Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB"

Transkript

1 Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

2 Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade) Kontor i Umeå och Malmö Vårt uppdrag är att förena samhällets utveckling med bevarandet av vackra landskap, värdefull natur och en god livsmiljö

3 Vi utvecklar och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering

4 Innehåll 1: Bakgrund till mitt och företagets intresse för ekologisk kompensation 2: Vad är ekologisk kompensation och varför behövs det? 3: Hur kan ekologisk kompensation tillämpas? 4: Utmaningar? 5: Vad är på gång?

5 Del 1. Bakgrund till mitt och företagets intresse för ekologisk kompensation 10 år som egen företagare och konsult med fokus på beslutsunderlag inför prövning (MKB) av verksamheter med stora arealbehov Samordningsansvar för kompensationsåtgärder i samband med Botniabanans påverkan vid Umeälvens delta Internationella förebilder Finns ett lagrum som inte tillämpas! Strävan att få vara med och göra gott Initiativ till två nationella konferenser under 2011

6 !"#$#%&'"("#)*!+',-&#+ STOCKHOLM OKTOBER 2011 enviroeconomics sweden

7 Del 2. Vad är Ekologisk kompensation och varför behövs det? En modell för att ersätta ekologiska resurser som förlorats eller kommer att förloras - ingen eller bara begränsad nettoförlust Värdering - människan sätter värdet (debet och kredit)! Ekologiska resurser - vid tolkning (biodiversitet, naturresurser, ekosystemfunktioner, naturupplevelser...)

8 Avgränsning Storskalig markanvändning som kräver dispens, tillstånd eller är föremål för detaljplan Det som inte berörs av Natura 2000, naturreservat eller annat naturskydd - enbart det s.k. vardagslandskapet Inte skogsbruk

9 TORVTÄKT!

10 VÄG ÖVER VÅTMARK!

11 GRUVA!

12 JÄRNVÄG!

13 VINDKRAFTPARK!

14 All exploatering medför en nettoförlust av ekologiska resurser Vi behöver de tjänster/resurser som naturen genererar: skog, mineral, torv, vindkraft, vattenkraft, arealer för väg, järnväg, kraftledningar mm I samhället så behövs även andra tjänster/resurser, t.ex: rent vatten, koldioxid som blir till syre, fiskrika vattendrag, intakta ekosystem som ger underlag för välbefinnande hos oss människor (bl.a. rekreation)

15 Svensk lagstiftning tillåter att vi sakta äter upp våra allmänna ekologiska resurser!

16 Definitionen igen... En modell för att ersätta ekologiska resurser som förlorats eller kommer att förloras - ingen eller bara begränsad nettoförlust

17 Samhällsplanering / exploatering (Väglagen, Järnvägslagen, PBL, MB) Tillföra kvalitet och funktion Exploatering som påverkar ekosystemfunktioner negativt Behov av kompenserad negativ påverkan på ekosystemfunktioner Anpassning och hänsyn för att motverka negativ påverkan på ekosystemfunktioner

18 Del 3. Hur kan ekologisk kompensation tillämpas? MB 7 kap (t.ex. Botniabanan) MB 16 kap 9 - det outnyttjade lagrummet (flera ex från 2011) Detaljplan (några kommunala ex)

19 Hur kan ekologisk kompensation tillämpas? MB 7 kap. är tydlig, t.ex. Natura 2000 MB 16 kap 9 - det outnyttjade lagrummet: Tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens får förenas med skyldighet att utföra eller bekosta 1. särskild undersökning av berört område, 2. särskilda åtgärder för att bevara berört område, och 3. särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen som verksamheten medför Flera kommuner kräver kompensation med stöd av exploateringsavtal, men det saknas möjlighet att kräva kompensation i PBL

20 Exempel på Lst 16:9-beslut om kompensation under 2011 Två st. kompensation biotopskydd, Västra Götaland Kompensation artskydd, Västra Götaland Kompensation friluftsliv, Norrbotten (Facebook) Kompensation boendemiljö, Västerbotten Kompensation naturmiljö, Västerbotten

21 Slutsatser om 16:9-tillämpning 16 kap 9 miljöbalken används för mer än ekologisk kompensation (boendemiljö, friluftsliv ) Först tillåtlighet och sedan kompensation Äpplen mot päron Svårt att fastställa hur kompensationen ska genomföras och dess omfattning (prövotidsfråga, ofta i kombination med utredning)

22 Botniabanan kompensationsåtgärder

23

24 Exempel från kommuner Helsinborgs balanseringsprincipen - KF-beslut, noga genomtänkt strategi, modell för värdering, pooling Verksamhetsområde 60 ha - våtmark/dagvattenanl, stenmur, allé, ädellövskog Punkthus på parkmark - upprustning av befintlig park Sigtunamodellen fånga tillfället - stort förändringstryck, ensam men strategiskt placerad ekolog/förhandlare/praktiker E.ONs avfallsförbränningsanläggning - våtmarkspark Rosersbergs logistikcentrum - skydd och tillgängliggörande av friluftsområde

25 Del 4. Utmaningar? Gör en seriös värdering för att kunna föreslå väl avvägda kompensationsåtgärder Akta er för skadeköp! Vissa värden är oersättliga

26 Grundläggande principer! Viktigt att värna miljöbalken som skyddslagstiftning! Miljöbalkens hänsynsregler och hushållningsbestämmelser är inte förhandlingsbara vid tillstånds- och dispensprövning Skaffa kunskap Anpassa lokalisering Undvik Välj bästa teknik och skyddsåtgärder Minimera Kompensera Bedöm kvarvarande skada Besluta om kompensationsåtgärder Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Bedöm tillåtlighet och fastställ tillräckliga villkor

27 Hur undvika glidning i tillståndsgivningen? Verksamhetsutövare och konsulter: Tydliga och ärliga underlag som ger stöd för en fristående bedömning i tillåtlighetsfrågan utifrån 2-4 kap miljöbalken Länsstyrelser: Säkerställa tillräcklig kvalitet på beslutsunderlag, även när det gäller behovet av kompensationsåtgärder Se och lyfta behov av kompensation tidigt i samrådsprocessen Prövningsmyndigheter: Tydlighet när det gäller domskälen och vad man vägt in vid bedömning i tillåtlighetsfrågan

28 Vissa värden är oersättliga

29 Del 5. Vad är på gång? EUs biodiversitets-strategi 2020 Regeringsuppdraget kring Grön infrastruktur Sveriges skyddade områden är små och ligger isolerade Dagens naturvård och sektorsansvar räcker inte för att långsiktigt säkerställa en fungerande grön infrastruktur Regeringsuppdrag om förstudie om uppbyggande av en grön infrastruktur Tolv förslag, däribland: Kompensationsstudie

30 Industrilandskap

31

32 Ekologisk kompensation kan bidra med ett litet strå för att uppnå miljömålen!

33

34 Tack för mig!

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 En studie av handläggares erfarenheter av och attityder till kompensation för intrång i allmänna intressen Tove Hägglund Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn MÅLSÄTTNING Klara riksdagens mål om biologisk mångfald i skogen till så låg samhällsekonomisk kostnad

Läs mer

Väsentligt samhällsintresse?

Väsentligt samhällsintresse? Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering Idag exploateras jordbruksmark utan de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Kommunalt markägande och exploatörers

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen. Ärendet har lämnats till miljönämnden och till samhällbyggnadsnämnden för yttrande. TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-31 KS-2014/955.809 1 (5) HANDLÄGGARE KatarinaPersson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Red. Benjamin Grahn Danielson Magnus Rönn Stig Swedberg Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Köpa boken?

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING Rättsutredning omfattande miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (2010:900) Diana Zetterberg Rogers samt Annika Andersson SAMMANFATTNING Rättsutredningen

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Rapport 2012:23 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Boverket januari 2013 Titel: Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplaner

Läs mer