ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson (HEL) Kristina Wang (HEL), ersättare för Birgitta Olsson (HEL) Björn Källman (HEL) Nicklas Backelin (V) Johanna Söderberg (C) Annika Hugne (C) Fredrik Karlsson (C) Hans-Peter Jessen (S), 2:e vice ordförande Dan Säterman (S) Birgitta Eklund, (S), 55-61, klockan Ulf Åhs (S),ersättare för Birgitta Eklund (S) 61-81, klockan Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M), ersättare för Johnny Lundgren (M) Ola Dahlström (FP) Birgitta Jansson, kommunchef Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Johan Örnberg, ekonomichef, Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Cecilia Hane, verksamhetschef vård och stöd Anders Gustafsson (KD),ej tjänstgörande ersättare Ulf Åhs (S),ej tjänstgörande ersättare, Bo-Inge Nilsson (HEL), ej tjänstgörande ersättare Sylvia Jonasson (C), ej tjänstgörande ersättare Jennie Björk, ekonom, Martin Bollner, ekonom, Magnus Johnsson, ekonom, Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anneli Karlsson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Hans-Peter Jessen (S) Johanna Söderberg (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Anneli Karlsson

2 2(35) Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 55 Information Meddelanden till kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Dnr KS Ekonomisk uppföljning per februari Dnr KS Förslag till årsredovisning Dnr KS Revisionsrapport Årlig övergripande granskning Dnr KS Inför budget Instruktion till kommunens ombud i bolagen Dnr KS Markbyte Gryttved 1: Dnr KS Lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun Dnr KS Förslag på ambassadör i Eda Dnr KS Motion om multiplan vid Gärdesskolan Dnr KS Medborgarförslag om multiplan vid Gärdesskolan Dnr KS Styrdokument - regler för e-post och telefon Dnr KS Ansökan om basfinansiering Communicare Dnr KS Fiberdragning i tomrör, Åmotfors Dnr KS Riktlinje - Palliativ vård Dnr KS Riktlinje - Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Dnr KS Avgifter inom LSS-verksamheten Dnr KS Parkfors fond Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse Dnr KS Ny motion - ang. Valfjället Skicenter AB...30

3 3(35) Kommunstyrelsen 77 Dnr KS Ny motion - om byggande av rastplats som är anpassad till lastbilschaufförer Dnr Ny motion om inköpspolicyn Dnr KS Ny motion barnomsorg på kvällstid Dnr KS Nytt medborgarförslag Vägbelysning i Häljeboda Dnr KS Investeringsmedel, förskolan Droppen och fritidshemmet vid f d Bysjöskolan...35

4 4(35) 55 Information Projektledare Jan Hellström informerade om arbetet med utbyggnaden av fiber i kommunen. Kommunalrådet Hans Nilsson informerade om att förvaltningen arbetar med ett remissvar med anledning av nytt förslag till vattendirektiv.

5 5(35) 56 Meddelanden till kommunstyrelsen Följande meddelanden har kommit in till kommunstyrelsen för kännedom. Allmänna utskottet, sammanträdesprotokoll Arvika-Eda Samordningsförbund, sammanträdesprotokoll, Bildningsutskottet, sammanträdesprotokoll Eda Bostads AB sammanträdesprotokoll Eda Energi AB, sammanträdesprotokoll, Samhällsbyggnadsutskottet, sammanträdesprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Valfjället Skicenter AB, sammanträdesprotokoll Vårdutskottet, sammanträdesprotokoll Värmlands läns vårdförbund, Årlig uppföljning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

6 6(35) 57 Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på sammanträdet. Beslut i allmänna utskottet 21 Hantering av återflödesmedel inom Leader 23 Revidering av hälsoplan Beslut inom kommunledningsstaben Kultursamordnaren ACR delegeringsbeslut om lönebidrag och driftsbidrag Utvecklingschef MB delegeringsbeslut ang tidsbegränsad anställning Personalsekreteraren JN delegeringsbeslut om lokalt avtal, omplacering samt anställningsbeslut Fritids- och kulturchefen LS delegeringsbeslut om nolltaxebidrag, lönebidrag, aktivitetsbidrag, drift- och underhållsbidrag, pensionärsbidrag samt bidrag övriga föreningar Beslut i bildningsutskottet 19 Gymnasieorganisation läsåret 2015/ Gymnasiesärskolans organisation inför hösten Kontaktpolitiker inom bildnings verksamhetsområde, mandatperioden Representanter i gymnasieskolans lokala programråd 24 Revidering av Eda kommuns hälsoplan Beslut inom verksamhetsområde bildning Rektor TE delegeringsbeslut ang. anställning av resurslärare Förskolechef AG delegeringsbeslut ang. förskoleplats utöver norm

7 7(35) Beslut i samhällsbyggnadsutskottet 24 Muren 2, ansökan om förhandsbesked för enbostadshus 28 Revidering av Hälsoplan 30 Detaljplan Valfjället. Godkännande av samrådshandling 32 Ansökan om ändring i serveringstid på uteservering vid Xeleci AB, Lochlann Steakhouse Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad Bygglovsinspektörerna MM och UG delegeringsbeslut om bygglov, bygganmälan, rivningsanmälan samt olovlig åtgärd Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas MR, SE, LE delegeringsbeslut om klagomål ang buller, ofarbar väg, bristande rengöring och katter på restaurang. Anmälan om livsmedelsanläggning, värmepumpanläggning, planerad avverkning samt remiss ang ansökan om bygglov. Assistent KV UG delegeringsbeslut om instegsjobb, förlängning OSA samt förstärkt särskilt anställningsstöd Beslut i vårdutskottet 40 Ändrad benämning på servicelägenheter 41 Revidering av Hälsoplan Anmälan av ordförandebeslut 44 Anmälan av ordförandebeslut Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd Biståndshandläggare CS delegeringsbeslut angående hemtjänst, särskilt boende, larm och matdistribution. Biståndshandläggare MS delegeringsbeslut angående korttidsplats, hemtjänst och matdistribution. Biståndshandläggare ALBF delegeringsbeslut angående larm, korttidsplats, ledsagare, hemtjänst, matdistribution och särskilt boende.

8 8(35) 58 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per februari Ekonomichefen Johan Örnberg och respektive verksamhetschef, Elisabet Björklund, Cecilia Hane och Jan-Erik Eriksson, informerade om det ekonomiska resultatet för februari.

9 9(35) 59 Dnr KS Förslag till årsredovisning 2014 Kommunledningsstaben/Ekonomi och planering har upprättat förslag till årsredovisning för Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, omvärldsanalys, måluppfyllelse, personalekonomisk redovisning, redovisningsprinciper, sammanställd redovisning samt verksamhetsberättelser. Av förvaltningsberättelsen framgår följande: Resultatet för koncernen var tkr för Resultatet fördelar sig i koncernen enligt följande: Eda Bostads AB tkr, Eda Energi AB 0 tkr, Valfjället Skicenter AB tkr, Utveckling Noresund AB -36 tkr och kommunen tkr. Verksamhetens totala nettokostnader ökade med tkr från 2013 till En stor del av ökningen beror på att 2013 hade kommunen en intäkt från AFA på drygt tkr vilket saknades Om man bortser från AFA intäkten så har verksamhetens intäkter ökat med tkr och verksamhetens kostnader ökat med tkr gentemot Avskrivningarna har ökat med tkr Det budgeterade resultatet för 2013 var tkr. Kommunens resultat på tkr visar en total avvikelse mot budget på tkr. Verksamhetsområde vård och stöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. Det största underskottet ligger på Individ och familjeomsorgen ( tkr) och rör främst institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar av barn och unga samt ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområde bildning redovisar en negativ avvikelse mot budget med tkr. De största negativa avvikelserna handlar om interkommunala kostnader och intäkter, främst för gymnasiet och grundskolan men även för förskolan och gymnasiesärskolan. Samhällsbyggnad visar ett överskott på tkr. De största avvikelserna finns på gatusektionen ( tkr) och arbetsmarknadsenheten ( tkr). På gatusektionen är det främst VA och avfallsverksamheten som avviker positivt och motsvarande på AME är flyktingverksamheten och HVB. Kommunledningsstaben redovisar ett överskott på 591 tkr gentemot budget.

10 10(35) 59 forts Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med tkr jämfört med 2013 och uppgick sammantaget till tkr. Kommunens skatteunderlag uppgick till tkr vilket utgör 66,8 % av de totala intäkterna från skatter och bidrag. Kommunens finansnetto ökade från 650 tkr 2013 till tkr Kommunen hade en investeringsnivå på tkr Den budgeterade investeringsvolymen var tkr inklusive omföringar från Under året har ett antal investeringar slutförts. Bland annat kan nämnas: Förskola Koppom Familjecentral Konstgräsplan Kommunen hade materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på tkr varav tkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarna uppgick till tkr. Årets investeringsnivå finansierades med egna medel och kommunen behövde inte ta upp några nya lån. Kassa och banktillgångar var tkr vid årsskiftet vilket var en minskning med tkr jämfört med Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 629 tkr till tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997 har minskat med tkr till tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar finns drygt 20 mkr placerade. Lagen kräver att en avstämning mot balanskravet görs i samband med årsredovisningen: Det redovisade resultatet 2014 uppgår till tkr. Avstämning av balanskravet Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: samtliga realisationsvinster Tillägg: realisationsvinster enligt undantag Synnerliga skäl enligt KL 8 kap, 5 : Sänkt diskonteringsränta på pensionsskuld inkl löneskatt Tillägg: ianspråktagande av resultatutjämningsreserv Justerat resultat Justerat resultat från föregående år Kvar att återställa

11 11(35) 59 forts Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster från resultatet vilket innebär ett justerat resultat på tkr Kvar att återställa från föregående år finns tkr vilket innebär att det totala beloppet att återställa är tkr. Det budgeterade resultatet för 2015 (9 904 tkr) överstiger tkr vilket innebär att underskottet täcks in. Äskande överföring av investeringsmedel Kod PROJ Budget inkl Redovisat Kvar av Äskande tilläggsanslag År 2014 budget överföring 1233 FAMILJECENTRAL 3 425, , , , HANDIKAPPANPASSNING ,8 0,0 365,8 366, ENERGIOPTIMERING 2 709, ,4 416,3 416, MORAST HANDELSPLATS 2 656,6 367, , , VÄGBELYSNING 400,0-322,2 722,2 722, UNDERHÅLLSASFALTERING 1 500, ,3 226,7 226, GATU- o VA-SANERING 2 500, , , , DAGVATTENSANERING 1 454, ,5 379,0 379, SANERING GÄRDESGATAN 2 675, ,2 750,2 750, VATTENFÖRSÖRJNING 378,3 87,8 290,5 290, VATTEN VALFJÄLLET 4 500,0 602, , , BADPLATSER 220,0 81,0 139,0 139, KONSTGRÄSPLAN CHARLOTTENB -345,0 209,6-554,6-554, MULTIPLAN KOPPOM 1 000,0 822,0 178,0 178, KYLANL ISHALL CH-BERG 100,0 0,0 100,0 100,0 1 INVESTERING FASTIGHET , , , , BREDBAND ÅR , , , , SERVICELICENSER 140,0 0,0 140,0 140, HEMSIDA MOBILA ENHETER 80,0 0,0 80,0 80, WIFI GYMN, FÖRSK & MORO 153,5 31,1 122,4 50, INTERBOOK FRITID/KULTUR 70,0 0,0 70,0 70, DIGITAL TURISTBYRÅ SHOPC 50,0 0,0 50,0 50, PROCAPITA + 657,4 195,2 462,2 462, INV VÅRD & STÖD ,0 140,4 109,6 109,6 2 INVESTERING INVENTARIER , , , ,8 Totaler , , , ,8 Totalt uppgår förvaltningens äskande om omföring av investeringsmedel till tkr.

12 12(35) 59 forts Bokslutsberedningens protokoll Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till årsredovisning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förvaltningens äskande avseende överföring av investeringsprojekt. Totalt uppgår överföring av investeringsmedel till tkr. Investeringsprojekten föreslås tillåtas löpa vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel i bokslut 2014 för att slutföra projekten 2015.

13 13(35) 60 Dnr KS Revisionsrapport Årlig övergripande granskning 2014 Revisorerna har genomfört sin årliga övergripande granskning av kommunstyrelsen. Huvudinriktningen har varit att granska styrelsens arbete med intern kontroll. Revisorerna anser sammanfattningsvis att kommunens regelverk utgör en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med den interna kontrollen. Revisorerna anförde vidare att den kontrollplan som tagits fram för 2014 och den granskning som genomförs enligt denna utgör en betydande förbättring i riktning mot ett fortlöpande arbete. Kommunledningsstaben föreslår därför att kommunstyrelsen genom sina utskott involveras i arbetet med att risk- och väsentlighetsbedöma de områden som ska lyftas i 2016 års internkontrollplan. Revisorernas granskning Årlig övergripande granskning 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 17 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Att kommunstyrelsen genom sina utskott involveras i arbetet med att riskoch väsentlighetsbedöma de områden som ska lyftas i 2016 års internkontrollplan.

14 14(35) 61 Dnr KS Inför budget Ekonomichef Johans Örnberg redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna inför budget för Verksamhetscheferna Elisabet Björklund, Cecilia Hane och Jan-Erik Eriksson och stabschef Birgitta Jansson redogjorde för hur budgeten diskuterats i utskotten. Arbetet med budgeten fortsätter vid de ordinarie utskottsmötena under april månad.

15 15(35) 62 Instruktion till kommunens ombud i bolagen Ärendet bordläggs och tas upp vid nästa sammanträde.

16 16(35) 63 Dnr KS Markbyte Gryttved 1:66 Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om att planläggning av området i och runt Valfjällets skidanläggning skulle inledas. Arbetet har under hösten och vintern påbörjats och ett förslag till plankarta (samrådshandling) har tagits fram. Då fastighetsgränser och ägarförhållanden inte riktigt överensstämmer med de olika egenskapsgränserna i den föreslagna plankartan är det nödvändigt att genomföra ett markbyte inom rubricerad fastighet. Ägarna till fastigheten Gryttved 1:84 avstår mark till fastigheten Gryttved 1:66 (kommunen) och erhåller i stället mark i närområdet från kommunens fastighet. Det tänkta markbytet redovisas på karta. Karta markskifte Valfjället Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 31 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner markbytet under förutsättning att ett ca 1200 kvm stort område av kommunens mark i förslaget undantas från bytet. Beslutet expedieras till Markägarna Fastighetschefen

17 17(35) 64 Dnr KS Lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun Edas ansvar föreslår revidering av området Charlottenberg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Eda kommun, gällande förtäring av alkoholdrycker, 21, bilaga 2. Förslag till reviderade ordningsföreskrifter Karta Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att de lokala ordningsföreskrifterna ändras enligt förslag.

18 18(35) 65 Dnr KS Förslag på ambassadör i Eda 2015 Eda kommun föreslås utse officiella ambassadörer. Syftet är att ambassadörerna hjälper till i marknadsföringen av kommunen. För att bli ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser. Kommunen förväntar sig att ambassadörerna: Håller sig informerade om det som händer i kommunen Aktivt nämner kommunen i olika sammanhang Delar med sig av sina kunskaper t ex genom aktiviteter i skolan eller för näringslivet Ambassadörerna får själva komma med förslag hur vi bäst kan använda dem i olika sammanhang. Kommunen håller ambassadörerna informerade om vad som händer och förser dem med marknadsföringsmaterial. Ambassadörer utses för ett år i taget och utnämns i samband med Charlottafirandet. Vid utnämningsceremonin överlämnas diplom. Inför nästa års Charlotta får kommuninvånarna lämna förslag på ambassadörer. De som tidigare varit ambassadörer blir ex-ambassadörer och fortsätter att marknadsföra kommunen. Skrivelse från Kristdemokraterna i Eda Kommunstyrelsens beslut För perioden från och med 2015 års Charlottadag till och med 2016 års Charlottadag utses Fredrik Helgesson till officiell ambassadör för Eda kommun. Beslutet expedieras till Fredrik Helgesson Turist- och informationsavdelningen Näringslivsenheten

19 19(35) 66 Dnr KS Motion om multiplan vid Gärdesskolan En motion har inkommit om anläggande av en multiplan vid Gärdesskolan i Åmotfors. Motion Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben Allmänna utskottets protokoll , 18 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Beslutet motiveras med att det saknas medel i 2015 års budget. Med anledning av det ekonomiska läget har kommunen inte heller för avsikt att ta med det i 2016 års budget.

20 20(35) 67 Dnr KS Medborgarförslag om multiplan vid Gärdesskolan Ett medborgarförslag har inkommit om anläggande av en multiplan vid Gärdesskolan i Åmotfors. Förslaget är ställt av två elever vid Gärdesskolan. Medborgarförslaget Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben Allmänna utskottets protokoll , 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Eda kommun tackar för förslaget. Det saknas dock medel för multiplan i 2015 års budget. Med anledning av det ekonomiska läget har kommunen inte heller för avsikt att ta med det i 2016 års budget. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

21 21(35) 68 Dnr KS Styrdokument - regler för e-post och telefon Dagligen sker många kontakter mellan anställda i Eda kommun och bl.a. medborgare. De anställda är viktiga ambassadörer för kommunen i denna kontakt. Detta styrdokument syftar till att vara ett stöd för anställda i hanteringen av e-post och telefon för att kommunen ska uppfattas som en kommun med hög servicenivå där vi är lätta och nå samt ger ett professionellt och positivt bemötande. Regler för e-post och telefon Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Styrdokumentet Regler för e-post och telefon antas.

22 22(35) 69 Dnr KS Ansökan om basfinansiering Communicare Communicare har genom en skrivelse ansökt om basfinansiering av sin verksamhet. Communicares skrivelse Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 22 Förslag till beslut på mötet Johanna Söderberg (C): Att bistå Communicare med basfinansiering. Beslut enligt förslag när inget motförslag ställdes. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bistå Communicare med basfinansiering med kronor. Beslutet expedieras till Näringslivsenheten Communicare

23 23(35) 70 Dnr KS Fiberdragning i tomrör, Åmotfors Den 30 juni 2015 lägger Quadracom ner sin verksamhet i Värmland och Eda kommun måste ersätta de hyrda förbindelserna för datakommunikation med nya från Telia. I samband med utbyggnad av fjärrvärme i Åmotfors har det investerats i kanalisation. Denna vill IT-avdelningen använda för att koppla in fem kommunala fastigheter som kommunen idag hyr förbindelse till i Åmotfors. Om kommunen anlägger egen fiber i befintlig kanalisation får verksamheterna tillgång till en uppkoppling på 1000 Mb/s och utan någon månadskostnad. En motsvarande hyrd förbindelse på 1000 Mbit/s kostar kr/månad och fastighet om den skulle hyras av Telia. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets protokoll , 24 Kommunstyrelsens beslut IT-avdelningen får klartecken att påbörja arbete med inkoppling av fiber i tomrör till de byggnader i Åmotfors som har kanalisation som lagts i samband med fjärrvärme i sin närhet Finansiering ska ske inom stabens ram. Beslutet expedieras till Tf IT-chef Kommunchefen Verksamhetscheferna

24 24(35) 71 Dnr KS Riktlinje - Palliativ vård Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tillsammans med kommunens palliativa ombud utarbetat en riktlinje för Palliativ vård inom Vård och stöd. Riktlinjen beskriver hur den palliativa vården ska bedrivas i verksamheterna inom Vård och stöd för att säkerställa kvaliteten inom området. Tjänsteskrivelse Riktlinje Palliativ vård Vårdutskottets protokoll , 39 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Palliativ vård Beslutet expedieras till Verksamhetschef Vård och stöd Områdeschefer

25 25(35) 72 Dnr KS Riktlinje - Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom hygienområdet. Tjänsteskrivelse Riktlinje Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Vårdutskottets protokoll , 38 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård Beslutet expedieras till Verksamhetschef Vård och stöd

26 26(35) 73 Dnr KS Avgifter inom LSS-verksamheten Vårdutskottet beslutade att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda avgifter inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) i sin helhet. Arbetsgruppen har bestått av områdeschef LSS, administratör LSS, administratör VoS, avgiftshandläggare och ekonom. För att minska hanteringen av kontanter inom kommunens Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS har det utretts olika alternativ att inhandla livsmedel till måltider och debitera brukarna kostnaden. Kommunen har i dagsläget småköksavtal med Menigo som kan leverera livsmedel direkt till verksamheten vilket även spar personaltid som kan användas till brukarna. Äldreomsorgen använder i dagsläget Menigo och tycker det fungerar bra. Det alternativ som arbetsgruppen förordar är beställning och leverans av livsmedel till boendet från externt företag, samt att brukaren i efterskott debiteras faktisk kostnad exklusive moms. Ingen höjning av avgift för lunch i daglig verksamhet föreslås, den uppgår till verksamhetens självkostnad. Ingen höjning av avgift för kost vid korttidsvistelse föreslås, den är enligt Konsumentverkets rekommendationer. Ett förtydligande görs av tidigare beslutad avgift för boende på elevhem eller motsvarande vilket jämställs med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS. Detta gäller barn och ungdomar upp till 18 års ålder oavsett aktivitetsersättning eller inte. Efter 18 års ålder upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen, så för möjlighet till intäkt från de som fortsatt har insatserna så föreslås kommunen att införa en hyra för boende och avgift för kost oavsett egna inkomster eller inte. Vårdutskottet , 129 Tjänsteskrivelse vård och stöd Vårdutskottets protokoll , 37

27 27(35) Forts 73 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående punkter skall implementeras i styrdokumentet Avgifter inom vård och stöd. 1.Livsmedel beställs och levereras till boendet (bostad med särskild service för vuxna enligt LSS) från externt företag som kommunen har avtal med. Brukaren debiteras i efterskott för faktisk kostnad exklusive moms. 2.Avgiften för var och en av föräldrarna till barn och ungdomar under 18 år med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS ska som högst vara lika med den maximala avgiften för återbetalning av underhållsstöd till Försäkringskassan, för närvarande kr per månad och förälder. Kommunen ska göra individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av respektive förälders betalningsförmåga. 3.Avgiften för ungdomar år med insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS ska följa Konsumentverkets rekommendationer/ kostnadsberäkningar för män och kvinnor i åldersgruppen, avseende kost samt hyra för boende som jämställs med vad ungdomar med egen inkomst bör betala när de bor hemma. Avgiften och hyran gäller oavsett egna inkomster eller inte. Kommunfullmäktige fastställer avgifter inom vård och stöd 2015, område LSS-omsorgen, enligt förslag.

28 28(35) 74 Dnr KS Parkfors fond 2015 Kommunstyrelsen beslutade att vårdutskottet årligen ska upprätta förlag på användningsområden för avkastningen ur Parkfors fond. Privatpersoner, föreningar m.fl. kan komma med förslag på användningsområden, annonsering sker i lokalpressen. Fonden ska årligen dela ut högst kr. Kommunstyrelsen fattar beslut om utdelning senast den 31 maj. Fondens avkastning ska enligt testamentet användas för trivselbefrämjande åtgärder som rekreation, resor m.m. för åldringar inom Eda kommun. Tjänsteskrivelse vård och stöd Förteckning över förslag från sökande Vårdutskottet diskuterar inkomna ansökningar med förslag till användningsområden för avkastningen ur Parkfors fond. Vårdutskottets protokoll , 36 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar: PRO Charlottenberg Allmänkulturen Eda kommun (Resor till Open Art) Allmänkulturen Eda kommun (Resor och teater) PRO Åmotfors PRO Köla PRO Järnskog kr kr kr kr kr kr Folkhälsorådet Eda kommun kr Summa: kr Beslutet expedieras till Stipendiaterna

29 29(35) 75 Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse 2014 Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En del i patientsäkerhetsarbetet är att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del, 2014 Bildningsutskottets protokoll , 21 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del, 2014 Beslutet expedieras till Verksamhetschef bildning

30 30(35) 76 Dnr KS Ny motion - ang. Valfjället Skicenter AB Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Valfjällets Skicenter AB bör drivas i kommunal regi. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 38 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till kommunledningsstaben för beredning.

31 31(35) 77 Dnr KS Ny motion - om byggande av rastplats som är anpassad till lastbilschaufförer Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att det bör byggas en rast/övernattningsplats, anpassad för lastbilschaufförer, i närheten av Charlottenberg. Det bör finnas tillgång till toalett, dusch samt soptunnor. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 39 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.

32 32(35) 78 Dnr Ny motion om inköpspolicyn Annika Hugne (C) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige ang. Eda kommuns inköpspolicy. Motionären vill att kommunen bör utforma policyn så att små och medelstora företag lättare kan delta och lämna anbud. Eda kommun ska ställa krav som gynnar svensk produktion och lokala företag i vår närhet. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 41 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till kommunledningsstaben för beredning.

33 33(35) 79 Dnr KS Ny motion barnomsorg på kvällstid Lars-Magnus Pålsson (M), Hans-Peter Jessen (S) och Ola Dahlström (FP) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige ang. barnomsorg på kvällstid i Eda kommun. De föreslår att förvaltningen får i uppdrag att öppna en förskola på kvällstid, och att detta försök ska pågår i minst ett år. Motion Kommunfullmäktiges protokoll , 42 Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till bildningsförvaltningen för beredning.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Hela Edas Lista. Valet 2014

Hela Edas Lista. Valet 2014 Hela Edas Lista Valet 2014 Valet 2014 www.helaedaslista.se 2 Du får rösta om du: Kommunvalet 2014 bor i Eda och har fyllt 18 år senast den 14 september i år. är medborgare i Sverige, något EU-land, Island

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Kallelse/föredragningslista Offentligt sammanträde Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde under punkterna 7-31. Kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer