Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret"

Transkript

1 februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov, volymer och kostnader i Norrtälje 3 Etablering av akademiska vårdcentraler i Norrtälje Revidering av förfrågningsunderlag inom Vårdval Norrtälje 3-4 Redovisning och ansökan om statsbidrag för Personligt ombud för Uppföljning av logopedverksamheten enligt Vårdval för 2012 Godkännande av utförare inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik 4-5 Godkännande av utförare inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik 5 Avtalsuppföljning av särskilt boende i Norrtälje kommun Inkommen ansökan enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre 5-6 Revidering av lokal BUS-överenskommelse om sam verkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 6 Verksamhetsberättelse 2013 Kontoret informerar 7 Finskt förvaltningsområde Ny inriktning för hemsjukvård Klargörande om akut vård för utländska medborgare 8 Mer samordning ska säkra tillgången på specialistläkare 9 Snart flyttar Uppdragsguiden till Vårdgivarguiden Beslut om glasögonbidrag 10 Aktuella seminarier om våld i nära relationer Vårens utbildningar på överviktscentrum Nästa nummer av SON nytt Nästa nyhetsbrev läggs ut på vår webb i samband med justering av nämndens protokoll för mars månad på tiohundraprojektet.se under fliken för vård- och omsorgsgivare Vid frågor kontakta: Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och omsorg

2 Sammanfattning från SONs sammanträde 6 februari, 2014 Meddelanden Nämnden har tagit beslut om att lägga följande meddelanden till handlingarna. IVO - Inspektionen för vård och omsorg har godkänt Balders hus ansökan om att utöka antalet platser från sju till elva personer samt utökning av lokaler enligt bifogad ansökan. Beslutet har trätt ikraft. Ordförande, 1:e vice samt 2:e vice i nämnden för Kommunfullmäktige har tagit beslut om att välja Erik Langby (M) till ordförande, Hans Andersson (FP) till 1:e vice ordförande samt Lars Dahlberg (S) till 2:e vice ordförande för Sjukvårds- och omsorgsnämnden för Fördjupad analys av sjukvårdsbehov, volymer och kostnader i Norrtälje - Fullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade under hösten 2013 att Sjukvårds och omsorgsnämden i Norrtälje tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsen skulle genomföra och återrapportera en fördjupad analys av sjukvårdsbehoven liksom utvecklingen av pris och volym för sjukvården samt övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting. Kostnaderna för Norrtäljebornas hälso- och sjukvård, exklusive primärvården var 7,2 procent lägre per invånare än länet i övrigt under 2012, trots att det fanns större behov. Med återrapporteringen som bakgrund har Sjukvårds- och omsorgsnämnden delegerat till arbetutskottet att fatta beslut om åtgärder, protokollet justerades omedelbart. Förutom att arbetsutskottet beslutat om att godkänna rapporten så begär man att landstingfullmäktige åtgärdar ett antal punkter under Den ena punkten är att begära en utökad budgetram för 2014 med preliminärt 14,4 miljoner kronor, utöver beslutad uppräkning om 3,7%. Den andra punkten är att begära ytterligare 21,2 miljoner kronor, detta för att möjliggöra justerad ersättning till vårdbolaget Tiohundra AB för somatiskt specialistsjukvård (15,2 mkr) och psykiatri (6,0 mkr), allt enligt bolagets förslag. Två förslag lämnas också över, det ena är att landstingsfullmäktige tar beslut om att ge Sjukvårds- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samråd med Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsatt utreda nämndens framtida kostnader och finansiering för att uppnå en likvärdig vård i Norrtälje. Det andra förslaget är att beslut tas att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med Sjukvårds- och omsorgsnämnden i uppdrag att utarbeta former för samarbetet kring löpande analyser och uppföljningar som inkluderar Norrtälje. Utöver detta vill man att Landstingsfullmäktige särskilt noterar svårigheterna för nämnden i Norrtälje att styra kostnader för läkemedel och övriga sjukhus. sid 2

3 Etablering av akademiska vårdcentraler (AVC) i Norrtälje Nämnden har tagit beslut om en etablering av akademiska vårdcentraler (AVC) för att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling i syfte att höja vårdens kvalitet inom primärvården. Vårdcentralerna inom Tiohundra AB blir nod i ett av de fyra nya akademiska nätverken inom länet och kommer att tillsammans med befintliga AVC-noder bilda struktur till nätverk så att all primärvård, inklusive BVC/MVC och rehabiliteringsverksamhet, inom Stockholms län, oberoende av driftsform täcks in. Vårdcentralerna inom Tiohundra AB ska även ta ett ökat ansvar för de studerande från lärosätena belägna i Stockholm. De har redan idag ett väl fungerande samarbete med Högskolan i Gävle (HIG), framför allt inom sjuksköterskeprogrammet, men utökat samarbete med Stockholms högskolor/universitet behöver inte inkräkta på samarbetet med HIG, menar styrgruppen för AVC. Utvecklingen av akademiska vårdcentraler sker inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Forsknings-, utvecklings- och utbildningsuppdraget behöver förstärkas och förtydligas inom primärvården. Den akademiska närvaron behöver därför utvecklas och bli en naturlig del i den kliniska miljön; i första hand inom primärvården innefattande all landstingsfinansierad primärvård (BVC, MVC och rehabilitering). Successivt kommer allt fler kliniska verksamheter att omfattas, såsom psykiatri, geriatrik, akutsjukvård, folktandvård, med flera oavsett organisation. Etableringen av fyra akademiska vårdcentraler (AVC) startade under 2011 i länet. Under 2013 utlystes Vårdcentralerna i Tiohundra AB, av SLL till AVC-nod inom AVC-område nordost, att tillsammans med befintliga AVC-noder bilda strukturer och nätverk så att all primärvård, inklusive BVC/MVC och rehabiliteringsverksamhet, inom Stockholms län oberoende av driftsform täcks in. Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdval Norrtälje Nämnden har tagit beslut om att ge kontoret i uppdrag att med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdsnämndens revideringar av sina förfrågningsunderlag inom vårdval Stockholm, löpande utreda villkorsändringarna. Kontoret ska efter sin utredning föreslå nämnden att antingen integrera de nya villkoren i förfrågningsunderlagen inom vårdval Norrtälje, alternativt göra vissa lokala anpassningar. Vårdval Norrtälje omfattar i dagsläget vårdgrenarna Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral, Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Primärvårdsrehabilitering, Logopedi, Fotsjukvård samt Specialiserad sjukgymnastik. Under år 2013 togs ett flertal nya förfrågningsunderlag fram till ovanstående vårdvalsområden. Efter att Hälsooch sjukvårdsförvaltningen reviderat förfrågningsunderlagen inom vårdval Stockholm bad kontoret nämnden om ett uppdrag att även revidera villkoren i vårdval Norrtälje. Kontoret utredde därefter vad förändringarna skulle innebära för Norrtälje. De förslag på förfrågningsunderlag som sedan lades fram för nämnden hade arbetats fram utifrån vårdval Stockholm, men med vissa lokala anpassningar som nämnden kunde ta ställning till. Kontoret har därför föreslagit nämnden att få i uppdrag att fortlöpande, som en del av omvärldsbevakningen inom de områden som ingår i vårdval Norrtälje, utreda vad förändringar inom vårdval Stockholm skulle innebära för Norrtälje. Kontoret skulle med den arbetsordningen utan särskilt uppdrag kunna lägga fram färdiga förslag till nämnden på omarbetade förfrågningsunderlag med tydliga konsekvensbeskrivningar. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud i Norrtälje kommun Nämnden har tagit beslut om att godkänna ansökan av statsbidrag för verksamheten med Personligt ombud i Norrtälje kommun. Ansökan skickas in till Länsstyrelsen i Stockholms län. Från och med den 1 augusti 2013 styrs statsbidraget för personliga ombud av förordningen SFS 2013:522. Med anledning av detta begär Länsstyrelsen i Stockholms län in ett nytt underlag för verksamheten. Tidigare år har Norrtälje kommun endast redovisat hur verksamheten har bedrivits under ett år, för att få statsbidrag efter godkännande av redovisning. fortsätter på nästa sida sid 3

4 Kort om Personliga ombud De personliga ombuden verkar utifrån en fristående ställning i förhållande till myndigheter, för förvaltningar och vård- och behandlingsaktörer för att berörda klienter ska kunna återta en större makt över sitt eget liv och därmed öka sin livskvalitet och sitt välbefinnande. I uppdraget ligger att stödja klienternas återhämtning vid psykisk sjukdom och att medverka till en utveckling och anpassning av de sociala nätverken som gynnar klienternas rehabilitering och möjligheter till ett så bra liv som möjligt. Uppföljning av logopedverksamhet enligt Vårdval, avseende 2012 års vårdproduktion Nämnden har tagit beslut om att godkänna uppföljningsrapporten samt att ge kontoret i uppdrag att fortsatt följa upp logopedverksamheten enligt Vårdval. Kontoret fick även i uppdrag att uppdatera förfrågningsunderlag och registreringsrutiner för logopedverksamheten. Syftet med uppföljningen är att säkra god kvalitet och effektiv vård genom att följa upp vårdproduktion, kostnad, kunskapsbaserad/evidensbaserad vård, säker vård, patientfokuserad vård och tillgänglighet. Uppföljningen har även utformats så att den bidrar till att stimulera verksamhetsutveckling hos utförarna. Under året utfördes totalt 3162 logopedinsatser för totalt 353 personer till en kostnad av kronor. De tre mottagningarna Danderyds logopedmottagning, Norra Tal och språk samt Roslagens logopedmottagning, uppvisar hög kvalitet, gott bemötande, hög kompetens och säker vård. De tre mottagningarna har också proportionerligt långa behandlingsserier utifrån de olika inriktningarna (7,9 11,9 besök/ patient och behandlingsserie). Fortsatt uppföljning planeras avseende 2013 års produktion utifrån samma modell med särskilt fokus på kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9, patientsäkerhetsberättelser, tillgänglighet och registreringsrutiner. Godkännande av utförare Vårdval specialiserad sjukgymnastik Nämnden har tagit beslut om att godkänna Falk Fysioterapi inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik enligt övergångsregler. Förvaltningschefen på kontoret tecknar avtal med företaget samt beslutar om senare driftstart i det fall kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från planerad driftstart. Caroline Falk ansöker om godkännande med inriktning idrottsmedicin enligt gällande övergångsregler. Ansökan innefattar även tilläggstjänsten, behandling i bassäng. Sökande avser att bedriva verksamhet i samverkan med Roslagens sjukgymnastik på Bältatorpsgatan 3 A, Norrtälje. I ansökan namnges fyra kollegor med offentlig finansierad verksamhet som hon avser att samverka med på angiven adress. Ansökan har efter granskning och bedömning visat sig uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlaget för Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Driftstart för verksamheten planeras till 1 april Godkännande av utförare Vårdval specialiserad sjukgymnastik Nämnden har tagit beslut om att godkänna Ortopedi och FysioRehab inom Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Förvaltningschefen på kontoret tecknar avtal med företaget samt beslutar om senare driftstart i det fall kontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från planerad driftstart. I detta ärende framläggs förslag till beslut om godkännande avseende verksamhet gällande specialiserad sjukgymnastik inom ramen för Vårdval, Norrtälje. Detta är den tredje ansökan avseende specialiserad sjukgymnastik sedan Vårdvalets införande i Norrtälje fortsätter på nästa sida sid 4

5 Monica Lundin ansöker om godkännande med inriktning ortopedi. Ansökan innefattar även tilläggstjänsten, behandling i bassäng. Sökande avser att bedriva verksamhet i samverkan med Roslagens sjukgymnastik på Bältatorpsgatan 3 A, Norrtälje. I ansökan namnges fyra kollegor med offentlig finansierad verksamhet som hon avser samverka med på angiven adress. Ansökan har efter granskning och bedömning visat sig uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlaget för Vårdval specialiserad sjukgymnastik. Driftstart för verksamheten planeras till 1 april Avtalsuppföljning av särskilt boende i Norrtälje kommun 2012 Nämnden har tagit beslut om att godkänna rapporten, kontoret har även fått i uppdrag att följa upp de identifierade utvecklingsområdena i samband med kommande avtalsuppföljning. Uppföljning av särskilt boende under avtalsåret 2012 har genomförts under januari till och med maj Resultatet av uppföljningen redovisas i separat, vill du ta del av dessa kontakta då registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. Kontoret bedömer att kundvalsutförarna generellt bedriver en verksamhet som är i linje med beställarens villkor och intentioner. Där brister påpekats har utförare beskrivit att förbättringsarbete pågår. Ansökan om att bli godkänd som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre Nämnden har tagit beslut om att godkänna Vård med Proffs i Norrort AB som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i inom nämndens verksamhetsområde från och med 1 mars I januari 2013 infördes LOV inom särskilt boende för äldre i Norrtälje kommun. Där ingår boenden med inriktning på vård- och omsorg och demens. Alla sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlag samt avtalsvillkor avseende avrop av enskilda platser inom särskilt boende för äldre enligt LOV, ska godkännas av nämnden. Fram till idag har tre utförare blivit godkända inom detta valfrihetssystem. Vård med Proffs i Norrort AB inkom den 16 december 2013 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom LOV särskilt boende för äldre. Ansökan avser Mosebackehemmet i Norrtälje med sammanlagt 8 lägenheter med inriktning på vård och omsorg. Utföraren har sedan tidigare ett så kallat auktorisationsavtal med Norrtälje kommun. Det avtalet har i och med godkännandet av ansökan upphört att gälla. Tillsammans med en godkänd kreditprövning har kontoret konstaterat att sökande bedömts kunna uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Revidering av lokal BUS-överenskommelse om samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Nämnden har tagit beslut om att för sin del godkänna förslaget till reviderad lokal BUS-överenskommelse om samverkan, förvaltningschefen har fått i uppdrag att teckna en överenskommelse. Ärendet innebär att en revidering ska göras av den lokala samverkansöverenskommelse som ursprungligen tecknades 18 december Sista revideringen genomfördes i maj Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) har kommit överens om att utveckla former för samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (BUS). Den övergripande BUSöverenskommelsen reviderades av KSL och Stockholms läns landsting (SLL) den 29 mars 2012 och efter beslut av fullmäktige i Norrtälje kommun och SLL tecknade huvudmännen den 8 oktober 2012 en överenskommelse om fortsatt samverkan. Den reviderade lokala BUS-överenskommelsen innehåller en BUS-plan som bilaga med mål och aktiviteter för att tydliggöra samverkansuppdraget.vill du ta del av underlagen, kontakta registratorn på Sjukvårds- och omsorgskontoret. Revideringen innebär bland annat en anpassning namnmässigt till den nya Sjukvårds- och omsorgsnämnden samt en renodling av parternas ansvar till att omfatta de fyra kommunala nämnderna. Politisk samverkan mellan berörda nämnder har föreslagits genom att representanter träffas minst en gång per år. fortsätter på nästa sida sid 5

6 Vårdbolaget Tiohundra AB var tidigare en av parterna som tecknade samverkansöverenskommelsen. I relation till övriga utförare är detta inte en lämplig rollfördelning, vilket har förankrats med bolagets ledning. Det är dock av yttersta viktigt att alla berörda utförare inom hälso- och sjukvård och kommunal omsorg samverkar aktivt i BUSarbetet, vilket ytterst regleras och följs upp av Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden har tagit beslut om att godkänna att verksamhetsberättelsen för 2013 lämnas över till Kommunstyrelsen och Landstingsstyrelsen efter att nedanstående tillägg gjorts. Tillägg är att följande textavsnitt förs in på sid 7: Tiohundrabrometerns resultat 2013 återstår till stor del att analysera och kontoret har fått det uppdraget av nämnden. En översiktlig genomgång pekar dock på lägre kännedom om Tiohundraprojektet och allmänt sett lägre nöjdhet, jämfört med tidigare mätningar Resultatet för perioden uppgår till +1,9 Mkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -10,7 Mkr för kommunen och +12,6 Mkr för landstinget. Huvudförklaringen till resultatet för kommundelen är högre kostnader för LSS-insatser och turbundna resor samt felaktig reducering av beslutad budgetförstärkning. För landstingsdelen beror överskottet på lägre kostnader för läkemedel och vård på andra sjukhus samt kontorets personalvakanser. Kontoret informerar: Möte med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Kontoret har haft möte med IVO angående tillstånd för att driva verksamheter/boenden i Tiohundra AB:s regi. Tiohundra AB har inte sökt dessa tillstånd vilket borde ha gjorts enligt lagstiftningen. De ska nu skyndsamt göra detta. Kontoret har också en anmälningsplikt beträffande dessa boenden. Flytt av verksamheter - Tiohundra AB har informerat kontoret att de avser att flytta en del av sina verksamheter till nya, andra lokaler. På så sätt kan de slut flytta verksamhet från lokalerna på Stockholmsvägen 55 och tomställa dessa. Trygghetslarm - Vi måste göra en översyn av Trygghetslarmen inför framtiden med hnsyn till kommande digitalisering. Översyn av Kundvalet - Revisorerna gör en översyn av vårdkedjorna inom kundvalet och tittar bland annat på ansvar, roller med mera. Intresserade av Tiohundraprojektet - Ett antal personer för ett norskt forskningsprojekt har hört av sig och visat intresse för projektet. De ska söka medel och räknar med att komma igång under Återinfört glasögonbidrag - Bidrag för målgruppen barn och unga har återinförts. Remittera patienter - Det har inkommit en föfrågan från Husläkarna i Rimbo/Edsbro att remittera sina patienter till psykiatriker utanför Norrtälje. Kundvalet - Skärgårdens omsorg som är verksamma inom kundvalet i Norrtälje har sagt upp sin verksamhet inom zon 1 (Hallstavik) Återtagen ansökan - Tiohundra AB har återtagit ansökan om tilläggstjänst i uppdraget neuroteam i vårdvalet primärvårdsrehabilitering. Barnavårdscentralen (BVC) i Edsbrofilialen - Ingen ansökan har inkommit i och med detta så är det troligt att mottagningen läggs ned. sid 6

7 Finskt förvaltningsområde Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg på finska. Du är välkommen att kontakta kommunens samordnare för finskt förvaltningsområd om du har frågor om förvaltningsområdet eller vill veta mer om vad det kan innebära för dig som är vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun. Nyhet! - Äldrekollo för finsktalande 2014 I år kommer finskt förvaltningsområde att i samverkan med Roslagsmodellen hålla äldrekollo för finsktalande. Vet du någon som skulle må bra av att komma ut i naturen och träffa andra finsktalande äldre under några dagar i augusti, ta kontakt med Heli Kivimäki! Kontakt: Samordnare Heli Kivimäki Hedin Telefon: , E-post: Ny inriktning Hemsjukvård 2015 Hemsjukvården kommer inte att föras över från landstinget till kommunerna under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har i stället fått i uppdrag att fortsätta det gemensamma arbetet med Hemsjukvård 2015, nu med en annan inriktning: Att undersöka förutsättningarna för sammanhållen vård och omsorg i hemmet utan kommunalisering av hemsjukvården. Beslut om uppdragets nya inriktning fattades av Presidiegruppen i december Erfarenheter från projektet Hemsjukvård 2015 som genomfördes under åren , ska tas tillvara i det fortsatta förändrings arbetet. Ett förslag ska presenteras för Presidiegruppen HSN/KSL den 31 mars. Presidiegruppen har även gett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och KSL-kansliet i uppdrag att utreda hur 11 i Principöverenskommelsen från 1994 kan avvecklas. Paragrafen gäller Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Utgångspunkten för arbetet är att det ska finnas ett tydligt patient/ brukarfokus. Projektgruppen kommer att ta in synpunkter från patientorganisationer för funktionshindrade i Stockholms län. I uppdraget ingår även att se över ansvar och kostnadsfördelning för hjälpmedel, rehabilitering och habilitering samt att redovisa kostnader för landstingets insatser och att beräkna skatteväxlingsnivå. Ett förslag ska redovisas den 31 mars Klargörande om akut vård för utländska medborgare I Stockholms läns landsting ska vi alltid ge vård till personer som vistas i länet och är akut sjuka. Om det är oklart hur ersättningen för akut vård ska gå till och vilka som omfattas av avgiftsfrihet är det viktigt att vända sig till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm. Detta gäller i avvaktan på Socialstyrelsens förtydligande utifrån lagen om vård för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Vidare gäller att ingen avvisas utan att ha fått en medicinsk bedömning utifrån om vården kan anstå eller inte. För barn upp till 18 år gäller att de har samma rättigheter som folkbokförda barn. Graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, vård vid förlossning och vård vid missfall och abort räknas som vård som inte kan anstå. Kontaktpersoner: Mehrnaz Aram, handläggare, Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: Umar Shah, handläggare ekonomi Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: Pia Skarin, handläggare Enheten för Barn, kvinnor, unga och asyl E-post: Telefon: sssid 7

8 Mer samordning ska säkra tillgången på specialistläkare Nu ökas samordningen av läkares specialistutbildning. Det innebär bättre styrning av tillgången på utbildningsplatser inom de olika läkarinriktningar som finns. Antalet platser inom de olika specialiteterna ska styras av de behov som länets invånare kommer att ha. I och med den ökade samordningen kommer det att bli enklare att involvera fler vårdgivare i utbildningen, både landstings- och privatdrivna. Nu skapar vi en struktur som ska göra det enklare att samordna utbildningen av ST-läkare i länet. Vi vill att fler, både privatdrivna och landstingsdrivna verksamheter, ska vara delaktiga så att vi verkligen utbildar för de framtida patienternas behov, säger Maria Englund, personaldirektör vid Stockholms läns landsting. Säkra planeringen Landstinget har beslutat att gemensamt skapa en samordnad ST-organisation. Uppdraget blir att samordna och säkra planeringen av ST-utbildningen inom respektive specialitet samt att arbeta med prioriteringsfrågor för hela regionen. ST är förkortning för specialisttjänstgöring. Idag ser organisationen lite olika ut beroende på specialitet. Vissa delar av utbildningen styrs centralt, medan akutsjukhusen ansvarar för den största delen av de specialiteter som är knutna till just vården vid akutsjukhusen. I takt med att allt mer vård bedrivs utanför akutsjukhusen kommer den nya centrala organisationen också göra det enklare att involvera de nya vårdgivare som bedriver verksamheten när akutsjukhusen renodlas. Redan nu pågår projekt inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård där vårdgivare är delaktiga i att ta fram modeller för att förutse behovet av olika specialiteter. Det finns också projekt som tar fram modeller för hur ersättningen ska utformas till det som erbjuder utbildningsplatser. Resultaten av dessa projekt blir ett viktigt underlag för den nya organisationen. Fakta om ST-läkare Inom Stockholms läns landsting finns drygt ST-läkare anställda inom ca 57 olika specialiteter. I dessa ingår förutom de 12 medicinkompetenserna även kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete. En del av ST-lönen kommer från landstinget centralt. Därutöver finns medel för särskilda satsningar inom områden där det är brist på vissa sorters läkare. Det innebär att vårdgivaren betalar för det arbete läkaren utför, medan själva utbildningsdelen bekostas centralt. Så utbildas läkare En hel läkarutbildning sträcker sig över cirka 12 år. Den som antas till läkarutbildningen börjar först med en grundutbildning under 5,5 år. Därefter följer en Allmäntjänstgöring, AT, där läkaren studerar och arbetar under handledning under ett och ett halvt till två år. Efter detta följer specialisttjänstgöring under ytterligare ca fem år inom den inriktning läkaren valt. Även denna tjänstgörning varvas med utbildning. Exempel på specialiteter är kardiologi (hjärtsjukvård), ortopedi (skador på rörelseapparaten), allmän medicin (läkare för arbete på husläkarmottagning) och psykiatri. Totalt finns 47 specialiteter. sid 8

9 Snart flyttar vi till Vårdgivarguiden Beslut om glasögonbidrag I början av mars 2014 stänger Uppdragsguiden och innehållet flyttar till Vårdgivarguiden landstingets nya webbplats som samlar information och tjänster för vårdgivare. Ambitionen är att du som arbetar i vården, snabbt och enkelt ska hitta den information och det stöd du behöver, både i administrativa frågor och i mötet med patienten. Istället för att söka på flera olika webbplatser ska du kunna hitta det du söker på ett och samma ställe - Vårdgivarguiden. Smidig övergång Vårdgivarguidens adress är vårdgivarguiden.se. I samband övergången behöver du inte göra något särskilt. Om du går in på Uppdragsguiden flyttas du automatiskt över till Vårdgivarguiden. Ny struktur och navigering Vårdgivarguiden erbjuder ett nytt sätt att navigera och söka information. Det finns till exempel ingen vänsternavigering och innehållet är grupperat under ett fåtal huvudrubriker i toppnavigeringen. Att hitta vad man söker gör man snabbast och enklast via sökfunktionen. Till en början kommer det kanske att upplevas som ovant, men vi tror att fördelarna snabbt blir tydliga. Utöver Uppdragsguiden flyttar till att börja med ytterligare åtta SLL-webbplatser till Vårdgivarguiden. Allt innehåll från alla webbplatser, är faktagranskat och bearbetat för att vara aktuellt, kvalitetssäkrat och passa in i den nya strukturen. Vi som arbetat med webbplatsen Uppdragsguiden samarbetar med Vårdgivarguidens redaktion för att innehållet även i fortsättningen ska vara relevant och anpassat för dina behov. Besök Vårdgivarguiden redan nu Är du nyfiken kan du redan nu bekanta dig med Vårdgivarguidens BETA-version. Arbete pågår med att få version 1.0 klar till lansering första veckan i mars. Välkommen in på en förhandstitt! I maj 2014 utökas glasögonbidraget för barn. Då kommer alla barn som behöver glasögon eller linser att få 500 kronor i bidrag till och med nio års ålder. Barn med afaki och diplopi behåller samma bidrag som tidigare. Så kommer det att fungera i maj: Bidraget kommer att gälla fram till dagen barnet fyller tio år. Bidraget kommer att omfatta barn med brytningsfel som hyperopi, myopi och astigmatism. Bidraget kommer att täcka enkelslipade och dubbelslipade glasögon inklusive bågar eller kontaktlinser och undersökning hos optiker. Bidraget kommer att dras av direkt i optikerbutiken, optikern fakturerar i sin tur landstinget. Kostar glasögonen/linserna och undersökningen mer kommer vårdnadshavaren att stå för det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden. Bidraget kommer att lämnas då ett nytt recept har ordinerats på grund av att barnet behöver nya styrkor. Barn med afaki och diplopi Barn med afaki (avsaknad av lins) eller diplopi (dubbelseende) har sedan tidigare en annan utformning av bidrag för synhjälpmedel och det påverkas inte av det nya bidraget. Synundersökning för barn Barn som behöver synundersökning remitteras till ögonläkare till och med sju års ålder. Om barnet behöver glasögon får barnets vårdnadshavare recept på glasögon eller linser som de tar med till en optikerbutik där val av bågar och glas görs. Från åtta års ålder kan barn hänvisas direkt till en optiker för synundersökning. sid 9

10 Aktuella seminarier om våld i nära relationer Under 2014 bjuder kunskapscentrum in till en rad utbildningar och seminarier om våld i nära relationer. Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation samt våld i HBTQrelationer är några program-punkter på vårens agenda. Kunskapscentrum, som startades av Stockholms läns landsting hösten 2013, har ett utbildningsuppdrag. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om våld i nära relationer och utveckla rutiner för ett bra bemötande och omhändertagande av drabbade patienter inom hälso- och sjukvården. Det handlar främst om våldsutsatta personer och barn som lever med våld, men även om personer som utövar våld. Mot den bakgrunden bjuder Kunskapscentrum, som är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning Stöd för evidensbaserad medicin, löpande in till seminarier om våld i nära relationer. Hämta hem vårens seminarieprogram på origostockholm.se. Samtliga seminarier är kostnadsfria. Kontakt Eventuella frågor om Kunskapscentrums verksamhet och seminarier besvaras av Carina Gyllner Bergmark, samordnare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avdelning, E-post: Telefon: Vårens utbildningar på ÖverviktsCentrum Under 2014 anordnas utbildningar i behandling av övervikt och fetma hos vuxna. Utbildningarna arrangeras av ÖverviktsCentrum Norrtull, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandling av övervikt och fetma hos vuxna Innehållet i utbildningen bygger på Handlingsprogram övervikt och fetma, SLL Målgrupp: Personal inom vård och omsorg som möter eller behandlar personer med övervikt/ fetma Utbildningsform: Föreläsningar och diskussioner Kurslängd: Totalt 2 dagar med möjlighet till 1 uppföljningsdag Kostnad: kr Datum (2+1 dagar): mars samt 11 april 2014 Samtalet som verktyg vid livsstilsförändring Målgrupp: Personal inom vård och omsorg som behandlar personer med fetma/övervikt. Utbildningsform: Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar med videoinspelning och handledning. Kurslängd: 2 dagar med möjlighet till 1 uppföljningsdag Kostnad: 3000 kr Datum (2 dagar): 3-4 april Datum för uppföljningsdag anges närmare kursstart Mer information om utbildningsinnehåll och anmälningsblankett: karolinska.se - sök på överviktscentrum Anmälan och frågor om utbildningen sänds till: Ansvarig utgivare: Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef Redaktion: Marina Filipsson, Näringsliv och kommunikation Layout: Näringsliv och kommunikation, telefon: sid 10

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer