Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning , rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05"

Transkript

1 Kungsbacka

2 Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset Kungsbacka Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Ebbe Spjuth Erland Kjellson Uppdragsnr Filnamn och sökväg Tryck Norconsult AB

3 3 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Planer på utbyggnad av Stadshuset Utredningens syften Nuvarande parkeringsförhållanden Utbud av parkering Utnyttjande av parkeringen, brister Behov av parkering Olika parkeringsbehov med anknytning till Stadshusutbyggnaden Analyser av och förslag till dimensionerande parkeringsbehov Totala P-behov som nytt P-hus skall tillgodose Nytt parkeringshus Utformning och ytdimensionering Gatuanslutningar Anläggningskostnader Bilagor Bilaga 1 Utlåtande om Bygglov Kulturhuset parkering. Gatukontoret

4 4 (15) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inom kommunens lokaler för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner om totalt m² arbetar idag ca 500 personer. De befintliga lokalerna är av mycket varierande standard och uppsplittrade på ett flertal lokaliseringar stadshuset och ytterligare åtta näraliggande fastigheter. En del av dessa lokaler uppfyller inte kraven på god arbetsmiljö. För att lösa akuta problem har ett stort antal flyttprojekt genomförts under de senaste åren. I och med den planerade stadsförnyelsen av Kungsbacka centrum bedöms cirka 100 av de befintliga arbetsplatserna behöva ersättas med nya arbetsplatser. Kommunen överväger därför att samla utvalda delar av alla förvaltningar till en ny byggnad i nära anslutning till Stadshuset, på kvarteret Samariten. Efter beslut i kommunstyrelsen har Service tagit fram en fördjupad förstudie för stadshustomten. Förstudien innehåller faktaunderlag och information till stöd för arbetet med planprogram för utbyggnad av kommunens administrativa lokaler inom kvarteret Samariten se kap 1.2 nedan. De befintliga lokaler på andra ytor än stadshustomten vilka kommunen lämnar kan antas få annan användning, t ex för kontor. En konsekvens av planeringen kommer då att bli att stadshusutbyggnaden totalt inom Kungsbacka centrum kommer att medföra en ökad byggnadsarea och därmed såväl ökad trafik som ett ökat parkeringsbehov. Kommunstyrelsens förvaltning har gett Norconsult AB i uppdrag att med förstudien från Service som grund utföra en trafik- och parkeringsutredning. Utredningen redovisas i två rapporter där föreliggande rapport behandlar parkeringsfrågorna. 1.2 Planer på utbyggnad av Stadshuset Stadshusets två befintliga huskroppar omfattar m² lokalyta och innehåller drygt 300 arbetsplatser. Byggnaderna är i huvudsak i fyra plan.

5 5 (15) Figur 1 Utbyggnad av stadshuset principbild En ny huskropp för 230 arbetsplatser inom kommunens förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner har bedömts erforderlig se figur arbetsplatser kan då omlokaliseras från andra lägen i centrala Kungsbacka, men övriga 80 arbetsplatser utgör en nettoökning av antalet kommunala arbetsplatser. Med en förutsatt lokalyta om 24 m² per arbetsplats kommer den nya huskroppen att få bruttoarean m². Utbyggnaden bedöms tillgodose ett minst 20-årigt lokalbehov för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner. Den nya byggnaden i stadshusparken planeras bli 4-5 våningar hög. Befintliga träbyggnader på stadshustomten, vilka inrymmer Bilskolans och Turistbyråns lokaler, är tänkta att utgå. Sammanfattningsvis planeras stadshusparken därmed innehålla ny byggnad om ca m², erforderliga parkeringsplatser som av utrymmesskäl måste tillgodoses i ett parkeringshus, samt yta för utbyggnadskapacitet även på längre sikt än 20 år.

6 6 (15) 1.3 Utredningens syften Stadshusutbyggnaden medför i sig ett ökat parkeringsbehov, men även en påverkan på förhållandena inom och kring stadshusparken som förändrar tillgången till parkeringsplatser. Ett första steg i parkeringsutredningen är därför att kartlägga nuvarande parkering utbud, utnyttjande och brister. I följande steg identifieras de förändringar av parkeringsbehovet som stadshusutbyggnaden och andra förändringar i Kungsbacka centrum kan medföra. Behovet av parkering beräknas enligt gällande praxis för Kungsbacka stad. Utifrån en diskussion av möjligheterna att tillgodose de olika parkeringsbehoven föreslås ställningstaganden till vad ett nytt parkeringshus i stadshusparken skall inrymma. Som resultat erhålls dimensionering av P-huset. Slutligen redovisas förslag till principiell utformning av P-huset och gatuanslutningar, samt beräknade anläggningskostnader. 2 Nuvarande parkeringsförhållanden 2.1 Utbud av parkering Utbudet av parkeringsplatser kring Stadshuset och vid stationen redovisas i figur 2. En stor allmän parkering finns i stadshusparken och en mindre sådan framför Stadshuset. Tillåten parkeringstid dagtid är 4 respektive 3 timmar. Båda parkeringarna är avgiftsbelagda, i stadshusparken gäller 1 kr/tim hela dygnet och framför Stadshuset 2 kr/tim kl Under vardagarna används de till allra största delen av anställda i främst Stadshuset. Under kvällstid och helger har de betydelse för besökare till Innerstaden, Kungsmässan m m. Pendelparkeringen vid stationen omfattar bara ca 85 bilplatser, varför flertalet tågpendlare hänvisas till Hede där en utbyggnad från ett 170-tal platser till nu ca 350 bilplatser har genomförts under kort tid. Båda pendelparkeringarna är avgiftsfria. I Badhusparken finns förutom några korttidsplatser avgiftsfri långtidsparkering för ett tjugotal bilar. Även denna används av pendlare och anställda.

7 7 (15) Figur 2 Befintliga parkeringsplatser kring Stadshuset och stationen. Särskilda parkeringstillstånd har utfärdats till ett par tiotal bilister som pendlar med regionaltåg framförallt åt söder regionaltågen stannar ju bara vid den centrala tågstationen. Dessa bilister parkerar på de nämnda parkeringsplatserna, på gator väster eller öster om järnvägen m m. Korttidsparkering (15 minuter) finns bl a framför Stadshuset, vid stationen och vid Fyren-Esteten. Ett par hundra meter åt nordväst ligger Kungsmässan med besöksparkeringar omfattande närmare bilplatser.

8 8 (15) 2.2 Utnyttjande av parkeringen, brister Utnyttjandet av långtidsparkeringarna undersöktes i maj Beläggningen låg måndagar-torsdagar kring 90 % eller mellan 90 och 100 % mellan kl 9 och kl 17, detta innebär i praktiken full beläggning. Likartade beläggningsförhållanden rådde på fredag förmiddag, men efter kl 13 sjönk beläggningstalen successivt. Under lördagar noterades upp till 50 %-ig beläggning, rimligen av besökare. Aktuella observationer av parkeringsplatserna tyder på att resultaten i stora drag är giltiga även idag även om parkeringsytornas storlek har ökat sedan dess. Pendelparkeringen är erfarenhetsmässigt fullsatt strax efter kl 8 på morgnarna och har avsevärd beläggning in på kvällstid. Korttidsparkeringen vid stationen är högt utnyttjad vilket ibland förorsakar köbildning på infarten till parkeringen från Storgatan. 3 Behov av parkering 3.1 Olika parkeringsbehov med anknytning till Stadshusutbyggnaden Givna eller möjliga behov av parkering i och vid ett framtida parkeringshus i stadshusparken har bedömts vara: a) Nuvarande + framtida anställda i stadshuset b) Besökare till stadshuset c) Fyren d) Pendelparkering för pendeltågen e) Pendelparkering för regionaltågen f) Övriga besökare g) Cykelparkering I följande delkapitel diskuteras de olika kategorierna av parkeringsbehov, och dimensionerande antal bilplatser anges eller föreslås för varje kategori.

9 9 (15) 3.2 Analyser av och förslag till dimensionerande parkeringsbehov a) Nuvarande + framtida anställda i stadshuset Kungsbacka har inte några gällande parkeringsnormer, i stället har en praxis utbildats för parkeringsbehov för olika lokalkategorier. För kontor i Kungsbacka stad tillämpas behovstalet 0,7 bilplatser per sysselsatt. Det kan noteras att detta är något högre men i samma storleksordning som motsvarande behovstal i Göteborg, inom s k Övriga områden: 0,58 bilplatser per sysselsatt gäller där som planeringsnorm. Parkeringsbehovet för sysselsatta kan då beräknas till 0,7 x 300 = 210 bilplatser för sysselsatta i nuvarande stadshusbyggnad och 0,7 x 230 = bilplatser för sysselsatta i ny byggnad. Det ger totalt = 370 bilplatser för sysselsatta. b) Besökare till stadshuset Vad avser besökare till kontor, i det här fallet till kommunala förvaltningar, utställningar m m, finns ingen utbildad praxis i kommunen. Här föreslås att behovstalet för Övriga områden i Göteborg används: 0,15 bilplatser/besökare. Detta ger ( ) x 0,15 = 80 bilplatser. c) Fyren Vid utbyggnad av kulturhuset Fyren avsattes inte bestämda parkeringsplatser för husets parkeringsbehov. I stället har parkeringsplatser i kv Valand och troligen även i stadshusparken utnyttjats. Behovet av parkeringsplatser för Fyren utreddes i ett utlåtande från Gatukontoret 1992, se bilaga 1. Det totala behovet av parkering beräknades till 161 bilplatser, men det faktiska parkeringsbehovet kan vid samnyttjande bli betydligt mindre. Förutsatt att samnyttjande kan ske med sysselsatta i kontor, så uppstår dimensionerande parkeringsbehov vardagar kl 12-18: 70 bilplatser. d + e) Pendelparkering för pendeltågen respektive regionaltågen Pendelparkeringen vid resecentrum omfattar 85 bilplatser och används i huvudsak av dem som reser med pendeltåg mot Göteborg. Några platser utnyttjas sannolikt av pendlare på regionaltågen, framförallt för pendling mot Varbergshållet. För

10 10 (15) resande med regionaltågen, vilka ju bara stannar vid resecentrum, har även i ett 15-tal fall utfärdats särskilda tillstånd att parkera t ex på gator öster om järnvägen. På sikt är det önskvärt att denna särskilda tillståndsgivning försvinner. Behovet av fler platser för bussar i resecentrum gör att befintlig pendelparkering i centrum på sikt måste tas bort. Den dominerande parkeringen för resande med pendeltågen mot Göteborg finns i Hede, den är nyligen utbyggd till ca 350 bilplatser. Hur omfattande pendelparkeringen skall vara i centrum är en politisk fråga. Här förutsätts att nuvarande parkeringsplatser för pendlare ersätts med samma antal parkeringsplatser i det nya parkeringshuset. Det innebär ett dimensionerande parkeringsbehov för tågpendlare om = 100 bilplatser. f) Övriga besökare Med hänsyn till de behov av parkering som finns i Kungsbacka centrum, inte minst i Innerstaden, finns det skäl att överväga om inte ett nytt P-hus i stadshusparken skulle kunna inrymma även allmän besöksparkering. Av följande redovisning framgår dock att P-huset om det inte byggs mycket högt, dvs högre än förutsatta 4-5 våningar kommer att täcka en stor del av stadshusparken. Gestaltnings- och miljöintressen, behovet av reserv för framtida utbyggnad m m pekar på att det kan bli svårt att få plats även för prioriterade kategorier av parkeringsbehov. För besökare finns också andra planer på tillgodoseende av parkeringsbehoven, främst i form av nya parkeringshus på kvarteren Valand och Ejdern. Mot denna bakgrund föreslås att parkeringshuset inte dimensioneras för att inrymma allmän besöksparkering (dvs under kontorstid; övriga tider kommer P-huset att kunna utnyttjas av besökare). Samtidigt föreslås att den befintliga parkeringen framför Stadshuset om 45 bilplatser skall ses som en reserv som inte påverkar ovan redovisade beräkningar av parkeringsbehov i det nya P-huset. g) Cykelparkering Få uppgifter finns om hur behovet av cykelparkering skall dimensioneras. Göteborgs Stad har emellertid tagit fram Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsriktlinjer samt underlag för dimensionering (Trafikkontoret, meddelande 4:2008).

11 11 (15) För sysselsatta på kontor anger Göteborgs riktlinjer 0,2-0,4 cykelplatser (cpl) per person i Centrala staden, respektive 0,2 cpl/person i Övriga områden. Behovet av cykelplatser för besökare till kontor motsvarar 2 respektive 1 cpl/1.000 m² bruttoarea. Förutsatt att Kungsbacka centrum trafikmässigt kan antas motsvara Övriga områden i Göteborg erhålls följande behov av cykelparkering för sysselsatta i och besökare till ett utbyggt Stadshus: Sysselsatta: ( ) sysselsatta x 0,2 cpl/sysselsatt = 106 cykelplatser. Besökare: ( ) m² BTA x 1/1.000 m² BTA = 15 cykelparkeringsplatser. Därtill kommer emellertid behovet av cykelparkering för tågpendlare, vilket i nuläget inte kan särskiljas från parkeringsbehoven för sysselsatta och besökare. Det totala antalet parkerade cyklar kring Stadshuset och stationen kan idag uppgå till uppemot 400. Här förutsätts att detta antal kommer att öka med 50 %. Behovet av cykelparkering blir därmed 400 x 1,50 = 600 cykelplatser. 3.3 Totala P-behov som nytt P-hus skall tillgodose Bilparkering Sysselsatta i Stadshuset Besökare till Stadshuset Kulturhuset Fyren, netto Tågpendlare Summa 370 bp 80 bp 70 bp 100 bp 620 bp Parkeringen framför Stadshuset berörs ej utan ses som framtida reserv för besöksparkering eller annat ändamål. Med hänsyn till utrymmesknappheten förutsätts att all parkering i stadshusparken sker i P-hus, ingen markparkering föreslås alltså. Cykelparkering Totalt 600 cykelplatser förutsätts.

12 12 (15) 4 Nytt parkeringshus 4.1 Utformning och ytdimensionering Med hänsyn dels till att den nya stadshusbyggnaden avses byggas i 4-5 plan, dels till knappheten på mark, förutsätts P-huset också byggas i 4 eller 5 plan. Av dessa plan kan ett plan utgöras av källare, eller att man av geotekniska skäl begränsar sig till att bygga t ex 2 m under mark. Allmänt innebär källare en fördyring. Våningsplanen kan ha en höjd varierande mellan 2,8 och 3,5 m. Förutsatt en fri höjd om 2,1 m kan 3,0 m per våningsplan ses som en tumregel. En ytdimensionering kan typiskt utgå från litet mindre än 30 m² per bilplats. Här har som underlag för skissning och kostnadsberäkning använts 29 m² per bilplats. Om endast sysselsatta och pendlare skulle parkera, dvs bilister som är vana vid förhållandena, skulle ytbehovet kunna minskas 5 à 10 %. Eftersom en del av de parkerande kommer att vara tillfälliga besökare, och plats också bör anvisas för hela eller delar av cykelparkeringen (se nedan), har ytbehovet 29 m² förutsatts, okorrigerat. (Om vissa våningsplan reserveras för anställda och pendlare kan eventuellt mindre ytbehov per bilplats väljas på dessa plan). Byggnadsarean per våningsplan erhålls vid 4 våningsplan till 620/4 x 29 = m² BTA respektive vid 5 våningsplan till 620/5 x 29 = m² BTA. I figur 3 redovisas en skiss över hur ett P-hus i 4 plan skulle kunna placeras på tomten (bredd 56 m, längd 80 m). Med 5 plan tas 20 % mindre mark i anspråk. Hur P-huset är organiserat beträffande rampsystem och p-platser har inte studerats på detta stadium. Det rör sig dock om ett relativt stort P-hus där det kan vara befogat med rampsystem som gör att framförallt sysselsatta och pendlare kan nå sina p-platser, lämpligen placerade i de övre våningarna, utan att behöva köra genom besöksparkeringen. Ytbehovet för en välordnad cykelparkering med vinkelräta ställ är omkring 1,4 m² per cykelplats. Totalt ger detta en yta om 600*1,4 = 840 m² för cykelparkering. 4.2 Gatuanslutningar Även om P-huset får en betydande storlek bedöms ändå en infart/utfart vara

13 13 (15) Figur 3 Ytbehov för kontorsbyggnad och parkeringshus. Skala 1:1.625

14 14 (15) tillräckligt. Med hänsyn till att trafikbelastningen på infarten på morgnarna är koncentrerad i tid (typiskt för sysselsatta och pendlare) kan det vara befogat med två körfält in från Borgmästaregatan, dvs ett körfält från Borgmästaregatans vardera körriktning. En extra refug måste då placeras mellan körfälten för att tillgodose gång- och cykeltrafikanternas säkerhet och framkomlighet. En anslutning från Storgatan via den i Trafikutredningen föreslagna angöringsgatan till P-husets nedre plan kan också övervägas i syfte att öka tillgängligheten för besökare till Stadshuset. 4.3 Anläggningskostnader Anläggningskostnaderna har bedömts för ett P-hus i 4 plan, i ena varianten byggt ovan mark och i den andra varianten byggd med källare som grävts ned 2 m. Byggnaden utförs av prefabricerade betongelement och grundläggs på pålar. Fasaderna utförs med bröstning som täcker parkerade bilar. Översta planet utförs utan tak. Ytdimensioneringen medger delvis separat rampsystem. Anläggningskostnaden inklusive 25 % påslag för projektering, byggledning och oförutsett beräknas till Mkr för P-hus ovan mark respektive Mkr för nedsänkt P-hus. Fördyringen vid det nedsänkta P-huset med delvis källare hänger samman med Kungsbackaån, grundvattennivån och det därav föranledda behovet av spontning. Den förutsatta byggmetoden är sådan att kostnaden (inom vissa gränser) är nära proportionell mot bruttoarean i m². En utbyggnad i 5 i stället för 4 plan ger då ungefär samma anläggningskostnad, relativt sett möjligen något lägre i den nedsänkta varianten. En minskning av ytbehovet per bilplats med 5-10 % ger i stort sett motsvarande minskning av den totala anläggningskostnaden. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Erland Kjellson Ebbe Spjuth

15

16

17

18 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer