Kallelse till Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Fastställande av föredragningslista 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari - september Handlingar kommer senare KS-2013/ Månadsuppföljning per den 30 september 2013 för Huddinge kommun - Handlingar kommer senare KS-2013/ Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2013 KS-2013/ Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Huddinge kommun (KF) KS-2013/ Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) (KF) KS-2013/ Riktlinjer för övergripande styrdokument i Huddinge kommun (KF) KS-2012/

2 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020) (KF) KS-2013/ Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KS-2013/ Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion (KF) KS-2013/ Revidering av det idrottspolitiska programmet - beslut om antagande (KF) KS-2013/ Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut om närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden, beslut om tjänstledighet för kommunalrådet Christian Ottosson (C) samt förordnande av vikarie (KF) KS-2013/ Förfrågningsunderlag för upphandling av logistikpartner för samordnad varudistribution KS-2011/ Förslag till parkprogram - svar på remiss från samhällsbyggnadsnämnden KS-2013/ Valärenden 16 Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KS-2013/ Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KS-2013/

3 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 3 (3) Huddinge den 8 oktober 2013 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/850 1 (2) HANDLÄGGARE Mariam Yousif Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013 godkänns enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 30 september Sammanfattning Delårsrapporten per 31 augusti 2013 visar att arbetet med kommunstyrelsens mål och åtaganden till övervägande del löper enligt plan. För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på 23,6 mnkr och prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att uppvisa ett ekonomiskt överskott med 4 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för helåret bedöms bli god. Beskrivning av ärendet Enligt instruktionen för uppföljning ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport efter tre respektive åtta månader som utifrån beslutad verksamhetsplan ger en lägesrapport och prognos för året gällande mål och uppdrag, ekonomi och investeringar. Fokus ska ligga på att göra en avstämning av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska förklaras och åtgärder föreslås. Gällande ekonomin ska kommunstyrelsen upprätta ett delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. För perioden visar kommunstyrelsen ett POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/850 2 (2) överskott på 23,6 mnkr. Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att uppvisa ett ekonomiskt överskott med 4 miljoner kronor. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Mariam Yousif Handläggare Bilaga Delårsrapport per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen

6 KS-2013/850 Delårsrapport per augusti 2013 för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2013-XX-XX Version 0928 Kommunstyrelsens förvaltning/administrativa avdelningen OKTOBER 2013

7 Innehåll Bedömning och prognos för kommunstyrelsens arbete... 3 Sammanfattning... 4 Kommunens vision... 4 Kommunstyrelsens mål och resultat... 5 Nöjda invånare... 6 Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Effektiva processer Ekonomi Personal Lokaler Samhällsbyggnadsprojekt Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Uppdrag från kommunfullmäktige... 33

8 Bedömning och prognos för kommunstyrelsens arbete Nöjda invånare Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper, med ett undantag, planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen bör bli god. Hållbar samhällsutveckling Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten. Vidare är det önskvärt att takten i bostadsbyggandet ökar. Nämnas ska också resultaten av mätningar av näringslivsklimatet där en mätning visar på ökande nöjdhet samtidigt som den andra redovisar lägre resultat än tidigare. I övrigt löper dock arbetet enligt plan och sammantaget bör måluppfyllelsen för året bli god. Attraktiv arbetsgivare Inom målområdet Attraktiv arbetsgivare pågår förvaltningens arbete enligt plan. Kommunstyrelsens förvaltning har ett övergripande bra resultat i medarbetarenkäten och en god svarsfrekvens. Sjukfrånvaron har minskat. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för året blir god. Sund ekonomi Arbetet med mål och åtaganden följer i allt väsentligt planeringen samtidigt som ekonomiskt utfall visar på svårigheten i avgränsningar mellan ambitioner och genomförande. Prognosen för måluppfyllelse 2013 är god. Effektiva processer Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten, men utan större konsekvenser. I övrigt löper arbetet enligt plan och måluppfyllelsen för året bör bli god. Sammanvägd bedömning Sammantaget visar föreliggande delårsrapport att arbetet med kommunstyrelsens åtaganden i huvudsak löper enligt plan. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. KOMMUNSTYRELSEN 3

9 Sammanfattning Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. Viktiga händelser under årets första åtta månader: Trafikverket har beslutat att återta arbetsplaner för Södertörnsleden. Kommunstyrelsens förvaltning deltar i den nya planeringsprocessen. Projektet blir kraftigt försenat vilket kommer att ge stor negativ påverkan på kommunens och regionens utveckling. Huddinge kommun och övriga Södertörnskommuner har beslutat att införa samordnad varudistribution för att därigenom minska utsläppen och effektivisera varuhanteringen. Ett regionalt och ett lokalt projekt är startat. Huddingedagarna genomfördes enligt plan samordnat med Huddinge Jazz och Blues. Arrangemanget blev lyckat med tusentals besökare. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till utställningsversion av översiktsplanen. Huddinge kommun genomförde ett större seminarium under politikerveckan i Almedalen. Kommunens seminarium behandlade bostadsfrågan i Storstockholm. Arena 143 entreprenörskapscentrum har bedrivit verksamhet sedan februari. Målet är att skapa förutsättningar för fler nystartade företag och bidra till entreprenöriellt tänkande i kommunen. Arena 143 ligger i Vårby gård och är ett samarbete med AB Balder. I samarbete med Fastighets AB Balder, Huge Fastigheter AB, Graflunds Fastighets AB och Veidekke Bostad AB har kommunen finansierat Tillsammans för Vårby. Det var ett feriepraktikprojekt för ungdomar i Vårby som syftade till upprustning av närmiljön och därmed trygghetsvinster med mera. Projektet blev mycket lyckat. Kommunstyrelsen har fattat beslut att inleda en förstudie angående ett nytt kommunhus i samverkan med Huge Fastigheter AB. Kommunstyrelsens förvaltning har inrättat ett kommungemensamt projektkontor med uppdrag att styra, stötta och följa upp projektarbete samt leda större kommunövergripande projekt. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Varumärkesarbete är en långsiktig process. Arbetet kommer att ske i olika steg de närmaste åren handlar mycket om att sprida kunskapen om den nya plattformen och visionen. Under början på 2013 togs en särskild workshop fram som kan användas som stöd i det praktiska arbetet med varumärket. Syftet med dessa möten är att bygga en grundläggande förståelse för vad kärnvärdena verkligen står för samt fungera som en kraftsamling när det gäller ambitionen med den egna verksamheten kopplat till visionen. Flera arbetsmöten är genomförda och arbetet på kommunstyrelsens förvaltning fortskrider enligt plan. En viktig del i varumärkesplattformen är att lyfta fram vad Huddinge erbjuder nuvarande och kommande invånare och företag. I kommunikation ska kommunen därför konsekvent framhäva att Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn. Under 2013 bygger all central kommunikation på den nya varumärkesplattformen och ges uttryck i presentationer, trycksaker, marknadsföring med mera. För att nå den önskade bilden av Huddinge krävs att hela organisationen är medveten om varumärkesplattformen och att aktiviteter och strategier kopplas mot det långsiktiga målet. Ett centralt varumärkesmått tas fram under DELÅRSRAPPORT

10 Kommunstyrelsens mål och resultat Kommunstyrelsens mål utgår från de lagar, förordningar och riktlinjer som gäller för verksamheten, reglementet, samt kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Styrelsens mål ska tillsammans med förklarande texter visa vart vi vill och vad vi ska uppnå, det vill säga fånga det grundläggande syftet med verksamheten och de kvalitetsaspekter som är väsentliga för kommunens invånare och brukare. Målen ska vara konkreta och relevanta för verksamheten. Verksamhetsplanens och uppföljningsrapporternas röda tråd Kommunstyrelsens nämndmål och delmål redovisas i en mål- och resultattabell per övergripande och strategiskt mål. I tabellerna kan man utläsa hur målen mäts, senaste mätresultat, ambitioner för planeringsåret (etappmål) samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Mål- och resultattabellerna ska tillsammans ge en tydlig bild av hur vi klarar basåtagandet och vad arbetet leder till. Kommunens övergripande och strategiska mål utgör stommen i den för alla nämnder gemensamma mål strukturen. För respektive mål anges inom parentes vilket av kommunfullmäktiges delmål som målet stödjer. (Se nummer för kommunfullmäktiges delmål i Mål och budgetdokumentet). Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära vi är att uppfylla våra olika nämndmål. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter och som tillsammans ger en bild av hur nära målet vi är. Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall vi genom egna insatser direkt kan påverka mätresultaten kan vi också sätta upp etappmål för hur mycket bättre resultat vi ska nå. Etappmål är med andra ord ett av kommunstyrelsens sätt att uttrycka ambitioner för året och används för att tala om hur mycket vi utifrån planerade, eller genomförda, åtgärder räknar med att kunna förbättra mätresultaten. Det andra sättet vi använder för att uttrycka vad vi vill uppnå är i form av utvecklingsåtaganden. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs för att förbättra verksamheten samt för att svara upp mot uppdrag från kommunfullmäktige. I de fall där det är svårt att hitta, eller olämpligt att kvantitativt mäta, ett nämndmål så uttrycks ambitionerna därför i form av utvecklingsåtaganden eller uppdrag. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att vi går i önskvärd riktning. De mått som i måltabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa men de har så indirekt koppling mellan de insatser kommunstyrelsen gör och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande så är detta en impuls till att vi kanske bör prioritera insatser inom området. Kopplingen mellan mål- och resultattabellerna och de förklarande texterna Efter varje måltabell kommer ett avsnitt med kommentarer, förklarande texter och redovisning av åtgärder. I dessa avsnitt så utgör nämndmålen och delmålen rubriker. Under dessa rubriker förtydligas nämndmålen och redovisas vad styrelsen vill åstadkomma under året. Där återfinns analyser, bakgrundsbeskrivningar, eventuell motivering till etappmål, planerade utvecklingsåtaganden för året samt kommunstyrelsens åtaganden med anledning av kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag. Om mål- och resultattabellerna Mätningar är genomförda under 2012 och av kommunen om inget annat anges. KOMMUNSTYRELSEN 5

11 Nöjda invånare Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Etappmål 2013 Kommentar Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Uppföljning av samordning av Sångkraft samt Hubrå, index CRM 1 Andel elever i årskurs nio som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid (Stockholmsenkäten 2012) CRM 5 78 % (2010: 80 %) Flickor 68 % (66 %) Pojkar 89 % (91 %) Trångsund 87 % 4 Flemingsberg 71 % 5 Flickor 11/18 Pojkar 9/ : 80 % Mätresultatet avser Samkraft Nästa mätning sker 2014 God kommunal verksamhet (1.2) Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid 2 Betygsindex (0-100) för faktorn trygghet 3 Antal fullbordade inbrott (i permanentbostäder) 64 % Kvinnor 56 % Män 74 % Stuvsta-Snättringe 78 % Vårby 34 % Index 56 (2011: 54) Kvinnor 53 (2011: 53) Män 59 (2011: 55) Ranking i länet 5 15/ (2011: 218) 47 inbrott andra kvartalet 2013 (39 inbrott första kvartalet 2013) 2014: 68 % 2014: 58 % Indikator Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen 3 6,4 (2011:6,6) Kvinnor 6,3 (2011:6,9) Män 6,5 (2011:6,2) Ranking i länet 6 8/24 7,0 Mätning av bra bemötande och service i växeln Kundernas nöjdhet med konsumentvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande 80 % Bra och mycket bra 85 % Bra och mycket bra 96 % 85 % 87 % Bibehålla Mätning av Q survey, 100 samtal 1 HuBrå utläses Huddinge brottsförebyggande råd. Index CRM utläses Community Readiness Model och är en modell för att beskriva en organisations förändringsbenägenhet att adressera ett problem. 2 Befolkningsundersökningen Huddinge kommun genomförde tillsammans med Sweco en enkätundersökning under våren Drygt 4000 slumpmässigt utvalda invånare i åldern år tillfrågades och svarsfrekvensen var 45 procent, en bortfallsstudie har genomförts. Syftet med undersökningen är att ge kommunen bättre kunskaper om vad invånarna tycker om att leva och bo i Huddinge. 3 SCB:s Medborgarundersökning Statistiska Centralbyrån genomför årligen en attitydundersökning bland invånare i landets kommuner. Huddinge deltar i undersökningen vartannat år och kommunstyrelsen använder delar av resultaten i sin mål- och resultatbild. Ju högre betygsindex/medelbetyg, desto större nöjdhet slumpmässigt utvalda personer tillfrågades och svarsfrekvensen i 2013 års undersökning var 40 procent.. 4 Det geografiska område som fått högst mätresultat. 5 Det geografiska område som fått lägst mätresultat. 6 Jämförelser med andra kommuner. Anges som Huddinges ranking bland jämförda kommuner. Jämförelserna sker med de kommuner som har deltagit i samma undersökning eller mätning, alternativt där statistik finns för alla eller några kommuner i länet. Därför jämför vi oss inte alltid med alla 26 kommuner i länet. Våra jämförelser med andra kommuner ska utvecklas mer under DELÅRSRAPPORT

12 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Kommentar Svarets kvalitet Bra och mycket bra 98 % Bibehålla Kundernas nöjdhet med budget och skuldrådgivning vad gäller: Nöjda med väntetiden för personligt möte Respektfullt och vänligt bemötande Fått den hjälp de behövde Bra och mycket bra 91 % Bra och mycket bra 96 % Bra och mycket bra 84 % Bibehålla Bibehålla Bibehålla Medborgarnas nöjdhet med samhällsvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande Svarets kvalitet Bra och mycket bra 97 % Bra och mycket bra 98 % Bra och mycket bra 94 % Bibehålla Bibehålla Bibehålla God tillgänglighet till kommunens medarbetare Medelbetyg (1-10) för hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen 2 6,1 (2011:6,2) Kvinnor 5,9 (2011:6,4) Män 6,2 (2011:6,0) Ranking i länet 6 6/12 6,3 E-postmätning andel där KSF svarar inom två dygn 2013: 63 % (2012: 66 %, 2011: 80 %, 2010: 85 %, 2009: 74 %) Genomsnittlig svarstid på KSF 9 arbetstimmar (2012: 14h, 2011: 4h, 2009: 5h) 10h Servicecenter behandlar snabbt och effektivt inkommande samtal och bidrar till att den som ringer så långt som möjligt får svar vid första kontakten. Andel kontakter som slutförs i servicecenter utan att det vidarebefordras till handläggarna 75 % 78 % God information till invånarna Medelbetyg (1-10) för tidningen Vårt Huddinge 3 6,7 (2011:6,6) Kvinnor 6,8 (2011:6,9) Män 6,6 (2011:6,3) Bibehålla Medelbetyg (1-10) för annonsen i "Mitt i Huddinge" 3 6,5 (2011:6,6) Kvinnor 6,7 (2011:6,6) Män 6,4 (2011:6,4) Bibehålla Medelbetyg (1-10) för 3 6,6 (2011:6,5) Kvinnor 6,6 (2011:6,4) Män 6,5 (2011:6,6) 6,7 Andel invånare som använder 22 % (2011:20 %) huddinge.se minst en gång/månad 3 Kvinnor 22 % (2011:24 %) Män 21 % (2011:17 %) 25 % Väl fungerande e-tjänster som Statistik användandet av kommunens e-tjänster underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Kundernas nöjdhet med kommunens e-tjänster Totalt 329 besök under årets andra tre månader för de 13 e-tjänster som ingår i mätningen. Se nerbruten statistik under rubriken verksamhetsstatistik, sid. 33. Mätmetod saknas Inflytande i vardagen (1.3) Nöjd-Inflytande-Index ( 0-100)3 Betygsindex (0-100) för faktorn 44 (2011:43) Kvinnor 44 (2011:45) Män 44 (2011:40) Ranking i länet 6 6/24 43 (2011:41) Bibehålla Bibehålla KOMMUNSTYRELSEN 7

13 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Kommentar påverkan 3 Kvinnor 44 (2011:44) Män 42 (2011:38) Ranking i länet 6 7/22 Betygsindex (0-100) för faktorn förtroende 3 49 (2011:50) Kvinnor 49 (2011:55) Män 48 (2011:45) Ranking i länet 6 7/22 Bibehålla God tillgänglighet till kommunens politiker Medelbetyg (1-10) på frågan: hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker 3 5,3 (2011:5,2) Kvinnor 5,2 (2011:5,1) Män 5,4 (2011:5,3) Ranking i länet 6 8/22 5,3 Valfrihet (1.4) Antalet valfrihetssystem 10 st (2011: 8 st) Indikator inom kommunen 7 Likvärdig behandling (1.5) Huddinge kommuns verksamheter bemöter och behandlar kommuninvånarna likvärdigt Andel personer som upplever att 1 % Indikator de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet. 2 7 Valfrihetssystem (kundvalssystem) kännetecknas av att kunderna utrustas med en peng och själva får välja bland flera godkända utförare. Målet är att sätta brukaren och dennes preferenser i fokus genom att skapa en marknad med valmöjligheter där konkurrensen mellan utförarna samtidigt effektiviserar verksamheten och utvecklar tjänsten. Bedömning Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper, med ett undantag, planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen bör bli god. Bra att leva och bo i Huddinge Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Den medborgarundersökning som genomförts våren 2013 visar på små förbättringar av tryggheten och att ökningen beror på att männens index förbättrats medan index för kvinnor står still. Trygghet framstår även i årets medborgarundersökning som ett viktigt område att prioritera ur ett medborgarperspektiv. För att utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande har kommunstyrelsen åtagit sig att utreda vilka av åtgärderna i den fördjupade trygghetskartläggningen för Vårby gård 2012 som är lämpliga att genomföra samt efter beslut inleda genomförandet. En rapport om genomförande av ett partnerskap i Vårby har tagits fram. Underlaget ska användas i det större arbete som pågår kring Vårby med att stärka samverkan mellan lokala aktörer i Vårby samt initiera åtgärder med särskilt fokus på fysisk planering, entreprenörskap och jobb. Kartläggning som ska ligga till grund för beslut om vilka av de andra åtgärderna i förslaget som bör genomföras skjuts upp till fjärde kvartalet. På initiativ av brottsförebyggande rådet har kommunen etablerat ett trygghetsnätverk med aktörer verksamma i Vårby. Initiativ har tagits för att i samverkan med lokala fastighetsägare genomföra en fördjupad trygghetskartläggning i Skogås. En genomlysning av kommunens och frivilligorganisationernas stöd till brottsoffer pågår. Denna kommer ligga till grund för hur stödet till brottsdrabbade bör se ut framöver. Samverkan finns numera med brottsofferjouren där avstämningsmöten sker en gång per kvartal för planering av insatser och för dialog kring hur framtida samarbete/samverkan ska se ut. Planen för det fortsatta arbetet kommer vara klar till årsskiftet. Utifrån den projektplan som antagits för arbetet mot organiserad brottslighet har ett förslag till avhopparverksamhet lagts fram. Intäkter från uthyrningen av fastigheten på Häradsvägen är planerade att användas för att finansiera en eventuell avhopparverksamhet. Utifrån projektplanen har också ett förslag på en satsning för att förebygga nyrekrytering till kriminalitet bland unga tagits fram. Förslaget har antagits och Samkrafts styrgrupp har beslutat om finansiering av ett projekt kring sociala insatsgrupper från oktober 2013 till december Utöver detta har ett pilotprojekt genomförts med fokus på upphandling där de företag som lämnat anbud i pågående städupphandling har djupgranskats. 8 DELÅRSRAPPORT

14 Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge Ordet natur framstår som en mycket stark och positivt laddad association bland Huddingeborna. Även bland boende i övriga Stockholmsområdet så anses natur vara positivt kännetecknande för Huddinge enligt den imagemätning som genomfördes I det önskade läget som ligger till grund för Huddinge kommuns varumärkesplattform framställs natur som en av de mest kännetecknande delarna av Huddinges identitet. Huddinge har en natur och en kulturhistoria som redan idag har mycket stora upplevelsevärden. Det finns stora utvecklings möjligheter när det gäller att förädla dessa värden. Naturen behöver tillgängliggöras (både vad gäller kommunikationer och för personer med funktionsnedsättning), synliggöras (skyltning), paketeras (boende, måltider och utrustning) och marknadsföras (flerspråkiga kartor och broschyrer) på en helt annan nivå än vad som sker idag. För detta krävs en tydlig viljeinriktning, handlingsplan, resurser och organisation. Mot bakgrund av detta, i linje med ambitioner i Mål och budget, beslutade kommunens tjänstemannaledning att betrakta naturupplevelser som en strategiskt viktig fråga för Huddinge kommun och att en förstudie om möjlig utveckling skulle genomföras. Förstudien är nu genomförd och en slutrapport finns framtagen tillsammans med resultaten från de två marknadsundersökningar som under senvåren genomförts av forskare vid Södertörns högskola. Ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet håller på att tas fram. Genomförandestrategi för Huddinge centrum Huddinge centrum är ett viktigt utvecklingsområde som är attraktivt för nya bostäder och arbetsplatser. Det är också viktigt att centrumet får möjligheter att växa och utvecklas för att kunna behålla och stärka sin attraktionskraft som lokalt centrum. Kommunfullmäktige har därför gett kommunstyrelsen i uppdrag att intensifiera arbetet med att genomföra intentionerna i programmet för Huddinge centrum. Denna satsning har även bäring på det övergripande målet hållbar samhällsutveckling. Arbetet med att ta fram en genomförandestrategi för Huddinge centrum och följa upp utvecklingen påbörjas i samband med kommunfullmäktiges ställningstagande och beslut om planprogrammet för Huddinge centrum. Planuppdrag för området Paradiset och område vid Sjödalsbacken har givits under våren. Arbetet samordnas med Storängens utvecklingsplaner. (Se rubriken omvandling av Storängen på sidan 16). Stärka Vårby Det finns behov av att utveckla kommundelen Vårby genom bland annat att bygga bostäder, stärka de offentliga miljöerna, öka sysselsättningen och öka tryggheten. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen det riktade uppdraget att stärka samverkan med lokala aktörer i Vårby samt initiera åtgärder med särskilt fokus på fysisk planering, entreprenörskap och jobb. Kommunens ledningsgrupp har mot bakgrund av Mål och budget identifierat Vårby som ett strategiskt viktigt område. Denna satsning har även bäring på det övergripande målet hållbar samhällsutveckling, vilket har en positiv effekt på folkhälsa och delaktighet. Arbetet med att ta fram tydliga förankrade mål, genomföra en analys av vilka åtgärder som krävs för att nå målen och ta fram ett system för uppföljning av resultatet av genomförda åtgärder löper planenligt. Parallellt pågår ett antal åtgärder inom ramen för basuppdraget. Några av de insatser som pågår är Arena 143 entreprenörskapscentrum (läs mer under rubriken Strategiskt arbeta med företagsetableringar, sida 17) och satsningen Tillsammans för Vårby, som gett 60 Vårbyungdomar feriepraktik. Dessutom har åtta unga vuxna från området varit anställda som arbetsledare för de ungdomar som varit med i projektet. Målet med det tre-åriga projektet är att ungdomar från bostadsområdet, arbetar, får arbetslivserfarenhet, ökar stoltheten för sitt eget område och känner ett ökat ägandeskap vilket ska leda till ett tryggare område där fler bryr sig om både området och de som bor i det. Kommunstyrelsen har också ett uppdrag att samordna insatser enligt utvecklingsprogram för Masmo Vårby haga. Samhällsbyggnadsnämndens åtgärder löper i huvudsak enligt plan men med vissa förseningar och fördyringar. Under året arbetar man med trygghetsskapande åtgärder i Masmo och gångförbindelse längs Albysjön mellan Masmo och Flottsbro. God kommunal verksamhet Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Resultatet av 2013 års mätningar gällande bemötande i Huddinge servicecenter bedöms vara positivt och planeras att fortsätta på samma nivå under resten av året. Invånarna tycker till i Medborgarenkäten Statistiska Centralbyrån genomför årligen en attitydundersökning bland invånare i landets kommuner SCB:s medborgarundersökning. Huddinge deltar i undersökningen vartannat år och kommunstyrelsen använder delar av resultaten i sin mål- och resultatbild. Respondenterna i medborgarundersökningen är som helhet nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI), KOMMUNSTYRELSEN 9

15 med ett helhetsbetyg på 62 (på en skala från 0 till 100, där högre betyg indikerar större nöjdhet.) Kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) får ett helhetsbetyg på 56, vilket också det kan tolkas som att respondenterna är nöjda. Vad gäller öppenhet och inflytande (Nöjd- Inflytande-Index, NII) får kommunen ett godkänt betyg på 44. Huddinges resultat präglas av en stor kontinuitet över tid. Sedan mätningarna påbörjades 2007 har resultaten varit stabila och inga egentliga skillnader har uppvisats mellan åren avseende helhetsbetygen. Jämfört med 2011 är äldreomsorg den enda faktor som får ett signifikant lägre betyg i år, övriga faktorer är på samma nivå. Några andra säkerställda skillnader är att kvinnor upplever sig otryggare än män, åldersgruppen anser att bostadssituationen är sämre jämfört med övriga åldrar. Svarsfrekvens var i årets undersökning 40 procent, vilket är lågt. Resultat går att generalisera för befolkningen i stort samt finns nedbrutet på de sju kommundelarna. Dessa resultat får naturligt större felmarginaler men genom ett utökat urval i undersökningen jämfört med 2011 framgår i år vissa signifikanta skillnader mellan enskilda kommundelar och kommunen i stort. I jämförelse med de andra deltagande kommunerna står sig Huddinge väl, med betygsindex som ligger över genomsnittsresultatet för de 137 deltagande kommunerna på alla tre helhetsbetyg. Detta gäller även vid jämförelser med snitten för södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem och Tyresö). På tre faktorer har Huddinge fått det högsta betyget av Södertörnskommunerna, det är Utbildningsmöjligheter, Gymnasieskolan samt Stödet till utsatta personer. Att jämföra årets resultat med länet låter sig inte göras då endast 12 av länets 26 kommuner deltog. Utifrån att resultaten har präglats av mycket små förändringar över tid kan en jämförelse göras mot tidigare års resultat för kommuner som inte deltog Att mätningarna inte fullt ut är genomförda i samma period gör givetvis att det blir vissa frågetecken, framförallt på faktornivå där mediabilden påverkar resultateten olika mellan åren. Enskilda frågor har även ändrats eller omformulerats vilket gör att denna typ av resultat endast ska ses som en fingervisning kring hur Huddinge står sig i länet. Vid en jämförelse av senaste mätresultat för kommuner i länet framgår att 24 av 26 kommuner har resultat, det äldsta från Resultaten visar att Huddinges ligger över snittet vad det gäller NMI och NII och strax under snittet för NRI. En ranking bland de 24 kommuner som har ett resultat ger att Huddinge ligger på plats 15 av 24 sett till NRI, 8 av 24 för NMI och 6 av 24 för NII. God tillgänglighet till kommunens medarbetare Utvecklingen inom Huddinge servicecenter går framåt. Uppdragets omfattning och den mångfald av frågor som kommer till servicecentret har gjort att det tagit tid att bygga upp kunskapsdatabaser och interna rutiner för att alla förfrågningar ska besvaras effektivt. Under sommaren och senare i höst utvecklas nya digitala verktyg för att öka effektiviteten ytterligare med målet att ge ännu bättre kundservice. Ett mätresultat avviker dock från den i övrigt positiva bilden, och det är svarstider gällande e-post där en försämring har konstaterats. Detta har redan börjat diskuteras på förvaltningens avdelningar. God information till invånarna Ambitionen är att bibehålla de goda betygen för kommunens tidning och annons samt att höja medelbetyget för och användandet av kommunens webbplats. En rad förbättringar har genomförts under delåret. Bland annat har en mobilversion av webben lanserats, direktlänkar mellan ärenden i kommunfullmäktige och webb-tv skapats som gör det enkelt att hitta enskilda ärenden och se den politiska debatten kring dessa. Det har även tagits fram nya funktioner inom lediga jobb på webben samt en ny kartfunktion på webben (Gismo). Väl fungerande e-tjänster som underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Dagens kommuninvånare ställer ökande krav på modern och tillgänglig offentlig service. Detta går hand i hand med statliga krav på öppenhet med vad vi åstadkommer och krav på god kvalitet och effektiv förvaltning. Det är därför viktigt att kommunen satsar på utveckling av e-tjänster och e-förvaltning. De satsningar som kommunstyrelsen driver redovisas under målet effektiva processer, sidan 25. Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Ökad medvetenhet om risken för korruption Aktuella och angelägna frågor för de flesta kommuner är att motverka korruption och arbeta för ökad transparens i den kommunala verksamheten. Huddinge har aktivt deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot korruption. En folder som informerar om de nya och reviderade styrdokumenten avseende bisysslor, gåvor, representation och mutor har tagits fram av kommunikationsavdelningen och publiceras på Intränätet. Vidare planeras en föreläsning på temat mutor och oegentligheter som föreslås äga rum under hösten Områden och rutiner för ökad intern kontroll har identifierats. 10 DELÅRSRAPPORT

16 Inflytande i vardagen I Huddinge formas service, verksamheter och miljö i en öppen dialog och samverkan med berörda parter. Ett medvetet arbete med att öka delaktigheten är viktigt, liksom att det är lätt för invånarna att komma i kontakt med kommunens medarbetare och politiker. Utveckling sker inom ramen för basåtagandet. Till exempel kan nämnas genomförandet av demokratidagar under hösten som i förlängningen förväntas påverka de tre måtten under detta mål. För att kunna utveckla kommunens service samlar Servicecenter in statistik under året. Av den sammanställningen går det att utläsa att förskoleavdelningen får mycket klagomål. Det gäller framförallt att det är många föräldrar som upplever det som svårt att förstå om de tackat ja till erbjudande om förskoleplats på ett riktigt sätt eller inte samt svårigheter med att registrera inkomst och schema. Dessutom lyfts att det är svårt att förstå fakturorna. Alla förvaltningar har fått klagomål på att det är svårt att komma i kontakt med handläggare eller ansvariga. Kommunen har även en tjänst på hemsidan Hjälp oss att bli bättre som tagit emot 178 klagomål hittills i år, flest klagomål här gäller grundskola och trafik och vägar. Kommunen har dessutom fått 77 förslag via Tyck till. God tillgänglighet till kommunens politiker Det är viktigt att invånarna känner att det går att få kontakt med kommunens politiker. Etappmål är därför att höja betyget med 0,1 steg. Valfrihet Valfrihet och kvalitet ska känneteckna kommunens verksamheter. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas möjligheter för fler att kunna påverka sin livssituation. Inga specifika utvecklingsåtaganden med bäring på målet valfrihet görs för 2013, men till exempel sker fortsatt utveckling av tjänsten Jämför service på huddinge.se inom ramen för basåtagandet. Jämför service har hittills i år haft unika besökare och sidvisningar. Tjänsten jämför förskola står för flest av alla besök och på andra plats kommer tjänsten jämför grundskola. Därefter äldreboenden och hemtjänst utförare. Övriga tjänster i Jämför service har haft få besök. 65 procent av alla besök är nya besökare och genomsnittlig längd på besöken är 4:15 minuter. 43 procent har hittat till sidan via en annan webbplats, i huvudsak huddinge.se, lika många har själva skrivit in adressen jamforservice.hudinge.se i webbläsaren. Resterande besökare kommer i huvudsak via en sökning på Google. 44 procent av besöken har endast skett på ingångssidan, utan att gå vidare. Enligt den enkätundersökning som gjordes om kommunens webbsida i våras var 57 procent av de som ville jämföra verksamheter nöjda med besöket. Det var endast hitta fritidsaktivitet som hade högre värde av de förvalda svarsalternativ som fanns. Likvärdig behandling Huddinge kommuns verksamheter bemöter och behandlar kommuninvånarna likvärdigt Utifrån FN-konventionen från 2009 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nationella funktionshinderpolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken måste arbetet med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning fortsätta. Syftet med den nationella strategin är att presentera inriktningen, sätta konkreta mål för samhällets insatser och följa upp resultaten. Inriktningen är att fortsätta att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället, förebygga och bekämpa diskriminering och att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Kommunstyrelsens förvaltning har därför tagit fram en plan för hur den nationella funktionshinderpolitiken ska implementeras i organisationen. Information om den nationella funktionshinderpolitiken ska gå ut till samtliga förvaltningar. Därefter ska en sammanställning göras för att se hur kommunen idag svarar upp till de nationella målen och vad som återstår att göra. Hållbar samhällsutveckling Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Ekosystem i balans (2.1) Etappmål 2013 Kommentar Växthusgasutsläppen per invånare ska år 2020 vara 2,0 ton/inv. och år ,0 ton/invånare Totalt växthusgasutsläpp i kommunen per invånare (ton CO2-ekvivalenter) 2011: 2,2 ton/inv. (2010: 2,4 ton/inv.) (2009: 2,5 ton/inv.) Indikator Basår: 1990 Basvärde: 4 ton/inv KOMMUNSTYRELSEN 11

17 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) (Statistik från SMED) Etappmål 2013 Kommentar Miljöanpassat byggande Exploateringsprojekt andel ramoch exploateringsavtal med krav på miljöcertifiering Nov 2012-juni 2013: 8 av 15 (Nov 2012-mars 2013: 4 av 7) Indikator Systematiskt internt miljöarbete Avdelningarnas/enheternas uppnådda miljömål för året jämfört med det totala antalet miljömål Nytt mått. Följs upp i slutet av året. Kommunstyrelsens förvaltnings utsläpp av CO 2 från transporter per årsarbetare 129 kg CO2 (2011: 100 kg CO2) 2014: 90 kg (Reduktion av utsläppen av koldioxid med 10 % till 2014) Hela kommunorganisationens utsläpp av CO 2 från arbets- och tjänsteresor ton CO2 (2010:3 459 ton CO2) 2014: ton Ingen CERO analys 2011 Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges bestånd 139 kwh/kvm (2011:148 kwh/kvm) 112 KWh/kvm exklusive verksamhetsel år : 70 KWh/kvm Minskad förbrukning av kopiatorpapper på KSF A4 ark (2011: A4-ark) (2010: A4-ark) (2009: A4-ark) (2008: A4-ark) Minska 10 % Demokrati (2.2) De förtroendevalda har goda arbetsförutsättningar Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna (Politikerenkäten, skala 1-5) 4,0 (2009:4,2) Kvinnor 4,1 (4,2) Män 3,9 (4,2) Bibehålla Nästa mätning 2016 Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i kommunen 2 15% (2011:20 %) Kvinnor 10 % (2011:17%) Män 20% (2011:23 %) Indikator Jämlikhet (2.3) Upplevd diskriminering i samhället Andelen personer som under de senaste 12 månaderna, känts utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning 1 7% (2009:7%) Kvinnor 7% (9%) Män 7% (4%) Stuvsta-Snättringe: 2 % (3%) 3 Flemingsberg: 11% (13 %) :6 % Ytterligare mått utvecklas under 2013 Ansvarsfullt bostadsbyggande (2.4) Hälsosam fysisk miljö med skönhets-, trevnads och rekreationsvärden Andel invånare som har max 300 meter gångavstånd till ett grönområde som är minst m2 98% (2010:99%) Indikator Andel invånare som har max 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha 88% (2010:96%) Indikator Invånarna har ett kommersiellt utbud inom rimligt avstånd Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minu- 36% (2010:36%) (2009:37%) 83% (2010:83%) (2009:86%) Indikator Indikator 12 DELÅRSRAPPORT

18 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) ter eller bättre i rusningstid Etappmål 2013 Kommentar 680 inflyttningsklara bostäder per Färdigställda bostäder i småhus år (medeltal över fem år med start respektive bostadshus ) Kunskap och livslångt lärande (2.5) Mars:prognos 160 enligt egen bedömning 256 enligt projektplan (460 enligt projektplan ) Stärka Flemingsberg som kunskapscentrum Detta mål är svårt att mäta kvantitativt men ingår i kommunstyrelsens uppdrag. Åtaganden görs för året. Beskrivs i den förklarande texten. Positivt näringslivsklimat för fler jobb (2.6) Strategiskt arbeta med företagsetableringar Antal nystartade företag Antal avslutade företag 621 (748, 707, 619) 346 (294, 438, 2 800) Källa: Bolagsverket (jmf 2011, 2010 och 2009) Indikator Antal UF-entreprenörer per 100 gymnasieelever 5,7 UF-entreprenörer/100 elever (2011/2012) Utveckla servicen till det lokala näringslivet Andel nöjda i företagarenkät. (SBAs serviceundersökning, Nöjdkund-index,0-100) 2013:65 (2012:68) 2013 genomförde 190 kommuner mätningen. Medelvärdet var 67. Huddinge rankades som nummer 22 i länet 73 Nästa mätning är 2015 Placering i Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige 2013:Ranking 100/290 av landets alla kommuner 2012:Ranking 110/290, nr 17 i länet. (2011:112:e plats, 2010: 70:e plats) 70:e plats Utvecklade regionala stadskärnor enligt utvecklingsprogrammen (2.6, 2.4) Kungens kurva Omsättning handel: Antal anställda inom handel Lokalyta handel 2008:5 769,7 miljoner kr personer kvm Indikator Ny mätning planeras 2015 Flemingsberg Antal tillkommande bostäder Mediebild: andel positiva eller neutrala artiklar. Antal nystartade kunskapsintensiva företag 2008:68 % (av 792 st) 18 (2012) Indikator Indikator Indikator Planeras ingen ny mätning Väl fungerande transportinfrastruktur (2.6, 2.4, 2.1) Mätning 2014 (befolkningsundersökning) God folkhälsa (2.7) Självskattad hälsa för vuxna 1 71% (2009: 65 %) Kvinnor 71 % (63 %) Män 71% (68 %) Trångsund: 78 % (71%) 3 Vårby 60% (56%) 4 Ranking i länet5: Flickor 11/ :72% KOMMUNSTYRELSEN 13

19 Pojkar 9/18 Internationellt arbete (2.8) Självskattad psykisk hälsa för elever 60 (2010:62) i årskurs nio (Stockholmsenkäten Flickor 53 (54) 2012, index 0-100) Pojkar 68 (68) Stuvsta-Snättringe 65 3 Vårby 53 4 Ranking i länet 5: Flickor 11/18 Pojkar 9/18 Andel elever i årskurs nio som inte dricker alkohol (Stockholmsenkäten 47% (2010:42%) 2012, index 0-100) Flickor 41% (40%) Pojkar 54% (45%) Trångsund 33% 3 Flemingsberg: 60% 4 Ranking i länet 5: Flickor 11/18 Pojkar 9/18 Detta mål är svårt att mäta kvantitativt men ingår i kommunstyrelsens uppdrag. 2014: :50% Åtaganden görs för året. Beskrivs i den förklarande texten. Bedömning Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten. Vidare är det önskvärt att takten i bostadsbyggandet ökar. Nämnas ska också resultaten av mätningar av näringslivsklimatet där en mätning visar på ökande nöjdhet samtidigt som den andra redovisar lägre resultat än tidigare. I övrigt löper dock arbetet enligt plan och sammantaget bör måluppfyllelsen för året bli god. Ekosystem i balans Växthusgasutsläppen per invånare ska år 2050 vara 1,0 ton/inv. Flertalet av de åtaganden som följer har bäring på att uppnå ambitionerna med detta delmål. Miljöanpassat byggande I alla nya ramavtal för exploatering på kommunens mark ställs krav på miljöcertifiering och vid exploatering på privat mark förs en diskussion med exploatörer för att uppnå ett miljöanpassat byggande. Kommunen kommer att bygga tre förskolor med så kallad passivhusteknik. Passivhustekniken innebär att med tjocka väggar, täta hus, bra isolering och bättre fönster, så ska väldigt lite värme behöva tillföras. Passivhustekniken bidrar därmed aktivt till att minska energianvändningen. De två första förskolorna är byggda och den tredje är beställd. Systematiskt internt miljöarbete Kommunens miljöledningssystem är integrerat med ordinarie ledningssystem. Det första steget i miljöledningsarbetet är att göra en miljökartläggning för att identifiera vilka miljöaspekter som är de största och därmed kunna sätta upp mål och åtgärder för arbetet. Kommunstyrelsen stöttar nämndernas arbete med att göra kartläggningar och ta fram mål och åtgärder. För kommunstyrelsens förvaltning har mål och åtgärder identifierats och genomförs enligt plan för att följas upp vid årsskiftet. Förvaltningens utsläpp av koldioxid har tyvärr utvecklats i negativ riktning mellan åren 2011 och Främst handlar det om ökade utsläpp från flygresor och från transporter med egen bil i tjänsten. Arbetet med att minska utsläppen från kommunens egna transporter pågår i två olika projekt som leds från kommunstyrelsens förvaltning. Det ena handlar om att effektivisera anställdas tjänste- och arbetspendlingsresor och det andra handlar om att effektivisera varutransporter. Båda beskrivs nedan. Samordna kommunens varudistribution I dagsläget transporteras och levereras kommunens beställda varor av respektive leverantör till respektive beställande enhet. Målet är att styra om relevanta leveranser till en gemensam knutpunkt där omlastning sker. Därifrån kör en transportleverantör ut dessa från alla varuleverantörer samtidigt med ett för transporten optimalt fordon som kör en optimal körväg. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen och trafiksäkerheten vid kommunens verksamheter förbättras avsevärt. Vidare ger samordnade leveranser våra verksamheter en god förutsättning att jobba strukturerat med beställning och mottagande av varor då antalet leveranser sjunker och leverans istället sker vid ett fåtal tillfällen och då vid givna tidpunkter. Huddinge deltar därför i ett södertörnsgemensamt projekt för att införa samordnad varudistribution och implementera detta i Huddinge kommun. Viktiga delar i projektet är att skapa förståelse och förutsättningar i organisationen, upphandla logistikpartner och förhandla med befintliga leverantörer. En central och en lokal projektplan har arbetats 14 DELÅRSRAPPORT

20 fram och såväl det södertörnsgemensamma som det lokala projektet löper enligt plan. Upphandling av transportleverantör beräknas kunna genomföras under året. Minska utsläppen från tjänste- och arbetsresor Under 2010 och 2011 gjordes en analys av kommunanställdas tjänste- och arbetsresor för att identifiera åtgärder för att minska utsläppen. Analysen genomfördes i samarbete med forskare på Kungliga Tekniska Högskolan; Climate and economic research on organisation (CERO). I samband med denna analys identifierades även åtgärder rörande kommunens resor och transporter som minskar växthusgasutsläppen. Några av dessa åtgärder anses som prioriterade och genomförs i form av ett projekt som pågår under 2013 och I åtgärdspaketet ingår bland annat att se över kommunens fordonspark för att förbättra denna. En fordonssamordnare har rekryterats och arbetet löper enligt plan. Inventering av hela fordonsparken pågår inför ett kommande förslag till förbättrade rutiner för finansiering och drift samt en plan för övergång till större andel miljöbilar. Vidare har social- och äldreomsorgsförvaltningen fått hjälp med projekteringen av två snabbladdstolpar för elbilar. En uppföljning av den inledande CERO-analysen gjordes under våren Denna visar att kommunen har sänkt sina totala utsläpp för tjänste- och arbetspendlingsresor med 4 procent jämfört med den första analysen. Kommunens utsläpp från flygresor har dock fördubblats mellan de båda analyserna vilket bland annat kan förklaras av deltagandet i internationella projekt. Effektivisera energianvändningen i verksamhetslokaler Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samverkan med Huge Fastigheter AB skapa incitament hos kommunens verksamheter för effektiv energianvändning samt att effektivisera och optimera energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen har tillsammans med Huge tagit fram statistik för energianvändningen för förskolorna som underlag för energieffektiviseringar. Detta material visar att det finns potential att genomföra effektiviseringar av energianvändningen. Kommunstyrelsen har utifrån dessa uppdrag åtagit sig att ta fram metoder för uppföljning av energieffektivisering samt återrapportering till berörda verksamheter. Diskussioner kring incitament för energieffektiviseringar förs i samband med den diskussion som kommunen och Huge Fastigheter AB för kring nya hyresvillkor. Huge har redovisat energianvändningen för 2012 avseende samtliga kommunala verksamhetslokaler. Vidare redovisar Huge vilka energisparåtgärder som har utförts och på vilka objekt. Listan över åtgärder samt energistatistik för 2012 har delgivits lokalansvariga på respektive förvaltning. Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Tydliggöra roller och ansvar för hantering av dag- och spillvatten Vissa av Huddinges sjöar har miljökvalitetsnormer som innebär att god ekologisk och god kemisk status ska uppnås senast 2015 eller Mätningar visar att risk finns att det inte klaras för flera sjöar. En viktig förutsättning för arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna i våra sjöar och vattendrag är att ansvar och rollfördelningen mellan olika parter när det gäller dag- och spillvatten är tydlig och känd. Kommunfullmäktige har därför gett kommunstyrelsen i uppdrag att se över detta. En ny dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige i mars där bland annat kommunens interna roller och ansvar för dagvatten klargörs. Förhandlingar pågår om ett nytt avtal med Stockholm Vatten AB (miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) där ansvar och rollfördelning behandlas. Avtalet bedöms bli klart under fjärde kvartalet. Utredning om roller och ansvar för andra aktörer genomförs under hösten. Demokrati De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Invånarna har rätt till tillgängliga och insatta politiker. Att människor deltar och har inflytande i samhällslivet är en viktig aspekt för hållbar utveckling. För att stärka och komplettera den representativa demokratin är utveckling av medborgardialog och olika former av delaktighet för invånare viktigt. Huddinge planerar att den okt genomföra demokratidagar för tredje året i rad i samverkan med föreningsliv, Södertörns högskola med flera. Under fem dagar äger mer än 55 evenemang rum och även i år deltar gymnasieskolorna. De förtroendevalda har goda arbetsförutsättningar Att skapa goda förutsättningar för de förtroendevaldas arbete är viktigt för att demokratin ska fungera. I senaste politikerenkäten gav politikerna sina arbetsförutsättningar betyget 4,0 (av 5). Inga specifika utvecklingsåtaganden har gjorts för året utifrån detta mål men mer om förbättrade förutsättningar i form av digitaliserad ärendeprocess kan man läsa på sidan 24. KOMMUNSTYRELSEN 15

Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013

Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA -09-30 KS-/850 1 (2) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari mars 2014

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari mars 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-28 KS-2014/475.181 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Lundström johan.lundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Huddinges brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsberättelse för Huddinges brottsförebyggande råd 2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 KS-2015/144.173 1 (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse för Huddinges brottsförebyggande råd 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 november 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/960.119 1 (4) HANDLÄGGARE Hägglund, Frida 08-535 302 05 Frida.Hagglund@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2015

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Södertörns utvecklingsprogram 2013

Södertörns utvecklingsprogram 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-03 KS-2013/448.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning

Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun. Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Verktyg för jämlikhetsanalyser och styrning Huddinge kommun Marcel Moritz Ledare Hållbarhetsteamet Kommunstyrelsens förvaltning Upplägg Om Huddinge Vad är jämlikhet och jämlik styrning i Huddinge På lång

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer