Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret , kl 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15."

Transkript

1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret , kl Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Anders Johnsson Justerande Rolf Hansson Ulla Nilsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M), ordförande Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP) Göran Thorén (S) Margareta Nilsson (C) Ingrid Popovics (M), tjänstgör för Mats Hagelin (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Jan-Erik Persson (S), tjänstgör för Göran Persson (S) Ingela Bröndel (KD) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Matts Karlsson (M) Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Sofie Albäck (FP), tjänstgör för Jarl Kemnefeldt (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD), Lennart Månsson (S) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Bengt Wieslander (SJVP)

3 Mats Petri (M) Åke Rosenqvist (FP), tjänstgör för Sabina Ahlbeck (FP) Rolf Hansson (S) Anders Arenhag (V), tjänstgör för Eje Hellerstedt (V) Karin Pedersen (ÖP) Per-Eric Persson (M), tjänstgör för Edvard Diab (M) Nils-Inge Nilsson (C) Övriga närvarande: Inga Olsson (M) Margareta Krafft (MP) Thomas Hansson (MP) Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare, sekreterare

4 Dnr 2010/202 Dnr 2010/201 Kommunfullmäktiges frågestund Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Inför dagens sammanträde har följande skriftliga frågor lämnats in: 1. Maria Andersson (S) Hur många personer har ansökt om försörjningsstöd under år 2009 respektive under perioden januari-april 2010 och hur många av dessa har fått avslag på sina ansökningar respektive period? Frågan är ställd till socialnämndens ordförande Stefan Lamme (M) som besvarar frågan. 2. Lisa Kvarnbäck (MP) Hur har arbetet med att utveckla friluftspedagogik framskridit. Tror bun:s ordförande på nyttan av att använda naturvårdsprogrammet som underlag för ett samarbete mellan kommunekolog och skolor? Frågan är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) som besvarar frågan.

5 Dnr 2010/187 Medborgarförslag om avfallsåtervinning Ärendebeskrivning Elin Jeppsson, Cecilia Boberg och Nicita Knutsson har väckt ett medborgarförslag om avfallsåtervinning i Simrishamns kommun. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Eva Jeppsson m.fl Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande efter inhämtande av uppgifter från Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till Österlens Kommunala Renhållnings AB för yttrande. Efter kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

6 forts. Dnr 2010/187 Med 27 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 16 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Elin Jeppsson, Cecilia Boberg och Nicita Knutsson (information) Kommunstyrelsen

7 Dnr 2010/172 Medborgarförslag om lekplats i Borrby Ärendebeskrivning Jennie Palmgren har väckt ett medborgarförslag om lekplats i Borrby. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Jennie Palmgren Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Efter samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

8 forts. Dnr 2010/187 Med 25 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 18 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Jennie Palmgren (information) Samhällsbyggnadsnämnden

9 Dnr 2010/192 Medborgarförslag om omhändertagande av matavfall Ärendebeskrivning Ingalill Bjarten har väckt ett medborgarförslag om omhändertagande av matavfall. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ingalill Bjarten Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande efter inhämtande av uppgifter från Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till Österlens Kommunala Renhållnings AB för yttrande. Efter kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

10 forts. Dnr 2010/187 Med 27 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 16 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Ingalill Bjarten (information) Kommunstyrelsen

11 Dnr 2010/132 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009 Sydöstra Skånes Samordningsförbund Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning 2009 samt revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samordningsförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys. Sydöstra Skånes Samordningsförbunds revisorer samt revisor vald av staten har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns samt att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Samordningsförbund och förbundsstyrelsen för räkenskapsåret Beslutsunderlag Årsredovisning 2009 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund Revisionsberättelser för år Kommunstyrelsens utskotts beslut , 220. Kommunstyrelsens beslut , 134. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR på förslag av presidiet - Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Samordningsförbunds förbundsstyrelse för räkenskapsåret 2009 samt godkänner förbundets årsredovisning för år 2009 enligt revisorernas förslag. Beslutet expedieras till: Sydöstra Skånes Samordningsförbund

12 Dnr 2010/147 Årsbokslut/årsredovisning för Ystad- Österlenregionens miljöförbund (YÖM) Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning samt revisionsberättelse för Ystad- Österlenregionens miljöförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. förvaltningsberättelse, resultatoch balansräkning och kassaflödesanalys. Ystad-Österlenregionens miljöförbunds revisorer med biträde av Ernst & Young har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för tiden Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt att förbundets årsredovisning godkännes. Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret Beslutsunderlag Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Revisionsberättelser Kommunstyrelsens utskotts beslut , 221. Kommunstyrelsens beslut , 135. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av presidiet - Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Ystad- Österlenregionens miljöförbund och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret samt godkänner förbundets årsredovisning för samma period enligt revisorernas förslag. Beslutet expedieras till: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

13 Dnr 2010/107 Kommuninvests erbjudande om att teckna förlagslån Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har erbjudit kommunen att teckna en del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Simrishamns kommun blev medlem i Kommuninvest år Kommuninvest framför att de har utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst miljoner kronor från medlemmarna i föreningen. Simrishamns kommun har erbjudits att teckna 3,5 miljoner kronor av detta förlagslån. Beloppet motsvarar kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på kommunens andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Kommunledningskontoret föreslår att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Utlåningen finansieras genom minskad likviditet. Kommunstyrelsens ordförande samt ekonomichefen får i uppdrag att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan, underteckna övriga lånehandlingar som är nödvändiga samt genomföra utlåningen. Beslutsunderlag Kommuninvest inbjudan Skrivelse från Kommuninvest Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 242. Kommunstyrelsens beslut , 140. forts.

14 forts. Dnr 2010/107 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Utlåningen finansieras genom minskad likviditet. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan, underteckna övriga lånehandlingar som är nödvändiga samt genomföra utlåningen. Beslutet expedieras till: Kommuninvest ek förening Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

15 Dnr 2010/167 Samhällsbyggnadsnämndens anhållan om tilläggsanslag till extraordinärt vägunderhåll Ärendebeskrivning Månadsrapporten för februari 2010 visade för samhällsbyggnadsnämnden ett prognostiserat överskridande. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 14 april 2010, 150, diskuterat ärendet med representanter från samhällsbyggnadsnämnden. Överskridandet berodde bl.a. på snöröjningen och därmed också ökade kostnader för underhåll och beläggning av gator och vägar samt ökade uppvärmningskostnader vid kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden fick tillsammans med ekonomichefen i uppdrag att återkomma med en redogörelse över åtgärder och kostnader enligt det prognostiserade överskridandet enligt månadsrapporten vilket får föranleda en budgetjustering i innevarande års budget. Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en ekonomisk avstämning som pekar på ett kraftigt överskridande av budgeterade belopp 2010 avseende både offentliga rummet och fastighet. Totalt erfordras ett tilläggsanslag för det offentliga rummet på kronor. Beträffande fastighetsenhetens städenhets överskridande på ca kronor föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kostnaderna för fastighetsunderhållet minskas för att täcka dessa kostnader. Kommunstyrelsens utskott har uppmanat samhällsbyggnadsnämnden att återkomma beträffande ökade kostnader för nödvändiga reinvestering av gator och vägar inom kommunen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 150. Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut , 87, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 243. Kommunstyrelsens beslut , 141. forts.

16 forts. Dnr 2010/167 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Budgeterade skatteintäkter (verksamhet ) ökas med 2 miljoner kronor för år 2010 samtidigt ökas budgeterade kostnader avseende kommunstyrelsens anslag till förfogande med samma belopp. För år 2010 beviljas samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt tilläggsanslag på 2 miljoner kronor för att täcka extra kostnader för vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 2 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

17 Dnr 2009/434 Förslag till nya lokaler för turistbyrån i Simrishamn Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 november 2009, 318, uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att flytta turistbyrån till Bornholmsterminalens byggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat en fördjupning och utredning för en lokalisering av turistbyrån till Bornholmsterminalen. Planlösningen har arbetats fram i nära samarbete med och efter flera genomgångar med berörd personal. En detaljerad genomgång har även skett med hamnchefen utifrån båttrafikens och tullens krav och behov. Det behövs också en översyn för att reglera bil- och busstrafik, parkering och tillfällig angöring i hamnområdet runt hamnkioskerna. Avfallscontainers söder om kioskerna behöver även flyttas. Förslaget innebär att del av befintlig byggnad innehållande biljettförsäljning och tull bibehålls och renoveras exteriört. Resterande del av den gamla byggnaden rivs och ersätts med en tillbyggnad. Eventuellt kan biljettförsäljningen avseende färjetrafiken ske via turistbyrån. Detta skulle innebära en minskad yta. Däremot måste tullens lokalytor finnas kvar. Kostnaden för om- och tillbyggnad av Bornholmsterminalen uppgår till kronor exkl. moms. Den totala hyreskostnaden inkl. städning i de nya lokalerna blir kronor/år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även redovisat turistbyråns nuvarande hyra, Bornholmsterminalens kostnader, m.m. Kommunstyrelsens utskott har diskuterat ärendet med enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin som redogjort för den planerade ombyggnaden/nybyggnaden av lokaler för turistbyrån på Bornholmskajen. Det alternativ som ansågs vara mest attraktivt är alternativ 3 av förslagen. Vid diskussionen övervägdes om turistbyrån ska placeras på Bornholmskajen eller om någon annan placering kan vara tänkbar. Utskottet har också diskuterat tullens lokaler, biljettförsäljningen till Bornholm, planfrågan, uppvärmning m.m. forts.

18 forts. Dnr 2009/434 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 mars 2010, 24, återremitterat ärendet med uppdrag att analysera två alternativa lägen utöver Bornholmskajen, nämligen Skeppet och Godsmagasinet, för att belysa för- och nackdelar och kostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat de olika alternativen med kostnader. Simrishamns Turistbyrå har redovisat turistbyråns placering ur verksamhetsperspektivet. Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) har redovisat möjligheten att placera Turistbyrån i Skeppet. Kommunstyrelsens utskott har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att närmare studera en placering i anslutning till Skeppet i Simrishamn. Utskottet har även fört diskussioner om vad Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär när det gäller kommunens uppdrag till kommunala bolag. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det kan finnas motiv för att stämma av ifall det finns andra lokaler i hamnens närområde som skulle kunna vara lämpliga för Turistbyrån. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en upphandling genomförs avseende ett hyreskontrakt för ny Turistbyrå. SIFAB har redovisat två alternativa förslag till placeringar för Turistbyrån: 1. Nybyggnation längs Hamngatan, utförande som förslaget på Bornholmskajen. 2. Ombyggnad i Skeppet vid hamnen i Simrishamn. SIFAB förordar alternativ 2. Ombyggnaden ger en nettoyta på 140 kvm för turistbyrån genom att foajé, konferensrum och toaletter samutnyttjas med Marint centrum. Ombyggnadskostnaden beräknas till 2 miljoner kronor. Om turistbyrån placeras enligt alternativ 2 bör en ytterligare renovering av Skeppet genomföras för att höja standarden i de gemensamma utrymmena. SIFAB har redovisat vilka renoveringsåtgärder som bör göras. Renoveringen beräknas kosta 1,5 miljoner kronor. Enligt SIFAB:s tidplan kan inflyttning av turistbyrån ske våren forts.

19 forts. Dnr 2009/434 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 318. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 46. Föreningen Gamla Cimbrishamns skrivelse Kommunfullmäktiges beslut , 24. Simrishamns Turistbyrås skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Simrishamns Industrifastigheter AB:s skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 179. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 232. Simrishamns Industrifastigheters redovisning Kommunstyrelsens utskotts beslut , 269. Kommunstyrelsens beslut , 159. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Turistbyrån placeras i Skeppets östra del. Ombyggnaden sker genom SIFAB:s försorg till en beräknad kostnad av 2 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Simrishamns Industrifastigheter AB Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamns Turistbyrå Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

20 Dnr 2010/60 Godmagasinet i Simrishamn viljeinriktning avseende återuppbyggnad efter brand Ärendebeskrivning Enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin har fortlöpande informerat kommunstyrelsens utskott om de diskussioner som varit med kommunens försäkringsbolag och hyresgästen Mats Nilsson om möjligheterna och villkoren för en återuppbyggnad av Godsmagasinet i Simrishamn efter branden i början av året. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat resultatet av dessa diskussioner. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är det gynnsammare för kommunen att låta försäkringsbolaget bekosta återuppbyggnaden av Godsmagasinet och att kommunen då bekostar en standardhöjande verksamhetsanpassning och nedskrivning av installationer som innebär en kostnad för kommunen i storleksordningen 2 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt besked om viljeinriktningen i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att redovisa en noggrannare ekonomisk analys, hyreskontrakt med hyresgästen och utförligare beskrivning av ärendet efter det att överenskommelse träffats med försäkringsbolaget om hur återuppbyggnaden ska gå till. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 64. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 113. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 132. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 180. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 213. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 162. forts.

21 forts. Dnr 2010/60 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Som viljeyttring uttala att Simrishamns kommun låter försäkringsbolaget bekosta återuppbyggnaden av Godsmagasinet i Simrishamn, och att kommunen då bekostar en standardhöjande verksamhetsanpassning och nedskrivning av installationer som innebär en kostnad för kommunen i storleksordningen 2 miljoner kronor. Kommunens investeringskostnader finansieras genom minskad likviditet (banktillgodohavanden). Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att redovisa en noggrannare ekonomisk analys, hyreskontrakt med hyresgästen och utförligare beskrivning av ärendet efter det att överenskommelse träffats med försäkringsbolaget om hur återuppbyggnaden ska gå till. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen) Kommunstyrelsen

22 Dnr 2010/139 Val av ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond fyllnadsval Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2010, 69, beslutat utse Börje Hallgren (S) som ny ledamot efter Lars-Göran Ahlström (S). Kommunfullmäktige har bordlagt frågan om ny ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond efter Börje Hallgren (S), som tidigare var ersättare i fonden. Beslutsunderlag Skrivelse från Lars-Göran Ahlström Kommunfullmäktiges beslut , 69. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Som ny ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond t.o.m. den 31 december 2010 utses: Johan Niss (MP) Alekärrsvägen KIVIK Beslutet expedieras till: Börje Hallgren Johan Niss Kiviks-Vitemölle Understödsfond Kommunledningskontoret (Carina Persson)

23 Meddelanden Följande meddelanden redovisas: 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär om fullmäktiges val av revisorer. 2. Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2009 och 1:a kvartalet 2010 (socialnämnden 87/2010). 3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag från John Görnebrand om återbetalning av felparkeringsavgifter (samhällsbyggnadsnämnden 92/2010). 4. Kommunstyrelsens beslut om budgetramar och budgetanvisningar för förslag till budget 2011 samt plan för ekonomin (kommunstyrelsen 258/2010).

24 Dnr 2010/199 Försäljning av industrimark till AWIMEX International AB del av Simris 206:1 i Simrishamn Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt mellan AWIMEX International AB (köpare) och Simrishamns kommun. Kommunen överlåter och säljer till köparen c:a kvm av fastigheten Simris 206:1 (del av). Köpeskillingen utgör 80 kronor per kvadratmeter. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Myndighetsnämnden har beviljat bygglov för en verkstadsbyggnad och en kontorsbyggnad på del av fastigheten Simris 206:1 till AWIMEX International AB. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Simris 206:1 (cirka kvadratmeter) i Simrishamns kommun till AWIMEX International AB till ett pris av 80 kronor per kvadratmeter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse Förslag till köpeavtal. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 281. Myndighetsnämndens beslut , 76. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 110. Kommunstyrelsens beslut , 163. Avstår från att delta i beslutet Anders Arenhag (V) anmäler att han avstår från att delta i beslutet. Yrkande Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med den ändringen att kommundirektör Staffan Tellman utses att underteckna köpehandlingarna i stället för ekonomichef Peter Andersson. forts.

25 forts. Dnr 2010/199 Propositionsordning Efter ställda propositioner konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR Simrishamns kommun säljer ca kvadratmeter av fastigheten Simris 206:1 i Simrishamn till AWIMEX International AB för en köpeskilling av 80 kronor per kvadratmeter. Godkänna förslaget till köpeavtal. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och kommundirektör Staffan Tellman att underteckna köpehandlingarna. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

26 Namn Kommunfullmäktige Omröstningsbilaga 1 Sammanträdesdatum Omröstning Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M) Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP) Göran Thorén (S) Margareta Nilsson (C) Mats Hagelin (M) Ingrid Popovics (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Göran Persson (S) Jan-Erik Persson (S) Ingela Bröndel (KD) (SD) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Laura Ilabaca (V) Mats Carlsson (C) Matts Karlsson (M) , bilaga 1

27 Namn Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Jarl Kemnefeldt (FP) Sofie Albäck (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Christer Vigren (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD) Lennart Månsson (S) (SD) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Bengt Wieslander (SJVP) Mats Petri (M) Sabina Ahlbeck (FP) Åke Rosenqvist (FP) Rolf Hansson (S) Eje Hellerstedt (V) Anders Arenhag (V) Karin Pedersen (ÖP) Edvard Diab (M) Per-Erik Persson (M) Nils-Inge Nilsson (C) Antal röster , bilaga 1

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-01-26 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2010-12-20 1 (44) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sida (26) Rådhuset, kl ;

Sida (26) Rådhuset, kl ; 2010-05-19 1 (26) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30.15.05 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), 225-230; 232-244 Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tisdagen den 20 maj och fredagen den 23

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-18 1 (12) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch (öp) Jan-Bertil Hansson (s) Staffan

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2010-06-09 1 (68) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-14.30,15.30-16.00, 16.10-17.05, 17.15-17.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sida 2007-12-05 1 (6)

Sida 2007-12-05 1 (6) 2007-12-05 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl 1 1 Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 20.00-21.20, ajournering kl 20.30-20.45 samt kl 21.10-21.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2011-08-29 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-21.10, 21.30-23.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-11-30 1 (73) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-20.00, 20.20-21 05, 21.15-22.10, 22.20-23.30 (samt 13.30-17.00, budgetinformation 141) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (19) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-10-22 1 (22) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 12 november 2007, kl 08.30

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-06-10 1 (58) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-13.50, 15.00-16.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-13 1 (13) Plats och tid Grand, Simrishamn, kl 17.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Håkan Rosenkvist (m), tjänstgör för Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 2009-11-26 1(15) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-18.50 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M)

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2. Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15 1 1 Plats och tid Rådhuset,, kl 13.00-15.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-11-19 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 18.00 19.10 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-08-25 1 (14) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00. 2008-02-25 1 (54) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50, 19.00-20.15, 20.35-21.35, 21.45-22.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses

Läs mer