Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning"

Transkript

1 1 (37) Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m Uppdaterad Tillägg DRG KB12P för kataraktoperation, bilateral inkl. utebliven intraokulär lins - Information om hur telefon- brevkontakter ska rapporteras, punkt och 3.6 Uppdaterad Kataraktoperationer besökstyp 0 borttagen, besökstypen ger ej ersättning (gällande fr o m 1 mars 2014) Uppdaterad Skrivfel, XS013 ersätts med XS011 (Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten). Se punkt och 3.6 Uppdaterad DRG KB76O - Ögondiagnostik med biopsi, besök läggs till i produktgrupp 5 och ger i förekommande fall ersättning (gäller ej katarakt). Gäller fr o m Uppdaterad AV009 - Biopsi UNS ersätter TNX00. Medför ändring i åtgärdgrupp 10013, sid 30. Gäller fr o m Uppdaterad Nya DRG för 2015 har tillkommit i Uppdaterad Utpekade -koder har flyttats från Resurskrävande läkarbesök till Läkarbesök. Jämför s 10, Ny info kring fakturering av utomlänspatienter s 9

2 2 (37) Innehåll 1 Beskrivningssystem som grund för ersättning Variabler för rapportering av vårdkontakter Patientavgifter och reservnummer Variabler för rapportering av vårdkontakter i öppen vård Besökstyper Vårdgivarkoder Taxekoder Information om övriga kodstrukturer Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Beskrivning som grund för ersättning Läkarbesök, ögonmottagning Läkarbesök resurskrävande, ögonmottagning Läkarbesök, Mycket resurskrävande, ögonmottagning Läkarbesök, Poliklinisk operation Kontrollbesök, sjuksköterskeåtgärd, ögonmottagning Telefonrådgivning Tilläggsåtagande, Ortoptistbehandling, Skelningsuppdrag Tilläggsåtagande, Ögonbottenfotografering Screening av diabetespatienter Tilläggsåtagande, Laserbehandling främre segment Tilläggsåtagande, Bilateral laserbehandling främre segment Tilläggsåtagande, Laserbehandling, bakre segment Tilläggsåtagande, Bilateral laserbehandling, bakre segment Tilläggsåtagande, Ögonoperation, nivå Tilläggsåtagande, ögonoperation nivå Tilläggsåtagande, ögonoperation nivå 2, bilateral Tilläggsåtagande, ögonoperation, nivå Tilläggsåtagande, ögonoperation, nivå 3, bilateralt Tilläggsersättning för medicinsk service Neurofysiologi Perifer cirkulationsdiagnostik Klinisk patologi Datortomografi enkelsnitt Hals- och bröstorgan Magnetisk resonanstomografi Skelett- och rörelseorgan Målrelaterad ersättning Fast-/uppdragsrelaterad ersättning Särskild kontroll DRG-koder DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp

3 3 (37) DRG i produktgrupp DRG i produktgrupp Åtgärdsgrupper Åtgärdsgrupp 10001: Basuppdrag, Läkarbesök Ögonmottagning Åtgärdsgrupp 10250: Basuppdrag, Läkarbesök Ögonmottagning Åtgärdsgrupp 10002: Läkarbesök, Resurskrävande Åtgärdsgrupp 10003: Läkarbesök, mycket resurskrävande Åtgärdsgrupp 10215: Poliklinisk operation Åtgärdsgrupp 10004: Basuppdrag, Kontrollbesök sjuksköterskeåtgärd Åtgärdsgrupp 10005: Tilläggsuppdrag, Skelning, ortoptist Åtgärdsgrupp 10006: Tilläggsuppdrag, Ögonbotten-fotografering, screening av diabetespatienter Åtgärdsgrupp 10007: Tilläggsuppdrag, Laserbehandling, främre segment Åtgärdsgrupp 10218: Tilläggsuppdrag, Bilateral laserbehandling främre segment Åtgärdsgrupp 10008: Tilläggsuppdrag, Laserbehandling, bakre segment Åtgärdsgrupp 10219: Tilläggsuppdrag, Bilateral laserbehandling bakre segment Åtgärdsgrupp 10009: Ögonoperation, nivå Åtgärdsgrupp 10010: Ögonoperation, nivå Åtgärdsgrupp 10216: Ögonoperation Nivå 2, Bilateralt Åtgärdsgrupp 10011: Ögonoperation, nivå Åtgärdsgrupp 10217: Ögonoperation, nivå 3, Bilateralt Åtgärdsgrupp 10019: Tilläggsersättning, Neurofysiologi Åtgärdsgrupp 10220: Neurofysiologi, ERG Utredningspaket, Åtgärdsgrupp 10012: Tilläggsersättning Perifer cirkulationsdiagnostik Åtgärdsgrupp 10013: Tilläggsersättning, Klinisk patologi Åtgärdsgrupp 10014: Tilläggsersättning, Datortomografi enkelsnitt Åtgärdsgrupp 10015: Tilläggsersättning, Hals- och bröstorgan Åtgärdsgrupp 10016: Tilläggsersättning, Magnetisk resonanstomografi Åtgärdsgrupp 10017: Tilläggsersättning, Skelett och Rörelseorgan Rapportering av tilläggsåtagande Katarakt Bedömningsbesök som inte leder till operation Bedömningsbesök som leder till operation Återbesök efter operation Kataraktoperation Kataraktoperation vid utebliven intraokulär lins Kataraktoperation, bilateral inkl. utebliven intraokulär lins... 37

4 4 (37) Introduktion Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att hålla dokumentet uppdaterat med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med kap 6 i Vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar även för att hålla nämnda koder uppdaterade i CodeServer. Vid frågor kontakta avtalshandläggare vid: Avdelningen för somatisk specialistvård, Avtalsenheten. 1 Beskrivningssystem som grund för ersättning Beskrivningssystemet bygger på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. För rapportering av vårdkontakter till gemensamt vårdregister (GVR) för öppen vård, sluten vård samt vårdperioder finns ett antal obligatoriska variabler. För öppen vård exempelvis besökstyp, vårdgivare och taxekod, för sluten vård exempelvis in- och utskrivningskoder. Alla vårdkontakter ska beskrivas med klassifikationer enligt ICD-10-SE för att beskriva patientens hälsotillstånd och med för att beskriva relevanta vårdåtgärder. Denna information sekundärklassificeras enligt NordDRG-CC. Utöver detta kan det i vissa fall krävas tilläggsrapportering (T-kod och/eller produktkod). En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på utbetalad ersättning. Nedanstående länk innehåller fördjupad information om regelverk för rapportering av vårdkontakter, ICD-10-SE, och NordDRG. Alla vårdkontakter ska rapporteras till det gemensamma vårdregistret (GVR). Detta dokument beskriver utifrån avtalet vad som ska rapporteras från det lokala patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) för att ersättning ska utgå i enlighet med avtalet. Detta dokument beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR finns dokumentation att tillgå för vårdgivarens leverantör av PAS. Informationen från GVR bearbetas för utbetalning av ersättning i systemet ERSMO. I ERSMO bearbetas denna rapporteringsanvisning i enlighet med: Modell 080 (ögon) Modell 022 (katarakt)

5 5 (37) 2 Variabler för rapportering av vårdkontakter Detta kapitel beskriver ett antal variabler som är obligatoriska att rapportera. Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter finns hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Vårdinformatik och ersättningsmodeller Patientavgifter och reservnummer Regler om avgifter finns i Avgiftshandboken på Uppdragsguiden. Regler om personer från andra länder (ej asylsökande) finns i Turisthandboken på Uppdragsguiden. Regler för asylsökande och gömda återfinns i Avgiftshandboken, kapitel 7. För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från personuppgiftsregistret (PU). Kontakta Service desk för ytterligare information. E-post: Telefon: Variabler för rapportering av vårdkontakter i öppen vård Besökstyper Den vid var tid gällande översikt över besökstyper finns att hämta i CodeServer Besökstyperna finns i tabellen/klassifikationsid BTYP. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget. Ersättning inom uppdraget utgår för fysiska besök (Telefonrådgivning undantaget). Kod Besökstyper 0 Nybesök enskilt 1 Återbesök enskilt 9 Brev- och telefonkontakt Jämför regelverket för rapportering av vårdkontakter: Ange en av följande -koder: XS012 Information och rådgivning med patient per telefon XS011 Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten XS003 Information och rådgivning med patient per brev

6 6 (37) Vårdgivarkoder Den vid var tid gällande översikt över vårdgivarkoder finns att hämta i CodeServer Vårdgivarkoderna finns i tabellen/klassifikationsid VDG. Med vårdgivare menas i detta fall hälso- och sjukvårdspersonal. Alla enskilda besök ska rapporteras med endast en (1) vårdgivarkod. Vid teambesök och gruppteambesök ska endast den som i vårdteamet har det huvudsakliga behandlingsansvaret vid den aktuella vårdkontakten rapportera vårdkontakten och anges som vårdgivare 1, övriga medverkande ska anges som vårdgivare 2, 3 osv. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget. Kod Läkare Vårdgivarkoder 70 Sjuksköterska 81 Ortoptist 1/ Optiker 91 Undersköterska 99 Annan vårdgivare Taxekoder Den vid var tid gällande översikt över taxekoder finns att hämta i CodeServer Taxekoderna finns i tabellen/klassifikationsid TAXA. Uppmärksamma att tabellen i CodeServer innehåller samtliga koder som skulle kunna vara tillämpbara. I specifikationen för varje produkt som redovisas i kapitel 3 framgår vilka koder som ersätts i uppdraget Taxekoder för personer folkbokförda i Sverige Taxa Namn Användningsområde 02 Specialistmottagning inkl. dagvård Vårdkontakt på specialistmottagning. 06 Avgiftsbefriad Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon avgift t ex. anhållen, häktad eller som omfattas av smittskyddslagen. 08 SLL Frikort Patient som har frikort 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när avgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet. 22 Remiss från husläkare Första besök hos specialistläkare efter remiss från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin

7 7 (37) Taxa Namn Användningsområde 25 Återbetalning enligt 30-minuters regeln Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. 60 Patient yngre än 18 år Besök på mottagning av patient som är under 18 år Taxekoder för personer bosatta utomlands I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas, det gäller också för personer med ett avaktiverat personnummer hos Skatteverket. Beroende på vilken patientavgift patienten ska betala varierar valet av taxekod. Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Fullständigt regelverk om avgifter finns i Turisthandboken på Uppdragsguiden. Taxa Namn Användningsområde 04 EU/EES- och Konventionspatient 08 SLL Frikort Patient som har frikort. EU/EES- och konventionspatient Vårdkontakt när sjukförsäkringskort/ E106/E112 finns. Nordisk medborgare visar leg, konventionspatient visar pass. Fakturering av faktisk kostnad sker till försäkringskassan eller beställaren (privata vårdgivare). Används också för akut vård av utlandssvensk bosatt i andra länder än EU/EES-land. 10 Resterande avgift till frikort Vårdkontakt när besöksavgiften blir mindre än ordinarie för att komma upp i högkostnadsskyddsgränsen. 19 Fullbetalande patient Vårdkontakt när patienten betalar hela kostnaden själv t ex vissa utländska och utlandssvenska patienter Taxekod för asylsökande I samband med rapporteringen av vårdkontakt ska reservnummer användas. Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA kort har rätt till reducerad patientavgift, se avgiftshandboken kapitel 7 på Uppdragsguiden för fullständigt regelverk. Taxa Namn Användningsområde 12 Asylsökande Asylsökande - Vårdkontakt när patienten kan uppvisa giltigt LMA-kort.

8 8 (37) Taxekoder för personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige och bevispersoner En viktig princip som vårdgivaren ska utgå från är att en person som söker hälso- och sjukvård i Sverige har nödvändiga tillstånd att vistas här. De har visum och/eller arbetstillstånd/tillfälligt uppehållstillstånd/lma-kort eller har fått rätt att vistas här medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. I dessa falla gäller ordinarie avgiftsregler för personer från andra länder, se turisthandboken. Om det finns anledning att tro ett en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige ska taxekoderna nedan användas. Mer information om patientgruppen finns i handbok om Personer som saknar tillstånd, Uppdragsguiden. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Taxa Namn Användningsområde 70 Bevispersoner Har särskild typ av uppehållstillstånd. 71 Personer utan tillstånd Avser personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige Övriga taxekoder Det finns inga övriga taxekoder som ingår i uppdraget Information om övriga kodstrukturer Uppmärksamma att kapitel 2 i detta dokument endast beskriver kodstrukturer kring rapportering av vårdkontakter för de delar som ersätts i avtalet. Dokumentet beskriver inte kodverk som kan komma användas men som inte ger ersättning. Det är vårdenhetens ansvar att använda dessa koder på ett korrekt sätt. Anvisningar för rapportering av dessa vårdkontakter hämtas på Uppdragsguiden. Uppdragsguiden - specifika anvisningar Här finns anvisningar för rapportering vid uteblivet besök, utfärdande av intyg, journalkopior med mera. För anvisningar för rapportering av diagnoser och vårdåtgärder i enlighet med ICD-10-SE och hänvisas till kapitel 3 och Socialstyrelsens information.

9 9 (37) 2.3 Manuell fakturering av vissa vårdkontakter Uppmärksamma att vissa vårdkontakter inte ersätts via Vårdfaktura. Fakturering av ersättningar gällande, asylsökande, personer utan tillstånd, utlandssvenskar, EU/EES-medborgare med EU-kort, eller från länder med konventionsavtal med Sverige sker enligt särskild rutin. Fakturering för utomlänspatienter hanteras fr o m 1 mars 2015 via vårdfaktura. För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för hela vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning till vårdenheten från det offentliga i dessa fall. 3 Beskrivning som grund för ersättning Alla vårdkontakter ska beskrivas med klassifikationer enligt ICD-10-SE och. Dessa ska sekundärklassificeras enligt NordDRG. Detta gäller alla vårdgivarkategorier. Utöver detta kan det i vissa fall krävas tilläggsrapportering (T-kod). Delar av denna information används som underlag för utbetalning av ersättning, se specifikation. Produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). Vårdkontakterna rapporteras med korrekt information om besökstyp, patientavgift och yrkeskategori. Därutöver anges i det lokala patientadministrativa systemet (PAS) produktkod. Till koder för ICD-10-SE och hör beskrivning av innehåll och tillämpning för respektive kod, vilket inte beskrivs i detta dokument. För mer information se Den vid var tid gällande översikt över produktkoder finns att hämta i CodeServer Produktkoderna finns i tabellen/klassifikationsid PRODUKT. Alla vårdkontakter som grupperas och rapporteras med NordDRG-CC, ska ha produkttyp K. I nedanstående tabeller benämns åtgärdsgrupp och produktgrupp, vad som ingår i dessa grupper beskrivs i kapitel 4. Åtgärdsgruppens ordning visar inbördes rangordning om de inrapporterade -koderna sammanfaller till flera valbara åtgärdsgrupper. Rangordningen ger att man får ersättning för de högst värderade åtgärderna. Åtgärdsgrupperna kan i sin tur innehålla kombinationer som även dessa har rangordning. Kombinationerna finns med i presentationen av åtgärdsgrupperna i kapitel 4. Det anges ingen rangordning för tilläggsersättningar då dessa alltid medger ersättning för rapporterade åtgärder förutsatt att vårdkontakten har ersatts med en grundersättning.

10 10 (37) 3.1 Läkarbesök, ögonmottagning öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Besök, läkare, ögonmottagning Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp 0, X, 10001, Åtgärdsgruppens ordning 15 Produktgrupp 1, Läkarbesök resurskrävande, ögonmottagning öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Besök, läkare, resurskrävande, ögonmottagning Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 13 Produktgrupp 1, 5, 6

11 11 (37) 3.3 Läkarbesök, Mycket resurskrävande, ögonmottagning öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Besök, läkare, mycket resurskrävande, ögonmottagning Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 11 Produktgrupp 1, 5, Läkarbesök, Poliklinisk operation öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Läkarbesök, Poliklinisk operation Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 10 Produktgrupp 1, 6

12 12 (37) 3.5 Kontrollbesök, sjuksköterskeåtgärd, ögonmottagning öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Sjuksköterskebesök, ögonmottagning Vårdgivare 70 Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 16 Produktgrupp 3, Telefonrådgivning öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Besökstyp 9 Telefonrådgivning, vårdval HSSV Åtgärdsgrupp - Åtgärdsgruppens ordning - Produktgrupp 2 Ange en av följande -koder: XS012 Information och rådgivning med patient per telefon XS011 Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten

13 13 (37) 3.7 Tilläggsåtagande, Ortoptistbehandling, Skelningsuppdrag öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Ortoptistbesök Vårdgivare 81 Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 14 Produktgrupp 4, 5, Tilläggsåtagande, Ögonbottenfotografering Screening av diabetespatienter För att besöket ska ingå i denna produktkod måste koder vara rapporterade enligt nedanstående tabell. Observera att ET611 alltid måste rapporteras för denna ersättning. Produktkod Ögonbottenfotografering av diabetiker, 70, 81 Besökstyp 0, 1 T-Kod ET611 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 12 Produktgrupp 1, 5, 6

14 14 (37) 3.9 Tilläggsåtagande, Laserbehandling främre segment öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Laserbehandling, främre segment Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 9 Produktgrupp 1, 5, Tilläggsåtagande, Bilateral laserbehandling främre segment öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Bilateral Laserbehandling, främre segment Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 7 Produktgrupp 1, 5, 6

15 15 (37) 3.11 Tilläggsåtagande, Laserbehandling, bakre segment öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Laserbehandling, bakre segment Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 6 Produktgrupp 1, 5, Tilläggsåtagande, Bilateral laserbehandling, bakre segment öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Bilateral laserbehandling, bakre segment Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 5 Produktgrupp 1, 5, 6

16 16 (37) 3.13 Tilläggsåtagande, Ögonoperation, nivå 1 öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Operation, resursnivå 1 Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 8 Produktgrupp 1, 5, Tilläggsåtagande, ögonoperation nivå 2 öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Operation, resursnivå 2 Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 4 Produktgrupp 1, 5, 6

17 17 (37) 3.15 Tilläggsåtagande, ögonoperation nivå 2, bilateral öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Bilateral operation, resursnivå 2 Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 3 Produktgrupp 1, 5, Tilläggsåtagande, ögonoperation, nivå 3 öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Operation, resursnivå 3 Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 2 Produktgrupp 1, 5, 6

18 18 (37) 3.17 Tilläggsåtagande, ögonoperation, nivå 3, bilateralt öppen vård och enligt angivna koder i nedan tabell. Där informationen inte rapporteras direkt från lokalt PAS är texten nertonad. Det är koderna ingående i åtgärdsgrupp och produktgrupp enligt kapitel 4 som rapporteras. Produktkod Bilateral operation, resursnivå 3 Besökstyp 0, 1 Åtgärdsgrupp Åtgärdsgruppens ordning 1 Produktgrupp 1, 5, Tilläggsersättning för medicinsk service Åtgärder inom medicinsk service, för vilka det finns koder i, som beställs i samband med besöket kan klassificeras och rapporteras. Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning enligt punkt Neurofysiologi För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning. Produktkod Åtgärdsgrupp Myasteniutredning Neurofysiologi, ERG utredningspaket Perifer cirkulationsdiagnostik För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning. Produktkod Åtgärdsgrupp Perifer cirkulationsdiagnostik, tillägg ögon 10012

19 19 (37) Klinisk patologi För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning. Produktkod Åtgärdsgrupp Klinisk patologi, tillägg ögon Datortomografi enkelsnitt För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning. Produktkod Åtgärdsgrupp Datortomografi enkelsnitt, tillägg ögon Hals- och bröstorgan För att tilläggsersättning ska utgå måste vårdkontakten även ha en grundersättning. Produktkod Åtgärdsgrupp Hals- och bröstorgan, tilläggsersättning Magnetisk resonanstomografi Produktkod Åtgärdsgrupp Magnetisk resonanstomografi, tillägg ögon Skelett- och rörelseorgan Produktkod Skelett- och rörelseorgan Åtgärdsgrupp 3.19 Målrelaterad ersättning Ej aktuellt för detta vårdval Fast-/uppdragsrelaterad ersättning Ej aktuellt för detta vårdval.

20 20 (37) 4 Särskild kontroll 4.1 DRG-koder Vårdkontakter som efter DRG-gruppering faller utanför nedanstående grupper sorteras bort och ersätts inte. Uppmärksamma avsnitt Manuell fakturering av vissa vårdhändelser. I detta avsnitt specificeras vilka DRG-koder som ingår i respektive produktgrupp. Inom vårdvalet ersätts endast en vårdkontakt per dag. Ersättning utgår enligt högsta rapporterade nivå för dessa vårdkontakter DRG i produktgrupp 1 DRG KA99O KB99O KC99O KD99O KE99O KF99O KG99O KH99O KJ99O KL99O KM99O KN99O KO99O KR98O KR99O KS99O KT99O KU98O KW98O KW99O KA43O KA44O KA45O KA47O KA50O KA51O KA56O KB30O KB31O DRG-text Övriga läkarbesök vid sjukdomar i nervsystemet Övriga läkarbesök vid sjukdomar i ögonregionen Övriga läkarbesök vid sjukdomar i ÖNH-regionen Övriga läkarbesök vid sjukdomar i andningsorganen Övriga läkarbesök vid sjukdomar i cirkulationsorganen Övriga läkarbesök vid sjukdomar i matsmältningsorganen Övriga läkarbesök vid sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkörtel Övriga läkarbesök vid sjukdomar i muskler, skelett och bindväv Övriga läkarbesök vid sjukdomar i hud och underhud Övriga läkarbesök vid endokrina och metabola sjukdomar Övriga läkarbesök vid sjukdomar i njure och urinvägar Övriga läkarbesök vid sjukdomar i manliga könsorgan Övriga läkarbesök vid sjukdomar i kvinnliga könsorgan Övriga läkarbesök vid blodsjukdomar Övriga läkarbesök vid myeloproliferativa sjukdomar Övriga läkarbesök vid infektionssjukdomar och HIV Övriga läkarbesök vid psykiska sjukdomar och drogberoende Övriga läkarbesök vid skador och förgiftningar Övriga läkarbesök vid smärtproblem Övriga läkarbesök vid andra problem Läkarbesök vid tumörer i nervsystemet Läkarbesök vid degenerativa sjukdomar i nervsystemet Läkarbesök vid multipel scleros och cerebellär ataxi Läkarbesök vid TIA och ocklusion av precerebrala artärer Läkarbesök vid ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan Läkarbesök vid sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver Läkarbesök vid kramper och huvudvärk Läkarbesök vid hyphema Läkarbesök vid allvarliga akuta ögoninfektioner

21 21 (37) DRG KB35O KC30O KC31O KC48O KD31O KD48O KE53O KG38O KH55O KH57O KH62O KJ40O KJ45O KJ50O KJ55O KL40O KL45O KL55O KR07O KS20O KU30O KU42O DRG-text Läkarbesök vid neurologiska ögonsjukdomar Läkarbesök vid maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals Läkarbesök vid balansproblem, yrsel Läkarbesök vid andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år Läkarbesök vid infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år Läkarbesök vid interstitiella lungsjukdomar Läkarbesök vid hypertoni Läkarbesök vid sjukdomar i lever utom malign tumör, cirros och alkoholhepatit Läkarbesök vid bindvävssjukdomar och vaskuliter Läkarbesök vid specifika inflammatoriska artropatier Läkarbesök vid symtom från muskulatur, ben och bindväv Läkarbesök vid kroniska hudsår Läkarbesök vid svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom Läkarbesök vid inflammation i hud & underhud Läkarbesök vid trauma utan djupare skador, >17 år Läkarbesök vid diabetes, >35 år Läkarbesök vid diabetes, 0-35 år Läkarbesök vid medfödda ämnesomsättningsrubbingar Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, 0-17 år Läkarbesök vid postoperativa & posttraumatiska infektioner Läkarbesök vid allergiska reaktioner Läkarbesök vid behandlingskomplikationer utan kirurgisk åtgärd DRG i produktgrupp 2 DRG KA99Z KB99Z KC99Z KD99Z KE99Z KF99Z KH99Z KJ99Z KL99Z KM99Z KN99Z KO99Z KR98Z KR99Z KS99Z KT99Z DRG-text Läkarvård per tel vid sjukdomar i nervsystemet Läkarvård per tel vid sjukdomar i ögonregionen Läkarvård per tel vid sjukdomar i ÖNH-regionen Läkarvård per tel vid sjukdomar i andningsorganen Läkarvård per tel vid sjukdomar i cirkulationsorganen Läkarvård per tel vid sjukdomar i matsmältningsorganen Läkarvård per tel vid sjukdomar i muskler, skelett och bindväv Läkarvård per tel vid sjukdomar i hud och underhud Läkarvård per tel vid endokrina och metabola sjukdomar Läkarvård per tel vid sjukdomar i njure och urinvägar Läkarvård per tel vid sjukdomar i manliga könsorgan Läkarvård per tel vid sjukdomar i kvinnliga könsorgan Läkarvård per tel vid blodsjukdomar Läkarvård per tel vid myeloproliferativa sjukdomar Läkarvård per tel vid infektionssjukdomar och HIV Läkarvård per tel vid psykiska sjukdomar och drogberoende

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (19) Somatisk specialistvård Specialistenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder inom Ögonmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2013-01-10 Viktig information

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning 2014 Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm studierektor Handlingsplan ST-utbildning Introduktion ST-läkare Placering Huvudhandledare Studierektor Verksamhetschef P Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Regelbok för förlossningsenheter 2013

Regelbok för förlossningsenheter 2013 Regelbok för förlossningsenheter Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse För att en vårdgivare skall få bedriva vård inom

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen Program Introduktion till NordDRG Val

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REVISION SCREENING AV 15 HUSLÄKARMOTTAGNINGAR 2014-02-13. BDO Consulting Group AB

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REVISION SCREENING AV 15 HUSLÄKARMOTTAGNINGAR 2014-02-13. BDO Consulting Group AB HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING REVISION SCREENING AV 15 HUSLÄKARMOTTAGNINGAR BDO Consulting Group AB FÖRORD BDO Consulting Group AB har av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer