ADRA MATCH ACCOUNTS SNABBREFERENS GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADRA MATCH ACCOUNTS SNABBREFERENS GUIDE"

Transkript

1 ADRA MATCH ACCOUNTS SNABBREFERENS GUIDE

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA DEN HÄR GUIDEN...4 FÖRBEREDELSER...5 SKAPA DIN FÖRSTA KONTOGRUPP...6 VÄLKOMMEN...7 REDIGERA KONTON OCH KONTOGRUPPER...8 IMPORTERA FILER... FILER OCH MAPPAR... REGLER FÖR AUTOMATISK AVSTÄMNING... NYCKELFUNKTIONER DAGLIGA UPPGIFTER...6 IMPORT...7 AUTOMATISK (AVSTÄMNING)...9 MANUELL (AVSTÄMNING)...0 RAPPORTER...4 ÅNGRA IMPORT...5 MANUELL REGISTRERING...7 MALLREGLER...8

3 UPPHOVSRÄTT Copyright 0 Adra Match. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. Programvaran som beskrivs i detta dokument tillhandhålls inom ramarna för ett licensavtal. Programvaran får enbart användas eller kopieras i enlighet med villkoren i dessa avtal. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett hämtningssystem eller överföras i någon form eller på något elektroniskt eller mekaniskt sätt, inklusive fotokopiering och inspelning i andra syften än köparens personliga användning utan skriftligt tillstånd från Adra Match. Adra Match AS Besöksadress: Schweigaards gate 8 09 Oslo Norge Postadress: Postboks 966 Grønland 04 Oslo Norge

4 ANVÄNDA DEN HÄR GUIDEN VEM ÄR DEN HÄR GUIDEN TILL FÖR? Denna snabbreferensguide är till för alla som använder Adra Match Accounts och ger en snabb översikt över de vanliga funktionerna i Adra Match Accounts. I den här guiden beskrivs de vanligaste funktionerna i Adra Match Accounts. Den är i första hand avsedd för vanliga och avancerade användare. Dokumentet täcker inte underhåll av användare och klienter eller rapportgenerering. Detaljerad information finns i användarguiden för Adra Match Accounts. FÖLJANDE BESKRIVS I DEN HÄR GUIDEN Den här guiden hjälper dig att: > > Förstå de vanliga funktionerna i Adra Match Accounts > > Använda Adra Match Accounts 4

5 FÖRBEREDELSER SKAPA KONTOUTDRAG FRÅN ERP Exportera ett kontoutdrag till en textfil från ditt redovisningssystem (kallas "ERP" här) med de konton du vill stämma av. Det görs vanligen via en rapport- eller exportfunktion i ERP-systemet. > > Skapa en mapp på en nätverksenhet där du kan lagra filer. T.ex. G: \AdraMatchAccounts\Import\Redovisning > > Skapa ytterligare en mapp som säkerhetskopia för Adra Match Accounts dit importerade filer flyttas. T.ex. G: \AdraMatchAc counts\import\redovisning\ Arkiv En Excel-fil kan användas om den sparas som en tabbavgränsad textfil eller kommaavgränsad textfil (CSV). Du kan även använda importguiden när du vill importera filer från Excel. EXPORTERA/HÄMTA FRÅN BANKKONTOUTDRAGET Kontakta banken om du vill ha fler instruktioner om hur du gör detta. Många banker erbjuder den här tjänsten via sin internetbank. Filerna måste ha kommaseparerat format (CSV), textformat (TXT) eller ett annat bankspecifikt format. > > Skapa en mapp på en nätverksenhet där du kan lagra filer. T.ex. G: \AdraMatchAccounts\Import\Banknamn > > Skapa ytterligare en mapp som säkerhetskopia för Adra Match Accounts dit importerade filer flyttas. T.ex. G: \AdraMatchAc counts\import\banknamn\ Fil 5

6 LOGGA IN LOGGA IN MED ENKEL INLOGGNING Använd Windows-autentisering för enkel inloggning. Du loggas in automatiskt när du startar Adra Match Accounts. LOGGA IN UTAN ENKEL INLOGGNING Logga in med det användarnamn och lösenord som du har fått. Om det är första gången du loggar in bör du ändra lösenordet. 6

7 VÄLKOMSTSKÄRM När du har loggat in visas status för dina konton samt användarinformation. Startskärm Importera filer Automatisk avstämning Manuella Skapa rapporter avstämningar och korrigeringar Kontogruppdetaljer för vald klient Välj klient Användardetaljer Visa Konfigurera system, användarguide säkerhetskopia, återställning och hantera licenser Expandera vy Licensverifiering 7

8 REDIGERA KONTON OCH KONTOGRUPPER Använd den här funktionen när du vill lägga till konton, skapa och redigera kontogrupper, lägga till ingående saldon och öppna transaktioner eller ta bort alla transaktioner eller enbart avstämda transaktioner fram till ett visst postdatum. > > Välj Maintenance Edit Accounts/Account Groups (Underhåll Redigera konton/kontogrupper). LÄGGA TILL KONTON. Klicka på fliken Account Settings (Kontoinställningar).. Klicka på New (Nytt) när du vill lägga till ett nytt konto.. Markera kryssrutan Interim (Löpande) när du vill aktivera avstämning mellan debet och kredit för kontot. 4. Markera kryssrutan Unique (Unik) om kontonumret är unikt för hela uppdraget. 5. Klicka på Save (Spara)

9 Skapa en kontogrupp. Klicka på New (Nytt) när du vill skapa en ny kontogrupp.. I fältet Account Group (Kontogrupp) skriver du namnet på den nya kontogruppen.. I fältet Description (Beskrivning) anger du en beskrivning av kontogruppen. 4. Markera kryssrutan This is a foreign currency account (Detta är ett konto med utländsk valuta) om kontot 5 4 har utländsk valuta. 5. I listrutan Select currency (Välj valuta) väljer du valutatyp för kontot. 6. Klicka på Save (Spara). En ny konto grupp skapas. 6 9

10 Ange ingående saldo Använd den här funktionen för att lägga till ett kontosaldo. Saldona för gruppkontot måste vara noll och det får inte finnas några öppna transaktioner. Set Starting Balance (Ange ingående saldo) aktiveras när du skapar en ny kontogrupp och tilldelar den konton. Klicka på knappen Set Starting Balance (Ange ingående saldo) när du vill visa fönstret The New starting balance / (Nytt ingående saldo /).. Under Ledger (Huvudbok) anger du ingående saldo för den månad eller period du vill börja avstämningen med.. Under Bank anger du ingående saldo för den månad eller period du vill börja avstämningen med.. Klicka på Finish (Slutför) om Ledger balance (Huvudbokssaldo) och Bank balance (Banksaldo) tillsammans blir noll eller klicka på Next (Nästa) om du vill registrera de öppna transaktioner som utgör differensen. Knappen Finish (Slutför) visas enbart om saldona matchar, annars visas knappen Next (Nästa). Mer information finns i Ange ingående saldon i användarhandboken för Adra Match Accounts. 0

11 IMPORTERA FILER Används för att importera filer i XML-format, skapa eller ändra importer och välja befintliga importer. > > Välj Maintenance Imports (Underhåll Importer). IMPORTERAR MALLAR. Välj Imports (Importer).. Välj de importfiler du vill lägga till.. Klicka på Add (Lägg till). Mer information finns i Hantera importer i användarhandboken för Adra Match Accounts.

12 FILER OCH MAPPAR Används för att definiera sökvägen för filkataloger och säkerhetskopior i valda importer. > > Välj Maintenance Files and folders (Underhåll Filer och mappar).. Markera kryssrutan Engagement Mode (Aktiveringsläge) enbart om du vill definiera sökvägen för import av data till alla klienter.. I listrutan Select import (Välj import) väljer du den import som du vill ange en mappsökväg för.. I fältet Folder (Mapp) klickar du för att hitta mappsökvägen för importen. 4. I fältet Backup (Säkerhetskopia) klick 5 4 ar du för att hitta mappsökvägen för katalogen för säkerhetskopian I fältet Filter (Filtrera) anger du filterkriterier. T.ex. visa enbart textfiler (*.txt). 6. Klicka på Save (Spara). Mer information finns i Definiera mapplatser i användarhandboken för Adra Match Accounts.

13 REGLER FÖR AUTOMATISK AVSTÄMNING HANTERA AUTOMATISKA AVSTÄMNINGAR Använd den här funktionen för att lägga till, ändra, prioritera eller ta bort avstämningsregler för kontogrupper. Prioritera regler genom att välja prioritetsnivå i listrutan. De här reglerna kan kopieras eller delas med andra kontogrupper. > > Välj Maintenance Automatic reconciliation rules (Underhåll Regler för automatisk avstämning). Inställningar för automatiska avstämningar dialogruta

14 REGLER FÖR KOPIERING OCH DELNING I listrutan Account Group (Kontogrupp) väljer du den kontogrupp som du tilldelar fördefinierade regler.. Klicka på Add Predefined (Lägg till fördefinierade).. I listrutan Rule group (Regelgrupp) väljer du den regelgrupp du vill tilldela till den valda kontogruppen. De fördefini 4 erade reglerna för den valda gruppen visas.. Markera kryssrutan Select All (Markera 5 alla) om du vill lägga till alla regler i regelgruppen eller välj den regel du vill tilldela kontogruppen. 4. Klicka på Copy selected rules (Kopiera valda regler) om du vill att detta ska vara en fristående regel eller klicka på Share selected rules (Dela markerade regler) om du vill att ändringar av den överord Inställningar för automatiska avstämningar dialogruta nade regeln ska tillämpas på den här regeln. 5. Klicka på OK. 4

15 SKAPA EN AVSTÄMNINGSREGEL I följande exempel visas en avstämningsregel som matchar en redovisningstransaktion mot flera banktransaktioner.. I fältet Name (Namn) anger du ett namn på avstämningsregeln.. I fältet Date range (Datumintervall) anger du 5, vilket betyder att bankdatumet får avvika maximalt +5 dagar förutom bokföringstransaktionen.. Markera kryssrutan Many items from Bank (Många poster från bank) om du vill stämma av mot flera banktransaktioner. 4. Klicka på Save (Spara). Mer information om hur du skapar avstämningsregler finns i Ställa in automatiska avstämningar i användarhandboken för Adra Match Accounts. 4 Inställningar för automatiska avstämningar dialogruta 5

16 NYCKELFUNKTIONER DAGLIGA UPPGIFTER I Adra Match Accounts finns fyra huvudfunktioner, Import, Automatisk (automatisk avstämning), Undantag (manuell avstämning) och Rapporter som är enkelt tillgängliga via ett fliksystem. Här utför du vanligen dina dagliga uppgifter. PROCEDURER (DAG, VECKA OCH/ELLER MÅNAD) > > Hämta textfilen (kontoutdrag) från ERP > > Hämta textfilen (kontoutdrag) från banken > > Logga in på Adra Match Account > > Importera filer från affärsbanken > > Kontrollera att de importerade kontona har samma saldon som du redovisar och sätter in på banken under den importerade perioden > > Kör de automatiska matchningsreglerna > > Hantera avvikelser under manuell justering > > Skapa rapporter för de matchade kontona 6

17 IMPORT. Klicka på fliken Import.. Välj ett av de fördefinierade importformaten.. Lägg till filer som du vill importera. Filer som har lagts till listas i rutan Select files to import (Välj filer att importera). Du kan välja flera filer. 4. Klicka på Import när du vill starta importen. Importguiden används för tillfälliga importer samt för att skapa nya importmallar. Mer information finns i Importera en fil i användarhandboken för Adra Match. 4 Fliken Import 7

18 VISA TRANSAKTIONSDE- TALJER Används för att visa detaljerna för transaktioner och saldon när kontoinformationen har importerats.. Skriv ut importresultaten vid behov.. Klicka på förstoringsglaset under kolum nen Details (Detaljer) om du vill visa detaljerna för ett importerat konto.. Klicka på Accept (Godkänn) för att god känna när du har kontrollerat saldot för de importerade kontona. Upprepa stegen för alla andra filer du vill importera. Adra Match dialogrutan New Balance (Nytt saldo) 8

19 AUTOMATISK (AVSTÄMNING) Används för att köra de fördefinierade avstämningsreglerna för de data du har importerat. Matchande resultat visas per regel och total kontogrupp.. Klicka på fliken Automatic (Automatisk).. Markera kryssrutan för kontogrupperna eller enskilda avstämningsregler.. Klicka på Reconcile (Stäm av). Fliken Automatic (Automatiskt) 9

20 MANUELL (AVSTÄMNING) Används för att hantera avvikelser/öppna transaktioner och avstämda transaktioner. Du kan sortera och filtrera öppna transaktioner och stämma av avvikelser. Med den kraftfulla sökfunktionen kan du söka i både öppna och avstämda poster. FLIKEN OPEN (ÖPPNA). Klicka på fliken Exceptions (Undantag).. Klicka på fliken Open (Öppna). Fliken Open (Öppna) visas som standard när du klickar på fliken Exceptions (Undantag).. Markera kryssrutorna för de poster som 4 ska stämmas av. När avvikelsen mellan de valda posterna är noll eller inom toleransen. 4. Klicka på Reconcile (Stäm av). Fliken Exceptions Open (Undantag Öppen) 0

21 FLIKEN RECONCILED (AVSTÄMD) Används för att visa avstämda transaktioner. Detaljer om vem, när och hur transaktioner har stämts av visas här.. Klicka på fliken Exceptions (Undantag).. Klicka på fliken Reconciled (Avstämd).. Markera en transaktion och klicka på Undo (Ångra) vid behov för att ångra avstämning en för de valda posterna. Fliken Exceptions Reconciled (Undantag Avstämd)

22 FLIKEN SEARCH (SÖK) Du kan söka efter alla fält i avstämda eller öppna transaktioner.. Klicka på fliken Exceptions (Undantag).. Klicka på fliken Search (Sök).. I de tillgängliga fälten anger du uppgifter för att söka per Amount, Date, Text, Reference, Period eller Extra (Belopp, Datum, Text, Referens, Period eller Extra). 4. Välj Open (Öppen) eller Reconciled (Avstämd) i listrutan för att välja den trans aktionstyp du vill söka efter. 5. Klicka på Search (Sök) när du vill söka efter de definierade kriterierna. 5 4 Transaktionerna visas baserat på de angivna sökkriterierna. Fliken Exceptions Search (Undantag Sök)

23 Ångra en avstämning. Klicka på fliken Exceptions (Undantag).. Välj Reconciled (Avstämda) i listrutan.. Markera kryssrutan för den öppna transaktionen. 4. Klicka på förstoringsglaset bredvid en transaktion när du vill visa alla poster med samma post-id. 5. Klicka på Ångra. 4 5

24 RAPPORTER Använd det här alternativet när du vill skapa rapporter för visning och utskrift i en eller flera kontogrupper och klienter. Rapporten kan förhandsgranskas i fem olika format: PDF, Excel, RTF, TXT och Report Viewer. VISA RAPPORTER. Klicka på fliken Reports (Rapporter).. I listan Select Report (Välj rapport) väljer du 6 den typ av rapport du vill visa.. Välj den typ du vill skapa rapporten för. 4. I listan Select an account group (Välj en 7 kontogrupp) väljer du de kontogrupper du vill visa i rapporten. 5. I listrutan Select Report Format (Välj rap portformat) väljer du rapportformat för den rapport du vill visa I listrutan Sort on (Sortera efter) väljer du hur rapporten ska sorteras. 7. Markera kryssrutan (View historical data) Visa historiska data. 8. I listrutan väljer du det tidsformat du vill visa 9 Fliken Reports (Rapporter) 9. Klicka på Preview (Förhandsgranska). Rapporten skapas i önskat format enligt förhandsgranskningen till höger. i rapporten. 4

25 ÅNGRA IMPORT Använd den här funktionen när du vill visa detaljerna för importerade filer och ångra importen av importerade och avstämda filer. Du kan bara ångra filer för konton och klienter som du har åtkomst till. > > Välj Maintenance Undo import (Underhåll Ångra import). Ångra import 5

26 IMPORTERADE FILER Använd den här funktionen när du vill ångra avstämda och icke-avstämda filimporter. Icke-avstämda importer. Välj Unreconciled Imports (Icke-avstämda importer) när du vill ångra importen av icke-avstämda filer.. Klicka på Details (Detaljer) när du vill visa fildetaljer.. Klicka på Undo Import (Ångra import) när du vill ångra importen av filen/filerna. Avstämda importer I Reconciled Imports (Avstämda importer) visas filer som har importerats och är helt eller delvis avstämda. Välj en eller flera filer som du vill visa detaljer för eller Undo reconciliation (Ångra avstämning).. Välj Reconciled imports (Avstämda im porter) när du vill ångra importen av avstämda filer.. Klicka på Undo Reconciliation (Ångra avstämning) när du vill ångra avstäm ningen av filen/filerna. 6

27 MANUELL REGISTRERING Använd det här alternativet när du vill lägga till transaktioner för en kontogrupp manuellt. > > Välj Maintenance -> Manual Registration (Underhåll > Manuell registrering).. Välj kontogruppen.. Välj rätt konto. Registrera transaktionerna i det översta fältet.. Klicka på Insert (Infoga) när du vill lägga till transaktionen i öppna transaktioner. Rutan nedanför visar hur de registrerade transaktionerna påverkar saldot. Registrering 7

28 MALLREGLER Används för att skapa globala mallregler och tilldela dessa regler till specifika regelgrupper. > > Klicka på Maintenance > Edit auto. recon. template rules (Underhåll > Redigera mallregler för automatisk avstämning). NY REGELGRUPP. I fältet Rule group (Regelgrupp) klickar du på New (Ny).. I fältet Rule Group (Regelgrupp) skriver du namnet på regelgruppen.. Klicka på Save (Spara). Redigera mallregler för automatisk avstämning ny regelgrupp 8

29 TILLDELA EN REGELGRUPP MALLREGLER. I listrutan Rule Group (Regelgrupp) väljer du den regelgrupp som du tillde lar mallregler.. Klicka på Add (Lägg till).. Ange regelinställningarna för mallen. 4. Klicka på Save (Spara). 4 Redigera mallregler för automatisk avstämning 9

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(8) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.csv-fil som är skapad med Excel. Obs! Verktyget är

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(6) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.cvs-fil som är skapad med Excel. Obs! Fungerar inte

Läs mer

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se EndNote online T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se Idag går vi igenom: (Skapa konto i EndNote online) Hur EndNote online är uppbyggt Hämta in referenser

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Webmail instruktioner

Webmail instruktioner Sida 1 av 7 Webmail instruktioner Med hjälp av webmailtjänsten på ITN, så är det möjligt att läsa och skicka epost över hela världen. Det enda som krävs är en dator med internet anslutning och en webläsare

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT

Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT 007 Del 1 SKAPA PROJEKTPLAN. Skapa och arbeta med ett projekt... 1 3. Aktiviteter, Milstolpar och Faser... 1 . SKAPA OCH ARBETA MED ETT PROJEKT I det här avsnittet ska

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient.

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. I det fulla Microsoft Office paketet ingår Microsoft Outlook vilket har blivit en mycket väl använd e-postklient runt om i världen. Microsoft Outlook förutsätter

Läs mer

Guide till New RefWorks

Guide till New RefWorks Guide till New RefWorks Version 4 2017-05-12 Innehåll Lägga in referenser i New RefWorks... 1 Importera dina referenser från RefWorks Legacy... 1 Direktexportera referenser från databaser (bl.a. från bibliotekets

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster Användarguide till Corporate Netbank Cash management-tjänster Introduktion Den här guiden ger dig en överblick över de vanligaste Cash management-funktionerna i Corporate Netbank samt tips om hur applikationen

Läs mer

Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS

Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS Så här hanterar du dina betalningar online AMERICANEXPRESS.SE/AFFARSPARTNERS Hantera dina betalningar online: I den här guiden förklarar vi hur du som Affärspartner kan hantera dina betalningar online.

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Lathund import Ladoklista i Ping Pong

Lathund import Ladoklista i Ping Pong 8 januari 2009 1 / 9 Samtliga KIs studenter har ett konto i Ping Pong. Dessa skapas automatiskt och är knutna till studenternas KI-konto. Det som inte går automatiskt är kopplingen mellan en student och

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Quick Guide till Mahara och din Portfolio

Quick Guide till Mahara och din Portfolio Quick Guide till Mahara och din Portfolio 2012-05-20 A. Arstam Sida 1 Quick Guide till Mahara och din Portfolio Syftet med portfolion är att Du genom reflektion och självutvärdering ska få insikt i ditt

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide 1 MetaTrader 4/5 för Android Användarguide 2 Innehåll Hur man får appen MT4/5 för Android... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 3 a.

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla.

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla. Användarmanual BYTE MAILSYSTEM NTI kommer nu att integreras i den koncerngemensamma mailmiljön. Du kommer att behålla din epostadress. Dina existerande mail, kalenderinformation, kontakter och aktiviteter

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen Generellt Nedan beskrivs funktionen Notifieringsservice i Business Online. I funktionen prenumererar du på olika notifieringar. Dokumentet innehåller följande: Information om var jag hittar Notifieringsservice

Läs mer

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Inledning I november 2008 släpptes den första versionen - version 2008.2.5 - av Norstedts Bokslut som grundas på den nya teknik vi kommer att arbeta med framöver. Med

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer

Hantering av behörigheter. Instruktion för behörighetsadministratörer Hantering av behörigheter Instruktion för behörighetsadministratörer Innehåll. Översikt 2. Lägg till behörighet 3. Exempel steg -3 4. Visa och ändra behörighet 5. Bra att veta 6. Tillvalstjänster Välkommen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

Transaktionsöversikt. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Transaktionsöversikt. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Transaktionsöversikten visar ett kontos transaktioner med tillhörande detaljer, t ex meddelanden. Du når Transaktionsöversikten

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI.

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. 1 Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. Kontaktinformation... 16 VII. Sök... 18 VIII. Avancerade

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Messit Webb användarhandledning

Messit Webb användarhandledning Messit Webb användarhandledning Logga in Börja med att logga in i Generic Mobiles gränssnitt som heter Messit Webb, adress http://www.genericmobile.se/. Klicka på Kundlogin i menyn. Logga in genom att

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Anvisning för import från IFS till EP Version 2010-03-24

Anvisning för import från IFS till EP Version 2010-03-24 Denna anvisning visar hur du kan importera arbetsordrar från ditt underhållssystem (tex IFS eller SAP) till Easy Planning (EP) där du får en bättre grafisk översikt över planeringen både på grupp och resursnivå.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter 1.2 Utgåva 1 (16) för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter Hur du väljer i Lotus Notes vad du vill konvertera... 1 Från arkivfil... 1 Från Inkorgen... 1 Från mapp... 2 Alternativ

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer