Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB"

Transkript

1 Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB Hur kan jag räkna ut om det lönar sig att installera en utrustning för av- eller uppladdning? Frågan ter sig kanske väl simpel, men det är nog alltför ofta som beslut fattas utan att man skaffat sig ett vettigt beslutsunderlag. Det bör kanske påpekas att även avsaknaden av beslut innebär att man fattat ett beslut - nämligen - att inte göra något. Det allra enklaste sättet att göra en kalkyl är att upprätta en pay-off kalkyl. Pay-off metoden är en investeringskalkylmetod som i enklaste form innebär att man bortser från räntekostnadens inverkan på kalkylen och beräknar återbetalningstiden (pay-off tiden) som investeringens värde dividerat med den årliga avkastningen. Pay-off tider på så lite som två veckor är inget unikt för utrustning för att hantera statisk elektricitet, och leder naturligtvis till omedelbara åtgärder. Var gränsen går för vad som är ekonomiskt motiverbart varierar mellan olika företag och branscher, men en pay-off tid på 2-3 år anses nog ofta vara motiv till att fatta beslut om investering. I den här artikeln skall vi berätta om problem som förekommer inom industrin och peka ut några lämpliga lösningar. Förresten är det kanske inte helt korrekt att ensidigt tala om problem - vi har även ett växande område som med fog skall kallas nyttoanvändning. Skulle Du kunna tänka Dig att leva utan kopieringsmaskinen? Ett avsnitt nedan ger lite exempel på nyttoapplikationer. Statisk elektricitet är en ofta förbisedd faktor inom industrin. Detta trots att vi alla har möjlighet att relatera till fenomenet genom egna erfarenheter i form av t.ex de stötar vi får när vi kliver ur bilen, tar i ett handtag efter att ha vandrat över hotellets heltäckningsmatta eller spraket av syntetmaterialtröjan som dras över huvudet. Kommer Du ihåg fysiklektionen när läraren gned ebonitstav mot kattskinn eller laddade upp föremål eller kanske sig själv med en van de Graff generator? Ja då har Du sett problemet demonstrerat. Hos varje företag som bearbetar eller hanterar minst en ingående komponent som är en isolator kan det finnas anledning att föra upp statisk elektricitet på dagordningen. Isolatorer som vi alla kommer i kontakt med dagligen är t.ex papper, plast, kartong, textilier, glas, gummi osv. Hur kan man känna igen och identifiera problem med statisk elektricitet? Det är ganska uppenbart att stötar man får när man hanterar en isolator utgörs av statisk elektricitet, men det är i allmänhet inte möjligt att hitta problemställen genom att känna sig fram. Statisk elektricitet yttrar sig oftast som en produktionsstörning eller ett kvalitetsproblem där den bakomliggande orsaken förblir dold till dess man tar till aktiva metoder att studera problemen. Det finns tre olika huvudkriterier som det kan vara lämpligt att indela problemen efter; körbarhetsproblem - maskiner eller processer fungerar sämre ofta med minskad produktionskapacitet som följd kvalitetsproblem - hygienproblem, damm, smuts och partiklar fastnar på produkten, dåliga toleranser, missade specifikationer. arbetsmiljöproblem - obehag eller fara för personal Vad är statisk elektricitet? Skämtsamt kan man säga att statisk elektricitet är världens äldsta elektricitet, eller redan de gamla grekerna..osv. Statisk elektricitet är en obalans i ett materials laddningstillstånd, dvs materialet har fått ett överskott av elektroner och blivit minusladdat eller ett underskott av elektroner och blivit plusladdat. Precis som med vanlig elektricitet handlar det alltså i grunden om transport av elektroner, men med en viktig skillnad - den statiska elektriciteten, eller rättare laddningen, är stillastående eller endast ytterst begränsat rörlig. Det går därför inte att utvinna elektricitet genom att gnida kattskinn mot ebonitstav även om uppladdningen kan bli imponerande. Statisk uppladdning kan genereras i huvudsak enligt tre olika mekanismer; - gnidning av materialytor mot varandra - delning av materialytor (exv. en bana som lämnar en vals) - influens - ett föremål befinner sig i ett statiskt fält och orienterar sina laddningar efter det yttre fältet. Det är uppenbart att man inte kan undvika alla situationer där statisk elektricitet kan uppkomma, vi måste alltså acceptera att statisk elektricitet finns.

2 Är statisk elektricitet en underhållsfråga eller en fråga för företagsledningen? Statisk elektricitet är en fråga som i de flesta fall torde anses vara av mycket liten betydelse för ett företags överlevnad och resultat, kanske är det oftast sant. MEN, om man betänker att de problem med statisk elektricitet som besvärar företaget leder till merkostnader för produktion, reklamationer, kundeftervård etc. så blir det intressantare. Varje sparad kostnad kan ju läggas direkt till företagets vinst. Förutom att varje statiskt problem som undanröjs leder till en direkt förtjänst kommer man ju dessutom kunna styra produktionen säkrare vid ett förhållandevis större kapacitets-utnyttjande. Detta leder förstås till ytterligare förtjänst och en möjlighet till förbättrade kundrelationer där leveranssäkerhet och högre kvalitet kan ge utrymme för ett högre pris. Kan man mäta statisk elektricitet? Det går att mäta elektrostatiska fält med hjälp av en elektrostatisk fältmätare. Man mäter fältet beröringsfritt eftersom mätningen inte får eller kan förbruka någon ström. Man mäter även ibland yt- och volymresistansen hos ett material för att bilda sig en uppfattning om materialets förmåga att leda bort laddningar, eller vara tillräckligt isolerande, beroende på ändamål. Ett mera relevant mått på avledningsförmåga är avklingningstid, eller den tid det tar för en kontrollerat påförd laddning att exelpelvis halveras. För teknikern i gemen utgör mätningen ett problem därför att storheterna antar extremvärden och inte kan mätas med vanliga mätinstrument; - strömmen är för liten - spänningen för hög - motståndet för högt Den vanliga multimetern är oanvändbar. Med nämda specialinstrument blir dock mätningen både möjlig och begriplig med lite övning. Kan man ladda av statisk elektricitet? I snart sagt alla industribranscher används idag utrustning för att avlägsna statisk elektricitet, s.k antistatutrustning. Utrustningen kan indelas i aktiva och passiva eliminatorer, där passiva eliminatorer är t.ex kolfiberborstar (finns ofta i kontorsmaskiner o.likn.), koppartafsar eller gammaldags julgransglitter. Den passiva jonisatorn finner sin drivpotential i den uppladdade materialytan och förmår ladda av så länge drivpotentialen är tillräcklig. Aktiva eliminatorer, eller jonisatorer, producerar joniserad luft, vilken utgör laddningsbärare från jonisatorn till den laddade materialytan. Aktiva jonisatorer drivs antingen av en elektrisk spänningskälla eller av ett radioaktivt preparat och är i modernt utförande beröringssäkra. Den aktiva jonisatorn producerar både positiva och negativa joner eftersom de statiskt uppladdade materialytorna antar både positiv och negativ laddning på ett okontrollerbart vis. En laddad yta attraherar joner av motsatt polaritet men repellerar joner med samma polaritet. Man kan därför betrakta det hela som ett transportproblem - det gäller att hålla en tillräckligt hög jonkoncentration invid den aktuella ytan tillräckligt länge för att den skall hinna avladdas. Finns det uppladdningsteknik? Att uppladdning med statisk elektricitet används bl.a i kopieringsmaskiner och vid elektrostatisk målning är inte helt okänt. Detta område som vi kan kalla nyttoanvändning är ett område på frammarsch och många applikationer är ännu inte kommersiellt utnyttjade. Tekniken förutsätter att minst en ingående komponent är en isolator dvs uppladdningsbar och att laddningen inte flyter bort så länge den önskade effekten skall finnas kvar. Man använder här högspänning av en polaritet (plus eller minus) för laddning mot jord eller mot motpolaritet (alltså både plus och minus). Några typiska exempel kan vara att ladda fast skyddspapper på valsad tunnplåt, ladda ihop sidorna i ett bokblock inför förflyttning till limbindare, in-mould labeling, dvs fastladdning av en etikett i verktyget vid formsprutning av plastdetaljer. Statisk elektricitet är inte hocus pocus, det kan mätas, avlägsnas eller användas alltefter önskemål. Man måste bara våga försöka, det är inte så svårt? Swedish Electrostatics AB 3

3 Kan man använda luftfuktare? Ett utmärkt sätt att ladda av en yta är att hälla på vatten, det är dock för det mesta inte möjligt. Det är nog allmänt känt att man har större problem med statisk elektricitet vintertid då luften p.g.a uppvärmningen blir torr. Genom att reglera den relativa luftfuktigheten kan man reducera en del problem med statisk elektricitet främst vid hantering av papper, trä, textilier och liknande material som kan uppta fukt ur luften. blåsmunstycken på iläggare för joniserad luft grafisk g4 Heidelberg Speedmaster 74 kan köras snabbare PROBLEMBESKRIVNING Statisk elektricitet är ett vanligt förekommande problem inom grafisk industri och uppkommer genom att de material som bearbetas är isolatorer, dvs papper, kartong, plast mm, som vid hantering laddas upp. Till skillnad från flertalet maskindelar och komponenter vilka är tillverkade av ledande material kan isolatorerna, i det här fallet vanligen pappersark, inte leda bort den statiska elektriciteten. Resultatet blir bland annat dubbelark, misspassning, ojämn tryckkvalitet, dåligt fungerande avläggare med kvaddar eller dålig stackning. Utan antistatutrustning kan problemet åtgärdas främst genom sänkt maskinhastighet, varvid uppladdningen blir mindre och viss laddning kan tänkas hinna flyta bort. Rätt konditionerat papper kan förbättra situationen men alltför hög luftfuktighet leder till korrosionsangrepp på maskiner och en obehaglig miljö, varför detta sällan kan lösa hela problemet. PROBLEMLÖSNING Genom att installera antistatutrustning på några väl definierade platser kommer man tillrätta med problemen. Det förtjänar att påpekas att den applikationslösning som vi här förordar utgör vad vi kallar fullutrustning, dvs antistatutrustning vid iläggning, avläggning och i maskiner med vändkörning även vid vändningen. Eftersom problem med statisk elektricitet kan förekomma på flera platser samtidigt men i olika hög grad kan man lockas att montera exv endast i iläggningen för att få en mindre och enklare installation (billigare). Resultatet blir då ofta att man noterar att problemet har flyttat sig till avläggaren. Anledningen till detta är att med det första problemet löst kan maskinen köras snabbare, men bara så mycket snabbare att nästa problem blir synligt - alltså problemet har flyttat sig. Iläggaren I iläggaren installeras en antistatstav ABAC11 i travens framkant för avladdning av varje enskilt ark som matas in i maskinen. På ömse sidor om iläggshuvudet monteras ett joniseringsmunstycke BHAC11 vilket blåser joniserad luft in i travens bakkant och ut över travens ovansida. På detta vis hålls arken avladdade under inmatningen varvid man slipper dubbelark och misspassning i griparna. Några exempel där nyttoanvändning med statisk elektricitet kan spara pengar; I en maskin krympfilmas och personadresseras tidningar. De inplastade tidningarna samlas upp i en stacker i buntar om 25 varefter de knuffas ut av en utstötare. När bunten når transportbanan på sin väg mot den automatiska bandningsstationen ändrar bunten riktning och hastighet varvid bunten glider isär, dvs rinner ut så att man måste placera en operatör för att hjälpa buntarna rätt. Genom att kontrollerat ladda tidningarna statiskt vid stackningen kan buntarna transporteras automatiskt och den extra operatören sparas in uppladdningsutrustning - används för att samla material i stadiga buntar i stacker Statisk elektricitet kan ge körbarhetsproblem som kostar stora pengar. Vid arktryckning med offset, flexo eller screen tryck vållar statisk elektricitet problem bl.a vid iläggning i form av dubbelark eller felaktig inmatning, smetning i färgverken och dålig stackning vid avläggningen. Resultatet blir nästan alltid att man kör tryckpressarna med starkt reducerad hastighet. Ofta kör man med endast halv hastighet och konstaterar helt enkelt att det inte går att köra fortare. Med antistatutrustning kan man ofta köra med full hastighet och dessutom med sådan kvalitet att man slipper trycka stora överupplagor som oftast blir fallet vid screen tryckning. Vändningen Vid vändningen monteras en tvåradig antistatstav ABAC21 eftersom den behöver ha en något större räckvidd. Syftet är att hindra smetning och nötning som annars lätt uppkommer i den häftiga rörelsen. Avläggaren I avläggaren monteras två antistatstavar ABAC11, en från arkets undersida och en från dess ovansida. Genom att varje ark är avladdat kommer arken flyta ut i avläggaren på ett likformigt sätt och jämnstötningen kommer att producera jämna travar. Installation Installation görs med därför avsedda hållare och kräver därutöver ett jordat väggurtag (eller fast förläggning till maskinens elcentral) och torr och ren tryckluft. avladdning av ark från digitalpress Swedish Electrostatics AB 4 arkning av digitaltryckt material Ett enkelt kalkylexempel Antag att i en större offsetarkpress kostar produktionen 1000 kronor per timme med en beläggning av 60 timmar per vecka vid full beläggning med nuvarande bemanning. Antag vidare för enkelhetens skull att produktionen omfattar 50 veckor per år och att kostnader för papper och färg tillkommer alltefter aktuellt jobb, dvs kan bortses ifrån i vår kalkyl. Kostnaden för produktionen per år uppgår då till 3 miljoner kronor. En installation av antistatutrustning ger en kapacitetsökning motsvarande 10% eller kronor. Med en kostnad för installationen på kronor blir pay-off tiden endast 2 månader.

4 Tillverkning av bärkassar i plast samt plastpåsar för packning av bröd, toalettpapper och liknande är ett intressant problemområde. Förutom problem vid extrudering och tryckning av filmen, vilket man i allmänhet måste räkna med, är konverteringen till bärkasse eller påse lite knepig. Två vanliga metoder förekommer, i den ena svetsas påsen av och faller därefter ned på en stapel eller direkt ned i avsett emballage. I den andra metoden fångas den färdiga påsen upp av en vinda med roterande vingar som med vakuum griper påsen för att efter ett halvt varvs rotation fästa påsen på ståndare (spjut). Vid problem med positionering av påsarna eller kassarna blir det omöjligt att packa dem i rätt antal i rätt emballage. Om påsarna inte är rätt packade i bageriets förpackningsmaskin hamnar brödet på golvet. Minska kostnaderna vid In mould labelling plast p5 PROBLEMBESKRIVNING Dekorering av plastprodukter sker idag ofta genom att man på traditionellt vis klistrar färdigtryckta dekaler, man tampongtrycker eller i vissa fall screentrycker. Detta innebär extra moment i produktionsprocessen som kan undvikas. För att uppnå ett mer beständigt resultat där färgen inte flagnar och där dekalen sitter kvar använder man med fördel In mould labelling. Den färdigtryckta filmen läggs in i verktyget där den sätts fast, verktyget stänger och plastmassan sprutas in. Resultatet blir att dekalen blir en integrerad del av produkten. Vanligen sätter man fast filmen i verktyget med hjälp av vakum. För detta krävs ett mycket komplicerat nät av kanaler i verktyget. Tillverkningstiden och priset för verktyget stiger. PROBLEMLÖSNING Genom att installera uppladdningsutrustning kan man sätta fast filmen i verktyget med hjälp av statisk elektricitet. Detta kan göras även i gamla verktyg som inte förberetts genom utrustande med vakuumkanaler. Dessutom kan storlek, utseende och placering varieras i ett och samma verktyg. Det är nödvändigt att välja film och tryckfärger som kan laddas upp elektrostatiskt (ej avledande), och som samtidigt kan förenas med den plastsmälta som sprutas in i verktyget utan deformering och färgförändringar. En plockrobot eller motsvarande används för att plocka etiketten ur sitt magasin och föra den i position i verktyget, varefter en signal aktiverar uppladdningselektroden som i samband med positionering och avläggning fixerar etiketten elektrostatiskt i verktyget. Kaffe packas numera allmänt i olika typer av plastlaminat efter krav att avlägsna aluminiumskiktet pga miljöskäl. Aluminiumskiktet har haft den utmärkta egenskapen att jorda bort mycken oönskad statisk elektricitet, varför övergången blivit besvärlig på många håll. Statisk uppladdning av plasten har gjort att kaffe fastnat i svetsen som därför blivit otät, med hållbarhetsproblem och reklamationer som följd. Genom att ladda av folien inför förslutningen kan kaffet avlägsnas ur svetsfogen och förpackningen blir tät. påsmaskin (wicket) utrustad med antistatutrustning Vid tillverkning av rull-påsar, dvs plastpåsar på rulle, vill man ofta packa dessa i en snygg pappförpackning med säljande tryck. Att dela rullarna från varandra automatiskt är inget problem, men hur kan man automatiskt få ändan av rullen att hamna inne i förpackningen vid förslutningen? Genom att kontrollerat ladda fast de sista varven av påsar med statisk elektricitet får man en fast rulle utan lös ända och undviker extra operatörer som annars krävs för att rätta till påsarna i förpackningsmaskinen Plockmagasinet Vid plockmagasinet installeras ett joniseringsmunstycke BHAC11 vilket blåser joniserad luft in i travens bakkant och ut över travens ovansida. På detta vis hålls filmarken avladdade varvid man slipper dubbelark vid plockningen. Dessutom är arket/etiketten oladdad när den når verktyget vilket är betydelsefullt för att nå ett jämnt resultat vid uppladdningen/fixeringen av etiketten i verktyget. Laddningselektroden Vid val av uppladdningselektrod är det viktigt att utgå från aktuellt verktyg och etikettens storlek och placering. Elektroder skräddarsys lämpligen efter det aktuella behovet, varvid man måste ta hänsyn till eventuella hålbilder, oregelbundna former eller om ytorna är välvda. Laddningselektroden utrustas med fördel med integrerade sugkoppar för optimal plockning och positionering av etiketten. Vid svårare applikationer med komplicerade former kan det vara nödvändigt att låta laddningselektroden beskriva en noggrannt planlagd rörelse som tillsammans med pålagd laddningsspänning positionerar etiketten korrekt och utan oönskade luftinneslutningar. Installation Installation görs med därför avsedda hållare och kräver därutöver ett jordat väggurtag (el. fast förläggn. till maskinens elcentral) och torr och ren tryckluft för avladdningen. Laddningselektroden monteras med nylonskruvar och icke ledande hållare av nylon, bakelit eller liknande varvid det är viktigt att undvika störande metalldelar i den omedelbara närheten. Det är viktigt att högspänningskabeln HVC11 förläggs så att rörelserna blir så små som möjligt och att kabeln om möjligt är utbytbar. Till- och frånslag av högspänning regleras med en potentialfri kontakt som sluter den tillhandahållna 24VDC signalspänningen från högspänningsgeneratorn. Swedish Electrostatics AB 5 tryckta etiketter laddas fast vid formsprutning Några typer av förpackningsproblem. Vid fyllning av torrvaror såsom kaffe, chokladpulver, socker och andra livsmedel eller kemikalier och läkemedel mm kan kombinationen förpackning och materialet som skall packas ställa till med svåra dammproblem. I speciellt olyckliga fall kan man drabbas av en förpackning som blir laddad med olika polaritet på in- och utsidan, varvid ett pulver med samma polaritet som förpackningens insida skall fyllas. Resultatet blir att en viss del av pulvret som fylls kommer att repelleras av förpackningens insida och stötas ut ur förpackningen varefter det attraheras av förpackningens utsida som ju har motsatt polaritet. Samma typ av problem kan förekomma även vid fyllning av tuber etc med krämer, pastor och vätskor, men med den skillnaden att förpackningen inte kan renblåsas eller dammsugas ren eftersom ytan blivit kladdig/våt.

5 Kvalitetsproblem som kostar pengar Displayfönster till bl.a mobiltelefoner tillverkas genom formsprutning. Displayfönstren samlas upp och transporteras till en station där de avsynas och förses med en skyddstejp. Dammpartiklar under skyddstejpen leder genast till kassation. Genom att med joniserad luft ladda av detaljerna redan när de lämnar verktyget och dessutom samla upp dem i ett lämpligt dammfritt och förslutningsbart emballage kan de nå avsyningsstationen dammfria. Vid avsyning och tejpning används utrustning för avladdning och renblåsning och fönstren packas i därför avsett dammtätt emballage för transport till montering. En reklamerad mobiltelefon i butiken pga damm under displayen är dyrbart. elektrooptik e7 Avlägsna damm och partiklar inom elektrooptik PROBLEMBESKRIVNING Att statisk elektricitet utgör ett stort problem inom elektronikindustrin är allmänt känt och man är idag noga med att ESD-säkra arbetsplatser som kräver detta. Ett annat mycket stort problem är det damm och de oönskade partiklar som genom elektrostatisk uppladdning fastnar på elektronik och optik. De flesta har säkert egen erfarenhet av problemet från den egna TV:n där damm ständigt fastnar oavsett hur noga man torkar rent. De detaljer som hanteras utgörs ofta till stor del av isolatorer av olika slag, dvs material som kan laddas upp elektrostatiskt, såsom t.ex plast i kåpor, glas i displayfönster eller linser, kretskortslaminat, skyddsfolier etc. De oönskade partiklarna är till stor del också elektrostatiskt laddade vilket ytterligare ökar problemen. Försök att torka rent detaljerna eller renblåsa med tryckluft gör oftast ytterligare skada eftersom man åstadkommer en ytterligare uppladdning genom gnidning. PROBLEMLÖSNING Med en korrekt applicerad antistatutrustning kan man åstadkomma såväl en avladdning av materialytor och partiklar som avlägsna partiklarna. Genom att använda joniseringsutrustning kan man enkelt avladda ytorna varvid de elektrostatiska attraktionskrafterna som verkar mellan materialyta och partikel elimineras. Därefter blir det enkelt att avlägsna damm och partiklar. I vissa fall kan det vara nödvändigt att förhindra en uppladdning som genereras vid ett moment som t.ex avlägsnande av skyddsfolier, uppladdning på materialbanor osv. Man laddar här av detaljerna i förebyggande syfte, för att förhindra att de efter uppladdning skall kunna dra till sig oönskade partiklar. För detta ändamål kan det vara lämpligt att använda allt från enkla antistatstavar till joniseringsfläktar eller blåsande utrustning. När damm och partiklar redan häftat fast på materialytan måste man använda någon typ av blåsande joniseringsutrustning för att förutom avladdning även kunna lösgöra partiklarna och föra dem bort från ytan. I besvärliga fall kan det vara nödvändigt att integrera renblåsningen med dammsugning. Avladdning Med hjälp av antistatstavar i serie ABAC eller joniseringsfläktar IFAC11 eller IFAC21 kan man finna effektiva lösningar för avladdning av mycket varierande detaljer, varvid de för varje fall unika förutsättningarna får avgöra val av utrustning. Renblåsning När en yta har dragit till sig damm och smuts kan den ofta renblåsas om man använder en blåsande joniseringsutrustning såsom en blåsande antistatstav, joniseringsmunstycke eller kanske en antistatpistol. Den joniserade luften laddar av materialyta och partiklar varvid luftflödet lösgör partiklarna och transporterar bort dem från ytan. Applikationer utformas alltefter behov som fasta installationer i materialbanor, bänkplacerad utrustning som aktiveras med fotventil eller via sensor eller helt manuellt med antistatpistol. Specialdesignade dammsugningsramper för Deritend kartongtryckpress Dammsugningsramper tillverkas för att passa de behov som förekommer i olika branscher. Det kan vara allt från små smala etikettryckpressar eller filmtillverkningslinjer, där utrustningen monteras in i befintliga maskiner. För board, trä, glas mm. är det ofta lämpligt att integrera en fristående dammsugningsportal i maskinlinjen. renblåsning med joniserad luft vid mobiltelefonservice Dammsugning I många fall kan det vara både önskvärt och nödvändigt att kombinera en avladdning och renblåsning med dammsugning. Vi använder här ett integrerat system där avladdning, renblåsning och dammsugning görs i en härför speciellt utformad dammsugningsramp. Detta kan vara lämpligt vid transport av kretskortunderlag in i maskiner för tryckning etc eller vid kretskortens transport in till monteringsmaskiner. Dammsugningsramp Swedish Electrostatics AB 6

6 Vi skräddarsyr även utrustning direkt efter era önskemål. Jonblåsaren IAUDC11- IAC är en komplett enhet för avladdning och renblåsning med joniserad luft. Utrustningen ansluts till ett jordat elurtag och matas med torr och ren tryckluft av 6 bars tryck. Jonblåsaren finner sin användning inom många olika branscher vid bearbetning, montering, avsyning eller kvalitetskontroll där det finns ett behov att ladda av och renblåsa detaljer. Vanliga användningar kan vara renblåsning inom elektrooptik som t.ex vid tillverkning av mobiltelefoner, inom optik vid tillverkning av linser för bl.a instrument och glasögon, vid arbete i fotolaboratorier och reproanstalter, inom medicinsk teknik, dentallaboratorier mm. Utrustningen är speciellt framtagen för att vara enkel att installera och flytta runt utan att anlita en installatör. Högspänningsgeneratorn PUHV30P5-P har utvecklats för att driva uppladdningsutrustningar som laddningsstavar och punktladdningselektroder. Joniseringsfläkten IFAC11 är en enhet som används tillsammans med högspänningstransformatorn PUAC114 och är avsedd för avladdning av statisk elektricitet där det är svårt att montera stavarna i ABAC-serien nära objekten. Fläkten är robust och utförd i pulverlackerad plåt med aluminiumgavlar som samtidigt utgör fästanordning mot maskiner och anläggningar. IFAC11 är synnerligen användbar för porösa och tredimensionella objekt som t.ex. glasfiber, textil, PET-flaskor, löpande banor med laminater, uppoch avrullningar, inom grafiska applikationer, vid plastbearbetning o.dyl. Laddningsstav CBHV11 Laddningsstavar används inom de flesta branscher för ett ständigt ökande antal applikationer där man vill ladda ett eller flera material statiskt. Några vanliga exempel kan vara fastladdning av etiketter i verktyget vid formsprutning (in-mould labelling), fixering av folieskikt och kartong vid pärmtillverkning, fixering av änden vid tillverkning av rullpåsar, vid foliering av spånskivor, fixering av trycksaker och krympfilm i mailingmaskiner, förbättrad kontakt mellan banor och kylvalsar mm. ABAC antistatstavar används för avladdning av statisk elektricitet från materialytor. Typiska applikationer kan vara avladdning av ark eller banor inom tryckning, konvertering, packning, plasttillverkning mm där materialet inte kan bearbetas eller förflyttas pga statisk uppladdning. Blåsmunstycket BHAC11 har utvecklats för blåsning med joniserad luft. Typiska applikationer för joniseringsmunstycket är avladdning och renblåsning inom elektronik, optik och medicinsk teknik där hygien- problem föreligger. BHAC11 finner även användning vid separation av ark i iläggning/plockning, avladdning i fyllnings- och förpackningsförlopp mm. Transformatorenheten PUAC114 har utvecklats för att driva antistatutrustningar som antistatstavarabac11, ABAC21 och ABACA21, blåsmunstycken BHAC11 och BHAC21 samt fläktar IFAC11 och IFAC21 mm. Fältkvarnen JCI140 är ett kompakt handburet mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Instrumentet mäter beröringsfritt ner till några enstaka volt på 100mm avstånd. Mätning av statisk elektricitet är många gånger nödvändig for att möjliggöra problemlösning med statisk elektricitet eller för kontinuerlig övervakning av känsliga processer. Förutom rena produktionsstörningar kan statisk elektricitet ge problem med statiska urladdningar till personal eller elektronik, samt ge upphov till problem med damm eller smuts. Swedish Electro Static AB utvecklar och producerar utrustningar för hantering av statisk elektricitet. Kunder utgörs av företag med tyngdpunkt på varuproducerande företag men även tjänsteproducerande företag kan ha nytta av viss utrustning samt av våra konsulttjänster. Swedish Electrostatics säljer produkter med ett högt informationsinnehåll vilket innebär att våra kunder skall kunna förvänta sig hjälp och stöd vid problemlösning, installationer, service, utbildning eller vad som behövs i varje enskilt fall. Som bas för verksamheten finns ett brett program av standardprodukter för avladdnning och kontrollerad uppladdning samt mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av nya produkter för att komplettera vårt befintliga program samt med kundspecifika produkter och speciallösningar allt efter behov. Företaget är sedan starten inriktat mot en internationell marknad och har utrustning installerad i samtliga världsdelar. Genom att från början välja att arbeta i nätverksform är det möjligt för oss att erbjuda stor flexibilitet och resurser att hantera även komplexa uppgifter. I samarbete med våra kunder och leverantörer utvecklar vi produkter och tjänster att bli bättre och effektivare. Kontakta oss! Vi vill gärna berätta mera om vad vi kan erbjuda Dig! Swedish Electrostatics AB 7

No static with No Static!

No static with No Static! No static with No Static! No Static Systems HÅLL DEN STATISKA ELEKTRICITETEN UNDER KONTROLL Vad orsakar statisk elektricitet? Ytskiktet i ett isolerat material t.ex. plast, papper eller syntetisk textil

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

ESD CERTIFIERINGSPROV

ESD CERTIFIERINGSPROV Provet består av 24 frågor med fyra svarsalternativ. Alla frågor är tagna ur DVD n ESD Kontroll. Varje fråga har endast ett möjligt svarsalternativ. Sätt en cirkel runt det alternativ du anser vara rätt.

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet DENNA GENOMGÅNG SYFTAR TILL ATT GE DIG:

VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet. VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet DENNA GENOMGÅNG SYFTAR TILL ATT GE DIG: VIKTIGAST I Säkerhet & Elektrisitet DENNA GENOMGÅNG SYFTAR TILL ATT GE DIG: ESD-kunskaper Elsäkerhet Brandsäkerhet Miljöaspekter Arbetsmiljökunskap Komponentskador Så att du får behörighet att MECKA i

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Pronpimol Pompom Khumkhong TE12C Laddningar som repellerar varandra Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra.

Läs mer

attraktiv repellerande

attraktiv repellerande Magnetism, kap. 24 Eleonora Lorek Magnetism, introduktion Magnetism ordet kommer från Magnesia, ett område i antika Grekland där man hittade konstiga stenar som kunde lyfta upp järn. Idag är magnetism

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

RESERVDELSSATSER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell

RESERVDELSSATSER ALLMÄNT. För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Normtabell MVIF M7782-130906 Sida 1 av 7 RESERVDELSSATSER ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning

Läs mer

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 PAPPER består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

PosPlus. Användarmanual för butik

PosPlus. Användarmanual för butik PosPLUS Användarmanual för butik 1 (8) PosPlus Användarmanual för butik sid. 1 PosPLUS Användarmanual för butik 2 (8) Innehållsförteckning 1 Dokument revision... 2 2 PosPlus... 2 3 Översikt... 3 4 Relaterade

Läs mer

Återförslutningsbara emballagelösningar. Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer.

Återförslutningsbara emballagelösningar. Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer. Återförslutningsbara emballagelösningar Påsar med unika öppnings/stängnings - mekanismer. MINIGRIP ZIPTIGHT DEN UNIKA BLIXTLÅSPÅSEN, SOM KAN ÖPPNAS OCH STÄNGAS IGEN OCH IGEN BLIXTLÅSPÅSEN, DÄR MAN SJÄLV

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Pappersprovning: tillbakablick

Pappersprovning: tillbakablick källa: StoraEnso Provning av förpackningspapper Driftkontroll, produktutveckling, forskning Mål Efter föreläsningen ska du kunna förklara skillnader i användning av provning för: driftkontroll, produktutveckling

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutning är en tillverkningsmetod som gör det möjligt att producera allt från enkla till mycket komplicerade plastdetaljer i ett stycke. Tack vare lång

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Att ta belägg / pressa växter

Att ta belägg / pressa växter Att ta belägg / pressa växter Lätt att göra rätt, svårare att göra p erfekt Torbjörn Tyler, museiintendent Varför? För att visa för eftervärden vilken växt/art du studerat För att eftervärden skall kunna

Läs mer

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU

(44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058. ningsskriften publicerad nummer TUö UvU SVERIGE [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT 7711902-2 (19) S E (51) Internationell klass 2 G 0 1 T 1 / 0 2 / / G 0 1 T 7 / 1 2 (44) Ansökan utlagd och utlägg- 7 9-0 7-2 3 Publicerings- 409 058 ningsskriften publicerad

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems www.kortsystem.se i Information Kortsystem har levererat märksystem till lager- och

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret

TRYCKERIER. Branschtillsyn 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer. Bild: Miljökontoret Miljökontoret 2010-05-04 Dnr 2010-0209 Dpl 4268 TRYCKERIER Branschtillsyn 2010 Bild: Miljökontoret Foto: Miljökontoret Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr och Mattias Nolåkers Miljöinspektörer

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer