Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning , rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05"

Transkript

1 Kungsbacka

2 Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset Kungsbacka Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Ebbe Spjuth Erland Kjellson Uppdragsnr Filnamn och sökväg Tryck Norconsult AB

3 3 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Planer på utbyggnad av Stadshuset Utredningens syften Nuvarande parkeringsförhållanden Utbud av parkering Utnyttjande av parkeringen, brister Behov av parkering Olika parkeringsbehov med anknytning till Stadshusutbyggnaden Analyser av och förslag till dimensionerande parkeringsbehov Totala P-behov som nytt P-hus skall tillgodose Nytt parkeringshus Utformning och ytdimensionering Gatuanslutningar Anläggningskostnader Bilagor Bilaga 1 Utlåtande om Bygglov Kulturhuset parkering. Gatukontoret

4 4 (15) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inom kommunens lokaler för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner om totalt m² arbetar idag ca 500 personer. De befintliga lokalerna är av mycket varierande standard och uppsplittrade på ett flertal lokaliseringar stadshuset och ytterligare åtta näraliggande fastigheter. En del av dessa lokaler uppfyller inte kraven på god arbetsmiljö. För att lösa akuta problem har ett stort antal flyttprojekt genomförts under de senaste åren. I och med den planerade stadsförnyelsen av Kungsbacka centrum bedöms cirka 100 av de befintliga arbetsplatserna behöva ersättas med nya arbetsplatser. Kommunen överväger därför att samla utvalda delar av alla förvaltningar till en ny byggnad i nära anslutning till Stadshuset, på kvarteret Samariten. Efter beslut i kommunstyrelsen har Service tagit fram en fördjupad förstudie för stadshustomten. Förstudien innehåller faktaunderlag och information till stöd för arbetet med planprogram för utbyggnad av kommunens administrativa lokaler inom kvarteret Samariten se kap 1.2 nedan. De befintliga lokaler på andra ytor än stadshustomten vilka kommunen lämnar kan antas få annan användning, t ex för kontor. En konsekvens av planeringen kommer då att bli att stadshusutbyggnaden totalt inom Kungsbacka centrum kommer att medföra en ökad byggnadsarea och därmed såväl ökad trafik som ett ökat parkeringsbehov. Kommunstyrelsens förvaltning har gett Norconsult AB i uppdrag att med förstudien från Service som grund utföra en trafik- och parkeringsutredning. Utredningen redovisas i två rapporter där föreliggande rapport behandlar parkeringsfrågorna. 1.2 Planer på utbyggnad av Stadshuset Stadshusets två befintliga huskroppar omfattar m² lokalyta och innehåller drygt 300 arbetsplatser. Byggnaderna är i huvudsak i fyra plan.

5 5 (15) Figur 1 Utbyggnad av stadshuset principbild En ny huskropp för 230 arbetsplatser inom kommunens förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner har bedömts erforderlig se figur arbetsplatser kan då omlokaliseras från andra lägen i centrala Kungsbacka, men övriga 80 arbetsplatser utgör en nettoökning av antalet kommunala arbetsplatser. Med en förutsatt lokalyta om 24 m² per arbetsplats kommer den nya huskroppen att få bruttoarean m². Utbyggnaden bedöms tillgodose ett minst 20-årigt lokalbehov för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner. Den nya byggnaden i stadshusparken planeras bli 4-5 våningar hög. Befintliga träbyggnader på stadshustomten, vilka inrymmer Bilskolans och Turistbyråns lokaler, är tänkta att utgå. Sammanfattningsvis planeras stadshusparken därmed innehålla ny byggnad om ca m², erforderliga parkeringsplatser som av utrymmesskäl måste tillgodoses i ett parkeringshus, samt yta för utbyggnadskapacitet även på längre sikt än 20 år.

6 6 (15) 1.3 Utredningens syften Stadshusutbyggnaden medför i sig ett ökat parkeringsbehov, men även en påverkan på förhållandena inom och kring stadshusparken som förändrar tillgången till parkeringsplatser. Ett första steg i parkeringsutredningen är därför att kartlägga nuvarande parkering utbud, utnyttjande och brister. I följande steg identifieras de förändringar av parkeringsbehovet som stadshusutbyggnaden och andra förändringar i Kungsbacka centrum kan medföra. Behovet av parkering beräknas enligt gällande praxis för Kungsbacka stad. Utifrån en diskussion av möjligheterna att tillgodose de olika parkeringsbehoven föreslås ställningstaganden till vad ett nytt parkeringshus i stadshusparken skall inrymma. Som resultat erhålls dimensionering av P-huset. Slutligen redovisas förslag till principiell utformning av P-huset och gatuanslutningar, samt beräknade anläggningskostnader. 2 Nuvarande parkeringsförhållanden 2.1 Utbud av parkering Utbudet av parkeringsplatser kring Stadshuset och vid stationen redovisas i figur 2. En stor allmän parkering finns i stadshusparken och en mindre sådan framför Stadshuset. Tillåten parkeringstid dagtid är 4 respektive 3 timmar. Båda parkeringarna är avgiftsbelagda, i stadshusparken gäller 1 kr/tim hela dygnet och framför Stadshuset 2 kr/tim kl Under vardagarna används de till allra största delen av anställda i främst Stadshuset. Under kvällstid och helger har de betydelse för besökare till Innerstaden, Kungsmässan m m. Pendelparkeringen vid stationen omfattar bara ca 85 bilplatser, varför flertalet tågpendlare hänvisas till Hede där en utbyggnad från ett 170-tal platser till nu ca 350 bilplatser har genomförts under kort tid. Båda pendelparkeringarna är avgiftsfria. I Badhusparken finns förutom några korttidsplatser avgiftsfri långtidsparkering för ett tjugotal bilar. Även denna används av pendlare och anställda.

7 7 (15) Figur 2 Befintliga parkeringsplatser kring Stadshuset och stationen. Särskilda parkeringstillstånd har utfärdats till ett par tiotal bilister som pendlar med regionaltåg framförallt åt söder regionaltågen stannar ju bara vid den centrala tågstationen. Dessa bilister parkerar på de nämnda parkeringsplatserna, på gator väster eller öster om järnvägen m m. Korttidsparkering (15 minuter) finns bl a framför Stadshuset, vid stationen och vid Fyren-Esteten. Ett par hundra meter åt nordväst ligger Kungsmässan med besöksparkeringar omfattande närmare bilplatser.

8 8 (15) 2.2 Utnyttjande av parkeringen, brister Utnyttjandet av långtidsparkeringarna undersöktes i maj Beläggningen låg måndagar-torsdagar kring 90 % eller mellan 90 och 100 % mellan kl 9 och kl 17, detta innebär i praktiken full beläggning. Likartade beläggningsförhållanden rådde på fredag förmiddag, men efter kl 13 sjönk beläggningstalen successivt. Under lördagar noterades upp till 50 %-ig beläggning, rimligen av besökare. Aktuella observationer av parkeringsplatserna tyder på att resultaten i stora drag är giltiga även idag även om parkeringsytornas storlek har ökat sedan dess. Pendelparkeringen är erfarenhetsmässigt fullsatt strax efter kl 8 på morgnarna och har avsevärd beläggning in på kvällstid. Korttidsparkeringen vid stationen är högt utnyttjad vilket ibland förorsakar köbildning på infarten till parkeringen från Storgatan. 3 Behov av parkering 3.1 Olika parkeringsbehov med anknytning till Stadshusutbyggnaden Givna eller möjliga behov av parkering i och vid ett framtida parkeringshus i stadshusparken har bedömts vara: a) Nuvarande + framtida anställda i stadshuset b) Besökare till stadshuset c) Fyren d) Pendelparkering för pendeltågen e) Pendelparkering för regionaltågen f) Övriga besökare g) Cykelparkering I följande delkapitel diskuteras de olika kategorierna av parkeringsbehov, och dimensionerande antal bilplatser anges eller föreslås för varje kategori.

9 9 (15) 3.2 Analyser av och förslag till dimensionerande parkeringsbehov a) Nuvarande + framtida anställda i stadshuset Kungsbacka har inte några gällande parkeringsnormer, i stället har en praxis utbildats för parkeringsbehov för olika lokalkategorier. För kontor i Kungsbacka stad tillämpas behovstalet 0,7 bilplatser per sysselsatt. Det kan noteras att detta är något högre men i samma storleksordning som motsvarande behovstal i Göteborg, inom s k Övriga områden: 0,58 bilplatser per sysselsatt gäller där som planeringsnorm. Parkeringsbehovet för sysselsatta kan då beräknas till 0,7 x 300 = 210 bilplatser för sysselsatta i nuvarande stadshusbyggnad och 0,7 x 230 = bilplatser för sysselsatta i ny byggnad. Det ger totalt = 370 bilplatser för sysselsatta. b) Besökare till stadshuset Vad avser besökare till kontor, i det här fallet till kommunala förvaltningar, utställningar m m, finns ingen utbildad praxis i kommunen. Här föreslås att behovstalet för Övriga områden i Göteborg används: 0,15 bilplatser/besökare. Detta ger ( ) x 0,15 = 80 bilplatser. c) Fyren Vid utbyggnad av kulturhuset Fyren avsattes inte bestämda parkeringsplatser för husets parkeringsbehov. I stället har parkeringsplatser i kv Valand och troligen även i stadshusparken utnyttjats. Behovet av parkeringsplatser för Fyren utreddes i ett utlåtande från Gatukontoret 1992, se bilaga 1. Det totala behovet av parkering beräknades till 161 bilplatser, men det faktiska parkeringsbehovet kan vid samnyttjande bli betydligt mindre. Förutsatt att samnyttjande kan ske med sysselsatta i kontor, så uppstår dimensionerande parkeringsbehov vardagar kl 12-18: 70 bilplatser. d + e) Pendelparkering för pendeltågen respektive regionaltågen Pendelparkeringen vid resecentrum omfattar 85 bilplatser och används i huvudsak av dem som reser med pendeltåg mot Göteborg. Några platser utnyttjas sannolikt av pendlare på regionaltågen, framförallt för pendling mot Varbergshållet. För

10 10 (15) resande med regionaltågen, vilka ju bara stannar vid resecentrum, har även i ett 15-tal fall utfärdats särskilda tillstånd att parkera t ex på gator öster om järnvägen. På sikt är det önskvärt att denna särskilda tillståndsgivning försvinner. Behovet av fler platser för bussar i resecentrum gör att befintlig pendelparkering i centrum på sikt måste tas bort. Den dominerande parkeringen för resande med pendeltågen mot Göteborg finns i Hede, den är nyligen utbyggd till ca 350 bilplatser. Hur omfattande pendelparkeringen skall vara i centrum är en politisk fråga. Här förutsätts att nuvarande parkeringsplatser för pendlare ersätts med samma antal parkeringsplatser i det nya parkeringshuset. Det innebär ett dimensionerande parkeringsbehov för tågpendlare om = 100 bilplatser. f) Övriga besökare Med hänsyn till de behov av parkering som finns i Kungsbacka centrum, inte minst i Innerstaden, finns det skäl att överväga om inte ett nytt P-hus i stadshusparken skulle kunna inrymma även allmän besöksparkering. Av följande redovisning framgår dock att P-huset om det inte byggs mycket högt, dvs högre än förutsatta 4-5 våningar kommer att täcka en stor del av stadshusparken. Gestaltnings- och miljöintressen, behovet av reserv för framtida utbyggnad m m pekar på att det kan bli svårt att få plats även för prioriterade kategorier av parkeringsbehov. För besökare finns också andra planer på tillgodoseende av parkeringsbehoven, främst i form av nya parkeringshus på kvarteren Valand och Ejdern. Mot denna bakgrund föreslås att parkeringshuset inte dimensioneras för att inrymma allmän besöksparkering (dvs under kontorstid; övriga tider kommer P-huset att kunna utnyttjas av besökare). Samtidigt föreslås att den befintliga parkeringen framför Stadshuset om 45 bilplatser skall ses som en reserv som inte påverkar ovan redovisade beräkningar av parkeringsbehov i det nya P-huset. g) Cykelparkering Få uppgifter finns om hur behovet av cykelparkering skall dimensioneras. Göteborgs Stad har emellertid tagit fram Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsriktlinjer samt underlag för dimensionering (Trafikkontoret, meddelande 4:2008).

11 11 (15) För sysselsatta på kontor anger Göteborgs riktlinjer 0,2-0,4 cykelplatser (cpl) per person i Centrala staden, respektive 0,2 cpl/person i Övriga områden. Behovet av cykelplatser för besökare till kontor motsvarar 2 respektive 1 cpl/1.000 m² bruttoarea. Förutsatt att Kungsbacka centrum trafikmässigt kan antas motsvara Övriga områden i Göteborg erhålls följande behov av cykelparkering för sysselsatta i och besökare till ett utbyggt Stadshus: Sysselsatta: ( ) sysselsatta x 0,2 cpl/sysselsatt = 106 cykelplatser. Besökare: ( ) m² BTA x 1/1.000 m² BTA = 15 cykelparkeringsplatser. Därtill kommer emellertid behovet av cykelparkering för tågpendlare, vilket i nuläget inte kan särskiljas från parkeringsbehoven för sysselsatta och besökare. Det totala antalet parkerade cyklar kring Stadshuset och stationen kan idag uppgå till uppemot 400. Här förutsätts att detta antal kommer att öka med 50 %. Behovet av cykelparkering blir därmed 400 x 1,50 = 600 cykelplatser. 3.3 Totala P-behov som nytt P-hus skall tillgodose Bilparkering Sysselsatta i Stadshuset Besökare till Stadshuset Kulturhuset Fyren, netto Tågpendlare Summa 370 bp 80 bp 70 bp 100 bp 620 bp Parkeringen framför Stadshuset berörs ej utan ses som framtida reserv för besöksparkering eller annat ändamål. Med hänsyn till utrymmesknappheten förutsätts att all parkering i stadshusparken sker i P-hus, ingen markparkering föreslås alltså. Cykelparkering Totalt 600 cykelplatser förutsätts.

12 12 (15) 4 Nytt parkeringshus 4.1 Utformning och ytdimensionering Med hänsyn dels till att den nya stadshusbyggnaden avses byggas i 4-5 plan, dels till knappheten på mark, förutsätts P-huset också byggas i 4 eller 5 plan. Av dessa plan kan ett plan utgöras av källare, eller att man av geotekniska skäl begränsar sig till att bygga t ex 2 m under mark. Allmänt innebär källare en fördyring. Våningsplanen kan ha en höjd varierande mellan 2,8 och 3,5 m. Förutsatt en fri höjd om 2,1 m kan 3,0 m per våningsplan ses som en tumregel. En ytdimensionering kan typiskt utgå från litet mindre än 30 m² per bilplats. Här har som underlag för skissning och kostnadsberäkning använts 29 m² per bilplats. Om endast sysselsatta och pendlare skulle parkera, dvs bilister som är vana vid förhållandena, skulle ytbehovet kunna minskas 5 à 10 %. Eftersom en del av de parkerande kommer att vara tillfälliga besökare, och plats också bör anvisas för hela eller delar av cykelparkeringen (se nedan), har ytbehovet 29 m² förutsatts, okorrigerat. (Om vissa våningsplan reserveras för anställda och pendlare kan eventuellt mindre ytbehov per bilplats väljas på dessa plan). Byggnadsarean per våningsplan erhålls vid 4 våningsplan till 620/4 x 29 = m² BTA respektive vid 5 våningsplan till 620/5 x 29 = m² BTA. I figur 3 redovisas en skiss över hur ett P-hus i 4 plan skulle kunna placeras på tomten (bredd 56 m, längd 80 m). Med 5 plan tas 20 % mindre mark i anspråk. Hur P-huset är organiserat beträffande rampsystem och p-platser har inte studerats på detta stadium. Det rör sig dock om ett relativt stort P-hus där det kan vara befogat med rampsystem som gör att framförallt sysselsatta och pendlare kan nå sina p-platser, lämpligen placerade i de övre våningarna, utan att behöva köra genom besöksparkeringen. Ytbehovet för en välordnad cykelparkering med vinkelräta ställ är omkring 1,4 m² per cykelplats. Totalt ger detta en yta om 600*1,4 = 840 m² för cykelparkering. 4.2 Gatuanslutningar Även om P-huset får en betydande storlek bedöms ändå en infart/utfart vara

13 13 (15) Figur 3 Ytbehov för kontorsbyggnad och parkeringshus. Skala 1:1.625

14 14 (15) tillräckligt. Med hänsyn till att trafikbelastningen på infarten på morgnarna är koncentrerad i tid (typiskt för sysselsatta och pendlare) kan det vara befogat med två körfält in från Borgmästaregatan, dvs ett körfält från Borgmästaregatans vardera körriktning. En extra refug måste då placeras mellan körfälten för att tillgodose gång- och cykeltrafikanternas säkerhet och framkomlighet. En anslutning från Storgatan via den i Trafikutredningen föreslagna angöringsgatan till P-husets nedre plan kan också övervägas i syfte att öka tillgängligheten för besökare till Stadshuset. 4.3 Anläggningskostnader Anläggningskostnaderna har bedömts för ett P-hus i 4 plan, i ena varianten byggt ovan mark och i den andra varianten byggd med källare som grävts ned 2 m. Byggnaden utförs av prefabricerade betongelement och grundläggs på pålar. Fasaderna utförs med bröstning som täcker parkerade bilar. Översta planet utförs utan tak. Ytdimensioneringen medger delvis separat rampsystem. Anläggningskostnaden inklusive 25 % påslag för projektering, byggledning och oförutsett beräknas till Mkr för P-hus ovan mark respektive Mkr för nedsänkt P-hus. Fördyringen vid det nedsänkta P-huset med delvis källare hänger samman med Kungsbackaån, grundvattennivån och det därav föranledda behovet av spontning. Den förutsatta byggmetoden är sådan att kostnaden (inom vissa gränser) är nära proportionell mot bruttoarean i m². En utbyggnad i 5 i stället för 4 plan ger då ungefär samma anläggningskostnad, relativt sett möjligen något lägre i den nedsänkta varianten. En minskning av ytbehovet per bilplats med 5-10 % ger i stort sett motsvarande minskning av den totala anläggningskostnaden. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Erland Kjellson Ebbe Spjuth

15

16

17

18 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad

Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad Upprättat i juli 2010 Planprogram Inkomna skrivelser P1/09.10 Samrådstid: 2004 01 11-2004 01 28 2 Planprogram Planprogram

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 Parkeringsutredning centrala Vetlanda Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 5 1.1. Bakgrund och uppdrag... 5 1.2. Metod... 5 1.3. Avgränsningar... 6 1.4. Arbetsgrupp...

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Efter samrådstidens utgång förväntas förslaget att antas av kommunfullmäktige.

Efter samrådstidens utgång förväntas förslaget att antas av kommunfullmäktige. Datum Dnr 2010-10-14 KS 2010/252 SAMRÅDSREMISS FÖRSLAG TILL PARKERINGSNORM I samband med att en ny trafikplan håller på att tas fram för Falkenbergs tätort har det även gjorts en översyn av gällande parkeringsnorm.

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Eslöv parkeringsutredning

Eslöv parkeringsutredning TRAFFIC AB RAPPORT 2011:54 VERSION 1.2 Eslöv parkeringsutredning parkeringsutbud, parkeringsavgifter och parkeringsnormer Dokumentinformation Titel: Eslöv parkeringsutredning framtida parkeringsutbud och

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Parkeringsstrategi Trelleborg

Parkeringsstrategi Trelleborg Rapport: 2013:74 Parkeringsstrategi Trelleborg Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Dokumentinformation Titel: Parkeringsstrategi Trelleborg, Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Serie nr:

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Risker och störningar för boende i omgivningen Beställare: Wallhamnbolagen Tjörn Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlén

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Maria Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21

Haninge kommun. Parkeringsutredning Haningeterrassen. Stockholm 2012-12-21 Haninge kommun Parkeringsutredning Haningeterrassen Stockholm 2012-12-21 SAMMANFATTNING Haningeterrassen är ett centralt område i Haninge som planeras för bostäder, verksamheter och handel. En stor del

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Mölndals Sjukhus Nytt parkeringsdäck vid Ågatan Projektnummer: G771C. Förstudie september 2014 2014-10-09

Mölndals Sjukhus Nytt parkeringsdäck vid Ågatan Projektnummer: G771C. Förstudie september 2014 2014-10-09 Nytt parkeringsdäck vid Ågatan Projektnummer: G771C Förstudie september 2014 2014-10-09 Ewa Widén Börjesson Nytt parkeringsdäck vid Ågatan G771C 2 (8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING AV ÄRENDET...

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning

Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning Detaljplan för utbyggnad av Mönsterås Hälsocentral m.m. Parkeringsutredning 2014-10-29 Plan- och byggavdelningen, Mönsterås kommun Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund och syfte... 2 Förutsättningar...

Läs mer

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå Parkeringsprogram för Centrala Umeå 1 Innehållsförteckning INLEDANDE ORD 4 MÅL 5 NULÄGE 7 ÅTGÄRDER 12 KONSEKVENSER 16 BILAGA 16 Erfarenheter från andra städer Underlagsrapport: PDS Parkeringssituationen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-11 Dnr Sbn 2012-344 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, 013 20 63 53 Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN

Tabellbilaga. Mål för bostadsbyggande. Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Tabellbilaga Mål för bostadsbyggande Reviderad januari 2012 KUNGSBACKA KOMMUN Kullavik sidan 14 Anneberg sidan. 15 Kungsbacka sidan 6 Särö sidan 14 Hjälm sidan 17 Vallda sidan 13 Åsa sidan 18 Fjärås sidan

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer