Datum Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2012-03-27. Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl 10-11."

Transkript

1 Revisionskontoret NP Magnusson Revisionsdirektör Datum (9) s revisorers presidium Tjänstemannarevisionen Regionfullmäktiges presidium Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och s revisorer 27 mars 2012 kl Plats: Närvarande. Frånvarande Revisionskontoret i Kristianstad Jeanette Hillding, ordf revisionen Tomas Lantz, 1:e vice ordf regionfullmäktige KG Andersson, kanslidirektör NP Magnusson, revisionsdirektör Birgit Hansson, v ordf revisionen Uno Aldegren, 2:e vice ordf regionfullmäktige 1. Årsredovisningen 2011 samt revisorernas arbete med granskningar, slutrevision och ansvarsprövning Revisionens representanter redogjorde för intrycken vad avser granskningen av 2011 års ekonomi och verksamhet. Revisionen uttryckte åter oro för det ekonomiska läget inom sjukhusen och den brist på tillräckligt verkningsfulla åtgärder som hittills har kunnat konstateras inom hälso- och sjukvården års granskningsinsatser visar, trots en del positiva slutsatser, också fortsatta brister vad avser organisation, styrning, ledning uppsikt och kontroll inom vissa områden. Hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård, Kompetensförsörjning, Öppenhet och offentlighet, Hälsovalet utifrån ett kvalitetsperspektiv, Avvikelsehantering, Rehabilitering (gemensamt med kommunerna), Patientnämndsärenden, Inställda operationer, Intern kontroll och Finansiella jämförelser är exempel på granskningar som diskuterades. R:\Revisorskollegiets sammanträden\revisorskollegiets sammanträden 2012\Sammanträde \Till hemsidan\rf presidium anteckningar NPM SLUTLIG.doc Postadress: S Kristianstad Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (9) Revisorerna lät därför meddela att kritik kommer att framföras i kommande revisionsberättelse för verksamhetsåret Slutrevisionen äger rum på Torekov Hotell. Målet är att ha en preliminär slutversion av revisionsberättelsen klar på eftermiddagen 17 april, och att denna sedan, efter eventuell komplettering, skall undertecknas på förmiddagen 18 april. Därefter vidtar sedan information till fullmäktiges presidium 18 april kl 12 (inklusive lunch) och till styrelsens presidium 18 april kl 13. Presskonferens kommer att genomföras 13 april kl Information från revisionen inklusive revisionsplan för 2012 Revisionens representanter lämnade information om pågående och planerade aktiviteter under 2012 i enlighet med den revisionsplan som framgår av bilaga 1. Demokrati och förtroende är ett av områdena i planen, där bl a verkställighet av politiska beslut, barntandvård och resepolicyn skall granskas. Vad avser patientsäkerhet skall tillgänglighet på akuten, ledtider i vårdkedjan, jourverksamhet, journalskrivning och hälsovalet granskas. Specialläkemedel är ett annat område, och vad gäller ekonomi kommer investeringar, avtalsuppföljning, styrsystem/styrmodell och servicefunktioner att studeras närmare. Effekter av projekt är ytterligare ett granskningsområde, och slutligen kommer perspektivet livskvalitet att granskas utifrån utomlänsvård, hembesöksbilar och demenssjukdomar. Sist min inte minst kommer uppföljning att göras av vårdhygien, fakturor från externa vårdgivare och läkemedel för äldre, samtidigt som intern kontroll och god ekonomisk hushållning återkommer på sedvanligt sätt. Därutöver har, på förekommen anledning, beslut fattas om att granska Driftsäkerheten inom IT-verksamheten. 3. Diskussion om behov, resurser och organisation på kort och lång sikt budgetäskande inför 2013 I anslutning till diskussion om behov, resurser och organisation på kort och lång sikt överlämnade revisionens representanter sitt budgetäskande för 2013 utifrån vad som krävs för att, med hänsyn till kända och förväntade kostnadsökningar, bedriva en oförändrad verksamhet. Regionfullmäktiges presidium avser att, såsom beredningsorgan i frågan, föra ärendet vidare till fullmäktige för slutligt ställningstagande. 4. Mötestider Nästa träff mellan presidierna bestämdes till kl 10 på Revisionskontoret i Kristinastad. Dessförinnan är det möte om slutrevisionen i Torekov kl 12. NP Magnusson och KG Andersson fick i uppdrag att underrätta de som inte var närvarande om tider enligt ovan. Enligt uppdrag NP Magnusson Revisionsdirektör

3 Datum (9)

4 Datum (9) BILAGA års revisionsplan (förvaltningsrevision) Demokrati och förtroende 1. Följsamhet till och verkställighet av politiska beslut Området har strategisk betydelse för styrning och samordning av Regionens samlade verksamhet och är viktigt utifrån ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Under 2012 är avsikten att välja ut ett antal politiska beslut från fullmäktige, styrelse och nämnder för att närmare undersöka hur effektuering har skett i organisationen. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur följer/verkställer tjänstemännen besluten? Hur sker återkoppling (dvs hur följs verkställigheten upp)? Vilka blir konsekvenserna vid utebliven, sen eller felaktig verkställelse? Likaså skall ingå en särskild belysning av beslut där tjänstemannaorganisationen eventuellt gått på tvärs mot politiska beslut. 2. Barn- och ungdomstandvård Enligt Regionfullmäktiges beslut har barn och ungdomar rätt till fri tandvård till och med det år de fyller nitton år. I Skåne ges möjlighet att fritt välja tandvård hos Folktandvården, hos privata utförare och vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Revisorerna kommer under 2012, utifrån ett demokratiperspektiv, att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser följsamheten mot beslut avseende 3-årskontrollen ut? Hur utvecklas tandstatusen hos målgruppen? Vilken frekvens finns i kallelserna över hela den tid som ger rätt till fri tandvård? Görs rätt insats med rätt kompetens? Vilka rutiner finns för dem som inte kommer när de kallas? 3. Följsamheten till s resepolicy s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare ett antal resor utanför den egna arbetsplatsen. s antagna resepolicy ska bidra till att minska miljöbelastningen, öka trafiksäkerheten och sänka kostnaderna. Resornas syfte, dokumentation och effekter skall utgöra en viktig del av granskningen. Granskningen skall utgå från ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur är följsamheten till denna resepolicy? Ger s nya avtal med upphandlad resebyrå det resultat som förväntas och är önskvärt utifrån s beslut? Sker dokumentation av medarbetarnas reseräkningar enligt gällande lagar och regler? Förekommer det felaktiga utbetalningar? Patientsäkerhet. 4. Tillgängligheten på akuten Under de senaste åren har det varit återkommande rapportering om ökad patienttillströmning på sjukhusens akutmottagningar med därtill kopplade problem med bl a överbeläggningar. Runt om i landet lyfts tillgängligheten till akutsjukvården upp som ett stort problemområde. har som

5 Datum (9) mål att från patientens ankomst till akutmottagningen till hemgång eller inläggning ska det maximalt gå 4 timmar. Orsakerna till varför man inte når målet varierar. Revisorerna ämnar, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, undersöka området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur görs prioriteringarna på akuten med särskilt fokus på den sk triagefunktionen? Är hanteringen effektiv? Är hanteringen patientsäker? 5. Ledtider i vårdkedjan Alla patienter ska få den vård de är i behov av och de som är medicinskt högst prioriterade ska alltid komma först. Sammanhållna vårdprocesser är viktiga för att bland annat minimera onödiga väntetider. För att få en väl fungerande tillgänglighet inom vården krävs även korta ledtider och god tillgänglighet inom medicinsk service (bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicinsk service). Revisorerna har för avsikt att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska hur lever upp till kraven på tillgänglighet med beaktande av medicinsk service. Patienter inom diagnosgrupperna starr, prostatacancer och bröstcancer skall därvid följas på vägen mot specialistvård. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vilken ledtid uppnås för respektive diagnos? Är detta rätt ledtid utifrån patientens perspektiv? Vilka eventuella flaskhalsar finns i systemet? Hur skulle väntetider och köer, totalt inom och för respektive diagnos, se ut om rätt ledtider kunde uppnås? 6. Jourverksamheten Personalen är s största kostnadspost och samtidigt den helt avgörande faktorn för att vård, service och medborgaruppskattning skall kunna levereras till olika intressenter. Samtidigt är det angeläget att varje skattekrona används effektivt. Under 2012 kommer revisorerna, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, att närmare studera hanteringen av jour inom sjukvården. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Används jour och bakjour (egen eller från andra sjukhus) på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? Hur ser nyttjandegraden ut? Används personalens kompetens på ett sätt som är effektivt och ger bästa möjliga effekter? 7. Journalskrivning Patientjournalen är i första hand ett stöd för vårdpersonal för att de ska kunna ge en god och säker vård. Vilka uppgifter som ska finnas med i journalen regleras i patientdatalagen. Att journalhantering sker ändamålsenligt och effektivt är av stor betydelse för patientsäkerheten. Revisorerna avser att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska området genom att studera ett urval patienter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur lång tid tar det innan journalerna är färdigställda på sjukhusens akutmottagningar? Uppfyller dessa, utifrån ett patientperspektiv, gällande kvalitetskrav? 8. Hälsovalet Under 2011 granskade revisorerna området utifrån ett kvalitetsperspektiv (rapport nr 18/2011) är avsikten att närmare undersöka hur ersättningssystemet fungerar utifrån några olika aspekter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Medför styrsystemet över- eller

6 Datum (9) underdiagnostik? Förekommer bortprioritering eller undanträngningseffekter? Viken styrverkan uppnås via den sk täckningsgraden, och är denna tillräcklig för att uppnå målen med hälsovalet? Läkemedel 9. Specialläkemedel Läkemedel utgör en viktig del av medicinsk behandling som, förutom positiva effekter för den enskilde, kan innebära samhällsekonomiska vinster. En kostnadsmässigt stor andel utgörs av specialläkemedel. Även om entydig definition saknas brukar specialläkemedel beskrivas som "läkemedel som i princip förskrivs av andra specialister än allmänmedicinska i både öppenoch slutenvård". Under 2012 avser revisorerna att, med utgångspunkt från patientperspektivet, granska hanteringen av specialläkemedel genom att, för diagnoserna MS, Parkinsons sjukdom, Psoriasis och Reumatism, göra jämförelser. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vem får specialläkemedel d v s hur görs prioritering med beaktande av diagnos, ålder, kön, demografi, ekonomi och utbildning? Vilka eventuella undanträngningseffekter på annan behandling/vård förekommer, och hur påverkar detta patienterna? Ekonomi 10. Investeringar Investeringar är en stor utgiftspost för regionen och den strategiska betydelsen är uppenbar då det handlar om satsningar med långa livslängder. Då s investeringsbehov i nuläget är mycket stort inom vård och kollektivtrafik får investeringsbesluten en avgörande inverkan på ekonomi och verksamhet under lång tid framöver. Revisorerna har i granskningen om god ekonomisk hushållning (rapport nr 8/2011) konstaterat att det behövs verksamhetsmässiga konsekvensanalyser och kalkyler samt tydliga beskrivningar av penningflöden uppdelade på både drift och investering och i vissa fall även redogörelse för vilka utgifter som är tillkommande respektive redan existerande. Revisorerna kommer under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Tas adekvata beslutsunderlag fram när det exempelvis gäller att välja strategi för renovering eller nybyggnation av lokaler i sjukvården? Hur ser kopplingen till underhåll och planer för detta ut? Hur bedöms och hanteras användandet av leasing som alternativ finansiering utifrån ändamålsenlighet och effektivitet? 11. Avtalsuppföljning Flera granskningar har visat att det finns brister i uppföljning av avtal med leverantörer. Revisorerna avser därför att granska hur ett urval avtal följs upp inom sjukvården och kollektivtrafiken. Ortopedin/ryggbehandlingen vid Ängelholms sjukhus, tågavtal inom kollektivtrafiken, vårdavtal inom psykiatrin samt avtal med Carema i Simrishamn skall ingå som särskilda delar. Om får rätt leverans till rätt kvalitet utifrån ett patientoch medborgarperspektiv är en övergripande fråga att besvara.

7 Datum (9) Granskningen skall omfatta bl a följande frågor: Kontrollerar regionen, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, att leverantörerna lever upp till avtalen? Är kontrollerna tillräckliga? Vilka åtgärder vidtas när avsteg sker från avtalen? 12. Styrmodell och styrsystem Revisorerna har tidigare granskat styrmodellen för hälso- och sjukvården i. Uppdragen bestäms och fördelas under budgetdialogerna före verksamhetsårets början. Då målen för tillgänglighet får allt större betydelse för s ekonomi kan det uppstå målkonflikter om uppdragen som fördelas ut till sjukhusen är mindre än det som krävs för att klara tillgängligheten med en allt större tillströmning av patienter kommer revisorerna, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, att genomföra en ny granskning, och bl a följande frågor skall ingå: Hur tas underlag fram för att beräkna uppdragen, t ex via DRG? Hur har styrningen utvecklats på senare år? Hur hanteras målkonflikter inom ramen för styrningen? Vilken effekt kan noteras för patienterna om styrsystemen inte fungerar som det är tänkt? 13. Servicefunktioner Då verksamheterna inom detta område har varit föremål för omfattande förändringar avseende uppdrag och organisation mm, avser revisorerna att under 2012 genomföra en granskning med inriktning på graden av måluppfyllelse inom de olika verksamheterna. Granskningen ska, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, omfatta all service som Region Skåne behöver för att kunna driva den dagliga verksamheten med fokus på Regionservice inkluderande den gemensamma servicefunktionen (GSF) samt stödet från IT. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Har de olika funktionerna tillräcklig legitimitet inom organisationen? Bedrivs verksamheterna tillräckligt effektivt? Är effekterna av verksamheten ändamålsenliga för slutkonsumenten? Får kärnverksamheten tillräckligt stöd för att kunna fokusera på huvudprocesserna inom t ex sjukvård och kollektivtrafik? Projekt 14. Effekter av olika projekt relaterat till risk och kostnad bedriver ett stort antal projekt både inom Regionala tillväxtnämnden och andra delar av verksamheten. Granskningen, som skall omfatta både EU-projekt och andra projekt, skall visa hur ett urval av dessa styrs och följs upp samt hur utvärdering sker av effekterna. Granskningen skall genomföras genom att ett antal projekt analyseras från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering. Bl a följande frågor skall ingå: På vilka grunder beslutades projekten? Fattades beslut om genomförande enligt gällande regelverk och är de lagliga? Vilka resultat och effekter uppnåddes? Vilka risker och kostnader är aktuella i respektive projekt? Har skattemedlen använts ändamålsenligt och effektivt?

8 Datum (9) Livskvalitet 15. Utomlänsvård En patient kan av olika orsaker erhålla somatisk och psykiatrisk utomlänsvård, dvs. vård utanför hemlandstinget. Den somatiska vården regleras enligt riksavtalet för utomlänsvård om det saknas avtal mellan inblandade sjukvårdshuvudmän. Denna vårdform genererar både fördelar för patienterna och kostnader för. Revisorerna kommer, utifrån ett patientperspektiv, under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser de utgående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Hur ser de ingående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Vilka är de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av dessa flöden? Har vårdplatsbrister påverkat s möjligheter att erbjuda vård? 16. Hembesöksbilar Syftet med hembesöksbilar är att akuta läkarbesök skall kunna ske i hemmet i de fall patienten har svårt att ta sig till sjukhus eller vårdcentral. Prioriterade patientgrupper är äldre, multisjuka samt barn. I nuvarande avtal är det vårdföretaget Carema som driver hembesöksbilarna. Under 2010 genomfördes ca hembesök. Revisorerna avser att, utifrån ett patientperspektiv, granska området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur ser nyttjandegraden ut? Vilken patientnytta har uppnåtts? Vilka eventuella geografiska skillnader finns? Vilken information ges till medborgarna om verksamheten? 17. Demenssjukdomar Ungefär 7 procent av alla svenskar över 65 år lider av en demenssjukdom. Orsakerna kan vara flera, och behandlingen är inriktad på att ge den sjuke ett så bra liv som möjligt och bromsa sjukdomens utveckling. Revisorerna avser att under 2012 närmare granska området med fokus på diagnostik (vägen till diagnos för olika grupper) och behandling, och perspektivet livskvalitet skall genomsyra granskningen. Bl a följande frågor skall ingå: Hur ser vägen till diagnos ut (olika vårdkontakter, antal besök, tidsperspektiv mm) för olika grupper? Följs socialstyrelsens allmänna råd och bestämmelser? Är vården jämlik utifrån t ex ålder, kön, demografi och utbildning? Uppföljningar och återkommande granskningar 18. Vårdhygien - uppföljning Vårdhygien är den sammanfattande benämningen för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard genom att bl.a. förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Revisorerna har tidigare granskat Patientsäkerhet och vårdhygien (Rapport nr 16/2010). Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området för

9 Datum (9) att få en uppfattning om måluppfyllelsen och vilka eventuella skador som bristande hygien ger upphov till. 19. Kontroll av fakturor från externa vårdgivare uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 20/2010, granskat Kontroll av fakturor från externa vårdgivare, varvid betydande brister har kunnat konstateras med bäring på både ekonomi och patientsäkerhet. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. Granskningen skall därutöver innefatta att stickprovsmässigt stämma av fakturor mot besökslistor och journalanteckningar hos ett urval externa vårdgivare och beträffande den del som rör journalanteckningar jämföra med ett antal offentliga vårdgivare. 20. Läkemedelsanvändning med fokus på äldre uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 28/2010, granskat Läkemedelsanvändning med fokus på äldre, varvid betydande brister har kunnat konstateras beträffande uppsatta måltal för t ex läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. 21. God ekonomisk hushållning s planering för att uppnå det av lagstiftaren angivna målet om god ekonomisk hushållning är av fundamental betydelse för både ekonomi och verksamhet. En årlig granskning har skett av området sedan är avsikten, liksom tidigare, att genomföra en granskning i anslutning till delårsrapporten. Den övergripande frågan är vad som har gjorts och vad som planeras inom det aktuella området med särskilt fokus på det ekonomiska läget och budget i balans. 22. Intern kontroll I enlighet med tidigare beslut skall den interna kontrollen granskas i särskild ordning, innebärande att i princip samtliga förvaltningar och bolag riskbedöms utifrån hur väl arbetet med den interna kontrollen fungerar. Detta är en fortsättning på ett initiativ som påbörjades redan under granskningsåret 2008.

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2015

Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2015 1 (19) Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2015 (beslutad av revisorskollegiet 2015-02-10 19) Revisionsprocessen Revisionsplan Riskanalys Granskningsarbete Revisionsberättelse 2015-02-10

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT MÅL OCH MÅLVÄRDEN EN FÖRSTUDIE. Ansvarig: Ulf Rubensson

REVISIONSRAPPORT MÅL OCH MÅLVÄRDEN EN FÖRSTUDIE. Ansvarig: Ulf Rubensson REVISIONSRAPPORT MÅL OCH MÅLVÄRDEN EN FÖRSTUDIE Ansvarig: Ulf Rubensson 2(8) 1 OM GRANSKNINGEN Bakgrund: För 2014 planeras revisionsverksamheten med stort fokus på ledning och styrning. En inriktning som

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2 Kallelse/Föredragningslista 1(8) Samordningskansliet 2015-08-27 Monica Byvald Tfn: 063-147637 E-post: monica.byvald@regionjh.se ORGAN: DATUM: 2015-09-08 Vårdvalsnämnden PLATS: Regionens hus, hus 3 plan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ärendeförteckning 14-28

Ärendeförteckning 14-28 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 14-28 14 Mötet öppnas 15 Justeringsperson 16 Fastställa dagordningen 17 Inkomna/avsända handlingar 18 Revisionens egen budgetuppföljning 19 Minnesanteckningar

Läs mer

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring Systemtillsyn Erfarenheter från Socialstyrelsen Tillsynsforum den 28 april 2009 Göran Mellbring Anmälningsärenden - initiativ Tematiska tillsynsprojekt Individtillsyn Socialstyrelsens tillsyn syftar till

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer