1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Inom vilken arbetar du idag? Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Vilken befattning har du idag? Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar? Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Hur fick du det jobb du har idag? Hur många anställda har det företag du arbetar på? Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Upplever du att du saknar någon kompetens/kunskap/färdighet för att ta nästa steg i din karriär? Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5 10 år? Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Bäst på kommunikation Vilket företag var bäst på kommunikation inom den privata n under 2013? Vilken offentlig verksamhet eller organisation var bäst på kommunikation under 2013? Vilket företag anser du är bäst på kommunikation i respektive bransch? Varför? Digitala kanaler Vilka digitala kanaler använder det företag/den organisation du jobbar på? För vilken typ av kommunikation används de olika kanalerna på ditt företag/din organisation? Har ditt företag/din organisation en strategi för digitala kanaler? Är den en del av den övergripande affärsplanen? Har ditt företag/ din organisation en affärsmässig strategi som inkluderar medarbetares användning av sociala medier i syfte att kommunicera företagets/organisationens budskap? Paradigmskifte I vår undersökning Nordic Executive Survey (september 2013) tyckte 70 procent av cheferna att kommunikation blivit viktigare under de senaste fem åren. Håller du med? Varför anser du att kommunikation blivit viktigare de senaste fem åren? En majoritet i samma undersökning tyckte att kommunikation integrerar med en rad andra discipliner (Affärsutveckling, IT, HR, Sälj, Ekonomi etc.) på ett mer uttalat sätt idag än tidigare. Hur påverkar det dig i ditt jobb som Specialist? Chef? Om vi antar att vi står inför det paradigmskifte som vi nämnt tidigare, hur kommer kommunikation då att organiseras tror du? Anser du att det finns tillräcklig kommunikativ kompetens i ditt företags/din organisations ledning? Hur märks det? Vilken funktion i ledningsgruppen tycker du har högst kommunikativ kompetens (förutom ev. marknads-/kommunikationschef)? Vilken person i svenskt näringsliv anser du är den bästa kommunikatören? 29 2

3 8.6 Bakgrund Är du man eller kvinna? Hur gammal är du? Vilket postnummerområde bor du i? Vilken är din högsta slutförda utbildning? Vilken huvudsaklig inriktning hade din utbildning? 32 3

4 2 Sammanfattning Denna webbenkät, som skickades till samtliga medlemmar i s kontaktnät, har besvarats av totalt personer. Syftet med undersökningen har historiskt varit att kartlägga hur kommunikatörerna ser på sin nuvarande arbetssituation, vad som är viktigt när de söker nya arbeten samt hur de ser på den framtida arbetssituationen. I 2014 års undersökning fortsätter vi med de senaste årens frågor om digitala kanaler och forskar djupare i det paradigmskifte för kommunikation som för närvarande pågår. Om respondenterna Respondenternas demografi ser ut som tidigare års undersökningar. 72 % är kvinnor, 70 % är mellan år och två tredjedelar bor i Stockholmsområdet. Andelen högskoleutbildade är något högre än senast och närmar sig 90 %. Nästan hälften av de högskoleutbildade hade kommunikation som huvudsaklig inriktning på sin utbildning. Nuvarande arbetssituation Efter en ökad andel arbetssökande i 2013 års undersökning faller den nu tillbaka till 12 % av respondenterna. Andelen tillsvidareanställda uppgår till 65 % av respondenterna och 15 % är egna företagare. Två tredjedelar arbetar inom den privata n, 27 % i den offentliga och resterande 7 % återfinns i den ideella n. En större andel av männen än kvinnorna är chefer och sitter i ledningsgruppen inom sin organisation. Det är även en större andel av de manliga respondenterna som uppger att de har ett professionellt styrelseuppdrag. Cirka en av tre arbetar i en stor organisation med mer än 1000 anställda och knappt en av tio arbetar i en mindre organisation med upp till tio anställda. Yrkesutveckling 59 % av respondenterna vill byta jobb inom det närmsta året och samtidigt uppger 39 % att de upplever sig sakna rätt kompetens eller kunskap för att kunna ta nästa steg i sin karriär. Framförallt uppger de att de saknar ledarskapskompetens. Yrken som kommer inom de närmsta 5-10 åren handlar till stor del om sociala medier och andra digitala kanaler, men även en stor mängd yrken inom analys som ska ta hand om all den information som kommer i form av data från de digitala kanalerna. Bäst på kommunikation ICA toppar fortsatt listan över företag som är bäst på kommunikation. De lever fortfarande på sin TV-reklam som de lyckats med att utveckla under flera år. Humor och tydlighet håller intresset högt. Även Skattemyndigheten behåller sin förstaplats från förra årets undersökning i kategorin offentlig verksamhet eller organisation. De har gått till att vara rådgivare istället för indrivare och har fokuserat på enkelhet och tydlighet för att underlätta vardagen för medborgare och företag. När respondenterna får ta ställning till vilket företag som är bäst på kommunikation inom specifika branscher så vinner Tele2 klart inom telekom med fåret Frank, Skanska vinner lika klart i byggbranschen tack vare emotionell reklam och att de har ett hållbarhetsfokus. Bland intresseorganisationer vinner Naturskyddsföreningen med tydlig information och hög närvaro i sociala medier och slutligen tar Volvo hem en jordskredsseger i bilbranschen med 58 % av de öppna svaren för sina uppskattade reklamfilmer. Slutligen fanns även en fråga om vilken person i svenskt näringsliv som är den bästa kommunikatören. Spridningen på förslag var stor och ingen person fick tillräckligt många röster för att vara en tydlig vinnare. Därför publiceras en lista på alla de nominerade som fick fler än fem röster i rapporten. Digitala kanaler Nästan samtliga respondenter uppger att de arbetar i en organisation som använder digitala kanaler. Framförallt är det e-post, webb och Facebook som är stora. Inom försäljning är det Webb, Appar och E-post som främst används, för varumärkesbygge finns ett flertal kanaler där Instagram, Webb och YouTube är populärast. Omvärldsbevakning utförs gärna med Twitter, YouTube och LinkedIn och den interna kommunikationen sker med Intranät, Lync och Sharepoint. Inom den sista kategorin, kundtjänst, är det framförallt E-post, Webb och Facebook som är de stora kanalerna. Kommunikationens paradigmskifte De flesta respondenter anser att vi står inför, eller redan befinner oss i, ett paradigmskifte. Kommunikationen har blivit viktigare - framförallt på grund av digitaliseringen, en ökad snabbhet, ökade förväntningar på tillgänglighet, en ökad kanalkomplexitet och en allt snabbare spridning av både företagets egen men även annan kommunikation om företaget. Kommunikationen integrerar även mer med andra discipliner än tidigare vilket påverkar kommunikatörerna i hög utsträckning. Framförallt gör ett ökat samarbete mellan olika avdelningar att kommunikatörens roll blir mer central och kommer in tidigare som ett stöd i olika processer än tidigare. 4

5 3 Bakgrund & Syfte levererar kommunikativ kompetens till näringsliv och offentlig i Norden. Företaget förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt och alla kommunicerar. grundades 1994 och i år genomförs Kommunikatören för tionde gången i Sverige och åttonde gången i Norge. Den här rapporten redovisar resultatet för Sverige. Ett återkommande syfte med undersökningen är och har varit att kartlägga hur medlemmarna i s nätverk ser på sin nuvarande arbetssituation och vad som är viktigt för dem när de söker jobb. Utöver det ställs även frågor om hur kraven förändras på arbetsmarknaden under de närmaste åren och hur det kommer att påverka dem. Slutligen innehåller undersökningen även ett fokusområde med aktuell anknytning till året som har gått. I årets undersökning har fokusområdet innehållit frågor om det paradigmskifte som för närvarande pågår med en snabb teknikutveckling som driver en omvälvande förändring i hur vi kommunicerar och hur kommunikationsarbetet bedrivs i företag och organisationer. 4 Målgrupp Målgrupp för studien är samtliga medlemmar som finns i s kontaktnät. Detta innehåller personer, som själva har registrerat sina uppgifter sedan företaget startade Upplägg & Genomförande Den 15 januari skickades enkäten via e-post till medlemmarna i kontaktnätet. Tre påminnelser gick ut till dem som inte svarat på första utskicket. De skickades den 21, 24 samt 28 januari. Svar inkomna fram till och med den 31 januari har analyserats. Precis som föregående år användes även en länk som lade ut på sin hemsida och postade på sin Facebooksida. De som inte hade fått en inbjudan via e-post till enkäten kunde ändå svara på den genom att klicka på länken. Totalt bestod enkäten av 36 frågor. Det var dock få som fick alla frågor, en stor del var följdfrågor som respondenterna fick beroende på vilka svar de tidigare lämnat. 6 Svarsfrekvens Enkäten skickades ut till personer med giltig e-postadress av dessa var ej kontaktbara vilket reducerar nettourvalet till personer. Enkäten besvarades av personer från s kontaktnät (svarsfrekvens: 11,9 %) och utöver det kom 364 svar in från länken som var utlagd på s hemsida. Totalt besvarades enkäten därmed av respondenter. 5

6 7 Resultatredovisning Resultaten redovisas med totalsiffror samt med uppdelning på nedanstående undergrupper i de fall där stora skillnader återfinns mellan grupperna. Det är sedan 2009 endast små förändringar inom undergrupperna. Respondenter Antal Procent Samtliga 100% Kön Män % Kvinnor % Ålder år % år % år % år % 61 år eller äldre 49 2% Arbetar inom Privat % Offentlig % Ideell 193 7% Befattning Specialist % Chef % Antal anställda 1-5 st 100 4% 6-10 st 107 5% st % st % st % Fler än 1000 st % Postnummerområde % % % % % % % Anställningsform idag Tillsvidareanställning % Tidsbegränsad % Egen företagare % Arbetssökande % Studerande 63 2% Skulle vilja byta jobb inom det närmaste året Ja % Nej % 6

7 8 Undersökningens resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten för varje fråga i undersökningen. 8.1 Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Alla Män Kvinnor Tillsvidareanställning (Fast) 65% 62% 67% Tidsbegränsad anställning (Vikariat, Projekt etc.) 12% 10% 13% Egen företagare 15% 22% 13% Arbetssökande 12% 14% 12% Studerande 2% 2% 2% 2013 års nedgång i tillsvidareanställda och uppgång i arbetssökande bröts tvärt av i och med 2014 års undersökning. I år ökar andelen tillsvidareanställda från 63 % till 65 % och andelen arbetssökande går ner från 16 % till 12 %. Andelen tidsbegränsat anställda och studerande är oförändrat jämfört med föregående år medan egenföretagare minskar från 17 % till 15 %. Andelen tillsvidareanställda är allra högst bland de som är mellan år och oftast har lämnat studierna bakom sig. Där är 75 % tillsvidareanställda, medan de som är över 60 år bara har 38 % tillsvidareanställda och istället är nästan hälften egenföretagare. Anställda inom offentlig har den högsta andelen tidsbegränsat anställda, 21 %, tillsammans med de som arbetar i ett företag med 1-5 anställda (28 %). Det är också något mer vanligt med en tidsbegränsad anställning bland de som vill byta jobb inom det närmaste året. Egenföretagare verkar vara relativt nöjda med sin situation i och med att de utgör en högre andel bland de som inte vill byta jobb inom det närmsta året (20 %). Bland chefer är 81 % tillsvidareanställda, att jämföra med 71 % bland specialister som istället har en högre andel (16 %) tidsbegränsat anställda. 7

8 8.1.2 Inom vilken arbetar du idag? Alla Män Kvinnor Privat 66% 72% 64% Offentlig 27% 21% 29% Ideell 7% 7% 7% Förändringarna från 2010 och framåt är ytterst marginella med små förändringar mellan åren. Jämfört med 2013 är det en något lägre andel som arbetar inom privat, vilket vägs upp av motsvarande ökning i den offentliga n. Yngre respondenter arbetar i högre utsträckning i privat medan andelen som arbetar inom offentlig ökar med ålder. Detsamma gäller för företagsstorlek där det är 46 % av respondenterna från organisationer med fler än 1000 anställda som arbetar inom offentlig. Den ideella n är vanligast bland respondenter från organisationer med färre än 50 anställda. Chefer arbetar i hög utsträckning inom den privata n medan specialisterna oftare återfinns inom den offentliga n. Respondenter med tidsbegränsad anställning arbetar också oftare inom offentlig (41 %) medan egenföretagare till 85 % jobbar i den privata n. 8

9 8.1.3 Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Alla Män Kvinnor Myndighet/Stat/Kommun 15% 12% 16% Reklam/PR/Information 13% 17% 12% Konsult/Tjänsteföretag 9% 12% 8% IT/Telekom 6% 6% 6% Media/Förlag 6% 7% 5% Bank/Finans/Försäkring 5% 5% 5% Utbildning/Forskning 5% 4% 5% Fackförbund/Intresseorganisation/Branschorganisation 4% 4% 4% Detaljhandel/E-handel 4% 4% 4% Hälso/Sjukvård/Landsting 4% 2% 4% Bygg/Anläggning/Fastigheter 4% 3% 4% Ideell organisation 3% 3% 3% Tillverkningsindustri 3% 3% 2% Konsumentvaror/Drycker/Tobak 2% 2% 2% Transport/Spedition 2% 2% 2% Kraft/Energi 2% 1% 2% Kultur 2% 1% 2% Läkemedel/Medicin/Kemi 2% 2% 1% Resor/Flyg 1% 1% 1% Elektronik/Teknik 1% 2% 1% Restaurang/Hotell/Turism 1% 1% 2% Kläder/Design/Konfektion 1% 0% 1% Spel/Lotteri 1% 1% 1% Miljö 0% 0% 0% Gruv/Stål/Metall 0% 0% 0% Skog/Massa/Papper 0% 0% 0% Gaming (dataspel/onlinespel) 0% 0% 0% Annan bransch 5% 5% 6% För första gången någonsin går Myndighet/Stat/ Kommun upp som den största branschen bland respondenterna efter att alltid ha legat tvåa bakom Reklam/PR/ Information. Förändringarna längre ner på listan är små men den främsta klättraren är branschen Detaljhandel som i 2014 års undersökning utökats till att även omfatta E-handel och därmed går från plats 12 till plats 9. Några branscher med tydliga könsskillnader återfinns i tabellen. Jobb inom myndigheter och hälso- och sjukvård samlar en större andel av kvinnorna medan männen har högre andelar i reklam- och mediabranscherna samt bland konsultföretagen. De yngsta respondenterna arbetar i högre utsträckning med Reklam/PR/Information medan äldre respondenter har högre andelar inom Konsult/Tjänsteföretag samt inom Utbildning/Forskning. Specialister har i stort sett samma mönster som totalen, men bland cheferna är det inte samma övervikt för de två toppbranscherna. De är vanligast även bland chefer men tabellen är överlag jämnare. IT/Telekom är den största branschen bland chefer, med drygt 9 % av respondenterna. Reklam/PR och ideella organisationer är relativt sett stora branscher för företag med upp till 50 anställda och därefter tar Myndighet/Stat/Kommun över som huvudbransch. 5 % av respondenterna har angett Annan bransch och då också fått möjligheten att skriva vilken. Det är som vanligt en stor blandning men återkommande svar är exempelvis Bil-/ fordonsbranschen, Politiska partier, Event, Säkerhet samt Försvarsindustrin. 9

10 8.1.4 Vilken befattning har du idag? Alla Män Kvinnor Specialist 78% 74% 79% Chef 22% 26% 21% Andelen chefer är fortsatt något högre bland män än kvinnor, precis som tidigare år. Andelen ökar i takt med stigande ålder samt är högre bland respondenter från den privata n än bland de från offentlig eller ideell. Andelen chefer är högst bland respondenter som arbetar på mellanstora företag (11-50 anställda, 23 % samt anställda 28 %) och i den privata n (25 %). Bland tillsvidareanställda är 25 % chefer och bland tidsbegränsat anställda 8 %. 10

11 8.1.5 Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar? Alla Män Kvinnor Ja 64% 71% 61% Nej 36% 29% 39% De som angav att de var chefer fick även svara på frågan om de sitter i ledningsgruppen på det företag de arbetar på. 64 % av cheferna gör detta, vilket är en uppgång från 2013 års 60 %. Ökningen är dock klart kraftigare bland manliga respondenter där nu 71 % anger att de sitter i ledningsgruppen, jämfört med 61 % bland kvinnorna. Motsvarande siffror föregående år var 62 % och 59 %. Andelen som sitter i ledningsgruppen ökar med stigande ålder på respondenterna. Sett till er så är den högst i den ideella n (78 %) och lägst i den privata n (62 %). Andelen minskar med en ökande storlek på organisationen, upp till 200 anställda. Därefter är det ca 50 % av cheferna som sitter i ledningsgruppen Har du ett professionellt styrelseuppdrag? Alla Män Kvinnor Ja 11% 17% 10% Nej 89% 83% 91% Sedan 2013 har det inte skett några förändringar på totalnivå. Det är fortfarande 11 % av respondenterna som har ett professionellt styrelseuppdrag. Bland kvinnor har andelen ökat från 9 % till 10 %. vanligt förekommande bland respondenter som arbetar inom den ideella n (16 %) men allra vanligast är det bland egna företagare där det är 23 % som har ett professionellt styrelseuppdrag. Andelen ökar med stigande ålder och minskar ju större organisation respondenten arbetar i. Det är något mer 11

12 8.1.7 Hur fick du det jobb du har idag? Alla Män Kvinnor Platsannons/Internet 21% 17% 22% Privata kontakter 13% 14% 12% Headhuntad direkt av arbetsgivare 10% 10% 10% Professionella kontakter 10% 11% 9% Startade eget företag 9% 12% 8% Internrekrytering 7% 4% 8% Rekryteringsföretag/Headhunter 6% 7% 6% Platsannons/Print 5% 4% 5% Bemanningsföretag 4% 4% 4% Arbetsförmedlingen 3% 3% 3% Spontanansökan 3% 3% 3% Praktik 1% 1% 1% LinkedIn 1% 1% 1% Traineeprogram 0% 1% 0% Twitter 0% 1% 0% Facebook 0% 0% 0% Annat sätt 2% 2% 3% Platsannons på internet ligger i topp precis som tidigare år. Privata kontakter fortsätter att ligga på en andraplats och därefter kommer det nya alternativet Headhuntad direkt av arbetsgivare som med några decimaler tar tredjeplatsen från Professionella kontakter. Därefter syns inga stora förändringar. Andelen som svarat Annat har dock minskat från 4 % till 2 %. Bland de svaren återfinns nu öppna svar som egentligen passar in bland de fasta alternativ som erbjöds, exempelvis egenföretagare och headhunting av arbetsgivare. Några angav dock att de sett en annons på företagets egen hemsida. Platsannonser på internet är vanligast för respondenter upp till 40 år, därefter sjunker det alternativet till förmån för privata och professionella kontakter, samt att starta eget. Även Platsannons i print når högre andelar bland de som är över 40. Inom offentlig och ideell är Platsannonser på internet väldigt vanligt medan det bland respondenter från den privata n är vanligt att starta eget. Kontakter av olika slag är ett vanligt sätt att få jobb både inom privat och ideell men inte lika vanligt förekommande inom offentlig. Chefer blir headhuntade, antingen direkt av arbetsgivaren eller genom ett rekryteringsföretag/headhunter. Betydelsen av kontakter minskar med stigande organisationsstorlek och istället ökar alternativ som rekryteringsföretag samt internrekrytering. 12

13 8.1.8 Hur många anställda har det företag du arbetar på? Alla Män Kvinnor 1-5 st 4% 5% 4% 6-10 st 5% 5% 4% 11-50st 18% 21% 17% st 20% 19% 20% st 20% 21% 20% Fler än 1000 st 33% 30% 34% Cirka en tredjedel av respondenterna arbetar i organisationer med fler än 1000 anställda. Överlag är det en klar övervikt på att respondenterna arbetar i stora organisationer då mindre än 10 % av dem arbetar i småföretag med upp till 10 anställda. Mönstret är likadant för kvinnor och män, det är bara ytterligare något högre andel bland kvinnor som arbetar inom stora organisationer. Mönstret är i det närmaste exakt likadant från 2013, med bara någon procentenhets skillnad för olika alternativ. Andelen som arbetar i stora organisationer ökar med stigande ålder. I den offentliga n är det allra vanligast där 50 % av respondenterna återfinns på arbetsplatser med fler än 1000 anställda. Inom den ideella n är det vanligare med mindre företag där 18 % finns på arbetsplatser med upp till 10 anställda och ytterligare 34 % på arbetsplatser med anställda. 13

14 8.2 Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Alla Män Kvinnor Ja 59% 62% 58% Nej 41% 38% 42% 2013 upplevde vi i resultaten ett kraftigt uppsving i andelen som ville byta jobb inom det närmaste året från 61 % 2012 till 71 % I årets undersökning ser vi dock en tillbakagång till 59 % vilket ligger i linje med tidigare års nivåer. Det finns ingen tydlig skillnad baserat på kön eller ålder. Det finns indikationer på att de som idag är anställda på mindre företag i högre utsträckning vill byta jobb. Bland de som arbetar inom offentlig är det en lägre andel (55 %) som vill byta jobb det närmsta året. De som har en tidsbegränsad anställning är också något mer benägna att byta (66 %) medan de som är egenföretagare verkar vara mest nöjda med tillvaron då det bara är 50 % som vill byta vilket är i nivå med 2012 års resultat. 14

15 8.2.2 Upplever du att du saknar någon kompetens/kunskap/färdighet för att ta nästa steg i din karriär? Alla Män Kvinnor Ja 39% 33% 41% Nej 45% 52% 42% Vet ej 16% 15% 17% Nästan 40 % av respondenterna anser att de saknar något för att kunna ta nästa steg i sin karriär. Bland kvinnor är andelen högre än bland män. Rent naturligt minskar andelen med en stigande ålder bland respondenterna. Bland specialister är andelen 44 %, att jämföra med 28 % bland chefer, som då förmodligen i större utsträckning anser att de redan börjat ta ytterligare steg i sin karriär. Andelen är även något högre bland de som arbetar inom ideell (44 %). De respondenter som har en tidsbegränsad anställning svarar även de i högre utsträckning jakande på frågan (45 %). Det gick även att lämna en kommentar på frågan där respondenterna kunde specificera vilken typ av kompetens det är de saknar. Det var 1082 respondenter som lämnade en kommentar. Det är tydligt att svaret i stor utsträckning är individuellt beroende på bransch, vilken riktning respondenten vill gå och inte minst på hur omvärlden förändras. Några svar återkom dock oftare än andra och framförallt handlar det om att många respondenter upplever att de saknar kompetens inom ledarskap. De efterlyser mer ledarskapsutbildningar och information om vad som förväntas av dem inom personalansvarsfrågor. Andra stora områden är ekonomikunskap/ budgetansvar, försäljningskunskap och mer generell arbetslivserfarenhet. Ett ganska brett område verkar även vara allt som handlar om digital kommunikation och digitala medier. Där saknade några respondenter kunskaper om digital design och marknadskommunikation medan andra mer efterlyste kunskaper kring vilka strategier som är bäst inom digitala/ sociala medier. Inte fullt lika frekvent återkommande var områden som juridik, projektledning, kunskaper inom specifika programvaror samt webbprogrammering/-design. 15

16 8.2.3 Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5-10 år? 1674 personer svarade på frågan (exklusive de som svarat Vet ej, Inga eller motsvarande) och det är som vanligt en rik flora av nya yrken och titlar som kreerats. Sociala medier fortsätter att vara den stora idékällan till nya yrken. Dels kommer det att behövas fler specialister och experter inom separata medier (Twitterredaktörer, YouTube Managers, Instagramredaktörer, Facebookspecialister osv.) men även generalisterna inom sociala medier ökar i form av Social Media Kurator/Expert/Bevakare/Strateg med flera. Förutom det sias det också om att det behövs fler chefsroller för att hålla ihop kommunikationen när den blir ännu mer variationsrik. Content Managers och kanalkoordinatorer blir därför vanligare. En del respondenter hade ett något bredare perspektiv än bara sociala medier och hittade behov av allroundkommunikatörer, appspecialister, digitala kommunikatörer/strateger, kommunikationscoacher, 3D-printspecialister och konverteringsspecialister. Att relationen till kunden har blivit viktigare för företagen att fokusera på än tidigare bevisas av floran titlar som kommer inom den genren; Relationsbyggare /-expert /-kommunikatör /-strateg /-ledare. Analytikerrollerna som började visa sig i förra årets undersökning fortsätter som en stark trend det här året. Alla former av digitala kanaler ger upphov till en mängd data som företag kan analysera och omsätta i actions för att bli än mer träffsäkra. Det kommer att krävas en hel stab av datastatistiker, Big Data Specialists, Data Mining-analytiker samt kundoch målgruppsanalytiker för att hitta och följa alla trender som kommer att gå att få fram i den uppsjö av data som blir tillgänglig. 16

17 8.2.4 Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Alla Män Kvinnor Professionella kontakter 56% 54% 57% Privata kontakter 43% 45% 42% Rekryteringsföretag/Headhunter 32% 34% 31% Headhuntad direkt av arbetsgivare 21% 26% 19% Platsannons/Internet 20% 17% 21% LinkedIn 18% 16% 19% Spontanansökan 12% 10% 13% Starta eget företag 8% 8% 8% Bemanningsföretag 8% 8% 8% Internrekrytering 7% 6% 8% Arbetsförmedlingen 3% 3% 3% Praktik 2% 2% 2% Twitter 2% 2% 2% Platsannons/Print 1% 2% 1% Traineeprogram 1% 1% 1% Facebook 1% 0% 1% Annat sätt, vilket: 2% 1% 2% Professionella kontakter fortsätter att minska i respondenternas upplevda betydelse för att hitta ett nytt jobb. Efter toppnoteringen på 66 % 2012 har alternativet halkat till 56 % men behåller alltjämt förstaplatsen. Även Privata kontakter tappar från 49 % till 43 % och Rekryteringsföretag från 48 % till 32 %. På fjärde plats återfinns ett av årets nya alternativ, Headhuntad direkt av arbetsgivare, som 21% av respondenterna anser är ett bra sätt att hitta ett nytt jobb. Andra förändringar som är intressanta att notera är LinkedIns ökning från 13 % till 18 % och Internrekryteringens minskning från 12 % till 7 %. Det är, precis som tidigare, små skillnader mellan könen. En av de större återfinns i Headhuntad direkt av arbetsgivare som verkar vara en klart mer framkomlig väg för män än för kvinnor. Kvinnor har istället något högre andelar som anser att Platsannonser på internet, LinkedIn och Spontanansökningar är bra vägar. Platsannonser på internet, spontanansökningar och internrekrytering är alternativ som yngre respondenter tror på i högre utsträckning än äldre. Chefer litar till rekryteringsföretag medan specialister tror mer på privata kontakter och platsannonser på internet. Tidsbegränsat anställda litar till privata kontakter medan tillsvidareanställda är mer inne på rekryteringsföretag och headhunters. 17

18 8.3 Bäst på kommunikation Vilket företag var bäst på kommunikation inom den privata n under 2013? ICA 20% AB Volvo 12% IKEA 8% H&M 3% Tele2 3% Alla Det har skett en del förändringar i toppen jämfört med föregående års lista. ICA är fortfarande den klara ettan och ökar från 13 % av rösterna 2013 till 20 % i årets undersökning. Det är fortfarande framförallt deras TV-reklam som tar företaget till dessa nivåer. De utvecklar fortfarande konceptet och har en konsekvent kommunikation i flera kanaler. Att jobba med humor och tydlighet har gjort att de lyckas hålla intresset högt hos allmänheten och fortsätter att skapa positiva associationer till varumärket. Volvo är däremot ny på andraplatsen och stiger från 3 % förra året till 12 % av rösterna i år. Det är framförallt The Epic Split med Van Damme som företaget får beröm för. Att de vågade satsa så mycket på en film som de enbart släppte på YouTube visade sig vara helt rätt väg att gå. Närmare 70 miljoner visningar får anses vara en lyckad viral kampanj. IKEA har i år intagit tredjeplatsen efter att ha blivit nerputtad av Volvo. Andelen röster är ungefär densamma som föregående år. De får beröm för hur de hanterade hästköttskandalen och att de i övrigt har en enkel och tydlig kommunikation där de visar på problem i vardagen som de kan lösa. 18

19 8.3.2 Vilket företag var bäst på kommunikation inom den offentliga n under 2013? Skatteverket 14% Systembolaget 6% Försäkringskassan 6% Försvarsmakten 6% Stockholms stad 3% Alla Skatteverket intar även 2014 förstaplatsen i kategorin. Det är fortfarande deras arbete med att förändra imagen av myndigheten som sätter avtryck i undersökningen. De har gått från att vara indrivare till att vara rådgivare och upplevs nu mer som en myndighet som underlättar för medborgarna. De fokuserar på enkelhet och en bra kundservice och har även anpassat sin hemsida och gjort den mer lättnavigerad. De får även beröm för att vara tydliga och tjänstvilliga mot småföretagare vilket kraftigt underlättar den gruppens vardag. Systembolaget intar i år andraplatsen och har gått upp från femte plats förra året. De lyckas hålla en bra balans mellan sina dubbla uppdrag och får beröm dels för sin IQ-kampanj, om att inte köpa ut till minderåriga, men även för att de har lyckats få svenska folket att i högre grad uppskatta deras servicenivå, kunskapsnivå och bra utbud av varor, istället för att fokusera på att det är ett monopol. Trean i kategorin är även detta år Försäkringskassan. De följer i Skatteverkets fotspår och har under 2013 fortsatt arbetet med att förnya sig och bli mer lättillgängliga. De har släppt nya appar, arbetar aktivt med sin Facebooksida och är enkla att nå via telefon där man blir trevligt bemött och får professionell service. 19

20 8.3.3 Vilket företag anser du är bäst på kommunikation i respektive bransch? Varför? Telekombranschen Byggbranschen Intresseorganisationer Bilbranschen Tele2 Skanska Naturskyddsföreningen Volvo Telia JM Rädda barnen Audi Telenor NCC Unionen Volkswagen Antal svar: I telekombranschen är det Tele2 som är den klara vinnaren. Respondenterna tycker att fåret Frank fortfarande fungerar, det anses vara ett tydligt och bra koncept med en fungerande storytelling. Företaget upplevs som konsekventa med humor och syns hela tiden. I byggbranschen är Skanska den lika klara vinnaren med dubbelt så många röster som tvåan JM. Skanska blir valet för många respondenter som en följd av deras emotionella reklam där företaget är både kreativt och tydligt. De upplevs ha ett hållbarhetsfokus och ett miljöbudskap som gått fram till konsumenterna samt vara skickliga på att synas på flera arenor. medier. Slutligen är det bilbranschen, där Volvo är den självklara vinnaren. De tar hem en jordskredsseger med 58 % av respondenterna som nämnde dem. Motiveringen är att de har gjort ett flertal uppskattade reklamfilmer med bland annat Swedish House Mafia, Zlatan och Van Damme som har varit både påkostade och snygga, men också tillräckligt innovativa för att lyckas bra viralt. Made By Sweden anses vara en intelligent form av varumärkesbyggande som rymmer varumärkeslöftet nu när Volvo inte längre är svenskt. Bland intresseorganisationerna är det svårare att kora en tydlig vinnare, hela 64 % som samlas i Annat -kategorin. Naturskyddsföreningen vinner dock kategorin med motiveringen att de har ett tydligt budskap och bra närvaro i sociala 20

Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2

Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2 Kommunikatören 2015: Tema Digital transformation 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND & SYFTE... 5 3 MÅLGRUPP... 6 4 UPPLÄGG & GENOMFÖRANDE... 6 5 SVARSFREKVENS...

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2013 Förtroende Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 2 3 Bakgrund & syfte 4 4 Målgrupp 4 5 Upplägg & genomförande 4 6 Svarsfrekvens 4 7 Resultatredovisning 5 8 Undersökningens

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året.

KOMMUNICERA I KRIS. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning. 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 3318 st professionella kommunikatörer har deltagit i årets undersökning 61% funderar på att byta jobb det närmaste året. 50% känner inte till om deras företag har en krisplan. KOMMUNICERA I KRIS Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg och genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund & Syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg & Genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010

FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION UTREDNING 2012, N IO S N E P, G IN R K Ä S BANK, FÖR FASTIGHET OCH REVISION: LÄGESBESKRIVNING 2010 Bank, försäkring, pension, fastighet och revision:

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Sorteringsanvisningar

Sorteringsanvisningar Gäller fr o m 1 januari 2009 AdreSSerad Direktreklam (ADR) och Sändningar Sorteringsanvisningar Här finner du anvisningar för hur Sorterad ADR, och Sorterad Sändning ska vara ordnad när den lämnas in till

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer