny lagstiftning och anpassning till fattade kommunala beslut. Tjänsteyttrande från verksamhetsområdescheferna för Samhällsskydd, Samhällsbyggnad samt Teknik och service, daterad , med tillhörande bilaga. Anders Nilsson och Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. Thomas Andersson (FP): Som allmän badplats angivet i 3 mom 4 räknas även Ydrehall i Torekovin med motiveringen att Ydrehall tillsammans med Morgonbryggan betraktas som en gemensam badplats. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: l. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun översänds för yttrande till Länsstyrelsen. 2. Som allmän badplats angivet i 3 mom 4 räknas även Ydrehall i Torekov in. su Beslutsunderlag Yrkanden Reviderad tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson och miljöchef Sven-Bil-ger Björkman, daterad , med tillhörande bilaga. Ann-Marie Johnsson (C): Bifall med följande tillägg: Även Malenbadet, hamnbryggan i Båstad, lngelstorp samt Öllöv ska betraktas som allmän badplats. Pelle Höglund (M): Bifall tillliggande förslag. Proposition Förslag till beslut Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att utskottet bifallit Pelle Höglunds förslag. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antas enligt bilaga. 2. Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör härmed att gälla. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - :u-

23 rnj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 35 KS 85 Forts. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för B åstad s kommun KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antas enligt bilaga. 2. Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör härmed at;t gälla. Justerandes signaturer Utskott/presidium I<Sfnämnd KF Utdragsbestyrkande -. l -

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.00) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26 Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l9.00-22.30. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2011-11-16 1 (24) Tid och plats: Beslutande: Onsdag 16 november 2011 kl 19-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september 2011 08.30 (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer