Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under Kärnvärden grunden för praktiken 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under 2005 2 Kärnvärden grunden för praktiken 5"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehåll Årets tema Med omvärlden i sikte 1 Stärkt position under Kärnvärden grunden för praktiken 5 Universitet och högskola Effektivt lagarbete ger exklusiv kursbok 7 Ju fler sinnen, desto bättre för lärandet 8 Rätt bok för rätt kurs till rätt pris 12 Skola och vuxenutbildning Multiverktyg för varierat kunskapsbygge 14 Skivan underlättar för väldigt många 16 Där läromedel blir Kunskapsmedel 19 YrkesLIV Kompetenshöjare för ombud 21 Pärlor för oss som arbetar fackligt 22 Unikt kunskapsstöd för individ och organisation 25 Årsredovisning 2005 Studentlitteraturs utveckling Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 31 Balansräkning 32 Noter 34 Revisionsberättelse 39 English summary 40 Ledningsgrupp 43 Styrelse 44

3 Med omvärlden i sikte I de senaste årsredovisningarna från Studentlitteratur har vi tonat ner det interna perspektivet. I stället har våra viktigaste målgrupper intagit en central position. Det innebär att författare, elever, lärare, studenter och yrkesverksamma har fått ge sin bild av vad Studentlitteratur är, gör och står för. Årsredovisningen 2005 tar ytterligare ett steg på den vägen. Under året har vi tagit fram Studentlitteraturs kärnvärden. Det vill säga de grundläggande begrepp som i koncentrat beskriver varför vi finns till och den nytta vi vill åstadkomma för omvärlden. Kärnvärdena och våra målgrupper på universiteten, i skolan och i yrkeslivet står i centrum den här gången. Vilka krav ställer man där på kurslitteratur, läromedel och facklitteratur? Vad betyder digitala komplement i form av webb och cd för inlärningen? Vilken nytta kan skräddarsydda lösningar medföra? Samtal pågår i Studentlitteraturs årsredovisning 2005.

4 Stärkt position under 2005

5 När ett år ska sammanfattas handlar en viktig punkt om att lära sig av erfarenheterna och sedan dra nytta av de lärdomarna inför framtiden. Såtillvida utgör 2005 självfallet inget undantag. För Studentlitteratur innebär det nu och framöver en offensiv satsning på nya kursböcker. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att öka kundorienteringen. Vi fortsätter vår satsning på produkter som stödjer läraren i undervisningen, studenten i inlärningen och de yrkesverksamma i kunskapsutvecklingen. Och vi ökar kompetensen inom marknadsföring och försäljning. Under de senaste åren har vi befäst vår ledande marknadsposition på universitet och högskola. Efter tre års förstärkning av det ekonomiska resultatet levde dock 2005 inte riktigt upp till våra förväntningar. Den främsta orsaken är att antalet studenter på universitet och högskolor har minskat med fem procent de senaste två åren. Det har vi känt av, i likhet med andra förlag som är verksamma på universitetsmarknaden. Vi har mött den utvecklingen genom offensiva satsningar på nya kursböcker i kombination med en kostnadseffektivisering av vår organisation. Vi har nu sett en gradvis förstärkning av resultatet från och med höstterminen Den förstärkningen räknar vi med kommer att stå sig under Högre krav på flexibelt lärande Vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att öka kund- och marknadsorienteringen i vår organisation och vårt erbjudande. Förlag är traditionellt starkt produktorienterade bolag där man utgår från boken. Vi vill i stället utgå från våra kunders situation och utveckla produkter som stödjer läraren i undervisningen och studenten i inlärningen. De pedagogiska förändringar som sker inom både skola och universitet måste vi självfallet förhålla oss till. I framtiden kommer det att ställas högre krav på flexibelt och individuellt lärande. Och det kommer att ställas högre krav på valfrihet när det gäller var man utbildar sig i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan. Vidgat produkterbjudande Kraven på nytta och kvalitet kommer att öka inom både skolan och universiteten. Samtidigt är det mycket som talar för att utbildningssystemets resurser inte kommer att öka, utan att antalet studenter per lärare blir fler. I den situationen kommer lärarna att behöva avlastning i olika former. Och i ett samhälle mera präglat av valfrihet när det gäller olika skolformer tilltar konkurrensen mellan undervisningsinstitutionerna. Den utvecklingen möter vi genom att skapa produkter som är mera flexibla och anpassade för ett individualiserat lärande. Det innebär att förlagets produkterbjudande på sikt kommer att vidgas.

6 Det är fullt möjligt att vi framöver kommer att erbjuda stöd i form av till exempel lektionsupplägg, test, läxläsningshjälp och diagnoser. Med det vidgade erbjudandet kan vi både stödja läraren i undervisningen och studentens inlärning. Närmare de yrkesverksamma När det gäller verksamheten på skolområdet och marknaden för kompetensutveckling tar vi nya steg framåt varje år och det har vi även gjort under Vårt affärsområde för de yrkesverksamma ger oss möjlighet att få kontakt med slutkunder på ett annat sätt än våra traditionella förlagsverksamheter gör. Därmed ökar våra möjligheter att etablera närmare relationer med våra kunder i det här fallet professionella av olika slag som läkare, civilingenjörer, jurister och lärare. Det är viktigt att vi i framtiden ökar kompetensen inom marknadsföring och försäljning och detta förutsätter en ökad kontaktyta mot slutkunder. Detta är också ett sätt för oss att stärka varumärket. Framtidens läromedel På skolsidan har vi i dag en stark språkredaktion. Studentlitteratur är marknadsledande när det gäller språk för gymnasieskolan och vår målsättning är att vår starka marknadsposition också ska omfatta språk för grundskolans högstadium. För skolan har vi även skapat produkter som innehåller både tryckta och digitala komponenter och som väl kompletterar varandra. De produkterna Studentlitteraturs Kunskapsmedel ser vi som framtidens läromedel. Särskild webbplats för studenter Vi har under 2005 fortsatt att utveckla olika former av administrativa system och rationalisera dessa så långt som möjligt för att underlätta våra arbetsprocesser. En viktig uppgift för vår avdelning för digitala medier är att stödja våra affärsdrivande verksamheter i utvecklingen av deras affärer. Då handlar det till exempel om att utveckla digitala komponenter till de tryckta läromedlen. En viktig uppgift är också att vidga kontaktytan både marknads- och försäljningsmässigt för våra affärsområden, inte minst genom att utveckla vår marknadskommunikation via webben. Här har vi från årsskiftet 2006 startat kursbokhandeln.se, en särskild webbplats där studenter kan köpa kurslitteratur från oss. Webbplatsen är dels ett led i arbetet att komma närmare våra viktigaste kunder, studenterna, dels en kanal för att stärka varumärket. Via Kursbokhandeln kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Förutsättningar för expansion Det är viktigt att vi i ett tidigt skede identifierar förändringar i omvärlden och genomför den kompetensutveckling som krävs för att organisationen ska kunna möta de förändringarna. Det gäller dels sådant som är rent funktionellt som marknadsföring och försäljning dels kompetensutveckling kring ledarskap och chefskap. Vi arbetar kontinuerligt med de uppgifterna. Under 2005 har Studentlitteratur minskat personalstyrkan med 20 tjänster och vi har i dag cirka 110 anställda. Detta har vi gjort för att frigöra resurser och skapa förutsättningar för expansion. Vi måste som andra företag se över vår kostnadsbild och ha som ambition att reducera den och förvandla fasta resurser till rörliga. Renodling och förvärv Under 2005 har dotterbolaget Trigono avyttrats till Studentlitteraturs moderbolag Bratt International, ett naturligt steg i en process som syftar till att få till stånd en renodlad förlagsverksamhet. Med försäljningen av Trigono är det arbetet nu avslutat. Under året har Studentlitteratur förvärvat två förlag. Dels Lundabaserade Gustavas utgivning av svenska och engelska ordböcker, dels IFU Förlag vid Handelshögskolan i Stockholm som framför allt ger ut bank- och försäkringslitteratur för yrkesverksamma. Det är förvärv

7 som ligger i linje med den strategiska riktningen för förlaget, med både läromedel för skolan och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Skärpning av upphovsrätten En viktig händelse för oss under 2005 var EUanpassningen av den svenska upphovsrätten. Det är knappast någon överdrift att påstå att bokförlagen står och faller med upphovsrätten. EU-anpassningen betyder bland annat att kopiering av hela verk numera är förbjuden och att den som kopierar måste göra det från ett original och inte från en kopia. De nya reglerna innebär således en väsentlig och välkommen skärpning av upphovsrätten. Det viktigaste inslaget i varumärkesarbetet under 2005 var att företagsledningen och medarbetarna i tre arbetsgrupper tog fram Studentlitteraturs kärnvärden. Målet är att ge en förstärkt identitet åt företaget genom att kärnvärdena bildar en grund för våra aktiviteter och vår marknadskommunikation. En viktig uppgift blir nu att tydliggöra vad vi vill att kärnvärdena ska stå för i det praktiska arbetet och hur de ska komma till uttryck i våra arbetsformer. Våra kärnvärden är Innovativ kunskapsbyggare på vetenskaplig grund, Nära samverkan och Vinnande vetande. Studentlitteratur ska vara garanten för djup, bredd och kvalitet. Vi ska utveckla moderna produkter som är attraktiva för våra kunder i ett föränderligt kunskapssamhälle. Det innebär till exempel att vi dels kan erbjuda komoch ökad målgruppsanpassning av nyutgivningen. Vi fortsätter arbetet med att bredda vår förlagsverksamhet till nya marknader och att tillföra digitala komponenter till våra tryckta läromedel. Vi ökar ansträngningarna för att stärka kontakterna med både lärare och studenter. Vi arbetar vidare på att kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra vår grafiska produktion. Och vi fortsätter arbetet med att stärka varumärket, som är en viktig konkurrensfaktor. Stefan Persson, VD Ökad marknadsorientering För Studentlitteratur handlar det den närmaste framtiden alltså om ökad marknadsorientering Kärnvärden grunden för praktiken binationer av tryckta och digitala läromedel, dels skräddarsydda lösningar. Studentlitteratur utvecklar inte kurslitteratur och läromedel på egen hand. För samtliga våra marknader gör vi det tillsammans med ledande experter, forskare och ämnesföreträdare. Nära samverkan är ett förhållningssätt vi också vill uppnå med våra övriga intressenter studenter, yrkesverksamma och våra målgrupper i skolvärlden. Kurslitteratur, läromedel och facklitteratur från Studentlitteratur ska ge mervärden som skapar nytta för författare, lärare, utbildningsanordnare, studenter, elever och yrkesverksamma. Våra kärnvärden utgör alltså själva fundamentet för varumärket Studentlitteratur. I nästa avsnitt får vi exempel på hur de kan ta sig uttryck i praktiken.

8

9 Effektivt lagarbete ger exklusiv kursbok Laget består av en utgivningsansvarig, tre författare, en referensgrupp och två medarbetare på Studentlitteraturs IT-avdelning. Resultatet av lagets gemensamma ansträngningar blir Principbaserad redovisning. En för ämnet exklusiv kombination av kursbok, övningsbok och webblösning.

10 Det är ganska unikt med ett läromedel som på detta sätt hela tiden hämtar exemplifieringarna från ett existerande företag, konstaterar Stellan Nilsson (i mitten) tillsammans med Kristina Genell och Peter Öhman. Ju fler sinnen, desto bättre för lärandet

11 En tydlig och omfattande marknad och ett behov av alternativ kurslitteratur på området. Det var utgångspunkten när Kristina Genell utgivningsansvarig för ekonomi på Studentlitteratur satte igång projektet genom att rekrytera arbetslaget. Slutresultatet blev Principbaserad redovisning. En kombination av bok, övningsbok och webblösning som tagits emot med stort intresse av marknaden. Det hela började med att Kristina Genell gav sig ut på författarjakt och tog kontakt med ett antal redovisningslärare vid olika lärosäten. Ur den gruppen utkristalliserades så småningom tre författare Anders Grönlund vid Stockholms universitet, Torbjörn Tagesson vid Högskolan i Kristianstad och Peter Öhman vid Mittuniversitetet. Referensgruppen kom att bestå av två universitetslärare, en revisor och representanter för Ekonomistyrningsverket samt Sveriges kommuner och landsting. På så sätt fick vi många värdefulla synpunkter och en bred förankring hos intressanta målgrupper. Heltäckande läromedel I början gick ganska mycket energi till att komma fram till några viktiga utgångspunkter. Arbetet gick till stor del ut på att tänka i olika banor, bolla idéer fram och tillbaka och skissa på olika förslag, enligt Peter Öhman, en av de tre författarna. Det handlade om att ge och ta i försöken att enas om en gemensam idé för läromedlet. Vi författare diskuterade olika saker med varandra och med några nyckelpersoner från Studentlitteratur som innehåll, struktur, pedagogik och övningar. Diskussionerna ledde till att Studentlitteratur satsade på ett heltäckande läromedel med lärobok, övningsbok och webbstöd. Vi valde också att följa ett verklighetstroget företag genom hela läromedlet. Vi utgår från olika episoder för att belysa hur bokföring går till. Och vi kopplar affärshändelser till redovisningsprinciper, lagar och rekommendationer, säger Peter Öhman. Nära samarbete Även under själva skrivfasen hade författarna ett nära samarbete med olika företrädare för Studentlitteratur, konstaterar han. Vi hade bland annat stor nytta av de erfarenheter som finns på den redaktionella sidan i fråga om hur man lämpligen uttrycker sig i text. Vi förde också diskussioner med personer på Studentlitteraturs ekonomiavdelning för att stämma av hur de hanterar olika affärshändelser i vardagen. Många personer var inblandade och arbetet blev ganska mödosamt i och med att vissa idéer och utkast blev föremål för omfattande diskussioner, enligt Peter Öhman. I stort sett gick arbetet till så att textförslag lästes, diskuterades och justerades. Förutom våra egna åsikter tog vi hänsyn till synpunkter

12 från medlemmarna i referensgruppen och representanterna från Studentlitteratur. I de flesta fall kunde vi enas om vad som skulle vara med i ett visst avsnitt, vilket exempel vi skulle välja och vilka justeringar vi skulle göra. I några fall fick minoriteten acceptera majoritetens ståndpunkt. Det var således ett stort mått av givande och tagande även i skrivfasen. Referensgrupp som bollplank Referensgruppen med lärare, forskare och praktiker har i första hand fungerat som bollplank, konstaterar Stellan Nilsson. Han ingick i gruppen och är till vardags lärare i redovisning vid Handelshögskolan i Umeå. Enligt min mening var referensgruppen väl sammansatt, här ingick ju även kvalificerade representanter utanför universiteten. Det är viktigt att sådana kommer till tals i undervisningen i ett så tillämpat ämne som redovisning. Delar av ämnet kan nästan gränsa till ren yrkesutbildning, vilket ju är mycket ovanligt inom universiteten. Grundtanken med Principbaserad redovisning är också att ligga nära verkliga affärshändelser, med realistiska exempel i form av episoder, konstaterar Stellan Nilsson. Det är ganska unikt med ett läromedel som på detta sätt hela tiden hämtar exemplifieringarna från ett existerande företag. Referensgruppen har förhoppningsvis kunnat ge viktiga synpunkter på anpassningen till mera generella frågor och bokföringsmetoder utan att urvattna grundtanken. Interaktiva övningar viktiga I det här projektet utnyttjade man de möjligheter som multimedia ger för olika sorters faktafrågor, övningar och simuleringar. I och med att svaren rättas automatiskt kan uppgifterna göras om ett obegränsat antal gånger och det ger mycket goda repetitionsmöjligheter, menar Peter Öhman. I tider när det satsas alltmer på distansutbildning kan interaktiva övningar vara viktiga komponenter i ett läromedel. För att förena nytta med nöje utformade vi några av uppgifterna som tävlingar. I andra uppgifter drog vi fördel av den multimediala miljön genom att visualisera olika samband. Exempelvis valde vi att tydliggöra hur resultaträkningen 10

13 I tider när det satsas alltmer på distansutbildning kan interaktiva övningar vara viktiga komponenter i ett läromedel. och balansräkningen är kopplade till varandra och hur förändringar i räkenskaperna kan påverka olika nyckeltal. Pedagogisk layout avgörande Redovisning är ett område som ofta upplevs som svårt av studenterna och därför var det avgörande med pedagogisk layout och bra illustrationer, konstaterar Kristina Genell. Här samarbetade den utgivningsansvarige, redaktören och författarna om att ta fram riktlinjer och förslag. Kontakten med formgivaren hanterades sedan av redaktören, och vi är mycket nöjda med resultatet. Det omfattande webbkomplementet arbetades fram av Linda Dahlgren och Eva Moström på Studentlitteraturs IT-avdelning, även detta i nära samverkan med författarna. Viktig roll som kunskapsförmedlare Anledningen till att Studentlitteratur valde att ha ett webbkomplement av det här slaget är att ämnet redovisning mycket väl lämpar sig för att på ett pedagogiskt sätt utforma bland annat övningsuppgifter, spel och simuleringar, fortsätter Kristina Genell. Detta var också något som saknades hos den konkurrerande litteraturen. Interaktiva övningsuppgifter kan även ses som ett viktigt komplement till lärarledd undervisning, som på många lärosäten minskar i omfattning. Jag tror att denna kombination av lärobok, övningsbok och webblösning kommer att fylla en viktig roll som kunskapsförmedlare både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Boken håller ställningarna Hur kommer då den traditionella läroboken att stå sig i framtiden? Peter Öhman är personligen övertygad om att boken kommer att behålla sin roll som kunskapsförmedlare under lång tid framöver. En bok kan man hålla i sin hand, ta med sig överallt och göra anteckningar i. Samtidigt är jag av den uppfattningen att olika komplement till en lärobok är av godo. Ju fler sinnen som kan aktiveras, desto bättre lär det vara för lärandet. Det finns möjlighet att prova det digitala komplementet på 11

14 Rätt bok för rätt kurs till rätt pris Studentlitteraturs utgivningskultur är sedan starten 1963 djupt rotad i universitetens och högskolornas behov av kurslitteratur. Allt sedan dess har nyckelbegreppet i relationen med studenter, lärare och författare varit nära samverkan. En röd tråd i utgivningen är tyngdpunkten på kvalitet i innehållet och målsättningen att täcka de allra flesta ämnesområden från inledande grundkurs till avslutande doktorandstudier. Fokus på innehållet Utgivningen ska också alltid vara starkt förankrad i de aktuella behoven hos lärare och student. Rätt bok för rätt kurs ska ges ut till rätt pris. Denna ambition innebär att fokus i utgivningen ska ligga på just innehållet, medan den yttre grafiska formen ska vara så ändamålsenlig men också så enkel som möjligt. Detta har genom åren tagit sig olika uttryck i takt med samhällets utveckling i allmänhet och universitetsutbildningens i synnerhet. Som en spegling av högskolans förändring mot ökad differentiering i utbildningen har även kraven och förväntningarna på vår utgivning förändrats. Allt från text till webb och cd Vår målsättning har dock alltid varit att välja den mest ändamålsenliga publiceringsformen. Det innebär att innehållet numera kan återges i allt från ren text i tryckt form utan illustrationer till omfattande publicering via webb eller på cd. En stor del av vår utgivning kräver dock inte någon komplex eller sammansatt publiceringsform. Trogen vår övergripande ambition får inte publiceringsformen någonsin ha ett egenvärde och bli onödigt kostsam. Förlagets ambition med såväl bredd som djup i utgivningen får inte äventyras. Vår utgivning måste spänna från den till lägsta kostnad framtagna rena textboken där fokus ligger på textinnehållets styrka, till grundboken i en pedagogiskt, formmässigt och grafiskt utvecklad form. Som en spegling av högskolans förändring mot ökad differentiering i utbildningen har även kraven och förväntningarna på vår utgivning förändrats. 12

15 Den basala textboken Därför har vi nu som diametral motsats till grundböcker av typen Principbaserad redovisning renodlat en variant av den basala textboken. Den utgivningsformen kännetecknas av stor enkelhet, klarhet och enhetlighet i framför allt den grafiska formen. Omslagens standardiserade utformning ger en indikation om avsikten. Omslagens uppgift är enbart att läsaren enkelt ska kunna identifiera boken via grundläggande information om författaren, boken och dess innehåll. Denna utgivningsform är exklusiv i den meningen att de aktuella titlarnas substans helt och hållet bygger på textinnehållets styrka. Efter granskning och korrigering görs manuset näst intill automatiskt om till boksidor. Resultatet blir en snabb och kostnadseffektiv produktionsprocess. Vår utgivning är numera differentierad till uttrycket. Men allt från den rena, enkla textboken till den komplext utformade grundboken vilar på samma grund som utgivningen gjort från första början. Nämligen nära samverkan med författare, lärare och student med förankring i universitetens och högskolornas aktuella behov. kostnadseffektiv produktion Den nära samverkan som utmärker relationen mellan författare och förlag avspeglas speciellt i den basala textboken genom att författarna själva skriver in sitt manus i ett malldokument. En nyhet från Studentlitteratur är en renodlad variant av den basala textboken. Den kännetecknas av stor enkelhet, klarhet och enhetlighet i framför allt den grafiska formen. 13

16 Multiverktyg för varierat kunskapsbygge Om läroboken har en digital komponent i form av en cd kan eleven variera inlärningen av ord, uttal, grammatik och annat. Och med cd:n kan läraren lättare variera undervisningen. Möt Frida Knutsson-Lennwall och Kathleen Andersson och hör deras synpunkter på Progress Gold. 14

17 15

18 I och med att allt fler använder sig av datorer är det en stor fördel med cdskivan, anser Frida Knutsson-Lennwall som går samhällsprogrammet vid Båstads Gymnasium. Skivan underlättar för väldigt många 16

19 Den har varit väldigt bra när det gäller att lära sig glosor eftersom jag har haft problem med det. Det blev mycket lättare när man både kunde skriva och höra glosorna på datorn. Ibland har jag även haft lite problem med vissa uttal i texterna och har då haft en fördel av att man kan höra texterna på skivan, toppen! Det är Frida Knutsson-Lennwalls omdöme om Progress Gold, läromedlet i engelska som också har en digital komponent i form av en cd. Frida går sista året på samhällsprogrammet vid Båstads Gymnasium. Hennes lärare är Kathleen Andersson. Och eftersom Kathleen var ensam om att undervisa i engelska inför höstterminen 2003 hade hon fria händer när det gällde val av läromedel. När jag såg författarnamnen på Progress Gold visste jag att boken måste vara bra. De namnen är en garanti för att läromedlet är roligt, pålitligt alltså korrekt och av hög kvalitet. Helst ska det också vara en infödd talare som har tagit fram eller arbetat med texterna. Övningarna måste vara kommunikativa, givande och lärorika, menar Kathleen. Texter och övningar ska förbereda eleverna för en framtid där de använder engelska som ett medel för att studera, arbeta och överhuvudtaget kommunicera med andra. Övning-arna får inte vara tråkiga, och en bok som också är avsedd för vuxna kan inte vara töntig eller barnslig. Ska tilltala åldersgruppen När Kathleen Andersson sedan granskade cirkulationsexemplaret uppskattade hon både att boken var ett allt-i-ett-läromedel och att den innehöll studietips. Dessutom tyckte mina egna två vuxna barn att texterna var intressanta och inte barnsliga. Min son gick då i årskurs tre på gymnasiet och tyckte att boken var mycket bra, omdömet var inte bara okej eller så. Ett bra läromedel ska ju inte bara uppfylla mina kriterier utan också tilltala den åldersgrupp det är avsett för. Autentiska texter och infödd talare Det finns ett antal viktiga kriterier som ska vara uppfyllda när det gäller ett nytt läromedel, anser Kathleen Andersson. Det ska innehålla både faktatexter och skönlitterära texter med stor bredd och texterna ska vara intressanta. De ska vara autentiska och helst inte tillrättalagda bara för bokens skull. Flexibel lösning med cd Kathleen Andersson tycker att Progress Gold har en tydlig struktur, även om det tog henne lite tid att lära sig hitta i den. Och lösningen med cd tycker hon är smidig, även om eleverna i början ibland glömde skivorna i datorsalen. Men nu har hon märkt alla böcker och skivor och tycker att det hela fungerar bra. Innan eleverna ska ha prov tycker de om att öva med grammatik, ordövningar och annat. Ibland vill jag inte göra en hörövning i helklass utan i stället ge den som uppgift i datorsal eller grupprum där eleverna har tillgång till dator eller hemma på egen pc. Det är det som är så skönt med cd-skivan, den är mycket mer flexibel och tillåter mig att variera min undervisning i mycket större utsträckning. 17

20 Möjlighet att individualisera Kathleen arbetar själv gärna vid datorn och hon anser att cd:n fungerar väldigt bra. Att eleverna kan arbeta fritt efter eget behag är en stor fördel, i synnerhet om de har varit borta eller bytt kurs eller liknande, konstaterar hon. Skivan har den fördelen att även elever som har läs- och skrivsvårigheter kan tillgodogöra sig en text. Vissa elever behöver göra en övning en gång, andra fem gånger. Skivan innebär att man kan individualisera undervisningen utan att peka ut en elev. Datorn suckar aldrig om jag så gör fel femtioelva gånger, eller hur? Bokens värde varar Digitala komplement kan vara nog så värdefulla, men Kathleen Andersson är ändå övertygad om att boken håller ställningarna som kunskapsförmedlare även i framtiden. Allvarligt talat tycker jag bättre om att ta en bok i mina händer än att läsa digitalt. Inte för att jag är gammaldags utan för att det är mysigare att krypa upp i soffhörnet med en bok och hunden liggande på mina fötter än med min laptop i knäet. Jag tycker bättre om det skrivna ordet än talböcker, om jag inte befinner mig i köket på sommaren och lyssnar på en följetong i radion. Bra att kunna variera Frida Knutsson-Lennwall på samhällsprogrammet jobbar med skivan hemma, och då oftast inför ett prov när hon bland annat behöver plugga lite glosor. Grammatiken har däremot inte kommit till så stor användning den har hennes lärare lärt ut väldigt bra, anser hon. I och med att allt fler använder sig av datorer så är det en stor fördel att skivan finns. Det underlättar för väldigt många. Själv kan jag tycka att det ibland är dötråkigt att läsa i boken. Därför känns det bra att man kan variera lite, ibland använder man skivan och ibland använder man boken när man ska plugga. Det finns möjlighet att prova det digitala komplementet på Med hjälp av cd:n kan även elever med läs- och skrivsvårigheter tillgodogöra sig en text, konstaterar Kathleen Andersson. 18

21 Där läromedel blir Kunskapsmedel En lärobok från Studentlitteratur är ofta mer än en lärobok. Den är ett pedagogiskt universalverktyg. Ett verktyg som gör det möjligt för elever på helt olika nivåer att jobba på djupet med innehållet, både hemma och i skolan. Ett läromedel som ger läraren möjlighet att använda ett bredare pedagogiskt register. Sådana läromedel kallar vi Kunskapsmedel. Det innebär att läroboken har en digital lösning oftast i form av en cd som ger ett väsentligt pedagogiskt stöd för eleven. Exempel på Kunskapsmedel för gymnasiet är Meine Welt Neu, Fiesta, Aktiv svenska och Religionskunskap A. För grundskolan har vi så här långt tagit fram Magic, Das Dach och Aventuras. Studentlitteraturs utgivning av läromedel för skolan riktar sig till gymnasiet och grundskolans årskurser 6 9. Sedan några år har vi en ledande ställning inom språksektorn. Samtidigt som vi bygger vidare inom den satsar vi på att bredda utgivningen när det gäller samhällsoch naturvetenskap. Studentlitteratur har i dag ett läromedel för varje kärnämne på gymnasiet. Vår målsättning är att bli ett ledande förlag för ungdomsskolan, Komvux och annan gymnasial vuxenutbildning. I vår utgivning ingår självklart även traditionella läroböcker för verksamheter som i första hand har behov av sådana. Vår målsättning är att bli ett ledande förlag för ungdomsskolan, Komvux och annan gymnasial vuxenutbildning. Kunskapsmedel innebär att läroboken har en digital komponent oftast i form av en cd som ger eleven ett väsentligt pedagogiskt stöd. För att särskilja dessa läromedel är de försedda med en speciell märkning. 19

22 20

23 Kompetenshöjare för ombud Var finns det kunskapsstoff som Lärarförbundet behöver för att stärka ombud i både ombuds- och lärarrollen? Svaret är i Argumentera, agera med mera, med texter ur sju olika böcker från Studentlitteratur. Agneta Brodén och Lotta Nordbjörk i Lärarförbundet reflekterar över den nya kompetenshöjaren. 21

24 Hade jag inte haft tillgång till Argumentera, agera med mera hade jag kanske aldrig tagit mig tid att söka samma fakta någon annanstans, säger Lotta Nordbjörk. Pärlor för oss som arbetar fackligt 22

25 När jag fick den här boken i min hand blev jag lyrisk. Vilken tanke, att samla alla dessa pärlor i en bok för oss som arbetar fackligt. Ju mer jag läste desto mer funderade jag på hur den kan bli ett vardagsredskap för våra fackliga ombud på alla nivåer. Lotta Nordbjörk är ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Hässleholm. Boken hon reflekterar över är Argumentera, agera med mera en skräddarsydd lösning som förbundet och Studentlitteratur tagit fram i samverkan. Skräddarsydda lösningar har Lärarförbundet och Studentlitteratur erfarenhet av sedan tidigare. Redan 2003 resulterade ett samarbete kring en sådan lösning i Första steget, som riktar sig till alla nyutexaminerade lärare som går med i förbundet. Den bokens tio kapitel är hämtade ur åtta olika böcker som tidigare givits ut på Studentlitteratur. Den behandlar ämnen som många lärare anser inte blir tillräckligt belysta under studietiden som stress, ledarskap och konflikthantering. Både ombudsrollen och lärarrollen Med anledning av detta lyckade projekt började Lärarförbundet fundera på vad man kunde göra för alla sina arbetsplatsombud, konstaterar Agneta Brodén. Agneta är ombudsman på Lärarförbundet i Stockholm och ansvarar för utbildningsverksamheten gentemot ombud och medlemmar. Vi ville lyfta fram arbetsplatsombuden och ge dem något mer än bara facklig utbildning. Det skulle vara ett material som de kunde använda både i sin ombudsroll och i sin lärarroll. Vi tog kontakt med Studentlitteratur som hjälpte oss att ta fram förslag på författare och böcker som behandlade de aktuella områdena. Boken ska vara en uppmuntran för det ideella arbete som våra ombud lägger ner på arbetsplatserna, men den ska också stärka professionen och vara en praktisk hjälpreda. Inspiration och argument Argumentera, agera med mera täcker flera av de ämnesområden som de förtroendevalda inom Lärarförbundet efterfrågar. Det handlar till exempel om konflikthantering, mötesteknik, retorik, argumentation och förhandling. Boken är indelad i elva kapitel och innehållet är hämtat ur sju olika böcker från Studentlitteratur. Lotta Nordbjörk i Hässleholm använder ofta boken när hon behöver inspiration eller argument i någon fråga. Hade jag inte haft tillgång till den hade 23

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer