FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN"

Transkript

1 FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

2 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 STYRELSEN Styrelsens sammansättning Ordförande Anna Eriksson Laxå kommun Vice ordförande Lena Widing Örebro kommun Kassör Lars Carlsson Länsbygderådet Ledamot Anders Johansson Coompanion, Kooperativ utveckling i Örebro län Ledamot Margareta Johansson Örebro läns Idrottsförbund Ledamot Agneta Stål Örebro läns landsting Ledamot Örjan Samuelsson Stiftelsen Activa Ersättare Hans Andersson Stiftelsen Cesam Ersättare Linda Nors Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Ersättare Sivert Gustafsson Länsbygderådet Ersättare Maria Berdén-Evertsson Lindesbergs kommun Revisor Mårten Blomqvist Kumla kommun Revisor Carl-Gustaf Thunström Verdandi Revisorsersättare Ann-Mari Wulfstrand Verdandi Valberedningen Susanne Grundström Föreningen L&SEK Mårten Blomqvist Kumla kommun Ann-Mari Wulfstrand Verdandi Styrelsens arbete Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, 7 au-sammanträden per telefon samt planerat och genomfört föreningens årsmöte den 28 mars på ABF i Örebro. Verksamheten 2012 har styrts av föreningens verksamhetsplan som är formulerad utifrån Regionförbundets avtal och föreningens egna syften och ändamål. Styrelsen tillsammans med verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för att verksamhetsplanen följs och arbetet rapporteras och diskuteras löpande på föreningens styrelsemöten. Genomförandeansvaret för respektive punkt i verksamhetsplanen är fördelat mellan föreningens medlemmar. Detta ansvar regleras till viss del i avtal mellan föreningen L&SEK och respektive medlem och avser då såväl arbetsuppgifter som pengar. Under 2012 har mycket av styrelsens tid ägnats åt strategiska långsiktiga frågor. En ny EUprogramperiod kommer närmare och det pågår diskussioner om hur de nya programmen skall utformas. Styrelsen har bedömt att det är viktigt att följa hur frågan utvecklas. En annan aktuell fråga är formandet av ett regionlat ideellt utvecklingscentrum kring den sociala ekonomin som Örebro läns landsting arbetar med och där föreninen L&SEKs styrelse utsetts till referensgrupp. Två frågor som fått fasta punkter på styrelsens dagordning och som kommer att ha en fortsatt hög prioritet under

3 Coompanion utför kostnadsfria informations- och rådgivningsinsatser för L&SEKs räkning samt deltar i det allmänna opinions- och utvecklingsarbetet inom hela området Lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Länsbygderådet ger rådgivning och verksamhetsstöd till länets bygdegrupper och verkar för mobilisering av fler grupper som arbetar för bygdens utveckling och tillväxt samt är nätverksbyggare och samverkanspart som stimulerar och stödjer samarbetet mellan den sociala ekonomin, offentliga sektorn och den privata sektorn. ABF Örebro län arbetar med föreläsningar och seminarier om ämnen kring lokal utveckling och social ekonomi, för att bilda opinion och öka kunskapen. Arbetet sker inom Eldsjälsakademin som samlar arrangörer av seminarier, föreläsningar, kurser och studiecirklar. Ko-lugn, Susanne Grundströms enskilda firma utför arbetet som verksamhetsledare. I uppdraget ligger att se till att föreningen arbetar enligt de uppdrag som finns samt svara för föreningens administrativa uppgifter. Anders Samuelson hanterar föreningens ekonomi, fakturering, bokföring och ekonomiska rapporter till föreningens styrelse och regionförbundet samt upprättar föreningens årsbokslut. 3(8) KUNSKAP OCH KOMPETENS Eldsjälsakademin ABF Örebro län har samordnaransvaret för Eldsjälsakademin som bildats för att inspirera och bidra med kunskap i det lokala utvecklingsarbetet och för att påverka opinionsbildningen i dessa frågor. Akademin vill samla det utbildningsutbud för föreningsliv, ideell sektor och beslutsfattare som finns hos länets aktörer inom området. I utbudet finns föredrag, kurser och studiecirklar. Verksamheten utvecklas i samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och föreningar. Under våren gästades styrelsen av Örebro universitet för ett första givande samtal som resulterade i att de delar av deras kursutbud som har speciell bäring på social ekonomi nu också finns med inom L&SEKs Eldsjälsakademis utbud. I Mars gästade Maja Söderberg Eldsjälsakademin! Maja är författare till boken "Majas klimatmat recept och inspiration för en hållbar livsstil" men även ledamot i Tolgs sockenråd och initiativtagare till 2011 års landsbygdsinnovation Mobil samåkning. Mobilsamåkning gör det enkelt för bybor att samordna sina resor. Maja höll en inspirationsföreläsning där hon även berättade hur Mobil samåkning rent praktiskt går till. Länsbygderådet var medarrangör. I maj föreläste stresspedagogen Annelie Axelsson Lind om stresshantering och medveten närvaro. För mycket stress är ett av våra stora samhällsproblem och stressrelaterad ohälsa drabbar inte minst eldsjälar. Eldsjälsakademins hemsida flyttades under våren till den mer välbesökta sidan hos ABF Örebro läns föreläsningsverksamhet, Tankarnas trädgård. Där får fler människor tillgång till och kunskap om Eldsjälsakademins syfte och arrangemang. Under hösten var tanken att avsluta med ett lite mer omfattande program och det planerades för en halvdag med information, fortbildning och underhållning och en chans att dela tankar om vad det finns för önskemål om Eldsjälsakademins framtid. Under hösten har det förts en del resonemang om Eldsjälsakademins framtid. Styrelsen tycker att det är ett bra koncept men det behöver en djupare förankring i målgruppen. Hållbar utveckling Länsbygderådet arbetar aktivt för att få igång ett omställningsarbete för ett hållbarare samhälle. Årets Framtidsvecka genomfördes under tidig höst och Länsbygderådet var delaktig i en rad arrangemang i 3

4 4(8) samarbete med länets LEADER-områden. Länsbygderådet stod också själva som arrangör av ett seminarium för offentliga beslutsfattare om Energi- och klimatprogrammet samt för en diskussionskväll på biografen Roxy där filmen Transition 2,0 visades. Länsstyrelsen och Regionförbundet Örebro genomförde ett antal dialogträffar i det gemensamma projektet Klimat och energi för att ta fram ett regionalt program. Länsbygderådet deltog i samtliga träffar och hade deltagare i arbetsgrupperna samt lämnade in remissyttrande inför slutskrivningen av programmet. Inför genomförandet av programmet har länsbygderådet genomfört ett samråd med Regionförbundet om olika åtgärder som Länsbygderådet kan medverka i och har erbjudits plats i referensgruppen. Socialt företagande Coompanion Dalarna, Västmanland och Örebro har fått uppdraget av Västerås stift att inom ESFprojektet Aktör för välfärd utbilda Svenska kyrkans personal i entreprenörskap. Utbildningen har börjat under hösten 2012 och kommer att pågå För Örebros del ingår församlingarna i den norra länsdelen i projektet. Intresset för socialt företagande är fortsatt stort. Under året har Coompanion Örebro genomfört två större utbildningar för personer med ett direkt intresse/behov av att starta sociala företag. Processen för uppstart av sociala företag är och ska vara relativt lång. Därför kommer resultatet av dessa utbildningar att börja synas tidigast under Coompanion har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial med tillhörande kursledning för uppstart av Bredbandsföreningar. Detta för att ge de som vill starta denna typ av ekonomisk förening bästa möjliga stöd i processen. Coompanion är projektägare för socialfondsprojektet KUSE+ där ca 400 anställda i ca 50 sociala företag får kompetensutveckling. På uppdrag av Stiftelsen Activa har Coompanion genomfört en kurs i socialt företagande i Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora. Kursen har samlat ca 25 deltagare. Forskning Föreningen L&SEK ser det som angeläget att ha ett gott samarbete med Örebro universitet dels med tanke på Eldsjälsakademin som är i sin linda men också för att få igång en dialog kring aktuell forskning och tänkta forskningsprojekt kring lokal utveckling och social ekonomi. Under våren hade styrelsen besök av representanter från universitetet och en bra grund för fortsatt samarbete lades. INNOVATIONER OCH ENTREPRENÖRSKAP Rådgivning Coompanion ger kostnadsfri information och rådgivning om kooperation och kooperativt företagande och annat liknande företagande inom den sociala ekonomin. Det innebär i första hand att ge allmän information om kooperativ som verksamhetsform och riktad rådgivning till grupper och organisationer inom den sociala ekonomin som är på väg att förverkliga en affärsidé. En del av rådgivningen är riktad till lokala grupper inför start och genomförande av lokala utvecklingsprojekt. Därutöver är Coompanion engagerade i det allmänna arbetet med att stärka den sociala ekonomins villkor och förutsättningar i länet. Coompanion deltar i utåtriktade aktiviteter såsom möten, träffar, konferenser och utbildningar som syftat till att höja statusen för, och kunskaperna om, den lokala utvecklingen och den sociala ekonomin. Genom projekt PLUS har Coompanion deltagit som arrangör och finansiär av Global Entrepreneurship Week i Örebro den november Den 14 november hade Coompanion ansvar för seminariet Sociala innovationer. Som en inledning till detta seminarium delades utmärkelsen Årets Eldsjäl ut. Bredsjö kulturkooperativ spelade upp föreställningen Kooperation in action som ett led i Kooperationens år. Ett trettiotal personer deltog på seminariet där flera av länets aktörer inom den sociala ekonomin deltog. 4

5 Tillsammans med Cesam har Coompanion haft rådgivningar och informationsmöten med en grupp personer med somaliskt ursprung samt en grupp med romskt ursprung för att med hjälp av mer anpassad rådgivning visa på möjligheten att starta och driva företag. Här finns tankar på att mera handfast starta upp ett socialt företag som sedan kan tas över av målgruppen så snart det är möjligt. Coompanion jobbar mycket aktivt i en rad sammanhang och grupperingar, exempelvis så har de medverkat till regionförbundets nya strategi för Innovationer och entreprenörskap. Den sociala ekonomin och Coompanions arbete har tack vare detta blivit synliggjort för fler och Coompanion kommer fortsättningsvis att vara delaktiga i arbetet med att genomföra handlingsplanen som fastställts av regionförbundet. Som ett led i detta deltog Coompanion i REGLAB:s (forum för lärande om regional utveckling) möte om sociala innovationer. Från andra län konstaterades att man i Örebro ligger i framkant i dessa frågor inte minst med tanke på de tydliga skrivningar som finns i RUS:en. Coompanion deltar i Länsstyrelsens initiativ Bästa supporten där länets företagsfrämjande organisationer och myndigheter besöker länets kommuner som en slags minimässa och deltar också i Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp Stödja entreprenörer som har till syfte att ge bästa möjliga rådgivning till entreprenörer inom alla sektorer som vill söka stöd i Landsbygdsprogrammet. Under året har Bästa supporten besökt Loka Brunn, Laxå, Ervalla, Lindesberg och Kumla. Ett stort antal personer har fått information av de aktörer som varit på plats Coompanion har deltagit vid samtliga tillfällen. Vid ett stormöte i Tysslinge deltog Coompanion för att berätta om formen kooperativ hyresrätt och gav ett exempel från Lunger i Arboga där den lokala utvecklingsgruppen som drivs som en ekonomisk förening bygger och äger hyresrätter. Som en följd av detta arrangerade Coompanion ett studiebesök till Lunger. Coompanion har också deltagit på ett antal träffar för kulturentreprenörer i Ljusnarsbergs kommun och informerat om olika samverkansformer för företag. Under 2012 har åtta nya ekonomiska föreningar med totalt 41 delägare bildats med direkt stöd av Coompanion personer har fått rådgivning, information eller utbildning av Coompanion. Då Coompanion under året inrättat en ny tjänst i form av onlinerådgivning är det mycket sannolikt att betydligt fler av länets nya ekonomiska föreningar har haft indirekt stöd via Coompanions rådgivning. Unga vuxna är en prioriterad målgrupp och därför har Coompanion under senaste delen av året samverkan med UF, Communicare och Drivhuset börjat fördjupas. Bl.a. kan nämnas att två av Coompanions rådgivare är mentorer till UF företag. Länsbygderådet har vid flera tillfällen besvarat frågor från byalag och vägsamfälligheter om bredband, finansieringsalternativ och kontaktvägar. Länsbygderådet har också deltagit i möten med Svartå utvecklingsgrupp med anledning av postens planer på att ta bort postservicen från Svartå och hänvisa kunderna till Degerfors och deltagit i ett möte med ICA och länsstyrelsen om lanthandlen och service på landsbygden. Ekonomiskt stöd Utvecklingsinitiativ och landsbygdsföretag behöver fler och bättre möjligheter till finansiering. Via Regionalfondsprojektet PLUS arbetar Coompanion på strategisk nivå för att finna nya lösningar till finansiering vid utveckling och start av verksamheter inom den sociala ekonomin. Coompanion Örebro har också uppdraget att leda Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för Kapitalförsörjning på landsbygden. Denna arbetsgrupp har under 2012 levererat sin slutrapport. Rapporten visar på behovet att, under kommande strukturfondsperiod, fortsätta arbeta för fler alternativa former för finansiering. I flera län arbetas nu för att behålla Kreditgarantiföreningarna och ändra inriktning på dem mot den sociala ekonomin. Kanske kan detta också vara något för Örebro län? Coompanion deltar alltså aktivt i utveckling av s.k. Sparbolag samt användande av Crowdfounding och Crowdsoucing. Länsbygderådet deltog i årets Lokalekonomidagar i Sätrabrunn då flera exempel på finansieringsalternativ presenterades och diskuterades. 5(8) 5

6 Lokala partnerskap Länsbygderådet har representanter i såväl LEADER Bergslagen som LEADER Mellansjölandet. Föreningen L&SEK följer diskussionen om hur LEADER och/eller ev andra lokala partnerskap kommer att formeras i ett ev nytt landsbygdsprogram. Fram till dess informerar vi om de möjligheter som finns idag till utveckling genom LEADER-metoden. Genom Hela Sverige skall levas arbete på riksnivå har Länsbygderådet initierat diskussioner i L&SEKs styrelse om kommande programperiod och strukturfondernas användning regionalt. Regionalt utvecklingscentrum Styrelsen arbetar nära Örebro läns landsting kring bildandet av ett regionalt utvecklingscentrum för ideell sektor. Under våren planerade vi tillsammans med Cesam och Örebro läns landsting för genomförandet av en workshop för föreningen L&SEKs medlemmar och andra intressenter. I början av september genomfördes den och den lockade ca 25 deltagare, representerande kommuner och organisationer i länet. Utgångspunkten för seminariet var Vad behövs för att stärka sociala innovationer och den sociala ekonomin i länet? Många intressanta diskusisoner blev det och seminariet utmynnande bl. a. i ett förslag om att föreningen L&SEKs styrelse skall utgöra referensgrupp till Anders Bro på landstinget som har uppdraget att utreda frågan och komma med ett förslag på hur ett regionalt ideellt utvecklingscenter skall formas i och för Örebro län. Frågan om det regionala utvecklingscentret är nu en stående punkt på dagordningen på föreningen L&SEKs styreselmöten. Vi har kunnat bidra med erfarenheter och kunskap både utifrån vårt perspektiv som en samlande aktör för den sociala ekonomin i länet och genom att göra det möjligt för utredaren att få direktkontakt med L&SEKs medlemmar. 6(8) MÖTESPLATSER Nätverksbygge Coompanion deltar aktivt i arbetet med att bygga en gemensam plattform för hela den sociala ekonomin i region Östra Mellansverige. Det sker, bland annat, genom samarbetet i föreningen PLUS. Under våren deltog Coompanion på UF-mässan genom att i jurygruppen vara med och utse det företag som redovisat bästa tjänst. Tillsammans med några av de sociala företagen i länet deltog de också på SKOOPI s mässa på Kulturhuset i Stockholm och i nätverksträffar med alla samordningsförbund i hela regionen där syftet är att glänta på dörrar åt varandra. Under 2011 beviljades Coompanion två projekt, ett ur EUs sociala fond och ett ur den regionala fonden, i båda projekten finns tydliga inslag som hämtats från Program för den sociala ekonomin i Örebro län och från L&SEKs verksamhetsplan. Att utveckla kontakter med universiteten för att öka forskningen inom området finns där liksom att sprida idén med en Eldsjälsakademi. I regionalfondsprojektet skall vi utveckla nya lösningar när det gäller finansiering och kapitalförsörjning för den sociala ekonomins företagande och verksamheter. En uppdatering av verktyget LEA, lokalekonomisk analys, skall göras. Socialfonsprojektet pågår fram till juli 2013 och regionalfondsprojektet till december Nätverksbyggande är inslag i båda projekten. Hela Sverige ska leva ingår i ett europeiskt projekt som heter Grundtvig 50+, om hur kunskapen hos de äldre ska kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Den avslutande konferensen ägde rum i juni i Slovenien med tio deltagande länder. Länsbygderåden i Örebro och Uppsala län representerade Sverige. Länsbygderådets ordförande i Örebro län höll ett föredrag om hur det svenska systemet med studiecirklar började och hur det har utvecklats över tiden. I september genomförde Hela Sverige skall leva sin Landsbygdsriksdag i Blekinge. Länsbygderådet i Örebro län hade fått ett särskilt uppdrag att fungera som besöksmottagare för deltagare från Estland respektive Tyskland. Länsbygderådet har därefter fått en inbjudan att besöka det tyska parlamentet och det besöket planeras ske i under våren

7 På ett internationellt seminarium under landsbygdsriksdagen redogjorde länsbygderådet för hur den svenska byarörelsen är organiserad och dess förutsättningar att verka. I flera länder pågår planering för landsbygdsdagar utifrån den svenska modellen. I september hade Örebro kommun besök av två ministrar och andra personer från delstaten Brandenburg som ville studera hur förskola, skola och äldreomsorg organiseras och fungerar i Örebro kommun. I Brandenburg uppmuntrar delstatsregeringen på många sätt till frivilliga insatser inom välfärdsområdet. De hade också begärt att få information om hur Hela Sverige skall leva med länsbygderåd och byalag fungerar. Vänsterpartiet i Bergslagen hade förlagt sitt höstmöte till Hällefors. Ett inslag i programmet bestod av en paneldebatt, ämnet var Landsbygdsutveckling och länsbygderådet deltog på uppdrag av Hela Sverige skall leva tillsammans med representanter från kommuner i Bergslagen. Kommunerna LBR har varit mycket aktivt i arbetet med regionförbundets remiss om Regional översiktlig planering. Vid flera tillfällen har LBR uppmanat de lokala grupperna att kontakta sina lokala politiker för att diskutera effekterna vid ett genomförande av de föreslagna åtgärderna. LBR har också vid flera tillfällen pläderat för hur angeläget det är att lokala utvecklingsplaner arbetas fram. Tillväxtverket har beviljat länsstyrelsen projektmedel för ändamålet. Avsikten var att det i varje kommun skall tas fram en utvecklingsplan för en utvald ort, åtta orter ingår i projektet. Länsstyrelsen och länsbygderådet utgör tillsammans processledning. Arbetet påbörjades under våren 2012 och pågår till april Genom detta projekt har det lokala engagemanget ökat markant med deltagande från många föreningar och företagare. För flera av länets kommuner har den ekonomiska situationen inneburit förslag till minskad service. Länsbygderådet har deltagit i möten med byalagen på de berörda orterna och även haft möten med kommunledningarna. Ett väl fungerande kommunbygderåd är ett viktigt instrument för samarbetet mellan byalag och kommunen. I Lekebergs kommun har det under våren varit möten med målet att bilda ett kommunbygderåd. I Ljusnarsberg finns sedan flera år ett väl fungerande kommunbygderåd. Till arbetsgruppsmötet i juni i Lekeberg hade kommunalrådet och en representant för kommunbygderådet i Ljusnarsberg inbjudits och de beskrev sitt arbetssätt. Kommunbygderådet i Lekeberg bildades formellt under hösten och dess första uppgift blev att behandla kommunens förslag till översiktsplan. Att kunna transportera sig är en viktig fråga för boende och företagare på landsbygden. Länsbygderådet deltog därför i Infrastrukturdagen den 23 mars för att ta del av Trafikverkets och regionförbundets planer för vårt län. Landstinget i sin roll som kollektivtrafikmyndighet hade inbjudit till ett seminarium om regionalt trafikförsörjningsprogram. Länsbygderådet deltog och lämnade sedan också in remissyttrande över den föreslagna kollektivtrafiklösningen för länet. 7(8) Slutord L&SEK har bevakat den sociala ekonomins positioner och det är nödvändigt att fortsätta ett sådant opinionsbildande arbete för att det lokala utvecklingsarbetet och den sociala ekonomin skall få en stabil plattform som utgångspunkt för sitt arbete. Det är viktigt att få till stånd en långsiktig struktur för stöd till den sociala ekonomin, som annars riskerar ensidigt beroende av projektliknande satsningar i samband med arbetslöshet och/eller av EU s stödsystem. Under 2012 har det långsiktiga arbetet konkretiserats och fått större utrymme på styrelsens möten bl a genom att föreningens styrelse blev referensgrupp för Örebro läns landstings arbete, att beskriva hur ett regionalt ideellt utvecklingscentrum skall utformas. Detta arbeta kommer att intensifieras under 2013 och L&SEK har då en roll att, förutom att vara referensgrupp, även bidra till att fler engagerar sig i utformningen av centrumbildningen. Det faktum att vi är på väg in i en ny EUprogramperiod har medfört att styrelsen också gett dessa frågor större utrymme på sina möten. 7

8 8(8) L&SEKs styrelse vill varmt tacka samarbetspartners och medlemmar för det år som gått, och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med många angelägna och gemensamma uppgifter. Örebro den 15 februari 2013 Anna Eriksson Lena Widing Margareta Johansson Ordförande Vice ordförande ledamot Lars Carlsson Anders Johansson Örjan Samuelsson Kassör Ledamot Ledamot Agneta Stål Ledamot 8

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 2014-02-26 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Sammanfattning Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: omställning till hållbar framtid, lokala utvecklingsplaner,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 2013-02-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 Sammanfattning Under året har följande ämnen varit särskilda fokusområden i länsbygderådets verksamhet: omställning till hållbar framtid, landsbygdsriksdagen,

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 50 Medlemsorganisationer 5000 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd Landsbygdsriksdag vart annat år Hållbara Bygder sedan 2003 Omställning Sverige start 2009

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Sammanfattning I början av året var regionförbundets remiss angående Regional översiktlig planering RÖP en stor och viktig fråga. Remissen

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 12 (17) Sammanträdesdatum 2015-01-20 8 Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 Dnr 2014/1269 ~Z INLEDNING Ansökan har inkommit

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

2 Dagordning. Dagordningen kompletterades med nedanstående tillägg, varefter den fastställdes.

2 Dagordning. Dagordningen kompletterades med nedanstående tillägg, varefter den fastställdes. 1 PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Tidpunkt: 2015-04-09 kl. 18:30-21:20 Plats: Närvarande: Frånvarande: Adjungerad: Kansliet, Fjugesta Kent Kaufeldt, ordförande Lars Carlsson Lars-Gunnar Forsberg Susanne Forsberg

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Verksamhetsplan 2010

Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsplan 2010 2009 11 17 www.helasverige.se Dokumentets status I vår verksamhetsplan för 2010 ligger fundamenten för vår verksamhet fast. Vi har samma vision, värdegrund, mål och verksamhetsidé

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat

Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat Regionala bredbandskoordinatorer länge efterfrågade underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2015

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2015 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2015 Styrelse har bestått av: Gunilla E Magnusson, ordförande Kjell Eriksson, vice ordförande Eric Stuart, ledamot Anne Sjöberg, ledamot Ann-Carina Carlsson, ledamot

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Coompanion Sörmland 2016-03-13 Verksamhetsberättelse 2015 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ln 16/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Länsbygderådet Länsbygderådet Örebro län, LBR, är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Hela Sverige ska leva!

Hela Sverige ska leva! Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer Hela Sverige ska leva! Sprida

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015 för räkenskapsåret 1 januari 2015 30 november 2015

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015 för räkenskapsåret 1 januari 2015 30 november 2015 Ideella föreningen Timråbygd Org nr 802441-9189 får härmed avge Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015 för räkenskapsåret 1 januari 2015 30 november 2015 Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2 Bokslut

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun falun.se/ 2006-06-01 Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun Slutrapport Falun har en omfattande och en attraktiv tätortsnära landsbygd dit människor vill flytta och bo. En

Läs mer

LandsbygdsnäteT, LANDSBYGDSNÄTET PM. Länsbygderåd i Örebro län, utvärdering av verksamheten 1997-1999. Bakgrund. Metod. Utvärderingsarbetet

LandsbygdsnäteT, LANDSBYGDSNÄTET PM. Länsbygderåd i Örebro län, utvärdering av verksamheten 1997-1999. Bakgrund. Metod. Utvärderingsarbetet LANDSBYGDSNÄTET PM LÄNSBYGDERÅD ÖREBRO LÄN 2000-03-10 LandsbygdsnäteT, Länsbygderåd i Örebro län, utvärdering av verksamheten 1997-1999 INNEHÅLL: Bakgrund Metod Utvärderingsarbetet Verksamhetsplanering

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer