1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Inom vilken arbetar du idag? Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Vilken befattning har du idag? Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar? Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Hur fick du det jobb du har idag? Hur många anställda har det företag du arbetar på? Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Upplever du att du saknar någon kompetens/kunskap/färdighet för att ta nästa steg i din karriär? Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5 10 år? Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Bäst på kommunikation Vilket företag var bäst på kommunikation inom den privata n under 2013? Vilken offentlig verksamhet eller organisation var bäst på kommunikation under 2013? Vilket företag anser du är bäst på kommunikation i respektive bransch? Varför? Digitala kanaler Vilka digitala kanaler använder det företag/den organisation du jobbar på? För vilken typ av kommunikation används de olika kanalerna på ditt företag/din organisation? Har ditt företag/din organisation en strategi för digitala kanaler? Är den en del av den övergripande affärsplanen? Har ditt företag/ din organisation en affärsmässig strategi som inkluderar medarbetares användning av sociala medier i syfte att kommunicera företagets/organisationens budskap? Paradigmskifte I vår undersökning Nordic Executive Survey (september 2013) tyckte 70 procent av cheferna att kommunikation blivit viktigare under de senaste fem åren. Håller du med? Varför anser du att kommunikation blivit viktigare de senaste fem åren? En majoritet i samma undersökning tyckte att kommunikation integrerar med en rad andra discipliner (Affärsutveckling, IT, HR, Sälj, Ekonomi etc.) på ett mer uttalat sätt idag än tidigare. Hur påverkar det dig i ditt jobb som Specialist? Chef? Om vi antar att vi står inför det paradigmskifte som vi nämnt tidigare, hur kommer kommunikation då att organiseras tror du? Anser du att det finns tillräcklig kommunikativ kompetens i ditt företags/din organisations ledning? Hur märks det? Vilken funktion i ledningsgruppen tycker du har högst kommunikativ kompetens (förutom ev. marknads-/kommunikationschef)? Vilken person i svenskt näringsliv anser du är den bästa kommunikatören? 29 2

3 8.6 Bakgrund Är du man eller kvinna? Hur gammal är du? Vilket postnummerområde bor du i? Vilken är din högsta slutförda utbildning? Vilken huvudsaklig inriktning hade din utbildning? 32 3

4 2 Sammanfattning Denna webbenkät, som skickades till samtliga medlemmar i s kontaktnät, har besvarats av totalt personer. Syftet med undersökningen har historiskt varit att kartlägga hur kommunikatörerna ser på sin nuvarande arbetssituation, vad som är viktigt när de söker nya arbeten samt hur de ser på den framtida arbetssituationen. I 2014 års undersökning fortsätter vi med de senaste årens frågor om digitala kanaler och forskar djupare i det paradigmskifte för kommunikation som för närvarande pågår. Om respondenterna Respondenternas demografi ser ut som tidigare års undersökningar. 72 % är kvinnor, 70 % är mellan år och två tredjedelar bor i Stockholmsområdet. Andelen högskoleutbildade är något högre än senast och närmar sig 90 %. Nästan hälften av de högskoleutbildade hade kommunikation som huvudsaklig inriktning på sin utbildning. Nuvarande arbetssituation Efter en ökad andel arbetssökande i 2013 års undersökning faller den nu tillbaka till 12 % av respondenterna. Andelen tillsvidareanställda uppgår till 65 % av respondenterna och 15 % är egna företagare. Två tredjedelar arbetar inom den privata n, 27 % i den offentliga och resterande 7 % återfinns i den ideella n. En större andel av männen än kvinnorna är chefer och sitter i ledningsgruppen inom sin organisation. Det är även en större andel av de manliga respondenterna som uppger att de har ett professionellt styrelseuppdrag. Cirka en av tre arbetar i en stor organisation med mer än 1000 anställda och knappt en av tio arbetar i en mindre organisation med upp till tio anställda. Yrkesutveckling 59 % av respondenterna vill byta jobb inom det närmsta året och samtidigt uppger 39 % att de upplever sig sakna rätt kompetens eller kunskap för att kunna ta nästa steg i sin karriär. Framförallt uppger de att de saknar ledarskapskompetens. Yrken som kommer inom de närmsta 5-10 åren handlar till stor del om sociala medier och andra digitala kanaler, men även en stor mängd yrken inom analys som ska ta hand om all den information som kommer i form av data från de digitala kanalerna. Bäst på kommunikation ICA toppar fortsatt listan över företag som är bäst på kommunikation. De lever fortfarande på sin TV-reklam som de lyckats med att utveckla under flera år. Humor och tydlighet håller intresset högt. Även Skattemyndigheten behåller sin förstaplats från förra årets undersökning i kategorin offentlig verksamhet eller organisation. De har gått till att vara rådgivare istället för indrivare och har fokuserat på enkelhet och tydlighet för att underlätta vardagen för medborgare och företag. När respondenterna får ta ställning till vilket företag som är bäst på kommunikation inom specifika branscher så vinner Tele2 klart inom telekom med fåret Frank, Skanska vinner lika klart i byggbranschen tack vare emotionell reklam och att de har ett hållbarhetsfokus. Bland intresseorganisationer vinner Naturskyddsföreningen med tydlig information och hög närvaro i sociala medier och slutligen tar Volvo hem en jordskredsseger i bilbranschen med 58 % av de öppna svaren för sina uppskattade reklamfilmer. Slutligen fanns även en fråga om vilken person i svenskt näringsliv som är den bästa kommunikatören. Spridningen på förslag var stor och ingen person fick tillräckligt många röster för att vara en tydlig vinnare. Därför publiceras en lista på alla de nominerade som fick fler än fem röster i rapporten. Digitala kanaler Nästan samtliga respondenter uppger att de arbetar i en organisation som använder digitala kanaler. Framförallt är det e-post, webb och Facebook som är stora. Inom försäljning är det Webb, Appar och E-post som främst används, för varumärkesbygge finns ett flertal kanaler där Instagram, Webb och YouTube är populärast. Omvärldsbevakning utförs gärna med Twitter, YouTube och LinkedIn och den interna kommunikationen sker med Intranät, Lync och Sharepoint. Inom den sista kategorin, kundtjänst, är det framförallt E-post, Webb och Facebook som är de stora kanalerna. Kommunikationens paradigmskifte De flesta respondenter anser att vi står inför, eller redan befinner oss i, ett paradigmskifte. Kommunikationen har blivit viktigare - framförallt på grund av digitaliseringen, en ökad snabbhet, ökade förväntningar på tillgänglighet, en ökad kanalkomplexitet och en allt snabbare spridning av både företagets egen men även annan kommunikation om företaget. Kommunikationen integrerar även mer med andra discipliner än tidigare vilket påverkar kommunikatörerna i hög utsträckning. Framförallt gör ett ökat samarbete mellan olika avdelningar att kommunikatörens roll blir mer central och kommer in tidigare som ett stöd i olika processer än tidigare. 4

5 3 Bakgrund & Syfte levererar kommunikativ kompetens till näringsliv och offentlig i Norden. Företaget förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt och alla kommunicerar. grundades 1994 och i år genomförs Kommunikatören för tionde gången i Sverige och åttonde gången i Norge. Den här rapporten redovisar resultatet för Sverige. Ett återkommande syfte med undersökningen är och har varit att kartlägga hur medlemmarna i s nätverk ser på sin nuvarande arbetssituation och vad som är viktigt för dem när de söker jobb. Utöver det ställs även frågor om hur kraven förändras på arbetsmarknaden under de närmaste åren och hur det kommer att påverka dem. Slutligen innehåller undersökningen även ett fokusområde med aktuell anknytning till året som har gått. I årets undersökning har fokusområdet innehållit frågor om det paradigmskifte som för närvarande pågår med en snabb teknikutveckling som driver en omvälvande förändring i hur vi kommunicerar och hur kommunikationsarbetet bedrivs i företag och organisationer. 4 Målgrupp Målgrupp för studien är samtliga medlemmar som finns i s kontaktnät. Detta innehåller personer, som själva har registrerat sina uppgifter sedan företaget startade Upplägg & Genomförande Den 15 januari skickades enkäten via e-post till medlemmarna i kontaktnätet. Tre påminnelser gick ut till dem som inte svarat på första utskicket. De skickades den 21, 24 samt 28 januari. Svar inkomna fram till och med den 31 januari har analyserats. Precis som föregående år användes även en länk som lade ut på sin hemsida och postade på sin Facebooksida. De som inte hade fått en inbjudan via e-post till enkäten kunde ändå svara på den genom att klicka på länken. Totalt bestod enkäten av 36 frågor. Det var dock få som fick alla frågor, en stor del var följdfrågor som respondenterna fick beroende på vilka svar de tidigare lämnat. 6 Svarsfrekvens Enkäten skickades ut till personer med giltig e-postadress av dessa var ej kontaktbara vilket reducerar nettourvalet till personer. Enkäten besvarades av personer från s kontaktnät (svarsfrekvens: 11,9 %) och utöver det kom 364 svar in från länken som var utlagd på s hemsida. Totalt besvarades enkäten därmed av respondenter. 5

6 7 Resultatredovisning Resultaten redovisas med totalsiffror samt med uppdelning på nedanstående undergrupper i de fall där stora skillnader återfinns mellan grupperna. Det är sedan 2009 endast små förändringar inom undergrupperna. Respondenter Antal Procent Samtliga 100% Kön Män % Kvinnor % Ålder år % år % år % år % 61 år eller äldre 49 2% Arbetar inom Privat % Offentlig % Ideell 193 7% Befattning Specialist % Chef % Antal anställda 1-5 st 100 4% 6-10 st 107 5% st % st % st % Fler än 1000 st % Postnummerområde % % % % % % % Anställningsform idag Tillsvidareanställning % Tidsbegränsad % Egen företagare % Arbetssökande % Studerande 63 2% Skulle vilja byta jobb inom det närmaste året Ja % Nej % 6

7 8 Undersökningens resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten för varje fråga i undersökningen. 8.1 Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Alla Män Kvinnor Tillsvidareanställning (Fast) 65% 62% 67% Tidsbegränsad anställning (Vikariat, Projekt etc.) 12% 10% 13% Egen företagare 15% 22% 13% Arbetssökande 12% 14% 12% Studerande 2% 2% 2% 2013 års nedgång i tillsvidareanställda och uppgång i arbetssökande bröts tvärt av i och med 2014 års undersökning. I år ökar andelen tillsvidareanställda från 63 % till 65 % och andelen arbetssökande går ner från 16 % till 12 %. Andelen tidsbegränsat anställda och studerande är oförändrat jämfört med föregående år medan egenföretagare minskar från 17 % till 15 %. Andelen tillsvidareanställda är allra högst bland de som är mellan år och oftast har lämnat studierna bakom sig. Där är 75 % tillsvidareanställda, medan de som är över 60 år bara har 38 % tillsvidareanställda och istället är nästan hälften egenföretagare. Anställda inom offentlig har den högsta andelen tidsbegränsat anställda, 21 %, tillsammans med de som arbetar i ett företag med 1-5 anställda (28 %). Det är också något mer vanligt med en tidsbegränsad anställning bland de som vill byta jobb inom det närmaste året. Egenföretagare verkar vara relativt nöjda med sin situation i och med att de utgör en högre andel bland de som inte vill byta jobb inom det närmsta året (20 %). Bland chefer är 81 % tillsvidareanställda, att jämföra med 71 % bland specialister som istället har en högre andel (16 %) tidsbegränsat anställda. 7

8 8.1.2 Inom vilken arbetar du idag? Alla Män Kvinnor Privat 66% 72% 64% Offentlig 27% 21% 29% Ideell 7% 7% 7% Förändringarna från 2010 och framåt är ytterst marginella med små förändringar mellan åren. Jämfört med 2013 är det en något lägre andel som arbetar inom privat, vilket vägs upp av motsvarande ökning i den offentliga n. Yngre respondenter arbetar i högre utsträckning i privat medan andelen som arbetar inom offentlig ökar med ålder. Detsamma gäller för företagsstorlek där det är 46 % av respondenterna från organisationer med fler än 1000 anställda som arbetar inom offentlig. Den ideella n är vanligast bland respondenter från organisationer med färre än 50 anställda. Chefer arbetar i hög utsträckning inom den privata n medan specialisterna oftare återfinns inom den offentliga n. Respondenter med tidsbegränsad anställning arbetar också oftare inom offentlig (41 %) medan egenföretagare till 85 % jobbar i den privata n. 8

9 8.1.3 Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Alla Män Kvinnor Myndighet/Stat/Kommun 15% 12% 16% Reklam/PR/Information 13% 17% 12% Konsult/Tjänsteföretag 9% 12% 8% IT/Telekom 6% 6% 6% Media/Förlag 6% 7% 5% Bank/Finans/Försäkring 5% 5% 5% Utbildning/Forskning 5% 4% 5% Fackförbund/Intresseorganisation/Branschorganisation 4% 4% 4% Detaljhandel/E-handel 4% 4% 4% Hälso/Sjukvård/Landsting 4% 2% 4% Bygg/Anläggning/Fastigheter 4% 3% 4% Ideell organisation 3% 3% 3% Tillverkningsindustri 3% 3% 2% Konsumentvaror/Drycker/Tobak 2% 2% 2% Transport/Spedition 2% 2% 2% Kraft/Energi 2% 1% 2% Kultur 2% 1% 2% Läkemedel/Medicin/Kemi 2% 2% 1% Resor/Flyg 1% 1% 1% Elektronik/Teknik 1% 2% 1% Restaurang/Hotell/Turism 1% 1% 2% Kläder/Design/Konfektion 1% 0% 1% Spel/Lotteri 1% 1% 1% Miljö 0% 0% 0% Gruv/Stål/Metall 0% 0% 0% Skog/Massa/Papper 0% 0% 0% Gaming (dataspel/onlinespel) 0% 0% 0% Annan bransch 5% 5% 6% För första gången någonsin går Myndighet/Stat/ Kommun upp som den största branschen bland respondenterna efter att alltid ha legat tvåa bakom Reklam/PR/ Information. Förändringarna längre ner på listan är små men den främsta klättraren är branschen Detaljhandel som i 2014 års undersökning utökats till att även omfatta E-handel och därmed går från plats 12 till plats 9. Några branscher med tydliga könsskillnader återfinns i tabellen. Jobb inom myndigheter och hälso- och sjukvård samlar en större andel av kvinnorna medan männen har högre andelar i reklam- och mediabranscherna samt bland konsultföretagen. De yngsta respondenterna arbetar i högre utsträckning med Reklam/PR/Information medan äldre respondenter har högre andelar inom Konsult/Tjänsteföretag samt inom Utbildning/Forskning. Specialister har i stort sett samma mönster som totalen, men bland cheferna är det inte samma övervikt för de två toppbranscherna. De är vanligast även bland chefer men tabellen är överlag jämnare. IT/Telekom är den största branschen bland chefer, med drygt 9 % av respondenterna. Reklam/PR och ideella organisationer är relativt sett stora branscher för företag med upp till 50 anställda och därefter tar Myndighet/Stat/Kommun över som huvudbransch. 5 % av respondenterna har angett Annan bransch och då också fått möjligheten att skriva vilken. Det är som vanligt en stor blandning men återkommande svar är exempelvis Bil-/ fordonsbranschen, Politiska partier, Event, Säkerhet samt Försvarsindustrin. 9

10 8.1.4 Vilken befattning har du idag? Alla Män Kvinnor Specialist 78% 74% 79% Chef 22% 26% 21% Andelen chefer är fortsatt något högre bland män än kvinnor, precis som tidigare år. Andelen ökar i takt med stigande ålder samt är högre bland respondenter från den privata n än bland de från offentlig eller ideell. Andelen chefer är högst bland respondenter som arbetar på mellanstora företag (11-50 anställda, 23 % samt anställda 28 %) och i den privata n (25 %). Bland tillsvidareanställda är 25 % chefer och bland tidsbegränsat anställda 8 %. 10

11 8.1.5 Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar? Alla Män Kvinnor Ja 64% 71% 61% Nej 36% 29% 39% De som angav att de var chefer fick även svara på frågan om de sitter i ledningsgruppen på det företag de arbetar på. 64 % av cheferna gör detta, vilket är en uppgång från 2013 års 60 %. Ökningen är dock klart kraftigare bland manliga respondenter där nu 71 % anger att de sitter i ledningsgruppen, jämfört med 61 % bland kvinnorna. Motsvarande siffror föregående år var 62 % och 59 %. Andelen som sitter i ledningsgruppen ökar med stigande ålder på respondenterna. Sett till er så är den högst i den ideella n (78 %) och lägst i den privata n (62 %). Andelen minskar med en ökande storlek på organisationen, upp till 200 anställda. Därefter är det ca 50 % av cheferna som sitter i ledningsgruppen Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Alla Män Kvinnor Ja 11% 17% 10% Nej 89% 83% 91% Sedan 2013 har det inte skett några förändringar på totalnivå. Det är fortfarande 11 % av respondenterna som har ett professionellt styrelseuppdrag. Bland kvinnor har andelen ökat från 9 % till 10 %. vanligt förekommande bland respondenter som arbetar inom den ideella n (16 %) men allra vanligast är det bland egna företagare där det är 23 % som har ett professionellt styrelseuppdrag. Andelen ökar med stigande ålder och minskar ju större organisation respondenten arbetar i. Det är något mer 11

12 8.1.7 Hur fick du det jobb du har idag? Alla Män Kvinnor Platsannons/Internet 21% 17% 22% Privata kontakter 13% 14% 12% Headhuntad direkt av arbetsgivare 10% 10% 10% Professionella kontakter 10% 11% 9% Startade eget företag 9% 12% 8% Internrekrytering 7% 4% 8% Rekryteringsföretag/Headhunter 6% 7% 6% Platsannons/Print 5% 4% 5% Bemanningsföretag 4% 4% 4% Arbetsförmedlingen 3% 3% 3% Spontanansökan 3% 3% 3% Praktik 1% 1% 1% LinkedIn 1% 1% 1% Traineeprogram 0% 1% 0% Twitter 0% 1% 0% Facebook 0% 0% 0% Annat sätt 2% 2% 3% Platsannons på internet ligger i topp precis som tidigare år. Privata kontakter fortsätter att ligga på en andraplats och därefter kommer det nya alternativet Headhuntad direkt av arbetsgivare som med några decimaler tar tredjeplatsen från Professionella kontakter. Därefter syns inga stora förändringar. Andelen som svarat Annat har dock minskat från 4 % till 2 %. Bland de svaren återfinns nu öppna svar som egentligen passar in bland de fasta alternativ som erbjöds, exempelvis egenföretagare och headhunting av arbetsgivare. Några angav dock att de sett en annons på företagets egen hemsida. Platsannonser på internet är vanligast för respondenter upp till 40 år, därefter sjunker det alternativet till förmån för privata och professionella kontakter, samt att starta eget. Även Platsannons i print når högre andelar bland de som är över 40. Inom offentlig och ideell är Platsannonser på internet väldigt vanligt medan det bland respondenter från den privata n är vanligt att starta eget. Kontakter av olika slag är ett vanligt sätt att få jobb både inom privat och ideell men inte lika vanligt förekommande inom offentlig. Chefer blir headhuntade, antingen direkt av arbetsgivaren eller genom ett rekryteringsföretag/headhunter. Betydelsen av kontakter minskar med stigande organisationsstorlek och istället ökar alternativ som rekryteringsföretag samt internrekrytering. 12

13 8.1.8 Hur många anställda har det företag du arbetar på? Alla Män Kvinnor 1-5 st 4% 5% 4% 6-10 st 5% 5% 4% 11-50st 18% 21% 17% st 20% 19% 20% st 20% 21% 20% Fler än 1000 st 33% 30% 34% Cirka en tredjedel av respondenterna arbetar i organisationer med fler än 1000 anställda. Överlag är det en klar övervikt på att respondenterna arbetar i stora organisationer då mindre än 10 % av dem arbetar i småföretag med upp till 10 anställda. Mönstret är likadant för kvinnor och män, det är bara ytterligare något högre andel bland kvinnor som arbetar inom stora organisationer. Mönstret är i det närmaste exakt likadant från 2013, med bara någon procentenhets skillnad för olika alternativ. Andelen som arbetar i stora organisationer ökar med stigande ålder. I den offentliga n är det allra vanligast där 50 % av respondenterna återfinns på arbetsplatser med fler än 1000 anställda. Inom den ideella n är det vanligare med mindre företag där 18 % finns på arbetsplatser med upp till 10 anställda och ytterligare 34 % på arbetsplatser med anställda. 13

14 8.2 Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Alla Män Kvinnor Ja 59% 62% 58% Nej 41% 38% 42% 2013 upplevde vi i resultaten ett kraftigt uppsving i andelen som ville byta jobb inom det närmaste året från 61 % 2012 till 71 % I årets undersökning ser vi dock en tillbakagång till 59 % vilket ligger i linje med tidigare års nivåer. Det finns ingen tydlig skillnad baserat på kön eller ålder. Det finns indikationer på att de som idag är anställda på mindre företag i högre utsträckning vill byta jobb. Bland de som arbetar inom offentlig är det en lägre andel (55 %) som vill byta jobb det närmsta året. De som har en tidsbegränsad anställning är också något mer benägna att byta (66 %) medan de som är egenföretagare verkar vara mest nöjda med tillvaron då det bara är 50 % som vill byta vilket är i nivå med 2012 års resultat. 14

15 8.2.2 Upplever du att du saknar någon kompetens/kunskap/färdighet för att ta nästa steg i din karriär? Alla Män Kvinnor Ja 39% 33% 41% Nej 45% 52% 42% Vet ej 16% 15% 17% Nästan 40 % av respondenterna anser att de saknar något för att kunna ta nästa steg i sin karriär. Bland kvinnor är andelen högre än bland män. Rent naturligt minskar andelen med en stigande ålder bland respondenterna. Bland specialister är andelen 44 %, att jämföra med 28 % bland chefer, som då förmodligen i större utsträckning anser att de redan börjat ta ytterligare steg i sin karriär. Andelen är även något högre bland de som arbetar inom ideell (44 %). De respondenter som har en tidsbegränsad anställning svarar även de i högre utsträckning jakande på frågan (45 %). Det gick även att lämna en kommentar på frågan där respondenterna kunde specificera vilken typ av kompetens det är de saknar. Det var 1082 respondenter som lämnade en kommentar. Det är tydligt att svaret i stor utsträckning är individuellt beroende på bransch, vilken riktning respondenten vill gå och inte minst på hur omvärlden förändras. Några svar återkom dock oftare än andra och framförallt handlar det om att många respondenter upplever att de saknar kompetens inom ledarskap. De efterlyser mer ledarskapsutbildningar och information om vad som förväntas av dem inom personalansvarsfrågor. Andra stora områden är ekonomikunskap/ budgetansvar, försäljningskunskap och mer generell arbetslivserfarenhet. Ett ganska brett område verkar även vara allt som handlar om digital kommunikation och digitala medier. Där saknade några respondenter kunskaper om digital design och marknadskommunikation medan andra mer efterlyste kunskaper kring vilka strategier som är bäst inom digitala/ sociala medier. Inte fullt lika frekvent återkommande var områden som juridik, projektledning, kunskaper inom specifika programvaror samt webbprogrammering/-design. 15

16 8.2.3 Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5-10 år? 1674 personer svarade på frågan (exklusive de som svarat Vet ej, Inga eller motsvarande) och det är som vanligt en rik flora av nya yrken och titlar som kreerats. Sociala medier fortsätter att vara den stora idékällan till nya yrken. Dels kommer det att behövas fler specialister och experter inom separata medier (Twitterredaktörer, YouTube Managers, Instagramredaktörer, Facebookspecialister osv.) men även generalisterna inom sociala medier ökar i form av Social Media Kurator/Expert/Bevakare/Strateg med flera. Förutom det sias det också om att det behövs fler chefsroller för att hålla ihop kommunikationen när den blir ännu mer variationsrik. Content Managers och kanalkoordinatorer blir därför vanligare. En del respondenter hade ett något bredare perspektiv än bara sociala medier och hittade behov av allroundkommunikatörer, appspecialister, digitala kommunikatörer/strateger, kommunikationscoacher, 3D-printspecialister och konverteringsspecialister. Att relationen till kunden har blivit viktigare för företagen att fokusera på än tidigare bevisas av floran titlar som kommer inom den genren; Relationsbyggare /-expert /-kommunikatör /-strateg /-ledare. Analytikerrollerna som började visa sig i förra årets undersökning fortsätter som en stark trend det här året. Alla former av digitala kanaler ger upphov till en mängd data som företag kan analysera och omsätta i actions för att bli än mer träffsäkra. Det kommer att krävas en hel stab av datastatistiker, Big Data Specialists, Data Mining-analytiker samt kundoch målgruppsanalytiker för att hitta och följa alla trender som kommer att gå att få fram i den uppsjö av data som blir tillgänglig. 16

17 8.2.4 Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Alla Män Kvinnor Professionella kontakter 56% 54% 57% Privata kontakter 43% 45% 42% Rekryteringsföretag/Headhunter 32% 34% 31% Headhuntad direkt av arbetsgivare 21% 26% 19% Platsannons/Internet 20% 17% 21% LinkedIn 18% 16% 19% Spontanansökan 12% 10% 13% Starta eget företag 8% 8% 8% Bemanningsföretag 8% 8% 8% Internrekrytering 7% 6% 8% Arbetsförmedlingen 3% 3% 3% Praktik 2% 2% 2% Twitter 2% 2% 2% Platsannons/Print 1% 2% 1% Traineeprogram 1% 1% 1% Facebook 1% 0% 1% Annat sätt, vilket: 2% 1% 2% Professionella kontakter fortsätter att minska i respondenternas upplevda betydelse för att hitta ett nytt jobb. Efter toppnoteringen på 66 % 2012 har alternativet halkat till 56 % men behåller alltjämt förstaplatsen. Även Privata kontakter tappar från 49 % till 43 % och Rekryteringsföretag från 48 % till 32 %. På fjärde plats återfinns ett av årets nya alternativ, Headhuntad direkt av arbetsgivare, som 21% av respondenterna anser är ett bra sätt att hitta ett nytt jobb. Andra förändringar som är intressanta att notera är LinkedIns ökning från 13 % till 18 % och Internrekryteringens minskning från 12 % till 7 %. Det är, precis som tidigare, små skillnader mellan könen. En av de större återfinns i Headhuntad direkt av arbetsgivare som verkar vara en klart mer framkomlig väg för män än för kvinnor. Kvinnor har istället något högre andelar som anser att Platsannonser på internet, LinkedIn och Spontanansökningar är bra vägar. Platsannonser på internet, spontanansökningar och internrekrytering är alternativ som yngre respondenter tror på i högre utsträckning än äldre. Chefer litar till rekryteringsföretag medan specialister tror mer på privata kontakter och platsannonser på internet. Tidsbegränsat anställda litar till privata kontakter medan tillsvidareanställda är mer inne på rekryteringsföretag och headhunters. 17

18 8.3 Bäst på kommunikation Vilket företag var bäst på kommunikation inom den privata n under 2013? ICA 20% AB Volvo 12% IKEA 8% H&M 3% Tele2 3% Alla Det har skett en del förändringar i toppen jämfört med föregående års lista. ICA är fortfarande den klara ettan och ökar från 13 % av rösterna 2013 till 20 % i årets undersökning. Det är fortfarande framförallt deras TV-reklam som tar företaget till dessa nivåer. De utvecklar fortfarande konceptet och har en konsekvent kommunikation i flera kanaler. Att jobba med humor och tydlighet har gjort att de lyckas hålla intresset högt hos allmänheten och fortsätter att skapa positiva associationer till varumärket. Volvo är däremot ny på andraplatsen och stiger från 3 % förra året till 12 % av rösterna i år. Det är framförallt The Epic Split med Van Damme som företaget får beröm för. Att de vågade satsa så mycket på en film som de enbart släppte på YouTube visade sig vara helt rätt väg att gå. Närmare 70 miljoner visningar får anses vara en lyckad viral kampanj. IKEA har i år intagit tredjeplatsen efter att ha blivit nerputtad av Volvo. Andelen röster är ungefär densamma som föregående år. De får beröm för hur de hanterade hästköttskandalen och att de i övrigt har en enkel och tydlig kommunikation där de visar på problem i vardagen som de kan lösa. 18

19 8.3.2 Vilket företag var bäst på kommunikation inom den offentliga n under 2013? Skatteverket 14% Systembolaget 6% Försäkringskassan 6% Försvarsmakten 6% Stockholms stad 3% Alla Skatteverket intar även 2014 förstaplatsen i kategorin. Det är fortfarande deras arbete med att förändra imagen av myndigheten som sätter avtryck i undersökningen. De har gått från att vara indrivare till att vara rådgivare och upplevs nu mer som en myndighet som underlättar för medborgarna. De fokuserar på enkelhet och en bra kundservice och har även anpassat sin hemsida och gjort den mer lättnavigerad. De får även beröm för att vara tydliga och tjänstvilliga mot småföretagare vilket kraftigt underlättar den gruppens vardag. Systembolaget intar i år andraplatsen och har gått upp från femte plats förra året. De lyckas hålla en bra balans mellan sina dubbla uppdrag och får beröm dels för sin IQ-kampanj, om att inte köpa ut till minderåriga, men även för att de har lyckats få svenska folket att i högre grad uppskatta deras servicenivå, kunskapsnivå och bra utbud av varor, istället för att fokusera på att det är ett monopol. Trean i kategorin är även detta år Försäkringskassan. De följer i Skatteverkets fotspår och har under 2013 fortsatt arbetet med att förnya sig och bli mer lättillgängliga. De har släppt nya appar, arbetar aktivt med sin Facebooksida och är enkla att nå via telefon där man blir trevligt bemött och får professionell service. 19

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

LIVSKRAFTIGA FORETAG

LIVSKRAFTIGA FORETAG 1 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET 2 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år

Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år 2012 Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år Charlotte Norrman, IEI Christer Johansson, IBL Linköpings Universitet Mars 2012 Innehåll FÖRORD... 2 INLEDNING... 3 METOD... 4 URVAL AV REGIONER

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer