Innehållsförteckning i korthet. 5 Affärsidé, vision, strategi, finansiella nyckeltal och ägarstruktur. 6 Intervju med VD Thord Lernesjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 4 2006 i korthet. 5 Affärsidé, vision, strategi, finansiella nyckeltal och ägarstruktur. 6 Intervju med VD Thord Lernesjö"

Transkript

1 2006

2 Innehållsförteckning i korthet 5 Affärsidé, vision, strategi, finansiella nyckeltal och ägarstruktur 6 Intervju med VD Thord Lernesjö 8 Reservrapport 11 Projekt 18 Risker 20 Olje- och gasbranschen 22 Från prospekt till producerande källa En guide 24 Organisation och styrelse 27 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkningar 29 Balansräkningar 31 Redovisningsprinciper och noter 37 Revisionsberättelse ÅRSREDOVISNING Ordlista 3

3 Inledning Inledning 2006 i korthet Affärsidé, vision, strategi och finansiella nyckeltal 2006 I januari-februari borrades Johnson 1. Mängden kolväten var för liten och källan pluggades. Borrningen av Butler gasenhet 1 i juni var en framgång. Källan beräknades innehålla 33,6 miljoner kubikmeter (1,2 BCF) naturgas. Nyemissionen från 14 juni t o m 31 juli förlängdes till 11 oktober. Allmänheten välkomnades att delta. Teckningskursen vid emissionen var 50 öre/aktie. 188 personer tecknade sig för aktier till ett värde av drygt 4,5 miljoner kronor. I augusti presenterades projekten Nixon (sedermera Kendleton), Rust och Casino Royal i samband med en Roadshow. Casino Royale. Texas Onshore kontrakterades i september. Åtagandet innebär en seismisk 3D-studie baserat på 14 potentiella prospektområden. I oktober öppnade Texas Onshore Resources sitt kontor i Houston. Ron Evans anställdes som Vice President och Controller. Borrningen av källorna Yackel 1 och Schmidt 1 i december blev lyckade. Potentiella reserver på 28 33,6 miljoner kubikmeter (1,0-1,2 BFC) naturgas noterades för varje källa. Texas Onshore ingick i ett åtagande i borrningen av källan Wied 1 i Colorado County, Texas kvartal 1 Den 1/1 tillträdde Roul Rohlsson som VD för Texas Onshore Investments Inc. Borrningen av Diamond 1 misslyckades i januari. Borrning av källan Rust inleddes i januari. Texas Onshore gick in i projektet Golden Triangle i Brazoria County med 5,0 procent rörelseintresse (WI). Potential: 126 miljoner kubikmeter (4,5 BCF) naturgas och fat (ca 6,7 miljoner liter) olja. Den 5 mars tillträdde Lowell Lischer som VD för Texas Onshore Resources Inc. Texas Onshores del av Butler 1 började producera den 6 mars. Källan har visat sig ha beräknade reserver på 28 miljoner kubikmeter (1 BCF) naturgas. Texas Onshores Roadshow ägde rum mars. 22 mars inbjöd Texas Onshore allmänheten till nyemision, omfattade 10 miljoner B-aktier till en teckningskurs på 1,50 kr per aktie. Affärsidé Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. Företaget är verksamt genom de amerikanska dotterbolagen Texas Onshore Resources Inc. och Texas Onshore Investments Inc. Vision Texas Onshores vision är att bedriva sin verksamhet på ett så effektivt och för aktieägarna gynnsamt sätt. Företaget ska vara ledande bland de mellanstora olje- och gasföretagen i Sverige. Strategi Texas Onshores strategi är att: Öka chanserna för ett lyckat utfall - och därmed utveckla verksamheten - genom att formera unika strategiska partnerskap och nätverk inför varje prospektering. De investeringar som företaget gör ska minst ha en potentiell avkastning på investerat kapital i relationen 1:3 för projekt i ytliga källor och minst 1:4-6 för projekt i djupa källor. Ägna sig åt borrning på land för att uppnå ett lämpligt förhållande mellan risk och belöning. Finansiella nyckeltal Nettoomsättning tkr 0 7 Resultat efter finansiella poster tkr Soliditet 82% 1% Rörelseresultat tkr Antal anställda 2 0 Ägarstruktur 2B Consult in Sweden AB Texas Onshore Investments Inc. 2B Real Estate AB Texas Onshore AB Övriga Texas Onshore Resources Inc. Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget har erbjudits möjlighet att teckna optioner som ger rätt att förvärva B-aktier i bolaget till en kurs om 0,25 SEK per aktie. Optionsrätterna skall utnyttjas mellan den 1 januari 2009 och den 1 april För det fall samtliga innehavare av teckningsoptioner väljer att utnyttja sin optionsrätt kommer 10 miljoner B-aktier att utges till innehavarna. Butler 1 Nordamerika I USA finns våra två amerikanska dotterbolag: Texas Onshore Investments Inc. och Texas Onshore Resources Inc. 4 5

4 Inledning Intervju med VD Intervju med VD Texas Onshore AB:s VD, Thord Lernesjö Är du nöjd med resultatet fram till och med maj 2007? Ja det är jag. Vi har gjort sju borrningar och fem av dessa varit lyckosamma. En träffsäkerhet på 71 procent är klart godkänd. Vi har allokerat investeringar på 15 Mkr för dessa borrningar. Summan av beräknad framtida produktion ligger på motsvarande 88 Mkr. Av de senaste fyra lyckade borrningarna har tre källor, Yackel, Schmidt och Weid, visat 100 procent bättre resultat än beräknat och den tredje, Rust, var 60 procent bättre än beräknat. Våra resultat hittills har överträffat våra egna prognoser. Men kom ihåg att detta bara är beräknad avkastning. En träffsäkerhet på 71 procent är klart godkänd. Hur ser investeringsbehovet ut för Texas Onshores exploateringprogram per den siste mars, både vad avser exploaterade och kontrakterade källor? Vi har sju nykontraktade projekt och i år behöver vi ungefär 15 miljoner kronor till för att klara dessa investeringar. Hos dessa ser vi en beräknad potential på 380 Mkr. Totalt räknar vi med att det kostar drygt 30 Mkr för 2007 att genomföra de nya projekten. Du har mer än tio års erfarenhet av olje- och gasbranschen. Hur skiljer sig affärsmodellen i Texas Onshore jämfört med hur du jobbat tidigare? Vi har valt att arbeta med en liten trimmad organisation, där vi använder externa geologer och andra experter med väldigt goda kvalifikationer. Detta har hittills visat sig kostnadseffektivt och optimalt för oss. Tidigare har jag arbetat med en större egen organisation. Dels kostade det mer pengar, dels tog projekten lång tid att genomföra. Våra erfarna partners i projekten hittills, Cico och New Century Exploration, har bidragit med oerhört mycket, bland annat expertis och geologiska undersökningar. De har koll på kostnaderna och vet vilken typ av utrustning som ska användas. Allt detta fick vi göra själv i mina tidigare borrprojekt. Med den här modellen kan vi få in fler potentiellt intressanta projekt i företaget jämfört om vi hade gjort allt själv. Har du fått ihop en bra organisation i USA? Vi har ett väldigt bra gäng kanske det mest kompetenta jag arbetat med hittills. Texas Onshores Resources VD Lowell Lischer är en erfaren och kompetent geolog med 30 års branscherfarenhet och en man som åtnjuter stor respekt i olje- och gasindustrin. Han tillför kompetens och ett ovärderligt kontaktnät. Deborah King Sacrey är vår externa specialist på geologiska utvärderingar och den som gör de kritiska seismiska tolkningarna. Hon är också en av branschens mest respekterade kunskapare, med en oerhört stark track reckord. Jag vill också framhålla vår affärsjurist Ron Moore, som är specialiserad på just olje- och gasindustrin, vilket är en enorm tillgång. Roul Rohlsson, som är President för Texas Onshore Investments Inc. och ledamot i Texas Onshore AB:s styrelse, är en enorm tillgång som rådgivare. Med sin långa affärserfarenhet från USA och an- dra internationella marknader hjälper han till att styra den amerikanska verksamheten. Vilka trender i övrigt i olje- och gasbranschen kan påverka verksamheten? Under 2006 har olje- och gaspriset i stort sett varit högt. Vi kan se att priset fluktuerar med en stigande trend. Vi kan också se att det bildats nya bolag i Sverige på det här området. Det är faktiskt något som jag välkomnar. Det kommer att bidra till att göra olje- och gasprospektering till en intressant bransch och inte bara en främmande fluga på den svenska aktiemarknaden. I den globaliserade värld vi lever i borde inte vara det minsta konstigt att investera i olje- och gasprospektering i Texas. Yackel 1 Vilka är målsättningarna under 2007? Vår målsättning är att genomföra de projekt som är kontrakterade. Vi kan komma att genomföra fler projekt till hösten, men vi avvaktar tills vi finansierat de som är kontrakterade. I vår genomför vi en nyemission och vi kommer att genomföra ytterligare en nyemission i augusti/septemberskiftet för att klara de projekt som vi vill genomföra i höst. Om du frågar om vår ambition på lite längre sikt, så är det att bli ett mellanstort börsnoterat oljeoch gasföretag inom 3-5 års tid. 6 7

5 Produktion Reservrapport Reservrapport Reservkategori Bevisat exploaterade Bevisat oexploaterade Sannolika reserver Bolagets gasandel* Bolagets oljeandel** BOE*** Framtida kassaflöde Bolagets reservredovisning av olja och gas. Rapporten baseras på en prisnivå motsvarande USD 61,81/fat och USD 7,214/mcf (tusen kubikfot gas). Rapporten är beräknad på företagets reserver och prisnivåer per 30 mars *MCF = tusen kubikfot, 1 kubikfot = 0,028 kubikmeter. **fat, 1 fat = 159 liter. ***BOE (Barrels Oil Equivalent) Oljeekvivalent. Mått omfattande både gas och olja, då gasens volymmått konverterats till motsvarande mängd oljefat. Reservdefinitioner: Society of Petroleum Engineers (SPE) Framtida kassaflöde, nuvärdesberäknat (10%) Möjliga reserver Totalt: $ $ vinning har installerats och en gynnsam respons har uppnåtts eller förväntas med rimlig grad av säkerhet. Bevisat oexploaterade reserver Bevisat oexploaterade reserver är de bevisade reserver som förväntas utvinnas ur: 1. Reserver utanför rörledning, d v s reserver som förväntas utvinnas från områden i befintliga källor, vilket kommer att kräva ytterligare arbete för färdigställande eller framtida omkonstruktion före produktionsstarten. 2. Framtida källor och tekniska hjälpmedel på ytan, inklusive framtida projekt för förväntad utvinning som förutses med hög grad av säkerhet i reservoarer som tidigare har visat en gynnsam respons på projekt för förbättrad utvinning. 3. Instängda reserver, d v s reserver som förväntas utvinnas från a) intervall för färdigställande som är öppna vid tiden för bedömningen, men som inte har börjat producera, b) källor som stängts in p g a marknadsvillkor eller pipelineanslutningar eller c) källor utan kapacitet för produktion av mekaniska orsaker. Sannolika reserver Sannolika reserver är de ej bevisade reserver där analyser av geologiska och tekniska data tyder på att sannolikheten är större att de kan utvinnas än att de inte kan det. I detta sammanhang bör det finnas en minst 50-procentig sannolikhet att de mängder som faktiskt utvinns motsvarar eller överstiger summan av de beräknade bevisade plus de sannolika reserverna. Möjliga reserver Möjliga reserver är de ej bevisade reserver där en analys av geologiska och tekniska data tyder på att sannolikheten är lägre att de kan utvinnas än sannolika reserver. I detta sammanhang bör det finnas en minst 10-procentig sannolikhet att de mängder som finns faktiskt utvinns. Reserver Reserver är de kvantiteter av olja och/eller gas som förväntas utvinnas kommersiellt från en geologisk gynnsam miljö från och med en given dag. Bedömningar av reserver innefattar ett visst mått av osäkerhet. Denna osäkerhet beror huvudsakligen dels på den geologiska och/eller tekniska information som finns tillhands vid bedömningen, dels på tolkningen av informationen. Graden av osäkerhet kan därför indikeras genom att kategorisera reserverna i två huvudkategorier: bevisade eller ej bevisade. De ej bevisade reserverna kan sedan delas in i kategorierna sannolika och möjliga reserver, vilket graderar osäkerheten kring möjligheten till utvinning. Bedömningarna Bakom reservrapporten ligger följande bedömningar: Oljetillgångens tjocklek och omfattning studeras med hjälp av s k 3D-seismik, alltså geologiska data i tre dimensioner framtagna med hjälp av modern teknik för seismiska studier. Det är också vanligt att studera näraliggande källor. Man tittar också på övrig produktion i området för att se om olja eller gas är dominerande. Dessutom studerar man statistik och regionala studier på hur mycket liknande formationer eller djup har givit i gas och olja. Dessutom studeras hur vanligt det är med liknande oljereservoarer som producerar samma beräknade mängder allt för att få fram en risknivå. I slutänden gäller det att uppskatta värdet på de beräknade reserverna baserat på ett rimligt prisscenario. Bevisat exploaterade reserver Bevisat exploaterade reserver är de bevisade reserver som kan förväntas utvinnas genom befintliga källor inkl. reserver utanför rörledning och genom befintliga driftsmetoder. Här ingår även reserver med förbättrad utvinning, dvs där man använt olika naturpåverkande tekniker. Dessa kan betraktas som bevisat exploaterade reserver först efter att ett projekt för förbättrad ut- Rust Estate 1 8 9

6 potential att producera minst 168 miljoner kubikmeter (6 BCF) gas och eventuell olja. Projekt Bolagets projekt Under 2006 gjorde Texas Onshore en större satsning för att etablera sig inom prospektering och produktion av olja och gas i södra Texas. Denna satsning var inte begränsad till borrning under det aktuella året, utan omfattade även att anpassa prospekt och projekt som skulle leda vår verksamhet in i 2007 och därefter. När vi tar på oss ett projekt undertecknas ett avtal som avspeglar åtagandet, och en summa pengar lämnas till operatören som delbetalning. Texas Onshore betalar bara för de delar som är redo för utförande. När åtagandet har gjorts betalas pengarna på begäran. CASINO ROYALE HOUSTON BUTLER 1 SCHMIDT 1 JOHNSTON 1 YACKEL 1 AUSTIN HOUSTON SAN ANTONIO Pågående projekt Bolaget var inblandat i borrningen av fyra källor Båda de första två, Johnston 1 och Butler gasenhet 1, borrades i Colorado County, Texas. Två ytterligare källor, Schmidt 1 och Yackel 1, borrades i Wharton County, Texas. Resultatet var enligt följande: JOHNSTON 1 Johnston 1 Texas Onshore hade ett 25-procentigt rörelseintresse (Working Interest, WI) i Johnston 1. Källan på m (5 800 fot) djup borrades under första kvartalet 2006 och resulterade i ett torrt hål, vilket dömde ut ytterligare prospektering på detta prospekt. 11 Rust Estate 1

7 Pågående projekt Pågående projekt Pågående projekt BUTLER 1 Butler gasenhet 1 Texas Onshore har ett 25-procentigt rörelseintresse och ett 18,75-procentigt nettointäktsintresse (Net Revenue Interest, NRI) i Butler. Denna källa på m (8 800 fot) djup stötte på flera prospektiva intervall, d v s flera vertikala zoner i källan, som föreföll ha potential för produktion av olja och/eller naturgas. Källans djupaste intervall, Wilcoxformationen, visade sig producera för mycket vatten och kunde inte färdigställas som en kommersiellt livskraftig gaskälla. Därefter testades ett tunt intervall i formationen Cook Mountain som ligger lite grundare. Texas Onshore Källorna Johnston och Butler ingår i det Colorado-projekt som Texas Onshore åtog sig att genomföra i slutet av BLUE BAYOU Blue Bayou (Diamond Development 1) Texas Onshore förband sig till detta projekt under fjärde kvartalet 2006 och hade ett 10-procentigt rörelseintresse i projektet med två källor. Prospektet hade potential för beräknade liter eller fat olja (BO) från varje källa i de mycket prospektiva intervallen på borrdjup på cirka m (9 000 fot), baserat på liknande RUST ESTATE Rust Estate Texas Onshore förband sig till detta projekt under tredje kvartalet 2006 och har ett 20-procentigt rörelseintresse och ett 18,75-procentigt nettointäktsintresse före källan betalat sig och ett 14,06-procentigt nettointäktsintresse i den ursprungliga testkällan, Rust Estate 1. Prospektet är baserat på en källa i Cook Mountain-formationen som borrades och färdigställdes 2005, men skadades så allvarligt under försöket till färdigställande att källan inte längre kunde producera. Källans data tyder på att den ursprungliga Rust Estate 1 har en potential att producera minst 168 miljoner kubikmeter (6 BCF) gas och eventuell deltog inte i färdigställandet av Cook Mountain, eftersom man trodde att den hade tömts ut delvis av en närliggande källa. Flera månader av produktion visade att Cook Mountain inte var kommersiell. Det återstående produktiva intervallet, Yeguaformationen, är ett producerande gasintervall på ca 4 m (14 fot), som beräknas innehålla cirka 28 miljoner kubikmeter (motsvarande 1 miljard kubikfot, BCF) producerbara gasreserver. Färdigställandet av Butler som en producerbar källa i Yeguaformationen avslutades i slutet av första kvartalet befintlig produktion i området. Källan Diamond Development 1 borrades i januari 2007 till ett totalt vertikalt djup på ca m (9 130 fot). Trots ca 45 m (140 fot) av potentiell reservoar befanns den vara vattenbruten och färdigställdes som ett torrt hål. Detta resultat har dömt ut borrningen av den andra källan. olja från området. Källan borrades till ca m ( fot) och färdigställdes framgångsrikt under första kvartalet Den ursprungliga testningen av källan i slutet av mars 2007 tyder på en potential på kubikmeter (2 mmcf) per dag och 4770 liter olja (30 BO) per dag. För närvarande är bara cirka 11 procent av det producerande intervallet öppet för produktion. Rustkällan kommer att övervakas fortlöpande för att fastställa när och hur den återstående potentialen i Cook Mountain-intervallet ska färdigställas. En nuvarande utvärdering kan leda till ytterligare mellan 6 och 11 källor. SCHMIDT 1 Schmidt 1 Texas Onshore har ett 15-procentigt rörelseintresse och ett 11,25-procentigt nettointäktsintresse i Schmidt. Schmidt är en grund s k Frioformationskälla på m (4 600 fot) djup och stötte på gaskolumner i två separata sandlager på ca 12 m (40 fot). Enligt en försiktig bedöm- YACKEL 1 Yackel 1 Texas Onshore har ett 15-procentigt rörelseintresse och ett 11,25-procentigt nettointäktsintresse i Yackel. Även Yackel är en grund Frioformationskälla på m (4 930 fot) och man har stött på en sammanlagd gaskolumn i två separata sandlager på ca 12 m (41 fot). Precis som Schmidt ning tros Schmidt ha kapacitet att producera totalt 30,9 miljoner kubikmeter (1,1 BCF) naturgas från dessa två separata reservoarer. Schmidt borrades i december 2006 och färdigställdes inte förrän i slutet av första kvartalet 2007 och planeras för anslutning till en pipeline och testning i början av andra kvartalet har även Yackel en beräknad kapacitet att producera totalt 33,6 miljoner kubikmeter (1,2 BCF) naturgas från sina två separata sandreservoarer. Yackel, som borrades omedelbart efter Schmidt i december, färdigställdes också under första kvartalet Förväntad anslutning till pipeline är planerad i början av andra kvartalet Både Schmidt och Yackel ingår i det Yackelschmidt-prospekt som Texas Onshore åtog sig att borra i november NADA MAS Nada Mas (Wied 1) Texas Onshore förband sig till detta prospekt i slutet av fjärde kvartalet 2006 och har ett 6,25- procentigt rörelseintresse och ett 4,69-procentigt nettointäktsintresse i den ursprungliga testkällan, Wied 1. Projektet finns i Colorado County, Texas, och är en enda Frioformationskälla, som Summering av pågående projekt Projekt WI Kostnader Beräkn. intäkt. Beräkn. R O I Johnston 1 25% $ (SEK ) Torrt hål Butler 1 25% $ (SEK ) $ (SEK ) 1.3 : 1 Diamond Develop. 1 10% $ (SEK ) Torrt hål liknar källorna Schmidt och Yackel som borrades Källan Wied 1 på m (3 800 fot) djup borrades och den 2 maj presenterade vi en lyckad borrning. Det förväntas att källan kan ge minst kubikmeter (281 miljoner kubikfot MMCF) gas från Frioformationen på denna plats. Rust Estate 20% $ (SEK ) $ (SEK ) 10:1 Schmidt 1 15% $ (SEK ) $ (SEK ) 8.2 : 1 Yackel 1 15% $ (SEK ) $ (SEK ) 8.4 : 1 Wied 6.25% $ (SEK ) $ (SEK ) 7 :1 Intäktsvärden baseras på $7.00/Mcfg (tusen kubikfot gas) and $60.00/barrel oil (oljefat). WI (Working Interest) = Rörelseintresse, R O I (Return Of Investment) = Avkastning på investering 12 13

8 Bolagets projekt Planerade projekt Planerade projekt 2007 Samtidigt som bolaget nu har haft framgångar i tre av de fyra källor som borrades 2006 var det viktigt att lokalisera och bli involverat i projekt för borrning under I detta syfte såg ledningen för Texas Onshore över flera potentiella projekt under årets tredje och fjärde kvartal. Texas Onshore har skaffat ett intresse i flera av följande projekt: BLUE BLOOD Blue Blood Texas Onshore förband sig till detta prospekt under första kvartalet 2007 och har ett 10-procentigt rörelseintresse och ett 7,3-procentigt nettointäktsintresse i projektet. Det här prospektet fordrar en borrning av en källa på m (4 500 fot) djup för att testa Frio 3-reservoaren med Frio 1-reservoaren som sekundärt mål. En CASINO ROYALE Casino Royale Texas Onshore förband sig till detta program under tredje kvartalet 2006 och har ett 10-procentigt rörelseintresse och ett 7,5-procentigt nettointäktsintresse i Casino Royale. Detta projekt innebär en mycket viktig möjlighet för Texas Onshore att vara med tidigt i ett projekts tillkomst. Åtagandet sker tillsammans med New Century Exploration med flera, och projektet är ett seismiskt 3D-program i San Jacinto och Liberty Counties, Texas. Det seismiska programmet är baserat på 14 potentiella prospektområden som redan har definierats av data från källor och seismiska tidigare borrad källa längre ned från platsen för prospektkällan har redan visat att det finns gas i båda de Frio 3- och Frio 1-reservoarer som ska testas. Testkällan har en beräknad potential på cirka 22 miljarder kubikmeter ( miljoner kubikfot, mmcf) naturgas. Borrning är planerad under andra kvartalet D-data i ett område som redan har producerat stora mängder olja och gas från formationerna Yegua och Wilcox. Förvärvet och tolkningen av de nya seismiska data förväntas fortsätta långt in i fjärde kvartalet 2007 och borrningen kan inte påbörjas förrän tidigast i december Programområdet är betydande, 165 kvadratkilometer (65 kvadratmiles). De förväntade 14 separata borrningsprospekten utgör ett minimum av möjligheter. Det mesta av borrningen sker under budgetåret GOLDEN TRIANGLE Golden Triangle Texas Onshore förband sig till detta prospekt under första kvartalet 2007 och har ett 5-procentigt rörelseintresse och ett 3,625-procentigt nettointäktsintresse i projektet. Prospektet är baserat på seismiska 3D-data av hög kvalitet samt noggrann kontroll av andra jämförbara källor i Lake Field Manor-området. Längre ner har käl- KENDLETON Kendleton Texas Onshore förband sig till Kendleton (då kalllat Nixonprospektet) under tredje kvartalet Texas Onshore har ett 25-procentigt rörelseintresse och ett 18,75-procentigt nettointäktsintresse före källan har betalat alla borrkostnaderna BPO (Before payout) och ett 14,06-procentigt nettointäktsintresse efter att källan betalat alla borrkostnaderna APO (After payout). Projektet är en enda källa på ca m (8 700 fot) djup i lan PG&E Vieman 1, som vi anser är likadan som den vi påträffat, producerat 291,2 miljoner kubikmeter (10,4 BCFG) gas från två Frioformationer. Testkällan på m ( fot) djup planeras till slutet av andra eller tredje kvartalet 2007 med möjliga reserver på 126 miljoner kubikmeter (4,5 BCF) gas och liter olja ( BO). Wharton County, Texas, för att testa potentialen hos Yeguaformationen. Källan är baserad på seismiska 3D-data och gasproduktion från en mindre kommersiell näraliggande källa. Om denna nya källa blir framgångsrik kan den ge mer än 210 miljoner kubikmeter (7,5 BCF) gas och möjligen liter olja ( BO). Borrningen av den nya källan förväntas ske under tredje kvartalet Butler Gasenhet 1 Wied Unit

9 Planerade projekt Planerade projekt WEST WORD West Word Texas Onshore har ett 5-procentigt rörelseintresse och ett 4,93-procentigt nettointäktsintresse före utbetalning och ett 3,70-procentigt nettointäktsintresse i projektet, som bolaget har förbundit sig till under första kvartalet West Word-prospektet kräver borrning av två källor med inriktning på Wilcoxformationen på cirka m ( fot) djup och åtminstone den första källan kommer att borras till Edwardsformation för att testa formationen på m ( fot) djup. Projektet och de tillhörande testkällorna ligger i linje med väletablerad produktion i omedelbar anslutning till prospektet, och valet av platserna för källorna stöds av seismiska 3D-data av hög kvalitet. West Word planeras för borrning under tredje kvartalet 2007 och kan ge totalt 428,4 miljoner kubikmeter (15,3 BCF) gas och liter olja ( BO) från de kombinerade källorna och de två prospektiva intervallerna. Framtid Utöver ovanstående projekt kommer ledningsgruppen för Texas Onshore att fortsätta sin strävan att hitta och delta i kvalitetsprojekt under En av de första stora möjligheterna att göra det kommer att vara vid NAPE (North American Prospect Exposition) som ska hållas i Houston, Texas, i augusti Texas Onshores ledning anser att övertagandet av små andelar av prospekt av hög kvalitet i Texas och andra prospektiva områden i USA på ett effektivt sätt kan minska risken och därigenom öka potentialen för avkastning för investeraren. Det är lika viktigt att hitta de operatörer som har stor framgång inom borrning och oklanderlig ärlighet och integritet i det som de levererar till sina partners som inte är operatörer. Texas Onshore positionerat sig väl under 2006 för att uppnå just detta under WEST WHARTON West Wharton Texas Onshore förband sig till ett 10-procentigt rörelseintresse och ett 6,56-procentigt nettointäktsintresse innan borrningen betalat sig och ett 5,63-procentigt nettointäktsintresse i projektet under första kvartalet Prospektet är baserat på seismiska 3D-data av hög kvalitet med indikation och spår av olja, gas och produktion i Cook Mountain-formationen. Den näraliggande källan Harrison 1 som färdigställdes i Cook Mountain för kubikmeter (7 miljoner cf) per dag. Det beräknas att den första källan på m ( fot) djup skulle kunna stöta på 210 miljoner kubikmeter (7,5 BCF) gas och liter olja ( BO). Utöver detta kan framgången med den ursprungliga källan leda till ytterligare borrningar. Summering av potentiella projekt Projekt WI Kostnader Beräkn. intäkt. Beräkn.R O I Blue Blood 10% $ (SEK ) $ (SEK ) 4.8:1 Casino Royale 10% $ (SEK ) $ (SEK ) 15.3:1 Golden Triangle 5% $ (SEK ) $ (SEK ) 6.3:1 Kendleton 25% $ (SEK ) $ (SEK ) 11.5 :1 West Word 5% $ (SEK ) $ (SEK ) 10.9:1 West Wharton 10% $ (SEK ) $ (SEK ) 8.8:1 Intäktsvärden baseras på $7.00/Mcfg (tusen kubikfot gas) and $60.00/BO (oljefat). WI (Working Interest) = Rörelseintresse, R O I (Return Of Investment) = Avkastning på investering Yackel

10 Risker Risker Risker Olje- och gasprospektering är en högriskbransch och innebär alltid en betydande risk för investerare. Om prospekteringen inte leder fram till några producerande tillgångar kan hela det investerade kapitalet gå förlorat. Men hög risk innebär också att möjligheterna till god avkastning då en prospektering lyckas. Därför rekommenderar vi att man studera riskerna noggrant innan en investering. Viktiga riskfaktorer Reserver Med hjälp av moderna seismiska undersökningar, borrningar, datainsamling från andra borrningar i samma område och datorbaserade analysmetoder försöker erfarna geologer och oljeingenjörer identifiera potentiella kolväteansamlingar. Men det går aldrig att med full säkerhet utsäga om dessa ansamlingar kan utgöra kvantiteter av naturgas eller olja för kommersiell utvinning. Det går helt enkelt inte att med absolut säkerhet mäta kända, troliga eller potentiella reserver i ett olje- eller gasfält. Tillförlitligheten av sådana geologiska undersökningar kan variera i väsentlig grad och bolagets uppskattade reserver kan därför vara lägre än vad som angivits. Dessutom förändras också reservernas värde i takt med att priset på olja och gas förändras. Det är egentligen först när en källa är öppnad och producerar till full kapacitet som det går att dra några slutsatser om prospekteringen blivit lyckad eller inte. Olje- och gaspriset Olja står idag för 40 procent av världens totala energibehov. Den globala ekonomin är beroende av fossila bränslen, och allt pekar på att oljan kommer att bibehålla sin andel av energibehovet under en lång tid framöver. I själva verket har oljebehovet ökat det senaste decenniet från 66 miljoner till 84 miljoner fat per dag. Bakom denna ökning i efterfrågan står bland annat de växande ekonomierna i Kina och Indien för. De senaste 16 åren har dessa länders oljekonsumtion ökat med 200 respektive 110 procent. Bägge länderna står idag tillsammans för nästan 12 procent av världens konsumtion av olja. Den stora globala oljekonsumenten är Nordamerika, som har 25 procent av världskonsumtionen, och det finns inga tecken en avmattning av denna kontinents oljebehov. Olja är fortfarande en enkel energikälla som inte kräver stora investeringar i förhållande till vad den genererar. Först i framtiden förväntas alternativa energikällor få ett större genomslag på den globala marknaden, i takt med ett ökat energibehov och högre energipriser tvingar fram attraktiva alternativa energiformer. Oljepriset har alltid varierat stort över tiden och kommer att fortsätta att göra detta. De faktorer som påverkar priset är alltid tillgång och efterfrågan, som i sin tur påverkas av följande faktorer: 1. Konjunkturutvecklingen både regionalt och globalt. 2. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) beslut. 3. Exploateringsnivån, d v s antal sysselsatta borriggar runt om i världen. 4. Storleken på de globala oljetillgångarna. Oljepriset upplevt en stigande trend de senaste åren i takt med att reservkapaciteten, alltså skillnaden mellan den mängd olja som kan produceras och verklig produktion, i världen minskat. I takt med att överskottskapaciteten minskat har priset gått upp. Produktionen motsvarar inte prognosen De beräkningar som görs av både interna och anlitade experter av produktionsvolymer och driftskostnader görs på grundval av en noggrann undersökning av produktionsapparaten och en teknisk analys av de geologiska formationerna. Detta ger dock ingen vattentät garanti mot ändringar i råvarupriser, avkastning, kostnader eller produktion. Borrning De beräkningar på förväntat resultat inför en borrning som utförs av ingenjörer, geologer och/ eller geofysiker ger ingen garanti för råvarupriser, avkastning kostnader eller produktion. Förväntningarna på de sistnämnda faktorerna kan ändras och vid ett negativt resultat av en borrning är kapitalet förbrukat och de aktuella reserverna nedjusteras. Finansiering Får inte bolaget den finansiering som behövs för att delta i de olika borrningsprogrammen, förlorar man en del av de möjliga och sannolika reserverna. Mineralrättigheterna återgår då till markägaren eller tas över av annan part om bolagets åtagande inte genomförs. Miljömässiga faktorer Det finns alltid en risk för skador på miljö i samband med prospektering och exploatering av olja och gas. Skador som utsläpp i luft, hav, grundvatten och mark kan utgöra ett hot mot miljön. Detta gäller i synnerhet vid en olycka i verksamheten. Enligt gällande lagar och förordningar samt prospekterings- och produktionsavtal kan Texas Onshore hållas ekonomiskt ansvarigt gentemot regeringar, gemensamma partner samt tredje man för sådan skada. Betalning Vid försäljning av olja- och gas finns risk för utebliven betalning från köparna. Om så sker, påverkas bolagets finansiella status och resultat negativt. Bolagets aktier Likviditeten i Texas Onshores aktier är begränsad. Bolaget är onoterat och det finns f n ingen direkt handel i bolagets aktier. Politiska beslut Politiska beslut där bolagets verksamhet bedrivs, på tänkta avsättningsmarknader eller på andra ställen kan påverka kostnader och vinster både negativt och positivt beroende på beslutens natur. Även beslut på global nivå kan få efterverkningar på den nordamerikanska marknaden. Väderförhållanden Texas Onshore bedriver verksamhet i Texas som gränsar i söder till den Mexikanska golfen. Detta är ett aktivt område ur vädersynvinkel, och det kan inte uteslutas att kraftiga värderaktiviteter i Mexikanska golfen i förlängningen kan komma att leda till förseningar, avbrott och andra allvarliga incidenter som påverkar bolaget negativt. Skatter och avgifter Bolaget är tillsammans med dess dotterbolag verksamt i både Sverige och USA och därmed underkastat respektive lands skattelagstiftning. Förändringar i denna kan göra det svårare och mer kostsamt att bedriva verksamheten. Konkurrens Olje- och gasbranschen är konkurrensutsatt. Med en vikande oljeproduktion och stigande oljepriser hårdnar konkurrensen på alla plan. Om bolaget utsätts för otillbörlig konkurrens i form av exempelvis kartellbildning, i avsikt att skada bolaget finansiellt eller på annat sätt begränsa dess verksamhet, kan detta få långtgående konsekvenser för bolagets finansiella ställning. Valutarisker Dollarkursen kan påverka bolagets resultat i bägge riktningarna. I fall dollarkursen stiger, ökar värdet på bolagets tillgångar i USA, samtidigt som det blir dyrare att investera i nya projekt. I fall dollarkursen sjunker, minskar värdet på bolagets tillgångar i USA, samtidigt som det blir billigare att investera i nya projekt. Nyckelpersoner Bolagets framgångar är i högsta grad beroende av erfarna chefer och nyckelmedarbetare. Även om bolaget inte kan se några anledningar till att dessa chefer eller nyckelpersoner skulle vilja lämna bolaget, så skulle detta ha allvarliga negativa konsekvenser för bolagets verksamhet, finansiella status och resultat om så sker

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN PROJEKT SEA OTTER INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN 4 Inledning 6 Erbjudande 8 Investeringsförfarandet 10 Det svarta guldet 11 Företaget, organisation och styrelse 15 Amerikanska oljemarknaden 18 Riskfaktorer 19

Läs mer

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Årsredovisning 011 INNEHÅLL INLEDNING Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Bolaget är i ett mycket aktivt och spännande skede, och vi har ett mycket spännande år framför oss. Försäljningen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Erbjudande 16 Organisationen 27 Bolagets

Läs mer

Prospekt. För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB

Prospekt. För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB Prospekt För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 10 Riskerfaktorer 14 Inbjudan till köp av aktier 16 Erbjudande 18 Organisationen

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information Prospekt mars - april 2007 1 Allmän information Finansinspektionens godkännande: Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Memorandum maj 2013. Inbjudan till förvärv av Företagsobligationer & Köpoptioner i Texas Onshore AB (publ)

Memorandum maj 2013. Inbjudan till förvärv av Företagsobligationer & Köpoptioner i Texas Onshore AB (publ) Memorandum maj 2013 Inbjudan till förvärv av Företagsobligationer & Köpoptioner i Texas Onshore AB (publ) KÄLLA: RUST 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till 13 Erbjudande

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Dome Energy AB (publ)

Dome Energy AB (publ) Dome Energy AB (publ) Bolagsbeskrivning Maj 2014 VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ OMX FIRST NORTH NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2006 BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) 556533-0189 RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 924 (2 014). Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING CROWN ENERGY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2014 CROWN ENERGY AB (PUBL) Innehåll ÅRET I KORTHET. 3 VD HAR ORDET. 4 ORDFÖRANDE HAR ORDET. 5 VERKSAMHETSBESKRIVNING. 6 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR. 13 AKTIEN, ÄGARE

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID STOCKHOLMSBÖRSEN INNEHÅLL Bakgrund.......................................

Läs mer

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler HANDLINGAR INFOGADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen infogas genom hänvisning

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL)

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I CROWN ENERGY AB (PUBL) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ)

Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ) i samband med erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Petrosibir AB EKONOMISK INFORMATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 V I K T I G A H Ä N D E L S E R - V D H A R O R D E T - A C A D E M E D I A K O N C E R N E N - V Ä R D E S K A P A N D E - O R G A N I S A T I O N E N - M A R K N A

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I CROWN ENERGY AB (PUBL) April 2013 Disclaimer Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2006-07-01 2007-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer