MÅL OCH BUDGET HÅLLBAR UTVECKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING"

Transkript

1 MÅL OCH BUDGET HÅLLBAR UTVECKLING

2 2

3 Innehåll 1 Förord Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden Sigtuna kommuns vision Sigtuna kommuns värdegrund Sigtuna kommuns verksamhetsidé Hållbart styr- och ledningssystem Kommunfullmäktiges inriktningsmål Hållbart ledarskap Framtidskraft hållbar utveckling med invånaren först Planerings- och uppföljningsprocess Näringslivs- och jobbstrategi Mål för god ekonomisk hushållning Ekonomi Regler och rutiner Taxor Bilagor 1. Förändrade taxor

4 1 Förord Sedan valet 2014 styrs Sigtuna kommun av en blocköverskridande kommunledning bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet. Jämfört med den svåra ekonomiska situation som kommunen befann sig i när förra årets budget togs, är läget nu något bättre. Framförallt är det tack vare de systematiska effektiviseringar som vi påbörjade i kommunen under förra året som vi nu står starkare. Genom effektiviseringarna har vi skapat ett ekonomiskt utrymme om 45 miljoner kronor under kommande år. De tre övergripande fokusområdena för den nya kommunledningen kommer vara: Fortsatt utveckling av skolan. Skolutvecklingsprogrammet ligger fast och skall gälla även under kommande mandatperiod. De kraftiga resultatförbättringarna visar att programmet fungerar och därför kommer det att utgöra en viktig del i det fortsatta arbetet med att göra skolan ännu bättre. Lärarnas administrativa belastning ska minska och särskilt stöd till elever med extra behov ska säkerställas. Förbättrad äldreomsorg. Det systematiska arbetssätt vi använt för skolan ligger nu också till grund för ett kvalitetslyft inom äldreomsorgen. En genomarbetad äldreomsorgsplan, baserad på en dialog med över pensionärer, är grunden och ska förstärkas med en personaldialog, ökade resurser för högre bemanning och en satsning på medarbetarna inom äldreomsorgen. Dessutom avsätter kommunen särskilda medel redan 2015 för en satsning på träffpunkter (Seniorernas hus) i Märsta och Sigtuna stad, samt en rejäl ökning av föreningsstödet. En långsiktigt hållbar kommun. Kommunen kommer att ta ett tydligare och större ansvar för miljön och minska vår klimatpåverkan. Den nya kommunledningen avser fortsätta de höga ambitionerna med exempelvis ekologisk mat i kommunens verksamheter och satsningar på förnyelsebar energi. Därtill ska vi hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet, kompletterat med god stadsmiljöutveckling för långsiktig hållbarhet. Vi ska sträva efter förtätning och stadsmässighet i bebyggelsen och hellre bygga på höjden än ta grönområden i anspråk. Koncepten Märsta parkstad och Sigtuna småstad ska användas i högre utsträckning. Bostadsföretagen i kommunen har ett stort ansvar för vår närmiljö och för de invånare som bor i kommunen. Under året skall ett nätverk formas för att stärka det bostadssociala arbetet i kommunen där Sigtuna kommun skall ta huvudansvaret. Genom denna budget tar vi ansvar för ekonomin och satsar på långsiktig hållbarhet och hög kvalitet inom välfärden. Vi går från ord till handling och visar att hållbarhet och framtidsfokus går hand i hand. Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande Pierre Cengiz Edstrand (MP), kommunalråd Dan Rosenholm (FP), kommunalråd 4

5 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden En stark kommunal ekonomi och hög kvalitet i verksamheterna En sund ekonomisk politik ska föras, med målet att ge invånarna bästa tänkbara service för skattepengarna. Hög kvalitet i välfärden ska nås med hjälp av väl avvägda prioriteringar, krav på effektivisering och en aktiv förvaltning. Med en stark ekonomi ökar demokratins räckvidd det blir möjligt för invånarna att tillsammans och solidariskt tillgodose långsiktiga behov och önskemål. För att säkra framtidens välfärd och trygghet, klara av kommande investeringar samt ha beredskap för att kunna möta lågkonjunkturer, måste kommunens ekonomiska resultat vara stabilt. Det statliga balanskravet ska följas. Om den kommunala ekonomin de kommande åren skulle försämras av oförutsedda händelser har kommunledningen en tydlig prioritering: skolan, förskolan och omsorgen går först. All verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Vi vill att kvaliteten på kommunens verksamheter ska lyftas fram och stå i fokus. Det ska gälla oavsett vem som driver verksamheten. Därför vill vi att alla verksamheters kvalitet redovisas öppet. Det nyinrättade kvalitetskontoret skall redovisa jämförelsetal, kvalitetskontroller och tillhandahålla fakta som speglar kvalitetsutvecklingen i kommunens verksamheter. Barnen är det viktigaste vi har. För att förstärka och markera barns rättigheter prövas kommunala beslut utifrån barnets perspektiv. När kommunledningen får bestämma råder barnperspektivet i vår kommun. Kommunledningen menar att det alltid finns utrymme för förbättringar av den kommunala verksamheten. En mycket viktig del i utvecklingsarbetet är att ta vara på invånarnas och brukarnas synpunkter. Sigtuna kommun som arbetsgivare Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen för att kunna ge verksamhet av bra kvalitet. Ett bra ledarskap spelar en avgörande roll för att en organisation ska nå sina mål och bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. I Sigtuna kommun kännetecknas det goda ledarskapet av förmågan att få medarbetarna att arbeta i gemensam riktning samtidigt som var och en ges möjlighet att växa i sitt ansvarstagande. Kommunen skall arbeta strategiskt och aktivt med medarbetar- och ledarutveckling både för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare och för att ge de anställda goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Kunskapsöverföring inför generationsväxlingen är en utmaning, liksom behovet att kunna variera arbetsuppgifterna för att kunna behålla medarbetarna. Skall kommunen lyckas med detta samt rekrytera nya medarbetare är kompetensutveckling för den enskilde viktig. Det ska finnas goda möjligheter att ta på sig nya arbetsuppgifter med större ansvar och befogenheter inom kommunens organisation. Kommunens medarbetare ska kunna arbeta till 70 års ålder, där så är möjligt. I dag är friskhetstalen inom alla åldersgrupper lägre bland kvinnor än bland män. Arbetet med att öka friskhetstalen skall vara aktivt, systematiskt och prioriterat under mandatperioden. En viktig komponent i en bra arbetsgivarpolitik är delaktighet och samverkan så att varje medarbetare upplever 5

6 sig sedd, hörd, respekterad och delaktig i förändringsarbetet. Medarbetares hälsa ska vara en högt prioriterad fråga. Kommunen ska etablera normkritik som ett angreppssätt för att uppnå jämställdhet och motverka alla slags fördomar samt förbättra kvaliteten i all verksamhet. Otrygga anställningsvillkor och otillräcklig inkomst genom ofrivillig deltidsanställning är en ohälsofaktor. Sigtuna kommun ska som arbetsgivare kunna erbjuda alla som vill heltid. Heltid ska aktivt underlättas och ses som en rättighet deltid som en möjlighet. Rätten till heltid är inte bara bra för den enskilda anställde trygga heltidsanställningar ger också bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten. Demokrati, mångfald och invånarinflytande För att Sigtuna kommun ska vara en bra kommun att leva i behövs en levande demokrati. När alla vuxna har rätt att i allmänna val välja representanter till kommunens beslutande organ är det ett direkt uttryck för folkviljan. För kommunledningen innebär demokrati mer än att gå och rösta vart fjärde år. Det handlar också om möjligheten att även mellan valen kunna diskutera och påverka kommunens utveckling. För att öka invånarnas delaktighet i demokratin måste informationen från kommunen vara lättillgänglig och tydlig, exempelvis kan information på flera språk och tolkmöjligheter bidra till en förbättrad tillgänglighet. Väljarna ska lätt kunna nå politikerna och de förtroendevalda måste finnas i människors vardag. Kommunen ska fortsätta arbetet med en fördjupad medborgardialog och ökad delaktighet. Kommunens ledning ska präglas av öppenhet och lyhördhet. Genom att inrätta kommundelsråd och förbättra samverkan med det lokala föreningslivet flyttas diskussionerna om viktiga frågor närmare invånarna. Sigtuna kommun ska också fortsätta att vara en föregångskommun för arbetet med barnkonventionen och hela tiden arbeta med att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande. För kommunledningen innebär mångfald att respektera och bejaka olikheter. Fördomar verkar i vardagen och begränsar människors kreativitet och förmåga att utveckla sig själva och sitt samhälle. Vi har inte råd, varken mänskligt eller ekonomiskt att ha stora grupper som upplever sig vara utanför samhället. Diskriminering och intolerans kväver utvecklingen och måste bekämpas. Sigtuna kommun skall präglas av allas lika värde oavsett ursprung, religion, kön, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Vi ska även säkra att vi uppfyller de krav som ställs i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Idag har ungefär en tredjedel av Sigtuna kommuns invånare utländsk bakgrund. Det är bra. Mångfalden är en enorm resurs. Olika bakgrunder och erfarenheter berikar kommunen. Den rikedom av språk, kultur och erfarenheter som finns i kommunen måste tas tillvara. Utvecklingen blir starkare om alla är med och bidrar till den. En avgörande nyckel för integrationen är språkkunskaper i svenska. En genusmedveten pedagogik ska vara en naturlig del av all verksamhet. Den långsiktiga finansieringen av kvinno- och tjejjouren ska säkras. Vi ska satsa mer på förebyggande arbete mot våld i nära relationer och en kommunal handlingsplan mot hedersförtryck ska tas fram i samverkan med berörda aktörer. Klimatansvar och energiförsörjning Klimat och miljö är vår tids stora ödesfrågor. Vårt sätt att leva påverkar klimat och miljö till exempel vad vi köper, hur vi bor och transporterar oss. Kommunen ska minska sin klimatpåverkan så mycket som möjligt och kompensera för att neutralisera återstående utsläpp. Kommunen ska satsa på 6

7 förnyelsebar energi och energibesparingsprogram. Klimat- och miljöpolitiken ska främja klimatsmarta trafikslag och påverka kommunens fysiska planering. Samhället måste byggas med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kommunen har ett stort ansvar för att värna såväl dagens äldre, familjer och barn som framtida generationer. Kommunala beslut måste ta hänsyn till hållbarhetsperspektiven. Därför behöver vi se till att forskning och utveckling går hand i hand för att möjliggöra långsiktigt hållbar tillväxt, samt arbeta utifrån livscykelperspektivet. När nya vägar, bostadsområden och arbetsplatsområden planeras måste konsekvenserna för miljön alltid noga studeras. Intresset att bygga är särskilt stort runt Mälarens stränder. Vi anser att kommunen ska vara restriktiv vad gäller undantag från strandskyddet och arbeta för att öka tillgängligheten till vår unika natur. Vi ska också planera för en bra infrastruktur som ger fler möjlighet att åka kollektivt och använda sig av gång- och cykelstråk. Vi ska fortsätta att bedriva ett aktivt arbete mot bullerstörningar, inte minst vid byggandet av bostäder. Kommunens inriktning måste vara att värna våra rika natur- och kulturmiljöer och våra invånares nytta och nöje av dessa liksom av våra övriga miljötillgångar. För att nå framgång med detta måste alla invånare, företag, organisationer och myndigheter tillsammans ta ansvar och arbeta i en långsiktigt, ekologiskt hållbar riktning. Vi ska ha höga ambitioner vad gäller energieffektivitet vid nybyggnation och uppmuntra byggandet av passivhus. Energiförbrukningen i kommunens och SigtunaHems fastigheter ska minska. Därför ska arbetet med alternativa uppvärmningsformer och bättre energiteknik fortsätta. Möjligheten att arbeta ännu mer klimatsmart, ska alltid finnas med i planeringen av nybyggnation till exempel genom att utvinning av solenergi på hustaken kan möjliggöras. Alltför många lastbilar med flyggods trafikerar vägarna inom kommunen. Kommunen bör tillsammans med berörda parter hitta säkrare och miljövänligare transportmetoder, till exempel elvägar, där fordon drivs med el, spårtrafik, alternativa bränslen och annat som den tekniska utvecklingen kan ge oss. Vårt dricksvatten är det viktigaste livsmedlet i våra liv och ett av de känsligaste och vi ska fortsätta arbetet med att säkra ett gott vatten av hög kvalitet. Skyddet för våra vattentäkter ska stärkas och krav ställas för att hindra att de förorenas. Vi ska också fortsätta att ha en god kontroll av alla verksamheter i kommunen, utifrån miljöpåverkan. Kommunen ska arbeta för att införa ett tänkande där allt avfall ses som resurser och tas tillvara, samt att man väljer bort resursintensiva lösningar när andra, mindre resurskrävande, finns. Fågel- och våtmarker och många andra friluftslungor måste skyddas för en fortsatt god livskvalitet. För dessa områden och för att möjliggöra och säkerställa ett tätortsnära friluftsliv vill vi skydda mer mark som naturreservat och samtidigt ge fler möjlighet att upptäcka den rika flora och fauna vi har i vår närhet. Förskolan och fritidshemmen från leken till det livslånga lärandet Grunden för en bra skolgång läggs i förskolan. Hög kvalitet, kvalificerad pedagogik och stor valfrihet ska erbjudas i en miljö där varje barn får ett personligt och individuellt bemötande. Ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna, ska finnas. Ambitionerna för lärandet i förskolan ska höjas med språkutveckling, läsning och matematik i fokus med barns lärande genom lek som utgångspunkt. Förskolan ska inte vara skola men vara lärorik. 7

8 Förskolan är en omistlig del av välfärden. Framför allt är den till för barnen och deras möjlighet till en trygg och bra start i livet. Men den är också avgörande för att föräldrarnas livspussel ska kunna gå ihop. Båda föräldrarnas möjlighet och rätt till att arbeta eller studera bygger på att det finns en tillgänglig förskola av god kvalitet. Förskolans roll måste också stärkas för att nå en mer rättvis och jämlik skolstart för alla barn. Alla barn till föräldrar som vill ha förskoleplats ska få den inom rimlig tid platsgarantin ska fortsätta gälla. Inga barn i kommunen ska behöva avstå den gemenskap och utvecklingsmöjlighet som förskolan innebär. I Sigtuna kommuns förskolor har barnen inte bara rätt till plats, de har också rätt till trygghet och att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Tillräckligt med personal, och välutbildade medarbetare är där av avgörande betydelse. Vi lägger därför stor vikt vid att skapa goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna i förskolan. Det är viktigt med trygga, säkra, rena och funktionella miljöer både ute och inne. Förskolan ska också vara fri från syntetiska miljögifter barnens hälsa och välmående ska värnas. Vi kommer därför att arbeta för att minska förekomsten av miljögifter i barnens vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial. Städning och underhåll ska skötas bra. Estetiskt tilltalande miljöer är viktigt eftersom det påverkar barn positivt och inspirerar till kunskap. Med ett aktivt språkarbete kan läs- och skrivsvårigheter tidigt upptäckas och förebyggas. Kompetens kring språkstödjande arbete med barn med annat modersmål ska utvecklas. Specialpedagogiska insatser bör fokusera på förskolan och de lägsta årskurserna. De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de lämnar förskolan. Lärandet ska inte sluta vid skoldagens slut. Skolbarnomsorgen, fritidshemmen, har en mycket stor betydelse för barnens sociala utveckling och kunskapsinhämtning. Fritidshemmens status ska uppgraderas med större kunskapsfokus och pedagogiskt uppdrag. Grupperna i förskolan och fritidshemmen får inte vara för stora. En grundskola där alla elever kan lyckas Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Klassresan börjar i klassrummet. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt. Med fokus på kunskap, trygghet och organisation ska Sigtuna kommun utvecklas till en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen ska se positivt på friskolor som bidrar till att täcka kapacitetsbehoven och höja kvaliteten. Skolans verksamhet vilar på alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och tolerans. En genusmedveten pedagogik ska vara en naturlig del av undervisningen. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och få hjälp att nå högt uppsatta mål utifrån egna förutsättningar. Lusten att lära ska uppmuntras. Kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande ska genomsyra skolan. Kommunledningens skolpolitik vilar på tre huvudprinciper: Skolan måste få tillräckliga resurser som fördelas på ett ändamålsenligt sätt. För oss innebär det att grundskolan under den kommande mandatperioden måste tillföras tillräckliga resurser och att de ska fördelas så att de som behöver mest också får tillräckligt stöd. Skolan behöver tydligt och genomtänkt ledarskap. Ledarskapet på den enskilda skolan spelar en avgörande roll för att den ska lyckas med sitt uppdrag. En bra skolledning förmår säkerställa att alla medarbetare har rätt fokus och att alla pedagoger utövar bra ledarskap i klassrummen och växer i sin uppgift. 8

9 Skolan behöver arbetsro i klassrummen och respekt för lärarnas förmåga. Såväl elever som lärare behöver arbetsro i klassrummen och möjligheter att koncentrera sig på rätt saker. Lärarna behöver utrymme att utöva sin pedagogiska profession och få respekt för sin förmåga. Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan olika skolor minska. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat, med utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever med god självkänsla och gott självförtroende. Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning och höga positiva förväntningar på alla elever. Alla elever i behov av extra stöd ska erbjudas kvälls- och sommarundervisning. Lärares förmåga att bedriva undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för hur elever lyckas. Det är ett stort ansvar att hjälpa barn att växa med kunskaper. Därför vill vi att alla lärare i skolan ska vara utbildade, kompetenta och behöriga. Kraven och förväntningarna är och ska vara höga på lärarna och skolledarna. Det är en viktig del i skolans arbete att säkerställa att varje elev har en utvecklingsplan som tydligt visar hur eleven ligger till både mot kunskapsmålen och mot sina egna uppsatta mål, samt vad som förväntas av eleven själv, skolan och hemmet. Grundläggande för alla är att kunna läsa, skriva och räkna. Vi vill att alla elever klarar detta och ska därför införa en läsa-skriva-räkna-garanti. God kunskap i svenska är en viktig förutsättning för att kunna delta i och tillgodogöra sig undervisningen. Elevernas förmåga att läsa och förstå text ska därför prövas i alla årskurser så att enskilda elever omgående får det stöd som behövs för att klara sig vidare i skolan på ett bra sätt. Uppföljning ska ske regelbundet och insatser sättas in tidigt för de elever som behöver extra stöd. Vi vet att barn är olika. Därför har vi också insikten om att lika möjligheter kräver olika mycket resurser. Elever i behov av särskilt stöd ska ges möjlighet att under en begränsad och behovsstyrd tid förbättra sina skolresultat i en skolmiljö där en samlad kompetens för denna undervisning finns. Eftersom alla elever har rätt att nå så långt som möjligt kunskapsmässigt ska det finnas resurser att stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Vi vill att skolorna samarbetar för att även hitta vägar att stimulera de mest studiemotiverade eleverna att nå längre i sin kunskapshämtning. En förutsättning för lärandet är att det råder lugn och god ordning i skolarbetet samt att alla känner sig trygga. Skolk och bristande ordning ska mötas med tidiga reaktioner för att lösa problem i samförstånd med hemmen. Ett positivt och tydligt ledarskap i klassrummet är en nödvändighet. Ingen elev ska behöva gå till skolan rädd. Värdegrundsarbete och åtgärder mot mobbing, våld och intolerans ska ständigt stå i centrum i kommunens skolor med fokus på att hantera och förebygga konflikter. Tillgång till böcker och andra media genom bibliotek, i eller i närheten av den enskilda skolan, spelar en stor roll för skolans pedagogiska verksamhet. För att stödja språkutveckling, stimulera till lösning och främja utveckling av digital kompetens är det viktigt att stärka skolbiblioteken. Kommunledningen tog under förra mandatperioden fram ett offensivt skolutvecklingsprogram som skänker lugn och ro i skolan, för både lärare och elever. Vår övertygelse är att detta måste få gälla under hela kommande mandatperiod, på så vis skapar vi goda förutsättningar för att fler elever ska nå sina kunskapsmål. De frivilliga skolformerna Vägen från utbildning till jobb Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling. Utbildning ger frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Utbildning skapar trygghet och den ger möjlighet att 9

10 ifrågasätta och kritiskt granska den information och de utmaningar vi ställs inför. Men utbildning är en färskvara och kräver ständig uppdatering. Vi blir aldrig färdigutbildade. En del har lätt för att studera på egen hand, för andra är det något svårare. Vissa vill nå ännu längre trots att de redan nått kunskapsmålen. Oavsett varför så ska det finnas extra stöd efter skoltid till den som så behöver. Målet är att alla ungdomar ska gå klart sin gymnasieutbildning med avslutad examen. Det ökar individens valmöjligheter och bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet. Avhoppen måste minska. Vår kommunala gymnasieskola ska erbjuda högkvalitativ utbildning inom både teoretiska och yrkesinriktade områden, på ett sätt som motsvarar elevernas förväntningar och förbereder så många som möjligt för vidare studier, men också att utbildningarna svarar mot arbetsmarknadens krav och framtida behov. Sigtuna kommuns arbetslinje är också en utbildningslinje. Utbildning avgör individens frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb men också samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Sigtuna kommun utvecklas när vi, var och en, lär nytt. Därför vill vi se en politik som öppnar dörrar till ett livslångt lärande med återkommande möjligheter för alla inte bara några. Det är önskvärt att till kommunen få en spetsutbildning inom naturvetenskap. Vi vill fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen. Det ska finnas goda möjligheter att ställa om och hitta en ny yrkesinriktning när omvärlden förändras eller när man själv vill det. För att detta skall vara möjlig bör det finnas en sammanhållen studie- och yrkesvägledning som följer varje individ genom hela livet. Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden kräver en väl utbyggd vuxenutbildning. Utan rätt utbildning riskerar alltför många att ställas utanför arbetsmarknaden. I Sigtuna kommun ska alla som vill ha möjlighet att studera och utvecklas. Det ska aldrig vara för sent att lära om och lära nytt. Vi vill fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen. Yrkesutbildningen har en nyckelroll när det gäller kompetensförsörjning. Här läggs grunden inom många yrken. Branscherna har ett extra stort ansvar för att locka elever till utbildningar inom sina områden och att samordna arbetet. Yrkesutbildningarna ska därför ha nära anknytning till arbetsmarknaden och stärka elevernas kontakter med arbetslivet. Vårt mål är en kommun i kreativ förnyelse där var och en får möjlighet att växa och utveckla sin fulla potential. Med snabb tillväxt av nya jobb och företag ökar de möjligheterna. Det är viktigt att det finns olika utbildningsanordnare i kommunen som kan arbeta så brett och med så varierande metoder att de sociala och könsbundna mönstren bryts upp. Kommunledningen vill fortsätta stödja folkbildningen bland annat genom att samarbete med studieförbunden och folkhögskolan. En politik för aktiva seniorer Alla människor ska ha möjlighet till ett bra och stimulerande liv, inte minst på ålderns höst. Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Precis som före pensioneringen skiljer sig livsvillkoren åt mellan äldre. Många som nu går i pension mitt i livet tar med sig en aktiv livsstil in i pensioneringen. De kommer att ha många innehållsrika år framför sig. I vår kommun ska alla ha möjlighet till ett liv med god livskvalitet. Vi vill öppna träffpunkter i Märsta och Sigtuna för föreningsoch fritidsaktiviteter. Pensionärsföreningar ska stödjas och kommunen ska erbjuda ett brett utbud av lokaler och verksamheter tillgängliga för äldre på dagtid. Ett särskilt stöd till föreningar som genomför folkhälsoinsatser riktade till äldre skall införas. 10

11 Boendet och en hemmiljö som man trivs i är viktigt oavsett ålder. Många vill i god tid, innan krafterna tryter, kunna flytta till ett boende där det är tryggt och där det finns möjlighet till gemenskap och service. I Sigtuna kommun ska det finnas stor variation och bra utbud av bostäder för äldre. Vi vill även fortsätta att ge personer över 70 år förtur till SigtunaHems lättillgängliga lägenheter. Därför bör det byggas seniorboenden och trygghetsboenden, men även vård- och omsorgsboenden för de som behöver tillgång till omsorgspersonal dygnet runt. För många äldre är den värsta plågan inte värk eller rörelsehinder utan ensamhet. Ensamheten kan komma plötsligt, när livskamraten går bort eller när allt färre vänner finns kvar att kontakta. Idag görs stora insatser av pensionärsorganisationer och andra ideella organisationer för att med olika aktiviteter bryta äldres isolering. Kommunledningen vill öka stödet till de viktiga insatser som föreningarna bidrar med i kommunen. Ideella insatser som underlättar för anhöriga och som hjälper enskilda äldre ska stödjas av kommunen. En äldreomsorg präglad av trygghet och kvalitet Varje år får fler och fler invånare möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Vi är friskare, och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på vårt välstånd och medvetna satsningar på en välfärd för alla. Att utveckla äldreomsorgen ännu mer blir en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor. Av det skälet har kommunledningen påbörjat arbetet med en genomgripande äldreomsorgsplan, i dialog med många berörda. Årsrika ska så långt som möjligt kunna leva utan avkall på sin identitet och integritet. Valmöjligheterna ska vara många och utgå från de äldre personernas behov. Byråkrati och strikta regleringar ska inte styra människors rätt till ett värdigt liv. Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg utifrån behov. Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag man behöver den. God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Sigtuna kommun. Den som behöver plats i särskilt boende ska ha rätt till det inom rimlig tid. Därför ska antalet platser i särskilt boende öka de kommande åren. Om det finns par där båda har rätt till äldreomsorg ska de garanteras att fortsätta bo tillsammans. Alla har rätt att känna sig trygga inför sitt åldrande. Anhöriga ska få stöd om de vårdar en närstående och ska inte tvingas gå ned i arbetstid utan ska veta att deras närstående får en god vårdoch omsorg. Personalen är utan tvekan äldreomsorgens viktigaste resurs. Medarbetarnas kompetens måste säkerställas, synliggöras, användas och utvecklas. Det ska finnas utvecklingsmöjligheter, goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Med detta som bakgrund ska ett antal dialoger med medarbetarna genomföras på liknande sätt som de tidigare äldreomsorgsdialogerna. Resultatet från personaldialogerna ska utgöra en grund för ett långsiktigt arbete med att utforma en plan för kompetensutveckling för medarbetarna inom Äldre- och omsorgsnämndens område. Medarbetare ska ha rätt till heltid, med deltid som en möjlighet, och delade turer ska så långt det är möjligt undvikas. Tillfälliga anställningar bör ersättas av fler fast anställda. Personalen ska ha en rimlig arbetsbelastning, vara delaktiga i beslut om verksamheten och ha möjlighet att utforma sin dagliga verksamhet i relation till de behov som brukarna har. En översyn av språkkunskaper hos anställda i kommunal äldreomsorg ska göras för att möjliggöra att årsrika med annat modersmål än svenska ska få personal som talar samma språk Hög kvalitet innebär också att få bestämma själv. Möjlighet att välja är därför en viktig del när vi utvecklar omsorgen. I största möjliga utsträckning ska årsrika erbjudas val mellan att större inflytande över vardagen - rätten att själv få bestämma hur man bor, om man vill ha städat, gå en promenad eller få hjälp med veckans inköp. 11

12 Utöver det kommunala ansvaret för hemtjänst hade Sigtuna kommun under en lång rad år också ansvar för hemsjukvården. Men i samband med Vårdval Stockholm tog landstinget tillbaka detta ansvar, och därmed fråntogs kommunen möjlighet att behålla den samordnade form hemvård som dittills inneburit att Sigtuna kommun hade bland de mest nöjda brukarna i Sverige. Denna försämring drabbade såväl berörda äldre som den kommunala verksamheten och därför har Sigtuna kommun krävt att få tillbaka ansvaret för hemsjukvården så att den samlade formen hemvård kan återinföras. Hög kvalitet och möjlighet att påverka skapar trygghet såväl för den som är i behov av vård eller omsorg som för anhöriga och närstående. Den största insatsen i omsorgen av våra äldre gör inte kommunen. Det gör de anhöriga. Anhörigas omsorg av dem som inte klarar sig själva är i själva verket en förutsättning för att vår moderna välfärd ska fungera. Vård av anhöriga är påfrestande fysiskt och psykiskt. Resurser behöver tillföras för att stödja och underlätta för anhörigvårdare, bland annat genom ett anhörigcentrum. De som inte har någon anhörig ska ha rätt till en kontaktperson. Väntjänsten och anhörigföreningen ska ges möjlighet att fortsätta vara ett stöd för anhöriga och för äldre ensamma som behöver hjälp vid sjukhusbesök, samt den uppskattade anordningen av olika aktiviteter och utflykter. Måltiderna är en viktig del av både vården och det sociala livet. Maten ska vara god, näringsriktig och hålla hög kvalitet samt serveras på ett attraktivt sätt. Måltiderna präglas av trivsel, god stämning i trevlig och trivsam samvaro där även personalen kan delta som en del av omsorgen. Måltiderna ska serveras i en estetisk måltidsmiljö och utifrån den enskilda personens behov. Handikappomsorgen och socialpsykiatrin Alla har rätt till ett bra liv Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som möjligt. Samhället ska byggas med insikten om att alla människor har samma värde, att de grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras och ses som en tillgång för samhället. Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Ska kommunen vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose rättigheterna för personer med funktionsnedsättning krävs ett nära samarbete med handikapprörelsen. För kommunledningen är det en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över det stöd och den service som de är beroende av. Det ger självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor. Unga med funktionsnedsättning ska få förbättrat stöd. Unga med förlängd skolgång ska inte slentrianmässigt slussas vidare till aktivitetsersättning. För yngre invånare som på grund av svår sjukdom eller olycka inte kan bo i eget boende vill vi starta ett kommunövergripande samarbete för att hitta boendeformer som är anpassade efter dem. Vissa kommuninvånare har funktionsnedsättningar som innebär att de behöver omsorg av personal dygnet runt. Rätten till den omsorgen ska garanteras. Därför ska nya boenden skapas i den takt som behov uppstår. De allra flesta personer med funktionsnedsättning vill och kan dock bo i eget boende med olika former av stöd. Det är positivt och något som omsorgen ska ta fasta på. Rätten till stimulerande och utvecklande verksamhet på dagarna är oerhört viktig. Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet av olika slag ska fortsätta utvecklas. Rätten för funktionsnedsatta att delta i arbetsmarknad och näringsliv ska stå i fokus. Personer som inte klarar den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas praktik och meningsfull sysselsättning. Stöd i svåra situationer Samhällets skyddsnät ska hålla om vi hamnar i en situation där vi är i behov av stöd och hjälp. Sigtuna kommun ska arbeta aktivt för att förebygga ensamhet, ekonomisk utsatthet och andra former av 12

13 utanförskap. Kommunen ska samarbeta med landstinget och andra aktörer för att erbjuda bästa möjliga stöd och för att undvika att individer inte får det stöd de har rätt till. Arbete, utbildning och bra boende är de allra viktigaste faktorerna för att möjliggöra ett gott liv för alla. Kommunledningen är övertygad om att det är trygga människor som vågar, som söker utveckling och personliga utmaningar, som startar företag, byter jobb, flyttar, gör investeringar eller skaffar barn. Vi vet att trygghet är frihetens bästa grund. Varje individ som är i behov av försörjningsstöd ska i samverkan med socialtjänsten utveckla en individuell plan för att han eller hon så snabbt som möjligt återigen ska kunna försörja sig själv. Den bärande principen ska vara att arbete alltid går före bidrag. Kommunen ska fortsätta arbeta med snabba anvisningar till jobbcentrum när invånare söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Med en stark och trygg arbetslinje minskar behovet av försörjningsstöd. Barn och unga som växer upp under svåra villkor måste få det stöd och den hjälp som de behöver. De skall bemötas med respekt och av vuxna som förstår och tar dem på allvar. Metoder för en tidig upptäckt och en väl utvecklad samverkan mellan dem som lättast når barnen är en förutsättning för att upptäcka barn som far illa eller riskerar att göra det. Vi vill stödja de frivilligorganisationer som finns i kommunen såsom bland annat kvinnojour, brottsofferjour och organisationer som gör ett värdefullt arbete för hemlösa och missbrukare. Kultur för själen och idrott för kroppen Människors fritid påverkar i stor utsträckning livskvaliteten. Ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är angeläget, särskilt för barn och ungdomar, eftersom det har stor betydelse för hur de formas som människor. Stöd till utvecklande ungdomsverksamheter är viktigt. Livet ska inte bara bestå av att arbeta, äta och sova. Kultur skänker tillvaron innehåll och utvecklar oss som människor. Att läsa böcker, gå på bio, teater eller utställningar ger oss nya infallsvinklar på livet, vidgar våra tankar samt hjälper oss att förstå andra människor och andra kulturer. För oss är det viktigt att människor har tillgång till ett brett kulturutbud. Vi ska på olika sätt stödja och uppmuntra ett levande lokalt konstnärskap och utställningar. Sigtuna kommun ska fortsätta verka som fristad för förföljda författare. Det är angeläget att många ungdomar får delta i kulturskolans verksamhet. Genom att verksamhet också drivs i övriga kommundelar får fler unga invånare möjlighet till musik- och kulturaktiviteter. En ambition är att alla ungdomar ska ges möjlighet att delta i kulturskolans kreativa verksamhet. Vi vill fortsätta satsa på idrotten - en samhällsresurs som i kraft av sin demokratiska fostran motverkar våld och rasism liksom missbruk. Idrotten kan medverka till jämställdhet mellan könen och bidra till integration mellan olika kulturer i vårt samhälle. Fritidsgårdarnas roll är särskilt viktig för att fånga upp ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet. Både tjejer och killar ska lockas till fritidsgårdarna i högre grad än idag. Resurser till idrottande pojkar och flickor ska fördelas jämlikt, såväl vad avser ekonomiska bidrag som tillgänglighet till anläggningar. En översyn av föreningsbidragen ska göras för att öka jämställdheten. Behovet av samlingslokaler ska ses över. Föreningar ska få aktivt och snabbt stöd från kommunen för att få erbjudanden om tillgång till relevanta samlingslokaler. Om föreningar har behov av mark för att kunna bygga ska också aktiv hjälp lämnas för att hitta lämplig mark som kan förvärvas utan kommunal medfinansiering. Prioriteringar mellan föreningar ska baseras på faktiskt behov. 13

14 Den gröna staden som håller ihop För oss i kommunledningen är en bra bostad en social rättighet. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. Boendet är en grundläggande del av välfärden. Sigtuna kommun ska ha en mycket hög ambitionsnivå när det gäller produktion av bostäder, detta gäller inte bara kvantitet utan i stigande grad kvalitet i boende och livsmiljö. Vi vill bygga en levande blandstad där värdefulla grönområden bevaras och människor har nära till gröna rekreations- och motionsområden. Vid byggande ska i första hand redan hårdgjorda ytor tas i anspråk. Vi ska sträva efter förtätning och stadsmässighet i bebyggelsen och hellre bygga på höjden än ta grönområden i anspråk. Koncepten Märsta parkstad och Sigtuna småstad ska användas i högre utsträckning. Sigtuna kommun måste dra sitt strå till stacken för att lösa bostadsbristen, särskilt bland unga. Kommunen har genom SigtunaHem, en aktiv markpolitik och bostadsförsörjningsplanering ett direkt ansvar för att förverkliga bostadspolitiken lokalt. De kommande åren ska det byggas bostäder i hela kommunen och i olika upplåtelseformer. Det skall finnas goda förutsättningar att pröva nya former av boende. Markanvisningars storlek ska vara av en sådan omfattning att fler kreativa aktörer får möjlighet att delta. All planering måste präglas av ett tillgänglighetstänkande. Detta ska gälla såväl nybyggnation som renoveringar och utveckling av infrastrukturen. Inte bara personer med funktionsnedsättning och äldre gynnas utan även fotgängare och cyklister. Vid planering av bostadsbyggnation ska närhet till grönområden beaktas. För huvudorten Märstas del har under tidigare årtionden successivt genomförts tätortsförstärkande åtgärder genom bland annat bostadsbyggnation. Vi vill fortsätta omvandla Märsta till en modern tätort med bättre trafikföring och fler centralt belägna bostäder. Värdefull åkermark ska skyddas och eventuell exploatering av jordbruksmark skall följa översiktsplanens intentioner, kalhuggning av skogsområden och markförstörande nyttjande av naturen ska motverkas. Miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplanearbetet ska genomföras i tidigt skede. När grönområden tas i anspråk eller träd fälls som en följd av exploatering, ska kompensatoriska åtgärder vidtas. Ambitionen ska vara att nybyggnation ska miljöcertifieras. Trygghet på gator och torg Kommunledningen vill att alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla för att utsättas för brott. Den som råkar ut för ett inbrott, en stöld, en grov kränkning eller fysiskt våld måste kunna lita på att samhället bryr sig om det lidande, den ilska och vanmakt som det innebär att bli brottsoffer. Snabbt stöd och möjligheter till upprättelse är avgörande. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse att fler av dessa ungdomar kan fångas upp. Den egna familjens möjligheter att agera har naturligtvis en avgörande betydelse. Men det ställer också höga krav på lokalsamhället. Familjer och barn som behöver lite extra stöd ska få det så fort problem har identifierats. Det är viktigt att barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv samverkar vid utredning av brottslighet utifrån livssituation och i samförstånd med den som sökt hjälp. Ökade klyftor och bristande integration skapar en känsla av utanförskap som ibland leder till kriminalitet. Den känslan är ingen ursäkt för att begå brott. Varje människa har ett personligt ansvar för 14

15 sina handlingar. För beslutsfattarnas del handlar det dock om åtgärder för att minska kriminaliteten att bryta arbetslöshet, utslagning och ekonomiska klyftor. Det förebyggande arbetet ska utvecklas och baseras på ett nära samarbete med föreningar och andra sammanslutningar i civilsamhället. En ny modern form av fältassistenter ska prövas. Arbetet ska ske genom nära samverkan mellan berörda förvaltningar. Kommunledningen vill också använda sig av kameraövervakning, bland annat på särskilt brottsutsatta platser, t.ex. Märsta station. Polisens närvaro är viktig och fler synliga närpoliser kan etablera kontakt och skapa goda relationer med invånarna. Ett samarbetsavtal ska tecknas med polisen. Näringsliv och arbetsmarknad Människors vilja till arbete är Sigtuna kommuns främsta tillgång. Välfärden är byggd på människors arbete. Inget fördelar, inget sprider välstånd, skapar personlig utveckling och självständighet så väl som arbete och egen försörjning. Inget slöseri är större än arbetslösheten. Alla människor som går arbetslösa bär potential som de inte får möjlighet att förverkliga. Kommunledningen arbetar aktivt med ett batteri av åtgärder för att få människor i arbete. Projekten är många och framgångsrika, Resursjobb, Sigtuna-modellen 2.0 och Ung satsning är bara några av de satsningar som har genomförts. Tillsammans med våra invånare tar vi ett gemensamt ansvar för att få fler i arbete. Detta viktiga arbete måste fortsätta. Vi är övertygade om att alla människor vill bidra och att alla som kan också ska arbeta. Ingen som kan arbeta ska leva på försörjningsstöd En förutsättning för fler jobb är ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv. Variationen bland företagen behöver öka samtidigt som de redan stora näringarna inom logistik samt hotell och konferens ska få goda möjligheter att växa. Kommunens stöd till destinationsutveckling ska ligga på en fortsatt hög nivå. Kommunen ska ha en aktiv och hållbar näringslivspolitik och tydligt jobbfokus som syftar till att fler företag ska startas, att fler företag ska växa och välja att etablera verksamhet i Sigtuna kommun. Handläggning av företagskontakter på alla nivåer ska präglas av god service och professionalitet. Kommunen ska också ha god planberedskap och en expansiv exploateringsverksamhet, med stora investeringar i infrastruktur för fler och växande företag. För att klara tillväxten och välfärden krävs att all den kompetens och vilja till arbete som finns hos de människor som idag står utanför arbetsmarknaden tas tillvara. Ska det klaras av krävs att aktiva insatser och utbildning alltid ska gå före passivt bidragstagande. Samtidigt som samarbetet med Arbetsförmedlingen stärks bör kommunen starta en arbetsförmedling tillsammans med näringslivet för att personer ska få jobb och utbildning snabbare. Kommunikationer och infrastruktur Kommunikationer och trafik präglar Sigtuna kommun på många sätt. En internationell flygplats, stambanan och E4:an samt en rad andra viktiga vägar finns i vår kommun och ger oss både stora möjligheter och utmaningar. En väl fungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och miljö. Fler jobb och en väl utvecklad infrastruktur går hand i hand, de är varandras förutsättningar. Till infrastrukturen hör också en väl utbyggd kollektivtrafik som betyder mycket för att Sigtuna kommun ska vara en konkurrensmässigt fördelaktig kommun att bo i. Märsta station ska omvandlas till en modern bytespunkt med fungerande spärrar, ordentlig vänthall, bättre trafikinformation, trevligare utformning och en entré i södra delen av perrongen. Vi ska även fortsätta att rusta upp och utveckla området kring stationen så att det blir snyggt, tryggt och funktionellt. 15

16 Arbetet med trafiksäkerheten måste fortsätta, bland annat genom satsningar på gång- och cykelvägar, bättre belysning och säkrare busshållplatser. När problem i cykelnätet åtgärdas i enlighet med cykelplanen ska cykelnätet i takt med växande behov ges ytterligare höjd standard. Inriktningen ska vara att möjliggöra säkra omkörningar och separation gentemot andra trafikslag på prioriterade sträckor. 16

17 3 Sigtuna kommuns vision 2030 I Sigtuna kommun kommer invånaren först! Alla känner sig välkomna och trygga! Här är det lätt att leva! Vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Våra internationella och nationella framgångar beror på att vi tar tillvara all vår kreativitet och mångfald är nyfikna och lär av varandra! Välfärd av första klass Invånarna i Sigtuna kommun erbjuds den bästa samhällsservice och ett bemötande av världsklass alltid och åt alla! I mötet med varandra utgår vi ifrån att alla är olika och unika och vi ser detta som en tillgång i vår samhällsgemenskap. Barn och ungdomar är vår framtid, vår största tillgång. Därför är vår utbildning av toppklass och en god miljö att växa upp i en självklarhet. Vi månar om våra äldre. Omsorgen om varandra är vårt kännetecken. Livskvalitet och mångfald I Sigtuna kommun förverkligas drömmen om en hög livskvalitet. Här finns bostadsområden där människor med olika bakgrund har lätt tillgång till allt de behöver i livet: god infrastruktur, arbete, utbildning, vård, trygghet, familj och vänner. Vi bygger med människan i centrum! Här finns skogar och vatten som är tillgängliga för alla. Här finns rekreation och kulturliv utöver det vanliga. Här finns närheten till hela världen och gränslös kompetens, samverkan och utveckling. Hållbarhet och innovation Sigtuna kommun är en modig kommun här välkomnas nytänkande och medskapande. Vårt blomstrande näringsliv och vår välkända entreprenörsanda är ett bevis på det. Hållbara idéer föds och växer. Vi är en internationell och nationell mötesplats för utveckling av hållbart tänkande och agerande ekologiskt, socialt och ekonomiskt! Vi ligger i absoluta framkanten när det gäller framtidens kommunikationer! 17

18 4 Sigtuna kommuns värdegrund 18

19 Allt högre krav ställs på kommunen när det gäller individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar, dialog med invånare m.m. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Sigtuna kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är de värden och principer som kommunen ska vila på. Vår gemensamma värdegrund beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. Värdegrunden ger utryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt. Våra principer beskriver hur vi tänker när vi arbetar, utvecklar vårt arbetssätt, hanterar utmaningar, organiserar vårt arbete, och vägleder oss när vi fattar beslut. Hur tydliga våra mål, mätetal, program, handlingsplaner och riktlinjer än är, måste vi förlita oss på att var och en i organisationen är väl förtrogen med värdegrunden och våra principer samt kan agera utifrån de värderingar som styr verksamheten. Bilden av Sigtuna kommun skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och vår service, men framför allt av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Värdegrund Invånaren först I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att deras behov möts. Det innebär att: Vi lyssnar på invånarna. Vi utgår från invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service. Vi skapar möjligheter för olika former av dialog. Allas lika värde Vi respekterar alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att: Vi möter alla med respekt. Vi tar tillvara olikhet och mångfald. Alla ska behandlas likvärdigt. Kvalitet i fokus Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi arbetar med ständiga förändringar. Vi följer upp och redovisar våra resultat. Vi strävar efter ett helhetsperspektiv. Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga. Vår kommunikation är öppen och trevlig. 19

20 Principer Uppdragsgivarens förtroende Invånarna är våra uppdragsgivare. Genom att alltid sätta deras intressen främst, får vi invånarnas tilltro. Vårt samhällsuppdrag innebär att vi arbetar för en hållbar framtid som ger invånarna möjlighet till ett bra liv. Olikheter berikar Vi är övertygade om att olikheter skapar en roligare och mer dynamisk arbetsmiljö. Vi drar nytta av det när vi samarbetar, rekryterar och i vår dialog med invånare. Vi säger ja till entusiasm, nyfikenhet och öppenhet! 20

Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun 2 (89)

Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun 2 (89) MÅL OCH BUDGET 2016-2018 Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun 2 (89) Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun 3 (89) Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun 4 (89) Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2016-2018

MÅL OCH BUDGET 2016-2018 MÅL OCH BUDGET 2016-2018 SIGTUNA KOMMUN Version 2, 2015-10-15 Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun 2 (85) Innehållsförteckning Förord... 5 Beslutssatser... 6 Politisk inriktning för kommunens verksamhet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun. Framtidsprogram för skolan

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun. Framtidsprogram för skolan Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Framtidsprogram för skolan 2010-2014 2 (14) 3 (14) Innehållsförteckning Sigtuna kommun ska ha Sveriges bästa skola!... 4 Kunskap, kreativitet och resultat ska alltid

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer