NJA 2007 s Rättsekonomiska anmärkningar om gränssnittet mellan obligationsrätt och sakrätt. Peter Strömgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NJA 2007 s. 455. Rättsekonomiska anmärkningar om gränssnittet mellan obligationsrätt och sakrätt. Peter Strömgren"

Transkript

1 NJA 2007 s Rättsekonomiska anmärkningar om gränssnittet mellan obligationsrätt och sakrätt Peter Strömgren Förhållandet mellan obligationsrättsliga anspråk och sakrätter är komplicerat. I Sverige avspeglas detta bland annat i en osäkerhet om vilka slags anspråk som kan göras gällande mot tredje man. För några år sedan meddelades emellertid ett prejudicerande beslut av stor principiell betydelse för hithörande problem. I NJA 2007 s. 455 hade nämligen Högsta domstolen att (i plenum) ta ställning till huruvida ett avtal mellan samägare av en fastighet, med innebörden att fastigheten inte skulle få säljas på offentlig auktion, ägde verkan mot samägarnas borgenärer. Högsta domstolen fann att det aktuella avtalet saknade sådan verkan, vilket innebär en helomvändning i förhållande till tidigare praxis. Motiveringen till avgörandet bygger på sakliga skäl grundade i ekonomiska överväganden. I föreliggande artikel undersöks på vilket sätt Högsta domstolens resonemang i NJA 2007 s. 455 förhåller sig till sentida rättsekonomisk teori. Vidare diskuteras om argumentationen i beslutsskälen är ägnad att i ett vidare perspektiv belysa gränsen mellan anspråk som har verkan mot tredje man och anspråk som stannar på partsplanet. 1. Inledning Tidigt på eftermiddagen fredagen den 9 mars 2012 fick jag en fråga av professor Endre Stavang. Frågan var om jag under arbetet med min doktorsavhandling påträffat något avgörande från Sveriges Högsta domstol som med beaktande av rättsekonomisk teori i särskilt hög grad förtjänade ris eller ros. Eftersom frågan ställdes en bra bit in i min disputationsakt Endre Stavang ingick i betygsnämnden och jag vid det laget redan hade förbrukat åtskilligt av min tankekraft, presterade jag ett svar som jag omedelbart kände kunde ha varit bättre. Därför blev jag både lättad och glatt överraskad under den efterföljande disputationsmiddagen när samme betygsnämndsledamot åter ställde frågan, samtidigt som jag inbjöds att dröja med svaret till det rättsekonomiska domsseminariet i Oslo under augusti månad påföljande år. Jag accepterade naturligtvis denna inbjudan och här följer mitt reviderade svar. Ett övergripande tema för såväl domsseminariet som denna artikel är domstolarnas avgöranden som utgångspunkt för att konkret kunna illustrera rättsekonomins juridiska användbarhet. Detta tema kan aktualisera stora frågor, som rättsekonomins förhållande till rättskälleläran. Här begränsas emellertid undersökningen till en partikulär studie av om Högsta domstolen, när det

2 2 verkligen gäller, tillgriper rättsekonomiskt färgade resonemang, och om så konstateras vara fallet hur dessa resonemang förhåller sig till sentida rättsekonomisk teori. Hithörande spörsmål är högintressanta vare sig man preliminärt är för eller emot att domstolarna i hög grad grundar sina avgöranden på resonemang hämtade från rättsekonomisk teori. Det är dock utomordentligt svårt att uttala sig mera generellt i ämnet, särskilt om föremålet för studien är ett enskilt avgörande. Visserligen ingår det i vår rättsliga kultur att tillskriva domstolarna den uppfattning som kommit till uttryck när en viss sammansättning av domare en dömande avdelning vid en viss tidpunkt avgjort ett mer eller mindre speciellt fall. Men på samma sätt ingår det i det rättsvetenskapliga spelet att invända mot den som är snar att dra stora växlar utifrån argumentationslinjer i enskilda domar. Ibland kan man emellertid säga något mer i ämnet än annars. Så förhåller det sig när mål avgörs av samtliga en domstols ledamöter. Det är sant att dylika pleniavgöranden är mycket sällsynta. När de förekommer kan vi likväl få en god inblick i hur resonemangen förs inom domstolen som helhet. Mot bakgrund av det sagda kan det framstå som rimligt att i detta sammanhang rikta intresset mot ett sentida pleniavgörande. Lyckligtvis finns det ett sådant, som är väl ägnat att belysa rättsekonomins användbarhet i domstolarnas dömande verksamhet. Det aktuella avgörandet NJA 2007 s. 455 adresserade förmögenhetsrättsliga frågor av utpräglat ekonomisk karaktär. 1 Dessutom spelade sakliga skäl grundade i ekonomiskt tänkande en avgörande roll för målets utgång. På så sätt ger NJA 2007 s. 445 oss en möjlighet att bilda oss en uppfattning i vad mån Högsta domstolen, eller rättare sagt Högsta domstolens ledamöter, faktiskt beaktar synpunkter som följer av rättsekonomisk teori. Dessutom erbjuder avgörandet en provkarta över på vilket sätt de olika ledamöterna uppfattar rättsekonomiskt färgade problem. Den föreliggande framställningen handlar, som sagt, om ett avgörande från Högsta domstolen i Sverige och de regelverk som omtalas i det följande är svenska. 2. Rättslig bakgrund De grundläggande bestämmelserna om samägande av fast och lös egendom återfinns i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt (samäganderättslagen). Lagen är förhållandevis ålderstigen och den innehåller endast tjugo paragrafer. I förevarande sammanhang är det 6 som är av intresse; däri regleras delägarnas rätt att påkalla upplösning av samägandet genom försäljning av den samägda egendomen på offentlig auktion. Lagrummet återges här i sin helhet. 1 Rättsfallet har tidigare kommenterats av Torkel Gregow, se densamme, Fråga om sakrättslig verkan av avtal som avses i 6 samäganderättslagen. Plenimål i Högsta domstolen angående 8 kap. 8 utsökningsbalken, JT s. 443 ff.

3 3 Envar delägare i samfällt gods, varom i 1 sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Liksom tydligt anges i lagtexten är delägarnas rätt att fordra försäljning på offentlig auktion dispositiv. Ett avtal som inskränker delägares rätt till dylik försäljning gäller alltså, åtminstone de avtalsslutande delägarna emellan. Frågan om en inskränkning i aktuellt avseende också gäller mot tredje man, exempelvis borgenärer eller efterföljande singularsuccessorer, befattar sig lagen inte med. För sådana sakrättsliga spörsmål får svar sökas på annat ställe. Eventuell tredjemansverkan av samägarnas avtal kan aktualiseras i samband med utmätning hos en av delägarna. Utmätning av fast och lös egendom regleras ingående i utsökningsbalken (1981:774). Beträffande exekutiv försäljning av utmätta samäganderättsandelar ges en särskild bestämmelse i 8 kap. 8 utsökningsbalken. Paragrafens första stycke lyder enligt följande. 2 Har utmätning skett av andel i viss egendom som tillhör två eller flera och är lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig, kan kronofogdemyndigheten på yrkande av sökanden, gäldenären eller annan delägare förordna att hela egendomen skall säljas. När någon av nämnda sakägare har framställt ett sådant yrkande, skall de övriga beredas tillfälle att yttra sig över yrkandet. I fråga om hinder mot försäljningen gäller 6 och 7 lagen om samäganderätt. Av lagrummet följer alltså att utmätning av en samäganderättsandel kan medföra försäljning av hela den samägda egendomen (s.k. indragning). Frågan har dock varit om ett avtal enligt 6 samäganderättslagen, med innebörden att delägare inte skall kunna påkalla försäljning av egendomen i sin helhet, verkligen kan hindra indragning efter utmätning av en samäganderättsandel. I utsökningsbalkens förarbeten uttalade departementschefen att hänvisningen i 8 kap. 8 utsökningsbalken till 6 samäganderättslagen medför att ett avtal om förbud mot försäljning hindrar indragning. 3 Denna ordning bekräftades av Högsta domstolen genom avgörandet i NJA 1991 s Såväl departementschefens uttalande som Högsta domstolens ställningstagande har mötts av omfattande kritik, såsom oförenliga med det sakrättsliga systemet. 4 Genom det nu aktuella pleniavgörandet NJA 2007 s. 455 fick Högsta domstolen tillfälle att åter ta ställning till om ett avtal mellan samägare kan hindra indragning enligt utsökningsbalken. 2 Paragrafens andra stycke rör utmätning av andel i fordran och behandlas inte vidare här. 3 Prop. 1980/81:8 s. 574 f., 580 och Se hänvisningarna i NJA 2007 s. 455 på s. 459.

4 4 3. Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 455 Bakgrunden till det beslut som här står under lupp var följande. Makarna T.W.N. och A.W. ägde en fastighet tillsammans med hälften var. A.W:s andel i fastigheten utmättes till betalning av hennes skulder till vissa borgenärer, dels i september 2005, dels i december samma år. Utmätningssökandena yrkade att hela fastigheten skulle säljas med stöd av 8 kap. 8 utsökningsbalken. Makarna motsatte sig detta och åberopade ett avtal, av vilket framgick att samäganderättslagen inte skulle tillämpas på egendom som de ägde gemensamt. 5 Trots det beslutade kronofogdemyndigheten om indragning, dvs. försäljning av hela fastigheten. Detta beslut överklagades och så småningom nådde tvisten Högsta domstolen, där saken kom att avgöras i plenum. I domskälen redogjorde Högsta domstolen först för ursprunget till och syftet med den regel som numera återfinns i 8 kap. 8 utsökningsbalken. Det konstaterades att avsikten med indragningsregeln varit att motverka försäljning till underpris och att sammanföra två förfaranden till ett. Tidigare hade nämligen den som förvärvat en utmätt samäganderättsandel varit hänvisad till att efter förvärvet begära försäljning av hela egendomen med stöd av samäganderättslagen. Högsta domstolen konstaterade vidare att frågan huruvida avtal om förbud mot offentlig försäljning hindrar indragning efter utmätning av samäganderättsandel varken diskuterats i förarbetena till föregångaren till dagens indragningsregel, 6 eller i Lagberedningens förslag till utsökningsbalk. Däremot hade saken uppmärksammats av departementschefen, vilken liksom redan nämnts uttalade att hänvisningen i 8 kap. 8 utsökningsbalken till 6 samäganderättslagen innebär ett hinder mot indragning av övriga andelar. I omedelbar anslutning till dessa iakttagelser redovisade Högsta domstolen den kritik som riktats först mot departementschefens ställningstagande och sedermera också mot Högsta domstolens avgörande i NJA 1991 s. 597 (som alltså går på samma linje), närmare bestämt att ståndpunkten står i strid med den sakrättsliga systematiken. Med detta sagt övergick Högsta domstolen till att redogöra för den relevanta sakrättsliga kontexten. Därvid konstaterades först att det råder oklarhet om i vad mån överlåtelseförbud och villkor om användning gäller mot en tredje man som genom vanligt förvärv köper den förpliktades egendom. Samtidigt är det en etablerad sakrättslig princip att just överlåtelseförbud vilka också medför hinder mot utmätning avtalade i samband med förvärv mot vederlag inte binder förvärvarens borgenärer. Anledningen till detta är alltjämt enligt Högsta domstolen att egendom annars lätt skulle kunna undandras borgenärerna; skulle 5 Det kan nämnas att avtalet var daterat den 5 december, dvs. efter det att den första utmätningen av fastigheten ägt rum och samma dag som den senare utmätningen. Denna omständighet spelade en avgörande roll i ett par av instanserna, men kom att sakna självständig betydelse för utgången i Högsta domstolen, se vidare strax nedan lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom.

5 5 överlåtelseförbudet gälla mot delägares borgenärer och den som förvärvar andelen vid exekutiv försäljning, skulle värdet av andelar kunna göras oåtkomligt för borgenärerna. Därefter gjorde Högsta domstolen ett i detta sammanhang viktigt uttalande: Även om en förvärvare oberoende av god eller ond tro skulle vara obunden av samägarnas avtal, skulle priset vid en exekutiv försäljning av andelen påverkas negativt på grund av den ovisshet samt de besvär och kostnader för en ny försäljning som köparen då skulle stå inför. Därför, sägs det, bör ett förbud mot offentlig försäljning inte ha verkan mot samägarnas borgenärer, annat än om förbudet uppställts i samband med ett benefikt förvärv av andelen. Och just därför valde Högsta domstolen att frångå den tolkning av 8 kap. 8 utsökningsbalken som domstolen tidigare gjort i NJA 1991 s Beträffande utgången för de inblandade kan nämnas att eftersom det aktuella överlåtelseförbudet inte tillkommit vid ett benefikt förvärv av den utmätta andelen så kunde indragning ske; överklagandet lämnades således utan bifall. Det skall genast framhållas att Högsta domstolens ledamöter inte var eniga beträffande motiveringen till avgörandet. Hittills har endast redogjorts för den motivering som flertalet av domstolens ledamöter (12 stycken) slöt upp kring. En minoritet bestående av tre justitieråd formulerade skälen på annat sätt. Minoriteten uttryckte frågan i målet såsom rörande vilken inverkan 1991 års avgörande har på möjligheten att vid en [försäljning av andelen för sig] få ut den del av den samägda egendomens fulla värde som motsvarar andelen. I likhet med majoriteten uppehöll sig minoriteten inledningsvis vid det anförda motivet till indragningsregeln, det vill säga att motverka ett lågt försäljningspris efter utmätning av andelar. Utomstående spekulanter har nämligen antagits vara ovilliga att gå in som samägare. Bärkraften i detta argument ifrågasattes emellertid av minoriteten, med utgångspunkt i att det är oklart om ett förbud mot försäljning av samägd egendom står sig mot den som köper andelen. Efter att ha konstaterat att rättsläget kan innebära att en s.k. betingelse som det aktuella överlåtelseförbudet inte skulle stå sig mot den som ropar in andelen vid exekutiv auktion, gjorde minoriteten följande uttalande. Om betingelsen inte gäller, kan köparen räkna med att i ett senare led få hela fastigheten såld på offentlig auktion, och han får beakta det när han bestämmer vad han är beredd att betala för andelen. I princip bör priset på andelen då bli detsamma som skulle ha belöpt på den om hela fastigheten hade sålts. Med den citerade utgångspunkten fann minoriteten det förhastat att beteckna 1991 års avgörande som oförenligt med det sakrättsliga systemet. Enligt minoriteten skulle alltså överlåtelseförbud i och för sig kunna hindra indragning med stöd av 8 kap. 8 utsökningsbalken. I det aktuella fallet hade emellertid 7 Högsta domstolen gav oss därefter ett närmast kirurgiskt tillskuret prejudikat: När den utmätta samäganderättsandelen förvärvats mot vederlag, skall ett avtal om förbud mot offentlig försäljning inte hindra att hela egendomen säljs på yrkande av en utmätningssökande.

6 6 överlåtelseförbudet tillkommit efter utmätningen, och eftersom gäldenären inte får förfoga över utmätt egendom till skada för utmätningssökanden (se 4 kap. 29 utsökningsbalken) ville också minoriteten lämna överklagandet utan bifall. 4. Några kommentarer 4.1. Inledande anmärkningar Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 455 inrymmer flera frågeställningar som med lätthet kan anknytas till rättsekonomisk teori. I avgörandet framför också både domstolens majoritet och minoritet argument som, i varierande grad, låter sig förenas med denna teoribildning. Någon öppen hänvisning till just (rätts- ) ekonomisk forskning förekommer visserligen inte. Istället förs de ekonomiskt grundade resonemangen i allmänna termer inom ramen för den typ av argument som brukar betecknas som sakliga skäl ( reelle hensyn ). Mot denna bakgrund kan man ställa sig frågan huruvida argumentationen skulle ha sett annorlunda ut om den närmare knutits till det specifika forskningsfält som tagit till sin uppgift att analysera rätten med ekonomiska verktyg. I det följande skall endast tre av de problem som aktualiseras i rättsfallet beröras. Först behandlas frågan huruvida priset vid separat försäljning av samäganderättsandel korresponderar med vad som belöper på andelen vid en försäljning av hela egendomen. Därefter sägs några ord om betydelsen av en klar och tydlig rättighetsfördelning. Slutligen berörs förhållandet mellan obligationsrätter och sakrätter, dvs. frågan när kontraktuellt tillskapade anspråk och förpliktelser binder tredje man. Analysen hålls mycket allmän med det begränsade syftet dels att identifiera i vilken utsträckning Högsta domstolen resonerar i rättsekonomiska termer, dels att peka på hur domstolens resonemang relaterar till modern forskning på området Samäganderättsandelars värde vid försäljning. Särskilt om transaktionskostnader Den mest centrala frågan i NJA 2007 s. 455 angår priset på samäganderättsandelar vid exekutiv försäljning. Utgångspunkten är att utmätt egendom bör säljas för ett så högt pris som möjligt till nytta för såväl utmätningsborgenären som utmätningsgäldenären. Genom ett högt försäljningspris ökar ju borgenärens chanser att få fullt betalt samtidigt som gäldenärens skada reduceras när mindre egendom behöver tas i mät. I sammanhanget talas det ibland om att försäljning till underpris medför värdeförstöring; trots att dylika uttalanden med lätthet skulle kunna tillskrivas en

7 7 ekonomiskt rationell innebörd, 8 synes de inte primärt ha sitt ursprung i överväganden rörande ekonomiskt effektiv resursallokering. Istället förefaller önskemålet om ett högt pris vid exekutiv försäljning bottna i en vilja att tillvarata enskilda aktörsgruppers intressen. När det gäller just försäljning av utmätta samäganderättsandelar har emellertid ekonomiska överväganden varit utslagsgivande för reglernas utformning. Införandet av indragningsregeln i 8 kap. 8 utsökningsbalken bottnade ju i en vilja att minimera transaktionskostnaderna i samband med exekutiv försäljning. Indragningsregeln medför att köpare av samäganderättsandelar inte längre inför förvärvet behöver beakta de kostnader (i vid mening) som följer av en försäljning enligt 6 samäganderättslagen. Detta är i sin tur ägnat att höja priset på andelar. Det nu sagda kan tyckas vara tämligen självklart. Icke desto mindre kom synen på transaktionskostnader att utgöra en skarp skiljelinje mellan majoriteten och minoriteten i Högsta domstolen. Majoriteten framhöll ju den ovisshet samt de besvär och kostnader som skulle uppkomma vid en efterkommande försäljning enligt 6 samäganderättslagen såsom avgörande för valet att medge indragning. Minoriteten, däremot, yttrade att priset på andelen i princip bör bli detsamma, oavsett om indragning äger rum i samband med utmätning eller om andelen säljs för sig med beaktande av en senare försäljning enligt samäganderättslagen. Minoritetens påstående kan te sig en överraskande. Förekomsten av transaktionskostnader är ju en helt okontroversiell realitet. Allt sedan starten har rättsekonomisk forskning i väsentlig grad varit fokuserad på hithörande problem. Med detta för ögonen måste frågan om en egendom som helhet är mer värd än summan av samäganderättsandelarna bli ett spörsmål rörande just transaktionsoch informationskostnader. Nu kom dock inte Högsta domstolens avgörande att grundas på föreställningar om en friktionsfri tillvaro. Såtillvida kan man glädjas åt att majoriteten var i just majoritet Värdet av en tydlig rättighetsfördelning Inom rådande marknadsekonomiska paradigm brukar ofta vikten av en tydlig rättighetsfördelning framhållas. En osäkerhet rörande rättspositioner tynger handeln; den försvårar frivilliga omallokeringar genom marknadstransaktioner. Samtliga Högsta domstolens ledamöter konstaterar att det råder oklarhet om i vilken utsträckning olika kontraktuellt tillskapade anspråk står sig mot tredje man. Majoritetens avgörande bidrar till viss ytterligare klarhet, såtillvida att vi 8 Jfr Strömgren, P, Tillbehör och accession, Iustus förlag (2012), passim. 9 Det är dock möjligt att transaktionskostnadsreduktionen vid indragning inte är tillräckligt stor för att uppväga eventuella olägenheter av den valda ordningen. Om det går inte mycket att säga: avgörandet innehåller inte någon utförligare beskrivning av de transaktionskostnader som i sammanhanget står på spel.

8 8 numera kan konstatera att ett avtalsvillkor som det i målet aktuella inte äger verkan mot samägarnas (utmätnings-) borgenärer. Det är kanske inte någon stor landvinning, men bättre en vinst än en förlust. Till skillnad från Högsta domstolens majoritet befattar sig minoriteten närmare med hithörande problem. Minoriteten uttalar att det är möjligt att en förvärvare av en samäganderättsandel är obunden av överlåtelseförbud o. dyl. som i och för sig binder andelsöverlåtaren. Om det förhåller sig så, bör alltjämt enligt minoriteten priset vid separat försäljning av andelen motsvara vad som belöper på andelen efter försäljning av hela den samägda egendomen, jfr ovan under föregående rubrik. Problemet är dock att intill dess att det råder klarhet i frågan om avtalsvillkor som det aktuella binder en ondtroende singularsuccessor kommer priset vid försäljning av andelen att påverkas negativt. Och ett klart besked i den frågan kan dröja länge. Därför måste köpare av andelar under en obekant framtid räkna med risken att överlåtelseförbud äger verkan mot tredje man. Att i sin argumentation bortse från denna risk ligger visserligen i linje med minoritetens skeptiska inställning till betydelsen av transaktionskostnader. Men det gör inte saken bättre Sakrätter och obligationsrätter. Något om negativa externa effekter Det aktuella prejudikatet kan tyckas avse en ganska specifik och väl avgränsad fråga. Samtidigt angår målet grundläggande problem av väsentlig betydelse för det förmögenhetsrättsliga systemets struktur. Vad som nu avses är gränsdragningen mellan å ena sidan sakrätter och å andra sidan anspråk med blott obligationsrättslig verkan. I svensk rätt brukar det hållas för sant att frågan om vilka anspråk som skall tillerkännas skydd mot olika grupper av tredje män inte kan avgöras med en hänvisning till någon apriorisk uppdelning i sakrätter och obligationsrätter. Istället bör varje slags anspråk bedömas för sig, med beaktande av de intressen och behov som gör sig gällande beträffande den aktuella typen av anspråk. Denna funktionellt inriktade hållning har bland annat inneburit att det i avvaktan på lagstiftning eller prejudikat från Högsta domstolen råder osäkerhet om huruvida nyttjanderätt till lös egendom respektive optionsrätter står sig gentemot tredje man. Hithörande frågor knyter an till principen om sakrätternas numerus clausus och har på senare tid rönt allt större intresse i den rättsekonomiska forskningen Se särskilt en rad artiklar av Thomas Merrill och Henry Smith, framför allt Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle, 110 Yale Law Journal ( ), s. 1 ff. Se sedermera också Hoffrén, M, Contractual Rights and Third Parties: a Unified Perspective of the Law of Property and the Law of Delict, Nordic Journal of Commercial Law, Issue ; Stavang, E, Om upphør av servitutter. Til belysning av noen forskningsutfordringer i fast eiendoms rettsforhold

9 9 I all korthet har den moderna diskussionen givit nya förklaringar till sättet att skilja mellan sakrätter och anspråk som stannar på partsplanet. Principen om sakrätternas numerus clausus kan förklaras som ett remedium mot att diverse säregna kontraktuella rättigheter kan skapa skenande undersökningskostnader för marknadsaktörerna som grupp ( Measurement-Cost Externalities ). Genom att begränsa antalet potentiella tredjemansskyddade anspråk underlättas marknadstransaktioner i allmänhet, har det sagts. Ser vi åter till Högsta domstolens avgörande i 2007 års fall kan vi omedelbart konstatera att den nyss berörda rättsekonomiska diskussionen inte lämnat några spår i motiveringen. Varken majoriteten eller minoriteten befattar sig med dylika överväganden. Istället intresserar sig majoriteten för de olägenheter som borgenärer skulle drabbas av om överlåtelseförbud uppställda i samband med annat än benefika transaktioner gällde mot denna grupp av tredje män. Detta är i och för sig ett befogat intresse, särskilt om det övergripande angreppssättet är funktionellt. Men en sådan fokusering gör att de aktuella frågorna inte kan belysas ur ett vidare och mer allsidigt perspektiv. Här hade måhända den samtida rättsekonomiska forskningen kunnat påverka argumentationen, men eftersom forskningsrönen vid tidpunkten för avgörandet ännu inte introducerats i den inomnationella rättsdogmatiska doktrinen är det begripligt att det blev som det blev. 5. Avslutande kommentar Avgörandet i NJA 2007 s. 455 visar att Högsta domstolen har en tydlig ambition att skapa rätt med beaktande av ekonomiska realiteter. På så sätt kan 2007 års fall sägas vara präglat av något slags rättsekonomi. Liksom framgått ovan skiljer sig emellertid sättet att resonera rättsekonomiskt åtskilligt mellan domstolens ledamöter. Det kanske mest iögonfallande är att insikten om förekomsten av transaktionskostnader var utslagsgivande för Högsta domstolens majoritet, medan minoriteten i sina ekonomiska resonemang tycks ha utgått från att dylika kostnader är försumbara. Betraktat med rättsekonomiska linser är det visserligen tillfredsställande att utslaget inte kom att grundas på föråldrade antaganden. Samtidigt kan man undra hur det kommer sig att ens en liten minoritet av Högsta domstolens ledamöter negligerar problem hänförliga till transaktionskostnader. 11 Det förtjänar att understrykas att jag inte menar att varje dom från Högsta domstolen bör vara optimalt utformad för att uppnå nyttomaximering i traditionell rättsekonomisk mening. Även andra värden än de strikt ekonomiska måste kunna tillmätas betydelse. Men detta förminskar inte på något sätt rättsekonomins faktiska och potentiella betydelse för domstolarnas dömande ( fastighetsrätt ), i Brattström, M & Strömgren, P (red.), Forskningsutmaningar för fastighetsrätten. En antologi, Iustus förlag (2010), s. 191; Strömgren, P, Tillbehör och accession, särskilt s. 73 ff. 11 Det handlar uppenbarligen inte om ett förbiseende, eftersom minoriteten naturligtvis hade full tillgång till den skrivning som majoriteten slöt upp kring.

10 10 verksamhet. God rättsekonomi kan nämligen ge domstolarna en uppfattning om vad det kostar att skydda mera renodlat ideella värden. Och när väl ekonomiska överväganden förekommer inom ramen för en argumentation rörande sakliga skäl är det förstås önskvärt att argumentationen håller så hög kvalitet som möjligt. Här kan tillämpad rättsekonomi lämna värdefulla bidrag genom att uppdatera domstolarna rörande ekonomiska realiteter och förse dem med argumentationsmodeller som är i takt med tiden.

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Klassificering av egendom förutsebarhet vid bodelning

Klassificering av egendom förutsebarhet vid bodelning Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 15 högskolepoäng Klassificering av egendom förutsebarhet vid bodelning Författare: Sara Stenquist Handledare: Professor

Läs mer

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat?

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? Juridiska Institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier Vårterminen 2008 Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? En sakrättslig studie med fokus på kommersiella närståendetransaktioner

Läs mer

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv.

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv. C-UPPSATS 2009:119 Dold samäganderätt till fast egendom En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv Kajsa Segerlund Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen

Läs mer

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen Examensarbete i Civilrätt (Sakrätt), 30 hp Examinator: Ronney

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre

Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre Nuvarande problem och framtida lösningar Internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng Författare: Julia Tavaststjerna Handledare: Professor

Läs mer

Driva bolag för borgenärernas räkning?

Driva bolag för borgenärernas räkning? Bert Lehrberg Driva bolag för borgenärernas räkning? En kritisk studie av användningen av begreppen borgenärsskyddsregler och aktieägarskyddsregler i aktiebolagsrätten 1 Frågeställning En praktiskt betydelsefull

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning

NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning NYTTJANDERÄTTSERSÄTTNING - i samband med bodelning Av Lovisa Engström Handledare: Johan Schüldt Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 Innehållsförteckning Förkortningar...

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 12 mars 2015 Ö 3703-13 KLAGANDE 1. BL 2. OL. Ombud för 1 och 2: Jur.kand.

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 12 mars 2015 Ö 3703-13 KLAGANDE 1. BL 2. OL. Ombud för 1 och 2: Jur.kand. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 mars 2015 Ö 3703-13 KLAGANDE 1. BL 2. OL Ombud för 1 och 2: Jur.kand. SL MOTPART Skatteverket Ombud: Verksjuristen MZ Rättsavdelningen

Läs mer

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik?

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Madeleine Jansson Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? Examensarbete 20 poäng Docent Eva

Läs mer

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 JOHANNES MARSZALEK Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 875 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning*

Läs mer

Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL

Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lars Ronnelin Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 KonkL Examensarbete 20 poäng Handledare Gunnar Bergholtz

Läs mer

Affärsmässigt motiverad

Affärsmässigt motiverad Affärsmässigt motiverad en analys av bestämmelserna om ränta på koncerninterna lån av anders hultqvist 1. inledning Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 (RÅ 2007 ref. 84 85), där

Läs mer

BETALNINGSANSVAR VID DRIVANDE AV RÖRELSE ANSVARSGENOMBROTT?

BETALNINGSANSVAR VID DRIVANDE AV RÖRELSE ANSVARSGENOMBROTT? BETALNINGSANSVAR VID DRIVANDE AV RÖRELSE ANSVARSGENOMBROTT? Av Johan Svensson 1 Uttrycket ansvarsgenombrott förknippas i allmänhet med att aktieägarna i ett aktiebolag, trots ansvarsbegränsningen i 1 kap.

Läs mer

Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet

Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet Umeå Universitet Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, ht 2006 Handledare: Anders Bergman Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet Sara Hellsten Innehållsförteckning

Läs mer

Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration

Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration Val mellan olika normtyper i rättstillämpningen RÅ 2004 ref. 1 som illustration 1 Inledning 1 Det är naturligt att det valda ämnet i en vänbok anknyter till någon av mottagarens gärningar, gärna en som

Läs mer

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Höstterminen 2001 Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning samt något om pantsättning och överlåtelse av pensionsrättigheter.

Läs mer

Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar

Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Löfwall Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Torsten Sandström Ämnesområde: Associationsrätt

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

Återgång av gåva. Särskilt i familjerättsliga relationer

Återgång av gåva. Särskilt i familjerättsliga relationer 03-11 Iustus De lege 14/4 05-06-22 18.22 Sidan 131 Bert Lehrberg Återgång av gåva Särskilt i familjerättsliga relationer 1 Problemet Gåva är en praktiskt betydelsefull rättshandlingstyp, men har trots

Läs mer

Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter?

Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter? Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter? En analys av 12 kap 1 äktenskapsbalken Författare:

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

Godtrosförvärvslagens krav på besittning

Godtrosförvärvslagens krav på besittning Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt sakrätt 30 högskolepoäng Godtrosförvärvslagens krav på besittning Författare: Lina Jonsson Handledare: Mikael Möller Innehållsförteckning

Läs mer

Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp

Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp SKATTENYTT 2000 557 Leif Gäverth Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp I artikeln diskuteras hur man mot bakgrund av bl.a. en dom av Regeringsrätten bör hantera uppskovsbelopp vid andelsbyten, där

Läs mer

Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten

Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten erik sjöman* 1. Inledning [O]m osämja uppstår, lämnar lagstiftaren minoritetsaktieägaren i sticket 1 Lagens naturliga utgångspunkt är att den som innehar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens EXAMENSARBETE Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens omfattning samt dess eventuella problematik Jeanette Cejas 2015 Filosofie

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Ny aktiebolagslag Enligt en

Läs mer