Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Nyemission november 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Nyemission november 2005"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Nyemission november 2005

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)... 3 Biosensor i sammandrag... 4 Villkor och anvisningar... 5 Bakgrund och motiv... 8 Verksamhetsbeskrivning... 9 Marknadsöversikt Riskfaktorer Finansiell utveckling i sammandrag Kommentarer till den finansiella utvecklingen Finansiell information och framtidsutsikter35 Aktiekapital och ägarstruktur Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Utdrag ur Bolagsordning och övrig information Skattefrågor i Sverige Delårsrapport för perioden Räkenskaper Redovisningsprinciper Noter till räkenskaperna Revisorns granskningsberättelse Med Biosensor eller bolaget avses i detta prospekt Biosensor Applications Sweden AB (publ). De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Med KKR avses i detta prospekt tusen svenska kronor. Detta prospekt innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen för Biosensor och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende bolaget, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information avseende framtidsutsikter är alltid förenad med osäkerhet och det lämnas inte någon försäkran att uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att infrias. En investering i aktier i Biosensor är förenad med risker. Den som överväger att investera i Biosensor uppmanas därför att noggrant studera prospektet, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, och inte heller i enlighet med någon annan värdepapperslag eller provinslag i Kanada, och får inte, direkt eller indirekt, utbjudas till försäljning eller överlåtas i USA eller Kanada eller till aktieägare med hemvist i något av dessa länder, annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Detta prospekt riktar sig inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Prospektet får inte distribueras till något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Föreliggande prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras att sådant godkännande och registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. 2

3 Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ) att med företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget. Innehav av två (2) befintliga aktier oavsett serie eller av två (2) optionsrätter medför rätt att teckna en (1) ny A-aktie. Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 15 september 2005, beslutade styrelsen för Biosensor vid styrelsemöte den 5 oktober 2005 om att öka aktiekapitalet med högst ,10 kronor genom utgivande av nya A-aktier, envar aktie om nominellt värde 0,10 kronor. Efter att den föreliggande nyemissionen har genomförts kommer följaktligen, vid full teckning, aktiekapitalet att öka med ,10 kronor, från ,20 kronor till ,30 kronor, och antalet aktier kommer att öka med A-aktier, från totalt aktier till aktier fördelat på A-aktier och C-aktier (preferensaktier). Efter nyemissionen samt efter konvertering av utestående konvertibelt skuldebrev motsvarar de nyemitterade aktierna ca 14 procent av rösterna och kapitalet. Emissionskursen har fastställts till 0,20 kronor per aktie, vilket medför att bolaget vid full teckning tillförs cirka kronor före emissionskostnader 1. De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret I juli 2005 deltog elva av Biosensors aktieägare i en bryggfinansiering om 20 miljoner kronor. Denna bryggfinansiering omvandlades i september 2005 till ett konvertibelt skuldebrev med en teckningskurs om 0,16 kronor som avses att konverteras till nya aktier av serie A i mitten av november. I det fall en överteckning av förestående emission sker kommer konvertibelinnehavarna att avstå sin företrädesrätt så att de aktieägare som inte deltog i bryggfinansieringen så långt som möjligt ges möjlighet att upprätthålla sina ägarandelar i bolaget med utgångspunkt i de ägarförhållanden som förelåg före genomförandet av bryggfinansieringen. Detta innebär således att de aktieägare som inte deltog i bryggfinansieringen har möjlighet att i förestående emission överteckna sig med ungefär fyra gånger sin företrädesrätt. Vid eventuell överteckning därutöver tilldelas aktier i förhållande till det antal aktier som respektive tecknare äger sedan tidigare med utgångspunkt i de ägarförhållanden som förelåg före bryggfinansieringen. Erbjudandet i sammandrag Emissionskurs: 0,20 kronor Teckningstid: 4 november 23 november 2005 Avstämningsdag: 31 oktober 2005 Antal nyemitterade aktier: stycken A-aktier Teckning genom betalning med stöd av teckningrätter ska ske senast den 23 november Teckning sker med företrädesrätt för Biosensors befintliga aktieägare och optionsinnehavare. För varje två befintliga aktier eller två optionsrätter ges rätt till teckning av en ny A-aktie. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 1 Totala emissionskostnader beräknas uppgå till cirka kronor. 3

4 Biosensor i sammandrag Biosensor i sammandrag Bakgrund Biosensor är ett bolag verksamt inom bioteknik, kärnteknologin har sitt ursprung i israelisk forskning som sedan vidareutvecklats av Bofors. Bolagets produkter har sin tillämpning inom detektion av explosivämnen, narkotika och biologiska agenter. Affärsidé och vision Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra avancerade biosensor system för detektion av spårämnen av olika substanser. Biosensor ska, genom utveckling, tillverknings och marknadsföring av bioteknologi-baserade detektionsapparater, bli erkänt som ledande inom svett- och spårämnesdetektion för att öka säkerheten i vår omgivning och göra resandet säkrare. Produkt Biosensor genomförde 2003 en alfa release av sin första produkt, BIOSENS-D som huvudsakligen fokuserar på detektion av narkotika och har kapacitet att detektera fyra stora narkotikagrupper samt numer även fyra explosivämnen. Efter genomförda tester tillsammans med kunder och vidareutveckling och förbättring av BIOSENS-D i enlighet med kundernas krav gjordes en slutlig marknadsrelease av BIOSENS-D tredje kvartalet Under samma kvartal släpptes även kombinationsinstrumentet för narkotika och explosivämnen. Nästa produktgeneration BIOSENS-D svettdetektor som är snabbare och mer rättvisande kan detektera narkotika genom hudavstrykning med ett enda test än dagens alternativa metoder. Försäljning av BIOSENS-D svettdetektor planeras att inledas under början av Produktutveckling sker också inom området detektion av biologiska agenter, där tester med e.coli genomförts. Bolagets teknologi har ett flertal fördelar jämfört med existerande teknologier; BIOSENS uppvisar större precision och känslighet med en träffsäkerhet på 95 procent och en andel falsklarm på mindre än två procent, teknologin kan även med ett enda test detektera en rad olika substanser, exempelvis olika narkotikagrupper och explosivämnen. Marknad Marknaden för detektionssystem har de senaste åren förändrats från en långsamt växande marknad till en snabbt växande marknad som följd av ökade krav på säkerhet i världen. Biosensors kunder är huvudsakligen myndigheter och statliga verk, viktiga kundgrupper är tullverk, kriminalvård och polis med flera. I framtiden förväntas även marknaden för transportsäkerhet ha en mycket stor potential, existerande teknologier uppfyller dock inte detta marknadssegments krav i dagsläget. 4

5 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 31 oktober 2005 är registrerade som aktieägare eller är optionsinnehavare i Biosensor äger företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie A för varje innehav av två (2) befintliga aktier oavsett serie eller för varje innehav av två (2) optionsrätter. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,20 kronor per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är 31 oktober Redovisning från VPC till direktregistrerade aktieägare m fl Emissionsredovisning med anmälningssedel och prospekt utsänds till de aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 31 oktober 2005 är registrerade i den av VPC för Biosensors räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera erhåller ej någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon särskild VP-avi avseende registreringen av teckningsrätter på aktieägarnas aktiekonto (VP-konto) kommer ej att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, inbetalningsavi, särskild anmälningssedel eller prospekt. Teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Teckningsrätter Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 31 oktober 2005 eller är innehavare av optionsrätter erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie eller optionsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) teckningsrätter. Ingen organiserad handel kommer att ske i teckningsrätter i Biosensor. Teckningstid Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 4 november 2005 till och med den 23 november Observera att teckning av aktier ska ske senast den 23 november Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från VPC, att avregistreras från aktieägarens VP-konto. Styrelsen har förbehållit sig rätten att förlänga teckningstiden. 5

6 Villkor och anvisningar Teckning med stöd av teckningsrätter Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 23 november Teckning genom betalning ska göras antingen med den utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel enligt fastställt formulär, i enlighet med nedanstående alternativ: Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter, benämnt jämnt teckningsbara på emissionsredovisningen från VPC, utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom betalning. Anmälningssedeln ska inte användas. Observera att teckning är bindande. Anmälningssedel I de fall ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska särskild anmälningssedel benämnd Teckning med stöd av teckningsrätt användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln och på anmälningssedeln ska anges det antal aktier som tecknas. Den förtryckta inbetalningsavin ska ej användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Ifylld anmälningssedel ska skickas eller lämnas på nedanstående adress och tillsammans med betalning vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast den 23 november 2005 klockan Observera att anmälan är bindande. Adress: Avanza Fondkommission AB Corporate Finance Box Stockholm Aktieägare bosatta utanför Sverige Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen kan vända sig till Avanza Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta prospekt inte riktar sig till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under teckningstiden, det vill säga under samma tidsperiod som teckning med stöd av teckningsrätter. Intresseanmälan om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt ska göras på särskild anmälningssedel benämnd Teckning utan stöd av teckningsrätter, varvid önskat antal aktier ska uppges. Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningsseden ska skickas till Avanza Fondkommission AB på ovan angiven adress och vara Avanza Fondkommission AB tillhanda senast klockan den 23 november Någon betalning ska ej ske i samband med insändandet av intresseanmälan. För det fall samtliga aktier i nyemissionen inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter ska äga rum. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, 6

7 Villkor och anvisningar vilket beräknas ske i slutet av november Inget meddelande lämnas till dem som inte erhållit tilldelning. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet i detta prospekt kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelning av dessa aktier kan vidare komma att få svara för eventuella kostnader relaterade till sådan överlåtelse. Betalda tecknade aktier ( BTA ) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av interimsaktier, så kallade BTA, skett på tecknarens VP-konto. Efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till nya aktier, detta beräknas ske omkring tre veckor efter teckningstidens utgång utan särskild avisering från VPC. Ingen organiserad handel kommer att ske i BTA i Biosensor. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av utdelning ombesörjs av VPC. Prospekt och anmälningssedlar Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från bolaget. 7

8 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv Marknaden för säkerhetslösningar blir allt större och viktigare till följd av den tilltagande terrorismen i världen. Efterfrågan för välfungerande detektionssystem för narkotika och explosivämnen har ökat dramatiskt sedan terroristdådet den elfte september 2001 och de utbredda teknologiernas otillräcklighet och brister har blivit tydliga. Narkotikadetektering har fått förhöjd prioritet dels på grund av att narkotikahandeln i stor utsträckning anses finansiera terrorism och dels på grund av ökat narkotikamissbruk. Biosensor har sedan 1998 investerat mer än 200 miljoner kronor i utvecklingen av sin teknologi. Bolaget har dessutom framgångsrikt omvandlat sin tekniska lösning till ett kommersiellt gångbart system, BIOSENS, som har genomgått rigorösa fälttester och visat sig fungera effektivt. Biosensors teknologi är nu unikt positionerad för att bli ett nytt vapen mot terrorism och i kriget mot narkotika. Biosensors första produkt, BIOSENS-D, har sedan 2003 funnits tillgänglig på marknaden i en alfa och en beta release. Testsystem har sålts till ett flertal potentiella kunder och distributörer, under september 2005 fick bolaget dock sin första stora order, en beställning på tio system från den australiska tullen. Detta var för Biosensor en mycket viktig order eftersom den skapar acceptans och förtroende hos de andra aktörerna på marknaden och kan förenkla framtida införsäljning av systemet till andra kunder. I syfte att skapa förutsättningar för Biosensor att fortsätta marknadslanseringen av BIOSENS-D och fortsätta utvecklingen av nästa produktgeneration, BIOSENS-D svettdetektor, tog Biosensor in bryggfinansiering om 20 miljoner kronor för att lösa sitt omedelbara kapitalbehov i somras. Denna finansiering omvandlades sedan till ett konvertibelt skuldebrev under september För att ytterligare förstärka det egna kapitalet genomförs denna nyemission med företrädesrätt för de befintliga ägarna. Kapitaltillskottet kommer att användas till marknadsföring av BIOSENS-D, förstärkning av försäljningsoch supportavdelningen, uppbyggnad av logistik avseende tillverkning av produkterna för att klara av större försäljningsvolymer, avsluta utvecklingen av BIOSENS-D svettdetektor, fortsatt utveckling inom andra tillämpningsområden, exempelvis kemiska och biologiska agenter samt till en förstärkning av rörelsekapitalet. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättas av styrelsen i Biosensor med anledning av erbjudandet. Styrelsen för Biosensor är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Biosensor som ges i prospektet. Sundbyberg den 26 oktober 2005 Biosensor Applications Sweden AB (publ) Styrelsen 8

9 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Inledning Biosensor etablerades i Sverige i början av 1998 av en grupp svenska investerare med syfte att förvärva en ny teknologi inom spårämnesdetektion, från försvarsindustrikoncernen Bofors AB, som initialt finansierade projektet. Kärnteknologin utvecklades ursprungligen av Hebrew University of Jerusalem och Weizmann Institutet i Israel. Biosensor innehar nu alla nödvändiga patent och licenser relaterade till ägandet, utvecklingen, utlicensieringen och den kommersiella exploateringen av denna teknologi för spårämnesdetektion, applicerbar för explosivämnen, narkotika, biologiska och kemiska stridsmedel samt miljöbevakning. Inom narkotika ingår även rätten till diagnostik på människor. Forskarteamet som utvecklade teknologin inkluderar vetenskapsmän som är världsledande inom sitt område såsom professor Zelig Eshhar från Weizmann Institutet och professor Itamar Willner från Hebrew University of Jerusalem. I september 2005 fick Biosensor sin första substantiella order på sitt BIOSENS-D system från tullen i Australien. Ordern är på tio system plus ett ettårskontrakt avseende leverans av förbrukningsmaterial. Ordern förväntas inbringa 6 miljoner kronor. Ordern följde ett skede av intensiva tester i konkurrens med bolagets två huvudkonkurrenter. Bolagsledningen bedömer att de huvudsakliga anledningarna till ordern är BIOSENS systemets låga falsklarm, förmågan att kunna nyttjas i smutsiga miljöer samt att systemet kan detektera explosivämnen samt narkotika simultant. Kunden kommer att börja använda BIOSENS teknologin under senhösten Utöver detta har 14 ordrar på BIOSENS-D systemet gjorts sedan Biosensors bedömning är att bolagets teknologi är en av de mest effektiva detektionsteknologierna och att den bioteknologibaserade BIOSENS teknologin, en bio- svett- och spårämnesdetektionsteknologi ( BVTD ), som är skyddad av existerande patent och patentapplikationer, ägda, samägda och licensierade av bolaget, är överlägsen andra svett- och spårämnesdetektionsteknologier ( VTD teknologier ). År av vetenskaplig förfining, industriell erfarenhet och stora investeringar har satsats på att fullända denna teknologi för att förhindra terrorism och öka säkerheten på samt skydda utsatta byggnader och platser där det är mycket människor i omlopp. Legal struktur Biosensor ingår inte i någon koncern och har inga dotterbolag. Affärsidé och vision Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra avancerade biosensor system för detektion av spårämnen av olika substanser. Biosensor ska, genom utveckling, tillverknings och marknadsföring av bioteknologibaserade detektionsapparater, bli erkänt som ledande inom svett- och spårämnesdetektion för att öka säkerheten i vår omgivning och göra resandet säkrare. Organisation Under 2005 fortsatte Biosensor att utvecklas från att i huvudsak vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till att även omfatta produktion och försäljning. Bolaget är i en omfördelningsfas och beräknas vara 19 personer under första kvartalet

10 Verksamhetsbeskrivning Produkt BIOSENS systemet Biosensor utvecklar och marknadsför BIOSENS systemet, en antikroppsbaserad detektionsteknologi som kan tillämpas inom följande säkerhetsområden: Narkotikadetektion för spårämnesanalys samt provtagning på människa Explosivämnesdetektion Teknologin kan konsekvent identifiera en rad substanser, inklusive explosivämnen såsom trinitrotoluene ( TNT ), dinitrinitrotoluene ( DNT ), trinitrophenylmethylnitramine ( Tetryl ), pentaerythritoltetranitrate ( PETN ), cyclotrimethylenetrinitramine ( RDX ), och narkotika såsom kokain, opiater (inklusive heroin), 3, 4-methylendioxy-N-methylamphetamine ( MDMA ) och andra amfetaminer. Teknologi för att detektera andra viktiga explosivämnen och narkotika är under utveckling och förväntas färdigställas under Därutöver har teknologin kapacitet att identifiera biologiska och kemiska substanser och andra toxiner. Systemets robusthet har bevisats genom en rad rigorösa fälttester. Biosensors system har genomgått, och är i färd med att genomgå, omfattande tester hos ett antal europeiska, amerikanska och asiatiska kunder för användningsområdena narkotikadetektion och explosivämnesdetektion. Koncepttester med E.coli för att avgöra Biosensors teknologis förmåga att detektera biologiska agenter har genomförts framgångsrikt. Produktlansering Produktlanseringen av bolagets BIOSENS-D system sker i tre steg: 1. Alfa release av BIOSENS-D narkotikadetektionssystem på marknaden gjordes under tredje kvartalet Produkten kunde detektera fyra stora narkotikagrupper och ett explosivämne. Tekniska tester och produktutvärdering har sedan dess genomförts tillsammans med ett flertal kunder, vilket har givit Biosensor ovärderlig input till förbättringar. Det första systemet såldes och levererades till bolagets distributör i Japan. Systemet har använts för demonstrationer i Japan och har resulterat i en order på två system till den japanska tullen under Ytterligare system såldes till bland annats den svenska tullen och Biosensors distributör i Singapore. 2. Tredje kvartalet 2004 lanserades en beta release. Denna produktversion hade undergått modifieringar både avseende hård- och mjukvara, vilket gjorde systemet mer stabilt och möjliggjorde längre användningscykler utan utbyte av förbrukningsmaterial, BioCellernas liv förlängdes från 8 till 24 timmar. 14 ordrar har erhållits med leverans av tio under 2004 och de resterande fyra under början av En slutlig marknadsrelease genomfördes under tredje kvartalet Systemet har gjorts mer användarvänligt, har försetts med ett nytt filtermedium, ett modifierat insamlingssystem och förlängd livslängd för förbrukningsmaterialet. Releasen omfattar detektion av de fyra stora narkotikagrupperna och fyra explosivämnen. Nästa produktgeneration BIOSENS-D svettdetektor som är snabbare och mer rättvisande kan detektera narkotika genom hudavstrykning med ett enda test än dagens alternativa metoder. Försäljning av BIOSENS-D svettdetektor planeras att inledas under början av Överlägsen teknologi Kärnteknologin är en väsentlig förbättring i detektionskapacitet jämfört med andra teknologier. Hög selektivitet. Bolagets uppfattning är att BIOSENS teknologin har större precision än andra teknologier, den identifierar substanser i mer än 95 procent av fallen med en låg andel falsklarm (mindre än två procent). Den låga andelen falsklarm är en viktig konkurrensfördel eftersom kunderna har höga kostnader för falsklarm. Biosensors teknologi är inte benägen att till samma grad reagera på föroreningar och smuts, vilket leder till färre falsklarm och serviceinsatser. Dessutom kan Biosensors produkt detektera substanser via svett såväl som spårämnen. 10

11 Verksamhetsbeskrivning Unik förmåga avseende explosivämnen, narkotika och andra substanser. Biosensors teknologi kan korrekt detektera en rad olika substanser, vilket gör att ett enda test kan genomföras för olika kategorier av substanser (exempelvis kan en passagerare testas för både explosivämnen och narkotika utifrån samma filter). Det är bolagets uppfattning att det för närvarande endast finns två produkter på marknaden som klarar av detta, och att dessa har begränsad precision. Biosensors teknologiplattform kan dessutom uppgraderas för att detektera nya substanser utan stora systemförändringar eller kostnader. Ytterligare fördelar med Biosensors teknologi är följande: Flexibel teknologi. Detektionsplattformen, BIOSENS, behöver ej förändras oavsett om BioCellerna detekterar explosivämnen, narkotika eller någonting annat. Till följd av detta är det fullt möjligt att blanda olika typer av BioCeller för att detektera en rad olika substanser beroende på användningsområdet. Det är också möjligt att gruppera likartade substanser i en enda BioCell så att, till exempel, ett flertal explosivämnen kan detekteras av en enda BioCell. En sådan multiplexering möjliggör att de andra tre BioCell positionerna kan användas till annat. Brett utbud av detekterbara substanser. Antikroppar kan genereras för nästan alla organiska substanser. Detta innebär att plattformen kan anpassas för att tillämpas på vitt skilda användningsområden, exempelvis detektion av kemiska och biologiska substanser, toxiner i mark och vatten, luftkvalitet etc. Uppgraderingsbar. Biosensors teknologi tillåter kunderna att på ett enkelt sätt uppgradera eller utvidga antalet detekterbara substanser genom att förändra typ och/eller mix av BioCeller. Således kan ett system som ursprungligen avsågs användas till att detektera narkotika förändras till att detektera exempelvis explosivämnen, eller en kombination av de båda, genom infogande av rätt mix av BioCeller. Proportionerligt alarmsvar. En fördel med BIOSENS teknologin är att mängden analyt på filtret, till exempel kokain, är proportionerligt mot svaret. Systemet ger således inte enkom ett alarmsvar utan kan dessutom ange styrkan på svaret. Denna förmåga att uppskatta storleken på ett hot möjliggör för systemets användare att reagera utifrån hur allvarligt hotet verkar (exempelvis indikerar detektion av mycket små mängder av narkotika i en container kanske bara närvaron av spårämnen av substansen och det kanske inte är effektivt för tulltjänstemännen att genomsöka den specifika containern). Produktutveckling Plattformen för BIOSENS systemen kommer att kontinuerligt vidareutvecklas så att den möter de olika användarkrav som produktens målgrupper har. Detta gäller handhavande, svarstider samt ämnen som kommer att behövas detekteras. Inom alla dessa områden pågår utvecklingsarbete. De viktigaste utvecklingsprojekten för 2006 är: Slututveckling av en svett detektor för narkotika. Ett Vinnova finansierat projekt påbörjades fjärde kvartalet 2004 där planen är att ta fram ett provtagningsprotokoll för narkotikadetektion på människa genom hudavstrykningar. Sedan projektstarten har Biosensor tillsammans med Maria Beroende centrum i Stockholm testat ett 300-tal patienter parallellt med konventionella urinstickor. Preliminära data påvisar att BIOSENS systemet är minst lika säkert som existerande stickor. Detta ger Biosensor möjligheter att gå in på marknader såsom rehabilitering och behandlingsvård. BioCeller för ytterligare narkotika ämnen samt explosivämnen vilket kommer att utöka marknadsmöjligheterna. Biosensor har idag en demonstrerbar THC BioCell. För svettdetektion måste dock känsligheten förhöjas vilket är ett rent kemiarbete. Framtagning av en Benzodiacepine BioCell (tex Rohypnol) pågår, Benz BioCellen är framförallt viktig för svettanalys. Då Benz tillsammans med andra narkotika kan ge allvarliga följder är Benz av vikt att detektera. Färdigställande av Nitroglycerin (NG) BioCell. Bolaget har tillgång till antikropp och antigen och försöker nu optimera kemin för att uppnå hög känslighet. 11

12 Verksamhetsbeskrivning Kostnadsreduktion av både förbrukningsmateriel och detekteringsutrustning. Ett projekt pågår för att reducera kostnaden för BioCeller. Marknadsstrategi Försäljning till myndigheter och statliga verk är komplex och kommer att bedrivas riktad mot Biosensor nyckelsegment. Bolagets uppfattning är att det är väsentligt att ha nära kontakt mellan bolagsledningen och nyckelkunderna vid lansering av för marknaden ny teknologi. Det är även viktigt att samarbeta med de stora aktörerna på marknaden för att kunna påverka vilka typer lösningar som kommer att bli normgivande. Biosensor har två olika angreppssätt för att penetrera marknaden. Det första angreppssättet är att bygga direkta relationer med olika grupperingar av viktiga kunder, till exempel tullverken i Sverige, Storbritannien, Australien, Japan, och Tyskland, USAs försvarsdepartement, USAs kriminalvård och deras europeiska motparter. Detta har lett till direkt försäljning till tullverken i Australien, Sverige och Japan, USAs försvarsdepartement och svenska kriminalvården. Dessutom har tester genomförts med tullverken i Storbritannien och Tyskland samt med kriminalvården i USA och Tyskland. Under produktlanseringen som pågått det senaste året har bolagsledningen gjort upprepade resor till USA, Kanada, de flesta europeiska länder, Australien, Sydamerika och Asien för tekniska tester med viktiga statliga verk. Detta har lett till att Biosensor dels har lyckats skapa ett förtroende för teknologin genom upprepade tekniska tester och dels har kunnat produktutveckla Biosensors system utifrån kundernas specifika behov. Bolaget har fått mycket positiv feedback från de viktigaste kundgrupperna. Kunderna har visat ett stort intresse för denna nya teknologi och en vilja att köpa Biosensors system, baserat på de resultat de sett i demonstrationer och tester. Kunder har indikerat intresse att byta till Biosensors utrustning från de system de idag använder, eftersom dessa i många fall inte uppfyller kundernas krav till fullo. Det andra angreppssättet är att ingå distributionsavtal starka aktörer för att erbjuda ytterligare lokal support kring produkten samt för att penetrera marknaden snabbare och inifrån. Biosensor har ingått distributionsavtal med två av de ledande globala spelarna i industrin, OSI/Rapiscan i USA och Chartered Electro Optics, ett dotterbolag till Singapore Technologies. Därutöver har Biosensor ett distributionsavtal med Altech Ads som är en stor spelare inom säkerhet i Japan; Rapiscan Security Products, ett helägt dotterbolag till OSI Systems, Inc., är idag Biosensors distributör i Nord-, Syd- och Latinamerika, Europa, före detta Sovjetunionen, Mellanöstern, Indien, Nepal, Korea, Australien och Nya Zeeland. OSI Systems, Inc. är noterat på NASDAQ (OSIS). Chartered Electro-Optics PTE Ltd., ett helägt dotterbolag till Singapore Technologies Electronics Limited är idag Biosensors distributör i Malaysia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Indonesien, Filippinerna, Brunei och Macao. Singapore Technologies är noterat på Singapore Stock Exchange. Altech Ads Co., Ltd., Tokyo, ett helägt dotterbolag till Altech Co., Ltd., är idag Biosensors distributör i Japan. Altech är noterat på Tokyo Stock Exchange. Bolaget har även tagit beslutet att i Asien öka sin närvaro både vad gäller teknisk support och försäljnings- och marknadsfrämjande insatser genom avtal med ett oberoende företag specialiserat på Biosensors produkter. Distributörerna har tills idag köpt demonstrationssystem och utbildats avseende teknik och handhavande. Förutom dessa distributionsavtal kommer Biosensor att ytterligare förstärka sitt distributionsnät inom primärt Europa för att försäkra bolaget om att snabbt nå nya kunder inom sitt närområde. Europamarknaden förväntas utgöra basen för försäljningen under de närmaste åren. Distributionspartnerna ger försäljnings-, distributions- och servicesupport och kompenseras genom en överenskommelse om intäktsdelning. Nya distributörer kommer främst att väljas inom Biosensors målgrupper, nämligen gränskontroll, polis, kriminal- och narkomanvård. Antalet upphandlingar och förfrågningar efter offerter för nya ordrar växer nu med ökande hastighet när fälttesterna framgångsrikt har genomförts och ett ökande antal potentiella kunder känner till teknologin. 12

13 Verksamhetsbeskrivning Marknadsaktiviteter Biosensor fokuserar initialt på marknader för narkotikadetektering. Parallellt med detta kommer BIOSENS systemet, med sin unika egenskap att både detektera narkotika och explosivämnen simultant, även att riktat marknadsföras mot gränskontroll och kriminalvård. Avklarade tester och demonstrationer som lett till order: Tullverket i Japan Tullverket Sverige Kriminalvården Sverige USAs försvarsdepartement Tullverket Australien Övriga marknadsaktiviteter genomförs bland annat i följande länder: Storbritannien Italien Tyskland Thailand Singapore Japan Kanada Intäktsmodell BIOSENS systemet genererar intäkter i tre steg: 1. Biosensor säljer BIOSENS systemen till sina distributörer och kunder för ett fast pris. 2. Utöver försäljningen av systemet tecknar kunden även kontrakt för leverans av förbrukningsvaror. 3. Servicetjänster kommer att efter en initial period att debiteras kunden. Kundsegment Tullverk Med BIOSENS-D systemet löser Biosensor i många fall dyra problem för tullverket: hur man på ett kostnadseffektivt sätt söker igenom inkommande frakt, containrar, fordon och personer i jakten på illegal narkotika. Nu använda teknologier löser endast en del av problemet, till exempel scanning som hjälper en tulltjänsteman att se innehållet i en container men endast ger begränsad hjälp i avgörandet av vilka substanser som ligger däri. Falska träffar genererade av existerande lösningar är också i de flesta fall mycket dyra när en träff har indikerats måste en container eller bil sökas igenom helt och hållet. Därför kan ett system med stor selektivitet och precision vara ett mycket effektivt verktyg för tulltjänstemännen genom förbättrad prestanda samt minskning av kostnaderna. Kriminalvård BIOSENS systemet kan i jakten på narkotika användas för ett flertal applikationer inom kriminalvården exempelvis spårning av narkotika från besökare, leveranser mm, identifiering av narkotikabeslag samt ta reda på om en intern har nyttjat narkotika. Med BIOSENS systemet kan dessa tre applikationer täckas med en teknologi istället för med flera vilket är fallet i många fängelser. Vidare finns det självfallet kostnadsfördelar i form av lägre investeringar då kunden enbart behöver investera i en teknologi. När BIOSENS systemet demonstrerades och testades hos olika fängelser informerades bolaget om att fängelser tar ett mycket stort antal urinprover på fångarna. Normalt måste fångarna lämna urinprover upp till varannan vecka. Ett urinprov analyseras med en sticka som ändrar färg ifall urinen innehåller narkotika. Alternativt skickas proven direkt till kontrakterade laboratorier för analys. Dessa tester uppskattas 13

14 Verksamhetsbeskrivning vanligtvis varken av personalen eller av fångarna på grund av hanteringen av urin. Dessutom är teststickorna dyra, från 5-15 US-dollar per sticka beroende på hur många typer av narkotika som testas. Under 2004 undersökte Biosensor huruvida det existerande BIOSENS systemet kan användas för att testa om fångarna använder narkotika. Initiala resultat uppvisade att tillräckligt stora sampel kunde uppsamlas genom att torka av huden på en fånge eller patient med BIOSENS systemets filter. Till följd av detta gav den svenska staten Biosensor ett bidrag om kronor för att utveckla systemet för svett detektion. Kriminalvården upplever även ett ökat behov av att kunna detektera explosivämnen på grund av den ändrade hotbilden. BIOSENS systemets simultana kapacitet för detektion av narkotika och explosivämnen innebär här en stor konkurrensfördel. Beroendevård Under 2005 har det visat sig att enskilda tester inom beroendevården har givit mycket positiva svar från behandlingsvården. Det gäller främst att kontrollera narkomaner som befinner sig i ett behandlingsprogram och återkommer till vården för kontinuerliga kontroller och uppföljningar. Här har Biosensors nya svett detektion visat mycket goda resultat. Marknaden för beroendevård är mycket stor i Europa och bedöms som tillgänglig för Biosensor under förutsättning att systemet även kan detektera Benzodiazepine som är nödvändigt inför beslut om vilken behandlingsform som skall sättas in. En utvecling av BioCeller för Benzodiazepine har därför startats. Arbetsplatssäkerhet Det är idag en ökande trend att kontrollera olika yrkeskategorier för narkotikamissbruk. Biosensors produkt för svett detektion bedöms kunna ha stora konkurrensfördelar med sin teknologi. Polis Polisen har ett behov av att genomföra personkontroller i trafik och på allmänna platser för att detektera både narkotika och explosivämnen. Tester har visat att Biosensors teknologi är ytterst lämplig för detta ändamål. Transportindustrin Transportindustrin kan i framtiden bli ett attraktivt marknadssegment för Biosensor. Det är en marknad där behovet av system med hög prestanda är särskilt tydlig och nuvarande teknologier tycks otillräckliga. Tidsoch resurskrävande certifieringsprocesser, tillsammans med de höga riskfaktorerna inom transportsäkerhetsområdet gör att Biosensor valt att inte fokusera på denna marknad i ett primärskede. Denna marknad bedöms dock på sikt som en väsentlig potential för bolaget. 14

15 Verksamhetsbeskrivning Teknologisk översikt av BIOSENS systemet BIOSENS systemet består av fyra delar: Insamlingssystem, filter, BioCeller och analyssystem. Varje komponent i BIOSENS systemet innehåller patenterad teknologi eller teknologi som är föremål för patent ansökan och ett stort intellektuellt kapital. Översikt av BIOSENS systemet Insamlingssystem& filter Effektiv upptagning av spårämnen är vitalt för alla typer detektionsutrustningar. Biosensor har investerat stora resurser i att utveckla ett engångsfilter (2) som kan adsorbera spårämnen så effektivt som möjligt. Filtret är utvecklat för tre huvudsakliga ändamål: 1. Uppsamling på hud. Biosensor har tagit fram ett protokoll där användaren gnuggar filtret i armveck och nacke. Det är således väsentligt att filtermaterialet adsorberar så mycket materia som möjligt under processen. 2. Uppsamling på hårda ytor som metall och plaster. Användarer stryker filtret över ytan (bilhandtag, dator etc.) snarlikt som för ett hudavstryk. För svåråtkomliga utrymmen kan filtret appliceras på ett handtag med en prob som möjliggör enklare avstrykning. 3. Uppsamling på textilier. Filtret appliceras vid ett luftinsamlingssystem (1) med ett luftflöde genom filtret. Användaren kan nu suga upp spårämnen från tex. kläder, säten och mattor. Efter det att användaren har tagit filterprovet, lägges filtret på analyssystemets filterhållare varvid analysprocessen påbörjas med ett knapptryck. BioCellen BioCellen (4) är en utbytbar sensormodul som innehåller den kemi som möjliggör detektion av de spårämnen som har samlats upp på filtret. Det nuvarande BIOSENS-D analyssystemet (4) använder upp till fyra BioCeller och kan således testa upp till fyra olika substanser (till exempel narkotika, explosivämnen) samtidigt. Kemi för en grupp av målsubstanser kan också grupperas i en enda BioCell, vilket möjliggör detektion av flera substanser med en BioCell (exempelvis kan kemier mot flera olika narkotika laddas i en enda BioCell, vilket frigör de resterande tre BioCellerna för detektion av andra substanser). BioCellerna kan användas i 48 timmar innan de behöver ersättas (de behöver inte ersättas efter en träff på en substans). 15

16 Verksamhetsbeskrivning Utbytbara BioCell TM sensorer BioCellens detektionsprincip baseras på en ytterst känslig våg som är känslig för de spårämnen som kan detekteras. Vågen består av piezoelektrisk kvartskristall som svänger med en hög frekvens. Frekvensen är direkt relaterad till massförändringar på kristallens yta. En massökning sänker frekvensen och motsatt; en viktminskning ökar frekvensen. Detta fenomen är välkänt och kallas Quarts Crystal Microbalance, QCM. Principen för Biosensors QCM teknologi baseras på viktminskningsprincipen. En monoklonal antikropp (affinitetsmolekyl med relativt stor masssa) binds in till den högoscillerande kvartskristallytan med en relativt låg bindningskraft/affinitet. Antikroppen är betydligt tyngre än den målmolekyl, till exempel heroin, som skall detekteras. Då heroinantikroppen inte har någon affinitet mot andra spårämnen såsom, till exempel kokain eller trotyl, så lämnar denna inte kristallytan så länge som heroin inte finns närvarande. Skulle dock filtret som desorberats innehålla heroin så kommer heroinantikroppen att lämna kristallytan och binda in till heroinmolekylen som har en större affinitet till heroin än till ytan. Således kan ett relativt liten spårämnesmolekyl dra loss en betydligt tyngre antikropp från kristallytan. Denna relativa viktminskning kan således detekteras som en frekvensökning av kristallen och ge larm för en träff. Genom att använda denna teknik kan Biosensor detektera spårämnen ner till låga nanogram (0, g) med hög specificitet och selektivitet Principbeskrivning av BioCellen 1. Antikroppar för en målsubstans binds in till en högoscillerande kvartskristall. Målsubstansen kan till exempel vara narkotika eller explosivämne. 2. Molekyler från filterprovet skickas in i BioCellen. 3. Antikroppar frigörs endast om affinitet föreligger mot målmolekylen. 4. Påföljande viktminskning leder till frekvensökning av kristallen, vilket ger ett pålitligt och extremt känsligt mått på närvaro av målsubstansen. Den relativa frekvenssvaret är proportionell till kvantiteten av antikroppar som lämnar kristallytan.. Detta innebär att ju högre koncentration av analyten som innehåller antigen som är känslig för en specifik 16

17 Verksamhetsbeskrivning antikropp, desto större antal antikroppar lämnar kristallytan. Därför kan BIOSENS systemet inte bara ge larm mot substanser utan också indikera styrkan av analyssvaret frequency (Hz) 10 frequency (Hz) cocaine frequency (Hz) TNT frequency (Hz) MDMA frequency (Hz) amphetamine concentration (pg/ul) En typisk dos/svarskurva för kokain, TNT, MDMA och amfetamin i en BioCell. Andra typer av narkotika uppvisar liknande kurvor. QCM är, i den vetenskapliga världen, ansedd som en korrekt och bevisad metod för substansdetektion. Biosensors teknologi baserar sig således på en erkänd teknologi, dock har denna anpassats för att förbättra prestandan för Biosensors användningsområden och ett i bolagets tycke mer avancerat totalt system har skapats. För närvarande kan följande substanser detekteras: TNT, DNT, Tetryl, PETN, Nitroglycerin, RDX, kokain, amfetaminer, MDMA och opiater (heroin). I år planeras BioCeller för THC (THC (Tetrahydrocannabinol)), och Benzodiazepine. Dessutom tror sig Biosensor kunna utveckla antikroppar för viktiga kemiska och biologiska stridsmedel (till exempel anthrax, smittkoppor, ricin och andra toxiner). Utveckling av antikroppar för varje ny målsubstans är en väletablerad procedur och kräver inga modifieringar i hårdvaran. Det tar sex till nio månader att utveckla varje ny BioCell till en genomsnittlig kostnad om ca 1,5 miljoner kronor. Utveckling av antikroppar mot substanser som anthrax är dyrare på grund av att utvecklingen kräver säkra laboratorier. För vissa substanser finns möjligheten att köpa antikroppar från leverantörer istället för att utveckla dem. Analyssystem BIOSENS analyssystem 17

18 Verksamhetsbeskrivning Analyssystemet innehåller de moduler som möjliggör analys av provfiltret. Användaren lägger provfiltret på en filterhållare och startar analysen med ett knapptryck. Anaylysen är således helt automatisk. I analyssystemet finns moduler som desorberar filtret genom uppvärmning, överför provet till BioCellen och analyserar signalen från QCM sensorn med en egenutvecklad algoritm. Algoritmsvaret möjliggör ett svar i form av en röd indikator för ett larm eller grön för ett rent prov. Systemet har en inbyggd skrivare för utskrifter av resultaten. Vidare innehåller analyssystemet en modul för automatisk regenerering av BioCellerna efter ett larm. Därutöver finns även en extern dataport som möjliggör överföring av analysdata. Analystiden är en minut Desorption Extraktion Detektion Kall yta 4 Resultat Filter Uppvärmare Pump Loop BioCeller Vätska Eluent Avfall Schematisk bild av analyssystemet 1. Filtret värms upp och desorberar provfiltret. Eventuella partiklar förgasas och fångas upp på en kall yta iform av en liten prob. Processen kan liknas vid en destillationsprocess. 2. Innehållet på den kalla proben extraheras i en droppe buffert som loopas in till BioCellerna för analys. 3. Eventuella målsubstanser reagerar med antikropparna i BioCellen och bidrar genom viktminskning till en frekvensförändring som kan mätas. 4. Resultatet presenteras iform av en röd eller grön indikator, på en display samt i utskrift. Falsklarm En fundamental och viktig konsekvens av QCM-teknologin med affinitetsmolekyler är hög selektivitet: antikropparna kommer endast att reagera på den substans de skapades för att detektera. Följaktligen är det svårt att få antikropparna att reagera med andra substanser. Detta resulterar i låga nivåer av falsklarm. 1. Fälttester genomförda av den australiska tullen under visade endast två procents falsklarm där över prov från olika insamlingsplatser analyserades med BIOSENS systemet. 2. Tester utförda av den brittiska polisens avdelning för vetenskaplig utveckling under 2003 visade att filter som belagts med stora mängder av olika föroreningar (exempelvis tvål, parfym, socker, smuts, olja, krämer, etc.) uppvisade väldigt låga nivåer av falsklarm. 3. Fälttester utförda av Bundeskriminalamt (BKA), den tyska federala polisen, under 2003 och 2004 samt av Wurzburg-fängelset i Tyskland under 2005, indikerar även de på låga nivåer på falsklarm. Teknologins prestationsförmåga Viktiga framgångsfaktorer för svett- och spårämnesteknologier är: 1. God förmåga att samla in provmängder för analys 18

19 Verksamhetsbeskrivning 2. Höga nivåer av selektivitet och känslighet 3. Låga nivåer för falsklarm 4. Förmåga att detektera multipla substanser simultant och att kontinuerligt kunna uppgraderas för att detektera nya substanser 5. Förmåga att konvertera teknologin till ett användarvänligt, kostnadseffektivt och pålitligt system för kommersiell användning Inom alla dessa områden har Biosensor konkurrenskraftig position: Avancerat insamlingssystem. Oavsett hur känsligt analyssystemet är så måste målsubstansen kunna samlas in effektivt. Biosensors metod för insamling använder olika metoder för att kunna få upp spårämnen av narkotika och explosivämnen. BIOSENS systemets filter har utvecklats för att kunna användas för strykning på ytor och hud samt för luftinsamling i tillexempel bilar. Insamlingssystemet har testats i ett flertal miljöer, exempelvis på personer och i fordon och lastcontainrar. Bolaget anser att provtagning blir allt viktigare eftersom alla detektionssystem är helt beroende av det insamlade samplet. Oavsett hur avancerat detektionssystemet är kommer ett sampel utan innehåll inte att orsaka något alarm. Biosensor lägger därför stora resurser på sampelinsamling. Hög selektivitet. I laboratorietester, kan BIOSENS systemet konsekvent identifiera små mängder, nanogram, av substanser i mer än 95 procent av fallen. Bolaget anser att denna nivå av träffsäkerhet är nödvändig för en framgångsrik acceptans av BIOSENS systemet på marknaden Låga nivåer av falsklarm. Fälttester som har genomförts av olika myndigheter i flera länder har bevisat att andelen falsklarm ligger väsentligt under specifikationen på fem procent. Unik förmåga avseende simultan detektion av explosivämnen och narkotika. BIOSENS plattformen möjliggör att: multipla kategorier av substanser (till exempel explosivämnen och narkotika) testas simultant med ett enda prov systemet kan användas till flera användningsområden simultant såsom spårämnes- och svettanalys forskning och utveckling i framtiden bara behöver fokuseras på en enda plattform istället för att sprida aktiviteterna mellan flera olika teknologier Dessutom är Biosensors plattform enkel att uppgradera för detektion av nya substanser. Redan idag är åtta högrisksubstanser detekterbara. Bolagsledningen planerar att addera ytterligare substanser enligt marknadens olika krav 19

20 Verksamhetsbeskrivning Framgångsrik produktifiering av teknologin. Det är en stor utmaning att utveckla praktiska och pålitliga produkter med en avancerad teknologi. Under det senaste året har Biosensor gjort stora framsteg i att förvandla teknologiplattformen till ett kommersiellt dugligt system med: konkurrenskraftiga processtider (från sex minuter för 24 månader sedan till 60 sekunder idag) förbättrad bärbarhet (enheten för insamling väger nu mindre än 2,5 kilo och analyssystemet mindre än 17 kilo) låg kostnad (systemet kan tillverkas mycket kostnadseffektivt) kostnadseffektiva och användarvänliga förbrukningsvaror mycket användarvänlighet (systemets användare behöver inte göra någon sofistikerad analys, vilket gör systemet mycket lätt att använda) konkurrenskraftig nyttjandekostnad för kunden Tillverkning Biosensors produktionsstrategi är att outsourca tillverkningen av alla BIOSENS komponenter utom BioCellerna. Bolaget har avancerade CAD- ( Computer Aided Design ) verktyg där alla ritningar finns lagrade i en produktdatahanteringsdatabas. CAD-filerna skickas till leverantörerna som använder högteknologiska robotar för att tillverka komponenterna som används i insamlings- och analyssystemet. Elektroniska kretskort tillverkas på liknande sätt. Under 2005 planerar Biosensor att outsourca monteringen av subsystemen. Tillverkningen av filtret som används i insamlingssystemet har redan outsourcats. Förutom ritningsunderlag finns även komponentunderlag, sammansättnings- och provtagningsunderlag klara. Denna process utgör en effektiv monteringsmetod med individuellt ansvar för de anställda vilket leder till att de är stolta över att erbjuda en kvalitetsprodukt som möter kundens alla krav och produceras i enlighet med tidsplan och budget. Biosensor använder just-in-time för tillverkning av BIOSENS systemet. Sammansättning av BioCellerna och slutlig montering av systemet utförs av bolaget. BioCellerna monteras idag för hand. Under 2007 ligger en planerad investering i uppstarten av en produktionsrobot som skall automatisera denna aktivitet. Produktionen av BioCeller sköts av Biosensor på grund av den strategiska vikten hos denna komponent. BioCellens plastdelar gjuts och kemier levereras från flera separata europeiska leverantörer. Kvartskristallen köps för närvarande från Italien. Två asiatiska leverantörer har dock försett Biosensor med ett flertal testsändningar som bedöms uppfylla specifikationerna. För närvarande utförs slutmontering, inspektion och tester i Biosensors fabrik. Planen är att bli ISO 9001:2000 certifierade år Bolaget har anställt en unik resurs för klara certifieringen. Immateriella rättigheter Bolagets kärn-qcm-teknologi är baserad på patent och tillämpningar av patent som köpts av och samägs på exklusiv basis tillsammans med Hebrew University in Israel. Biosensor har också, i sitt eget namn, inlämnat ytterligare nio patenttillämpningar som täcker olika aspekter av bolagets teknologi. Dessutom har tre varumärkesansökningar för varumärkena Biosensor Applications med logotype, BIOSENS och BioCell, samt en ansökan om skydd för kvartskristallens design inlämnats. Zacco Sweden AB och Reinhold Cohn & Partners, två patentbyråer inom området immateriella rättigheter, hanterar Biosensors portfölj av immateriella rättigheter. Bolagets patentstrategi går ut på att ansöka om ett kluster av patent som tillsammans skyddar Biosensors teknologi och kunskap, snarare än att ha ett enda patent som skyddar hela lösningen. Orsaken är att bolaget bedömer att denna strategi erbjuder bättre skydd mot patentintrång. 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Upprättat i samband med Biosensor Applications Sweden AB:s notering på AktieTorget

Upprättat i samband med Biosensor Applications Sweden AB:s notering på AktieTorget Biosensor Applications Sweden AB (publ) Upprättat i samband med Biosensor Applications Sweden AB:s notering på AktieTorget Biosensor har utvecklat och patenterat ett detektionssystem, BIOSENS, som med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ),

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ), Inbjudan att teckna aktier i Företrädesemission 2012 Senzime AB (publ), 556565-5734 VD har ordet Vi har under 2011 och 2012 satsat mycket kraft på att få vårt instrument SENZ-100G färdigt för lansering.

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Medicinsk kylning av hjärnan

Medicinsk kylning av hjärnan Inbjudan till teckning av aktier i BrainCool AB Nyemission inför notering på AktieTorget Medicinsk kylning av hjärnan BrainCool AB, 556813-5957, delades under 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2006

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2006 DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2006 PERIODEN JAN-SEPT 2006 OMSÄTTNINGEN ÖKAT TILL 8,1MKR (3,1MKR) BRUTTOMARGINAL ÖKAT TILL 4,3MKR (1,9MKR) RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRAT TILL -19,6MKR (-24,6MKR) RESULTAT FÖRE SKATT

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Invent Medic Sweden AB 556682-1046 www.inventmedic.com Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL)

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) 556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG: Rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier per (1) befintlig aktie Emissionskurs

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) tisdagen den 22 april 2014 Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer