Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS kallelse. Ärendepunkt/rubrik Sidor 1. Upprop Protokolljustering: 1 I tur att justera: Thomas Andersson och Ulf Holmberg. Ersättare: Kjell Andersson. justeringen äger rum onsdagen den 3 april kl på kommunkansliet 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: 3 a) Utdelning av NoJatopriset till August Lindvall, Båstad golfklubb. b) Birgitta Henecke från Kommunförbundet Skåne bjuds in med anledning av beredningsuppdraget från förra fullmäktige. Birgitta beskriver bakgrunden till skollagens nya krav om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, resonerar om innebörden och ger vissa internationella utblickar. (Cirka 20 minuter följt av frågestund/diskussion). c) Lägesrapport från fullmäktige beredningarna. d) Eventuell information från Kommunrevisionen. s. Interpellation från Socialdemokraterna - Delade turer Överföring av investeringsmedel från 2012 till Vård- och omsorgsprogram Beslut om antagande Ändringar i Bästacthems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen 10. Val av tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen Initiativärende -Aktualisering av arbetsordningen Initiativärende - Processen kring strategiska frågor Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Riktlinjer för bryggor och badtrappor Motion från (BP) - Äldreombudsman till Båstad Motion från (S) - Byggnation på Trollbäckenområdet i Båstad Motion från (S) -Arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag- Tomas Rikse (--) Avsägelse av uppdrag- RolfSvensson (M) Val till Bjärehälsan ekonomisk förening efter avgående Tomas Rikse (--) Val till Kommuninvest, ombud till föreningsstämma, efter avgående 34 Tomas Rikse (--)

2 2 (2) 23. Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter avgående Karin Hansson (M) 24. Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 25. Delgivningar: a) Beslutsloggen 2013 för kommunfullmäktige. b) Beslut från länsstyrelsen: Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. c) Kommunrevisionens revisionsstrategi, antagen d) Kommunrevisionens granskning av projekt Åstad. Båstad den20mars 2013 Benkt Ragnarsson ordförande ~~ enligt uppdrag ~rel7 slagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 20 mars intygar: Henrik Z~ Kommunkansliet

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.... Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den... ;... kl..... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - l -

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: l. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd I< F Utdragsbestyrkande Il) L.

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF l nformationspunkter a) Utdelning av NoJatopriset till August Lindvall, Båstad golfklubb. b) Birgitta Henecke från Kommunförbundet Skåne bjuds in med anledning av beredningsuppdraget från förra fullmäktige. Birgitta beskriver bakgrunden till skollagens nya krav om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, resonerar om innebörden och ger vissa internationella utblickar. c) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. d) Eventuell information från Kommunrevisionen. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande b "'

6 [4\J BÅSTADS KOMMUIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS 317/ Interpellation från Socia ldemokraterna- Delade turer Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande delade turer. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 111

7 Socialdemokraterna Interpellation om delade turer. Till kommunstyrelsens ordförande: BÅSTADS KOMMUN 2o13 ~o2~ fe 'LS ;: lj./ p - C 1 ':0 D nr... ; ~...,~) ::;... l 'Y. Vilka arbetsplatser har scheman med delade turer? Vad skulle det kosta att ta bort delade turer? Viktigt att vi får svar på detta inför budgetarbetet. För Socialdemokraterna: lngela Stefansson. -5-

8 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 8 KS eu 20 KS 68 dnr. KS 328/ Överföring av investeringsmedel från 2012 till2013 Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten 2012 uppgick till tkr efter överföringar av investeringsmedel från 2011 till 2012 samt en reducering av investeringsanslagen. Utfallet uppgår till tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på tkr. Av avvikelsen består tkr av VA-investeringar och 4161 tkr av skattefinansierade investeringar. Resultat Budget Avvikelse Begärs över fört till Summa sl<attefinansierat Summa VA-investeringar l Summa '40 Av avvikelsen på tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas orobudgeteringsblanketter att tkr överförs till 2013, varav tkr avser VA-investeringar och tkr avser skattefinansierade investeringar. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Kerstin Gustafsson (M): Bifall till överföring till att investeringsmedel om tkr överförs från 2012 till 2013 dock under förutsättning att mkr (den skattefinansierade delen) kan minskas med motsvarande summa i års investeringar. Förslag till reducering av 2013-års investeringar med mkr ska föreläggas ekonomiutskottet den20mars Ekonomiutskottets förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Investeringsmedel om tkr, varav tkr avser skattefinansierade och tkr avser VA-investeringar, överförs från 2012 för att ingå i investeringsbudget Förvaltningen ska till ekonomiutskottet senast den20mars 2013lämna förslag på minskningar av investeringsbudgeten 2013 med tkr. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,.,. D

9 [i1j ~ BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS KSeu KS 14S dnr. KS 236/ Vård- och omsorgsprogram-beslut om antagande Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Kommunfullmäktige gav , 37, Beredningen för välfärd och kultur i uppdrag att återuppta och slutföra arbetet med kommunens vård- och orosorgsplan för att med den som grund ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur för Båstads kommun. Beredningen har utarbetat ett förslag i enlighet med de riktlinjer som angavs när uppdraget beslutades. Ändringar från uppdragsbeskrivningen som beredningen föreslagit har förankrats i kommunfullmäktige, , 237. Tjänsteskrivelse från beredningskoordinator Henrik Andersson och utredare Ingrid Pettersson. Förslag till Vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun från beredningen för välfärd och kultur. Yrkanden Åsa Ragnarsson (M) yrkar att tjänsteskrivelsen kompletteras med barnkonsekvensanalys. ÅsaRagnarsson (M) yrkar att antalet vårdboendeplatser inklusive korttidsplatser räknas samman och antalet korttidsplatser följer behovet. Åsa Ragnarsson (M) yrkar ändring på sidan S av S i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun enligt följande: Näst sista meningen ändras till: Inriktningen är att utbyggnaden sker genom bostadsföretag. Ingela Stefansson (S) yrkar att näst sista stycket på sidan S av S i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun inte tas bort eller ändras. Ås a Ragnarsson (M) yrkar att Vård- och omsorgsprogrammet återremitteras till Beredningen för välfärd och kultur för komplettering inom de områden som berör barn och unga. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena avseende ändring i texten och finner attåsa Ragnarssons yrkande bifallits. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande l

10 BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSvu KS KS eu KS Forts. Vård- och omsorgsprogram - Beslut om antagande KS vu Förslag till beslut Reservation Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Tjänsteskrivelsen kompletteras med barnkonsekvensanalys. 2. Antalet vårdboendeplatser inklusive korttidsplatser räknas samman och antalet korttidsplatser ska följa behovet. 3. Ändring på sidan 5 av 5 i Förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun enligt följande: Näst sista meningen ändras till: Inriktningen är att utbyggnaden sker genom bostadsföretag. 4. Vård- och omsorgsprogrammet återremitteras till Beredningen för välfärd och kultur för komplettering inom de områden som berör barn och unga. Mot punkt 3 i beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S). Skriftlig reservation biläggs protokollet. KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar: l. Ärendet återremitteras till beredningen för välfärd och kultur. Programmet ska kompletteras med beslutsprotokoll från beredningen, skrivelse från ordföranden samt inkomna remissvar. Enbart programmet ska gå upp till fullmäktige för beslut. Förslaget till handlingsplan ska plockas ur. När programmet går upp på nytt för beslut ska det passera ekonomi utskottet, ej välfärdsutskottet Programmet ska även hantera ungdomsperspektivet samt beredningen ombeds se över formuleringarna "ska" och eventuellt ändra till "bör". forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ö

11 [ill ~ BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 24 KS 71 Forts. Vård- och omsorgsprogram - Beslut om antagande KS eu Yrkande Beslut Förslag till beslut Ann-Marie Johnsson (C): Förslag till kvalitetskriterier för vård och omsorg i Båstads kommun samt förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun (sidan i ekonomiutskottets kallelse) ska utgå ur programmet och istället behandlas i samband med framtagandet av handlingsplanen. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Förslag till kvalitetskriterier för vård och omsorg i Båstads kommun samt förslag till underlag till handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun ska utgå ur programmet och istället behandlas i samband med framtagandet av handlingsplan en. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas. 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta att: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av vård- och omsorgsprogrammet Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. KS Yrkanden Förslag till beslut Thomas Andersson (FP): Bifall till ekonomiutskottets förslag med ändringen i punkt 2 att utvärderingen ska ske under Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Förslag till vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas. Beslut 2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta att: l. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande av vård- och omsorgsprogrammet Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. Utskott/presidium justerandes signaturer I<Sfnämnd I< F Utdragsbestyrkande - 9-

12 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 25 KS 72 dnr. KS 285/ Ändringar i Båstadhems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning Beskrivning av ärendet I tredje kapitlet kommunallagen (1991:900), KL, finns regler om de kommunala företagen; reglerna har till syfte att säkerställa en ändamålsenlig ägarstyrning. Reglerna innebär bl.a. att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet med företagen samt att fullmäktige har yttranderätt innan viktigare beslut fattas i företagen. När det gäller lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU, fanns det före den 1 januari 2013 ett temporärt undantag i 2 kap 10 a som innebar att en kommun under vissa förutsättningar inte behövde upphandla när kommunen köpte tjänster från sina kommunala bolag. Undantaget innebar dock vissa inskränkningar; bestämmelsen medgav t. ex. inte undantag i den omvända situationen, d.v.s. när ett kommunalt bolag köper av sin ägare. Den 1 januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft och som medförde ändringar i både KL och LOU i de delar som har redovisats ovan. Både ändringarna i KL och LOU har betydelse och får konsekvenser för de kommunala företagen och kommunen som ägare. Med anledning av ovanstående behöver B åstadhems bolagsordning revideras i ett par avseenden i syfte att leva upp till de nya kraven i KL och LOU. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström daterad , bilaga. Förslag till ändring i B åstadhems bolagsordning. Ekonomiutskottets förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till ändring i B åstadhems bolagsordning godkänns enligt följande ( rödmarkerat): 3- Tillägg av nytt stycke: Bulaget är skyldigt att utföra de uppdrag som b a laget tilldelas. av sin ägare. Verksamheten ska bedri as i ägarens ställe. 4- Ny lydelse: Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kmnmunah""äittsliga 1al<aliseringsp11'incipen. främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. 2. Kommunens ombud vid bolagsstämman med Båstadhem AB ges i uppdrag att överlämna förslaget till ändring i bolagsordningen till stämman för beslut. forts. på nästa sida. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - u-

13 [flj BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 72 Forts. Ändringar i Båstadhems bolagsordning med anledning av ny lagstiftning KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Förslag till ändring i Båstadhems bolagsordning godkänns enligt följande (rödmarkerat): 3- Tillägg av nytt stycke: Bolaget är skyl diigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas a. v sin ägare. Verksamfuetem ska hedri,fas i ägarens ställe. 4- Ny lydelse: Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen. främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. 2. Kommunens ombud vid bolagsstämman med Båstadhem AB ges i uppdrag att överlämna förslaget till ändring i bolagsordningen till stämman för beslut. Utskott/presidium justerandes signahu er I<Sjnämnd I< F Utdragsbestyrkande - l -

14 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 82 dnr. KS Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige inrättade en helt ny politisk organisationen i Båstads kommun. Omorganisationen innebar att facknämnderna avvecklades och att deras ansvar flyttades över till kommunstyrelsen. Samtidigt inrättades fullmäktige beredningar, bl.a. för att vitalisera kommunfullmäktige. Kommunen beslutade samtidigt att en utvärdering skulle göras efter två år. Bland annat skulle de fasta beredningarna utvärderas och ledamöterna utsågs därför endast för en tvåårsperiod. Omval gjordes Det beslutades också att den nyinrättade jävsnämnden skulle utvärderas efter två år. En tillfällig beredning för utvärdering av den politiska organisationen kommer att utses att utses av kommunfullmäktige i ett separat beslut. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska organisationen från fullmäktiges ordförande och kanslichefen daterad , bilaga. Kerstin Gustafsson (M): Stycket med rubrik "ansvarig beredning" stryks ur uppdrags beskrivningen. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Bifogade förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen antas efter borttagning av stycket "ansvarig beredning". Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - IL-

15 BÅSTADS KOMMUN Kom mu nfu Il mäktige l (2) Datum: Handläggare: Catharina Elofsson Dnr: KS 1148/ Till: Kommunfullmäktige Beslutet ska expedieras till: Samtliga partier i fullmäktige Kommunkansliet Den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen i Båstads kommun Uppdragsbeskrivning till en tillfällig fullmäktigeberedning Utvärdering av den politiska organisationen i Båstads kommun Bakgrund Kommunfullmäktige inrättade en helt ny politisk organisationen i Båstads kommun. Omorganisationen innebar att facknämnderna avvecklades och att deras ansvar flyttades över till kommunstyrelsen. Samtidigt inrättades fullmäktige beredningar, bl.a. för att vitalisera kommunfullmäktige. Kommunen beslutade samtidigt att en utvärdering skulle göras efter två år. Bland annat skulle de fasta beredningarna utvärderas och ledamöterna utsågs därför endast för en tvåårsperiod. Omval gjordes Det beslutades också att den nyinrättade jävsnämnden skulle utvärderas efter två år. En tillfällig fullmäktigeberedning gav Ernst & Young i uppdrag att utföra en utvärdering av den politiska organisationen. Utvärderingen skulle resultera i en analys av kommunens politiska organisation och utgöra underlag för kommunens arbete med förslag om eventuella förändringar av nuvarande organisation. I uppdraget ingick bland annat att utvärdera följande: Kommunfullmäktiges nya roll, Fullmäktigeberedningarnas arbete, uppdrag, inriktning och styrning, e Kommunstyrelsens funktion med helhetsansvar och delegation som stöd för detta, e Arbetet i kommunstyrelsens tre utskott, fl Jävsnämndens funktion och arbetssätt, o Samordningsgruppen och kommunfullmäktigepresidiets funktion och arbetssätt, Jämförelser med nämndsorganisation, fl Jämförelser med politiska organisationer i andra kommuner. En slutlig rapport stod färdig i mitten av januari Kommunfullmäktige har , 22, fattat beslut om att Ernst & Youngs utvärdering ska skickas ut på remiss till de politiska partierna för ställningstagande om den politiska organisationen i Båstads kommun på kort och lång sikt. Sista dag att inkomma med remissvar sattes till

16 2 (2) Ansvarig beredning En tillfällig beredning för utvärdering av den politiska organisationen utses (i ett separat beslut) av kommunfullmäktige. Beredningens sammansättning ska vara som en fast beredning, dvs. spegla majoritetsförhållandena i fullmäktige och bestå av nio (9) ledamöter och upp till tre (3) utjämningsplatser. Ordförande och vice ordförande i beredningen är kontaktpersoner i utvärderingsarbetet. Uppdraget Den tillfälliga beredningen ges i uppdrag att ta fram förslag på eventuella förändringar eller justeringar av hela den nuvarande politiska organisationen i Båstads kommun på kort och lång sikt. Beredningen ska i huvudsak utgå från Ernst & Y o ungs utredning samt de inkomna remissvaren från partierna. När uppdraget slutförts lämnar den tillfälliga beredningen över sitt sammanställda material till kommunfullmäktige, som i sin tur beslutar om hur eventuella åtgärder ska genomföras (via den gängse beredningsprocessen via kommunstyrelsen). Tidsplan Beredningen ska överlämna sitt sammanställda material till fullmäktige senast den 15 september 2013 och beredningens uppdrag är då slutfört. Deltagande tjänstemän Tjänstemän från kommunkansliet Ekonomi Kostnaden för beredningens arbete beräknas till 45 tkr. Finansiering sker inom fullmäktiges anslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ovanstående förslag till uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen för utvärdering av den politiska organisationen antas. Båstad s5et~. ;p ~:tu ~~ Benkt Ra on Kommun u mä tiges ordförande Kanslichef - 14-

17 [H] BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnr: KS Val av tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen Ärendebeskrivning Beslut Kommunfullmäktige ska utse en tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen. Kommunfullmäktige beslutar: l. Följande ledamöter utses: 2. Bland ledamöterna ovan utses följande till ordförande: 3. Bland ledamöterna ovan utses följande till vice ordförande: justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - b-

18 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 87 dnr. KS Initiativärende-Aktualisering av arbetsordningen Beskrivning av ärendet Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen. Det har tidigare gjorts när beredningen arbetat med jävsnämnden och dess reglemente. En politisk organisation är alltid under förändring, och kräver därmed ett visst mått av underhåll. Det kan komma i form av instruktioner och utbildningar som baseras på den samlade erfarenheten. Demokratiberedningen föreslås därför ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att granska arbetsordningen för nämnder, utskott och beredningar. Syftet med granskningen är att stärka den lokala demokratin. Underlag till beslutet Förslag till beslut skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och beredningskoordinator daterad , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - ti -

19 f];1j ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 1 (1) Datum: Handläggare: OlofNilsson D nr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Demokrati beredningen, Olof Nilsson lnitiativärende: Aktualisering av arbetsordningen Bakgrund Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen. Det har tidigare gjorts när beredningen arbetat med jävsnämnden och dess reglemente. En politisk organisation är alltid under förändring, och kräver därmed ett visst mått av underhåll. Det kan komma i form av instruktioner och utbildningar som baseras på den samlade erfarenheten. Ansvarig beredning Demokratiberedningen Uppdraget Demokratiberedningen ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att granska arbetsordningen för nämnder, utskott och beredningar. Syftet med granskningen är att stärka den lokala demokratin. Uppdraget innebär att arbetsordningen kan komma att förändras för att (1) tydliggöra och (2) tillgängliggöra den politiska organisationen för medborgare, förtroendevalda och förvaltning. Målet med granskningen är inte att peta i arbetsordningens formuleringar, utan snarare om att skapa goda förutsättningar för spridning och förståelse om den politiska organisationen. Genom förståelse blir demokratins spelregler tydligare, och det övergripande demokratiarbetet stärks. Exempel på åtgärd kan exempelvis vara utformning av handbok och utbildningsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Beredningens initiativ godkännes så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige Båstad dag som ovan ~e~~app~ senkt ~:;r<ordförande. i l f\-- fnif:tn Beredningskoordinator - 17-

20 rrj ~ BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 88 dnr. KS Initiativärende -Processen kring strategiska frågor Beskrivning av ärendet Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen och samordna det övergripande demokratiarbetet I beredningarna har det utvecklats en praxis för hur ärenden ska hanteras, och det är en process som fungerar. Dock uppstår det diskussioner om var vissa strategiska frågor bör hanteras, och den processen är sålunda i behov av ett förtydligande. Demokratiberedningen ges därför i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att skapa en struktur för att förbättra beredningarnas möjlighet att agera. Det innebär att beredningen ska se över nuvarande praxis för hanteringen av strategiska frågor, och hur den kan tydliggöras. Underlag till beslutet Förslag till beslut skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och beredningskoordinator daterad , bilaga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Beredningens initiativ godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige. Utskott/presidium justerandes signaturer KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande o

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige l (l) Datum: Handläggare: Olof Nilsson D nr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: DemokratiberedningEm, Olof Nilsson lnitiativärende: Om processen kring strategiska frågor Bakgrund Demokratiberedningens arbetsordning föreskriver att beredningen ska arbeta med utveckling av den politiska organisationen och samordna det övergripande demokratiarbetet I beredningarna har det utvecklats en praxis för hur ärenden ska hanteras, och det är en process som fungerar. Dock uppstår det diskussioner om var vissa strategiska frågor bör hanteras, och den processen är sålunda i behov av ett förtydligande. Ansvarig beredning Demokratiberedningen Uppdraget Demokratiberedningen ges i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning som åsyftar att skapa en struktur för att förbättra beredningarnas möjlighet att agera. Det innebär att beredningen ska se över nuvarande praxis för hanteringen av strategiska frågor, och hur den kan tydliggöras. Målet med arbetet är att skapa en processkarta för att se hur strategiska frågor hanteras, och hur den processen kan förtydligas och förenklas. Det kan exempelvis utmynna i riktlinjer för rapporteringar i den politiska organisationen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Beredningens initiativ godkännes så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för kommunfullmäktige Båstad dag som ovan %t~ BenktR Ordföra Cle td/ll(/j.ta< ~v ' on Beredningskoordinator - 19-

22 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Kom m unstyreisen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSsu KSsu KS dnr: KS 2106/ Allmänna lokala ordningsföreskrifterför Båstads kommun Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Föredragande Yrkande Beslut De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 88. Behovet av att revidera de allmänna ordningsföreskrifterna har tillkommit efter beaktande av synpunkter från allmänheten, på grund av uppdatering till ny lagstiftning och anpassning till fattade kommunala beslut. Tjänsteyttrande från verksamhetsområdescheferna för Samhällsskydd, Samhällsbyggnad samt Teknik och service, daterad , med tillhörande bilaga. Anders Nilsson och Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. Thomas Andersson (FP): Som allmän badplats angivet i 3 mom 4 räknas även Ydrehall i Torekovin med motiveringen att Ydrehall tillsammans med Morgonbryggan betraktas som en gemensam badplats. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar: l. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun översänds för yttrande till Länsstyrelsen. 2. Som allmän badplats angivet i 3 mom 4 räknas även Ydrehall i Torekov in. su Beslutsunderlag Yrkanden Reviderad tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson och miljöchef Sven-Bil-ger Björkman, daterad , med tillhörande bilaga. Ann-Marie Johnsson (C): Bifall med följande tillägg: Även Malenbadet, hamnbryggan i Båstad, lngelstorp samt Öllöv ska betraktas som allmän badplats. Pelle Höglund (M): Bifall tillliggande förslag. Proposition Förslag till beslut Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att utskottet bifallit Pelle Höglunds förslag. Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antas enligt bilaga. 2. Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör härmed att gälla. forts. på nästa sida. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande - :u-

23 rnj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 35 KS 85 Forts. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för B åstad s kommun KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun antas enligt bilaga. 2. Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter upphör härmed at;t gälla. Justerandes signaturer Utskott/presidium I<Sfnämnd KF Utdragsbestyrkande -. l -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den26mars 2014 kl. 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den26mars 2014 kl. 19.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer