Se bifogade deltagarförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogade deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (33) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Organ Gunnar Eriksson (s) och Torsten Bergstedt (m) Stadskansliet den 10 december kl Bo Wennström Maritha Edeskog Gunnar Eriksson Torsten Bergstedt ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Paragrafer Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Stadskansliet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Bo Wennström

2 Kommunfullmäktige (33) DELTAGARFÖRTECKNING Ledamöter Maritha Edeskog (siv), 2:e vice ordf. Eva WennStröm (s) Åke Thörnesjö (m) Torsten Bergstedt (m) Bosse Pettersson (c) Lars Nilsson (s) Krister Nyström (s) Anne-Marie Wallouch (v) Mats Larsson (m) Tommy Gustavsson (fp) Anneli Lundberg (s) Marie Oudin (m) Ulf Granhagen (s) Erik Palmgren (m) Göran Kihlström (kd) Elsie-Marie Arvidsson (m) Svante Persson (s) Björn Johansson (v) Lars Aleniusson (siv) Erik Ågren (c) Margot Eriksson (s) Christian Sundby (m) Bo Olson (fp) Gunnar Eriksson (s) Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) Helen Einarsson (s) Samuel Carlén (m) Gunilla Persson (sd) Lars Andersson (s) Bo Bengtsson (c) Monica Marker (m) Ann-Marie Lindström (s) Anders Zadik (v) Björn Nyström (m) Tjänstgörande ersättare Birgitta Grafström (s) Lisa Karlsson (s) Ulf Athlei (siv) Viola Andersén (m) Kenneth Henningsson (s) Bo Arvidsson (m) Ingalill Röhr (s)

3 Kommunfullmäktige (33) Kf 101 Bakom varje öl finns en vuxen Trygghets- och folkhälsorådet har producerat en informationsfilm som heter Bakom varje öl finns en vuxen. Filmen belyser läget i Kristinehamn gällande ungdomars alkoholvanor samt närpolisens och fältenhetens arbete i kommunen enligt en modell som kallas Växjö-modellen eller Kronobergs-modellen. Linn Erlandsson, utredare och ansvarig tjänsteman för Trygghets- och folkhälsorådet, berättar att filmen under hösten 2007 visats för föräldrar och lärare vid kommunens tre högstadieskolor och att rådet är mån om att sprida filmen vidare. Trygghets- och folkhälsorådet bildades 1999 efter beslut av kommunfullmäktige. Sedan 1 januari 2007 arbetar rådet efter en ny arbetsordning vilken innebär att rådet består av en representant från varje nämnd, valnämnden undantagen, samt två representanter från kommunstyrelsen. Linn Erlandsson informerar att rådet under 2007 haft ungdomar och alkohol som ett särskilt arbetsområde och att det fokuset kommer att ligga kvar även under

4 Kommunfullmäktige (33) Kf 102 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö (m) angående de utlovade statliga ersättningsjobben. Med fullmäktiges medgivande ställer Eva WennStröm (s) fråga angående statliga ersättningsjobb. Frågan I samband med nedläggningen av regementet i Kristinehamn utlovade den då socialdemokratiska regeringen ett antal ersättningsjobb till Kristinehamn. Alla löften hann uppfyllas utom det sista vilket var statliga bolagsjobb. Strax innan valet meddelade dåvarande stadssekreteraren Sven-Erik Söder att det var klart och att de återstående arbetstillfällena skulle tillskapas genom lokalisering av Postens callcenter. Därefter kom valet och den nu borgerliga majoriteten tog tillbaka löftet till Kristinehamn, vilket också bekräftas av tidningsreportaget i Nya Kristinehamns Posten på onsdagen om Stadsminister Fredrik Reinfeldt (m) besök på Left is Right. När vi har arbetat med kommunens tillväxtprogram (LTP) har vi i politiskt enighet tagit fram nya bostadsområden för att förhoppningsvis få en befolkningstillväxt i kommunen. Bostadsort hör ofta samman med arbetstillfällen och de bolagsjobben har naturligtvis funnits med som en pådrivande faktor. Det har varit viktigt för kommunen att det skulle finnas attraktiva boendemöjligheter när dessa arbetstillfällen anlände. Frågor: Vid försvarsomställningen var vi på gemensamma uppvakningar i Stockholm där såväl du som jag påpekade vikten av ersättningsjobb. Gäller inte detta fortfarande eller anser kommunstyrelsens ordförande liksom sin partikollega Fredrik Reinfeldt att Kristinehamn inte behöver de utlovade arbetstillfällena? Vilka kontakter är tagna och hur agerar ni för att få de givna löftena uppfyllda? Är Du beredd att vidta ytterligare åtgärder för att få tillstånd de utlovade arbetstillfällena? Jag anser att ett misslyckade bör få konsekvenser i LTP arbetet. Det är trots allt ett stort antal arbetstillfällen vi troligen går miste och därmed sannolikt ett antal nya innevånare. Vad anser Du? Svar Åke Thörnesjö redovisar bakgrunden till försvarsbeslutet och de löften som den dåvarande regeringen utfäste. Av dessa har AMS i dag anställda, Räddningsverket som inom 1-år beräknas bli 130 st. Elsäkerhetsverket har 40 tjänster mot de utlovade 24. Att SIS-etableringen ännu inte kommit stånd beror på andra orsaker än statliga beslut. Det som återstår är de utlovade postjobben som föranstaltades strax innan valet men tyvärr var inte den säcken helt tillknuten.

5 Kommunfullmäktige (33) Kf 102 När den tillträdande rgeringen, efter de allmänna valen 2006, diskuterade detta med Posten AB var budsskapet att Posten i sådana fall krävde en orimligt stor summa som ersättning vilket inte ansågs acceptabelt. Vidare meddelade Thörnesjö att han aktualiserat frågan vid en rikskonferens med moderaterna varvid konstaterats att en regering inte har någon skyldighet att uppfylla en tidigare regerings löften men dock har nuvarande regering inte bromsat de överenskommelser som var färdigbehandlade vilket tyvärr inte postjobben var. Tillväxtprogrammet syftar till att fler skall flytta till Kristinehamn och kommunstyrelsens ordf. ser gärna fler verksamheter etablerade i Kristinehamn från såväl statsförvaltningen som nya företagsetableringar. I arbetet har vi arbetat över partigränserna på ett konstruktivt sätt vilket tryggar långsiktigheten. Vid tre tillfällen har uppvaktningar skett vid näringsdepartementet och arbetet fortgår kontinuerligt. Trots allt har vi klarat garnisionsnedläggningen utan större problem och ett tack framförs härmed till såväl politiker, tjänstemän och medborgare som arbetat i konstruktiv anda. Eva WennStröm framför ett tack för det utförliga svaret varefter fullmäktige frångår frågan

6 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 Dnr 06: Lokalt tillväxtprogram 2008 (LTP 2008) K.ch Pl.chef Ek.chef Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa LTP 2008 enligt kommunstyrelsens förslag med ändring av text enl. nedanstående ändringar samt beslutar att anslå 6 miljoner kr för LTP Drift S ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter för Kommunfullmäktige beslutar att följande ändringar skall ske i planens texter: Fokusområde Fritid Meningen i omvärldsbeskrivningens stycke 3 längst ner som börjar med Relativt många och slutar med eller fornminne utgår och ersätts med meningen Många går på konserter, museer och teaterföreställningar. Delmål 1. Nulägesbeskrivningens 3-e stycke infogas ordet Dressinbanan efter Inlandsbanan. Delmål 2. Nulägesbeskrivningen åtgärd 2:6 - kulturhus. Under ansvar tillfogas Kulturnämnden. Fokusområde Boende Sid 39. texten Delmål 3:3 tekniska nämnden utgår Sid 40. Delmål 3:5 Rubriken ändras till Byggnation av ca. 60 nya lägenheter för särskilt boende. I textens första rad ändras 50 till 60 och ordet skall ändras till behöver. Texten (Blomstergården) sist i stycket utgår. Fokusområde Fritid Delmål 3. Nulägesbeskrivningen, åtgärd 3:2 där texten sist i stycket för att synliggöra tätorterna tas bort. Fokusområde Fritid Delmål 4. Nulägesbeskrivningen, 5-e stycket där orden riva och tas bort.. LTP 2008 har varit på ytterligare en remissrunda under hösten 2007 till samtliga nämnder och partier. Beredande organs förslag till beslut Se kommunstyrelsens 199/07 Kommunstyrelsens behandling Åke Thörnesjö (m) informerade bland annat om att åtgärden Ny skola tagits bort och ersatts med Skolutveckling. Ekonomichefen påpekade att skolutveckling inte är en investering utan är drift. Vidare berättade Åke Thörnesjö (m) att åtgärden Kulturhus är en ny åtgärd. Björn Johansson (v) påtalade att vänsterpartiet anser att en ny åtgärd bör tillfogas, nämligen en Isanläggning. Likaså ansåg (v) att en bollplan i de centrala delarna bör tillfogas LTP 2008 under punkten 4:4 i enlighet med följande formulering: att barnen som bor i innerstaden behöver en fotbollsplan "modell mindre" för att leka och spela fotboll på.

7 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 forts Björn Johansson (v) ger även följande förslag på ändringar i brödtexten under punkten Åtgärd 3 enligt: Perioden planeras och byggs ytterligare nya förskolor med sammanlagt åtta avdelningar för att möta den ökade efterfrågan av platser inom barnomsorgen. Vi eftersträvar större förskolor i nya ändamålsenliga lokaler. Björn Johansson (v) påpekade även att företaget LINX står med och att det bör tas bort eftersom företaget inte längre finns. Eva WennStröm (s) yrkade bifall till Björn Johanssons (v) förslag. Åke Thörnesjö (m) ansåg att införa isanläggning som enskild åtgärd i LTP 2008 är i sin ordning. Åke Thörnesjö (m) har heller inget emot att begreppet ändamålsenliga lokaler förs in gällande förskoleverksamheten. Inte heller gällande fotbollsplan i innerstaden, även om han ser vissa problem med var den skulle kunna få plats. Bosse Pettersson (c) påpekade att en bollplan finns i de centrala delarna i anslutning till Södermalmskolan. Ekonomichefen poängterade att kommunfullmäktige enligt 67/07 avsatt tkr för drift E, och med kommunstyrelsens förslag landar den summan på tkr. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 400 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter Likaså uppgår summan för Drift S på tkr vilket kommunstyrelsen beslutar att finansiera genom att anslå tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 2008 samt föreslå kommunfullmäktige att anslå tkr ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter för Efter avslutande överläggningar beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Eva WennStröm (s) yrkande och ekonomichefens förslag till finansiering innebärande att införa isanläggning som ny rubrik i LTP Kommunstyrelsen beslutade vidare att göra följande ändringar: Under punkten Åtgärd 3 görs tillägget: Perioden planeras och byggs ytterligare nya förskolor med sammanlagt åtta avdelningar för att möta den ökade efterfrågan av platser inom barnomsorgen. Vi eftersträvar större förskolor i nya ändamålsenliga lokaler. Under punkten 4:4 görs tillägget: att barnen som bor i innerstaden behöver en fotbollsplan "modell mindre" för att leka och spela fotboll på. Kommunstyrelsen beslutade att de extra 400 tkr för drift E tas ur kommunstyrelsens anslag för förfogande för 2008 samt att anslå tkr för Drift S ur kommunstyrelsens anslag oförutsedda utgifter för Till kommunfullmäktiges handlingar är utsänt ett reviderat program efter kommunstyrelsens handläggning enl. ks 199/07. Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Eva WennStröm (s) och Björn Nyström (m) bifall till kommunstyrelsens förslag samt ändringsyrkanden enl. nedan: Fokusområde Fritid Meningen i omvärldsbeskrivningens stycke 3 längst som börjar med Relativt många och slutar med eller fornminne utgår och ersätts med meningen Många går på konserter, museer och teaterföreställningar.

8 Kommunfullmäktige (33) Delmål 1. Nulägesbeskrivningens 3-e stycke infogas ordet Dressinbanan efter Inlandsbanan. Kf 103 forts Delmål 2. Nulägesbeskrivningen åtgärd 2:6- kulturhus. Under ansvar tillfogas Kulturnämnden. Fokusområde Boende Sid 39. texten Delmål 3:3 tekniska nämnden utgår Sid 40. Delmål 3:5 Rubriken ändras till Byggnation av ca. 60 nya lägenheter för särskilt boende. I textens första rad ändras 50 till 60 och ordet skall ändras till behöver. Texten (Blomstergården) sist i stycket utgår. Lars Aleniusson (siv) yrkar betr. Fokusområde Boende, delmål 3 Att det omgående görs en utredning av behovet för särskilt boende och kortidsboende med hänsyn till den enligt SCB redovisade åldersfördelningen år Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar beträffande. Fokusområde Boende. Delmål 1. Nulägesbeskrivningen, 4-e stycket där texten men utgör framförallt sjö eller centrumnära lägen tas bort. Fokusområde Fritid Delmål 3. Nulägesbeskrivningen, åtgärd 3:2 där texten sist i stycket för att synliggöra tätorterna tas bort. Fokusområde Fritid Delmål 4. Nulägesbeskrivningen, 5-e stycket där orden riva och tas bort. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar med instämmande av Anders Zadik (v) som tillägg i Fokusområde Boende, delmål 3 att undersöka möjligheten till att åter ianspråkta/nyttja dubbletterna i Svedjegården till särskilt boende Björn Johansson (v) yrkar med instämmande av Ulf Granhagen (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Aleniusson (siv) yrkar betr. Fokusområde fritid, delmål 4, åtgärd 4:6 Nytt badhus - Att intressenter skall erbjudas att köpa och driva det gamla badhuset enligt kravspecifikation från kommunen. - att kommunen erbjuder sig att hyra anläggningen om hyreskostnaden anses fördelaktig - att alternativa offerter begärs på renovering enligt kravspecifikation. Utan att ställa yrkande deltar Anne-Marie Wallouch (v) i kommunfullmäktiges överläggningar. Med fullmäktiges godkännande ajourneras sammanträdet i 20 minuter. Efter återupptagna överläggningar sammanfattar ordföranden ställda yrkande och börjar prövningen med Åke Thörnesjös ändringsyrkanden som kommunfullmäktige bifaller.

9 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 forts Därefter prövas Elisabeth Holmstrands yrkande om ändring av texten betr. Delmål 1. mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige avslagit ändringsyrkandet. Därefter prövas Elisabeth Holmstrand Gustafssons yrkande om ändring i texten betr. Delmål 3 mot avslag varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit ändringsyrkandet. Omröstning begärs Nedanstående propositionsordning godkännes: Ja-röst för bifall till Elisabeth Holmstrand Gustafssons ändringsyrkande. Nej-röst för avslag. Omröstningsresultat 34 ja-röster. 6 nej-röster. 1 avstår Ja-röster Eva WennStröm (s), Åke Thörnesjö (m), Torsten Bergstedt (m), Bosse Pettersson (c), Lars Nilsson (s), Viola Andersén (m), Krister Nyström (s), Ulf Athlei (siv), Mats Larsson (m), Tommy Gustavsson (fp), Anneli Lundberg (s), Marie Oudin (m), Ulf Granhagen (s), Erik Palmgren (m), Elsie-Marie Arvidsson (m), Svante Persson (s), Lars Aleniusson (siv), Margot Eriksson (s), Christian Sundby (m), Bo Olson (fp), Gunnar Eriksson (s), Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp), Helen Einarsson (s), Samuel Carlén (m), Gunilla Persson (sd), Lars Andersson (s), Monika Marker (m), Ann-Marie Lindström (s), Björn Nyström (m), Ingalill Röhr (s), Maritha Edeskog (siv) och Lisa Karlsson (s). Nej-röster Anne-Marie Wallouch (v), Göran Kihlström (kd), Bo Arvidson (m), Bo Bengtsson (c), Anders Zadik (v) och Brigitta Grafström (c). Avstår Björn Johansson (v) Således har kommunfullmäktige bifallit Elisabeth Holmstrand Gustafssons ändringsyrkande om att texten för att synliggöra tätorterna tas bort i nulägesbeskrivningen för Delmål 3. Därefter prövas Elisabeth Holmstrand Gustafssons ändringsyrkande betr. ändring av text i Delmål 4. Nulägesbeskrivningen mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige bifallit ändringsyrkandet innebärande att orden och riva tas bort. Vidare prövas, med fullmäktige godkännande Aleniussons tilläggsyrkande om badhuset punkt för punkt varvid ord. finner att kommunfullmäktige avslagit samtliga tilläggsyrkanden.

10 Kommunfullmäktige (33) Kf 103 forts Därefter prövas med fullmäktiges medgivande Lars Aleniussons yrkanden betr. delmål 4, åtgärd 4:6 Nytt badhus punkt för punkt mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige avslagit samtliga tilläggsyrkanden. Vidare prövas Lars Aleniussons yrkande om att en utredning skall göras om behovet för särskilt boende och korttidsboende mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Ordföranden konstaterar att yrkandet från Elisabeth Holmstrand Gustafsson om att undersöka möjligheten till att åter ianspråkta/nyttja dubbletterna i Svedjegården till särskilt boende inte kan prövas med hänvisning till kommunallagens beredningstvång. Slutligen bifaller kommunfullmäktige i övrigt kommunstyrelsens förslag om lokalt tillväxtprogram

11 Kommunfullmäktige (33) Kf 104 Dnr 07: Policy för EU och internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar policy för EU- och internationellt arbete. Bakgrund/Ärende Arbetsutskottet beslutade enligt 85/07 att sända förslag till policy och riktlinjer för EU- och internationellt arbete på remiss till samtliga nämnder. Policyns syfte är att klargöra vad som gäller i Kristinehamns kommun i frågor som rör kommunens EU- och internationella arbete för att på så sätt skapa ett enhetligt förhållningssätt hos ansvariga, chefer och medarbetare. Genom att fastställa målen, klargöra och definiera hur arbetet ska bedrivas kan ett framgångsrikt internationellt arbete uppnås. Policyn ska även medverka till att utveckla det lokala företagandet. Förslag till hantering är att kommunfullmäktige antar Kristinehamns kommuns policy för EU- och internationellt arbete. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut antar kommunstyrelsen riktlinjerna till policyn och ansvarar för samordning av EUoch internationellt arbete i kommunen. Frågor som berör EU- och internationellt arbete ska hanteras av respektive förvaltning. Större och viktiga händelser avrapporteras fortlöpande till ledningsgruppen och därefter till kommunstyrelsen. Beredande organs förslag till beslut Se planerarens skrivelse daterad Se ksau 156/07. Se kommunstyrelsens 200/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte planerarens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Björn Johansson (v) framförde anmärkningar på skrivningar i texten med titeln Kristinehamns kommuns riktlinjer för EU- och internationellt arbete och yrkade att: Ny skrivning görs på sidan 3: Värmland deltar, liksom övriga regioner i EU, i det I stycke 5 stryks de två sista meningarna. Stycke 7 samma sida tas historiken bort gällande vänorter. Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag samt enligt Björn Johanssons (v) yrkanden d v s att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, anta riktlinjer för EU- och internationellt arbete med de av kommunstyrelsen beslutade tilläggen. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

12 Kommunfullmäktige (33) Kf : Förvärv av paviljong 52 (Vandrarhemmet) Mariebergsområdet Fast.ch Ek.chef länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att förvärva före detta Paviljong 52 inom Mariebergsområdet för en köpeskilling av kronor, finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens oförutsedda för investeringar... Paviljong 52 ingick i en paketförsäljning som kommunen genomförde där även två före detta bostadshus vid Dr Envalls väg och tre före detta bostäder vid Grindvaktarvägen ingick. Försäljningspriset uppgick till 2 miljoner kronor. Användningen av större delen av Mariebergsområdet är ännu inte reglerad i någon detaljplan. Anledningen till detta är att vi inte önskat låsa användningen av området eller enskilda byggnader i ett för tidigt skede. Avvecklingen av den psykiatriska verksamheten skedde som bekant under en tid då investeringsviljan och efterfrågan på mark och lokaler var obefintlig. En övergripande struktur på området fastställdes dock i en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige Nya fastighetsägare och en efterfrågesituation medför dock behov av att användningen av området närmare regleras i en detaljplan. Kommunstyrelsen beslöt därför, i samband med försäljningen av de centrala delarna, att en detaljplan skulle upprättas. Med tanke på den anhopning av tidspressade detaljplaner som förekommit på senare tid har vi bara haft möjlighet att översiktligt studera området och då kommit fram till att försäljningen av paviljong 52 kanske var något olycklig. Byggnaden ligger tämligen enskilt och centralt i det stora friområde som utgör det enda kvarvarande större område där möjlighet finns att realisera en önskad användning. Vi utesluter inte att byggnaden kan vara kvar och få en funktion i en kommande detaljplan men att i nuläget låsa byggnadens användning och därmed eventuellt begränsa möjligheten att förutsättningslöst gestalta området i ett större sammanhang, får idag anses som oklokt. Vid interna överläggningar har vi funnit det lämpligt att kommunen återköper byggnaden för att erhålla full flexibilitet i kommande detaljplanearbete. Preliminära förhandlingar har genomförts och fastighetsägaren har godtagit ett pris till kronor under förutsättning att en möjlighet till återköp finns om byggnaden kommer att kunna användas för bostadsändamål. Byggnaden har i dag en hyresgäst som i del av byggnaden bedriver vandrarhemsverksamhet. Hyresgästen är uppsagd men är beredd att tills vidare fortsätta att hyra av kommunen utan besittningsskydd. Hyresintäkten uppgår till cirka per kronor per år. En eventuell rivning av byggnaden kommer att kosta kronor.

13 Kommunfullmäktige (33) Kf 105 forts. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse daterad Se ksau 165/07. Se kommunstyrelsens 208/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) undrar varför kommunen ska förvärva paviljong 52. Planeringschefen och stadsarkitekten förklarar att tanken är att ge kommunen större frihet att besluta hur det ske se ut på området. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. samt beslutade under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut, att uppdra till fastighetschefen att avsluta affären. Lars Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att förvärvet av paviljong 52 skall användas till planerad logi för hemlösa i Kristinehamn. Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Bo Bengtsson (c) avslag till Lars Nilssons tilläggsyrkande. Ordföranden medför att kommunallagens regler om beredningstvång inte medger att yrkandet kan prövas varför Nilsson återtar detsamma. Utan att ställa yrkanden deltar Åke Thörnesjö (m), Eva WennStröm (s), Tommy Gustavsson, Ulf Granhagen och Bo Bengtsson (c) i fullmäktiges överläggningar. Kommunfullmäktige beslutar efter avslutade överläggningar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

14 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Kopparn antagande MBN Plan.ch länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen... Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget ca en (1) km från Kristinehamns centrum och omfattas av kvarteret Kopparn och kvarteret Järnet. Området är ca 2,5 ha. Gränser för planområdet är i sydväst Västgötagatan, i nordost genom ett grönområde i Metallgatans förlängning, i nordväst en gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) som korsar grönområdet och i sydost Hantverkargatan. Planområdet avgränsning framgår av redovisat flygfoto. Planens syfte med planen är att möjliggöra en utökning av verksamheten på Kopparn 1, 2, 3 och 4, samt Järnet 1 och 2. I den nu gällande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 76/06 anges planområdet som område för industri och handel samt en mindre del av planområdet som grönområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 166/07. Se kommunstyrelsens 209/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrker förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

15 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Sannakajen (Inre hamn) antagande MBN Plan.ch Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återemmittera detaljplanen.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget strax väster om Kristinehamns centrum och omfattar kv. Alligatorn och kv. Kameleonten m.fl. Planens syfte är att är att skapa möjlighet till en ny stadsdel i ett centralt, sjönära läge. Det föreliggande planförslaget innehåller ca 350 bostäder i flerbostadshus från två till fyra våningar. En småbåtshamn utmed Varnan ingår också i planförslaget. I anslutning till planområdet byggs en ny idrottsanläggning. Här planeras även ett nytt badhus. Området där badhuset planeras att byggas ingår i planförslaget. I Översiktsplan 2004, antagen kf 76/06, är området föreslaget för bostadsbebyggelse och idrott. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 167/07. Se kommunstyrelsens 210/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) frågar med anledning av länsstyrelsens yttrande hur det ser ut gällande miljöföroreningar i marken. Stadsarkitekten svarar att kommunen och länsstyrelsen är överens gällande saneringsplanen. Gunnar Eriksson (s) ställer fråga om buller och stadsarkitekten svarar att bullerutredning är gjord. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Åke Thörnesjö (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Aleniusson (siv) ställer frågor om bland annat avsaknaden av en saneringsplan som länsstyrelsen krävt. Elisabeth Holmstrand Gustavsson (mp) yrkar att ärendet skall återremmiteras.

16 Kommunfullmäktige (33) Kf 107 forts Utan att ställa yrkande deltar Mats Larsson (m) i fullmäktiges överläggningar. Åke Thörnesjö (m) biträder därefter yrkandet om återremiss. Efter avslutade överläggningar prövas återremissen mot avgörande vid dagens sammanträde varefter ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet och att bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag därmed inte kan prövas

17 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Tellus antagande MBN Plan.ch länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för del av Tellus 9. Planområdet är beläget i Kristinehamns centrum omedelbart öster om torget, bakom stadshotellet. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ny bebyggelse för bostads respektive centrumändamål. I Översiktsplan 2004, antagen kf 76/06, är området en del av Kristinehamns centrum utan närmare precisering. Den förslagna planeringen får anses ha stöd i gällande översiktsplan. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 168/07. Se kommunstyrelsens 211/07 Arbetsutskottets överväganden Gunnar Eriksson (s) ställde fråga med anledning av länsstyrelsens synpunkter gällande bullersituationen. Stadsarkitekten informerade att det gjorts ändringar i detaljplanen med anledning av Boverkets och Länsstyrelsens bestämmelser och påpekanden. Efter en diskussion där även Eva WennStröm (s) och Åke Thörnesjö (m) deltog framförde Åke Thörnesjö (m) att en dialog bör föras med planeringssidan och tekniska förvaltningen gällande trafiken och vilka konsekvenser det kan ge för detaljplanearbetet i innerstaden. Efter avslutande diskussioner tillstyrkte arbetsutskottet förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

18 Kommunfullmäktige (33) Kf : Detaljplan Buffeln 7 m.fl. antagande MBN Plan.ch länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget inom centrala Kristinehamn, ca 200 meter nordväst om torget. Området begränsas i väster av Väster Ringvägen och del av kvarteret Nebulosa, i norr av Mejerigatan, i öster av karterat Tapiren, Västerlånggatan och del av kvarteret Nebulosan samt i söder av norra Staketgatan/Albinvägen och Norra Hamngatan. Planens syfte är att möjliggöra inom Buffeln en utökning av handelsytan och att göra det möjligt att uppföra ett hotell i kvarteret Nebulosan, samt att i övrigt ordna upp planförhållandena inom området. I den nu gällande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige kf 76/06 anges planområdet som en del av Kristinehamns centrum utan närmare precisering. Den förslagna planeringen får anses ha stöd i gällande översiktsplan. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse daterad Se ksau 169/07. Se kommunstyrelsens 212/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte beslutsförslaget. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

19 Kommunfullmäktige (33) Kf : Försäljning av Gäddnaten 1 m. m. Fast.avd Ek. avd länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att sälja Gäddnaten 1 till tomträttshavaren för en köpeskilling av kronor, med den justering av fastighetsgränsen som erfordras för att Varvsgatan skall vara kvar i befintligt läge.. Bakgrund/ärendet Fastighetschefen redogjorde muntligen för ärendet Gäddnaten 1, hörnet Presterudsvägen - Västra Ringvägen på arbetsutskottets sammanträde I samband med fastighetschefens föredragning poängterade planeringschefen att med förslaget till planuppdrag för Gäddnaten även bör tas hänsyn till en eventuell planändring av sjukhusområdet. Anledning härtill är att landstinget i Värmland för närvarande genomför omfattande förändringar inom sjukhusområdet. De förändringar som landstinget vill genomföra erfordrar planändring, inte minst för att trafikföringen i området kommer att påverkas. Inom kvarteret Gäddnaten vid korsningen Västra Ringvägen Presterudsvägen fastställdes en detaljplan 1990 efter propåer från dåvarande fastighetsägare som önskade uppföra en helt ny byggnad för kontor, hantverk och handel i tre våningar. Marken uppläts med tomträtt i enlighet med planen. Nuvarande fastighetsägare önskar förvärva marken och göra vissa förändringar inom fastigheten. Att genomföra en parallellförflyttning av gatan enligt planen medför en kostnad av minst en halv miljon kronor och är snarare en försämring än förbättring av trafiksituationen. Fastighetsägaren önskar heller inte förändringen varför det lämpligaste är att genomföra en planändring där gatan föreslås vara kvar i befintligt läge. Fastighetsägaren bör kunna förvärva tomträttsfastigheten med detta som grund om det är möjligt ur fastighetsbildningssynpunkt. Fastigheten har ett marktaxeringsvärde om kronor och ett bokförd värde om kronor. Preliminärt överenskommen köpeskilling är kronor. Förändringarna inom sjukhusområdet kommer som ovan nämnts att förändra trafikföringen inom stadsdelen och därmed också påverka förhållandena vid Varvsgatan och kvarteret Gäddnaten. Det är därför lämpligt att genomföra en planöversyn där både kvarteren Solrosen och Gäddnaten samt övriga berörda kvarter och gator ingår. Under förutsättning av att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag kommer ett planeringsavtal att upprättas med landstinget. Arbetsutskottets överväganden Efter att fastighetschefen och planeringschefen föredragit ärendet beslutade utskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta att detaljplan ska upprättas för området Gäddnaten med avsikt att behålla Varvsgatan i befintlig sträckning samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Gäddnaten 1.

20 Kommunfullmäktige (33) Kf 110 fors. Med anledning av planeringschefens förslag beslutar arbetsutskottet att ett beslutsförslag ska formuleras till kommunstyrelsen där planuppdraget inkluderar sjukhusområdet. Beredande organs förslag till beslut Se ksau 174/06. Se planeringschefens och fastighetschefens skrivelse daterad Se kommunstyrelsens 213/07 Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag samt enligt planeringschefens och fastighetschefens beslutsförslag innebärande att g att sälja Gäddnaten 1 till tomträttshavaren för en köpeskilling av kronor, med den justering av fastighetsgränsen som erfordras för att Varvsgatan skall vara kvar i befintligt läge. Vidare besluta kommunstyrelsen att genomföra en planändring inom bland annat kvarteren Solrosen och Gäddnaten med målsättningen att anpassa markanvändningen till de förändringar som sker inom sjukhusområdet och bibehålla befintlig sträckning av Varvsgatan. Under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut uppdrog kommunstyrelsen till fastighetschefen att ansöka om dödning av tomträtten och slutföra affären Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 (23) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-01-31 1 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 19.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) 1(6) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.00-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) Ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 9 februari klockan 12:30

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 9 februari klockan 12:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-01-29 (22) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-22:15 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-06-17 (37) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 13.30 21.20 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, Kl. 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordförande Bosse Pettersson (c), 1:e vice ordf. Eva WennStröm

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Folkets Hus, Hörsalen, kl 18.30-20.50 Se bifogad deltagarförteckning

Folkets Hus, Hörsalen, kl 18.30-20.50 Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-05-26 Sida 1 (22) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hörsalen, kl 18.30-20.50 Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichef Bo Wennström Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sida PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus kl 18:30-20:00 ande Ledamöter Se s. 2 Ersättare Övriga närvarande Vik. kommunsekreterare Madeleine Nyvall, fastighetschef Jan Wetterstrand 136-140

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 29 april klockan 16:00

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 29 april klockan 16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-04-23 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:00 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Per Lidèn, Va-chef Görel Jernberg, kostchef Eva Larsson, Va-strateg Ferman Brodrej, nämndsekreterare

Bo Ivarson, förvaltningschef Per Lidèn, Va-chef Görel Jernberg, kostchef Eva Larsson, Va-strateg Ferman Brodrej, nämndsekreterare PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kristinehamns golfklubb, kl 17:00-18:15 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson (V)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-11.05 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m)

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) 1(12) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, kl. 13.00-16.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Birgitta Grafström (c) Linnéa Kihlström (kd)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-03-31 Sida 1 (19) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30-21.20 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichef Bo Wennström Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer