FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala"

Transkript

1

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering: tisdagen 6 maj 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 64 Svensk kärnbränslehantering Information av Erik Setzman CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum Information av Gustav Ullenhag CK Årsberättelse 2013 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Verksamhetsberättelse 2013 för landstingsarkivet CK Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner CK Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Kompetensförsörjningsplan för Landstinget i Uppsala län CK Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget CK Ambulansdirigering, bildande av gemensam nämnd - KOMPLETTERAS CK Mottagande av arv CK Namnändring av förvaltningarna Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kultur i länet 75 Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Remissyttrande till Socialdepartementet 76 Detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden Remissyttrande till Uppsala kommun CK CK CK Landstingsdirektörens rapport CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering: tisdagen 6 maj 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 64 Svensk kärnbränslehantering Information av Erik Setzman CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum Information av Gustav Ullenhag CK Årsberättelse 2013 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Verksamhetsberättelse 2013 för landstingsarkivet CK Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner CK Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Kompetensförsörjningsplan för Landstinget i Uppsala län CK Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget CK Ambulansdirigering CK Mottagande av arv CK Namnändring av förvaltningarna Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kultur i länet 75 Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Remissyttrande till Socialdepartementet 76 Detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden Remissyttrande till Uppsala kommun CK CK CK Landstingsdirektörens rapport CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom 80 Resultatet av medarbetarenkäten 2014 Information av Eva Wikström CK

5

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) 62 Val av justerare Landstingsstyrelsen utser Robert Damberg (MP) att jämte ordförande Erik Weiman (M) justera dagens protokoll. Tid för justering: tisdagen den 6 maj Fastställande av föredragningslista Landstingsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) Dnr CK Svensk kärnbränslehantering Informationsärende Ärendet Erik Setzman, miljöchef på Svensk kärnbränslehantering, informerar om slutförvarsplanerna, tillståndsprocessen och om de näringspolitiska satsningarna som är kopplade till mervärdesavtalet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) 65 Dnr CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum - Informationsärende Ärendet Gustav Ullenhag, ordförande i RCC-rådet, ger en lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum (RCC) och landstingets engagemang där. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11

12 Verksamhetsberättelse 2013 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1

13 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, Uppsala Telefon Register och vårdprogram: Telefon Kansli: Sju landsting i samverkan 2

14 Innehållsförteckning Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Patientcentrerade kriterier... 1 Vårdprocesser... 1 Cancerrehabilitering och palliativ vård... 1 Patientens ställning i cancervården... 2 Regional utvecklingsplan för cancervården... 2 Utbildning och kompetensförsörjning... 2 Kunskapsstyrning... 3 Klinisk cancerforskning och innovation... 3 RCC:s organisation... 3 Verksamhetsberättelse för RCC Uppsala Örebro Patientcentrerade kriterier... 5 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer... 5 Vårdprocesser... 5 Nivåstrukturering... 7 Cancerrehabilitering och palliativ vård... 7 Palliativ vård... 7 Barn som anhöriga... 7 Cancerrehabilitering... 7 Avvikelse för cancerrehabilitering... 8 Patientens ställning i cancervården... 8 Patientrådets arbete... 8 Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan... 8 Regional utvecklingsplan för cancervården... 8 Utbildning och kunskapsstyrning... 9 Kunskapsstyrning... 9 Avvikelse Klinisk cancerforskning och innovation Samverkan mellan kliniska prövningsenheter Studieservice för kliniska prövningar Regionaliserad sjukvårdsintegrerad biobanking för forskning Bildande av translationellt cancerforskningscentrum ICBP RCC:s organisation

15 4

16 Sammanfattning av verksamhetsberättelse 2013 Nedan återfinns en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2013 med fokus på de mål som angivits i ansökan inför Målen anges och därefter följer en kort notering om måluppfyllnad. Samma rubriker återkommer från sidan 4 med en mer detaljerad redovisning över vad RCC genomfört i samarbete med landstingen under året. RCC Uppsala Örebro håller fast vid de 2012 fastställda huvudprocessernas visioner. Patientcentrerade kriterier Målen inför 2013 Preventionsgruppen har börjat bygga ett nätverk för cancerprevention och påbörjat aktivitet i ett eller flera pilotprojekt. Målet uppfyllt. Grupperna för mammografi och cervixcancerscreening har fått en fast förankring gentemot de nationella registren och avger strukturerade rapporter av verksamheten. Målet ej uppfyllt. Grupperna arbetar för en anslutning till de nationella registren men har ännu inte anslutit sig till desamma. Projektgruppen för tidig diagnos i primärvården har definierat ett projekt och en forskningsplan har kommit till stånd. Målet inte helt uppnått. Ingen projektledare har kunnat rekryteras från primärvården. Två STprojekt är formulerade med fokus på väntetider och hinder i vården för tumördiagnoser inom öron, näs och halsområdet samt inom området för maligna blodsjukdomar. Dessa kommer att starta under Vårdprocesser Målen inför 2013 Vårdprogramgrupperna har definierat sina respektive vårdprocesser och identifierat problemområden inklusive områden för nivåstrukturering. Målet inte uppfyllt. Vårdprogramgrupperna har kommit olika långt i arbetet med att utforma diagnosspecifika vårdprocesser. De erbjuds stöd i det arbetet (se delmål två). Nivåstruktureringsarbetet är inlett i de fyra pilotprocesser som utsetts av RCC i samverkan med SVN:s AU. Processledarstödet är fullt utvecklat och har funnit sina metoder. Målet uppfyllt. Processledarstödet har utformat en fungerande modell för att starta upp processarbetet. Processledarstödet behöver kontinuerligt utvecklas i takt med att processledarnas roll förändras. Cancerrehabilitering och palliativ vård Målen inför 2013 Gruppen för rehabilitering har formulerat nyckelfrågor och en framgångsväg för att stärka det psykosociala stödet och rehabiliteringen. Detta inbegriper en utvecklingsplan för utökning av antalet kontaktsjuksköterskor. Målet delvis uppfyllt. Processledarna är aktiva i processamordnarens utbildning/workshop för vårdprogramgrupperna för att säkra att rehabiliteringsfrågorna kommer med tidigt i 1

17 vårdprocessen. Ännu har inte samtliga landsting formulerat en plan för att/hur kontaktsjuksköterskefunktionen ska införas. Palliativa råd har inrättats i alla landsting och registrering till palliativa registret har blivit heltäckande. Målet i stort uppfyllt. Vårdprogramgruppen har bidragit med underlag till politisk viljeinriktning för palliativ vård. Landstingen har beslutat inrätta palliativa råd. Hur långt man kommit med att inrätta detta samverkansforum mellan landstingen och kommuner skiljer sig åt mellan landstingen. RCC fortsätter att följa det arbetet via styrgruppen. Patientens ställning i cancervården Målen inför 2013 Utbildning av patientföreträdare fortsätter. Målet uppfyllt. Patientrådet konsolideras och definierar sitt uppdrag. Målet uppfyllt. Strategier för att öka patienters och närståendes engagemang i RCC processen definieras tillsammans med patientrådet. Målet delvis uppfyllt. Patientrepresentanter deltar i vårdprogramgruppernas arbete. Patientrådet konsoliderat och fungerar enligt plan. Under året har fler diagnoser fått representation i rådet. I landstingen behöver former för samverkan med de lokala cancerråden utvecklas. Regional utvecklingsplan för cancervården Målen inför 2013 En plan börjar formuleras efter analys av omfattande intervjuer. Målet uppfyllt. Planen genomarbetas avsnitt för avsnitt i samverkan med Patientråd, berörda vårdprogramgrupper och SVN:s AU. Workshops med politiker, administratörer, vårdprofessioner och patienter genomförs i regionen. Målet uppfyllt. Utbildning och kompetensförsörjning Målen inför 2013 Prioriterade områden inom utbildning och kompetensförsörjning har identifierats. Målet delvis uppfyllt. RUR har genomfört en kartläggning av yrkeskategorier inom cancervården. Brister inom specialistområden är identifierade, samma som på ett nationellt plan. Utbildningsönskemål till universitet och högskolor har formulerats och kommunicerats. Målet delvis uppfyllt. Regionala utbildningar för forskningssjuksköterskor och cytostatika körkort diskuteras med lärosäten i landet. En strategi för framtida kompetensförsörjning formuleras. Målet inte uppfyllt. Arbete pågår fortfarande i samverkan med RUR och Specialitetsråd. 2

18 Kunskapsstyrning Målen inför 2013 Vårdprogramgrupper som har nya nationella vårdprogram implementerar dessa i sjukvårdsregionen. Målet uppfyllt. Vårdprogramgrupperna börjar tillämpa den nya mallen för återrapportering från kvalitetsregistren. Målet delvis uppfyllt. Alla vårdprogram har av förklarliga skäl ännu inte börjat använda mallen. Verksamhetschefer, divisions och sjukhusledningar börjar använda kvalitetsregistren för uppföljning och återföring. Målet delvis uppfyllt. Projektarbeten pågår för att klinikerna snabbare ska få tillgång till data från kvalitetsregister. RCC:s presentation på webben av klinikernas täckningsgrad när det gäller inrapportering till cancerregistret är ett par exempel på hur RCC arbetar för att öka användningen av kvalitetsregister till förbättringsarbetet i vården. Klinisk cancerforskning och innovation Målen inför 2013 Nätverket av forskningsenheter har konsoliderats. Man utbyter dokument, avtal och kunskaper och enas om gemensam standard. Målet uppfyllt. En plan för regionalisering av sjukvårdsintegrerad biobankning utarbetas och pilotförsök är på gång. Målet i stort sett uppfyllt. Införandet av modellen för blod är påbörjad i två landsting. För vävnad kan införandet av modellen ske tidigast under En plan till hur en optimal service, såsom en one stop shop, till gagn för både stora och små projekt har börjat utvecklas. Detta innebär att en forskargrupp (akademisk eller kommersiell) i en enda instans kan kontakta regionens resurser för forskning och forskningsinformation som relaterar till såväl kvalitetsregister som biobankning. Målet uppfyllt. Servicefunktionen i drift. Fem studier har hanterats enligt modellen under året. RCC:s organisation Målen inför 2013 De lokala cancerråden har konsoliderats och funnit sina arbetsformer. Målet inte uppfyllt. I sex av sju landsting fungerar råden. I Uppsala har rådet inte kommit igång på ett för cancervården tillfredsställande sätt. RCC fortsätter att driva på arbetet via styrgruppen. Matrisorganisationen med vårdprogramgrupper och de lokala cancerråden konsolideras. Målet inte helt uppfyllt. Råden finns i alla landsting men det finns fortfarande utvecklingspotential för landstingen när det gäller att hitta former för samverkan och kommunikation för att frågor ska föras mellan de olika nivåerna. 3

19 Verksamhetsberättelse för RCC Uppsala Örebro 2013 Även under 2013 har de sju huvudprocesserna med åtföljande visioner varit utgångspunkten för RCC:s arbete. 1) Vårdprogram och register Vision: En sammanhållen och säker vårdprocess som använder hela regionens resurser och är under kontinuerlig kvalitetsförbättring inbegripande patientrapporterade utfallsmått. Visionen stöds direkt och indirekt genom att optimera utnyttjande av kvalitetsregisterdata för att möta cancerstrategins fem mål. 2) Stärka patientens ställning i vården Vision: Patientens och närståendes ställning är stark genom ett strukturerat inflytande från patientföreträdare i RCC organisationen, tillgång till kontaktsjuksköterska, genomförda individuella vårdplaner, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet. 3) Prevention Vision: Ett offensivt arbete med prevention och tidig upptäckt baserad på en tydlig infrastruktur innefattande en samordning av regionens alla aktörer inom preventionsområdet. 4) Forskning Vision: Hela regionen samarbetar för att utveckla klinisk och translationell forskning med ett effektivt utnyttjande av kliniska data och biobanksprover. 5) Regionalt biobankscentrum Vision: Att vara ett regionalt service och kompetenscentrum i frågor som berörs av biobankslagen inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion. En gemensam biobanksinfrastruktur i regionen för att värdefulla prov för hälso och sjukvård och forskning ska kunna sparas på ett standardiserat sätt från alla regionens sjukhus och kliniker. 6) Utbildning och organisation Vision: En långsiktig kompetenshöjning och kompetensförsörjningsplan som garanterar regionens personalresurser för cancervården. 7) Cancerplan Vision: En regionalt beslutad och förankrad cancerplan som för framtiden garanterar bästa vård till alla cancerpatienter oavsett diagnos, bostadsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer. 4

20 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Arbetsgruppen för prevention har under året blivit formell grupp med nominerade representanter från alla landsting utom Gävleborg, som kommer att utse en person Under hösten har en uppdragsbeskrivning tagits fram och gruppens fokusområde under 2014 kommer att vara tobaksprevention. Gruppens medlemmar har under 2013 arbetat lokalt med implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. En kartläggning av regionens stöd för rökavvänjning pågår. Aktiviteter för att underlätta uppföljning av tobaksbruk i landstingen pågår genom implementering av SKL:s framtagna RIV specifikation. Vårdprogramgrupperna för cervixcancerprevention och mammografi har fortsatt arbetet med att möjliggöra anslutning till nationella kvalitetsregister. För båda vårdprogramgrupperna har detta arbete tagit längre tid än planerat och fortsätter även under Gällande cervixcancerprevention har alla landsting utom Uppsala vätskebaserad cytologi och reflextestning med HPV i drift. Uppsala utvecklar HPV i primärscreening enligt ett eget koncept. Mammografigruppen har under året genomfört två enkäter för att få en grundläggande kartläggning av mammografiscreeningen i regionen. RCC Uppsala Örebro utgör nationellt stöd för den beslutade tarmcancerscreeningstudien (SCREESCO). Under 2013 har ett omfattande förberedelsearbete gjorts nationellt och studien förväntas starta första kvartalet Samtliga landsting i regionen deltar och en infrastruktur med undersökare och forskare finns uppbyggd. RCC har under året etablerat en vårdprogramgrupp för cancerfrågor i primärvården med primärvårdsrepresentanter från alla landsting. Gruppens huvuduppgift är att vara ett expertstöd och en ingång till primärvården för de diagnosspecifika vårdprogramgrupperna. Gruppen har också diskuterat utbildningsinsatser i primärvården och orsaker till patienters upplevda fördröjning av upptäckt av cancer i primärvården. Gruppen har inplanerade möten under 2014 för att ta fram en första verksamhetsplan. Avvikelse Under 2013 hade RCC för avsikt att projektanställa en person från primärvården för att driva frågan om tidig diagnostik av cancer inom regionens öppenvård. Detta har tyvärr inte varit möjligt, men två ST projekt har tagit form. Man kommer att göra studier av väntetider och hinder i vården för tumördiagnoser inom öron, näs och halsområdet samt inom området för maligna blodsjukdomar. Studierna har formulerats under 2013 och startar under första kvartalet Undersökningarna kommer i sig att ge värdefulla ledtrådar om förbättringspotential i omhändertagandet inom primärvården, men också utgöra förstudier för ett ambitiösare och större doktorandprojekt inom området. Vårdprocesser RCC:s ansvariga för arbetet med vårdprocesser har lagt ner ett omfattande arbete på att finna arbetsformer som ger vårdprogramgrupperna stöd för att komma igång med regionala vårdprocesser. Ett resultat är de internat för kartläggning av vårdprocesser som har hållits vid två tillfällen under året där sammanlagt sex grupper deltagit. I kartläggningsarbetet ingår också att lyfta områden för nivåstruktur. Ansvariga sjuksköterskor vid RCC tillsammans med processledarstöd har också deltagit i vårdprogramgruppernas möten under året för att informera och stödja uppstart av processarbetet. I flera landsting har de lokala vårdprocesserna kartlagts och förbättringsarbeten har påbörjats. 5

21 I regionen finns 25 vårdprogramgrupper (tabell 1). I ett fåtal grupper är processledare ännu inte utsedda. Processledaruppdraget om 20 procent har godkänts av respektive verksamhetschef. Processledarens hemmaklinik har under 2013 erhållit kronor i ekonomisk ersättning från RCC. Samverkansnämndens beslut att det är landstinget/kliniken som processledaren är verksam i som ska stå för kostnaden, gäller fortfarande. RCC har avsatt dessa 75tkr som ett stöd för resursbortfallet i den kliniska verksamheten. Tabell 1 modifierad från 2012 Vårdprogramgrupp Processledare utsedd Vårdprogramgrupp formerad Nationella vårdprogram*) Barncancer X X N Blåsa X X F Nationella riktlinjer Bröstcancer X X F X Cervixcancerscreening X X P Esofagus/ventrikel X X P Gyncancer X X X Hematologi X X N Hjärntumörer X X X Huvud/halscancer X X P Kommentar Hypofystumörer P Plan vår 2014 Kolorektalcancer X X P X Uppdatering pågår Lever/gallvägar X X Lungcancer X X P X Lymfom X X X Malignt melanom X X R Mammografi Hälsoundersökning X X P Njurcancer X X X Palliativ vård X X X Pancreascancer X Plan vår 2014 Peniscancer X X X Prevention X F X NR Prostata X X X X Sarkom P Plan vår 2014 Testiscancer Thyroideacancer X Plan vår 2014 *) Ja = nationellt vårdprogram godkänt av RCC i samverkan finns F = annat nationellt vårdprogram finns N = nordiskt vårdprogram P = arbete med nationellt vårdprogram pågår R = nationellt vårdprogram ute på remiss NR = sjukdomsförebyggande riktlinjer från Socialstyrelsen Målet är att alla vårdprogramgrupper ska ha ett stödteam på RCC i form av en sjuksköterska, handläggare i registerfrågor och statistiker för att driva eget utvecklingsarbete. N 6

22 Nivåstrukturering I arbetet med att definiera en vårdprocess ingår också att lyfta frågan om nivåstrukturering, antingen av hela vårdprocessen eller av kritiska delar av densamma (vilket kan variera allt från bedömning av prover eller radiologiska bilder till avancerade kirurgiska ingrepp). Utgångspunkt för arbetet är de tidigare framtagna verktygen som ska bidra till en bättre kvalitet och patientsäkerhet samt säkra arbete med klinisk forskning och kompetensförsörjning. I samråd med samverkansnämnden har RCC lyft fyra pilotprocesser; prostata, kolorektal, ovarial och njurcancer som har utarbetat ett första underlag för regional nivåstruktur. Samverkansnämnden har godkänt förslagen för fortsatt förankring i regionen och efter genomarbetning kommer frågan upp igen under 2014 för ett faktiskt beslut som ska innebära att landstingen startar projekt för att genomföra nivåstruktureringsarbete i det egna landstinget. I arbetet med den regionala cancerplanen har ett avsnitt ägnats särskilt åt nivåstrukturarbetet; bland annat finns en regional arbetsprocess för hur regionen ska genomföra nivåstruktureringsarbetet. Detta ska skapa struktur åt arbetet och för att säkra att det finns en stark regional förankring innan varje förslag ska upp till beslut i Samverkansnämnden. Under vårdprocesser återfinns beskrivningen om hur processledarstödet fungerar i arbetet med att integrera nivåstrukturen med de regionala vårdprocesserna. Cancerrehabilitering och palliativ vård Palliativ vård En första regiondag i palliativ vård anordnades i maj av RCC och vårdprogramgrupperna för palliativ vård och barncancer. Temat var Barn i palliativ vård, både som patient och närstående. Vårdpersonal, politiker och beslutsfattare deltog och behoven av samordning mellan specialistsjukvård (barn och palliativ vård), primärvård och kommunens hemsjukvård diskuterades. Vårdprogramgruppen för palliativ vård har utarbetat ett förslag för Överenskommelse om ansvar för hemsjukvårdsinsatser för barn och ungdomar upp till 18 år. Vårdprogramgruppen har under året arbetat vidare med utvecklingen av palliativa råd i regionen. Alla landsting har fattat beslut om inrättande av råden, dock fungerar de ännu inte i samtliga landsting. Gruppen har samverkat med utvecklingsgruppen inför beslut om den politiska viljeinriktningen för den palliativa vården. I samband med att viljeinriktningen antogs har vårdprogramgruppen fått Samverkansnämndens uppdrag att: ta fram förslag på utbildningsplaner i enlighet med nationella kunskapsstödet och nationella vårdprogrammet definiera olika former av handledning utifrån de behov som finns från allmän och specialiserad vård Barn som anhöriga Under 2013 har webbportalen lanserats. Syftet med webbportalen är att ge ungdomar en mötesplats för att få tillgång till professionellt och erfarenhetsbaserat stöd när en närstående får cancer. Webbportalen har sedan starten i maj fram till oktober haft över besök. Ett tätare samarbete med Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) har inletts för att bland annat kunna samverka kring hur cancervården ska kunna utveckla arbetet med barn som anhöriga. Cancerrehabilitering Vårdprogramgruppen i regionen har haft ett aktivt arbete med att sprida och förankra de nationella målen och det kommande nationella vårdprogrammet för rehabilitering. På grund av försening av 7

23 det nationella vårdprogrammet har processen inte kommit så långt som planerat. Vårdprogramgruppen har medverkat i framtagandet av cancerplanens avsnitt om att stärka patientens ställning. Processledarna har dessutom medverkat i de workshops som erbjudits till övriga vårdprogramgrupper, där cancerrehabiliteringsfrågorna blivit en viktig del i diskussionerna. Processledarna har under året besökt alla landsting och kartlagt området. Det har resulterat i en rapport som ger en övergripande nulägesbeskrivning, analys och åtgärdsförslag. Rapporten kommer att kommuniceras under Avvikelse för cancerrehabilitering Vårdprogramgruppen har inte utarbetat en plan för utökningen av antalet kontaktssjuksköterskor på regional nivå. I efterhand kan konstateras att det uppdraget placerats på fel nivå. Landstingen själva måste utifrån sina egna inventeringar formulera en plan för arbetet med att stärka funktionerna inom rehabiliteringsområdet. RCC kommer att driva frågan vidare genom styrgruppen. Patientens ställning i cancervården Patientrådets arbete Under året har patientrådet tillsammans med verksamhetschef och stödfunktion utformat en arbetsordning för rådet. I dagsläget är RCC:s verksamhetschef ordförande på rådets särskilda önskan, vice ordförande är patientföreträdare. Rådet har också utökats med patientrepresentanter från flera diagnosområden. Patientrådet utgör också remissinstans för vårdprogram och andra viktiga underlag där patienternas perspektiv är viktigt att tillvarata. RCC:s satsning på att utbilda patientrepresentanter fortsätter. Nya medlemmar i vårdprogramgrupper och patientråd har genomgått utbildning. Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan RCC har genomfört ett regionalt utbildningstillfälle för personal angående Min vårdplan. Min vårdplan har också testats vid några lungkliniker, men fortfarande råder viss oklarhet kring hur det är tänkt att fungera. Vårdpersonalen har många frågor kring dokumentation och användning. Ett flertal landsting har genomfört kartläggning/inventering av kontaktsjuksköterskefunktionen. Ett par av landstingen har fattat beslut på övergripande nivå om att funktionen ska införas. Arbetet för att säkra att samtliga landsting kommer att kunna erbjuda samtliga cancerpatienter en kontaktsjuksköterska kommer att fortgå under I det nationella arbetet med införandet av Min vårdplan, liksom i arbetet med att planera för en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor representeras RCC Uppsala Örebro av Pia Jestin, processledarstöd vid RCC. Regional utvecklingsplan för cancervården Två avsnitt har formulerats i samråd med patientråd, berörda vårdprogramgrupper och Samverkansnämndens arbetsutskott. Analysen visar att det finns samstämmighet både över de politiska blockgränserna liksom inom tjänstemannaleden och professionen om behoven av ökad samverkan och förbättring av cancervården. RCC genomförde i april en regional workshop för att diskutera två av de i cancerplanen ingående avsnitten; kompetensförsörjning och nivåstruktureringsarbetet. Konklusionen av workshopen var att det finns en samstämmighet kring behoven av att samverka och förbättra cancervården med utgångspunkt i patientens perspektiv. Samverkansnämndens arbetsutskott utgör sedan 2013 RCC:s referensgrupp i arbetet med cancerplanen. Arbetet har inneburit att AU har tagit del av cancerplanens två avsnitt Att stärka patientens ställning och Nivåstruktur som ett led i att säkra förankringen politiskt, och för att ge 8

24 möjligheter till diskussion i respektive landsting. RCC har valt att arbeta på det sättet med hela cancerplanen för att skapa förutsättningar för att förankringen hos landstingsledningar och verksamhetsföreträdare blir så optimal som möjligt inför beslut. Även patientråd och berörda vårdprogramgrupper har deltagit i arbetet med att formulera avsnitten. Datum för beslut av hela cancerplanen är satt till oktober Utbildning och kunskapsstyrning Strategin för kompetensförsörjningen är under utformning. Kompetensfrågorna är komplexa och landstingen äger frågan hur man kan säkra bemanningen lokalt. Rådet för klinisk patologi har fått i uppdrag att belysa framtidens kompetens och utbildningsarbete för patologer. Dessutom ska rådet komma med förslag när det gäller rekrytering och kompetensutveckling för andra yrkeskategorier (förutom patologprofessionen) som är verksamma inom patologiområdet. Rapporten kommer att överlämnas till RCC vid årsskiftet 2013/14. RCC samarbetar med RUR (Regionala utbildnings och kompetensförsörjningsrådet) i en kartläggning av bristspecialiteterna; onkologi, gynonkologi, patologi samt urologi. Dessutom omfattar den specialistsjuksköterskor. Den rapporten överlämnas till RCC under januari månad Kontakt har etablerats med övriga RCC för att diskutera kompetensförsörjningsfrågorna ur ett nationellt perspektiv. RBC (Regionalt biobankscentrum) har genomfört en inventering av behovet av forskningssjuksköterskor, vilka är en viktig komponent för ett forskande sjukhus. Kompetensen som forskningssjuksköterska ligger till grund för korrekt utförda studier som följer både lagar och regler, håller riktig och jämförbar kvalitet och med rätt patientstöd/ information. Bristen på sjuksköterskor med monitoreringserfarenhet utgör ett hinder för monitorering av kliniska studier. Regionalt cancercentrum har därför gjort en engångssatsning gällande en monitoreringsutbildning. RCC Uppsala Örebro deltar också i SKL:s arbete med att skapa en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor. Tanken är att utbildningen ska kunna ges i regional regi. RCC Uppsala Örebro stödjer tanken att utbildningen ska utformas så att det även ska vara möjligt för sjuksköterskor med äldre utbildning att delta. RCC har påbörjat arbetet med att undersöka möjligheterna till utbildning i cytostatikakörkort till sjuksköterskor i samarbete med RCC Väst och Lära Nära. Kunskapsstyrning Fyra nya nationella vårdprogram har färdigställts under året och ytterligare fyra är ute på remiss. Implementering av de nya vårdprogrammen sker kontinuerligt. Flera vårdprogramgrupper har presenterat en regional kvalitetsregisterrapport i en ny mall. Syftet med denna är att strukturerna i rapporterna ska vara desamma. Ett av uppdragen för vårdprogramgrupperna är att styra aktiviteterna med evidensbaserade riktlinjer. För alla större diagnoser finns i dagens läge nationella vårdprogram med regionala anpassningar. I flera andra diagnoser finns regionala vårdprogram som är på väg att samordnas nationellt (se tabell 1). I syfte att stärka lokalt och regionalt diagnosspecifikt förbättringsarbete har RCC bedrivit utvecklingsarbete och skapat möjligheter för snabbare och tydligare återrapportering till verksamheterna. Dessa insatser inkluderar: Kontakt, uppföljning och stöd till kliniker för att försöka öka inrapporteringstakten. Detta är särskilt viktigt eftersom trenden går mot att tillgängliggöra data i realtid (se pilotprojekt nedan). 9

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Regional cancerplan 2014-2015

Regional cancerplan 2014-2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/00108 Uppdnr 974 2015-02-02 Landstingets arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik 2014-12-19 Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik Dag Fredagen den 19 december 2014 Tid Kl 10:00 15:00 Plats Närvarande Telefonmedverkan Anmält förhinder Hotell Högland, Nässjö Robert

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO. Cancerplan 2014-2015. www.rccuppsalorebro.se

UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO. Cancerplan 2014-2015. www.rccuppsalorebro.se UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO Cancerplan 2014-2015 www.rccuppsalorebro.se Cancerplan 2014-2015 Ansvarig Birgitta Clarin, birgitta.clarin@akademiska.se Publicerad på www.rccuppsalaorebro.se ISBN: 978-91-637-7054-8

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

2014-01-30 Dnr 005/14. Årsredovisning 2013. för Regionalt Cancercentrum Norr

2014-01-30 Dnr 005/14. Årsredovisning 2013. för Regionalt Cancercentrum Norr 2014-01-30 Dnr 005/14 Årsredovisning 2013 för Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av året... 2 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation, bemanning och finansiering... 3

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 201-03-10 PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsnamn Kontaktsjuksköterska Version R01 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård I ~ Landstinget Il DALARNA Ledningsenhet C-fv f)o I 1fl a L s s :lb ft BESLUTSUNDERLAG V/ lflu Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Inledning och bakgrund RCO Uppsala Örebro utgörs av enheterna UCR och RCC Uppsala Örebro. Redan innan bildandet av RCO, finns sedan flera år tillbaka

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 2013-03-01 Upprättad av: PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Projektidé Per Fessé, Specialistsjuksköterska Datum 2013-03-01 Dnr 2012/924 Version

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Slutrapport. Cancerstrategi Gävleborg. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg

Slutrapport. Cancerstrategi Gävleborg. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg PROJEKTiL Landstinget Gävleborg. Mall-ID 120920 Projektnamn Projektsägare Projektsledare Staffan Gullsby, Utvecklingsdirektör, Koncernstaben Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland , Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland Genomlysning av befintlig verksamhet och förslag till förbättringar Stockholm 131129 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland förbättrar regionens

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut:

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut: Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte Närvarande: Mef Nilbert, Anna-Lena Sunesson, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri (sekr.), Lars Holmberg, Nils Conradi, Lena Sharp(punkt 2), Helena

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan

Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Administrativa staben Susanne Jangentorp 2012-09-18 LK/120094 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) ordförande Birgitta

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

RCC 19 2013, 10-16 SKL

RCC 19 2013, 10-16 SKL RCC samverkansmöte 19 september 2013, kl. 10-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Nicole Silverstolpe, Nils Conradi, Roger Henriksson, Stefan Rydén, Jack Lysholm (per telefon,

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Elisabeth Kihlström (KD), Christina Wahrolin (S), vice ordförande Margareta Jarlstedt (M) Jesper Johansson (MP)

Elisabeth Kihlström (KD), Christina Wahrolin (S), vice ordförande Margareta Jarlstedt (M) Jesper Johansson (MP) Protokoll 1 (5) Sjukhusutskottet 2013-09-05 LK/130110 Plats Landstingshuset fredag 31 maj kl. 14.20 16.00 Beslutande Elisabeth Kihlström (KD), Christina Wahrolin (S), vice ordförande Margareta Jarlstedt

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Projekt Klassa klassificering av kommunala verksamheter

Projekt Klassa klassificering av kommunala verksamheter Projekt Klassa klassificering av kommunala verksamheter Projekt inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor Ulrika Gustafsson, SKL Tom Sahlén, konsult/projektledare Bakgrund - Riksarkivets föreskrift

Läs mer

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Enligt regleringsbrevet 2001 skall Socialstyrelsen utifrån patientnämndernas årliga verksamhetsredogörelse redovisa effekterna av de förändringar rörande

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer