G i n g e r O i l A B ( p u b l ) Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G i n g e r O i l A B ( p u b l ) Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011"

Transkript

1 Pressmeddel ande G i n g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m, Niomånadersrapport Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2011 Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet uppgick till KSEK jämfört med KSEK tredje kvartalet förra året. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick det tredje kvartalet till ( ) KSEK. Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till (-3 427) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,19) SEK. Produktionen av olja och gas uppgick till 64 (85) fat oljeekvivalenter per dygn. Nettoinvesteringar (9 månader) uppgick till (3 262) KSEK Eget kapital i koncernen minskade under niomånadersperioden med 3,8 MSEK till 48,9 (68,4) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 57,0 (69,6) procent per den 30 september 2011 Bolaget genomför ett kostnadsreduktionsprogram Finansiella nyckeltal diff % jan-sep 2011 jan-sep 2010 diff % jan-dec 2010 Rörelsens intäkter (KSEK) ,6% ,8% Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) n.a n.a Rörelseresultat (KSEK) n.a n.a Rörelsemarginal (%) neg neg n.a. neg neg n.a. neg Resultat efter skatt (KSEK) n.a n.a Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14-0,19 n.a. -0,25-0,53 n.a. -1,33 FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: Magnus Stuart VD, Ginger Oil AB Telefon: E-post: Ginger Oil AB (publ) är en -baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas, Louisiana och Michigan. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Ginger Oil hade intäkter om cirka 17,0 MSEK under Bolaget är noterat på NGM-Equity i Stockholm. För mer information, besök gärna Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. -1-

2 KOMMENTARER FRÅN VD MAGNUS STUART Bästa Aktieägare, Ginger Oils verksamhet har mött en marknad med fallande oljepriser under årets tredje kvartal. Genom bra priser under första halvåret blir den samlade bilden för niomånadersrapporten tillfredställande. Vår produktion har minskat men genom goda priser på råolja har bolaget kunna bibehålla stabila intäkter. Detta förstärks också av att bolaget i maj beslöt säkra oljepriset på 103 USD. Under tredje kvartalet föll priserna kraftigt i början av augusti till nivåer strax över 80 USD per fat. Priserna har sedan pendlat kraftigt. I slutet av perioden har priserna stabiliserats och också rört sig uppåt. Naturgasmarknaden i följer ett säsongsbetonat prismönster. Under sommarperioden ligger priset kring 3,75 USD per tusen kubikfot. Under vintersäsongen bedöms priset stiga över 4 USD per tusen kubikfot. Vår tidigare bedömning av prisutvecklingen under 2011 var att oljepriset under andra halvåret skulle passera 100 USD, vilket inträffade redan under det första halvåret. För andra halvåret 2011 är vår bedömning, att oljepriset i återfinns i intervallet USD. Vi reviderar därmed ner vår långsiktiga bedömning, och tror nu att ett stabilt oljepris över 110 USD per fat senareläggs och inträffar först under Under sista kvartalet finns anledning att tro att priset fortsätter att fluktuera kraftigt. För råolja är den fundamentala efterfrågan i sig oelastisk. Stabilt stigande efterfrågan från tillväxtländer utan egen olja, har under senare tid stabiliserat prisnivån. Prisfluktuationer handlar också fortsättningsvis mer om de finansiella marknadernas instabilitet än fallande efterfrågan. För årets sista kvartal är den ekonomiska utvecklingen i och den politiska utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern betydelsefulla faktorer för oljepriset. Särskilt utvecklingen i Libyen och Tunisien, som bägge har kapacitet att vara betydande nettoexportörer av högkvalitativ lätt råolja, har stor betydelse. Även den politiska utvecklingen i Mellanöstern är viktig. Den oro som nu råder i Jemen skulle, om den sprider sig till grannlandet Saudiarabien, medföra stor global oro med kraftigt stigande oljepriser som följd. I samband med seismisk analys av de områden i södra Arkansas, där Ginger Oil sedan tidigare varit verksamma, identifierades djupt liggande formationer som bedöms ha potential att innehålla stora mängder olja. Prospektet går under arbetsnamnet Leduc. Bolaget har under tredje kvartalet inlett sökandet efter partners till detta prospekt. Detta innebär bland annat att Ginger Oil under tredje kvartalet visat upp Leduc för industriella och finansiella intressenter. Förhoppningen är att under det fjärde kvartalet träffa slutlig överenskommelse med en part om samarbete och kunna besluta om tidplan för exploatering. Avsikten är nu att Ginger Oil i högre grad än tidigare skall arbeta med finansiella och industriella partners för att minska sitt risktagande. Bolaget har genom sitt kontaktnät och genom sina omfattande erfarenheter stora möjligheter att tidigt identifiera intressanta prospekt. I det här sammanhanget är det dessutom en fördel att vara en flexibel aktör. Ginger Oil arbetar vidare med det nya prospektet Galaxy. Bolaget har accepterat 5 % andel i ett konsortium som omfattar mineralrättigheter inom hektar i områden med oljefält och oljeproduktion i sydvästra Texas, och som också ger exklusiv tillgång till nyutvecklad teknologi för generering av seismiska data. I konsortiet finns två ytterligare partners, varav den största är ett välkänt stort amerikanskt noterat oljebolag. Den teknologi som utgör ett viktigt skäl att bolaget valt att medverka i Galaxy ger Ginger Oil möjlighet att i framtiden inleda fler samarbeten i områden i med geologier där denna teknologi är väsentlig för att klarlägga oljeförande formationer. Den nya teknologin har bättre möjligheter att studera mjuka bergarter där traditionell seismisk analys är ineffektiv. Bolaget har under tredje kvartalet provborrat i Arkansas, i området Willisville. Trots omfattande analytiskt arbete visade det sig att borrningarna varit resultatlösa. Ginger Oil reducerar nu sin medverkan i den fortsatta exploateringen av Willisville och minskar sina andelar i de kvarstående prospekten. Ginger Oils genomförde planenligt en borrning i prospektet Tamale i södra Texas i augusti. Resultatet blev upptäckt av flera oljeförande lager, men med alltför blygsamma oljetillgångar för att motivera de investeringar som krävs för att inleda löpande produktion. Bolagets uppvisar ett tillfredställande operativt resultat under det tredje kvartalet. De löpande intäkterna är bättre i balans med operativa kostnader än under motsvarande period Totalresultatet är positivt genom att USD stärkts rejält gentemot SEK. Aktivitetsnivån har varit lägre än normalt eftersom endast två brunnar borrats under kvartalet. Bolaget har fram till maj 2012 terminssäkrat en stor del av sin oljeproduktion på 103 USD per fat. Nästa redovisning och sammanfattning kommer att ske i bolagets bokslutskommentar och rapport för fjärde kvartalet som publiceras den 20 februari 2012 OM GINGER OIL Ginger Oil-koncernen består av moderbolaget Ginger Oil AB med säte i Stockholm och det helägda dotterbolaget Ginger Oil Company Inc. med säte i Houston, Texas,. Ginger Oil bedriver verksamhet inom prospektering, exploatering och produktion av olja och naturgas. Bolagets tillgångar finns i Texas, Louisiana, Michigan, och Arkansas. Ginger Oil AB är noterat på NGM Equity med kortnamnet GOIL. Hemsida: Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. -2-

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT RESERVER Ginger Oil genomförde i februari 2011 en tredjeparts värdering där bolagets bevisade reserver (P1) uppgick till fat oljeekvivalenter. Bevisade plus sannolika reserver (P2) uppgick till fat oljeekvivalenter. Nästa värdering genomförs under december 2011 och publiceras i januari Ginger Oil har per 30 september 18 producerande källor. MARKNADEN Tredje kvartalets genomsnittspriser uppgår till USD 82,43 per fat olja och USD 4,24 per tusen kubikfot naturgas. Under perioden har priset under en kortare period understigit USD 75 per fat. BOLAGETS PRODUKTION Produktionsöversikt Genom att säkra oljepriset för en del av produktionsvolymen har bolaget reducerat effekterna av svagare oljepriser på bolagets intäkter. Realiserade säkringskontrakt har under perioden ökat bolagets intäkter med USD. Innebörden är att genomsnittligt oljepris under perioden uppgått till 86,85 USD per fat råolja. Som en del av koncernens riskhantering har säkringskontrakt tecknats för delar av produktionen fram till och med maj PROSPEKTERING Bolaget har borrat två undersökningsbrunnar under tredje kvartalet och bägge var improduktiva. BORRPROGRAM diff % jan - sep 2011 jan - sep 2010 diff % jan - dec 2010 Oljeproduktion (fat) ,1% ,5% Periodens genomsnittliga oljepris (USD/fat) 82,43 69,86 18,0% 88,74 71,45 24,2% 73,17 Gasproduktion (tusen kubikfot) ,4% ,9% Periodens genomsnittliga gaspris (USD/tusen kubikfot) 4,24 4,30-1,4% 4,16 4,73-12,1% 4,47 Totalproduktion (fat oljeekvivalenter) ,4% ,0% Periodens produktionsvärde (USD) ,7% ,0% Genomsnittlig dagsproduktion (fat oljeekvivalenter) ,7% ,0% 87 Delstat No Område Namn Brunn Typ WI % NRI % Tidpunkt Potential Kommentar Texas 1 Galaxy Vecta Undersökning 5,00 3, Arkansas 2 Willisville Horst Sector 30#1 Undersökning 6,40 4,80 Q2 12 medel 3 Willisville South Waters Dobson #1 Undersökning 4,60 3,40 Q4 11 medel 4 Lewisville West Merriwether Lake WML #1 Undersökning 4,60 3,40 Q4 11 medel 5 Stephens West Stephens Deep WSD #1 Undersökning 20,00 15, Farm out 6 Lewisville Leduc Leduc #1 Undersökning 11,20 8,40 Q1 12 stor 7 Willisville South West Irma Louann Graben Undersökning 11,10 8, Stephens West Louann WL Graben Undersökning 13,00 9, PROSPEKTET GALAXY, TEXAS Galaxy är både tillgång till hektar i sydvästra Texas i områden med producerande oljefält, och en exklusiv möjlighet att använda en ny seismisk teknologi. Konventionell seismik fungerar i många bergarter men inte i alla. Den nya teknologin arbetar med en horisontell vågform som ger tydligare ekon även i de porösa bergarter som finns i Galaxys område. Ginger Oil har för närvarande 5 % kostnadsandel och 3,75 % intäktsandel. PROSPEKTET LEDUC, ARKANSAS Leduc är resultatet av Ginger Oils egna självständiga undersökningar av geofysisk data från bolagets områden i södra Arkansas. Bolaget har i studier av seismisk data identifierat fyra djup liggande formationer. Geologisk expertis stödjer antaganden som gjorts av Ginger Oil och bedömer därför formationerna som mycket intressanta eftersom de sannolikt kommer från en intressant oljeförande period. Ginger Oil inledde under tredje kvartalet sökandet efter finansiella partners för att exploatera och påbörja provborrningar under För närvarande har Ginger Oil ca 30 % ägarandel. Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 3

4 PROSPEKTET TIGER CREEK, LOUISIANA Efter analysen av Lamb #1 har Ginger Oil inlett arbetet att undersöka andra områden inom Tiger Creek. Detta arbete bygger på tillgång till ny seismisk data, och ett samarbete med bolagets två partners. Resultat väntas inom den kommande sexmånadersperioden. Ginger Oil har 28 % andel av kostnader och 20 % andel av intäkter. FINANSIELL INFORMATION PERIODENS RESULTAT Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till (3 997) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till (-3 427) KSEK. Moderbolagets resultat för tredje kvartalet uppgick till -610 (-452) KSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernen hade per den 30 september likvida medel om (6 812) KSEK. Soliditeten uppgick till 57,0 (69,6) %. Koncernens egna kapital uppgick till (68 421) KSEK, vilket motsvarar 2,48 SEK per aktie. Sedan årsskiftet har USD stärkts mot SEK från 6,80 till 6,86. Dollar Ginger Oil har per 30 september (25 987) KSEK i räntebärande skulder. Kostnaderna i Ginger Oil var normala under det tredje kvartalet Basen för bolagets bankkrediter utgörs av ett antal av Ginger Oil:s olje- och gasreserver. Kreditramen är föremål för översyn med sex månaders intervall. Vid senaste översyn i augusti 2011, har bolaget medgetts utökat kreditutrymme. Styrelsen bedömer att storleken på bolagets reserver medger utrymme för oförändrad finansiell ställning. Moderbolagets likviditet på balansdagen uppgick till 203 (2 099) KSEK. Soliditeten uppgick till 88,7 (89,2) %. Moderbolagets egna kapital uppgick till ( ) KSEK. INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar, framförallt i form av mineralrättigheter och mineraltillgångar, har uppgått till (3 262) KSEK under niomånadersperioden. Inga investeringar har gjorts under perioden. SKATT Inga skatter på resultat har betalats under perioden. Koncernens uppskjutna skattefordran uppgår 30 september till (26 075) KSEK. PRODUKTIONSSKATT Ginger Oil Inc. betalar produktionsskatter. Skatten erläggs där produktion av olja eller naturgas sker. Skattens storlek bestäms av respektive delstat och skiljer sig mellan olja och naturgas. MEDARBETARE Koncernens medelantal anställda uppgick under niomånadersperioden till 8 (9). Antalet anställda per 30 september uppgick till 7 (9), varav en placerad i Stockholm, Sverige och övriga sex i Houston, Texas,. LIKVIDITETSGARANTI Handeln i Ginger Oils aktie på NGM-Equity sker sedan den 7 juli 2010 med en likviditetsgaranti. Garantin tillhandahålls genom Mangold Fondkommission AB och finansieras av NGM. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Förutom utbetalning av styrelsearvoden, har inga transaktioner mellan bolaget och närstående skett under niomånadersperioden. AKTIEDATA Ginger Oil AB (publ) har handlats på NGM Equity sedan 28 maj Bolagets registrerade aktiekapital per 30 september 2011 uppgick till SEK ,30 uppdelat på aktier med kvotvärdet 0,10 SEK. RISKER OCH OSÄKERHET Ofrånkomliga risker och osäkerheter för Ginger Oil omfattar affärsrisker beträffande prospektering och utvinning av olja och naturgas (t.ex. risker beträffande absoluta storleken på reserver, värdet på inmutningar, mineralrättigheter och koncessioner), Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 4

5 ekonomiska risker (t.ex. risker relaterade till valutor, räntor, motparter, framtida kapitalbehov), miljörisker, marknadsrisker (t.ex. konkurrens, förändringar i oljepriser) och risker rörande lokal infrastruktur och risken för skador och förseningar till följd av väderfenomen. Den instabilitet och oro som sedan mitten av 2008 präglat råoljemarknader och finansiella marknader påverkar risknivån i Ginger Oil. Trots starkt förbättrad generell situation kvarstår risker. Allt talar för att en högre nivå av osäkerhet kommer att bestå året ut. Bolaget följer noga utvecklingen. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och årsredovisningslagen är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 redovisning för juridiska personer. I denna rapport redovisas nedskrivning för torra brunnar som rörelseomkostnader för att ge full jämförbarhet med tidigare perioder. För att säkra oljepriset har koncernen tecknat kontrakt för framtida försäljning av olja. Kontrakten redovisas i balansräkningen som kortfristiga placeringar och värderas till verkligt värde. Den effektiva delen av periodens förändringar i verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat efter avdrag för uppskjuten skatt. Ackumulerade förändringar redovisas i särskild komponent av eget kapital (säkringsreserven) till dess att det säkrade flödet påverkar årets resultat, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar omklassificeras till årets resultat i samband med att den posten påverkar årets resultat. I denna rapport är såväl moderbolagets, som koncernens redovisningsprinciper i övrigt oförändrade jämfört med senast lämnad årsredovisning. OMKLASSIFICERING Under kvartal 3 har ett klassificeringsfel upptäckts hänförligt till första kvartalet ,7 MSEK, avseende övriga externa kostnader, har felaktigt klassificerats som avskrivningar/ nedskrivningar. Omklassificeringen får ingen effekt på periodens totalresultat eller eget kapital. Jämförelsetal för avskrivningar/nedskrivningar respektive övriga externa kostnader kvartal 1 har korrigerats. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Bokslutsrapport februari 2012 Första kvartalet maj 2012 Halvårsrapport augusti 2012 Niomånaders rapport oktober 2012 ÅRSSTÄMMA 2012 Bolagsstämma hålls tisdagen den 19 juni klockan i Stockholm. Plats meddelas i samband med offentliggörandet av bolagets bokslutsrapport. Kallelse kommer att anslås i enlighet med bolagsordningen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen. Begäran om detta skickas till Ginger Oil AB, Att: Magnus Stuart, Sveavägen 17, Stockholm, alternativt till och skall ha inkommit senast tisdagen den 2 maj Aktiebolagslagens stadganden för hur publika bolag skall utforma sin kallelse till stämma, förändrades vid årsskiftet 2010/2011. Ginger Oil kommer fortsättningsvis kalla aktieägare genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar (PoIT) och genom nedladdning av pdf-fil från bolagets hemsida (www.gingeroil.com) samt i notisformat därefter kungöra att kallelse ägt rum i Svenska Dagbladet. VALBEREDNING Vid årsstämman den 21 juni 2011 beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet fyra största ägarna vid slutet av det tredje kvartalet. Valberedningen skall utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 5

6 På basis av aktieägandet redovisat i offentliga aktieboken per den 30 september 2011 har Sven-Erik Ahlstedt kontakta representanter för de fyra största ägarna. I nästa steg sammankallas de fyra personer som accepterar att påta sig uppdraget att ingå i Ginger Oils Valberedning och därefter sker konstituering. INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna sammanfattade finansiella rapport ger en sann och rättvisande bild av bolaget och koncernens verksamhet, operativa resultat och finansiella position samt att den speglar de materiella risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och koncernens bolag står inför. Stockholm 25 oktober 2011 Styrelsen för Ginger Oil AB Organisationsnummer Sven Erik Ahlstedt Styrelseordförande Arne Hall Anna Öberg Hans Blixt CEO Ginger Oil Inc. Magnus Stuart VD Ginger Oil AB Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 6

7 GRANSKNINGSRAPPORT Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Ginger Oil AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 25 oktober 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Martin Johansson Auktoriserad revisor Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 7

8 FINANSIELL RAPPORT S RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KSEK) jan-sep Nettoomsättning Summa intäkter Rörelseomkostnader Avskrivningar/Nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Kassaflödessäkring, netto Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Periodens resultat per aktie före utspädning -0,15-0,19-0,26-0,53 Periodens resultat per aktie efter utspädning -0,14-0,19-0,25-0,53 S RESULTATRÄKNINGAR (KSEK) jan-sep Nettoomsättning Rörelseomkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat för perioden SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 8

9 BALANSRÄKNINGAR (KSEK) TILLGÅNGAR sep 30-sep 31-dec 30-sep 30-sep 31-dec Anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar, materiella och immateriella Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar på dotterbolag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL 30-sep 30-sep 31-dec 30-sep 30-sep 31-dec Eget kapital Långfristiga skulder Lån Uppskjuten skatteskuld Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 9

10 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK) jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep Eget kapital vid periodens ingång Nyemission Emissionskostnader Eget kapitaldel konvertibellån Uppskjuten skatt konvertibellån Ej registrerad nyemission Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkring, netto Omräkningsdifferenser Eget kapital vid periodens utgång KASSAFLÖDESANALYS KSEK jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep Resultat efter finansnetto Justering ej kassaflödespåverkande poster Operativt kassaflöde Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förvärv/avyttringar av kortfristiga placeringar -528 Kassaflöde investeringsverksamheten Nyemission Ökning av låneskuld Amortering av skuld Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 10

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Pressmeddel ande G i n g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m, 2 0 1 2-0 2-2 0 Bokslutskommuniké 2011 Utfall oktober-december 2011 samt bolagets ställning 31 december 2011 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Tremånaders rapport Utfallet januari-mars 2011 samt bolagets ställning den 31 mars 2011

Tremånaders rapport Utfallet januari-mars 2011 samt bolagets ställning den 31 mars 2011 Pressmeddel ande G i n g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m, 2 0 1 1-0 4-2 7 Tremånaders rapport Utfallet januari-mars 2011 samt bolagets ställning den 31 mars 2011 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Pressmeddelande Ginger Oil AB (publ) Stockholm, 2016-04- 29 Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning första kvartalet uppgick till 1 645 (2 885) KSEK. Rörelseresultatet för

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Utfallet under oktober december 2009 samt bolagets ställning per 31 december 2009

BOKSLUTSRAPPORT Utfallet under oktober december 2009 samt bolagets ställning per 31 december 2009 Pressmeddelande Gin g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m, 2 0 1 0-0 2-1 7 BOKSLUTSRAPPORT Utfallet under oktober december 2009 samt bolagets ställning per 31 december 2009 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Pressmeddelande Ginger Oil AB (publ) Stockholm, 2015-03- 09 Bokslutskommuniké 2014 FJÄRDE KVARTALET 2014 Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet uppgick till 3 017 (3 528) KSEK. Rörelseresultatet för

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Stockholm, 22 Maj 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2014 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010 FÖR GEXCO (NGM:GXCO) För perioden januari - mars 2010 var koncernens nettoomsättning 31 ksek, periodens resultat 3 090 ksek och resultatet per aktie 0,17 SEK. Likvida

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Stockholm, 21 maj 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK Q2.2010 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q2 2010 Årets första sex månader 2010 Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 995 (7 446). EBITDA uppgick till ksek -4 570 (-5 084). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Pressmeddelande Ginger Oil AB (publ) Stockholm,

Bokslutskommuniké. Pressmeddelande Ginger Oil AB (publ) Stockholm, Pressmeddelande Ginger Oil AB (publ) Stockholm, 2016-03- 31 Bokslutskommuniké FJÄRDE KVARTALET Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet uppgick till 2 242 (3 017) KSEK. Rörelseresultatet för fjärde

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Q1.2009. Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009

Q1.2009. Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009 Q1.2009 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009 Kvartal januari - mars 2009 EBITDA uppgick till ksek -3 058 (986). Nettoomsättningen uppgick till ksek 2 931 (7 686). Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer