Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under Kärnvärden grunden för praktiken 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehåll Årets tema Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under Kärnvärden grunden för praktiken 5 Universitet och högskola Effektivt lagarbete ger exklusiv kursbok 7 Ju fler sinnen, desto bättre för lärandet 8 Rätt bok för rätt kurs till rätt pris 12 Skola och vuxenutbildning Multiverktyg för varierat kunskapsbygge 14 Skivan underlättar för väldigt många 16 Där läromedel blir Kunskapsmedel 19 YrkesLIV Kompetenshöjare för ombud 21 Pärlor för oss som arbetar fackligt 22 Unikt kunskapsstöd för individ och organisation 25 Årsredovisning 2005 Studentlitteraturs utveckling Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 31 Balansräkning 32 Noter 34 Revisionsberättelse 39 English summary 40 Ledningsgrupp 43 Styrelse 44

3 Med omvärlden i sikte I de senaste årsredovisningarna från Studentlitteratur har vi tonat ner det interna perspektivet. I stället har våra viktigaste målgrupper intagit en central position. Det innebär att författare, elever, lärare, studenter och yrkesverksamma har fått ge sin bild av vad Studentlitteratur är, gör och står för. Årsredovisningen 2005 tar ytterligare ett steg på den vägen. Under året har vi tagit fram Studentlitteraturs kärnvärden. Det vill säga de grundläggande begrepp som i koncentrat beskriver varför vi finns till och den nytta vi vill åstadkomma för omvärlden. Kärnvärdena och våra målgrupper på universiteten, i skolan och i yrkeslivet står i centrum den här gången. Vilka krav ställer man där på kurslitteratur, läromedel och facklitteratur? Vad betyder digitala komplement i form av webb och cd för inlärningen? Vilken nytta kan skräddarsydda lösningar medföra? Samtal pågår i Studentlitteraturs årsredovisning 2005.

4 Stärkt position under 2005

5 När ett år ska sammanfattas handlar en viktig punkt om att lära sig av erfarenheterna och sedan dra nytta av de lärdomarna inför framtiden. Såtillvida utgör 2005 självfallet inget undantag. För Studentlitteratur innebär det nu och framöver en offensiv satsning på nya kursböcker. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att öka kundorienteringen. Vi fortsätter vår satsning på produkter som stödjer läraren i undervisningen, studenten i inlärningen och de yrkesverksamma i kunskapsutvecklingen. Och vi ökar kompetensen inom marknadsföring och försäljning. Under de senaste åren har vi befäst vår ledande marknadsposition på universitet och högskola. Efter tre års förstärkning av det ekonomiska resultatet levde dock 2005 inte riktigt upp till våra förväntningar. Den främsta orsaken är att antalet studenter på universitet och högskolor har minskat med fem procent de senaste två åren. Det har vi känt av, i likhet med andra förlag som är verksamma på universitetsmarknaden. Vi har mött den utvecklingen genom offensiva satsningar på nya kursböcker i kombination med en kostnadseffektivisering av vår organisation. Vi har nu sett en gradvis förstärkning av resultatet från och med höstterminen Den förstärkningen räknar vi med kommer att stå sig under Högre krav på flexibelt lärande Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att öka kund- och marknadsorienteringen i vår organisation och vårt erbjudande. Förlag är traditionellt starkt produktorienterade bolag där man utgår från boken. Vi vill i stället utgå från våra kunders situation och utveckla produkter som stödjer läraren i undervisningen och studenten i inlärningen. De pedagogiska förändringar som sker inom både skola och universitet måste vi självfallet förhålla oss till. I framtiden kommer det att ställas högre krav på flexibelt och individuellt lärande. Och det kommer att ställas högre krav på valfrihet när det gäller var man utbildar sig i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan. Vidgat produkterbjudande Kraven på nytta och kvalitet kommer att öka inom både skolan och universiteten. Samtidigt är det mycket som talar för att utbildningssystemets resurser inte kommer att öka, utan att antalet studenter per lärare blir fler. I den situationen kommer lärarna att behöva avlastning i olika former. Och i ett samhälle mera präglat av valfrihet när det gäller olika skolformer tilltar konkurrensen mellan undervisningsinstitutionerna. Den utvecklingen möter vi genom att skapa produkter som är mera flexibla och anpassade för ett individualiserat lärande. Det innebär att förlagets produkterbjudande på sikt kommer att vidgas.

6 Det är fullt möjligt att vi framöver kommer att erbjuda stöd i form av till exempel lektionsupplägg, test, läxläsningshjälp och diagnoser. Med det vidgade erbjudandet kan vi både stödja läraren i undervisningen och studentens inlärning. Närmare de yrkesverksamma När det gäller verksamheten på skolområdet och marknaden för kompetensutveckling tar vi nya steg framåt varje år och det har vi även gjort under Vårt affärsområde för de yrkesverksamma ger oss möjlighet att få kontakt med slutkunder på ett annat sätt än våra traditionella förlagsverksamheter gör. Därmed ökar våra möjligheter att etablera närmare relationer med våra kunder i det här fallet professionella av olika slag som läkare, civilingenjörer, jurister och lärare. Det är viktigt att vi i framtiden ökar kompetensen inom marknadsföring och försäljning och detta förutsätter en ökad kontaktyta mot slutkunder. Detta är också ett sätt för oss att stärka varumärket. Framtidens läromedel På skolsidan har vi i dag en stark språkredaktion. Studentlitteratur är marknadsledande när det gäller språk för gymnasieskolan och vår målsättning är att vår starka marknadsposition också ska omfatta språk för grundskolans högstadium. För skolan har vi även skapat produkter som innehåller både tryckta och digitala komponenter och som väl kompletterar varandra. De produkterna Studentlitteraturs Kunskapsmedel ser vi som framtidens läromedel. Särskild webbplats för studenter Vi har under 2005 fortsatt att utveckla olika former av administrativa system och rationalisera dessa så långt som möjligt för att underlätta våra arbetsprocesser. En viktig uppgift för vår avdelning för digitala medier är att stödja våra affärsdrivande verksamheter i utvecklingen av deras affärer. Då handlar det till exempel om att utveckla digitala komponenter till de tryckta läromedlen. En viktig uppgift är också att vidga kontaktytan både marknads- och försäljningsmässigt för våra affärsområden, inte minst genom att utveckla vår marknadskommunikation via webben. Här har vi från årsskiftet 2006 startat kursbokhandeln.se, en särskild webbplats där studenter kan köpa kurslitteratur från oss. Webbplatsen är dels ett led i arbetet att komma närmare våra viktigaste kunder, studenterna, dels en kanal för att stärka varumärket. Via Kursbokhandeln kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Förutsättningar för expansion Det är viktigt att vi i ett tidigt skede identifierar förändringar i omvärlden och genomför den kompetensutveckling som krävs för att organisationen ska kunna möta de förändringarna. Det gäller dels sådant som är rent funktionellt som marknadsföring och försäljning dels kompetensutveckling kring ledarskap och chefskap. Vi arbetar kontinuerligt med de uppgifterna. Under 2005 har Studentlitteratur minskat personalstyrkan med 20 tjänster och vi har i dag cirka 110 anställda. Detta har vi gjort för att frigöra resurser och skapa förutsättningar för expansion. Vi måste som andra företag se över vår kostnadsbild och ha som ambition att reducera den och förvandla fasta resurser till rörliga. Renodling och förvärv Under 2005 har dotterbolaget Trigono avyttrats till Studentlitteraturs moderbolag Bratt International, ett naturligt steg i en process som syftar till att få till stånd en renodlad förlagsverksamhet. Med försäljningen av Trigono är det arbetet nu avslutat. Under året har Studentlitteratur förvärvat två förlag. Dels Lundabaserade Gustavas utgivning av svenska och engelska ordböcker, dels IFU Förlag vid Handelshögskolan i Stockholm som framför allt ger ut bank- och försäkringslitteratur för yrkesverksamma. Det är förvärv

7 som ligger i linje med den strategiska riktningen för förlaget, med både läromedel för skolan och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Skärpning av upphovsrätten En viktig händelse för oss under 2005 var EUanpassningen av den svenska upphovsrätten. Det är knappast någon överdrift att påstå att bokförlagen står och faller med upphovsrätten. EU-anpassningen betyder bland annat att kopiering av hela verk numera är förbjuden och att den som kopierar måste göra det från ett original och inte från en kopia. De nya reglerna innebär således en väsentlig och välkommen skärpning av upphovsrätten. Det viktigaste inslaget i varumärkesarbetet under 2005 var att företagsledningen och medarbetarna i tre arbetsgrupper tog fram Studentlitteraturs kärnvärden. Målet är att ge en förstärkt identitet åt företaget genom att kärnvärdena bildar en grund för våra aktiviteter och vår marknadskommunikation. En viktig uppgift blir nu att tydliggöra vad vi vill att kärnvärdena ska stå för i det praktiska arbetet och hur de ska komma till uttryck i våra arbetsformer. Våra kärnvärden är Innovativ kunskapsbyggare på vetenskaplig grund, Nära samverkan och Vinnande vetande. Studentlitteratur ska vara garanten för djup, bredd och kvalitet. Vi ska utveckla moderna produkter som är attraktiva för våra kunder i ett föränderligt kunskapssamhälle. Det innebär till exempel att vi dels kan erbjuda komoch ökad målgruppsanpassning av nyutgivningen. Vi fortsätter arbetet med att bredda vår förlagsverksamhet till nya marknader och att tillföra digitala komponenter till våra tryckta läromedel. Vi ökar ansträngningarna för att stärka kontakterna med både lärare och studenter. Vi arbetar vidare på att kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra vår grafiska produktion. Och vi fortsätter arbetet med att stärka varumärket, som är en viktig konkurrensfaktor. Stefan Persson, VD Ökad marknadsorientering För Studentlitteratur handlar det den närmaste framtiden alltså om ökad marknadsorientering Kärnvärden grunden för praktiken binationer av tryckta och digitala läromedel, dels skräddarsydda lösningar. Studentlitteratur utvecklar inte kurslitteratur och läromedel på egen hand. För samtliga våra marknader gör vi det tillsammans med ledande experter, forskare och ämnesföreträdare. Nära samverkan är ett förhållningssätt vi också vill uppnå med våra övriga intressenter studenter, yrkesverksamma och våra målgrupper i skolvärlden. Kurslitteratur, läromedel och facklitteratur från Studentlitteratur ska ge mervärden som skapar nytta för författare, lärare, utbildningsanordnare, studenter, elever och yrkesverksamma. Våra kärnvärden utgör alltså själva fundamentet för varumärket Studentlitteratur. I nästa avsnitt får vi exempel på hur de kan ta sig uttryck i praktiken.

8

9 Effektivt lagarbete ger exklusiv kursbok Laget består av en utgivningsansvarig, tre författare, en referensgrupp och två medarbetare på Studentlitteraturs IT-avdelning. Resultatet av lagets gemensamma ansträngningar blir Principbaserad redovisning. En för ämnet exklusiv kombination av kursbok, övningsbok och webblösning.

10 Det är ganska unikt med ett läromedel som på detta sätt hela tiden hämtar exemplifieringarna från ett existerande företag, konstaterar Stellan Nilsson (i mitten) tillsammans med Kristina Genell och Peter Öhman. Ju fler sinnen, desto bättre för lärandet

11 En tydlig och omfattande marknad och ett behov av alternativ kurslitteratur på området. Det var utgångspunkten när Kristina Genell utgivningsansvarig för ekonomi på Studentlitteratur satte igång projektet genom att rekrytera arbetslaget. Slutresultatet blev Principbaserad redovisning. En kombination av bok, övningsbok och webblösning som tagits emot med stort intresse av marknaden. Det hela började med att Kristina Genell gav sig ut på författarjakt och tog kontakt med ett antal redovisningslärare vid olika lärosäten. Ur den gruppen utkristalliserades så småningom tre författare Anders Grönlund vid Stockholms universitet, Torbjörn Tagesson vid Högskolan i Kristianstad och Peter Öhman vid Mittuniversitetet. Referensgruppen kom att bestå av två universitetslärare, en revisor och representanter för Ekonomistyrningsverket samt Sveriges kommuner och landsting. På så sätt fick vi många värdefulla synpunkter och en bred förankring hos intressanta målgrupper. Heltäckande läromedel I början gick ganska mycket energi till att komma fram till några viktiga utgångspunkter. Arbetet gick till stor del ut på att tänka i olika banor, bolla idéer fram och tillbaka och skissa på olika förslag, enligt Peter Öhman, en av de tre författarna. Det handlade om att ge och ta i försöken att enas om en gemensam idé för läromedlet. Vi författare diskuterade olika saker med varandra och med några nyckelpersoner från Studentlitteratur som innehåll, struktur, pedagogik och övningar. Diskussionerna ledde till att Studentlitteratur satsade på ett heltäckande läromedel med lärobok, övningsbok och webbstöd. Vi valde också att följa ett verklighetstroget företag genom hela läromedlet. Vi utgår från olika episoder för att belysa hur bokföring går till. Och vi kopplar affärshändelser till redovisningsprinciper, lagar och rekommendationer, säger Peter Öhman. Nära samarbete Även under själva skrivfasen hade författarna ett nära samarbete med olika företrädare för Studentlitteratur, konstaterar han. Vi hade bland annat stor nytta av de erfarenheter som finns på den redaktionella sidan i fråga om hur man lämpligen uttrycker sig i text. Vi förde också diskussioner med personer på Studentlitteraturs ekonomiavdelning för att stämma av hur de hanterar olika affärshändelser i vardagen. Många personer var inblandade och arbetet blev ganska mödosamt i och med att vissa idéer och utkast blev föremål för omfattande diskussioner, enligt Peter Öhman. I stort sett gick arbetet till så att textförslag lästes, diskuterades och justerades. Förutom våra egna åsikter tog vi hänsyn till synpunkter

12 från medlemmarna i referensgruppen och representanterna från Studentlitteratur. I de flesta fall kunde vi enas om vad som skulle vara med i ett visst avsnitt, vilket exempel vi skulle välja och vilka justeringar vi skulle göra. I några fall fick minoriteten acceptera majoritetens ståndpunkt. Det var således ett stort mått av givande och tagande även i skrivfasen. Referensgrupp som bollplank Referensgruppen med lärare, forskare och praktiker har i första hand fungerat som bollplank, konstaterar Stellan Nilsson. Han ingick i gruppen och är till vardags lärare i redovisning vid Handelshögskolan i Umeå. Enligt min mening var referensgruppen väl sammansatt, här ingick ju även kvalificerade representanter utanför universiteten. Det är viktigt att sådana kommer till tals i undervisningen i ett så tillämpat ämne som redovisning. Delar av ämnet kan nästan gränsa till ren yrkesutbildning, vilket ju är mycket ovanligt inom universiteten. Grundtanken med Principbaserad redovisning är också att ligga nära verkliga affärshändelser, med realistiska exempel i form av episoder, konstaterar Stellan Nilsson. Det är ganska unikt med ett läromedel som på detta sätt hela tiden hämtar exemplifieringarna från ett existerande företag. Referensgruppen har förhoppningsvis kunnat ge viktiga synpunkter på anpassningen till mera generella frågor och bokföringsmetoder utan att urvattna grundtanken. Interaktiva övningar viktiga I det här projektet utnyttjade man de möjligheter som multimedia ger för olika sorters faktafrågor, övningar och simuleringar. I och med att svaren rättas automatiskt kan uppgifterna göras om ett obegränsat antal gånger och det ger mycket goda repetitionsmöjligheter, menar Peter Öhman. I tider när det satsas alltmer på distansutbildning kan interaktiva övningar vara viktiga komponenter i ett läromedel. För att förena nytta med nöje utformade vi några av uppgifterna som tävlingar. I andra uppgifter drog vi fördel av den multimediala miljön genom att visualisera olika samband. Exempelvis valde vi att tydliggöra hur resultaträkningen 10

13 I tider när det satsas alltmer på distansutbildning kan interaktiva övningar vara viktiga komponenter i ett läromedel. och balansräkningen är kopplade till varandra och hur förändringar i räkenskaperna kan påverka olika nyckeltal. Pedagogisk layout avgörande Redovisning är ett område som ofta upplevs som svårt av studenterna och därför var det avgörande med pedagogisk layout och bra illustrationer, konstaterar Kristina Genell. Här samarbetade den utgivningsansvarige, redaktören och författarna om att ta fram riktlinjer och förslag. Kontakten med formgivaren hanterades sedan av redaktören, och vi är mycket nöjda med resultatet. Det omfattande webbkomplementet arbetades fram av Linda Dahlgren och Eva Moström på Studentlitteraturs IT-avdelning, även detta i nära samverkan med författarna. Viktig roll som kunskapsförmedlare Anledningen till att Studentlitteratur valde att ha ett webbkomplement av det här slaget är att ämnet redovisning mycket väl lämpar sig för att på ett pedagogiskt sätt utforma bland annat övningsuppgifter, spel och simuleringar, fortsätter Kristina Genell. Detta var också något som saknades hos den konkurrerande litteraturen. Interaktiva övningsuppgifter kan även ses som ett viktigt komplement till lärarledd undervisning, som på många lärosäten minskar i omfattning. Jag tror att denna kombination av lärobok, övningsbok och webblösning kommer att fylla en viktig roll som kunskapsförmedlare både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Boken håller ställningarna Hur kommer då den traditionella läroboken att stå sig i framtiden? Peter Öhman är personligen övertygad om att boken kommer att behålla sin roll som kunskapsförmedlare under lång tid framöver. En bok kan man hålla i sin hand, ta med sig överallt och göra anteckningar i. Samtidigt är jag av den uppfattningen att olika komplement till en lärobok är av godo. Ju fler sinnen som kan aktiveras, desto bättre lär det vara för lärandet. Det finns möjlighet att prova det digitala komplementet på 11

14 Rätt bok för rätt kurs till rätt pris Studentlitteraturs utgivningskultur är sedan starten 1963 djupt rotad i universitetens och högskolornas behov av kurslitteratur. Allt sedan dess har nyckelbegreppet i relationen med studenter, lärare och författare varit nära samverkan. En röd tråd i utgivningen är tyngdpunkten på kvalitet i innehållet och målsättningen att täcka de allra flesta ämnesområden från inledande grundkurs till avslutande doktorandstudier. Fokus på innehållet Utgivningen ska också alltid vara starkt förankrad i de aktuella behoven hos lärare och student. Rätt bok för rätt kurs ska ges ut till rätt pris. Denna ambition innebär att fokus i utgivningen ska ligga på just innehållet, medan den yttre grafiska formen ska vara så ändamålsenlig men också så enkel som möjligt. Detta har genom åren tagit sig olika uttryck i takt med samhällets utveckling i allmänhet och universitetsutbildningens i synnerhet. Som en spegling av högskolans förändring mot ökad differentiering i utbildningen har även kraven och förväntningarna på vår utgivning förändrats. Allt från text till webb och cd Vår målsättning har dock alltid varit att välja den mest ändamålsenliga publiceringsformen. Det innebär att innehållet numera kan återges i allt från ren text i tryckt form utan illustrationer till omfattande publicering via webb eller på cd. En stor del av vår utgivning kräver dock inte någon komplex eller sammansatt publiceringsform. Trogen vår övergripande ambition får inte publiceringsformen någonsin ha ett egenvärde och bli onödigt kostsam. Förlagets ambition med såväl bredd som djup i utgivningen får inte äventyras. Vår utgivning måste spänna från den till lägsta kostnad framtagna rena textboken där fokus ligger på textinnehållets styrka, till grundboken i en pedagogiskt, formmässigt och grafiskt utvecklad form. Som en spegling av högskolans förändring mot ökad differentiering i utbildningen har även kraven och förväntningarna på vår utgivning förändrats. 12

15 Den basala textboken Därför har vi nu som diametral motsats till grundböcker av typen Principbaserad redovisning renodlat en variant av den basala textboken. Den utgivningsformen kännetecknas av stor enkelhet, klarhet och enhetlighet i framför allt den grafiska formen. Omslagens standardiserade utformning ger en indikation om avsikten. Omslagens uppgift är enbart att läsaren enkelt ska kunna identifiera boken via grundläggande information om författaren, boken och dess innehåll. Denna utgivningsform är exklusiv i den meningen att de aktuella titlarnas substans helt och hållet bygger på textinnehållets styrka. Efter granskning och korrigering görs manuset näst intill automatiskt om till boksidor. Resultatet blir en snabb och kostnadseffektiv produktionsprocess. Vår utgivning är numera differentierad till uttrycket. Men allt från den rena, enkla textboken till den komplext utformade grundboken vilar på samma grund som utgivningen gjort från första början. Nämligen nära samverkan med författare, lärare och student med förankring i universitetens och högskolornas aktuella behov. kostnadseffektiv produktion Den nära samverkan som utmärker relationen mellan författare och förlag avspeglas speciellt i den basala textboken genom att författarna själva skriver in sitt manus i ett malldokument. En nyhet från Studentlitteratur är en renodlad variant av den basala textboken. Den kännetecknas av stor enkelhet, klarhet och enhetlighet i framför allt den grafiska formen. 13

16 Multiverktyg för varierat kunskapsbygge Om läroboken har en digital komponent i form av en cd kan eleven variera inlärningen av ord, uttal, grammatik och annat. Och med cd:n kan läraren lättare variera undervisningen. Möt Frida Knutsson-Lennwall och Kathleen Andersson och hör deras synpunkter på Progress Gold. 14

17 15

18 I och med att allt fler använder sig av datorer är det en stor fördel med cdskivan, anser Frida Knutsson-Lennwall som går samhällsprogrammet vid Båstads Gymnasium. Skivan underlättar för väldigt många 16

19 Den har varit väldigt bra när det gäller att lära sig glosor eftersom jag har haft problem med det. Det blev mycket lättare när man både kunde skriva och höra glosorna på datorn. Ibland har jag även haft lite problem med vissa uttal i texterna och har då haft en fördel av att man kan höra texterna på skivan, toppen! Det är Frida Knutsson-Lennwalls omdöme om Progress Gold, läromedlet i engelska som också har en digital komponent i form av en cd. Frida går sista året på samhällsprogrammet vid Båstads Gymnasium. Hennes lärare är Kathleen Andersson. Och eftersom Kathleen var ensam om att undervisa i engelska inför höstterminen 2003 hade hon fria händer när det gällde val av läromedel. När jag såg författarnamnen på Progress Gold visste jag att boken måste vara bra. De namnen är en garanti för att läromedlet är roligt, pålitligt alltså korrekt och av hög kvalitet. Helst ska det också vara en infödd talare som har tagit fram eller arbetat med texterna. Övningarna måste vara kommunikativa, givande och lärorika, menar Kathleen. Texter och övningar ska förbereda eleverna för en framtid där de använder engelska som ett medel för att studera, arbeta och överhuvudtaget kommunicera med andra. Övning-arna får inte vara tråkiga, och en bok som också är avsedd för vuxna kan inte vara töntig eller barnslig. Ska tilltala åldersgruppen När Kathleen Andersson sedan granskade cirkulationsexemplaret uppskattade hon både att boken var ett allt-i-ett-läromedel och att den innehöll studietips. Dessutom tyckte mina egna två vuxna barn att texterna var intressanta och inte barnsliga. Min son gick då i årskurs tre på gymnasiet och tyckte att boken var mycket bra, omdömet var inte bara okej eller så. Ett bra läromedel ska ju inte bara uppfylla mina kriterier utan också tilltala den åldersgrupp det är avsett för. Autentiska texter och infödd talare Det finns ett antal viktiga kriterier som ska vara uppfyllda när det gäller ett nytt läromedel, anser Kathleen Andersson. Det ska innehålla både faktatexter och skönlitterära texter med stor bredd och texterna ska vara intressanta. De ska vara autentiska och helst inte tillrättalagda bara för bokens skull. Flexibel lösning med cd Kathleen Andersson tycker att Progress Gold har en tydlig struktur, även om det tog henne lite tid att lära sig hitta i den. Och lösningen med cd tycker hon är smidig, även om eleverna i början ibland glömde skivorna i datorsalen. Men nu har hon märkt alla böcker och skivor och tycker att det hela fungerar bra. Innan eleverna ska ha prov tycker de om att öva med grammatik, ordövningar och annat. Ibland vill jag inte göra en hörövning i helklass utan i stället ge den som uppgift i datorsal eller grupprum där eleverna har tillgång till dator eller hemma på egen pc. Det är det som är så skönt med cd-skivan, den är mycket mer flexibel och tillåter mig att variera min undervisning i mycket större utsträckning. 17

20 Möjlighet att individualisera Kathleen arbetar själv gärna vid datorn och hon anser att cd:n fungerar väldigt bra. Att eleverna kan arbeta fritt efter eget behag är en stor fördel, i synnerhet om de har varit borta eller bytt kurs eller liknande, konstaterar hon. Skivan har den fördelen att även elever som har läs- och skrivsvårigheter kan tillgodogöra sig en text. Vissa elever behöver göra en övning en gång, andra fem gånger. Skivan innebär att man kan individualisera undervisningen utan att peka ut en elev. Datorn suckar aldrig om jag så gör fel femtioelva gånger, eller hur? Bokens värde varar Digitala komplement kan vara nog så värdefulla, men Kathleen Andersson är ändå övertygad om att boken håller ställningarna som kunskapsförmedlare även i framtiden. Allvarligt talat tycker jag bättre om att ta en bok i mina händer än att läsa digitalt. Inte för att jag är gammaldags utan för att det är mysigare att krypa upp i soffhörnet med en bok och hunden liggande på mina fötter än med min laptop i knäet. Jag tycker bättre om det skrivna ordet än talböcker, om jag inte befinner mig i köket på sommaren och lyssnar på en följetong i radion. Bra att kunna variera Frida Knutsson-Lennwall på samhällsprogrammet jobbar med skivan hemma, och då oftast inför ett prov när hon bland annat behöver plugga lite glosor. Grammatiken har däremot inte kommit till så stor användning den har hennes lärare lärt ut väldigt bra, anser hon. I och med att allt fler använder sig av datorer så är det en stor fördel att skivan finns. Det underlättar för väldigt många. Själv kan jag tycka att det ibland är dötråkigt att läsa i boken. Därför känns det bra att man kan variera lite, ibland använder man skivan och ibland använder man boken när man ska plugga. Det finns möjlighet att prova det digitala komplementet på Med hjälp av cd:n kan även elever med läs- och skrivsvårigheter tillgodogöra sig en text, konstaterar Kathleen Andersson. 18

21 Där läromedel blir Kunskapsmedel En lärobok från Studentlitteratur är ofta mer än en lärobok. Den är ett pedagogiskt universalverktyg. Ett verktyg som gör det möjligt för elever på helt olika nivåer att jobba på djupet med innehållet, både hemma och i skolan. Ett läromedel som ger läraren möjlighet att använda ett bredare pedagogiskt register. Sådana läromedel kallar vi Kunskapsmedel. Det innebär att läroboken har en digital lösning oftast i form av en cd som ger ett väsentligt pedagogiskt stöd för eleven. Exempel på Kunskapsmedel för gymnasiet är Meine Welt Neu, Fiesta, Aktiv svenska och Religionskunskap A. För grundskolan har vi så här långt tagit fram Magic, Das Dach och Aventuras. Studentlitteraturs utgivning av läromedel för skolan riktar sig till gymnasiet och grundskolans årskurser 6 9. Sedan några år har vi en ledande ställning inom språksektorn. Samtidigt som vi bygger vidare inom den satsar vi på att bredda utgivningen när det gäller samhällsoch naturvetenskap. Studentlitteratur har i dag ett läromedel för varje kärnämne på gymnasiet. Vår målsättning är att bli ett ledande förlag för ungdomsskolan, Komvux och annan gymnasial vuxenutbildning. I vår utgivning ingår självklart även traditionella läroböcker för verksamheter som i första hand har behov av sådana. Vår målsättning är att bli ett ledande förlag för ungdomsskolan, Komvux och annan gymnasial vuxenutbildning. Kunskapsmedel innebär att läroboken har en digital komponent oftast i form av en cd som ger eleven ett väsentligt pedagogiskt stöd. För att särskilja dessa läromedel är de försedda med en speciell märkning. 19

22 20

23 Kompetenshöjare för ombud Var finns det kunskapsstoff som Lärarförbundet behöver för att stärka ombud i både ombuds- och lärarrollen? Svaret är i Argumentera, agera med mera, med texter ur sju olika böcker från Studentlitteratur. Agneta Brodén och Lotta Nordbjörk i Lärarförbundet reflekterar över den nya kompetenshöjaren. 21

24 Hade jag inte haft tillgång till Argumentera, agera med mera hade jag kanske aldrig tagit mig tid att söka samma fakta någon annanstans, säger Lotta Nordbjörk. Pärlor för oss som arbetar fackligt 22

25 När jag fick den här boken i min hand blev jag lyrisk. Vilken tanke, att samla alla dessa pärlor i en bok för oss som arbetar fackligt. Ju mer jag läste desto mer funderade jag på hur den kan bli ett vardagsredskap för våra fackliga ombud på alla nivåer. Lotta Nordbjörk är ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Hässleholm. Boken hon reflekterar över är Argumentera, agera med mera en skräddarsydd lösning som förbundet och Studentlitteratur tagit fram i samverkan. Skräddarsydda lösningar har Lärarförbundet och Studentlitteratur erfarenhet av sedan tidigare. Redan 2003 resulterade ett samarbete kring en sådan lösning i Första steget, som riktar sig till alla nyutexaminerade lärare som går med i förbundet. Den bokens tio kapitel är hämtade ur åtta olika böcker som tidigare givits ut på Studentlitteratur. Den behandlar ämnen som många lärare anser inte blir tillräckligt belysta under studietiden som stress, ledarskap och konflikthantering. Både ombudsrollen och lärarrollen Med anledning av detta lyckade projekt började Lärarförbundet fundera på vad man kunde göra för alla sina arbetsplatsombud, konstaterar Agneta Brodén. Agneta är ombudsman på Lärarförbundet i Stockholm och ansvarar för utbildningsverksamheten gentemot ombud och medlemmar. Vi ville lyfta fram arbetsplatsombuden och ge dem något mer än bara facklig utbildning. Det skulle vara ett material som de kunde använda både i sin ombudsroll och i sin lärarroll. Vi tog kontakt med Studentlitteratur som hjälpte oss att ta fram förslag på författare och böcker som behandlade de aktuella områdena. Boken ska vara en uppmuntran för det ideella arbete som våra ombud lägger ner på arbetsplatserna, men den ska också stärka professionen och vara en praktisk hjälpreda. Inspiration och argument Argumentera, agera med mera täcker flera av de ämnesområden som de förtroendevalda inom Lärarförbundet efterfrågar. Det handlar till exempel om konflikthantering, mötesteknik, retorik, argumentation och förhandling. Boken är indelad i elva kapitel och innehållet är hämtat ur sju olika böcker från Studentlitteratur. Lotta Nordbjörk i Hässleholm använder ofta boken när hon behöver inspiration eller argument i någon fråga. Hade jag inte haft tillgång till den hade 23

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9

Med marknaden i centrum 1. Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2. På väg mot en starkare identitet 5. Allt ljus på huvudpersonerna 9 ÅRSREDOVISNING 2003 Med marknaden i centrum 1 Kontinuitet och förnyelse är vägen till framgång 2 På väg mot en starkare identitet 5 Allt ljus på huvudpersonerna 9 Universellt hjälpmedel för olika kurser

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 V I K T I G A H Ä N D E L S E R - V D H A R O R D E T - A C A D E M E D I A K O N C E R N E N - V Ä R D E S K A P A N D E - O R G A N I S A T I O N E N - M A R K N A

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 4 Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder På rätt kurs i 15 år Pro4u grundades 1997 kring ett nytt koncept som skulle ge både kunder och konsulter ett bättre erbjudande. Idén var att erbjuda

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Sida 1 Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter och Förord... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision...

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer