Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sandra Norsell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell"

Transkript

1 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik Andersson (c) Annika Holmstrand (c) Therese Gustafsson (fp) Annika Sahlin (fp) Ersättare Daniel Markstedt (s) Tina Andersson (m) Övriga närvarande Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Sekreterare Sandra Norsell Lars Dahlin revisor PwC 12 Göte Persson revisor 12 Lennart Berglund revisor 12 Bruno Edvinsson revisor 12 Bruno Norén revisor 12 Justerare Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen den kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sandra Norsell Ordförande Ulla-Britt Svensson (S) Justerare Therese Gustafsson (fp), Annika Holmstrand (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Sandra Norsell

2 2(18) Ärendelista 12 Information PwC Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2014/17.66 Anmälan av kränkande behandling/diskriminering samt anmälan till rektor Dnr 2014/27.60 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsmål Dnr 2013/ Organisation ungdomsgymnasiet 2014/ Dnr 2014/8.03 IT-strategi Dnr 2013/ Barnomsorgsplatser Töcksfors Dnr 2011/ Barnomsorgsplatser Årjängs tätort Dnr 2013/20.04 Årsredovisning Dnr 2011/4.60 Val av ny ordförande i arbetsutskottet efter Annika Holmstrand (c) Dnr 2011/4.60 Begäran om entledigande som representant till styrgruppen för nya högstadieskolan samt representant i styrgruppen för ensamkommande barn efter Annika Holmstrand (c) Dnr 2011/4.60 Val av ny representant till styrgruppen för nya högstadieskolan efter Annika Holmstrand (c) Dnr 2011/4.60 Val av ny representant till samverkansgruppen för ensamkommande barn efter Annika Holmstrand (c)... 18

3 3(18) 12 Information PwC Lars Dahlin från PwC och de lokala revisorerna går tillsammans med nämnden igenom verksamhetsmålen och resultaten för 2013 och målen för 2014 utifrån delårsbokslutet.

4 4(18) 13 Redovisning av delegationsbeslut Barn-och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut enligt nedan. Delegationsbeslut enligt pärmredovisning Anställning inom barn- och utbildningsnämnden Lista nr: Mottagning av elev till gymnasial vuxenutbildning Lista nr: 1-5 Barn- och utbildningsnämndens beslut Nämnden tar del och godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

5 5(18) 14 Dnr 2014/17.66 Anmälan av kränkande behandling/diskriminering samt anmälan till rektor Ärende 35-43/14 Barn- och utbildningsnämndens beslut Nämnden tar del av redovisningen av anmälan av kränkande behandling.

6 6(18) 15 Dnr 2014/27.60 Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsmål 2015 Barn-och utbildningsnämnden ska arbeta fram mål för sin verksamhet för Målen ska ligga till grund för budgetarbetet Förslag till övergripande mål är: Hög livskvalitet Barn och elever ska uppleva trygghet i barnomsorg och skola - Bättre än resultatet 2013 ELSA enkät: Jämförelse med andra kommuner i Värmland % av barn ska uppleva trygghet i förskolan Enkät till föräldrar i förskolan Livslångt lärande Förskolor och skolor ska ha en bra lär-och arbetsmiljö - Bättre än resultatet 2013 ELSA enkät: Jämförelse med andra kommuner i Värmland - Bättre än resultat 2013 Enkät till föräldrar i förskolan 100 % av alla elever ska bli godkända för nationella gymnasieprogram - Bättre än resultatet 2013 SCB statistik Öka andelen elever som påbörjar studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning - Bättre än resultat 2013 SCB statistik Positivt näringsklimat Entreprenöriellt lärande ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Alla barn och elever i alla skolformer ska få inblick i närsamhället och dess arbets-förenings och kulturliv. Här avser vi att uppdra enheterna att innan mätning redovisa vilka aktiviteter som genomförs i syfte att gynna målet forts.

7 7(18) 15 forts. Bra omsorg Verksamheten skall erbjuda barn rika möjligheter att utveckla ett nyanserat språk - Här avser vi att uppdra enheterna att innan mätning redovisa vilka aktiviteter som genomförs i syfte att gynna målet Andelen förskollärare ska uppgå till minst 75 % - Bättre än resultatet SCB statistik BUN AU Barn och utbildningsnämndens beslut Nämnden antar förslaget till verksamhetsmål för Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ekonomichefen Förvaltningsekonom

8 8(18) 16 Dnr 2013/ Organisation ungdomsgymnasiet 2014/2015 Den första ansökningsomgången till gymnasiet är avslutad och antalet sökande är idag flera än föregående år. I förslaget till programutbud för 2014/2015 framgår att inget intag kommer att ske på el- och energiprogrammet. Förslag programutbud 2014/2015 Rektor Årjängs gymnasieskola Kommentarer till underlag utbildning i egen regi eller annan utförare Verksamhetschefens tjänsteskrivelse BUN AU Tilläggsyrkande Annika Holmstrand (c) och Karl-Erik Andersson (c) yrkar i tillägg till förvaltningens förslag till beslut att en genomlysning av Årjängs gymnasieskola görs enligt kommunfullmäktiges beslut, och att man använder en extern konsult till detta. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om nämnden kan bifalla Annika Holmstrands tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. Barn- och utbildningsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Rektors förslag till gymnasieprogram för läsåret 2014/2015 antas. Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbil Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap Vård- och omsorgsprogrammet IMPROFT IMPROVO 4 platser 8 platser 4 platser 2 plaster 2 platser På grund av för få sökande till El- och energiprogrammet så startas inte programmet hösten Handels- och administrationsprogrammet fanns inte med i organisationen inför 2014/2015 och programmet startas inte hösten Forts.

9 9(18) 16 forts. Reservation Annika Holmstrand (c) och Karl-Erik Andersson (c) reserverar sig mot beslutet. Gymnasieintagningen Arvika Rektor, Expedition Ågy Verksamhetschef

10 10(18) 17 Dnr 2014/8.03 IT-strategi Verksamheten har fått i uppdrag att ta fram en IT strategi för förskola och skola. IT-strategin ska ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas insatser på IT-området. Årjängs kommun har som ambition att ligga i framkant när det gäller hur modern teknik kan komma till användning för att hålla en hög kvalité i verksamheterna och bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna. Vi ska arbeta för att: Våra elever upplever det naturligt, roligt och lustfullt att använda modern teknik i sitt lärande. Personalen är intresserad och villig att ta till sig och vill prova ny teknik som utvecklas. Skolor och förskolor har tillgång till den tekniska utrustning de behöver för att utveckla arbetet med IT IT Strategi Förskola och Skola 2014 BUN AU Barn-och utbildningsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Förslag till IT Strategi Förskola och Skola 2014 antas. Verksamhetschefen IT-strateg Barn- och utbildningsnämnden

11 11(18) 18 Dnr 2013/ Barnomsorgsplatser Töcksfors Inför vårens placeringar har barnomsorgen i Töcksfors gjort förflyttningar i alla barngrupper för att klara behovet av barnomsorgsplatser. För att klara höstens placeringar behövs en lokal till under ett år. Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse BUN AU Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse Yrkande Therese Gustafsson (fp), Annika Sahlin (fp) och Tina Andersson yrkar att man hos Kommunfullmäktige äskar om medel om kr för att täcka behovet och slippa barnomsorgskö. Annika Holmstrand (c) och Karl-Erik Andersson (c) yrkar att man beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ulla-Britt Svensson (s), Torgny Sjögren (s), Lena Svensson (s), Siv Ögren (s) och Daniel Markstedt (s) yrkar på att man beslutar enligt arbetsutskottets förslag som är att ingen ny avdelning i Töcksfors öppnas under 2014 på grund av att detta inte kan finansieras inom barn-och utbildningsnämndens budgetram, samt att i tillägg ge barnomsorgschefen i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse som påtalar konsekvenserna för kommunfullmäktige. Propositionsordning Ordförande ställer först Therese Gustafsson (fp), Annika Sahlin (fp) och Tina Anderssons (m) förslag mot Annika Holmstrand (c) och Karl-Erik Anderssons (c) förslag mot varandra och finner att nämnden bifaller Annika Holmstrand (c) och Karl-Erik Anderssons (c) förslag. Ordförande ställer sedan Annika Holmstrand (c) och Karl-Erik Anderssons (c) förslag mot Ulla-Britt Svensson (s), Torgny Sjögren (s), Lena Svensson (s), Siv Ögren (s) och Daniel Markstedts (s) förslag och finner att nämnden bifaller Ulla-Britt Svensson (s), Torgny Sjögren (s), Lena Svensson (s), Siv Ögren (s) och Daniel Markstedts (s) förslag. Forts.

12 12(18) 18 forts. Barn- och utbildningsnämndens beslut Ingen ny avdelning i Töcksfors öppnas under 2014 på grund av att detta inte kan finansieras inom barn-och utbildningsnämndens budgetram, samt att i tillägg ge barnomsorgschefen i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse som påtalar konsekvenserna för kommunfullmäktige. Reservation Therese Gustafsson (fp), Annika Sahlin (fp) och Tina Andersson (m) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige Verksamhetschef Barnomsorgschef

13 13(18) 19 Dnr 2011/ Barnomsorgsplatser Årjängs tätort Behovet av barnomsorgsplatser är större än tillgången i tätorten. Barnomsorgskön är på 7 barn och de bor alla på Sommarvik och föräldrarna läser svenska på Årjängs gymnasieskola måndag till fredag mellan Kontakt är tagen med Silbodals församlingshem. De kan hjälpa till med lokal och personal som kan barnets språk. Kostnaden för personal är 40 % ca 25 tkr per månad. Övriga förskolor har inga lediga platser. Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse BUN AU Barn-och utbildningsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 1. Personalkostnaden betalas av barn och utbildningsnämnden månad för månad så länge flyktingboendet på Sommarvik finns kvar. 2. Barnomsorgschefen får i uppdrag att finansiera detta inom den barnoch utbildningsnämndens befintliga budgetram för år Verksamhetschef Barnomsorgschef Förvaltningsekonom

14 14(18) 20 Dnr 2013/20.04 Årsredovisning 2013 Det ekonomiska utfallet för nämnden visar på ett underskott på tkr, vilket innebär ett budgetöverskridande med cirka 1.9 % och förklaras till stor del av underfinansiering och avsaknad av ekonomisk buffert för oförutsedda händelser. Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse BUN AU Barn-och utbildningsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 1. Nämnden bör se över sitt budgetarbete och undvika att planera verksamhet som inte kan finansieras inom budgetramen. 2. Nämnden bör också bereda utrymme för en ekonomisk buffert i sin budget med minst 1 %, cirka tkr, för att bättre kunna hantera oförutsedda händelser. Ekonomichef Förvaltningsekonom Verksamhetschef

15 15(18) 21 Dnr 2011/4.60 Val av ny ordförande i arbetsutskottet efter Annika Holmstrand (c) Ordförande i barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Annika Holmstrand (c) har entledigats från sitt uppdrag. Ny ordförande i arbetsutskottet ska väljas. Begäran om entledigande BUN Barn-och utbildningsnämndens beslut Till ny ordförande i barn- och utbildningsnämndensarbetsutskottet intill mandatperiodens utgång 2014 väljs: Ulla-Britt Svensson (s), Tenvik Nygård, Årjäng Ulla-Britt Svensson Arkivarie Kommunjurist

16 16(18) 22 Dnr 2011/4.60 Begäran om entledigande som representant till styrgruppen för nya högstadieskolan samt representant i styrgruppen för ensamkommande barn efter Annika Holmstrand (c) Annika Holmstrand (c) har begärt entledigande som representant till styrgruppen för nya högstadieskolan samt representant i styrgruppen för ensamkommande barn. Begäran om entledigande Barn och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden entledigar Annika Holmstrand (c) som representant till styrgruppen för nya högstadieskolan samt representant i styrgruppen för ensamkommande barn. Annika Holmstrand Arkivarie Kommunjurist

17 17(18) 23 Dnr 2011/4.60 Val av ny representant till styrgruppen för nya högstadieskolan efter Annika Holmstrand (c) Ny representant till styrgruppen för nya högstadieskolan efter Annika Holmstrand (c) ska utses. Begäran om entledigande Barn och utbildningsnämndens beslut Till ny representant till styrgruppen för nya högstadieskolan utses: Ulla-Britt Svensson (s), Tenvik Nygård, Årjäng Ulla-Britt Svensson Arkivarie Kommunjurist

18 18(18) 24 Dnr 2011/4.60 Val av ny representant till samverkansgruppen för ensamkommande barn efter Annika Holmstrand (c) Ny representant till samverkansgruppen för ensamkommande barn efter Annika Holmstrand (c) ska utses. Begäran om entledigande Yrkande Torgny Sjögren (s) yrkar att Ulla-Britt Svensson (s) utses till ny representant för ensamkommande barn. Annika Sahlin (fp) yrkar att Therese Gustafsson (fp) utses till ny representant för ensamkommande barn. Propositionsordning Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att man utser Ulla-Britt Svensson (s) till ny representant för ensamkommande barn. Barn och utbildningsnämndens beslut Till ny representant till samverkansgruppen för ensamkommande barn utses: Ulla-Britt Svensson (s), Tenvik Nygård, Årjäng Ulla-Britt Svensson Arkivarie Kommunjurist

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden

2015-03-11 1 (9) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-03-11 1 (9) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-03-17 Kl. 08.30 Plats Närvarorätt Hälsoäventyret, Östhammar

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för lunch klockan 11:45-12:55. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gerd Olsson, ordf (S) Björn Forsling

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer