G i n g e r O i l A B ( p u b l ) Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G i n g e r O i l A B ( p u b l ) Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011"

Transkript

1 Pressmeddel ande G i n g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m, Niomånadersrapport Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2011 Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet uppgick till KSEK jämfört med KSEK tredje kvartalet förra året. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick det tredje kvartalet till ( ) KSEK. Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till (-3 427) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,19) SEK. Produktionen av olja och gas uppgick till 64 (85) fat oljeekvivalenter per dygn. Nettoinvesteringar (9 månader) uppgick till (3 262) KSEK Eget kapital i koncernen minskade under niomånadersperioden med 3,8 MSEK till 48,9 (68,4) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 57,0 (69,6) procent per den 30 september 2011 Bolaget genomför ett kostnadsreduktionsprogram Finansiella nyckeltal diff % jan-sep 2011 jan-sep 2010 diff % jan-dec 2010 Rörelsens intäkter (KSEK) ,6% ,8% Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) n.a n.a Rörelseresultat (KSEK) n.a n.a Rörelsemarginal (%) neg neg n.a. neg neg n.a. neg Resultat efter skatt (KSEK) n.a n.a Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14-0,19 n.a. -0,25-0,53 n.a. -1,33 FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: Magnus Stuart VD, Ginger Oil AB Telefon: E-post: Ginger Oil AB (publ) är en -baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas, Louisiana och Michigan. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Ginger Oil hade intäkter om cirka 17,0 MSEK under Bolaget är noterat på NGM-Equity i Stockholm. För mer information, besök gärna Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. -1-

2 KOMMENTARER FRÅN VD MAGNUS STUART Bästa Aktieägare, Ginger Oils verksamhet har mött en marknad med fallande oljepriser under årets tredje kvartal. Genom bra priser under första halvåret blir den samlade bilden för niomånadersrapporten tillfredställande. Vår produktion har minskat men genom goda priser på råolja har bolaget kunna bibehålla stabila intäkter. Detta förstärks också av att bolaget i maj beslöt säkra oljepriset på 103 USD. Under tredje kvartalet föll priserna kraftigt i början av augusti till nivåer strax över 80 USD per fat. Priserna har sedan pendlat kraftigt. I slutet av perioden har priserna stabiliserats och också rört sig uppåt. Naturgasmarknaden i följer ett säsongsbetonat prismönster. Under sommarperioden ligger priset kring 3,75 USD per tusen kubikfot. Under vintersäsongen bedöms priset stiga över 4 USD per tusen kubikfot. Vår tidigare bedömning av prisutvecklingen under 2011 var att oljepriset under andra halvåret skulle passera 100 USD, vilket inträffade redan under det första halvåret. För andra halvåret 2011 är vår bedömning, att oljepriset i återfinns i intervallet USD. Vi reviderar därmed ner vår långsiktiga bedömning, och tror nu att ett stabilt oljepris över 110 USD per fat senareläggs och inträffar först under Under sista kvartalet finns anledning att tro att priset fortsätter att fluktuera kraftigt. För råolja är den fundamentala efterfrågan i sig oelastisk. Stabilt stigande efterfrågan från tillväxtländer utan egen olja, har under senare tid stabiliserat prisnivån. Prisfluktuationer handlar också fortsättningsvis mer om de finansiella marknadernas instabilitet än fallande efterfrågan. För årets sista kvartal är den ekonomiska utvecklingen i och den politiska utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern betydelsefulla faktorer för oljepriset. Särskilt utvecklingen i Libyen och Tunisien, som bägge har kapacitet att vara betydande nettoexportörer av högkvalitativ lätt råolja, har stor betydelse. Även den politiska utvecklingen i Mellanöstern är viktig. Den oro som nu råder i Jemen skulle, om den sprider sig till grannlandet Saudiarabien, medföra stor global oro med kraftigt stigande oljepriser som följd. I samband med seismisk analys av de områden i södra Arkansas, där Ginger Oil sedan tidigare varit verksamma, identifierades djupt liggande formationer som bedöms ha potential att innehålla stora mängder olja. Prospektet går under arbetsnamnet Leduc. Bolaget har under tredje kvartalet inlett sökandet efter partners till detta prospekt. Detta innebär bland annat att Ginger Oil under tredje kvartalet visat upp Leduc för industriella och finansiella intressenter. Förhoppningen är att under det fjärde kvartalet träffa slutlig överenskommelse med en part om samarbete och kunna besluta om tidplan för exploatering. Avsikten är nu att Ginger Oil i högre grad än tidigare skall arbeta med finansiella och industriella partners för att minska sitt risktagande. Bolaget har genom sitt kontaktnät och genom sina omfattande erfarenheter stora möjligheter att tidigt identifiera intressanta prospekt. I det här sammanhanget är det dessutom en fördel att vara en flexibel aktör. Ginger Oil arbetar vidare med det nya prospektet Galaxy. Bolaget har accepterat 5 % andel i ett konsortium som omfattar mineralrättigheter inom hektar i områden med oljefält och oljeproduktion i sydvästra Texas, och som också ger exklusiv tillgång till nyutvecklad teknologi för generering av seismiska data. I konsortiet finns två ytterligare partners, varav den största är ett välkänt stort amerikanskt noterat oljebolag. Den teknologi som utgör ett viktigt skäl att bolaget valt att medverka i Galaxy ger Ginger Oil möjlighet att i framtiden inleda fler samarbeten i områden i med geologier där denna teknologi är väsentlig för att klarlägga oljeförande formationer. Den nya teknologin har bättre möjligheter att studera mjuka bergarter där traditionell seismisk analys är ineffektiv. Bolaget har under tredje kvartalet provborrat i Arkansas, i området Willisville. Trots omfattande analytiskt arbete visade det sig att borrningarna varit resultatlösa. Ginger Oil reducerar nu sin medverkan i den fortsatta exploateringen av Willisville och minskar sina andelar i de kvarstående prospekten. Ginger Oils genomförde planenligt en borrning i prospektet Tamale i södra Texas i augusti. Resultatet blev upptäckt av flera oljeförande lager, men med alltför blygsamma oljetillgångar för att motivera de investeringar som krävs för att inleda löpande produktion. Bolagets uppvisar ett tillfredställande operativt resultat under det tredje kvartalet. De löpande intäkterna är bättre i balans med operativa kostnader än under motsvarande period Totalresultatet är positivt genom att USD stärkts rejält gentemot SEK. Aktivitetsnivån har varit lägre än normalt eftersom endast två brunnar borrats under kvartalet. Bolaget har fram till maj 2012 terminssäkrat en stor del av sin oljeproduktion på 103 USD per fat. Nästa redovisning och sammanfattning kommer att ske i bolagets bokslutskommentar och rapport för fjärde kvartalet som publiceras den 20 februari 2012 OM GINGER OIL Ginger Oil-koncernen består av moderbolaget Ginger Oil AB med säte i Stockholm och det helägda dotterbolaget Ginger Oil Company Inc. med säte i Houston, Texas,. Ginger Oil bedriver verksamhet inom prospektering, exploatering och produktion av olja och naturgas. Bolagets tillgångar finns i Texas, Louisiana, Michigan, och Arkansas. Ginger Oil AB är noterat på NGM Equity med kortnamnet GOIL. Hemsida: Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. -2-

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT RESERVER Ginger Oil genomförde i februari 2011 en tredjeparts värdering där bolagets bevisade reserver (P1) uppgick till fat oljeekvivalenter. Bevisade plus sannolika reserver (P2) uppgick till fat oljeekvivalenter. Nästa värdering genomförs under december 2011 och publiceras i januari Ginger Oil har per 30 september 18 producerande källor. MARKNADEN Tredje kvartalets genomsnittspriser uppgår till USD 82,43 per fat olja och USD 4,24 per tusen kubikfot naturgas. Under perioden har priset under en kortare period understigit USD 75 per fat. BOLAGETS PRODUKTION Produktionsöversikt Genom att säkra oljepriset för en del av produktionsvolymen har bolaget reducerat effekterna av svagare oljepriser på bolagets intäkter. Realiserade säkringskontrakt har under perioden ökat bolagets intäkter med USD. Innebörden är att genomsnittligt oljepris under perioden uppgått till 86,85 USD per fat råolja. Som en del av koncernens riskhantering har säkringskontrakt tecknats för delar av produktionen fram till och med maj PROSPEKTERING Bolaget har borrat två undersökningsbrunnar under tredje kvartalet och bägge var improduktiva. BORRPROGRAM diff % jan - sep 2011 jan - sep 2010 diff % jan - dec 2010 Oljeproduktion (fat) ,1% ,5% Periodens genomsnittliga oljepris (USD/fat) 82,43 69,86 18,0% 88,74 71,45 24,2% 73,17 Gasproduktion (tusen kubikfot) ,4% ,9% Periodens genomsnittliga gaspris (USD/tusen kubikfot) 4,24 4,30-1,4% 4,16 4,73-12,1% 4,47 Totalproduktion (fat oljeekvivalenter) ,4% ,0% Periodens produktionsvärde (USD) ,7% ,0% Genomsnittlig dagsproduktion (fat oljeekvivalenter) ,7% ,0% 87 Delstat No Område Namn Brunn Typ WI % NRI % Tidpunkt Potential Kommentar Texas 1 Galaxy Vecta Undersökning 5,00 3, Arkansas 2 Willisville Horst Sector 30#1 Undersökning 6,40 4,80 Q2 12 medel 3 Willisville South Waters Dobson #1 Undersökning 4,60 3,40 Q4 11 medel 4 Lewisville West Merriwether Lake WML #1 Undersökning 4,60 3,40 Q4 11 medel 5 Stephens West Stephens Deep WSD #1 Undersökning 20,00 15, Farm out 6 Lewisville Leduc Leduc #1 Undersökning 11,20 8,40 Q1 12 stor 7 Willisville South West Irma Louann Graben Undersökning 11,10 8, Stephens West Louann WL Graben Undersökning 13,00 9, PROSPEKTET GALAXY, TEXAS Galaxy är både tillgång till hektar i sydvästra Texas i områden med producerande oljefält, och en exklusiv möjlighet att använda en ny seismisk teknologi. Konventionell seismik fungerar i många bergarter men inte i alla. Den nya teknologin arbetar med en horisontell vågform som ger tydligare ekon även i de porösa bergarter som finns i Galaxys område. Ginger Oil har för närvarande 5 % kostnadsandel och 3,75 % intäktsandel. PROSPEKTET LEDUC, ARKANSAS Leduc är resultatet av Ginger Oils egna självständiga undersökningar av geofysisk data från bolagets områden i södra Arkansas. Bolaget har i studier av seismisk data identifierat fyra djup liggande formationer. Geologisk expertis stödjer antaganden som gjorts av Ginger Oil och bedömer därför formationerna som mycket intressanta eftersom de sannolikt kommer från en intressant oljeförande period. Ginger Oil inledde under tredje kvartalet sökandet efter finansiella partners för att exploatera och påbörja provborrningar under För närvarande har Ginger Oil ca 30 % ägarandel. Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 3

4 PROSPEKTET TIGER CREEK, LOUISIANA Efter analysen av Lamb #1 har Ginger Oil inlett arbetet att undersöka andra områden inom Tiger Creek. Detta arbete bygger på tillgång till ny seismisk data, och ett samarbete med bolagets två partners. Resultat väntas inom den kommande sexmånadersperioden. Ginger Oil har 28 % andel av kostnader och 20 % andel av intäkter. FINANSIELL INFORMATION PERIODENS RESULTAT Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till (3 997) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till (-3 427) KSEK. Moderbolagets resultat för tredje kvartalet uppgick till -610 (-452) KSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernen hade per den 30 september likvida medel om (6 812) KSEK. Soliditeten uppgick till 57,0 (69,6) %. Koncernens egna kapital uppgick till (68 421) KSEK, vilket motsvarar 2,48 SEK per aktie. Sedan årsskiftet har USD stärkts mot SEK från 6,80 till 6,86. Dollar Ginger Oil har per 30 september (25 987) KSEK i räntebärande skulder. Kostnaderna i Ginger Oil var normala under det tredje kvartalet Basen för bolagets bankkrediter utgörs av ett antal av Ginger Oil:s olje- och gasreserver. Kreditramen är föremål för översyn med sex månaders intervall. Vid senaste översyn i augusti 2011, har bolaget medgetts utökat kreditutrymme. Styrelsen bedömer att storleken på bolagets reserver medger utrymme för oförändrad finansiell ställning. Moderbolagets likviditet på balansdagen uppgick till 203 (2 099) KSEK. Soliditeten uppgick till 88,7 (89,2) %. Moderbolagets egna kapital uppgick till ( ) KSEK. INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar, framförallt i form av mineralrättigheter och mineraltillgångar, har uppgått till (3 262) KSEK under niomånadersperioden. Inga investeringar har gjorts under perioden. SKATT Inga skatter på resultat har betalats under perioden. Koncernens uppskjutna skattefordran uppgår 30 september till (26 075) KSEK. PRODUKTIONSSKATT Ginger Oil Inc. betalar produktionsskatter. Skatten erläggs där produktion av olja eller naturgas sker. Skattens storlek bestäms av respektive delstat och skiljer sig mellan olja och naturgas. MEDARBETARE Koncernens medelantal anställda uppgick under niomånadersperioden till 8 (9). Antalet anställda per 30 september uppgick till 7 (9), varav en placerad i Stockholm, Sverige och övriga sex i Houston, Texas,. LIKVIDITETSGARANTI Handeln i Ginger Oils aktie på NGM-Equity sker sedan den 7 juli 2010 med en likviditetsgaranti. Garantin tillhandahålls genom Mangold Fondkommission AB och finansieras av NGM. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Förutom utbetalning av styrelsearvoden, har inga transaktioner mellan bolaget och närstående skett under niomånadersperioden. AKTIEDATA Ginger Oil AB (publ) har handlats på NGM Equity sedan 28 maj Bolagets registrerade aktiekapital per 30 september 2011 uppgick till SEK ,30 uppdelat på aktier med kvotvärdet 0,10 SEK. RISKER OCH OSÄKERHET Ofrånkomliga risker och osäkerheter för Ginger Oil omfattar affärsrisker beträffande prospektering och utvinning av olja och naturgas (t.ex. risker beträffande absoluta storleken på reserver, värdet på inmutningar, mineralrättigheter och koncessioner), Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 4

5 ekonomiska risker (t.ex. risker relaterade till valutor, räntor, motparter, framtida kapitalbehov), miljörisker, marknadsrisker (t.ex. konkurrens, förändringar i oljepriser) och risker rörande lokal infrastruktur och risken för skador och förseningar till följd av väderfenomen. Den instabilitet och oro som sedan mitten av 2008 präglat råoljemarknader och finansiella marknader påverkar risknivån i Ginger Oil. Trots starkt förbättrad generell situation kvarstår risker. Allt talar för att en högre nivå av osäkerhet kommer att bestå året ut. Bolaget följer noga utvecklingen. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och årsredovisningslagen är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 redovisning för juridiska personer. I denna rapport redovisas nedskrivning för torra brunnar som rörelseomkostnader för att ge full jämförbarhet med tidigare perioder. För att säkra oljepriset har koncernen tecknat kontrakt för framtida försäljning av olja. Kontrakten redovisas i balansräkningen som kortfristiga placeringar och värderas till verkligt värde. Den effektiva delen av periodens förändringar i verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat efter avdrag för uppskjuten skatt. Ackumulerade förändringar redovisas i särskild komponent av eget kapital (säkringsreserven) till dess att det säkrade flödet påverkar årets resultat, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar omklassificeras till årets resultat i samband med att den posten påverkar årets resultat. I denna rapport är såväl moderbolagets, som koncernens redovisningsprinciper i övrigt oförändrade jämfört med senast lämnad årsredovisning. OMKLASSIFICERING Under kvartal 3 har ett klassificeringsfel upptäckts hänförligt till första kvartalet ,7 MSEK, avseende övriga externa kostnader, har felaktigt klassificerats som avskrivningar/ nedskrivningar. Omklassificeringen får ingen effekt på periodens totalresultat eller eget kapital. Jämförelsetal för avskrivningar/nedskrivningar respektive övriga externa kostnader kvartal 1 har korrigerats. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Bokslutsrapport februari 2012 Första kvartalet maj 2012 Halvårsrapport augusti 2012 Niomånaders rapport oktober 2012 ÅRSSTÄMMA 2012 Bolagsstämma hålls tisdagen den 19 juni klockan i Stockholm. Plats meddelas i samband med offentliggörandet av bolagets bokslutsrapport. Kallelse kommer att anslås i enlighet med bolagsordningen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen. Begäran om detta skickas till Ginger Oil AB, Att: Magnus Stuart, Sveavägen 17, Stockholm, alternativt till och skall ha inkommit senast tisdagen den 2 maj Aktiebolagslagens stadganden för hur publika bolag skall utforma sin kallelse till stämma, förändrades vid årsskiftet 2010/2011. Ginger Oil kommer fortsättningsvis kalla aktieägare genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar (PoIT) och genom nedladdning av pdf-fil från bolagets hemsida (www.gingeroil.com) samt i notisformat därefter kungöra att kallelse ägt rum i Svenska Dagbladet. VALBEREDNING Vid årsstämman den 21 juni 2011 beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet fyra största ägarna vid slutet av det tredje kvartalet. Valberedningen skall utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 5

6 På basis av aktieägandet redovisat i offentliga aktieboken per den 30 september 2011 har Sven-Erik Ahlstedt kontakta representanter för de fyra största ägarna. I nästa steg sammankallas de fyra personer som accepterar att påta sig uppdraget att ingå i Ginger Oils Valberedning och därefter sker konstituering. INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna sammanfattade finansiella rapport ger en sann och rättvisande bild av bolaget och koncernens verksamhet, operativa resultat och finansiella position samt att den speglar de materiella risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och koncernens bolag står inför. Stockholm 25 oktober 2011 Styrelsen för Ginger Oil AB Organisationsnummer Sven Erik Ahlstedt Styrelseordförande Arne Hall Anna Öberg Hans Blixt CEO Ginger Oil Inc. Magnus Stuart VD Ginger Oil AB Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 6

7 GRANSKNINGSRAPPORT Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Ginger Oil AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 25 oktober 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Martin Johansson Auktoriserad revisor Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 7

8 FINANSIELL RAPPORT S RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KSEK) jan-sep Nettoomsättning Summa intäkter Rörelseomkostnader Avskrivningar/Nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Kassaflödessäkring, netto Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Periodens resultat per aktie före utspädning -0,15-0,19-0,26-0,53 Periodens resultat per aktie efter utspädning -0,14-0,19-0,25-0,53 S RESULTATRÄKNINGAR (KSEK) jan-sep Nettoomsättning Rörelseomkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat för perioden SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 8

9 BALANSRÄKNINGAR (KSEK) TILLGÅNGAR sep 30-sep 31-dec 30-sep 30-sep 31-dec Anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar, materiella och immateriella Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar på dotterbolag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL 30-sep 30-sep 31-dec 30-sep 30-sep 31-dec Eget kapital Långfristiga skulder Lån Uppskjuten skatteskuld Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 9

10 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK) jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep Eget kapital vid periodens ingång Nyemission Emissionskostnader Eget kapitaldel konvertibellån Uppskjuten skatt konvertibellån Ej registrerad nyemission Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkring, netto Omräkningsdifferenser Eget kapital vid periodens utgång KASSAFLÖDESANALYS KSEK jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep Resultat efter finansnetto Justering ej kassaflödespåverkande poster Operativt kassaflöde Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förvärv/avyttringar av kortfristiga placeringar -528 Kassaflöde investeringsverksamheten Nyemission Ökning av låneskuld Amortering av skuld Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 10

Tremånaders rapport Utfallet januari-mars 2011 samt bolagets ställning den 31 mars 2011

Tremånaders rapport Utfallet januari-mars 2011 samt bolagets ställning den 31 mars 2011 Pressmeddel ande G i n g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m, 2 0 1 1-0 4-2 7 Tremånaders rapport Utfallet januari-mars 2011 samt bolagets ställning den 31 mars 2011 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Omsättningen uppgick till 11,4 (9,6) mkr, en ökning med 19 % Resultat före avskrivningar och finansiella poster blev 877 (122) tkr Nettoresultatet uppgick till -618 (-1372) tkr Trafikvolymen ökade med

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport 3 1 juli 2012-30 sept 2012. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

Delårsrapport 3 1 juli 2012-30 sept 2012. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Delårsrapport 3 1 juli - 30 sept Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Caucasus Oil AB - Delårsrapport 3 Viktiga händelser under kvartal 3 Brunnen Reese #1H, där Caucasus Oils andel är 1,5 %, kommer att genomgå

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Tredje kvartalet och första nio månaderna 2015

Tredje kvartalet och första nio månaderna 2015 Delårsrapport Stockholm den 19 oktober 2015 Tredje kvartalet och första nio månaderna 2015 Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet uppgick till 5 882,9 (n.a.) TEUR. Rörelseresultatet för tredje kvartalet

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer