RESULTAT AV GRANSKNINGEN AV LANDSTINGETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTAT AV GRANSKNINGEN AV LANDSTINGETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2001"

Transkript

1 Revisionskontoret Revisionspromemoria Sid 1 (17) Revisionschef Lennart Ledin Tel Dnr Jll RESULTAT AV GRANSKNINGEN AV LANDSTINGETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR SAMMANFATTNING Revisorerna har uppdragit åt revisionskontoret att granska den av landstingsstyrelsen överlämnande årsredovisningen över landstingets verksamhet för år Resultatet av granskningen - iakttagelser samt bedömningar och förslag - dokumenteras i det följande. Resultatet är sammanfattningsvis: º Landstingsstyrelsens förvaltningsberättelse korresponderar nu på ett tillfredsställande sätt mot det innehåll som föreskrivs i den kommunala redovisningslagen och mot dispositionen och innehållet i landstingsplanen. º Förvaltningsberättelsen bör dock kompletteras med en långsiktig och mer konkret analys över utvecklingen av landstingets verksamhet och ekonomi. Vi delar styrelsens bedömning att det här behövs metodutveckling. Den av oss tidigare nämnda nollbasbudgeteringen eller en utveckling av de fördjupade verksamhetsanalyserna inom länssjukvården med spridning till övriga förvaltningar vore enligt vår mening en önskvärd sådan utveckling. Jämtlands läns landsting. Revisionskontoret. Post- och besöksadress: Storgatan 16, Östersund - Telefon: Telefax: Internet:

2 Jämtlands läns landsting Sid 2 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll º Redovisningen av investeringsverksamheten bör kompletteras med en redogörelse som särredovisar de större och väsentligaste investeringsobjekten samt med en sammanfattande analys av hur förvaltningarna nyttjat tilldelat avskrivningsutrymme. º Förvaltningsberättelsens redovisning av verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer har till omfattning och innehåll utvecklats positivt. Redovisningen kan dock ytterligare utvecklas mot den för nämndförvaltningens verksamheter. Vidare bör ett bättre underlag för konsolideringen och därmed den sammanställda redovisningen säkerställas genom ägardirektiv till berörda företag. º Förvaltningarnas verksamhetsberättelser bör ytterligare utvecklas från beskrivning av verksamheten mot mera analys av verksamhetens resultat. Vidare bör uppföljningen av verksamhetens kvalitet avsevärt förbättras. Mål och utfall måste i högre grad redovisas med nyckeltal och tidsserier för produktionen och produktiviteten. º Uppföljningen av andra krav (jämställdhetsplaner, miljöåtgärder) än den produktion som uppdragits till förvaltningarna föreslås ske vid andra tidpunkter och inte belasta vare sig delårsrapporterna eller verksamhetsberättelserna. º Den ekonomiska redovisningens kvalitet lämnar en hel del i övrigt att önska. Revisionskontoret föreslås få revisorernas uppdrag att ta upp iakttagelser och synpunkter från granskningen med ansvariga i landstingets kansli för att säkerställa att redovisningens kvalitet förbättras framdeles. º Det bör övervägas om inte organisationen av bokföringsarbetet i flera avseenden organisatoriskt skall koncentreras på samma sätt som löneadministrationen för att både vinna rationalitet och att säkerställa redovisningens kvalitet och stärka den interna kontrollen i övrigt.

3 Jämtlands läns landsting Sid 3 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll 2. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH DISPOSITION Granskningen har omfattat landstingsstyrelsens årsredovisning samt underlaget för detta i form av förvaltningarnas verksamhetsberättelser, bokslutsspecifikationer och underlaget för den sammanställda redovisningen i form av företagens redovisningar och konsolideringen av förvaltningens och företagens redovisningar. Granskningen har också omfattat den verksamhetsberättelse som patientnämnden och patientombuden lämnat till landstingsstyrelsen som underlag för årsredovisningen. Vi har också tagit del av den Analys av förvaltningarnas resultat för år 2001 som redovisas av landstingsstyrelsen i ett särskilt ärende samtidigt med årsredovisningen. 3. GRANSKNINGENS INRIKTNING Granskningen syftar till att kontrollera om årsredovisningen uppfyller kraven i kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, rekommendationer m m från Rådet för kommunal redovisning och annan dokumentation av god redovisningssed. 4. GRANSKNINGENS RESULTAT 4.1 Förvaltningsberättelsen Årsredovisningen skall vara utformad på ett sådant sätt att fullmäktige kan få en återkoppling/återredovisning mot den landstingsplan och budget som beslutades för det aktuella verksamhetsåret. Förvaltningsberättelsen skall därvid omfatta en redovisning av verksamhetens utfall, kvantitativt och kvalitativt, en översikt över utvecklingen av landstingets verksamhet och upplysningar om viktiga förhållanden, en redovisning av landstingets investeringsverksamhet samt hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för verksamheten. Vidare skall förvaltningsberättelsen även omfatta den verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

4 Jämtlands läns landsting Sid 4 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Årsredovisningen innehåller följande avsnitt som kan sägas motsvara kravet på innehåll i förvaltningsberättelsen enligt den kommunala redovisningslagen: º landstingsstyrelsens sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi, º redovisningen av händelser och utveckling inom viktiga områden, º redovisningen över uppfyllelse av förvaltningsgemensamma krav samt º redogörelsen för respektive förvaltnings verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat för året. Landstingsstyrelsens förvaltningsberättelse korresponderar nu på ett tillfredsställande sätt mot innehållet som föreskrivs i den kommunala redovisningslagen. Vidare korresponderar förvaltningsberättelsen också bra mot dispositionen och innehållet i landstingsplanen. Vi föreslår dock att årsredovisningens disposition görs om så att de här behandlade avsnitten hålls samman. Innehållet i ärendet Analys av förvaltningarnas resultat bör inarbetas i förvaltningsberättelsen och i förslaget till beslut om årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med en långsiktig och mer konkret analys över utvecklingen av landstingets verksamhet och ekonomi. Analysen bör omfatta bedömningar över landstingets förmåga att framdeles både klara en verksamhet som står i samklang med medborgarnas förväntningar på hälsooch sjukvård m m och en god ekonomisk hushållning inklusive balanskravet. Vi delar styrelsens bedömning att det här behövs metodutveckling. Den av oss tidigare nämnda nollbasbudgeteringen eller en utveckling av de fördjupade verksamhetsanalyserna inom länssjukvården med spridning till övriga förvaltningar vore enligt vår mening en önskvärd sådan utveckling. Vi delar också landstingsstyrelsens bedömning att förutsättningarna för att uppnå en god hushållning är att förvaltningarna klarar av att bedriva verksamheten inom ramen för det tilldelade landstingsbidraget. Utöver den nyss nämnda utvecklingen av analyserna finns det utrymme för att också ytterligare utveckla styrningen av förvaltningarnas verksamhet och ekonomi under året med underlag av delårsrapporterna. Det är enligt vår mening nödvändigt att vid dessa tillfällen korrigera verksamhetsmål och/eller ekonomi om under- och

5 Jämtlands läns landsting Sid 5 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll överskott inte skall bli så stora att de inte kan hanteras mellan budgetåren och att därmed också budgetdisciplinen skall kunna upprätthållas. 4.2 Finansiell redovisning En närmare redogörelse för resultatet av vår granskning av balansposter lämnas nedan i avsnittet Förvaltningarnas specifikation av balanskonton. Resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen är uppställda såsom den kommunala redovisningslagen respektive rekommendationerna från rådet för kommunal redovisning föreskriver. Redovisningen av investeringsverksamheten bör utvecklas så att den sammanställningen kompletteras med en redogörelse som särredovisar de större och väsentligaste investeringsobjekten med totalkalkyl, årets investeringsutgift med avstämning mot årsbudget och en prognos för färdigställandet för de investeringar som inte är slutförda under verksamhetsåret. Redogörelsen bör korrespondera mot landstingsplanens investeringsplan. Vidare bör det beloppsmässiga sambandet mellan investeringsredovisningen och finansieringsanalysens investeringsavsnitt tydliggöras. Investeringsredovisningen bör också kompletteras med en sammanfattande analys av hur förvaltningarna nyttjat tilldelat avskrivningsutrymme samt en avstämning av detta mot återanskaffningsbehov. Det är särskilt angeläget när besparingsbeting förekommer och när förvaltningarna har svårt att hålla budget. Om sammanställningen driftredovisning skall bibehållas bör den utvecklas så att sambanden med den förvaltningsvisa redovisningen framgår tydligare. Vi tar nedan upp behovet av att centralt stämma av att interna transaktioner balanserar för räkenskapsåret.

6 Jämtlands läns landsting Sid 6 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll 4.3 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningens resultat och balansräkning har konsoliderats enligt vedertagen konsolideringsmetod. Dock bör underlaget för konsolideringen utvecklas så att uppgifter också tas in från företagen. Det bör säkerställas genom ägardirektiv till företagen att uppgifterna kan lämnas i samband med bokslut. Förvaltningsberättelsens redovisning av verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer har till omfattning och innehåll utvecklats positivt. Redovisningen liksom landstingsplanen kan och bör dock ytterligare utvecklas mot att mera motsvara densamma för den verksamhet som är organiserad i nämndförvaltning. Såsom vi tidigare har föreslagit omfattar nu landstingsstyrelsens beslut om årsredovisningen ett förslag till fullmäktige om bemyndigande till ombuden på företagens årsstämmor i frågan om ansvarfrihet skall beviljas företagens verkställande ledningar eller ej. Vi föreslår att den sammanställda redovisningen också framdeles kompletteras med en redogörelse för på vilket sätt landstingsstyrelsen under året har genomfört den kommunallagsföreskrivna tillsynen över företagen. 4.4 Förvaltningarnas verksamhetsberättelser Granskningen av förvaltningarnas och patientnämndens verksamhetsberättelser syftar till att kartlägga om dessa lämnar ett tillfredsställande underlag för landstingsstyrelsens återrapportering till fullmäktige om de i landstingsplanen och av fullmäktige i övrigt givna uppdragen för år 2001 har verkställts. Därutöver tas några andra aspekter upp på förvaltningarnas redovisning. Verksamhetsberättelsernas innehåll har således stämts av mot landstingsplanen , mot uppdrag till landstingsstyrelsen och dess förvaltning som fullmäktige givit vid andra tillfällen samt mot förvaltningsledningens anvisningar för verksamhetsberättelserna.

7 Jämtlands läns landsting Sid 7 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Allmänt Förvaltningarna har följt anvisningarna för hur verksamhetsberättelserna skall disponeras. Verksamhetsberättelserna beskriver emellertid verksamheten snarare än analyserar den. Vidare skyms redovisningen av verksamhetens utfall av den samtidiga uppföljningen av andra krav och förhållanden i verksamheten. Verksamhetens kvalitet och produktivitet återspeglas över lag inte med några objektiva mått. Verksamhetens utveckling över flera år redovisas oftast inte, det gäller varken kvantitet eller kvalitet. Krav på att upprätta handlingsplaner för arbetsmiljö, jämställdhet etc. återredovisas oftast inte med hur planerna verkställts. Det saknas i stor utsträckning uppgifter om hur avskrivningsutrymmet nyttjats för nya och/eller reinvesteringar. Förvaltningarnas budget går inte att direkt stämma av mot landstingsplanen. Vilka projekt som inte ingår i förvaltningarnas ordinarie uppdrag och som därmed skall återredovisas särskilt går inte att utläsa av nuvarande anvisningar. Redovisningen är därför inte enhetlig mellan förvaltningarna i detta avseende. Verksamhetsberättelserna bör ytterligare utvecklas från beskrivning av verksamheten mot mera analys av verksamhetens resultat. Verksamhetsberättelserna även som delårsrapporterna bör så långt möjligt begränsas till uppföljning av den produktion som uppdragits till landstingsstyrelsen och dess förvaltning. Andra krav på och förhållanden i verksamheten, be-

8 Jämtlands läns landsting Sid 8 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll träffande miljö, jämställdhetsplaner, IT-planer etc., kan, bör och tjänar på att förläggas till andra tidpunkter än uppföljningen av produktionen. Motivet är dels att uppföljningen av verksamhetens utfall bättre skall sättas i förgrunden och inte skymmas av andra redovisningar, dels att arbetsbelastningen på administrationen därmed kan fördelas över tiden på ett gynnsammare sätt. Med den modell för styrning av verksamheten som landstinget infört med produktionsmål och där produktionen förutsätts ske med en kvalitet som uppfyller god svensk standard måste uppföljningen av kvalitet och kvalitetssäkring prioriteras högre. Verksamhetens utveckling måste i mycket större utsträckning redovisas med utfallet över flera år för produktion, produktivitet, kvalitet och andra nyckeltal. Vi utgår från att kravet inte endast är att planer för arbetsmiljö, jämställdhet etc. skall upprättas utan de skall också verkställas. Verkställigheten bör således följas upp med krav på en återredovisning av både vad som har och vad som inte har gjorts (fast vid andra tillfällen). Förvaltningarnas budget bör redovisas med ursprunglig budget enligt landstingsplanen, en kolumn med tilläggsbudget (korrigeringar under året i form av tilläggsanslag, omdisponeringar) och en kolumn med summan av de nyss nämnda (gällande budget) så att budgeten lätt kan stämmas av mot fattade beslut. Förvaltningarna bör lämna underlag för de kompletteringar av investeringsredovisningen som vi har föreslagit, d v s hur avskrivningsutrymmet har nyttjats. Vidare bör det införas ett förvaltningsgemensamt krav på upprättande och redovisning av återanskaffningsplaner. Det behövs närmare klargöras vilka uppgifter som per definition är linjeuppgifter och vilka uppgifter som skall återredovisas mot landstingsstyrelsen och fullmäktige som särskilda projekt.

9 Jämtlands läns landsting Sid 9 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Länssjukvården Länssjukvården har inte uppfyllt kravet på att budgeten skall hållas och inte heller en stor del av såväl de förvaltningsgemensamma som de förvaltningsspecifika kraven i landstingsplanen. Redogörelser för varför kraven inte har uppfyllts saknas i stor utsträckning. Bedömning I verksamhetsberättelsen bör redovisas orsaken till att krav i landstingsplanen inte har uppfyllts Primärvården Verksamhetsberättelsen beskriver att tillgängligheten i primärvården är god medan uppgifterna om väntetider och produktion ger en motstridig bild. Mått, till exempel på väntetider, redovisas utan jämförelser eller annan värdering huruvida utfallet är att anse som bra, tillfredsställande eller dåligt. Bedömning Redovisningen av tillgänglighet och väntetider utgör ett exempel på uppgifter som bör analyseras och kommenteras. Mått på verksamhetens utfall bör självklart genom jämförelser eller på annat sätt värderas och kommenteras Tandvården Tandvården är en till stor del intäktsfinansierad verksamhet. Det saknas dock redovisning av intäkts- och prisutvecklingen samt hur konsekvenserna av de

10 Jämtlands läns landsting Sid 10 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll senaste årens kraftiga taxehöjningar har påverkat verksamheten. Inte heller redovisas om det förekommer köer till tandvården. Resultatmått såsom antal kvarvarande tänder relateras inte till mål eller till vad som är maximalt möjligt. Intäkts- och prisutvecklingen och dess konsekvenser bör åskådliggöras i verksamhetsberättelsen. Också eventuell förekomst av köer bör redovisas. Resultatmått måste såsom vi angett under allmänt relateras till något mål eller annan jämförelse som underlag för värdering av resultatet Länsutvecklingen Redovisningen av resultatet av förvaltningens olika verksamheter är ganska knapphändig. För länsteatern redovisas ett underskott mot budget på 186 tkr som sägs härröra från framförandet av en pjäs under Riksteaterns teaterdagar i Stockholm. Redovisningen av resultatet av förvaltningens verksamheter bör kunna utvecklas. Det torde vara oundvikligt att en tillfredsställande redovisning blir mer omfattande än hittills eftersom förvaltningen rymmer flera mycket olikartade verksamheter/enheter. Det kan också ifrågasättas om inte dessa borde styras från uppdragsgivarens sida (fullmäktige) med tydliga mål och anslagsvillkor/budget för var och en av de olika verksamheterna/enheterna (folkhögskolor, naturbruksgymnasium, kulturenhet, länsmuseum etc.). Vi finner det märkligt att länsteatern, vars målgrupp vi har uppfattat är länets invånare, satsar på föreställningar utanför länet som dessutom inte ryms inom budget Landstingets kansli

11 Jämtlands läns landsting Sid 11 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll I kansliets budget ingår särskilda verksamheter vars kostnader och intäkter kansliet bara administrerar och inte kan påverka. Kostnader för sjukreseadministrationen redovisas under landstingets kansli medan verksamheten organisatoriskt tillhör Emefte. Kansliet förordar en ny finansieringsmetod för investeringar i IT-infrastruktur. Metoden som förordas är en avgiftsdebitering av förvaltningarna alternativt ianspråktagande av förvaltningarnas avskrivningsutrymme. Det sist nämnda tillämpas för närvarande för finansieringen av projektet VISHET. Projektet Kompetenscentrum uppges såsom internt bemanningsföretag ha haft en låg efterfrågan. Inom projektet redovisas dock ett högt övertidsuttag utan att skälen till detta anges. Kostnader och intäkter för de s.k. särskilda verksamheterna bör skiljas ut så att kansliets verksamhet och ekonomi tydliggörs på ett bättre sätt. Viss verksamhet, som till exempel sjukreseadministrationen, bör föras till andra förvaltningar där de naturligen hör hemma medan andra kan redovisas i finansförvaltningen eller såsom tidigare under ett särskilt anslag. Den förordade finansieringsmodellen för IT-investeringar bör inte genomföras då den enligt vår mening medför att kostnadskontrollen riskerar att bli väsentligt sämre då kostnadsansvaret på så sätt inte knyts till dem som genomför investeringarna. Finansiering av investeringar eller projekt genom löpande ianspråktagande av avskrivningsutrymme medför samma risk och strider dessutom mot god redovisningssed. Vidare ökar risken för att driftkostnader felaktigt klassificeras och bokförs som investering. Förutom att driftkostnader på så sätt skjuts upp kan det medföra att angelägna investeringar inte ryms inom budgeten. Orsaken till det höga övertidsuttaget inom kompetenscentrum bör närmare undersökas och förklaras.

12 Jämtlands läns landsting Sid 12 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Emefte Resultatet för den verksamhet som bedrivs som s.k. resultatenheter redovisas inte per enhet i årsredovisningen (fastighet, städ, media o s v). Vi anser att varje resultatenhets mål, resultat och ekonomi framdeles bör särredovisas i både landstingsplanen, verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Det motiveras av verksamheternas olika art och det särskilda anslagsvillkor (helt intäktsfinansierad) under vilket respektive verksamhet bedrivs Landstingshälsan Verksamhetens fördelning på förebyggande och reparativa åtgärder åskådliggörs inte med konkreta mått. Inte heller kostnader och intäkter relateras till dessa båda delar av verksamheten. Verksamhetens utfall och ekonomi bör redovisas med fördelning på förebyggande respektive reparativa insatser Patientnämnden/patientombuden I nämndens verksamhetsberättelse saknas statistik över anmälningsärenden, kontaktorsaker och utvecklingstendenser.

13 Jämtlands läns landsting Sid 13 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll De uppgifter som redovisas i den tryckta årsberättelsen från nämnden bör i sammanfattad form även redovisas i nämndens verksamhetsberättelse. 4.5 Förvaltningarnas specifikation av balansposter m m Granskningen av förvaltningarnas specifikationer av balanskonton syftar till att kartlägga om räkenskaperna avslutats på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och landstingsstyrelsens anvisningar samt att den ekonomiska redovisning som landstingsstyrelsen förelägger fullmäktige är rättvisande. Vidare bidrar granskningen med underlag för revisorernas bedömning om landstingsstyrelsen och förvaltningen har en tillfredsställande redovisnings- och förmögenhetskontroll. Granskningen utförs genom en manuell genomgång av samtliga de specifikationer som förvaltningarna har upprättat till sina balanskonton. Svar på de frågor som granskningen föranleder inhämtas under hand från förvaltningarnas ekonomiadministration med flera samt genom uttag av kompletterande utdata ur ekonomisystemet Allmänt, redovisningens kvalité Förvaltningarna har i huvudsak följt anvisningarna för bokslutet. Dock saknas specifikationer till en del balanskonton och i flera fall saknas korrekta underlag till specifikationerna. I granskningen har även i år uppmärksammats skillnader mellan saldon i reskontrorna, anläggningsregister och redovisningen. Det saknas underskrifter på bokslutslistor. Vidare förekommer felaktig klassificering av poster, sammanblandning av externa och interna poster, oklarheter beträffande vem som skall vidta rättelseoch avstämningsåtgärder samt poster som borde ha varit åtgärdade under året och innan böckerna stängs.

14 Jämtlands läns landsting Sid 14 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Anvisningarna för förvaltningarnas bokslut och specifikation av balanskonton behöver i vissa avseenden ytterligare ses över för att tydliggöra vilka konton som skall specificeras, i vissa fall vem som ansvarar för att kontot specificeras och vilket material som skall användas som underlag för och/eller bifogas specifikationerna. De felaktigheter som har uppdagats vid granskningen av bokslutet synes kunna förklaras av brister i den löpande redovisningen, ekonomiadministrationens organisation och utbildning. Revisionskontoret föreslås få revisorernas uppdrag att ta upp iakttagelserna och synpunkterna från granskningen i överläggningar med ansvariga i landstingets kansli för att säkerställa att redovisningens kvalitet förbättras framdeles genom åtgärder av de nyss nämnda bristerna Ekonomiadministrationens organisation Vid förfrågningar om underlaget till saldon i redovisningen uppenbaras oklarheter om vem som ansvarar för bokföringsåtgärderna. Ibland hänvisas till andra organisationsenheter trots att saldot/posterna finns i den tillfrågade förvaltningens redovisning. Ibland hänvisas till automatfunktioner i ekonomisystemet. Ibland hänvisas till tidsbrist. Ibland blir våra frågor obesvarade på grund av att det saknas kunskap om ekonomisystemets funktion eller till och med elementär bokföringskunskap. Det bör klargöras vart ansvaret för redovisningen ligger och därmed för avstämning, rättelser m m till exempel för transaktioner som vidtas i en förvaltnings redovisning av landstingets kansli, för konton som automatkonteras etc. Centrala avstämningar av landstingstotaler bör göras i större utsträckning och utföras av landstingets kansli. Exempel på det sist nämnda är nollställning av avräkningskonton och interna poster. Det behövs uppenbart mera utbildning både i allmän redovisningsteori och om funktionen hos ekonomisystemet.

15 Jämtlands läns landsting Sid 15 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Det bör övervägas om inte organisationen av bokföringsarbetet så långt möjligt organisatoriskt skall koncentreras på samma sätt som löneadministrationen, både för att vinna rationalitet och för att säkerställa redovisningens kvalitet och stärka den interna kontrollen i övrigt Externa respektive interna redovisningsposter De interna posterna i redovisningen balanserar uppenbart inte. Av noterna till resultaträkningen framgår att interna intäkter och kostnader inte balanserar (skillnad 2 mkr). På balanskonton förekommer inom flertalet förvaltningar en blandning av externa och interna poster i debet respektive kredit på ett och samma konto som gör det svårt för att inte säga omöjligt att avgöra om balansposten i externredovisningen är korrekt. Förvaltningarna har också specificerat balanskontona olika med avseende på förekomsten av externa och interna poster. Det tycks här också finnas fel i klassificeringen som hänger kvar sedan överföringen av balansposter mellan det tidigare och det nuvarande ekonomisystemet. Interna balansposter i bokslutet bör så långt möjligt undvikas. De poster som ändå förekommer bör specificeras skilt från de externa balansposterna ( ett internt och ett extern bokslut ). Underlaget för specificeringen bör liksom nu utgöras av en intern råbalans respektive en extern råbalans. Interna poster för landstinget i sin helhet bör stämmas av centralt och avstämningen måste dokumenteras. I den utbildning vi har föreslagit bör hanteringen av debet och kredit i samband med rättelser, liksom rättelser från extern till intern post och vice versa, uppmärksammas.

16 Jämtlands läns landsting Sid 16 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Fordringar och skulder Det förekommer fortfarande kundfordringar som är äldre än ett år. Det går dock inte att identifiera vilka av de enskilda äldre fordringsposterna som har varit föremål för nedskrivning vid de förvaltningar som inte specificerat detta. Det beror på att fordringarna finns kvar i kundreskontran och inte har omförts till ett särskilt konto eller att nedskrivningarna på värderegleringskontot specificerats. När det gäller balanserade projektmedel så saknas ofta underlag som visar om skulden är en extern skuld eller egna medel. Äldre kundfordringar och osäkra kundfordringar bör särredovisas i bokslutet. De fordringar som nedskrivits bör dessutom särredovisas så att de kan avstämmas mot värderegleringskontot. Av redovisningen skall framgå hur fordringarna har värderats. Vi föreslår att redovisningen av projektmedel ses över. Vidare bör redovisningen av projektmedel ges särskilt utrymme i den föreslagna utbildningen Outredda differenser Outredda differenser, d v s de poster på enskilda konton som man inte har kunnat identifiera och specificera, förekommer inom flertalet förvaltningar. Outredda differenser har förekommit under de senaste åren. Sådana kan enligt vår mening endast accepteras undantagsvis och inte i den omfattning som nu förekommer. Förklaringen kan enligt vår mening tillskrivas både osäkerhet och brister i ekonomirutinernas funktion och i organisationen av ekonomiadministrationen.

17 Jämtlands läns landsting Sid 17 (17) Revisionskontoret Till dnr Jll Som vi framfört tidigare bör avstämningsrutiner och organisation ses över ytterligare - förslagsvis inom det fortsatta projektet Eivor. Därvid bör anvisningar och rutinbeskrivningar samt arbetsfördelningen mellan förvaltningarna och den centrala ekonomiadministrationen ägnas särskild uppmärksamhet.

Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2008

Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2008 1 (1) Landstingets revisorer 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Resultat av granskningen av landstingets årsredovisning för år 2008 Vi har uppdragit

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsberättelse för år1999

Revisionsberättelse för år1999 REVISORERNA Datum Sid. Tfn 063-14 75 26 Fax 063-14 75 15 2000-04-10 Till dnr: 253/00 1 (4) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för år1999 Vi har granskat landstingsstyrelsens och förtroendenämndens

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisionsberättelse. Inledning. Landstingsstyrelsen. Landstingsfullmäktige Landstinget i Värmland

Revisionsberättelse. Inledning. Landstingsstyrelsen. Landstingsfullmäktige Landstinget i Värmland Datum Vår beteckning REVISORERNA 2001-05-23 Rev 21-01 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Landstingsfullmäktige Landstinget i Värmland Revisionsberättelse Inledning Landstingets revisorer

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Revisionsrapport Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Datum Dnr 2007-09-14 32-2007-0666 Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Riksrevisionen har översiktligt granskat Skogsstyrelsens (SKS:s) delårsrapport, daterad

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Hylte kommun. Rapport över granskning av årsredovisning 2000

Hylte kommun. Rapport över granskning av årsredovisning 2000 Hylte kommun Rapport över granskning av årsredovisning 2000 2001-04-03 Rolf Bergman Margareta Bertin Innehåll 1 SYFTE... 2 2 OMFATTNING... 2 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 2 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer