ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson (HEL) Kristina Wang (HEL), ersättare för Birgitta Olsson (HEL) Björn Källman (HEL) Nicklas Backelin (V) Johanna Söderberg (C) Annika Hugne (C) Fredrik Karlsson (C) Hans-Peter Jessen (S), 2:e vice ordförande Dan Säterman (S) Birgitta Eklund, (S), 55-61, klockan Ulf Åhs (S),ersättare för Birgitta Eklund (S) 61-81, klockan Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M), ersättare för Johnny Lundgren (M) Ola Dahlström (FP) Birgitta Jansson, kommunchef Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Johan Örnberg, ekonomichef, Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Cecilia Hane, verksamhetschef vård och stöd Anders Gustafsson (KD),ej tjänstgörande ersättare Ulf Åhs (S),ej tjänstgörande ersättare, Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare Sylvia Jonasson (C), ej tjänstgörande ersättare Jennie Björk, ekonom, Martin Bollner, ekonom, Magnus Johnsson, ekonom, Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anneli Karlsson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Hans-Peter Jessen (S) Johanna Söderberg (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Anneli Karlsson

2 2(35) Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 55 Information Meddelanden till kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS Ekonomisk uppföljning per februari Dnr KS Förslag till årsredovisning Dnr KS Revisionsrapport Årlig övergripande granskning Dnr KS Inför budget Instruktion till kommunens ombud i bolagen Dnr KS Markbyte Gryttved 1: Dnr KS Lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun Dnr KS Förslag på ambassadör i Eda Dnr KS Motion om multiplan vid Gärdesskolan Dnr KS Medborgarförslag om multiplan vid Gärdesskolan Dnr KS Styrdokument - regler för e-post och telefon Dnr KS Ansökan om basfinansiering Communicare Dnr KS Fiberdragning i tomrör, Åmotfors Dnr KS Riktlinje - Palliativ vård Dnr KS Riktlinje - Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Dnr KS Avgifter inom LSS-verksamheten Dnr KS Parkfors fond Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse Dnr KS Ny motion - ang. Valfjället Skicenter AB...30

3 3(35) Kommunstyrelsen 77 Dnr KS Ny motion - om byggande av rastplats som är anpassad till lastbilschaufförer Dnr Ny motion om inköpspolicyn Dnr KS Ny motion barnomsorg på kvällstid Dnr KS Nytt medborgarförslag Vägbelysning i Häljeboda Dnr KS Investeringsmedel, förskolan Droppen och fritidshemmet vid f d Bysjöskolan...35

4 4(35) 55 Information Projektledare Jan Hellström informerade om arbetet med utbyggnaden av fiber i kommunen. Kommunalrådet Hans Nilsson informerade om att förvaltningen arbetar med ett remissvar med anledning av nytt förslag till vattendirektiv.

5 5(35) 56 Meddelanden till kommunstyrelsen Följande meddelanden har kommit in till kommunstyrelsen för kännedom. Allmänna utskottet, sammanträdesprotokoll Arvika-Eda Samordningsförbund, sammanträdesprotokoll, Bildningsutskottet, sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB sammanträdesprotokoll Eda Energi AB, sammanträdesprotokoll, Samhällsbyggnadsutskottet, sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Valfjället Skicenter AB, sammanträdesprotokoll Vårdutskottet, sammanträdesprotokoll Värmlands läns vårdförbund, Årlig uppföljning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

6 6(35) 57 Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på sammanträdet. Beslut i allmänna utskottet 21 Hantering av återflödesmedel inom Leader 23 Revidering av hälsoplan Beslut inom kommunledningsstaben Kultursamordnaren ACR delegeringsbeslut om lönebidrag och driftsbidrag Utvecklingschef MB delegeringsbeslut ang tidsbegränsad anställning Personalsekreteraren JN delegeringsbeslut om lokalt avtal, omplacering samt anställningsbeslut Fritids- och kulturchefen LS delegeringsbeslut om nolltaxebidrag, lönebidrag, aktivitetsbidrag, drift- och underhållsbidrag, pensionärsbidrag samt bidrag övriga föreningar Beslut i bildningsutskottet 19 Gymnasieorganisation läsåret 2015/ Gymnasiesärskolans organisation inför hösten Kontaktpolitiker inom bildnings verksamhetsområde, mandatperioden Representanter i gymnasieskolans lokala programråd 24 Revidering av Eda kommuns hälsoplan Beslut inom verksamhetsområde bildning Rektor TE delegeringsbeslut ang. anställning av resurslärare Förskolechef AG delegeringsbeslut ang. förskoleplats utöver norm

7 7(35) Beslut i samhällsbyggnadsutskottet 24 Muren 2, ansökan om förhandsbesked för enbostadshus 28 Revidering av Hälsoplan 30 Detaljplan Valfjället. Godkännande av samrådshandling 32 Ansökan om ändring i serveringstid på uteservering vid Xeleci AB, Lochlann Steakhouse Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad Bygglovsinspektörerna MM och UG delegeringsbeslut om bygglov, bygganmälan, rivningsanmälan samt olovlig åtgärd Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas MR, SE, LE delegeringsbeslut om klagomål ang buller, ofarbar väg, bristande rengöring och katter på restaurang. Anmälan om livsmedelsanläggning, värmepumpanläggning, planerad avverkning samt remiss ang ansökan om bygglov. Assistent KV UG delegeringsbeslut om instegsjobb, förlängning OSA samt förstärkt särskilt anställningsstöd Beslut i vårdutskottet 40 Ändrad benämning på servicelägenheter 41 Revidering av Hälsoplan Anmälan av ordförandebeslut 44 Anmälan av ordförandebeslut Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd Biståndshandläggare CS delegeringsbeslut angående hemtjänst, särskilt boende, larm och matdistribution. Biståndshandläggare MS delegeringsbeslut angående korttidsplats, hemtjänst och matdistribution. Biståndshandläggare ALBF delegeringsbeslut angående larm, korttidsplats, ledsagare, hemtjänst, matdistribution och särskilt boende.

8 8(35) 58 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per februari Ekonomichefen Johan Örnberg och respektive verksamhetschef, Elisabet Björklund, Cecilia Hane och Jan-Erik Eriksson, informerade om det ekonomiska resultatet för februari.

9 9(35) 59 Dnr KS Förslag till årsredovisning 2014 Kommunledningsstaben/Ekonomi och planering har upprättat förslag till årsredovisning för Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, omvärldsanalys, måluppfyllelse, personalekonomisk redovisning, redovisningsprinciper, sammanställd redovisning samt verksamhetsberättelser. Av förvaltningsberättelsen framgår följande: Resultatet för koncernen var tkr för Resultatet fördelar sig i koncernen enligt följande: Eda Bostads AB tkr, Eda Energi AB 0 tkr, Valfjället Skicenter AB tkr, Utveckling Noresund AB -36 tkr och kommunen tkr. Verksamhetens totala nettokostnader ökade med tkr från 2013 till En stor del av ökningen beror på att 2013 hade kommunen en intäkt från AFA på drygt tkr vilket saknades Om man bortser från AFA intäkten så har verksamhetens intäkter ökat med tkr och verksamhetens kostnader ökat med tkr gentemot Avskrivningarna har ökat med tkr Det budgeterade resultatet för 2013 var tkr. Kommunens resultat på tkr visar en total avvikelse mot budget på tkr. Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. Det största underskottet ligger på Individ och familjeomsorgen ( tkr) och rör främst institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar av barn och unga samt ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområde bildning redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. De största negativa avvikelserna handlar om interkommunala kostnader och intäkter, främst för gymnasiet och grundskolan men även för förskolan och gymnasiesärskolan. Samhällsbyggnad visar ett överskott på tkr. De största avvikelserna finns på gatusektionen ( tkr) och arbetsmarknadsenheten ( tkr). På gatusektionen är det främst VA och avfallsverksamheten som avviker positivt och motsvarande på AME är flyktingverksamheten och HVB. Kommunledningsstaben redovisar ett överskott på 591 tkr gentemot budget.

10 10(35) 59 forts Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med tkr jämfört med 2013 och uppgick sammantaget till tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till tkr vilket utgör 66,8 % av de totala intäkterna från skatter och bidrag. Kommunens finansnetto ökade från 650 tkr 2013 till tkr Kommunen hade en investeringsnivå på tkr Den budgeterade investeringsvolymen var tkr inklusive omföringar från Under året har ett antal investeringar slutförts. Bland annat kan nämnas: Förskola Koppom Familjecentral Konstgräsplan Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på tkr varav tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick till tkr. Årets investeringsnivå finansierades med egna medel och kommunen behövde inte ta upp några nya lån. Kassa och banktillgångar var tkr vid årsskiftet vilket var en minskning med tkr jämfört med Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 629 tkr till tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med tkr till tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr placerade. Lagen kräver att en avstämning mot balanskravet görs i samband med årsredovisningen: Det redovisade resultatet 2014 uppgår till tkr. Avstämning av balanskravet Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: samtliga realisationsvinster Tillägg: realisationsvinster enligt undantag Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 : Sänkt diskonteringsränta på pensionsskuld inkl löneskatt Tillägg: ianspråktagande av resultatutjämningsreserv Justerat resultat Justerat resultat från föregående år Kvar att återställa

11 11(35) 59 forts Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster från resultatet vilket innebär ett justerat resultat på tkr Kvar att återställa från föregående år finns tkr vilket innebär att det totala beloppet att återställa är tkr. Det budgeterade resultatet för 2015 (9 904 tkr) överstiger tkr vilket innebär att underskottet täcks in. Äskande överföring av investeringsmedel Kod PROJ Budget inkl Redovisat Kvar av Äskande tilläggsanslag År 2014 budget överföring 1233 FAMILJECENTRAL 3 425, , , , HANDIKAPPANPASSNING ,8 0,0 365,8 366, ENERGIOPTIMERING 2 709, ,4 416,3 416, MORAST HANDELSPLATS 2 656,6 367, , , VÄGBELYSNING 400,0-322,2 722,2 722, UNDERHÅLLSASFALTERING 1 500, ,3 226,7 226, GATU- o VA-SANERING 2 500, , , , DAGVATTENSANERING 1 454, ,5 379,0 379, SANERING GÄRDESGATAN 2 675, ,2 750,2 750, VATTENFÖRSÖRJNING 378,3 87,8 290,5 290, VATTEN VALFJÄLLET 4 500,0 602, , , BADPLATSER 220,0 81,0 139,0 139, KONSTGRÄSPLAN CHARLOTTENB -345,0 209,6-554,6-554, MULTIPLAN KOPPOM 1 000,0 822,0 178,0 178, KYLANL ISHALL CH-BERG 100,0 0,0 100,0 100,0 1 INVESTERING FASTIGHET , , , , BREDBAND ÅR , , , , SERVICELICENSER 140,0 0,0 140,0 140, HEMSIDA MOBILA ENHETER 80,0 0,0 80,0 80, WIFI GYMN, FÖRSK & MORO 153,5 31,1 122,4 50, INTERBOOK FRITID/KULTUR 70,0 0,0 70,0 70, DIGITAL TURISTBYRÅ SHOPC 50,0 0,0 50,0 50, PROCAPITA + 657,4 195,2 462,2 462, INV VÅRD & STÖD ,0 140,4 109,6 109,6 2 INVESTERING INVENTARIER , , , ,8 Totaler , , , ,8 Totalt uppgår förvaltningens äskande om omföring av investeringsmedel till tkr.

12 12(35) 59 forts Bokslutsberedningens protokoll Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till årsredovisning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förvaltningens äskande avseende överföring av investeringsprojekt. Totalt uppgår överföring av investeringsmedel till tkr. Investeringsprojekten föreslås tillåtas löpa vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel i bokslut 2014 för att slutföra projekten 2015.

13 13(35) 60 Dnr KS Revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2014 Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning av kommunstyrelsen. Huvudinriktningen har varit att granska styrelsens arbete med intern kontroll. Revisorerna anser sammanfattningsvis att kommunens regelverk utgör en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med den interna kontrollen. Revisorerna anförde vidare att den kontrollplan som tagits fram för 2014 och den granskning som genomförs enligt denna utgör en betydande förbättring i riktning mot ett fortlöpande arbete. Kommunledningsstaben föreslår därför att kommunstyrelsen genom sina utskott involveras i arbetet med att risk- och väsentlighetsbedöma de områden som ska lyftas i 2016 års internkontrollplan. Revisorernas granskning Årlig övergripande granskning 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 17 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Att kommunstyrelsen genom sina utskott involveras i arbetet med att riskoch väsentlighetsbedöma de områden som ska lyftas i 2016 års internkontrollplan.

14 14(35) 61 Dnr KS Inför budget Ekonomichef Johans Örnberg redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna inför budget för Verksamhetscheferna Elisabet Björklund, Cecilia Hane och Jan-Erik Eriksson och stabschef Birgitta Jansson redogjorde för hur budgeten diskuterats i utskotten. Arbetet med budgeten fortsätter vid de ordinarie utskottsmötena under april månad.

15 15(35) 62 Instruktion till kommunens ombud i bolagen Ärendet bordläggs och tas upp vid nästa sammanträde.

16 16(35) 63 Dnr KS Markbyte Gryttved 1:66 Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om att planläggning av området i och runt Valfjällets skidanläggning skulle inledas. Arbetet har under hösten och vintern påbörjats och ett förslag till plankarta (samrådshandling) har tagits fram. Då fastighetsgränser och ägarförhållanden inte riktigt överensstämmer med de olika egenskapsgränserna i den föreslagna plankartan är det nödvändigt att genomföra ett markbyte inom rubricerad fastighet. Ägarna till fastigheten Gryttved 1:84 avstår mark till fastigheten Gryttved 1:66 (kommunen) och erhåller i stället mark i närområdet från kommunens fastighet. Det tänkta markbytet redovisas på karta. Karta markskifte Valfjället Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 31 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner markbytet under förutsättning att ett ca 1200 kvm stort område av kommunens mark i förslaget undantas från bytet. Beslutet expedieras till Markägarna Fastighetschefen

17 17(35) 64 Dnr KS Lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun Edas ansvar föreslår revidering av området Charlottenberg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Eda kommun, gällande förtäring av alkoholdrycker, 21, bilaga 2. Förslag till reviderade ordningsföreskrifter Karta Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de lokala ordningsföreskrifterna ändras enligt förslag.

18 18(35) 65 Dnr KS Förslag på ambassadör i Eda 2015 Eda kommun föreslås utse officiella ambassadörer. Syftet är att ambassadörerna hjälper till i marknadsföringen av kommunen. För att bli ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser. Kommunen förväntar sig att ambassadörerna: Håller sig informerade om det som händer i kommunen Aktivt nämner kommunen i olika sammanhang Delar med sig av sina kunskaper t ex genom aktiviteter i skolan eller för näringslivet Ambassadörerna får själva komma med förslag hur vi bäst kan använda dem i olika sammanhang. Kommunen håller ambassadörerna informerade om vad som händer och förser dem med marknadsföringsmaterial. Ambassadörer utses för ett år i taget och utnämns i samband med Charlottafirandet. Vid utnämningsceremonin överlämnas diplom. Inför nästa års Charlotta får kommuninvånarna lämna förslag på ambassadörer. De som tidigare varit ambassadörer blir ex-ambassadörer och fortsätter att marknadsföra kommunen. Skrivelse från Kristdemokraterna i Eda Kommunstyrelsens beslut För perioden från och med 2015 års Charlottadag till och med 2016 års Charlottadag utses Fredrik Helgesson till officiell ambassadör för Eda kommun. Beslutet expedieras till Fredrik Helgesson Turist- och informationsavdelningen Näringslivsenheten

19 19(35) 66 Dnr KS Motion om multiplan vid Gärdesskolan En motion har inkommit om anläggande av en multiplan vid Gärdesskolan i Åmotfors. Motion Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben Allmänna utskottets protokoll , 18 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Beslutet motiveras med att det saknas medel i 2015 års budget. Med anledning av det ekonomiska läget har kommunen inte heller för avsikt att ta med det i 2016 års budget.

20 20(35) 67 Dnr KS Medborgarförslag om multiplan vid Gärdesskolan Ett medborgarförslag har inkommit om anläggande av en multiplan vid Gärdesskolan i Åmotfors. Förslaget är ställt av två elever vid Gärdesskolan. Medborgarförslaget Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben Allmänna utskottets protokoll , 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Eda kommun tackar för förslaget. Det saknas dock medel för multiplan i 2015 års budget. Med anledning av det ekonomiska läget har kommunen inte heller för avsikt att ta med det i 2016 års budget. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

21 21(35) 68 Dnr KS Styrdokument - regler för e-post och telefon Dagligen sker många kontakter mellan anställda i Eda kommun och bl.a. medborgare. De anställda är viktiga ambassadörer för kommunen i denna kontakt. Detta styrdokument syftar till att vara ett stöd för anställda i hanteringen av e-post och telefon för att kommunen ska uppfattas som en kommun med hög servicenivå där vi är lätta och nå samt ger ett professionellt och positivt bemötande. Regler för e-post och telefon Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Styrdokumentet Regler för e-post och telefon antas.

22 22(35) 69 Dnr KS Ansökan om basfinansiering Communicare Communicare har genom en skrivelse ansökt om basfinansiering av sin verksamhet. Communicares skrivelse Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 22 Förslag till beslut på mötet Johanna Söderberg (C): Att bistå Communicare med basfinansiering. Beslut enligt förslag när inget motförslag ställdes. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bistå Communicare med basfinansiering med kronor. Beslutet expedieras till Näringslivsenheten Communicare

23 23(35) 70 Dnr KS Fiberdragning i tomrör, Åmotfors Den 30 juni 2015 lägger Quadracom ner sin verksamhet i Värmland och Eda kommun måste ersätta de hyrda förbindelserna för datakommunikation med nya från Telia. I samband med utbyggnad av fjärrvärme i Åmotfors har det investerats i kanalisation. Denna vill IT-avdelningen använda för att koppla in fem kommunala fastigheter som kommunen idag hyr förbindelse till i Åmotfors. Om kommunen anlägger egen fiber i befintlig kanalisation får verksamheterna tillgång till en uppkoppling på 1000 Mb/s och utan någon månadskostnad. En motsvarande hyrd förbindelse på 1000 Mbit/s kostar kr/månad och fastighet om den skulle hyras av Telia. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 24 Kommunstyrelsens beslut IT-avdelningen får klartecken att påbörja arbete med inkoppling av fiber i tomrör till de byggnader i Åmotfors som har kanalisation som lagts i samband med fjärrvärme i sin närhet Finansiering ska ske inom stabens ram. Beslutet expedieras till Tf IT-chef Kommunchefen Verksamhetscheferna

24 24(35) 71 Dnr KS Riktlinje - Palliativ vård Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tillsammans med kommunens palliativa ombud utarbetat en riktlinje för Palliativ vård inom Vård och stöd. Riktlinjen beskriver hur den palliativa vården ska bedrivas i verksamheterna inom Vård och stöd för att säkerställa kvaliteten inom området. Tjänsteskrivelse Riktlinje Palliativ vård Vårdutskottets protokoll , 39 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Palliativ vård Beslutet expedieras till Verksamhetschef Vård och stöd Områdeschefer

25 25(35) 72 Dnr KS Riktlinje - Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom hygienområdet. Tjänsteskrivelse Riktlinje Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Vårdutskottets protokoll , 38 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Beslutet expedieras till Verksamhetschef Vård och stöd

26 26(35) 73 Dnr KS Avgifter inom LSS-verksamheten Vårdutskottet beslutade att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda avgifter inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) i sin helhet. Arbetsgruppen har bestått av områdeschef LSS, administratör LSS, administratör VoS, avgiftshandläggare och ekonom. För att minska hanteringen av kontanter inom kommunens Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS har det utretts olika alternativ att inhandla livsmedel till måltider och debitera brukarna kostnaden. Kommunen har i dagsläget småköksavtal med Menigo som kan leverera livsmedel direkt till verksamheten vilket även spar personaltid som kan användas till brukarna. Äldreomsorgen använder i dagsläget Menigo och tycker det fungerar bra. Det alternativ som arbetsgruppen förordar är beställning och leverans av livsmedel till boendet från externt företag, samt att brukaren i efterskott debiteras faktisk kostnad exklusive moms. Ingen höjning av avgift för lunch i daglig verksamhet föreslås, den uppgår till verksamhetens självkostnad. Ingen höjning av avgift för kost vid korttidsvistelse föreslås, den är enligt Konsumentverkets rekommendationer. Ett förtydligande görs av tidigare beslutad avgift för boende på elevhem eller motsvarande vilket jämställs med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS. Detta gäller barn och ungdomar upp till 18 års ålder oavsett aktivitetsersättning eller inte. Efter 18 års ålder upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen, så för möjlighet till intäkt från de som fortsatt har insatserna så föreslås kommunen att införa en hyra för boende och avgift för kost oavsett egna inkomster eller inte. Vårdutskottet , 129 Tjänsteskrivelse vård och stöd Vårdutskottets protokoll , 37

27 27(35) Forts 73 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående punkter skall implementeras i styrdokumentet Avgifter inom vård och stöd. 1.Livsmedel beställs och levereras till boendet (bostad med särskild service för vuxna enligt LSS) från externt företag som kommunen har avtal med. Brukaren debiteras i efterskott för faktisk kostnad exklusive moms. 2.Avgiften för var och en av föräldrarna till barn och ungdomar under 18 år med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS ska som högst vara lika med den maximala avgiften för återbetalning av underhållsstöd till Försäkringskassan, för närvarande kr per månad och förälder. Kommunen ska göra individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av respektive förälders betalningsförmåga. 3.Avgiften för ungdomar år med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS ska följa Konsumentverkets rekommendationer/ kostnadsberäkningar för män och kvinnor i åldersgruppen, avseende kost samt hyra för boende som jämställs med vad ungdomar med egen inkomst bör betala när de bor hemma. Avgiften och hyran gäller oavsett egna inkomster eller inte. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom vård och stöd 2015, område LSS-omsorgen, enligt förslag.

28 28(35) 74 Dnr KS Parkfors fond 2015 Kommunstyrelsen beslutade att vårdutskottet årligen ska upprätta förlag på användningsområden för avkastningen ur Parkfors fond. Privatpersoner, föreningar m.fl. kan komma med förslag på användningsområden, annonsering sker i lokalpressen. Fonden ska årligen dela ut högst kr. Kommunstyrelsen fattar beslut om utdelning senast den 31 maj. Fondens avkastning ska enligt testamentet användas för trivselbefrämjande åtgärder som rekreation, resor m.m. för åldringar inom Eda kommun. Tjänsteskrivelse vård och stöd Förteckning över förslag från sökande Vårdutskottet diskuterar inkomna ansökningar med förslag till användningsområden för avkastningen ur Parkfors fond. Vårdutskottets protokoll , 36 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar: PRO Charlottenberg Allmänkulturen Eda kommun (Resor till Open Art) Allmänkulturen Eda kommun (Resor och teater) PRO Åmotfors PRO Köla PRO Järnskog kr kr kr kr kr kr Folkhälsorådet Eda kommun kr Summa: kr Beslutet expedieras till Stipendiaterna

29 29(35) 75 Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse 2014 Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En del i patientsäkerhetsarbetet är att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del, 2014 Bildningsutskottets protokoll , 21 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del, 2014 Beslutet expedieras till Verksamhetschef bildning

30 30(35) 76 Dnr KS Ny motion - ang. Valfjället Skicenter AB Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Valfjällets Skicenter AB bör drivas i kommunal regi. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 38 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till kommunledningsstaben för beredning.

31 31(35) 77 Dnr KS Ny motion - om byggande av rastplats som är anpassad till lastbilschaufförer Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att det bör byggas en rast/övernattningsplats, anpassad för lastbilschaufförer, i närheten av Charlottenberg. Det bör finnas tillgång till toalett, dusch samt soptunnor. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 39 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.

32 32(35) 78 Dnr Ny motion om inköpspolicyn Annika Hugne (C) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige ang. Eda kommuns inköpspolicy. Motionären vill att kommunen bör utforma policyn så att små och medelstora företag lättare kan delta och lämna anbud. Eda kommun ska ställa krav som gynnar svensk produktion och lokala företag i vår närhet. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 41 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till kommunledningsstaben för beredning.

33 33(35) 79 Dnr KS Ny motion barnomsorg på kvällstid Lars-Magnus Pålsson (M), Hans-Peter Jessen (S) och Ola Dahlström (FP) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige ang. barnomsorg på kvällstid i Eda kommun. De föreslår att förvaltningen får i uppdrag att öppna en förskola på kvällstid, och att detta försök ska pågår i minst ett år. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 42 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till bildningsförvaltningen för beredning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Vårdutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Vårdutskottet 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.30 / 13.15 15.00 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(27) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00-20.15 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Cecilia Hane, verksamhetschef vård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista)

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista) 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.20-15.00 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.45 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Ulf Åhs (S) ersättare för Bo-Inge Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.15 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Konferensrum gymnasieskolans expedition, Åmotfors, kl 13.00 16.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl. 19.00-19.40 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Justerare Leif Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-11.40 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Lars-Eric Andersson (C) Kathy Överby Nilsson (S) ersättare för Birgitta

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2013-09-25 1 Plats och tid Åmotfors Folkets Hus kl 19.00-20.15 Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagare Anna Bryntesson, kommunsekreterare Utses att justera John Badh Hans-Peter Jessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Vårdutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Vårdutskottet 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.10 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Kathy Överby Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Hans Nilsson (HEL) Justeringens plats

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Anneli Karlsson, vik.

Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Anneli Karlsson, vik. 1(5) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg 19.00-20.00 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Sylvia Jonasson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kari Staatsen (Hela Edas lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

Kari Staatsen (Hela Edas lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) 1(9) Plats och tid Konferensrummet, Gymnasieskolan, Åmotfors kl 12.00 Beslutande Kari Staatsen (Hela Edas lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Övriga närvarande Johanna Söderberg (C) ordförande Annika Hugne (C) Lars-Eric Andersson (C), ersättare för Leif

Läs mer

Torbjörn Halstensen, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Birgitta Berg, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Anders Gustafsson, Köla Bygdens uppväxtcenter 54

Torbjörn Halstensen, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Birgitta Berg, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 Anders Gustafsson, Köla Bygdens uppväxtcenter 54 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Kari Staatsen (Hela Edas Lista), ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

Läs mer

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S) 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Nicklas Backelin (V) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Elisabet Björklund,

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.10, 13.00-14.30 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(29) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Folkets Hus, Åmotfors kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Malin Persson Lintula

Folkets Hus, Åmotfors kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Malin Persson Lintula 1(9) Plats och tid KS-salen Kommunhuset, Charlottenberg kl 10.00 Beslutande Kari Staatsen (Hala Edas Lista), ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Sylvia Jonasson (C) 30-32 Lena Olsson (S) Gun Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Folkets Hus, Åmotfors kl. 19.00-20.20 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Eric Hietala, tf kommunchef Jan Hellström, bredbandssamordnare

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Övriga närvarande Jan-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(20) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 18.00-21.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Lena Nordheim, integrationshandläggare 35 Angelica

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 16.00-20.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret.

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret. Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C), ordförande Annika Hugne (C) Leif Johansson

Läs mer

Lars-Magnus Pålsson (M) ordf. Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) 190-207 Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista)

Lars-Magnus Pålsson (M) ordf. Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) 190-207 Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista) Kommunstyrelsens vårdutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Ks-salen kommunhuset Charlottenberg kl 09.00-12.00-13.00-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lars-Magnus Pålsson (M) ordf. Lars-Erik Andersson (C)

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00 15.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet 1(31) Vårdutskottet Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Lars -Eric Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-13 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-13 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-13 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg, kl 13.00 16 30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Birgitta Eklund (S)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Birgitta Eklund (S) 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.00 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Birgitta Eklund (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(10) Plats och tid B-salen Folkets Hus, Charlottenberg kl 13.00 17.00 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Elisabet

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08:00-12.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

Bo Guldbrandsson (S) ordförande Mattias Mellgren (S) Bengt Nilsson (KD)

Bo Guldbrandsson (S) ordförande Mattias Mellgren (S) Bengt Nilsson (KD) 1(9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Bo Guldbrandsson (S) ordförande Mattias Mellgren (S) Bengt Nilsson (KD) Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Lena Olsson och Anders Gustafsson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Bryntesson

Lena Olsson och Anders Gustafsson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Bryntesson 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Charlottenberg kl. 19.00-21.15 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anders Andersson, kommunchef Christina Gabrielsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. r~s ~~~ ~(~~~~~ Kommunfullmäktige. Plats och tid Lundsbergs bygdegård kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. r~s ~~~ ~(~~~~~ Kommunfullmäktige. Plats och tid Lundsbergs bygdegård kl r~s ~~~ ~(~~~~~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Lundsbergs bygdegård kl. 19.00-20.15 I Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson vik kommunsekreterare Birgitta Jansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(31) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.10 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Johanna Söderberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Tommy Glader (S) Lars -Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S) 1(25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-11.30 12.30- Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Tommy Glader (S) Lars

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-19.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista)

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista) 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista)

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista) 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.00 13.00-14.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(27) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nicklas Backelin (V) ordförande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) Annika Hugne (C) Dan Säterman (S) Jens Eriksson (S)

Nicklas Backelin (V) ordförande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) Annika Hugne (C) Dan Säterman (S) Jens Eriksson (S) 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.15 Beslutande Nicklas Backelin (V) ordförande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) Annika Hugne (C) Dan Säterman (S) Jens

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(27) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Johanna Söderberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(33) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Johanna Söderberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Tomas Landskog (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD)

Läs mer

Margaretha Persson (HEL) ordf Lars-Erik Andersson (C) Anders Gustafsson (KD) Sandra Krogh (S) Christina Säihke (S) Per Dahl (V)

Margaretha Persson (HEL) ordf Lars-Erik Andersson (C) Anders Gustafsson (KD) Sandra Krogh (S) Christina Säihke (S) Per Dahl (V) Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sagorummet Charlottenberg 13-15 Beslutande Margaretha Persson (HEL) ordf Lars-Erik Andersson (C) Anders Gustafsson (KD) Sandra Krogh (S) Christina

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer