Kallelse till Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Fastställande av föredragningslista 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari - september Handlingar kommer senare KS-2013/ Månadsuppföljning per den 30 september 2013 för Huddinge kommun - Handlingar kommer senare KS-2013/ Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2013 KS-2013/ Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Huddinge kommun (KF) KS-2013/ Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) (KF) KS-2013/ Riktlinjer för övergripande styrdokument i Huddinge kommun (KF) KS-2012/

2 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020) (KF) KS-2013/ Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KS-2013/ Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion (KF) KS-2013/ Revidering av det idrottspolitiska programmet - beslut om antagande (KF) KS-2013/ Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut om närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden, beslut om tjänstledighet för kommunalrådet Christian Ottosson (C) samt förordnande av vikarie (KF) KS-2013/ Förfrågningsunderlag för upphandling av logistikpartner för samordnad varudistribution KS-2011/ Förslag till parkprogram - svar på remiss från samhällsbyggnadsnämnden KS-2013/ Valärenden 16 Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KS-2013/ Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KS-2013/

3 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 3 (3) Huddinge den 8 oktober 2013 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/850 1 (2) HANDLÄGGARE Mariam Yousif Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013 godkänns enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 30 september Sammanfattning Delårsrapporten per 31 augusti 2013 visar att arbetet med kommunstyrelsens mål och åtaganden till övervägande del löper enligt plan. För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på 23,6 mnkr och prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att uppvisa ett ekonomiskt överskott med 4 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för helåret bedöms bli god. Beskrivning av ärendet Enligt instruktionen för uppföljning ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport efter tre respektive åtta månader som utifrån beslutad verksamhetsplan ger en lägesrapport och prognos för året gällande mål och uppdrag, ekonomi och investeringar. Fokus ska ligga på att göra en avstämning av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska förklaras och åtgärder föreslås. Gällande ekonomin ska kommunstyrelsen upprätta ett delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. För perioden visar kommunstyrelsen ett POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/850 2 (2) överskott på 23,6 mnkr. Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att uppvisa ett ekonomiskt överskott med 4 miljoner kronor. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Mariam Yousif Handläggare Bilaga Delårsrapport per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen

6 KS-2013/850 Delårsrapport per augusti 2013 för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2013-XX-XX Version 0928 Kommunstyrelsens förvaltning/administrativa avdelningen OKTOBER 2013

7 Innehåll Bedömning och prognos för kommunstyrelsens arbete... 3 Sammanfattning... 4 Kommunens vision... 4 Kommunstyrelsens mål och resultat... 5 Nöjda invånare... 6 Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Personal Lokaler Samhällsbyggnadsprojekt Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Uppdrag från kommunfullmäktige... 33

8 Bedömning och prognos för kommunstyrelsens arbete Nöjda invånare Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper, med ett undantag, planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen bör bli god. Hållbar samhällsutveckling Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten. Vidare är det önskvärt att takten i bostadsbyggandet ökar. Nämnas ska också resultaten av mätningar av näringslivsklimatet där en mätning visar på ökande nöjdhet samtidigt som den andra redovisar lägre resultat än tidigare. I övrigt löper dock arbetet enligt plan och sammantaget bör måluppfyllelsen för året bli god. Attraktiv arbetsgivare Inom målområdet Attraktiv arbetsgivare pågår förvaltningens arbete enligt plan. Kommunstyrelsens förvaltning har ett övergripande bra resultat i medarbetarenkäten och en god svarsfrekvens. Sjukfrånvaron har minskat. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för året blir god. Sund ekonomi Arbetet med mål och åtaganden följer i allt väsentligt planeringen samtidigt som ekonomiskt utfall visar på svårigheten i avgränsningar mellan ambitioner och genomförande. Prognosen för måluppfyllelse 2013 är god. Effektiva processer Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten, men utan större konsekvenser. I övrigt löper arbetet enligt plan och måluppfyllelsen för året bör bli god. Sammanvägd bedömning Sammantaget visar föreliggande delårsrapport att arbetet med kommunstyrelsens åtaganden i huvudsak löper enligt plan. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. KOMMUNSTYRELSEN 3

9 Sammanfattning Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. Viktiga händelser under årets första åtta månader: Trafikverket har beslutat att återta arbetsplaner för Södertörnsleden. Kommunstyrelsens förvaltning deltar i den nya planeringsprocessen. Projektet blir kraftigt försenat vilket kommer att ge stor negativ påverkan på kommunens och regionens utveckling. Huddinge kommun och övriga Södertörnskommuner har beslutat att införa samordnad varudistribution för att därigenom minska utsläppen och effektivisera varuhanteringen. Ett regionalt och ett lokalt projekt är startat. Huddingedagarna genomfördes enligt plan samordnat med Huddinge Jazz och Blues. Arrangemanget blev lyckat med tusentals besökare. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till utställningsversion av översiktsplanen. Huddinge kommun genomförde ett större seminarium under politikerveckan i Almedalen. Kommunens seminarium behandlade bostadsfrågan i Storstockholm. Arena 143 entreprenörskapscentrum har bedrivit verksamhet sedan februari. Målet är att skapa förutsättningar för fler nystartade företag och bidra till entreprenöriellt tänkande i kommunen. Arena 143 ligger i Vårby gård och är ett samarbete med AB Balder. I samarbete med Fastighets AB Balder, Huge Fastigheter AB, Graflunds Fastighets AB och Veidekke Bostad AB har kommunen finansierat Tillsammans för Vårby. Det var ett feriepraktikprojekt för ungdomar i Vårby som syftade till upprustning av närmiljön och därmed trygghetsvinster med mera. Projektet blev mycket lyckat. Kommunstyrelsen har fattat beslut att inleda en förstudie angående ett nytt kommunhus i samverkan med Huge Fastigheter AB. Kommunstyrelsens förvaltning har inrättat ett kommungemensamt projektkontor med uppdrag att styra, stötta och följa upp projektarbete samt leda större kommunövergripande projekt. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Varumärkesarbete är en långsiktig process. Arbetet kommer att ske i olika steg de närmaste åren handlar mycket om att sprida kunskapen om den nya plattformen och visionen. Under början på 2013 togs en särskild workshop fram som kan användas som stöd i det praktiska arbetet med varumärket. Syftet med dessa möten är att bygga en grundläggande förståelse för vad kärnvärdena verkligen står för samt fungera som en kraftsamling när det gäller ambitionen med den egna verksamheten kopplat till visionen. Flera arbetsmöten är genomförda och arbetet på kommunstyrelsens förvaltning fortskrider enligt plan. En viktig del i varumärkesplattformen är att lyfta fram vad Huddinge erbjuder nuvarande och kommande invånare och företag. I kommunikation ska kommunen därför konsekvent framhäva att Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn. Under 2013 bygger all central kommunikation på den nya varumärkesplattformen och ges uttryck i presentationer, trycksaker, marknadsföring med mera. För att nå den önskade bilden av Huddinge krävs att hela organisationen är medveten om varumärkesplattformen och att aktiviteter och strategier kopplas mot det långsiktiga målet. Ett centralt varumärkesmått tas fram under DELÅRSRAPPORT

10 Kommunstyrelsens mål och resultat Kommunstyrelsens mål utgår från de lagar, förordningar och riktlinjer som gäller för verksamheten, reglementet, samt kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Styrelsens mål ska tillsammans med förklarande texter visa vart vi vill och vad vi ska uppnå, det vill säga fånga det grundläggande syftet med verksamheten och de kvalitetsaspekter som är väsentliga för kommunens invånare och brukare. Målen ska vara konkreta och relevanta för verksamheten. Verksamhetsplanens och uppföljningsrapporternas röda tråd Kommunstyrelsens nämndmål och delmål redovisas i en mål- och resultattabell per övergripande och strategiskt mål. I tabellerna kan man utläsa hur målen mäts, senaste mätresultat, ambitioner för planeringsåret (etappmål) samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Mål- och resultattabellerna ska tillsammans ge en tydlig bild av hur vi klarar basåtagandet och vad arbetet leder till. Kommunens övergripande och strategiska mål utgör stommen i den för alla nämnder gemensamma mål strukturen. För respektive mål anges inom parentes vilket av kommunfullmäktiges delmål som målet stödjer. (Se nummer för kommunfullmäktiges delmål i Mål och budgetdokumentet). Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära vi är att uppfylla våra olika nämndmål. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter och som tillsammans ger en bild av hur nära målet vi är. Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall vi genom egna insatser direkt kan påverka mätresultaten kan vi också sätta upp etappmål för hur mycket bättre resultat vi ska nå. Etappmål är med andra ord ett av kommunstyrelsens sätt att uttrycka ambitioner för året och används för att tala om hur mycket vi utifrån planerade, eller genomförda, åtgärder räknar med att kunna förbättra mätresultaten. Det andra sättet vi använder för att uttrycka vad vi vill uppnå är i form av utvecklingsåtaganden. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs för att förbättra verksamheten samt för att svara upp mot uppdrag från kommunfullmäktige. I de fall där det är svårt att hitta, eller olämpligt att kvantitativt mäta, ett nämndmål så uttrycks ambitionerna därför i form av utvecklingsåtaganden eller uppdrag. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att vi går i önskvärd riktning. De mått som i måltabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa men de har så indirekt koppling mellan de insatser kommunstyrelsen gör och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande så är detta en impuls till att vi kanske bör prioritera insatser inom området. Kopplingen mellan mål- och resultattabellerna och de förklarande texterna Efter varje måltabell kommer ett avsnitt med kommentarer, förklarande texter och redovisning av åtgärder. I dessa avsnitt så utgör nämndmålen och delmålen rubriker. Under dessa rubriker förtydligas nämndmålen och redovisas vad styrelsen vill åstadkomma under året. Där återfinns analyser, bakgrundsbeskrivningar, eventuell motivering till etappmål, planerade utvecklingsåtaganden för året samt kommunstyrelsens åtaganden med anledning av kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag. Om mål- och resultattabellerna Mätningar är genomförda under 2012 och av kommunen om inget annat anges. KOMMUNSTYRELSEN 5

11 Nöjda invånare Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Etappmål 2013 Kommentar Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Uppföljning av samordning av Sångkraft samt Hubrå, index CRM 1 Andel elever i årskurs nio som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid (Stockholmsenkäten 2012) CRM 5 78 % (2010: 80 %) Flickor 68 % (66 %) Pojkar 89 % (91 %) Trångsund 87 % 4 Flemingsberg 71 % 5 Flickor 11/18 Pojkar 9/ : 80 % Mätresultatet avser Samkraft Nästa mätning sker 2014 God kommunal verksamhet (1.2) Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid 2 Betygsindex (0-100) för faktorn trygghet 3 Antal fullbordade inbrott (i permanentbostäder) 64 % Kvinnor 56 % Män 74 % Stuvsta-Snättringe 78 % Vårby 34 % Index 56 (2011: 54) Kvinnor 53 (2011: 53) Män 59 (2011: 55) Ranking i länet 5 15/ (2011: 218) 47 inbrott andra kvartalet 2013 (39 inbrott första kvartalet 2013) 2014: 68 % 2014: 58 % Indikator Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen 3 6,4 (2011:6,6) Kvinnor 6,3 (2011:6,9) Män 6,5 (2011:6,2) Ranking i länet 6 8/24 7,0 Mätning av bra bemötande och service i växeln Kundernas nöjdhet med konsumentvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande 80 % Bra och mycket bra 85 % Bra och mycket bra 96 % 85 % 87 % Bibehålla Mätning av Q survey, 100 samtal 1 HuBrå utläses Huddinge brottsförebyggande råd. Index CRM utläses Community Readiness Model och är en modell för att beskriva en organisations förändringsbenägenhet att adressera ett problem. 2 Befolkningsundersökningen Huddinge kommun genomförde tillsammans med Sweco en enkätundersökning under våren Drygt 4000 slumpmässigt utvalda invånare i åldern år tillfrågades och svarsfrekvensen var 45 procent, en bortfallsstudie har genomförts. Syftet med undersökningen är att ge kommunen bättre kunskaper om vad invånarna tycker om att leva och bo i Huddinge. 3 SCB:s Medborgarundersökning Statistiska Centralbyrån genomför årligen en attitydundersökning bland invånare i landets kommuner. Huddinge deltar i undersökningen vartannat år och kommunstyrelsen använder delar av resultaten i sin mål- och resultatbild. Ju högre betygsindex/medelbetyg, desto större nöjdhet slumpmässigt utvalda personer tillfrågades och svarsfrekvensen i 2013 års undersökning var 40 procent.. 4 Det geografiska område som fått högst mätresultat. 5 Det geografiska område som fått lägst mätresultat. 6 Jämförelser med andra kommuner. Anges som Huddinges ranking bland jämförda kommuner. Jämförelserna sker med de kommuner som har deltagit i samma undersökning eller mätning, alternativt där statistik finns för alla eller några kommuner i länet. Därför jämför vi oss inte alltid med alla 26 kommuner i länet. Våra jämförelser med andra kommuner ska utvecklas mer under DELÅRSRAPPORT

12 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Kommentar Svarets kvalitet Bra och mycket bra 98 % Bibehålla Kundernas nöjdhet med budget och skuldrådgivning vad gäller: Nöjda med väntetiden för personligt möte Respektfullt och vänligt bemötande Fått den hjälp de behövde Bra och mycket bra 91 % Bra och mycket bra 96 % Bra och mycket bra 84 % Bibehålla Bibehålla Bibehålla Medborgarnas nöjdhet med samhällsvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande Svarets kvalitet Bra och mycket bra 97 % Bra och mycket bra 98 % Bra och mycket bra 94 % Bibehålla Bibehålla Bibehålla God tillgänglighet till kommunens medarbetare Medelbetyg (1-10) för hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen 2 6,1 (2011:6,2) Kvinnor 5,9 (2011:6,4) Män 6,2 (2011:6,0) Ranking i länet 6 6/12 6,3 E-postmätning andel där KSF svarar inom två dygn 2013: 63 % (2012: 66 %, 2011: 80 %, 2010: 85 %, 2009: 74 %) Genomsnittlig svarstid på KSF 9 arbetstimmar (2012: 14h, 2011: 4h, 2009: 5h) 10h Servicecenter behandlar snabbt och effektivt inkommande samtal och bidrar till att den som ringer så långt som möjligt får svar vid första kontakten. Andel kontakter som slutförs i servicecenter utan att det vidarebefordras till handläggarna 75 % 78 % God information till invånarna Medelbetyg (1-10) för tidningen Vårt Huddinge 3 6,7 (2011:6,6) Kvinnor 6,8 (2011:6,9) Män 6,6 (2011:6,3) Bibehålla Medelbetyg (1-10) för annonsen i "Mitt i Huddinge" 3 6,5 (2011:6,6) Kvinnor 6,7 (2011:6,6) Män 6,4 (2011:6,4) Bibehålla Medelbetyg (1-10) för 3 6,6 (2011:6,5) Kvinnor 6,6 (2011:6,4) Män 6,5 (2011:6,6) 6,7 Andel invånare som använder 22 % (2011:20 %) huddinge.se minst en gång/månad 3 Kvinnor 22 % (2011:24 %) Män 21 % (2011:17 %) 25 % Väl fungerande e-tjänster som Statistik användandet av kommunens e-tjänster underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Kundernas nöjdhet med kommunens e-tjänster Totalt 329 besök under årets andra tre månader för de 13 e-tjänster som ingår i mätningen. Se nerbruten statistik under rubriken verksamhetsstatistik, sid. 33. Mätmetod saknas Inflytande i vardagen (1.3) Nöjd-Inflytande-Index ( 0-100)3 Betygsindex (0-100) för faktorn 44 (2011:43) Kvinnor 44 (2011:45) Män 44 (2011:40) Ranking i länet 6 6/24 43 (2011:41) Bibehålla Bibehålla KOMMUNSTYRELSEN 7

13 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Kommentar påverkan 3 Kvinnor 44 (2011:44) Män 42 (2011:38) Ranking i länet 6 7/22 Betygsindex (0-100) för faktorn förtroende 3 49 (2011:50) Kvinnor 49 (2011:55) Män 48 (2011:45) Ranking i länet 6 7/22 Bibehålla God tillgänglighet till kommunens politiker Medelbetyg (1-10) på frågan: hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker 3 5,3 (2011:5,2) Kvinnor 5,2 (2011:5,1) Män 5,4 (2011:5,3) Ranking i länet 6 8/22 5,3 Valfrihet (1.4) Antalet valfrihetssystem 10 st (2011: 8 st) Indikator inom kommunen 7 Likvärdig behandling (1.5) Huddinge kommuns verksamheter bemöter och behandlar kommuninvånarna likvärdigt Andel personer som upplever att 1 % Indikator de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet. 2 7 Valfrihetssystem (kundvalssystem) kännetecknas av att kunderna utrustas med en peng och själva får välja bland flera godkända utförare. Målet är att sätta brukaren och dennes preferenser i fokus genom att skapa en marknad med valmöjligheter där konkurrensen mellan utförarna samtidigt effektiviserar verksamheten och utvecklar tjänsten. Bedömning Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper, med ett undantag, planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen bör bli god. Bra att leva och bo i Huddinge Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Den medborgarundersökning som genomförts våren 2013 visar på små förbättringar av tryggheten och att ökningen beror på att männens index förbättrats medan index för kvinnor står still. Trygghet framstår även i årets medborgarundersökning som ett viktigt område att prioritera ur ett medborgarperspektiv. För att utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande har kommunstyrelsen åtagit sig att utreda vilka av åtgärderna i den fördjupade trygghetskartläggningen för Vårby gård 2012 som är lämpliga att genomföra samt efter beslut inleda genomförandet. En rapport om genomförande av ett partnerskap i Vårby har tagits fram. Underlaget ska användas i det större arbete som pågår kring Vårby med att stärka samverkan mellan lokala aktörer i Vårby samt initiera åtgärder med särskilt fokus på fysisk planering, entreprenörskap och jobb. Kartläggning som ska ligga till grund för beslut om vilka av de andra åtgärderna i förslaget som bör genomföras skjuts upp till fjärde kvartalet. På initiativ av brottsförebyggande rådet har kommunen etablerat ett trygghetsnätverk med aktörer verksamma i Vårby. Initiativ har tagits för att i samverkan med lokala fastighetsägare genomföra en fördjupad trygghetskartläggning i Skogås. En genomlysning av kommunens och frivilligorganisationernas stöd till brottsoffer pågår. Denna kommer ligga till grund för hur stödet till brottsdrabbade bör se ut framöver. Samverkan finns numera med brottsofferjouren där avstämningsmöten sker en gång per kvartal för planering av insatser och för dialog kring hur framtida samarbete/samverkan ska se ut. Planen för det fortsatta arbetet kommer vara klar till årsskiftet. Utifrån den projektplan som antagits för arbetet mot organiserad brottslighet har ett förslag till avhopparverksamhet lagts fram. Intäkter från uthyrningen av fastigheten på Häradsvägen är planerade att användas för att finansiera en eventuell avhopparverksamhet. Utifrån projektplanen har också ett förslag på en satsning för att förebygga nyrekrytering till kriminalitet bland unga tagits fram. Förslaget har antagits och Samkrafts styrgrupp har beslutat om finansiering av ett projekt kring sociala insatsgrupper från oktober 2013 till december Utöver detta har ett pilotprojekt genomförts med fokus på upphandling där de företag som lämnat anbud i pågående städupphandling har djupgranskats. 8 DELÅRSRAPPORT

14 Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge Ordet natur framstår som en mycket stark och positivt laddad association bland Huddingeborna. Även bland boende i övriga Stockholmsområdet så anses natur vara positivt kännetecknande för Huddinge enligt den imagemätning som genomfördes I det önskade läget som ligger till grund för Huddinge kommuns varumärkesplattform framställs natur som en av de mest kännetecknande delarna av Huddinges identitet. Huddinge har en natur och en kulturhistoria som redan idag har mycket stora upplevelsevärden. Det finns stora utvecklings möjligheter när det gäller att förädla dessa värden. Naturen behöver tillgängliggöras (både vad gäller kommunikationer och för personer med funktionsnedsättning), synliggöras (skyltning), paketeras (boende, måltider och utrustning) och marknadsföras (flerspråkiga kartor och broschyrer) på en helt annan nivå än vad som sker idag. För detta krävs en tydlig viljeinriktning, handlingsplan, resurser och organisation. Mot bakgrund av detta, i linje med ambitioner i Mål och budget, beslutade kommunens tjänstemannaledning att betrakta naturupplevelser som en strategiskt viktig fråga för Huddinge kommun och att en förstudie om möjlig utveckling skulle genomföras. Förstudien är nu genomförd och en slutrapport finns framtagen tillsammans med resultaten från de två marknadsundersökningar som under senvåren genomförts av forskare vid Södertörns högskola. Ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet håller på att tas fram. Genomförandestrategi för Huddinge centrum Huddinge centrum är ett viktigt utvecklingsområde som är attraktivt för nya bostäder och arbetsplatser. Det är också viktigt att centrumet får möjligheter att växa och utvecklas för att kunna behålla och stärka sin attraktionskraft som lokalt centrum. Kommunfullmäktige har därför gett kommunstyrelsen i uppdrag att intensifiera arbetet med att genomföra intentionerna i programmet för Huddinge centrum. Denna satsning har även bäring på det övergripande målet hållbar samhällsutveckling. Arbetet med att ta fram en genomförandestrategi för Huddinge centrum och följa upp utvecklingen påbörjas i samband med kommunfullmäktiges ställningstagande och beslut om planprogrammet för Huddinge centrum. Planuppdrag för området Paradiset och område vid Sjödalsbacken har givits under våren. Arbetet samordnas med Storängens utvecklingsplaner. (Se rubriken omvandling av Storängen på sidan 16). Stärka Vårby Det finns behov av att utveckla kommundelen Vårby genom bland annat att bygga bostäder, stärka de offentliga miljöerna, öka sysselsättningen och öka tryggheten. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen det riktade uppdraget att stärka samverkan med lokala aktörer i Vårby samt initiera åtgärder med särskilt fokus på fysisk planering, entreprenörskap och jobb. Kommunens ledningsgrupp har mot bakgrund av Mål och budget identifierat Vårby som ett strategiskt viktigt område. Denna satsning har även bäring på det övergripande målet hållbar samhällsutveckling, vilket har en positiv effekt på folkhälsa och delaktighet. Arbetet med att ta fram tydliga förankrade mål, genomföra en analys av vilka åtgärder som krävs för att nå målen och ta fram ett system för uppföljning av resultatet av genomförda åtgärder löper planenligt. Parallellt pågår ett antal åtgärder inom ramen för basuppdraget. Några av de insatser som pågår är Arena 143 entreprenörskapscentrum (läs mer under rubriken Strategiskt arbeta med företagsetableringar, sida 17) och satsningen Tillsammans för Vårby, som gett 60 Vårbyungdomar feriepraktik. Dessutom har åtta unga vuxna från området varit anställda som arbetsledare för de ungdomar som varit med i projektet. Målet med det tre-åriga projektet är att ungdomar från bostadsområdet, arbetar, får arbetslivserfarenhet, ökar stoltheten för sitt eget område och känner ett ökat ägandeskap vilket ska leda till ett tryggare område där fler bryr sig om både området och de som bor i det. Kommunstyrelsen har också ett uppdrag att samordna insatser enligt utvecklingsprogram för Masmo Vårby haga. Samhällsbyggnadsnämndens åtgärder löper i huvudsak enligt plan men med vissa förseningar och fördyringar. Under året arbetar man med trygghetsskapande åtgärder i Masmo och gångförbindelse längs Albysjön mellan Masmo och Flottsbro. God kommunal verksamhet Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Resultatet av 2013 års mätningar gällande bemötande i Huddinge servicecenter bedöms vara positivt och planeras att fortsätta på samma nivå under resten av året. Invånarna tycker till i Medborgarenkäten Statistiska Centralbyrån genomför årligen en attitydundersökning bland invånare i landets kommuner SCB:s medborgarundersökning. Huddinge deltar i undersökningen vartannat år och kommunstyrelsen använder delar av resultaten i sin mål- och resultatbild. Respondenterna i medborgarundersökningen är som helhet nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI), KOMMUNSTYRELSEN 9

15 med ett helhetsbetyg på 62 (på en skala från 0 till 100, där högre betyg indikerar större nöjdhet.) Kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) får ett helhetsbetyg på 56, vilket också det kan tolkas som att respondenterna är nöjda. Vad gäller öppenhet och inflytande (Nöjd- Inflytande-Index, NII) får kommunen ett godkänt betyg på 44. Huddinges resultat präglas av en stor kontinuitet över tid. Sedan mätningarna påbörjades 2007 har resultaten varit stabila och inga egentliga skillnader har uppvisats mellan åren avseende helhetsbetygen. Jämfört med 2011 är äldreomsorg den enda faktor som får ett signifikant lägre betyg i år, övriga faktorer är på samma nivå. Några andra säkerställda skillnader är att kvinnor upplever sig otryggare än män, åldersgruppen anser att bostadssituationen är sämre jämfört med övriga åldrar. Svarsfrekvens var i årets undersökning 40 procent, vilket är lågt. Resultat går att generalisera för befolkningen i stort samt finns nedbrutet på de sju kommundelarna. Dessa resultat får naturligt större felmarginaler men genom ett utökat urval i undersökningen jämfört med 2011 framgår i år vissa signifikanta skillnader mellan enskilda kommundelar och kommunen i stort. I jämförelse med de andra deltagande kommunerna står sig Huddinge väl, med betygsindex som ligger över genomsnittsresultatet för de 137 deltagande kommunerna på alla tre helhetsbetyg. Detta gäller även vid jämförelser med snitten för södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem och Tyresö). På tre faktorer har Huddinge fått det högsta betyget av Södertörnskommunerna, det är Utbildningsmöjligheter, Gymnasieskolan samt Stödet till utsatta personer. Att jämföra årets resultat med länet låter sig inte göras då endast 12 av länets 26 kommuner deltog. Utifrån att resultaten har präglats av mycket små förändringar över tid kan en jämförelse göras mot tidigare års resultat för kommuner som inte deltog Att mätningarna inte fullt ut är genomförda i samma period gör givetvis att det blir vissa frågetecken, framförallt på faktornivå där mediabilden påverkar resultateten olika mellan åren. Enskilda frågor har även ändrats eller omformulerats vilket gör att denna typ av resultat endast ska ses som en fingervisning kring hur Huddinge står sig i länet. Vid en jämförelse av senaste mätresultat för kommuner i länet framgår att 24 av 26 kommuner har resultat, det äldsta från Resultaten visar att Huddinges ligger över snittet vad det gäller NMI och NII och strax under snittet för NRI. En ranking bland de 24 kommuner som har ett resultat ger att Huddinge ligger på plats 15 av 24 sett till NRI, 8 av 24 för NMI och 6 av 24 för NII. God tillgänglighet till kommunens medarbetare Utvecklingen inom Huddinge servicecenter går framåt. Uppdragets omfattning och den mångfald av frågor som kommer till servicecentret har gjort att det tagit tid att bygga upp kunskapsdatabaser och interna rutiner för att alla förfrågningar ska besvaras effektivt. Under sommaren och senare i höst utvecklas nya digitala verktyg för att öka effektiviteten ytterligare med målet att ge ännu bättre kundservice. Ett mätresultat avviker dock från den i övrigt positiva bilden, och det är svarstider gällande e-post där en försämring har konstaterats. Detta har redan börjat diskuteras på förvaltningens avdelningar. God information till invånarna Ambitionen är att bibehålla de goda betygen för kommunens tidning och annons samt att höja medelbetyget för och användandet av kommunens webbplats. En rad förbättringar har genomförts under delåret. Bland annat har en mobilversion av webben lanserats, direktlänkar mellan ärenden i kommunfullmäktige och webb-tv skapats som gör det enkelt att hitta enskilda ärenden och se den politiska debatten kring dessa. Det har även tagits fram nya funktioner inom lediga jobb på webben samt en ny kartfunktion på webben (Gismo). Väl fungerande e-tjänster som underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Dagens kommuninvånare ställer ökande krav på modern och tillgänglig offentlig service. Detta går hand i hand med statliga krav på öppenhet med vad vi åstadkommer och krav på god kvalitet och effektiv förvaltning. Det är därför viktigt att kommunen satsar på utveckling av e-tjänster och e-förvaltning. De satsningar som kommunstyrelsen driver redovisas under målet effektiva processer, sidan 25. Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Ökad medvetenhet om risken för korruption Aktuella och angelägna frågor för de flesta kommuner är att motverka korruption och arbeta för ökad transparens i den kommunala verksamheten. Huddinge har aktivt deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot korruption. En folder som informerar om de nya och reviderade styrdokumenten avseende bisysslor, gåvor, representation och mutor har tagits fram av kommunikationsavdelningen och publiceras på Intränätet. Vidare planeras en föreläsning på temat mutor och oegentligheter som föreslås äga rum under hösten Områden och rutiner för ökad intern kontroll har identifierats. 10 DELÅRSRAPPORT

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Välkommen till Väsby!

Välkommen till Väsby! ÅRSREDOVISNING FÖRORD Nya kommunalråd efter valet. Från vänster. Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB) Välkommen

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer