Se bifogade deltagarförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogade deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (33) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Organ Gunnar Eriksson (s) och Torsten Bergstedt (m) Stadskansliet den 10 december kl Bo Wennström Maritha Edeskog Gunnar Eriksson Torsten Bergstedt ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Paragrafer Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Stadskansliet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Bo Wennström

2 Kommunfullmäktige (33) DELTAGARFÖRTECKNING Ledamöter Maritha Edeskog (siv), 2:e vice ordf. Eva WennStröm (s) Åke Thörnesjö (m) Torsten Bergstedt (m) Bosse Pettersson (c) Lars Nilsson (s) Krister Nyström (s) Anne-Marie Wallouch (v) Mats Larsson (m) Tommy Gustavsson (fp) Anneli Lundberg (s) Marie Oudin (m) Ulf Granhagen (s) Erik Palmgren (m) Göran Kihlström (kd) Elsie-Marie Arvidsson (m) Svante Persson (s) Björn Johansson (v) Lars Aleniusson (siv) Erik Ågren (c) Margot Eriksson (s) Christian Sundby (m) Bo Olson (fp) Gunnar Eriksson (s) Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) Helen Einarsson (s) Samuel Carlén (m) Gunilla Persson (sd) Lars Andersson (s) Bo Bengtsson (c) Monica Marker (m) Ann-Marie Lindström (s) Anders Zadik (v) Björn Nyström (m) Tjänstgörande ersättare Birgitta Grafström (s) Lisa Karlsson (s) Ulf Athlei (siv) Viola Andersén (m) Kenneth Henningsson (s) Bo Arvidsson (m) Ingalill Röhr (s)

3 Kommunfullmäktige (33) Kf 101 Bakom varje öl finns en vuxen Trygghets- och folkhälsorådet har producerat en informationsfilm som heter Bakom varje öl finns en vuxen. Filmen belyser läget i Kristinehamn gällande ungdomars alkoholvanor samt närpolisens och fältenhetens arbete i kommunen enligt en modell som kallas Växjö-modellen eller Kronobergs-modellen. Linn Erlandsson, utredare och ansvarig tjänsteman för Trygghets- och folkhälsorådet, berättar att filmen under hösten 2007 visats för föräldrar och lärare vid kommunens tre högstadieskolor och att rådet är mån om att sprida filmen vidare. Trygghets- och folkhälsorådet bildades 1999 efter beslut av kommunfullmäktige. Sedan 1 januari 2007 arbetar rådet efter en ny arbetsordning vilken innebär att rådet består av en representant från varje nämnd, valnämnden undantagen, samt två representanter från kommunstyrelsen. Linn Erlandsson informerar att rådet under 2007 haft ungdomar och alkohol som ett särskilt arbetsområde och att det fokuset kommer att ligga kvar även under

4 Kommunfullmäktige (33) Kf 102 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö (m) angående de utlovade statliga ersättningsjobben. Med fullmäktiges medgivande ställer Eva WennStröm (s) fråga angående statliga ersättningsjobb. Frågan I samband med nedläggningen av regementet i Kristinehamn utlovade den då socialdemokratiska regeringen ett antal ersättningsjobb till Kristinehamn. Alla löften hann uppfyllas utom det sista vilket var statliga bolagsjobb. Strax innan valet meddelade dåvarande stadssekreteraren Sven-Erik Söder att det var klart och att de återstående arbetstillfällena skulle tillskapas genom lokalisering av Postens callcenter. Därefter kom valet och den nu borgerliga majoriteten tog tillbaka löftet till Kristinehamn, vilket också bekräftas av tidningsreportaget i Nya Kristinehamns Posten på onsdagen om Stadsminister Fredrik Reinfeldt (m) besök på Left is Right. När vi har arbetat med kommunens tillväxtprogram (LTP) har vi i politiskt enighet tagit fram nya bostadsområden för att förhoppningsvis få en befolkningstillväxt i kommunen. Bostadsort hör ofta samman med arbetstillfällen och de bolagsjobben har naturligtvis funnits med som en pådrivande faktor. Det har varit viktigt för kommunen att det skulle finnas attraktiva boendemöjligheter när dessa arbetstillfällen anlände. Frågor: Vid försvarsomställningen var vi på gemensamma uppvakningar i Stockholm där såväl du som jag påpekade vikten av ersättningsjobb. Gäller inte detta fortfarande eller anser kommunstyrelsens ordförande liksom sin partikollega Fredrik Reinfeldt att Kristinehamn inte behöver de utlovade arbetstillfällena? Vilka kontakter är tagna och hur agerar ni för att få de givna löftena uppfyllda? Är Du beredd att vidta ytterligare åtgärder för att få tillstånd de utlovade arbetstillfällena? Jag anser att ett misslyckade bör få konsekvenser i LTP arbetet. Det är trots allt ett stort antal arbetstillfällen vi troligen går miste och därmed sannolikt ett antal nya innevånare. Vad anser Du? Svar Åke Thörnesjö redovisar bakgrunden till försvarsbeslutet och de löften som den dåvarande regeringen utfäste. Av dessa har AMS i dag anställda, Räddningsverket som inom 1-år beräknas bli 130 st. Elsäkerhetsverket har 40 tjänster mot de utlovade 24. Att SIS-etableringen ännu inte kommit stånd beror på andra orsaker än statliga beslut. Det som återstår är de utlovade postjobben som föranstaltades strax innan valet men tyvärr var inte den säcken helt tillknuten.

5 Kommunfullmäktige (33) Kf 102 När den tillträdande rgeringen, efter de allmänna valen 2006, diskuterade detta med Posten AB var budsskapet att Posten i sådana fall krävde en orimligt stor summa som ersättning vilket inte ansågs acceptabelt. Vidare meddelade Thörnesjö att han aktualiserat frågan vid en rikskonferens med moderaterna varvid konstaterats att en regering inte har någon skyldighet att uppfylla en tidigare regerings löften men dock har nuvarande regering inte bromsat de överenskommelser som var färdigbehandlade vilket tyvärr inte postjobben var. Tillväxtprogrammet syftar till att fler skall flytta till Kristinehamn och kommunstyrelsens ordf. ser gärna fler verksamheter etablerade i Kristinehamn från såväl statsförvaltningen som nya företagsetableringar. I arbetet har vi arbetat över partigränserna på ett konstruktivt sätt vilket tryggar långsiktigheten. Vid tre tillfällen har uppvaktningar skett vid näringsdepartementet och arbetet fortgår kontinuerligt. Trots allt har vi klarat garnisionsnedläggningen utan större problem och ett tack framförs härmed till såväl politiker, tjänstemän och medborgare som arbetat i konstruktiv anda. Eva WennStröm framför ett tack för det utförliga svaret varefter fullmäktige frångår frågan

6 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 Dnr 06: Lokalt tillväxtprogram 2008 (LTP 2008) K.ch Pl.chef Ek.chef Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa LTP 2008 enligt kommunstyrelsens förslag med ändring av text enl. nedanstående ändringar samt beslutar att anslå 6 miljoner kr för LTP Drift S ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter för Kommunfullmäktige beslutar att följande ändringar skall ske i planens texter: Fokusområde Fritid Meningen i omvärldsbeskrivningens stycke 3 längst ner som börjar med Relativt många och slutar med eller fornminne utgår och ersätts med meningen Många går på konserter, museer och teaterföreställningar. Delmål 1. Nulägesbeskrivningens 3-e stycke infogas ordet Dressinbanan efter Inlandsbanan. Delmål 2. Nulägesbeskrivningen åtgärd 2:6 - kulturhus. Under ansvar tillfogas Kulturnämnden. Fokusområde Boende Sid 39. texten Delmål 3:3 tekniska nämnden utgår Sid 40. Delmål 3:5 Rubriken ändras till Byggnation av ca. 60 nya lägenheter för särskilt boende. I textens första rad ändras 50 till 60 och ordet skall ändras till behöver. Texten (Blomstergården) sist i stycket utgår. Fokusområde Fritid Delmål 3. Nulägesbeskrivningen, åtgärd 3:2 där texten sist i stycket för att synliggöra tätorterna tas bort. Fokusområde Fritid Delmål 4. Nulägesbeskrivningen, 5-e stycket där orden riva och tas bort.. LTP 2008 har varit på ytterligare en remissrunda under hösten 2007 till samtliga nämnder och partier. Beredande organs förslag till beslut Se kommunstyrelsens 199/07 Kommunstyrelsens behandling Åke Thörnesjö (m) informerade bland annat om att åtgärden Ny skola tagits bort och ersatts med Skolutveckling. Ekonomichefen påpekade att skolutveckling inte är en investering utan är drift. Vidare berättade Åke Thörnesjö (m) att åtgärden Kulturhus är en ny åtgärd. Björn Johansson (v) påtalade att vänsterpartiet anser att en ny åtgärd bör tillfogas, nämligen en Isanläggning. Likaså ansåg (v) att en bollplan i de centrala delarna bör tillfogas LTP 2008 under punkten 4:4 i enlighet med följande formulering: att barnen som bor i innerstaden behöver en fotbollsplan "modell mindre" för att leka och spela fotboll på.

7 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 forts Björn Johansson (v) ger även följande förslag på ändringar i brödtexten under punkten Åtgärd 3 enligt: Perioden planeras och byggs ytterligare nya förskolor med sammanlagt åtta avdelningar för att möta den ökade efterfrågan av platser inom barnomsorgen. Vi eftersträvar större förskolor i nya ändamålsenliga lokaler. Björn Johansson (v) påpekade även att företaget LINX står med och att det bör tas bort eftersom företaget inte längre finns. Eva WennStröm (s) yrkade bifall till Björn Johanssons (v) förslag. Åke Thörnesjö (m) ansåg att införa isanläggning som enskild åtgärd i LTP 2008 är i sin ordning. Åke Thörnesjö (m) har heller inget emot att begreppet ändamålsenliga lokaler förs in gällande förskoleverksamheten. Inte heller gällande fotbollsplan i innerstaden, även om han ser vissa problem med var den skulle kunna få plats. Bosse Pettersson (c) påpekade att en bollplan finns i de centrala delarna i anslutning till Södermalmskolan. Ekonomichefen poängterade att kommunfullmäktige enligt 67/07 avsatt tkr för drift E, och med kommunstyrelsens förslag landar den summan på tkr. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 400 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter Likaså uppgår summan för Drift S på tkr vilket kommunstyrelsen beslutar att finansiera genom att anslå tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 2008 samt föreslå kommunfullmäktige att anslå tkr ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter för Efter avslutande överläggningar beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Eva WennStröm (s) yrkande och ekonomichefens förslag till finansiering innebärande att införa isanläggning som ny rubrik i LTP Kommunstyrelsen beslutade vidare att göra följande ändringar: Under punkten Åtgärd 3 görs tillägget: Perioden planeras och byggs ytterligare nya förskolor med sammanlagt åtta avdelningar för att möta den ökade efterfrågan av platser inom barnomsorgen. Vi eftersträvar större förskolor i nya ändamålsenliga lokaler. Under punkten 4:4 görs tillägget: att barnen som bor i innerstaden behöver en fotbollsplan "modell mindre" för att leka och spela fotboll på. Kommunstyrelsen beslutade att de extra 400 tkr för drift E tas ur kommunstyrelsens anslag för förfogande för 2008 samt att anslå tkr för Drift S ur kommunstyrelsens anslag oförutsedda utgifter för Till kommunfullmäktiges handlingar är utsänt ett reviderat program efter kommunstyrelsens handläggning enl. ks 199/07. Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Eva WennStröm (s) och Björn Nyström (m) bifall till kommunstyrelsens förslag samt ändringsyrkanden enl. nedan: Fokusområde Fritid Meningen i omvärldsbeskrivningens stycke 3 längst som börjar med Relativt många och slutar med eller fornminne utgår och ersätts med meningen Många går på konserter, museer och teaterföreställningar.

8 Kommunfullmäktige (33) Delmål 1. Nulägesbeskrivningens 3-e stycke infogas ordet Dressinbanan efter Inlandsbanan. Kf 103 forts Delmål 2. Nulägesbeskrivningen åtgärd 2:6- kulturhus. Under ansvar tillfogas Kulturnämnden. Fokusområde Boende Sid 39. texten Delmål 3:3 tekniska nämnden utgår Sid 40. Delmål 3:5 Rubriken ändras till Byggnation av ca. 60 nya lägenheter för särskilt boende. I textens första rad ändras 50 till 60 och ordet skall ändras till behöver. Texten (Blomstergården) sist i stycket utgår. Lars Aleniusson (siv) yrkar betr. Fokusområde Boende, delmål 3 Att det omgående görs en utredning av behovet för särskilt boende och kortidsboende med hänsyn till den enligt SCB redovisade åldersfördelningen år Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar beträffande. Fokusområde Boende. Delmål 1. Nulägesbeskrivningen, 4-e stycket där texten men utgör framförallt sjö eller centrumnära lägen tas bort. Fokusområde Fritid Delmål 3. Nulägesbeskrivningen, åtgärd 3:2 där texten sist i stycket för att synliggöra tätorterna tas bort. Fokusområde Fritid Delmål 4. Nulägesbeskrivningen, 5-e stycket där orden riva och tas bort. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar med instämmande av Anders Zadik (v) som tillägg i Fokusområde Boende, delmål 3 att undersöka möjligheten till att åter ianspråkta/nyttja dubbletterna i Svedjegården till särskilt boende Björn Johansson (v) yrkar med instämmande av Ulf Granhagen (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Aleniusson (siv) yrkar betr. Fokusområde fritid, delmål 4, åtgärd 4:6 Nytt badhus - Att intressenter skall erbjudas att köpa och driva det gamla badhuset enligt kravspecifikation från kommunen. - att kommunen erbjuder sig att hyra anläggningen om hyreskostnaden anses fördelaktig - att alternativa offerter begärs på renovering enligt kravspecifikation. Utan att ställa yrkande deltar Anne-Marie Wallouch (v) i kommunfullmäktiges överläggningar. Med fullmäktiges godkännande ajourneras sammanträdet i 20 minuter. Efter återupptagna överläggningar sammanfattar ordföranden ställda yrkande och börjar prövningen med Åke Thörnesjös ändringsyrkanden som kommunfullmäktige bifaller.

9 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 forts Därefter prövas Elisabeth Holmstrands yrkande om ändring av texten betr. Delmål 1. mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige avslagit ändringsyrkandet. Därefter prövas Elisabeth Holmstrand Gustafssons yrkande om ändring i texten betr. Delmål 3 mot avslag varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit ändringsyrkandet. Omröstning begärs Nedanstående propositionsordning godkännes: Ja-röst för bifall till Elisabeth Holmstrand Gustafssons ändringsyrkande. Nej-röst för avslag. Omröstningsresultat 34 ja-röster. 6 nej-röster. 1 avstår Ja-röster Eva WennStröm (s), Åke Thörnesjö (m), Torsten Bergstedt (m), Bosse Pettersson (c), Lars Nilsson (s), Viola Andersén (m), Krister Nyström (s), Ulf Athlei (siv), Mats Larsson (m), Tommy Gustavsson (fp), Anneli Lundberg (s), Marie Oudin (m), Ulf Granhagen (s), Erik Palmgren (m), Elsie-Marie Arvidsson (m), Svante Persson (s), Lars Aleniusson (siv), Margot Eriksson (s), Christian Sundby (m), Bo Olson (fp), Gunnar Eriksson (s), Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp), Helen Einarsson (s), Samuel Carlén (m), Gunilla Persson (sd), Lars Andersson (s), Monika Marker (m), Ann-Marie Lindström (s), Björn Nyström (m), Ingalill Röhr (s), Maritha Edeskog (siv) och Lisa Karlsson (s). Nej-röster Anne-Marie Wallouch (v), Göran Kihlström (kd), Bo Arvidson (m), Bo Bengtsson (c), Anders Zadik (v) och Brigitta Grafström (c). Avstår Björn Johansson (v) Således har kommunfullmäktige bifallit Elisabeth Holmstrand Gustafssons ändringsyrkande om att texten för att synliggöra tätorterna tas bort i nulägesbeskrivningen för Delmål 3. Därefter prövas Elisabeth Holmstrand Gustafssons ändringsyrkande betr. ändring av text i Delmål 4. Nulägesbeskrivningen mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige bifallit ändringsyrkandet innebärande att orden och riva tas bort. Vidare prövas, med fullmäktige godkännande Aleniussons tilläggsyrkande om badhuset punkt för punkt varvid ord. finner att kommunfullmäktige avslagit samtliga tilläggsyrkanden.

10 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 forts Därefter prövas med fullmäktiges medgivande Lars Aleniussons yrkanden betr. delmål 4, åtgärd 4:6 Nytt badhus punkt för punkt mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige avslagit samtliga tilläggsyrkanden. Vidare prövas Lars Aleniussons yrkande om att en utredning skall göras om behovet för särskilt boende och korttidsboende mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Ordföranden konstaterar att yrkandet från Elisabeth Holmstrand Gustafsson om att undersöka möjligheten till att åter ianspråkta/nyttja dubbletterna i Svedjegården till särskilt boende inte kan prövas med hänvisning till kommunallagens beredningstvång. Slutligen bifaller kommunfullmäktige i övrigt kommunstyrelsens förslag om lokalt tillväxtprogram

11 Kommunfullmäktige (33) Kf 104 Dnr 07: Policy för EU och internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar policy för EU- och internationellt arbete. Bakgrund/Ärende Arbetsutskottet beslutade enligt 85/07 att sända förslag till policy och riktlinjer för EU- och internationellt arbete på remiss till samtliga nämnder. Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Kristinehamns kommun i frågor som rör kommunens EU- och internationella arbete för att på så sätt skapa ett enhetligt förhållningssätt hos ansvariga, chefer och medarbetare. Genom att fastställa målen, klargöra och definiera hur arbetet ska bedrivas kan ett framgångsrikt internationellt arbete uppnås. Policyn ska även medverka till att utveckla det lokala företagandet. Förslag till hantering är att kommunfullmäktige antar Kristinehamns kommuns policy för EU- och internationellt arbete. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut antar kommunstyrelsen riktlinjerna till policyn och ansvarar för samordning av EUoch internationellt arbete i kommunen. Frågor som berör EU- och internationellt arbete ska hanteras av respektive förvaltning. Större och viktiga händelser avrapporteras fortlöpande till ledningsgruppen och därefter till kommunstyrelsen. Beredande organs förslag till beslut Se planerarens skrivelse daterad Se ksau 156/07. Se kommunstyrelsens 200/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte planerarens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Björn Johansson (v) framförde anmärkningar på skrivningar i texten med titeln Kristinehamns kommuns riktlinjer för EU- och internationellt arbete och yrkade att: Ny skrivning görs på sidan 3: Värmland deltar, liksom övriga regioner i EU, i det I stycke 5 stryks de två sista meningarna. Stycke 7 samma sida tas historiken bort gällande vänorter. Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag samt enligt Björn Johanssons (v) yrkanden d v s att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, anta riktlinjer för EU- och internationellt arbete med de av kommunstyrelsen beslutade tilläggen. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

12 Kommunfullmäktige (33) Kf : Förvärv av paviljong 52 (Vandrarhemmet) Mariebergsområdet Fast.ch Ek.chef länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att förvärva före detta Paviljong 52 inom Mariebergsområdet för en köpeskilling av kronor, finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda för investeringar... Paviljong 52 ingick i en paketförsäljning som kommunen genomförde där även två före detta bostadshus vid Dr Envalls väg och tre före detta bostäder vid Grindvaktarvägen ingick. Försäljningspriset uppgick till 2 miljoner kronor. Användningen av större delen av Mariebergsområdet är ännu inte reglerad i någon detaljplan. Anledningen till detta är att vi inte önskat låsa användningen av området eller enskilda byggnader i ett för tidigt skede. Avvecklingen av den psykiatriska verksamheten skedde som bekant under en tid då investeringsviljan och efterfrågan på mark och lokaler var obefintlig. En övergripande struktur på området fastställdes dock i en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige Nya fastighetsägare och en efterfrågesituation medför dock behov av att användningen av området närmare regleras i en detaljplan. Kommunstyrelsen beslöt därför, i samband med försäljningen av de centrala delarna, att en detaljplan skulle upprättas. Med tanke på den anhopning av tidspressade detaljplaner som förekommit på senare tid har vi bara haft möjlighet att översiktligt studera området och då kommit fram till att försäljningen av paviljong 52 kanske var något olycklig. Byggnaden ligger tämligen enskilt och centralt i det stora friområde som utgör det enda kvarvarande större område där möjlighet finns att realisera en önskad användning. Vi utesluter inte att byggnaden kan vara kvar och få en funktion i en kommande detaljplan men att i nuläget låsa byggnadens användning och därmed eventuellt begränsa möjligheten att förutsättningslöst gestalta området i ett större sammanhang, får idag anses som oklokt. Vid interna överläggningar har vi funnit det lämpligt att kommunen återköper byggnaden för att erhålla full flexibilitet i kommande detaljplanearbete. Preliminära förhandlingar har genomförts och fastighetsägaren har godtagit ett pris till kronor under förutsättning att en möjlighet till återköp finns om byggnaden kommer att kunna användas för bostadsändamål. Byggnaden har i dag en hyresgäst som i del av byggnaden bedriver vandrarhemsverksamhet. Hyresgästen är uppsagd men är beredd att tills vidare fortsätta att hyra av kommunen utan besittningsskydd. Hyresintäkten uppgår till cirka per kronor per år. En eventuell rivning av byggnaden kommer att kosta kronor.

13 Kommunfullmäktige (33) Kf 105 forts. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse daterad Se ksau 165/07. Se kommunstyrelsens 208/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) undrar varför kommunen ska förvärva paviljong 52. Planeringschefen och stadsarkitekten förklarar att tanken är att ge kommunen större frihet att besluta hur det ske se ut på området. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. samt beslutade under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut, att uppdra till fastighetschefen att avsluta affären. Lars Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att förvärvet av paviljong 52 skall användas till planerad logi för hemlösa i Kristinehamn. Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Bo Bengtsson (c) avslag till Lars Nilssons tilläggsyrkande. Ordföranden medför att kommunallagens regler om beredningstvång inte medger att yrkandet kan prövas varför Nilsson återtar detsamma. Utan att ställa yrkanden deltar Åke Thörnesjö (m), Eva WennStröm (s), Tommy Gustavsson, Ulf Granhagen och Bo Bengtsson (c) i fullmäktiges överläggningar. Kommunfullmäktige beslutar efter avslutade överläggningar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

14 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Kopparn antagande MBN Plan.ch länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen... Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget ca en (1) km från Kristinehamns centrum och omfattas av kvarteret Kopparn och kvarteret Järnet. Området är ca 2,5 ha. Gränser för planområdet är i sydväst Västgötagatan, i nordost genom ett grönområde i Metallgatans förlängning, i nordväst en gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) som korsar grönområdet och i sydost Hantverkargatan. Planområdet avgränsning framgår av redovisat flygfoto. Planens syfte med planen är att möjliggöra en utökning av verksamheten på Kopparn 1, 2, 3 och 4, samt Järnet 1 och 2. I den nu gällande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 76/06 anges planområdet som område för industri och handel samt en mindre del av planområdet som grönområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 166/07. Se kommunstyrelsens 209/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrker förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

15 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Sannakajen (Inre hamn) antagande MBN Plan.ch Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återemmittera detaljplanen.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget strax väster om Kristinehamns centrum och omfattar kv. Alligatorn och kv. Kameleonten m.fl. Planens syfte är att är att skapa möjlighet till en ny stadsdel i ett centralt, sjönära läge. Det föreliggande planförslaget innehåller ca 350 bostäder i flerbostadshus från två till fyra våningar. En småbåtshamn utmed Varnan ingår också i planförslaget. I anslutning till planområdet byggs en ny idrottsanläggning. Här planeras även ett nytt badhus. Området där badhuset planeras att byggas ingår i planförslaget. I Översiktsplan 2004, antagen kf 76/06, är området föreslaget för bostadsbebyggelse och idrott. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 167/07. Se kommunstyrelsens 210/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) frågar med anledning av länsstyrelsens yttrande hur det ser ut gällande miljöföroreningar i marken. Stadsarkitekten svarar att kommunen och länsstyrelsen är överens gällande saneringsplanen. Gunnar Eriksson (s) ställer fråga om buller och stadsarkitekten svarar att bullerutredning är gjord. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Åke Thörnesjö (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Aleniusson (siv) ställer frågor om bland annat avsaknaden av en saneringsplan som länsstyrelsen krävt. Elisabeth Holmstrand Gustavsson (mp) yrkar att ärendet skall återremmiteras.

16 Kommunfullmäktige (33) Kf 107 forts Utan att ställa yrkande deltar Mats Larsson (m) i fullmäktiges överläggningar. Åke Thörnesjö (m) biträder därefter yrkandet om återremiss. Efter avslutade överläggningar prövas återremissen mot avgörande vid dagens sammanträde varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet och att bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag därmed inte kan prövas

17 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Tellus antagande MBN Plan.ch länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för del av Tellus 9. Planområdet är beläget i Kristinehamns centrum omedelbart öster om torget, bakom stadshotellet. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ny bebyggelse för bostads respektive centrumändamål. I Översiktsplan 2004, antagen kf 76/06, är området en del av Kristinehamns centrum utan närmare precisering. Den förslagna planeringen får anses ha stöd i gällande översiktsplan. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 168/07. Se kommunstyrelsens 211/07 Arbetsutskottets överväganden Gunnar Eriksson (s) ställde fråga med anledning av länsstyrelsens synpunkter gällande bullersituationen. Stadsarkitekten informerade att det gjorts ändringar i detaljplanen med anledning av Boverkets och Länsstyrelsens bestämmelser och påpekanden. Efter en diskussion där även Eva WennStröm (s) och Åke Thörnesjö (m) deltog framförde Åke Thörnesjö (m) att en dialog bör föras med planeringssidan och tekniska förvaltningen gällande trafiken och vilka konsekvenser det kan ge för detaljplanearbetet i innerstaden. Efter avslutande diskussioner tillstyrkte arbetsutskottet förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

18 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Buffeln 7 m.fl. antagande MBN Plan.ch länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget inom centrala Kristinehamn, ca 200 meter nordväst om torget. Området begränsas i väster av Väster Ringvägen och del av kvarteret Nebulosa, i norr av Mejerigatan, i öster av karterat Tapiren, Västerlånggatan och del av kvarteret Nebulosan samt i söder av norra Staketgatan/Albinvägen och Norra Hamngatan. Planens syfte är att möjliggöra inom Buffeln en utökning av handelsytan och att göra det möjligt att uppföra ett hotell i kvarteret Nebulosan, samt att i övrigt ordna upp planförhållandena inom området. I den nu gällande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige kf 76/06 anges planområdet som en del av Kristinehamns centrum utan närmare precisering. Den förslagna planeringen får anses ha stöd i gällande översiktsplan. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 169/07. Se kommunstyrelsens 212/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte beslutsförslaget. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

19 Kommunfullmäktige (33) Kf : Försäljning av Gäddnaten 1 m. m. Fast.avd Ek. avd länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att sälja Gäddnaten 1 till tomträttshavaren för en köpeskilling av kronor, med den justering av fastighetsgränsen som erfordras för att Varvsgatan skall vara kvar i befintligt läge.. Bakgrund/ärendet Fastighetschefen redogjorde muntligen för ärendet Gäddnaten 1, hörnet Presterudsvägen - Västra Ringvägen på arbetsutskottets sammanträde I samband med fastighetschefens föredragning poängterade planeringschefen att med förslaget till planuppdrag för Gäddnaten även bör tas hänsyn till en eventuell planändring av sjukhusområdet. Anledning härtill är att landstinget i Värmland för närvarande genomför omfattande förändringar inom sjukhusområdet. De förändringar som landstinget vill genomföra erfordrar planändring, inte minst för att trafikföringen i området kommer att påverkas. Inom kvarteret Gäddnaten vid korsningen Västra Ringvägen Presterudsvägen fastställdes en detaljplan 1990 efter propåer från dåvarande fastighetsägare som önskade uppföra en helt ny byggnad för kontor, hantverk och handel i tre våningar. Marken uppläts med tomträtt i enlighet med planen. Nuvarande fastighetsägare önskar förvärva marken och göra vissa förändringar inom fastigheten. Att genomföra en parallellförflyttning av gatan enligt planen medför en kostnad av minst en halv miljon kronor och är snarare en försämring än förbättring av trafiksituationen. Fastighetsägaren önskar heller inte förändringen varför det lämpligaste är att genomföra en planändring där gatan föreslås vara kvar i befintligt läge. Fastighetsägaren bör kunna förvärva tomträttsfastigheten med detta som grund om det är möjligt ur fastighetsbildningssynpunkt. Fastigheten har ett marktaxeringsvärde om kronor och ett bokförd värde om kronor. Preliminärt överenskommen köpeskilling är kronor. Förändringarna inom sjukhusområdet kommer som ovan nämnts att förändra trafikföringen inom stadsdelen och därmed också påverka förhållandena vid Varvsgatan och kvarteret Gäddnaten. Det är därför lämpligt att genomföra en planöversyn där både kvarteren Solrosen och Gäddnaten samt övriga berörda kvarter och gator ingår. Under förutsättning av att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag kommer ett planeringsavtal att upprättas med landstinget. Arbetsutskottets överväganden Efter att fastighetschefen och planeringschefen föredragit ärendet beslutade utskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta att detaljplan ska upprättas för området Gäddnaten med avsikt att behålla Varvsgatan i befintlig sträckning samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Gäddnaten 1.

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-01-31 1 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 19.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer