FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala"

Transkript

1

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering: tisdagen 6 maj 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 64 Svensk kärnbränslehantering Information av Erik Setzman CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum Information av Gustav Ullenhag CK Årsberättelse 2013 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Verksamhetsberättelse 2013 för landstingsarkivet CK Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner CK Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Kompetensförsörjningsplan för Landstinget i Uppsala län CK Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget CK Ambulansdirigering, bildande av gemensam nämnd - KOMPLETTERAS CK Mottagande av arv CK Namnändring av förvaltningarna Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kultur i länet 75 Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Remissyttrande till Socialdepartementet 76 Detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden Remissyttrande till Uppsala kommun CK CK CK Landstingsdirektörens rapport CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering: tisdagen 6 maj 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 64 Svensk kärnbränslehantering Information av Erik Setzman CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum Information av Gustav Ullenhag CK Årsberättelse 2013 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Verksamhetsberättelse 2013 för landstingsarkivet CK Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner CK Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Kompetensförsörjningsplan för Landstinget i Uppsala län CK Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget CK Ambulansdirigering CK Mottagande av arv CK Namnändring av förvaltningarna Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kultur i länet 75 Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Remissyttrande till Socialdepartementet 76 Detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden Remissyttrande till Uppsala kommun CK CK CK Landstingsdirektörens rapport CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom 80 Resultatet av medarbetarenkäten 2014 Information av Eva Wikström CK

5

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) 62 Val av justerare Landstingsstyrelsen utser Robert Damberg (MP) att jämte ordförande Erik Weiman (M) justera dagens protokoll. Tid för justering: tisdagen den 6 maj Fastställande av föredragningslista Landstingsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) Dnr CK Svensk kärnbränslehantering Informationsärende Ärendet Erik Setzman, miljöchef på Svensk kärnbränslehantering, informerar om slutförvarsplanerna, tillståndsprocessen och om de näringspolitiska satsningarna som är kopplade till mervärdesavtalet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) 65 Dnr CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum - Informationsärende Ärendet Gustav Ullenhag, ordförande i RCC-rådet, ger en lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum (RCC) och landstingets engagemang där. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11

12 Verksamhetsberättelse 2013 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1

13 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, Uppsala Telefon Register och vårdprogram: Telefon Kansli: Sju landsting i samverkan 2

14 Innehållsförteckning Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Patientcentrerade kriterier... 1 Vårdprocesser... 1 Cancerrehabilitering och palliativ vård... 1 Patientens ställning i cancervården... 2 Regional utvecklingsplan för cancervården... 2 Utbildning och kompetensförsörjning... 2 Kunskapsstyrning... 3 Klinisk cancerforskning och innovation... 3 RCC:s organisation... 3 Verksamhetsberättelse för RCC Uppsala Örebro Patientcentrerade kriterier... 5 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer... 5 Vårdprocesser... 5 Nivåstrukturering... 7 Cancerrehabilitering och palliativ vård... 7 Palliativ vård... 7 Barn som anhöriga... 7 Cancerrehabilitering... 7 Avvikelse för cancerrehabilitering... 8 Patientens ställning i cancervården... 8 Patientrådets arbete... 8 Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan... 8 Regional utvecklingsplan för cancervården... 8 Utbildning och kunskapsstyrning... 9 Kunskapsstyrning... 9 Avvikelse Klinisk cancerforskning och innovation Samverkan mellan kliniska prövningsenheter Studieservice för kliniska prövningar Regionaliserad sjukvårdsintegrerad biobanking för forskning Bildande av translationellt cancerforskningscentrum ICBP RCC:s organisation

15 4

16 Sammanfattning av verksamhetsberättelse 2013 Nedan återfinns en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2013 med fokus på de mål som angivits i ansökan inför Målen anges och därefter följer en kort notering om måluppfyllnad. Samma rubriker återkommer från sidan 4 med en mer detaljerad redovisning över vad RCC genomfört i samarbete med landstingen under året. RCC Uppsala Örebro håller fast vid de 2012 fastställda huvudprocessernas visioner. Patientcentrerade kriterier Målen inför 2013 Preventionsgruppen har börjat bygga ett nätverk för cancerprevention och påbörjat aktivitet i ett eller flera pilotprojekt. Målet uppfyllt. Grupperna för mammografi och cervixcancerscreening har fått en fast förankring gentemot de nationella registren och avger strukturerade rapporter av verksamheten. Målet ej uppfyllt. Grupperna arbetar för en anslutning till de nationella registren men har ännu inte anslutit sig till desamma. Projektgruppen för tidig diagnos i primärvården har definierat ett projekt och en forskningsplan har kommit till stånd. Målet inte helt uppnått. Ingen projektledare har kunnat rekryteras från primärvården. Två STprojekt är formulerade med fokus på väntetider och hinder i vården för tumördiagnoser inom öron, näs och halsområdet samt inom området för maligna blodsjukdomar. Dessa kommer att starta under Vårdprocesser Målen inför 2013 Vårdprogramgrupperna har definierat sina respektive vårdprocesser och identifierat problemområden inklusive områden för nivåstrukturering. Målet inte uppfyllt. Vårdprogramgrupperna har kommit olika långt i arbetet med att utforma diagnosspecifika vårdprocesser. De erbjuds stöd i det arbetet (se delmål två). Nivåstruktureringsarbetet är inlett i de fyra pilotprocesser som utsetts av RCC i samverkan med SVN:s AU. Processledarstödet är fullt utvecklat och har funnit sina metoder. Målet uppfyllt. Processledarstödet har utformat en fungerande modell för att starta upp processarbetet. Processledarstödet behöver kontinuerligt utvecklas i takt med att processledarnas roll förändras. Cancerrehabilitering och palliativ vård Målen inför 2013 Gruppen för rehabilitering har formulerat nyckelfrågor och en framgångsväg för att stärka det psykosociala stödet och rehabiliteringen. Detta inbegriper en utvecklingsplan för utökning av antalet kontaktsjuksköterskor. Målet delvis uppfyllt. Processledarna är aktiva i processamordnarens utbildning/workshop för vårdprogramgrupperna för att säkra att rehabiliteringsfrågorna kommer med tidigt i 1

17 vårdprocessen. Ännu har inte samtliga landsting formulerat en plan för att/hur kontaktsjuksköterskefunktionen ska införas. Palliativa råd har inrättats i alla landsting och registrering till palliativa registret har blivit heltäckande. Målet i stort uppfyllt. Vårdprogramgruppen har bidragit med underlag till politisk viljeinriktning för palliativ vård. Landstingen har beslutat inrätta palliativa råd. Hur långt man kommit med att inrätta detta samverkansforum mellan landstingen och kommuner skiljer sig åt mellan landstingen. RCC fortsätter att följa det arbetet via styrgruppen. Patientens ställning i cancervården Målen inför 2013 Utbildning av patientföreträdare fortsätter. Målet uppfyllt. Patientrådet konsolideras och definierar sitt uppdrag. Målet uppfyllt. Strategier för att öka patienters och närståendes engagemang i RCC processen definieras tillsammans med patientrådet. Målet delvis uppfyllt. Patientrepresentanter deltar i vårdprogramgruppernas arbete. Patientrådet konsoliderat och fungerar enligt plan. Under året har fler diagnoser fått representation i rådet. I landstingen behöver former för samverkan med de lokala cancerråden utvecklas. Regional utvecklingsplan för cancervården Målen inför 2013 En plan börjar formuleras efter analys av omfattande intervjuer. Målet uppfyllt. Planen genomarbetas avsnitt för avsnitt i samverkan med Patientråd, berörda vårdprogramgrupper och SVN:s AU. Workshops med politiker, administratörer, vårdprofessioner och patienter genomförs i regionen. Målet uppfyllt. Utbildning och kompetensförsörjning Målen inför 2013 Prioriterade områden inom utbildning och kompetensförsörjning har identifierats. Målet delvis uppfyllt. RUR har genomfört en kartläggning av yrkeskategorier inom cancervården. Brister inom specialistområden är identifierade, samma som på ett nationellt plan. Utbildningsönskemål till universitet och högskolor har formulerats och kommunicerats. Målet delvis uppfyllt. Regionala utbildningar för forskningssjuksköterskor och cytostatika körkort diskuteras med lärosäten i landet. En strategi för framtida kompetensförsörjning formuleras. Målet inte uppfyllt. Arbete pågår fortfarande i samverkan med RUR och Specialitetsråd. 2

18 Kunskapsstyrning Målen inför 2013 Vårdprogramgrupper som har nya nationella vårdprogram implementerar dessa i sjukvårdsregionen. Målet uppfyllt. Vårdprogramgrupperna börjar tillämpa den nya mallen för återrapportering från kvalitetsregistren. Målet delvis uppfyllt. Alla vårdprogram har av förklarliga skäl ännu inte börjat använda mallen. Verksamhetschefer, divisions och sjukhusledningar börjar använda kvalitetsregistren för uppföljning och återföring. Målet delvis uppfyllt. Projektarbeten pågår för att klinikerna snabbare ska få tillgång till data från kvalitetsregister. RCC:s presentation på webben av klinikernas täckningsgrad när det gäller inrapportering till cancerregistret är ett par exempel på hur RCC arbetar för att öka användningen av kvalitetsregister till förbättringsarbetet i vården. Klinisk cancerforskning och innovation Målen inför 2013 Nätverket av forskningsenheter har konsoliderats. Man utbyter dokument, avtal och kunskaper och enas om gemensam standard. Målet uppfyllt. En plan för regionalisering av sjukvårdsintegrerad biobankning utarbetas och pilotförsök är på gång. Målet i stort sett uppfyllt. Införandet av modellen för blod är påbörjad i två landsting. För vävnad kan införandet av modellen ske tidigast under En plan till hur en optimal service, såsom en one stop shop, till gagn för både stora och små projekt har börjat utvecklas. Detta innebär att en forskargrupp (akademisk eller kommersiell) i en enda instans kan kontakta regionens resurser för forskning och forskningsinformation som relaterar till såväl kvalitetsregister som biobankning. Målet uppfyllt. Servicefunktionen i drift. Fem studier har hanterats enligt modellen under året. RCC:s organisation Målen inför 2013 De lokala cancerråden har konsoliderats och funnit sina arbetsformer. Målet inte uppfyllt. I sex av sju landsting fungerar råden. I Uppsala har rådet inte kommit igång på ett för cancervården tillfredsställande sätt. RCC fortsätter att driva på arbetet via styrgruppen. Matrisorganisationen med vårdprogramgrupper och de lokala cancerråden konsolideras. Målet inte helt uppfyllt. Råden finns i alla landsting men det finns fortfarande utvecklingspotential för landstingen när det gäller att hitta former för samverkan och kommunikation för att frågor ska föras mellan de olika nivåerna. 3

19 Verksamhetsberättelse för RCC Uppsala Örebro 2013 Även under 2013 har de sju huvudprocesserna med åtföljande visioner varit utgångspunkten för RCC:s arbete. 1) Vårdprogram och register Vision: En sammanhållen och säker vårdprocess som använder hela regionens resurser och är under kontinuerlig kvalitetsförbättring inbegripande patientrapporterade utfallsmått. Visionen stöds direkt och indirekt genom att optimera utnyttjande av kvalitetsregisterdata för att möta cancerstrategins fem mål. 2) Stärka patientens ställning i vården Vision: Patientens och närståendes ställning är stark genom ett strukturerat inflytande från patientföreträdare i RCC organisationen, tillgång till kontaktsjuksköterska, genomförda individuella vårdplaner, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet. 3) Prevention Vision: Ett offensivt arbete med prevention och tidig upptäckt baserad på en tydlig infrastruktur innefattande en samordning av regionens alla aktörer inom preventionsområdet. 4) Forskning Vision: Hela regionen samarbetar för att utveckla klinisk och translationell forskning med ett effektivt utnyttjande av kliniska data och biobanksprover. 5) Regionalt biobankscentrum Vision: Att vara ett regionalt service och kompetenscentrum i frågor som berörs av biobankslagen inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion. En gemensam biobanksinfrastruktur i regionen för att värdefulla prov för hälso och sjukvård och forskning ska kunna sparas på ett standardiserat sätt från alla regionens sjukhus och kliniker. 6) Utbildning och organisation Vision: En långsiktig kompetenshöjning och kompetensförsörjningsplan som garanterar regionens personalresurser för cancervården. 7) Cancerplan Vision: En regionalt beslutad och förankrad cancerplan som för framtiden garanterar bästa vård till alla cancerpatienter oavsett diagnos, bostadsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer. 4

20 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Arbetsgruppen för prevention har under året blivit formell grupp med nominerade representanter från alla landsting utom Gävleborg, som kommer att utse en person Under hösten har en uppdragsbeskrivning tagits fram och gruppens fokusområde under 2014 kommer att vara tobaksprevention. Gruppens medlemmar har under 2013 arbetat lokalt med implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. En kartläggning av regionens stöd för rökavvänjning pågår. Aktiviteter för att underlätta uppföljning av tobaksbruk i landstingen pågår genom implementering av SKL:s framtagna RIV specifikation. Vårdprogramgrupperna för cervixcancerprevention och mammografi har fortsatt arbetet med att möjliggöra anslutning till nationella kvalitetsregister. För båda vårdprogramgrupperna har detta arbete tagit längre tid än planerat och fortsätter även under Gällande cervixcancerprevention har alla landsting utom Uppsala vätskebaserad cytologi och reflextestning med HPV i drift. Uppsala utvecklar HPV i primärscreening enligt ett eget koncept. Mammografigruppen har under året genomfört två enkäter för att få en grundläggande kartläggning av mammografiscreeningen i regionen. RCC Uppsala Örebro utgör nationellt stöd för den beslutade tarmcancerscreeningstudien (SCREESCO). Under 2013 har ett omfattande förberedelsearbete gjorts nationellt och studien förväntas starta första kvartalet Samtliga landsting i regionen deltar och en infrastruktur med undersökare och forskare finns uppbyggd. RCC har under året etablerat en vårdprogramgrupp för cancerfrågor i primärvården med primärvårdsrepresentanter från alla landsting. Gruppens huvuduppgift är att vara ett expertstöd och en ingång till primärvården för de diagnosspecifika vårdprogramgrupperna. Gruppen har också diskuterat utbildningsinsatser i primärvården och orsaker till patienters upplevda fördröjning av upptäckt av cancer i primärvården. Gruppen har inplanerade möten under 2014 för att ta fram en första verksamhetsplan. Avvikelse Under 2013 hade RCC för avsikt att projektanställa en person från primärvården för att driva frågan om tidig diagnostik av cancer inom regionens öppenvård. Detta har tyvärr inte varit möjligt, men två ST projekt har tagit form. Man kommer att göra studier av väntetider och hinder i vården för tumördiagnoser inom öron, näs och halsområdet samt inom området för maligna blodsjukdomar. Studierna har formulerats under 2013 och startar under första kvartalet Undersökningarna kommer i sig att ge värdefulla ledtrådar om förbättringspotential i omhändertagandet inom primärvården, men också utgöra förstudier för ett ambitiösare och större doktorandprojekt inom området. Vårdprocesser RCC:s ansvariga för arbetet med vårdprocesser har lagt ner ett omfattande arbete på att finna arbetsformer som ger vårdprogramgrupperna stöd för att komma igång med regionala vårdprocesser. Ett resultat är de internat för kartläggning av vårdprocesser som har hållits vid två tillfällen under året där sammanlagt sex grupper deltagit. I kartläggningsarbetet ingår också att lyfta områden för nivåstruktur. Ansvariga sjuksköterskor vid RCC tillsammans med processledarstöd har också deltagit i vårdprogramgruppernas möten under året för att informera och stödja uppstart av processarbetet. I flera landsting har de lokala vårdprocesserna kartlagts och förbättringsarbeten har påbörjats. 5

21 I regionen finns 25 vårdprogramgrupper (tabell 1). I ett fåtal grupper är processledare ännu inte utsedda. Processledaruppdraget om 20 procent har godkänts av respektive verksamhetschef. Processledarens hemmaklinik har under 2013 erhållit kronor i ekonomisk ersättning från RCC. Samverkansnämndens beslut att det är landstinget/kliniken som processledaren är verksam i som ska stå för kostnaden, gäller fortfarande. RCC har avsatt dessa 75tkr som ett stöd för resursbortfallet i den kliniska verksamheten. Tabell 1 modifierad från 2012 Vårdprogramgrupp Processledare utsedd Vårdprogramgrupp formerad Nationella vårdprogram*) Barncancer X X N Blåsa X X F Nationella riktlinjer Bröstcancer X X F X Cervixcancerscreening X X P Esofagus/ventrikel X X P Gyncancer X X X Hematologi X X N Hjärntumörer X X X Huvud/halscancer X X P Kommentar Hypofystumörer P Plan vår 2014 Kolorektalcancer X X P X Uppdatering pågår Lever/gallvägar X X Lungcancer X X P X Lymfom X X X Malignt melanom X X R Mammografi Hälsoundersökning X X P Njurcancer X X X Palliativ vård X X X Pancreascancer X Plan vår 2014 Peniscancer X X X Prevention X F X NR Prostata X X X X Sarkom P Plan vår 2014 Testiscancer Thyroideacancer X Plan vår 2014 *) Ja = nationellt vårdprogram godkänt av RCC i samverkan finns F = annat nationellt vårdprogram finns N = nordiskt vårdprogram P = arbete med nationellt vårdprogram pågår R = nationellt vårdprogram ute på remiss NR = sjukdomsförebyggande riktlinjer från Socialstyrelsen Målet är att alla vårdprogramgrupper ska ha ett stödteam på RCC i form av en sjuksköterska, handläggare i registerfrågor och statistiker för att driva eget utvecklingsarbete. N 6

22 Nivåstrukturering I arbetet med att definiera en vårdprocess ingår också att lyfta frågan om nivåstrukturering, antingen av hela vårdprocessen eller av kritiska delar av densamma (vilket kan variera allt från bedömning av prover eller radiologiska bilder till avancerade kirurgiska ingrepp). Utgångspunkt för arbetet är de tidigare framtagna verktygen som ska bidra till en bättre kvalitet och patientsäkerhet samt säkra arbete med klinisk forskning och kompetensförsörjning. I samråd med samverkansnämnden har RCC lyft fyra pilotprocesser; prostata, kolorektal, ovarial och njurcancer som har utarbetat ett första underlag för regional nivåstruktur. Samverkansnämnden har godkänt förslagen för fortsatt förankring i regionen och efter genomarbetning kommer frågan upp igen under 2014 för ett faktiskt beslut som ska innebära att landstingen startar projekt för att genomföra nivåstruktureringsarbete i det egna landstinget. I arbetet med den regionala cancerplanen har ett avsnitt ägnats särskilt åt nivåstrukturarbetet; bland annat finns en regional arbetsprocess för hur regionen ska genomföra nivåstruktureringsarbetet. Detta ska skapa struktur åt arbetet och för att säkra att det finns en stark regional förankring innan varje förslag ska upp till beslut i Samverkansnämnden. Under vårdprocesser återfinns beskrivningen om hur processledarstödet fungerar i arbetet med att integrera nivåstrukturen med de regionala vårdprocesserna. Cancerrehabilitering och palliativ vård Palliativ vård En första regiondag i palliativ vård anordnades i maj av RCC och vårdprogramgrupperna för palliativ vård och barncancer. Temat var Barn i palliativ vård, både som patient och närstående. Vårdpersonal, politiker och beslutsfattare deltog och behoven av samordning mellan specialistsjukvård (barn och palliativ vård), primärvård och kommunens hemsjukvård diskuterades. Vårdprogramgruppen för palliativ vård har utarbetat ett förslag för Överenskommelse om ansvar för hemsjukvårdsinsatser för barn och ungdomar upp till 18 år. Vårdprogramgruppen har under året arbetat vidare med utvecklingen av palliativa råd i regionen. Alla landsting har fattat beslut om inrättande av råden, dock fungerar de ännu inte i samtliga landsting. Gruppen har samverkat med utvecklingsgruppen inför beslut om den politiska viljeinriktningen för den palliativa vården. I samband med att viljeinriktningen antogs har vårdprogramgruppen fått Samverkansnämndens uppdrag att: ta fram förslag på utbildningsplaner i enlighet med nationella kunskapsstödet och nationella vårdprogrammet definiera olika former av handledning utifrån de behov som finns från allmän och specialiserad vård Barn som anhöriga Under 2013 har webbportalen lanserats. Syftet med webbportalen är att ge ungdomar en mötesplats för att få tillgång till professionellt och erfarenhetsbaserat stöd när en närstående får cancer. Webbportalen har sedan starten i maj fram till oktober haft över besök. Ett tätare samarbete med Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) har inletts för att bland annat kunna samverka kring hur cancervården ska kunna utveckla arbetet med barn som anhöriga. Cancerrehabilitering Vårdprogramgruppen i regionen har haft ett aktivt arbete med att sprida och förankra de nationella målen och det kommande nationella vårdprogrammet för rehabilitering. På grund av försening av 7

23 det nationella vårdprogrammet har processen inte kommit så långt som planerat. Vårdprogramgruppen har medverkat i framtagandet av cancerplanens avsnitt om att stärka patientens ställning. Processledarna har dessutom medverkat i de workshops som erbjudits till övriga vårdprogramgrupper, där cancerrehabiliteringsfrågorna blivit en viktig del i diskussionerna. Processledarna har under året besökt alla landsting och kartlagt området. Det har resulterat i en rapport som ger en övergripande nulägesbeskrivning, analys och åtgärdsförslag. Rapporten kommer att kommuniceras under Avvikelse för cancerrehabilitering Vårdprogramgruppen har inte utarbetat en plan för utökningen av antalet kontaktssjuksköterskor på regional nivå. I efterhand kan konstateras att det uppdraget placerats på fel nivå. Landstingen själva måste utifrån sina egna inventeringar formulera en plan för arbetet med att stärka funktionerna inom rehabiliteringsområdet. RCC kommer att driva frågan vidare genom styrgruppen. Patientens ställning i cancervården Patientrådets arbete Under året har patientrådet tillsammans med verksamhetschef och stödfunktion utformat en arbetsordning för rådet. I dagsläget är RCC:s verksamhetschef ordförande på rådets särskilda önskan, vice ordförande är patientföreträdare. Rådet har också utökats med patientrepresentanter från flera diagnosområden. Patientrådet utgör också remissinstans för vårdprogram och andra viktiga underlag där patienternas perspektiv är viktigt att tillvarata. RCC:s satsning på att utbilda patientrepresentanter fortsätter. Nya medlemmar i vårdprogramgrupper och patientråd har genomgått utbildning. Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan RCC har genomfört ett regionalt utbildningstillfälle för personal angående Min vårdplan. Min vårdplan har också testats vid några lungkliniker, men fortfarande råder viss oklarhet kring hur det är tänkt att fungera. Vårdpersonalen har många frågor kring dokumentation och användning. Ett flertal landsting har genomfört kartläggning/inventering av kontaktsjuksköterskefunktionen. Ett par av landstingen har fattat beslut på övergripande nivå om att funktionen ska införas. Arbetet för att säkra att samtliga landsting kommer att kunna erbjuda samtliga cancerpatienter en kontaktsjuksköterska kommer att fortgå under I det nationella arbetet med införandet av Min vårdplan, liksom i arbetet med att planera för en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor representeras RCC Uppsala Örebro av Pia Jestin, processledarstöd vid RCC. Regional utvecklingsplan för cancervården Två avsnitt har formulerats i samråd med patientråd, berörda vårdprogramgrupper och Samverkansnämndens arbetsutskott. Analysen visar att det finns samstämmighet både över de politiska blockgränserna liksom inom tjänstemannaleden och professionen om behoven av ökad samverkan och förbättring av cancervården. RCC genomförde i april en regional workshop för att diskutera två av de i cancerplanen ingående avsnitten; kompetensförsörjning och nivåstruktureringsarbetet. Konklusionen av workshopen var att det finns en samstämmighet kring behoven av att samverka och förbättra cancervården med utgångspunkt i patientens perspektiv. Samverkansnämndens arbetsutskott utgör sedan 2013 RCC:s referensgrupp i arbetet med cancerplanen. Arbetet har inneburit att AU har tagit del av cancerplanens två avsnitt Att stärka patientens ställning och Nivåstruktur som ett led i att säkra förankringen politiskt, och för att ge 8

24 möjligheter till diskussion i respektive landsting. RCC har valt att arbeta på det sättet med hela cancerplanen för att skapa förutsättningar för att förankringen hos landstingsledningar och verksamhetsföreträdare blir så optimal som möjligt inför beslut. Även patientråd och berörda vårdprogramgrupper har deltagit i arbetet med att formulera avsnitten. Datum för beslut av hela cancerplanen är satt till oktober Utbildning och kunskapsstyrning Strategin för kompetensförsörjningen är under utformning. Kompetensfrågorna är komplexa och landstingen äger frågan hur man kan säkra bemanningen lokalt. Rådet för klinisk patologi har fått i uppdrag att belysa framtidens kompetens och utbildningsarbete för patologer. Dessutom ska rådet komma med förslag när det gäller rekrytering och kompetensutveckling för andra yrkeskategorier (förutom patologprofessionen) som är verksamma inom patologiområdet. Rapporten kommer att överlämnas till RCC vid årsskiftet 2013/14. RCC samarbetar med RUR (Regionala utbildnings och kompetensförsörjningsrådet) i en kartläggning av bristspecialiteterna; onkologi, gynonkologi, patologi samt urologi. Dessutom omfattar den specialistsjuksköterskor. Den rapporten överlämnas till RCC under januari månad Kontakt har etablerats med övriga RCC för att diskutera kompetensförsörjningsfrågorna ur ett nationellt perspektiv. RBC (Regionalt biobankscentrum) har genomfört en inventering av behovet av forskningssjuksköterskor, vilka är en viktig komponent för ett forskande sjukhus. Kompetensen som forskningssjuksköterska ligger till grund för korrekt utförda studier som följer både lagar och regler, håller riktig och jämförbar kvalitet och med rätt patientstöd/ information. Bristen på sjuksköterskor med monitoreringserfarenhet utgör ett hinder för monitorering av kliniska studier. Regionalt cancercentrum har därför gjort en engångssatsning gällande en monitoreringsutbildning. RCC Uppsala Örebro deltar också i SKL:s arbete med att skapa en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor. Tanken är att utbildningen ska kunna ges i regional regi. RCC Uppsala Örebro stödjer tanken att utbildningen ska utformas så att det även ska vara möjligt för sjuksköterskor med äldre utbildning att delta. RCC har påbörjat arbetet med att undersöka möjligheterna till utbildning i cytostatikakörkort till sjuksköterskor i samarbete med RCC Väst och Lära Nära. Kunskapsstyrning Fyra nya nationella vårdprogram har färdigställts under året och ytterligare fyra är ute på remiss. Implementering av de nya vårdprogrammen sker kontinuerligt. Flera vårdprogramgrupper har presenterat en regional kvalitetsregisterrapport i en ny mall. Syftet med denna är att strukturerna i rapporterna ska vara desamma. Ett av uppdragen för vårdprogramgrupperna är att styra aktiviteterna med evidensbaserade riktlinjer. För alla större diagnoser finns i dagens läge nationella vårdprogram med regionala anpassningar. I flera andra diagnoser finns regionala vårdprogram som är på väg att samordnas nationellt (se tabell 1). I syfte att stärka lokalt och regionalt diagnosspecifikt förbättringsarbete har RCC bedrivit utvecklingsarbete och skapat möjligheter för snabbare och tydligare återrapportering till verksamheterna. Dessa insatser inkluderar: Kontakt, uppföljning och stöd till kliniker för att försöka öka inrapporteringstakten. Detta är särskilt viktigt eftersom trenden går mot att tillgängliggöra data i realtid (se pilotprojekt nedan). 9

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 58 59 Ärende Val av justerare. Tid för justering: tisdagen den 8 april 2014

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 1 Årsredovisning 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer