Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning , rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05"

Transkript

1 Kungsbacka

2 Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset Kungsbacka Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Ebbe Spjuth Erland Kjellson Uppdragsnr Filnamn och sökväg Tryck Norconsult AB

3 3 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Planer på utbyggnad av Stadshuset Utredningens syften Nuvarande parkeringsförhållanden Utbud av parkering Utnyttjande av parkeringen, brister Behov av parkering Olika parkeringsbehov med anknytning till Stadshusutbyggnaden Analyser av och förslag till dimensionerande parkeringsbehov Totala P-behov som nytt P-hus skall tillgodose Nytt parkeringshus Utformning och ytdimensionering Gatuanslutningar Anläggningskostnader Bilagor Bilaga 1 Utlåtande om Bygglov Kulturhuset parkering. Gatukontoret

4 4 (15) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inom kommunens lokaler för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner om totalt m² arbetar idag ca 500 personer. De befintliga lokalerna är av mycket varierande standard och uppsplittrade på ett flertal lokaliseringar stadshuset och ytterligare åtta näraliggande fastigheter. En del av dessa lokaler uppfyller inte kraven på god arbetsmiljö. För att lösa akuta problem har ett stort antal flyttprojekt genomförts under de senaste åren. I och med den planerade stadsförnyelsen av Kungsbacka centrum bedöms cirka 100 av de befintliga arbetsplatserna behöva ersättas med nya arbetsplatser. Kommunen överväger därför att samla utvalda delar av alla förvaltningar till en ny byggnad i nära anslutning till Stadshuset, på kvarteret Samariten. Efter beslut i kommunstyrelsen har Service tagit fram en fördjupad förstudie för stadshustomten. Förstudien innehåller faktaunderlag och information till stöd för arbetet med planprogram för utbyggnad av kommunens administrativa lokaler inom kvarteret Samariten se kap 1.2 nedan. De befintliga lokaler på andra ytor än stadshustomten vilka kommunen lämnar kan antas få annan användning, t ex för kontor. En konsekvens av planeringen kommer då att bli att stadshusutbyggnaden totalt inom Kungsbacka centrum kommer att medföra en ökad byggnadsarea och därmed såväl ökad trafik som ett ökat parkeringsbehov. Kommunstyrelsens förvaltning har gett Norconsult AB i uppdrag att med förstudien från Service som grund utföra en trafik- och parkeringsutredning. Utredningen redovisas i två rapporter där föreliggande rapport behandlar parkeringsfrågorna. 1.2 Planer på utbyggnad av Stadshuset Stadshusets två befintliga huskroppar omfattar m² lokalyta och innehåller drygt 300 arbetsplatser. Byggnaderna är i huvudsak i fyra plan.

5 5 (15) Figur 1 Utbyggnad av stadshuset principbild En ny huskropp för 230 arbetsplatser inom kommunens förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner har bedömts erforderlig se figur arbetsplatser kan då omlokaliseras från andra lägen i centrala Kungsbacka, men övriga 80 arbetsplatser utgör en nettoökning av antalet kommunala arbetsplatser. Med en förutsatt lokalyta om 24 m² per arbetsplats kommer den nya huskroppen att få bruttoarean m². Utbyggnaden bedöms tillgodose ett minst 20-årigt lokalbehov för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner. Den nya byggnaden i stadshusparken planeras bli 4-5 våningar hög. Befintliga träbyggnader på stadshustomten, vilka inrymmer Bilskolans och Turistbyråns lokaler, är tänkta att utgå. Sammanfattningsvis planeras stadshusparken därmed innehålla ny byggnad om ca m², erforderliga parkeringsplatser som av utrymmesskäl måste tillgodoses i ett parkeringshus, samt yta för utbyggnadskapacitet även på längre sikt än 20 år.

6 6 (15) 1.3 Utredningens syften Stadshusutbyggnaden medför i sig ett ökat parkeringsbehov, men även en påverkan på förhållandena inom och kring stadshusparken som förändrar tillgången till parkeringsplatser. Ett första steg i parkeringsutredningen är därför att kartlägga nuvarande parkering utbud, utnyttjande och brister. I följande steg identifieras de förändringar av parkeringsbehovet som stadshusutbyggnaden och andra förändringar i Kungsbacka centrum kan medföra. Behovet av parkering beräknas enligt gällande praxis för Kungsbacka stad. Utifrån en diskussion av möjligheterna att tillgodose de olika parkeringsbehoven föreslås ställningstaganden till vad ett nytt parkeringshus i stadshusparken skall inrymma. Som resultat erhålls dimensionering av P-huset. Slutligen redovisas förslag till principiell utformning av P-huset och gatuanslutningar, samt beräknade anläggningskostnader. 2 Nuvarande parkeringsförhållanden 2.1 Utbud av parkering Utbudet av parkeringsplatser kring Stadshuset och vid stationen redovisas i figur 2. En stor allmän parkering finns i stadshusparken och en mindre sådan framför Stadshuset. Tillåten parkeringstid dagtid är 4 respektive 3 timmar. Båda parkeringarna är avgiftsbelagda, i stadshusparken gäller 1 kr/tim hela dygnet och framför Stadshuset 2 kr/tim kl Under vardagarna används de till allra största delen av anställda i främst Stadshuset. Under kvällstid och helger har de betydelse för besökare till Innerstaden, Kungsmässan m m. Pendelparkeringen vid stationen omfattar bara ca 85 bilplatser, varför flertalet tågpendlare hänvisas till Hede där en utbyggnad från ett 170-tal platser till nu ca 350 bilplatser har genomförts under kort tid. Båda pendelparkeringarna är avgiftsfria. I Badhusparken finns förutom några korttidsplatser avgiftsfri långtidsparkering för ett tjugotal bilar. Även denna används av pendlare och anställda.

7 7 (15) Figur 2 Befintliga parkeringsplatser kring Stadshuset och stationen. Särskilda parkeringstillstånd har utfärdats till ett par tiotal bilister som pendlar med regionaltåg framförallt åt söder regionaltågen stannar ju bara vid den centrala tågstationen. Dessa bilister parkerar på de nämnda parkeringsplatserna, på gator väster eller öster om järnvägen m m. Korttidsparkering (15 minuter) finns bl a framför Stadshuset, vid stationen och vid Fyren-Esteten. Ett par hundra meter åt nordväst ligger Kungsmässan med besöksparkeringar omfattande närmare bilplatser.

8 8 (15) 2.2 Utnyttjande av parkeringen, brister Utnyttjandet av långtidsparkeringarna undersöktes i maj Beläggningen låg måndagar-torsdagar kring 90 % eller mellan 90 och 100 % mellan kl 9 och kl 17, detta innebär i praktiken full beläggning. Likartade beläggningsförhållanden rådde på fredag förmiddag, men efter kl 13 sjönk beläggningstalen successivt. Under lördagar noterades upp till 50 %-ig beläggning, rimligen av besökare. Aktuella observationer av parkeringsplatserna tyder på att resultaten i stora drag är giltiga även idag även om parkeringsytornas storlek har ökat sedan dess. Pendelparkeringen är erfarenhetsmässigt fullsatt strax efter kl 8 på morgnarna och har avsevärd beläggning in på kvällstid. Korttidsparkeringen vid stationen är högt utnyttjad vilket ibland förorsakar köbildning på infarten till parkeringen från Storgatan. 3 Behov av parkering 3.1 Olika parkeringsbehov med anknytning till Stadshusutbyggnaden Givna eller möjliga behov av parkering i och vid ett framtida parkeringshus i stadshusparken har bedömts vara: a) Nuvarande + framtida anställda i stadshuset b) Besökare till stadshuset c) Fyren d) Pendelparkering för pendeltågen e) Pendelparkering för regionaltågen f) Övriga besökare g) Cykelparkering I följande delkapitel diskuteras de olika kategorierna av parkeringsbehov, och dimensionerande antal bilplatser anges eller föreslås för varje kategori.

9 9 (15) 3.2 Analyser av och förslag till dimensionerande parkeringsbehov a) Nuvarande + framtida anställda i stadshuset Kungsbacka har inte några gällande parkeringsnormer, i stället har en praxis utbildats för parkeringsbehov för olika lokalkategorier. För kontor i Kungsbacka stad tillämpas behovstalet 0,7 bilplatser per sysselsatt. Det kan noteras att detta är något högre men i samma storleksordning som motsvarande behovstal i Göteborg, inom s k Övriga områden: 0,58 bilplatser per sysselsatt gäller där som planeringsnorm. Parkeringsbehovet för sysselsatta kan då beräknas till 0,7 x 300 = 210 bilplatser för sysselsatta i nuvarande stadshusbyggnad och 0,7 x 230 = bilplatser för sysselsatta i ny byggnad. Det ger totalt = 370 bilplatser för sysselsatta. b) Besökare till stadshuset Vad avser besökare till kontor, i det här fallet till kommunala förvaltningar, utställningar m m, finns ingen utbildad praxis i kommunen. Här föreslås att behovstalet för Övriga områden i Göteborg används: 0,15 bilplatser/besökare. Detta ger ( ) x 0,15 = 80 bilplatser. c) Fyren Vid utbyggnad av kulturhuset Fyren avsattes inte bestämda parkeringsplatser för husets parkeringsbehov. I stället har parkeringsplatser i kv Valand och troligen även i stadshusparken utnyttjats. Behovet av parkeringsplatser för Fyren utreddes i ett utlåtande från Gatukontoret 1992, se bilaga 1. Det totala behovet av parkering beräknades till 161 bilplatser, men det faktiska parkeringsbehovet kan vid samnyttjande bli betydligt mindre. Förutsatt att samnyttjande kan ske med sysselsatta i kontor, så uppstår dimensionerande parkeringsbehov vardagar kl 12-18: 70 bilplatser. d + e) Pendelparkering för pendeltågen respektive regionaltågen Pendelparkeringen vid resecentrum omfattar 85 bilplatser och används i huvudsak av dem som reser med pendeltåg mot Göteborg. Några platser utnyttjas sannolikt av pendlare på regionaltågen, framförallt för pendling mot Varbergshållet. För

10 10 (15) resande med regionaltågen, vilka ju bara stannar vid resecentrum, har även i ett 15-tal fall utfärdats särskilda tillstånd att parkera t ex på gator öster om järnvägen. På sikt är det önskvärt att denna särskilda tillståndsgivning försvinner. Behovet av fler platser för bussar i resecentrum gör att befintlig pendelparkering i centrum på sikt måste tas bort. Den dominerande parkeringen för resande med pendeltågen mot Göteborg finns i Hede, den är nyligen utbyggd till ca 350 bilplatser. Hur omfattande pendelparkeringen skall vara i centrum är en politisk fråga. Här förutsätts att nuvarande parkeringsplatser för pendlare ersätts med samma antal parkeringsplatser i det nya parkeringshuset. Det innebär ett dimensionerande parkeringsbehov för tågpendlare om = 100 bilplatser. f) Övriga besökare Med hänsyn till de behov av parkering som finns i Kungsbacka centrum, inte minst i Innerstaden, finns det skäl att överväga om inte ett nytt P-hus i stadshusparken skulle kunna inrymma även allmän besöksparkering. Av följande redovisning framgår dock att P-huset om det inte byggs mycket högt, dvs högre än förutsatta 4-5 våningar kommer att täcka en stor del av stadshusparken. Gestaltnings- och miljöintressen, behovet av reserv för framtida utbyggnad m m pekar på att det kan bli svårt att få plats även för prioriterade kategorier av parkeringsbehov. För besökare finns också andra planer på tillgodoseende av parkeringsbehoven, främst i form av nya parkeringshus på kvarteren Valand och Ejdern. Mot denna bakgrund föreslås att parkeringshuset inte dimensioneras för att inrymma allmän besöksparkering (dvs under kontorstid; övriga tider kommer P-huset att kunna utnyttjas av besökare). Samtidigt föreslås att den befintliga parkeringen framför Stadshuset om 45 bilplatser skall ses som en reserv som inte påverkar ovan redovisade beräkningar av parkeringsbehov i det nya P-huset. g) Cykelparkering Få uppgifter finns om hur behovet av cykelparkering skall dimensioneras. Göteborgs Stad har emellertid tagit fram Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsriktlinjer samt underlag för dimensionering (Trafikkontoret, meddelande 4:2008).

11 11 (15) För sysselsatta på kontor anger Göteborgs riktlinjer 0,2-0,4 cykelplatser (cpl) per person i Centrala staden, respektive 0,2 cpl/person i Övriga områden. Behovet av cykelplatser för besökare till kontor motsvarar 2 respektive 1 cpl/1.000 m² bruttoarea. Förutsatt att Kungsbacka centrum trafikmässigt kan antas motsvara Övriga områden i Göteborg erhålls följande behov av cykelparkering för sysselsatta i och besökare till ett utbyggt Stadshus: Sysselsatta: ( ) sysselsatta x 0,2 cpl/sysselsatt = 106 cykelplatser. Besökare: ( ) m² BTA x 1/1.000 m² BTA = 15 cykelparkeringsplatser. Därtill kommer emellertid behovet av cykelparkering för tågpendlare, vilket i nuläget inte kan särskiljas från parkeringsbehoven för sysselsatta och besökare. Det totala antalet parkerade cyklar kring Stadshuset och stationen kan idag uppgå till uppemot 400. Här förutsätts att detta antal kommer att öka med 50 %. Behovet av cykelparkering blir därmed 400 x 1,50 = 600 cykelplatser. 3.3 Totala P-behov som nytt P-hus skall tillgodose Bilparkering Sysselsatta i Stadshuset Besökare till Stadshuset Kulturhuset Fyren, netto Tågpendlare Summa 370 bp 80 bp 70 bp 100 bp 620 bp Parkeringen framför Stadshuset berörs ej utan ses som framtida reserv för besöksparkering eller annat ändamål. Med hänsyn till utrymmesknappheten förutsätts att all parkering i stadshusparken sker i P-hus, ingen markparkering föreslås alltså. Cykelparkering Totalt 600 cykelplatser förutsätts.

12 12 (15) 4 Nytt parkeringshus 4.1 Utformning och ytdimensionering Med hänsyn dels till att den nya stadshusbyggnaden avses byggas i 4-5 plan, dels till knappheten på mark, förutsätts P-huset också byggas i 4 eller 5 plan. Av dessa plan kan ett plan utgöras av källare, eller att man av geotekniska skäl begränsar sig till att bygga t ex 2 m under mark. Allmänt innebär källare en fördyring. Våningsplanen kan ha en höjd varierande mellan 2,8 och 3,5 m. Förutsatt en fri höjd om 2,1 m kan 3,0 m per våningsplan ses som en tumregel. En ytdimensionering kan typiskt utgå från litet mindre än 30 m² per bilplats. Här har som underlag för skissning och kostnadsberäkning använts 29 m² per bilplats. Om endast sysselsatta och pendlare skulle parkera, dvs bilister som är vana vid förhållandena, skulle ytbehovet kunna minskas 5 à 10 %. Eftersom en del av de parkerande kommer att vara tillfälliga besökare, och plats också bör anvisas för hela eller delar av cykelparkeringen (se nedan), har ytbehovet 29 m² förutsatts, okorrigerat. (Om vissa våningsplan reserveras för anställda och pendlare kan eventuellt mindre ytbehov per bilplats väljas på dessa plan). Byggnadsarean per våningsplan erhålls vid 4 våningsplan till 620/4 x 29 = m² BTA respektive vid 5 våningsplan till 620/5 x 29 = m² BTA. I figur 3 redovisas en skiss över hur ett P-hus i 4 plan skulle kunna placeras på tomten (bredd 56 m, längd 80 m). Med 5 plan tas 20 % mindre mark i anspråk. Hur P-huset är organiserat beträffande rampsystem och p-platser har inte studerats på detta stadium. Det rör sig dock om ett relativt stort P-hus där det kan vara befogat med rampsystem som gör att framförallt sysselsatta och pendlare kan nå sina p-platser, lämpligen placerade i de övre våningarna, utan att behöva köra genom besöksparkeringen. Ytbehovet för en välordnad cykelparkering med vinkelräta ställ är omkring 1,4 m² per cykelplats. Totalt ger detta en yta om 600*1,4 = 840 m² för cykelparkering. 4.2 Gatuanslutningar Även om P-huset får en betydande storlek bedöms ändå en infart/utfart vara

13 13 (15) Figur 3 Ytbehov för kontorsbyggnad och parkeringshus. Skala 1:1.625

14 14 (15) tillräckligt. Med hänsyn till att trafikbelastningen på infarten på morgnarna är koncentrerad i tid (typiskt för sysselsatta och pendlare) kan det vara befogat med två körfält in från Borgmästaregatan, dvs ett körfält från Borgmästaregatans vardera körriktning. En extra refug måste då placeras mellan körfälten för att tillgodose gång- och cykeltrafikanternas säkerhet och framkomlighet. En anslutning från Storgatan via den i Trafikutredningen föreslagna angöringsgatan till P-husets nedre plan kan också övervägas i syfte att öka tillgängligheten för besökare till Stadshuset. 4.3 Anläggningskostnader Anläggningskostnaderna har bedömts för ett P-hus i 4 plan, i ena varianten byggt ovan mark och i den andra varianten byggd med källare som grävts ned 2 m. Byggnaden utförs av prefabricerade betongelement och grundläggs på pålar. Fasaderna utförs med bröstning som täcker parkerade bilar. Översta planet utförs utan tak. Ytdimensioneringen medger delvis separat rampsystem. Anläggningskostnaden inklusive 25 % påslag för projektering, byggledning och oförutsett beräknas till Mkr för P-hus ovan mark respektive Mkr för nedsänkt P-hus. Fördyringen vid det nedsänkta P-huset med delvis källare hänger samman med Kungsbackaån, grundvattennivån och det därav föranledda behovet av spontning. Den förutsatta byggmetoden är sådan att kostnaden (inom vissa gränser) är nära proportionell mot bruttoarean i m². En utbyggnad i 5 i stället för 4 plan ger då ungefär samma anläggningskostnad, relativt sett möjligen något lägre i den nedsänkta varianten. En minskning av ytbehovet per bilplats med 5-10 % ger i stort sett motsvarande minskning av den totala anläggningskostnaden. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Erland Kjellson Ebbe Spjuth

15

16

17

18 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara SKARA KOMMUN 17-1- ALP MARKTEKNIK AB Parkeringar med begränsad tid, 1 min, en eller två tim 17-1-19 p-tid P-plats 2 2 tim 97 45 dagtid 32 32 (kv

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL 2013-06-05 Titel: Parkeringsutredning Aranäs stadsdel Utgivningsdatum: 2013-06-05 Utgivare: Kungsbacka kommun Kontaktperson: Camilla Graad Konsult: Ramböll Sverige AB

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-03-29 46 Beställare Beställarens representant

Läs mer

Nya Nösnäs, Stenungsunds kommun. PM beträffande trafik och parkering

Nya Nösnäs, Stenungsunds kommun. PM beträffande trafik och parkering Beställare Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant Thomas Löfgren Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Ebbe Spjuth Erland Kjellson Uppdragsnummer

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 21 april 2015, 8.30 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Samverkansfrågor

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING

KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING KV LEJONET, LANDSKRONA PARKERINGSUTREDNING Sida 1 Uppdrag. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Parkeringsutredning Status: Förhandskopia Datum: 2015-09-23

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Rabbalshede Kraft AB Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede Beställarens representant: Hans Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Cecilia

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning

Detaljplan för Älvsby 1:13 m. fl. Älvsby industriområde - sydost Värmdö kommun Industribullerutredning Beställare: Samhällsbyggnadkontoret 134 22 Gustavsberg Beställarens representant: Björn Wallgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Johanna Gervide,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Bergtekniskt utlåtande, del av Assmundtorp 9:1 (LB33), Lerum

Bergtekniskt utlåtande, del av Assmundtorp 9:1 (LB33), Lerum (Lerumskartan, nov 2016) Bergtekniskt utlåtande, del av Assmundtorp 9:1 (LB33), Lerum Beställare: Lerums kommun Plan/ SB 443 80 Lerum Beställarens representant: Lars Palmeby Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND

BESKRIVNING, TRAFIKFUNKTIONER SVARTVIKS STRAND PM 2016-10-21 Svartviks strand Beskrivning av trafikmiljö I denna PM görs en beskrivning av planeringen för trafikfunktioner på lokal nivå i och runt nya bostadskvarteret vid Svartviks strand. Denna beskrivning

Läs mer

Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad

Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad Upprättat i juli 2010 Planprogram Inkomna skrivelser P1/09.10 Samrådstid: 2004 01 11-2004 01 28 2 Planprogram Planprogram

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Förutsättningar Utredningen genomfördes på området som försörjer IKSU med närliggande parkeringsplatser under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05 Mätningen är utförd

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35

PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35 Bilaga 1: PM Parkering Detaljplan (SBN 2009:419) för nybyggnad av en aula och ett kontorhus inom Karolinska Institutet Campus Solna. Parkeringsutredning daterad 2008-03-01 PARKERINGSUTREDNING HAGA 4:35

Läs mer

Sicklaön 346:1 (Uddvägen 7) Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.

Sicklaön 346:1 (Uddvägen 7) Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorslokaler. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-04 Revidering 2016-01-19 B 2015-001891 Sicklaön 346:1 (Uddvägen 7) Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorslokaler. Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev

PM Parkering. Karolinska Institutet Campus Solna. Rev PM Parkering Karolinska Institutet Campus Solna Rev 2012-10-08 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Nuvarande parkeringssituation... 3 2.1 Parkeringsplatser inom Haga

Läs mer

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Beställare: Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Beställarens representant: Martin Svensson Konsult: Uppdragsledare mm Handläggare

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15

Funktionskrav på Fabrikörvägen i samband med detaljplan hus 15 PM TRAFIK HUS 15 2014-06-03, Uppdaterat 2014-09-25 Dp Hus 15, Nacka strand Trafik Fabrikörvägen Hus 15 ligger på norra sidan av Fabrikörvägen i Nacka strand. Huset skall omvandlas till 222 lägenheter samt

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Tjänsteskrivelse, Rovan 5, Storgatan 62 A-C Uppförande av flerbostadshus

Tjänsteskrivelse, Rovan 5, Storgatan 62 A-C Uppförande av flerbostadshus SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2011-03-09 SID 1 (5) SBN/2011:151 TJÄNSTESKRIVELSE Tjänsteskrivelse, Rovan 5, Storgatan 62 A-C Uppförande av flerbostadshus Förslag till beslut i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB Augusti 2004 1 INNEHÅLL SID SAMMANFATTNING 2 UTREDNINGSOMRÅDETS INNEHÅLL 4 BILPLATSBEHOV 8 BEFINTLIGA BILPLATSER

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms Stad har genomförts en parkerings- och trafikutredning för Gällerstagränd i Hagsätra.

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Beställare: Danderyds kommun Mörby centrum Plan 78 182 11 Danderyd Beställarens representant: Hans Rodin Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden Härryda kommun, Förskola Önneröd Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare: Härryda Kommun Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Lisa Pålsson Uppdragsnr: 103 24 54 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Planprogram - Direktiv till fortsatt planarbete Inkomna skrivelser

Planprogram - Direktiv till fortsatt planarbete Inkomna skrivelser Planprogram för Tingberget, Kungsbacka stad DIREKTIV TILL FORTSATT PLANARBETE planprogrammet innehåller: Direktiv till fortsatt planarbete, april 2013 Samrådsredogörelse, april 2013 Planprogram, november

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Fördjupad utredning gällande trafikutformning

Fördjupad utredning gällande trafikutformning 2015-11-13 Fördjupad utredning gällande trafikutformning Trafikytorna kring skoltomten har studerats ur ett trafikperspektiv med utgångspunkt i det liggande förslaget till plankarta och Swecos tidigare

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna Wallin Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 103 20 39 Filnamn

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Sigvard Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria Ceder

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Vårt datum 2014-05-01 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. 1. Bakgrund och

Läs mer