Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Nyemission november 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Nyemission november 2005"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Nyemission november 2005

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)... 3 Biosensor i sammandrag... 4 Villkor och anvisningar... 5 Bakgrund och motiv... 8 Verksamhetsbeskrivning... 9 Marknadsöversikt Riskfaktorer Finansiell utveckling i sammandrag Kommentarer till den finansiella utvecklingen Finansiell information och framtidsutsikter35 Aktiekapital och ägarstruktur Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Utdrag ur Bolagsordning och övrig information Skattefrågor i Sverige Delårsrapport för perioden Räkenskaper Redovisningsprinciper Noter till räkenskaperna Revisorns granskningsberättelse Med Biosensor eller bolaget avses i detta prospekt Biosensor Applications Sweden AB (publ). De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Med KKR avses i detta prospekt tusen svenska kronor. Detta prospekt innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen för Biosensor och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende bolaget, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information avseende framtidsutsikter är alltid förenad med osäkerhet och det lämnas inte någon försäkran att uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att infrias. En investering i aktier i Biosensor är förenad med risker. Den som överväger att investera i Biosensor uppmanas därför att noggrant studera prospektet, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, och inte heller i enlighet med någon annan värdepapperslag eller provinslag i Kanada, och får inte, direkt eller indirekt, utbjudas till försäljning eller överlåtas i USA eller Kanada eller till aktieägare med hemvist i något av dessa länder, annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Detta prospekt riktar sig inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Prospektet får inte distribueras till något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Föreliggande prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras att sådant godkännande och registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. 2

3 Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ) att med företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget. Innehav av två (2) befintliga aktier oavsett serie eller av två (2) optionsrätter medför rätt att teckna en (1) ny A-aktie. Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 15 september 2005, beslutade styrelsen för Biosensor vid styrelsemöte den 5 oktober 2005 om att öka aktiekapitalet med högst ,10 kronor genom utgivande av nya A-aktier, envar aktie om nominellt värde 0,10 kronor. Efter att den föreliggande nyemissionen har genomförts kommer följaktligen, vid full teckning, aktiekapitalet att öka med ,10 kronor, från ,20 kronor till ,30 kronor, och antalet aktier kommer att öka med A-aktier, från totalt aktier till aktier fördelat på A-aktier och C-aktier (preferensaktier). Efter nyemissionen samt efter konvertering av utestående konvertibelt skuldebrev motsvarar de nyemitterade aktierna ca 14 procent av rösterna och kapitalet. Emissionskursen har fastställts till 0,20 kronor per aktie, vilket medför att bolaget vid full teckning tillförs cirka kronor före emissionskostnader 1. De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret I juli 2005 deltog elva av Biosensors aktieägare i en bryggfinansiering om 20 miljoner kronor. Denna bryggfinansiering omvandlades i september 2005 till ett konvertibelt skuldebrev med en teckningskurs om 0,16 kronor som avses att konverteras till nya aktier av serie A i mitten av november. I det fall en överteckning av förestående emission sker kommer konvertibelinnehavarna att avstå sin företrädesrätt så att de aktieägare som inte deltog i bryggfinansieringen så långt som möjligt ges möjlighet att upprätthålla sina ägarandelar i bolaget med utgångspunkt i de ägarförhållanden som förelåg före genomförandet av bryggfinansieringen. Detta innebär således att de aktieägare som inte deltog i bryggfinansieringen har möjlighet att i förestående emission överteckna sig med ungefär fyra gånger sin företrädesrätt. Vid eventuell överteckning därutöver tilldelas aktier i förhållande till det antal aktier som respektive tecknare äger sedan tidigare med utgångspunkt i de ägarförhållanden som förelåg före bryggfinansieringen. Erbjudandet i sammandrag Emissionskurs: 0,20 kronor Teckningstid: 4 november 23 november 2005 Avstämningsdag: 31 oktober 2005 Antal nyemitterade aktier: stycken A-aktier Teckning genom betalning med stöd av teckningrätter ska ske senast den 23 november Teckning sker med företrädesrätt för Biosensors befintliga aktieägare och optionsinnehavare. För varje två befintliga aktier eller två optionsrätter ges rätt till teckning av en ny A-aktie. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 1 Totala emissionskostnader beräknas uppgå till cirka kronor. 3

4 Biosensor i sammandrag Biosensor i sammandrag Bakgrund Biosensor är ett bolag verksamt inom bioteknik, kärnteknologin har sitt ursprung i israelisk forskning som sedan vidareutvecklats av Bofors. Bolagets produkter har sin tillämpning inom detektion av explosivämnen, narkotika och biologiska agenter. Affärsidé och vision Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra avancerade biosensor system för detektion av spårämnen av olika substanser. Biosensor ska, genom utveckling, tillverknings och marknadsföring av bioteknologi-baserade detektionsapparater, bli erkänt som ledande inom svett- och spårämnesdetektion för att öka säkerheten i vår omgivning och göra resandet säkrare. Produkt Biosensor genomförde 2003 en alfa release av sin första produkt, BIOSENS-D som huvudsakligen fokuserar på detektion av narkotika och har kapacitet att detektera fyra stora narkotikagrupper samt numer även fyra explosivämnen. Efter genomförda tester tillsammans med kunder och vidareutveckling och förbättring av BIOSENS-D i enlighet med kundernas krav gjordes en slutlig marknadsrelease av BIOSENS-D tredje kvartalet Under samma kvartal släpptes även kombinationsinstrumentet för narkotika och explosivämnen. Nästa produktgeneration BIOSENS-D svettdetektor som är snabbare och mer rättvisande kan detektera narkotika genom hudavstrykning med ett enda test än dagens alternativa metoder. Försäljning av BIOSENS-D svettdetektor planeras att inledas under början av Produktutveckling sker också inom området detektion av biologiska agenter, där tester med e.coli genomförts. Bolagets teknologi har ett flertal fördelar jämfört med existerande teknologier; BIOSENS uppvisar större precision och känslighet med en träffsäkerhet på 95 procent och en andel falsklarm på mindre än två procent, teknologin kan även med ett enda test detektera en rad olika substanser, exempelvis olika narkotikagrupper och explosivämnen. Marknad Marknaden för detektionssystem har de senaste åren förändrats från en långsamt växande marknad till en snabbt växande marknad som följd av ökade krav på säkerhet i världen. Biosensors kunder är huvudsakligen myndigheter och statliga verk, viktiga kundgrupper är tullverk, kriminalvård och polis med flera. I framtiden förväntas även marknaden för transportsäkerhet ha en mycket stor potential, existerande teknologier uppfyller dock inte detta marknadssegments krav i dagsläget. 4

5 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 31 oktober 2005 är registrerade som aktieägare eller är optionsinnehavare i Biosensor äger företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie A för varje innehav av två (2) befintliga aktier oavsett serie eller för varje innehav av två (2) optionsrätter. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,20 kronor per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är 31 oktober Redovisning från VPC till direktregistrerade aktieägare m fl Emissionsredovisning med anmälningssedel och prospekt utsänds till de aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 31 oktober 2005 är registrerade i den av VPC för Biosensors räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera erhåller ej någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon särskild VP-avi avseende registreringen av teckningsrätter på aktieägarnas aktiekonto (VP-konto) kommer ej att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, inbetalningsavi, särskild anmälningssedel eller prospekt. Teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Teckningsrätter Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 31 oktober 2005 eller är innehavare av optionsrätter erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie eller optionsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) teckningsrätter. Ingen organiserad handel kommer att ske i teckningsrätter i Biosensor. Teckningstid Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 4 november 2005 till och med den 23 november Observera att teckning av aktier ska ske senast den 23 november Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från VPC, att avregistreras från aktieägarens VP-konto. Styrelsen har förbehållit sig rätten att förlänga teckningstiden. 5

6 Villkor och anvisningar Teckning med stöd av teckningsrätter Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 23 november Teckning genom betalning ska göras antingen med den utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel enligt fastställt formulär, i enlighet med nedanstående alternativ: Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter, benämnt jämnt teckningsbara på emissionsredovisningen från VPC, utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom betalning. Anmälningssedeln ska inte användas. Observera att teckning är bindande. Anmälningssedel I de fall ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska särskild anmälningssedel benämnd Teckning med stöd av teckningsrätt användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln och på anmälningssedeln ska anges det antal aktier som tecknas. Den förtryckta inbetalningsavin ska ej användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Ifylld anmälningssedel ska skickas eller lämnas på nedanstående adress och tillsammans med betalning vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast den 23 november 2005 klockan Observera att anmälan är bindande. Adress: Avanza Fondkommission AB Corporate Finance Box Stockholm Aktieägare bosatta utanför Sverige Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen kan vända sig till Avanza Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta prospekt inte riktar sig till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under teckningstiden, det vill säga under samma tidsperiod som teckning med stöd av teckningsrätter. Intresseanmälan om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt ska göras på särskild anmälningssedel benämnd Teckning utan stöd av teckningsrätter, varvid önskat antal aktier ska uppges. Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningsseden ska skickas till Avanza Fondkommission AB på ovan angiven adress och vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast klockan den 23 november Någon betalning ska ej ske i samband med insändandet av intresseanmälan. För det fall samtliga aktier i nyemissionen inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter ska äga rum. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, 6

7 Villkor och anvisningar vilket beräknas ske i slutet av november Inget meddelande lämnas till dem som inte erhållit tilldelning. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet i detta prospekt kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelning av dessa aktier kan vidare komma att få svara för eventuella kostnader relaterade till sådan överlåtelse. Betalda tecknade aktier ( BTA ) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av interimsaktier, så kallade BTA, skett på tecknarens VP-konto. Efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till nya aktier, detta beräknas ske omkring tre veckor efter teckningstidens utgång utan särskild avisering från VPC. Ingen organiserad handel kommer att ske i BTA i Biosensor. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av utdelning ombesörjs av VPC. Prospekt och anmälningssedlar Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från bolaget. 7

8 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv Marknaden för säkerhetslösningar blir allt större och viktigare till följd av den tilltagande terrorismen i världen. Efterfrågan för välfungerande detektionssystem för narkotika och explosivämnen har ökat dramatiskt sedan terroristdådet den elfte september 2001 och de utbredda teknologiernas otillräcklighet och brister har blivit tydliga. Narkotikadetektering har fått förhöjd prioritet dels på grund av att narkotikahandeln i stor utsträckning anses finansiera terrorism och dels på grund av ökat narkotikamissbruk. Biosensor har sedan 1998 investerat mer än 200 miljoner kronor i utvecklingen av sin teknologi. Bolaget har dessutom framgångsrikt omvandlat sin tekniska lösning till ett kommersiellt gångbart system, BIOSENS, som har genomgått rigorösa fälttester och visat sig fungera effektivt. Biosensors teknologi är nu unikt positionerad för att bli ett nytt vapen mot terrorism och i kriget mot narkotika. Biosensors första produkt, BIOSENS-D, har sedan 2003 funnits tillgänglig på marknaden i en alfa och en beta release. Testsystem har sålts till ett flertal potentiella kunder och distributörer, under september 2005 fick bolaget dock sin första stora order, en beställning på tio system från den australiska tullen. Detta var för Biosensor en mycket viktig order eftersom den skapar acceptans och förtroende hos de andra aktörerna på marknaden och kan förenkla framtida införsäljning av systemet till andra kunder. I syfte att skapa förutsättningar för Biosensor att fortsätta marknadslanseringen av BIOSENS-D och fortsätta utvecklingen av nästa produktgeneration, BIOSENS-D svettdetektor, tog Biosensor in bryggfinansiering om 20 miljoner kronor för att lösa sitt omedelbara kapitalbehov i somras. Denna finansiering omvandlades sedan till ett konvertibelt skuldebrev under september För att ytterligare förstärka det egna kapitalet genomförs denna nyemission med företrädesrätt för de befintliga ägarna. Kapitaltillskottet kommer att användas till marknadsföring av BIOSENS-D, förstärkning av försäljningsoch supportavdelningen, uppbyggnad av logistik avseende tillverkning av produkterna för att klara av större försäljningsvolymer, avsluta utvecklingen av BIOSENS-D svettdetektor, fortsatt utveckling inom andra tillämpningsområden, exempelvis kemiska och biologiska agenter samt till en förstärkning av rörelsekapitalet. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättas av styrelsen i Biosensor med anledning av erbjudandet. Styrelsen för Biosensor är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Biosensor som ges i prospektet. Sundbyberg den 26 oktober 2005 Biosensor Applications Sweden AB (publ) Styrelsen 8

9 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Inledning Biosensor etablerades i Sverige i början av 1998 av en grupp svenska investerare med syfte att förvärva en ny teknologi inom spårämnesdetektion, från försvarsindustrikoncernen Bofors AB, som initialt finansierade projektet. Kärnteknologin utvecklades ursprungligen av Hebrew University of Jerusalem och Weizmann Institutet i Israel. Biosensor innehar nu alla nödvändiga patent och licenser relaterade till ägandet, utvecklingen, utlicensieringen och den kommersiella exploateringen av denna teknologi för spårämnesdetektion, applicerbar för explosivämnen, narkotika, biologiska och kemiska stridsmedel samt miljöbevakning. Inom narkotika ingår även rätten till diagnostik på människor. Forskarteamet som utvecklade teknologin inkluderar vetenskapsmän som är världsledande inom sitt område såsom professor Zelig Eshhar från Weizmann Institutet och professor Itamar Willner från Hebrew University of Jerusalem. I september 2005 fick Biosensor sin första substantiella order på sitt BIOSENS-D system från tullen i Australien. Ordern är på tio system plus ett ettårskontrakt avseende leverans av förbrukningsmaterial. Ordern förväntas inbringa 6 miljoner kronor. Ordern följde ett skede av intensiva tester i konkurrens med bolagets två huvudkonkurrenter. Bolagsledningen bedömer att de huvudsakliga anledningarna till ordern är BIOSENS systemets låga falsklarm, förmågan att kunna nyttjas i smutsiga miljöer samt att systemet kan detektera explosivämnen samt narkotika simultant. Kunden kommer att börja använda BIOSENS teknologin under senhösten Utöver detta har 14 ordrar på BIOSENS-D systemet gjorts sedan Biosensors bedömning är att bolagets teknologi är en av de mest effektiva detektionsteknologierna och att den bioteknologibaserade BIOSENS teknologin, en bio- svett- och spårämnesdetektionsteknologi ( BVTD ), som är skyddad av existerande patent och patentapplikationer, ägda, samägda och licensierade av bolaget, är överlägsen andra svett- och spårämnesdetektionsteknologier ( VTD teknologier ). År av vetenskaplig förfining, industriell erfarenhet och stora investeringar har satsats på att fullända denna teknologi för att förhindra terrorism och öka säkerheten på samt skydda utsatta byggnader och platser där det är mycket människor i omlopp. Legal struktur Biosensor ingår inte i någon koncern och har inga dotterbolag. Affärsidé och vision Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra avancerade biosensor system för detektion av spårämnen av olika substanser. Biosensor ska, genom utveckling, tillverknings och marknadsföring av bioteknologibaserade detektionsapparater, bli erkänt som ledande inom svett- och spårämnesdetektion för att öka säkerheten i vår omgivning och göra resandet säkrare. Organisation Under 2005 fortsatte Biosensor att utvecklas från att i huvudsak vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till att även omfatta produktion och försäljning. Bolaget är i en omfördelningsfas och beräknas vara 19 personer under första kvartalet

10 Verksamhetsbeskrivning Produkt BIOSENS systemet Biosensor utvecklar och marknadsför BIOSENS systemet, en antikroppsbaserad detektionsteknologi som kan tillämpas inom följande säkerhetsområden: Narkotikadetektion för spårämnesanalys samt provtagning på människa Explosivämnesdetektion Teknologin kan konsekvent identifiera en rad substanser, inklusive explosivämnen såsom trinitrotoluene ( TNT ), dinitrinitrotoluene ( DNT ), trinitrophenylmethylnitramine ( Tetryl ), pentaerythritoltetranitrate ( PETN ), cyclotrimethylenetrinitramine ( RDX ), och narkotika såsom kokain, opiater (inklusive heroin), 3, 4-methylendioxy-N-methylamphetamine ( MDMA ) och andra amfetaminer. Teknologi för att detektera andra viktiga explosivämnen och narkotika är under utveckling och förväntas färdigställas under Därutöver har teknologin kapacitet att identifiera biologiska och kemiska substanser och andra toxiner. Systemets robusthet har bevisats genom en rad rigorösa fälttester. Biosensors system har genomgått, och är i färd med att genomgå, omfattande tester hos ett antal europeiska, amerikanska och asiatiska kunder för användningsområdena narkotikadetektion och explosivämnesdetektion. Koncepttester med E.coli för att avgöra Biosensors teknologis förmåga att detektera biologiska agenter har genomförts framgångsrikt. Produktlansering Produktlanseringen av bolagets BIOSENS-D system sker i tre steg: 1. Alfa release av BIOSENS-D narkotikadetektionssystem på marknaden gjordes under tredje kvartalet Produkten kunde detektera fyra stora narkotikagrupper och ett explosivämne. Tekniska tester och produktutvärdering har sedan dess genomförts tillsammans med ett flertal kunder, vilket har givit Biosensor ovärderlig input till förbättringar. Det första systemet såldes och levererades till bolagets distributör i Japan. Systemet har använts för demonstrationer i Japan och har resulterat i en order på två system till den japanska tullen under Ytterligare system såldes till bland annats den svenska tullen och Biosensors distributör i Singapore. 2. Tredje kvartalet 2004 lanserades en beta release. Denna produktversion hade undergått modifieringar både avseende hård- och mjukvara, vilket gjorde systemet mer stabilt och möjliggjorde längre användningscykler utan utbyte av förbrukningsmaterial, BioCellernas liv förlängdes från 8 till 24 timmar. 14 ordrar har erhållits med leverans av tio under 2004 och de resterande fyra under början av En slutlig marknadsrelease genomfördes under tredje kvartalet Systemet har gjorts mer användarvänligt, har försetts med ett nytt filtermedium, ett modifierat insamlingssystem och förlängd livslängd för förbrukningsmaterialet. Releasen omfattar detektion av de fyra stora narkotikagrupperna och fyra explosivämnen. Nästa produktgeneration BIOSENS-D svettdetektor som är snabbare och mer rättvisande kan detektera narkotika genom hudavstrykning med ett enda test än dagens alternativa metoder. Försäljning av BIOSENS-D svettdetektor planeras att inledas under början av Överlägsen teknologi Kärnteknologin är en väsentlig förbättring i detektionskapacitet jämfört med andra teknologier. Hög selektivitet. Bolagets uppfattning är att BIOSENS teknologin har större precision än andra teknologier, den identifierar substanser i mer än 95 procent av fallen med en låg andel falsklarm (mindre än två procent). Den låga andelen falsklarm är en viktig konkurrensfördel eftersom kunderna har höga kostnader för falsklarm. Biosensors teknologi är inte benägen att till samma grad reagera på föroreningar och smuts, vilket leder till färre falsklarm och serviceinsatser. Dessutom kan Biosensors produkt detektera substanser via svett såväl som spårämnen. 10

11 Verksamhetsbeskrivning Unik förmåga avseende explosivämnen, narkotika och andra substanser. Biosensors teknologi kan korrekt detektera en rad olika substanser, vilket gör att ett enda test kan genomföras för olika kategorier av substanser (exempelvis kan en passagerare testas för både explosivämnen och narkotika utifrån samma filter). Det är bolagets uppfattning att det för närvarande endast finns två produkter på marknaden som klarar av detta, och att dessa har begränsad precision. Biosensors teknologiplattform kan dessutom uppgraderas för att detektera nya substanser utan stora systemförändringar eller kostnader. Ytterligare fördelar med Biosensors teknologi är följande: Flexibel teknologi. Detektionsplattformen, BIOSENS, behöver ej förändras oavsett om BioCellerna detekterar explosivämnen, narkotika eller någonting annat. Till följd av detta är det fullt möjligt att blanda olika typer av BioCeller för att detektera en rad olika substanser beroende på användningsområdet. Det är också möjligt att gruppera likartade substanser i en enda BioCell så att, till exempel, ett flertal explosivämnen kan detekteras av en enda BioCell. En sådan multiplexering möjliggör att de andra tre BioCell positionerna kan användas till annat. Brett utbud av detekterbara substanser. Antikroppar kan genereras för nästan alla organiska substanser. Detta innebär att plattformen kan anpassas för att tillämpas på vitt skilda användningsområden, exempelvis detektion av kemiska och biologiska substanser, toxiner i mark och vatten, luftkvalitet etc. Uppgraderingsbar. Biosensors teknologi tillåter kunderna att på ett enkelt sätt uppgradera eller utvidga antalet detekterbara substanser genom att förändra typ och/eller mix av BioCeller. Således kan ett system som ursprungligen avsågs användas till att detektera narkotika förändras till att detektera exempelvis explosivämnen, eller en kombination av de båda, genom infogande av rätt mix av BioCeller. Proportionerligt alarmsvar. En fördel med BIOSENS teknologin är att mängden analyt på filtret, till exempel kokain, är proportionerligt mot svaret. Systemet ger således inte enkom ett alarmsvar utan kan dessutom ange styrkan på svaret. Denna förmåga att uppskatta storleken på ett hot möjliggör för systemets användare att reagera utifrån hur allvarligt hotet verkar (exempelvis indikerar detektion av mycket små mängder av narkotika i en container kanske bara närvaron av spårämnen av substansen och det kanske inte är effektivt för tulltjänstemännen att genomsöka den specifika containern). Produktutveckling Plattformen för BIOSENS systemen kommer att kontinuerligt vidareutvecklas så att den möter de olika användarkrav som produktens målgrupper har. Detta gäller handhavande, svarstider samt ämnen som kommer att behövas detekteras. Inom alla dessa områden pågår utvecklingsarbete. De viktigaste utvecklingsprojekten för 2006 är: Slututveckling av en svett detektor för narkotika. Ett Vinnova finansierat projekt påbörjades fjärde kvartalet 2004 där planen är att ta fram ett provtagningsprotokoll för narkotikadetektion på människa genom hudavstrykningar. Sedan projektstarten har Biosensor tillsammans med Maria Beroende centrum i Stockholm testat ett 300-tal patienter parallellt med konventionella urinstickor. Preliminära data påvisar att BIOSENS systemet är minst lika säkert som existerande stickor. Detta ger Biosensor möjligheter att gå in på marknader såsom rehabilitering och behandlingsvård. BioCeller för ytterligare narkotika ämnen samt explosivämnen vilket kommer att utöka marknadsmöjligheterna. Biosensor har idag en demonstrerbar THC BioCell. För svettdetektion måste dock känsligheten förhöjas vilket är ett rent kemiarbete. Framtagning av en Benzodiacepine BioCell (tex Rohypnol) pågår, Benz BioCellen är framförallt viktig för svettanalys. Då Benz tillsammans med andra narkotika kan ge allvarliga följder är Benz av vikt att detektera. Färdigställande av Nitroglycerin (NG) BioCell. Bolaget har tillgång till antikropp och antigen och försöker nu optimera kemin för att uppnå hög känslighet. 11

12 Verksamhetsbeskrivning Kostnadsreduktion av både förbrukningsmateriel och detekteringsutrustning. Ett projekt pågår för att reducera kostnaden för BioCeller. Marknadsstrategi Försäljning till myndigheter och statliga verk är komplex och kommer att bedrivas riktad mot Biosensor nyckelsegment. Bolagets uppfattning är att det är väsentligt att ha nära kontakt mellan bolagsledningen och nyckelkunderna vid lansering av för marknaden ny teknologi. Det är även viktigt att samarbeta med de stora aktörerna på marknaden för att kunna påverka vilka typer lösningar som kommer att bli normgivande. Biosensor har två olika angreppssätt för att penetrera marknaden. Det första angreppssättet är att bygga direkta relationer med olika grupperingar av viktiga kunder, till exempel tullverken i Sverige, Storbritannien, Australien, Japan, och Tyskland, USAs försvarsdepartement, USAs kriminalvård och deras europeiska motparter. Detta har lett till direkt försäljning till tullverken i Australien, Sverige och Japan, USAs försvarsdepartement och svenska kriminalvården. Dessutom har tester genomförts med tullverken i Storbritannien och Tyskland samt med kriminalvården i USA och Tyskland. Under produktlanseringen som pågått det senaste året har bolagsledningen gjort upprepade resor till USA, Kanada, de flesta europeiska länder, Australien, Sydamerika och Asien för tekniska tester med viktiga statliga verk. Detta har lett till att Biosensor dels har lyckats skapa ett förtroende för teknologin genom upprepade tekniska tester och dels har kunnat produktutveckla Biosensors system utifrån kundernas specifika behov. Bolaget har fått mycket positiv feedback från de viktigaste kundgrupperna. Kunderna har visat ett stort intresse för denna nya teknologi och en vilja att köpa Biosensors system, baserat på de resultat de sett i demonstrationer och tester. Kunder har indikerat intresse att byta till Biosensors utrustning från de system de idag använder, eftersom dessa i många fall inte uppfyller kundernas krav till fullo. Det andra angreppssättet är att ingå distributionsavtal starka aktörer för att erbjuda ytterligare lokal support kring produkten samt för att penetrera marknaden snabbare och inifrån. Biosensor har ingått distributionsavtal med två av de ledande globala spelarna i industrin, OSI/Rapiscan i USA och Chartered Electro Optics, ett dotterbolag till Singapore Technologies. Därutöver har Biosensor ett distributionsavtal med Altech Ads som är en stor spelare inom säkerhet i Japan; Rapiscan Security Products, ett helägt dotterbolag till OSI Systems, Inc., är idag Biosensors distributör i Nord-, Syd- och Latinamerika, Europa, före detta Sovjetunionen, Mellanöstern, Indien, Nepal, Korea, Australien och Nya Zeeland. OSI Systems, Inc. är noterat på NASDAQ (OSIS). Chartered Electro-Optics PTE Ltd., ett helägt dotterbolag till Singapore Technologies Electronics Limited är idag Biosensors distributör i Malaysia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Indonesien, Filippinerna, Brunei och Macao. Singapore Technologies är noterat på Singapore Stock Exchange. Altech Ads Co., Ltd., Tokyo, ett helägt dotterbolag till Altech Co., Ltd., är idag Biosensors distributör i Japan. Altech är noterat på Tokyo Stock Exchange. Bolaget har även tagit beslutet att i Asien öka sin närvaro både vad gäller teknisk support och försäljnings- och marknadsfrämjande insatser genom avtal med ett oberoende företag specialiserat på Biosensors produkter. Distributörerna har tills idag köpt demonstrationssystem och utbildats avseende teknik och handhavande. Förutom dessa distributionsavtal kommer Biosensor att ytterligare förstärka sitt distributionsnät inom primärt Europa för att försäkra bolaget om att snabbt nå nya kunder inom sitt närområde. Europamarknaden förväntas utgöra basen för försäljningen under de närmaste åren. Distributionspartnerna ger försäljnings-, distributions- och servicesupport och kompenseras genom en överenskommelse om intäktsdelning. Nya distributörer kommer främst att väljas inom Biosensors målgrupper, nämligen gränskontroll, polis, kriminal- och narkomanvård. Antalet upphandlingar och förfrågningar efter offerter för nya ordrar växer nu med ökande hastighet när fälttesterna framgångsrikt har genomförts och ett ökande antal potentiella kunder känner till teknologin. 12

13 Verksamhetsbeskrivning Marknadsaktiviteter Biosensor fokuserar initialt på marknader för narkotikadetektering. Parallellt med detta kommer BIOSENS systemet, med sin unika egenskap att både detektera narkotika och explosivämnen simultant, även att riktat marknadsföras mot gränskontroll och kriminalvård. Avklarade tester och demonstrationer som lett till order: Tullverket i Japan Tullverket Sverige Kriminalvården Sverige USAs försvarsdepartement Tullverket Australien Övriga marknadsaktiviteter genomförs bland annat i följande länder: Storbritannien Italien Tyskland Thailand Singapore Japan Kanada Intäktsmodell BIOSENS systemet genererar intäkter i tre steg: 1. Biosensor säljer BIOSENS systemen till sina distributörer och kunder för ett fast pris. 2. Utöver försäljningen av systemet tecknar kunden även kontrakt för leverans av förbrukningsvaror. 3. Servicetjänster kommer att efter en initial period att debiteras kunden. Kundsegment Tullverk Med BIOSENS-D systemet löser Biosensor i många fall dyra problem för tullverket: hur man på ett kostnadseffektivt sätt söker igenom inkommande frakt, containrar, fordon och personer i jakten på illegal narkotika. Nu använda teknologier löser endast en del av problemet, till exempel scanning som hjälper en tulltjänsteman att se innehållet i en container men endast ger begränsad hjälp i avgörandet av vilka substanser som ligger däri. Falska träffar genererade av existerande lösningar är också i de flesta fall mycket dyra när en träff har indikerats måste en container eller bil sökas igenom helt och hållet. Därför kan ett system med stor selektivitet och precision vara ett mycket effektivt verktyg för tulltjänstemännen genom förbättrad prestanda samt minskning av kostnaderna. Kriminalvård BIOSENS systemet kan i jakten på narkotika användas för ett flertal applikationer inom kriminalvården exempelvis spårning av narkotika från besökare, leveranser mm, identifiering av narkotikabeslag samt ta reda på om en intern har nyttjat narkotika. Med BIOSENS systemet kan dessa tre applikationer täckas med en teknologi istället för med flera vilket är fallet i många fängelser. Vidare finns det självfallet kostnadsfördelar i form av lägre investeringar då kunden enbart behöver investera i en teknologi. När BIOSENS systemet demonstrerades och testades hos olika fängelser informerades bolaget om att fängelser tar ett mycket stort antal urinprover på fångarna. Normalt måste fångarna lämna urinprover upp till varannan vecka. Ett urinprov analyseras med en sticka som ändrar färg ifall urinen innehåller narkotika. Alternativt skickas proven direkt till kontrakterade laboratorier för analys. Dessa tester uppskattas 13

14 Verksamhetsbeskrivning vanligtvis varken av personalen eller av fångarna på grund av hanteringen av urin. Dessutom är teststickorna dyra, från 5-15 US-dollar per sticka beroende på hur många typer av narkotika som testas. Under 2004 undersökte Biosensor huruvida det existerande BIOSENS systemet kan användas för att testa om fångarna använder narkotika. Initiala resultat uppvisade att tillräckligt stora sampel kunde uppsamlas genom att torka av huden på en fånge eller patient med BIOSENS systemets filter. Till följd av detta gav den svenska staten Biosensor ett bidrag om kronor för att utveckla systemet för svett detektion. Kriminalvården upplever även ett ökat behov av att kunna detektera explosivämnen på grund av den ändrade hotbilden. BIOSENS systemets simultana kapacitet för detektion av narkotika och explosivämnen innebär här en stor konkurrensfördel. Beroendevård Under 2005 har det visat sig att enskilda tester inom beroendevården har givit mycket positiva svar från behandlingsvården. Det gäller främst att kontrollera narkomaner som befinner sig i ett behandlingsprogram och återkommer till vården för kontinuerliga kontroller och uppföljningar. Här har Biosensors nya svett detektion visat mycket goda resultat. Marknaden för beroendevård är mycket stor i Europa och bedöms som tillgänglig för Biosensor under förutsättning att systemet även kan detektera Benzodiazepine som är nödvändigt inför beslut om vilken behandlingsform som skall sättas in. En utvecling av BioCeller för Benzodiazepine har därför startats. Arbetsplatssäkerhet Det är idag en ökande trend att kontrollera olika yrkeskategorier för narkotikamissbruk. Biosensors produkt för svett detektion bedöms kunna ha stora konkurrensfördelar med sin teknologi. Polis Polisen har ett behov av att genomföra personkontroller i trafik och på allmänna platser för att detektera både narkotika och explosivämnen. Tester har visat att Biosensors teknologi är ytterst lämplig för detta ändamål. Transportindustrin Transportindustrin kan i framtiden bli ett attraktivt marknadssegment för Biosensor. Det är en marknad där behovet av system med hög prestanda är särskilt tydlig och nuvarande teknologier tycks otillräckliga. Tidsoch resurskrävande certifieringsprocesser, tillsammans med de höga riskfaktorerna inom transportsäkerhetsområdet gör att Biosensor valt att inte fokusera på denna marknad i ett primärskede. Denna marknad bedöms dock på sikt som en väsentlig potential för bolaget. 14

15 Verksamhetsbeskrivning Teknologisk översikt av BIOSENS systemet BIOSENS systemet består av fyra delar: Insamlingssystem, filter, BioCeller och analyssystem. Varje komponent i BIOSENS systemet innehåller patenterad teknologi eller teknologi som är föremål för patent ansökan och ett stort intellektuellt kapital. Översikt av BIOSENS systemet Insamlingssystem& filter Effektiv upptagning av spårämnen är vitalt för alla typer detektionsutrustningar. Biosensor har investerat stora resurser i att utveckla ett engångsfilter (2) som kan adsorbera spårämnen så effektivt som möjligt. Filtret är utvecklat för tre huvudsakliga ändamål: 1. Uppsamling på hud. Biosensor har tagit fram ett protokoll där användaren gnuggar filtret i armveck och nacke. Det är således väsentligt att filtermaterialet adsorberar så mycket materia som möjligt under processen. 2. Uppsamling på hårda ytor som metall och plaster. Användarer stryker filtret över ytan (bilhandtag, dator etc.) snarlikt som för ett hudavstryk. För svåråtkomliga utrymmen kan filtret appliceras på ett handtag med en prob som möjliggör enklare avstrykning. 3. Uppsamling på textilier. Filtret appliceras vid ett luftinsamlingssystem (1) med ett luftflöde genom filtret. Användaren kan nu suga upp spårämnen från tex. kläder, säten och mattor. Efter det att användaren har tagit filterprovet, lägges filtret på analyssystemets filterhållare varvid analysprocessen påbörjas med ett knapptryck. BioCellen BioCellen (4) är en utbytbar sensormodul som innehåller den kemi som möjliggör detektion av de spårämnen som har samlats upp på filtret. Det nuvarande BIOSENS-D analyssystemet (4) använder upp till fyra BioCeller och kan således testa upp till fyra olika substanser (till exempel narkotika, explosivämnen) samtidigt. Kemi för en grupp av målsubstanser kan också grupperas i en enda BioCell, vilket möjliggör detektion av flera substanser med en BioCell (exempelvis kan kemier mot flera olika narkotika laddas i en enda BioCell, vilket frigör de resterande tre BioCellerna för detektion av andra substanser). BioCellerna kan användas i 48 timmar innan de behöver ersättas (de behöver inte ersättas efter en träff på en substans). 15

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller Inbjudan till teckning av aktier i Serstech AB (publ) Notera att Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: utnyttja

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DECEMBER 2014 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Senzime om högst 3 674 082

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Februari 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Sivers IMA Holding AB (publ) Föreliggande Memorandum avser

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

teckning av aktier I AB (publ)

teckning av aktier I AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier I AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Innehålls förteckning Emissionsbelopp (högst): 10 730 651,80 SEK Kurs: 1,10 SEK Teckningstid: 8 april

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission maj juni 2013

Informationsmemorandum. Företrädesemission maj juni 2013 Informationsmemorandum Företrädesemission maj juni 2013 Information om Senzime Information om emissionen Firmanamn Senzime AB (publ) Marknadsplats Aktietorget Org. Nummer 556565 5734 Teckningsperiod 24

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer