Innehållsförteckning i korthet. 5 Affärsidé, vision, strategi, finansiella nyckeltal och ägarstruktur. 6 Intervju med VD Thord Lernesjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 4 2006 i korthet. 5 Affärsidé, vision, strategi, finansiella nyckeltal och ägarstruktur. 6 Intervju med VD Thord Lernesjö"

Transkript

1 2006

2 Innehållsförteckning i korthet 5 Affärsidé, vision, strategi, finansiella nyckeltal och ägarstruktur 6 Intervju med VD Thord Lernesjö 8 Reservrapport 11 Projekt 18 Risker 20 Olje- och gasbranschen 22 Från prospekt till producerande källa En guide 24 Organisation och styrelse 27 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkningar 29 Balansräkningar 31 Redovisningsprinciper och noter 37 Revisionsberättelse ÅRSREDOVISNING Ordlista 3

3 Inledning Inledning 2006 i korthet Affärsidé, vision, strategi och finansiella nyckeltal 2006 I januari-februari borrades Johnson 1. Mängden kolväten var för liten och källan pluggades. Borrningen av Butler gasenhet 1 i juni var en framgång. Källan beräknades innehålla 33,6 miljoner kubikmeter (1,2 BCF) naturgas. Nyemissionen från 14 juni t o m 31 juli förlängdes till 11 oktober. Allmänheten välkomnades att delta. Teckningskursen vid emissionen var 50 öre/aktie. 188 personer tecknade sig för aktier till ett värde av drygt 4,5 miljoner kronor. I augusti presenterades projekten Nixon (sedermera Kendleton), Rust och Casino Royal i samband med en Roadshow. Casino Royale. Texas Onshore kontrakterades i september. Åtagandet innebär en seismisk 3D-studie baserat på 14 potentiella prospektområden. I oktober öppnade Texas Onshore Resources sitt kontor i Houston. Ron Evans anställdes som Vice President och Controller. Borrningen av källorna Yackel 1 och Schmidt 1 i december blev lyckade. Potentiella reserver på 28 33,6 miljoner kubikmeter (1,0-1,2 BFC) naturgas noterades för varje källa. Texas Onshore ingick i ett åtagande i borrningen av källan Wied 1 i Colorado County, Texas kvartal 1 Den 1/1 tillträdde Roul Rohlsson som VD för Texas Onshore Investments Inc. Borrningen av Diamond 1 misslyckades i januari. Borrning av källan Rust inleddes i januari. Texas Onshore gick in i projektet Golden Triangle i Brazoria County med 5,0 procent rörelseintresse (WI). Potential: 126 miljoner kubikmeter (4,5 BCF) naturgas och fat (ca 6,7 miljoner liter) olja. Den 5 mars tillträdde Lowell Lischer som VD för Texas Onshore Resources Inc. Texas Onshores del av Butler 1 började producera den 6 mars. Källan har visat sig ha beräknade reserver på 28 miljoner kubikmeter (1 BCF) naturgas. Texas Onshores Roadshow ägde rum mars. 22 mars inbjöd Texas Onshore allmänheten till nyemision, omfattade 10 miljoner B-aktier till en teckningskurs på 1,50 kr per aktie. Affärsidé Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. Företaget är verksamt genom de amerikanska dotterbolagen Texas Onshore Resources Inc. och Texas Onshore Investments Inc. Vision Texas Onshores vision är att bedriva sin verksamhet på ett så effektivt och för aktieägarna gynnsamt sätt. Företaget ska vara ledande bland de mellanstora olje- och gasföretagen i Sverige. Strategi Texas Onshores strategi är att: Öka chanserna för ett lyckat utfall - och därmed utveckla verksamheten - genom att formera unika strategiska partnerskap och nätverk inför varje prospektering. De investeringar som företaget gör ska minst ha en potentiell avkastning på investerat kapital i relationen 1:3 för projekt i ytliga källor och minst 1:4-6 för projekt i djupa källor. Ägna sig åt borrning på land för att uppnå ett lämpligt förhållande mellan risk och belöning. Finansiella nyckeltal Nettoomsättning tkr 0 7 Resultat efter finansiella poster tkr Soliditet 82% 1% Rörelseresultat tkr Antal anställda 2 0 Ägarstruktur 2B Consult in Sweden AB Texas Onshore Investments Inc. 2B Real Estate AB Texas Onshore AB Övriga Texas Onshore Resources Inc. Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget har erbjudits möjlighet att teckna optioner som ger rätt att förvärva B-aktier i bolaget till en kurs om 0,25 SEK per aktie. Optionsrätterna skall utnyttjas mellan den 1 januari 2009 och den 1 april För det fall samtliga innehavare av teckningsoptioner väljer att utnyttja sin optionsrätt kommer 10 miljoner B-aktier att utges till innehavarna. Butler 1 Nordamerika I USA finns våra två amerikanska dotterbolag: Texas Onshore Investments Inc. och Texas Onshore Resources Inc. 4 5

4 Inledning Intervju med VD Intervju med VD Texas Onshore AB:s VD, Thord Lernesjö Är du nöjd med resultatet fram till och med maj 2007? Ja det är jag. Vi har gjort sju borrningar och fem av dessa varit lyckosamma. En träffsäkerhet på 71 procent är klart godkänd. Vi har allokerat investeringar på 15 Mkr för dessa borrningar. Summan av beräknad framtida produktion ligger på motsvarande 88 Mkr. Av de senaste fyra lyckade borrningarna har tre källor, Yackel, Schmidt och Weid, visat 100 procent bättre resultat än beräknat och den tredje, Rust, var 60 procent bättre än beräknat. Våra resultat hittills har överträffat våra egna prognoser. Men kom ihåg att detta bara är beräknad avkastning. En träffsäkerhet på 71 procent är klart godkänd. Hur ser investeringsbehovet ut för Texas Onshores exploateringprogram per den siste mars, både vad avser exploaterade och kontrakterade källor? Vi har sju nykontraktade projekt och i år behöver vi ungefär 15 miljoner kronor till för att klara dessa investeringar. Hos dessa ser vi en beräknad potential på 380 Mkr. Totalt räknar vi med att det kostar drygt 30 Mkr för 2007 att genomföra de nya projekten. Du har mer än tio års erfarenhet av olje- och gasbranschen. Hur skiljer sig affärsmodellen i Texas Onshore jämfört med hur du jobbat tidigare? Vi har valt att arbeta med en liten trimmad organisation, där vi använder externa geologer och andra experter med väldigt goda kvalifikationer. Detta har hittills visat sig kostnadseffektivt och optimalt för oss. Tidigare har jag arbetat med en större egen organisation. Dels kostade det mer pengar, dels tog projekten lång tid att genomföra. Våra erfarna partners i projekten hittills, Cico och New Century Exploration, har bidragit med oerhört mycket, bland annat expertis och geologiska undersökningar. De har koll på kostnaderna och vet vilken typ av utrustning som ska användas. Allt detta fick vi göra själv i mina tidigare borrprojekt. Med den här modellen kan vi få in fler potentiellt intressanta projekt i företaget jämfört om vi hade gjort allt själv. Har du fått ihop en bra organisation i USA? Vi har ett väldigt bra gäng kanske det mest kompetenta jag arbetat med hittills. Texas Onshores Resources VD Lowell Lischer är en erfaren och kompetent geolog med 30 års branscherfarenhet och en man som åtnjuter stor respekt i olje- och gasindustrin. Han tillför kompetens och ett ovärderligt kontaktnät. Deborah King Sacrey är vår externa specialist på geologiska utvärderingar och den som gör de kritiska seismiska tolkningarna. Hon är också en av branschens mest respekterade kunskapare, med en oerhört stark track reckord. Jag vill också framhålla vår affärsjurist Ron Moore, som är specialiserad på just olje- och gasindustrin, vilket är en enorm tillgång. Roul Rohlsson, som är President för Texas Onshore Investments Inc. och ledamot i Texas Onshore AB:s styrelse, är en enorm tillgång som rådgivare. Med sin långa affärserfarenhet från USA och an- dra internationella marknader hjälper han till att styra den amerikanska verksamheten. Vilka trender i övrigt i olje- och gasbranschen kan påverka verksamheten? Under 2006 har olje- och gaspriset i stort sett varit högt. Vi kan se att priset fluktuerar med en stigande trend. Vi kan också se att det bildats nya bolag i Sverige på det här området. Det är faktiskt något som jag välkomnar. Det kommer att bidra till att göra olje- och gasprospektering till en intressant bransch och inte bara en främmande fluga på den svenska aktiemarknaden. I den globaliserade värld vi lever i borde inte vara det minsta konstigt att investera i olje- och gasprospektering i Texas. Yackel 1 Vilka är målsättningarna under 2007? Vår målsättning är att genomföra de projekt som är kontrakterade. Vi kan komma att genomföra fler projekt till hösten, men vi avvaktar tills vi finansierat de som är kontrakterade. I vår genomför vi en nyemission och vi kommer att genomföra ytterligare en nyemission i augusti/septemberskiftet för att klara de projekt som vi vill genomföra i höst. Om du frågar om vår ambition på lite längre sikt, så är det att bli ett mellanstort börsnoterat oljeoch gasföretag inom 3-5 års tid. 6 7

5 Produktion Reservrapport Reservrapport Reservkategori Bevisat exploaterade Bevisat oexploaterade Sannolika reserver Bolagets gasandel* Bolagets oljeandel** BOE*** Framtida kassaflöde Bolagets reservredovisning av olja och gas. Rapporten baseras på en prisnivå motsvarande USD 61,81/fat och USD 7,214/mcf (tusen kubikfot gas). Rapporten är beräknad på företagets reserver och prisnivåer per 30 mars *MCF = tusen kubikfot, 1 kubikfot = 0,028 kubikmeter. **fat, 1 fat = 159 liter. ***BOE (Barrels Oil Equivalent) Oljeekvivalent. Mått omfattande både gas och olja, då gasens volymmått konverterats till motsvarande mängd oljefat. Reservdefinitioner: Society of Petroleum Engineers (SPE) Framtida kassaflöde, nuvärdesberäknat (10%) Möjliga reserver Totalt: $ $ vinning har installerats och en gynnsam respons har uppnåtts eller förväntas med rimlig grad av säkerhet. Bevisat oexploaterade reserver Bevisat oexploaterade reserver är de bevisade reserver som förväntas utvinnas ur: 1. Reserver utanför rörledning, d v s reserver som förväntas utvinnas från områden i befintliga källor, vilket kommer att kräva ytterligare arbete för färdigställande eller framtida omkonstruktion före produktionsstarten. 2. Framtida källor och tekniska hjälpmedel på ytan, inklusive framtida projekt för förväntad utvinning som förutses med hög grad av säkerhet i reservoarer som tidigare har visat en gynnsam respons på projekt för förbättrad utvinning. 3. Instängda reserver, d v s reserver som förväntas utvinnas från a) intervall för färdigställande som är öppna vid tiden för bedömningen, men som inte har börjat producera, b) källor som stängts in p g a marknadsvillkor eller pipelineanslutningar eller c) källor utan kapacitet för produktion av mekaniska orsaker. Sannolika reserver Sannolika reserver är de ej bevisade reserver där analyser av geologiska och tekniska data tyder på att sannolikheten är större att de kan utvinnas än att de inte kan det. I detta sammanhang bör det finnas en minst 50-procentig sannolikhet att de mängder som faktiskt utvinns motsvarar eller överstiger summan av de beräknade bevisade plus de sannolika reserverna. Möjliga reserver Möjliga reserver är de ej bevisade reserver där en analys av geologiska och tekniska data tyder på att sannolikheten är lägre att de kan utvinnas än sannolika reserver. I detta sammanhang bör det finnas en minst 10-procentig sannolikhet att de mängder som finns faktiskt utvinns. Reserver Reserver är de kvantiteter av olja och/eller gas som förväntas utvinnas kommersiellt från en geologisk gynnsam miljö från och med en given dag. Bedömningar av reserver innefattar ett visst mått av osäkerhet. Denna osäkerhet beror huvudsakligen dels på den geologiska och/eller tekniska information som finns tillhands vid bedömningen, dels på tolkningen av informationen. Graden av osäkerhet kan därför indikeras genom att kategorisera reserverna i två huvudkategorier: bevisade eller ej bevisade. De ej bevisade reserverna kan sedan delas in i kategorierna sannolika och möjliga reserver, vilket graderar osäkerheten kring möjligheten till utvinning. Bedömningarna Bakom reservrapporten ligger följande bedömningar: Oljetillgångens tjocklek och omfattning studeras med hjälp av s k 3D-seismik, alltså geologiska data i tre dimensioner framtagna med hjälp av modern teknik för seismiska studier. Det är också vanligt att studera näraliggande källor. Man tittar också på övrig produktion i området för att se om olja eller gas är dominerande. Dessutom studerar man statistik och regionala studier på hur mycket liknande formationer eller djup har givit i gas och olja. Dessutom studeras hur vanligt det är med liknande oljereservoarer som producerar samma beräknade mängder allt för att få fram en risknivå. I slutänden gäller det att uppskatta värdet på de beräknade reserverna baserat på ett rimligt prisscenario. Bevisat exploaterade reserver Bevisat exploaterade reserver är de bevisade reserver som kan förväntas utvinnas genom befintliga källor inkl. reserver utanför rörledning och genom befintliga driftsmetoder. Här ingår även reserver med förbättrad utvinning, dvs där man använt olika naturpåverkande tekniker. Dessa kan betraktas som bevisat exploaterade reserver först efter att ett projekt för förbättrad ut- Rust Estate 1 8 9

6 potential att producera minst 168 miljoner kubikmeter (6 BCF) gas och eventuell olja. Projekt Bolagets projekt Under 2006 gjorde Texas Onshore en större satsning för att etablera sig inom prospektering och produktion av olja och gas i södra Texas. Denna satsning var inte begränsad till borrning under det aktuella året, utan omfattade även att anpassa prospekt och projekt som skulle leda vår verksamhet in i 2007 och därefter. När vi tar på oss ett projekt undertecknas ett avtal som avspeglar åtagandet, och en summa pengar lämnas till operatören som delbetalning. Texas Onshore betalar bara för de delar som är redo för utförande. När åtagandet har gjorts betalas pengarna på begäran. CASINO ROYALE HOUSTON BUTLER 1 SCHMIDT 1 JOHNSTON 1 YACKEL 1 AUSTIN HOUSTON SAN ANTONIO Pågående projekt Bolaget var inblandat i borrningen av fyra källor Båda de första två, Johnston 1 och Butler gasenhet 1, borrades i Colorado County, Texas. Två ytterligare källor, Schmidt 1 och Yackel 1, borrades i Wharton County, Texas. Resultatet var enligt följande: JOHNSTON 1 Johnston 1 Texas Onshore hade ett 25-procentigt rörelseintresse (Working Interest, WI) i Johnston 1. Källan på m (5 800 fot) djup borrades under första kvartalet 2006 och resulterade i ett torrt hål, vilket dömde ut ytterligare prospektering på detta prospekt. 11 Rust Estate 1

7 Pågående projekt Pågående projekt Pågående projekt BUTLER 1 Butler gasenhet 1 Texas Onshore har ett 25-procentigt rörelseintresse och ett 18,75-procentigt nettointäktsintresse (Net Revenue Interest, NRI) i Butler. Denna källa på m (8 800 fot) djup stötte på flera prospektiva intervall, d v s flera vertikala zoner i källan, som föreföll ha potential för produktion av olja och/eller naturgas. Källans djupaste intervall, Wilcoxformationen, visade sig producera för mycket vatten och kunde inte färdigställas som en kommersiellt livskraftig gaskälla. Därefter testades ett tunt intervall i formationen Cook Mountain som ligger lite grundare. Texas Onshore Källorna Johnston och Butler ingår i det Colorado-projekt som Texas Onshore åtog sig att genomföra i slutet av BLUE BAYOU Blue Bayou (Diamond Development 1) Texas Onshore förband sig till detta projekt under fjärde kvartalet 2006 och hade ett 10-procentigt rörelseintresse i projektet med två källor. Prospektet hade potential för beräknade liter eller fat olja (BO) från varje källa i de mycket prospektiva intervallen på borrdjup på cirka m (9 000 fot), baserat på liknande RUST ESTATE Rust Estate Texas Onshore förband sig till detta projekt under tredje kvartalet 2006 och har ett 20-procentigt rörelseintresse och ett 18,75-procentigt nettointäktsintresse före källan betalat sig och ett 14,06-procentigt nettointäktsintresse i den ursprungliga testkällan, Rust Estate 1. Prospektet är baserat på en källa i Cook Mountain-formationen som borrades och färdigställdes 2005, men skadades så allvarligt under försöket till färdigställande att källan inte längre kunde producera. Källans data tyder på att den ursprungliga Rust Estate 1 har en potential att producera minst 168 miljoner kubikmeter (6 BCF) gas och eventuell deltog inte i färdigställandet av Cook Mountain, eftersom man trodde att den hade tömts ut delvis av en närliggande källa. Flera månader av produktion visade att Cook Mountain inte var kommersiell. Det återstående produktiva intervallet, Yeguaformationen, är ett producerande gasintervall på ca 4 m (14 fot), som beräknas innehålla cirka 28 miljoner kubikmeter (motsvarande 1 miljard kubikfot, BCF) producerbara gasreserver. Färdigställandet av Butler som en producerbar källa i Yeguaformationen avslutades i slutet av första kvartalet befintlig produktion i området. Källan Diamond Development 1 borrades i januari 2007 till ett totalt vertikalt djup på ca m (9 130 fot). Trots ca 45 m (140 fot) av potentiell reservoar befanns den vara vattenbruten och färdigställdes som ett torrt hål. Detta resultat har dömt ut borrningen av den andra källan. olja från området. Källan borrades till ca m ( fot) och färdigställdes framgångsrikt under första kvartalet Den ursprungliga testningen av källan i slutet av mars 2007 tyder på en potential på kubikmeter (2 mmcf) per dag och 4770 liter olja (30 BO) per dag. För närvarande är bara cirka 11 procent av det producerande intervallet öppet för produktion. Rustkällan kommer att övervakas fortlöpande för att fastställa när och hur den återstående potentialen i Cook Mountain-intervallet ska färdigställas. En nuvarande utvärdering kan leda till ytterligare mellan 6 och 11 källor. SCHMIDT 1 Schmidt 1 Texas Onshore har ett 15-procentigt rörelseintresse och ett 11,25-procentigt nettointäktsintresse i Schmidt. Schmidt är en grund s k Frioformationskälla på m (4 600 fot) djup och stötte på gaskolumner i två separata sandlager på ca 12 m (40 fot). Enligt en försiktig bedöm- YACKEL 1 Yackel 1 Texas Onshore har ett 15-procentigt rörelseintresse och ett 11,25-procentigt nettointäktsintresse i Yackel. Även Yackel är en grund Frioformationskälla på m (4 930 fot) och man har stött på en sammanlagd gaskolumn i två separata sandlager på ca 12 m (41 fot). Precis som Schmidt ning tros Schmidt ha kapacitet att producera totalt 30,9 miljoner kubikmeter (1,1 BCF) naturgas från dessa två separata reservoarer. Schmidt borrades i december 2006 och färdigställdes inte förrän i slutet av första kvartalet 2007 och planeras för anslutning till en pipeline och testning i början av andra kvartalet har även Yackel en beräknad kapacitet att producera totalt 33,6 miljoner kubikmeter (1,2 BCF) naturgas från sina två separata sandreservoarer. Yackel, som borrades omedelbart efter Schmidt i december, färdigställdes också under första kvartalet Förväntad anslutning till pipeline är planerad i början av andra kvartalet Både Schmidt och Yackel ingår i det Yackelschmidt-prospekt som Texas Onshore åtog sig att borra i november NADA MAS Nada Mas (Wied 1) Texas Onshore förband sig till detta prospekt i slutet av fjärde kvartalet 2006 och har ett 6,25- procentigt rörelseintresse och ett 4,69-procentigt nettointäktsintresse i den ursprungliga testkällan, Wied 1. Projektet finns i Colorado County, Texas, och är en enda Frioformationskälla, som Summering av pågående projekt Projekt WI Kostnader Beräkn. intäkt. Beräkn. R O I Johnston 1 25% $ (SEK ) Torrt hål Butler 1 25% $ (SEK ) $ (SEK ) 1.3 : 1 Diamond Develop. 1 10% $ (SEK ) Torrt hål liknar källorna Schmidt och Yackel som borrades Källan Wied 1 på m (3 800 fot) djup borrades och den 2 maj presenterade vi en lyckad borrning. Det förväntas att källan kan ge minst kubikmeter (281 miljoner kubikfot MMCF) gas från Frioformationen på denna plats. Rust Estate 20% $ (SEK ) $ (SEK ) 10:1 Schmidt 1 15% $ (SEK ) $ (SEK ) 8.2 : 1 Yackel 1 15% $ (SEK ) $ (SEK ) 8.4 : 1 Wied 6.25% $ (SEK ) $ (SEK ) 7 :1 Intäktsvärden baseras på $7.00/Mcfg (tusen kubikfot gas) and $60.00/barrel oil (oljefat). WI (Working Interest) = Rörelseintresse, R O I (Return Of Investment) = Avkastning på investering 12 13

8 Bolagets projekt Planerade projekt Planerade projekt 2007 Samtidigt som bolaget nu har haft framgångar i tre av de fyra källor som borrades 2006 var det viktigt att lokalisera och bli involverat i projekt för borrning under I detta syfte såg ledningen för Texas Onshore över flera potentiella projekt under årets tredje och fjärde kvartal. Texas Onshore har skaffat ett intresse i flera av följande projekt: BLUE BLOOD Blue Blood Texas Onshore förband sig till detta prospekt under första kvartalet 2007 och har ett 10-procentigt rörelseintresse och ett 7,3-procentigt nettointäktsintresse i projektet. Det här prospektet fordrar en borrning av en källa på m (4 500 fot) djup för att testa Frio 3-reservoaren med Frio 1-reservoaren som sekundärt mål. En CASINO ROYALE Casino Royale Texas Onshore förband sig till detta program under tredje kvartalet 2006 och har ett 10-procentigt rörelseintresse och ett 7,5-procentigt nettointäktsintresse i Casino Royale. Detta projekt innebär en mycket viktig möjlighet för Texas Onshore att vara med tidigt i ett projekts tillkomst. Åtagandet sker tillsammans med New Century Exploration med flera, och projektet är ett seismiskt 3D-program i San Jacinto och Liberty Counties, Texas. Det seismiska programmet är baserat på 14 potentiella prospektområden som redan har definierats av data från källor och seismiska tidigare borrad källa längre ned från platsen för prospektkällan har redan visat att det finns gas i båda de Frio 3- och Frio 1-reservoarer som ska testas. Testkällan har en beräknad potential på cirka 22 miljarder kubikmeter ( miljoner kubikfot, mmcf) naturgas. Borrning är planerad under andra kvartalet D-data i ett område som redan har producerat stora mängder olja och gas från formationerna Yegua och Wilcox. Förvärvet och tolkningen av de nya seismiska data förväntas fortsätta långt in i fjärde kvartalet 2007 och borrningen kan inte påbörjas förrän tidigast i december Programområdet är betydande, 165 kvadratkilometer (65 kvadratmiles). De förväntade 14 separata borrningsprospekten utgör ett minimum av möjligheter. Det mesta av borrningen sker under budgetåret GOLDEN TRIANGLE Golden Triangle Texas Onshore förband sig till detta prospekt under första kvartalet 2007 och har ett 5-procentigt rörelseintresse och ett 3,625-procentigt nettointäktsintresse i projektet. Prospektet är baserat på seismiska 3D-data av hög kvalitet samt noggrann kontroll av andra jämförbara källor i Lake Field Manor-området. Längre ner har käl- KENDLETON Kendleton Texas Onshore förband sig till Kendleton (då kalllat Nixonprospektet) under tredje kvartalet Texas Onshore har ett 25-procentigt rörelseintresse och ett 18,75-procentigt nettointäktsintresse före källan har betalat alla borrkostnaderna BPO (Before payout) och ett 14,06-procentigt nettointäktsintresse efter att källan betalat alla borrkostnaderna APO (After payout). Projektet är en enda källa på ca m (8 700 fot) djup i lan PG&E Vieman 1, som vi anser är likadan som den vi påträffat, producerat 291,2 miljoner kubikmeter (10,4 BCFG) gas från två Frioformationer. Testkällan på m ( fot) djup planeras till slutet av andra eller tredje kvartalet 2007 med möjliga reserver på 126 miljoner kubikmeter (4,5 BCF) gas och liter olja ( BO). Wharton County, Texas, för att testa potentialen hos Yeguaformationen. Källan är baserad på seismiska 3D-data och gasproduktion från en mindre kommersiell näraliggande källa. Om denna nya källa blir framgångsrik kan den ge mer än 210 miljoner kubikmeter (7,5 BCF) gas och möjligen liter olja ( BO). Borrningen av den nya källan förväntas ske under tredje kvartalet Butler Gasenhet 1 Wied Unit

9 Planerade projekt Planerade projekt WEST WORD West Word Texas Onshore har ett 5-procentigt rörelseintresse och ett 4,93-procentigt nettointäktsintresse före utbetalning och ett 3,70-procentigt nettointäktsintresse i projektet, som bolaget har förbundit sig till under första kvartalet West Word-prospektet kräver borrning av två källor med inriktning på Wilcoxformationen på cirka m ( fot) djup och åtminstone den första källan kommer att borras till Edwardsformation för att testa formationen på m ( fot) djup. Projektet och de tillhörande testkällorna ligger i linje med väletablerad produktion i omedelbar anslutning till prospektet, och valet av platserna för källorna stöds av seismiska 3D-data av hög kvalitet. West Word planeras för borrning under tredje kvartalet 2007 och kan ge totalt 428,4 miljoner kubikmeter (15,3 BCF) gas och liter olja ( BO) från de kombinerade källorna och de två prospektiva intervallerna. Framtid Utöver ovanstående projekt kommer ledningsgruppen för Texas Onshore att fortsätta sin strävan att hitta och delta i kvalitetsprojekt under En av de första stora möjligheterna att göra det kommer att vara vid NAPE (North American Prospect Exposition) som ska hållas i Houston, Texas, i augusti Texas Onshores ledning anser att övertagandet av små andelar av prospekt av hög kvalitet i Texas och andra prospektiva områden i USA på ett effektivt sätt kan minska risken och därigenom öka potentialen för avkastning för investeraren. Det är lika viktigt att hitta de operatörer som har stor framgång inom borrning och oklanderlig ärlighet och integritet i det som de levererar till sina partners som inte är operatörer. Texas Onshore positionerat sig väl under 2006 för att uppnå just detta under WEST WHARTON West Wharton Texas Onshore förband sig till ett 10-procentigt rörelseintresse och ett 6,56-procentigt nettointäktsintresse innan borrningen betalat sig och ett 5,63-procentigt nettointäktsintresse i projektet under första kvartalet Prospektet är baserat på seismiska 3D-data av hög kvalitet med indikation och spår av olja, gas och produktion i Cook Mountain-formationen. Den näraliggande källan Harrison 1 som färdigställdes i Cook Mountain för kubikmeter (7 miljoner cf) per dag. Det beräknas att den första källan på m ( fot) djup skulle kunna stöta på 210 miljoner kubikmeter (7,5 BCF) gas och liter olja ( BO). Utöver detta kan framgången med den ursprungliga källan leda till ytterligare borrningar. Summering av potentiella projekt Projekt WI Kostnader Beräkn. intäkt. Beräkn.R O I Blue Blood 10% $ (SEK ) $ (SEK ) 4.8:1 Casino Royale 10% $ (SEK ) $ (SEK ) 15.3:1 Golden Triangle 5% $ (SEK ) $ (SEK ) 6.3:1 Kendleton 25% $ (SEK ) $ (SEK ) 11.5 :1 West Word 5% $ (SEK ) $ (SEK ) 10.9:1 West Wharton 10% $ (SEK ) $ (SEK ) 8.8:1 Intäktsvärden baseras på $7.00/Mcfg (tusen kubikfot gas) and $60.00/BO (oljefat). WI (Working Interest) = Rörelseintresse, R O I (Return Of Investment) = Avkastning på investering Yackel

10 Risker Risker Risker Olje- och gasprospektering är en högriskbransch och innebär alltid en betydande risk för investerare. Om prospekteringen inte leder fram till några producerande tillgångar kan hela det investerade kapitalet gå förlorat. Men hög risk innebär också att möjligheterna till god avkastning då en prospektering lyckas. Därför rekommenderar vi att man studera riskerna noggrant innan en investering. Viktiga riskfaktorer Reserver Med hjälp av moderna seismiska undersökningar, borrningar, datainsamling från andra borrningar i samma område och datorbaserade analysmetoder försöker erfarna geologer och oljeingenjörer identifiera potentiella kolväteansamlingar. Men det går aldrig att med full säkerhet utsäga om dessa ansamlingar kan utgöra kvantiteter av naturgas eller olja för kommersiell utvinning. Det går helt enkelt inte att med absolut säkerhet mäta kända, troliga eller potentiella reserver i ett olje- eller gasfält. Tillförlitligheten av sådana geologiska undersökningar kan variera i väsentlig grad och bolagets uppskattade reserver kan därför vara lägre än vad som angivits. Dessutom förändras också reservernas värde i takt med att priset på olja och gas förändras. Det är egentligen först när en källa är öppnad och producerar till full kapacitet som det går att dra några slutsatser om prospekteringen blivit lyckad eller inte. Olje- och gaspriset Olja står idag för 40 procent av världens totala energibehov. Den globala ekonomin är beroende av fossila bränslen, och allt pekar på att oljan kommer att bibehålla sin andel av energibehovet under en lång tid framöver. I själva verket har oljebehovet ökat det senaste decenniet från 66 miljoner till 84 miljoner fat per dag. Bakom denna ökning i efterfrågan står bland annat de växande ekonomierna i Kina och Indien för. De senaste 16 åren har dessa länders oljekonsumtion ökat med 200 respektive 110 procent. Bägge länderna står idag tillsammans för nästan 12 procent av världens konsumtion av olja. Den stora globala oljekonsumenten är Nordamerika, som har 25 procent av världskonsumtionen, och det finns inga tecken en avmattning av denna kontinents oljebehov. Olja är fortfarande en enkel energikälla som inte kräver stora investeringar i förhållande till vad den genererar. Först i framtiden förväntas alternativa energikällor få ett större genomslag på den globala marknaden, i takt med ett ökat energibehov och högre energipriser tvingar fram attraktiva alternativa energiformer. Oljepriset har alltid varierat stort över tiden och kommer att fortsätta att göra detta. De faktorer som påverkar priset är alltid tillgång och efterfrågan, som i sin tur påverkas av följande faktorer: 1. Konjunkturutvecklingen både regionalt och globalt. 2. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) beslut. 3. Exploateringsnivån, d v s antal sysselsatta borriggar runt om i världen. 4. Storleken på de globala oljetillgångarna. Oljepriset upplevt en stigande trend de senaste åren i takt med att reservkapaciteten, alltså skillnaden mellan den mängd olja som kan produceras och verklig produktion, i världen minskat. I takt med att överskottskapaciteten minskat har priset gått upp. Produktionen motsvarar inte prognosen De beräkningar som görs av både interna och anlitade experter av produktionsvolymer och driftskostnader görs på grundval av en noggrann undersökning av produktionsapparaten och en teknisk analys av de geologiska formationerna. Detta ger dock ingen vattentät garanti mot ändringar i råvarupriser, avkastning, kostnader eller produktion. Borrning De beräkningar på förväntat resultat inför en borrning som utförs av ingenjörer, geologer och/ eller geofysiker ger ingen garanti för råvarupriser, avkastning kostnader eller produktion. Förväntningarna på de sistnämnda faktorerna kan ändras och vid ett negativt resultat av en borrning är kapitalet förbrukat och de aktuella reserverna nedjusteras. Finansiering Får inte bolaget den finansiering som behövs för att delta i de olika borrningsprogrammen, förlorar man en del av de möjliga och sannolika reserverna. Mineralrättigheterna återgår då till markägaren eller tas över av annan part om bolagets åtagande inte genomförs. Miljömässiga faktorer Det finns alltid en risk för skador på miljö i samband med prospektering och exploatering av olja och gas. Skador som utsläpp i luft, hav, grundvatten och mark kan utgöra ett hot mot miljön. Detta gäller i synnerhet vid en olycka i verksamheten. Enligt gällande lagar och förordningar samt prospekterings- och produktionsavtal kan Texas Onshore hållas ekonomiskt ansvarigt gentemot regeringar, gemensamma partner samt tredje man för sådan skada. Betalning Vid försäljning av olja- och gas finns risk för utebliven betalning från köparna. Om så sker, påverkas bolagets finansiella status och resultat negativt. Bolagets aktier Likviditeten i Texas Onshores aktier är begränsad. Bolaget är onoterat och det finns f n ingen direkt handel i bolagets aktier. Politiska beslut Politiska beslut där bolagets verksamhet bedrivs, på tänkta avsättningsmarknader eller på andra ställen kan påverka kostnader och vinster både negativt och positivt beroende på beslutens natur. Även beslut på global nivå kan få efterverkningar på den nordamerikanska marknaden. Väderförhållanden Texas Onshore bedriver verksamhet i Texas som gränsar i söder till den Mexikanska golfen. Detta är ett aktivt område ur vädersynvinkel, och det kan inte uteslutas att kraftiga värderaktiviteter i Mexikanska golfen i förlängningen kan komma att leda till förseningar, avbrott och andra allvarliga incidenter som påverkar bolaget negativt. Skatter och avgifter Bolaget är tillsammans med dess dotterbolag verksamt i både Sverige och USA och därmed underkastat respektive lands skattelagstiftning. Förändringar i denna kan göra det svårare och mer kostsamt att bedriva verksamheten. Konkurrens Olje- och gasbranschen är konkurrensutsatt. Med en vikande oljeproduktion och stigande oljepriser hårdnar konkurrensen på alla plan. Om bolaget utsätts för otillbörlig konkurrens i form av exempelvis kartellbildning, i avsikt att skada bolaget finansiellt eller på annat sätt begränsa dess verksamhet, kan detta få långtgående konsekvenser för bolagets finansiella ställning. Valutarisker Dollarkursen kan påverka bolagets resultat i bägge riktningarna. I fall dollarkursen stiger, ökar värdet på bolagets tillgångar i USA, samtidigt som det blir dyrare att investera i nya projekt. I fall dollarkursen sjunker, minskar värdet på bolagets tillgångar i USA, samtidigt som det blir billigare att investera i nya projekt. Nyckelpersoner Bolagets framgångar är i högsta grad beroende av erfarna chefer och nyckelmedarbetare. Även om bolaget inte kan se några anledningar till att dessa chefer eller nyckelpersoner skulle vilja lämna bolaget, så skulle detta ha allvarliga negativa konsekvenser för bolagets verksamhet, finansiella status och resultat om så sker

11 Marknaden Marknaden Den amerikanska olje- och gasbranschen Världsproduktion av naturgas och råolja 2005 Den amerikanska oljeindustrin består av ca 280 publika bolag. Dessutom finns det ett stort antal små och medelstora bolag i Texas och andra stater, liksom fondägda investeringsbolag, som agerar på marknaden genom att köpa producerande oljefält, driva dessa fält, och även engagera sig i borrning för nya reserver. De multinationella företagen driver fält sida vid sida med de mindre företagen. Den nya trenden för de stora multinationella företagen är att sälja fält med mindre produktion och koncentrera aktiviteterna på att finna nya och större oljefält. Det finns goda möjligheter att utveckla ett oljebolag om man har kännedom om lokala förhållanden eller kan finna samarbete med andra fristående oljeproducenter. Prissammansättning mellan oljeföretagen Prissammansättningen av tjänster mellan oljeföretagen varierar. Man utgår från en vedertagen prissättning som kan sägas vara en standard. Då oljebolag växer genom de olje- och gasreserver de finner är letandet efter nya reserver en vital del för alla oljeföretag på marknaden. Detta har lett fram till en gemensam kraftansträngning för de oberoende oljebolagen, då de ensamma inte har tillräckligt med riskkapital att satsa på borrningar. Det är därför mycket vanligt att flera oljeföretag går ihop för att gemensamt exploatera ett område. Normalt arbetar man upp ett exploateringsprogram som erbjuds till andra oljeföretag. Det kan vara en enkel borrning men också stora program på mer än 100 borrningar. Innehavaren av prospekteringen, operatören, hanterar allt från att leasa marken, sköta prisförhandlingar, arbeta fram beslutsunderlag, övervaka borrningen, sätta oljan/gasen i produktion, till att förhandla avsättningspriser med raffinaderier eller energibolag. Beslutsunderlaget bör vara så omfattande som möjligt och som exempel kan nämnas geologiska kartor, elektromagnetiska loggar, 2-D seismiska undersökningar, 3-D seismiska undersökningar och historiska siffror från myndigheter på oljeproduktionen i närområdet. Följande information är standardvillkor vid exploateringsprogram. Industrivillkoren varierar utifrån parametrar såsom erhållen nettoränta, storlek och kvalitet på arrendeläge och utvecklingspotential. Villkoren förhandlas vid varje enskild borrning och kan variera från nedanstående men kostnadsupplägget för ett typiskt exploateringsprojekt i USA är följande: 1. Geologisk avgift. Det är en rörlig kostnad som täcker exploateringskostnaderna, utvecklingskostnaderna och försäljningen. Den täcker administration av exploateringen och operatörens genomlysning av projektet. 2. Arrendeavgift (Leasing). Alla företag betalar 100% av kostnaderna för arrendeavgifterna. Alla andra utom operatören kan sammanlagt maximalt erhålla 75 procent rörelseintresse (WI) i fältet. (Operatören har normalt minst 25% rörelseintresse i fältet utan kostnad) 3. Borrningkostnaden. Alla företag betalar 100% för kostnaden att borra fram till slutförande - operatören erhåller vanligtvis 25% utan kostnad. Därefter betalar var och en för sin del i enlighet med rörelseintresset. 4. Royalty. 0,5-2% royalty (ORRI) utgår till geologer och ingenjörer av intäkterna från källan. NATURGAS Asien/Stilla havsregion: 13,0 Afrika: 5,9 Mellanöstern: 10,6 Europa: 10,9 Nordamerika: 27,2 Latinamerika: 4,9 Ryssland/fd. Sovjetrepubl: 27,5 RÅOLJA Asien/Stilla havsregion: 9,8 Afrika: 12,0 Mellanöstern: 31,0 Europa: 7,1 Nordamerika: 16,5 Latinamerika: 9,0 Ryssland/fd. Sovjetrepubl: 14,6 Källa: BP Statistical Energy Review 2006 Prisutveckling USA Naturgas USD per million BTU (British Termal Units) Källa: Henry Hub & Natural Gas Week Råolja West Texas Intermediate $/bbl ++ (USD per fat) Källa: Platts Total produktion 2,763 BCM (miljarder kubikmeter) Andel av totala produktionen i procent Total produktion 81, 1 bopd (miljoner oljefat per dag) Andel av totala produktionen i procent

12 Olje- och gasprospektering Olje- och gasprospektering Från prospekt till producerande källa En guide Tekniska hjälpmedel 3-D seismik 1. Partnerscreening Texas Onshore Resources (TOR) letar efter en lämplig prospektskapare (Prospect Creator) och operatör. Valet görs på grundval av tidigare resultat, ärlighet, integritet, affärsplan och kvalitet på prospekten. 2. Förslag TOR får ett prospektförslag och gör en utvärdering. Utvärderingen omfattar förslagets geologiska/geofysiska förtjänster, risknivån, kostnaderna och potentiella reserver. Detta leder fram till ett förhållande för avkastning/risk. 3. Rekommendation Om TOR:s ledning finner prospektet intressant görs en rekommendation till Texas Onshores AB:s VD. Baserat på kostnaden och risken föreslår ledningen en omfattning av rörelseintresset (WI). 4. Förhandling TOR förhandlar med operatören om villkoren för deltagande. Om parterna kommer överens leder detta till ett avtal om deltagande (participation agreement), som stipulerar TOR:s grad av åtagande samt operatörens prestationer avseende Rust Estate 1 borrning, utvärdering, slutförande. Dessutom tecknas ett Joint Operating Agreement som reglerar operationella frågor, 5. Borrningsprocessen Operatören kontrollerar att alla avtal avseende mineralarrende (mineral leases) är på plats. Riggen kontrakteras med en underleverantör. Alla nödvändiga dokument och tillstånd förbereds Källan borras och utvärderas efter att stipulerat djup nåtts. 6. Slutförande (Completion) Om källan inte visat sig ha producerande/ekonomiska reserver, pluggas den igen och överges. I annat fall slutförs arbetet med källan så att den kan bli producerande. Det görs också en utvärdering om det kan behövas ytterligare borrning och utveckling. 7. Utvecklingsbeslut Beslut fattas ifall man ska utveckla borrningarna i samma område, och i så fall hur många källor som ska borras. Eftersom det börjar bli allt svårare att hitta nya olje- och gasfält är det oerhört viktigt att minimera riskerna för att borra torra hål, som förutom att de inte ger något utbyte, är oerhört kostsamma. Idag är 3-D seismik den populäraste tekniken som används för att hitta och utveckla producerande fyndigheter. Det finns flera företag som nu utvecklar 3-D seismiska undersökningar, som sedan säljs till olje- och gasindustrin. Enligt statistik bör 60% av alla borrade källor, baserade på 3-D seismik, resultera i producerande fält. Tidigare hävdades det att framgångsfrekvensen före 3-D seismiken låg på en av tio källor. Källa: A Dictionary for the Oil and Gas Industry, Petex, University of Texas, Austin, 2005 En seismisk undersökning innebär att lågfrekventa ljudvågor genereras på jordytan för att man ska kunna hitta underjordiska geologiska formationer som skulle kunna innehålla kolväten. När ljudvågorna skickas genom jordskorpan studsar vissa av vågorna uppåt när jordformationerna byter karaktär. Sensorer vid jordytan fångar sedan upp och registrerar dessa reflekterade ljudvågor. Ljudvågor som reflekteras från ytligare formationer kommer upp snabbare än de som reflekteras från djupare formationer. Av detta genereras en bild av de olika formationernas djup och sammansättning. Sammanställa och tolka geofysiskt data Innan en 3-D seismisk undersökning är genomförd är berggrunden svår att tyda eftersom de geologiska formationerna är komplexa. I 3-D seismiska undersökningar ingår en komplex datorisering av seismisk data som sammanställs till en transparent kub av jorden. Resultaten från en 3-D seismik visas på samma sätt som magnetröntgen visar resultat inom medicin. Dataprogrammet presenterar ett snitt av bergsgrunden med en tydlig databild. Bilden är färgkodad för att indikera de mest genomträngliga jordskikten, formationsgränser, förkastningar och avbrott. 3-D seismiken visar var kolvätereserverna kan ligga inom ett område och genom geologiskt arbete kan man isolera den bästa borrningsmöjligheten för att lokalisera dessa reserver. Konkurrens på samma villkor. När 3-D seismiken var ny var användandet nästan uteslutande förbehållet de stora multinationella oljebolagen. De var de enda med ekonomiska resurser att investera i den då så kostsamma utvecklingen och datorkapaciteten. Men i takt med att PC:n utvecklades, blev kraftfullare och billigare, blev det också möjligt att köpa den nödvändiga datorkapaciteten för de medelstora oljebolagen för att kunna göra seismiska undersökningar. Idag ger tekniken de mindre oljebolagen möjlighet att konkurrera med de största, då denna teknik gör det billigare att hitta olja. Dessutom gör tekniken det möjligt att scanna äldre fält och finna reserver som inte var möjliga att upptäcka tidigare. 3-D seismiska undersökningar används för att hitta, utnyttja och utveckla de tusentals mindre reserver som har missats genom åren och som tidigare ansågs för dyra att hitta och exploatera

13 Organisation Organisation Styrelsen Ledningsgrupp Thord Lernesjö, VD och ledamot Texas Onshore AB Roul Rohlsson, VD Texas Onshore Investments Inc. Ledamot i Texas Onshore AB. Lowell K. Lischer, VD Texas Onshore Resources Inc. Lowell har en Bachelor-examen i agronomi och Master-examen i geologi. Han har 30 års erfarenhet av olje- och gasbranschen. Lowell har varit både chefsgeolog och utvecklingschef. Hans erfarenhet rymmer allt ifrån projektframtagning, granskning, borrning, utvärdering av borrningar och utveckling av reservoarer. Därtill har han över 20 års erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete inom små och mellanstora privata petroleumföretag. Björn Goldman, Styrelseordförande (mitten) Thord Lernesjö, VD och ledamot (till vänster) Nyckelpersoner Björn Goldman är advokat och partner i Ramberg Advokater. Han är verksam vid Malmökontoret och arbetar med kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, etableringsfrågor, entreprenad samt tvistelösning. Björn har tidigare arbetat som advokat hos Setterwalls, varit biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl, samt arbetat vid advokatfirman Holland & Knight LLP i USA. Roul Rohlsson, Ledamot (till höger) Roul Rohlsson är VD för Texas Onshore Investments Inc. Han har under många år arbetat internationellt i ledningen för olika amerikanska banker, bland annat Chase Manhattan Bank i New York. Han har också varit Country Vice President för Taiwan och Indonesien i American Express International Banking Corp. Efter sin pensionering har han sedan 1997 arbetat ihop med Thord och Ulf Lernesjö och deras bolag med inriktning på affärsutveckling. Thord Lernesjö är en av grundarna till Texas Onshore AB (publ). Thord har en magisterexamen i ekonomi från Lunds Universitet och har arbetat med den amerikanska oljeindustrin sedan Han har i över tio år varit styrelseledamot i ett flertal svenska och utländska bolag. Ulf Lernesjö, Suppleant (ej med på bild) Ulf Lernesjö är en av grundarna till Texas Onshore AB (publ). Ulf har arbetat med den amerikanska oljeindustrin i över tio år. Ulf har också erfarenhet från styrelsearbete i ett svenska och utländska bolag. Ron Evans, Controller och finanschef, Texas Onshore Resources Ron har en Bachelor of Science i redovisning. Han är även auktoriserad revisor (CPA) både i Oklahoma och Texas. Ron har arbetat i olje- och gasbranschen i över 30 år och han har varit chef för redovisning och finans vid Conoco Philips och Trans Texas Gas Corporation. Deborah King Sacrey, Geologisk konsult Deborah är en aktad geolog/geofysiker och expert på 2D och 3D-seismik. Med 31 års erfarenhet av branschen driver hon sedan 1990 ett eget konsultföretag med flera kända kunder fick hon utmärkelsen Distinguished Service Award av American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

14 Finasiella rapporter Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall vara verksamt i olje- och gasindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet i korthet I januari-februari borrades Johnson 1. Mängden kolväten var för liten och källan pluggades. Borrningen av Butler gasenhet 1 i juni var en framgång. Källan beräknades innehålla 33,6 miljoner kubikmeter (1,2 BCF) naturgas. Nyemissionen från 14 juni t o m 31 juli förlängdes till 11 oktober. Allmänheten välkomnades att delta. Teckningskursen vid emissionen var 50 öre/aktie. 188 personer tecknades sig för aktier till ett värde av drygt 4,5 miljoner kronor. I augusti presenterades projekten Nixon (sedermera Kendleton), Rust och Casino Royal i samband med en Roadshow. Casino Royale. Texas Onshore kontrakterades i september. Åtagandet innebär en seismisk 3D-studie baserat på 14 potentiella prospektområden. I oktober öppnade Texas Onshore Resources sitt kontor i Houston. Ron Evans anställdes som Vice President och Controller. Borrningen av källorna Yackel 1 och Schmidt 1 i december blev lyckade. Potentiella reserver på 28-33,6 miljoner kubikmeter (1,0-1,2 BFC) naturgas noterades för varje källa. Texas Onshore ingår i ett åtagande i borrningen av källan Wied 1 i Colorado County, Texas. Flerårsöversikt Nedan visas utvecklingen under de senaste två åren. Moderbolag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 84% 0% Koncernen Nedan visas utvecklingen under de senaste två åren Nettoomsättning, tkr 0 7 Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet 82% 1% Koncernförhållande Bolaget är ett dotterbolag till 2B Real Estate AB, Org. nr Av årets inköp / försäljning avser 0% / 100% företag inom koncernen. Förslag till behandling av ansamlad förlust Från föregående år ansamlad förlust Årets förlust Ansamlad förlust att behandla Styrelsens förslag till disposition Balanseras i ny räkning Summa Yackel 1

15 Finasiella rapporter Finasiella rapporter Resultaträkningar Balansräkningar Not Koncernen Moderbolaget Tillgångar Not Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande Räntekostnader och liknande Resultat efter finansiella poster Årets resultat Anläggningstillgångar Immatriella anläggningstillgångar Working interests Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Balansräkningar Finasiella rapporter Redovisningsprinciper och noter Not Koncernen Moderbolaget Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital 10 Aktiekapital ( aktier) Överkursfond Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital 10 Fria reserver/balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Koncernens bokslut har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag. Utländska dotterföretag har omräknats med tilllämpning av dagskursmetoden. Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Inventarier 20% 0% Working interests Med working interests avses rättighet att utvinna olja och gas. Redovisningen av olje- och gas verksamheten sker enligt full cost method. Detta innebär att alla kostnader för anskaffning av rättigheter, projektering,undersökning, utvärdering borrning och utbyggnad av dessa aktiveras i separata kostnadsställen. Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag 100,0% 0,0% Andel av inköpen som avser koncernföretag 0,0% 0,0% Långfristiga skulder Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intälter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter INGA INGA INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA INGA INGA Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Utländska fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffnings- och balansdagens kurs. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan. Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Aktiverade kostnader kommer att avskrivas med beaktande av under året utnyttjad volym i relation till beräknade totala bevisade och sannolika reserver av olja och gas. Bevisade reserver är reserver som kan uppskattas genom analys av geologisk- och ingenjörsdata och med skälig tillförlitlighet vara kommersiellt utvinningsbara beaktat rådande ekonomiska läge och existerande produktionsmetoder. Bevisade reserver kan kategoriseras som utbyggda eller icke-utbyggda. Sannolika reserver är icke-bevisade reserver som genom analys av geologisk- samt ingenjörsdata anses mer sannolika att kunna utvinnas än motsatsen. I detta sammanhang anses det vara minst 50% sannolikhet att de utvunna kvantiteterna är minst lika stora som summan av bevisade och sannolika reserver

17 Redovisningsprinciper och noter Redovisningsprinciper och noter Impairment test Koncernen kommer att utföra årligen en undersökning för att fastställa det beräknade nuvärdet av framtida kassaflöden från konstaterade oljeoch gastillgångar (Reservrapport). Kassaflödet kommer att beräknas utifrån gällande pris på olja och gas vid värderingstillfället. Impairmenttest (ett s. k ceiling test ) kommer att utföras årligen för att fastställa att nettobokfört värde på olja- och gastillgångar täcks av förväntade framtida nettointäkter från olje- och gasreserver hörande till koncernens andel i respektive fält. Leasingkostnader I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med 30 tkr (föreg. år 0 tkr) i koncernen och med 30 tkr (föreg. år 0 tkr) i moderbolag. Löner och ersättningar Koncernen Moderbolaget Styrelse och verkställande direktör 1) Övriga anställda ) Varav tantiem och dylikt Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Not 1 Om nettobokfört värde varaktigt överstiger beräknat framtida diskonterat nettokassaflöde, med användande av gällande prisnivåer, görs reservering i redovisningen. Sådan reservering kan ej återföras i räkenskaperna. Övriga externa kostnader Arvoden till revisor Koncernen Moderbolaget Lindebergs Grant Thornton Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Pensionskostnader övriga anställda Övriga sociala kostnader Styrelsen Kvinnor Män Företagsledning och VD Kvinnor Män Not 3 Resultat från övriga värdepapper Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Nedskrivning av värdepapper Försäljning av aktier Not 2 Personal Koncernen Moderbolaget Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande Ränteintäkter Medelantalet anställda Ränteintäkter skattefria Kvinnor Ränteintäkter kundfordringar Män Totalt för bolaget Övriga finansiella intäkter Avser omsättningstillgångar

18 Redovisningsprinciper och noter Redovisningsprinciper och noter Not 5 Not 6 Not 7 Working interests Koncernen Ingående anskaffningsvärde Inköp Valutakursförändring Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Valutakursförändring Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Andelar i koncernföretag Not 8 Not 9 Direkt ägda Texas Onshore Investment Inc Indirekt ägda Texas Onshore Resources Inc Organisationsnummer Företagets säte Antal andelar Kapital andel Bokfört värde Texas, USA % Texas, USA % Fordringar hos koncernföretag Koncernen Moderbolaget Ingående fordran Utlåning under året Utgående fordran Utgående bokfört värde Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde Utgående bokfört värde

19 Redovisningsprinciper och noter Finasiella rapporter Revisionsberättelse Not 10 Eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Årets omräkningsdifferens Nyemission Årets resultat Belopp vid årets utgång Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Texas Onshore AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilllämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 31 maj 2007 Moderbolaget Aktiekapital Överkurs-fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Nyemission Årets resultat Belopp vid årets utgång Malmö Thord Lernesjö Björn Goldman Roul Rohlsson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Stig Löf Auktoriserad revisor Stig Löf Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med 36 37

20 Ordlista 3D Geologiskt data i tre dimensioner högt informationsinnehåll, större exakthet och precist. Dyrare undersökningsform jämfört med traditionella metoder. Acre Ytmått. 1 Acre = m2. b (prefix) Miljard = 109 (tusen miljoner). bbl (Barrel) Fat. Volymmått olja = 159 liter. Anges även som mbbl, mmbbl (tusen och miljoner fat olja). bbls (Barrels) Flera fat. bbl/d Fat per dag. BPO (Before Payout) Före utbetalning. Den tidsintervall av produktion i en källa som krävs för att investeringen ska betala sig. När en källa har betalt ut har alla kostnaderna för utrustning, borrning och slutförande betalats. BCF (Billion cubic feet) Miljarder kubikfot. 1 miljard kubikfot=28 miljoner kubikmeter. BO (Barrel of oil) Fat olja. Ett fat motsvarar 159 liter. BOE Barrels oil equivalent, Oljeekvivalent. Mått omfattande både gas och olja, då gasens volymmått konverterats till motsvarande mängd oljefat. BOPD Fat olja per dag. CF Kubikfot. Volymmått för naturgas. 1 kubikfot = 0,028 m3. Anges även som mcf, mmcf, bcf och tcf (tusen, miljoner, miljarder eller biljoner kubikfot). EIA (Energy Information Administration) fristående informationsavdelning tillhörande DOE, den amerikanska energimyndigheten. EIS (Environmental Impact Statement) Miljökonsekvensbeskrivning. EPA (Environmental Protection Agency) Motsvarar svenska Naturvårdsverket. FERC (Federal Energy Regulatory Commission) Federala energimyndigheten i USA. Formation Geologisk term. En geologisk bildning definierad genom jord- eller bergartssammansättning. Tillräckligt distinkt och sammanhängande för att kunna kartläggas i detalj. Några av de vanligaste formationerna i Södra Texas: Frio, Yegua, Wilcox, Cook Mountain och Edwards. Fraktionering Öppning av formation genom sprängning i produktionssyfte. Färdigställande Få en källa i produktion. Förbättrad utvinning (Improved recovery) att använda faktorer som vattenflöden och annan teknisk påverkan för att utvinna mer olja och gas ur en reservoar. Förkastning En förkastning är en geologisk spricka i jorden där ena sidan av sprickan har en annan jordart än den andra. Gal Gallon 3,78541 liter. Naturgaskolumn Ett vertikalt intervall som är kapabelt att producera naturgas. Den totala tjockleken av detta mäts i fot eller meter. IEA International Energy Agency. Sammanslutning av 26 länder för att tillvarata och utveckla energiområdet för medlemmarna. Intervall Vertikal zon av potentiell kommersiell produktion mätt i ett borrhål. Loggning Undersökning med sensorer av vätska, naturgaser och bergarten i borrhålet. m (prefix) Tusen = 103 mbbl Tusen fat. mcf Tusen kubikfot. mcfpd Tusen kubikfot per dag. mm (prefix) Miljon = 106 mmbbl/d Miljoner fat olja per dag. mmblseq Miljoner fat oljeekvivalenter där 6000 kubikfot naturgas = 1 fat olja. mmbo Miljoner fat olja. mmbopd Miljoner fat olja per dag. mmcf En miljon kubikfot. NRI (Net Revenue Interest) Nettointäktsintresse, d v s den andel en delägare äger i källan och den andel denne erhåller av de intäkter som källan genererar. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) Sammanslutning av oljeexporterande länder. ORRI (Overriding Royalty Interest) Procentandel av produktionen eller produktionsintäkterna, produktionskostnaderna borträknade. Prospect Ett område med möjliga kolvätefyndigheter i sådana mängder att det ur geologisk och ekonomisk synvinkel är värt försöka utvinna en källa. Används också för att benämna en borrplats. Reserv Kvantitet olja och/eller naturgas som förväntas möjlig att utvinna kommersiellt. Reservoar Underjordisk, porös och genomtränligt stycke berg, som innehåller olja och/eller naturgas. WI (Working Interest) Rörelseintresse, d v s Delägarens andel av driftnettot samt kostnaderna för borrning, underhåll och slutförande av en källa. Shothole Testhål. Show Olja eller naturgas i borrvätskor eller i borrprover från en källa. t (prefix) Biljon = 1012 (tusen miljarder). Torrhål En borrad källa som inte ger tillräckligt ekonomiskt utbyte av kolväten. Brukar också ibland benämnas med duster, av dust = damm. WTI (West Texas Intermediate) Råoljetyp som används som referens för kvalitet och prissättning. Global oljekonsumtion 2005: 82.5 MMBpd = 82 miljoner fat olja per dag eller miljoner fat olja totalt under året. CFG (Cubic feet gas) Kubikfot naturgas. DOE (Department of Energy) Amerikanska Energimyndigheten. Gasproducerande intervall En kommersiellt produktiv zon i en källa. Hög vattenbrytning Källan producerar för mycket vatten jämfört med mängden naturgas. Prospektiva intervall Den vertikala zon i en källa som förefaller ha potential för produktion av olja och/eller naturgas

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2006 Innehållsförteckning 4 2006 i korthet 5 Affärsidé, vision, strategi, finansiella nyckeltal och ägarstruktur 6 Intervju med VD Thord Lernesjö 8 Reservrapport 11 Projekt 18 Risker 20 Olje- och gasbranschen

Läs mer

Pressmeddelande Reservrapporten En stor framgång för Texas Onshore

Pressmeddelande Reservrapporten En stor framgång för Texas Onshore Pressmeddelande 2007 06 01 Reservrapporten 2007 06 01 En stor framgång för Texas Onshore Texas Onshores reservrapport pekar på framgångsrika borrningar. Efter 15 månaders verksamhet kan bolaget redovisa

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Februari Välkommen till Texas Onshores RoadShow!

Februari Välkommen till Texas Onshores RoadShow! Februari 2009 Välkommen till Texas Onshores RoadShow! Kvällens program Presentation av bolaget Thord Lernesjö Projekt Lowell Lischer & Ulf Lernesjö Framtid och frågestund Thord Lernesjö Samkväm med ost

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2007 2 TEXAS ONSHORE AB (publ) 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2007 4 Väsentliga händelser 2007 och 2008 5 Affärsidé, vision och strategi 6 Intervju med VD Thord Lernesjö 9 Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN 3 VD ordet 4 Bolagets projekt 7 Olje- och gasbranschen 10 Från prospekt till producerande källa En guide 12 Organisation och styrelse 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Första delåret i korthet. 4 VD:n har ordet. 5 Affärsidé, strategi och vision. 6 Reservrapport. 8 Allmänna kommentarer

Innehållsförteckning. 3 Första delåret i korthet. 4 VD:n har ordet. 5 Affärsidé, strategi och vision. 6 Reservrapport. 8 Allmänna kommentarer Delårsrapport 2007 Innehållsförteckning 3 Första delåret i korthet 4 VD:n har ordet 5 Affärsidé, strategi och vision 6 Reservrapport FINANSIELLA RAPPORTER 8 Allmänna kommentarer 10 Resultaträkningar 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Välkommen till Texas Onshores Road Show! Mars 2008

Välkommen till Texas Onshores Road Show! Mars 2008 Välkommen till Texas Onshores Road Show! Mars 2008 Kvällens program Presentation av bolaget Thord Lernesjö Projekt och värdering Lowell Lischer Geologisk och bakgrund Deborah Sacrey Framtid och frågestund

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer