FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN"

Transkript

1 FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012

2 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 STYRELSEN Styrelsens sammansättning Ordförande Anna Eriksson Laxå kommun Vice ordförande Lena Widing Örebro kommun Kassör Lars Carlsson Länsbygderådet Ledamot Anders Johansson Coompanion, Kooperativ utveckling i Örebro län Ledamot Margareta Johansson Örebro läns Idrottsförbund Ledamot Agneta Stål Örebro läns landsting Ledamot Örjan Samuelsson Stiftelsen Activa Ersättare Hans Andersson Stiftelsen Cesam Ersättare Linda Nors Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Ersättare Sivert Gustafsson Länsbygderådet Ersättare Maria Berdén-Evertsson Lindesbergs kommun Revisor Mårten Blomqvist Kumla kommun Revisor Carl-Gustaf Thunström Verdandi Revisorsersättare Ann-Mari Wulfstrand Verdandi Valberedningen Susanne Grundström Föreningen L&SEK Mårten Blomqvist Kumla kommun Ann-Mari Wulfstrand Verdandi Styrelsens arbete Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, 7 au-sammanträden per telefon samt planerat och genomfört föreningens årsmöte den 28 mars på ABF i Örebro. Verksamheten 2012 har styrts av föreningens verksamhetsplan som är formulerad utifrån Regionförbundets avtal och föreningens egna syften och ändamål. Styrelsen tillsammans med verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för att verksamhetsplanen följs och arbetet rapporteras och diskuteras löpande på föreningens styrelsemöten. Genomförandeansvaret för respektive punkt i verksamhetsplanen är fördelat mellan föreningens medlemmar. Detta ansvar regleras till viss del i avtal mellan föreningen L&SEK och respektive medlem och avser då såväl arbetsuppgifter som pengar. Under 2012 har mycket av styrelsens tid ägnats åt strategiska långsiktiga frågor. En ny EUprogramperiod kommer närmare och det pågår diskussioner om hur de nya programmen skall utformas. Styrelsen har bedömt att det är viktigt att följa hur frågan utvecklas. En annan aktuell fråga är formandet av ett regionlat ideellt utvecklingscentrum kring den sociala ekonomin som Örebro läns landsting arbetar med och där föreninen L&SEKs styrelse utsetts till referensgrupp. Två frågor som fått fasta punkter på styrelsens dagordning och som kommer att ha en fortsatt hög prioritet under

3 Coompanion utför kostnadsfria informations- och rådgivningsinsatser för L&SEKs räkning samt deltar i det allmänna opinions- och utvecklingsarbetet inom hela området Lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Länsbygderådet ger rådgivning och verksamhetsstöd till länets bygdegrupper och verkar för mobilisering av fler grupper som arbetar för bygdens utveckling och tillväxt samt är nätverksbyggare och samverkanspart som stimulerar och stödjer samarbetet mellan den sociala ekonomin, offentliga sektorn och den privata sektorn. ABF Örebro län arbetar med föreläsningar och seminarier om ämnen kring lokal utveckling och social ekonomi, för att bilda opinion och öka kunskapen. Arbetet sker inom Eldsjälsakademin som samlar arrangörer av seminarier, föreläsningar, kurser och studiecirklar. Ko-lugn, Susanne Grundströms enskilda firma utför arbetet som verksamhetsledare. I uppdraget ligger att se till att föreningen arbetar enligt de uppdrag som finns samt svara för föreningens administrativa uppgifter. Anders Samuelson hanterar föreningens ekonomi, fakturering, bokföring och ekonomiska rapporter till föreningens styrelse och regionförbundet samt upprättar föreningens årsbokslut. 3(8) KUNSKAP OCH KOMPETENS Eldsjälsakademin ABF Örebro län har samordnaransvaret för Eldsjälsakademin som bildats för att inspirera och bidra med kunskap i det lokala utvecklingsarbetet och för att påverka opinionsbildningen i dessa frågor. Akademin vill samla det utbildningsutbud för föreningsliv, ideell sektor och beslutsfattare som finns hos länets aktörer inom området. I utbudet finns föredrag, kurser och studiecirklar. Verksamheten utvecklas i samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och föreningar. Under våren gästades styrelsen av Örebro universitet för ett första givande samtal som resulterade i att de delar av deras kursutbud som har speciell bäring på social ekonomi nu också finns med inom L&SEKs Eldsjälsakademis utbud. I Mars gästade Maja Söderberg Eldsjälsakademin! Maja är författare till boken "Majas klimatmat recept och inspiration för en hållbar livsstil" men även ledamot i Tolgs sockenråd och initiativtagare till 2011 års landsbygdsinnovation Mobil samåkning. Mobilsamåkning gör det enkelt för bybor att samordna sina resor. Maja höll en inspirationsföreläsning där hon även berättade hur Mobil samåkning rent praktiskt går till. Länsbygderådet var medarrangör. I maj föreläste stresspedagogen Annelie Axelsson Lind om stresshantering och medveten närvaro. För mycket stress är ett av våra stora samhällsproblem och stressrelaterad ohälsa drabbar inte minst eldsjälar. Eldsjälsakademins hemsida flyttades under våren till den mer välbesökta sidan hos ABF Örebro läns föreläsningsverksamhet, Tankarnas trädgård. Där får fler människor tillgång till och kunskap om Eldsjälsakademins syfte och arrangemang. Under hösten var tanken att avsluta med ett lite mer omfattande program och det planerades för en halvdag med information, fortbildning och underhållning och en chans att dela tankar om vad det finns för önskemål om Eldsjälsakademins framtid. Under hösten har det förts en del resonemang om Eldsjälsakademins framtid. Styrelsen tycker att det är ett bra koncept men det behöver en djupare förankring i målgruppen. Hållbar utveckling Länsbygderådet arbetar aktivt för att få igång ett omställningsarbete för ett hållbarare samhälle. Årets Framtidsvecka genomfördes under tidig höst och Länsbygderådet var delaktig i en rad arrangemang i 3

4 4(8) samarbete med länets LEADER-områden. Länsbygderådet stod också själva som arrangör av ett seminarium för offentliga beslutsfattare om Energi- och klimatprogrammet samt för en diskussionskväll på biografen Roxy där filmen Transition 2,0 visades. Länsstyrelsen och Regionförbundet Örebro genomförde ett antal dialogträffar i det gemensamma projektet Klimat och energi för att ta fram ett regionalt program. Länsbygderådet deltog i samtliga träffar och hade deltagare i arbetsgrupperna samt lämnade in remissyttrande inför slutskrivningen av programmet. Inför genomförandet av programmet har länsbygderådet genomfört ett samråd med Regionförbundet om olika åtgärder som Länsbygderådet kan medverka i och har erbjudits plats i referensgruppen. Socialt företagande Coompanion Dalarna, Västmanland och Örebro har fått uppdraget av Västerås stift att inom ESFprojektet Aktör för välfärd utbilda Svenska kyrkans personal i entreprenörskap. Utbildningen har börjat under hösten 2012 och kommer att pågå För Örebros del ingår församlingarna i den norra länsdelen i projektet. Intresset för socialt företagande är fortsatt stort. Under året har Coompanion Örebro genomfört två större utbildningar för personer med ett direkt intresse/behov av att starta sociala företag. Processen för uppstart av sociala företag är och ska vara relativt lång. Därför kommer resultatet av dessa utbildningar att börja synas tidigast under Coompanion har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial med tillhörande kursledning för uppstart av Bredbandsföreningar. Detta för att ge de som vill starta denna typ av ekonomisk förening bästa möjliga stöd i processen. Coompanion är projektägare för socialfondsprojektet KUSE+ där ca 400 anställda i ca 50 sociala företag får kompetensutveckling. På uppdrag av Stiftelsen Activa har Coompanion genomfört en kurs i socialt företagande i Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora. Kursen har samlat ca 25 deltagare. Forskning Föreningen L&SEK ser det som angeläget att ha ett gott samarbete med Örebro universitet dels med tanke på Eldsjälsakademin som är i sin linda men också för att få igång en dialog kring aktuell forskning och tänkta forskningsprojekt kring lokal utveckling och social ekonomi. Under våren hade styrelsen besök av representanter från universitetet och en bra grund för fortsatt samarbete lades. INNOVATIONER OCH ENTREPRENÖRSKAP Rådgivning Coompanion ger kostnadsfri information och rådgivning om kooperation och kooperativt företagande och annat liknande företagande inom den sociala ekonomin. Det innebär i första hand att ge allmän information om kooperativ som verksamhetsform och riktad rådgivning till grupper och organisationer inom den sociala ekonomin som är på väg att förverkliga en affärsidé. En del av rådgivningen är riktad till lokala grupper inför start och genomförande av lokala utvecklingsprojekt. Därutöver är Coompanion engagerade i det allmänna arbetet med att stärka den sociala ekonomins villkor och förutsättningar i länet. Coompanion deltar i utåtriktade aktiviteter såsom möten, träffar, konferenser och utbildningar som syftat till att höja statusen för, och kunskaperna om, den lokala utvecklingen och den sociala ekonomin. Genom projekt PLUS har Coompanion deltagit som arrangör och finansiär av Global Entrepreneurship Week i Örebro den november Den 14 november hade Coompanion ansvar för seminariet Sociala innovationer. Som en inledning till detta seminarium delades utmärkelsen Årets Eldsjäl ut. Bredsjö kulturkooperativ spelade upp föreställningen Kooperation in action som ett led i Kooperationens år. Ett trettiotal personer deltog på seminariet där flera av länets aktörer inom den sociala ekonomin deltog. 4

5 Tillsammans med Cesam har Coompanion haft rådgivningar och informationsmöten med en grupp personer med somaliskt ursprung samt en grupp med romskt ursprung för att med hjälp av mer anpassad rådgivning visa på möjligheten att starta och driva företag. Här finns tankar på att mera handfast starta upp ett socialt företag som sedan kan tas över av målgruppen så snart det är möjligt. Coompanion jobbar mycket aktivt i en rad sammanhang och grupperingar, exempelvis så har de medverkat till regionförbundets nya strategi för Innovationer och entreprenörskap. Den sociala ekonomin och Coompanions arbete har tack vare detta blivit synliggjort för fler och Coompanion kommer fortsättningsvis att vara delaktiga i arbetet med att genomföra handlingsplanen som fastställts av regionförbundet. Som ett led i detta deltog Coompanion i REGLAB:s (forum för lärande om regional utveckling) möte om sociala innovationer. Från andra län konstaterades att man i Örebro ligger i framkant i dessa frågor inte minst med tanke på de tydliga skrivningar som finns i RUS:en. Coompanion deltar i Länsstyrelsens initiativ Bästa supporten där länets företagsfrämjande organisationer och myndigheter besöker länets kommuner som en slags minimässa och deltar också i Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp Stödja entreprenörer som har till syfte att ge bästa möjliga rådgivning till entreprenörer inom alla sektorer som vill söka stöd i Landsbygdsprogrammet. Under året har Bästa supporten besökt Loka Brunn, Laxå, Ervalla, Lindesberg och Kumla. Ett stort antal personer har fått information av de aktörer som varit på plats Coompanion har deltagit vid samtliga tillfällen. Vid ett stormöte i Tysslinge deltog Coompanion för att berätta om formen kooperativ hyresrätt och gav ett exempel från Lunger i Arboga där den lokala utvecklingsgruppen som drivs som en ekonomisk förening bygger och äger hyresrätter. Som en följd av detta arrangerade Coompanion ett studiebesök till Lunger. Coompanion har också deltagit på ett antal träffar för kulturentreprenörer i Ljusnarsbergs kommun och informerat om olika samverkansformer för företag. Under 2012 har åtta nya ekonomiska föreningar med totalt 41 delägare bildats med direkt stöd av Coompanion personer har fått rådgivning, information eller utbildning av Coompanion. Då Coompanion under året inrättat en ny tjänst i form av onlinerådgivning är det mycket sannolikt att betydligt fler av länets nya ekonomiska föreningar har haft indirekt stöd via Coompanions rådgivning. Unga vuxna är en prioriterad målgrupp och därför har Coompanion under senaste delen av året samverkan med UF, Communicare och Drivhuset börjat fördjupas. Bl.a. kan nämnas att två av Coompanions rådgivare är mentorer till UF företag. Länsbygderådet har vid flera tillfällen besvarat frågor från byalag och vägsamfälligheter om bredband, finansieringsalternativ och kontaktvägar. Länsbygderådet har också deltagit i möten med Svartå utvecklingsgrupp med anledning av postens planer på att ta bort postservicen från Svartå och hänvisa kunderna till Degerfors och deltagit i ett möte med ICA och länsstyrelsen om lanthandlen och service på landsbygden. Ekonomiskt stöd Utvecklingsinitiativ och landsbygdsföretag behöver fler och bättre möjligheter till finansiering. Via Regionalfondsprojektet PLUS arbetar Coompanion på strategisk nivå för att finna nya lösningar till finansiering vid utveckling och start av verksamheter inom den sociala ekonomin. Coompanion Örebro har också uppdraget att leda Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för Kapitalförsörjning på landsbygden. Denna arbetsgrupp har under 2012 levererat sin slutrapport. Rapporten visar på behovet att, under kommande strukturfondsperiod, fortsätta arbeta för fler alternativa former för finansiering. I flera län arbetas nu för att behålla Kreditgarantiföreningarna och ändra inriktning på dem mot den sociala ekonomin. Kanske kan detta också vara något för Örebro län? Coompanion deltar alltså aktivt i utveckling av s.k. Sparbolag samt användande av Crowdfounding och Crowdsoucing. Länsbygderådet deltog i årets Lokalekonomidagar i Sätrabrunn då flera exempel på finansieringsalternativ presenterades och diskuterades. 5(8) 5

6 Lokala partnerskap Länsbygderådet har representanter i såväl LEADER Bergslagen som LEADER Mellansjölandet. Föreningen L&SEK följer diskussionen om hur LEADER och/eller ev andra lokala partnerskap kommer att formeras i ett ev nytt landsbygdsprogram. Fram till dess informerar vi om de möjligheter som finns idag till utveckling genom LEADER-metoden. Genom Hela Sverige skall levas arbete på riksnivå har Länsbygderådet initierat diskussioner i L&SEKs styrelse om kommande programperiod och strukturfondernas användning regionalt. Regionalt utvecklingscentrum Styrelsen arbetar nära Örebro läns landsting kring bildandet av ett regionalt utvecklingscentrum för ideell sektor. Under våren planerade vi tillsammans med Cesam och Örebro läns landsting för genomförandet av en workshop för föreningen L&SEKs medlemmar och andra intressenter. I början av september genomfördes den och den lockade ca 25 deltagare, representerande kommuner och organisationer i länet. Utgångspunkten för seminariet var Vad behövs för att stärka sociala innovationer och den sociala ekonomin i länet? Många intressanta diskusisoner blev det och seminariet utmynnande bl. a. i ett förslag om att föreningen L&SEKs styrelse skall utgöra referensgrupp till Anders Bro på landstinget som har uppdraget att utreda frågan och komma med ett förslag på hur ett regionalt ideellt utvecklingscenter skall formas i och för Örebro län. Frågan om det regionala utvecklingscentret är nu en stående punkt på dagordningen på föreningen L&SEKs styreselmöten. Vi har kunnat bidra med erfarenheter och kunskap både utifrån vårt perspektiv som en samlande aktör för den sociala ekonomin i länet och genom att göra det möjligt för utredaren att få direktkontakt med L&SEKs medlemmar. 6(8) MÖTESPLATSER Nätverksbygge Coompanion deltar aktivt i arbetet med att bygga en gemensam plattform för hela den sociala ekonomin i region Östra Mellansverige. Det sker, bland annat, genom samarbetet i föreningen PLUS. Under våren deltog Coompanion på UF-mässan genom att i jurygruppen vara med och utse det företag som redovisat bästa tjänst. Tillsammans med några av de sociala företagen i länet deltog de också på SKOOPI s mässa på Kulturhuset i Stockholm och i nätverksträffar med alla samordningsförbund i hela regionen där syftet är att glänta på dörrar åt varandra. Under 2011 beviljades Coompanion två projekt, ett ur EUs sociala fond och ett ur den regionala fonden, i båda projekten finns tydliga inslag som hämtats från Program för den sociala ekonomin i Örebro län och från L&SEKs verksamhetsplan. Att utveckla kontakter med universiteten för att öka forskningen inom området finns där liksom att sprida idén med en Eldsjälsakademi. I regionalfondsprojektet skall vi utveckla nya lösningar när det gäller finansiering och kapitalförsörjning för den sociala ekonomins företagande och verksamheter. En uppdatering av verktyget LEA, lokalekonomisk analys, skall göras. Socialfonsprojektet pågår fram till juli 2013 och regionalfondsprojektet till december Nätverksbyggande är inslag i båda projekten. Hela Sverige ska leva ingår i ett europeiskt projekt som heter Grundtvig 50+, om hur kunskapen hos de äldre ska kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Den avslutande konferensen ägde rum i juni i Slovenien med tio deltagande länder. Länsbygderåden i Örebro och Uppsala län representerade Sverige. Länsbygderådets ordförande i Örebro län höll ett föredrag om hur det svenska systemet med studiecirklar började och hur det har utvecklats över tiden. I september genomförde Hela Sverige skall leva sin Landsbygdsriksdag i Blekinge. Länsbygderådet i Örebro län hade fått ett särskilt uppdrag att fungera som besöksmottagare för deltagare från Estland respektive Tyskland. Länsbygderådet har därefter fått en inbjudan att besöka det tyska parlamentet och det besöket planeras ske i under våren

7 På ett internationellt seminarium under landsbygdsriksdagen redogjorde länsbygderådet för hur den svenska byarörelsen är organiserad och dess förutsättningar att verka. I flera länder pågår planering för landsbygdsdagar utifrån den svenska modellen. I september hade Örebro kommun besök av två ministrar och andra personer från delstaten Brandenburg som ville studera hur förskola, skola och äldreomsorg organiseras och fungerar i Örebro kommun. I Brandenburg uppmuntrar delstatsregeringen på många sätt till frivilliga insatser inom välfärdsområdet. De hade också begärt att få information om hur Hela Sverige skall leva med länsbygderåd och byalag fungerar. Vänsterpartiet i Bergslagen hade förlagt sitt höstmöte till Hällefors. Ett inslag i programmet bestod av en paneldebatt, ämnet var Landsbygdsutveckling och länsbygderådet deltog på uppdrag av Hela Sverige skall leva tillsammans med representanter från kommuner i Bergslagen. Kommunerna LBR har varit mycket aktivt i arbetet med regionförbundets remiss om Regional översiktlig planering. Vid flera tillfällen har LBR uppmanat de lokala grupperna att kontakta sina lokala politiker för att diskutera effekterna vid ett genomförande av de föreslagna åtgärderna. LBR har också vid flera tillfällen pläderat för hur angeläget det är att lokala utvecklingsplaner arbetas fram. Tillväxtverket har beviljat länsstyrelsen projektmedel för ändamålet. Avsikten var att det i varje kommun skall tas fram en utvecklingsplan för en utvald ort, åtta orter ingår i projektet. Länsstyrelsen och länsbygderådet utgör tillsammans processledning. Arbetet påbörjades under våren 2012 och pågår till april Genom detta projekt har det lokala engagemanget ökat markant med deltagande från många föreningar och företagare. För flera av länets kommuner har den ekonomiska situationen inneburit förslag till minskad service. Länsbygderådet har deltagit i möten med byalagen på de berörda orterna och även haft möten med kommunledningarna. Ett väl fungerande kommunbygderåd är ett viktigt instrument för samarbetet mellan byalag och kommunen. I Lekebergs kommun har det under våren varit möten med målet att bilda ett kommunbygderåd. I Ljusnarsberg finns sedan flera år ett väl fungerande kommunbygderåd. Till arbetsgruppsmötet i juni i Lekeberg hade kommunalrådet och en representant för kommunbygderådet i Ljusnarsberg inbjudits och de beskrev sitt arbetssätt. Kommunbygderådet i Lekeberg bildades formellt under hösten och dess första uppgift blev att behandla kommunens förslag till översiktsplan. Att kunna transportera sig är en viktig fråga för boende och företagare på landsbygden. Länsbygderådet deltog därför i Infrastrukturdagen den 23 mars för att ta del av Trafikverkets och regionförbundets planer för vårt län. Landstinget i sin roll som kollektivtrafikmyndighet hade inbjudit till ett seminarium om regionalt trafikförsörjningsprogram. Länsbygderådet deltog och lämnade sedan också in remissyttrande över den föreslagna kollektivtrafiklösningen för länet. 7(8) Slutord L&SEK har bevakat den sociala ekonomins positioner och det är nödvändigt att fortsätta ett sådant opinionsbildande arbete för att det lokala utvecklingsarbetet och den sociala ekonomin skall få en stabil plattform som utgångspunkt för sitt arbete. Det är viktigt att få till stånd en långsiktig struktur för stöd till den sociala ekonomin, som annars riskerar ensidigt beroende av projektliknande satsningar i samband med arbetslöshet och/eller av EU s stödsystem. Under 2012 har det långsiktiga arbetet konkretiserats och fått större utrymme på styrelsens möten bl a genom att föreningens styrelse blev referensgrupp för Örebro läns landstings arbete, att beskriva hur ett regionalt ideellt utvecklingscentrum skall utformas. Detta arbeta kommer att intensifieras under 2013 och L&SEK har då en roll att, förutom att vara referensgrupp, även bidra till att fler engagerar sig i utformningen av centrumbildningen. Det faktum att vi är på väg in i en ny EUprogramperiod har medfört att styrelsen också gett dessa frågor större utrymme på sina möten. 7

8 8(8) L&SEKs styrelse vill varmt tacka samarbetspartners och medlemmar för det år som gått, och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med många angelägna och gemensamma uppgifter. Örebro den 15 februari 2013 Anna Eriksson Lena Widing Margareta Johansson Ordförande Vice ordförande ledamot Lars Carlsson Anders Johansson Örjan Samuelsson Kassör Ledamot Ledamot Agneta Stål Ledamot 8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband,

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer