Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret"

Transkript

1 februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov, volymer och kostnader i Norrtälje 3 Etablering av akademiska vårdcentraler i Norrtälje Revidering av förfrågningsunderlag inom Vårdval Norrtälje 3-4 Redovisning och ansökan om statsbidrag för Personligt ombud för Uppföljning av logopedverksamheten enligt Vårdval för 2012 Godkännande av utförare inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik 4-5 Godkännande av utförare inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik 5 Avtalsuppföljning av särskilt boende i Norrtälje kommun Inkommen ansökan enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre 5-6 Revidering av lokal BUS-överenskommelse om sam verkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 6 Verksamhetsberättelse 2013 Kontoret informerar 7 Finskt förvaltningsområde Ny inriktning för hemsjukvård Klargörande om akut vård för utländska medborgare 8 Mer samordning ska säkra tillgången på specialistläkare 9 Snart flyttar Uppdragsguiden till Vårdgivarguiden Beslut om glasögonbidrag 10 Aktuella seminarier om våld i nära relationer Vårens utbildningar på överviktscentrum Nästa nummer av SON nytt Nästa nyhetsbrev läggs ut på vår webb i samband med justering av nämndens protokoll för mars månad på tiohundraprojektet.se under fliken för vård- och omsorgsgivare Vid frågor kontakta: Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och omsorg

2 Sammanfattning från SONs sammanträde 6 februari, 2014 Meddelanden Nämnden har tagit beslut om att lägga följande meddelanden till handlingarna. IVO - Inspektionen för vård och omsorg har godkänt Balders hus ansökan om att utöka antalet platser från sju till elva personer samt utökning av lokaler enligt bifogad ansökan. Beslutet har trätt ikraft. Ordförande, 1:e vice samt 2:e vice i nämnden för Kommunfullmäktige har tagit beslut om att välja Erik Langby (M) till ordförande, Hans Andersson (FP) till 1:e vice ordförande samt Lars Dahlberg (S) till 2:e vice ordförande för Sjukvårds- och omsorgsnämnden för Fördjupad analys av sjukvårdsbehov, volymer och kostnader i Norrtälje - Fullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade under hösten 2013 att Sjukvårds och omsorgsnämden i Norrtälje tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsen skulle genomföra och återrapportera en fördjupad analys av sjukvårdsbehoven liksom utvecklingen av pris och volym för sjukvården samt övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting. Kostnaderna för Norrtäljebornas hälso- och sjukvård, exklusive primärvården var 7,2 procent lägre per invånare än länet i övrigt under 2012, trots att det fanns större behov. Med återrapporteringen som bakgrund har Sjukvårds- och omsorgsnämnden delegerat till arbetutskottet att fatta beslut om åtgärder, protokollet justerades omedelbart. Förutom att arbetsutskottet beslutat om att godkänna rapporten så begär man att landstingfullmäktige åtgärdar ett antal punkter under Den ena punkten är att begära en utökad budgetram för 2014 med preliminärt 14,4 miljoner kronor, utöver beslutad uppräkning om 3,7%. Den andra punkten är att begära ytterligare 21,2 miljoner kronor, detta för att möjliggöra justerad ersättning till vårdbolaget Tiohundra AB för somatiskt specialistsjukvård (15,2 mkr) och psykiatri (6,0 mkr), allt enligt bolagets förslag. Två förslag lämnas också över, det ena är att landstingsfullmäktige tar beslut om att ge Sjukvårds- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samråd med Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsatt utreda nämndens framtida kostnader och finansiering för att uppnå en likvärdig vård i Norrtälje. Det andra förslaget är att beslut tas att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med Sjukvårds- och omsorgsnämnden i uppdrag att utarbeta former för samarbetet kring löpande analyser och uppföljningar som inkluderar Norrtälje. Utöver detta vill man att Landstingsfullmäktige särskilt noterar svårigheterna för nämnden i Norrtälje att styra kostnader för läkemedel och övriga sjukhus. sid 2

3 Etablering av akademiska vårdcentraler (AVC) i Norrtälje Nämnden har tagit beslut om en etablering av akademiska vårdcentraler (AVC) för att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling i syfte att höja vårdens kvalitet inom primärvården. Vårdcentralerna inom Tiohundra AB blir nod i ett av de fyra nya akademiska nätverken inom länet och kommer att tillsammans med befintliga AVC-noder bilda struktur till nätverk så att all primärvård, inklusive BVC/MVC och rehabiliteringsverksamhet, inom Stockholms län, oberoende av driftsform täcks in. Vårdcentralerna inom Tiohundra AB ska även ta ett ökat ansvar för de studerande från lärosätena belägna i Stockholm. De har redan idag ett väl fungerande samarbete med Högskolan i Gävle (HIG), framför allt inom sjuksköterskeprogrammet, men utökat samarbete med Stockholms högskolor/universitet behöver inte inkräkta på samarbetet med HIG, menar styrgruppen för AVC. Utvecklingen av akademiska vårdcentraler sker inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Forsknings-, utvecklings- och utbildningsuppdraget behöver förstärkas och förtydligas inom primärvården. Den akademiska närvaron behöver därför utvecklas och bli en naturlig del i den kliniska miljön; i första hand inom primärvården innefattande all landstingsfinansierad primärvård (BVC, MVC och rehabilitering). Successivt kommer allt fler kliniska verksamheter att omfattas, såsom psykiatri, geriatrik, akutsjukvård, folktandvård, med flera oavsett organisation. Etableringen av fyra akademiska vårdcentraler (AVC) startade under 2011 i länet. Under 2013 utlystes Vårdcentralerna i Tiohundra AB, av SLL till AVC-nod inom AVC-område nordost, att tillsammans med befintliga AVC-noder bilda strukturer och nätverk så att all primärvård, inklusive BVC/MVC och rehabiliteringsverksamhet, inom Stockholms län oberoende av driftsform täcks in. Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdval Norrtälje Nämnden har tagit beslut om att ge kontoret i uppdrag att med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdsnämndens revideringar av sina förfrågningsunderlag inom vårdval Stockholm, löpande utreda villkorsändringarna. Kontoret ska efter sin utredning föreslå nämnden att antingen integrera de nya villkoren i förfrågningsunderlagen inom vårdval Norrtälje, alternativt göra vissa lokala anpassningar. Vårdval Norrtälje omfattar i dagsläget vårdgrenarna Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral, Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Primärvårdsrehabilitering, Logopedi, Fotsjukvård samt Specialiserad sjukgymnastik. Under år 2013 togs ett flertal nya förfrågningsunderlag fram till ovanstående vårdvalsområden. Efter att Hälsooch sjukvårdsförvaltningen reviderat förfrågningsunderlagen inom vårdval Stockholm bad kontoret nämnden om ett uppdrag att även revidera villkoren i vårdval Norrtälje. Kontoret utredde därefter vad förändringarna skulle innebära för Norrtälje. De förslag på förfrågningsunderlag som sedan lades fram för nämnden hade arbetats fram utifrån vårdval Stockholm, men med vissa lokala anpassningar som nämnden kunde ta ställning till. Kontoret har därför föreslagit nämnden att få i uppdrag att fortlöpande, som en del av omvärldsbevakningen inom de områden som ingår i vårdval Norrtälje, utreda vad förändringar inom vårdval Stockholm skulle innebära för Norrtälje. Kontoret skulle med den arbetsordningen utan särskilt uppdrag kunna lägga fram färdiga förslag till nämnden på omarbetade förfrågningsunderlag med tydliga konsekvensbeskrivningar. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud i Norrtälje kommun Nämnden har tagit beslut om att godkänna ansökan av statsbidrag för verksamheten med Personligt ombud i Norrtälje kommun. Ansökan skickas in till Länsstyrelsen i Stockholms län. Från och med den 1 augusti 2013 styrs statsbidraget för personliga ombud av förordningen SFS 2013:522. Med anledning av detta begär Länsstyrelsen i Stockholms län in ett nytt underlag för verksamheten. Tidigare år har Norrtälje kommun endast redovisat hur verksamheten har bedrivits under ett år, för att få statsbidrag efter godkännande av redovisning. fortsätter på nästa sida sid 3

4 Kort om Personliga ombud De personliga ombuden verkar utifrån en fristående ställning i förhållande till myndigheter, för förvaltningar och vård- och behandlingsaktörer för att berörda klienter ska kunna återta en större makt över sitt eget liv och därmed öka sin livskvalitet och sitt välbefinnande. I uppdraget ligger att stödja klienternas återhämtning vid psykisk sjukdom och att medverka till en utveckling och anpassning av de sociala nätverken som gynnar klienternas rehabilitering och möjligheter till ett så bra liv som möjligt. Uppföljning av logopedverksamhet enligt Vårdval, avseende 2012 års vårdproduktion Nämnden har tagit beslut om att godkänna uppföljningsrapporten samt att ge kontoret i uppdrag att fortsatt följa upp logopedverksamheten enligt Vårdval. Kontoret fick även i uppdrag att uppdatera förfrågningsunderlag och registreringsrutiner för logopedverksamheten. Syftet med uppföljningen är att säkra god kvalitet och effektiv vård genom att följa upp vårdproduktion, kostnad, kunskapsbaserad/evidensbaserad vård, säker vård, patientfokuserad vård och tillgänglighet. Uppföljningen har även utformats så att den bidrar till att stimulera verksamhetsutveckling hos utförarna. Under året utfördes totalt 3162 logopedinsatser för totalt 353 personer till en kostnad av kronor. De tre mottagningarna Danderyds logopedmottagning, Norra Tal och språk samt Roslagens logopedmottagning, uppvisar hög kvalitet, gott bemötande, hög kompetens och säker vård. De tre mottagningarna har också proportionerligt långa behandlingsserier utifrån de olika inriktningarna (7,9 11,9 besök/ patient och behandlingsserie). Fortsatt uppföljning planeras avseende 2013 års produktion utifrån samma modell med särskilt fokus på kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9, patientsäkerhetsberättelser, tillgänglighet och registreringsrutiner. Godkännande av utförare Vårdval specialiserad sjukgymnastik Nämnden har tagit beslut om att godkänna Falk Fysioterapi inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik enligt övergångsregler. Förvaltningschefen på kontoret tecknar avtal med företaget samt beslutar om senare driftstart i det fall kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från planerad driftstart. Caroline Falk ansöker om godkännande med inriktning idrottsmedicin enligt gällande övergångsregler. Ansökan innefattar även tilläggstjänsten, behandling i bassäng. Sökande avser att bedriva verksamhet i samverkan med Roslagens sjukgymnastik på Bältatorpsgatan 3 A, Norrtälje. I ansökan namnges fyra kollegor med offentlig finansierad verksamhet som hon avser att samverka med på angiven adress. Ansökan har efter granskning och bedömning visat sig uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlaget för Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Driftstart för verksamheten planeras till 1 april Godkännande av utförare Vårdval specialiserad sjukgymnastik Nämnden har tagit beslut om att godkänna Ortopedi och FysioRehab inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Förvaltningschefen på kontoret tecknar avtal med företaget samt beslutar om senare driftstart i det fall kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från planerad driftstart. I detta ärende framläggs förslag till beslut om godkännande avseende verksamhet gällande specialiserad sjukgymnastik inom ramen för Vårdval, Norrtälje. Detta är den tredje ansökan avseende specialiserad sjukgymnastik sedan Vårdvalets införande i Norrtälje fortsätter på nästa sida sid 4

5 Monica Lundin ansöker om godkännande med inriktning ortopedi. Ansökan innefattar även tilläggstjänsten, behandling i bassäng. Sökande avser att bedriva verksamhet i samverkan med Roslagens sjukgymnastik på Bältatorpsgatan 3 A, Norrtälje. I ansökan namnges fyra kollegor med offentlig finansierad verksamhet som hon avser samverka med på angiven adress. Ansökan har efter granskning och bedömning visat sig uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlaget för Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Driftstart för verksamheten planeras till 1 april Avtalsuppföljning av särskilt boende i Norrtälje kommun 2012 Nämnden har tagit beslut om att godkänna rapporten, kontoret har även fått i uppdrag att följa upp de identifierade utvecklingsområdena i samband med kommande avtalsuppföljning. Uppföljning av särskilt boende under avtalsåret 2012 har genomförts under januari till och med maj Resultatet av uppföljningen redovisas i separat, vill du ta del av dessa kontakta då registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. Kontoret bedömer att kundvalsutförarna generellt bedriver en verksamhet som är i linje med beställarens villkor och intentioner. Där brister påpekats har utförare beskrivit att förbättringsarbete pågår. Ansökan om att bli godkänd som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre Nämnden har tagit beslut om att godkänna Vård med Proffs i Norrort AB som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i inom nämndens verksamhetsområde från och med 1 mars I januari 2013 infördes LOV inom särskilt boende för äldre i Norrtälje kommun. Där ingår boenden med inriktning på vård- och omsorg och demens. Alla sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlag samt avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser inom särskilt boende för äldre enligt LOV, ska godkännas av nämnden. Fram till idag har tre utförare blivit godkända inom detta valfrihetssystem. Vård med Proffs i Norrort AB inkom den 16 december 2013 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom LOV särskilt boende för äldre. Ansökan avser Mosebackehemmet i Norrtälje med sammanlagt 8 lägenheter med inriktning på vård och omsorg. Utföraren har sedan tidigare ett så kallat auktorisationsavtal med Norrtälje kommun. Det avtalet har i och med godkännandet av ansökan upphört att gälla. Tillsammans med en godkänd kreditprövning har kontoret konstaterat att sökande bedömts kunna uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Revidering av lokal BUS-överenskommelse om samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till reviderad lokal BUS-överenskommelse om samverkan, förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna en överenskommelse. Ärendet innebär att en revidering ska göras av den lokala samverkansöverenskommelse som ursprungligen tecknades 18 december Sista revideringen genomfördes i maj Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) har kommit överens om att utveckla former för samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (BUS). Den övergripande BUSöverenskommelsen reviderades av KSL och Stockholms läns landsting (SLL) den 29 mars 2012 och efter beslut av fullmäktige i Norrtälje kommun och SLL tecknade huvudmännen den 8 oktober 2012 en överenskommelse om fortsatt samverkan. Den reviderade lokala BUS-överenskommelsen innehåller en BUS-plan som bilaga med mål och aktiviteter för att tydliggöra samverkansuppdraget.vill du ta del av underlagen, kontakta registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. Revideringen innebär bland annat en anpassning namnmässigt till den nya Sjukvårds- och omsorgsnämnden samt en renodling av parternas ansvar till att omfatta de fyra kommunala nämnderna. Politisk samverkan mellan berörda nämnder har föreslagits genom att representanter träffas minst en gång per år. fortsätter på nästa sida sid 5

6 Vårdbolaget Tiohundra AB var tidigare en av parterna som tecknade samverkansöverenskommelsen. I relation till övriga utförare är detta inte en lämplig rollfördelning, vilket har förankrats med bolagets ledning. Det är dock av yttersta viktigt att alla berörda utförare inom hälso- och sjukvård och kommunal omsorg samverkar aktivt i BUSarbetet, vilket ytterst regleras och följs upp av Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden har tagit beslut om att godkänna att verksamhetsberättelsen för 2013 lämnas över till Kommunstyrelsen och Landstingsstyrelsen efter att nedanstående tillägg gjorts. Tillägg är att följande textavsnitt förs in på sid 7: Tiohundrabrometerns resultat 2013 återstår till stor del att analysera och kontoret har fått det uppdraget av nämnden. En översiktlig genomgång pekar dock på lägre kännedom om Tiohundraprojektet och allmänt sett lägre nöjdhet, jämfört med tidigare mätningar Resultatet för perioden uppgår till +1,9 Mkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -10,7 Mkr för kommunen och +12,6 Mkr för landstinget. Huvudförklaringen till resultatet för kommundelen är högre kostnader för LSS-insatser och turbundna resor samt felaktig reducering av beslutad budgetförstärkning. För landstingsdelen beror överskottet på lägre kostnader för läkemedel och vård på andra sjukhus samt kontorets personalvakanser. Kontoret informerar: Möte med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Kontoret har haft möte med IVO angående tillstånd för att driva verksamheter/boenden i Tiohundra AB:s regi. Tiohundra AB har inte sökt dessa tillstånd vilket borde ha gjorts enligt lagstiftningen. De ska nu skyndsamt göra detta. Kontoret har också en anmälningsplikt beträffande dessa boenden. Flytt av verksamheter - Tiohundra AB har informerat kontoret att de avser att flytta en del av sina verksamheter till nya, andra lokaler. På så sätt kan de slut flytta verksamhet från lokalerna på Stockholmsvägen 55 och tomställa dessa. Trygghetslarm - Vi måste göra en översyn av Trygghetslarmen inför framtiden med hnsyn till kommande digitalisering. Översyn av Kundvalet - Revisorerna gör en översyn av vårdkedjorna inom kundvalet och tittar bland annat på ansvar, roller med mera. Intresserade av Tiohundraprojektet - Ett antal personer för ett norskt forskningsprojekt har hört av sig och visat intresse för projektet. De ska söka medel och räknar med att komma igång under Återinfört glasögonbidrag - Bidrag för målgruppen barn och unga har återinförts. Remittera patienter - Det har inkommit en föfrågan från Husläkarna i Rimbo/Edsbro att remittera sina patienter till psykiatriker utanför Norrtälje. Kundvalet - Skärgårdens omsorg som är verksamma inom kundvalet i Norrtälje har sagt upp sin verksamhet inom zon 1 (Hallstavik) Återtagen ansökan - Tiohundra AB har återtagit ansökan om tilläggstjänst i uppdraget neuroteam i vårdvalet primärvårdsrehabilitering. Barnavårdscentralen (BVC) i Edsbrofilialen - Ingen ansökan har inkommit i och med detta så är det troligt att mottagningen läggs ned. sid 6

7 Finskt förvaltningsområde Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg på finska. Du är välkommen att kontakta kommunens samordnare för finskt förvaltningsområd om du har frågor om förvaltningsområdet eller vill veta mer om vad det kan innebära för dig som är vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun. Nyhet! - Äldrekollo för finsktalande 2014 I år kommer finskt förvaltningsområde att i samverkan med Roslagsmodellen hålla äldrekollo för finsktalande. Vet du någon som skulle må bra av att komma ut i naturen och träffa andra finsktalande äldre under några dagar i augusti, ta kontakt med Heli Kivimäki! Kontakt: Samordnare Heli Kivimäki Hedin Telefon: , E-post: Ny inriktning Hemsjukvård 2015 Hemsjukvården kommer inte att föras över från landstinget till kommunerna under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har i stället fått i uppdrag att fortsätta det gemensamma arbetet med Hemsjukvård 2015, nu med en annan inriktning: Att undersöka förutsättningarna för sammanhållen vård och omsorg i hemmet utan kommunalisering av hemsjukvården. Beslut om uppdragets nya inriktning fattades av Presidiegruppen i december Erfarenheter från projektet Hemsjukvård 2015 som genomfördes under åren , ska tas tillvara i det fortsatta förändrings arbetet. Ett förslag ska presenteras för Presidiegruppen HSN/KSL den 31 mars. Presidiegruppen har även gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och KSL-kansliet i uppdrag att utreda hur 11 i Principöverenskommelsen från 1994 kan avvecklas. Paragrafen gäller Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Utgångspunkten för arbetet är att det ska finnas ett tydligt patient/ brukarfokus. Projektgruppen kommer att ta in synpunkter från patientorganisationer för funktionshindrade i Stockholms län. I uppdraget ingår även att se över ansvar och kostnadsfördelning för hjälpmedel, rehabilitering och habilitering samt att redovisa kostnader för landstingets insatser och att beräkna skatteväxlingsnivå. Ett förslag ska redovisas den 31 mars Klargörande om akut vård för utländska medborgare I Stockholms läns landsting ska vi alltid ge vård till personer som vistas i länet och är akut sjuka. Om det är oklart hur ersättningen för akut vård ska gå till och vilka som omfattas av avgiftsfrihet är det viktigt att vända sig till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Detta gäller i avvaktan på Socialstyrelsens förtydligande utifrån lagen om vård för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Vidare gäller att ingen avvisas utan att ha fått en medicinsk bedömning utifrån om vården kan anstå eller inte. För barn upp till 18 år gäller att de har samma rättigheter som folkbokförda barn. Graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, vård vid förlossning och vård vid missfall och abort räknas som vård som inte kan anstå. Kontaktpersoner: Mehrnaz Aram, handläggare, Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: Umar Shah, handläggare ekonomi Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: Pia Skarin, handläggare Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: sssid 7

8 Mer samordning ska säkra tillgången på specialistläkare Nu ökas samordningen av läkares specialistutbildning. Det innebär bättre styrning av tillgången på utbildningsplatser inom de olika läkarinriktningar som finns. Antalet platser inom de olika specialiteterna ska styras av de behov som länets invånare kommer att ha. I och med den ökade samordningen kommer det att bli enklare att involvera fler vårdgivare i utbildningen, både landstings- och privatdrivna. Nu skapar vi en struktur som ska göra det enklare att samordna utbildningen av ST-läkare i länet. Vi vill att fler, både privatdrivna och landstingsdrivna verksamheter, ska vara delaktiga så att vi verkligen utbildar för de framtida patienternas behov, säger Maria Englund, personaldirektör vid Stockholms läns landsting. Säkra planeringen Landstinget har beslutat att gemensamt skapa en samordnad ST-organisation. Uppdraget blir att samordna och säkra planeringen av ST-utbildningen inom respektive specialitet samt att arbeta med prioriteringsfrågor för hela regionen. ST är förkortning för specialisttjänstgöring. Idag ser organisationen lite olika ut beroende på specialitet. Vissa delar av utbildningen styrs centralt, medan akutsjukhusen ansvarar för den största delen av de specialiteter som är knutna till just vården vid akutsjukhusen. I takt med att allt mer vård bedrivs utanför akutsjukhusen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera de nya vårdgivare som bedriver verksamheten när akutsjukhusen renodlas. Redan nu pågår projekt inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård där vårdgivare är delaktiga i att ta fram modeller för att förutse behovet av olika specialiteter. Det finns också projekt som tar fram modeller för hur ersättningen ska utformas till det som erbjuder utbildningsplatser. Resultaten av dessa projekt blir ett viktigt underlag för den nya organisationen. Fakta om ST-läkare Inom Stockholms läns landsting finns drygt ST-läkare anställda inom ca 57 olika specialiteter. I dessa ingår förutom de 12 medicinkompetenserna även kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete. En del av ST-lönen kommer från landstinget centralt. Därutöver finns medel för särskilda satsningar inom områden där det är brist på vissa sorters läkare. Det innebär att vårdgivaren betalar för det arbete läkaren utför, medan själva utbildningsdelen bekostas centralt. Så utbildas läkare En hel läkarutbildning sträcker sig över cirka 12 år. Den som antas till läkarutbildningen börjar först med en grundutbildning under 5,5 år. Därefter följer en Allmäntjänstgöring, AT, där läkaren studerar och arbetar under handledning under ett och ett halvt till två år. Efter detta följer specialisttjänstgöring under ytterligare ca fem år inom den inriktning läkaren valt. Även denna tjänstgörning varvas med utbildning. Exempel på specialiteter är kardiologi (hjärtsjukvård), ortopedi (skador på rörelseapparaten), allmän medicin (läkare för arbete på husläkarmottagning) och psykiatri. Totalt finns 47 specialiteter. sid 8

9 Snart flyttar vi till Vårdgivarguiden Beslut om glasögonbidrag I början av mars 2014 stänger Uppdragsguiden och innehållet flyttar till Vårdgivarguiden landstingets nya webbplats som samlar information och tjänster för vårdgivare. Ambitionen är att du som arbetar i vården, snabbt och enkelt ska hitta den information och det stöd du behöver, både i administrativa frågor och i mötet med patienten. Istället för att söka på flera olika webbplatser ska du kunna hitta det du söker på ett och samma ställe - Vårdgivarguiden. Smidig övergång Vårdgivarguidens adress är vårdgivarguiden.se. I samband övergången behöver du inte göra något särskilt. Om du går in på Uppdragsguiden flyttas du automatiskt över till Vårdgivarguiden. Ny struktur och navigering Vårdgivarguiden erbjuder ett nytt sätt att navigera och söka information. Det finns till exempel ingen vänsternavigering och innehållet är grupperat under ett fåtal huvudrubriker i toppnavigeringen. Att hitta vad man söker gör man snabbast och enklast via sökfunktionen. Till en början kommer det kanske att upplevas som ovant, men vi tror att fördelarna snabbt blir tydliga. Utöver Uppdragsguiden flyttar till att börja med ytterligare åtta SLL-webbplatser till Vårdgivarguiden. Allt innehåll från alla webbplatser, är faktagranskat och bearbetat för att vara aktuellt, kvalitetssäkrat och passa in i den nya strukturen. Vi som arbetat med webbplatsen Uppdragsguiden samarbetar med Vårdgivarguidens redaktion för att innehållet även i fortsättningen ska vara relevant och anpassat för dina behov. Besök Vårdgivarguiden redan nu Är du nyfiken kan du redan nu bekanta dig med Vårdgivarguidens BETA-version. Arbete pågår med att få version 1.0 klar till lansering första veckan i mars. Välkommen in på en förhandstitt! I maj 2014 utökas glasögonbidraget för barn. Då kommer alla barn som behöver glasögon eller linser att få 500 kronor i bidrag till och med nio års ålder. Barn med afaki och diplopi behåller samma bidrag som tidigare. Så kommer det att fungera i maj: Bidraget kommer att gälla fram till dagen barnet fyller tio år. Bidraget kommer att omfatta barn med brytningsfel som hyperopi, myopi och astigmatism. Bidraget kommer att täcka enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och undersökning hos optiker. Bidraget kommer att dras av direkt i optikerbutiken, optikern fakturerar i sin tur landstinget. Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer kommer vårdnadshavaren att stå för det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden. Bidraget kommer att lämnas då ett nytt recept har ordinerats på grund av att barnet behöver nya styrkor. Barn med afaki och diplopi Barn med afaki (avsaknad av lins) eller diplopi (dubbelseende) har sedan tidigare en annan utformning av bidrag för synhjälpmedel och det påverkas inte av det nya bidraget. Synundersökning för barn Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs. Från åtta års ålder kan barn hänvisas direkt till en optiker för synundersökning. sid 9

10 Aktuella seminarier om våld i nära relationer Under 2014 bjuder kunskapscentrum in till en rad utbildningar och seminarier om våld i nära relationer. Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation samt våld i HBTQrelationer är några program-punkter på vårens agenda. Kunskapscentrum, som startades av Stockholms läns landsting hösten 2013, har ett utbildningsuppdrag. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om våld i nära relationer och utveckla rutiner för ett bra bemötande och omhändertagande av drabbade patienter inom hälso- och sjukvården. Det handlar främst om våldsutsatta personer och barn som lever med våld, men även om personer som utövar våld. Mot den bakgrunden bjuder Kunskapscentrum, som är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning Stöd för evidensbaserad medicin, löpande in till seminarier om våld i nära relationer. Hämta hem vårens seminarieprogram på origostockholm.se. Samtliga seminarier är kostnadsfria. Kontakt Eventuella frågor om Kunskapscentrums verksamhet och seminarier besvaras av Carina Gyllner Bergmark, samordnare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning, E-post: Telefon: Vårens utbildningar på ÖverviktsCentrum Under 2014 anordnas utbildningar i behandling av övervikt och fetma hos vuxna. Utbildningarna arrangeras av ÖverviktsCentrum Norrtull, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandling av övervikt och fetma hos vuxna Innehållet i utbildningen bygger på Handlingsprogram övervikt och fetma, SLL Målgrupp: Personal inom vård och omsorg som möter eller behandlar personer med övervikt/ fetma Utbildningsform: Föreläsningar och diskussioner Kurslängd: Totalt 2 dagar med möjlighet till 1 uppföljningsdag Kostnad: kr Datum (2+1 dagar): mars samt 11 april 2014 Samtalet som verktyg vid livsstilsförändring Målgrupp: Personal inom vård och omsorg som behandlar personer med fetma/övervikt. Utbildningsform: Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar med videoinspelning och handledning. Kurslängd: 2 dagar med möjlighet till 1 uppföljningsdag Kostnad: 3000 kr Datum (2 dagar): 3-4 april Datum för uppföljningsdag anges närmare kursstart Mer information om utbildningsinnehåll och anmälningsblankett: karolinska.se - sök på överviktscentrum Anmälan och frågor om utbildningen sänds till: Ansvarig utgivare: Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, Näringsliv och kommunikation Layout: Näringsliv och kommunikation, telefon: sid 10

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(20) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, avdelningschef

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-16

Sammanträdesdatum 2014-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(27) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00-12.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER ETT SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER Två aktörer Med en gemensam ambition 2013-04-25 3 Skapas en god, trygg och säker vård i hemmet

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.00 15.45 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 1 (3) HSN 1105-0509 Handläggare: Britt Fälth Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 8 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 22 februari 2012 kl. 18.05 21.00, Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer