Lärarhandledning GYmnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarhandledning GYmnasiet"

Transkript

1 Lärarhandledning GYmnasiet

2 2 University Library, Istanbul; Muslim Heritage Consulting, Dubai.

3 3 Innehåll Varför besöka utställningen 1001 Inventions?...5 Vad innehåller utställningen? år på 800 m Aktivitetszon... 6 Utställningens sju teman... 6 Loftet... 6 Att besöka utställningen...7 På museet...8 Introduktion till ämnesområdet...9 Ett relevant besök Uppgifter och förberedelser...13 Inför och efter besöket...13 Uppfinningar och innovationer...14 Kända vetenskapsmän Innovation och innovationsprocess Samhälle och historia...16 Medeltiden Den muslimska civilisationen Historiska kontakter mellan Sverige och den muslimska civilisationen Källor och källkritik Naturvetenskap...20 Modern vetenskaplig metod...20 Att mäta tid...26 Konstruktion...29 Från Ikaros till Wilbur Wright Flygkonsten...33 Vatten är en förutsättning för allt liv...35 Vattenkraft...37 Från Arkimedes till Daguerre...39 Kameror och Ljus Studietexter och bilagor Extra erbjudanden Lärarhandledningen är skriven av: Henrik Ramberg, Liza Ay Hermansson och Johan Rosén, Värmlands Museum. Kristian Niemi, Karlstads universitet.

4

5 5 Varför besöka utställningen 1001 Inventions? Genom en fantastisk utställning med bland annat sextio interaktiva stationer möter vi män och kvinnor som många aldrig hört talas om, men vars upptäckter och utveckling av idéer är viktiga för mycket av den teknik och flera av de maskiner vi idag tar för givna. Teknik och innovation står i fokus i utställningen. Utställningen vill locka fram och utveckla inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och tekniskt självförtro ende. Eleverna kommer att få möta nya begrepp och tekniska utmaningar; de kommer att få arbeta med problemlösning och diskutera historiska ske enden samt kulturell förändring i en åldersanpassad lärprocess. I utställningen ges eleverna även möjlighet till att tillgodogöra sig historiska perspektiv som allt för sällan diskuteras. Det finns allt att vinna på att lyfta fram utomeuropeiska förebilder och belysa deras betydelse för samhället vi lever i. Det ger möjlighet till bredare perspektiv på vår egen historia och en vidgad förståelse för hur människor, tankar och idéer då som nu rört sig över hela världen och hur detta påverkat vår närmiljö. Med utgångspunkt i detta har vi ett gemensamt globalt kulturarv som måste förstås och värnas, annars kan bilden aldrig bli komplett. Att belysa detta blir i vårt mångkulturella samhälle allt viktigare om vår strävan är att förstå varandra.

6 6 Vad innehåller utställningen? år på 800 m 2 Utställningens innehåll berättar om den muslimska civilisationen ur teknikoch inno vationsperspektiv från år 600 till år Biografen: Utställningen tar sin början i biografen där eleverna intro duceras till utställningen. Beduintältet: Introduktionsplats i stället för biografen för elever i F-3. Aktivitetszon I anslutning till utställningen finns en aktivitetszon som enbart bygger på eget skapande och problemlösning. Här får eleverna möjlighet att ytter ligare fördjupa sig i och pröva den kunskap som förmedlas i utställningen. Utställningens sju teman Sjukhuset: Eleverna möter dåtidens framstående läk are och medicinska vetenskap och får veta hur denna kunskap influerat dagens medicin. Hemmet: Visar dåtida uppfinningar som fortfarande har betydelse i vårt vardagsliv. Marknaden: Berättar om hur tongivande idéer kunde spridas genom resor, möten och handel. Skolan: Visar på bibliotekens och lärandets koppling till historia och hur världens första moderna universitet växte fram. Staden: Förklarar varför öst och väst har ett gemen samt arkitektoniskt arv. Världen: Berättar om upptäcktsresande och kartor för år sedan. Universum: Visar hur astronomer vidgade vår uppfattning om universum. Varje tema har sitt eget torn/kunskaps center i utställningen. Tornen förmedlar information genom ljud, film, bild, text och interaktiva moduler. Utöver tornen finns ytterligare interaktiva stationer där elev erna själva arbetar aktivt. Loftet Kompletterande utställningar kring arkitektur och föremål. Utställningarna produceras av Värmlands museum.

7 7 Att besöka utställningen Museibesöket kan delas in i tre steg: 1. Förberedelse 2. Besöket i utställningen 3. Uppföljning och fördjupning i klassrummet Själva museibesöket kan enbart göras med museipedagog det vill säga att ett besök i utställningen 1001 inte kan göras på egen hand med klassen. Till utställningen finns material som är nivåanpassat och som låter dig som lärare välja i vilken omfattning du och din klass skall arbeta med utställningen. Vi vill poängtera att besöket blir en mycket bättre investering om eleverna har fått möjlighet att förbereda sig inför besöket. Vår förhoppning är att besöket skall inspirera till vidare arbete i skolan, då efterarbetet är minst lika viktigt. Det är kanske framför allt där man kan knyta ihop trådar och skapa en helhetsbild, med fördjupningar som du som deras lärare anser är mest lämpligt för just din grupp. För att underlätta detta finns material från vilket du kan plocka ur för att på bästa sätt anpassa efter klassen. Titta gärna även på de aktiviteter som inte är anpassade för just din åldersgrupp (finns på vår hemsida), kanske hittar du aktiviteter som passar dina elever bättre än de vi tänkt. Praktisk information Ett besök på museet måste bokas och kostar 300 kronor per klass. För att vi skall kunna tillmötesgå önskemål om tider är det viktigt att du bokar i god tid. På museet finns det möjlighet att äta medhavd mat och fika. Det går även att boka måltid i restaurangen på museet. Detta bokas genom restaurangen. För er som åker till Karlstad för att besöka utställningen rekommenderar vi att ni kombinerar besöket på Värmlands Museum med ett eller flera besök ur den lista som medföljer på tänkbara besöksmål på sidan Ni ansvarar själva för kontakt och bokning av dessa besöksmål.

8 8 På museet När ni kommer till Värmlands Museum möts ni i foajén av en värd som hjälper er att hitta rätt. Besöket i utställningen består av olika delar som har olika håll tider för att olika klasser inte ska krocka med varandra. Innan ni går in i utställningen visar värden var ni kan hänga kläder och väskor. Filmen/Sagotältet Elever i åk 4 och uppåt inleder besöket med att se filmen 1001 Inventions och Hemligheternas bibliotek med Ben Kingsley i huvudrollen. Den är 13 minuter lång, har engelskt tal och är textad på svenska. Filmen handlar om några elever som fått i uppgift att söka fakta om olika historiska perioders betydelse för vårt moderna samhälle. I biblio teket möter de vetenskapsmannen Al Jaziri som introducerar dem till den muslimska civilisationens vetenskapliga guld ålder. Elever i åk F-3 får träda in i sagoberätterskan Sheherazades tält. Där får vi höra fantastiska berättelser och träffa på någon av de personer som presenteras i utställningen. Utställningen När klassen kommer ut från filmsalen/tältet kommer en av museets pedagoger att följa er runt i utställningen. Den består av sju olika teman och pedagogen kommer att visa, berätta och förklara vad dessa teman representerar och vad som finns att göra vid de olika stationerna. Därefter har klassen tid att utforska utställningen enskilt eller i mindre grupper. Aktivitetszonen När ni kommer ut från utställningen passerar ni Aktivitetszonen. Här finns olika stationer där man kan välja att fördjupa sig i något eller några teman. Matsäck Före och efter besöket finns möjlighet för de som önskar att äta matsäck. Foajé värden visar var.

9 9 Introduktion till ämnesområdet Den muslimska civilisationen är utställningens geografiska utgångspunkt (för karta se sidan 46-47). Under åren är det ett område där vetenskap och innovationskraft blomstrar. Här växer tidigt fram platser som blir centra för nydanande vetenskap, vetenskapliga traditioner, kulturer och idéströmningar. Området innefattar en rad civilisationer, kulturer och religioner som tillåts samexistera i en tolerant miljö. Denna positiva syn på mångfald lägger grunden till den dynamik som växer fram. Här finns ett stort intresse för andra kulturer och för deras kunskap och bildningsarv. Intresse för vetenskapliga traditioner och andra kulturers kunskapsarv innebar att exempelvis antikens stora bildningsarv kunde leva vidare i den muslimska civilisationen. Större delen av den vetenskap och bildning som idag förknippas med antiken hade med största sannolikhet förlorats om inte den muslimska civilisationens nyfikenhet och syn på kunskap blivit rådande. Det finns en rad viktiga faktorer som möjliggör detta skeende i den muslim ska civilisationen. Här finns en kombination av politisk stabilitet, ekonomisk tillväxt och tolerans. En annan avgörande faktor för att den muslimska civilisationen skall komma att blomstra är de stadskulturer som växer fram. Inom det stora geografiska området finns en rad stora städer. Här finns det möjlighet att leva och arbeta i yrken som inte finns i ett samhälle dominerat av landsbygd och jordbrukskultur. Effekterna av detta är bland annat universitet och allmänna bibliotek som grundas i exempelvis Bagdad, Kairo och Cordoba. En viktig pusselbit är det arabiska språkets roll. Arabiskan får samma betydelse som engelska har för oss idag. Det blir ett osynligt band som håller samman hela den stora regionen. En jämförelse med Europa under samma tid förklarar varför det inte här finns förutsättningar för blomstrande vetenskap och innovationskraft. Efter Västroms totala sönderfall går Europa in i tidig medeltid. Här kommer sönder fallande infrastruktur, feodalism, naturahushållning, lokal byteshandel och landsbygdskultur att dominera i nära 500 år. Att Europa så småningom reser sig ur detta vakuum för vetenskap och innovation kan bland annat sägas bero på den muslimska civilisationens utbredning. Denna innebär exempelvis att det muslimska Andalusien i dagens Spanien utövar ett stort inflyttande på angränsande europeiska regioner.

10 10 Ett relevant besök Vi är säkra på att utställningen 1001 Inventions kommer att väcka nyfikenhet och inspirera, men det är för- och efterarbete som avgör hur mycket eleven kommer att ha fått med sig i förlängningen. Utställningen är varken början eller slutet på den resa vi hoppas ni gör. Nedan kommer du att hitta förslag på övningar och diskussioner som både kan förbereda eleverna och leda dem till spår av fördjupning inom områden. Det är du som är experten på läro- och ämnesplan erna för dina områden; det är du som bäst vet vad som passar dina elever. Med nedanstående vill vi peka på några, tydliga beröringspunkter till gy11. Det finns fler man kunde peka på, och man kan inte fokusera på allt (och göra det rättvisa). Oberoende vilket program du representerar, så är vi säker på att du kommer hitta något som är relevant för just dina studenter! Mångkultur. Aldrig förr har världen varit så global som idag. Men folk har genom historien rest och påverkat varandra mer än vad man kanske tänker sig. (Undersök gärna kulturmöten m h a övningarna på sidan 18.) Stundom har större civilisationer rest sig, t o m över naturliga kultur- och (för att använda en kanske något anakronistisk term) nationsgränser. Den muslimska civilisationen var en sådan. Genom att studera den närmare kan vi se vad som möjlig gjorde detta, och hur det i sin grund var en grogrund för de många uppfinningar och nydanande tankegångar. I en jämförelse med nu tida fenomen (se övningar på sid 17) kan både skillnader och likheter på visas, diskuteras, och olika tolkningar och perspektiv således djupare förstås. Språkets betydelse ska inte förringas, förekomsten av ett lingua franca, men vilken betydelse hade religionen i sammanhanget? Hurudant var förhållandet mellan religion och vetenskap? Hur var samhället överhuvudtaget uppbyggt? Vilka var värd eringarna? Hurudan konst utvecklades? Vilka historiska förändringsprocesser låg till grund till dess uppgång och dess fall? Hur formade männi skornas idéer samhället, och vice versa? Idéhistoria, arv och samverkan. Den muslimska civilisationen var inte bara en förvaltare av antiken inför renässansen. Man tog vara på idéer; man vidareutvecklade dem. Man kom på egna innovationer, som har utgjort delar av världen vi idag lever i. Det var inte bara en medeltid, utan en tid värd att under söka. Möjligheterna att problematisera den historiska tidsindelningen är tydlig. Diskussioner kring detta kan fördjupa förståelsen av historiska begrepp; men också av hur historien används av olika aktörer. Det kan ge inblickar i internationell samverkan och en förståelse av globala samband då som nu. (Se även övningar på sidan )

11 11 Vetenskaplighet. Att ha förmågan att kritiskt granska och ha kriterier utefter vilka man kan bedöma. Att förstå vad som karaktäriserar den vetenskapliga metoden, och hur den skiljer sig från pseudovetenskap. Varför kan man säga att de karaktärer som figurerar i utställningen representerar ett naturvetenskapligt förhållningssätt? Hur ställer man vetenskapliga frågor? Hur besvarar man dem? Man kan även ta fasta på hur idéerna utvecklats i ett historiskt förlopp kanske med hjälp av våra introducerande texter, under rubriken Naturvetenskap (sidan 31 och framåt)? Skillnader mellan olika typer av vetenskapliga arbetsmetoder, humanistiska och naturvetenskapliga, kan göras med hjälp av övningarna på sidorna 19 och Tolkning och användning av olika slags källmaterial å ena sidan; användningen av något likt den hypotetiskt-deduktiva metoden, å andra. Men vi tror också att utställningen kan bidra till en förståelse av upptäckarglädje, till en nyfikenhet på den naturliga världen och viljan till att förstå den på ett djupare plan. Att se hur det natur vetenskapliga inte är motsatsen till att se världen som vacker och fantastisk, utan tvärtom, först när man har en förståelse för dess komplexitet som man verkligen kan uppskatta den. Fakta, form och fysik. Upptäckter under den muslimska civilisationen och deras vidareutveckling av antikens idéer var väsentliga för delar av den teknik vi ser framför oss idag. Genom några av de problemlösande övningar du hittar på sidorna 29 och 41 kan eleverna utveckla förståelse av grundläggande kunskap inom konstruktion, optik, eller ljus. Där kommer de att kunna välja mellan olika material och metoder, och genom systematiska experiment och observationer se hur detta påverkar resultatet. Passa också på att undersöka uppfinningars utveckling (övningar på sidan 15). Det går inte att fördjupa sig i allt, och det är säkerligen vettigt att koncentrera arbetet på ett eller ett par teman per grupp. Hellre något mer om något färre områden, än ytligt om massor. Vad kommer du att välja som fokuspunkter?

12 12

13 13 Uppgifter och förberedelser Inför och efter besöket För att få ut så mycket som möjligt av besöket i utställningen är det bra om eleverna har en viss förförståelse för det de möter. Arbeta gärna i klassrummet med de teman som beskrivs nedan innan ni kommer till museet. Men följ också upp med ytterligare uppgifter efteråt utnyttja frågor och inspiration. Vidare följer förslag på övningar, diskussioner och aktiviteter inom tre teman: uppfinningar och innovationer, samhälle och historia samt naturvetenskap. Plocka helheter eller delar som det passar dig, din undervisning och dina klasser bäst!

14 14 Uppfinningar och innovationer Kända vetenskapsmän När vetenskapens historia beskrivs så är det ofta bara västerländska namn som nämns och nästan alla är män. Följande är ett exempel på hur du kan arbeta för att visa att det finns mer att upptäcka! Material till övningen finns att ladda ner på Värmlands Museums webbplats. 1. Kopiera och klipp ut korten med vetenskapsmän. 2. Rita upp en tidslinje över tiden år Gör den exempelvis 2 m lång, så motsvarar 100 år 10 cm. Märk ut varje århundrade. 3. Placera ut de vetenskapsmän som är numrerade 1-25 på tidslinjen genom att fästa dem med tejp eller häftmassa. Vilka mönster blir tydliga? Var blir det trångt och var blir det tomt? 4. Placera ut de vetenskapsmän som har nummer Hur ser det ut nu? 5. Titta närmare på vetenskapsmännen på korten. Vilka har ni hört talas om tidigare? Finns det andra kända vetenskapsmän eller uppfinnare som ni tycker borde vara med? Alternativt upplägg med samma tanke men genomfört med digital teknik. 1. Använd samma material som ovan; samma galleri av personer. 2. Använd TimelineJS (http://timeline.verite.co/) för att skapa digitala tidslinjer. Informationen skrivs in med hjälp av kalkylblad i Google Docs. Se videoanvisning: 3. Förutom diskussionsfrågorna i föregående upplägg, låt även eleverna självständigt leta reda på mer information om vetenskapsmännen samt hur de bidragit. 4. Uppmuntra dem att levandegöra tidslinjen genom att lägga in bilder och videoklipp!

15 15 Innovation och innovationsprocess Fortsättning på övningen Kända vetenskapsmän (sidan14). Eleverna gör en fördjupning i begreppen innovation och innovationsprocess. 1. Läs definitionen av innovation och innovationsprocess (sidan 48). Det finns flera möjliga definitioner. I texten behandlas en. 2. Låt eleverna diskutera definitionerna i mindre grupper. 3. Låt grupperna formulera en mening som på bästa sätt beskriver innovation och innovationsprocess. Redovisa och diskutera i hela klassen. 4. Diskutera listan (från Kända vetenskapsmän) med utgångspunkt i definitionen av begreppen innovation och innovationsprocess. Exempel på diskussionsfrågor: Listan är enbart fokuserad på enskilda individer. Vad ger det för bild av hur innovationer uppstår? Hur skulle ni göra listan så att det bättre stämmer överens med definitionen av innovation och innovationsprocess? Hur förhåller sig exempelvis Nobelpriset till definitionen av innovation och innovationsprocess?

16 16 Samhälle och historia Medeltiden Tala om begreppet medeltiden. Vilken tidsperiod handlar det om och varifrån kommer namnet medeltiden? Rita upp en tidslinje över tiden år Gör den exempelvis 2 m lång, så motsvarar 100 år 10 cm. Märk ut varje århundrade. I Sverige kallas perioden för medeltid. I andra delar av Europa räknas medeltiden från 500-talet till början av 1400-talet. Utställningen 1001 Inventions handlar om tiden Var på tidslinjen hamnar dessa olika årtal? Titta på orden för medeltiden på olika språk: Engelska the middle ages Tyska mittelalter Franska moyen âge Finska keskiaika Hindi [madhya yug] På alla dessa språk betyder det ungefär tiden mitt emellan. Det som menas är mellan de två tidsperioder som kallas Antiken och Renässansen. Leta gärna efter personer, händelser, platser och föremål som hör ihop med antiken och renässansen. Märk ut dem på tidslinjen och på en världskarta eller jordglob och se var de hamnar. Varför sägs medeltiden vara just en mellantid; vad är det som är så signifikant med antiken och renässansen? Om du vill att eleverna ska använda digital teknik i uppgiften: 1. Använd TimelineJS för tidslinjen (se uppgift Kända vetenskapsmän på sidan 14). 2. Använd Google Earth för att markera händelser, platser o s v geografiskt. Google Earth Tutorials: Anvisningar om hur du kan göra eget material i Google Earth. Google Earth for Educators: maps.google.com/help/maps/education/ Google anser själva att Earth torde kunna vara ett ypperligt utbildningsverktyg, och försöker hjälpa lärare på traven att använda det till detta. Här är deras samlade information för lärare.

17 17 Den muslimska civilisationen Utställningen 1001 Inventions handlar främst om vetenskap, teknik och innovation från den muslimska världen. Begreppet den muslimska civilisationen avser här det geografiska område som under perioden ca sträckte sig från södra Spanien till sydvästra Kina. Inom området rymdes många olika kulturer och religioner. Många olika språk talades inom området men arabiska var det gemen samma officiella språket. I detta stora område verkade vetenskaps män och lärda som med hjälp av nya upptäckter och redan känd kunskap från exempelvis Egypten, Grekland och Rom gjort stora framsteg inom vetenskap, teknik och innovation. Skapa en bild av hur stort kulturområdet från Spanien till Kina var genom att använda kartan på sidan Vilka länder finns i detta område idag? Jämför följande fenomen: Den muslimska civilisationen. Den Europeiska Unionen. Den västerländska civilisationen. Förenta Nationerna. Den ostasiatiska kulturen. United States of America. Om man skulle jämföra den muslimska civilisationen med något från vår tid så skulle det exempelvis kunna vara EU. En union av flera olika länder. Länderna är suveräna, med bland annat egna huvudstäder. Unionen kan utökas med fler medlemmar och ibland kan den hotas den av att några länder vill drar sig ur. Ibland kan man vilja utesluta ett eller flera länder. Det finns en stad som är lite viktigare än andra för EU, och det är Bryssel den muslimska civilisationens motsvarighet skulle periodvis kunna ha varit Bagdad. Bagdad var huvudstad i ett av de viktigaste kalifaten i hela den stora muslimska civilisationen. Bagdad grundades av kalifen Abu Jafar al-mansur runt år 760. Staden var under lång tid ett viktigt kunskapscentrum.»» Vilka andra städer runt om i världen har varit viktiga centra genom historien? Hur är det idag? Är de fortfarande viktiga?

18 18 Historiska kontakter mellan Sverige och den muslimska civilisationen I Sverige finns en mängd skattgömmor och gravar från vikingatiden ( ) som innehåller mynt från den muslimska civilisationen. Även andra före mål som exempelvis smycken från den muslimska civilisationen har hittats i vikingatida skattgömmor och gravar. Diskutera hur dessa föremål hamnat i Sverige. Låt eleverna leta efter Ibn Fadlans berättelser om sina möten med vikingar/ruser. Låt eleverna sammanfatta de texter de hittar med utgångspunkt i vad de skulle berätta för någon annan om detta. Max 400 ord. Diskutera Ibn Fadlans bild av vikingarna och elevernas bild av vikingarna. Är de lika eller olika? Varför? Vad finns det för ord, mat, föremål med mera i vår vardag som har koppling till den muslimska världen idag? Låt eleverna göra varsin lista gör sedan en gemensam lista i klassen. Exempelvis: Mat: Kåldolmar, kaffe, kebab, Mode: Haremsbyxor Arkitektur: Mosaik, valv, moské Låneord: Algebra, algoritm, alkemi, ambra, apelsin, aubergine, banan, cafeteria, check, checka, couscous, damast, gips, gitarr, hasard, hasch, jasmin, kaffe, karat, kofta, konditor, koptisk, lack, mohair, moské, mysk, naftalen, orange, pomerans, safari, schack, sesam, sorbet, spenat, talk, tamarind, tariff, och zenit. Diskutera vilka andra kulturer och länder som påverkat och påverkar Sverige Gör en tidslinje och markera vilka andra kulturer och länder påverkat Sverige mer eller mindre, under olika perioder. Försök även lista på vilket sätt detta skett och hur vi kan se det. Exempelvis: Medeltid: Tyskland tal och tidigt 1800-tal: Frankrike. Modern tid: USA?

19 19 Källor och källkritik Vinnaren skriver historien. Ett ordspråk som är ett känt faktum. I alla världens länder och kulturer har detta präglat självbilden och synen på andra. Idag finns det väl utvecklade vetenskapsteorier och metoder som i de flesta fall kan hjälpa till att undvika de fällor som finns när historia undersöks och skrivs. Teorier och metoder hjälper oss att nå nyanserade och trovärdiga resultat. Vetenskaplig teori och metod är inte bara en del av ämnet historia utan präglar all seriös forskning på alla nivåer inom alla ämnesområden. Läs al-haythams text på sidan 49 om kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Vad är huvudinnebörden av al-haytams argumentation? Sammanfatta de fyra argument som du anser vara de viktigaste. Diskutera argumenten i mindre grupper och enas om de två som guppen anser viktigast. Redovisa och diskutera i klassen. Läs texten Indiens religioner sid 51. Diskutera texten med utgångspunkt i al-haytham och de källkritiska begreppen sid 49. Exempel på diskussionsfrågor: Hurudan är gruppens bild av den framställning som görs? Är framställningen korrekt? Vilka tendenser finns det? Vilka kan orsakerna vara till att texten är skriven som den är? Diskutera hur kritiska vi egentligen är till all information som möter oss dagligen. Funderar vi egentligen särskilt mycket i källkritiska termer? Är vi lätta att manipulera? Vems ansvar är det egentligen att granska och värdera all information?

20 20 Naturvetenskap Modern vetenskaplig metod Den moderna vetenskapliga metoden är en metod för att verifiera teorier. Den har utvecklats under lång tid. Den första skriften som vi känner till där den omtalas är över år gammal och skrevs av egyptierna. I den muslimska civilisationen utvecklades den vetenskapliga metoden. Exempel på personer som starkt bidrog till detta är Ibn al-jazari. Idag anses vetenskap som inte använder sig av den moderna vetenskapliga metoden inte seriös. Vi använder den i vårt dagliga liv trial and error! samt att lära sig av sina misstag, men för mer komplexa fenomen så utvecklas den fortfarande. Nedan följer först ett möjligt sätt att schematisera den vetenskapliga metoden samt tillhörande flödesschema, och därefter en konkretisering. Bägge är exempel, och i synnerhet konkretiseringen ( fjärrkontrollsexemplet ) kunde formuleras annorlunda. Ytterligare ett, något annorlunda, schema med exempel ( vatten fryser ) följer. Gruppaktivitet Hur gör eleverna när de vill ta reda på någonting? Vilka steg gör de, varför, och i vilken ordning? Rita tillsammans upp ett schema över förfarandet, och diskutera det i relation med den metod som beskrivs här. Liknar de varandra? Finns där steg som verkar vara vettiga att lägga till ert schema? Något ert schema innehåller som kunde förbättra det ovan? Be eleverna rita ett flödesschema av stegen. (Se exempel på hur det kan bli på sidorna 22, 24 och 25.) Med hjälp av Gliffy (www.gliffy.com) kan man rätt snabbt rita flödesscheman, snabbare och enklare än t ex med hjälp av vanliga ritprogram. Fast det mest effektiva är kanske ändå penna och papper? Komplettera flödesschemat med vad som händer ifall förutsägelsen inte höll, ifall hypotesen falsifierades.

21 21 Modern vetenskaplig metod i 10 steg 1. FRÅGA: Formulera en fråga du vill ha svar på. 2. SAMLA INFORMATION: Observera allt du kan runt frågan. 3. HYPOTES: Formulera en hypotes om hur fenomenet fungerar 4. KONSTRUERA ETT EXPERIMENT: Ta fram ett experiment som kan verifiera din hypotes. 5. FÖRUTSÄGELSE: Gör en förutsägelse om vad som kommer att hända om din hypotes är sann. 6. EXPERIMENT: Utför experimentet under kontrollerade former. 7. ANALYSERA: Analysera resultatet av experimentet. 8. DRA SLUTSATSER: Vad innebär resultatet? Kan det verifiera hypotesen? 9. PUBLICERA RESULTATET: Publicera resultatet med information om hur allt gjordes. 10. OBEROENDE TESTER: Om andra vetenskapsmän får samma resultat när de utför experimentet och argumentationen håller så kan din hypotes betraktas som en bekräftad teori.

22 22 Något är oklart! (fråga) Samla information. Hypotes Konstruera test-situation. (experiment) Hypotesen stärktes. Förutsägelse Förutsägelsen stämde! Förutsägelsen stämde inte! Utför experimentet Hypotesen falsifierades. Analysera Dra slutsatser Publicera resultaten Oberoende tester Illustration: Kristian Niemi

23 23 Exempel på vardaglig användning av modern vetenskaplig metod Fjärrkontrollen till TV:n fungerar inte. 1. FRÅGA: Varför fungerar inte fjärrkontrollen? 2. SAMLA INFORMATION: Undersök fjärrkontrollen. Är det något synligt fel på den? 3. HYPOTES: Fjärkontrollens energikälla fungerar inte. 4. KONSTRUERA ETT EXPRIMENTET: Ta reda på hur man öppnar fjärrkontrollen och vilken sorts batterier den använder. 5. FÖRUTSÄGELSE: Om batterierna byts mot nya kommer fjärrkontrollen att fungera. 6. EXPERIMENT: Sätt i de nya batterierna och testa fjärrkontrollen. 7. ANALYSERA: Vad innebär det att fjärrkontrollen fungerar/inte fungerar efter att du bytt batterier? 8. DRA SLUTSATSER: Om fjärrkontrollen fungerar kan du dra slutsatsen att batteribyte är en bra åtgärd för att ordna fjärrkontroller som inte fungerar. 9. PUBLICERA RESULTATET: Berätta för resten av familjen att du fixat fjärrkontrollen. 10. OBEROENDE TESTER: De andra i din familj kan använda sig av batteribyte när liknande utrustning inte fungerar. Gruppaktivitet: Fjärrkontrollen Be eleverna rita ett flödesschema av stegen. (Se exempel på hur det kan bli på sidorna 22, 24 och 25.) Med hjälp av Gliffy (www.gliffy.com) kan man rätt snabbt rita flödesscheman, snabbare och enklare än t ex med hjälp av vanliga ritprogram. Fast det mest effektiva är väl kanske ändå penna och papper? Komplettera flödesschemat med vad som händer ifall förutsägelsen inte höll, ifall hypotesen falsifierades. Om fjärrkontrollen inte fungerade efter batteribytet.

24 24 Fjärrkontrollen funkar inte! (varför inte?) Hur funkar fjärrkontroller? Vad kan vara fel?. Energikällan är slut Hur kan man förnya? Hypotesen stärktes. Med nya batterier fungerar det! Förutsägelsen stämde! Förutsägelsen stämde inte! Byter batterier! Hypotesen falsifierades. Testa fjärrkontrollen Fjärrkontrollen funkar! Berätta åt familjen. Nästa gång fjärrkontrollen inte fungerar så försöker familjemedlemmar åtgärda med samma metod Illustration: Kristian Niemi

25 25 hypotesen verifieras hypotesen falsifieras något nytt och oförklarat } observation #1 observation #2 observation #3... observation #n (empirí) induktion hypotes om vad som leder till fenomenet deduktion: formulera förutsägelse utgående från hypotesen empiriskt experiment för att undersöka förutsägelsen observation #a observation #b observation #c... observation #n } två alternativ: observationerna följer förutsägelserna observationerna följer inte förutsägelserna Illustration: Kristian Niemi hypotesen verifierades: vattnet frös till is. hypotesen falsifieras något nytt och oförklarat observation #1: is på sjön observation #2: is på vattenpuss observation #3 is på sjön... observation #n} is annorstädes (empirí) }induktion hypotes: då vatten kyls ner till viss temperatur fryser det (till is) deduktion: om jag lägger vatten i frysen kommer det stelna till is empiriskt experiment: lägger flytande vatten i kallt (-5) utrymme observation #a vatten i frys observation #b vatten i frys... observation #n } två alternativ: observationerna följer förutsägelserna observationerna följer inte förutsägelserna Illustration: Kristian Niemi

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0

Aadu Ott & Erik Ott. Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design. No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 Aadu Ott & Erik Ott Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design No. V, AUGUSTUS MMXII ISBN 978-91-86607-5-0 1 2 Den åttonde dagen Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design

Läs mer

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder 4. LOGIKEN I PRAKTIKEN Logiken som vetenskap är ett mycket abstrakt ämne. Vanligen innehåller läroböckerna exempel som är konstruerade av författaren för att passa de formella system som behandlas, men

Läs mer

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år 1 Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i projektet ENGINEERsom är utvecklade

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

Alternativ undervisningsform i fysik

Alternativ undervisningsform i fysik 2002:108 PED EXAMENSARBETE Alternativ undervisningsform i fysik CLAES BÄÄRNHIELM TONY LUNDGREN ROGER LINDGREN HÅKAN NORDEFORS PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2002 Vetenskaplig

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9

EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 EXAMENSARBETE 2007:025 Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 Lina Johansson Stina Wiklundh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? To be a creative

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer