Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm"

Transkript

1 Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma stadgar, mål och syfte för vår verksamhet. Innehållet i detta material bör därför tillämpas efter de förutsättningar som gäller för den egna föreningen.

2 Innehållsförteckning Sid. 3 Organisationsstruktur, styrelse i lokalföreningen Sid. 4 Länsföreningen Sid. 5 Ledamöterna i Länsföreningens styrelse, samt övriga förtroendeuppdrag och mandatperiod. Sid. 6 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund organisation Sid. 7 Ansvaret i en ideell förening Sid. 8 Ansvaret i en ideell förening utan arvode Sid. 9 Befattningsbeskrivning Ordförande, 1:e v. ordf., 2:a v. ordf. Sid. 10 Befattningsbeskrivning Kassör, v. kassör Sid. 11 Befattningsbeskrivning Sekreterare, v. sekr. Sid. 12 Befattningsbeskrivning EVO (eftervårdsombud) hjärta o lunga Sid. 13 Befattningsbeskrivning SO (studieorganisatör) Sid. 14 Befattningsbeskrivning Revisor Sid Arbetsgrupper Sid. 17 Lunga Sid. 18 Hjärta Sid. 19 Ekonomi Sid. 20 Studier Sid Övriga arbetsgrupper Sid. 29 Valberedningens uppgifter 1-5 Sid. 30 Valberedningens uppgifter 6-11 Sid. 31 Attest- och delegationsordning. Bakgrund Sid. 32 Attest- och delegationsordning Styrelsen Sid. 33 Attest- och delegationsordning SO Sid. 34 Delegering Sid Årsmötesrutiner: Planering, kallelse m.m. Sid Medlemsmöten, protokoll, justering Sid Hur skriver man en motion Sid. 41 Ny medlem Sid. 42 Medlemsvård, aktiv och passiv. Bilagor Verksamhet, blanketter, inventering av utbildningsbehov, uppdrag mm

3 utbildningsbehov, uppdrag m.m Organisationsstruktur Styrelse och övriga förtroendevalda Ordförande Kassör Sekreterare Studieorg. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare EVO-hjärta EVO-lunga HLR instruktör Revisorer Valberedning 3

4 Hjärt- och Lungsjukas länsförening Västra Götaland Lokalföreningarna Valberedning Länsföreningens årsmöte Revisorer Länsföreningens styrelse Arbetsgrupp Trygghet -stödgemenskap Arbetsgrupp AU Arbetsgrupp Hjärta Arbetsgrupp Studier Arbetsgrupp Media Arbetsgrupp HLR Arbetsgrupp D- HLR Arbetsgrupp Hjärt & Lungskolan Årlig Planeringskonferens Lokalföreningarna Alingsås Borås DAL - Vänersborg Falköping Göteborg Hjo-Ti-Borg Kungälv Lidköping Lysekil Mark Mölndal - Härryda- Partille Norra Dalsland Norra Skaraborg Skara Skövde Sotenäs Stenungsund - Tjörn - Orust Trollhättan - Lilla Edet Uddevalla Öckerö Arbetsgrupp Lunga Arbetsgrupp Ekonomi Arbetsgrupp Lokalföreningar Arbetsgrupp Projekt Arbetsgrupp Opinion Arbetsgrupp Nya föreningar Arbetsgrupp ABF Arbetsgrupp HSO 4

5 Hjärt- och Lungsjukas länsförening Västra Götaland Ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning 2009 Ordförande/AU V. Ordförande/ AU Studieorg./adj. AU 2:a V. Ordf./ EVO-lunga Kassör/AU Ledamot / EVO hjärta Ledamot/ bitr. EVO-hjärta Ledamot/ bitr. EVO-lunga Ledamot/ EVO ers./ v. sekr. Ersättare/bitr. kassör Ersättare/bitr. SO Ersättare/ Trygghet-stödgemenskap Revisorer Ersättare Valberedning Ersättare 5

6 Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 165 lokalföreningar 21 länsföreningar Kongress 63 ombud väljer Valberedning Förbundsstyrelse Revisorer 6

7 Ansvaret i en ideell förening Normalt sett har styrelsens ledamöter inte ansvar för föreningens förpliktelser mm. Då avtal och liknande tecknas i föreningens namn. Föreningen är en självständig juridisk person. Det kan dock förekomma situationer då styrelsen eller enskilda ledamöter bryter mot föreningens stadgar eller någon lag, vilket kan leda till att styrelsen eller någon styrelseledamot blir personligt ansvarig. Ansvarsfriheten Föreningens ledning, styrelsen, har på uppdrag av medlemmarna till uppgift att sköta föreningens verksamhet. Om medlemmarna inte är nöjda med någon eller några i styrelsen blir dessa antagligen inte omvalda på nästa årsmöte. Är föreningen misskött kan frågan om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet komma upp. Här har revisorerna en viktig uppgift, eftersom de i sin revisorsberättelse ska föreslå årsmötet bevilja eller inte bevilja. Ansvarsfriheten beslutas för räkenskapsåret medan styrelsen är vald för tiden mellan årsmötena. Även revisorerna uttalar sig om tiden motsvarande räkenskapsåret. Här uppstår ett glapp eftersom frågan om ansvarsfrihet för tiden mellan räkenskapsåret och årsmötet inte behandlas. Därför krävs det två årsmöten för att få ansvarsfrihet för hela den tid, som styrelsen suttit mellan årsmötena. I de flesta ideella föreningar låter man revisorerna i sin revisionsberättelse rekommendera årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet eller att inte ge den det. Det finns dock inga formella regler om detta och det är inte helt klart vad begreppet ansvarsfrihet egentligen innebär. Det är inget som hindrar att vissa ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att andra vägras ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas (orsaken till detta måste stå i mötesprotokollet), kan medlemmarna rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen eller enskilda ledamöter. Därför är det viktigt att styrelsen är noga med allt, som skulle kunna kritiseras, dras fram i ljuset på årsmötet.

8 Ansvaret i en ideell förening Utan Arvode Du slipper inte undan med mindre ansvar bara för att Du arbetat ideellt i styrelsen utan arvode. Ställföreträdareansvar Även person som utsetts av styrelsen och som själv inte är med i styrelsen kan bli ansvarig om han gör något i strid mot stadgarna. (Exempel på en sådan ställföreträdare är en kontorist på kansliet, som genom fullmakt eller beslut om firmateckning får teckna föreningen och därigenom får stora befogenheter.) Skatter och avgifter Det är särskilt viktigt att inbetalning av skatter och arbetsgivareavgifter görs på ett riktigt sätt. Annars kan staten gå på enskilda ledamöter om föreningen har restskulder. Observera att det är hela styrelsen, som har ansvaret inte bara den inom styrelsen, som är utsedd till kassör. Kassören har bara en praktisk funktion. Därför är det viktigt att alla styrelseledamöter håller sig underrättade om hur föreningens ekonomi sköts. Revisorernas ansvar Även revisorn i en ideell förening kan bli skadeståndsskyldig, t.ex. om han har missat något i revisionsberättelsen så att medlemmarna har blivit vilseledda. Ovanstående utdrag ur ideella föreningar, Björn Lundén och Jan Lindblad, ISBN , har godkänts för kopiering av författaren Björn Lundén. 8

9 Befattningsbeskrivning Ordförande 1. Huvudansvarig för totalverksamheten 2. Lokalföreningens talesman och representant utåt 3. Huvudansvarig för extern information 4. Ansvara för intern information i samarbete med sekreterare. 5. Stödja de olika funktionärerna 6. Ansvara för att kalla till styrelse- och AU-sammanträden 7. Leda styrelsens och AU:s sammanträden 8. Ansvara för att protokoll förs och justeras 9. Ansvara för att det finns beslut på den verksamhet som föreningen bedriver 10. Ansvara för att styrelsebeslut blir verkställda 11. Ansvara för samordning av föreningens verksamhet 12. Utarbeta verksamhetsplaner 13. Utarbeta kalendarium 14. Delta i budget och verksamhetsplanering 15. Ansvara för anställd personal och kansli Fler arbetsuppgifter: : a Vice ordförande 1. Biträda ordföranden i dennes uppgifter 2. Ansvara för årsmötesrutinerna 2: a Vice ordförande 1. Ta över 1:a v. ordf. vid behov 9

10 Befattningsbeskrivning Kassör 1. Svara för ekonomisk information till styrelsen 2. Svara för bokföringen 3. Svara för att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar 4. Svara för utbetalningar 5. Svara för att fordringar krävs in 6. Svara för deklaration och inkomstuppgifter 7. Svara för att skatter och avgifter betalas 8. Göra årsbokslut 9. Föra inventarieförteckning 10. Ansvara för uppgörandet av budget 11. Ansvara för sökande av bidrag 12. Svara för inköp av inventarier och material 13. Verksamhetsplan 14. Delegeringsordning 15. Bevakning av fonder Fler arbetsuppgifter:..... V. kassör 1. Biträda kassören i dennes arbete Fler arbetsuppgifter:....

11 Befattningsbeskrivning Sekreterare 1. Förbereda sammanträden 2. Föra protokoll vid olika sammanträden 3. Svara för diarium och förvaring av skrivelser mm 4. Se till att styrelsens beslut följs upp 5. Tillsammans med ordförande underteckna skrivelser 6. Tillsammans med ordf. och kassör göra förslag till verksamhetsberättelse 7. Svara för utskick av brev, kallelser, protokoll mm 8. Svara för besvarande av skrivelser 9. Svara för ev. föreningslokal Fler arbetsuppgifter: V. sekreterare 1. Biträda sekreteraren i dennes arbete Fler arbetsuppgifter:.....

12 Befattningsbeskrivning EVO Hjärta och Lunga Eftervårdsombud I föreningen skall det finnas två eftervårdsombud = EVO. Hjärt- EVO skall i första hand arbeta med frågor som rör hjärtsjukdom och hjärtsjuka. Lung- EVO skall i första hand arbeta med frågor som rör lungsjukdom och lungsjuka. Eftervårdsombuden skall ses som resurspersoner till styrelsen. Föreningens styrelse har ansvaret för verksamheten och bestämmer vilka arbetsuppgifter eftervårdsombuden skall ha. 1. Tillsammans med studieorganisatören (SO) rekrytera ledare till Hjärt & Lungskolan 2. Besöka sjukhus och vårdcentraler 3. Tillsammans med SO starta aktiviteter i Hjärt & Lungskolan 4. Informera om Hjärt & Lungskolan 5. Samverka med SO medverka i utbildning av aktivitetsledare 6. Rekrytera nysjuka 7. Vara föredragande i eftervårdsfrågor vid styrelse- och AU-sammanträden 8. Medverka vid framtagning av verksamhetsplan 9. Medverka vid framtagning av budget län /lokalförening 10. Stödja cirkelledare i Hjärt & Lungskolans olika aktiviteter 11. Stödja motionsledare i Hjärt & Lungskolan 12. Tillsammans med SO medverka i utbildning av aktivitetsledare 13. Vara en resurs vid uppvaktningar och kontakter med sjukhus, vårdcentraler och andra berörda t.ex. politiker 14. Ordna speciella hjärtträffar 15. Samverka med studieorganisatören i utbildningsfrågor 16. Medverka till att det blir flera EVO i föreningen 17. Ta kontakt med skolsjuksköterskor för medverkan till rökstopp t.ex. 18. Ta hand om de nysjuka som kommer till föreningen 19. Tillsammans med styrelsen ordna nya medlemmar träffar 20. Skicka kort och ring om ett par veckor 21. Ordna speciella lungsjukdomsträffar 22. Personalvård medlemsvård Fler arbetsuppgifter:

13 Befattningsbeskrivning Studieorganisatör Studieorganisatören skall ses som en resursperson i styrelsen. Föreningens styrelse har ansvaret för verksamheten och bestämmer vilka arbetsuppgifter studieorganisatören (SO) skall ha. 1. Utarbeta studieplan och budgetförslag för studieplanen 2. Vara sammankallande i studiekommittén 3. Informera styrelsen om utbildningsfrågor på riks- regional och lokal nivå 4. Informera om studier/utbildningar till medlemmar 5. Samverka med EVO kring Hjärt & Lungskolans aktiviteter, rekrytera ledare till Hjärt & Lungskolan 6. Tillsammans med EVO rekrytera cirkeldeltagare 7. Tillsammans med EVO starta studiecirklar/kurser 8. Utbilda cirkelledare i samarbete med ABF 9. Samarbeta med ABF:s avdelningar lokalt/regionalt i cirklar/kurser/utbildningar 10. Samarbete mellan Läns/lokals EVO och SO 11. Skicka inbjudan till kurser/utbildningar och program, ta emot anmälningsuppgifter 12. Annskaffa lokaler, kursmaterial och ledare för utbildningar V. Studieorganisatör 1. Biträda SO i dennes arbetsuppgifter Fler arbetsuppgifter:

14 Befattningsbeskrivning Revisor Revisorerna väljs av årsmötet. De har medlemmarnas uppdrag att bevaka att allt går rätt till i föreningens verksamhet. Revisorerna äger, alltid närvarorätt och efter föranmälan, tillträde till styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt. 1. Avlämna revisionsberättelse till årsmötet 2. Kontrollera verifikationer 3. Granska bokföringen vid olika tidpunkter under året 4. Granska verksamhetsberättelsen 5. Granska balans- och resultaträkning 6. Granska kvartalsbokslut och årsbokslut 7. Granska protokoll 8. Kontrollera att beslut om firmatecknare stämmer med stadgarna 9. Kontrollera att det finns beslut för den bedrivna verksamheten 10. Kontrollera att fattade beslut utförs 11. Granska styrelsens internkontroll 12. Granska föreningens försäkringsskydd 13. Granska föreningens inventarieförteckning 14. Lämna råd till styrelsen i ekonomiska frågor Fler arbetsuppgifter:

15 Arbetsgruppernas arbetsuppgifter Gruppen kan bestå av 3-4 intresserade deltagare. Deltagarna kan vara ledamöter i styrelsen eller andra medlemmar från lokalföreningen. Styrelsen utser deltagarna och en sammankallande. Respektive grupp skall: 1. arbeta med idéer inom sitt område 2. lämna förslag till styrelsen som kan förbättra verksamheten 3. arbeta med uppgifter, som gruppen erhållit från styrelsen 15

16 EVO - Hjärta EVO - Lunga Studier Ekonomi Media Lokalföreningar HLR Projekt D-HLR Hjärt-lungskolan Opinion Trygghet-stöd-gem. Nya föreningar AU ICD unga hjärtop. ABF HSO Uppdragsblankett Arbetsgrupper X X X x x X x X X X x x X X X X X x X X x x X x X X x X X x x X x X x x X X x X X X x X x x x X x x X x X X x

17 Spirometri Hälsoteamet EVO-Träff Lungskolan Lungenkät Planering Uppdragsblankett Arbetsgrupp EVO-Lunga X X X x X X x x x X x x x x x x x x x X x X x x X X x x x x x x x x x x X x x x x

18 Sjukhusenkäten EVO - träffar Planering Uppdragsblankett Arbetsgrupp EVO-Hjärta Ansvarig: Ersättare: Unga ballongsprängda/ ICD X X X x x x x x X X X X x x x X x x x

19 Löpande bokföring Värdepapper fonder Budget Årsredovisning Revision Ekon. statistik Ekonomi arbetsgrupper Astra Zeneca Övriga sponsorer Uppdragsblankett Arbetsgrupp: Ekonomi Ansvarig: Ersättare: X X X X X X X x x x x x x x x x X X X x x x X x X

20 Hjärt & Lungskolan Ordförandeträffar HLR utbildning Övriga kurser Möten i ABF Årsplanering Kursplan HSO Nya föreningar D-HLR Uppdragsblankett Studier: Ansvarig: Ersättare: X X X X X X X X x x x x x x X x X X X X X X X X x x x x x x x X X X X X x x x x x x x x X Träff/kurs EVO - SO

21 Hälsoteamet Nya kursplanen Uppdragsblankett Arbetsgrupp: Projekt Ansvarig: Ersättare: Tar fram underlag för projektpengar i fonder m.m. Arbetsgrupperna lämnar förslag till projekt X X x x X x X X x x 21

22 Vägötingen Hemsidan Stadgar Översättning Vänerparken Kansliet Presskontakt Länsinfo Verksamhetsberättelse Uppdragsblankett Arbetsgrupp: Media Ansvarig: Ersättare: X x X x X x x X X X X X X X x x x X x x X x x X X X X X

23 Nya lokalföreningar Hjärt - Lungskolan Kontaktpersoner Uppdragsblankett Lokalföreningar Ansvarig: Styrelsen X X X X x x 23

24 Instruktörer HLR- H. instruktörer D-HLR HLR - träff D-HLR H. instr. Uppdragsblankett Arbetsgrupp HLR Ansvarig: Ersättare: X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X x X X X X x X X

25 Projektansvarig 1. Svara för att det söks ekonomiska bidrag under året. 2. Svara för att ansökningshandlingar sänds i god tid före ansökningstidens slut. 3. Kolla upp fonder som är möjliga för oss att söka. 4. Söka regionsbidrag 5. Söka projektpengar från Riksförbundet 6. Söka ev. stipendier 7. Alltid ta tillvara de olika gruppernas projekt. Hälsoteam 1. Ta emot anmälningar 2. Vidtala personal. 3. Göra schema för vår och höst 4. Se till att utrustningen fungerar 5. Bestämma tider för teamet 6. Fortbildning en gång/år 7. Utbilda nya i hälsoteamet 8. Tillsammans med kassören och övriga styrelsen föreslå budget för teamet. innebär tillsammans med kansliet. 25

26 Media 1. Författa skrivelser till press, politiker m.fl. 2. Samarbeta med kansliet när det gäller infobladet 3. Samarbeta med kansliet när det gäller Vägötingen 4. Arbeta för att hjärt- och lungsjukas föreningar syns i press och övrigt externt och internt 5. Opinionsbildning 6. Hemsidan 7. Bevakning av Hälso- och sjukvårdsfrågor 8. Information vid skolor och liknande Nya föreningar 1. Kontrollera förutsättningar för föreningar i flera kommuner 2. Bevaka önskningar från olika håll 3. Alla styrelsemedlemmar bosatta på olika ställen kollar sin trakt 4. Uppmärksammar om några gamla föreningar vill dela på sig. 5. Kansliet har möjlighet att förmedla till rätt person. 6. Brandkår vid problem 26

27 Besök hos föreningar som kan ha nytta av vår hjälp 1. Besöka föreningar och informera om vår verksamhet 2. Ta kontakt, uppsökande, telefon och brev med förfrågan om de är intresserade av att vi kommer. 3. Invandrarföreningar där en del är svensktalande och kan tolka Basal HLR och D-HLR 1. Ansvara för utbildning till livräddare 2. Ansvara för att utbildningen sker efter HLR- rådets intentioner 3. Ansvara för utbildning av instruktörer i båda grenarna 4. Tillsammans med studieorganisatören inbjuda till årliga träffar 5. Ansvara för att inbjudningar går ut till HLR-träffar 6. Ansvara för uppföljning av utbildningen 27

28 Trygghet, Stöd och Gemenskap 1. Arbeta för att medlemmar trivs hos oss 2. Ta tillvara nya medlemmar och utbilda dem 3. Komma med förslag på olika aktiviteter som stimulerar 4. Tillsammans med studieorganisatören planera för trivsamma kurser 5. Om så önskas vara behjälplig med att ordna resor för flera föreningar, som vill samarbeta 28

29 Valberedningens uppgifter 1 Starta arbetet i god tid Valberedningen bör arbeta hela året. Valberedningens ledamöter bör under verksamhetsperioden hålla sig väl informerade om enskilda medlemmars föreningsarbete, så att de kan bilda sig en uppfattning om vilka personer som kan tänkas vara lämpliga för styrelseuppdrag 2 Medverka till att det finns utbildade Valberedningen bör också hjälpa styrelsen att utse lämpliga personer som kan delta i de kurser som anordnas för ordförande, sekreterare, kassörer, revisorer, studieorganisatörer, eftervårdsombud med flera. Det bör alltid finnas utbildade personer som kan rycka in när så erfordras. 3 Inhämta uppgifter Valberedningen ska i god tid inhämta uppgifter från styrelsen om vilka val som ska förrättas vid föreningens årsmöte. 4 Behov av förnyelse och ny kompetens Valberedningen ska ta ställning till behovet av förnyelse och behovet av att tillföra ny kompetens till styrelsen. Om valberedningen finner det lämpligt att byta ut någon eller några styrelseledamöter så ska de ha en rak kommunikation. Gör i god tid klart för de berörda att valberedningen inte tänker föreslå omval och förklara varför. (Det ger då möjlighet för de berörda personerna att själva agera genom att avsäga sig omval). 5 Avsägelser, omval och ny val Valberedningen ska i god tid före årsmötet ta reda på om de avgående ledamöterna avsäger sig omval eller om de är beredda att ställa upp för en ny valperiod. Har ledamot avsagt sig, eller om valberedningen vill förnya och tillföra ny kompetens, ska valberedningen föreslå nya namn 29

30 Valberedningens uppgifter 6. Information och nominering Föreningens medlemmar ska i god tid informeras om vilka som ingår i valberedningen och vilka val som är aktuella. Föreningsmedlemmarna ska ges möjlighet att nominera (föreslå) kandidater. 7 Skapa en väl fungerande styrelse Valberedningens uppdrag är att skapa en väl fungerande styrelse som förmår samarbeta på ett konstruktivt sätt. Det behövs olika kompetenser och erfarenheter för att möjliggöra en utveckling av föreningens arbete. 8 Klargör förutsättningarna Valberedningen ska föreslå sådana medlemmar som är intresserade av att delta i styrelsearbetet och att föra de hjärt- och lungsjukas talan. De som tillfrågas om att ingå i styrelsen ska erhålla en korrekt information om vad uppdraget innebär och vad som förväntas av dem. 9 Diskutera styrelsens arbetsmetoder Ledamöterna ska ta del av styrelsens handbok beträffande de olika funktionernas arbetsuppgifter. 10 Redovisa förslagen och motivera Valberedningen skriver ned sina motiverade förslag på en lista som presenteras vid årsmötet. Listan skall sändas ut i förväg. Valberedningen ska vara beredd att motivera sina förslag. 11 Årsmötesrutiner Valberedningen ska ta del av beslutade årsmötesrutiner. 30

31 Attest- och delegeringsordning Bakgrund Styrelsen anser att styrelsesammanträden mer bör fokuseras på diskussioner och beslut i viktiga frågor som rör vår långsiktiga verksamhet. Styrelsen vill ha en mer verksamhetsinriktad debatt ang. ekonomi, eftervårdsverksamhet, studier och social gemenskap. För att klara av detta måste också en del ärenden delegeras till Arbetsutskottet Ordförande Kassör Studieorganisatör Eftervårdsombud eller Ansvarig grupp. Syfte Att skapa kortare och effektivare sammanträden. Strategi Syftet uppnås genom att dels styrelsesammanträdena mer bör fokusera på diskussioner och beslut i principiellt viktiga frågor i t.ex. ekonomi, eftervårdsverksamhet, studier och social gemenskap dels delegera ett antal olika ärenden till - arbetsutskott - ordförande - kassör - studieorganisatör - eftervårdsombud - arbetsgrupper Årsmöte Årsmötet beslutar om verksamhetsinriktning i ett tvåårsperspektiv. Behandlar verksamhet, ekonomi, revision samt inkomna motioner Förrättar val till förtroendeuppdrag Väljer valberedning Fastställer ev. arvode Fastställer medlemsavgift 31

32 Attest- och delegeringsordning Styrelsen Styrelsemötena bör inriktas på diskussioner av aktuella och långsiktiga politiska och organisatoriska, samt viktigare frågor Avger yttrande till myndigheter och förbund på motioner och remisser. Utser arbetsutskott och erforderliga funktionärer Fastställer ekonomiska regler för lokalföreningen Fastställer attesträtt Utser firmatecknare Rätt att enligt fastställd delegeringsordning delegera arbetsuppgifter som tillkommer styrelsen Tar emot återrapportering och anmälan av beslut som fattas av delegat AU Avger förslag till beslut i styrelsen Behandlar ekonomiska månadsrapporter. Om AU och kassör upptäcker större avvikelser skall rapport gå till styrelsen Behandlar skrivelser Behandlar investeringsärenden inom ramen för budget Får besluta i investeringsärenden inom ramen för budget Får besluta i utbildningsärende enligt styrelsens rambeslut Får besluta i ärende i styrelsens ställe, där beslut inte kan avvaktas till nästa sammanträde Ordförande Får besluta i AU:s ställe i frågor där beslut inte kan avvaktas Beslutar i representationsfrågor Kassör Får besluta i ekonomiska frågor inom fastlagda ramar, då beslut i AU inte kan avvaktas Eftervårdsombud Får besluta i ekonomi och verksamhetsfrågor inom ramen för budgeten för eftervårdsombudets verksamhetsplan 32

33 Attest- och delegeringsordning Studieorganisatör Får besluta inom fastlagda ramar för de utbildningar, som beställs av styrelsen/eftervårdsombud eller annan funktionär Projektledare Får besluta i ekonomi och verksamhetsfrågor inom ramen för projektbudget och plan Attester för utbetalning skall göras av Ledamot i styrelsen Studieorganisatör Eftervårdsombud Ansvarig för arbetsgrupp Den som inköpt/beställt vara/tjänst, skall kontrollera fakturan. Ordförande attesterar samtliga utbetalningar. Attest- och delegeringsordningen enligt styrelsebeslut den xx-xx-xx 33

34 Delegering Innebär inte att ÖVERLÅTA SIN BESLUTANDERÄTT till något organ, t.ex. att en styrelse tillsätter en kommitté, som får i uppdrag inte endast att utreda en fråga utan även att i styrelsens ställe fatta beslut i ärendet. I många organisationer är det vanligt att styrelsen generellt delegerar sin beslutanderätt inom något område till ett arbetsutskott e.d. Man kan emellertid inte delegera beslutanderätten i ett ärende, som enligt uttrycklig stadgeföreskrift skall handläggas på ett visst sätt. Delegation är ofta ett led i ett verkställighetsuppdrag. Styrelsen anger t.ex. riktlinjerna för ett projekt, men uppdrar åt en kommitté att vidareutveckla och förverkliga det. Innan mötesordföranden övergår till nästa beslut bör han bl.a. fråga sig själv Vem skall verkställa beslutet? Inte minst viktigt är att det står klart hur beslutet skall verkställas och vem eller vilka, som skall göra det. Ofta är det självklart och behöver alltså inte särskilt fastställas. Det förutsättes att beslutet skall verkställas av den funktionär, som svarar för arbetsområdet i fråga. Då det inte faller av sig självt att en viss funktionär skall verkställa ett beslut, måste sammanträdet särskilt bestämma vem eller vilka, som skall göra det. Ett sådant beslut skall antecknas i protokollet. Som tidigare nämnts innefattar ett verkställighetsuppdrag ofta delegation av beslutanderätt. Det är fallet t.ex. då styrelsen drar upp riktlinjer för ett projekt, men överlåter åt en kommitté att utforma de närmare detaljerna och svara för de praktiska arrangemangen. (Utdrag ur Sammanträde pågår sid. 65 resp. 137) 34

35 Årsmötesrutin lokalt Planering inför föreningens årsmöte i februari månad. 1. Vid styrelsemötet i beslutas beträffande: a) lokal b) mötesordförande c) föreläsare d) mat e) arrangemang f) kostnad g) övrigt 2. Valberedning: Ordinarie ledamöter deltar i styrelsemötet 3. Kallelse Handläggning: a) Ev. avsägelser inlämnas till valberedningen senast xx-xx-xx Ansvarig: Sammankallande i valberedningen Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna minst 30 dagar före årsmötet 6 Mom. 3 Innehåll: a) Årsmöte när och var gäster b) Ev. övrigt 6 Mom. 3 HANDLINGAR tillgängliga 10 dagar för årsmötet 6 Mom. 3 Förslag till dagordning, verksamhets- och revisorsberättelse för det gångna året, av styrelsen behandlade motioner, valberedningens förslag samt övriga handlingar skall vara tillgängliga tio (10) dagar före årsmötet på plats som angivits av styrelsen 6 Mom. 3 35

36 Fortsättning Information om motionstid 6 Mom. 6 Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall vara skriftlig och lämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet. 4. Verksamhetsberättelse Korrektur klart för underskrift av styrelsemedlemmarna senast vid styrelsemötet i januari. 5. Bokslut, revision Bokslut och revisionsberättelse klar för underskrift senast vid styrelsemötet i januari. 6. Upptryckning av handlingar: 7. Huvudansvarig för rutinen: 8. Dagordning Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: Årsmötets behöriga sammankallande Val av årsmötesordförande Val av årsmötessekreterare Val av protokolljusterare Val av rösträknare Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse Revisorernas berättelse Styrelsens ansvarsfrihet Behandling av motioner Behandling av styrelsens förslag Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan Fastställande av årsavgift Fastställande av budget Val av ordförande (* Val av kassör (* Val av ledamöter till styrelsen (* Val av ersättare till styrelsen (* Val av Studieorganisatör Val av två eftervårdsombud Val av revisorer (* Val av ersättare till revisorer (* Val av ombud till länsföreningens årsmöte (** Val av ersättare till länsföreningens årsmöte (** Val av ordförande till valberedning (* Val av ledamöter till valberedning (* Val av ersättare till valberedning (* *) Vid mandatperiodens utgång samt vid fyllnadsval under pågående mandatperiod. **) Ledamot i länsföreningens styrelse är ej valbar som ombud eller ersättare till länsföreningens årsmöte. 36

37 Medlemsmöte, protokoll - protokolljustering För att föreningsverksamheten ska fungera så bra som möjligt och för att diskussionerna ska ske så att alla som vill, får tillfälle att yttra sig, brukar man följa en viss ordning för verksamheten och hur och när man fattar beslut. Detta kallas mötesteknik Det finns många olika slags möten, t.ex. kongresser med ett stort antal deltagare, en liten förening med ett fåtal medlemmar. Mötesformerna anpassas efter omständigheterna. Men den demokratiska ordningen skall ändå fungera. Ett stort ansvar ligger på ordföranden för att mötet ska fungera på ett demokratiskt sätt. Ordföranden skall vara väl insatt i de ärenden som skall behandlas Leda mötet lugnt och effektivt Ger uppdrag åt i ärendet speciellt insatt person att vara föredragande Ger alla behöriga möjlighet att yttra sig och framföra åsikter Ingriper då talare inte håller sig till ämnet eller utrycker sig kränkande Ser till att ordningen vid mötet är god Undviker att under pågående debatt ta ställning till ärende som behandlas Kan knyta samman debatt och förslag Gör konstruktiva beslut Kan föreslå att begränsa debatten genom tidsbegränsning eller att genom att sätta streck Protokoll Det är ordförandes ansvar att det skrivs protokoll för varje möte. Det skall bl. a. innehålla uppgift om föreningens namn, närvarande, tid, plats och besluts som gjorts. Det enklaste är ett beslutsprotokoll. Om man också refererar de olika medlemmarnas inlägg och förslag så får man ett mer innehållsrikt protokoll, som speglar inte bara de beslut man kommer fram till, utan också bakgrunden till hur mötet kom fram till besluten. 37

38 Protokolljustering Att justera ett protokoll är en viktig uppgift som ibland inte tas riktigt på allvar. Protokollet skall ge en rätt bild av vad som förekommit på mötet och att besluten är rätt uppfattade av sekreteraren. Förts när protokollet är justerat så kan besluten verkställas. Därför brukar man i regel förklara vissa paragrafer i ett protokoll omedelbart justerade. Detta gäller t.ex. när man har utsett nya firmatecknare som omedelbart efter mötet anmälas till banker m fl. Den som utses som protokolljusterare bör föra sina egna minnesanteckningar av vad som händer på mötet och vilka beslut som tas, för att när protokollet skall justeras se om sekreteraren har refererat mötet riktigt. Det förekommer ibland att man utser protokolljusterare som samtidigt skall fungera som rösträknare. Det kan i vissa fall vara fel. Om det blir en sluten omröstning och rösträknarna måste dra sig tillbaka för att räkna rösterna, så fortsätter ofta mötet med andra frågor i avvaktan på att röstresultatet skall tillkännages av rösträknarna. Då är ju inte protokolljusterarna närvarande och kan ju inte i efterhand ha en egen uppfattning om vad som har diskuterats och beslutats på mötet. En god regel är därför att utse särskilda protokollsjusterare och inte blanda ihop uppdragen. 38

39 Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem och medlemsorganisation. En motion är en demokratisk rättighet och är ett bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att ha en önskan att påverka eller förändra något i sin organisation. Att skriva en motion är inte så svårt som det kanske kan verka. Det finns ändå vissa norrner för att man lättare skall kunna förstå innehållet och besluta i ärendet som motionärens motion handlar om. Du kan skriva en motion till din lokalförening, din länsförening och till riksförbundets kongress. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället flera motioner om du har fler ämnen som du vill ska behandlas. Följande motionsmall med lite text som stöd kan vara vägledande i arbetet med att skriva motioner. Rubrik. Skriven tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Bakgrund. Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och skall besluta i ärendet. Motivering. Beskriv problemet som du anser finns i föreningen med nuvarande situation. Varför finns det ett behov för föreningen att anta motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder och invändningar som kan finnas mot den föreslagna förändringen. Bedömning. Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomförande, om ärendet/ämnet är aven sådan karaktär att detta behövs. 39

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer