Granskning av direktupphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av direktupphandling"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland

2 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING BAKGRUND REVISIONSFRÅGA OCH REVISIONSKRITERIER METOD OCH AVGRÄNSNING 2 3. LAGAR OCH RIKTLINJER LAGAR DOKUMENT OCH RIKTLINJER 4 4. IAKTTAGELSER ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING POLICY OCH RIKTLINJER DOKUMENTATIONSPLIKTEN STICKPROV UPPFÖLJNINGAR AV DIREKTUPPHANDLINGAR 8 5. REVISIONELL BEDÖMNING SVAR PÅ REVISIONSFRÅGAN POLICY OCH RIKTLINJER DOKUMENTATIONSPLIKTEN UPPFÖLJNINGAR AV DIREKTUPPHANDLINGAR 11 Region Halland

3 1. Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett i uppdrag att granska regionstyrelsens arbete med direktupphandling. Revisionsfrågan för granskningen är: Är regionstyrelsens arbete med direktupphandlingar ändamålsenligt? Vårt svar på revisionsfrågan är att regionstyrelsens arbete med direktupphandlingar inte är ändamålsenligt. Vi bygger vårt svar på: Att regionen inte har uppdaterade policys och riktlinjer för upphandlingsorganisationen och direktupphandling. Dokumentationsplikten efterlevs inte. Att det inte görs någon uppföljning av direktupphandling. Vi rekommenderar regionstyrelsen att: Ta initiativ till att en uppdatering av riktlinjerna görs så att den omfattar de nya bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Ta initiativ till att intranätet uppdateras kontinuerligt för att stärka efterlevnaden av dokumentationsplikten och underlätta för beställare. Ta initiativ till att klargöra roller och ansvar i de nya riktlinjer som håller på att tas fram. Ta initiativ till att direktupphandlingar över kronor dokumenteras. Bland annat för att kunna kartlägga inköpsmönster och totala inköpsvolymer samt för att kunna kontrollera att gränsen för direktupphandlingar inte överskrids. Förbättra information om nya policys och riktlinjer till de som berörs av upphandlings- och inköpsfrågor. Ta initiativ till att regionens upphandlingsenhet följer upp direktupphandlingar. Region Halland 1 av 11

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Från och med 1 juli 2014 gäller nya regler vid direktupphandling. Gränsen för direktupphandling har höjts till kronor enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kronor enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Enligt reglerna ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för direktupphandling och en skyldighet att dokumentera direktupphandlingar som har ett värde över kronor. Det är viktigt att upphandlande myndigheter har kontroll över sina avtal och dokumenterar hur de har ingåtts. Det är grundläggande för att arbeta strategiskt med upphandlingar och för att få bättre nytta av de medel som används för att köpa varor och tjänster. Dokumentationen är också viktigt för den egna uppföljningen av sina köp. Konsekvenser kan vara att lagen inte följs, att inköpsverksamheten inte är effektiv och att förtroendet hos leverantörer skadas. Revisionen har tidigare genomfört granskningar avseende följsamhet till ramavtal där det konstaterats att den interna kontrollen avseende avtalstrohet inte är tillräcklig. I regionen sker upphandling årligen till ett betydande värde. Revisorerna har inom ramen för sin riskbedömning beslutat att granska direktupphandlingar Revisionsfråga och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är regionstyrelsens arbete med direktupphandlingar ändamålsenligt? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: Lagen om offentlig upphandling Lagen om upphandling inom försörjningssektorn Regionens policy och riktlinjer Med utgångspunkt från dessa har följande kontrollmål formulerats: Policy och riktlinjer omfattar de nya bestämmelserna för direktupphandling Dokumentationsplikten är säkerställd Uppföljningar av direktupphandlingar är ändamålsenligt 2.3. Metod och avgränsning Granskningen har inletts med en genomgång av styrande dokument inom området upphandling. Uppgifter om inköp har hämtats ur leverantörsreskontran och jämförts med ingångna ramavtal för perioden Stickprovsanalys har utförts på de inköp som överstiger 100 tkr och där ramavtal inte finns. Totalt har 89 stickprov med tillhörande dokumentation granskats från samtliga förvaltningar. Region Halland 2 av 11

5 Intervjuer har genomförts med upphandlingsansvarig samt verksamhetsutvecklare, ekonomichef, förvaltningschef, inköpscontroller, medicinteknisk chef som representerar urvalet av förvaltningarna. De förvaltningar som valts ut är Hallandssjukhus, Närsjukvården, Ambulans- och medicinskdiagnostik samt Psykiatrin. Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. Region Halland 3 av 11

6 3. Lagar och riktlinjer 3.1. Lagar Lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde ikraft 1 januari 1994 till följd av EU:s upphandlingsregler. LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten och offentligt ägda företag. Syftet för lagstiftningen är att följa EU: s fyra friheter; fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital inom EU: s inre marknad. Således skall lagen främja en fri och rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen upphandling får göras så att någon leverantör särbehandlas. Direktupphandling är en upphandlingsform som har lägre krav än en vanlig upphandling. Detta kan tillämpas om en upphandlings värde inte överstiger kr eller om det finns synnerliga skäl (skäl som upphandlande myndighet inte rår över). Dock krävs att en organisation har riktlinjer för direktupphandling samt att krav på dokumentation finns för direktupphandlingar som överstiger kr. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet gällande upphandlingslagstiftningen. En upphandlingsskadeavgift kan dömas ut om det skett en otillåten direktupphandling där avtal ingåtts med leverantör utan utannonsering. Avgiften får inte överstiga tio procent av det aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan åläggas den upphandlande myndigheten är tio miljoner kronor Dokument och riktlinjer Ofta sker styrningen av upphandlingsarbetet inom en myndighet genom en intern policy och interna riktlinjer, där policyn kan syfta till att beskriva vilka principer som gäller vid köp, hur man motverkar korruption samt tydliggöra målsättningar för upphandlingsverksamheten. Riktlinjerna kan vara mer detaljerade med regler för vem som får upphandla till vilka värden, regler för konkurrensutsättning, direktupphandlingsregler, den praktiska hanteringen etc. Sådana dokument bör vara fastställda i regionfullmäktige för att ge avsedd tyngd samt att det kontinuerligt bör följas upp hur dessa tillämpas ute i verksamheterna. Region Halland 4 av 11

7 4. Iakttagelser 4.1. Organisation och ansvarsfördelning I regionens riktlinjer för inköp och upphandling ( ) framgår följande: Regiondirektör fattar beslut om riktlinjer i syfte att få en koncernövergripande helhetssyn och samordning för inköp och upphandling inom Region Halland. Förvaltningschef har ett ansvar att aktivt bidra till en effektiv inköps- och upphandlingsprocess samt att ta initiativ till att kommunikation med upphandlingsenheten sker kontinuerligt. Förvaltningschefen har även ansvaret för att upphandlade avtal följs. Upphandlingsenheten har ansvar för den juridiska rådgivningen samt att göra affärsmässiga bedömningar under hela upphandlingsprocessen. Inom upphandlingsenheten finns även ett beställarstöd som vid behov kan bistå verksamheten med framtagande av kravspecifikationer. Upphandlingsforum träffas regelbundet för att diskutera upphandlingsfrågor. En representant per förvaltning utses av förvaltningschefen att delta i forumet. Upphandlingschefen är ansvarig att leda forumet och kan ta beslut då enighet nås i gruppen. Såväl policy som riktlinjer är skrivna med de förutsättningar som gällde före 2012 då upphandlingsenheten var organiserad inom Regionkontoret under Regionstyrelsen. Inom respektive avtalsområde utses en arbetsgrupp som kontinuerligt under avtalstiden följer upp avtalet. I arbetsgruppen ingår medarbetare som deltar i upphandlingsprocessen och som har god kompetens om den verksamhet de representerar. I arbetsgruppen ingår alltid ansvarig upphandlare samt beställarrepresentant. Arbetsgruppen kvalitetssäkrar sitt arbete före annonsering och ansvarar för utvärderingen av inkomna anbud. Enligt regionstyrelsens delegationsförteckning beslutas tilldelningsbeslut och tecknandet av avtal avseende strategisk upphandling inom regionstyrelsens ansvarsområde av regiondirektören. Vidaredelegering görs till förvaltningschef och verksamhetschef inom sitt respektive område. Enligt intervjuerna är roller och ansvar inom upphandlingsfrågor oklara. Det finns ett behov av information och utbildning inom området och det finns oklarheter om vem som ansvarar för att det sprids i organisationen. Något som diskuterades under intervjuerna var att informationen kan spridas via ledningsgrupper, ekonomichefsgrupper etc. samt att lägga till informationen som en del i introduktionsprogrammet för nyanställda chefer. Region Halland 5 av 11

8 Inom upphandlingsforum diskuteras större upphandlingar, vad som är på gång samt vilka krav som ska ställas vid upphandlingar. Enligt intervju har informationen en tendens att stanna hos dem som deltar i forumet. Information om förändringen i lagen om offentlig upphandling har tagits upp på mötena. Inom Hallands sjukhus har en projektenhet inom medicinsk teknik bildats som ska arbeta med strategiska upphandlingsfrågor och som ska vara stöd till ledningen. Sedan tidigare finns fem lokala investeringsråd, ett per områdeschef, där medicintekniker ingår. Syftet är att öka delaktigheten, ansvaret och att snabba på investeringsprocessen. Råden kommer också att hantera andra upphandlingsfrågor, till exempel svara för att bemanna arbetsgruppen i upphandlingar av ramavtal vilket enligt intervju gör att kontrollen på kravspecifikationen blir bättre. Lokala investeringsråd har rätt att besluta om inköp upp till kronor enligt plan för investeringar. Övriga inköp kan det lokala rådet bereda men besluten fattas högre upp i organisationen Policy och riktlinjer Riktlinjer för direktupphandling kan, enligt LOU, vara separata eller ingå i en policy för upphandlingsverksamheten. I riktlinjerna bör det framgå (om det inte framgår av andra riktlinjer): När direktupphandling får genomföras Att redan existerande och lämpliga avtal ska användas innan en ny direktupphandling genomförs Vem eller vilka som har rätt att genomföra direktupphandlingar och till vilka beloppsgränser, kan också finnas i attestordning och delegationsordning. Delegation och attest bör ha anpassats till kraven på direktupphandling Hur upphandlingar ska samordnas När skriftliga avtal ska upprättas Hur dokumentationen ska ske Vad som gäller avseende sekretess Vad som ska arkiveras I regionens riktlinjer för inköp och upphandling finns inget angivet avseende direktupphandling. Riktlinjen antogs 2010 och har inte reviderats efter att nya regler för direktupphandling infördes 1 juli Någon policy för direktupphandling finns inte dokumenterad. Ett utkast till ny inköps- och upphandlingspolicy har beretts för beslut i Regionfullmäktige. Arbetet med att ta fram riktlinjer till policyn har påbörjats. Enligt intervju ska det i de nya riktlinjerna framgå tydliga roller och ansvar samt ska processägare utses. I och med detta tar regionservice ett tydligare initiativ till upphandlingar samt samordnar avtal/upphandlingar på ett tydligare sätt än tidigare. Enligt intervju finns det oklarheter kring hur beställande förvaltning kan påverka upphandlingsprocessen. Upphandlingsenheten behöver organiseras och kvalitetsstyras ytterligare för att möta utökade förväntningar, enligt intervju. Region Halland 6 av 11

9 På regionens hemsida, om upphandling, finns information om aktuella upphandlingar, gällande avtal samt kontaktpersoner i regionen. På regionens intranät finns information om upphandling och inköp, att beställa, att upphandla, avtalets värde, rutinbeskrivning, direktupphandling etc. Information om de nya reglerna för direktupphandling och vad som gäller avseende dokumentationsplikten samt hänvisning till gällade blankett för dokumentation finns. Enligt intervju är det är svårt att hitta information på intranätet och att den information som finns är allmänt hållen. Det har i intervjuerna framkommit att det finns ett behov av stöd gällande upphandlingsfrågor Dokumentationsplikten Upphandlande myndighet ska, enligt LOU, kunna styrka att avtal ingåtts i enlighet med lagstiftningen, bland annat ifall någon ansöker om att avtalet ska ogiltigförklaras. Den upphandlande myndigheten bör ha stödmaterial för att säkerställa att dokumentationsplikten uppfylls. Det bör finnas en blankett för varje avtal. Dokumentationen bör innehålla: Namn och organisationsnummer Avtalsföremålet, typ av vara eller tjänst Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks Om och hur konkurrens togs tillvara Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud Vilken leverantör som tilldelades avtalet Det viktigaste skälet för tilldelningen De intervjuade har inte genomgått någon utbildning i upphandlingsfrågor eller i förändring av lagstiftning genomfördes en utbildning för inköpare inom medicinsk teknik där direktupphandling ingick som en del, cirka 60 inköpare deltog. Enligt uppgift är beställningsrätten i regionen decentraliserad och flertalet medarbetare får göra inköp. Det finns hänvisning till dokumentationsplikten, på regionens intranät, dock är det enligt intervju svårt att navigera på intranätet och informationen är allmänt hållen. Vidare uppges att anställda i regionen är osäkra på vilka ramavtalsleverantörer som finns och vilka regler som gäller vid direktupphandling. Medarbetarnas kunskaper om reglerna, krav på dokumentationsplikt och användning av blankett är generellt låg. De instruktioner som finns i ledningssystemet ger inget praktiskt stöd till personer som sällan sysslar med inköp och upphandling. Enligt intervjuade så blev dokumentationsplikten först känd i samband med att frågan togs upp i denna granskning. Enligt upphandlingsenheten sprids information om direktupphandling via upphandlingsforum och deltagarna ansvarar för att sprida informationen i organisationen. Vidare är det förvaltningarna som ansvarar för dokumentationen av sina inköp. Förvaltningarna å andra sidan menar att ansvaret för att sprida informationen om direktupphandling är oklart men borde ligga på upphandlingsenheten. Spe- Region Halland 7 av 11

10 ciellt eftersom dokumentationsplikten även gäller det sammanlagda värdet av inköpen inom Region Hallands förvaltningar. Enligt de intervjuade finns det inte tillräckligt stöd vid inköp. Ett gemensamt beställningssystem skulle underlätta följsamhet mot ramavtal och ge ett bättre stöd för inköpare vid direktupphandling. Några av de intervjuade menar att problemet inte är att det saknas information om regler, utan kännedom om dem och brister i hur de ska tillämpas. Enligt representanter från Hallands sjukhus behöver den beställande förvaltningen öka den interna styrningen för att klara direktupphandlingar, dokumentation, samordning samt information om upphandling och inköp Stickprov Som ett led i granskningen har stickprov tagits för att undersöka om dokumentationsplikten är säkerställd. Stickproven har tagits på de leverantörer där ramavtal inte finns enligt avtalskatalogen samt överstiger ett värde på 100 tkr. Totalt har 74 leverantörer valts ut som resulterade i 89 stickprov. För några av leverantörerna har inköp gjorts från flera förvaltningar. För de stickprov som tagits skickades en lista ut till förvaltningschefer eller representant i förvaltningen. Svar begärdes in om det finns dokumentation på inköpet, om ramavtal finns eller om dokumentation saknas. Resultatet av stickproven är: Av de stickprov som valdes ut fanns ramavtal med 20 leverantörer. För ett av ramavtalen hade avtalstiden gått ut. Ett ramavtal avsåg köp av tjänst, men vid fakturagranskning konstaterade vi att inköpet avsåg kopieringsmaskiner. 4 inköp var dokumenterade. 52 inköp var inte dokumenterade. Enligt stickprovsanalysen är 93 procent av inköpen inte dokumenterade (om inköp enligt ramavtal exkluderas). Underlaget från stickprovsanalysen diskuterades vid intervjuerna och flertalet var inte medvetna om bristerna. De intervjuade var även av uppfattningen att det fanns ett upphandlat ramavtal för några av leverantörerna. Detta då hänvisning finns till leverantörerna finns på hemsidan Uppföljningar av direktupphandlingar I policyn och i riktlinjerna framgår följande: För att nå effektivitet i upphandlingsverksamheten samt avtalstrohet är det viktigt att användaren får information om tecknade avtal. Informationen skall vara utformad så att den är lätt för verksamheten att förstå och använda. Alla regionövergripande avtal ska vara åtkomliga på Region Hallands intranät. I policyn anges ansvarsfördelningen för uppföljningarna: Upphandlingsenheten följer upp upphandlade avtal när det gäller prisjusteringar och leveranssäkerhet. Region Halland 8 av 11

11 Beställare/verksamheten ansvarar för den kvalitetsmässiga uppföljningen av levererad eller utförd entreprenad, vara eller tjänst. I nedanstående tabell finns uppgifter om inköp gjorda mellan kr, vilken är gränsen för dokumentationsplikten, och kr vilken är gränsen för direktupphandling. Inköpen avser perioden från till Inköp per leverantör mellan kr kr Antal leverantörer Andel % Belopp Andel % Avtal finns (inkluderat ej upphandlingsbart och kommuner/landsting) % % Avtal finns ej % % Antal leverantörer % % Enligt tabellen ovan görs direktupphandlingar av 452 leverantörer till ett belopp av 93,3 mnkr inom intervallet. För samtliga leverantörer i intervallet bör en dokumentation finnas upprättad. Enligt intervju görs ingen uppföljning av direktupphandling och utifrån de stickprov som tagits har dokumentation kunnat påvisas vid 4 inköp. Det är osäkert huruvida dokumentationsplikten är säkerställd då inga kontroller genomförs, enligt intervju. Den nya projektenheten inom medicinsk teknik kommer, med hjälp av Agresso och i samarbete med ekonomiavdelningen, att följa upp gjorda inköp. I syfte att identifiera vilka leverantörer som verksamheten gör inköp ifrån samt till vilken volym. Inom upphandlingsenheten görs uppföljningar via rapporter som skapats i Agresso och enligt intervju kommuniceras resultatet med förvaltningarna. I de interna kontrollplanerna som finns upprättade i nämnderna finns bl.a. kontrollområden inom avtalstrohet och speciellt inriktning mot bemanningsföretag. Region Halland 9 av 11

12 5. Revisionell bedömning 5.1. Svar på revisionsfrågan Revisionsfrågan för granskningen är: Är regionstyrelsens arbete med direktupphandlingar ändamålsenligt? Vårt svar på revisionsfrågan är att regionstyrelsens arbete med direktupphandlingar inte är ändamålsenligt. Vi bygger vårt svar på: Att regionen inte har uppdaterade policys och riktlinjer för upphandlingsorganisationen och direktupphandling. Att det inte görs någon uppföljning av direktupphandling. Dokumentationsplikten efterlevs inte. Vi lämnar följande kommentarer kring respektive kontrollområde i granskningen Policy och riktlinjer Nuvarande riktlinjer för inköp och upphandling antogs 2010 och omfattar inte de nya bestämmelserna i LOU som trädde ikraft 1 juli Ny policy är dock framtagen för beslut av Regionfullmäktige. Vidare pågår framtagning av nya riktlinjer. Det har i intervjuerna framkommit att det finns ett behov av stöd gällande upphandlingsfrågor. De intervjuade anser också att det är svårt att hitta information på intranätet samt att den är allmänt hållen och behöver utvecklas för medarbetare som gör beställningar och avrop. Vi rekommenderar regionstyrelsen att: Ta initiativ till att en uppdatering av riktlinjerna görs så att den omfattar de nya bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Ta initiativ till att intranätet uppdateras kontinuerligt för att stärka efterlevnaden av dokumentationsplikten och underlätta för beställare Dokumentationsplikten Vi kan genom intervjuer samt stickprov konstatera att dokumentationsplikten inte är säkerställd. Vid de stickprov som tagits (89 st.) är endast fyra dokumenterade. För 93 % av stickproven har någon dokumentation inte kunnat påvisas (när ramavtalsleverantörer exkluderas). Vidare konstaterar vi att det finns brister i den dokumentation som vi granskat. Bristerna ligger bl.a. i att ange vilka skäl som finns för att göra inköp från vald leverantör. Vidare har det framkommit att dokumentationsplikten inte är ett fokus i verksamheten och det finns ingen samlad bild över direktupphandling. Region Halland 10 av 11

13 Enligt uppgift är beställningsrätten decentraliserad i regionen. Vi rekommenderar att antalet medarbetare som får göra avrop och beställningar begränsas. Med detta förbättras förutsättningarna att nå ut med information i upphandlingsfrågor till namngivna personer. Vi rekommenderar regionstyrelsen att ta initiativ till att: Klargöra roller och ansvar i de nya riktlinjer som håller på att tas fram. Direktupphandlingar över kronor dokumenteras. Bland annat för att kunna kartlägga inköpsmönster och totala inköpsvolymer samt för att kunna kontrollera att gränsen för direktupphandlingar inte överskrids. Förbättra information om nya policys och riktlinjer till de som berörs av upphandlings- och inköpsfrågor Uppföljningar av direktupphandlingar Från till genomförde Regionen Halland direktupphandlingar av 452 leverantörer till ett belopp av 93,3 mnkr inom intervallet 100 tkr till 505,8 tkr. För samtliga leverantörer i intervallet bör en dokumentation finnas upprättad. Regionen saknar övergripande rutiner och riktlinjer avseende hur uppföljningen kring dokumentationsplikten ska genomföras. Vi kan konstatera att inga uppföljningar har gjorts som avser dokumentationsplikten av direktupphandling. Vi rekommenderar att ett rapportstöd tas fram för att kunna urskilja vilka företag som inte är upphandlade samt vilka volymer som handlas utanför ramavtal. Vi rekommenderar regionstyrelsen att: Ta initiativ till att regionens upphandlingsenhet följer upp direktupphandlingar Rebecca Lindström Projektledare Kerstin Sikander Uppdragsledare Region Halland 11 av 11

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandling

Granskning av upphandling Revisionsrapport Granskning av upphandling Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett i uppdrag att

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Region Östergötland. Revisionsrapport. Granskning av Region Östergötlands upphandlingsverksamhet.

Region Östergötland. Revisionsrapport. Granskning av Region Östergötlands upphandlingsverksamhet. www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Nina Törling Felix Miranda Thyrén Granskning av s upphandlingsverksamhet November 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Köptrohet mot ramavtal

Köptrohet mot ramavtal Revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Rebecca Andersson Innehållsförteckning BAKGRUND 1 REVISIONSFRÅGA 1 GENOMFÖRANDE 1 IAKTTAGELSER 3 STYRANDE DOKUMENT

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Revisionskonsult Granskning av avtalshantering i Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Planeringsberedning Inköpspolicy

Planeringsberedning Inköpspolicy Planeringsberedning 160614 Inköpspolicy Uppdaterad inköpspolicy för Region Halland - agenda för dagen Kort inramning Revisionsrapport om direktupphandling Styrande dokument på olika nivåer Roller Dialog

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Granskning av upphandlingsorganisation

Granskning av upphandlingsorganisation www.pwc.se Revisionsrapport Bo Thörn Cert. kommunal revisor Rebecca Lindström Granskning av upphandlingsorganisation Gislaveds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 3 BAKGRUND 3 REVISIONSFRÅGA

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Upphandlingspolicy 2 Syfte och inledning 2 Ansvar 2 Uppföljning 3 Hållbar upphandling 3 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Revisionsrapport bristande dokumentation kring upphandling av vacciner 2016

Revisionsrapport bristande dokumentation kring upphandling av vacciner 2016 S T A T E N S V E T E R I N Ä R M E D I C I N S K A A N S T A LT 751 89 U P P S A LA Statens veterinärmedicinska anstalt Revisionsrapport bristande dokumentation kring upphandling av vacciner 2016 Som

Läs mer

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun

Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. Mora kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor Mora kommun Leif Karlsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns.

Anställd ska avstå från att delta i inköp om misstanke om jävssituation finns. Sidan 1 av 10 Regler för inköp vid Mälardalens högskola Beslutad av förvaltningschef 2013-11-18 1. Inledning Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom statlig verksamhet styrs av lag (2007:1091)om

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

2015-01-27. Revision av styrning och organisation av upphandlingsverksamheten -kommunen och bolagen

2015-01-27. Revision av styrning och organisation av upphandlingsverksamheten -kommunen och bolagen ~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2015-01-27 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige För kännedom AB Bostäder i Lidköping Lidköpings Värmeverk AB Lidköpings Näringslivsfastigheter AB Revision av styrning och

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingsverksamheten

Riktlinjer för upphandlingsverksamheten Riktlinjer för upphandlingsverksamheten Fastställd av kommunstyrelsen 1 juni 2009, 74 Reviderad av kommunstyrelsen den 9 augusti 2011, 95 Reviderad av kommunstyrelsen den 2 december 2014, 171 Riktlinjer

Läs mer

Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar

Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 KF 11:4 KF 11:5 2015-01-26 1/3 Beslutad: xxxx Gäller fr o m: 2015-03-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014: 592-003 Ersätter: KS/2013: 133-003 Ansvarig: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr

Läs mer

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2012-12-05 Vår referens Ann Andersson Direkttelefon 040-34 30 18 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 9 Dnr 2012-587 Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer