Datum Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2012-03-27. Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl 10-11."

Transkript

1 Revisionskontoret NP Magnusson Revisionsdirektör Datum (9) s revisorers presidium Tjänstemannarevisionen Regionfullmäktiges presidium Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och s revisorer 27 mars 2012 kl Plats: Närvarande. Frånvarande Revisionskontoret i Kristianstad Jeanette Hillding, ordf revisionen Tomas Lantz, 1:e vice ordf regionfullmäktige KG Andersson, kanslidirektör NP Magnusson, revisionsdirektör Birgit Hansson, v ordf revisionen Uno Aldegren, 2:e vice ordf regionfullmäktige 1. Årsredovisningen 2011 samt revisorernas arbete med granskningar, slutrevision och ansvarsprövning Revisionens representanter redogjorde för intrycken vad avser granskningen av 2011 års ekonomi och verksamhet. Revisionen uttryckte åter oro för det ekonomiska läget inom sjukhusen och den brist på tillräckligt verkningsfulla åtgärder som hittills har kunnat konstateras inom hälso- och sjukvården års granskningsinsatser visar, trots en del positiva slutsatser, också fortsatta brister vad avser organisation, styrning, ledning uppsikt och kontroll inom vissa områden. Hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård, Kompetensförsörjning, Öppenhet och offentlighet, Hälsovalet utifrån ett kvalitetsperspektiv, Avvikelsehantering, Rehabilitering (gemensamt med kommunerna), Patientnämndsärenden, Inställda operationer, Intern kontroll och Finansiella jämförelser är exempel på granskningar som diskuterades. R:\Revisorskollegiets sammanträden\revisorskollegiets sammanträden 2012\Sammanträde \Till hemsidan\rf presidium anteckningar NPM SLUTLIG.doc Postadress: S Kristianstad Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (9) Revisorerna lät därför meddela att kritik kommer att framföras i kommande revisionsberättelse för verksamhetsåret Slutrevisionen äger rum på Torekov Hotell. Målet är att ha en preliminär slutversion av revisionsberättelsen klar på eftermiddagen 17 april, och att denna sedan, efter eventuell komplettering, skall undertecknas på förmiddagen 18 april. Därefter vidtar sedan information till fullmäktiges presidium 18 april kl 12 (inklusive lunch) och till styrelsens presidium 18 april kl 13. Presskonferens kommer att genomföras 13 april kl Information från revisionen inklusive revisionsplan för 2012 Revisionens representanter lämnade information om pågående och planerade aktiviteter under 2012 i enlighet med den revisionsplan som framgår av bilaga 1. Demokrati och förtroende är ett av områdena i planen, där bl a verkställighet av politiska beslut, barntandvård och resepolicyn skall granskas. Vad avser patientsäkerhet skall tillgänglighet på akuten, ledtider i vårdkedjan, jourverksamhet, journalskrivning och hälsovalet granskas. Specialläkemedel är ett annat område, och vad gäller ekonomi kommer investeringar, avtalsuppföljning, styrsystem/styrmodell och servicefunktioner att studeras närmare. Effekter av projekt är ytterligare ett granskningsområde, och slutligen kommer perspektivet livskvalitet att granskas utifrån utomlänsvård, hembesöksbilar och demenssjukdomar. Sist min inte minst kommer uppföljning att göras av vårdhygien, fakturor från externa vårdgivare och läkemedel för äldre, samtidigt som intern kontroll och god ekonomisk hushållning återkommer på sedvanligt sätt. Därutöver har, på förekommen anledning, beslut fattas om att granska Driftsäkerheten inom IT-verksamheten. 3. Diskussion om behov, resurser och organisation på kort och lång sikt budgetäskande inför 2013 I anslutning till diskussion om behov, resurser och organisation på kort och lång sikt överlämnade revisionens representanter sitt budgetäskande för 2013 utifrån vad som krävs för att, med hänsyn till kända och förväntade kostnadsökningar, bedriva en oförändrad verksamhet. Regionfullmäktiges presidium avser att, såsom beredningsorgan i frågan, föra ärendet vidare till fullmäktige för slutligt ställningstagande. 4. Mötestider Nästa träff mellan presidierna bestämdes till kl 10 på Revisionskontoret i Kristinastad. Dessförinnan är det möte om slutrevisionen i Torekov kl 12. NP Magnusson och KG Andersson fick i uppdrag att underrätta de som inte var närvarande om tider enligt ovan. Enligt uppdrag NP Magnusson Revisionsdirektör

3 Datum (9)

4 Datum (9) BILAGA års revisionsplan (förvaltningsrevision) Demokrati och förtroende 1. Följsamhet till och verkställighet av politiska beslut Området har strategisk betydelse för styrning och samordning av Regionens samlade verksamhet och är viktigt utifrån ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Under 2012 är avsikten att välja ut ett antal politiska beslut från fullmäktige, styrelse och nämnder för att närmare undersöka hur effektuering har skett i organisationen. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur följer/verkställer tjänstemännen besluten? Hur sker återkoppling (dvs hur följs verkställigheten upp)? Vilka blir konsekvenserna vid utebliven, sen eller felaktig verkställelse? Likaså skall ingå en särskild belysning av beslut där tjänstemannaorganisationen eventuellt gått på tvärs mot politiska beslut. 2. Barn- och ungdomstandvård Enligt Regionfullmäktiges beslut har barn och ungdomar rätt till fri tandvård till och med det år de fyller nitton år. I Skåne ges möjlighet att fritt välja tandvård hos Folktandvården, hos privata utförare och vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Revisorerna kommer under 2012, utifrån ett demokratiperspektiv, att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser följsamheten mot beslut avseende 3-årskontrollen ut? Hur utvecklas tandstatusen hos målgruppen? Vilken frekvens finns i kallelserna över hela den tid som ger rätt till fri tandvård? Görs rätt insats med rätt kompetens? Vilka rutiner finns för dem som inte kommer när de kallas? 3. Följsamheten till s resepolicy s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare ett antal resor utanför den egna arbetsplatsen. s antagna resepolicy ska bidra till att minska miljöbelastningen, öka trafiksäkerheten och sänka kostnaderna. Resornas syfte, dokumentation och effekter skall utgöra en viktig del av granskningen. Granskningen skall utgå från ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur är följsamheten till denna resepolicy? Ger s nya avtal med upphandlad resebyrå det resultat som förväntas och är önskvärt utifrån s beslut? Sker dokumentation av medarbetarnas reseräkningar enligt gällande lagar och regler? Förekommer det felaktiga utbetalningar? Patientsäkerhet. 4. Tillgängligheten på akuten Under de senaste åren har det varit återkommande rapportering om ökad patienttillströmning på sjukhusens akutmottagningar med därtill kopplade problem med bl a överbeläggningar. Runt om i landet lyfts tillgängligheten till akutsjukvården upp som ett stort problemområde. har som

5 Datum (9) mål att från patientens ankomst till akutmottagningen till hemgång eller inläggning ska det maximalt gå 4 timmar. Orsakerna till varför man inte når målet varierar. Revisorerna ämnar, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, undersöka området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur görs prioriteringarna på akuten med särskilt fokus på den sk triagefunktionen? Är hanteringen effektiv? Är hanteringen patientsäker? 5. Ledtider i vårdkedjan Alla patienter ska få den vård de är i behov av och de som är medicinskt högst prioriterade ska alltid komma först. Sammanhållna vårdprocesser är viktiga för att bland annat minimera onödiga väntetider. För att få en väl fungerande tillgänglighet inom vården krävs även korta ledtider och god tillgänglighet inom medicinsk service (bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicinsk service). Revisorerna har för avsikt att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska hur lever upp till kraven på tillgänglighet med beaktande av medicinsk service. Patienter inom diagnosgrupperna starr, prostatacancer och bröstcancer skall därvid följas på vägen mot specialistvård. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vilken ledtid uppnås för respektive diagnos? Är detta rätt ledtid utifrån patientens perspektiv? Vilka eventuella flaskhalsar finns i systemet? Hur skulle väntetider och köer, totalt inom och för respektive diagnos, se ut om rätt ledtider kunde uppnås? 6. Jourverksamheten Personalen är s största kostnadspost och samtidigt den helt avgörande faktorn för att vård, service och medborgaruppskattning skall kunna levereras till olika intressenter. Samtidigt är det angeläget att varje skattekrona används effektivt. Under 2012 kommer revisorerna, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, att närmare studera hanteringen av jour inom sjukvården. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Används jour och bakjour (egen eller från andra sjukhus) på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? Hur ser nyttjandegraden ut? Används personalens kompetens på ett sätt som är effektivt och ger bästa möjliga effekter? 7. Journalskrivning Patientjournalen är i första hand ett stöd för vårdpersonal för att de ska kunna ge en god och säker vård. Vilka uppgifter som ska finnas med i journalen regleras i patientdatalagen. Att journalhantering sker ändamålsenligt och effektivt är av stor betydelse för patientsäkerheten. Revisorerna avser att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska området genom att studera ett urval patienter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur lång tid tar det innan journalerna är färdigställda på sjukhusens akutmottagningar? Uppfyller dessa, utifrån ett patientperspektiv, gällande kvalitetskrav? 8. Hälsovalet Under 2011 granskade revisorerna området utifrån ett kvalitetsperspektiv (rapport nr 18/2011) är avsikten att närmare undersöka hur ersättningssystemet fungerar utifrån några olika aspekter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Medför styrsystemet över- eller

6 Datum (9) underdiagnostik? Förekommer bortprioritering eller undanträngningseffekter? Viken styrverkan uppnås via den sk täckningsgraden, och är denna tillräcklig för att uppnå målen med hälsovalet? Läkemedel 9. Specialläkemedel Läkemedel utgör en viktig del av medicinsk behandling som, förutom positiva effekter för den enskilde, kan innebära samhällsekonomiska vinster. En kostnadsmässigt stor andel utgörs av specialläkemedel. Även om entydig definition saknas brukar specialläkemedel beskrivas som "läkemedel som i princip förskrivs av andra specialister än allmänmedicinska i både öppenoch slutenvård". Under 2012 avser revisorerna att, med utgångspunkt från patientperspektivet, granska hanteringen av specialläkemedel genom att, för diagnoserna MS, Parkinsons sjukdom, Psoriasis och Reumatism, göra jämförelser. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vem får specialläkemedel d v s hur görs prioritering med beaktande av diagnos, ålder, kön, demografi, ekonomi och utbildning? Vilka eventuella undanträngningseffekter på annan behandling/vård förekommer, och hur påverkar detta patienterna? Ekonomi 10. Investeringar Investeringar är en stor utgiftspost för regionen och den strategiska betydelsen är uppenbar då det handlar om satsningar med långa livslängder. Då s investeringsbehov i nuläget är mycket stort inom vård och kollektivtrafik får investeringsbesluten en avgörande inverkan på ekonomi och verksamhet under lång tid framöver. Revisorerna har i granskningen om god ekonomisk hushållning (rapport nr 8/2011) konstaterat att det behövs verksamhetsmässiga konsekvensanalyser och kalkyler samt tydliga beskrivningar av penningflöden uppdelade på både drift och investering och i vissa fall även redogörelse för vilka utgifter som är tillkommande respektive redan existerande. Revisorerna kommer under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Tas adekvata beslutsunderlag fram när det exempelvis gäller att välja strategi för renovering eller nybyggnation av lokaler i sjukvården? Hur ser kopplingen till underhåll och planer för detta ut? Hur bedöms och hanteras användandet av leasing som alternativ finansiering utifrån ändamålsenlighet och effektivitet? 11. Avtalsuppföljning Flera granskningar har visat att det finns brister i uppföljning av avtal med leverantörer. Revisorerna avser därför att granska hur ett urval avtal följs upp inom sjukvården och kollektivtrafiken. Ortopedin/ryggbehandlingen vid Ängelholms sjukhus, tågavtal inom kollektivtrafiken, vårdavtal inom psykiatrin samt avtal med Carema i Simrishamn skall ingå som särskilda delar. Om får rätt leverans till rätt kvalitet utifrån ett patientoch medborgarperspektiv är en övergripande fråga att besvara.

7 Datum (9) Granskningen skall omfatta bl a följande frågor: Kontrollerar regionen, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, att leverantörerna lever upp till avtalen? Är kontrollerna tillräckliga? Vilka åtgärder vidtas när avsteg sker från avtalen? 12. Styrmodell och styrsystem Revisorerna har tidigare granskat styrmodellen för hälso- och sjukvården i. Uppdragen bestäms och fördelas under budgetdialogerna före verksamhetsårets början. Då målen för tillgänglighet får allt större betydelse för s ekonomi kan det uppstå målkonflikter om uppdragen som fördelas ut till sjukhusen är mindre än det som krävs för att klara tillgängligheten med en allt större tillströmning av patienter kommer revisorerna, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, att genomföra en ny granskning, och bl a följande frågor skall ingå: Hur tas underlag fram för att beräkna uppdragen, t ex via DRG? Hur har styrningen utvecklats på senare år? Hur hanteras målkonflikter inom ramen för styrningen? Vilken effekt kan noteras för patienterna om styrsystemen inte fungerar som det är tänkt? 13. Servicefunktioner Då verksamheterna inom detta område har varit föremål för omfattande förändringar avseende uppdrag och organisation mm, avser revisorerna att under 2012 genomföra en granskning med inriktning på graden av måluppfyllelse inom de olika verksamheterna. Granskningen ska, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, omfatta all service som Region Skåne behöver för att kunna driva den dagliga verksamheten med fokus på Regionservice inkluderande den gemensamma servicefunktionen (GSF) samt stödet från IT. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Har de olika funktionerna tillräcklig legitimitet inom organisationen? Bedrivs verksamheterna tillräckligt effektivt? Är effekterna av verksamheten ändamålsenliga för slutkonsumenten? Får kärnverksamheten tillräckligt stöd för att kunna fokusera på huvudprocesserna inom t ex sjukvård och kollektivtrafik? Projekt 14. Effekter av olika projekt relaterat till risk och kostnad bedriver ett stort antal projekt både inom Regionala tillväxtnämnden och andra delar av verksamheten. Granskningen, som skall omfatta både EU-projekt och andra projekt, skall visa hur ett urval av dessa styrs och följs upp samt hur utvärdering sker av effekterna. Granskningen skall genomföras genom att ett antal projekt analyseras från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering. Bl a följande frågor skall ingå: På vilka grunder beslutades projekten? Fattades beslut om genomförande enligt gällande regelverk och är de lagliga? Vilka resultat och effekter uppnåddes? Vilka risker och kostnader är aktuella i respektive projekt? Har skattemedlen använts ändamålsenligt och effektivt?

8 Datum (9) Livskvalitet 15. Utomlänsvård En patient kan av olika orsaker erhålla somatisk och psykiatrisk utomlänsvård, dvs. vård utanför hemlandstinget. Den somatiska vården regleras enligt riksavtalet för utomlänsvård om det saknas avtal mellan inblandade sjukvårdshuvudmän. Denna vårdform genererar både fördelar för patienterna och kostnader för. Revisorerna kommer, utifrån ett patientperspektiv, under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser de utgående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Hur ser de ingående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Vilka är de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av dessa flöden? Har vårdplatsbrister påverkat s möjligheter att erbjuda vård? 16. Hembesöksbilar Syftet med hembesöksbilar är att akuta läkarbesök skall kunna ske i hemmet i de fall patienten har svårt att ta sig till sjukhus eller vårdcentral. Prioriterade patientgrupper är äldre, multisjuka samt barn. I nuvarande avtal är det vårdföretaget Carema som driver hembesöksbilarna. Under 2010 genomfördes ca hembesök. Revisorerna avser att, utifrån ett patientperspektiv, granska området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur ser nyttjandegraden ut? Vilken patientnytta har uppnåtts? Vilka eventuella geografiska skillnader finns? Vilken information ges till medborgarna om verksamheten? 17. Demenssjukdomar Ungefär 7 procent av alla svenskar över 65 år lider av en demenssjukdom. Orsakerna kan vara flera, och behandlingen är inriktad på att ge den sjuke ett så bra liv som möjligt och bromsa sjukdomens utveckling. Revisorerna avser att under 2012 närmare granska området med fokus på diagnostik (vägen till diagnos för olika grupper) och behandling, och perspektivet livskvalitet skall genomsyra granskningen. Bl a följande frågor skall ingå: Hur ser vägen till diagnos ut (olika vårdkontakter, antal besök, tidsperspektiv mm) för olika grupper? Följs socialstyrelsens allmänna råd och bestämmelser? Är vården jämlik utifrån t ex ålder, kön, demografi och utbildning? Uppföljningar och återkommande granskningar 18. Vårdhygien - uppföljning Vårdhygien är den sammanfattande benämningen för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard genom att bl.a. förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Revisorerna har tidigare granskat Patientsäkerhet och vårdhygien (Rapport nr 16/2010). Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området för

9 Datum (9) att få en uppfattning om måluppfyllelsen och vilka eventuella skador som bristande hygien ger upphov till. 19. Kontroll av fakturor från externa vårdgivare uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 20/2010, granskat Kontroll av fakturor från externa vårdgivare, varvid betydande brister har kunnat konstateras med bäring på både ekonomi och patientsäkerhet. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. Granskningen skall därutöver innefatta att stickprovsmässigt stämma av fakturor mot besökslistor och journalanteckningar hos ett urval externa vårdgivare och beträffande den del som rör journalanteckningar jämföra med ett antal offentliga vårdgivare. 20. Läkemedelsanvändning med fokus på äldre uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 28/2010, granskat Läkemedelsanvändning med fokus på äldre, varvid betydande brister har kunnat konstateras beträffande uppsatta måltal för t ex läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. 21. God ekonomisk hushållning s planering för att uppnå det av lagstiftaren angivna målet om god ekonomisk hushållning är av fundamental betydelse för både ekonomi och verksamhet. En årlig granskning har skett av området sedan är avsikten, liksom tidigare, att genomföra en granskning i anslutning till delårsrapporten. Den övergripande frågan är vad som har gjorts och vad som planeras inom det aktuella området med särskilt fokus på det ekonomiska läget och budget i balans. 22. Intern kontroll I enlighet med tidigare beslut skall den interna kontrollen granskas i särskild ordning, innebärande att i princip samtliga förvaltningar och bolag riskbedöms utifrån hur väl arbetet med den interna kontrollen fungerar. Detta är en fortsättning på ett initiativ som påbörjades redan under granskningsåret 2008.

Revisionskontoret Revisorsgrupp Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionskontoret Revisorsgrupp Hälso- och sjukvårdsnämnden Revisionskontoret Revisorsgrupp Hälso- och sjukvårdsnämnden NP Magnusson Revisionsdirektör 044-309 31 10 nilspeter.magnusson@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-02-09 Närsjukvårdberedningen Närvarande:

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Granskningsplan för år 2014

Granskningsplan för år 2014 Granskningsplan för år 2014 Rapport nr 01/2014 Fastställd 2014-02-25 Landstingets revisorer Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Revisionsstrategi... 4 2. Planerade granskningar år 2014... 4 2.1 Årliga granskningar

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Revisorsgrupp Nordväst Revisionskontoret

Revisorsgrupp Nordväst Revisionskontoret Revisionskontoret Helena Olsson Yrkesrevisor 044-309 31 03 helena.o.olsson@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2013-03-07 1 (6) Minnesanteckningar från överläggningar mellan och Helsingborgs Lasarett Tid:

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

LANDSTINGSREVISIONEN. Revisionsplan för år 2016

LANDSTINGSREVISIONEN. Revisionsplan för år 2016 Revisionsplan för år 2016 Februari 2016 Landstingets revisorer Diarienummer: REV 60:2-2015 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 Revisionsstrategi... 4 2. PLANERADE GRANSKNINGAR ÅR 2016... 4 2.1 Grundläggande

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2014-10-30 1 (5) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Revisionsplan för 2017 års förvaltningsrevision i Region Skåne. (beslutad av revisorskollegiet )

Revisionsplan för 2017 års förvaltningsrevision i Region Skåne. (beslutad av revisorskollegiet ) 1 Revisionsplan för 2017 års förvaltningsrevision i Region Skåne (beslutad av revisorskollegiet 2016-11-24) 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 UPPDRAG... 3 3 REVISORERNAS ORGANISATION... 4 4 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS...

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Revisorernas årsredogörelse för år 2010

Revisorernas årsredogörelse för år 2010 16 mars 2011 Bilaga 1 Landstingsfullmäktige i org nr 232100-0230 Revisorernas årsredogörelse för år 2010 Revisorernas uppdrag och arbetsformer regleras genom kommunallagen, aktiebolagslagen och revisorernas

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, fullmäktiges reglemente till revisorerna samt i ägardirektiv.

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, fullmäktiges reglemente till revisorerna samt i ägardirektiv. REVISIONSPLAN -02-13 Kommunens revisorer Revisionsplan Inledning I revisionsplanen redovisas planerade revisionsinsatser för. Beslut om förändrad inriktning av granskningen kan bli aktuell om oförutsedda

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 Plats: Sal C, Regionens hus 60 Granskning av årsredovisning 2015 Diarienummer: RJL2016/1149 (Samordnat

Läs mer

Datum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket

Datum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-23 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler

Läs mer

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015 Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Almedalen 30 juni 2015 Vårdens tillgänglighet och väntetider är viktiga frågor Sjukvårdens legitimitet och förtroende Bristande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Granskningsplan för år 2013

Granskningsplan för år 2013 Granskningsplan för år 2013 Rapport nr 01/2013 Fastställd av revisorerna 2013-02-28 Granskningsplan för år 2013 1. Inledning Revisorerna ska årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2014

Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2014 1 (19) Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2014 (beslutad av revisorskollegiet 131212) Revisionsprocessen Revisionsplan Riskanalys Granskningsarbete Revisionsberättelse 2013-12-12 2 (19)

Läs mer

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning PM Sida 2005-06-13 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för demokrati och styrning Agneta Peterz Till de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner Revisorerna och god

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl

DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2014-08-28 1 (6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Datum Granskning av samverkan kring psykiskt funktionshindrade. Sammanfattande granskningsrapport

Datum Granskning av samverkan kring psykiskt funktionshindrade. Sammanfattande granskningsrapport Revisionskontoret Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se GRANSKNINGSRAPPORT Datum 2007-03-14 1 (9) Granskning av samverkan kring psykiskt funktionshindrade. Sammanfattande

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

DAGORDNING. Datum

DAGORDNING. Datum Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 1 (7) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Reglemente för Helsingborgs stads revisorer

Reglemente för Helsingborgs stads revisorer SID 1(6) Reglemente för Helsingborgs stads revisorer Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Kommunfullmäktige har beslutat om

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

LANDSTINGSREVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2012

LANDSTINGSREVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2012 D:nr 130305 Landstingsrevisorernas redogörelse och sammanfattning av de sakkunnigas rapporter. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2015

Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2015 1 (19) Revisionsprocessen i Region Skåne verksamhetsåret 2015 (beslutad av revisorskollegiet 2015-02-10 19) Revisionsprocessen Revisionsplan Riskanalys Granskningsarbete Revisionsberättelse 2015-02-10

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-04-16 Dnr 1102241 1 (6) Närsjukvårdsberedningen Utredning rehabilitering Ordförandens förslag Närsjukvårdsberedningen

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Sammanträdesplanering. Ärendebeskrivning: 2005: (RF) RS/040138

Sammanträdesplanering. Ärendebeskrivning: 2005: (RF) RS/040138 00-0-. Ärendebeskrivning: Regionkansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 00 för regionfullmäktige, regionstyrelsen, arbetsutskottet, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer