Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp HB3 Klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45"

Transkript

1 Protokoll Sektionsmöte Lp HB3 Klockan Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten 10/11 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Robert Freiholtz. 2 Val av mötesordförande Ztyrets ordförande Robert Freiholtz föreslås och godkännes. 3 Val av mötessekreterare Ztyrets sekreterare Ado Aganovic föreslås och godkännes. 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare Gustav Polhem och Ola Löfquist föreslås och väljs enhälligt. 5 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet fann att mötet varit stadgeenligt utlyst. 6 Fastställning av dagordning Dagordningen godkännes enhälligt. 7 Statistik Rösträknarna sammanställde statistik på de närvarande, denna utföll på följande vis: 30 stycken ettor 31 stycken tvåor 14 stycken treor 2 stycken fyror eller högre 29 av dessa är föreningsaktiva 8 Information Zexet: Har under nollningen arrangerat cowboysittning och bastukalas. Nu till helgen ska en gasque hållas tillsammans med ZØK. Framöver planeras aspning, första mötet hålls ikväll. Sida 1 av 11

2 SNZ: Under nollningen hade de hand om herrmiddagen, men nu står kursnämnder på agendan. Bland annat ska nya kursutvärderare utses samt att man tagit fram en ny kortare mall som förhoppningsvis kommer leda till att fler orkar svara, vilket är mycket önskvärt. För övrigt ges snabb information om olika kurser i grundutbildningen och hur dessa ska ses över på underlag av tidigare utvärderingar. Daltonz: Har under nollningen hållit i massa olika arrangemang- bastukalas, daltonzmys, hjälpt Zexet med burgare, häfv och nollpoquarlen. En bokbytardag hölls i LP1, vilket är en dag då Z-teknologer från olika årskurser ska kunna byta kurslitteratur med varandra. Nu planerar de sitt andra arrangemang- en pokerkväll med inslag av andra spel. Deras aspning börjar också inom kort. ArgZ: Kunde inte närvara, men skickade ett mail som informerade om vad de håller på med för tillfället. Mötesordförande läste upp mailet som främst handlade om den kommande ZMART-dagen som kommer hållas onsdagen den 24:e november. ZIF: Har under nollningen tagit hand om togasittningen och stadsrundvandringen. CM i volleyboll hade de hand om nyligen samtidigt som de dragit igång innebandy på lördagar i kårhuset. En fifaturnering kommer också att hållas snart. Pyret: Håller just nu i sitt första sektionsmöte, kanske faller det lite på formaliteten av den orsaken. Har precis startat upp verksamheten, alla har kommit in i sina poster i utskotten etc. Dessutom har de nyligen fått sina accesser fulltaliga samt fått nya Ztyretskjortor. Höll under nollningen stadsrundvandringen tillsammans med ZIF. Har gjort stadgar och ekonomiskt reglemente reglerbara samtidigt som de letar efter en lösning för att skicka ut mass-mail. Ztyrets phixare Samir är ansvarig för Zaloonrenoveringen. Just nu jagas Akademiska Hus för att kunna medfinansiera renoveringen. En ny ekonomisk plan ska läggas upp. ZØK: Har fått mycket positiv respons från nollningen i och med att svar från nollsamtalen kommit in. De har givit ut enkäter för aspning. Kåren: Andreas Robertsson informerar om vad som händer på kåren. I morgon är det kårens dag, en mässa nere i kårhuset med alla kommittéer och föreningar. En hoppborg, portabel bastu från bastukommittéen och robotföreningen kommer vara där med flera. Dagen börjar och slutar Mot kvällen kommer pris för bästa nolluppdrag och årets teknolog att utdelas. Därefter komme r Soran Ismail att uppträda, allt detta börjar i kårrestaurangen. För övrigt så har Chalmers tekniska högskola valt att ett medlemskap i kåren ska vara en förutsättning för att studera för alla studenter. Kåren har öppnat en ny restaurang på Lindholmen och dessutom har John L's bytt namn och nyöppnat som J.A. Pripps. Sida 2 av 11

3 9 Års- och Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Z-sektionens revisor, Jonas Krook, har gått igenom alla kommittéers bokföringar. Överlag ser allt bra ut, men dessvärre är alla bokföringar inte godkända. ArgZ och ZIF måste vara klara med sina bokföringar innan Ztyret kan få sin ansvarsfrihet. Halvårsboksluten ser bra ut, de enda som man ännu väntar på är Daltonz. Förre sektionsordförande Andreas Hollander yrkade på att berättelsen skulle bordläggas till nästa möte eftersom beslut om ansvarsfrihet inte kunde infalla idag. Yrkandet beviljas enhälligt genom acklamation. 10 Ställningstagande inför ansvarsfrihet Det yrkas att punkten bordlägges till nästa möte eftersom Ztyret inte kan få sin sin ansvarsfrihet. Yrkandet beviljas enhälligt genom acklamation. 11 Sektionsavgift för kommande verksamhetsår Ztyret avser inte ändra på sektionsavgiften som ligger på 40 kr per termin. Mötet beslutar enhälligt att samma avgift kvarstår. 12 Budget för innevarande verksamhetsår Pyrets kassör presenterar årets budget (bilaga 1). En diskussion om renoveringen av Zaloonen kom upp och mycket frågor kring var pengarna tas ifrån kom upp. Bland annat finns det en Zaloonenfond och förra året lovade Petter en summa pengar, men huruvida detta erbjudande fortfarande kvarstår är oklart. Dock finns det andra möjligheter till sponsring. En fråga som kom upp var varför Z-sektionen ger pengar till G.U.D. Svaret var att dessa tar hand om hela kårens nätverk. Pyret berättar också att telefonen i Ztyretrummet ska stängas ner för att hålla nere på telefonkostnader. Budgeten för innevarande verksamhetsår godkändes enhälligt. 13 Val av valberedning De nominerade till valberedningen (bilaga 2) presenterar sig. Erik Andersson väljs in i sin frånvaro. De nominerade väljs in i klump, beslutet var enhälligt. 14 Ändring av stadga Stadgeändringar visas upp från föregående sektionsmöte (bilaga 3). Stadgeändringar måste godkännas två gånger och av kåren innan ändringar kan göras. Pyret reserverar för redaktionella ändringar, dock ej av innehållet. Alla stadgeändringar tas i en klump, beslutet var enhälligt. 15 Motioner Tre motioner hade inkommit från Erik Sternå (se bilaga 4) och han presenterar dessa. När det gäller den motion 5:3 Kallelse till Stormötet berättar Erik att det idag är stadgeenligt hur kallelsen till sektionsmöten sker. Men eftersom studenter är upptagna personer så kan detta ge upphov till problem för funktionella personer. Många Z- teknologer som läser sin masterutbildning har svårt att ta sig in till sektionsmötena. Erik vill att att kallelsen ska utgå 10 dagar, exklusive mötesdagen, före mötet. Sida 3 av 11

4 Sektionsstyrelsen svara på motionen (se bilaga 4). Det diskuteras huruvida 10 eller 6 dagar är bättre, olika åsikter och för- och nackdelar förs fram. Mötet får frågan om det är redo att gå till beslut. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Mötet beslutar att hela motionen som helhet avslås, 1 röst emot. När det gäller motionen om stadgeändring av 5:9 Motioner samt 13:1 Stadgeändring (se bilaga 4) så vill Erik att motioner ska komma in tidigare. Det är svårt för teknologer att förbereda sig inför motioner i och med att de kommer in så sent. Erik väljer att dra tillbaka sin motion. Den tredje och sista motionen handlade om tidpunkt för sektionsmötet (se bilaga 4). Erik förklarar att möten kan vara långa och utdragna, ifall mötet hålls efter skoltid är detta inte ett problem. På kvällen kan längre och mer givande diskussioner hållas. Motionen inföll mot bakgrund att vid ett tidigare möte så blev det tvunget att avslutas innan alla motioner var klara. Styrelsen svarar på motionen (se bilaga 4). Ztyret håller dessutom på att utvärdera en frivillig mailing-lista som man kan anmäla sig till för att kunna få ta del av sektionsmötena. Förre sektionsordförande Andreas Hollander påpekar att det var ett önskemål från programledningen att hålla dagens möte på förmiddagen, ingen av dessa närvarar trots att det varit aktuellt sedan i våras. Mötet får frågan om det är redo att gå till beslut. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Mötet beslutar att hela motionen som helhet avslås, 1 röst emot. 16 Övriga frågor Styrelsen påkar att några studenter har varit emot vissa beslut, reservationer kan lämnas in senast 2 dagar efter mötet. 17 Nästa möte Nästa möte kommer preliminärt att hållas Mötets avslutande Mötet avslutas. Sekreterare Ado Aganovic Ordförande Robert Freiholtz Justeringsman 1 Justeringsman 2 Gustav Polhem Ola Löfquist Sida 4 av 11

5 Bilaga 1 Budget Ztyret Intäkter Benämning HT 2010 VT 2011 Helår Sektionsavgift Accessoarer Äskning Ränta Sponsring för Zaloonen Totalt Utgifter Benämning HT 2010 VT 2011 Helår Kontorsmateriel Evenemang Glädjeutgifter Bankavgifter PR Sektionsaktivas arr Zaloon investering Azpning Ztyretrum investering Ztyretmöten Sektionsmöten Telefonkostnader Internrepresentation Gåvor Försäkringar Representation övrigt Inzikt Totalt Resultat Robert Freiholtz, Ordförande Ztyret Måns Pihlgård, Kassör Ztyret Sida 5 av 11

6 Bilaga 2 Nominering av valberedning 10/11 Ordförande: Karl Stjärne XXXX Ledamot: Erik Andersson Ledamot: Fredrick Bergström Ledamot: Niclas Nilsson Gustafsson Bilaga Ändring av stadgar Våra stadgar har under en längre tid nu legat ouppdaterade och med diverse fel här och där. Därför har vi här en lista på förslag vi tycker borde göras. För att bringa klarhet i när de olika kommittéernas verksamhetsår ligger så bör stadgarna hänvisa till instruktionerna. Detta gör de redan för två av våra fyra sektionsmöten, men för att underlätta vid ändringar av verksamhetsår bör detta stå under alla våra möten. Ztyret föreslår därför att: I 5:6 och 5:8 lägga till följande punkt: för kommande verksamhetsår välja sektionsaktiva till de Z-teknologkommittéer vars instruktioner så anger. Då det inte står någonstans när webbgruppen skall väljas in bör detta skrivas in i stadgarna. Ztyret föreslår att: I 5:7 lägga till punkten: välja minst två personer till webbgruppen. För att inte stadgarna skall säga två olika saker om samma situation bör vi ändra reglerna angående besluts fattande. Ztyret föreslår att: Punkt tre i 5:11 ändras till: Sida 6 av 11

7 beslut fattas med enkel majoritet (1/2), utom vid de tillfällen då annat anges i stadgarna. Och punkt 1 i 13:2 ändras till: beslut vid två på varandra följande sektionsmöten med kvalificerad majoritet (2/3). Minst två veckor ska ha förflutit mellan mötena. I 6:6 har delar av meningen fallit bort, detta bör ändras så att man kan läsa vad som bör stå där. Ztyret föreslår att: Ändra 6:6 till: ordförande i någon kommitté på får ej vara medlem i Pyret om inte sektionsmötet med kvalificerad majoritet (2/3) anser det lämpligt. Stadgarna som rör våra revisorer är väldigt bestämda gällande antalet revisorer vi har på sektionen. Två. Detta stämmer sällan då vi i vanliga fall har tre revisorer. Därför föreslår Ztyret att: Punkt ett i 11:2 ändras till: har som minst 2 revisorer. Sida 7 av 11

8 Bilaga 4 Motion angående tidpunkt för sektionsmötet: av Erik Sternå Bakgrund: Som alla vet kan sektionsmöten ibland bli långa och utdragna. Detta gäller särskilt ifall deltagarna under på mötet är hungriga och/eller trötta. Ifall mötet hålls efter skoltid (efter kl 17) brukar detta inte vara något större problem, då det vanligtvis bjuds på mat under eller före mötet. Dock om mötet, som idag, hålls på förmiddagen precis innan lunch kan det bli väldigt jobbigt och utdraget. Den gemene studenten börjar i regel bli lite grinig när klockan närmar sig Att ha mötet på förmiddagen inskränker även på mötets frihet till att kunna hysa långa och viktiga diskussioner och det tvingas avbrytas vid en viss tid. Jag yrkar därför att: 1...Pyret aktivt skall verka för att se till att sektionsmötet aldrig infaller på förmiddagen, särskilt inte precis innan lunch. 2...Pyret skall, i det fall nu mötet mot förmodan skulle vara tvunget att infalla innan lunch, se till att mat bjuds på under eller innan mötet. Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter ofta är väldigt upptagna personer, att ha möten på förmiddagen när nästan alla sektionsmedlemmar redan är på Campus Johanneberg medför att mindre av sektionsmedlemmarnas tid går åt spillo. Många sektionsmedlemmar läser på mastersprogram, och kanske inte kan närvara då mötet äger rum på förmiddagen. Det föregående verksamhetsårets fyra sektionsmötet ägde rum på kvällstid, utan att ha hög närvaro av mastersstudenter. Sektionsstyrelsen avser därför att tillgodose de medlemmar som närvarar vid sektionsmötets behov. Däremot, precis som motionären argumenterar, angående behovet av att tillåta viktiga diskussioner att ta tid, är viktigt. Till exempel vid personval, eller inkommandet av många motioner. Därför tycker sektionsstyrelsen att det är vettigt att behålla flexibiliteten, och kunna ha möten på kvällstid. Motionären menar att det ska bjudas på mat vid sektionsmöten vid lunch. Det håller sektionsstyrelsen med om, sektionsstyrelsen tycker att mat ska bjudas oavsett när sektionsmötet äger rum. I det ekonomiska reglementet står det att sektionsstyrelsen har rätt att avsätta ekonomiska medel för mat till sektionsmöten. Tidigare sektionsstyrelser har bjudit på mat för mötesdeltagarna oavsett tidpunkt för sektionsmötet, det avser den nuvarande sektionsstyrelsen att fortsätta med, men anser dock inte att det behövs ett beslut för det. Sida 8 av 11

9 Då varken stadgeändring eller instruktionsändring yrkas innebär det i praktiken ingen skillnad. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Motion om stadgeändring av 5:3 Kallelse till Stormötet: av Erik Sternå Bakgrund: 5:3: "Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Kallelse och förslag till dagordning anslås i sektionslokalen senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet." Studenter är ofta väldigt upptagna personer. Detta gäller även andra funktionella personer på sektionen såsom programansvarige, studievägledare, BEB och liknande. Fallet är även så för de Z-teknologer som börjat på sin Masters-utbildning och kanske läser kurser tillhörande andra program. För alla dessa personer kan det vara svårt att planera inför plötsliga händelser, såsom kallelsen till sektionsmötet som den är idag. Dessutom besöker tyvärr inte alla sektionens medlemmar sektionslokalen, vilket gör det svårt att nå ut till alla studenter. Jag yrkar därför att: ändras så att kallelsen till sektionsmötet måste utgå minst 10 dagar, exklusive mötesdagen, före mötet ändras så att kallelsen även innehåller information om hittills inkomna motioner. För att göra det hela enklare så har jag gjort som Mat-Tina och förberett 3 stycken möjliga utfall av dessa att- satser; 1.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse och förslag till dagordning anslås i sektionslokalen senast tio dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 1 röstas igenom. 2.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse, förslag till dagordning samt redan inkomna motioner anslås i sektionslokalen senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 2 röstas igenom. 3.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse, förslag till dagordning samt redan inkomna motioner anslås i sektionslokalen senast tio dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 2 röstas igenom. Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter är väldigt ofta upptagna personer, därför förläggs sektionsmötet oftast, både av traditionella och mötestekniska skäl, till mitten av veckan. Sida 9 av 11

10 Då motionären yrkar på att kallelsen måste utgå minst tio dagar exklusive mötesdagen, innebär det att då mötet är under mitten av veckan, måste kallelsen anslås under helgen. Fredag eller lördag natt om sektionsmötet inträffar på tisdag eller onsdag. Liksom andra, är även sektionsstyrelsens medlemmar studenter och upptagna. Därför anser vi inte att det bör förutsättas att sektionsstyrelsen ska arbeta då. En del arbete kan visserligen göras i förväg, men då motioner ska sammanställas och skickas ut förutsätter det arbete på helgen. Vidare noterar sektionsstyrelsen att en stor del av sektionens medlemmar inte är i sektionslokalen nattetid vid helger, men är i sektionslokalen dagstid på vardagar. Sektionsstyrelsen ska gå igenom och revidera samtliga av sektionens dokument och lägga fram propositioner vid senare sektionsmöten, innan dessa propositioner framläggs ska sektionsstyrelsen se till så att det finns ett seriöst underlag och en bred förankring inom sektionen. Sektionsstyrelsen vill tydliggöra att det är att-satserna man ska ta ställning till. Även om motionären åberopar Tina Nordtröm, så är motionen tvetydig i utfallsmöjligheterna, då motionären avser att dagordning och motioner ska anslås både sex och tio dagar exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Motion om stadgeändring av 5:9 Motioner samt 13:1 Stadgeändring: av Erik Sternå Notera att ifall hela eller delar av "Motion om stadgeändring av 5:3 Kallelse till Stormötet" inte röstas igenom stryks motsvarande del i denna motion. 5:9: "Motioner inlämnas till Pyret och uppsättes av densamma senast fyra dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. Motioner skall anslås i sektionslokalen. I en och samma motion får inte behandla frågor av olika beskaffenhet. Personer som omfattas av en motion skall kontaktas av Pyret senast tre dagar före mötet, exklusive mötesdagen." 13:1: "Stadgeändrande motion skall skriftligen inlämnas till Pyretsenast sex dagar, exlusive mötesdagen, före sektionsmötet." Dessa stadgar gör det svårt för gemene Z-teknolog att skicka in motioner till sektionsmötet, samt förbereda sig på vad de motioner som tas upp vid mötet innebär. När kallelsen kommer, 6 dagar före mötet, måste den som önskar skicka in en motion författa och skicka in den snabbt (inom endast 2 dagar), såvida det inte är en motion om en stadgeändring, då den måste Sida 10 av 11

11 författas och skickas in redan innan kallelsen kommit. Dessutom är det några småfel som smugit sig in i dessa motioner som behöver rättas till. Jag yrkar därför att: 1... motioner som inte omfattar stadgeändring inlämnas till Pyret senast 6 dagar innan sektionsmötet. Dessutom ska alla motioner inlämnas skriftligen. Alltså kommer första meningen i 5.9 att formuleras på följande sätt: "Motioner inlämnas skriftligen till Pyret och uppsättes av densamma senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet." 2... personer som omfattas av en motion informeras särskilt om detta samt motionen så snart som möjligt efter det att Pyret mottagit motionen, dock senast dagen efter motionstopp. Alltså formuleras sista meningen i 5.9 om till "Personer som omfattas av en motion skall kontaktas av Pyret snarast möjligt, dock senast sex dagar före mötet, exklusive mötesdagen. samt att 13.1 ändras på följande sätt: 3... motioner om stadgeändringar skall inlämnas skriftligen till Pyret senast 10 dagar före mötet, istället för 6 som det är idag. Dessutom särskrivs "Pyretsenast". Alltså formuleras 13.1 om till "Stadgeändrande motion skall skriftligen inlämnas till Pyret senast tio dagar, exlusive mötesdagen, före sektionsmötet." Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter är väldigt ofta upptagna personer, och anser inte heller att två dagar är en rimlig tid att skriva en motion på. Men sektionsstyrelsen vet också om att det är fysikaliskt möjligt att skriva en motion innan kallelsen har utkommit. Sektionsstyrelsen håller med om att motioner bör lämnas in skrfitligen och noterar detta inför kommande revidering av sektionens dokument. Sektionsstyrelsen ställer sig tveksamt till formuleringen att person ska kontaktas snarast, men senast, utan anser att det räcker med senast. Då snarast kan vara ögonblicket innan senast, anser sektionsstyrelsen att formuleringen kan förbättras. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Sida 11 av 11

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45 Protokoll Sektionsmöte Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45 Närvarande: 80 Z-teknologer Jonas Sjöberg, Programansvarig Z Bengt-Erik Bengtsson, hedersmedlem Jonas Fredriksson, inspektor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer