MÅL OCH BUDGET HÅLLBAR UTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING"

Transkript

1 MÅL OCH BUDGET HÅLLBAR UTVECKLING

2 2

3 Innehåll 1 Förord Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden Sigtuna kommuns vision Sigtuna kommuns värdegrund Sigtuna kommuns verksamhetsidé Hållbart styr- och ledningssystem Kommunfullmäktiges inriktningsmål Hållbart ledarskap Framtidskraft hållbar utveckling med invånaren först Planerings- och uppföljningsprocess Näringslivs- och jobbstrategi Mål för god ekonomisk hushållning Ekonomi Regler och rutiner Taxor Bilagor 1. Förändrade taxor

4 1 Förord Sedan valet 2014 styrs Sigtuna kommun av en blocköverskridande kommunledning bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet. Jämfört med den svåra ekonomiska situation som kommunen befann sig i när förra årets budget togs, är läget nu något bättre. Framförallt är det tack vare de systematiska effektiviseringar som vi påbörjade i kommunen under förra året som vi nu står starkare. Genom effektiviseringarna har vi skapat ett ekonomiskt utrymme om 45 miljoner kronor under kommande år. De tre övergripande fokusområdena för den nya kommunledningen kommer vara: Fortsatt utveckling av skolan. Skolutvecklingsprogrammet ligger fast och skall gälla även under kommande mandatperiod. De kraftiga resultatförbättringarna visar att programmet fungerar och därför kommer det att utgöra en viktig del i det fortsatta arbetet med att göra skolan ännu bättre. Lärarnas administrativa belastning ska minska och särskilt stöd till elever med extra behov ska säkerställas. Förbättrad äldreomsorg. Det systematiska arbetssätt vi använt för skolan ligger nu också till grund för ett kvalitetslyft inom äldreomsorgen. En genomarbetad äldreomsorgsplan, baserad på en dialog med över pensionärer, är grunden och ska förstärkas med en personaldialog, ökade resurser för högre bemanning och en satsning på medarbetarna inom äldreomsorgen. Dessutom avsätter kommunen särskilda medel redan 2015 för en satsning på träffpunkter (Seniorernas hus) i Märsta och Sigtuna stad, samt en rejäl ökning av föreningsstödet. En långsiktigt hållbar kommun. Kommunen kommer att ta ett tydligare och större ansvar för miljön och minska vår klimatpåverkan. Den nya kommunledningen avser fortsätta de höga ambitionerna med exempelvis ekologisk mat i kommunens verksamheter och satsningar på förnyelsebar energi. Därtill ska vi hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet, kompletterat med god stadsmiljöutveckling för långsiktig hållbarhet. Vi ska sträva efter förtätning och stadsmässighet i bebyggelsen och hellre bygga på höjden än ta grönområden i anspråk. Koncepten Märsta parkstad och Sigtuna småstad ska användas i högre utsträckning. Bostadsföretagen i kommunen har ett stort ansvar för vår närmiljö och för de invånare som bor i kommunen. Under året skall ett nätverk formas för att stärka det bostadssociala arbetet i kommunen där Sigtuna kommun skall ta huvudansvaret. Genom denna budget tar vi ansvar för ekonomin och satsar på långsiktig hållbarhet och hög kvalitet inom välfärden. Vi går från ord till handling och visar att hållbarhet och framtidsfokus går hand i hand. Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande Pierre Cengiz Edstrand (MP), kommunalråd Dan Rosenholm (FP), kommunalråd 4

5 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden En stark kommunal ekonomi och hög kvalitet i verksamheterna En sund ekonomisk politik ska föras, med målet att ge invånarna bästa tänkbara service för skattepengarna. Hög kvalitet i välfärden ska nås med hjälp av väl avvägda prioriteringar, krav på effektivisering och en aktiv förvaltning. Med en stark ekonomi ökar demokratins räckvidd det blir möjligt för invånarna att tillsammans och solidariskt tillgodose långsiktiga behov och önskemål. För att säkra framtidens välfärd och trygghet, klara av kommande investeringar samt ha beredskap för att kunna möta lågkonjunkturer, måste kommunens ekonomiska resultat vara stabilt. Det statliga balanskravet ska följas. Om den kommunala ekonomin de kommande åren skulle försämras av oförutsedda händelser har kommunledningen en tydlig prioritering: skolan, förskolan och omsorgen går först. All verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Vi vill att kvaliteten på kommunens verksamheter ska lyftas fram och stå i fokus. Det ska gälla oavsett vem som driver verksamheten. Därför vill vi att alla verksamheters kvalitet redovisas öppet. Det nyinrättade kvalitetskontoret skall redovisa jämförelsetal, kvalitetskontroller och tillhandahålla fakta som speglar kvalitetsutvecklingen i kommunens verksamheter. Barnen är det viktigaste vi har. För att förstärka och markera barns rättigheter prövas kommunala beslut utifrån barnets perspektiv. När kommunledningen får bestämma råder barnperspektivet i vår kommun. Kommunledningen menar att det alltid finns utrymme för förbättringar av den kommunala verksamheten. En mycket viktig del i utvecklingsarbetet är att ta vara på invånarnas och brukarnas synpunkter. Sigtuna kommun som arbetsgivare Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen för att kunna ge verksamhet av bra kvalitet. Ett bra ledarskap spelar en avgörande roll för att en organisation ska nå sina mål och bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. I Sigtuna kommun kännetecknas det goda ledarskapet av förmågan att få medarbetarna att arbeta i gemensam riktning samtidigt som var och en ges möjlighet att växa i sitt ansvarstagande. Kommunen skall arbeta strategiskt och aktivt med medarbetar- och ledarutveckling både för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare och för att ge de anställda goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Kunskapsöverföring inför generationsväxlingen är en utmaning, liksom behovet att kunna variera arbetsuppgifterna för att kunna behålla medarbetarna. Skall kommunen lyckas med detta samt rekrytera nya medarbetare är kompetensutveckling för den enskilde viktig. Det ska finnas goda möjligheter att ta på sig nya arbetsuppgifter med större ansvar och befogenheter inom kommunens organisation. Kommunens medarbetare ska kunna arbeta till 70 års ålder, där så är möjligt. I dag är friskhetstalen inom alla åldersgrupper lägre bland kvinnor än bland män. Arbetet med att öka friskhetstalen skall vara aktivt, systematiskt och prioriterat under mandatperioden. En viktig komponent i en bra arbetsgivarpolitik är delaktighet och samverkan så att varje medarbetare upplever 5

6 sig sedd, hörd, respekterad och delaktig i förändringsarbetet. Medarbetares hälsa ska vara en högt prioriterad fråga. Kommunen ska etablera normkritik som ett angreppssätt för att uppnå jämställdhet och motverka alla slags fördomar samt förbättra kvaliteten i all verksamhet. Otrygga anställningsvillkor och otillräcklig inkomst genom ofrivillig deltidsanställning är en ohälsofaktor. Sigtuna kommun ska som arbetsgivare kunna erbjuda alla som vill heltid. Heltid ska aktivt underlättas och ses som en rättighet deltid som en möjlighet. Rätten till heltid är inte bara bra för den enskilda anställde trygga heltidsanställningar ger också bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten. Demokrati, mångfald och invånarinflytande För att Sigtuna kommun ska vara en bra kommun att leva i behövs en levande demokrati. När alla vuxna har rätt att i allmänna val välja representanter till kommunens beslutande organ är det ett direkt uttryck för folkviljan. För kommunledningen innebär demokrati mer än att gå och rösta vart fjärde år. Det handlar också om möjligheten att även mellan valen kunna diskutera och påverka kommunens utveckling. För att öka invånarnas delaktighet i demokratin måste informationen från kommunen vara lättillgänglig och tydlig, exempelvis kan information på flera språk och tolkmöjligheter bidra till en förbättrad tillgänglighet. Väljarna ska lätt kunna nå politikerna och de förtroendevalda måste finnas i människors vardag. Kommunen ska fortsätta arbetet med en fördjupad medborgardialog och ökad delaktighet. Kommunens ledning ska präglas av öppenhet och lyhördhet. Genom att inrätta kommundelsråd och förbättra samverkan med det lokala föreningslivet flyttas diskussionerna om viktiga frågor närmare invånarna. Sigtuna kommun ska också fortsätta att vara en föregångskommun för arbetet med barnkonventionen och hela tiden arbeta med att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande. För kommunledningen innebär mångfald att respektera och bejaka olikheter. Fördomar verkar i vardagen och begränsar människors kreativitet och förmåga att utveckla sig själva och sitt samhälle. Vi har inte råd, varken mänskligt eller ekonomiskt att ha stora grupper som upplever sig vara utanför samhället. Diskriminering och intolerans kväver utvecklingen och måste bekämpas. Sigtuna kommun skall präglas av allas lika värde oavsett ursprung, religion, kön, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Vi ska även säkra att vi uppfyller de krav som ställs i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Idag har ungefär en tredjedel av Sigtuna kommuns invånare utländsk bakgrund. Det är bra. Mångfalden är en enorm resurs. Olika bakgrunder och erfarenheter berikar kommunen. Den rikedom av språk, kultur och erfarenheter som finns i kommunen måste tas tillvara. Utvecklingen blir starkare om alla är med och bidrar till den. En avgörande nyckel för integrationen är språkkunskaper i svenska. En genusmedveten pedagogik ska vara en naturlig del av all verksamhet. Den långsiktiga finansieringen av kvinno- och tjejjouren ska säkras. Vi ska satsa mer på förebyggande arbete mot våld i nära relationer och en kommunal handlingsplan mot hedersförtryck ska tas fram i samverkan med berörda aktörer. Klimatansvar och energiförsörjning Klimat och miljö är vår tids stora ödesfrågor. Vårt sätt att leva påverkar klimat och miljö till exempel vad vi köper, hur vi bor och transporterar oss. Kommunen ska minska sin klimatpåverkan så mycket som möjligt och kompensera för att neutralisera återstående utsläpp. Kommunen ska satsa på 6

7 förnyelsebar energi och energibesparingsprogram. Klimat- och miljöpolitiken ska främja klimatsmarta trafikslag och påverka kommunens fysiska planering. Samhället måste byggas med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kommunen har ett stort ansvar för att värna såväl dagens äldre, familjer och barn som framtida generationer. Kommunala beslut måste ta hänsyn till hållbarhetsperspektiven. Därför behöver vi se till att forskning och utveckling går hand i hand för att möjliggöra långsiktigt hållbar tillväxt, samt arbeta utifrån livscykelperspektivet. När nya vägar, bostadsområden och arbetsplatsområden planeras måste konsekvenserna för miljön alltid noga studeras. Intresset att bygga är särskilt stort runt Mälarens stränder. Vi anser att kommunen ska vara restriktiv vad gäller undantag från strandskyddet och arbeta för att öka tillgängligheten till vår unika natur. Vi ska också planera för en bra infrastruktur som ger fler möjlighet att åka kollektivt och använda sig av gång- och cykelstråk. Vi ska fortsätta att bedriva ett aktivt arbete mot bullerstörningar, inte minst vid byggandet av bostäder. Kommunens inriktning måste vara att värna våra rika natur- och kulturmiljöer och våra invånares nytta och nöje av dessa liksom av våra övriga miljötillgångar. För att nå framgång med detta måste alla invånare, företag, organisationer och myndigheter tillsammans ta ansvar och arbeta i en långsiktigt, ekologiskt hållbar riktning. Vi ska ha höga ambitioner vad gäller energieffektivitet vid nybyggnation och uppmuntra byggandet av passivhus. Energiförbrukningen i kommunens och SigtunaHems fastigheter ska minska. Därför ska arbetet med alternativa uppvärmningsformer och bättre energiteknik fortsätta. Möjligheten att arbeta ännu mer klimatsmart, ska alltid finnas med i planeringen av nybyggnation till exempel genom att utvinning av solenergi på hustaken kan möjliggöras. Alltför många lastbilar med flyggods trafikerar vägarna inom kommunen. Kommunen bör tillsammans med berörda parter hitta säkrare och miljövänligare transportmetoder, till exempel elvägar, där fordon drivs med el, spårtrafik, alternativa bränslen och annat som den tekniska utvecklingen kan ge oss. Vårt dricksvatten är det viktigaste livsmedlet i våra liv och ett av de känsligaste och vi ska fortsätta arbetet med att säkra ett gott vatten av hög kvalitet. Skyddet för våra vattentäkter ska stärkas och krav ställas för att hindra att de förorenas. Vi ska också fortsätta att ha en god kontroll av alla verksamheter i kommunen, utifrån miljöpåverkan. Kommunen ska arbeta för att införa ett tänkande där allt avfall ses som resurser och tas tillvara, samt att man väljer bort resursintensiva lösningar när andra, mindre resurskrävande, finns. Fågel- och våtmarker och många andra friluftslungor måste skyddas för en fortsatt god livskvalitet. För dessa områden och för att möjliggöra och säkerställa ett tätortsnära friluftsliv vill vi skydda mer mark som naturreservat och samtidigt ge fler möjlighet att upptäcka den rika flora och fauna vi har i vår närhet. Förskolan och fritidshemmen från leken till det livslånga lärandet Grunden för en bra skolgång läggs i förskolan. Hög kvalitet, kvalificerad pedagogik och stor valfrihet ska erbjudas i en miljö där varje barn får ett personligt och individuellt bemötande. Ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna, ska finnas. Ambitionerna för lärandet i förskolan ska höjas med språkutveckling, läsning och matematik i fokus med barns lärande genom lek som utgångspunkt. Förskolan ska inte vara skola men vara lärorik. 7

8 Förskolan är en omistlig del av välfärden. Framför allt är den till för barnen och deras möjlighet till en trygg och bra start i livet. Men den är också avgörande för att föräldrarnas livspussel ska kunna gå ihop. Båda föräldrarnas möjlighet och rätt till att arbeta eller studera bygger på att det finns en tillgänglig förskola av god kvalitet. Förskolans roll måste också stärkas för att nå en mer rättvis och jämlik skolstart för alla barn. Alla barn till föräldrar som vill ha förskoleplats ska få den inom rimlig tid platsgarantin ska fortsätta gälla. Inga barn i kommunen ska behöva avstå den gemenskap och utvecklingsmöjlighet som förskolan innebär. I Sigtuna kommuns förskolor har barnen inte bara rätt till plats, de har också rätt till trygghet och att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Tillräckligt med personal, och välutbildade medarbetare är där av avgörande betydelse. Vi lägger därför stor vikt vid att skapa goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna i förskolan. Det är viktigt med trygga, säkra, rena och funktionella miljöer både ute och inne. Förskolan ska också vara fri från syntetiska miljögifter barnens hälsa och välmående ska värnas. Vi kommer därför att arbeta för att minska förekomsten av miljögifter i barnens vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial. Städning och underhåll ska skötas bra. Estetiskt tilltalande miljöer är viktigt eftersom det påverkar barn positivt och inspirerar till kunskap. Med ett aktivt språkarbete kan läs- och skrivsvårigheter tidigt upptäckas och förebyggas. Kompetens kring språkstödjande arbete med barn med annat modersmål ska utvecklas. Specialpedagogiska insatser bör fokusera på förskolan och de lägsta årskurserna. De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de lämnar förskolan. Lärandet ska inte sluta vid skoldagens slut. Skolbarnomsorgen, fritidshemmen, har en mycket stor betydelse för barnens sociala utveckling och kunskapsinhämtning. Fritidshemmens status ska uppgraderas med större kunskapsfokus och pedagogiskt uppdrag. Grupperna i förskolan och fritidshemmen får inte vara för stora. En grundskola där alla elever kan lyckas Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Klassresan börjar i klassrummet. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt. Med fokus på kunskap, trygghet och organisation ska Sigtuna kommun utvecklas till en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen ska se positivt på friskolor som bidrar till att täcka kapacitetsbehoven och höja kvaliteten. Skolans verksamhet vilar på alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och tolerans. En genusmedveten pedagogik ska vara en naturlig del av undervisningen. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och få hjälp att nå högt uppsatta mål utifrån egna förutsättningar. Lusten att lära ska uppmuntras. Kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande ska genomsyra skolan. Kommunledningens skolpolitik vilar på tre huvudprinciper: Skolan måste få tillräckliga resurser som fördelas på ett ändamålsenligt sätt. För oss innebär det att grundskolan under den kommande mandatperioden måste tillföras tillräckliga resurser och att de ska fördelas så att de som behöver mest också får tillräckligt stöd. Skolan behöver tydligt och genomtänkt ledarskap. Ledarskapet på den enskilda skolan spelar en avgörande roll för att den ska lyckas med sitt uppdrag. En bra skolledning förmår säkerställa att alla medarbetare har rätt fokus och att alla pedagoger utövar bra ledarskap i klassrummen och växer i sin uppgift. 8

9 Skolan behöver arbetsro i klassrummen och respekt för lärarnas förmåga. Såväl elever som lärare behöver arbetsro i klassrummen och möjligheter att koncentrera sig på rätt saker. Lärarna behöver utrymme att utöva sin pedagogiska profession och få respekt för sin förmåga. Skolresultaten ska förbättras och skillnaden mellan olika skolor minska. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat, med utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever med god självkänsla och gott självförtroende. Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning och höga positiva förväntningar på alla elever. Alla elever i behov av extra stöd ska erbjudas kvälls- och sommarundervisning. Lärares förmåga att bedriva undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för hur elever lyckas. Det är ett stort ansvar att hjälpa barn att växa med kunskaper. Därför vill vi att alla lärare i skolan ska vara utbildade, kompetenta och behöriga. Kraven och förväntningarna är och ska vara höga på lärarna och skolledarna. Det är en viktig del i skolans arbete att säkerställa att varje elev har en utvecklingsplan som tydligt visar hur eleven ligger till både mot kunskapsmålen och mot sina egna uppsatta mål, samt vad som förväntas av eleven själv, skolan och hemmet. Grundläggande för alla är att kunna läsa, skriva och räkna. Vi vill att alla elever klarar detta och ska därför införa en läsa-skriva-räkna-garanti. God kunskap i svenska är en viktig förutsättning för att kunna delta i och tillgodogöra sig undervisningen. Elevernas förmåga att läsa och förstå text ska därför prövas i alla årskurser så att enskilda elever omgående får det stöd som behövs för att klara sig vidare i skolan på ett bra sätt. Uppföljning ska ske regelbundet och insatser sättas in tidigt för de elever som behöver extra stöd. Vi vet att barn är olika. Därför har vi också insikten om att lika möjligheter kräver olika mycket resurser. Elever i behov av särskilt stöd ska ges möjlighet att under en begränsad och behovsstyrd tid förbättra sina skolresultat i en skolmiljö där en samlad kompetens för denna undervisning finns. Eftersom alla elever har rätt att nå så långt som möjligt kunskapsmässigt ska det finnas resurser att stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Vi vill att skolorna samarbetar för att även hitta vägar att stimulera de mest studiemotiverade eleverna att nå längre i sin kunskapshämtning. En förutsättning för lärandet är att det råder lugn och god ordning i skolarbetet samt att alla känner sig trygga. Skolk och bristande ordning ska mötas med tidiga reaktioner för att lösa problem i samförstånd med hemmen. Ett positivt och tydligt ledarskap i klassrummet är en nödvändighet. Ingen elev ska behöva gå till skolan rädd. Värdegrundsarbete och åtgärder mot mobbing, våld och intolerans ska ständigt stå i centrum i kommunens skolor med fokus på att hantera och förebygga konflikter. Tillgång till böcker och andra media genom bibliotek, i eller i närheten av den enskilda skolan, spelar en stor roll för skolans pedagogiska verksamhet. För att stödja språkutveckling, stimulera till lösning och främja utveckling av digital kompetens är det viktigt att stärka skolbiblioteken. Kommunledningen tog under förra mandatperioden fram ett offensivt skolutvecklingsprogram som skänker lugn och ro i skolan, för både lärare och elever. Vår övertygelse är att detta måste få gälla under hela kommande mandatperiod, på så vis skapar vi goda förutsättningar för att fler elever ska nå sina kunskapsmål. De frivilliga skolformerna Vägen från utbildning till jobb Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling. Utbildning ger frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Utbildning skapar trygghet och den ger möjlighet att 9

10 ifrågasätta och kritiskt granska den information och de utmaningar vi ställs inför. Men utbildning är en färskvara och kräver ständig uppdatering. Vi blir aldrig färdigutbildade. En del har lätt för att studera på egen hand, för andra är det något svårare. Vissa vill nå ännu längre trots att de redan nått kunskapsmålen. Oavsett varför så ska det finnas extra stöd efter skoltid till den som så behöver. Målet är att alla ungdomar ska gå klart sin gymnasieutbildning med avslutad examen. Det ökar individens valmöjligheter och bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet. Avhoppen måste minska. Vår kommunala gymnasieskola ska erbjuda högkvalitativ utbildning inom både teoretiska och yrkesinriktade områden, på ett sätt som motsvarar elevernas förväntningar och förbereder så många som möjligt för vidare studier, men också att utbildningarna svarar mot arbetsmarknadens krav och framtida behov. Sigtuna kommuns arbetslinje är också en utbildningslinje. Utbildning avgör individens frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb men också samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Sigtuna kommun utvecklas när vi, var och en, lär nytt. Därför vill vi se en politik som öppnar dörrar till ett livslångt lärande med återkommande möjligheter för alla inte bara några. Det är önskvärt att till kommunen få en spetsutbildning inom naturvetenskap. Vi vill fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen. Det ska finnas goda möjligheter att ställa om och hitta en ny yrkesinriktning när omvärlden förändras eller när man själv vill det. För att detta skall vara möjlig bör det finnas en sammanhållen studie- och yrkesvägledning som följer varje individ genom hela livet. Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden kräver en väl utbyggd vuxenutbildning. Utan rätt utbildning riskerar alltför många att ställas utanför arbetsmarknaden. I Sigtuna kommun ska alla som vill ha möjlighet att studera och utvecklas. Det ska aldrig vara för sent att lära om och lära nytt. Vi vill fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen. Yrkesutbildningen har en nyckelroll när det gäller kompetensförsörjning. Här läggs grunden inom många yrken. Branscherna har ett extra stort ansvar för att locka elever till utbildningar inom sina områden och att samordna arbetet. Yrkesutbildningarna ska därför ha nära anknytning till arbetsmarknaden och stärka elevernas kontakter med arbetslivet. Vårt mål är en kommun i kreativ förnyelse där var och en får möjlighet att växa och utveckla sin fulla potential. Med snabb tillväxt av nya jobb och företag ökar de möjligheterna. Det är viktigt att det finns olika utbildningsanordnare i kommunen som kan arbeta så brett och med så varierande metoder att de sociala och könsbundna mönstren bryts upp. Kommunledningen vill fortsätta stödja folkbildningen bland annat genom att samarbete med studieförbunden och folkhögskolan. En politik för aktiva seniorer Alla människor ska ha möjlighet till ett bra och stimulerande liv, inte minst på ålderns höst. Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Precis som före pensioneringen skiljer sig livsvillkoren åt mellan äldre. Många som nu går i pension mitt i livet tar med sig en aktiv livsstil in i pensioneringen. De kommer att ha många innehållsrika år framför sig. I vår kommun ska alla ha möjlighet till ett liv med god livskvalitet. Vi vill öppna träffpunkter i Märsta och Sigtuna för föreningsoch fritidsaktiviteter. Pensionärsföreningar ska stödjas och kommunen ska erbjuda ett brett utbud av lokaler och verksamheter tillgängliga för äldre på dagtid. Ett särskilt stöd till föreningar som genomför folkhälsoinsatser riktade till äldre skall införas. 10

11 Boendet och en hemmiljö som man trivs i är viktigt oavsett ålder. Många vill i god tid, innan krafterna tryter, kunna flytta till ett boende där det är tryggt och där det finns möjlighet till gemenskap och service. I Sigtuna kommun ska det finnas stor variation och bra utbud av bostäder för äldre. Vi vill även fortsätta att ge personer över 70 år förtur till SigtunaHems lättillgängliga lägenheter. Därför bör det byggas seniorboenden och trygghetsboenden, men även vård- och omsorgsboenden för de som behöver tillgång till omsorgspersonal dygnet runt. För många äldre är den värsta plågan inte värk eller rörelsehinder utan ensamhet. Ensamheten kan komma plötsligt, när livskamraten går bort eller när allt färre vänner finns kvar att kontakta. Idag görs stora insatser av pensionärsorganisationer och andra ideella organisationer för att med olika aktiviteter bryta äldres isolering. Kommunledningen vill öka stödet till de viktiga insatser som föreningarna bidrar med i kommunen. Ideella insatser som underlättar för anhöriga och som hjälper enskilda äldre ska stödjas av kommunen. En äldreomsorg präglad av trygghet och kvalitet Varje år får fler och fler invånare möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Vi är friskare, och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på vårt välstånd och medvetna satsningar på en välfärd för alla. Att utveckla äldreomsorgen ännu mer blir en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor. Av det skälet har kommunledningen påbörjat arbetet med en genomgripande äldreomsorgsplan, i dialog med många berörda. Årsrika ska så långt som möjligt kunna leva utan avkall på sin identitet och integritet. Valmöjligheterna ska vara många och utgå från de äldre personernas behov. Byråkrati och strikta regleringar ska inte styra människors rätt till ett värdigt liv. Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg utifrån behov. Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag man behöver den. God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Sigtuna kommun. Den som behöver plats i särskilt boende ska ha rätt till det inom rimlig tid. Därför ska antalet platser i särskilt boende öka de kommande åren. Om det finns par där båda har rätt till äldreomsorg ska de garanteras att fortsätta bo tillsammans. Alla har rätt att känna sig trygga inför sitt åldrande. Anhöriga ska få stöd om de vårdar en närstående och ska inte tvingas gå ned i arbetstid utan ska veta att deras närstående får en god vårdoch omsorg. Personalen är utan tvekan äldreomsorgens viktigaste resurs. Medarbetarnas kompetens måste säkerställas, synliggöras, användas och utvecklas. Det ska finnas utvecklingsmöjligheter, goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Med detta som bakgrund ska ett antal dialoger med medarbetarna genomföras på liknande sätt som de tidigare äldreomsorgsdialogerna. Resultatet från personaldialogerna ska utgöra en grund för ett långsiktigt arbete med att utforma en plan för kompetensutveckling för medarbetarna inom Äldre- och omsorgsnämndens område. Medarbetare ska ha rätt till heltid, med deltid som en möjlighet, och delade turer ska så långt det är möjligt undvikas. Tillfälliga anställningar bör ersättas av fler fast anställda. Personalen ska ha en rimlig arbetsbelastning, vara delaktiga i beslut om verksamheten och ha möjlighet att utforma sin dagliga verksamhet i relation till de behov som brukarna har. En översyn av språkkunskaper hos anställda i kommunal äldreomsorg ska göras för att möjliggöra att årsrika med annat modersmål än svenska ska få personal som talar samma språk Hög kvalitet innebär också att få bestämma själv. Möjlighet att välja är därför en viktig del när vi utvecklar omsorgen. I största möjliga utsträckning ska årsrika erbjudas val mellan att större inflytande över vardagen - rätten att själv få bestämma hur man bor, om man vill ha städat, gå en promenad eller få hjälp med veckans inköp. 11

12 Utöver det kommunala ansvaret för hemtjänst hade Sigtuna kommun under en lång rad år också ansvar för hemsjukvården. Men i samband med Vårdval Stockholm tog landstinget tillbaka detta ansvar, och därmed fråntogs kommunen möjlighet att behålla den samordnade form hemvård som dittills inneburit att Sigtuna kommun hade bland de mest nöjda brukarna i Sverige. Denna försämring drabbade såväl berörda äldre som den kommunala verksamheten och därför har Sigtuna kommun krävt att få tillbaka ansvaret för hemsjukvården så att den samlade formen hemvård kan återinföras. Hög kvalitet och möjlighet att påverka skapar trygghet såväl för den som är i behov av vård eller omsorg som för anhöriga och närstående. Den största insatsen i omsorgen av våra äldre gör inte kommunen. Det gör de anhöriga. Anhörigas omsorg av dem som inte klarar sig själva är i själva verket en förutsättning för att vår moderna välfärd ska fungera. Vård av anhöriga är påfrestande fysiskt och psykiskt. Resurser behöver tillföras för att stödja och underlätta för anhörigvårdare, bland annat genom ett anhörigcentrum. De som inte har någon anhörig ska ha rätt till en kontaktperson. Väntjänsten och anhörigföreningen ska ges möjlighet att fortsätta vara ett stöd för anhöriga och för äldre ensamma som behöver hjälp vid sjukhusbesök, samt den uppskattade anordningen av olika aktiviteter och utflykter. Måltiderna är en viktig del av både vården och det sociala livet. Maten ska vara god, näringsriktig och hålla hög kvalitet samt serveras på ett attraktivt sätt. Måltiderna präglas av trivsel, god stämning i trevlig och trivsam samvaro där även personalen kan delta som en del av omsorgen. Måltiderna ska serveras i en estetisk måltidsmiljö och utifrån den enskilda personens behov. Handikappomsorgen och socialpsykiatrin Alla har rätt till ett bra liv Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som möjligt. Samhället ska byggas med insikten om att alla människor har samma värde, att de grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras och ses som en tillgång för samhället. Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Ska kommunen vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose rättigheterna för personer med funktionsnedsättning krävs ett nära samarbete med handikapprörelsen. För kommunledningen är det en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över det stöd och den service som de är beroende av. Det ger självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor. Unga med funktionsnedsättning ska få förbättrat stöd. Unga med förlängd skolgång ska inte slentrianmässigt slussas vidare till aktivitetsersättning. För yngre invånare som på grund av svår sjukdom eller olycka inte kan bo i eget boende vill vi starta ett kommunövergripande samarbete för att hitta boendeformer som är anpassade efter dem. Vissa kommuninvånare har funktionsnedsättningar som innebär att de behöver omsorg av personal dygnet runt. Rätten till den omsorgen ska garanteras. Därför ska nya boenden skapas i den takt som behov uppstår. De allra flesta personer med funktionsnedsättning vill och kan dock bo i eget boende med olika former av stöd. Det är positivt och något som omsorgen ska ta fasta på. Rätten till stimulerande och utvecklande verksamhet på dagarna är oerhört viktig. Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet av olika slag ska fortsätta utvecklas. Rätten för funktionsnedsatta att delta i arbetsmarknad och näringsliv ska stå i fokus. Personer som inte klarar den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas praktik och meningsfull sysselsättning. Stöd i svåra situationer Samhällets skyddsnät ska hålla om vi hamnar i en situation där vi är i behov av stöd och hjälp. Sigtuna kommun ska arbeta aktivt för att förebygga ensamhet, ekonomisk utsatthet och andra former av 12

13 utanförskap. Kommunen ska samarbeta med landstinget och andra aktörer för att erbjuda bästa möjliga stöd och för att undvika att individer inte får det stöd de har rätt till. Arbete, utbildning och bra boende är de allra viktigaste faktorerna för att möjliggöra ett gott liv för alla. Kommunledningen är övertygad om att det är trygga människor som vågar, som söker utveckling och personliga utmaningar, som startar företag, byter jobb, flyttar, gör investeringar eller skaffar barn. Vi vet att trygghet är frihetens bästa grund. Varje individ som är i behov av försörjningsstöd ska i samverkan med socialtjänsten utveckla en individuell plan för att han eller hon så snabbt som möjligt återigen ska kunna försörja sig själv. Den bärande principen ska vara att arbete alltid går före bidrag. Kommunen ska fortsätta arbeta med snabba anvisningar till jobbcentrum när invånare söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Med en stark och trygg arbetslinje minskar behovet av försörjningsstöd. Barn och unga som växer upp under svåra villkor måste få det stöd och den hjälp som de behöver. De skall bemötas med respekt och av vuxna som förstår och tar dem på allvar. Metoder för en tidig upptäckt och en väl utvecklad samverkan mellan dem som lättast når barnen är en förutsättning för att upptäcka barn som far illa eller riskerar att göra det. Vi vill stödja de frivilligorganisationer som finns i kommunen såsom bland annat kvinnojour, brottsofferjour och organisationer som gör ett värdefullt arbete för hemlösa och missbrukare. Kultur för själen och idrott för kroppen Människors fritid påverkar i stor utsträckning livskvaliteten. Ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är angeläget, särskilt för barn och ungdomar, eftersom det har stor betydelse för hur de formas som människor. Stöd till utvecklande ungdomsverksamheter är viktigt. Livet ska inte bara bestå av att arbeta, äta och sova. Kultur skänker tillvaron innehåll och utvecklar oss som människor. Att läsa böcker, gå på bio, teater eller utställningar ger oss nya infallsvinklar på livet, vidgar våra tankar samt hjälper oss att förstå andra människor och andra kulturer. För oss är det viktigt att människor har tillgång till ett brett kulturutbud. Vi ska på olika sätt stödja och uppmuntra ett levande lokalt konstnärskap och utställningar. Sigtuna kommun ska fortsätta verka som fristad för förföljda författare. Det är angeläget att många ungdomar får delta i kulturskolans verksamhet. Genom att verksamhet också drivs i övriga kommundelar får fler unga invånare möjlighet till musik- och kulturaktiviteter. En ambition är att alla ungdomar ska ges möjlighet att delta i kulturskolans kreativa verksamhet. Vi vill fortsätta satsa på idrotten - en samhällsresurs som i kraft av sin demokratiska fostran motverkar våld och rasism liksom missbruk. Idrotten kan medverka till jämställdhet mellan könen och bidra till integration mellan olika kulturer i vårt samhälle. Fritidsgårdarnas roll är särskilt viktig för att fånga upp ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet. Både tjejer och killar ska lockas till fritidsgårdarna i högre grad än idag. Resurser till idrottande pojkar och flickor ska fördelas jämlikt, såväl vad avser ekonomiska bidrag som tillgänglighet till anläggningar. En översyn av föreningsbidragen ska göras för att öka jämställdheten. Behovet av samlingslokaler ska ses över. Föreningar ska få aktivt och snabbt stöd från kommunen för att få erbjudanden om tillgång till relevanta samlingslokaler. Om föreningar har behov av mark för att kunna bygga ska också aktiv hjälp lämnas för att hitta lämplig mark som kan förvärvas utan kommunal medfinansiering. Prioriteringar mellan föreningar ska baseras på faktiskt behov. 13

14 Den gröna staden som håller ihop För oss i kommunledningen är en bra bostad en social rättighet. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. Boendet är en grundläggande del av välfärden. Sigtuna kommun ska ha en mycket hög ambitionsnivå när det gäller produktion av bostäder, detta gäller inte bara kvantitet utan i stigande grad kvalitet i boende och livsmiljö. Vi vill bygga en levande blandstad där värdefulla grönområden bevaras och människor har nära till gröna rekreations- och motionsområden. Vid byggande ska i första hand redan hårdgjorda ytor tas i anspråk. Vi ska sträva efter förtätning och stadsmässighet i bebyggelsen och hellre bygga på höjden än ta grönområden i anspråk. Koncepten Märsta parkstad och Sigtuna småstad ska användas i högre utsträckning. Sigtuna kommun måste dra sitt strå till stacken för att lösa bostadsbristen, särskilt bland unga. Kommunen har genom SigtunaHem, en aktiv markpolitik och bostadsförsörjningsplanering ett direkt ansvar för att förverkliga bostadspolitiken lokalt. De kommande åren ska det byggas bostäder i hela kommunen och i olika upplåtelseformer. Det skall finnas goda förutsättningar att pröva nya former av boende. Markanvisningars storlek ska vara av en sådan omfattning att fler kreativa aktörer får möjlighet att delta. All planering måste präglas av ett tillgänglighetstänkande. Detta ska gälla såväl nybyggnation som renoveringar och utveckling av infrastrukturen. Inte bara personer med funktionsnedsättning och äldre gynnas utan även fotgängare och cyklister. Vid planering av bostadsbyggnation ska närhet till grönområden beaktas. För huvudorten Märstas del har under tidigare årtionden successivt genomförts tätortsförstärkande åtgärder genom bland annat bostadsbyggnation. Vi vill fortsätta omvandla Märsta till en modern tätort med bättre trafikföring och fler centralt belägna bostäder. Värdefull åkermark ska skyddas och eventuell exploatering av jordbruksmark skall följa översiktsplanens intentioner, kalhuggning av skogsområden och markförstörande nyttjande av naturen ska motverkas. Miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplanearbetet ska genomföras i tidigt skede. När grönområden tas i anspråk eller träd fälls som en följd av exploatering, ska kompensatoriska åtgärder vidtas. Ambitionen ska vara att nybyggnation ska miljöcertifieras. Trygghet på gator och torg Kommunledningen vill att alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla för att utsättas för brott. Den som råkar ut för ett inbrott, en stöld, en grov kränkning eller fysiskt våld måste kunna lita på att samhället bryr sig om det lidande, den ilska och vanmakt som det innebär att bli brottsoffer. Snabbt stöd och möjligheter till upprättelse är avgörande. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse att fler av dessa ungdomar kan fångas upp. Den egna familjens möjligheter att agera har naturligtvis en avgörande betydelse. Men det ställer också höga krav på lokalsamhället. Familjer och barn som behöver lite extra stöd ska få det så fort problem har identifierats. Det är viktigt att barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv samverkar vid utredning av brottslighet utifrån livssituation och i samförstånd med den som sökt hjälp. Ökade klyftor och bristande integration skapar en känsla av utanförskap som ibland leder till kriminalitet. Den känslan är ingen ursäkt för att begå brott. Varje människa har ett personligt ansvar för 14

15 sina handlingar. För beslutsfattarnas del handlar det dock om åtgärder för att minska kriminaliteten att bryta arbetslöshet, utslagning och ekonomiska klyftor. Det förebyggande arbetet ska utvecklas och baseras på ett nära samarbete med föreningar och andra sammanslutningar i civilsamhället. En ny modern form av fältassistenter ska prövas. Arbetet ska ske genom nära samverkan mellan berörda förvaltningar. Kommunledningen vill också använda sig av kameraövervakning, bland annat på särskilt brottsutsatta platser, t.ex. Märsta station. Polisens närvaro är viktig och fler synliga närpoliser kan etablera kontakt och skapa goda relationer med invånarna. Ett samarbetsavtal ska tecknas med polisen. Näringsliv och arbetsmarknad Människors vilja till arbete är Sigtuna kommuns främsta tillgång. Välfärden är byggd på människors arbete. Inget fördelar, inget sprider välstånd, skapar personlig utveckling och självständighet så väl som arbete och egen försörjning. Inget slöseri är större än arbetslösheten. Alla människor som går arbetslösa bär potential som de inte får möjlighet att förverkliga. Kommunledningen arbetar aktivt med ett batteri av åtgärder för att få människor i arbete. Projekten är många och framgångsrika, Resursjobb, Sigtuna-modellen 2.0 och Ung satsning är bara några av de satsningar som har genomförts. Tillsammans med våra invånare tar vi ett gemensamt ansvar för att få fler i arbete. Detta viktiga arbete måste fortsätta. Vi är övertygade om att alla människor vill bidra och att alla som kan också ska arbeta. Ingen som kan arbeta ska leva på försörjningsstöd En förutsättning för fler jobb är ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv. Variationen bland företagen behöver öka samtidigt som de redan stora näringarna inom logistik samt hotell och konferens ska få goda möjligheter att växa. Kommunens stöd till destinationsutveckling ska ligga på en fortsatt hög nivå. Kommunen ska ha en aktiv och hållbar näringslivspolitik och tydligt jobbfokus som syftar till att fler företag ska startas, att fler företag ska växa och välja att etablera verksamhet i Sigtuna kommun. Handläggning av företagskontakter på alla nivåer ska präglas av god service och professionalitet. Kommunen ska också ha god planberedskap och en expansiv exploateringsverksamhet, med stora investeringar i infrastruktur för fler och växande företag. För att klara tillväxten och välfärden krävs att all den kompetens och vilja till arbete som finns hos de människor som idag står utanför arbetsmarknaden tas tillvara. Ska det klaras av krävs att aktiva insatser och utbildning alltid ska gå före passivt bidragstagande. Samtidigt som samarbetet med Arbetsförmedlingen stärks bör kommunen starta en arbetsförmedling tillsammans med näringslivet för att personer ska få jobb och utbildning snabbare. Kommunikationer och infrastruktur Kommunikationer och trafik präglar Sigtuna kommun på många sätt. En internationell flygplats, stambanan och E4:an samt en rad andra viktiga vägar finns i vår kommun och ger oss både stora möjligheter och utmaningar. En väl fungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och miljö. Fler jobb och en väl utvecklad infrastruktur går hand i hand, de är varandras förutsättningar. Till infrastrukturen hör också en väl utbyggd kollektivtrafik som betyder mycket för att Sigtuna kommun ska vara en konkurrensmässigt fördelaktig kommun att bo i. Märsta station ska omvandlas till en modern bytespunkt med fungerande spärrar, ordentlig vänthall, bättre trafikinformation, trevligare utformning och en entré i södra delen av perrongen. Vi ska även fortsätta att rusta upp och utveckla området kring stationen så att det blir snyggt, tryggt och funktionellt. 15

16 Arbetet med trafiksäkerheten måste fortsätta, bland annat genom satsningar på gång- och cykelvägar, bättre belysning och säkrare busshållplatser. När problem i cykelnätet åtgärdas i enlighet med cykelplanen ska cykelnätet i takt med växande behov ges ytterligare höjd standard. Inriktningen ska vara att möjliggöra säkra omkörningar och separation gentemot andra trafikslag på prioriterade sträckor. 16

17 3 Sigtuna kommuns vision 2030 I Sigtuna kommun kommer invånaren först! Alla känner sig välkomna och trygga! Här är det lätt att leva! Vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Våra internationella och nationella framgångar beror på att vi tar tillvara all vår kreativitet och mångfald är nyfikna och lär av varandra! Välfärd av första klass Invånarna i Sigtuna kommun erbjuds den bästa samhällsservice och ett bemötande av världsklass alltid och åt alla! I mötet med varandra utgår vi ifrån att alla är olika och unika och vi ser detta som en tillgång i vår samhällsgemenskap. Barn och ungdomar är vår framtid, vår största tillgång. Därför är vår utbildning av toppklass och en god miljö att växa upp i en självklarhet. Vi månar om våra äldre. Omsorgen om varandra är vårt kännetecken. Livskvalitet och mångfald I Sigtuna kommun förverkligas drömmen om en hög livskvalitet. Här finns bostadsområden där människor med olika bakgrund har lätt tillgång till allt de behöver i livet: god infrastruktur, arbete, utbildning, vård, trygghet, familj och vänner. Vi bygger med människan i centrum! Här finns skogar och vatten som är tillgängliga för alla. Här finns rekreation och kulturliv utöver det vanliga. Här finns närheten till hela världen och gränslös kompetens, samverkan och utveckling. Hållbarhet och innovation Sigtuna kommun är en modig kommun här välkomnas nytänkande och medskapande. Vårt blomstrande näringsliv och vår välkända entreprenörsanda är ett bevis på det. Hållbara idéer föds och växer. Vi är en internationell och nationell mötesplats för utveckling av hållbart tänkande och agerande ekologiskt, socialt och ekonomiskt! Vi ligger i absoluta framkanten när det gäller framtidens kommunikationer! 17

18 4 Sigtuna kommuns värdegrund 18

19 Allt högre krav ställs på kommunen när det gäller individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar, dialog med invånare m.m. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Sigtuna kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är de värden och principer som kommunen ska vila på. Vår gemensamma värdegrund beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. Värdegrunden ger utryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt. Våra principer beskriver hur vi tänker när vi arbetar, utvecklar vårt arbetssätt, hanterar utmaningar, organiserar vårt arbete, och vägleder oss när vi fattar beslut. Hur tydliga våra mål, mätetal, program, handlingsplaner och riktlinjer än är, måste vi förlita oss på att var och en i organisationen är väl förtrogen med värdegrunden och våra principer samt kan agera utifrån de värderingar som styr verksamheten. Bilden av Sigtuna kommun skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och vår service, men framför allt av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Värdegrund Invånaren först I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att deras behov möts. Det innebär att: Vi lyssnar på invånarna. Vi utgår från invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service. Vi skapar möjligheter för olika former av dialog. Allas lika värde Vi respekterar alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att: Vi möter alla med respekt. Vi tar tillvara olikhet och mångfald. Alla ska behandlas likvärdigt. Kvalitet i fokus Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi arbetar med ständiga förändringar. Vi följer upp och redovisar våra resultat. Vi strävar efter ett helhetsperspektiv. Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga. Vår kommunikation är öppen och trevlig. 19

20 Principer Uppdragsgivarens förtroende Invånarna är våra uppdragsgivare. Genom att alltid sätta deras intressen främst, får vi invånarnas tilltro. Vårt samhällsuppdrag innebär att vi arbetar för en hållbar framtid som ger invånarna möjlighet till ett bra liv. Olikheter berikar Vi är övertygade om att olikheter skapar en roligare och mer dynamisk arbetsmiljö. Vi drar nytta av det när vi samarbetar, rekryterar och i vår dialog med invånare. Vi säger ja till entusiasm, nyfikenhet och öppenhet! 20

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2016-2018

MÅL OCH BUDGET 2016-2018 MÅL OCH BUDGET 2016-2018 SIGTUNA KOMMUN Version 2, 2015-10-15 Mål och budget 2016-2018 Sigtuna kommun 2 (85) Innehållsförteckning Förord... 5 Beslutssatser... 6 Politisk inriktning för kommunens verksamhet

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer