Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB"

Transkript

1 Statisk elektricitet- vän eller fiende? Av Reinhold Rutks, Swedish Electro Static AB Hur kan jag räkna ut om det lönar sig att installera en utrustning för av- eller uppladdning? Frågan ter sig kanske väl simpel, men det är nog alltför ofta som beslut fattas utan att man skaffat sig ett vettigt beslutsunderlag. Det bör kanske påpekas att även avsaknaden av beslut innebär att man fattat ett beslut - nämligen - att inte göra något. Det allra enklaste sättet att göra en kalkyl är att upprätta en pay-off kalkyl. Pay-off metoden är en investeringskalkylmetod som i enklaste form innebär att man bortser från räntekostnadens inverkan på kalkylen och beräknar återbetalningstiden (pay-off tiden) som investeringens värde dividerat med den årliga avkastningen. Pay-off tider på så lite som två veckor är inget unikt för utrustning för att hantera statisk elektricitet, och leder naturligtvis till omedelbara åtgärder. Var gränsen går för vad som är ekonomiskt motiverbart varierar mellan olika företag och branscher, men en pay-off tid på 2-3 år anses nog ofta vara motiv till att fatta beslut om investering. I den här artikeln skall vi berätta om problem som förekommer inom industrin och peka ut några lämpliga lösningar. Förresten är det kanske inte helt korrekt att ensidigt tala om problem - vi har även ett växande område som med fog skall kallas nyttoanvändning. Skulle Du kunna tänka Dig att leva utan kopieringsmaskinen? Ett avsnitt nedan ger lite exempel på nyttoapplikationer. Statisk elektricitet är en ofta förbisedd faktor inom industrin. Detta trots att vi alla har möjlighet att relatera till fenomenet genom egna erfarenheter i form av t.ex de stötar vi får när vi kliver ur bilen, tar i ett handtag efter att ha vandrat över hotellets heltäckningsmatta eller spraket av syntetmaterialtröjan som dras över huvudet. Kommer Du ihåg fysiklektionen när läraren gned ebonitstav mot kattskinn eller laddade upp föremål eller kanske sig själv med en van de Graff generator? Ja då har Du sett problemet demonstrerat. Hos varje företag som bearbetar eller hanterar minst en ingående komponent som är en isolator kan det finnas anledning att föra upp statisk elektricitet på dagordningen. Isolatorer som vi alla kommer i kontakt med dagligen är t.ex papper, plast, kartong, textilier, glas, gummi osv. Hur kan man känna igen och identifiera problem med statisk elektricitet? Det är ganska uppenbart att stötar man får när man hanterar en isolator utgörs av statisk elektricitet, men det är i allmänhet inte möjligt att hitta problemställen genom att känna sig fram. Statisk elektricitet yttrar sig oftast som en produktionsstörning eller ett kvalitetsproblem där den bakomliggande orsaken förblir dold till dess man tar till aktiva metoder att studera problemen. Det finns tre olika huvudkriterier som det kan vara lämpligt att indela problemen efter; körbarhetsproblem - maskiner eller processer fungerar sämre ofta med minskad produktionskapacitet som följd kvalitetsproblem - hygienproblem, damm, smuts och partiklar fastnar på produkten, dåliga toleranser, missade specifikationer. arbetsmiljöproblem - obehag eller fara för personal Vad är statisk elektricitet? Skämtsamt kan man säga att statisk elektricitet är världens äldsta elektricitet, eller redan de gamla grekerna..osv. Statisk elektricitet är en obalans i ett materials laddningstillstånd, dvs materialet har fått ett överskott av elektroner och blivit minusladdat eller ett underskott av elektroner och blivit plusladdat. Precis som med vanlig elektricitet handlar det alltså i grunden om transport av elektroner, men med en viktig skillnad - den statiska elektriciteten, eller rättare laddningen, är stillastående eller endast ytterst begränsat rörlig. Det går därför inte att utvinna elektricitet genom att gnida kattskinn mot ebonitstav även om uppladdningen kan bli imponerande. Statisk uppladdning kan genereras i huvudsak enligt tre olika mekanismer; - gnidning av materialytor mot varandra - delning av materialytor (exv. en bana som lämnar en vals) - influens - ett föremål befinner sig i ett statiskt fält och orienterar sina laddningar efter det yttre fältet. Det är uppenbart att man inte kan undvika alla situationer där statisk elektricitet kan uppkomma, vi måste alltså acceptera att statisk elektricitet finns.

2 Är statisk elektricitet en underhållsfråga eller en fråga för företagsledningen? Statisk elektricitet är en fråga som i de flesta fall torde anses vara av mycket liten betydelse för ett företags överlevnad och resultat, kanske är det oftast sant. MEN, om man betänker att de problem med statisk elektricitet som besvärar företaget leder till merkostnader för produktion, reklamationer, kundeftervård etc. så blir det intressantare. Varje sparad kostnad kan ju läggas direkt till företagets vinst. Förutom att varje statiskt problem som undanröjs leder till en direkt förtjänst kommer man ju dessutom kunna styra produktionen säkrare vid ett förhållandevis större kapacitets-utnyttjande. Detta leder förstås till ytterligare förtjänst och en möjlighet till förbättrade kundrelationer där leveranssäkerhet och högre kvalitet kan ge utrymme för ett högre pris. Kan man mäta statisk elektricitet? Det går att mäta elektrostatiska fält med hjälp av en elektrostatisk fältmätare. Man mäter fältet beröringsfritt eftersom mätningen inte får eller kan förbruka någon ström. Man mäter även ibland yt- och volymresistansen hos ett material för att bilda sig en uppfattning om materialets förmåga att leda bort laddningar, eller vara tillräckligt isolerande, beroende på ändamål. Ett mera relevant mått på avledningsförmåga är avklingningstid, eller den tid det tar för en kontrollerat påförd laddning att exelpelvis halveras. För teknikern i gemen utgör mätningen ett problem därför att storheterna antar extremvärden och inte kan mätas med vanliga mätinstrument; - strömmen är för liten - spänningen för hög - motståndet för högt Den vanliga multimetern är oanvändbar. Med nämda specialinstrument blir dock mätningen både möjlig och begriplig med lite övning. Kan man ladda av statisk elektricitet? I snart sagt alla industribranscher används idag utrustning för att avlägsna statisk elektricitet, s.k antistatutrustning. Utrustningen kan indelas i aktiva och passiva eliminatorer, där passiva eliminatorer är t.ex kolfiberborstar (finns ofta i kontorsmaskiner o.likn.), koppartafsar eller gammaldags julgransglitter. Den passiva jonisatorn finner sin drivpotential i den uppladdade materialytan och förmår ladda av så länge drivpotentialen är tillräcklig. Aktiva eliminatorer, eller jonisatorer, producerar joniserad luft, vilken utgör laddningsbärare från jonisatorn till den laddade materialytan. Aktiva jonisatorer drivs antingen av en elektrisk spänningskälla eller av ett radioaktivt preparat och är i modernt utförande beröringssäkra. Den aktiva jonisatorn producerar både positiva och negativa joner eftersom de statiskt uppladdade materialytorna antar både positiv och negativ laddning på ett okontrollerbart vis. En laddad yta attraherar joner av motsatt polaritet men repellerar joner med samma polaritet. Man kan därför betrakta det hela som ett transportproblem - det gäller att hålla en tillräckligt hög jonkoncentration invid den aktuella ytan tillräckligt länge för att den skall hinna avladdas. Finns det uppladdningsteknik? Att uppladdning med statisk elektricitet används bl.a i kopieringsmaskiner och vid elektrostatisk målning är inte helt okänt. Detta område som vi kan kalla nyttoanvändning är ett område på frammarsch och många applikationer är ännu inte kommersiellt utnyttjade. Tekniken förutsätter att minst en ingående komponent är en isolator dvs uppladdningsbar och att laddningen inte flyter bort så länge den önskade effekten skall finnas kvar. Man använder här högspänning av en polaritet (plus eller minus) för laddning mot jord eller mot motpolaritet (alltså både plus och minus). Några typiska exempel kan vara att ladda fast skyddspapper på valsad tunnplåt, ladda ihop sidorna i ett bokblock inför förflyttning till limbindare, in-mould labeling, dvs fastladdning av en etikett i verktyget vid formsprutning av plastdetaljer. Statisk elektricitet är inte hocus pocus, det kan mätas, avlägsnas eller användas alltefter önskemål. Man måste bara våga försöka, det är inte så svårt? Swedish Electrostatics AB 3

3 Kan man använda luftfuktare? Ett utmärkt sätt att ladda av en yta är att hälla på vatten, det är dock för det mesta inte möjligt. Det är nog allmänt känt att man har större problem med statisk elektricitet vintertid då luften p.g.a uppvärmningen blir torr. Genom att reglera den relativa luftfuktigheten kan man reducera en del problem med statisk elektricitet främst vid hantering av papper, trä, textilier och liknande material som kan uppta fukt ur luften. blåsmunstycken på iläggare för joniserad luft grafisk g4 Heidelberg Speedmaster 74 kan köras snabbare PROBLEMBESKRIVNING Statisk elektricitet är ett vanligt förekommande problem inom grafisk industri och uppkommer genom att de material som bearbetas är isolatorer, dvs papper, kartong, plast mm, som vid hantering laddas upp. Till skillnad från flertalet maskindelar och komponenter vilka är tillverkade av ledande material kan isolatorerna, i det här fallet vanligen pappersark, inte leda bort den statiska elektriciteten. Resultatet blir bland annat dubbelark, misspassning, ojämn tryckkvalitet, dåligt fungerande avläggare med kvaddar eller dålig stackning. Utan antistatutrustning kan problemet åtgärdas främst genom sänkt maskinhastighet, varvid uppladdningen blir mindre och viss laddning kan tänkas hinna flyta bort. Rätt konditionerat papper kan förbättra situationen men alltför hög luftfuktighet leder till korrosionsangrepp på maskiner och en obehaglig miljö, varför detta sällan kan lösa hela problemet. PROBLEMLÖSNING Genom att installera antistatutrustning på några väl definierade platser kommer man tillrätta med problemen. Det förtjänar att påpekas att den applikationslösning som vi här förordar utgör vad vi kallar fullutrustning, dvs antistatutrustning vid iläggning, avläggning och i maskiner med vändkörning även vid vändningen. Eftersom problem med statisk elektricitet kan förekomma på flera platser samtidigt men i olika hög grad kan man lockas att montera exv endast i iläggningen för att få en mindre och enklare installation (billigare). Resultatet blir då ofta att man noterar att problemet har flyttat sig till avläggaren. Anledningen till detta är att med det första problemet löst kan maskinen köras snabbare, men bara så mycket snabbare att nästa problem blir synligt - alltså problemet har flyttat sig. Iläggaren I iläggaren installeras en antistatstav ABAC11 i travens framkant för avladdning av varje enskilt ark som matas in i maskinen. På ömse sidor om iläggshuvudet monteras ett joniseringsmunstycke BHAC11 vilket blåser joniserad luft in i travens bakkant och ut över travens ovansida. På detta vis hålls arken avladdade under inmatningen varvid man slipper dubbelark och misspassning i griparna. Några exempel där nyttoanvändning med statisk elektricitet kan spara pengar; I en maskin krympfilmas och personadresseras tidningar. De inplastade tidningarna samlas upp i en stacker i buntar om 25 varefter de knuffas ut av en utstötare. När bunten når transportbanan på sin väg mot den automatiska bandningsstationen ändrar bunten riktning och hastighet varvid bunten glider isär, dvs rinner ut så att man måste placera en operatör för att hjälpa buntarna rätt. Genom att kontrollerat ladda tidningarna statiskt vid stackningen kan buntarna transporteras automatiskt och den extra operatören sparas in uppladdningsutrustning - används för att samla material i stadiga buntar i stacker Statisk elektricitet kan ge körbarhetsproblem som kostar stora pengar. Vid arktryckning med offset, flexo eller screen tryck vållar statisk elektricitet problem bl.a vid iläggning i form av dubbelark eller felaktig inmatning, smetning i färgverken och dålig stackning vid avläggningen. Resultatet blir nästan alltid att man kör tryckpressarna med starkt reducerad hastighet. Ofta kör man med endast halv hastighet och konstaterar helt enkelt att det inte går att köra fortare. Med antistatutrustning kan man ofta köra med full hastighet och dessutom med sådan kvalitet att man slipper trycka stora överupplagor som oftast blir fallet vid screen tryckning. Vändningen Vid vändningen monteras en tvåradig antistatstav ABAC21 eftersom den behöver ha en något större räckvidd. Syftet är att hindra smetning och nötning som annars lätt uppkommer i den häftiga rörelsen. Avläggaren I avläggaren monteras två antistatstavar ABAC11, en från arkets undersida och en från dess ovansida. Genom att varje ark är avladdat kommer arken flyta ut i avläggaren på ett likformigt sätt och jämnstötningen kommer att producera jämna travar. Installation Installation görs med därför avsedda hållare och kräver därutöver ett jordat väggurtag (eller fast förläggning till maskinens elcentral) och torr och ren tryckluft. avladdning av ark från digitalpress Swedish Electrostatics AB 4 arkning av digitaltryckt material Ett enkelt kalkylexempel Antag att i en större offsetarkpress kostar produktionen 1000 kronor per timme med en beläggning av 60 timmar per vecka vid full beläggning med nuvarande bemanning. Antag vidare för enkelhetens skull att produktionen omfattar 50 veckor per år och att kostnader för papper och färg tillkommer alltefter aktuellt jobb, dvs kan bortses ifrån i vår kalkyl. Kostnaden för produktionen per år uppgår då till 3 miljoner kronor. En installation av antistatutrustning ger en kapacitetsökning motsvarande 10% eller kronor. Med en kostnad för installationen på kronor blir pay-off tiden endast 2 månader.

4 Tillverkning av bärkassar i plast samt plastpåsar för packning av bröd, toalettpapper och liknande är ett intressant problemområde. Förutom problem vid extrudering och tryckning av filmen, vilket man i allmänhet måste räkna med, är konverteringen till bärkasse eller påse lite knepig. Två vanliga metoder förekommer, i den ena svetsas påsen av och faller därefter ned på en stapel eller direkt ned i avsett emballage. I den andra metoden fångas den färdiga påsen upp av en vinda med roterande vingar som med vakuum griper påsen för att efter ett halvt varvs rotation fästa påsen på ståndare (spjut). Vid problem med positionering av påsarna eller kassarna blir det omöjligt att packa dem i rätt antal i rätt emballage. Om påsarna inte är rätt packade i bageriets förpackningsmaskin hamnar brödet på golvet. Minska kostnaderna vid In mould labelling plast p5 PROBLEMBESKRIVNING Dekorering av plastprodukter sker idag ofta genom att man på traditionellt vis klistrar färdigtryckta dekaler, man tampongtrycker eller i vissa fall screentrycker. Detta innebär extra moment i produktionsprocessen som kan undvikas. För att uppnå ett mer beständigt resultat där färgen inte flagnar och där dekalen sitter kvar använder man med fördel In mould labelling. Den färdigtryckta filmen läggs in i verktyget där den sätts fast, verktyget stänger och plastmassan sprutas in. Resultatet blir att dekalen blir en integrerad del av produkten. Vanligen sätter man fast filmen i verktyget med hjälp av vakum. För detta krävs ett mycket komplicerat nät av kanaler i verktyget. Tillverkningstiden och priset för verktyget stiger. PROBLEMLÖSNING Genom att installera uppladdningsutrustning kan man sätta fast filmen i verktyget med hjälp av statisk elektricitet. Detta kan göras även i gamla verktyg som inte förberetts genom utrustande med vakuumkanaler. Dessutom kan storlek, utseende och placering varieras i ett och samma verktyg. Det är nödvändigt att välja film och tryckfärger som kan laddas upp elektrostatiskt (ej avledande), och som samtidigt kan förenas med den plastsmälta som sprutas in i verktyget utan deformering och färgförändringar. En plockrobot eller motsvarande används för att plocka etiketten ur sitt magasin och föra den i position i verktyget, varefter en signal aktiverar uppladdningselektroden som i samband med positionering och avläggning fixerar etiketten elektrostatiskt i verktyget. Kaffe packas numera allmänt i olika typer av plastlaminat efter krav att avlägsna aluminiumskiktet pga miljöskäl. Aluminiumskiktet har haft den utmärkta egenskapen att jorda bort mycken oönskad statisk elektricitet, varför övergången blivit besvärlig på många håll. Statisk uppladdning av plasten har gjort att kaffe fastnat i svetsen som därför blivit otät, med hållbarhetsproblem och reklamationer som följd. Genom att ladda av folien inför förslutningen kan kaffet avlägsnas ur svetsfogen och förpackningen blir tät. påsmaskin (wicket) utrustad med antistatutrustning Vid tillverkning av rull-påsar, dvs plastpåsar på rulle, vill man ofta packa dessa i en snygg pappförpackning med säljande tryck. Att dela rullarna från varandra automatiskt är inget problem, men hur kan man automatiskt få ändan av rullen att hamna inne i förpackningen vid förslutningen? Genom att kontrollerat ladda fast de sista varven av påsar med statisk elektricitet får man en fast rulle utan lös ända och undviker extra operatörer som annars krävs för att rätta till påsarna i förpackningsmaskinen Plockmagasinet Vid plockmagasinet installeras ett joniseringsmunstycke BHAC11 vilket blåser joniserad luft in i travens bakkant och ut över travens ovansida. På detta vis hålls filmarken avladdade varvid man slipper dubbelark vid plockningen. Dessutom är arket/etiketten oladdad när den når verktyget vilket är betydelsefullt för att nå ett jämnt resultat vid uppladdningen/fixeringen av etiketten i verktyget. Laddningselektroden Vid val av uppladdningselektrod är det viktigt att utgå från aktuellt verktyg och etikettens storlek och placering. Elektroder skräddarsys lämpligen efter det aktuella behovet, varvid man måste ta hänsyn till eventuella hålbilder, oregelbundna former eller om ytorna är välvda. Laddningselektroden utrustas med fördel med integrerade sugkoppar för optimal plockning och positionering av etiketten. Vid svårare applikationer med komplicerade former kan det vara nödvändigt att låta laddningselektroden beskriva en noggrannt planlagd rörelse som tillsammans med pålagd laddningsspänning positionerar etiketten korrekt och utan oönskade luftinneslutningar. Installation Installation görs med därför avsedda hållare och kräver därutöver ett jordat väggurtag (el. fast förläggn. till maskinens elcentral) och torr och ren tryckluft för avladdningen. Laddningselektroden monteras med nylonskruvar och icke ledande hållare av nylon, bakelit eller liknande varvid det är viktigt att undvika störande metalldelar i den omedelbara närheten. Det är viktigt att högspänningskabeln HVC11 förläggs så att rörelserna blir så små som möjligt och att kabeln om möjligt är utbytbar. Till- och frånslag av högspänning regleras med en potentialfri kontakt som sluter den tillhandahållna 24VDC signalspänningen från högspänningsgeneratorn. Swedish Electrostatics AB 5 tryckta etiketter laddas fast vid formsprutning Några typer av förpackningsproblem. Vid fyllning av torrvaror såsom kaffe, chokladpulver, socker och andra livsmedel eller kemikalier och läkemedel mm kan kombinationen förpackning och materialet som skall packas ställa till med svåra dammproblem. I speciellt olyckliga fall kan man drabbas av en förpackning som blir laddad med olika polaritet på in- och utsidan, varvid ett pulver med samma polaritet som förpackningens insida skall fyllas. Resultatet blir att en viss del av pulvret som fylls kommer att repelleras av förpackningens insida och stötas ut ur förpackningen varefter det attraheras av förpackningens utsida som ju har motsatt polaritet. Samma typ av problem kan förekomma även vid fyllning av tuber etc med krämer, pastor och vätskor, men med den skillnaden att förpackningen inte kan renblåsas eller dammsugas ren eftersom ytan blivit kladdig/våt.

5 Kvalitetsproblem som kostar pengar Displayfönster till bl.a mobiltelefoner tillverkas genom formsprutning. Displayfönstren samlas upp och transporteras till en station där de avsynas och förses med en skyddstejp. Dammpartiklar under skyddstejpen leder genast till kassation. Genom att med joniserad luft ladda av detaljerna redan när de lämnar verktyget och dessutom samla upp dem i ett lämpligt dammfritt och förslutningsbart emballage kan de nå avsyningsstationen dammfria. Vid avsyning och tejpning används utrustning för avladdning och renblåsning och fönstren packas i därför avsett dammtätt emballage för transport till montering. En reklamerad mobiltelefon i butiken pga damm under displayen är dyrbart. elektrooptik e7 Avlägsna damm och partiklar inom elektrooptik PROBLEMBESKRIVNING Att statisk elektricitet utgör ett stort problem inom elektronikindustrin är allmänt känt och man är idag noga med att ESD-säkra arbetsplatser som kräver detta. Ett annat mycket stort problem är det damm och de oönskade partiklar som genom elektrostatisk uppladdning fastnar på elektronik och optik. De flesta har säkert egen erfarenhet av problemet från den egna TV:n där damm ständigt fastnar oavsett hur noga man torkar rent. De detaljer som hanteras utgörs ofta till stor del av isolatorer av olika slag, dvs material som kan laddas upp elektrostatiskt, såsom t.ex plast i kåpor, glas i displayfönster eller linser, kretskortslaminat, skyddsfolier etc. De oönskade partiklarna är till stor del också elektrostatiskt laddade vilket ytterligare ökar problemen. Försök att torka rent detaljerna eller renblåsa med tryckluft gör oftast ytterligare skada eftersom man åstadkommer en ytterligare uppladdning genom gnidning. PROBLEMLÖSNING Med en korrekt applicerad antistatutrustning kan man åstadkomma såväl en avladdning av materialytor och partiklar som avlägsna partiklarna. Genom att använda joniseringsutrustning kan man enkelt avladda ytorna varvid de elektrostatiska attraktionskrafterna som verkar mellan materialyta och partikel elimineras. Därefter blir det enkelt att avlägsna damm och partiklar. I vissa fall kan det vara nödvändigt att förhindra en uppladdning som genereras vid ett moment som t.ex avlägsnande av skyddsfolier, uppladdning på materialbanor osv. Man laddar här av detaljerna i förebyggande syfte, för att förhindra att de efter uppladdning skall kunna dra till sig oönskade partiklar. För detta ändamål kan det vara lämpligt att använda allt från enkla antistatstavar till joniseringsfläktar eller blåsande utrustning. När damm och partiklar redan häftat fast på materialytan måste man använda någon typ av blåsande joniseringsutrustning för att förutom avladdning även kunna lösgöra partiklarna och föra dem bort från ytan. I besvärliga fall kan det vara nödvändigt att integrera renblåsningen med dammsugning. Avladdning Med hjälp av antistatstavar i serie ABAC eller joniseringsfläktar IFAC11 eller IFAC21 kan man finna effektiva lösningar för avladdning av mycket varierande detaljer, varvid de för varje fall unika förutsättningarna får avgöra val av utrustning. Renblåsning När en yta har dragit till sig damm och smuts kan den ofta renblåsas om man använder en blåsande joniseringsutrustning såsom en blåsande antistatstav, joniseringsmunstycke eller kanske en antistatpistol. Den joniserade luften laddar av materialyta och partiklar varvid luftflödet lösgör partiklarna och transporterar bort dem från ytan. Applikationer utformas alltefter behov som fasta installationer i materialbanor, bänkplacerad utrustning som aktiveras med fotventil eller via sensor eller helt manuellt med antistatpistol. Specialdesignade dammsugningsramper för Deritend kartongtryckpress Dammsugningsramper tillverkas för att passa de behov som förekommer i olika branscher. Det kan vara allt från små smala etikettryckpressar eller filmtillverkningslinjer, där utrustningen monteras in i befintliga maskiner. För board, trä, glas mm. är det ofta lämpligt att integrera en fristående dammsugningsportal i maskinlinjen. renblåsning med joniserad luft vid mobiltelefonservice Dammsugning I många fall kan det vara både önskvärt och nödvändigt att kombinera en avladdning och renblåsning med dammsugning. Vi använder här ett integrerat system där avladdning, renblåsning och dammsugning görs i en härför speciellt utformad dammsugningsramp. Detta kan vara lämpligt vid transport av kretskortunderlag in i maskiner för tryckning etc eller vid kretskortens transport in till monteringsmaskiner. Dammsugningsramp Swedish Electrostatics AB 6

6 Vi skräddarsyr även utrustning direkt efter era önskemål. Jonblåsaren IAUDC11- IAC är en komplett enhet för avladdning och renblåsning med joniserad luft. Utrustningen ansluts till ett jordat elurtag och matas med torr och ren tryckluft av 6 bars tryck. Jonblåsaren finner sin användning inom många olika branscher vid bearbetning, montering, avsyning eller kvalitetskontroll där det finns ett behov att ladda av och renblåsa detaljer. Vanliga användningar kan vara renblåsning inom elektrooptik som t.ex vid tillverkning av mobiltelefoner, inom optik vid tillverkning av linser för bl.a instrument och glasögon, vid arbete i fotolaboratorier och reproanstalter, inom medicinsk teknik, dentallaboratorier mm. Utrustningen är speciellt framtagen för att vara enkel att installera och flytta runt utan att anlita en installatör. Högspänningsgeneratorn PUHV30P5-P har utvecklats för att driva uppladdningsutrustningar som laddningsstavar och punktladdningselektroder. Joniseringsfläkten IFAC11 är en enhet som används tillsammans med högspänningstransformatorn PUAC114 och är avsedd för avladdning av statisk elektricitet där det är svårt att montera stavarna i ABAC-serien nära objekten. Fläkten är robust och utförd i pulverlackerad plåt med aluminiumgavlar som samtidigt utgör fästanordning mot maskiner och anläggningar. IFAC11 är synnerligen användbar för porösa och tredimensionella objekt som t.ex. glasfiber, textil, PET-flaskor, löpande banor med laminater, uppoch avrullningar, inom grafiska applikationer, vid plastbearbetning o.dyl. Laddningsstav CBHV11 Laddningsstavar används inom de flesta branscher för ett ständigt ökande antal applikationer där man vill ladda ett eller flera material statiskt. Några vanliga exempel kan vara fastladdning av etiketter i verktyget vid formsprutning (in-mould labelling), fixering av folieskikt och kartong vid pärmtillverkning, fixering av änden vid tillverkning av rullpåsar, vid foliering av spånskivor, fixering av trycksaker och krympfilm i mailingmaskiner, förbättrad kontakt mellan banor och kylvalsar mm. ABAC antistatstavar används för avladdning av statisk elektricitet från materialytor. Typiska applikationer kan vara avladdning av ark eller banor inom tryckning, konvertering, packning, plasttillverkning mm där materialet inte kan bearbetas eller förflyttas pga statisk uppladdning. Blåsmunstycket BHAC11 har utvecklats för blåsning med joniserad luft. Typiska applikationer för joniseringsmunstycket är avladdning och renblåsning inom elektronik, optik och medicinsk teknik där hygien- problem föreligger. BHAC11 finner även användning vid separation av ark i iläggning/plockning, avladdning i fyllnings- och förpackningsförlopp mm. Transformatorenheten PUAC114 har utvecklats för att driva antistatutrustningar som antistatstavarabac11, ABAC21 och ABACA21, blåsmunstycken BHAC11 och BHAC21 samt fläktar IFAC11 och IFAC21 mm. Fältkvarnen JCI140 är ett kompakt handburet mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Instrumentet mäter beröringsfritt ner till några enstaka volt på 100mm avstånd. Mätning av statisk elektricitet är många gånger nödvändig for att möjliggöra problemlösning med statisk elektricitet eller för kontinuerlig övervakning av känsliga processer. Förutom rena produktionsstörningar kan statisk elektricitet ge problem med statiska urladdningar till personal eller elektronik, samt ge upphov till problem med damm eller smuts. Swedish Electro Static AB utvecklar och producerar utrustningar för hantering av statisk elektricitet. Kunder utgörs av företag med tyngdpunkt på varuproducerande företag men även tjänsteproducerande företag kan ha nytta av viss utrustning samt av våra konsulttjänster. Swedish Electrostatics säljer produkter med ett högt informationsinnehåll vilket innebär att våra kunder skall kunna förvänta sig hjälp och stöd vid problemlösning, installationer, service, utbildning eller vad som behövs i varje enskilt fall. Som bas för verksamheten finns ett brett program av standardprodukter för avladdnning och kontrollerad uppladdning samt mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av nya produkter för att komplettera vårt befintliga program samt med kundspecifika produkter och speciallösningar allt efter behov. Företaget är sedan starten inriktat mot en internationell marknad och har utrustning installerad i samtliga världsdelar. Genom att från början välja att arbeta i nätverksform är det möjligt för oss att erbjuda stor flexibilitet och resurser att hantera även komplexa uppgifter. I samarbete med våra kunder och leverantörer utvecklar vi produkter och tjänster att bli bättre och effektivare. Kontakta oss! Vi vill gärna berätta mera om vad vi kan erbjuda Dig! Swedish Electrostatics AB 7

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut?

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut? www.sick.com SICK AB Svarspost 150014200 143 20 Vårby B-POST Returadress: SICK AB, Botkyrkavägen 4, 143 35 Vårby insight Vill du läsa mer? 01 2011 Beställ mer information om produkter och lösningar i detta

Läs mer

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet VICTOR OLSSON JONATAN SALLÉN Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

IT-behov för produktionsledning hos förpackningstryckerier L I S U

IT-behov för produktionsledning hos förpackningstryckerier L I S U IT-behov för produktionsledning hos förpackningstryckerier L I S U Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 IT-behov för produktionsledning hos förpackningstryckerier L I S U Examensarbete i medieteknik om

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område.

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område. Snabbt, rätt och billigt Ett ständigt bekymmer för en kontraktstillverkare är att man inte kommer in i ett projekt så tidigt som man skulle önska och att kunden ofta inte är riktigt på det klara med vad

Läs mer

en introduktion UPPGIFT ETT UPPGIFT TVÅ

en introduktion UPPGIFT ETT UPPGIFT TVÅ 1 en introduktion Plaster används i dag i en rad skilda produkter på en mängd olika områden. De finns t ex i bilar, byggnader och VA-system, elkraftförsörjning, elektronik, förpackningar och mekaniska

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 591 LUNDS UNIVERSITET 2004-01-13 Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Författare Jenny Larsson Martin

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Inledning Peter Seipel:

Inledning Peter Seipel: Inledning Peter Seipel: Välkomna till det IT-rättsliga observatoriets seminarium om rättsliga och andra samhällsaspekter på agentteknik. Temat agentteknik är för min del, och för flera av er andra som

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003 Nolato Magasin Nr 10. Juni 2003 Framgång i Kina för Nolato På mindre än tre år har Nolato Beijing utvecklats från noll till 450 anställda. Med flexibla produktionslösningar och hög kvalitet har man fått

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer