Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret , kl 15.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15."

Transkript

1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret , kl Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Anders Johnsson Justerande Rolf Hansson Ulla Nilsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M), ordförande Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP) Göran Thorén (S) Margareta Nilsson (C) Ingrid Popovics (M), tjänstgör för Mats Hagelin (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Jan-Erik Persson (S), tjänstgör för Göran Persson (S) Ingela Bröndel (KD) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Matts Karlsson (M) Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Sofie Albäck (FP), tjänstgör för Jarl Kemnefeldt (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD), Lennart Månsson (S) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Bengt Wieslander (SJVP)

3 Mats Petri (M) Åke Rosenqvist (FP), tjänstgör för Sabina Ahlbeck (FP) Rolf Hansson (S) Anders Arenhag (V), tjänstgör för Eje Hellerstedt (V) Karin Pedersen (ÖP) Per-Eric Persson (M), tjänstgör för Edvard Diab (M) Nils-Inge Nilsson (C) Övriga närvarande: Inga Olsson (M) Margareta Krafft (MP) Thomas Hansson (MP) Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare, sekreterare

4 Dnr 2010/202 Dnr 2010/201 Kommunfullmäktiges frågestund Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Inför dagens sammanträde har följande skriftliga frågor lämnats in: 1. Maria Andersson (S) Hur många personer har ansökt om försörjningsstöd under år 2009 respektive under perioden januari-april 2010 och hur många av dessa har fått avslag på sina ansökningar respektive period? Frågan är ställd till socialnämndens ordförande Stefan Lamme (M) som besvarar frågan. 2. Lisa Kvarnbäck (MP) Hur har arbetet med att utveckla friluftspedagogik framskridit. Tror bun:s ordförande på nyttan av att använda naturvårdsprogrammet som underlag för ett samarbete mellan kommunekolog och skolor? Frågan är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) som besvarar frågan.

5 Dnr 2010/187 Medborgarförslag om avfallsåtervinning Ärendebeskrivning Elin Jeppsson, Cecilia Boberg och Nicita Knutsson har väckt ett medborgarförslag om avfallsåtervinning i Simrishamns kommun. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Eva Jeppsson m.fl Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande efter inhämtande av uppgifter från Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till Österlens Kommunala Renhållnings AB för yttrande. Efter kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

6 forts. Dnr 2010/187 Med 27 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 16 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Elin Jeppsson, Cecilia Boberg och Nicita Knutsson (information) Kommunstyrelsen

7 Dnr 2010/172 Medborgarförslag om lekplats i Borrby Ärendebeskrivning Jennie Palmgren har väckt ett medborgarförslag om lekplats i Borrby. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Jennie Palmgren Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Efter samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

8 forts. Dnr 2010/187 Med 25 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 18 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Jennie Palmgren (information) Samhällsbyggnadsnämnden

9 Dnr 2010/192 Medborgarförslag om omhändertagande av matavfall Ärendebeskrivning Ingalill Bjarten har väckt ett medborgarförslag om omhändertagande av matavfall. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ingalill Bjarten Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande efter inhämtande av uppgifter från Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till Österlens Kommunala Renhållnings AB för yttrande. Efter kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

10 forts. Dnr 2010/187 Med 27 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 16 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Ingalill Bjarten (information) Kommunstyrelsen

11 Dnr 2010/132 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009 Sydöstra Skånes Samordningsförbund Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning 2009 samt revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samordningsförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys. Sydöstra Skånes Samordningsförbunds revisorer samt revisor vald av staten har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns samt att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Samordningsförbund och förbundsstyrelsen för räkenskapsåret Beslutsunderlag Årsredovisning 2009 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund Revisionsberättelser för år Kommunstyrelsens utskotts beslut , 220. Kommunstyrelsens beslut , 134. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR på förslag av presidiet - Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Samordningsförbunds förbundsstyrelse för räkenskapsåret 2009 samt godkänner förbundets årsredovisning för år 2009 enligt revisorernas förslag. Beslutet expedieras till: Sydöstra Skånes Samordningsförbund

12 Dnr 2010/147 Årsbokslut/årsredovisning för Ystad- Österlenregionens miljöförbund (YÖM) Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning samt revisionsberättelse för Ystad- Österlenregionens miljöförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. förvaltningsberättelse, resultatoch balansräkning och kassaflödesanalys. Ystad-Österlenregionens miljöförbunds revisorer med biträde av Ernst & Young har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för tiden Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt att förbundets årsredovisning godkännes. Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret Beslutsunderlag Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Revisionsberättelser Kommunstyrelsens utskotts beslut , 221. Kommunstyrelsens beslut , 135. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av presidiet - Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Ystad- Österlenregionens miljöförbund och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret samt godkänner förbundets årsredovisning för samma period enligt revisorernas förslag. Beslutet expedieras till: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

13 Dnr 2010/107 Kommuninvests erbjudande om att teckna förlagslån Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har erbjudit kommunen att teckna en del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Simrishamns kommun blev medlem i Kommuninvest år Kommuninvest framför att de har utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst miljoner kronor från medlemmarna i föreningen. Simrishamns kommun har erbjudits att teckna 3,5 miljoner kronor av detta förlagslån. Beloppet motsvarar kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på kommunens andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Kommunledningskontoret föreslår att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Utlåningen finansieras genom minskad likviditet. Kommunstyrelsens ordförande samt ekonomichefen får i uppdrag att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan, underteckna övriga lånehandlingar som är nödvändiga samt genomföra utlåningen. Beslutsunderlag Kommuninvest inbjudan Skrivelse från Kommuninvest Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 242. Kommunstyrelsens beslut , 140. forts.

14 forts. Dnr 2010/107 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Utlåningen finansieras genom minskad likviditet. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan, underteckna övriga lånehandlingar som är nödvändiga samt genomföra utlåningen. Beslutet expedieras till: Kommuninvest ek förening Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

15 Dnr 2010/167 Samhällsbyggnadsnämndens anhållan om tilläggsanslag till extraordinärt vägunderhåll Ärendebeskrivning Månadsrapporten för februari 2010 visade för samhällsbyggnadsnämnden ett prognostiserat överskridande. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 14 april 2010, 150, diskuterat ärendet med representanter från samhällsbyggnadsnämnden. Överskridandet berodde bl.a. på snöröjningen och därmed också ökade kostnader för underhåll och beläggning av gator och vägar samt ökade uppvärmningskostnader vid kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden fick tillsammans med ekonomichefen i uppdrag att återkomma med en redogörelse över åtgärder och kostnader enligt det prognostiserade överskridandet enligt månadsrapporten vilket får föranleda en budgetjustering i innevarande års budget. Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en ekonomisk avstämning som pekar på ett kraftigt överskridande av budgeterade belopp 2010 avseende både offentliga rummet och fastighet. Totalt erfordras ett tilläggsanslag för det offentliga rummet på kronor. Beträffande fastighetsenhetens städenhets överskridande på ca kronor föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kostnaderna för fastighetsunderhållet minskas för att täcka dessa kostnader. Kommunstyrelsens utskott har uppmanat samhällsbyggnadsnämnden att återkomma beträffande ökade kostnader för nödvändiga reinvestering av gator och vägar inom kommunen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 150. Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut , 87, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 243. Kommunstyrelsens beslut , 141. forts.

16 forts. Dnr 2010/167 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Budgeterade skatteintäkter (verksamhet ) ökas med 2 miljoner kronor för år 2010 samtidigt ökas budgeterade kostnader avseende kommunstyrelsens anslag till förfogande med samma belopp. För år 2010 beviljas samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt tilläggsanslag på 2 miljoner kronor för att täcka extra kostnader för vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 2 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

17 Dnr 2009/434 Förslag till nya lokaler för turistbyrån i Simrishamn Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 november 2009, 318, uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att flytta turistbyrån till Bornholmsterminalens byggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat en fördjupning och utredning för en lokalisering av turistbyrån till Bornholmsterminalen. Planlösningen har arbetats fram i nära samarbete med och efter flera genomgångar med berörd personal. En detaljerad genomgång har även skett med hamnchefen utifrån båttrafikens och tullens krav och behov. Det behövs också en översyn för att reglera bil- och busstrafik, parkering och tillfällig angöring i hamnområdet runt hamnkioskerna. Avfallscontainers söder om kioskerna behöver även flyttas. Förslaget innebär att del av befintlig byggnad innehållande biljettförsäljning och tull bibehålls och renoveras exteriört. Resterande del av den gamla byggnaden rivs och ersätts med en tillbyggnad. Eventuellt kan biljettförsäljningen avseende färjetrafiken ske via turistbyrån. Detta skulle innebära en minskad yta. Däremot måste tullens lokalytor finnas kvar. Kostnaden för om- och tillbyggnad av Bornholmsterminalen uppgår till kronor exkl. moms. Den totala hyreskostnaden inkl. städning i de nya lokalerna blir kronor/år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även redovisat turistbyråns nuvarande hyra, Bornholmsterminalens kostnader, m.m. Kommunstyrelsens utskott har diskuterat ärendet med enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin som redogjort för den planerade ombyggnaden/nybyggnaden av lokaler för turistbyrån på Bornholmskajen. Det alternativ som ansågs vara mest attraktivt är alternativ 3 av förslagen. Vid diskussionen övervägdes om turistbyrån ska placeras på Bornholmskajen eller om någon annan placering kan vara tänkbar. Utskottet har också diskuterat tullens lokaler, biljettförsäljningen till Bornholm, planfrågan, uppvärmning m.m. forts.

18 forts. Dnr 2009/434 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 mars 2010, 24, återremitterat ärendet med uppdrag att analysera två alternativa lägen utöver Bornholmskajen, nämligen Skeppet och Godsmagasinet, för att belysa för- och nackdelar och kostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat de olika alternativen med kostnader. Simrishamns Turistbyrå har redovisat turistbyråns placering ur verksamhetsperspektivet. Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) har redovisat möjligheten att placera Turistbyrån i Skeppet. Kommunstyrelsens utskott har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att närmare studera en placering i anslutning till Skeppet i Simrishamn. Utskottet har även fört diskussioner om vad Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär när det gäller kommunens uppdrag till kommunala bolag. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det kan finnas motiv för att stämma av ifall det finns andra lokaler i hamnens närområde som skulle kunna vara lämpliga för Turistbyrån. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en upphandling genomförs avseende ett hyreskontrakt för ny Turistbyrå. SIFAB har redovisat två alternativa förslag till placeringar för Turistbyrån: 1. Nybyggnation längs Hamngatan, utförande som förslaget på Bornholmskajen. 2. Ombyggnad i Skeppet vid hamnen i Simrishamn. SIFAB förordar alternativ 2. Ombyggnaden ger en nettoyta på 140 kvm för turistbyrån genom att foajé, konferensrum och toaletter samutnyttjas med Marint centrum. Ombyggnadskostnaden beräknas till 2 miljoner kronor. Om turistbyrån placeras enligt alternativ 2 bör en ytterligare renovering av Skeppet genomföras för att höja standarden i de gemensamma utrymmena. SIFAB har redovisat vilka renoveringsåtgärder som bör göras. Renoveringen beräknas kosta 1,5 miljoner kronor. Enligt SIFAB:s tidplan kan inflyttning av turistbyrån ske våren forts.

19 forts. Dnr 2009/434 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 318. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 46. Föreningen Gamla Cimbrishamns skrivelse Kommunfullmäktiges beslut , 24. Simrishamns Turistbyrås skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Simrishamns Industrifastigheter AB:s skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 179. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 232. Simrishamns Industrifastigheters redovisning Kommunstyrelsens utskotts beslut , 269. Kommunstyrelsens beslut , 159. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Turistbyrån placeras i Skeppets östra del. Ombyggnaden sker genom SIFAB:s försorg till en beräknad kostnad av 2 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Simrishamns Industrifastigheter AB Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamns Turistbyrå Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

20 Dnr 2010/60 Godmagasinet i Simrishamn viljeinriktning avseende återuppbyggnad efter brand Ärendebeskrivning Enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin har fortlöpande informerat kommunstyrelsens utskott om de diskussioner som varit med kommunens försäkringsbolag och hyresgästen Mats Nilsson om möjligheterna och villkoren för en återuppbyggnad av Godsmagasinet i Simrishamn efter branden i början av året. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat resultatet av dessa diskussioner. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är det gynnsammare för kommunen att låta försäkringsbolaget bekosta återuppbyggnaden av Godsmagasinet och att kommunen då bekostar en standardhöjande verksamhetsanpassning och nedskrivning av installationer som innebär en kostnad för kommunen i storleksordningen 2 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt besked om viljeinriktningen i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att redovisa en noggrannare ekonomisk analys, hyreskontrakt med hyresgästen och utförligare beskrivning av ärendet efter det att överenskommelse träffats med försäkringsbolaget om hur återuppbyggnaden ska gå till. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 64. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 113. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 132. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 180. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 213. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 162. forts.

21 forts. Dnr 2010/60 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Som viljeyttring uttala att Simrishamns kommun låter försäkringsbolaget bekosta återuppbyggnaden av Godsmagasinet i Simrishamn, och att kommunen då bekostar en standardhöjande verksamhetsanpassning och nedskrivning av installationer som innebär en kostnad för kommunen i storleksordningen 2 miljoner kronor. Kommunens investeringskostnader finansieras genom minskad likviditet (banktillgodohavanden). Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att redovisa en noggrannare ekonomisk analys, hyreskontrakt med hyresgästen och utförligare beskrivning av ärendet efter det att överenskommelse träffats med försäkringsbolaget om hur återuppbyggnaden ska gå till. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen) Kommunstyrelsen

22 Dnr 2010/139 Val av ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond fyllnadsval Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2010, 69, beslutat utse Börje Hallgren (S) som ny ledamot efter Lars-Göran Ahlström (S). Kommunfullmäktige har bordlagt frågan om ny ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond efter Börje Hallgren (S), som tidigare var ersättare i fonden. Beslutsunderlag Skrivelse från Lars-Göran Ahlström Kommunfullmäktiges beslut , 69. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Som ny ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond t.o.m. den 31 december 2010 utses: Johan Niss (MP) Alekärrsvägen KIVIK Beslutet expedieras till: Börje Hallgren Johan Niss Kiviks-Vitemölle Understödsfond Kommunledningskontoret (Carina Persson)

23 Meddelanden Följande meddelanden redovisas: 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär om fullmäktiges val av revisorer. 2. Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2009 och 1:a kvartalet 2010 (socialnämnden 87/2010). 3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag från John Görnebrand om återbetalning av felparkeringsavgifter (samhällsbyggnadsnämnden 92/2010). 4. Kommunstyrelsens beslut om budgetramar och budgetanvisningar för förslag till budget 2011 samt plan för ekonomin (kommunstyrelsen 258/2010).

24 Dnr 2010/199 Försäljning av industrimark till AWIMEX International AB del av Simris 206:1 i Simrishamn Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt mellan AWIMEX International AB (köpare) och Simrishamns kommun. Kommunen överlåter och säljer till köparen c:a kvm av fastigheten Simris 206:1 (del av). Köpeskillingen utgör 80 kronor per kvadratmeter. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Myndighetsnämnden har beviljat bygglov för en verkstadsbyggnad och en kontorsbyggnad på del av fastigheten Simris 206:1 till AWIMEX International AB. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Simris 206:1 (cirka kvadratmeter) i Simrishamns kommun till AWIMEX International AB till ett pris av 80 kronor per kvadratmeter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse Förslag till köpeavtal. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 281. Myndighetsnämndens beslut , 76. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 110. Kommunstyrelsens beslut , 163. Avstår från att delta i beslutet Anders Arenhag (V) anmäler att han avstår från att delta i beslutet. Yrkande Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med den ändringen att kommundirektör Staffan Tellman utses att underteckna köpehandlingarna i stället för ekonomichef Peter Andersson. forts.

25 forts. Dnr 2010/199 Propositionsordning Efter ställda propositioner konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR Simrishamns kommun säljer ca kvadratmeter av fastigheten Simris 206:1 i Simrishamn till AWIMEX International AB för en köpeskilling av 80 kronor per kvadratmeter. Godkänna förslaget till köpeavtal. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och kommundirektör Staffan Tellman att underteckna köpehandlingarna. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

26 Namn Kommunfullmäktige Omröstningsbilaga 1 Sammanträdesdatum Omröstning Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M) Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP) Göran Thorén (S) Margareta Nilsson (C) Mats Hagelin (M) Ingrid Popovics (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Göran Persson (S) Jan-Erik Persson (S) Ingela Bröndel (KD) (SD) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Laura Ilabaca (V) Mats Carlsson (C) Matts Karlsson (M) , bilaga 1

27 Namn Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Jarl Kemnefeldt (FP) Sofie Albäck (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Christer Vigren (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD) Lennart Månsson (S) (SD) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Bengt Wieslander (SJVP) Mats Petri (M) Sabina Ahlbeck (FP) Åke Rosenqvist (FP) Rolf Hansson (S) Eje Hellerstedt (V) Anders Arenhag (V) Karin Pedersen (ÖP) Edvard Diab (M) Per-Erik Persson (M) Nils-Inge Nilsson (C) Antal röster , bilaga 1

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-16 1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (31) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer