ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson (HEL) Kristina Wang (HEL), ersättare för Birgitta Olsson (HEL) Björn Källman (HEL) Nicklas Backelin (V) Johanna Söderberg (C) Annika Hugne (C) Fredrik Karlsson (C) Hans-Peter Jessen (S), 2:e vice ordförande Dan Säterman (S) Birgitta Eklund, (S), 55-61, klockan Ulf Åhs (S),ersättare för Birgitta Eklund (S) 61-81, klockan Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M), ersättare för Johnny Lundgren (M) Ola Dahlström (FP) Birgitta Jansson, kommunchef Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Johan Örnberg, ekonomichef, Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Cecilia Hane, verksamhetschef vård och stöd Anders Gustafsson (KD),ej tjänstgörande ersättare Ulf Åhs (S),ej tjänstgörande ersättare, Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare Sylvia Jonasson (C), ej tjänstgörande ersättare Jennie Björk, ekonom, Martin Bollner, ekonom, Magnus Johnsson, ekonom, Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anneli Karlsson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Hans-Peter Jessen (S) Johanna Söderberg (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Anneli Karlsson

2 2(35) Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 55 Information Meddelanden till kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS Ekonomisk uppföljning per februari Dnr KS Förslag till årsredovisning Dnr KS Revisionsrapport Årlig övergripande granskning Dnr KS Inför budget Instruktion till kommunens ombud i bolagen Dnr KS Markbyte Gryttved 1: Dnr KS Lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun Dnr KS Förslag på ambassadör i Eda Dnr KS Motion om multiplan vid Gärdesskolan Dnr KS Medborgarförslag om multiplan vid Gärdesskolan Dnr KS Styrdokument - regler för e-post och telefon Dnr KS Ansökan om basfinansiering Communicare Dnr KS Fiberdragning i tomrör, Åmotfors Dnr KS Riktlinje - Palliativ vård Dnr KS Riktlinje - Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Dnr KS Avgifter inom LSS-verksamheten Dnr KS Parkfors fond Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse Dnr KS Ny motion - ang. Valfjället Skicenter AB...30

3 3(35) Kommunstyrelsen 77 Dnr KS Ny motion - om byggande av rastplats som är anpassad till lastbilschaufförer Dnr Ny motion om inköpspolicyn Dnr KS Ny motion barnomsorg på kvällstid Dnr KS Nytt medborgarförslag Vägbelysning i Häljeboda Dnr KS Investeringsmedel, förskolan Droppen och fritidshemmet vid f d Bysjöskolan...35

4 4(35) 55 Information Projektledare Jan Hellström informerade om arbetet med utbyggnaden av fiber i kommunen. Kommunalrådet Hans Nilsson informerade om att förvaltningen arbetar med ett remissvar med anledning av nytt förslag till vattendirektiv.

5 5(35) 56 Meddelanden till kommunstyrelsen Följande meddelanden har kommit in till kommunstyrelsen för kännedom. Allmänna utskottet, sammanträdesprotokoll Arvika-Eda Samordningsförbund, sammanträdesprotokoll, Bildningsutskottet, sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB sammanträdesprotokoll Eda Energi AB, sammanträdesprotokoll, Samhällsbyggnadsutskottet, sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Valfjället Skicenter AB, sammanträdesprotokoll Vårdutskottet, sammanträdesprotokoll Värmlands läns vårdförbund, Årlig uppföljning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

6 6(35) 57 Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på sammanträdet. Beslut i allmänna utskottet 21 Hantering av återflödesmedel inom Leader 23 Revidering av hälsoplan Beslut inom kommunledningsstaben Kultursamordnaren ACR delegeringsbeslut om lönebidrag och driftsbidrag Utvecklingschef MB delegeringsbeslut ang tidsbegränsad anställning Personalsekreteraren JN delegeringsbeslut om lokalt avtal, omplacering samt anställningsbeslut Fritids- och kulturchefen LS delegeringsbeslut om nolltaxebidrag, lönebidrag, aktivitetsbidrag, drift- och underhållsbidrag, pensionärsbidrag samt bidrag övriga föreningar Beslut i bildningsutskottet 19 Gymnasieorganisation läsåret 2015/ Gymnasiesärskolans organisation inför hösten Kontaktpolitiker inom bildnings verksamhetsområde, mandatperioden Representanter i gymnasieskolans lokala programråd 24 Revidering av Eda kommuns hälsoplan Beslut inom verksamhetsområde bildning Rektor TE delegeringsbeslut ang. anställning av resurslärare Förskolechef AG delegeringsbeslut ang. förskoleplats utöver norm

7 7(35) Beslut i samhällsbyggnadsutskottet 24 Muren 2, ansökan om förhandsbesked för enbostadshus 28 Revidering av Hälsoplan 30 Detaljplan Valfjället. Godkännande av samrådshandling 32 Ansökan om ändring i serveringstid på uteservering vid Xeleci AB, Lochlann Steakhouse Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad Bygglovsinspektörerna MM och UG delegeringsbeslut om bygglov, bygganmälan, rivningsanmälan samt olovlig åtgärd Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas MR, SE, LE delegeringsbeslut om klagomål ang buller, ofarbar väg, bristande rengöring och katter på restaurang. Anmälan om livsmedelsanläggning, värmepumpanläggning, planerad avverkning samt remiss ang ansökan om bygglov. Assistent KV UG delegeringsbeslut om instegsjobb, förlängning OSA samt förstärkt särskilt anställningsstöd Beslut i vårdutskottet 40 Ändrad benämning på servicelägenheter 41 Revidering av Hälsoplan Anmälan av ordförandebeslut 44 Anmälan av ordförandebeslut Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd Biståndshandläggare CS delegeringsbeslut angående hemtjänst, särskilt boende, larm och matdistribution. Biståndshandläggare MS delegeringsbeslut angående korttidsplats, hemtjänst och matdistribution. Biståndshandläggare ALBF delegeringsbeslut angående larm, korttidsplats, ledsagare, hemtjänst, matdistribution och särskilt boende.

8 8(35) 58 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per februari Ekonomichefen Johan Örnberg och respektive verksamhetschef, Elisabet Björklund, Cecilia Hane och Jan-Erik Eriksson, informerade om det ekonomiska resultatet för februari.

9 9(35) 59 Dnr KS Förslag till årsredovisning 2014 Kommunledningsstaben/Ekonomi och planering har upprättat förslag till årsredovisning för Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, omvärldsanalys, måluppfyllelse, personalekonomisk redovisning, redovisningsprinciper, sammanställd redovisning samt verksamhetsberättelser. Av förvaltningsberättelsen framgår följande: Resultatet för koncernen var tkr för Resultatet fördelar sig i koncernen enligt följande: Eda Bostads AB tkr, Eda Energi AB 0 tkr, Valfjället Skicenter AB tkr, Utveckling Noresund AB -36 tkr och kommunen tkr. Verksamhetens totala nettokostnader ökade med tkr från 2013 till En stor del av ökningen beror på att 2013 hade kommunen en intäkt från AFA på drygt tkr vilket saknades Om man bortser från AFA intäkten så har verksamhetens intäkter ökat med tkr och verksamhetens kostnader ökat med tkr gentemot Avskrivningarna har ökat med tkr Det budgeterade resultatet för 2013 var tkr. Kommunens resultat på tkr visar en total avvikelse mot budget på tkr. Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. Det största underskottet ligger på Individ och familjeomsorgen ( tkr) och rör främst institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar av barn och unga samt ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområde bildning redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. De största negativa avvikelserna handlar om interkommunala kostnader och intäkter, främst för gymnasiet och grundskolan men även för förskolan och gymnasiesärskolan. Samhällsbyggnad visar ett överskott på tkr. De största avvikelserna finns på gatusektionen ( tkr) och arbetsmarknadsenheten ( tkr). På gatusektionen är det främst VA och avfallsverksamheten som avviker positivt och motsvarande på AME är flyktingverksamheten och HVB. Kommunledningsstaben redovisar ett överskott på 591 tkr gentemot budget.

10 10(35) 59 forts Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med tkr jämfört med 2013 och uppgick sammantaget till tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till tkr vilket utgör 66,8 % av de totala intäkterna från skatter och bidrag. Kommunens finansnetto ökade från 650 tkr 2013 till tkr Kommunen hade en investeringsnivå på tkr Den budgeterade investeringsvolymen var tkr inklusive omföringar från Under året har ett antal investeringar slutförts. Bland annat kan nämnas: Förskola Koppom Familjecentral Konstgräsplan Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på tkr varav tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick till tkr. Årets investeringsnivå finansierades med egna medel och kommunen behövde inte ta upp några nya lån. Kassa och banktillgångar var tkr vid årsskiftet vilket var en minskning med tkr jämfört med Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 629 tkr till tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med tkr till tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr placerade. Lagen kräver att en avstämning mot balanskravet görs i samband med årsredovisningen: Det redovisade resultatet 2014 uppgår till tkr. Avstämning av balanskravet Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: samtliga realisationsvinster Tillägg: realisationsvinster enligt undantag Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 : Sänkt diskonteringsränta på pensionsskuld inkl löneskatt Tillägg: ianspråktagande av resultatutjämningsreserv Justerat resultat Justerat resultat från föregående år Kvar att återställa

11 11(35) 59 forts Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster från resultatet vilket innebär ett justerat resultat på tkr Kvar att återställa från föregående år finns tkr vilket innebär att det totala beloppet att återställa är tkr. Det budgeterade resultatet för 2015 (9 904 tkr) överstiger tkr vilket innebär att underskottet täcks in. Äskande överföring av investeringsmedel Kod PROJ Budget inkl Redovisat Kvar av Äskande tilläggsanslag År 2014 budget överföring 1233 FAMILJECENTRAL 3 425, , , , HANDIKAPPANPASSNING ,8 0,0 365,8 366, ENERGIOPTIMERING 2 709, ,4 416,3 416, MORAST HANDELSPLATS 2 656,6 367, , , VÄGBELYSNING 400,0-322,2 722,2 722, UNDERHÅLLSASFALTERING 1 500, ,3 226,7 226, GATU- o VA-SANERING 2 500, , , , DAGVATTENSANERING 1 454, ,5 379,0 379, SANERING GÄRDESGATAN 2 675, ,2 750,2 750, VATTENFÖRSÖRJNING 378,3 87,8 290,5 290, VATTEN VALFJÄLLET 4 500,0 602, , , BADPLATSER 220,0 81,0 139,0 139, KONSTGRÄSPLAN CHARLOTTENB -345,0 209,6-554,6-554, MULTIPLAN KOPPOM 1 000,0 822,0 178,0 178, KYLANL ISHALL CH-BERG 100,0 0,0 100,0 100,0 1 INVESTERING FASTIGHET , , , , BREDBAND ÅR , , , , SERVICELICENSER 140,0 0,0 140,0 140, HEMSIDA MOBILA ENHETER 80,0 0,0 80,0 80, WIFI GYMN, FÖRSK & MORO 153,5 31,1 122,4 50, INTERBOOK FRITID/KULTUR 70,0 0,0 70,0 70, DIGITAL TURISTBYRÅ SHOPC 50,0 0,0 50,0 50, PROCAPITA + 657,4 195,2 462,2 462, INV VÅRD & STÖD ,0 140,4 109,6 109,6 2 INVESTERING INVENTARIER , , , ,8 Totaler , , , ,8 Totalt uppgår förvaltningens äskande om omföring av investeringsmedel till tkr.

12 12(35) 59 forts Bokslutsberedningens protokoll Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till årsredovisning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förvaltningens äskande avseende överföring av investeringsprojekt. Totalt uppgår överföring av investeringsmedel till tkr. Investeringsprojekten föreslås tillåtas löpa vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel i bokslut 2014 för att slutföra projekten 2015.

13 13(35) 60 Dnr KS Revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2014 Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning av kommunstyrelsen. Huvudinriktningen har varit att granska styrelsens arbete med intern kontroll. Revisorerna anser sammanfattningsvis att kommunens regelverk utgör en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med den interna kontrollen. Revisorerna anförde vidare att den kontrollplan som tagits fram för 2014 och den granskning som genomförs enligt denna utgör en betydande förbättring i riktning mot ett fortlöpande arbete. Kommunledningsstaben föreslår därför att kommunstyrelsen genom sina utskott involveras i arbetet med att risk- och väsentlighetsbedöma de områden som ska lyftas i 2016 års internkontrollplan. Revisorernas granskning Årlig övergripande granskning 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 17 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Att kommunstyrelsen genom sina utskott involveras i arbetet med att riskoch väsentlighetsbedöma de områden som ska lyftas i 2016 års internkontrollplan.

14 14(35) 61 Dnr KS Inför budget Ekonomichef Johans Örnberg redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna inför budget för Verksamhetscheferna Elisabet Björklund, Cecilia Hane och Jan-Erik Eriksson och stabschef Birgitta Jansson redogjorde för hur budgeten diskuterats i utskotten. Arbetet med budgeten fortsätter vid de ordinarie utskottsmötena under april månad.

15 15(35) 62 Instruktion till kommunens ombud i bolagen Ärendet bordläggs och tas upp vid nästa sammanträde.

16 16(35) 63 Dnr KS Markbyte Gryttved 1:66 Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om att planläggning av området i och runt Valfjällets skidanläggning skulle inledas. Arbetet har under hösten och vintern påbörjats och ett förslag till plankarta (samrådshandling) har tagits fram. Då fastighetsgränser och ägarförhållanden inte riktigt överensstämmer med de olika egenskapsgränserna i den föreslagna plankartan är det nödvändigt att genomföra ett markbyte inom rubricerad fastighet. Ägarna till fastigheten Gryttved 1:84 avstår mark till fastigheten Gryttved 1:66 (kommunen) och erhåller i stället mark i närområdet från kommunens fastighet. Det tänkta markbytet redovisas på karta. Karta markskifte Valfjället Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 31 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner markbytet under förutsättning att ett ca 1200 kvm stort område av kommunens mark i förslaget undantas från bytet. Beslutet expedieras till Markägarna Fastighetschefen

17 17(35) 64 Dnr KS Lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun Edas ansvar föreslår revidering av området Charlottenberg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Eda kommun, gällande förtäring av alkoholdrycker, 21, bilaga 2. Förslag till reviderade ordningsföreskrifter Karta Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de lokala ordningsföreskrifterna ändras enligt förslag.

18 18(35) 65 Dnr KS Förslag på ambassadör i Eda 2015 Eda kommun föreslås utse officiella ambassadörer. Syftet är att ambassadörerna hjälper till i marknadsföringen av kommunen. För att bli ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser. Kommunen förväntar sig att ambassadörerna: Håller sig informerade om det som händer i kommunen Aktivt nämner kommunen i olika sammanhang Delar med sig av sina kunskaper t ex genom aktiviteter i skolan eller för näringslivet Ambassadörerna får själva komma med förslag hur vi bäst kan använda dem i olika sammanhang. Kommunen håller ambassadörerna informerade om vad som händer och förser dem med marknadsföringsmaterial. Ambassadörer utses för ett år i taget och utnämns i samband med Charlottafirandet. Vid utnämningsceremonin överlämnas diplom. Inför nästa års Charlotta får kommuninvånarna lämna förslag på ambassadörer. De som tidigare varit ambassadörer blir ex-ambassadörer och fortsätter att marknadsföra kommunen. Skrivelse från Kristdemokraterna i Eda Kommunstyrelsens beslut För perioden från och med 2015 års Charlottadag till och med 2016 års Charlottadag utses Fredrik Helgesson till officiell ambassadör för Eda kommun. Beslutet expedieras till Fredrik Helgesson Turist- och informationsavdelningen Näringslivsenheten

19 19(35) 66 Dnr KS Motion om multiplan vid Gärdesskolan En motion har inkommit om anläggande av en multiplan vid Gärdesskolan i Åmotfors. Motion Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben Allmänna utskottets protokoll , 18 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Beslutet motiveras med att det saknas medel i 2015 års budget. Med anledning av det ekonomiska läget har kommunen inte heller för avsikt att ta med det i 2016 års budget.

20 20(35) 67 Dnr KS Medborgarförslag om multiplan vid Gärdesskolan Ett medborgarförslag har inkommit om anläggande av en multiplan vid Gärdesskolan i Åmotfors. Förslaget är ställt av två elever vid Gärdesskolan. Medborgarförslaget Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben Allmänna utskottets protokoll , 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Eda kommun tackar för förslaget. Det saknas dock medel för multiplan i 2015 års budget. Med anledning av det ekonomiska läget har kommunen inte heller för avsikt att ta med det i 2016 års budget. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

21 21(35) 68 Dnr KS Styrdokument - regler för e-post och telefon Dagligen sker många kontakter mellan anställda i Eda kommun och bl.a. medborgare. De anställda är viktiga ambassadörer för kommunen i denna kontakt. Detta styrdokument syftar till att vara ett stöd för anställda i hanteringen av e-post och telefon för att kommunen ska uppfattas som en kommun med hög servicenivå där vi är lätta och nå samt ger ett professionellt och positivt bemötande. Regler för e-post och telefon Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Styrdokumentet Regler för e-post och telefon antas.

22 22(35) 69 Dnr KS Ansökan om basfinansiering Communicare Communicare har genom en skrivelse ansökt om basfinansiering av sin verksamhet. Communicares skrivelse Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 22 Förslag till beslut på mötet Johanna Söderberg (C): Att bistå Communicare med basfinansiering. Beslut enligt förslag när inget motförslag ställdes. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bistå Communicare med basfinansiering med kronor. Beslutet expedieras till Näringslivsenheten Communicare

23 23(35) 70 Dnr KS Fiberdragning i tomrör, Åmotfors Den 30 juni 2015 lägger Quadracom ner sin verksamhet i Värmland och Eda kommun måste ersätta de hyrda förbindelserna för datakommunikation med nya från Telia. I samband med utbyggnad av fjärrvärme i Åmotfors har det investerats i kanalisation. Denna vill IT-avdelningen använda för att koppla in fem kommunala fastigheter som kommunen idag hyr förbindelse till i Åmotfors. Om kommunen anlägger egen fiber i befintlig kanalisation får verksamheterna tillgång till en uppkoppling på 1000 Mb/s och utan någon månadskostnad. En motsvarande hyrd förbindelse på 1000 Mbit/s kostar kr/månad och fastighet om den skulle hyras av Telia. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 24 Kommunstyrelsens beslut IT-avdelningen får klartecken att påbörja arbete med inkoppling av fiber i tomrör till de byggnader i Åmotfors som har kanalisation som lagts i samband med fjärrvärme i sin närhet Finansiering ska ske inom stabens ram. Beslutet expedieras till Tf IT-chef Kommunchefen Verksamhetscheferna

24 24(35) 71 Dnr KS Riktlinje - Palliativ vård Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tillsammans med kommunens palliativa ombud utarbetat en riktlinje för Palliativ vård inom Vård och stöd. Riktlinjen beskriver hur den palliativa vården ska bedrivas i verksamheterna inom Vård och stöd för att säkerställa kvaliteten inom området. Tjänsteskrivelse Riktlinje Palliativ vård Vårdutskottets protokoll , 39 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Palliativ vård Beslutet expedieras till Verksamhetschef Vård och stöd Områdeschefer

25 25(35) 72 Dnr KS Riktlinje - Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom hygienområdet. Tjänsteskrivelse Riktlinje Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Vårdutskottets protokoll , 38 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Beslutet expedieras till Verksamhetschef Vård och stöd

26 26(35) 73 Dnr KS Avgifter inom LSS-verksamheten Vårdutskottet beslutade att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda avgifter inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) i sin helhet. Arbetsgruppen har bestått av områdeschef LSS, administratör LSS, administratör VoS, avgiftshandläggare och ekonom. För att minska hanteringen av kontanter inom kommunens Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS har det utretts olika alternativ att inhandla livsmedel till måltider och debitera brukarna kostnaden. Kommunen har i dagsläget småköksavtal med Menigo som kan leverera livsmedel direkt till verksamheten vilket även spar personaltid som kan användas till brukarna. Äldreomsorgen använder i dagsläget Menigo och tycker det fungerar bra. Det alternativ som arbetsgruppen förordar är beställning och leverans av livsmedel till boendet från externt företag, samt att brukaren i efterskott debiteras faktisk kostnad exklusive moms. Ingen höjning av avgift för lunch i daglig verksamhet föreslås, den uppgår till verksamhetens självkostnad. Ingen höjning av avgift för kost vid korttidsvistelse föreslås, den är enligt Konsumentverkets rekommendationer. Ett förtydligande görs av tidigare beslutad avgift för boende på elevhem eller motsvarande vilket jämställs med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS. Detta gäller barn och ungdomar upp till 18 års ålder oavsett aktivitetsersättning eller inte. Efter 18 års ålder upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen, så för möjlighet till intäkt från de som fortsatt har insatserna så föreslås kommunen att införa en hyra för boende och avgift för kost oavsett egna inkomster eller inte. Vårdutskottet , 129 Tjänsteskrivelse vård och stöd Vårdutskottets protokoll , 37

27 27(35) Forts 73 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående punkter skall implementeras i styrdokumentet Avgifter inom vård och stöd. 1.Livsmedel beställs och levereras till boendet (bostad med särskild service för vuxna enligt LSS) från externt företag som kommunen har avtal med. Brukaren debiteras i efterskott för faktisk kostnad exklusive moms. 2.Avgiften för var och en av föräldrarna till barn och ungdomar under 18 år med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS ska som högst vara lika med den maximala avgiften för återbetalning av underhållsstöd till Försäkringskassan, för närvarande kr per månad och förälder. Kommunen ska göra individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av respektive förälders betalningsförmåga. 3.Avgiften för ungdomar år med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS ska följa Konsumentverkets rekommendationer/ kostnadsberäkningar för män och kvinnor i åldersgruppen, avseende kost samt hyra för boende som jämställs med vad ungdomar med egen inkomst bör betala när de bor hemma. Avgiften och hyran gäller oavsett egna inkomster eller inte. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom vård och stöd 2015, område LSS-omsorgen, enligt förslag.

28 28(35) 74 Dnr KS Parkfors fond 2015 Kommunstyrelsen beslutade att vårdutskottet årligen ska upprätta förlag på användningsområden för avkastningen ur Parkfors fond. Privatpersoner, föreningar m.fl. kan komma med förslag på användningsområden, annonsering sker i lokalpressen. Fonden ska årligen dela ut högst kr. Kommunstyrelsen fattar beslut om utdelning senast den 31 maj. Fondens avkastning ska enligt testamentet användas för trivselbefrämjande åtgärder som rekreation, resor m.m. för åldringar inom Eda kommun. Tjänsteskrivelse vård och stöd Förteckning över förslag från sökande Vårdutskottet diskuterar inkomna ansökningar med förslag till användningsområden för avkastningen ur Parkfors fond. Vårdutskottets protokoll , 36 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar: PRO Charlottenberg Allmänkulturen Eda kommun (Resor till Open Art) Allmänkulturen Eda kommun (Resor och teater) PRO Åmotfors PRO Köla PRO Järnskog kr kr kr kr kr kr Folkhälsorådet Eda kommun kr Summa: kr Beslutet expedieras till Stipendiaterna

29 29(35) 75 Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse 2014 Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En del i patientsäkerhetsarbetet är att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del, 2014 Bildningsutskottets protokoll , 21 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del, 2014 Beslutet expedieras till Verksamhetschef bildning

30 30(35) 76 Dnr KS Ny motion - ang. Valfjället Skicenter AB Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Valfjällets Skicenter AB bör drivas i kommunal regi. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 38 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till kommunledningsstaben för beredning.

31 31(35) 77 Dnr KS Ny motion - om byggande av rastplats som är anpassad till lastbilschaufförer Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att det bör byggas en rast/övernattningsplats, anpassad för lastbilschaufförer, i närheten av Charlottenberg. Det bör finnas tillgång till toalett, dusch samt soptunnor. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 39 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.

32 32(35) 78 Dnr Ny motion om inköpspolicyn Annika Hugne (C) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige ang. Eda kommuns inköpspolicy. Motionären vill att kommunen bör utforma policyn så att små och medelstora företag lättare kan delta och lämna anbud. Eda kommun ska ställa krav som gynnar svensk produktion och lokala företag i vår närhet. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 41 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till kommunledningsstaben för beredning.

33 33(35) 79 Dnr KS Ny motion barnomsorg på kvällstid Lars-Magnus Pålsson (M), Hans-Peter Jessen (S) och Ola Dahlström (FP) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige ang. barnomsorg på kvällstid i Eda kommun. De föreslår att förvaltningen får i uppdrag att öppna en förskola på kvällstid, och att detta försök ska pågår i minst ett år. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 42 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till bildningsförvaltningen för beredning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Vårdutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Vårdutskottet 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.30 / 13.15 15.00 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(27) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00-20.15 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Cecilia Hane, verksamhetschef vård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.15 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Hans Nilsson (HEL) Justeringens plats

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2013-09-25 1 Plats och tid Åmotfors Folkets Hus kl 19.00-20.15 Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagare Anna Bryntesson, kommunsekreterare Utses att justera John Badh Hans-Peter Jessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret.

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret. Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C), ordförande Annika Hugne (C) Leif Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 16.00-20.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Ulf Åhs (S) Evy Andersson (S) ersättare för Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Ulf Åhs (S) Evy Andersson (S) ersättare för Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08.30-12.00. 13.00-15.30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Ulf Åhs (S) Evy Andersson (S) ersättare för Jens Eriksson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.05-15.40 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Johanna Söderberg Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2013-02-26 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsutskottet 2013-02-26 1 (6) Vård- och omsorgsutskottet 2013-02-26 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Eva Folkesdotter-Paradis (M), ordförande Monika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer