FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN"

Transkript

1 FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

2 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 STYRELSEN Styrelsens sammansättning Ordförande Anna Eriksson Laxå kommun Vice ordförande Lena Widing Örebro kommun Kassör Lars Carlsson Länsbygderådet Ledamot Anders Johansson Coompanion, Kooperativ utveckling i Örebro län Ledamot Margareta Johansson Örebro läns Idrottsförbund Ledamot Agneta Stål Örebro läns landsting Ledamot Örjan Samuelsson Stiftelsen Activa Ersättare Hans Andersson Stiftelsen Cesam Ersättare Linda Nors Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Ersättare Sivert Gustafsson Länsbygderådet Ersättare Maria Berdén-Evertsson Lindesbergs kommun Revisor Mårten Blomqvist Kumla kommun Revisor Carl-Gustaf Thunström Verdandi Revisorsersättare Ann-Mari Wulfstrand Verdandi Valberedningen Susanne Grundström Föreningen L&SEK Mårten Blomqvist Kumla kommun Ann-Mari Wulfstrand Verdandi Styrelsens arbete Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, 7 au-sammanträden per telefon samt planerat och genomfört föreningens årsmöte den 28 mars på ABF i Örebro. Verksamheten 2012 har styrts av föreningens verksamhetsplan som är formulerad utifrån Regionförbundets avtal och föreningens egna syften och ändamål. Styrelsen tillsammans med verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för att verksamhetsplanen följs och arbetet rapporteras och diskuteras löpande på föreningens styrelsemöten. Genomförandeansvaret för respektive punkt i verksamhetsplanen är fördelat mellan föreningens medlemmar. Detta ansvar regleras till viss del i avtal mellan föreningen L&SEK och respektive medlem och avser då såväl arbetsuppgifter som pengar. Under 2012 har mycket av styrelsens tid ägnats åt strategiska långsiktiga frågor. En ny EUprogramperiod kommer närmare och det pågår diskussioner om hur de nya programmen skall utformas. Styrelsen har bedömt att det är viktigt att följa hur frågan utvecklas. En annan aktuell fråga är formandet av ett regionlat ideellt utvecklingscentrum kring den sociala ekonomin som Örebro läns landsting arbetar med och där föreninen L&SEKs styrelse utsetts till referensgrupp. Två frågor som fått fasta punkter på styrelsens dagordning och som kommer att ha en fortsatt hög prioritet under

3 Coompanion utför kostnadsfria informations- och rådgivningsinsatser för L&SEKs räkning samt deltar i det allmänna opinions- och utvecklingsarbetet inom hela området Lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Länsbygderådet ger rådgivning och verksamhetsstöd till länets bygdegrupper och verkar för mobilisering av fler grupper som arbetar för bygdens utveckling och tillväxt samt är nätverksbyggare och samverkanspart som stimulerar och stödjer samarbetet mellan den sociala ekonomin, offentliga sektorn och den privata sektorn. ABF Örebro län arbetar med föreläsningar och seminarier om ämnen kring lokal utveckling och social ekonomi, för att bilda opinion och öka kunskapen. Arbetet sker inom Eldsjälsakademin som samlar arrangörer av seminarier, föreläsningar, kurser och studiecirklar. Ko-lugn, Susanne Grundströms enskilda firma utför arbetet som verksamhetsledare. I uppdraget ligger att se till att föreningen arbetar enligt de uppdrag som finns samt svara för föreningens administrativa uppgifter. Anders Samuelson hanterar föreningens ekonomi, fakturering, bokföring och ekonomiska rapporter till föreningens styrelse och regionförbundet samt upprättar föreningens årsbokslut. 3(8) KUNSKAP OCH KOMPETENS Eldsjälsakademin ABF Örebro län har samordnaransvaret för Eldsjälsakademin som bildats för att inspirera och bidra med kunskap i det lokala utvecklingsarbetet och för att påverka opinionsbildningen i dessa frågor. Akademin vill samla det utbildningsutbud för föreningsliv, ideell sektor och beslutsfattare som finns hos länets aktörer inom området. I utbudet finns föredrag, kurser och studiecirklar. Verksamheten utvecklas i samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och föreningar. Under våren gästades styrelsen av Örebro universitet för ett första givande samtal som resulterade i att de delar av deras kursutbud som har speciell bäring på social ekonomi nu också finns med inom L&SEKs Eldsjälsakademis utbud. I Mars gästade Maja Söderberg Eldsjälsakademin! Maja är författare till boken "Majas klimatmat recept och inspiration för en hållbar livsstil" men även ledamot i Tolgs sockenråd och initiativtagare till 2011 års landsbygdsinnovation Mobil samåkning. Mobilsamåkning gör det enkelt för bybor att samordna sina resor. Maja höll en inspirationsföreläsning där hon även berättade hur Mobil samåkning rent praktiskt går till. Länsbygderådet var medarrangör. I maj föreläste stresspedagogen Annelie Axelsson Lind om stresshantering och medveten närvaro. För mycket stress är ett av våra stora samhällsproblem och stressrelaterad ohälsa drabbar inte minst eldsjälar. Eldsjälsakademins hemsida flyttades under våren till den mer välbesökta sidan hos ABF Örebro läns föreläsningsverksamhet, Tankarnas trädgård. Där får fler människor tillgång till och kunskap om Eldsjälsakademins syfte och arrangemang. Under hösten var tanken att avsluta med ett lite mer omfattande program och det planerades för en halvdag med information, fortbildning och underhållning och en chans att dela tankar om vad det finns för önskemål om Eldsjälsakademins framtid. Under hösten har det förts en del resonemang om Eldsjälsakademins framtid. Styrelsen tycker att det är ett bra koncept men det behöver en djupare förankring i målgruppen. Hållbar utveckling Länsbygderådet arbetar aktivt för att få igång ett omställningsarbete för ett hållbarare samhälle. Årets Framtidsvecka genomfördes under tidig höst och Länsbygderådet var delaktig i en rad arrangemang i 3

4 4(8) samarbete med länets LEADER-områden. Länsbygderådet stod också själva som arrangör av ett seminarium för offentliga beslutsfattare om Energi- och klimatprogrammet samt för en diskussionskväll på biografen Roxy där filmen Transition 2,0 visades. Länsstyrelsen och Regionförbundet Örebro genomförde ett antal dialogträffar i det gemensamma projektet Klimat och energi för att ta fram ett regionalt program. Länsbygderådet deltog i samtliga träffar och hade deltagare i arbetsgrupperna samt lämnade in remissyttrande inför slutskrivningen av programmet. Inför genomförandet av programmet har länsbygderådet genomfört ett samråd med Regionförbundet om olika åtgärder som Länsbygderådet kan medverka i och har erbjudits plats i referensgruppen. Socialt företagande Coompanion Dalarna, Västmanland och Örebro har fått uppdraget av Västerås stift att inom ESFprojektet Aktör för välfärd utbilda Svenska kyrkans personal i entreprenörskap. Utbildningen har börjat under hösten 2012 och kommer att pågå För Örebros del ingår församlingarna i den norra länsdelen i projektet. Intresset för socialt företagande är fortsatt stort. Under året har Coompanion Örebro genomfört två större utbildningar för personer med ett direkt intresse/behov av att starta sociala företag. Processen för uppstart av sociala företag är och ska vara relativt lång. Därför kommer resultatet av dessa utbildningar att börja synas tidigast under Coompanion har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial med tillhörande kursledning för uppstart av Bredbandsföreningar. Detta för att ge de som vill starta denna typ av ekonomisk förening bästa möjliga stöd i processen. Coompanion är projektägare för socialfondsprojektet KUSE+ där ca 400 anställda i ca 50 sociala företag får kompetensutveckling. På uppdrag av Stiftelsen Activa har Coompanion genomfört en kurs i socialt företagande i Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora. Kursen har samlat ca 25 deltagare. Forskning Föreningen L&SEK ser det som angeläget att ha ett gott samarbete med Örebro universitet dels med tanke på Eldsjälsakademin som är i sin linda men också för att få igång en dialog kring aktuell forskning och tänkta forskningsprojekt kring lokal utveckling och social ekonomi. Under våren hade styrelsen besök av representanter från universitetet och en bra grund för fortsatt samarbete lades. INNOVATIONER OCH ENTREPRENÖRSKAP Rådgivning Coompanion ger kostnadsfri information och rådgivning om kooperation och kooperativt företagande och annat liknande företagande inom den sociala ekonomin. Det innebär i första hand att ge allmän information om kooperativ som verksamhetsform och riktad rådgivning till grupper och organisationer inom den sociala ekonomin som är på väg att förverkliga en affärsidé. En del av rådgivningen är riktad till lokala grupper inför start och genomförande av lokala utvecklingsprojekt. Därutöver är Coompanion engagerade i det allmänna arbetet med att stärka den sociala ekonomins villkor och förutsättningar i länet. Coompanion deltar i utåtriktade aktiviteter såsom möten, träffar, konferenser och utbildningar som syftat till att höja statusen för, och kunskaperna om, den lokala utvecklingen och den sociala ekonomin. Genom projekt PLUS har Coompanion deltagit som arrangör och finansiär av Global Entrepreneurship Week i Örebro den november Den 14 november hade Coompanion ansvar för seminariet Sociala innovationer. Som en inledning till detta seminarium delades utmärkelsen Årets Eldsjäl ut. Bredsjö kulturkooperativ spelade upp föreställningen Kooperation in action som ett led i Kooperationens år. Ett trettiotal personer deltog på seminariet där flera av länets aktörer inom den sociala ekonomin deltog. 4

5 Tillsammans med Cesam har Coompanion haft rådgivningar och informationsmöten med en grupp personer med somaliskt ursprung samt en grupp med romskt ursprung för att med hjälp av mer anpassad rådgivning visa på möjligheten att starta och driva företag. Här finns tankar på att mera handfast starta upp ett socialt företag som sedan kan tas över av målgruppen så snart det är möjligt. Coompanion jobbar mycket aktivt i en rad sammanhang och grupperingar, exempelvis så har de medverkat till regionförbundets nya strategi för Innovationer och entreprenörskap. Den sociala ekonomin och Coompanions arbete har tack vare detta blivit synliggjort för fler och Coompanion kommer fortsättningsvis att vara delaktiga i arbetet med att genomföra handlingsplanen som fastställts av regionförbundet. Som ett led i detta deltog Coompanion i REGLAB:s (forum för lärande om regional utveckling) möte om sociala innovationer. Från andra län konstaterades att man i Örebro ligger i framkant i dessa frågor inte minst med tanke på de tydliga skrivningar som finns i RUS:en. Coompanion deltar i Länsstyrelsens initiativ Bästa supporten där länets företagsfrämjande organisationer och myndigheter besöker länets kommuner som en slags minimässa och deltar också i Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp Stödja entreprenörer som har till syfte att ge bästa möjliga rådgivning till entreprenörer inom alla sektorer som vill söka stöd i Landsbygdsprogrammet. Under året har Bästa supporten besökt Loka Brunn, Laxå, Ervalla, Lindesberg och Kumla. Ett stort antal personer har fått information av de aktörer som varit på plats Coompanion har deltagit vid samtliga tillfällen. Vid ett stormöte i Tysslinge deltog Coompanion för att berätta om formen kooperativ hyresrätt och gav ett exempel från Lunger i Arboga där den lokala utvecklingsgruppen som drivs som en ekonomisk förening bygger och äger hyresrätter. Som en följd av detta arrangerade Coompanion ett studiebesök till Lunger. Coompanion har också deltagit på ett antal träffar för kulturentreprenörer i Ljusnarsbergs kommun och informerat om olika samverkansformer för företag. Under 2012 har åtta nya ekonomiska föreningar med totalt 41 delägare bildats med direkt stöd av Coompanion personer har fått rådgivning, information eller utbildning av Coompanion. Då Coompanion under året inrättat en ny tjänst i form av onlinerådgivning är det mycket sannolikt att betydligt fler av länets nya ekonomiska föreningar har haft indirekt stöd via Coompanions rådgivning. Unga vuxna är en prioriterad målgrupp och därför har Coompanion under senaste delen av året samverkan med UF, Communicare och Drivhuset börjat fördjupas. Bl.a. kan nämnas att två av Coompanions rådgivare är mentorer till UF företag. Länsbygderådet har vid flera tillfällen besvarat frågor från byalag och vägsamfälligheter om bredband, finansieringsalternativ och kontaktvägar. Länsbygderådet har också deltagit i möten med Svartå utvecklingsgrupp med anledning av postens planer på att ta bort postservicen från Svartå och hänvisa kunderna till Degerfors och deltagit i ett möte med ICA och länsstyrelsen om lanthandlen och service på landsbygden. Ekonomiskt stöd Utvecklingsinitiativ och landsbygdsföretag behöver fler och bättre möjligheter till finansiering. Via Regionalfondsprojektet PLUS arbetar Coompanion på strategisk nivå för att finna nya lösningar till finansiering vid utveckling och start av verksamheter inom den sociala ekonomin. Coompanion Örebro har också uppdraget att leda Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för Kapitalförsörjning på landsbygden. Denna arbetsgrupp har under 2012 levererat sin slutrapport. Rapporten visar på behovet att, under kommande strukturfondsperiod, fortsätta arbeta för fler alternativa former för finansiering. I flera län arbetas nu för att behålla Kreditgarantiföreningarna och ändra inriktning på dem mot den sociala ekonomin. Kanske kan detta också vara något för Örebro län? Coompanion deltar alltså aktivt i utveckling av s.k. Sparbolag samt användande av Crowdfounding och Crowdsoucing. Länsbygderådet deltog i årets Lokalekonomidagar i Sätrabrunn då flera exempel på finansieringsalternativ presenterades och diskuterades. 5(8) 5

6 Lokala partnerskap Länsbygderådet har representanter i såväl LEADER Bergslagen som LEADER Mellansjölandet. Föreningen L&SEK följer diskussionen om hur LEADER och/eller ev andra lokala partnerskap kommer att formeras i ett ev nytt landsbygdsprogram. Fram till dess informerar vi om de möjligheter som finns idag till utveckling genom LEADER-metoden. Genom Hela Sverige skall levas arbete på riksnivå har Länsbygderådet initierat diskussioner i L&SEKs styrelse om kommande programperiod och strukturfondernas användning regionalt. Regionalt utvecklingscentrum Styrelsen arbetar nära Örebro läns landsting kring bildandet av ett regionalt utvecklingscentrum för ideell sektor. Under våren planerade vi tillsammans med Cesam och Örebro läns landsting för genomförandet av en workshop för föreningen L&SEKs medlemmar och andra intressenter. I början av september genomfördes den och den lockade ca 25 deltagare, representerande kommuner och organisationer i länet. Utgångspunkten för seminariet var Vad behövs för att stärka sociala innovationer och den sociala ekonomin i länet? Många intressanta diskusisoner blev det och seminariet utmynnande bl. a. i ett förslag om att föreningen L&SEKs styrelse skall utgöra referensgrupp till Anders Bro på landstinget som har uppdraget att utreda frågan och komma med ett förslag på hur ett regionalt ideellt utvecklingscenter skall formas i och för Örebro län. Frågan om det regionala utvecklingscentret är nu en stående punkt på dagordningen på föreningen L&SEKs styreselmöten. Vi har kunnat bidra med erfarenheter och kunskap både utifrån vårt perspektiv som en samlande aktör för den sociala ekonomin i länet och genom att göra det möjligt för utredaren att få direktkontakt med L&SEKs medlemmar. 6(8) MÖTESPLATSER Nätverksbygge Coompanion deltar aktivt i arbetet med att bygga en gemensam plattform för hela den sociala ekonomin i region Östra Mellansverige. Det sker, bland annat, genom samarbetet i föreningen PLUS. Under våren deltog Coompanion på UF-mässan genom att i jurygruppen vara med och utse det företag som redovisat bästa tjänst. Tillsammans med några av de sociala företagen i länet deltog de också på SKOOPI s mässa på Kulturhuset i Stockholm och i nätverksträffar med alla samordningsförbund i hela regionen där syftet är att glänta på dörrar åt varandra. Under 2011 beviljades Coompanion två projekt, ett ur EUs sociala fond och ett ur den regionala fonden, i båda projekten finns tydliga inslag som hämtats från Program för den sociala ekonomin i Örebro län och från L&SEKs verksamhetsplan. Att utveckla kontakter med universiteten för att öka forskningen inom området finns där liksom att sprida idén med en Eldsjälsakademi. I regionalfondsprojektet skall vi utveckla nya lösningar när det gäller finansiering och kapitalförsörjning för den sociala ekonomins företagande och verksamheter. En uppdatering av verktyget LEA, lokalekonomisk analys, skall göras. Socialfonsprojektet pågår fram till juli 2013 och regionalfondsprojektet till december Nätverksbyggande är inslag i båda projekten. Hela Sverige ska leva ingår i ett europeiskt projekt som heter Grundtvig 50+, om hur kunskapen hos de äldre ska kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Den avslutande konferensen ägde rum i juni i Slovenien med tio deltagande länder. Länsbygderåden i Örebro och Uppsala län representerade Sverige. Länsbygderådets ordförande i Örebro län höll ett föredrag om hur det svenska systemet med studiecirklar började och hur det har utvecklats över tiden. I september genomförde Hela Sverige skall leva sin Landsbygdsriksdag i Blekinge. Länsbygderådet i Örebro län hade fått ett särskilt uppdrag att fungera som besöksmottagare för deltagare från Estland respektive Tyskland. Länsbygderådet har därefter fått en inbjudan att besöka det tyska parlamentet och det besöket planeras ske i under våren

7 På ett internationellt seminarium under landsbygdsriksdagen redogjorde länsbygderådet för hur den svenska byarörelsen är organiserad och dess förutsättningar att verka. I flera länder pågår planering för landsbygdsdagar utifrån den svenska modellen. I september hade Örebro kommun besök av två ministrar och andra personer från delstaten Brandenburg som ville studera hur förskola, skola och äldreomsorg organiseras och fungerar i Örebro kommun. I Brandenburg uppmuntrar delstatsregeringen på många sätt till frivilliga insatser inom välfärdsområdet. De hade också begärt att få information om hur Hela Sverige skall leva med länsbygderåd och byalag fungerar. Vänsterpartiet i Bergslagen hade förlagt sitt höstmöte till Hällefors. Ett inslag i programmet bestod av en paneldebatt, ämnet var Landsbygdsutveckling och länsbygderådet deltog på uppdrag av Hela Sverige skall leva tillsammans med representanter från kommuner i Bergslagen. Kommunerna LBR har varit mycket aktivt i arbetet med regionförbundets remiss om Regional översiktlig planering. Vid flera tillfällen har LBR uppmanat de lokala grupperna att kontakta sina lokala politiker för att diskutera effekterna vid ett genomförande av de föreslagna åtgärderna. LBR har också vid flera tillfällen pläderat för hur angeläget det är att lokala utvecklingsplaner arbetas fram. Tillväxtverket har beviljat länsstyrelsen projektmedel för ändamålet. Avsikten var att det i varje kommun skall tas fram en utvecklingsplan för en utvald ort, åtta orter ingår i projektet. Länsstyrelsen och länsbygderådet utgör tillsammans processledning. Arbetet påbörjades under våren 2012 och pågår till april Genom detta projekt har det lokala engagemanget ökat markant med deltagande från många föreningar och företagare. För flera av länets kommuner har den ekonomiska situationen inneburit förslag till minskad service. Länsbygderådet har deltagit i möten med byalagen på de berörda orterna och även haft möten med kommunledningarna. Ett väl fungerande kommunbygderåd är ett viktigt instrument för samarbetet mellan byalag och kommunen. I Lekebergs kommun har det under våren varit möten med målet att bilda ett kommunbygderåd. I Ljusnarsberg finns sedan flera år ett väl fungerande kommunbygderåd. Till arbetsgruppsmötet i juni i Lekeberg hade kommunalrådet och en representant för kommunbygderådet i Ljusnarsberg inbjudits och de beskrev sitt arbetssätt. Kommunbygderådet i Lekeberg bildades formellt under hösten och dess första uppgift blev att behandla kommunens förslag till översiktsplan. Att kunna transportera sig är en viktig fråga för boende och företagare på landsbygden. Länsbygderådet deltog därför i Infrastrukturdagen den 23 mars för att ta del av Trafikverkets och regionförbundets planer för vårt län. Landstinget i sin roll som kollektivtrafikmyndighet hade inbjudit till ett seminarium om regionalt trafikförsörjningsprogram. Länsbygderådet deltog och lämnade sedan också in remissyttrande över den föreslagna kollektivtrafiklösningen för länet. 7(8) Slutord L&SEK har bevakat den sociala ekonomins positioner och det är nödvändigt att fortsätta ett sådant opinionsbildande arbete för att det lokala utvecklingsarbetet och den sociala ekonomin skall få en stabil plattform som utgångspunkt för sitt arbete. Det är viktigt att få till stånd en långsiktig struktur för stöd till den sociala ekonomin, som annars riskerar ensidigt beroende av projektliknande satsningar i samband med arbetslöshet och/eller av EU s stödsystem. Under 2012 har det långsiktiga arbetet konkretiserats och fått större utrymme på styrelsens möten bl a genom att föreningens styrelse blev referensgrupp för Örebro läns landstings arbete, att beskriva hur ett regionalt ideellt utvecklingscentrum skall utformas. Detta arbeta kommer att intensifieras under 2013 och L&SEK har då en roll att, förutom att vara referensgrupp, även bidra till att fler engagerar sig i utformningen av centrumbildningen. Det faktum att vi är på väg in i en ny EUprogramperiod har medfört att styrelsen också gett dessa frågor större utrymme på sina möten. 7

8 8(8) L&SEKs styrelse vill varmt tacka samarbetspartners och medlemmar för det år som gått, och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med många angelägna och gemensamma uppgifter. Örebro den 15 februari 2013 Anna Eriksson Lena Widing Margareta Johansson Ordförande Vice ordförande ledamot Lars Carlsson Anders Johansson Örjan Samuelsson Kassör Ledamot Ledamot Agneta Stål Ledamot 8

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 2014-02-26 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Sammanfattning Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: omställning till hållbar framtid, lokala utvecklingsplaner,

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET 2012-03-05 ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Sammanfattning I början av året var regionförbundets remiss angående Regional översiktlig planering RÖP en stor och viktig fråga. Remissen

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Länsbygderådet Länsbygderådet Örebro län, LBR, är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Förslag till. Partnerskap för sociala innovationer i Örebro län. Organisation, verksamhet och finansiering

Förslag till. Partnerskap för sociala innovationer i Örebro län. Organisation, verksamhet och finansiering Förslag till Partnerskap för sociala innovationer i Örebro län. Organisation, verksamhet och finansiering www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2006-11-23 1(5) Plats och tid: Borås, Vuxenskola kl: 18:00 21:30 Beslutande: Sven-Olof Carlsson Månika Sager Sassi Wemmer Tina Yngvesson Jan Vinkvist Claes Bergqvist Curt Sävenstrand Holger Sandin

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE 2009-09-17 1(6) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Per-Åke Davidsson Tina Yngvesson Sassi Wemmer Tommy Johansson Klaes G Elvin Anna Fagefors Janet Jansson

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer