Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret , kl 15.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15."

Transkript

1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret , kl Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Anders Johnsson Justerande Rolf Hansson Ulla Nilsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Beslutande: Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M), ordförande Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP) Göran Thorén (S) Margareta Nilsson (C) Ingrid Popovics (M), tjänstgör för Mats Hagelin (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Jan-Erik Persson (S), tjänstgör för Göran Persson (S) Ingela Bröndel (KD) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Matts Karlsson (M) Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Sofie Albäck (FP), tjänstgör för Jarl Kemnefeldt (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD), Lennart Månsson (S) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Bengt Wieslander (SJVP)

3 Mats Petri (M) Åke Rosenqvist (FP), tjänstgör för Sabina Ahlbeck (FP) Rolf Hansson (S) Anders Arenhag (V), tjänstgör för Eje Hellerstedt (V) Karin Pedersen (ÖP) Per-Eric Persson (M), tjänstgör för Edvard Diab (M) Nils-Inge Nilsson (C) Övriga närvarande: Inga Olsson (M) Margareta Krafft (MP) Thomas Hansson (MP) Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare, sekreterare

4 Dnr 2010/202 Dnr 2010/201 Kommunfullmäktiges frågestund Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Inför dagens sammanträde har följande skriftliga frågor lämnats in: 1. Maria Andersson (S) Hur många personer har ansökt om försörjningsstöd under år 2009 respektive under perioden januari-april 2010 och hur många av dessa har fått avslag på sina ansökningar respektive period? Frågan är ställd till socialnämndens ordförande Stefan Lamme (M) som besvarar frågan. 2. Lisa Kvarnbäck (MP) Hur har arbetet med att utveckla friluftspedagogik framskridit. Tror bun:s ordförande på nyttan av att använda naturvårdsprogrammet som underlag för ett samarbete mellan kommunekolog och skolor? Frågan är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) som besvarar frågan.

5 Dnr 2010/187 Medborgarförslag om avfallsåtervinning Ärendebeskrivning Elin Jeppsson, Cecilia Boberg och Nicita Knutsson har väckt ett medborgarförslag om avfallsåtervinning i Simrishamns kommun. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Eva Jeppsson m.fl Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande efter inhämtande av uppgifter från Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till Österlens Kommunala Renhållnings AB för yttrande. Efter kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

6 forts. Dnr 2010/187 Med 27 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 16 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Elin Jeppsson, Cecilia Boberg och Nicita Knutsson (information) Kommunstyrelsen

7 Dnr 2010/172 Medborgarförslag om lekplats i Borrby Ärendebeskrivning Jennie Palmgren har väckt ett medborgarförslag om lekplats i Borrby. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Jennie Palmgren Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Efter samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

8 forts. Dnr 2010/187 Med 25 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 18 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Jennie Palmgren (information) Samhällsbyggnadsnämnden

9 Dnr 2010/192 Medborgarförslag om omhändertagande av matavfall Ärendebeskrivning Ingalill Bjarten har väckt ett medborgarförslag om omhändertagande av matavfall. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ingalill Bjarten Yrkanden Christer Akej (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande efter inhämtande av uppgifter från Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Pia Ingvarsson (S) yrkar att medborgarförslaget remitteras till Österlens Kommunala Renhållnings AB för yttrande. Efter kommunstyrelsens beredning fattar kommunfullmäktige beslut om medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja för Christer Akejs yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. forts.

10 forts. Dnr 2010/187 Med 27 Ja-röster för Christer Akejs yrkande mot 16 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande (4 ledamöter är frånvarande och 2 ledamotplatser är vakanta) beslutar kommunfullmäktige enligt Christer Akejs yrkande. Se omröstningsbilaga 1. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Reservationer Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Göran Thorén (S), Lisa Kvarnbäck (MP), Jan-Erik Persson (S), Kerstin Thorén (S), Anita Olsson (S), Maria Andersson (S), Anders Åkerberg (S), Else-Beth Rolf (S), Siv Bildtsén (MP), Lennart Månsson (S), Solvig Borg (S), Rolf Hansson (S) och Anders Arenhag (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Ingalill Bjarten (information) Kommunstyrelsen

11 Dnr 2010/132 Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009 Sydöstra Skånes Samordningsförbund Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning 2009 samt revisionsberättelse för Sydöstra Skånes Samordningsförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys. Sydöstra Skånes Samordningsförbunds revisorer samt revisor vald av staten har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns samt att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Samordningsförbund och förbundsstyrelsen för räkenskapsåret Beslutsunderlag Årsredovisning 2009 för Sydöstra Skånes Samordningsförbund Revisionsberättelser för år Kommunstyrelsens utskotts beslut , 220. Kommunstyrelsens beslut , 134. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR på förslag av presidiet - Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes Samordningsförbunds förbundsstyrelse för räkenskapsåret 2009 samt godkänner förbundets årsredovisning för år 2009 enligt revisorernas förslag. Beslutet expedieras till: Sydöstra Skånes Samordningsförbund

12 Dnr 2010/147 Årsbokslut/årsredovisning för Ystad- Österlenregionens miljöförbund (YÖM) Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning samt revisionsberättelse för Ystad- Österlenregionens miljöförbund. I årsredovisningen ingår bl.a. förvaltningsberättelse, resultatoch balansräkning och kassaflödesanalys. Ystad-Österlenregionens miljöförbunds revisorer med biträde av Ernst & Young har granskat verksamheten samt lämnat revisionsberättelse för tiden Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt att förbundets årsredovisning godkännes. Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret Beslutsunderlag Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Revisionsberättelser Kommunstyrelsens utskotts beslut , 221. Kommunstyrelsens beslut , 135. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av presidiet - Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar ansvarsfrihet för Ystad- Österlenregionens miljöförbund och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret samt godkänner förbundets årsredovisning för samma period enligt revisorernas förslag. Beslutet expedieras till: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

13 Dnr 2010/107 Kommuninvests erbjudande om att teckna förlagslån Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har erbjudit kommunen att teckna en del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Simrishamns kommun blev medlem i Kommuninvest år Kommuninvest framför att de har utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst miljoner kronor från medlemmarna i föreningen. Simrishamns kommun har erbjudits att teckna 3,5 miljoner kronor av detta förlagslån. Beloppet motsvarar kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på kommunens andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Kommunledningskontoret föreslår att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Utlåningen finansieras genom minskad likviditet. Kommunstyrelsens ordförande samt ekonomichefen får i uppdrag att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan, underteckna övriga lånehandlingar som är nödvändiga samt genomföra utlåningen. Beslutsunderlag Kommuninvest inbjudan Skrivelse från Kommuninvest Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 242. Kommunstyrelsens beslut , 140. forts.

14 forts. Dnr 2010/107 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Utlåningen finansieras genom minskad likviditet. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan, underteckna övriga lånehandlingar som är nödvändiga samt genomföra utlåningen. Beslutet expedieras till: Kommuninvest ek förening Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

15 Dnr 2010/167 Samhällsbyggnadsnämndens anhållan om tilläggsanslag till extraordinärt vägunderhåll Ärendebeskrivning Månadsrapporten för februari 2010 visade för samhällsbyggnadsnämnden ett prognostiserat överskridande. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 14 april 2010, 150, diskuterat ärendet med representanter från samhällsbyggnadsnämnden. Överskridandet berodde bl.a. på snöröjningen och därmed också ökade kostnader för underhåll och beläggning av gator och vägar samt ökade uppvärmningskostnader vid kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden fick tillsammans med ekonomichefen i uppdrag att återkomma med en redogörelse över åtgärder och kostnader enligt det prognostiserade överskridandet enligt månadsrapporten vilket får föranleda en budgetjustering i innevarande års budget. Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en ekonomisk avstämning som pekar på ett kraftigt överskridande av budgeterade belopp 2010 avseende både offentliga rummet och fastighet. Totalt erfordras ett tilläggsanslag för det offentliga rummet på kronor. Beträffande fastighetsenhetens städenhets överskridande på ca kronor föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kostnaderna för fastighetsunderhållet minskas för att täcka dessa kostnader. Kommunstyrelsens utskott har uppmanat samhällsbyggnadsnämnden att återkomma beträffande ökade kostnader för nödvändiga reinvestering av gator och vägar inom kommunen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 150. Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut , 87, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 243. Kommunstyrelsens beslut , 141. forts.

16 forts. Dnr 2010/167 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Budgeterade skatteintäkter (verksamhet ) ökas med 2 miljoner kronor för år 2010 samtidigt ökas budgeterade kostnader avseende kommunstyrelsens anslag till förfogande med samma belopp. För år 2010 beviljas samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt tilläggsanslag på 2 miljoner kronor för att täcka extra kostnader för vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 2 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

17 Dnr 2009/434 Förslag till nya lokaler för turistbyrån i Simrishamn Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 november 2009, 318, uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att flytta turistbyrån till Bornholmsterminalens byggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat en fördjupning och utredning för en lokalisering av turistbyrån till Bornholmsterminalen. Planlösningen har arbetats fram i nära samarbete med och efter flera genomgångar med berörd personal. En detaljerad genomgång har även skett med hamnchefen utifrån båttrafikens och tullens krav och behov. Det behövs också en översyn för att reglera bil- och busstrafik, parkering och tillfällig angöring i hamnområdet runt hamnkioskerna. Avfallscontainers söder om kioskerna behöver även flyttas. Förslaget innebär att del av befintlig byggnad innehållande biljettförsäljning och tull bibehålls och renoveras exteriört. Resterande del av den gamla byggnaden rivs och ersätts med en tillbyggnad. Eventuellt kan biljettförsäljningen avseende färjetrafiken ske via turistbyrån. Detta skulle innebära en minskad yta. Däremot måste tullens lokalytor finnas kvar. Kostnaden för om- och tillbyggnad av Bornholmsterminalen uppgår till kronor exkl. moms. Den totala hyreskostnaden inkl. städning i de nya lokalerna blir kronor/år. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även redovisat turistbyråns nuvarande hyra, Bornholmsterminalens kostnader, m.m. Kommunstyrelsens utskott har diskuterat ärendet med enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin som redogjort för den planerade ombyggnaden/nybyggnaden av lokaler för turistbyrån på Bornholmskajen. Det alternativ som ansågs vara mest attraktivt är alternativ 3 av förslagen. Vid diskussionen övervägdes om turistbyrån ska placeras på Bornholmskajen eller om någon annan placering kan vara tänkbar. Utskottet har också diskuterat tullens lokaler, biljettförsäljningen till Bornholm, planfrågan, uppvärmning m.m. forts.

18 forts. Dnr 2009/434 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 mars 2010, 24, återremitterat ärendet med uppdrag att analysera två alternativa lägen utöver Bornholmskajen, nämligen Skeppet och Godsmagasinet, för att belysa för- och nackdelar och kostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat de olika alternativen med kostnader. Simrishamns Turistbyrå har redovisat turistbyråns placering ur verksamhetsperspektivet. Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB) har redovisat möjligheten att placera Turistbyrån i Skeppet. Kommunstyrelsens utskott har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att närmare studera en placering i anslutning till Skeppet i Simrishamn. Utskottet har även fört diskussioner om vad Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär när det gäller kommunens uppdrag till kommunala bolag. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det kan finnas motiv för att stämma av ifall det finns andra lokaler i hamnens närområde som skulle kunna vara lämpliga för Turistbyrån. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en upphandling genomförs avseende ett hyreskontrakt för ny Turistbyrå. SIFAB har redovisat två alternativa förslag till placeringar för Turistbyrån: 1. Nybyggnation längs Hamngatan, utförande som förslaget på Bornholmskajen. 2. Ombyggnad i Skeppet vid hamnen i Simrishamn. SIFAB förordar alternativ 2. Ombyggnaden ger en nettoyta på 140 kvm för turistbyrån genom att foajé, konferensrum och toaletter samutnyttjas med Marint centrum. Ombyggnadskostnaden beräknas till 2 miljoner kronor. Om turistbyrån placeras enligt alternativ 2 bör en ytterligare renovering av Skeppet genomföras för att höja standarden i de gemensamma utrymmena. SIFAB har redovisat vilka renoveringsåtgärder som bör göras. Renoveringen beräknas kosta 1,5 miljoner kronor. Enligt SIFAB:s tidplan kan inflyttning av turistbyrån ske våren forts.

19 forts. Dnr 2009/434 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 318. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 46. Föreningen Gamla Cimbrishamns skrivelse Kommunfullmäktiges beslut , 24. Simrishamns Turistbyrås skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Simrishamns Industrifastigheter AB:s skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 179. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 232. Simrishamns Industrifastigheters redovisning Kommunstyrelsens utskotts beslut , 269. Kommunstyrelsens beslut , 159. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Turistbyrån placeras i Skeppets östra del. Ombyggnaden sker genom SIFAB:s försorg till en beräknad kostnad av 2 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Simrishamns Industrifastigheter AB Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamns Turistbyrå Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

20 Dnr 2010/60 Godmagasinet i Simrishamn viljeinriktning avseende återuppbyggnad efter brand Ärendebeskrivning Enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin har fortlöpande informerat kommunstyrelsens utskott om de diskussioner som varit med kommunens försäkringsbolag och hyresgästen Mats Nilsson om möjligheterna och villkoren för en återuppbyggnad av Godsmagasinet i Simrishamn efter branden i början av året. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat resultatet av dessa diskussioner. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är det gynnsammare för kommunen att låta försäkringsbolaget bekosta återuppbyggnaden av Godsmagasinet och att kommunen då bekostar en standardhöjande verksamhetsanpassning och nedskrivning av installationer som innebär en kostnad för kommunen i storleksordningen 2 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt besked om viljeinriktningen i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att redovisa en noggrannare ekonomisk analys, hyreskontrakt med hyresgästen och utförligare beskrivning av ärendet efter det att överenskommelse träffats med försäkringsbolaget om hur återuppbyggnaden ska gå till. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 64. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 113. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 132. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 180. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 213. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens beslut , 162. forts.

21 forts. Dnr 2010/60 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Som viljeyttring uttala att Simrishamns kommun låter försäkringsbolaget bekosta återuppbyggnaden av Godsmagasinet i Simrishamn, och att kommunen då bekostar en standardhöjande verksamhetsanpassning och nedskrivning av installationer som innebär en kostnad för kommunen i storleksordningen 2 miljoner kronor. Kommunens investeringskostnader finansieras genom minskad likviditet (banktillgodohavanden). Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att redovisa en noggrannare ekonomisk analys, hyreskontrakt med hyresgästen och utförligare beskrivning av ärendet efter det att överenskommelse träffats med försäkringsbolaget om hur återuppbyggnaden ska gå till. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen) Kommunstyrelsen

22 Dnr 2010/139 Val av ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond fyllnadsval Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2010, 69, beslutat utse Börje Hallgren (S) som ny ledamot efter Lars-Göran Ahlström (S). Kommunfullmäktige har bordlagt frågan om ny ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond efter Börje Hallgren (S), som tidigare var ersättare i fonden. Beslutsunderlag Skrivelse från Lars-Göran Ahlström Kommunfullmäktiges beslut , 69. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Som ny ersättare i Kiviks-Vitemölle Understödsfond t.o.m. den 31 december 2010 utses: Johan Niss (MP) Alekärrsvägen KIVIK Beslutet expedieras till: Börje Hallgren Johan Niss Kiviks-Vitemölle Understödsfond Kommunledningskontoret (Carina Persson)

23 Meddelanden Följande meddelanden redovisas: 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär om fullmäktiges val av revisorer. 2. Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2009 och 1:a kvartalet 2010 (socialnämnden 87/2010). 3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag från John Görnebrand om återbetalning av felparkeringsavgifter (samhällsbyggnadsnämnden 92/2010). 4. Kommunstyrelsens beslut om budgetramar och budgetanvisningar för förslag till budget 2011 samt plan för ekonomin (kommunstyrelsen 258/2010).

24 Dnr 2010/199 Försäljning av industrimark till AWIMEX International AB del av Simris 206:1 i Simrishamn Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt mellan AWIMEX International AB (köpare) och Simrishamns kommun. Kommunen överlåter och säljer till köparen c:a kvm av fastigheten Simris 206:1 (del av). Köpeskillingen utgör 80 kronor per kvadratmeter. Övriga villkor framgår av förslaget till köpekontrakt. Myndighetsnämnden har beviljat bygglov för en verkstadsbyggnad och en kontorsbyggnad på del av fastigheten Simris 206:1 till AWIMEX International AB. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Simris 206:1 (cirka kvadratmeter) i Simrishamns kommun till AWIMEX International AB till ett pris av 80 kronor per kvadratmeter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens skrivelse Förslag till köpeavtal. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 281. Myndighetsnämndens beslut , 76. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 110. Kommunstyrelsens beslut , 163. Avstår från att delta i beslutet Anders Arenhag (V) anmäler att han avstår från att delta i beslutet. Yrkande Christer Akej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock med den ändringen att kommundirektör Staffan Tellman utses att underteckna köpehandlingarna i stället för ekonomichef Peter Andersson. forts.

25 forts. Dnr 2010/199 Propositionsordning Efter ställda propositioner konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Christer Akejs yrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR Simrishamns kommun säljer ca kvadratmeter av fastigheten Simris 206:1 i Simrishamn till AWIMEX International AB för en köpeskilling av 80 kronor per kvadratmeter. Godkänna förslaget till köpeavtal. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och kommundirektör Staffan Tellman att underteckna köpehandlingarna. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kommunledningskontoret (ekonomichefen)

26 Namn Kommunfullmäktige Omröstningsbilaga 1 Sammanträdesdatum Omröstning Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Karl-Erik Olsson (S) Christer Akej (M) Pia Ingvarsson (S) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Grankvist (S) Nils-Åke Borg (ÖP) Anders Johnsson (M) Anne-Li Roshagen (SJVP) Birgitta Larsson (FP) Göran Thorén (S) Margareta Nilsson (C) Mats Hagelin (M) Ingrid Popovics (M) Lisa Kvarnbäck (MP) Göran Persson (S) Jan-Erik Persson (S) Ingela Bröndel (KD) (SD) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Stig Söderberg (ÖP) Kerstin Thorén (S) Laura Ilabaca (V) Mats Carlsson (C) Matts Karlsson (M) , bilaga 1

27 Namn Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Anita Olsson (S) Egon Carlsson (SJVP) Ulla Nilsson (M) Jarl Kemnefeldt (FP) Sofie Albäck (FP) Maria Andersson (S) Gert Andersson (C) Anders Åkerberg (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Christer Vigren (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Siv Bildtsén (MP) Håkan Rosenkvist (M) Michael von Gersdorff (KD) Lennart Månsson (S) (SD) Madli-Ann Pohla (M) Håkan Erlandsson (C) Solvig Borg (S) Bengt Wieslander (SJVP) Mats Petri (M) Sabina Ahlbeck (FP) Åke Rosenqvist (FP) Rolf Hansson (S) Eje Hellerstedt (V) Anders Arenhag (V) Karin Pedersen (ÖP) Edvard Diab (M) Per-Erik Persson (M) Nils-Inge Nilsson (C) Antal röster , bilaga 1

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15 1 1 Plats och tid Rådhuset,, kl 13.00-15.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Kommunledningskontoret den 29 februari 2007, kl 16.00. 2008-02-25 1 (54) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50, 19.00-20.15, 20.35-21.35, 21.45-22.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07-

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07- 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, kl 18.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer