Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp HB3 Klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45"

Transkript

1 Protokoll Sektionsmöte Lp HB3 Klockan Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten 10/11 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Robert Freiholtz. 2 Val av mötesordförande Ztyrets ordförande Robert Freiholtz föreslås och godkännes. 3 Val av mötessekreterare Ztyrets sekreterare Ado Aganovic föreslås och godkännes. 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare Gustav Polhem och Ola Löfquist föreslås och väljs enhälligt. 5 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet fann att mötet varit stadgeenligt utlyst. 6 Fastställning av dagordning Dagordningen godkännes enhälligt. 7 Statistik Rösträknarna sammanställde statistik på de närvarande, denna utföll på följande vis: 30 stycken ettor 31 stycken tvåor 14 stycken treor 2 stycken fyror eller högre 29 av dessa är föreningsaktiva 8 Information Zexet: Har under nollningen arrangerat cowboysittning och bastukalas. Nu till helgen ska en gasque hållas tillsammans med ZØK. Framöver planeras aspning, första mötet hålls ikväll. Sida 1 av 11

2 SNZ: Under nollningen hade de hand om herrmiddagen, men nu står kursnämnder på agendan. Bland annat ska nya kursutvärderare utses samt att man tagit fram en ny kortare mall som förhoppningsvis kommer leda till att fler orkar svara, vilket är mycket önskvärt. För övrigt ges snabb information om olika kurser i grundutbildningen och hur dessa ska ses över på underlag av tidigare utvärderingar. Daltonz: Har under nollningen hållit i massa olika arrangemang- bastukalas, daltonzmys, hjälpt Zexet med burgare, häfv och nollpoquarlen. En bokbytardag hölls i LP1, vilket är en dag då Z-teknologer från olika årskurser ska kunna byta kurslitteratur med varandra. Nu planerar de sitt andra arrangemang- en pokerkväll med inslag av andra spel. Deras aspning börjar också inom kort. ArgZ: Kunde inte närvara, men skickade ett mail som informerade om vad de håller på med för tillfället. Mötesordförande läste upp mailet som främst handlade om den kommande ZMART-dagen som kommer hållas onsdagen den 24:e november. ZIF: Har under nollningen tagit hand om togasittningen och stadsrundvandringen. CM i volleyboll hade de hand om nyligen samtidigt som de dragit igång innebandy på lördagar i kårhuset. En fifaturnering kommer också att hållas snart. Pyret: Håller just nu i sitt första sektionsmöte, kanske faller det lite på formaliteten av den orsaken. Har precis startat upp verksamheten, alla har kommit in i sina poster i utskotten etc. Dessutom har de nyligen fått sina accesser fulltaliga samt fått nya Ztyretskjortor. Höll under nollningen stadsrundvandringen tillsammans med ZIF. Har gjort stadgar och ekonomiskt reglemente reglerbara samtidigt som de letar efter en lösning för att skicka ut mass-mail. Ztyrets phixare Samir är ansvarig för Zaloonrenoveringen. Just nu jagas Akademiska Hus för att kunna medfinansiera renoveringen. En ny ekonomisk plan ska läggas upp. ZØK: Har fått mycket positiv respons från nollningen i och med att svar från nollsamtalen kommit in. De har givit ut enkäter för aspning. Kåren: Andreas Robertsson informerar om vad som händer på kåren. I morgon är det kårens dag, en mässa nere i kårhuset med alla kommittéer och föreningar. En hoppborg, portabel bastu från bastukommittéen och robotföreningen kommer vara där med flera. Dagen börjar och slutar Mot kvällen kommer pris för bästa nolluppdrag och årets teknolog att utdelas. Därefter komme r Soran Ismail att uppträda, allt detta börjar i kårrestaurangen. För övrigt så har Chalmers tekniska högskola valt att ett medlemskap i kåren ska vara en förutsättning för att studera för alla studenter. Kåren har öppnat en ny restaurang på Lindholmen och dessutom har John L's bytt namn och nyöppnat som J.A. Pripps. Sida 2 av 11

3 9 Års- och Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Z-sektionens revisor, Jonas Krook, har gått igenom alla kommittéers bokföringar. Överlag ser allt bra ut, men dessvärre är alla bokföringar inte godkända. ArgZ och ZIF måste vara klara med sina bokföringar innan Ztyret kan få sin ansvarsfrihet. Halvårsboksluten ser bra ut, de enda som man ännu väntar på är Daltonz. Förre sektionsordförande Andreas Hollander yrkade på att berättelsen skulle bordläggas till nästa möte eftersom beslut om ansvarsfrihet inte kunde infalla idag. Yrkandet beviljas enhälligt genom acklamation. 10 Ställningstagande inför ansvarsfrihet Det yrkas att punkten bordlägges till nästa möte eftersom Ztyret inte kan få sin sin ansvarsfrihet. Yrkandet beviljas enhälligt genom acklamation. 11 Sektionsavgift för kommande verksamhetsår Ztyret avser inte ändra på sektionsavgiften som ligger på 40 kr per termin. Mötet beslutar enhälligt att samma avgift kvarstår. 12 Budget för innevarande verksamhetsår Pyrets kassör presenterar årets budget (bilaga 1). En diskussion om renoveringen av Zaloonen kom upp och mycket frågor kring var pengarna tas ifrån kom upp. Bland annat finns det en Zaloonenfond och förra året lovade Petter en summa pengar, men huruvida detta erbjudande fortfarande kvarstår är oklart. Dock finns det andra möjligheter till sponsring. En fråga som kom upp var varför Z-sektionen ger pengar till G.U.D. Svaret var att dessa tar hand om hela kårens nätverk. Pyret berättar också att telefonen i Ztyretrummet ska stängas ner för att hålla nere på telefonkostnader. Budgeten för innevarande verksamhetsår godkändes enhälligt. 13 Val av valberedning De nominerade till valberedningen (bilaga 2) presenterar sig. Erik Andersson väljs in i sin frånvaro. De nominerade väljs in i klump, beslutet var enhälligt. 14 Ändring av stadga Stadgeändringar visas upp från föregående sektionsmöte (bilaga 3). Stadgeändringar måste godkännas två gånger och av kåren innan ändringar kan göras. Pyret reserverar för redaktionella ändringar, dock ej av innehållet. Alla stadgeändringar tas i en klump, beslutet var enhälligt. 15 Motioner Tre motioner hade inkommit från Erik Sternå (se bilaga 4) och han presenterar dessa. När det gäller den motion 5:3 Kallelse till Stormötet berättar Erik att det idag är stadgeenligt hur kallelsen till sektionsmöten sker. Men eftersom studenter är upptagna personer så kan detta ge upphov till problem för funktionella personer. Många Z- teknologer som läser sin masterutbildning har svårt att ta sig in till sektionsmötena. Erik vill att att kallelsen ska utgå 10 dagar, exklusive mötesdagen, före mötet. Sida 3 av 11

4 Sektionsstyrelsen svara på motionen (se bilaga 4). Det diskuteras huruvida 10 eller 6 dagar är bättre, olika åsikter och för- och nackdelar förs fram. Mötet får frågan om det är redo att gå till beslut. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Mötet beslutar att hela motionen som helhet avslås, 1 röst emot. När det gäller motionen om stadgeändring av 5:9 Motioner samt 13:1 Stadgeändring (se bilaga 4) så vill Erik att motioner ska komma in tidigare. Det är svårt för teknologer att förbereda sig inför motioner i och med att de kommer in så sent. Erik väljer att dra tillbaka sin motion. Den tredje och sista motionen handlade om tidpunkt för sektionsmötet (se bilaga 4). Erik förklarar att möten kan vara långa och utdragna, ifall mötet hålls efter skoltid är detta inte ett problem. På kvällen kan längre och mer givande diskussioner hållas. Motionen inföll mot bakgrund att vid ett tidigare möte så blev det tvunget att avslutas innan alla motioner var klara. Styrelsen svarar på motionen (se bilaga 4). Ztyret håller dessutom på att utvärdera en frivillig mailing-lista som man kan anmäla sig till för att kunna få ta del av sektionsmötena. Förre sektionsordförande Andreas Hollander påpekar att det var ett önskemål från programledningen att hålla dagens möte på förmiddagen, ingen av dessa närvarar trots att det varit aktuellt sedan i våras. Mötet får frågan om det är redo att gå till beslut. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Mötet beslutar att hela motionen som helhet avslås, 1 röst emot. 16 Övriga frågor Styrelsen påkar att några studenter har varit emot vissa beslut, reservationer kan lämnas in senast 2 dagar efter mötet. 17 Nästa möte Nästa möte kommer preliminärt att hållas Mötets avslutande Mötet avslutas. Sekreterare Ado Aganovic Ordförande Robert Freiholtz Justeringsman 1 Justeringsman 2 Gustav Polhem Ola Löfquist Sida 4 av 11

5 Bilaga 1 Budget Ztyret Intäkter Benämning HT 2010 VT 2011 Helår Sektionsavgift Accessoarer Äskning Ränta Sponsring för Zaloonen Totalt Utgifter Benämning HT 2010 VT 2011 Helår Kontorsmateriel Evenemang Glädjeutgifter Bankavgifter PR Sektionsaktivas arr Zaloon investering Azpning Ztyretrum investering Ztyretmöten Sektionsmöten Telefonkostnader Internrepresentation Gåvor Försäkringar Representation övrigt Inzikt Totalt Resultat Robert Freiholtz, Ordförande Ztyret Måns Pihlgård, Kassör Ztyret Sida 5 av 11

6 Bilaga 2 Nominering av valberedning 10/11 Ordförande: Karl Stjärne XXXX Ledamot: Erik Andersson Ledamot: Fredrick Bergström Ledamot: Niclas Nilsson Gustafsson Bilaga Ändring av stadgar Våra stadgar har under en längre tid nu legat ouppdaterade och med diverse fel här och där. Därför har vi här en lista på förslag vi tycker borde göras. För att bringa klarhet i när de olika kommittéernas verksamhetsår ligger så bör stadgarna hänvisa till instruktionerna. Detta gör de redan för två av våra fyra sektionsmöten, men för att underlätta vid ändringar av verksamhetsår bör detta stå under alla våra möten. Ztyret föreslår därför att: I 5:6 och 5:8 lägga till följande punkt: för kommande verksamhetsår välja sektionsaktiva till de Z-teknologkommittéer vars instruktioner så anger. Då det inte står någonstans när webbgruppen skall väljas in bör detta skrivas in i stadgarna. Ztyret föreslår att: I 5:7 lägga till punkten: välja minst två personer till webbgruppen. För att inte stadgarna skall säga två olika saker om samma situation bör vi ändra reglerna angående besluts fattande. Ztyret föreslår att: Punkt tre i 5:11 ändras till: Sida 6 av 11

7 beslut fattas med enkel majoritet (1/2), utom vid de tillfällen då annat anges i stadgarna. Och punkt 1 i 13:2 ändras till: beslut vid två på varandra följande sektionsmöten med kvalificerad majoritet (2/3). Minst två veckor ska ha förflutit mellan mötena. I 6:6 har delar av meningen fallit bort, detta bör ändras så att man kan läsa vad som bör stå där. Ztyret föreslår att: Ändra 6:6 till: ordförande i någon kommitté på får ej vara medlem i Pyret om inte sektionsmötet med kvalificerad majoritet (2/3) anser det lämpligt. Stadgarna som rör våra revisorer är väldigt bestämda gällande antalet revisorer vi har på sektionen. Två. Detta stämmer sällan då vi i vanliga fall har tre revisorer. Därför föreslår Ztyret att: Punkt ett i 11:2 ändras till: har som minst 2 revisorer. Sida 7 av 11

8 Bilaga 4 Motion angående tidpunkt för sektionsmötet: av Erik Sternå Bakgrund: Som alla vet kan sektionsmöten ibland bli långa och utdragna. Detta gäller särskilt ifall deltagarna under på mötet är hungriga och/eller trötta. Ifall mötet hålls efter skoltid (efter kl 17) brukar detta inte vara något större problem, då det vanligtvis bjuds på mat under eller före mötet. Dock om mötet, som idag, hålls på förmiddagen precis innan lunch kan det bli väldigt jobbigt och utdraget. Den gemene studenten börjar i regel bli lite grinig när klockan närmar sig Att ha mötet på förmiddagen inskränker även på mötets frihet till att kunna hysa långa och viktiga diskussioner och det tvingas avbrytas vid en viss tid. Jag yrkar därför att: 1...Pyret aktivt skall verka för att se till att sektionsmötet aldrig infaller på förmiddagen, särskilt inte precis innan lunch. 2...Pyret skall, i det fall nu mötet mot förmodan skulle vara tvunget att infalla innan lunch, se till att mat bjuds på under eller innan mötet. Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter ofta är väldigt upptagna personer, att ha möten på förmiddagen när nästan alla sektionsmedlemmar redan är på Campus Johanneberg medför att mindre av sektionsmedlemmarnas tid går åt spillo. Många sektionsmedlemmar läser på mastersprogram, och kanske inte kan närvara då mötet äger rum på förmiddagen. Det föregående verksamhetsårets fyra sektionsmötet ägde rum på kvällstid, utan att ha hög närvaro av mastersstudenter. Sektionsstyrelsen avser därför att tillgodose de medlemmar som närvarar vid sektionsmötets behov. Däremot, precis som motionären argumenterar, angående behovet av att tillåta viktiga diskussioner att ta tid, är viktigt. Till exempel vid personval, eller inkommandet av många motioner. Därför tycker sektionsstyrelsen att det är vettigt att behålla flexibiliteten, och kunna ha möten på kvällstid. Motionären menar att det ska bjudas på mat vid sektionsmöten vid lunch. Det håller sektionsstyrelsen med om, sektionsstyrelsen tycker att mat ska bjudas oavsett när sektionsmötet äger rum. I det ekonomiska reglementet står det att sektionsstyrelsen har rätt att avsätta ekonomiska medel för mat till sektionsmöten. Tidigare sektionsstyrelser har bjudit på mat för mötesdeltagarna oavsett tidpunkt för sektionsmötet, det avser den nuvarande sektionsstyrelsen att fortsätta med, men anser dock inte att det behövs ett beslut för det. Sida 8 av 11

9 Då varken stadgeändring eller instruktionsändring yrkas innebär det i praktiken ingen skillnad. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Motion om stadgeändring av 5:3 Kallelse till Stormötet: av Erik Sternå Bakgrund: 5:3: "Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Kallelse och förslag till dagordning anslås i sektionslokalen senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet." Studenter är ofta väldigt upptagna personer. Detta gäller även andra funktionella personer på sektionen såsom programansvarige, studievägledare, BEB och liknande. Fallet är även så för de Z-teknologer som börjat på sin Masters-utbildning och kanske läser kurser tillhörande andra program. För alla dessa personer kan det vara svårt att planera inför plötsliga händelser, såsom kallelsen till sektionsmötet som den är idag. Dessutom besöker tyvärr inte alla sektionens medlemmar sektionslokalen, vilket gör det svårt att nå ut till alla studenter. Jag yrkar därför att: ändras så att kallelsen till sektionsmötet måste utgå minst 10 dagar, exklusive mötesdagen, före mötet ändras så att kallelsen även innehåller information om hittills inkomna motioner. För att göra det hela enklare så har jag gjort som Mat-Tina och förberett 3 stycken möjliga utfall av dessa att- satser; 1.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse och förslag till dagordning anslås i sektionslokalen senast tio dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 1 röstas igenom. 2.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse, förslag till dagordning samt redan inkomna motioner anslås i sektionslokalen senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 2 röstas igenom. 3.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse, förslag till dagordning samt redan inkomna motioner anslås i sektionslokalen senast tio dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 2 röstas igenom. Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter är väldigt ofta upptagna personer, därför förläggs sektionsmötet oftast, både av traditionella och mötestekniska skäl, till mitten av veckan. Sida 9 av 11

10 Då motionären yrkar på att kallelsen måste utgå minst tio dagar exklusive mötesdagen, innebär det att då mötet är under mitten av veckan, måste kallelsen anslås under helgen. Fredag eller lördag natt om sektionsmötet inträffar på tisdag eller onsdag. Liksom andra, är även sektionsstyrelsens medlemmar studenter och upptagna. Därför anser vi inte att det bör förutsättas att sektionsstyrelsen ska arbeta då. En del arbete kan visserligen göras i förväg, men då motioner ska sammanställas och skickas ut förutsätter det arbete på helgen. Vidare noterar sektionsstyrelsen att en stor del av sektionens medlemmar inte är i sektionslokalen nattetid vid helger, men är i sektionslokalen dagstid på vardagar. Sektionsstyrelsen ska gå igenom och revidera samtliga av sektionens dokument och lägga fram propositioner vid senare sektionsmöten, innan dessa propositioner framläggs ska sektionsstyrelsen se till så att det finns ett seriöst underlag och en bred förankring inom sektionen. Sektionsstyrelsen vill tydliggöra att det är att-satserna man ska ta ställning till. Även om motionären åberopar Tina Nordtröm, så är motionen tvetydig i utfallsmöjligheterna, då motionären avser att dagordning och motioner ska anslås både sex och tio dagar exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Motion om stadgeändring av 5:9 Motioner samt 13:1 Stadgeändring: av Erik Sternå Notera att ifall hela eller delar av "Motion om stadgeändring av 5:3 Kallelse till Stormötet" inte röstas igenom stryks motsvarande del i denna motion. 5:9: "Motioner inlämnas till Pyret och uppsättes av densamma senast fyra dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. Motioner skall anslås i sektionslokalen. I en och samma motion får inte behandla frågor av olika beskaffenhet. Personer som omfattas av en motion skall kontaktas av Pyret senast tre dagar före mötet, exklusive mötesdagen." 13:1: "Stadgeändrande motion skall skriftligen inlämnas till Pyretsenast sex dagar, exlusive mötesdagen, före sektionsmötet." Dessa stadgar gör det svårt för gemene Z-teknolog att skicka in motioner till sektionsmötet, samt förbereda sig på vad de motioner som tas upp vid mötet innebär. När kallelsen kommer, 6 dagar före mötet, måste den som önskar skicka in en motion författa och skicka in den snabbt (inom endast 2 dagar), såvida det inte är en motion om en stadgeändring, då den måste Sida 10 av 11

11 författas och skickas in redan innan kallelsen kommit. Dessutom är det några småfel som smugit sig in i dessa motioner som behöver rättas till. Jag yrkar därför att: 1... motioner som inte omfattar stadgeändring inlämnas till Pyret senast 6 dagar innan sektionsmötet. Dessutom ska alla motioner inlämnas skriftligen. Alltså kommer första meningen i 5.9 att formuleras på följande sätt: "Motioner inlämnas skriftligen till Pyret och uppsättes av densamma senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet." 2... personer som omfattas av en motion informeras särskilt om detta samt motionen så snart som möjligt efter det att Pyret mottagit motionen, dock senast dagen efter motionstopp. Alltså formuleras sista meningen i 5.9 om till "Personer som omfattas av en motion skall kontaktas av Pyret snarast möjligt, dock senast sex dagar före mötet, exklusive mötesdagen. samt att 13.1 ändras på följande sätt: 3... motioner om stadgeändringar skall inlämnas skriftligen till Pyret senast 10 dagar före mötet, istället för 6 som det är idag. Dessutom särskrivs "Pyretsenast". Alltså formuleras 13.1 om till "Stadgeändrande motion skall skriftligen inlämnas till Pyret senast tio dagar, exlusive mötesdagen, före sektionsmötet." Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter är väldigt ofta upptagna personer, och anser inte heller att två dagar är en rimlig tid att skriva en motion på. Men sektionsstyrelsen vet också om att det är fysikaliskt möjligt att skriva en motion innan kallelsen har utkommit. Sektionsstyrelsen håller med om att motioner bör lämnas in skrfitligen och noterar detta inför kommande revidering av sektionens dokument. Sektionsstyrelsen ställer sig tveksamt till formuleringen att person ska kontaktas snarast, men senast, utan anser att det räcker med senast. Då snarast kan vara ögonblicket innan senast, anser sektionsstyrelsen att formuleringen kan förbättras. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Sida 11 av 11

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45 Protokoll Sektionsmöte Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45 Närvarande: 80 Z-teknologer Jonas Sjöberg, Programansvarig Z Bengt-Erik Bengtsson, hedersmedlem Jonas Fredriksson, inspektor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Sektionsmöte :30. Närvarande 80 Sektionsmedlemmar Jonas Sjöberg, Hedersmedlem Frida Claesson, Vice kårordförande 12/13

Sektionsmöte :30. Närvarande 80 Sektionsmedlemmar Jonas Sjöberg, Hedersmedlem Frida Claesson, Vice kårordförande 12/13 Automation och Mekatronik Chalmerstekniska högskola Sektionsmöte 2012-10-04 17:30 Närvarande 80 Sektionsmedlemmar Jonas Sjöberg, Hedersmedlem Frida Claesson, Vice kårordförande 12/13 1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Mötesordförande Mötessekreterare Justeringsman 1 Justeringsman 2. Sina Syrous Adam Maaninka Erik Sternå Viktor Runemalm

Mötesordförande Mötessekreterare Justeringsman 1 Justeringsman 2. Sina Syrous Adam Maaninka Erik Sternå Viktor Runemalm Sektionsmöte LP3 11/12 2012-02-17, kl 17:30, HA 4 Närvarande 69 st Sektionsmedlemmar 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:32 2 Val av mötesordförande Sina Syrous föreslås och godkännes enhälligt. 3 Val av

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Ekonomiskt reglemente

Ekonomiskt reglemente SENAST UPPDATERAT 20100912 EFTER ÄNDRING STM 20100405 Z-teknologsektionen Ekonomiskt reglemente Antaget den 3 oktober 1997 1 Allmänt 3 2 Ekonomigruppen 3 3 Internrepresentation 3 4 Sponsring 3 5 Sektionskommittéer

Läs mer

Sida 1 av 16

Sida 1 av 16 Protokoll Sektionsmöte Lp2 07/08 2007-11-29 HA 1 Klockan 17:15 Närvarande: 66 stycken Z-teknologer Lena Berg, Studievägledare Z Beng-Erik Bengtsson, Hedersmedlem 1 Mötets öppnande 17:30 (med eldavbrott!)

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

3 Godkännande av dagordning Godkännes, Ändring punkt 11 uppskjutes till det extra mötet onsdag 13/9.

3 Godkännande av dagordning Godkännes, Ändring punkt 11 uppskjutes till det extra mötet onsdag 13/9. Protokoll StorZtyret 06/07 nr 1a 2006-09-12 Nya konferensrummen ovanför XP Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson, Kazzör

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Handbok för sektionsmöte på IT sektionen

Handbok för sektionsmöte på IT sektionen Handbok för sektionsmöte på IT sektionen Skriven av Viktor Mellgren, styrit 11/12 Reviderad av Philip Steingrüber, styrit 12/13 styrit@chalmers.it Mötesfunktionärer Mötesordförande (ofta sittande eller

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningen GothCon Möteshandlingar

Föreningen GothCon Möteshandlingar Föreningen GothCon 2015-2016 Möteshandlingar Innehållsförteckning Innehåll Information 1 Dagordning 2 Mötesordning 3 Verksamhetsberättelse 2015 2016 5 Motion: Stadgeändring 5 och 10 6 Motion: Stadgeändring

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Till mötesordförande valdes Ztyrets ordförande, Nils Bengtsson.

Till mötesordförande valdes Ztyrets ordförande, Nils Bengtsson. 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Ztyrets ordförande, Nils Bengtsson. 3 Val av mötessekreterare Likaså valet av sekreterare utföll naturligt som så att Ztyrets sekreterare

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Innehållsförteckning Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemmar... 4 Kapitel 3. Organisation och ansvar... 5 Kapitel 4. Funktionärer...

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS)

Stadgar för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) Stadgar för Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) Upprättad 2015 02 19 av Elise Löfgren, Robin Snibb, Johannes Lampela, Malcolm Granberg och Gustav Magnusson. Reviderad: 1 Föreningens namn Föreningens

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm Ordinarie årsmöte ska hållas mellan 1 januari 31 mars varje år och är föreningens högsta beslutsfande organ. 1.) Årsmötets öppnande Årsmötet öppnas av Sarah Philipson klockan 16.32 2.) Årsmötets behöriga

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer