Datum Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2012-03-27. Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl 10-11."

Transkript

1 Revisionskontoret NP Magnusson Revisionsdirektör Datum (9) s revisorers presidium Tjänstemannarevisionen Regionfullmäktiges presidium Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och s revisorer 27 mars 2012 kl Plats: Närvarande. Frånvarande Revisionskontoret i Kristianstad Jeanette Hillding, ordf revisionen Tomas Lantz, 1:e vice ordf regionfullmäktige KG Andersson, kanslidirektör NP Magnusson, revisionsdirektör Birgit Hansson, v ordf revisionen Uno Aldegren, 2:e vice ordf regionfullmäktige 1. Årsredovisningen 2011 samt revisorernas arbete med granskningar, slutrevision och ansvarsprövning Revisionens representanter redogjorde för intrycken vad avser granskningen av 2011 års ekonomi och verksamhet. Revisionen uttryckte åter oro för det ekonomiska läget inom sjukhusen och den brist på tillräckligt verkningsfulla åtgärder som hittills har kunnat konstateras inom hälso- och sjukvården års granskningsinsatser visar, trots en del positiva slutsatser, också fortsatta brister vad avser organisation, styrning, ledning uppsikt och kontroll inom vissa områden. Hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård, Kompetensförsörjning, Öppenhet och offentlighet, Hälsovalet utifrån ett kvalitetsperspektiv, Avvikelsehantering, Rehabilitering (gemensamt med kommunerna), Patientnämndsärenden, Inställda operationer, Intern kontroll och Finansiella jämförelser är exempel på granskningar som diskuterades. R:\Revisorskollegiets sammanträden\revisorskollegiets sammanträden 2012\Sammanträde \Till hemsidan\rf presidium anteckningar NPM SLUTLIG.doc Postadress: S Kristianstad Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (9) Revisorerna lät därför meddela att kritik kommer att framföras i kommande revisionsberättelse för verksamhetsåret Slutrevisionen äger rum på Torekov Hotell. Målet är att ha en preliminär slutversion av revisionsberättelsen klar på eftermiddagen 17 april, och att denna sedan, efter eventuell komplettering, skall undertecknas på förmiddagen 18 april. Därefter vidtar sedan information till fullmäktiges presidium 18 april kl 12 (inklusive lunch) och till styrelsens presidium 18 april kl 13. Presskonferens kommer att genomföras 13 april kl Information från revisionen inklusive revisionsplan för 2012 Revisionens representanter lämnade information om pågående och planerade aktiviteter under 2012 i enlighet med den revisionsplan som framgår av bilaga 1. Demokrati och förtroende är ett av områdena i planen, där bl a verkställighet av politiska beslut, barntandvård och resepolicyn skall granskas. Vad avser patientsäkerhet skall tillgänglighet på akuten, ledtider i vårdkedjan, jourverksamhet, journalskrivning och hälsovalet granskas. Specialläkemedel är ett annat område, och vad gäller ekonomi kommer investeringar, avtalsuppföljning, styrsystem/styrmodell och servicefunktioner att studeras närmare. Effekter av projekt är ytterligare ett granskningsområde, och slutligen kommer perspektivet livskvalitet att granskas utifrån utomlänsvård, hembesöksbilar och demenssjukdomar. Sist min inte minst kommer uppföljning att göras av vårdhygien, fakturor från externa vårdgivare och läkemedel för äldre, samtidigt som intern kontroll och god ekonomisk hushållning återkommer på sedvanligt sätt. Därutöver har, på förekommen anledning, beslut fattas om att granska Driftsäkerheten inom IT-verksamheten. 3. Diskussion om behov, resurser och organisation på kort och lång sikt budgetäskande inför 2013 I anslutning till diskussion om behov, resurser och organisation på kort och lång sikt överlämnade revisionens representanter sitt budgetäskande för 2013 utifrån vad som krävs för att, med hänsyn till kända och förväntade kostnadsökningar, bedriva en oförändrad verksamhet. Regionfullmäktiges presidium avser att, såsom beredningsorgan i frågan, föra ärendet vidare till fullmäktige för slutligt ställningstagande. 4. Mötestider Nästa träff mellan presidierna bestämdes till kl 10 på Revisionskontoret i Kristinastad. Dessförinnan är det möte om slutrevisionen i Torekov kl 12. NP Magnusson och KG Andersson fick i uppdrag att underrätta de som inte var närvarande om tider enligt ovan. Enligt uppdrag NP Magnusson Revisionsdirektör

3 Datum (9)

4 Datum (9) BILAGA års revisionsplan (förvaltningsrevision) Demokrati och förtroende 1. Följsamhet till och verkställighet av politiska beslut Området har strategisk betydelse för styrning och samordning av Regionens samlade verksamhet och är viktigt utifrån ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Under 2012 är avsikten att välja ut ett antal politiska beslut från fullmäktige, styrelse och nämnder för att närmare undersöka hur effektuering har skett i organisationen. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur följer/verkställer tjänstemännen besluten? Hur sker återkoppling (dvs hur följs verkställigheten upp)? Vilka blir konsekvenserna vid utebliven, sen eller felaktig verkställelse? Likaså skall ingå en särskild belysning av beslut där tjänstemannaorganisationen eventuellt gått på tvärs mot politiska beslut. 2. Barn- och ungdomstandvård Enligt Regionfullmäktiges beslut har barn och ungdomar rätt till fri tandvård till och med det år de fyller nitton år. I Skåne ges möjlighet att fritt välja tandvård hos Folktandvården, hos privata utförare och vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Revisorerna kommer under 2012, utifrån ett demokratiperspektiv, att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser följsamheten mot beslut avseende 3-årskontrollen ut? Hur utvecklas tandstatusen hos målgruppen? Vilken frekvens finns i kallelserna över hela den tid som ger rätt till fri tandvård? Görs rätt insats med rätt kompetens? Vilka rutiner finns för dem som inte kommer när de kallas? 3. Följsamheten till s resepolicy s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare ett antal resor utanför den egna arbetsplatsen. s antagna resepolicy ska bidra till att minska miljöbelastningen, öka trafiksäkerheten och sänka kostnaderna. Resornas syfte, dokumentation och effekter skall utgöra en viktig del av granskningen. Granskningen skall utgå från ett demokrati- och förtroendeperspektiv. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur är följsamheten till denna resepolicy? Ger s nya avtal med upphandlad resebyrå det resultat som förväntas och är önskvärt utifrån s beslut? Sker dokumentation av medarbetarnas reseräkningar enligt gällande lagar och regler? Förekommer det felaktiga utbetalningar? Patientsäkerhet. 4. Tillgängligheten på akuten Under de senaste åren har det varit återkommande rapportering om ökad patienttillströmning på sjukhusens akutmottagningar med därtill kopplade problem med bl a överbeläggningar. Runt om i landet lyfts tillgängligheten till akutsjukvården upp som ett stort problemområde. har som

5 Datum (9) mål att från patientens ankomst till akutmottagningen till hemgång eller inläggning ska det maximalt gå 4 timmar. Orsakerna till varför man inte når målet varierar. Revisorerna ämnar, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, undersöka området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur görs prioriteringarna på akuten med särskilt fokus på den sk triagefunktionen? Är hanteringen effektiv? Är hanteringen patientsäker? 5. Ledtider i vårdkedjan Alla patienter ska få den vård de är i behov av och de som är medicinskt högst prioriterade ska alltid komma först. Sammanhållna vårdprocesser är viktiga för att bland annat minimera onödiga väntetider. För att få en väl fungerande tillgänglighet inom vården krävs även korta ledtider och god tillgänglighet inom medicinsk service (bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicinsk service). Revisorerna har för avsikt att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska hur lever upp till kraven på tillgänglighet med beaktande av medicinsk service. Patienter inom diagnosgrupperna starr, prostatacancer och bröstcancer skall därvid följas på vägen mot specialistvård. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vilken ledtid uppnås för respektive diagnos? Är detta rätt ledtid utifrån patientens perspektiv? Vilka eventuella flaskhalsar finns i systemet? Hur skulle väntetider och köer, totalt inom och för respektive diagnos, se ut om rätt ledtider kunde uppnås? 6. Jourverksamheten Personalen är s största kostnadspost och samtidigt den helt avgörande faktorn för att vård, service och medborgaruppskattning skall kunna levereras till olika intressenter. Samtidigt är det angeläget att varje skattekrona används effektivt. Under 2012 kommer revisorerna, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, att närmare studera hanteringen av jour inom sjukvården. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Används jour och bakjour (egen eller från andra sjukhus) på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? Hur ser nyttjandegraden ut? Används personalens kompetens på ett sätt som är effektivt och ger bästa möjliga effekter? 7. Journalskrivning Patientjournalen är i första hand ett stöd för vårdpersonal för att de ska kunna ge en god och säker vård. Vilka uppgifter som ska finnas med i journalen regleras i patientdatalagen. Att journalhantering sker ändamålsenligt och effektivt är av stor betydelse för patientsäkerheten. Revisorerna avser att under 2012, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, granska området genom att studera ett urval patienter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Hur lång tid tar det innan journalerna är färdigställda på sjukhusens akutmottagningar? Uppfyller dessa, utifrån ett patientperspektiv, gällande kvalitetskrav? 8. Hälsovalet Under 2011 granskade revisorerna området utifrån ett kvalitetsperspektiv (rapport nr 18/2011) är avsikten att närmare undersöka hur ersättningssystemet fungerar utifrån några olika aspekter. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Medför styrsystemet över- eller

6 Datum (9) underdiagnostik? Förekommer bortprioritering eller undanträngningseffekter? Viken styrverkan uppnås via den sk täckningsgraden, och är denna tillräcklig för att uppnå målen med hälsovalet? Läkemedel 9. Specialläkemedel Läkemedel utgör en viktig del av medicinsk behandling som, förutom positiva effekter för den enskilde, kan innebära samhällsekonomiska vinster. En kostnadsmässigt stor andel utgörs av specialläkemedel. Även om entydig definition saknas brukar specialläkemedel beskrivas som "läkemedel som i princip förskrivs av andra specialister än allmänmedicinska i både öppenoch slutenvård". Under 2012 avser revisorerna att, med utgångspunkt från patientperspektivet, granska hanteringen av specialläkemedel genom att, för diagnoserna MS, Parkinsons sjukdom, Psoriasis och Reumatism, göra jämförelser. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Vem får specialläkemedel d v s hur görs prioritering med beaktande av diagnos, ålder, kön, demografi, ekonomi och utbildning? Vilka eventuella undanträngningseffekter på annan behandling/vård förekommer, och hur påverkar detta patienterna? Ekonomi 10. Investeringar Investeringar är en stor utgiftspost för regionen och den strategiska betydelsen är uppenbar då det handlar om satsningar med långa livslängder. Då s investeringsbehov i nuläget är mycket stort inom vård och kollektivtrafik får investeringsbesluten en avgörande inverkan på ekonomi och verksamhet under lång tid framöver. Revisorerna har i granskningen om god ekonomisk hushållning (rapport nr 8/2011) konstaterat att det behövs verksamhetsmässiga konsekvensanalyser och kalkyler samt tydliga beskrivningar av penningflöden uppdelade på både drift och investering och i vissa fall även redogörelse för vilka utgifter som är tillkommande respektive redan existerande. Revisorerna kommer under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Tas adekvata beslutsunderlag fram när det exempelvis gäller att välja strategi för renovering eller nybyggnation av lokaler i sjukvården? Hur ser kopplingen till underhåll och planer för detta ut? Hur bedöms och hanteras användandet av leasing som alternativ finansiering utifrån ändamålsenlighet och effektivitet? 11. Avtalsuppföljning Flera granskningar har visat att det finns brister i uppföljning av avtal med leverantörer. Revisorerna avser därför att granska hur ett urval avtal följs upp inom sjukvården och kollektivtrafiken. Ortopedin/ryggbehandlingen vid Ängelholms sjukhus, tågavtal inom kollektivtrafiken, vårdavtal inom psykiatrin samt avtal med Carema i Simrishamn skall ingå som särskilda delar. Om får rätt leverans till rätt kvalitet utifrån ett patientoch medborgarperspektiv är en övergripande fråga att besvara.

7 Datum (9) Granskningen skall omfatta bl a följande frågor: Kontrollerar regionen, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, att leverantörerna lever upp till avtalen? Är kontrollerna tillräckliga? Vilka åtgärder vidtas när avsteg sker från avtalen? 12. Styrmodell och styrsystem Revisorerna har tidigare granskat styrmodellen för hälso- och sjukvården i. Uppdragen bestäms och fördelas under budgetdialogerna före verksamhetsårets början. Då målen för tillgänglighet får allt större betydelse för s ekonomi kan det uppstå målkonflikter om uppdragen som fördelas ut till sjukhusen är mindre än det som krävs för att klara tillgängligheten med en allt större tillströmning av patienter kommer revisorerna, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, att genomföra en ny granskning, och bl a följande frågor skall ingå: Hur tas underlag fram för att beräkna uppdragen, t ex via DRG? Hur har styrningen utvecklats på senare år? Hur hanteras målkonflikter inom ramen för styrningen? Vilken effekt kan noteras för patienterna om styrsystemen inte fungerar som det är tänkt? 13. Servicefunktioner Då verksamheterna inom detta område har varit föremål för omfattande förändringar avseende uppdrag och organisation mm, avser revisorerna att under 2012 genomföra en granskning med inriktning på graden av måluppfyllelse inom de olika verksamheterna. Granskningen ska, utifrån både ekonomi- och verksamhetsperspektiv, omfatta all service som Region Skåne behöver för att kunna driva den dagliga verksamheten med fokus på Regionservice inkluderande den gemensamma servicefunktionen (GSF) samt stödet från IT. Bl a följande frågor skall ingå i granskningen: Har de olika funktionerna tillräcklig legitimitet inom organisationen? Bedrivs verksamheterna tillräckligt effektivt? Är effekterna av verksamheten ändamålsenliga för slutkonsumenten? Får kärnverksamheten tillräckligt stöd för att kunna fokusera på huvudprocesserna inom t ex sjukvård och kollektivtrafik? Projekt 14. Effekter av olika projekt relaterat till risk och kostnad bedriver ett stort antal projekt både inom Regionala tillväxtnämnden och andra delar av verksamheten. Granskningen, som skall omfatta både EU-projekt och andra projekt, skall visa hur ett urval av dessa styrs och följs upp samt hur utvärdering sker av effekterna. Granskningen skall genomföras genom att ett antal projekt analyseras från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering. Bl a följande frågor skall ingå: På vilka grunder beslutades projekten? Fattades beslut om genomförande enligt gällande regelverk och är de lagliga? Vilka resultat och effekter uppnåddes? Vilka risker och kostnader är aktuella i respektive projekt? Har skattemedlen använts ändamålsenligt och effektivt?

8 Datum (9) Livskvalitet 15. Utomlänsvård En patient kan av olika orsaker erhålla somatisk och psykiatrisk utomlänsvård, dvs. vård utanför hemlandstinget. Den somatiska vården regleras enligt riksavtalet för utomlänsvård om det saknas avtal mellan inblandade sjukvårdshuvudmän. Denna vårdform genererar både fördelar för patienterna och kostnader för. Revisorerna kommer, utifrån ett patientperspektiv, under 2012 att granska området med fokus på bl a följande frågor: Hur ser de utgående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Hur ser de ingående flödena av utomlänsvård ut för s del, och vilken utveckling har skett på senare tid och väntas framgent? Vilka är de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av dessa flöden? Har vårdplatsbrister påverkat s möjligheter att erbjuda vård? 16. Hembesöksbilar Syftet med hembesöksbilar är att akuta läkarbesök skall kunna ske i hemmet i de fall patienten har svårt att ta sig till sjukhus eller vårdcentral. Prioriterade patientgrupper är äldre, multisjuka samt barn. I nuvarande avtal är det vårdföretaget Carema som driver hembesöksbilarna. Under 2010 genomfördes ca hembesök. Revisorerna avser att, utifrån ett patientperspektiv, granska området under 2012 med fokus på bl a följande frågor: Hur ser nyttjandegraden ut? Vilken patientnytta har uppnåtts? Vilka eventuella geografiska skillnader finns? Vilken information ges till medborgarna om verksamheten? 17. Demenssjukdomar Ungefär 7 procent av alla svenskar över 65 år lider av en demenssjukdom. Orsakerna kan vara flera, och behandlingen är inriktad på att ge den sjuke ett så bra liv som möjligt och bromsa sjukdomens utveckling. Revisorerna avser att under 2012 närmare granska området med fokus på diagnostik (vägen till diagnos för olika grupper) och behandling, och perspektivet livskvalitet skall genomsyra granskningen. Bl a följande frågor skall ingå: Hur ser vägen till diagnos ut (olika vårdkontakter, antal besök, tidsperspektiv mm) för olika grupper? Följs socialstyrelsens allmänna råd och bestämmelser? Är vården jämlik utifrån t ex ålder, kön, demografi och utbildning? Uppföljningar och återkommande granskningar 18. Vårdhygien - uppföljning Vårdhygien är den sammanfattande benämningen för alla typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard genom att bl.a. förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Revisorerna har tidigare granskat Patientsäkerhet och vårdhygien (Rapport nr 16/2010). Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området för

9 Datum (9) att få en uppfattning om måluppfyllelsen och vilka eventuella skador som bristande hygien ger upphov till. 19. Kontroll av fakturor från externa vårdgivare uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 20/2010, granskat Kontroll av fakturor från externa vårdgivare, varvid betydande brister har kunnat konstateras med bäring på både ekonomi och patientsäkerhet. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. Granskningen skall därutöver innefatta att stickprovsmässigt stämma av fakturor mot besökslistor och journalanteckningar hos ett urval externa vårdgivare och beträffande den del som rör journalanteckningar jämföra med ett antal offentliga vårdgivare. 20. Läkemedelsanvändning med fokus på äldre uppföljning Revisorerna har tidigare, rapport nr 28/2010, granskat Läkemedelsanvändning med fokus på äldre, varvid betydande brister har kunnat konstateras beträffande uppsatta måltal för t ex läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar. Under 2012 avser revisorerna att, utifrån ett patientperspektiv, genomföra en uppföljning med fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom området. 21. God ekonomisk hushållning s planering för att uppnå det av lagstiftaren angivna målet om god ekonomisk hushållning är av fundamental betydelse för både ekonomi och verksamhet. En årlig granskning har skett av området sedan är avsikten, liksom tidigare, att genomföra en granskning i anslutning till delårsrapporten. Den övergripande frågan är vad som har gjorts och vad som planeras inom det aktuella området med särskilt fokus på det ekonomiska läget och budget i balans. 22. Intern kontroll I enlighet med tidigare beslut skall den interna kontrollen granskas i särskild ordning, innebärande att i princip samtliga förvaltningar och bolag riskbedöms utifrån hur väl arbetet med den interna kontrollen fungerar. Detta är en fortsättning på ett initiativ som påbörjades redan under granskningsåret 2008.

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Internfakturering - förstudie

Internfakturering - förstudie Revisionskontoret PM NR 11/2014 Internfakturering - förstudie Åsa Nilsson, Revisionskontoret Per Stomberg, Deloitte AB Oktober 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007 2008-06-26 Vårdval Halland - Utvärderingsrapport Gert Paulsson Ekonomihögskolan Lunds universitet 1 Förord Vårdval Halland infördes den 1 januari och innebär en omfattande reformering av närsjukvården

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer