Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret"

Transkript

1 februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov, volymer och kostnader i Norrtälje 3 Etablering av akademiska vårdcentraler i Norrtälje Revidering av förfrågningsunderlag inom Vårdval Norrtälje 3-4 Redovisning och ansökan om statsbidrag för Personligt ombud för Uppföljning av logopedverksamheten enligt Vårdval för 2012 Godkännande av utförare inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik 4-5 Godkännande av utförare inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik 5 Avtalsuppföljning av särskilt boende i Norrtälje kommun Inkommen ansökan enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre 5-6 Revidering av lokal BUS-överenskommelse om sam verkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 6 Verksamhetsberättelse 2013 Kontoret informerar 7 Finskt förvaltningsområde Ny inriktning för hemsjukvård Klargörande om akut vård för utländska medborgare 8 Mer samordning ska säkra tillgången på specialistläkare 9 Snart flyttar Uppdragsguiden till Vårdgivarguiden Beslut om glasögonbidrag 10 Aktuella seminarier om våld i nära relationer Vårens utbildningar på överviktscentrum Nästa nummer av SON nytt Nästa nyhetsbrev läggs ut på vår webb i samband med justering av nämndens protokoll för mars månad på tiohundraprojektet.se under fliken för vård- och omsorgsgivare Vid frågor kontakta: Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och omsorg

2 Sammanfattning från SONs sammanträde 6 februari, 2014 Meddelanden Nämnden har tagit beslut om att lägga följande meddelanden till handlingarna. IVO - Inspektionen för vård och omsorg har godkänt Balders hus ansökan om att utöka antalet platser från sju till elva personer samt utökning av lokaler enligt bifogad ansökan. Beslutet har trätt ikraft. Ordförande, 1:e vice samt 2:e vice i nämnden för Kommunfullmäktige har tagit beslut om att välja Erik Langby (M) till ordförande, Hans Andersson (FP) till 1:e vice ordförande samt Lars Dahlberg (S) till 2:e vice ordförande för Sjukvårds- och omsorgsnämnden för Fördjupad analys av sjukvårdsbehov, volymer och kostnader i Norrtälje - Fullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade under hösten 2013 att Sjukvårds och omsorgsnämden i Norrtälje tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsen skulle genomföra och återrapportera en fördjupad analys av sjukvårdsbehoven liksom utvecklingen av pris och volym för sjukvården samt övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting. Kostnaderna för Norrtäljebornas hälso- och sjukvård, exklusive primärvården var 7,2 procent lägre per invånare än länet i övrigt under 2012, trots att det fanns större behov. Med återrapporteringen som bakgrund har Sjukvårds- och omsorgsnämnden delegerat till arbetutskottet att fatta beslut om åtgärder, protokollet justerades omedelbart. Förutom att arbetsutskottet beslutat om att godkänna rapporten så begär man att landstingfullmäktige åtgärdar ett antal punkter under Den ena punkten är att begära en utökad budgetram för 2014 med preliminärt 14,4 miljoner kronor, utöver beslutad uppräkning om 3,7%. Den andra punkten är att begära ytterligare 21,2 miljoner kronor, detta för att möjliggöra justerad ersättning till vårdbolaget Tiohundra AB för somatiskt specialistsjukvård (15,2 mkr) och psykiatri (6,0 mkr), allt enligt bolagets förslag. Två förslag lämnas också över, det ena är att landstingsfullmäktige tar beslut om att ge Sjukvårds- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samråd med Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsatt utreda nämndens framtida kostnader och finansiering för att uppnå en likvärdig vård i Norrtälje. Det andra förslaget är att beslut tas att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med Sjukvårds- och omsorgsnämnden i uppdrag att utarbeta former för samarbetet kring löpande analyser och uppföljningar som inkluderar Norrtälje. Utöver detta vill man att Landstingsfullmäktige särskilt noterar svårigheterna för nämnden i Norrtälje att styra kostnader för läkemedel och övriga sjukhus. sid 2

3 Etablering av akademiska vårdcentraler (AVC) i Norrtälje Nämnden har tagit beslut om en etablering av akademiska vårdcentraler (AVC) för att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling i syfte att höja vårdens kvalitet inom primärvården. Vårdcentralerna inom Tiohundra AB blir nod i ett av de fyra nya akademiska nätverken inom länet och kommer att tillsammans med befintliga AVC-noder bilda struktur till nätverk så att all primärvård, inklusive BVC/MVC och rehabiliteringsverksamhet, inom Stockholms län, oberoende av driftsform täcks in. Vårdcentralerna inom Tiohundra AB ska även ta ett ökat ansvar för de studerande från lärosätena belägna i Stockholm. De har redan idag ett väl fungerande samarbete med Högskolan i Gävle (HIG), framför allt inom sjuksköterskeprogrammet, men utökat samarbete med Stockholms högskolor/universitet behöver inte inkräkta på samarbetet med HIG, menar styrgruppen för AVC. Utvecklingen av akademiska vårdcentraler sker inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Forsknings-, utvecklings- och utbildningsuppdraget behöver förstärkas och förtydligas inom primärvården. Den akademiska närvaron behöver därför utvecklas och bli en naturlig del i den kliniska miljön; i första hand inom primärvården innefattande all landstingsfinansierad primärvård (BVC, MVC och rehabilitering). Successivt kommer allt fler kliniska verksamheter att omfattas, såsom psykiatri, geriatrik, akutsjukvård, folktandvård, med flera oavsett organisation. Etableringen av fyra akademiska vårdcentraler (AVC) startade under 2011 i länet. Under 2013 utlystes Vårdcentralerna i Tiohundra AB, av SLL till AVC-nod inom AVC-område nordost, att tillsammans med befintliga AVC-noder bilda strukturer och nätverk så att all primärvård, inklusive BVC/MVC och rehabiliteringsverksamhet, inom Stockholms län oberoende av driftsform täcks in. Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdval Norrtälje Nämnden har tagit beslut om att ge kontoret i uppdrag att med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdsnämndens revideringar av sina förfrågningsunderlag inom vårdval Stockholm, löpande utreda villkorsändringarna. Kontoret ska efter sin utredning föreslå nämnden att antingen integrera de nya villkoren i förfrågningsunderlagen inom vårdval Norrtälje, alternativt göra vissa lokala anpassningar. Vårdval Norrtälje omfattar i dagsläget vårdgrenarna Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral, Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Primärvårdsrehabilitering, Logopedi, Fotsjukvård samt Specialiserad sjukgymnastik. Under år 2013 togs ett flertal nya förfrågningsunderlag fram till ovanstående vårdvalsområden. Efter att Hälsooch sjukvårdsförvaltningen reviderat förfrågningsunderlagen inom vårdval Stockholm bad kontoret nämnden om ett uppdrag att även revidera villkoren i vårdval Norrtälje. Kontoret utredde därefter vad förändringarna skulle innebära för Norrtälje. De förslag på förfrågningsunderlag som sedan lades fram för nämnden hade arbetats fram utifrån vårdval Stockholm, men med vissa lokala anpassningar som nämnden kunde ta ställning till. Kontoret har därför föreslagit nämnden att få i uppdrag att fortlöpande, som en del av omvärldsbevakningen inom de områden som ingår i vårdval Norrtälje, utreda vad förändringar inom vårdval Stockholm skulle innebära för Norrtälje. Kontoret skulle med den arbetsordningen utan särskilt uppdrag kunna lägga fram färdiga förslag till nämnden på omarbetade förfrågningsunderlag med tydliga konsekvensbeskrivningar. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud i Norrtälje kommun Nämnden har tagit beslut om att godkänna ansökan av statsbidrag för verksamheten med Personligt ombud i Norrtälje kommun. Ansökan skickas in till Länsstyrelsen i Stockholms län. Från och med den 1 augusti 2013 styrs statsbidraget för personliga ombud av förordningen SFS 2013:522. Med anledning av detta begär Länsstyrelsen i Stockholms län in ett nytt underlag för verksamheten. Tidigare år har Norrtälje kommun endast redovisat hur verksamheten har bedrivits under ett år, för att få statsbidrag efter godkännande av redovisning. fortsätter på nästa sida sid 3

4 Kort om Personliga ombud De personliga ombuden verkar utifrån en fristående ställning i förhållande till myndigheter, för förvaltningar och vård- och behandlingsaktörer för att berörda klienter ska kunna återta en större makt över sitt eget liv och därmed öka sin livskvalitet och sitt välbefinnande. I uppdraget ligger att stödja klienternas återhämtning vid psykisk sjukdom och att medverka till en utveckling och anpassning av de sociala nätverken som gynnar klienternas rehabilitering och möjligheter till ett så bra liv som möjligt. Uppföljning av logopedverksamhet enligt Vårdval, avseende 2012 års vårdproduktion Nämnden har tagit beslut om att godkänna uppföljningsrapporten samt att ge kontoret i uppdrag att fortsatt följa upp logopedverksamheten enligt Vårdval. Kontoret fick även i uppdrag att uppdatera förfrågningsunderlag och registreringsrutiner för logopedverksamheten. Syftet med uppföljningen är att säkra god kvalitet och effektiv vård genom att följa upp vårdproduktion, kostnad, kunskapsbaserad/evidensbaserad vård, säker vård, patientfokuserad vård och tillgänglighet. Uppföljningen har även utformats så att den bidrar till att stimulera verksamhetsutveckling hos utförarna. Under året utfördes totalt 3162 logopedinsatser för totalt 353 personer till en kostnad av kronor. De tre mottagningarna Danderyds logopedmottagning, Norra Tal och språk samt Roslagens logopedmottagning, uppvisar hög kvalitet, gott bemötande, hög kompetens och säker vård. De tre mottagningarna har också proportionerligt långa behandlingsserier utifrån de olika inriktningarna (7,9 11,9 besök/ patient och behandlingsserie). Fortsatt uppföljning planeras avseende 2013 års produktion utifrån samma modell med särskilt fokus på kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9, patientsäkerhetsberättelser, tillgänglighet och registreringsrutiner. Godkännande av utförare Vårdval specialiserad sjukgymnastik Nämnden har tagit beslut om att godkänna Falk Fysioterapi inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik enligt övergångsregler. Förvaltningschefen på kontoret tecknar avtal med företaget samt beslutar om senare driftstart i det fall kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från planerad driftstart. Caroline Falk ansöker om godkännande med inriktning idrottsmedicin enligt gällande övergångsregler. Ansökan innefattar även tilläggstjänsten, behandling i bassäng. Sökande avser att bedriva verksamhet i samverkan med Roslagens sjukgymnastik på Bältatorpsgatan 3 A, Norrtälje. I ansökan namnges fyra kollegor med offentlig finansierad verksamhet som hon avser att samverka med på angiven adress. Ansökan har efter granskning och bedömning visat sig uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlaget för Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Driftstart för verksamheten planeras till 1 april Godkännande av utförare Vårdval specialiserad sjukgymnastik Nämnden har tagit beslut om att godkänna Ortopedi och FysioRehab inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Förvaltningschefen på kontoret tecknar avtal med företaget samt beslutar om senare driftstart i det fall kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från planerad driftstart. I detta ärende framläggs förslag till beslut om godkännande avseende verksamhet gällande specialiserad sjukgymnastik inom ramen för Vårdval, Norrtälje. Detta är den tredje ansökan avseende specialiserad sjukgymnastik sedan Vårdvalets införande i Norrtälje fortsätter på nästa sida sid 4

5 Monica Lundin ansöker om godkännande med inriktning ortopedi. Ansökan innefattar även tilläggstjänsten, behandling i bassäng. Sökande avser att bedriva verksamhet i samverkan med Roslagens sjukgymnastik på Bältatorpsgatan 3 A, Norrtälje. I ansökan namnges fyra kollegor med offentlig finansierad verksamhet som hon avser samverka med på angiven adress. Ansökan har efter granskning och bedömning visat sig uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlaget för Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Driftstart för verksamheten planeras till 1 april Avtalsuppföljning av särskilt boende i Norrtälje kommun 2012 Nämnden har tagit beslut om att godkänna rapporten, kontoret har även fått i uppdrag att följa upp de identifierade utvecklingsområdena i samband med kommande avtalsuppföljning. Uppföljning av särskilt boende under avtalsåret 2012 har genomförts under januari till och med maj Resultatet av uppföljningen redovisas i separat, vill du ta del av dessa kontakta då registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. Kontoret bedömer att kundvalsutförarna generellt bedriver en verksamhet som är i linje med beställarens villkor och intentioner. Där brister påpekats har utförare beskrivit att förbättringsarbete pågår. Ansökan om att bli godkänd som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre Nämnden har tagit beslut om att godkänna Vård med Proffs i Norrort AB som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i inom nämndens verksamhetsområde från och med 1 mars I januari 2013 infördes LOV inom särskilt boende för äldre i Norrtälje kommun. Där ingår boenden med inriktning på vård- och omsorg och demens. Alla sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlag samt avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser inom särskilt boende för äldre enligt LOV, ska godkännas av nämnden. Fram till idag har tre utförare blivit godkända inom detta valfrihetssystem. Vård med Proffs i Norrort AB inkom den 16 december 2013 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom LOV särskilt boende för äldre. Ansökan avser Mosebackehemmet i Norrtälje med sammanlagt 8 lägenheter med inriktning på vård och omsorg. Utföraren har sedan tidigare ett så kallat auktorisationsavtal med Norrtälje kommun. Det avtalet har i och med godkännandet av ansökan upphört att gälla. Tillsammans med en godkänd kreditprövning har kontoret konstaterat att sökande bedömts kunna uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Revidering av lokal BUS-överenskommelse om samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till reviderad lokal BUS-överenskommelse om samverkan, förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna en överenskommelse. Ärendet innebär att en revidering ska göras av den lokala samverkansöverenskommelse som ursprungligen tecknades 18 december Sista revideringen genomfördes i maj Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) har kommit överens om att utveckla former för samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (BUS). Den övergripande BUSöverenskommelsen reviderades av KSL och Stockholms läns landsting (SLL) den 29 mars 2012 och efter beslut av fullmäktige i Norrtälje kommun och SLL tecknade huvudmännen den 8 oktober 2012 en överenskommelse om fortsatt samverkan. Den reviderade lokala BUS-överenskommelsen innehåller en BUS-plan som bilaga med mål och aktiviteter för att tydliggöra samverkansuppdraget.vill du ta del av underlagen, kontakta registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. Revideringen innebär bland annat en anpassning namnmässigt till den nya Sjukvårds- och omsorgsnämnden samt en renodling av parternas ansvar till att omfatta de fyra kommunala nämnderna. Politisk samverkan mellan berörda nämnder har föreslagits genom att representanter träffas minst en gång per år. fortsätter på nästa sida sid 5

6 Vårdbolaget Tiohundra AB var tidigare en av parterna som tecknade samverkansöverenskommelsen. I relation till övriga utförare är detta inte en lämplig rollfördelning, vilket har förankrats med bolagets ledning. Det är dock av yttersta viktigt att alla berörda utförare inom hälso- och sjukvård och kommunal omsorg samverkar aktivt i BUSarbetet, vilket ytterst regleras och följs upp av Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden har tagit beslut om att godkänna att verksamhetsberättelsen för 2013 lämnas över till Kommunstyrelsen och Landstingsstyrelsen efter att nedanstående tillägg gjorts. Tillägg är att följande textavsnitt förs in på sid 7: Tiohundrabrometerns resultat 2013 återstår till stor del att analysera och kontoret har fått det uppdraget av nämnden. En översiktlig genomgång pekar dock på lägre kännedom om Tiohundraprojektet och allmänt sett lägre nöjdhet, jämfört med tidigare mätningar Resultatet för perioden uppgår till +1,9 Mkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -10,7 Mkr för kommunen och +12,6 Mkr för landstinget. Huvudförklaringen till resultatet för kommundelen är högre kostnader för LSS-insatser och turbundna resor samt felaktig reducering av beslutad budgetförstärkning. För landstingsdelen beror överskottet på lägre kostnader för läkemedel och vård på andra sjukhus samt kontorets personalvakanser. Kontoret informerar: Möte med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Kontoret har haft möte med IVO angående tillstånd för att driva verksamheter/boenden i Tiohundra AB:s regi. Tiohundra AB har inte sökt dessa tillstånd vilket borde ha gjorts enligt lagstiftningen. De ska nu skyndsamt göra detta. Kontoret har också en anmälningsplikt beträffande dessa boenden. Flytt av verksamheter - Tiohundra AB har informerat kontoret att de avser att flytta en del av sina verksamheter till nya, andra lokaler. På så sätt kan de slut flytta verksamhet från lokalerna på Stockholmsvägen 55 och tomställa dessa. Trygghetslarm - Vi måste göra en översyn av Trygghetslarmen inför framtiden med hnsyn till kommande digitalisering. Översyn av Kundvalet - Revisorerna gör en översyn av vårdkedjorna inom kundvalet och tittar bland annat på ansvar, roller med mera. Intresserade av Tiohundraprojektet - Ett antal personer för ett norskt forskningsprojekt har hört av sig och visat intresse för projektet. De ska söka medel och räknar med att komma igång under Återinfört glasögonbidrag - Bidrag för målgruppen barn och unga har återinförts. Remittera patienter - Det har inkommit en föfrågan från Husläkarna i Rimbo/Edsbro att remittera sina patienter till psykiatriker utanför Norrtälje. Kundvalet - Skärgårdens omsorg som är verksamma inom kundvalet i Norrtälje har sagt upp sin verksamhet inom zon 1 (Hallstavik) Återtagen ansökan - Tiohundra AB har återtagit ansökan om tilläggstjänst i uppdraget neuroteam i vårdvalet primärvårdsrehabilitering. Barnavårdscentralen (BVC) i Edsbrofilialen - Ingen ansökan har inkommit i och med detta så är det troligt att mottagningen läggs ned. sid 6

7 Finskt förvaltningsområde Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg på finska. Du är välkommen att kontakta kommunens samordnare för finskt förvaltningsområd om du har frågor om förvaltningsområdet eller vill veta mer om vad det kan innebära för dig som är vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun. Nyhet! - Äldrekollo för finsktalande 2014 I år kommer finskt förvaltningsområde att i samverkan med Roslagsmodellen hålla äldrekollo för finsktalande. Vet du någon som skulle må bra av att komma ut i naturen och träffa andra finsktalande äldre under några dagar i augusti, ta kontakt med Heli Kivimäki! Kontakt: Samordnare Heli Kivimäki Hedin Telefon: , E-post: Ny inriktning Hemsjukvård 2015 Hemsjukvården kommer inte att föras över från landstinget till kommunerna under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har i stället fått i uppdrag att fortsätta det gemensamma arbetet med Hemsjukvård 2015, nu med en annan inriktning: Att undersöka förutsättningarna för sammanhållen vård och omsorg i hemmet utan kommunalisering av hemsjukvården. Beslut om uppdragets nya inriktning fattades av Presidiegruppen i december Erfarenheter från projektet Hemsjukvård 2015 som genomfördes under åren , ska tas tillvara i det fortsatta förändrings arbetet. Ett förslag ska presenteras för Presidiegruppen HSN/KSL den 31 mars. Presidiegruppen har även gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och KSL-kansliet i uppdrag att utreda hur 11 i Principöverenskommelsen från 1994 kan avvecklas. Paragrafen gäller Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Utgångspunkten för arbetet är att det ska finnas ett tydligt patient/ brukarfokus. Projektgruppen kommer att ta in synpunkter från patientorganisationer för funktionshindrade i Stockholms län. I uppdraget ingår även att se över ansvar och kostnadsfördelning för hjälpmedel, rehabilitering och habilitering samt att redovisa kostnader för landstingets insatser och att beräkna skatteväxlingsnivå. Ett förslag ska redovisas den 31 mars Klargörande om akut vård för utländska medborgare I Stockholms läns landsting ska vi alltid ge vård till personer som vistas i länet och är akut sjuka. Om det är oklart hur ersättningen för akut vård ska gå till och vilka som omfattas av avgiftsfrihet är det viktigt att vända sig till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Detta gäller i avvaktan på Socialstyrelsens förtydligande utifrån lagen om vård för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Vidare gäller att ingen avvisas utan att ha fått en medicinsk bedömning utifrån om vården kan anstå eller inte. För barn upp till 18 år gäller att de har samma rättigheter som folkbokförda barn. Graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, vård vid förlossning och vård vid missfall och abort räknas som vård som inte kan anstå. Kontaktpersoner: Mehrnaz Aram, handläggare, Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: Umar Shah, handläggare ekonomi Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: Pia Skarin, handläggare Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: sssid 7

8 Mer samordning ska säkra tillgången på specialistläkare Nu ökas samordningen av läkares specialistutbildning. Det innebär bättre styrning av tillgången på utbildningsplatser inom de olika läkarinriktningar som finns. Antalet platser inom de olika specialiteterna ska styras av de behov som länets invånare kommer att ha. I och med den ökade samordningen kommer det att bli enklare att involvera fler vårdgivare i utbildningen, både landstings- och privatdrivna. Nu skapar vi en struktur som ska göra det enklare att samordna utbildningen av ST-läkare i länet. Vi vill att fler, både privatdrivna och landstingsdrivna verksamheter, ska vara delaktiga så att vi verkligen utbildar för de framtida patienternas behov, säger Maria Englund, personaldirektör vid Stockholms läns landsting. Säkra planeringen Landstinget har beslutat att gemensamt skapa en samordnad ST-organisation. Uppdraget blir att samordna och säkra planeringen av ST-utbildningen inom respektive specialitet samt att arbeta med prioriteringsfrågor för hela regionen. ST är förkortning för specialisttjänstgöring. Idag ser organisationen lite olika ut beroende på specialitet. Vissa delar av utbildningen styrs centralt, medan akutsjukhusen ansvarar för den största delen av de specialiteter som är knutna till just vården vid akutsjukhusen. I takt med att allt mer vård bedrivs utanför akutsjukhusen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera de nya vårdgivare som bedriver verksamheten när akutsjukhusen renodlas. Redan nu pågår projekt inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård där vårdgivare är delaktiga i att ta fram modeller för att förutse behovet av olika specialiteter. Det finns också projekt som tar fram modeller för hur ersättningen ska utformas till det som erbjuder utbildningsplatser. Resultaten av dessa projekt blir ett viktigt underlag för den nya organisationen. Fakta om ST-läkare Inom Stockholms läns landsting finns drygt ST-läkare anställda inom ca 57 olika specialiteter. I dessa ingår förutom de 12 medicinkompetenserna även kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete. En del av ST-lönen kommer från landstinget centralt. Därutöver finns medel för särskilda satsningar inom områden där det är brist på vissa sorters läkare. Det innebär att vårdgivaren betalar för det arbete läkaren utför, medan själva utbildningsdelen bekostas centralt. Så utbildas läkare En hel läkarutbildning sträcker sig över cirka 12 år. Den som antas till läkarutbildningen börjar först med en grundutbildning under 5,5 år. Därefter följer en Allmäntjänstgöring, AT, där läkaren studerar och arbetar under handledning under ett och ett halvt till två år. Efter detta följer specialisttjänstgöring under ytterligare ca fem år inom den inriktning läkaren valt. Även denna tjänstgörning varvas med utbildning. Exempel på specialiteter är kardiologi (hjärtsjukvård), ortopedi (skador på rörelseapparaten), allmän medicin (läkare för arbete på husläkarmottagning) och psykiatri. Totalt finns 47 specialiteter. sid 8

9 Snart flyttar vi till Vårdgivarguiden Beslut om glasögonbidrag I början av mars 2014 stänger Uppdragsguiden och innehållet flyttar till Vårdgivarguiden landstingets nya webbplats som samlar information och tjänster för vårdgivare. Ambitionen är att du som arbetar i vården, snabbt och enkelt ska hitta den information och det stöd du behöver, både i administrativa frågor och i mötet med patienten. Istället för att söka på flera olika webbplatser ska du kunna hitta det du söker på ett och samma ställe - Vårdgivarguiden. Smidig övergång Vårdgivarguidens adress är vårdgivarguiden.se. I samband övergången behöver du inte göra något särskilt. Om du går in på Uppdragsguiden flyttas du automatiskt över till Vårdgivarguiden. Ny struktur och navigering Vårdgivarguiden erbjuder ett nytt sätt att navigera och söka information. Det finns till exempel ingen vänsternavigering och innehållet är grupperat under ett fåtal huvudrubriker i toppnavigeringen. Att hitta vad man söker gör man snabbast och enklast via sökfunktionen. Till en början kommer det kanske att upplevas som ovant, men vi tror att fördelarna snabbt blir tydliga. Utöver Uppdragsguiden flyttar till att börja med ytterligare åtta SLL-webbplatser till Vårdgivarguiden. Allt innehåll från alla webbplatser, är faktagranskat och bearbetat för att vara aktuellt, kvalitetssäkrat och passa in i den nya strukturen. Vi som arbetat med webbplatsen Uppdragsguiden samarbetar med Vårdgivarguidens redaktion för att innehållet även i fortsättningen ska vara relevant och anpassat för dina behov. Besök Vårdgivarguiden redan nu Är du nyfiken kan du redan nu bekanta dig med Vårdgivarguidens BETA-version. Arbete pågår med att få version 1.0 klar till lansering första veckan i mars. Välkommen in på en förhandstitt! I maj 2014 utökas glasögonbidraget för barn. Då kommer alla barn som behöver glasögon eller linser att få 500 kronor i bidrag till och med nio års ålder. Barn med afaki och diplopi behåller samma bidrag som tidigare. Så kommer det att fungera i maj: Bidraget kommer att gälla fram till dagen barnet fyller tio år. Bidraget kommer att omfatta barn med brytningsfel som hyperopi, myopi och astigmatism. Bidraget kommer att täcka enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och undersökning hos optiker. Bidraget kommer att dras av direkt i optikerbutiken, optikern fakturerar i sin tur landstinget. Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer kommer vårdnadshavaren att stå för det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden. Bidraget kommer att lämnas då ett nytt recept har ordinerats på grund av att barnet behöver nya styrkor. Barn med afaki och diplopi Barn med afaki (avsaknad av lins) eller diplopi (dubbelseende) har sedan tidigare en annan utformning av bidrag för synhjälpmedel och det påverkas inte av det nya bidraget. Synundersökning för barn Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs. Från åtta års ålder kan barn hänvisas direkt till en optiker för synundersökning. sid 9

10 Aktuella seminarier om våld i nära relationer Under 2014 bjuder kunskapscentrum in till en rad utbildningar och seminarier om våld i nära relationer. Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation samt våld i HBTQrelationer är några program-punkter på vårens agenda. Kunskapscentrum, som startades av Stockholms läns landsting hösten 2013, har ett utbildningsuppdrag. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om våld i nära relationer och utveckla rutiner för ett bra bemötande och omhändertagande av drabbade patienter inom hälso- och sjukvården. Det handlar främst om våldsutsatta personer och barn som lever med våld, men även om personer som utövar våld. Mot den bakgrunden bjuder Kunskapscentrum, som är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning Stöd för evidensbaserad medicin, löpande in till seminarier om våld i nära relationer. Hämta hem vårens seminarieprogram på origostockholm.se. Samtliga seminarier är kostnadsfria. Kontakt Eventuella frågor om Kunskapscentrums verksamhet och seminarier besvaras av Carina Gyllner Bergmark, samordnare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning, E-post: Telefon: Vårens utbildningar på ÖverviktsCentrum Under 2014 anordnas utbildningar i behandling av övervikt och fetma hos vuxna. Utbildningarna arrangeras av ÖverviktsCentrum Norrtull, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandling av övervikt och fetma hos vuxna Innehållet i utbildningen bygger på Handlingsprogram övervikt och fetma, SLL Målgrupp: Personal inom vård och omsorg som möter eller behandlar personer med övervikt/ fetma Utbildningsform: Föreläsningar och diskussioner Kurslängd: Totalt 2 dagar med möjlighet till 1 uppföljningsdag Kostnad: kr Datum (2+1 dagar): mars samt 11 april 2014 Samtalet som verktyg vid livsstilsförändring Målgrupp: Personal inom vård och omsorg som behandlar personer med fetma/övervikt. Utbildningsform: Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar med videoinspelning och handledning. Kurslängd: 2 dagar med möjlighet till 1 uppföljningsdag Kostnad: 3000 kr Datum (2 dagar): 3-4 april Datum för uppföljningsdag anges närmare kursstart Mer information om utbildningsinnehåll och anmälningsblankett: karolinska.se - sök på överviktscentrum Anmälan och frågor om utbildningen sänds till: Ansvarig utgivare: Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, Näringsliv och kommunikation Layout: Näringsliv och kommunikation, telefon: sid 10

2014-02-06 1(23) Håkan Jonsson, (S) Paragrafer 1-18. Tonj»58jöhefg jé^^zz^. Erik L.angby. HåkanJdfnsson

2014-02-06 1(23) Håkan Jonsson, (S) Paragrafer 1-18. Tonj»58jöhefg jé^^zz^. Erik L.angby. HåkanJdfnsson SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(23) Sammanträdesrum Beslutande Folkets Hus, Norrtälje kl. 09.00-14.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret maj 2014 Innehåll i detta nummer: Nämndens sammanträde den 27 maj, 2014 2 Uppföljning av avtal inom barn och unga, verksamhetsår 2013 2 Uppföljning av Habiliteringscenter, verksamhetsår 2013 3 Uppföljning

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret april 2014 Innehåll i detta nummer: Nämndens sammanträde den 29 april 2 Beslut som inte är verkställda inom LSS 2 Beslut som inte är verkställda inom SoL 3 Godkänd filial inom vårdval Barnavårdscentral

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(20) Sammanträdesrum Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista Tomas Sjöberg, avdelningschef

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Sammanträdesdatum Sida 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00- Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, nämndssekreterare Cristine

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet 2014-10-06 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/450-739 Social och äldrenämnden Rekommendation om övertagande av utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Förslag

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation Sidan 1(5) BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation 1 Mål och inriktning Ett mål med verksamheten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr 1 ( 19) Sammanträde med Datum för justering: 2017-06-13 Hans Andersson (L) Christina Enocson-Mårtensson (S) Plats Roslagssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Hans Andersson (L) (ordförande) Lotta

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2/2015 19-32 1 (11) Sammanträde i Datum Tid 16.40-16.50 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Programberedning 4-2014-10-15 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård Datum 2014-10-15 Tid 14.30 16.20 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) (KD) (M) (FP) (S)

Läs mer

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för

Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-24 1 (5) HSN 1211-1415 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 3 Slutlig budget för 2014 och planering för 2015-2016

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-03-05 LS 1312-1531 Landstingsstyrelse^ LANDSTINGSSTYRELSEN 1-4 -04-08 00 00 5 ' Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-02-19 1/2015 1-14 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 19 februari 2015 14.00 16.30 Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (FP) (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr 1 (12) 55-67 Sammanträde i sjukvårdsutskott norr Datum Torsdagen den 18 augusti 2016 Tid 16.30 16.40 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (L) Hans Andersson Ordförande (S) Christina Enocson-Mårtensson

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid Studiebesök kl. 10.00 11.00 Sammanträde kl. 11.00-12.00 Plats KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm Ledamöter (KD) Stig

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (6) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.00 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning

(Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301, SFS 2006:493) läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning Cirkulärnr: 2006:84 Diarienr: 2006/2884 Handläggare: Ellinor Englund Ulla Lönnqvist Endre Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2006-12-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden Nämnd med ansvar

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr 1 (5) Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2015-06-11 5/2015 52-65 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Tid Plats Torsdagen den 11 juni 2015 13.00 16.00 Nya Karolinska sjukhuset Ledamöter (KD) (MP) (V)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer Förvaltningen Handläggare: Monica Engkvist HSN 2008-09- 02 p 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 2008-08-12 HSN 0710-1414 Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2014-11-06 8/2014 1-12 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Torsdagen den 6 november 2014 Tid 14.00 15.30 Plats Ledamöter Mälarsalen, Landstingshuset (M) Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Bakgrund och förutsättningar Styrning och ledning av projektet Utvecklingen 2006-2013 (-16) Tre viktiga

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012

THN NYTT. god jul & gott nytt år. Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor. december 2012 Nyhetsbrev till utförare från TioHundranämndens kontor december 2012 I det här numret 2 Sammanfattning av ärenden från THN 2 Förfrågningsunderlag LOV Säbo 2-3 Revidering av lokala riktlinjer för vård och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun

Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun Norrtäljemodellen en länk mellan landsting och kommun 2016-09-30 Anne-Lie Söderlund beställarchef & tf. förbundsdirektör 160930 Mälardalsrådet Befolkning 97,5% YTA 180.000? Sommargäster som har hemtjänst

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten av vårdgivares utbildningsuppdrag inom landstingets vårdval

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten av vårdgivares utbildningsuppdrag inom landstingets vårdval Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Mats E Ek TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-04 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (3) HSN 2016-3388 Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer