G i n g e r O i l A B ( p u b l ) Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "G i n g e r O i l A B ( p u b l ) Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011"

Transkript

1 Pressmeddel ande G i n g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m, Niomånadersrapport Utfallet juli-september 2011 samt bolagets ställning den 30 september 2011 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2011 Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet uppgick till KSEK jämfört med KSEK tredje kvartalet förra året. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick det tredje kvartalet till ( ) KSEK. Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till (-3 427) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,19) SEK. Produktionen av olja och gas uppgick till 64 (85) fat oljeekvivalenter per dygn. Nettoinvesteringar (9 månader) uppgick till (3 262) KSEK Eget kapital i koncernen minskade under niomånadersperioden med 3,8 MSEK till 48,9 (68,4) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 57,0 (69,6) procent per den 30 september 2011 Bolaget genomför ett kostnadsreduktionsprogram Finansiella nyckeltal diff % jan-sep 2011 jan-sep 2010 diff % jan-dec 2010 Rörelsens intäkter (KSEK) ,6% ,8% Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) n.a n.a Rörelseresultat (KSEK) n.a n.a Rörelsemarginal (%) neg neg n.a. neg neg n.a. neg Resultat efter skatt (KSEK) n.a n.a Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14-0,19 n.a. -0,25-0,53 n.a. -1,33 FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: Magnus Stuart VD, Ginger Oil AB Telefon: E-post: Ginger Oil AB (publ) är en -baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas, Louisiana och Michigan. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Ginger Oil hade intäkter om cirka 17,0 MSEK under Bolaget är noterat på NGM-Equity i Stockholm. För mer information, besök gärna Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. -1-

2 KOMMENTARER FRÅN VD MAGNUS STUART Bästa Aktieägare, Ginger Oils verksamhet har mött en marknad med fallande oljepriser under årets tredje kvartal. Genom bra priser under första halvåret blir den samlade bilden för niomånadersrapporten tillfredställande. Vår produktion har minskat men genom goda priser på råolja har bolaget kunna bibehålla stabila intäkter. Detta förstärks också av att bolaget i maj beslöt säkra oljepriset på 103 USD. Under tredje kvartalet föll priserna kraftigt i början av augusti till nivåer strax över 80 USD per fat. Priserna har sedan pendlat kraftigt. I slutet av perioden har priserna stabiliserats och också rört sig uppåt. Naturgasmarknaden i följer ett säsongsbetonat prismönster. Under sommarperioden ligger priset kring 3,75 USD per tusen kubikfot. Under vintersäsongen bedöms priset stiga över 4 USD per tusen kubikfot. Vår tidigare bedömning av prisutvecklingen under 2011 var att oljepriset under andra halvåret skulle passera 100 USD, vilket inträffade redan under det första halvåret. För andra halvåret 2011 är vår bedömning, att oljepriset i återfinns i intervallet USD. Vi reviderar därmed ner vår långsiktiga bedömning, och tror nu att ett stabilt oljepris över 110 USD per fat senareläggs och inträffar först under Under sista kvartalet finns anledning att tro att priset fortsätter att fluktuera kraftigt. För råolja är den fundamentala efterfrågan i sig oelastisk. Stabilt stigande efterfrågan från tillväxtländer utan egen olja, har under senare tid stabiliserat prisnivån. Prisfluktuationer handlar också fortsättningsvis mer om de finansiella marknadernas instabilitet än fallande efterfrågan. För årets sista kvartal är den ekonomiska utvecklingen i och den politiska utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern betydelsefulla faktorer för oljepriset. Särskilt utvecklingen i Libyen och Tunisien, som bägge har kapacitet att vara betydande nettoexportörer av högkvalitativ lätt råolja, har stor betydelse. Även den politiska utvecklingen i Mellanöstern är viktig. Den oro som nu råder i Jemen skulle, om den sprider sig till grannlandet Saudiarabien, medföra stor global oro med kraftigt stigande oljepriser som följd. I samband med seismisk analys av de områden i södra Arkansas, där Ginger Oil sedan tidigare varit verksamma, identifierades djupt liggande formationer som bedöms ha potential att innehålla stora mängder olja. Prospektet går under arbetsnamnet Leduc. Bolaget har under tredje kvartalet inlett sökandet efter partners till detta prospekt. Detta innebär bland annat att Ginger Oil under tredje kvartalet visat upp Leduc för industriella och finansiella intressenter. Förhoppningen är att under det fjärde kvartalet träffa slutlig överenskommelse med en part om samarbete och kunna besluta om tidplan för exploatering. Avsikten är nu att Ginger Oil i högre grad än tidigare skall arbeta med finansiella och industriella partners för att minska sitt risktagande. Bolaget har genom sitt kontaktnät och genom sina omfattande erfarenheter stora möjligheter att tidigt identifiera intressanta prospekt. I det här sammanhanget är det dessutom en fördel att vara en flexibel aktör. Ginger Oil arbetar vidare med det nya prospektet Galaxy. Bolaget har accepterat 5 % andel i ett konsortium som omfattar mineralrättigheter inom hektar i områden med oljefält och oljeproduktion i sydvästra Texas, och som också ger exklusiv tillgång till nyutvecklad teknologi för generering av seismiska data. I konsortiet finns två ytterligare partners, varav den största är ett välkänt stort amerikanskt noterat oljebolag. Den teknologi som utgör ett viktigt skäl att bolaget valt att medverka i Galaxy ger Ginger Oil möjlighet att i framtiden inleda fler samarbeten i områden i med geologier där denna teknologi är väsentlig för att klarlägga oljeförande formationer. Den nya teknologin har bättre möjligheter att studera mjuka bergarter där traditionell seismisk analys är ineffektiv. Bolaget har under tredje kvartalet provborrat i Arkansas, i området Willisville. Trots omfattande analytiskt arbete visade det sig att borrningarna varit resultatlösa. Ginger Oil reducerar nu sin medverkan i den fortsatta exploateringen av Willisville och minskar sina andelar i de kvarstående prospekten. Ginger Oils genomförde planenligt en borrning i prospektet Tamale i södra Texas i augusti. Resultatet blev upptäckt av flera oljeförande lager, men med alltför blygsamma oljetillgångar för att motivera de investeringar som krävs för att inleda löpande produktion. Bolagets uppvisar ett tillfredställande operativt resultat under det tredje kvartalet. De löpande intäkterna är bättre i balans med operativa kostnader än under motsvarande period Totalresultatet är positivt genom att USD stärkts rejält gentemot SEK. Aktivitetsnivån har varit lägre än normalt eftersom endast två brunnar borrats under kvartalet. Bolaget har fram till maj 2012 terminssäkrat en stor del av sin oljeproduktion på 103 USD per fat. Nästa redovisning och sammanfattning kommer att ske i bolagets bokslutskommentar och rapport för fjärde kvartalet som publiceras den 20 februari 2012 OM GINGER OIL Ginger Oil-koncernen består av moderbolaget Ginger Oil AB med säte i Stockholm och det helägda dotterbolaget Ginger Oil Company Inc. med säte i Houston, Texas,. Ginger Oil bedriver verksamhet inom prospektering, exploatering och produktion av olja och naturgas. Bolagets tillgångar finns i Texas, Louisiana, Michigan, och Arkansas. Ginger Oil AB är noterat på NGM Equity med kortnamnet GOIL. Hemsida: Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. -2-

3 VERKSAMHETSÖVERSIKT RESERVER Ginger Oil genomförde i februari 2011 en tredjeparts värdering där bolagets bevisade reserver (P1) uppgick till fat oljeekvivalenter. Bevisade plus sannolika reserver (P2) uppgick till fat oljeekvivalenter. Nästa värdering genomförs under december 2011 och publiceras i januari Ginger Oil har per 30 september 18 producerande källor. MARKNADEN Tredje kvartalets genomsnittspriser uppgår till USD 82,43 per fat olja och USD 4,24 per tusen kubikfot naturgas. Under perioden har priset under en kortare period understigit USD 75 per fat. BOLAGETS PRODUKTION Produktionsöversikt Genom att säkra oljepriset för en del av produktionsvolymen har bolaget reducerat effekterna av svagare oljepriser på bolagets intäkter. Realiserade säkringskontrakt har under perioden ökat bolagets intäkter med USD. Innebörden är att genomsnittligt oljepris under perioden uppgått till 86,85 USD per fat råolja. Som en del av koncernens riskhantering har säkringskontrakt tecknats för delar av produktionen fram till och med maj PROSPEKTERING Bolaget har borrat två undersökningsbrunnar under tredje kvartalet och bägge var improduktiva. BORRPROGRAM diff % jan - sep 2011 jan - sep 2010 diff % jan - dec 2010 Oljeproduktion (fat) ,1% ,5% Periodens genomsnittliga oljepris (USD/fat) 82,43 69,86 18,0% 88,74 71,45 24,2% 73,17 Gasproduktion (tusen kubikfot) ,4% ,9% Periodens genomsnittliga gaspris (USD/tusen kubikfot) 4,24 4,30-1,4% 4,16 4,73-12,1% 4,47 Totalproduktion (fat oljeekvivalenter) ,4% ,0% Periodens produktionsvärde (USD) ,7% ,0% Genomsnittlig dagsproduktion (fat oljeekvivalenter) ,7% ,0% 87 Delstat No Område Namn Brunn Typ WI % NRI % Tidpunkt Potential Kommentar Texas 1 Galaxy Vecta Undersökning 5,00 3, Arkansas 2 Willisville Horst Sector 30#1 Undersökning 6,40 4,80 Q2 12 medel 3 Willisville South Waters Dobson #1 Undersökning 4,60 3,40 Q4 11 medel 4 Lewisville West Merriwether Lake WML #1 Undersökning 4,60 3,40 Q4 11 medel 5 Stephens West Stephens Deep WSD #1 Undersökning 20,00 15, Farm out 6 Lewisville Leduc Leduc #1 Undersökning 11,20 8,40 Q1 12 stor 7 Willisville South West Irma Louann Graben Undersökning 11,10 8, Stephens West Louann WL Graben Undersökning 13,00 9, PROSPEKTET GALAXY, TEXAS Galaxy är både tillgång till hektar i sydvästra Texas i områden med producerande oljefält, och en exklusiv möjlighet att använda en ny seismisk teknologi. Konventionell seismik fungerar i många bergarter men inte i alla. Den nya teknologin arbetar med en horisontell vågform som ger tydligare ekon även i de porösa bergarter som finns i Galaxys område. Ginger Oil har för närvarande 5 % kostnadsandel och 3,75 % intäktsandel. PROSPEKTET LEDUC, ARKANSAS Leduc är resultatet av Ginger Oils egna självständiga undersökningar av geofysisk data från bolagets områden i södra Arkansas. Bolaget har i studier av seismisk data identifierat fyra djup liggande formationer. Geologisk expertis stödjer antaganden som gjorts av Ginger Oil och bedömer därför formationerna som mycket intressanta eftersom de sannolikt kommer från en intressant oljeförande period. Ginger Oil inledde under tredje kvartalet sökandet efter finansiella partners för att exploatera och påbörja provborrningar under För närvarande har Ginger Oil ca 30 % ägarandel. Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 3

4 PROSPEKTET TIGER CREEK, LOUISIANA Efter analysen av Lamb #1 har Ginger Oil inlett arbetet att undersöka andra områden inom Tiger Creek. Detta arbete bygger på tillgång till ny seismisk data, och ett samarbete med bolagets två partners. Resultat väntas inom den kommande sexmånadersperioden. Ginger Oil har 28 % andel av kostnader och 20 % andel av intäkter. FINANSIELL INFORMATION PERIODENS RESULTAT Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till (3 997) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till (-3 427) KSEK. Moderbolagets resultat för tredje kvartalet uppgick till -610 (-452) KSEK. FINANSIELL STÄLLNING Koncernen hade per den 30 september likvida medel om (6 812) KSEK. Soliditeten uppgick till 57,0 (69,6) %. Koncernens egna kapital uppgick till (68 421) KSEK, vilket motsvarar 2,48 SEK per aktie. Sedan årsskiftet har USD stärkts mot SEK från 6,80 till 6,86. Dollar Ginger Oil har per 30 september (25 987) KSEK i räntebärande skulder. Kostnaderna i Ginger Oil var normala under det tredje kvartalet Basen för bolagets bankkrediter utgörs av ett antal av Ginger Oil:s olje- och gasreserver. Kreditramen är föremål för översyn med sex månaders intervall. Vid senaste översyn i augusti 2011, har bolaget medgetts utökat kreditutrymme. Styrelsen bedömer att storleken på bolagets reserver medger utrymme för oförändrad finansiell ställning. Moderbolagets likviditet på balansdagen uppgick till 203 (2 099) KSEK. Soliditeten uppgick till 88,7 (89,2) %. Moderbolagets egna kapital uppgick till ( ) KSEK. INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar, framförallt i form av mineralrättigheter och mineraltillgångar, har uppgått till (3 262) KSEK under niomånadersperioden. Inga investeringar har gjorts under perioden. SKATT Inga skatter på resultat har betalats under perioden. Koncernens uppskjutna skattefordran uppgår 30 september till (26 075) KSEK. PRODUKTIONSSKATT Ginger Oil Inc. betalar produktionsskatter. Skatten erläggs där produktion av olja eller naturgas sker. Skattens storlek bestäms av respektive delstat och skiljer sig mellan olja och naturgas. MEDARBETARE Koncernens medelantal anställda uppgick under niomånadersperioden till 8 (9). Antalet anställda per 30 september uppgick till 7 (9), varav en placerad i Stockholm, Sverige och övriga sex i Houston, Texas,. LIKVIDITETSGARANTI Handeln i Ginger Oils aktie på NGM-Equity sker sedan den 7 juli 2010 med en likviditetsgaranti. Garantin tillhandahålls genom Mangold Fondkommission AB och finansieras av NGM. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Förutom utbetalning av styrelsearvoden, har inga transaktioner mellan bolaget och närstående skett under niomånadersperioden. AKTIEDATA Ginger Oil AB (publ) har handlats på NGM Equity sedan 28 maj Bolagets registrerade aktiekapital per 30 september 2011 uppgick till SEK ,30 uppdelat på aktier med kvotvärdet 0,10 SEK. RISKER OCH OSÄKERHET Ofrånkomliga risker och osäkerheter för Ginger Oil omfattar affärsrisker beträffande prospektering och utvinning av olja och naturgas (t.ex. risker beträffande absoluta storleken på reserver, värdet på inmutningar, mineralrättigheter och koncessioner), Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 4

5 ekonomiska risker (t.ex. risker relaterade till valutor, räntor, motparter, framtida kapitalbehov), miljörisker, marknadsrisker (t.ex. konkurrens, förändringar i oljepriser) och risker rörande lokal infrastruktur och risken för skador och förseningar till följd av väderfenomen. Den instabilitet och oro som sedan mitten av 2008 präglat råoljemarknader och finansiella marknader påverkar risknivån i Ginger Oil. Trots starkt förbättrad generell situation kvarstår risker. Allt talar för att en högre nivå av osäkerhet kommer att bestå året ut. Bolaget följer noga utvecklingen. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och årsredovisningslagen är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 redovisning för juridiska personer. I denna rapport redovisas nedskrivning för torra brunnar som rörelseomkostnader för att ge full jämförbarhet med tidigare perioder. För att säkra oljepriset har koncernen tecknat kontrakt för framtida försäljning av olja. Kontrakten redovisas i balansräkningen som kortfristiga placeringar och värderas till verkligt värde. Den effektiva delen av periodens förändringar i verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat efter avdrag för uppskjuten skatt. Ackumulerade förändringar redovisas i särskild komponent av eget kapital (säkringsreserven) till dess att det säkrade flödet påverkar årets resultat, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar omklassificeras till årets resultat i samband med att den posten påverkar årets resultat. I denna rapport är såväl moderbolagets, som koncernens redovisningsprinciper i övrigt oförändrade jämfört med senast lämnad årsredovisning. OMKLASSIFICERING Under kvartal 3 har ett klassificeringsfel upptäckts hänförligt till första kvartalet ,7 MSEK, avseende övriga externa kostnader, har felaktigt klassificerats som avskrivningar/ nedskrivningar. Omklassificeringen får ingen effekt på periodens totalresultat eller eget kapital. Jämförelsetal för avskrivningar/nedskrivningar respektive övriga externa kostnader kvartal 1 har korrigerats. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Bokslutsrapport februari 2012 Första kvartalet maj 2012 Halvårsrapport augusti 2012 Niomånaders rapport oktober 2012 ÅRSSTÄMMA 2012 Bolagsstämma hålls tisdagen den 19 juni klockan i Stockholm. Plats meddelas i samband med offentliggörandet av bolagets bokslutsrapport. Kallelse kommer att anslås i enlighet med bolagsordningen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen. Begäran om detta skickas till Ginger Oil AB, Att: Magnus Stuart, Sveavägen 17, Stockholm, alternativt till och skall ha inkommit senast tisdagen den 2 maj Aktiebolagslagens stadganden för hur publika bolag skall utforma sin kallelse till stämma, förändrades vid årsskiftet 2010/2011. Ginger Oil kommer fortsättningsvis kalla aktieägare genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar (PoIT) och genom nedladdning av pdf-fil från bolagets hemsida (www.gingeroil.com) samt i notisformat därefter kungöra att kallelse ägt rum i Svenska Dagbladet. VALBEREDNING Vid årsstämman den 21 juni 2011 beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet fyra största ägarna vid slutet av det tredje kvartalet. Valberedningen skall utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 5

6 På basis av aktieägandet redovisat i offentliga aktieboken per den 30 september 2011 har Sven-Erik Ahlstedt kontakta representanter för de fyra största ägarna. I nästa steg sammankallas de fyra personer som accepterar att påta sig uppdraget att ingå i Ginger Oils Valberedning och därefter sker konstituering. INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna sammanfattade finansiella rapport ger en sann och rättvisande bild av bolaget och koncernens verksamhet, operativa resultat och finansiella position samt att den speglar de materiella risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och koncernens bolag står inför. Stockholm 25 oktober 2011 Styrelsen för Ginger Oil AB Organisationsnummer Sven Erik Ahlstedt Styrelseordförande Arne Hall Anna Öberg Hans Blixt CEO Ginger Oil Inc. Magnus Stuart VD Ginger Oil AB Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 6

7 GRANSKNINGSRAPPORT Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Ginger Oil AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 25 oktober 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Martin Johansson Auktoriserad revisor Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 7

8 FINANSIELL RAPPORT S RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KSEK) jan-sep Nettoomsättning Summa intäkter Rörelseomkostnader Avskrivningar/Nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Kassaflödessäkring, netto Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Periodens resultat per aktie före utspädning -0,15-0,19-0,26-0,53 Periodens resultat per aktie efter utspädning -0,14-0,19-0,25-0,53 S RESULTATRÄKNINGAR (KSEK) jan-sep Nettoomsättning Rörelseomkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat för perioden SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 8

9 BALANSRÄKNINGAR (KSEK) TILLGÅNGAR sep 30-sep 31-dec 30-sep 30-sep 31-dec Anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar, materiella och immateriella Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar på dotterbolag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL 30-sep 30-sep 31-dec 30-sep 30-sep 31-dec Eget kapital Långfristiga skulder Lån Uppskjuten skatteskuld Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 9

10 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK) jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep Eget kapital vid periodens ingång Nyemission Emissionskostnader Eget kapitaldel konvertibellån Uppskjuten skatt konvertibellån Ej registrerad nyemission Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkring, netto Omräkningsdifferenser Eget kapital vid periodens utgång KASSAFLÖDESANALYS KSEK jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep Resultat efter finansnetto Justering ej kassaflödespåverkande poster Operativt kassaflöde Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förvärv/avyttringar av kortfristiga placeringar -528 Kassaflöde investeringsverksamheten Nyemission Ökning av låneskuld Amortering av skuld Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc. 10

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Rapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Väsentliga händelser Resultatet för de första nio månaderna 2010 uppgick till TSEK 75 259 (TSEK -52 612 för motsvarande period föregående år) och TSEK 66

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie Substansvärdet uppgick per den 19 augusti till 444 kr per aktie, en ökning med 21 % sedan årsskiftet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period. Zubsolv - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet

21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Tredje kvartalet 21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 21% och uppgick till

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI avlämnad den 23 juli kl. 7.30 Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud förstärker produktportföljen

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Aktieägarkretsen i bolaget har förändrats och det kan innebära framtida önskemål på styrelsens sammansättning samt bolaget fortsatta utveckling.

Aktieägarkretsen i bolaget har förändrats och det kan innebära framtida önskemål på styrelsens sammansättning samt bolaget fortsatta utveckling. Bokslutskommuniké januari-december 2014 Petrogrand AB (publ) 27 februari 2015 Fjärde kvartalet 2014 Under fjärde kvartalet hade Bolaget inga rörelseintäkter(-). Rörelseresultatet för det Fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Lantmännens Delårsrapport Januari-september

Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännens Delårsrapport Januari-september Lantmännen tar ansvar från jord till bord En ny spannmålsmottagning, i form av en sk spannmålsplatta, öppnade i Laholm lagom till skörden. Mottagningen har varit

Läs mer