RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET"

Transkript

1 ÄNGELHOLMS NYA BADHUS

2 VISION FÖR KROPP OCH SJÄL INNEHÅLL s. 1 VISION s. 2 PLATS Situationsplan och platsanalys s. 3 PLATS FORTS. s. 4 idé HUSFORM Koncept, planform, volymer och miljöaspekter s. 5 ILLUSTRATION Vy från Sydost s. 6 EXTERIÖR Gestaltning och exteriöra material, nordvästfasad s. ENTRÉ Entrérummet, entréplatsen. s. 8 PLAN 1 Badvåning, sektion A s. 9 PLAN 2 Läktare, konferens, SPA/relax, interiöra material, Plan 0 - gym och teknik s. 10 SEKTION Typsektion, bearbetat förslag, sydostfasad s. 11 LEKBAD Lekbad, interiörperspektiv, attraktioner s. 12 MOTIONSBAD motionsbad, interiörperspektiv, attraktioner s. 13 SPA/REHAB SPA/relaxavdelning och rehabavdelning, interiörperspektiv, attraktioner s. 14 PLUSFUNKTIONER s. 15 ILLUSTRATIONER Det nya badet i Ängelholm är ett nöje, en upplevelse, en läroanstalt, en skön syn för ögat, en stimulans för kroppen och själen. Det nya badet i Ängelholm, Rönnebadet, liknar inget tidigare badhus. Med sin fantastiska placering i kanten av Skånes enda laxförande å ger badet oss en påminnelse om att vattnet är av avgörande betydelse för oss människor ja, för allt levande på vår jord. Fisken som föda, vattnet som dryck, badet som livgivare, simningen som träning, vattenleken som fostrande men också insikten om hur känsliga våra vattenmiljöer är. Inne i Rönnebadet kan vi träna, hoppa, leka men hur är vattnet som rinner just förbi? Hur mår laxen, hur mår Skälderviken, hur ser bottnen ut på Rönne å? Vi vill med Rönnebadet ge all den förströelse och alla de träningsmöjligheter som ett bad kan ge. I sitt slag kommer Rönnebadet att bli en av de attraktivaste besöksanläggningarna i södra Sverige. Men vi vill också ge besökaren en känsla av vad vatten betyder. Ett stort akvarium möter besökaren i entrén, inte med en konstgjord främmande miljö utan med ett utsnitt av livet strax nedanför badhuset, i Rönne å. En laxtrappa utanför badet visar hur man kan skapa vandringsvägar också där fördämningar och kraftverk stoppat livet, i badet finns skyltar och bilder som berättar för besökaren om situationen i de stora haven och i närmiljön, runt Skånes kuster och Västkusten. Med utformningen av bassänger och illustrationer ges besökaren spännande information om livet under ytan. För den som vill. Den som inte vill kan bara simma och plaska men ingen besökare lämnas oberörd. Hit vill man återvända. I gamla Rönnebadet illustreras i en magnifik väggkonst livet i trakten ovan jord. Nu har turen kommit till havet och fiskarna en tribut också till arkitekten av det gamla badet, Mogens Mogensen, en gång i tiden storfiskare och innehavare av en av de få tonfiskebåtarna i Öresund med hemmahamn i Råå. Nu är den blåfenade tonfisken ett minne blott, nästan helt utfiskad och aldrig synlig på våra breddgrader. Berättelserna om vattnet, om fiskarna och havet får sin relief nere vid ån. Med biotopförbättrande åtgärder skapas ståndplatser för lax och havsöring som med sina språng i vattnet ger Ängelholmsborna och besökarna på Rönnebadet en omedelbar kvittens på om vattenvård och fiskevård fungerar som det ska för då finns det fisk att titta på. Dessa fantastiska varelser som simmar mot strömmen. Inne i badet kan man själv leka lax och pröva på hur fort man simmar uppströms jämfört med en lax på väg mot leken! 1

3 P L AT S TEMPORÄR SITUATIONSPLAN, MED SJUKHUSETS INLASTNING I DRIFT PARK OCH ÅRUM badhuset ska placeras, ligger i huvudsak på två nivåer, dels ca +/8 närmast bostadshusen, dels +10/11 närmare sjukhuset. Terrängen sluttar i vissa partier brant ner mot Rönne å och från staden uppfattas tomten som mycket grön och lummig. Sjukhusets inlastning kan vara kvar när badhuset tas i bruk. Höjdskillnaden tas upp med låga murar som mjukar upp slänten. angöring med buss och bil sker. Alla stråk sammanstrålar vid entrén i byggnadens sydvästra hörn. Förutom huvudentrén finns även en separat, väl angränsad entré till Rehabavdelningen vid den södra fasaden dit även biltransporter lätt kan nå. För att öka kontakten med Rönne å föreslås en ny trappa på badhusets södra sida nära brofästet. HUR NÅR MAN BADHUSET? BYGGNAD OCH LANDSKAP Badhustomten nås av gående och cyklister från centrum via Carl XV:s bro och vidare norrut genom sjukhusområdet. I framtiden kan en ny gång- och cykelbro över Rönne å ge staden en bättre kontakt med badhuset och Hälsostaden. Gångbron blir en viktig länk i det nya stråket bort mot Landshövdingevägen från vilken Badhusets tomt avgränsas i söder av sjukhuset, av bostäder i norr och i öster ansluter tomten till Rönne å som med sin gröna dalgång ger platsen dess speciella och unika karaktär. I parken finns flera magnifika träd som blir viktiga för badhusmiljön. Marken där för att spara flera träd. Vid södra fasaden är huset tillbakadraget och stora ekar fredas vilka skapar en liten grön gård på byggnadens södra sida. Gården blir ett vackert fondmotiv som möter besökaren i entrén. Från entréplatsen i sydväst, ser man genom hela byggnaden ner till årummet i norr. Badet riktar sig mot årummet och öppnar upp sig mot det. Varje del av byggnaden har var sitt upppglasat hörn som öppnar sig mot naturen, i rekreationsdelen mot årummet, i motionsbadet mot parken och i lekbadet mot entréplatsen. Byggnaden klättrar ner för branten mot ån, och dalgångens dramatiska sluttning ger huset en spännande form mot årummet. Årummet ska förbli grönt även då badhuset ligger där. Därför är badhusets volym nedtonad mot Rönne å. Husets form tar hänsyn till naturen, i tomtens nordvästra hörn är huskroppen uppbruten INFA RT G ARA GE = PERSPEKTIVPUNKT 8 INLASTNING RÄNS 9 ÄG EN G TOMT EV ,0 PLANTERING UR NG CY INLASTNING STÖDMURAR SOM ÖVERGÅR I SLÄNT KL AR 4 P ER HK TS A PL AT AN RI RG Ö +9,0 ST ST O G M ÖD AR AN 12 CYK L LA ND SH ÖV DI NG 11 HUVUDENTRÉ ANGÖRING, VÄNDPLATS MUR STÖD C YKL AR PLATS FÖR UTESERVERING FÖRBINDELSEGÅNG TILL HÄLSANS HUS ANGÖRING +11,0 +11,0 ENTRÉ REHAB TRAPPA BRO NY GÅNG BEFINTLIG KULVERT, EV. KOMMUNIKATION REHAB R MU ÖD ST UPPHÖJD GRÄSYTA A TER NSLU ATAN TORG TILL S N ZON FÖR NY BYGGNAD HUVUDBYGGNAD SJUKHUS Situationsplan 1:1000, Temporär angöring och entré RÖNNE BAD E T 2

4 SLUTLIG SITUATIONSPLAN, UTAN SJUKHUSETS INLASTNING NYTT STRÅK OCH PARK I den slutliga versionen av entréplatsen anläggs en ny väg intill sjukhusets huvudbyggnad. Delar av byggnad 15 rivs för att ge plats åt vägen. Ett nytt stråk har då skapats som börjar i Storgatan och går via den nya gångbron över entréplatsen vidare bort över Landshövdingevägen. När inlastningen flyttas kan parken mellan badhus och bostadshusen tillåtas växa. Det kan bli en grön zon med nya träd. Bortom parken kan de boende skymta badhuset. I parkrummet finns också plats att bygga fler bostadshus i ett senare skede. Från entréhallen på plan 2 finns möjlighet att bygga en passage till Hälsans Hus. Denna förbindelselänk skulle binda ihop den nya verksamheten inom Hälsostaden med konferens och SPA i badhuset. SYNERGIER MED HÄLSOSTADEN Det nya parkeringshuset kan också samutnyttjas, då badhuset och Hälsostaden har besökstoppar på olika tider. Att bad och hälsa hänger ihop känns självklart. Här finns möjlighet till flera synergier mellan badhuset och Hälsostaden. Rehabavdelningens entré vetter mot sjukhuset. Hit kan man enkelt ta sig med bil eller till fots och med rullstol från sjukhuset. Det finns även en befintlig kulvert från sjukhuset som mynner rakt under rehabavdelningens entré. Denna skulle kunna renoveras och användas som entré- eller transportväg. Torget framför badhuset blir gemensam entréplats för badhuset och Hälsans Hus och innehåller bland annat badcaféets uteservering. UTEMILJÖNS GESTALTNING Utemiljön kring badhuset och hälsans hus är utformad för att skapa ett sammanhang mellan de olika verksamheterna på platsen. Den ska vara välkomnande för alla besökare. För gående och cyklister ska det vara lika lätt att ta sig till badhuset som för den bileller bussburne. Torget framför badhuset och hälsans hus har en gemensam markbeläggning som binder samman verksamheterna på platsen. Entréer och vistelseytor markeras i ett avvikande markmaterial med omsorgsfull bearbetning. Stråket mellan Storgatan och badhuset förstärks med belysning infälld i mark på entréplatsen och på stolpe längs med gång- och cykelvägar. Intill huvudentrén finns badcaféets uteservering som kan tjäna både badhuset och Hälsans hus. I närheten finns också cykelplatser, som kompletteras av en större cykelparkering intill badhusets infart. De nya grönytor som skapas vid badhuset knyter an till den befintliga miljön kring hälsostaden och årummet som görs mer tillgängligt med två bryggor. En symbolisk laxtrappa löper längs med trappan vid badhusets södra gavel och knyter an till Rönne å. INFA RT G ARA GE = PERSPEKTIVPUNKT EV NYTT BOSTADSHUS 8 EV NYTT BOSTADSHUS EN 9 S GRÄN TRAPPA T TOM NG EV ÄG 10 DI ÖV SH +9,0 DM Ö G ND UR ST +11,5 INLASTNING P ER HK TS A PL RG ST O 4 CYK LAR AR KL CY AT AN G VÄ C- LA PLANTERING STÖDMURAR SOM ÖVERGÅR I SLÄNT 11 HUVUDENTRÉ EV. DEL AV BYGGNAD 15 UPPHÖJD GRÄSYTA ANGÖRING, VÄNDPLATS MUR STÖD CYK PLATS FÖR UTESERVERING LAR TRAPPA ANGÖRING +11,0 BRO NY GÅNG AN RGAT L STO ER TIL UT ANSL N NG RI GÖ AN ENTRÉ REHAB BEFINTLIG KULVERT, EV. KOMMUNIKATION REHAB FÖRBINDELSEGÅNG TILL HÄLSANS HUS +11,0 ZON FÖR NY BYGGNAD HUVUDBYGGNAD SJUKHUS Situationsplan 1:1000, Gemensam entré RÖNNE BAD E T 3

5 Diagram planform LEKBAD ENTRÉ / MOTIONSBAD/ SPA-RELAX / REHAB CAFÉ OMKLÄDNING GYM Volymprocess - de tre delarna RÖNNE Å IDÉ LEKBAD MOTIONSBAD RELAX/ REHAB-BAD + + LEKBAD ENTRÉ / CAFÉ SPA-RELAX MOTIONSBAD/ OMKLÄDNING TAKTERRASS SPA SPA-RELAX / REHAB GYM RÖNNE Å HUSFORM HUS I PARK Samspelet mellan hus, vegetation och vatten är utgångspunkten för badhusets form. Genom att vackra träd sparas och oväntade och vackra utblickar mot årummet skapas, får badupplevelsen en extra dimension. Ängelholms nya badhus får helt enkelt unika kvalitéer. OLIKA TEMPO OCH LJUD Badhuset är motsatsernas hus. Badet ska locka både unga och gamla, främja både sport och vila, locka till lek eller kontemplation, kunskap och eftertanke. För att det ska fungera är byggnaden organiserad från lek till vila - från hög ljudnivå till behagligt vattensorl. Alla besökare får en optimal upplevelse oavsett om man stojar i lekbadet eller ligger i infinitipoolen och njuter av trädtopparna och årummet. TRE RUM - OLIKA KARAKTÄRER Byggnaden byggs upp av tre volymer med gemensamma skärningspunkter. Volymerna samspelar med varandra men skapar samtidigt tre rum med tydliga karaktärer. Badets olika funktioner blir både avskilda samtidigt som visuell kontakt och närhet finns mellan dem. TORRT OCH BLÖTT Byggnaden är tydligt organiserad i blöta respektive torra zoner. Principsektion LEKBAD ENTRÉ / CAFÉ SPA-RELAX MOTIONSBAD/ OMKLÄDNING TAKTERRASS SPA SPA-RELAX / REHAB GYM RÖNNE Å Grönska i blickfång-motionsbadet MILJÖASPEKTER Ett badhus är mycket energikrävande. Vatten som ska tempereras till mellan 26 och 34 grader och som byts successivt, luft som ska ha lite högre temperatur än vattnet, stora glasfasader, blöta ytor runt bassänger som torkas, omfattande ventilation med avfuktning, många duschar och bubbelbad. Vårt förslag kommer att bygga på en omsorgsfull energiprojektering där alla möjligheter till en låg energiförbrukning kommer att analyseras och värderas enligt nedan. Vi avser att använda certifieringssystemet Miljöbyggnad för detta badhus. Därmed ges miljöarbetet i projektet mätbara parametrar vilket är en väsentlig del i allt miljöarbete. Exempelvis innefattas i systemet ett kontinuerligt arbete under hela byggprocessen för att utesluta att några farliga ämnen byggs in i badhuset. Detta stämmer väl med kommunens ambitioner om en giftfri miljö. Redan i offertskedet har vi gjort väsentliga val för att minska slöseri av energi. Exempelvis är bägge rutschkanorna förlagda inomhus eftersom energiförlusterna är väsentliga vid utomhusplacering. Detta är bra också ur bullersynpunkt. Som ett led i kommunens ambitioner att öka elevers miljömedvetande kan vi också tänka oss en utställning som Ån i blickfång-infinitypoolen på ett pedagogiskt sätt redovisar resultatet av den energieffektivisering som finns inbyggd i badhuset. I syfte att skapa cykelvänliga förutsättningar har en rejäl cykelparkering föreslagits i omedelbar närhet till badhuset. Annan parkering nära badhuset finns enbart för handikappfordon och enstaka servicefordon. Vi har lagt badhuset på en sådan nivå att även förväntade vattenhöjder vid 100-årsflöde klaras med nästan en och en halv meters marginal. Vi bedömer det vara en fråga av strategisk vikt att inte riskera en så viktig anläggning, som planeras nu, drabbas av vattennivåhöjningar till följd av klimatförändringar eller annat. Ytterligare ett skäl att inte lägga byggnationen för nära ån är att vi tycker att det känns rätt och väl i överensstämmelse med kommunens miljöprogram att respektera årummet. SPA OCH GYM SAMVERKAN MED HÄLSOSTADEN Badfunktionerna är lätttillgängliga och samlade på entréplanet. Gym- och SPA-funktionerna ligger separerat från badfunktionerna, dels för att lätt kunna kopplas ihop med ett framtida Hälsans Hus, dels för att lätt kunna drivas som separata delar. REHAB Rehabavdelningen är en viktig funktion i badhuset genom kopplingen till Hälsostaden. Avdelningen är en del av badhuset, men kan samtidigt nås helt separat utifrån. TILLGÄNGLIGHET Badhuset är till för alla. Genom klok planlösning görs många av badets attraktioner tillgängliga genom enkla och självklara medel. Bassänger kompletteras med lyfthjälpmedel, besökare i rullstol har möjlighet att använda läktarens bästa platser, färgsättning hjälper till vid orienteringen etc. Allt i syfte att badhuset ska bli en socialt hållbar anläggning - ett badhus för alla. 4

6 Vy från Sydost RÖNNE BAD E T 5

7 EXTERIÖR PARK OCH VATTEN Förslaget tar till vara på tomtens känsliga och vackra läge med hundraåriga ekar och med direkt närhet till årummet. Byggnaden blir ett hus i park med ett fint träraster som exteriört material. Volymerna är uppbrutna för att minska badhusets storlek och även för att spara viktiga träd. Mot Rönne å möter huset åkanten med sin minsta volym, vilket gör att det viktiga gröna årummet bibehålls. I huset gestaltning är närheten till vatten viktig. Fönstrens placering är noga studerade, bl.a för att skapa känslan av vatten som övergår i ett annat vatten. Detta är tydligast i rekreationsbadet där infintiypoolen visuellt övergår i Rönne å när det rinner över poolens kant. I motionsbadet finns motsvarande lågt placerade glasöppning som ger de simmande känslan att simma ut mot naturen. Respekt mot bostadshusen Mot bostadshusen är lekbadet slutet. Vattenrutschkanorna ligger inomhus och byggnaden får en lugn och tyst sida mot bostadshusen. Genom det nyskapade parkrummet mellan bostäder och badhus kan dagens asfalterade parkerings- och inlasningszon ersättas av en grön och vacker yta. TRÄ Fasaderna utgörs av ett fint träraster. TRÄ/GLAS Trärastret tar sig ibland över fönstren, på de ställen där man vill ha begräsnad insyn. Vy från Rönne Å Aktuell takfotshöjd, se sid 10. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. BETONG Sockeln på byggnaden är av betong. GLAS Stora öppningar ut mot den omgivande naturen där träden och utblickarna är som vackrast. SEDUM Takterrassen är sedumbeklädd Fasad mot nordväst 1:400 FASAD FRÅN PARKEN, FRÅN NORDVÄST RÖNN E BAD E T 6

8 ENTRÉ ENTRÉRUMMET Det första som möter besökaren är det höga och luftiga entrérummet. Därifrån ser man in i lekbadet och även diagonalt genom motionsbadet ut mot den gröna norra sidan och årummet. I caféet möts man också av Rönne Å i form av ett akvarium som visar vattenlivet som det verkligen ser ut utanför badet. Rakt fram ser man ut på den lilla gården som bildas kring de sparade ekarna. Blicken söker sig upp längs trästammarna och högre upp i entrérummet skymtar man spa- och konferensavdelningen på plan 2. Kassan, som är samordnad med caféet, ligger alldeles intill ingången till omklädningsrummen. Kassapersonal har därmed full uppsikt över vilka som kommer och går. Kassan kan genom sitt läge även fungera som centralpunkt och sambandscentral för de anställda. Caféet i entrén har servering både inne i badet och i entrérummet. Dessutom kan caféet sommartid växa ut på det soliga entrétorget. I entrén finns även möjlighet att avgränsa yta för barnkalas. Entrérummet TÄVLINGAR OCH HÄLSANS HUS Vid tävlingar och andra publika arrangemang passerar publiken kassan och tar sig sedan direkt upp till den torra läktaren på plan 2 utan att passera den blöta zonen. På det sättet kan lekbadet och relaxavdelningen fungera samtidigt som arrangemanget pågår. Badgäster och torra gäster kan vara i badet samtidigt. Vid en framtida sammankoppling med Hälsans Hus kommer en förbindelsegång passera genom entrérummet på plan 2 med direkt anslutning till SPA och konferens. Entréplatsen

9 +13,8 +1,3 +22,0 +24,0 MOTIONSBAD PLAN 1 BADVÅNING A inlastning strömkanal rutschkana fritt fall lekbassäng LEKBAD rutsch landning hopptorn 3 m 5 m 1 m motionsbassäng läktare 98 platser RELAX OCH SPA hamam ångbastu torrbastu bubbelpool dusch wc infinitypool sittplatser med utsikt över ån UTSIKT MOT ÅN A Badhuset är organiserad i tre avdelningar. Uppdelningen följer principen från lek till vila. Aktiviteter som har högt tempo och hög ljudnivå ska inte störa lugnare verksamheter som vila eller rehabilitering. Därför är motionsbadet placerat i mitten och blir den förmedlande länken mellan lekbadet och relaxavdelningen. MOTIONSBADET Motionsbadet ligger centralt i anläggningen. Där finns den stora bassängen, hopptorn och läktare. Efter ombyte i omklädningsrummen kommer man direkt ut i passagen (under läktaren på plan 2) som förbinder badets olika delar. Den blöta läktaren intill bassängen kan användas i den dagliga verksamheten för simgrupper som behöver samlas och instrueras, men även för större publikmängder om läktaren på plan 2 inte räcker till. bubbel st akvarium hwc hwc st vf huvudentré Entréplan 1:400 barnbassäng servering kök lager servering wc st kassa foajé/ café badvakt bastu duschar tork tork duschar hwc hwc bastu simlärarrum wc wc omklädning omklädning 182 pl flexomkl. 12 pl undervisning 22 pl / rehab flexomkl. 44 pl vf entré rehab-bad hwc omklädning rehab kulvert från sjukhus undervisning / rehab REHAB +24,0 LEK- OCH UPPLEVELSEBADET Lekbadet har hög intensitet och där finns många spännande attraktioner; en strand med vågmaskin, en strömkanal, jetstrålar, vattenkaskad och vattenstrålar. I badet finns även två vattenrutschkanor: en rak och snabb av typen fritt fall och en blackhole - rutschkana som snirklar sig runt i en bana. För att undvika köbildning är de två attraktionernas startpunkter förlagda på olika våningar. SPA/RELAX- OCH REHABAVDELNINGEN Avdelningen närmast Rönne å inrymmer SPA/relaxbad och rehab. Rehabavdelningen har egen entré och omklädningsdel. Entrén, dit även biltransporter når, ligger nära Hälsostaden. Rehabdelen skulle även kunna nås från sjukhuset via den befintliga kulverten som mynnar vid rehabavdelningens entré. En av rehab- och undervisningsbassängerna har höj- och sänkbar botten. Den andra har en försänkt passage intill ena långsidan. Glaspartierna runt den större bassängen är insynsskyddade med frostat glas eller liknande. +24,0 +22,0 +24,0 +22,0 +22,0 +1,3 +1,3 SPA/relaxavdelningen ligger i badhusets bästa del - i lugnt läge och med härlig utsikt över Rönne Å och grönskan. En infinitypool är en pool vars vatten rinner över kanten och där känslan att man är del av utsikten/omgivningen är det unika i upplevelsen. +1,3 +13,8 +13,8 +13,8 +9,5 +9,5 +9,5 +5,5 +5,5 +5,5 Sektion A 1:400 SEKTION A SKALA 1:300 SEKTION A SKALA 1:300 SEKTION A SKALA 1:300 +9,5 +5,5 8

10 PLAN 2 LÄKTARE, KONFERENS, RELAX OCH SPA Plan 2, 1: ,4 fritt fall start +1, öppet ner fritt fall öppet ner rutschkana KONFERENS öppet ner Framtida passage till Hälsostaden spaomklädning behandlingsrum relax öppet ner läktare, 154 pl RELAX OCH SPA UTSIKT MOT TRÄD trappa till takterrass plan 3 hamam/relax plan 1 gym plan 0 öppet ner A Plan 2 innehåller läktarens torra del, konferensavdelningen samt SPA-och relaxavdelningen. Läktaren kan både användas vid tävlingar och andra arrangemang, men även i den dagliga verksamheten av till exempel föräldrar som vill vara nära sina barn som simtränar men ändå inte vill befinna sig i den blöta zonen. Om man då behöver en fika kan man lätt ta sig torrskodd till caféet från läktaren. Läktaren är fullt tillgänglig - den nås med hiss, har bra rullstolsplatser samt har ett hwc i omedelbar anslutning. PLAN 0 - GYM, FÖRENINGAR OCH PERSONAL I de ljusa delarna på plan 0 ligger gymmet, föreningslokaler och personalrum. De mörka delarna utgörs av teknikrum. Från motionscyklarna och löpbanden i gymmet har man utsikt över Rönne Å. För gruppträning finns tre salar, en större för till exempel bodypump och aerobics, en mindre för yoga och pilates samt en spinningsal. MATERIAL OCH KULÖRER INTERIÖRT Badet går i vitt och trä, med ärtgrön som accentfärg. Färgerna och materialen tonas in i varandra. Den gröna kaklet är som mest framträdande i lekbadet, medan träet tar ut sin rätt desto mer i rekreationsbadet. Här finns endast detaljer i grönt liksom det finns mindre av trämaterial i lekbadet. Grönskan i byggnaden är koncentrerad till sammanhängande zoner. TRÄ Trä ger värme till badet interiört. nöd ut FÖNSTER MOT GRÖNSKA 6 UTSIKT MOT ÅN VITT SOM GRUND Vit målad betong och vitt kakel är grunden i badet. ÄRTGRÖN SOM ACCENTFÄRG Ärtgrön används som accentfärg. A TRAPPA HISS TRAPPA GYM/ PERSONAL/ FÖRENING 5 4 A UTSIKT MOT ÅN VÄXTLIGHET Grönskan i badet är koncentrerad till vissa zoner MOSAIK I spa-avdelningen används mosaik på bland annat väggar. Plan 0, 1:800 9

11 SEKTION BEARBETAT FÖRSLAG - MAJ 2011 ca +22,00/+22,50 I detta bearbetade förslag har byggnadens takfot sänkts ca 2 meter på de två högre volymerna, enligt typsektionen. ca +19,50/+20,00 ca +18,00/+18,50 TAKTERRASS SPA +18,00 Övriga justeringar där presentationsmaterialet ej är ändrat: +10,50 (+/- 0,3m) LEKBAD +14,30 +10,50 (+/- 0,3m) (SPA) (OMKL) MOTIONSBAD RELAX/SPA - Fasader och exteriörbilder: Takfoten sänks ca 2 meter på de två högre volymerna. Betongsockeln mot ån ersätts av glaspartier. Fasad mot park från motionsbad utförs lodrät. +5,80 +5,00 GYM RÖNNE Å -Interiöra bilder och sektioner: Hela plan 1 utföres i en nivå utan nedsänkt yta runt motionsbassängen. Ramper och trappsteg utgår. Glasparti för att skärma av SPA/relax tillkommer. Plan 3 utgår, vilket ger mer rymd ovanför läktaren och lägre takhöjd i motionsbadet. Fasad mot park från motionsbad utförs lodrät. Typsektion 1:400 -Planer: Planlösning för SPA/relax, konferens och gym är ej detaljstuderad. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. PRINCIPSEKTION 1: Fasad mot sydost 1:400 10

12 inlastning utsikt mot park inlastning 3 m svikt LEKBAD trappa rutsch och fritt fall trappa rutsch och fritt fall rutschkana "black hole" fritt fall rutschkana "black hole" plats för polomål mm 3 m svikt plats för polomål mm hopptorn 5 m trampolin rutsch landning "catch" hopptorn 5 m trampolin 1 m svikt fritt fall vattenstråle från golv 1 m svikt vågmaskin vattenkanon strömkanal vattenkaskad vattenkanon jetstrålar städ vågmaskin strömkanal vattenkaskad bubbel jetstrålar vattenstråle från golv lekbassäng bubbel barnbassäng akvarium lekbassäng dusch barnbassäng strilande vattengardin rutsch landning "catch" dusch strand servering minirutsch minijetstrålar champagnebubbel +9,5 strilande vattengardin minirutsch minijetstrålar strand champagnebubbel badvakt bastu badvakt +9,5 bastu vf städ hwc hwc vf städ hwc hwc akvarium städ servering kök servering servering wc kassa lager kök foajé/ st café wc kassa lager st plats för barnkalas STRAND/VÅGBASSÄNG I lekbadet sluttar bassängbotten från noll till två meters djup. Vågmaskinen skapar ett härligt svall i bassängen. När vågmaskinen är avstängd sätts vattenkanonerna igång. STRÖMKANAL Med kraftig ström forsar vattnet i den runda banan. VATTENSTRÅLAR Många olika typer av vattenlekar, vatten sprutar både uppifrån och från golvet. Vid bassängkanten finns jetstrålar och i det grunda vattnet vid stranden bubblar champagnebubblor från botten. FRITT FALL RUTSCHBANA En tuff, brant rutschbana med en fallhöjd på 6 meter. foajé/ café plats för barnkalas BARNBASSÄNG Lekbad för de allra minsta med minirutschkana. BLACKHOLE RUTSCHBANA En ca 80 meter lång åkupplevelse med ljusoch ljud-effekter. Lekbad 1:

13 3 m svikt utsikt mot park M OTIONBAD utsikt mot park 3 m svikt rutsch landning "catch" plats för polomål mm hopptorn 5 m trampolin 1 m svikt säkerhetsområde simhopp vattenpolo hampagneubbel plats för samling simskola läktare 98 platser rdin badvakt bastu duschar tork tork duschar Motionsbad 1:200 utsikt mot park omklädningsrum hwc hwc bastu förråd, simlärarrum mm GRÖNSKA I BLICKFÅNG Fönster ut mot grönskan i höjd med vattennivån ger ett härligt mål att simma mot. DELAD LÄKTARE Läktaren är uppdelad i en torr och en blöt del. Den torra delen når man separat från entrén, vilket är användbart vid tävlingar. Den blöta delen används i det dagliga badet för åskådare och för samlingar. utsikt mot park M HOPPTORN I hopptornet finns förutom 1- och 3-meterssvikt även 5 meterstrampolin. Alla nivåer kan användas samtidigt. Motionsbanor kan hållas öppna samtidigt som simhoppen. OMEGA STARTPALL OS startpall med trackstartbräda. Sektioner Hopptorn 12

14 INFINITYPOOL Poolen ligger i hörnet mot Rönne Å. Det varma vattnet rinner över bassängkanten och poolen blir ett med årummet. VATTENMASSAGE Masserande vattenstrålar i kombination med den vackra utsikten över Rönne Å ger välbefinnnande. SPA/REHAB KOMMUNIKATION Plan 2 nås via husets centrala trappa och hiss, vilka är placerade intill kassan på entrévåningen. Från entréhallen på plan 2 når man läktarens övre del, konferensavdelningen och SPA-avdelningen med behandlings- och solrum, omklädningsrum och en torr relaxdel. Konferensrummen ligger i direkt anslutning till entréhallen i den rundade volymen ute i entrérummet ovanpå kassan. utsikt mot grönska bubbelpool infinitypool varmpool vattenmassage sittbänkar SOLRUM Ljusterapi, värme och sand mellan tårna. Dagsljuslamporna med solljusspektrum har betydligt lägre UV-nivåer än solarium. BEHANDLINGSRUM Behandlingsrum för massage och andra välgörande behandlingar. Vid en framtida utbyggnad av Hälsans hus kan en förbindelsegång koppla ihop de båda husen och synnergieffekter kan uppnås genom att funktioner och attraktioner samordnas. Förbindelsegången mynnar direkt intill entréhallen på plan 2. Från SPA-avdelningen kan man nå motionsbadet via en blöt trappa ned till plan 1 och gymmet på plan 0. Härifrån kommer man också ut på takterrassen.på så sätt kan olika kombinationer av entrékort erbjudas. SPAavdelningens och gymmets gäster kan således nå hela badanläggningen via denna blöta trappa. 1:20 förråd SPA/relax +9,5 utsikt mot Rönne å BUBBELPOOL Ett klassiskt bubbelbad med plats för många badgäster. SPA OCH TAKTERRASS SPA- avdelningen har ett avskilt och exklusivt läge högst upp i huset. Omklädningsrummen är generösa och möjlighetena till behandling och avkoppling är många. I SPA-avdelningen på plan 1 finns bastu, ångbastu och hamam. char ning bastu förråd, simlärarrum mm trappa mellan spa, gym och motionsbad hwc bänk undervisning / rehab (med handikappshjälpmedel) försänkt passage +9,4 undervisning / rehab (med handikappshjälpmedel) UNDERVISNING/REHAB De handikappsanpassade bassängerna skiljs av från Relaxbadet med delvis frostade glasväggar. HAMAM I det ångande turkiska badet blir kroppen skrubbad och intvålad av en hamammästare (tellak). Taket har gott om plats för solbad på sommaren. Här befinner man sig bland trädtopparna med utsikt över Rönne Å. Bardiskar både ute och inne möjliggör servering, både dagtid och vid slutna evenemang kvällstid. Solrummet erbjuder både solupplevelse och ljusterapi. Rummet har dagsljuslampor med solljusspektrum med mycket lägre UV-nivåer än ett solarium. Rummet har ett golv som är täckt med sand för att ge en känsla av sandstrand. vf omklädning rehab ÅNGBASTU Bastubad med mycket hög luftfuktighet. Rehab 13

15 PLUSFUNKTIONER BLACKHOLE RUTSCHKANA YOGASAL INFINITYPOOL FRITT FALL RUTSCHKANA SOLRUM SOLTERRASS MINIRUTSCH CHAMPAGNEBUBBEL BARNPASSNINGSRUM 5M TRAMPOLIN OLIKA VATTENSTRÅLAR: -FALLANDE VATTEN -VATTENSTRÅLAR FR. GOLV -JETSTRÅLAR AKVARIUM KONFERENSRUM SPINNINGSAL OMEGA STARTPALL 14

16 Illustrationer av 15

Koppling till dalslandsstugan

Koppling till dalslandsstugan Dalslandsstugan 2. Koppling till dalslandsstugan Den rustika, 2 år gamla Dalslandsstugan, bär på många kvalitéer och karaktärsdrag som fortfarande känns aktuella idag, för Dalslandsstugan 2.. Entré åt

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun.

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun. . Vy över trädgård med lusthuset i förgrunden. Sinnenas trädgård planteras, för ett varierat intryck, med häckar, bärbuskar, andra blommande buskar och perenner, fruktträd och andra vackra träd. I anslutning

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Sim och idrottshall i Skarpnäck

Sim och idrottshall i Skarpnäck Vi vill att denna byggnad och dess innehåll skall stimulera alla, även dom som inte ingår i organiserade idrottsklubbar, att komma i kontakt med idrott och motion. Hallen kan med rätt innehållsmässig mix

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J 2 013 - R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R 2 014 S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Tallbacken Öjersjö - Partille

Tallbacken Öjersjö - Partille Tallbacken Öjersjö - Partille BOFAKTA Ett projekt ritat och genomfört av Studor projektutveckling & arkitektur Nu säljstartar vi Tallbacken I natursköna Hossaberget i Öjersjö ligger det nya villaområdet

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag prisma Ett aktivitetscenter; en plats för fysisk aktivitet på alla nivåer för alla åldrar utan krav på prestation och öppen för alla. I vårt förslag har vi försökt ta fasta på just denna öppenhet och skapat

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

S O L N A F Ö R S K O L A

S O L N A F Ö R S K O L A S O L N A F Ö R S K O L A KONCEPT OCH IDÉ Jag hade tidigt en tanke om att arbeta med öppna ytor och med hjälp av olika nivåer dela upp de gemensamma rummen på flera höjder och skapa en lätt och tydligt

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

STADSRADHUS BRF RADIOMASTEN, LULEÅ

STADSRADHUS BRF RADIOMASTEN, LULEÅ 6 MJÖLKUDDSVÄEN 6 TUNASKOLAN 1 5 2 1 Varje radhus får en egen intim och skyddad liten gård med förråd samt terrass med förråd på plan 3. Inglasning av terrassen kommer att fi nnas som tillval. 4 2 Ett

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel

Malmö Kommun. Bilaga. metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel Malmö Kommun Bilaga metod: bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Ett exempel 1 Bedömning av lekvärdesfaktorns delpunkter Innehållet i lekvärdesfaktorn är hämtad från kapitlet Lekvärdesfaktor i dokumentet

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Henrik Sanden. Hej Mats!

Henrik Sanden. Hej Mats! Henrik Sanden Från: Robin Holmberg Skickat: den 15 maj 2014 12:03 Till: Mats Andersson Kopia: Registrator Ämne: SV: Badhuset Ängelholm Bifogade filer: 140509 Nytt badhus Ängelholm.pdf Hej Mats! Jag delar

Läs mer

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön.

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön. Mellan sjö och skog Blanka sjöar, täta skogar, djupa dalar och höga höjder. Dalsland- Årjäng har fantastiska förutsättningar att erbjuda ett bra boende. Dalslandsstugan 2.0 byggs inte bara i ett fantastiskt

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling.

18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling. 18 19 Med din lägenhet följer en privat plats på taket. Kanske använder du den som kolonistuga och skördar från din egen odling. Fånga dagen eller kvällen. Duka till middag på den gemensamma takterrassen.

Läs mer

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 525.000 Konstruerad (år) 2002 område (län) Lagos Tomtarea 320 Stad Meia Praia Konstruktion område 280 sida 3/5 En underbar och rymlig hörn villa på den breda stranden

Läs mer

HOTEL. Neonatalvården förändras. De nyfödda behöver vistas i en miljö som ställer höga krav på ljud, ljus och omslutning.

HOTEL. Neonatalvården förändras. De nyfödda behöver vistas i en miljö som ställer höga krav på ljud, ljus och omslutning. Neonatalvården förändras. Idag räddas fler och fler barn i allt lägre åldrar och avdelningen på östra sjukhuset måste expandera. Nya vårdmetoder kräver också en omorganisering av såväl lokaler som verksamhet.

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

Projektet Trulsibrunn

Projektet Trulsibrunn Projektet Trulsibrunn I ett nära och varmt samarbete med våra beställare Ingrid Kristensson och Jan Rosengren har vi ritat ett trähus med många detaljer, på den fina tomten längs Trulsibrunnsvägen i Höllviken.

Läs mer

isvatten Angereds Bad och Sporthall

isvatten Angereds Bad och Sporthall GRÄSPOOL MINISKATEBOARDPARK LJUSPELARE Angörningstorget, aktivitetsstråket och sportstråket, ges en gemensam markbehandling, med upphöjda gräsytor och planteringar, träd och stensättningar, samt stora

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Dalslandsstugan 2.0 Bengtsfors kommun Kvarnviken 1:53

Dalslandsstugan 2.0 Bengtsfors kommun Kvarnviken 1:53 1 engtsfors kommun Kvarnviken 1:53 Interiörperspektiv och vy Situationsplan engtsfors kommun, skala 1/400 Dalslands modulhus speglar moderna, nya behov och uppfinner konceptet tt bo. Specifika utrymmen

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg.

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg. Linköpings nya simhall står täckt av rimfrost en vinterdag. Den böljande fasaden öppnar sig mot sjön och visar upp aktiviteterna innanför. Den varma interiören lyser upp byggnaden inifrån och ger ett välkomnande

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Exteriört har familjen målat huset i en vit bruten kulör. För ett modernt uttryck har man valt att ta in silver som accentfärg, på bland annat vindskivor och stuprör funkis med kaxiga detaljer Det var

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Stockholm Bibliotek Asplund >>>

Stockholm Bibliotek Asplund >>> Stockholm Bibliotek Asplund >>> P Stockholm Bibliotek Asplund projekt utbyggnad av Asplunds bibliotek plats Stockholm, Sverige formgivare Patrick Verhoeven Ellemijk Marks Remco Rolvink Jonas Strous partners

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK havet OHBOY skatepark Malmö C cykelhuset OHBOY! Ohboy! är byggt för en modern, urban livsstil. I detta grönskande hus med vackra betongytor finns smarta lösningar som gör det bilfria livet självklart.

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Chalmers kårhus på landet

Chalmers kårhus på landet Chalmers kårhus på landet Vision och förslag 2013 Sportstugan och lill-bastun 1961, fem år senare kompletterades området med CS-bastun. chalmers studentkårs fritidsområde idag Fritidsanläggning, idylliskt

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD,

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, DETALJPLAN FÖR NYTT TURISTISKT BOENDE M.M. VID FJÄLLGÅRDEN SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FJÄLLGÅRDEN FRÅN 1994 MED TILLHÖRANDE OMRÅDESBESTÄMMELSER

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

TEXT ULRIKA LINDGREN FOTO MIKAEL DAMKIER. KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA. Familjen gillar att laga mat och önskade en rejäl köksö att samlas kring.

TEXT ULRIKA LINDGREN FOTO MIKAEL DAMKIER. KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA. Familjen gillar att laga mat och önskade en rejäl köksö att samlas kring. Magi MAGI VID SJÖN HEMMA HOS vid sjön Mathias och Christina hade länge drömt om att bygga ett riktigt magiskt hus, med alla de där detaljerna och funktionerna som de längtat efter. Och de visste redan

Läs mer

HJORTHAGSHALLEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN MATERIAL KVALITETSPROGRAM AIX ARKITEKTER

HJORTHAGSHALLEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN MATERIAL KVALITETSPROGRAM AIX ARKITEKTER HJORTHAGSHALLEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN MATERIAL KVALITETSPROGRAM AIX ARKITEKTER 2016.02.02 HJORTHAGSHALLEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN SID 2/11 Perspektiv Idrottshallens entré mot Gasverksvägen Perspektiv Vy

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 1 Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 2 35 m² SEKTION A-A Förslag blockplan Normalplan 1:500 NORRTÄLJE HAMN

Läs mer

Huset vid havet. Huset i landskapet. Idé

Huset vid havet. Huset i landskapet. Idé Huset vid havet Vitenvågen sett från ankomstvägen Idé Huset i landskapet På en plats som Tungevika, som är så vacker, behövs inte något nytt koncept, någon ny idé eller en ny spektakulär form för att skapa

Läs mer

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22 ILLUSTRATION 2014-09-22 UTSKOGENS FÖRSKOLA Gestaltningsbeskrivning Allmänt Utskogens förskola planeras som en självförsörjande enhet för ca 160 barn, motsvarande 8 avdelningar, med eget tillagningskök.

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM

AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM LOBBY LOBBYN ÄR DET FÖRSTA FÖRÄLDRAR OCH ANHÖRIGA MÖTER. SYFTET MED DENNA ZON ÄR ATT SKAPA EN FORM AV AVSKILDHET OCH ETT SKAL GENTEMOT AVDELNINGEN. RUMMET DELAS UPP I MINDRE

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47 Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Typ Kontor Storlek 690 kvm Adress Hammarby Allé 47 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge 10 750 kvm 11 748 kvm Park och lekplats Mot Gislövs läge och havet 1 1 2 8 9 915 kvm 6 915 kvm 3 913 kvm 913 kvm 808 kvm 810

Läs mer

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial PROSTEN 1 Illustrationsmaterial 2015-02-05 BESKRIVNING ST:BIRGITTA KYRKA Befintlig bebyggelse Kvarteret Prosten Gestaltningsprinciper Två faktorer har varit avgörande för gestaltningen, att bevara och

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad Nybrokajen DRAMATEN OPERAN GRAND HOTEL NORDISKA MUSEET ROSENBAD SLOTTET SKEPPSHOLMEN tomt där Nobel Center väntas byggas Hotel Lydmar Ny tillbyggnad STOCKHOLM Byggnadens placering i staden Statyparken

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell SituAtionsplan 1:500 Station/Kontor Handel/Kontor Polhemsplatsen N Nya Åkareplatsen Hotel Post Studentbostäder Konferenshotell Byggnaden som system AUT089 - JOHAN FRANZÉN A3 Plan 1 / ENTRÉPLAN 1:200 N

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON

HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON HAMNTORGET - BADET - SKEPPSBRON 5m Hamntorget Det nya Hamntorget är ett vackert och spännande nytt torg för alla okarshamnsbor, i alla åldrar och med olika fritidsintressen. En plats som människor på resa

Läs mer

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET

Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET Rebecca Johansson, Josefina Widerström, Embla Jensen och Martin Hagland. Arkitektur åk 2, Chalmers tekniska högskola PROJEKT BAGARBERGET berget och brödet det lilla brödet den stora tuggan tog kvar blev

Läs mer

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN ÖSTRA CENTRUM Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på utformningen av Östra Centrum i Kristianstad på uppdrag av Steen & Ström och i samarbete med Kristianstads kommun. Tomten skall innehålla 36-38.000

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06

GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 GESTALTNINGSPROGRAM KYRKTORGET PARTILLE DEL 2 BYGGNADER 2012-02-06 2 INNEHÅLL INLEDNING 3 KÖPCENTRET 4 BOSTADSKVARTERET 9 PARKERINGSHUSET 13 3 INLEDNING Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för

Läs mer

BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 Soprum Tvättrum Omklädning med bastur Personalomklädning Malmstenhallen Malmstenhallen Personalpausrum Huvudentré Kassa, reception och servering Städ

Läs mer

A1 Fasad mot 1:100 A3 Fasad mot 1:100. Sovrum 30. Sovrum 930 55 JÖRN. 8,2 m2. Rev. Revidering avser Sign. Datum STORGATAN 10

A1 Fasad mot 1:100 A3 Fasad mot 1:100. Sovrum 30. Sovrum 930 55 JÖRN. 8,2 m2. Rev. Revidering avser Sign. Datum STORGATAN 10 www.jorntra.se Huv Plan ura 10 A asad mot A4 asad mot A1 asad mot A3 asad mot A1 asad mot A3 asad mot 1 64 545 4 164 97 A asad mot A1 A asad mot asad A1 A4 asad mot mot A3 A4 mot asad mot asad A3 mot asad

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer