FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala"

Transkript

1

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering: tisdagen 6 maj 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 64 Svensk kärnbränslehantering Information av Erik Setzman CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum Information av Gustav Ullenhag CK Årsberättelse 2013 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Verksamhetsberättelse 2013 för landstingsarkivet CK Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner CK Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Kompetensförsörjningsplan för Landstinget i Uppsala län CK Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget CK Ambulansdirigering, bildande av gemensam nämnd - KOMPLETTERAS CK Mottagande av arv CK Namnändring av förvaltningarna Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kultur i länet 75 Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Remissyttrande till Socialdepartementet 76 Detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden Remissyttrande till Uppsala kommun CK CK CK Landstingsdirektörens rapport CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Robert Damberg Tid för justering: tisdagen 6 maj 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 64 Svensk kärnbränslehantering Information av Erik Setzman CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum Information av Gustav Ullenhag CK Årsberättelse 2013 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Verksamhetsberättelse 2013 för landstingsarkivet CK Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner CK Kommunikationspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Kompetensförsörjningsplan för Landstinget i Uppsala län CK Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget CK Ambulansdirigering CK Mottagande av arv CK Namnändring av förvaltningarna Kollektivtrafikförvaltningen UL och Kultur i länet 75 Betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Remissyttrande till Socialdepartementet 76 Detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden Remissyttrande till Uppsala kommun CK CK CK Landstingsdirektörens rapport CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom 80 Resultatet av medarbetarenkäten 2014 Information av Eva Wikström CK

5

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) 62 Val av justerare Landstingsstyrelsen utser Robert Damberg (MP) att jämte ordförande Erik Weiman (M) justera dagens protokoll. Tid för justering: tisdagen den 6 maj Fastställande av föredragningslista Landstingsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) Dnr CK Svensk kärnbränslehantering Informationsärende Ärendet Erik Setzman, miljöchef på Svensk kärnbränslehantering, informerar om slutförvarsplanerna, tillståndsprocessen och om de näringspolitiska satsningarna som är kopplade till mervärdesavtalet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (20) 65 Dnr CK Lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum - Informationsärende Ärendet Gustav Ullenhag, ordförande i RCC-rådet, ger en lägesbeskrivning avseende Regionalt cancercentrum (RCC) och landstingets engagemang där. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11

12 Verksamhetsberättelse 2013 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1

13 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, Uppsala Telefon Register och vårdprogram: Telefon Kansli: Sju landsting i samverkan 2

14 Innehållsförteckning Sammanfattning av verksamhetsberättelsen Patientcentrerade kriterier... 1 Vårdprocesser... 1 Cancerrehabilitering och palliativ vård... 1 Patientens ställning i cancervården... 2 Regional utvecklingsplan för cancervården... 2 Utbildning och kompetensförsörjning... 2 Kunskapsstyrning... 3 Klinisk cancerforskning och innovation... 3 RCC:s organisation... 3 Verksamhetsberättelse för RCC Uppsala Örebro Patientcentrerade kriterier... 5 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer... 5 Vårdprocesser... 5 Nivåstrukturering... 7 Cancerrehabilitering och palliativ vård... 7 Palliativ vård... 7 Barn som anhöriga... 7 Cancerrehabilitering... 7 Avvikelse för cancerrehabilitering... 8 Patientens ställning i cancervården... 8 Patientrådets arbete... 8 Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan... 8 Regional utvecklingsplan för cancervården... 8 Utbildning och kunskapsstyrning... 9 Kunskapsstyrning... 9 Avvikelse Klinisk cancerforskning och innovation Samverkan mellan kliniska prövningsenheter Studieservice för kliniska prövningar Regionaliserad sjukvårdsintegrerad biobanking för forskning Bildande av translationellt cancerforskningscentrum ICBP RCC:s organisation

15 4

16 Sammanfattning av verksamhetsberättelse 2013 Nedan återfinns en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen 2013 med fokus på de mål som angivits i ansökan inför Målen anges och därefter följer en kort notering om måluppfyllnad. Samma rubriker återkommer från sidan 4 med en mer detaljerad redovisning över vad RCC genomfört i samarbete med landstingen under året. RCC Uppsala Örebro håller fast vid de 2012 fastställda huvudprocessernas visioner. Patientcentrerade kriterier Målen inför 2013 Preventionsgruppen har börjat bygga ett nätverk för cancerprevention och påbörjat aktivitet i ett eller flera pilotprojekt. Målet uppfyllt. Grupperna för mammografi och cervixcancerscreening har fått en fast förankring gentemot de nationella registren och avger strukturerade rapporter av verksamheten. Målet ej uppfyllt. Grupperna arbetar för en anslutning till de nationella registren men har ännu inte anslutit sig till desamma. Projektgruppen för tidig diagnos i primärvården har definierat ett projekt och en forskningsplan har kommit till stånd. Målet inte helt uppnått. Ingen projektledare har kunnat rekryteras från primärvården. Två STprojekt är formulerade med fokus på väntetider och hinder i vården för tumördiagnoser inom öron, näs och halsområdet samt inom området för maligna blodsjukdomar. Dessa kommer att starta under Vårdprocesser Målen inför 2013 Vårdprogramgrupperna har definierat sina respektive vårdprocesser och identifierat problemområden inklusive områden för nivåstrukturering. Målet inte uppfyllt. Vårdprogramgrupperna har kommit olika långt i arbetet med att utforma diagnosspecifika vårdprocesser. De erbjuds stöd i det arbetet (se delmål två). Nivåstruktureringsarbetet är inlett i de fyra pilotprocesser som utsetts av RCC i samverkan med SVN:s AU. Processledarstödet är fullt utvecklat och har funnit sina metoder. Målet uppfyllt. Processledarstödet har utformat en fungerande modell för att starta upp processarbetet. Processledarstödet behöver kontinuerligt utvecklas i takt med att processledarnas roll förändras. Cancerrehabilitering och palliativ vård Målen inför 2013 Gruppen för rehabilitering har formulerat nyckelfrågor och en framgångsväg för att stärka det psykosociala stödet och rehabiliteringen. Detta inbegriper en utvecklingsplan för utökning av antalet kontaktsjuksköterskor. Målet delvis uppfyllt. Processledarna är aktiva i processamordnarens utbildning/workshop för vårdprogramgrupperna för att säkra att rehabiliteringsfrågorna kommer med tidigt i 1

17 vårdprocessen. Ännu har inte samtliga landsting formulerat en plan för att/hur kontaktsjuksköterskefunktionen ska införas. Palliativa råd har inrättats i alla landsting och registrering till palliativa registret har blivit heltäckande. Målet i stort uppfyllt. Vårdprogramgruppen har bidragit med underlag till politisk viljeinriktning för palliativ vård. Landstingen har beslutat inrätta palliativa råd. Hur långt man kommit med att inrätta detta samverkansforum mellan landstingen och kommuner skiljer sig åt mellan landstingen. RCC fortsätter att följa det arbetet via styrgruppen. Patientens ställning i cancervården Målen inför 2013 Utbildning av patientföreträdare fortsätter. Målet uppfyllt. Patientrådet konsolideras och definierar sitt uppdrag. Målet uppfyllt. Strategier för att öka patienters och närståendes engagemang i RCC processen definieras tillsammans med patientrådet. Målet delvis uppfyllt. Patientrepresentanter deltar i vårdprogramgruppernas arbete. Patientrådet konsoliderat och fungerar enligt plan. Under året har fler diagnoser fått representation i rådet. I landstingen behöver former för samverkan med de lokala cancerråden utvecklas. Regional utvecklingsplan för cancervården Målen inför 2013 En plan börjar formuleras efter analys av omfattande intervjuer. Målet uppfyllt. Planen genomarbetas avsnitt för avsnitt i samverkan med Patientråd, berörda vårdprogramgrupper och SVN:s AU. Workshops med politiker, administratörer, vårdprofessioner och patienter genomförs i regionen. Målet uppfyllt. Utbildning och kompetensförsörjning Målen inför 2013 Prioriterade områden inom utbildning och kompetensförsörjning har identifierats. Målet delvis uppfyllt. RUR har genomfört en kartläggning av yrkeskategorier inom cancervården. Brister inom specialistområden är identifierade, samma som på ett nationellt plan. Utbildningsönskemål till universitet och högskolor har formulerats och kommunicerats. Målet delvis uppfyllt. Regionala utbildningar för forskningssjuksköterskor och cytostatika körkort diskuteras med lärosäten i landet. En strategi för framtida kompetensförsörjning formuleras. Målet inte uppfyllt. Arbete pågår fortfarande i samverkan med RUR och Specialitetsråd. 2

18 Kunskapsstyrning Målen inför 2013 Vårdprogramgrupper som har nya nationella vårdprogram implementerar dessa i sjukvårdsregionen. Målet uppfyllt. Vårdprogramgrupperna börjar tillämpa den nya mallen för återrapportering från kvalitetsregistren. Målet delvis uppfyllt. Alla vårdprogram har av förklarliga skäl ännu inte börjat använda mallen. Verksamhetschefer, divisions och sjukhusledningar börjar använda kvalitetsregistren för uppföljning och återföring. Målet delvis uppfyllt. Projektarbeten pågår för att klinikerna snabbare ska få tillgång till data från kvalitetsregister. RCC:s presentation på webben av klinikernas täckningsgrad när det gäller inrapportering till cancerregistret är ett par exempel på hur RCC arbetar för att öka användningen av kvalitetsregister till förbättringsarbetet i vården. Klinisk cancerforskning och innovation Målen inför 2013 Nätverket av forskningsenheter har konsoliderats. Man utbyter dokument, avtal och kunskaper och enas om gemensam standard. Målet uppfyllt. En plan för regionalisering av sjukvårdsintegrerad biobankning utarbetas och pilotförsök är på gång. Målet i stort sett uppfyllt. Införandet av modellen för blod är påbörjad i två landsting. För vävnad kan införandet av modellen ske tidigast under En plan till hur en optimal service, såsom en one stop shop, till gagn för både stora och små projekt har börjat utvecklas. Detta innebär att en forskargrupp (akademisk eller kommersiell) i en enda instans kan kontakta regionens resurser för forskning och forskningsinformation som relaterar till såväl kvalitetsregister som biobankning. Målet uppfyllt. Servicefunktionen i drift. Fem studier har hanterats enligt modellen under året. RCC:s organisation Målen inför 2013 De lokala cancerråden har konsoliderats och funnit sina arbetsformer. Målet inte uppfyllt. I sex av sju landsting fungerar råden. I Uppsala har rådet inte kommit igång på ett för cancervården tillfredsställande sätt. RCC fortsätter att driva på arbetet via styrgruppen. Matrisorganisationen med vårdprogramgrupper och de lokala cancerråden konsolideras. Målet inte helt uppfyllt. Råden finns i alla landsting men det finns fortfarande utvecklingspotential för landstingen när det gäller att hitta former för samverkan och kommunikation för att frågor ska föras mellan de olika nivåerna. 3

19 Verksamhetsberättelse för RCC Uppsala Örebro 2013 Även under 2013 har de sju huvudprocesserna med åtföljande visioner varit utgångspunkten för RCC:s arbete. 1) Vårdprogram och register Vision: En sammanhållen och säker vårdprocess som använder hela regionens resurser och är under kontinuerlig kvalitetsförbättring inbegripande patientrapporterade utfallsmått. Visionen stöds direkt och indirekt genom att optimera utnyttjande av kvalitetsregisterdata för att möta cancerstrategins fem mål. 2) Stärka patientens ställning i vården Vision: Patientens och närståendes ställning är stark genom ett strukturerat inflytande från patientföreträdare i RCC organisationen, tillgång till kontaktsjuksköterska, genomförda individuella vårdplaner, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet. 3) Prevention Vision: Ett offensivt arbete med prevention och tidig upptäckt baserad på en tydlig infrastruktur innefattande en samordning av regionens alla aktörer inom preventionsområdet. 4) Forskning Vision: Hela regionen samarbetar för att utveckla klinisk och translationell forskning med ett effektivt utnyttjande av kliniska data och biobanksprover. 5) Regionalt biobankscentrum Vision: Att vara ett regionalt service och kompetenscentrum i frågor som berörs av biobankslagen inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion. En gemensam biobanksinfrastruktur i regionen för att värdefulla prov för hälso och sjukvård och forskning ska kunna sparas på ett standardiserat sätt från alla regionens sjukhus och kliniker. 6) Utbildning och organisation Vision: En långsiktig kompetenshöjning och kompetensförsörjningsplan som garanterar regionens personalresurser för cancervården. 7) Cancerplan Vision: En regionalt beslutad och förankrad cancerplan som för framtiden garanterar bästa vård till alla cancerpatienter oavsett diagnos, bostadsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer. 4

20 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Arbetsgruppen för prevention har under året blivit formell grupp med nominerade representanter från alla landsting utom Gävleborg, som kommer att utse en person Under hösten har en uppdragsbeskrivning tagits fram och gruppens fokusområde under 2014 kommer att vara tobaksprevention. Gruppens medlemmar har under 2013 arbetat lokalt med implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. En kartläggning av regionens stöd för rökavvänjning pågår. Aktiviteter för att underlätta uppföljning av tobaksbruk i landstingen pågår genom implementering av SKL:s framtagna RIV specifikation. Vårdprogramgrupperna för cervixcancerprevention och mammografi har fortsatt arbetet med att möjliggöra anslutning till nationella kvalitetsregister. För båda vårdprogramgrupperna har detta arbete tagit längre tid än planerat och fortsätter även under Gällande cervixcancerprevention har alla landsting utom Uppsala vätskebaserad cytologi och reflextestning med HPV i drift. Uppsala utvecklar HPV i primärscreening enligt ett eget koncept. Mammografigruppen har under året genomfört två enkäter för att få en grundläggande kartläggning av mammografiscreeningen i regionen. RCC Uppsala Örebro utgör nationellt stöd för den beslutade tarmcancerscreeningstudien (SCREESCO). Under 2013 har ett omfattande förberedelsearbete gjorts nationellt och studien förväntas starta första kvartalet Samtliga landsting i regionen deltar och en infrastruktur med undersökare och forskare finns uppbyggd. RCC har under året etablerat en vårdprogramgrupp för cancerfrågor i primärvården med primärvårdsrepresentanter från alla landsting. Gruppens huvuduppgift är att vara ett expertstöd och en ingång till primärvården för de diagnosspecifika vårdprogramgrupperna. Gruppen har också diskuterat utbildningsinsatser i primärvården och orsaker till patienters upplevda fördröjning av upptäckt av cancer i primärvården. Gruppen har inplanerade möten under 2014 för att ta fram en första verksamhetsplan. Avvikelse Under 2013 hade RCC för avsikt att projektanställa en person från primärvården för att driva frågan om tidig diagnostik av cancer inom regionens öppenvård. Detta har tyvärr inte varit möjligt, men två ST projekt har tagit form. Man kommer att göra studier av väntetider och hinder i vården för tumördiagnoser inom öron, näs och halsområdet samt inom området för maligna blodsjukdomar. Studierna har formulerats under 2013 och startar under första kvartalet Undersökningarna kommer i sig att ge värdefulla ledtrådar om förbättringspotential i omhändertagandet inom primärvården, men också utgöra förstudier för ett ambitiösare och större doktorandprojekt inom området. Vårdprocesser RCC:s ansvariga för arbetet med vårdprocesser har lagt ner ett omfattande arbete på att finna arbetsformer som ger vårdprogramgrupperna stöd för att komma igång med regionala vårdprocesser. Ett resultat är de internat för kartläggning av vårdprocesser som har hållits vid två tillfällen under året där sammanlagt sex grupper deltagit. I kartläggningsarbetet ingår också att lyfta områden för nivåstruktur. Ansvariga sjuksköterskor vid RCC tillsammans med processledarstöd har också deltagit i vårdprogramgruppernas möten under året för att informera och stödja uppstart av processarbetet. I flera landsting har de lokala vårdprocesserna kartlagts och förbättringsarbeten har påbörjats. 5

21 I regionen finns 25 vårdprogramgrupper (tabell 1). I ett fåtal grupper är processledare ännu inte utsedda. Processledaruppdraget om 20 procent har godkänts av respektive verksamhetschef. Processledarens hemmaklinik har under 2013 erhållit kronor i ekonomisk ersättning från RCC. Samverkansnämndens beslut att det är landstinget/kliniken som processledaren är verksam i som ska stå för kostnaden, gäller fortfarande. RCC har avsatt dessa 75tkr som ett stöd för resursbortfallet i den kliniska verksamheten. Tabell 1 modifierad från 2012 Vårdprogramgrupp Processledare utsedd Vårdprogramgrupp formerad Nationella vårdprogram*) Barncancer X X N Blåsa X X F Nationella riktlinjer Bröstcancer X X F X Cervixcancerscreening X X P Esofagus/ventrikel X X P Gyncancer X X X Hematologi X X N Hjärntumörer X X X Huvud/halscancer X X P Kommentar Hypofystumörer P Plan vår 2014 Kolorektalcancer X X P X Uppdatering pågår Lever/gallvägar X X Lungcancer X X P X Lymfom X X X Malignt melanom X X R Mammografi Hälsoundersökning X X P Njurcancer X X X Palliativ vård X X X Pancreascancer X Plan vår 2014 Peniscancer X X X Prevention X F X NR Prostata X X X X Sarkom P Plan vår 2014 Testiscancer Thyroideacancer X Plan vår 2014 *) Ja = nationellt vårdprogram godkänt av RCC i samverkan finns F = annat nationellt vårdprogram finns N = nordiskt vårdprogram P = arbete med nationellt vårdprogram pågår R = nationellt vårdprogram ute på remiss NR = sjukdomsförebyggande riktlinjer från Socialstyrelsen Målet är att alla vårdprogramgrupper ska ha ett stödteam på RCC i form av en sjuksköterska, handläggare i registerfrågor och statistiker för att driva eget utvecklingsarbete. N 6

22 Nivåstrukturering I arbetet med att definiera en vårdprocess ingår också att lyfta frågan om nivåstrukturering, antingen av hela vårdprocessen eller av kritiska delar av densamma (vilket kan variera allt från bedömning av prover eller radiologiska bilder till avancerade kirurgiska ingrepp). Utgångspunkt för arbetet är de tidigare framtagna verktygen som ska bidra till en bättre kvalitet och patientsäkerhet samt säkra arbete med klinisk forskning och kompetensförsörjning. I samråd med samverkansnämnden har RCC lyft fyra pilotprocesser; prostata, kolorektal, ovarial och njurcancer som har utarbetat ett första underlag för regional nivåstruktur. Samverkansnämnden har godkänt förslagen för fortsatt förankring i regionen och efter genomarbetning kommer frågan upp igen under 2014 för ett faktiskt beslut som ska innebära att landstingen startar projekt för att genomföra nivåstruktureringsarbete i det egna landstinget. I arbetet med den regionala cancerplanen har ett avsnitt ägnats särskilt åt nivåstrukturarbetet; bland annat finns en regional arbetsprocess för hur regionen ska genomföra nivåstruktureringsarbetet. Detta ska skapa struktur åt arbetet och för att säkra att det finns en stark regional förankring innan varje förslag ska upp till beslut i Samverkansnämnden. Under vårdprocesser återfinns beskrivningen om hur processledarstödet fungerar i arbetet med att integrera nivåstrukturen med de regionala vårdprocesserna. Cancerrehabilitering och palliativ vård Palliativ vård En första regiondag i palliativ vård anordnades i maj av RCC och vårdprogramgrupperna för palliativ vård och barncancer. Temat var Barn i palliativ vård, både som patient och närstående. Vårdpersonal, politiker och beslutsfattare deltog och behoven av samordning mellan specialistsjukvård (barn och palliativ vård), primärvård och kommunens hemsjukvård diskuterades. Vårdprogramgruppen för palliativ vård har utarbetat ett förslag för Överenskommelse om ansvar för hemsjukvårdsinsatser för barn och ungdomar upp till 18 år. Vårdprogramgruppen har under året arbetat vidare med utvecklingen av palliativa råd i regionen. Alla landsting har fattat beslut om inrättande av råden, dock fungerar de ännu inte i samtliga landsting. Gruppen har samverkat med utvecklingsgruppen inför beslut om den politiska viljeinriktningen för den palliativa vården. I samband med att viljeinriktningen antogs har vårdprogramgruppen fått Samverkansnämndens uppdrag att: ta fram förslag på utbildningsplaner i enlighet med nationella kunskapsstödet och nationella vårdprogrammet definiera olika former av handledning utifrån de behov som finns från allmän och specialiserad vård Barn som anhöriga Under 2013 har webbportalen lanserats. Syftet med webbportalen är att ge ungdomar en mötesplats för att få tillgång till professionellt och erfarenhetsbaserat stöd när en närstående får cancer. Webbportalen har sedan starten i maj fram till oktober haft över besök. Ett tätare samarbete med Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) har inletts för att bland annat kunna samverka kring hur cancervården ska kunna utveckla arbetet med barn som anhöriga. Cancerrehabilitering Vårdprogramgruppen i regionen har haft ett aktivt arbete med att sprida och förankra de nationella målen och det kommande nationella vårdprogrammet för rehabilitering. På grund av försening av 7

23 det nationella vårdprogrammet har processen inte kommit så långt som planerat. Vårdprogramgruppen har medverkat i framtagandet av cancerplanens avsnitt om att stärka patientens ställning. Processledarna har dessutom medverkat i de workshops som erbjudits till övriga vårdprogramgrupper, där cancerrehabiliteringsfrågorna blivit en viktig del i diskussionerna. Processledarna har under året besökt alla landsting och kartlagt området. Det har resulterat i en rapport som ger en övergripande nulägesbeskrivning, analys och åtgärdsförslag. Rapporten kommer att kommuniceras under Avvikelse för cancerrehabilitering Vårdprogramgruppen har inte utarbetat en plan för utökningen av antalet kontaktssjuksköterskor på regional nivå. I efterhand kan konstateras att det uppdraget placerats på fel nivå. Landstingen själva måste utifrån sina egna inventeringar formulera en plan för arbetet med att stärka funktionerna inom rehabiliteringsområdet. RCC kommer att driva frågan vidare genom styrgruppen. Patientens ställning i cancervården Patientrådets arbete Under året har patientrådet tillsammans med verksamhetschef och stödfunktion utformat en arbetsordning för rådet. I dagsläget är RCC:s verksamhetschef ordförande på rådets särskilda önskan, vice ordförande är patientföreträdare. Rådet har också utökats med patientrepresentanter från flera diagnosområden. Patientrådet utgör också remissinstans för vårdprogram och andra viktiga underlag där patienternas perspektiv är viktigt att tillvarata. RCC:s satsning på att utbilda patientrepresentanter fortsätter. Nya medlemmar i vårdprogramgrupper och patientråd har genomgått utbildning. Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan RCC har genomfört ett regionalt utbildningstillfälle för personal angående Min vårdplan. Min vårdplan har också testats vid några lungkliniker, men fortfarande råder viss oklarhet kring hur det är tänkt att fungera. Vårdpersonalen har många frågor kring dokumentation och användning. Ett flertal landsting har genomfört kartläggning/inventering av kontaktsjuksköterskefunktionen. Ett par av landstingen har fattat beslut på övergripande nivå om att funktionen ska införas. Arbetet för att säkra att samtliga landsting kommer att kunna erbjuda samtliga cancerpatienter en kontaktsjuksköterska kommer att fortgå under I det nationella arbetet med införandet av Min vårdplan, liksom i arbetet med att planera för en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor representeras RCC Uppsala Örebro av Pia Jestin, processledarstöd vid RCC. Regional utvecklingsplan för cancervården Två avsnitt har formulerats i samråd med patientråd, berörda vårdprogramgrupper och Samverkansnämndens arbetsutskott. Analysen visar att det finns samstämmighet både över de politiska blockgränserna liksom inom tjänstemannaleden och professionen om behoven av ökad samverkan och förbättring av cancervården. RCC genomförde i april en regional workshop för att diskutera två av de i cancerplanen ingående avsnitten; kompetensförsörjning och nivåstruktureringsarbetet. Konklusionen av workshopen var att det finns en samstämmighet kring behoven av att samverka och förbättra cancervården med utgångspunkt i patientens perspektiv. Samverkansnämndens arbetsutskott utgör sedan 2013 RCC:s referensgrupp i arbetet med cancerplanen. Arbetet har inneburit att AU har tagit del av cancerplanens två avsnitt Att stärka patientens ställning och Nivåstruktur som ett led i att säkra förankringen politiskt, och för att ge 8

24 möjligheter till diskussion i respektive landsting. RCC har valt att arbeta på det sättet med hela cancerplanen för att skapa förutsättningar för att förankringen hos landstingsledningar och verksamhetsföreträdare blir så optimal som möjligt inför beslut. Även patientråd och berörda vårdprogramgrupper har deltagit i arbetet med att formulera avsnitten. Datum för beslut av hela cancerplanen är satt till oktober Utbildning och kunskapsstyrning Strategin för kompetensförsörjningen är under utformning. Kompetensfrågorna är komplexa och landstingen äger frågan hur man kan säkra bemanningen lokalt. Rådet för klinisk patologi har fått i uppdrag att belysa framtidens kompetens och utbildningsarbete för patologer. Dessutom ska rådet komma med förslag när det gäller rekrytering och kompetensutveckling för andra yrkeskategorier (förutom patologprofessionen) som är verksamma inom patologiområdet. Rapporten kommer att överlämnas till RCC vid årsskiftet 2013/14. RCC samarbetar med RUR (Regionala utbildnings och kompetensförsörjningsrådet) i en kartläggning av bristspecialiteterna; onkologi, gynonkologi, patologi samt urologi. Dessutom omfattar den specialistsjuksköterskor. Den rapporten överlämnas till RCC under januari månad Kontakt har etablerats med övriga RCC för att diskutera kompetensförsörjningsfrågorna ur ett nationellt perspektiv. RBC (Regionalt biobankscentrum) har genomfört en inventering av behovet av forskningssjuksköterskor, vilka är en viktig komponent för ett forskande sjukhus. Kompetensen som forskningssjuksköterska ligger till grund för korrekt utförda studier som följer både lagar och regler, håller riktig och jämförbar kvalitet och med rätt patientstöd/ information. Bristen på sjuksköterskor med monitoreringserfarenhet utgör ett hinder för monitorering av kliniska studier. Regionalt cancercentrum har därför gjort en engångssatsning gällande en monitoreringsutbildning. RCC Uppsala Örebro deltar också i SKL:s arbete med att skapa en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor. Tanken är att utbildningen ska kunna ges i regional regi. RCC Uppsala Örebro stödjer tanken att utbildningen ska utformas så att det även ska vara möjligt för sjuksköterskor med äldre utbildning att delta. RCC har påbörjat arbetet med att undersöka möjligheterna till utbildning i cytostatikakörkort till sjuksköterskor i samarbete med RCC Väst och Lära Nära. Kunskapsstyrning Fyra nya nationella vårdprogram har färdigställts under året och ytterligare fyra är ute på remiss. Implementering av de nya vårdprogrammen sker kontinuerligt. Flera vårdprogramgrupper har presenterat en regional kvalitetsregisterrapport i en ny mall. Syftet med denna är att strukturerna i rapporterna ska vara desamma. Ett av uppdragen för vårdprogramgrupperna är att styra aktiviteterna med evidensbaserade riktlinjer. För alla större diagnoser finns i dagens läge nationella vårdprogram med regionala anpassningar. I flera andra diagnoser finns regionala vårdprogram som är på väg att samordnas nationellt (se tabell 1). I syfte att stärka lokalt och regionalt diagnosspecifikt förbättringsarbete har RCC bedrivit utvecklingsarbete och skapat möjligheter för snabbare och tydligare återrapportering till verksamheterna. Dessa insatser inkluderar: Kontakt, uppföljning och stöd till kliniker för att försöka öka inrapporteringstakten. Detta är särskilt viktigt eftersom trenden går mot att tillgängliggöra data i realtid (se pilotprojekt nedan). 9

Verksamhetsberättelse 2013 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO

Verksamhetsberättelse 2013 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO Verksamhetsberättelse 2013 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO

Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO Verksamhetsberättelse 2014 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 1 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d)

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 131213 Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 2014-2015 RRC Uppsala-Örebro skall verka för en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter. Cancerrådet i Sörmland skall

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-20 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Verksamhetsberättelse 2014 Postadress Besöksadress Register och vårdprogram Kansli Akademiska sjukhuset Uppsala Science Park Tel: 018-15 19 10 Tel: 018-15

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete: Nationella och regionala exempel Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2014-03-14 Namn Sammanhang En nationell

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

RCC i samverkan. En nationell strategi 2009:11. Process Vårdprogram, SVF, nivåstrukturering. Cancerforskning

RCC i samverkan. En nationell strategi 2009:11. Process Vårdprogram, SVF, nivåstrukturering. Cancerforskning Rapporter: RCC i samverkan, RCC kansli omvärldsspaning internt arbete-nuläge höstens arbete inför revision av Cancerplan 2017 RCC i samverkan Filippa Nyberg RCC Styrgrupp Internat Kungsörstorp 26 september

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 2015-05-14 Verksamhetsplan Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 Fastställd: 2015-05-07 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp

Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp Bakgrund Verksamhetsplanen för beredningsgruppen 2015 har utgått från Samverkansnämndens aktivitetsplan 2015 En verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Förutsättningar I framtiden krävs en tydligare ansvarsuppdelning mellan universitetssjukhusen och övriga sjukhus i regionen samt

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 2 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 Inledning Detta avtal reglerar samverkan inom hälso- och sjukvården mellan

Läs mer

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator

Den 16 december kl på landstingets ledningskontor. Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2015-12-09 1 (15) Plats och tid Lasarettet i Enköping, 2015-12-09, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Malena Ranch (MP) ordförande Inga Alm (C) 2:e vice ordförande Petra

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Insatser för att minska tobaksrökningen

Insatser för att minska tobaksrökningen Insatser för att minska tobaksrökningen Utvecklingsarbete för att stärka ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med rökavvänjning. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förslag till cancerplan

Förslag till cancerplan Förslag till cancerplan 2016-2019 Cancerplan 2016-2019 I detta dokument har RCC samlat de mer övergripande förslagen till aktiviteter och mål för Cancerplan 2016-2019 Syftet är att ge alla intressenter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd

Delar i en helhet Regional cancerplan RCC Syd 1 Delar i en helhet Regional cancerplan 2015-18 RCC Syd Landstingsstyrelsen Gunilla Skoog 2 Berednings och beslutsprocess RCC syd nationellt uppdrag ta fram en cancerplan för södra regionen. Professionerna

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Börje Wennberg (S) Tid för justering:

Läs mer

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen - 2025 Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1. Samordning av cancervården... 3 2. Strategi: Vård med patientens fokus... 4 3. Strategi:

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv

Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Aktiva överlämningar Carereprojektet regionalt perspektiv Katja Vuollet Carlsson Samordnande kontaktsjuksköterska RCC Norr Västerås, Onkologidagarna 2016-03-17 Aktiv överlämning Under patientens tid i

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 1 (6) Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bakgrund Samverkansnämnden fastställde vid sammanträdet den 7 februari 2011 verksamhetsplanen för perioden

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 11 (40) Dnr CK 2012-0048 49 Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

Regionalt cancercentrum Sydöst platsbesök den 2 september 2015. Helena von Knorring Göran Zetterström

Regionalt cancercentrum Sydöst platsbesök den 2 september 2015. Helena von Knorring Göran Zetterström Regionalt cancercentrum Sydöst platsbesök den 2 september 2015 Helena von Knorring Göran Zetterström 2 Kriterier den tredje uppföljningen Förebyggande insatser och tidig upptäckt att det finns en regional

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist

Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Palliativtråd i Dalarna Ann-Christin Runkvist Fakta om Dalarna 15 Kommuner 31 351 km 2 Folkmängd 277 047 2,9% av Sveriges innevånare Åldrad befolkning Ca 1% av Dalarnas befolkning dör årligen Den palliativa

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet Landstinget i Kalmar län Planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2016-03-07 Diarienummer 160104 Landstingsstyrelsen Nationell och regional nivåstrukturering för sex

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik 2014-12-19 Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik Dag Fredagen den 19 december 2014 Tid Kl 10:00 15:00 Plats Närvarande Telefonmedverkan Anmält förhinder Hotell Högland, Nässjö Robert

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 41 Dnr PS 2013-0022 Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten Förslag

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus

Cancervårdsprocesser Utdata från VAS. Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Cancervårdsprocesser Utdata från VAS Iréne Eriksson o Bengt Sallerfors, Hallands sjukhus Nationell cancerstrategi (SoU2009:11) Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 17 (24) Dnr CK 2012-0107 84 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration Torsdagen den 29 oktober 2015 kl. 13.00 Landstingets konferenscentrum

FÖREDRAGNINGSLISTA. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration Torsdagen den 29 oktober 2015 kl. 13.00 Landstingets konferenscentrum FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration Torsdagen den 29 oktober 2015 kl. 13.00 Landstingets konferenscentrum Nr Ärenden Föredragande 50 Öppnande av sammanträdet 51 Anmälan

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer