Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp HB3 Klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45"

Transkript

1 Protokoll Sektionsmöte Lp HB3 Klockan Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten 10/11 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Robert Freiholtz. 2 Val av mötesordförande Ztyrets ordförande Robert Freiholtz föreslås och godkännes. 3 Val av mötessekreterare Ztyrets sekreterare Ado Aganovic föreslås och godkännes. 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare Gustav Polhem och Ola Löfquist föreslås och väljs enhälligt. 5 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet fann att mötet varit stadgeenligt utlyst. 6 Fastställning av dagordning Dagordningen godkännes enhälligt. 7 Statistik Rösträknarna sammanställde statistik på de närvarande, denna utföll på följande vis: 30 stycken ettor 31 stycken tvåor 14 stycken treor 2 stycken fyror eller högre 29 av dessa är föreningsaktiva 8 Information Zexet: Har under nollningen arrangerat cowboysittning och bastukalas. Nu till helgen ska en gasque hållas tillsammans med ZØK. Framöver planeras aspning, första mötet hålls ikväll. Sida 1 av 11

2 SNZ: Under nollningen hade de hand om herrmiddagen, men nu står kursnämnder på agendan. Bland annat ska nya kursutvärderare utses samt att man tagit fram en ny kortare mall som förhoppningsvis kommer leda till att fler orkar svara, vilket är mycket önskvärt. För övrigt ges snabb information om olika kurser i grundutbildningen och hur dessa ska ses över på underlag av tidigare utvärderingar. Daltonz: Har under nollningen hållit i massa olika arrangemang- bastukalas, daltonzmys, hjälpt Zexet med burgare, häfv och nollpoquarlen. En bokbytardag hölls i LP1, vilket är en dag då Z-teknologer från olika årskurser ska kunna byta kurslitteratur med varandra. Nu planerar de sitt andra arrangemang- en pokerkväll med inslag av andra spel. Deras aspning börjar också inom kort. ArgZ: Kunde inte närvara, men skickade ett mail som informerade om vad de håller på med för tillfället. Mötesordförande läste upp mailet som främst handlade om den kommande ZMART-dagen som kommer hållas onsdagen den 24:e november. ZIF: Har under nollningen tagit hand om togasittningen och stadsrundvandringen. CM i volleyboll hade de hand om nyligen samtidigt som de dragit igång innebandy på lördagar i kårhuset. En fifaturnering kommer också att hållas snart. Pyret: Håller just nu i sitt första sektionsmöte, kanske faller det lite på formaliteten av den orsaken. Har precis startat upp verksamheten, alla har kommit in i sina poster i utskotten etc. Dessutom har de nyligen fått sina accesser fulltaliga samt fått nya Ztyretskjortor. Höll under nollningen stadsrundvandringen tillsammans med ZIF. Har gjort stadgar och ekonomiskt reglemente reglerbara samtidigt som de letar efter en lösning för att skicka ut mass-mail. Ztyrets phixare Samir är ansvarig för Zaloonrenoveringen. Just nu jagas Akademiska Hus för att kunna medfinansiera renoveringen. En ny ekonomisk plan ska läggas upp. ZØK: Har fått mycket positiv respons från nollningen i och med att svar från nollsamtalen kommit in. De har givit ut enkäter för aspning. Kåren: Andreas Robertsson informerar om vad som händer på kåren. I morgon är det kårens dag, en mässa nere i kårhuset med alla kommittéer och föreningar. En hoppborg, portabel bastu från bastukommittéen och robotföreningen kommer vara där med flera. Dagen börjar och slutar Mot kvällen kommer pris för bästa nolluppdrag och årets teknolog att utdelas. Därefter komme r Soran Ismail att uppträda, allt detta börjar i kårrestaurangen. För övrigt så har Chalmers tekniska högskola valt att ett medlemskap i kåren ska vara en förutsättning för att studera för alla studenter. Kåren har öppnat en ny restaurang på Lindholmen och dessutom har John L's bytt namn och nyöppnat som J.A. Pripps. Sida 2 av 11

3 9 Års- och Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Z-sektionens revisor, Jonas Krook, har gått igenom alla kommittéers bokföringar. Överlag ser allt bra ut, men dessvärre är alla bokföringar inte godkända. ArgZ och ZIF måste vara klara med sina bokföringar innan Ztyret kan få sin ansvarsfrihet. Halvårsboksluten ser bra ut, de enda som man ännu väntar på är Daltonz. Förre sektionsordförande Andreas Hollander yrkade på att berättelsen skulle bordläggas till nästa möte eftersom beslut om ansvarsfrihet inte kunde infalla idag. Yrkandet beviljas enhälligt genom acklamation. 10 Ställningstagande inför ansvarsfrihet Det yrkas att punkten bordlägges till nästa möte eftersom Ztyret inte kan få sin sin ansvarsfrihet. Yrkandet beviljas enhälligt genom acklamation. 11 Sektionsavgift för kommande verksamhetsår Ztyret avser inte ändra på sektionsavgiften som ligger på 40 kr per termin. Mötet beslutar enhälligt att samma avgift kvarstår. 12 Budget för innevarande verksamhetsår Pyrets kassör presenterar årets budget (bilaga 1). En diskussion om renoveringen av Zaloonen kom upp och mycket frågor kring var pengarna tas ifrån kom upp. Bland annat finns det en Zaloonenfond och förra året lovade Petter en summa pengar, men huruvida detta erbjudande fortfarande kvarstår är oklart. Dock finns det andra möjligheter till sponsring. En fråga som kom upp var varför Z-sektionen ger pengar till G.U.D. Svaret var att dessa tar hand om hela kårens nätverk. Pyret berättar också att telefonen i Ztyretrummet ska stängas ner för att hålla nere på telefonkostnader. Budgeten för innevarande verksamhetsår godkändes enhälligt. 13 Val av valberedning De nominerade till valberedningen (bilaga 2) presenterar sig. Erik Andersson väljs in i sin frånvaro. De nominerade väljs in i klump, beslutet var enhälligt. 14 Ändring av stadga Stadgeändringar visas upp från föregående sektionsmöte (bilaga 3). Stadgeändringar måste godkännas två gånger och av kåren innan ändringar kan göras. Pyret reserverar för redaktionella ändringar, dock ej av innehållet. Alla stadgeändringar tas i en klump, beslutet var enhälligt. 15 Motioner Tre motioner hade inkommit från Erik Sternå (se bilaga 4) och han presenterar dessa. När det gäller den motion 5:3 Kallelse till Stormötet berättar Erik att det idag är stadgeenligt hur kallelsen till sektionsmöten sker. Men eftersom studenter är upptagna personer så kan detta ge upphov till problem för funktionella personer. Många Z- teknologer som läser sin masterutbildning har svårt att ta sig in till sektionsmötena. Erik vill att att kallelsen ska utgå 10 dagar, exklusive mötesdagen, före mötet. Sida 3 av 11

4 Sektionsstyrelsen svara på motionen (se bilaga 4). Det diskuteras huruvida 10 eller 6 dagar är bättre, olika åsikter och för- och nackdelar förs fram. Mötet får frågan om det är redo att gå till beslut. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Mötet beslutar att hela motionen som helhet avslås, 1 röst emot. När det gäller motionen om stadgeändring av 5:9 Motioner samt 13:1 Stadgeändring (se bilaga 4) så vill Erik att motioner ska komma in tidigare. Det är svårt för teknologer att förbereda sig inför motioner i och med att de kommer in så sent. Erik väljer att dra tillbaka sin motion. Den tredje och sista motionen handlade om tidpunkt för sektionsmötet (se bilaga 4). Erik förklarar att möten kan vara långa och utdragna, ifall mötet hålls efter skoltid är detta inte ett problem. På kvällen kan längre och mer givande diskussioner hållas. Motionen inföll mot bakgrund att vid ett tidigare möte så blev det tvunget att avslutas innan alla motioner var klara. Styrelsen svarar på motionen (se bilaga 4). Ztyret håller dessutom på att utvärdera en frivillig mailing-lista som man kan anmäla sig till för att kunna få ta del av sektionsmötena. Förre sektionsordförande Andreas Hollander påpekar att det var ett önskemål från programledningen att hålla dagens möte på förmiddagen, ingen av dessa närvarar trots att det varit aktuellt sedan i våras. Mötet får frågan om det är redo att gå till beslut. Sektionsmötet är redo att gå till beslut. Mötet beslutar att hela motionen som helhet avslås, 1 röst emot. 16 Övriga frågor Styrelsen påkar att några studenter har varit emot vissa beslut, reservationer kan lämnas in senast 2 dagar efter mötet. 17 Nästa möte Nästa möte kommer preliminärt att hållas Mötets avslutande Mötet avslutas. Sekreterare Ado Aganovic Ordförande Robert Freiholtz Justeringsman 1 Justeringsman 2 Gustav Polhem Ola Löfquist Sida 4 av 11

5 Bilaga 1 Budget Ztyret Intäkter Benämning HT 2010 VT 2011 Helår Sektionsavgift Accessoarer Äskning Ränta Sponsring för Zaloonen Totalt Utgifter Benämning HT 2010 VT 2011 Helår Kontorsmateriel Evenemang Glädjeutgifter Bankavgifter PR Sektionsaktivas arr Zaloon investering Azpning Ztyretrum investering Ztyretmöten Sektionsmöten Telefonkostnader Internrepresentation Gåvor Försäkringar Representation övrigt Inzikt Totalt Resultat Robert Freiholtz, Ordförande Ztyret Måns Pihlgård, Kassör Ztyret Sida 5 av 11

6 Bilaga 2 Nominering av valberedning 10/11 Ordförande: Karl Stjärne XXXX Ledamot: Erik Andersson Ledamot: Fredrick Bergström Ledamot: Niclas Nilsson Gustafsson Bilaga Ändring av stadgar Våra stadgar har under en längre tid nu legat ouppdaterade och med diverse fel här och där. Därför har vi här en lista på förslag vi tycker borde göras. För att bringa klarhet i när de olika kommittéernas verksamhetsår ligger så bör stadgarna hänvisa till instruktionerna. Detta gör de redan för två av våra fyra sektionsmöten, men för att underlätta vid ändringar av verksamhetsår bör detta stå under alla våra möten. Ztyret föreslår därför att: I 5:6 och 5:8 lägga till följande punkt: för kommande verksamhetsår välja sektionsaktiva till de Z-teknologkommittéer vars instruktioner så anger. Då det inte står någonstans när webbgruppen skall väljas in bör detta skrivas in i stadgarna. Ztyret föreslår att: I 5:7 lägga till punkten: välja minst två personer till webbgruppen. För att inte stadgarna skall säga två olika saker om samma situation bör vi ändra reglerna angående besluts fattande. Ztyret föreslår att: Punkt tre i 5:11 ändras till: Sida 6 av 11

7 beslut fattas med enkel majoritet (1/2), utom vid de tillfällen då annat anges i stadgarna. Och punkt 1 i 13:2 ändras till: beslut vid två på varandra följande sektionsmöten med kvalificerad majoritet (2/3). Minst två veckor ska ha förflutit mellan mötena. I 6:6 har delar av meningen fallit bort, detta bör ändras så att man kan läsa vad som bör stå där. Ztyret föreslår att: Ändra 6:6 till: ordförande i någon kommitté på får ej vara medlem i Pyret om inte sektionsmötet med kvalificerad majoritet (2/3) anser det lämpligt. Stadgarna som rör våra revisorer är väldigt bestämda gällande antalet revisorer vi har på sektionen. Två. Detta stämmer sällan då vi i vanliga fall har tre revisorer. Därför föreslår Ztyret att: Punkt ett i 11:2 ändras till: har som minst 2 revisorer. Sida 7 av 11

8 Bilaga 4 Motion angående tidpunkt för sektionsmötet: av Erik Sternå Bakgrund: Som alla vet kan sektionsmöten ibland bli långa och utdragna. Detta gäller särskilt ifall deltagarna under på mötet är hungriga och/eller trötta. Ifall mötet hålls efter skoltid (efter kl 17) brukar detta inte vara något större problem, då det vanligtvis bjuds på mat under eller före mötet. Dock om mötet, som idag, hålls på förmiddagen precis innan lunch kan det bli väldigt jobbigt och utdraget. Den gemene studenten börjar i regel bli lite grinig när klockan närmar sig Att ha mötet på förmiddagen inskränker även på mötets frihet till att kunna hysa långa och viktiga diskussioner och det tvingas avbrytas vid en viss tid. Jag yrkar därför att: 1...Pyret aktivt skall verka för att se till att sektionsmötet aldrig infaller på förmiddagen, särskilt inte precis innan lunch. 2...Pyret skall, i det fall nu mötet mot förmodan skulle vara tvunget att infalla innan lunch, se till att mat bjuds på under eller innan mötet. Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter ofta är väldigt upptagna personer, att ha möten på förmiddagen när nästan alla sektionsmedlemmar redan är på Campus Johanneberg medför att mindre av sektionsmedlemmarnas tid går åt spillo. Många sektionsmedlemmar läser på mastersprogram, och kanske inte kan närvara då mötet äger rum på förmiddagen. Det föregående verksamhetsårets fyra sektionsmötet ägde rum på kvällstid, utan att ha hög närvaro av mastersstudenter. Sektionsstyrelsen avser därför att tillgodose de medlemmar som närvarar vid sektionsmötets behov. Däremot, precis som motionären argumenterar, angående behovet av att tillåta viktiga diskussioner att ta tid, är viktigt. Till exempel vid personval, eller inkommandet av många motioner. Därför tycker sektionsstyrelsen att det är vettigt att behålla flexibiliteten, och kunna ha möten på kvällstid. Motionären menar att det ska bjudas på mat vid sektionsmöten vid lunch. Det håller sektionsstyrelsen med om, sektionsstyrelsen tycker att mat ska bjudas oavsett när sektionsmötet äger rum. I det ekonomiska reglementet står det att sektionsstyrelsen har rätt att avsätta ekonomiska medel för mat till sektionsmöten. Tidigare sektionsstyrelser har bjudit på mat för mötesdeltagarna oavsett tidpunkt för sektionsmötet, det avser den nuvarande sektionsstyrelsen att fortsätta med, men anser dock inte att det behövs ett beslut för det. Sida 8 av 11

9 Då varken stadgeändring eller instruktionsändring yrkas innebär det i praktiken ingen skillnad. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Motion om stadgeändring av 5:3 Kallelse till Stormötet: av Erik Sternå Bakgrund: 5:3: "Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Kallelse och förslag till dagordning anslås i sektionslokalen senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet." Studenter är ofta väldigt upptagna personer. Detta gäller även andra funktionella personer på sektionen såsom programansvarige, studievägledare, BEB och liknande. Fallet är även så för de Z-teknologer som börjat på sin Masters-utbildning och kanske läser kurser tillhörande andra program. För alla dessa personer kan det vara svårt att planera inför plötsliga händelser, såsom kallelsen till sektionsmötet som den är idag. Dessutom besöker tyvärr inte alla sektionens medlemmar sektionslokalen, vilket gör det svårt att nå ut till alla studenter. Jag yrkar därför att: ändras så att kallelsen till sektionsmötet måste utgå minst 10 dagar, exklusive mötesdagen, före mötet ändras så att kallelsen även innehåller information om hittills inkomna motioner. För att göra det hela enklare så har jag gjort som Mat-Tina och förberett 3 stycken möjliga utfall av dessa att- satser; 1.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse och förslag till dagordning anslås i sektionslokalen senast tio dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 1 röstas igenom. 2.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse, förslag till dagordning samt redan inkomna motioner anslås i sektionslokalen senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 2 röstas igenom. 3.Andra meningen i 5.3 ändras till "Kallelse, förslag till dagordning samt redan inkomna motioner anslås i sektionslokalen senast tio dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet.", givet att endast att-sats 2 röstas igenom. Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter är väldigt ofta upptagna personer, därför förläggs sektionsmötet oftast, både av traditionella och mötestekniska skäl, till mitten av veckan. Sida 9 av 11

10 Då motionären yrkar på att kallelsen måste utgå minst tio dagar exklusive mötesdagen, innebär det att då mötet är under mitten av veckan, måste kallelsen anslås under helgen. Fredag eller lördag natt om sektionsmötet inträffar på tisdag eller onsdag. Liksom andra, är även sektionsstyrelsens medlemmar studenter och upptagna. Därför anser vi inte att det bör förutsättas att sektionsstyrelsen ska arbeta då. En del arbete kan visserligen göras i förväg, men då motioner ska sammanställas och skickas ut förutsätter det arbete på helgen. Vidare noterar sektionsstyrelsen att en stor del av sektionens medlemmar inte är i sektionslokalen nattetid vid helger, men är i sektionslokalen dagstid på vardagar. Sektionsstyrelsen ska gå igenom och revidera samtliga av sektionens dokument och lägga fram propositioner vid senare sektionsmöten, innan dessa propositioner framläggs ska sektionsstyrelsen se till så att det finns ett seriöst underlag och en bred förankring inom sektionen. Sektionsstyrelsen vill tydliggöra att det är att-satserna man ska ta ställning till. Även om motionären åberopar Tina Nordtröm, så är motionen tvetydig i utfallsmöjligheterna, då motionären avser att dagordning och motioner ska anslås både sex och tio dagar exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Motion om stadgeändring av 5:9 Motioner samt 13:1 Stadgeändring: av Erik Sternå Notera att ifall hela eller delar av "Motion om stadgeändring av 5:3 Kallelse till Stormötet" inte röstas igenom stryks motsvarande del i denna motion. 5:9: "Motioner inlämnas till Pyret och uppsättes av densamma senast fyra dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet. Motioner skall anslås i sektionslokalen. I en och samma motion får inte behandla frågor av olika beskaffenhet. Personer som omfattas av en motion skall kontaktas av Pyret senast tre dagar före mötet, exklusive mötesdagen." 13:1: "Stadgeändrande motion skall skriftligen inlämnas till Pyretsenast sex dagar, exlusive mötesdagen, före sektionsmötet." Dessa stadgar gör det svårt för gemene Z-teknolog att skicka in motioner till sektionsmötet, samt förbereda sig på vad de motioner som tas upp vid mötet innebär. När kallelsen kommer, 6 dagar före mötet, måste den som önskar skicka in en motion författa och skicka in den snabbt (inom endast 2 dagar), såvida det inte är en motion om en stadgeändring, då den måste Sida 10 av 11

11 författas och skickas in redan innan kallelsen kommit. Dessutom är det några småfel som smugit sig in i dessa motioner som behöver rättas till. Jag yrkar därför att: 1... motioner som inte omfattar stadgeändring inlämnas till Pyret senast 6 dagar innan sektionsmötet. Dessutom ska alla motioner inlämnas skriftligen. Alltså kommer första meningen i 5.9 att formuleras på följande sätt: "Motioner inlämnas skriftligen till Pyret och uppsättes av densamma senast sex dagar, exklusive mötesdagen, före sektionsmötet." 2... personer som omfattas av en motion informeras särskilt om detta samt motionen så snart som möjligt efter det att Pyret mottagit motionen, dock senast dagen efter motionstopp. Alltså formuleras sista meningen i 5.9 om till "Personer som omfattas av en motion skall kontaktas av Pyret snarast möjligt, dock senast sex dagar före mötet, exklusive mötesdagen. samt att 13.1 ändras på följande sätt: 3... motioner om stadgeändringar skall inlämnas skriftligen till Pyret senast 10 dagar före mötet, istället för 6 som det är idag. Dessutom särskrivs "Pyretsenast". Alltså formuleras 13.1 om till "Stadgeändrande motion skall skriftligen inlämnas till Pyret senast tio dagar, exlusive mötesdagen, före sektionsmötet." Sektionsstyrelsens svar Sektionsstyrelsen vet om att studenter är väldigt ofta upptagna personer, och anser inte heller att två dagar är en rimlig tid att skriva en motion på. Men sektionsstyrelsen vet också om att det är fysikaliskt möjligt att skriva en motion innan kallelsen har utkommit. Sektionsstyrelsen håller med om att motioner bör lämnas in skrfitligen och noterar detta inför kommande revidering av sektionens dokument. Sektionsstyrelsen ställer sig tveksamt till formuleringen att person ska kontaktas snarast, men senast, utan anser att det räcker med senast. Då snarast kan vara ögonblicket innan senast, anser sektionsstyrelsen att formuleringen kan förbättras. Sektionsstyrelsen yrkar därför för avslag på motionen i sin helhet. Sida 11 av 11

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-05-21, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer