RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET"

Transkript

1 ÄNGELHOLMS NYA BADHUS

2 VISION FÖR KROPP OCH SJÄL INNEHÅLL s. 1 VISION s. 2 PLATS Situationsplan och platsanalys s. 3 PLATS FORTS. s. 4 idé HUSFORM Koncept, planform, volymer och miljöaspekter s. 5 ILLUSTRATION Vy från Sydost s. 6 EXTERIÖR Gestaltning och exteriöra material, nordvästfasad s. ENTRÉ Entrérummet, entréplatsen. s. 8 PLAN 1 Badvåning, sektion A s. 9 PLAN 2 Läktare, konferens, SPA/relax, interiöra material, Plan 0 - gym och teknik s. 10 SEKTION Typsektion, bearbetat förslag, sydostfasad s. 11 LEKBAD Lekbad, interiörperspektiv, attraktioner s. 12 MOTIONSBAD motionsbad, interiörperspektiv, attraktioner s. 13 SPA/REHAB SPA/relaxavdelning och rehabavdelning, interiörperspektiv, attraktioner s. 14 PLUSFUNKTIONER s. 15 ILLUSTRATIONER Det nya badet i Ängelholm är ett nöje, en upplevelse, en läroanstalt, en skön syn för ögat, en stimulans för kroppen och själen. Det nya badet i Ängelholm, Rönnebadet, liknar inget tidigare badhus. Med sin fantastiska placering i kanten av Skånes enda laxförande å ger badet oss en påminnelse om att vattnet är av avgörande betydelse för oss människor ja, för allt levande på vår jord. Fisken som föda, vattnet som dryck, badet som livgivare, simningen som träning, vattenleken som fostrande men också insikten om hur känsliga våra vattenmiljöer är. Inne i Rönnebadet kan vi träna, hoppa, leka men hur är vattnet som rinner just förbi? Hur mår laxen, hur mår Skälderviken, hur ser bottnen ut på Rönne å? Vi vill med Rönnebadet ge all den förströelse och alla de träningsmöjligheter som ett bad kan ge. I sitt slag kommer Rönnebadet att bli en av de attraktivaste besöksanläggningarna i södra Sverige. Men vi vill också ge besökaren en känsla av vad vatten betyder. Ett stort akvarium möter besökaren i entrén, inte med en konstgjord främmande miljö utan med ett utsnitt av livet strax nedanför badhuset, i Rönne å. En laxtrappa utanför badet visar hur man kan skapa vandringsvägar också där fördämningar och kraftverk stoppat livet, i badet finns skyltar och bilder som berättar för besökaren om situationen i de stora haven och i närmiljön, runt Skånes kuster och Västkusten. Med utformningen av bassänger och illustrationer ges besökaren spännande information om livet under ytan. För den som vill. Den som inte vill kan bara simma och plaska men ingen besökare lämnas oberörd. Hit vill man återvända. I gamla Rönnebadet illustreras i en magnifik väggkonst livet i trakten ovan jord. Nu har turen kommit till havet och fiskarna en tribut också till arkitekten av det gamla badet, Mogens Mogensen, en gång i tiden storfiskare och innehavare av en av de få tonfiskebåtarna i Öresund med hemmahamn i Råå. Nu är den blåfenade tonfisken ett minne blott, nästan helt utfiskad och aldrig synlig på våra breddgrader. Berättelserna om vattnet, om fiskarna och havet får sin relief nere vid ån. Med biotopförbättrande åtgärder skapas ståndplatser för lax och havsöring som med sina språng i vattnet ger Ängelholmsborna och besökarna på Rönnebadet en omedelbar kvittens på om vattenvård och fiskevård fungerar som det ska för då finns det fisk att titta på. Dessa fantastiska varelser som simmar mot strömmen. Inne i badet kan man själv leka lax och pröva på hur fort man simmar uppströms jämfört med en lax på väg mot leken! 1

3 P L AT S TEMPORÄR SITUATIONSPLAN, MED SJUKHUSETS INLASTNING I DRIFT PARK OCH ÅRUM badhuset ska placeras, ligger i huvudsak på två nivåer, dels ca +/8 närmast bostadshusen, dels +10/11 närmare sjukhuset. Terrängen sluttar i vissa partier brant ner mot Rönne å och från staden uppfattas tomten som mycket grön och lummig. Sjukhusets inlastning kan vara kvar när badhuset tas i bruk. Höjdskillnaden tas upp med låga murar som mjukar upp slänten. angöring med buss och bil sker. Alla stråk sammanstrålar vid entrén i byggnadens sydvästra hörn. Förutom huvudentrén finns även en separat, väl angränsad entré till Rehabavdelningen vid den södra fasaden dit även biltransporter lätt kan nå. För att öka kontakten med Rönne å föreslås en ny trappa på badhusets södra sida nära brofästet. HUR NÅR MAN BADHUSET? BYGGNAD OCH LANDSKAP Badhustomten nås av gående och cyklister från centrum via Carl XV:s bro och vidare norrut genom sjukhusområdet. I framtiden kan en ny gång- och cykelbro över Rönne å ge staden en bättre kontakt med badhuset och Hälsostaden. Gångbron blir en viktig länk i det nya stråket bort mot Landshövdingevägen från vilken Badhusets tomt avgränsas i söder av sjukhuset, av bostäder i norr och i öster ansluter tomten till Rönne å som med sin gröna dalgång ger platsen dess speciella och unika karaktär. I parken finns flera magnifika träd som blir viktiga för badhusmiljön. Marken där för att spara flera träd. Vid södra fasaden är huset tillbakadraget och stora ekar fredas vilka skapar en liten grön gård på byggnadens södra sida. Gården blir ett vackert fondmotiv som möter besökaren i entrén. Från entréplatsen i sydväst, ser man genom hela byggnaden ner till årummet i norr. Badet riktar sig mot årummet och öppnar upp sig mot det. Varje del av byggnaden har var sitt upppglasat hörn som öppnar sig mot naturen, i rekreationsdelen mot årummet, i motionsbadet mot parken och i lekbadet mot entréplatsen. Byggnaden klättrar ner för branten mot ån, och dalgångens dramatiska sluttning ger huset en spännande form mot årummet. Årummet ska förbli grönt även då badhuset ligger där. Därför är badhusets volym nedtonad mot Rönne å. Husets form tar hänsyn till naturen, i tomtens nordvästra hörn är huskroppen uppbruten INFA RT G ARA GE = PERSPEKTIVPUNKT 8 INLASTNING RÄNS 9 ÄG EN G TOMT EV ,0 PLANTERING UR NG CY INLASTNING STÖDMURAR SOM ÖVERGÅR I SLÄNT KL AR 4 P ER HK TS A PL AT AN RI RG Ö +9,0 ST ST O G M ÖD AR AN 12 CYK L LA ND SH ÖV DI NG 11 HUVUDENTRÉ ANGÖRING, VÄNDPLATS MUR STÖD C YKL AR PLATS FÖR UTESERVERING FÖRBINDELSEGÅNG TILL HÄLSANS HUS ANGÖRING +11,0 +11,0 ENTRÉ REHAB TRAPPA BRO NY GÅNG BEFINTLIG KULVERT, EV. KOMMUNIKATION REHAB R MU ÖD ST UPPHÖJD GRÄSYTA A TER NSLU ATAN TORG TILL S N ZON FÖR NY BYGGNAD HUVUDBYGGNAD SJUKHUS Situationsplan 1:1000, Temporär angöring och entré RÖNNE BAD E T 2

4 SLUTLIG SITUATIONSPLAN, UTAN SJUKHUSETS INLASTNING NYTT STRÅK OCH PARK I den slutliga versionen av entréplatsen anläggs en ny väg intill sjukhusets huvudbyggnad. Delar av byggnad 15 rivs för att ge plats åt vägen. Ett nytt stråk har då skapats som börjar i Storgatan och går via den nya gångbron över entréplatsen vidare bort över Landshövdingevägen. När inlastningen flyttas kan parken mellan badhus och bostadshusen tillåtas växa. Det kan bli en grön zon med nya träd. Bortom parken kan de boende skymta badhuset. I parkrummet finns också plats att bygga fler bostadshus i ett senare skede. Från entréhallen på plan 2 finns möjlighet att bygga en passage till Hälsans Hus. Denna förbindelselänk skulle binda ihop den nya verksamheten inom Hälsostaden med konferens och SPA i badhuset. SYNERGIER MED HÄLSOSTADEN Det nya parkeringshuset kan också samutnyttjas, då badhuset och Hälsostaden har besökstoppar på olika tider. Att bad och hälsa hänger ihop känns självklart. Här finns möjlighet till flera synergier mellan badhuset och Hälsostaden. Rehabavdelningens entré vetter mot sjukhuset. Hit kan man enkelt ta sig med bil eller till fots och med rullstol från sjukhuset. Det finns även en befintlig kulvert från sjukhuset som mynner rakt under rehabavdelningens entré. Denna skulle kunna renoveras och användas som entré- eller transportväg. Torget framför badhuset blir gemensam entréplats för badhuset och Hälsans Hus och innehåller bland annat badcaféets uteservering. UTEMILJÖNS GESTALTNING Utemiljön kring badhuset och hälsans hus är utformad för att skapa ett sammanhang mellan de olika verksamheterna på platsen. Den ska vara välkomnande för alla besökare. För gående och cyklister ska det vara lika lätt att ta sig till badhuset som för den bileller bussburne. Torget framför badhuset och hälsans hus har en gemensam markbeläggning som binder samman verksamheterna på platsen. Entréer och vistelseytor markeras i ett avvikande markmaterial med omsorgsfull bearbetning. Stråket mellan Storgatan och badhuset förstärks med belysning infälld i mark på entréplatsen och på stolpe längs med gång- och cykelvägar. Intill huvudentrén finns badcaféets uteservering som kan tjäna både badhuset och Hälsans hus. I närheten finns också cykelplatser, som kompletteras av en större cykelparkering intill badhusets infart. De nya grönytor som skapas vid badhuset knyter an till den befintliga miljön kring hälsostaden och årummet som görs mer tillgängligt med två bryggor. En symbolisk laxtrappa löper längs med trappan vid badhusets södra gavel och knyter an till Rönne å. INFA RT G ARA GE = PERSPEKTIVPUNKT EV NYTT BOSTADSHUS 8 EV NYTT BOSTADSHUS EN 9 S GRÄN TRAPPA T TOM NG EV ÄG 10 DI ÖV SH +9,0 DM Ö G ND UR ST +11,5 INLASTNING P ER HK TS A PL RG ST O 4 CYK LAR AR KL CY AT AN G VÄ C- LA PLANTERING STÖDMURAR SOM ÖVERGÅR I SLÄNT 11 HUVUDENTRÉ EV. DEL AV BYGGNAD 15 UPPHÖJD GRÄSYTA ANGÖRING, VÄNDPLATS MUR STÖD CYK PLATS FÖR UTESERVERING LAR TRAPPA ANGÖRING +11,0 BRO NY GÅNG AN RGAT L STO ER TIL UT ANSL N NG RI GÖ AN ENTRÉ REHAB BEFINTLIG KULVERT, EV. KOMMUNIKATION REHAB FÖRBINDELSEGÅNG TILL HÄLSANS HUS +11,0 ZON FÖR NY BYGGNAD HUVUDBYGGNAD SJUKHUS Situationsplan 1:1000, Gemensam entré RÖNNE BAD E T 3

5 Diagram planform LEKBAD ENTRÉ / MOTIONSBAD/ SPA-RELAX / REHAB CAFÉ OMKLÄDNING GYM Volymprocess - de tre delarna RÖNNE Å IDÉ LEKBAD MOTIONSBAD RELAX/ REHAB-BAD + + LEKBAD ENTRÉ / CAFÉ SPA-RELAX MOTIONSBAD/ OMKLÄDNING TAKTERRASS SPA SPA-RELAX / REHAB GYM RÖNNE Å HUSFORM HUS I PARK Samspelet mellan hus, vegetation och vatten är utgångspunkten för badhusets form. Genom att vackra träd sparas och oväntade och vackra utblickar mot årummet skapas, får badupplevelsen en extra dimension. Ängelholms nya badhus får helt enkelt unika kvalitéer. OLIKA TEMPO OCH LJUD Badhuset är motsatsernas hus. Badet ska locka både unga och gamla, främja både sport och vila, locka till lek eller kontemplation, kunskap och eftertanke. För att det ska fungera är byggnaden organiserad från lek till vila - från hög ljudnivå till behagligt vattensorl. Alla besökare får en optimal upplevelse oavsett om man stojar i lekbadet eller ligger i infinitipoolen och njuter av trädtopparna och årummet. TRE RUM - OLIKA KARAKTÄRER Byggnaden byggs upp av tre volymer med gemensamma skärningspunkter. Volymerna samspelar med varandra men skapar samtidigt tre rum med tydliga karaktärer. Badets olika funktioner blir både avskilda samtidigt som visuell kontakt och närhet finns mellan dem. TORRT OCH BLÖTT Byggnaden är tydligt organiserad i blöta respektive torra zoner. Principsektion LEKBAD ENTRÉ / CAFÉ SPA-RELAX MOTIONSBAD/ OMKLÄDNING TAKTERRASS SPA SPA-RELAX / REHAB GYM RÖNNE Å Grönska i blickfång-motionsbadet MILJÖASPEKTER Ett badhus är mycket energikrävande. Vatten som ska tempereras till mellan 26 och 34 grader och som byts successivt, luft som ska ha lite högre temperatur än vattnet, stora glasfasader, blöta ytor runt bassänger som torkas, omfattande ventilation med avfuktning, många duschar och bubbelbad. Vårt förslag kommer att bygga på en omsorgsfull energiprojektering där alla möjligheter till en låg energiförbrukning kommer att analyseras och värderas enligt nedan. Vi avser att använda certifieringssystemet Miljöbyggnad för detta badhus. Därmed ges miljöarbetet i projektet mätbara parametrar vilket är en väsentlig del i allt miljöarbete. Exempelvis innefattas i systemet ett kontinuerligt arbete under hela byggprocessen för att utesluta att några farliga ämnen byggs in i badhuset. Detta stämmer väl med kommunens ambitioner om en giftfri miljö. Redan i offertskedet har vi gjort väsentliga val för att minska slöseri av energi. Exempelvis är bägge rutschkanorna förlagda inomhus eftersom energiförlusterna är väsentliga vid utomhusplacering. Detta är bra också ur bullersynpunkt. Som ett led i kommunens ambitioner att öka elevers miljömedvetande kan vi också tänka oss en utställning som Ån i blickfång-infinitypoolen på ett pedagogiskt sätt redovisar resultatet av den energieffektivisering som finns inbyggd i badhuset. I syfte att skapa cykelvänliga förutsättningar har en rejäl cykelparkering föreslagits i omedelbar närhet till badhuset. Annan parkering nära badhuset finns enbart för handikappfordon och enstaka servicefordon. Vi har lagt badhuset på en sådan nivå att även förväntade vattenhöjder vid 100-årsflöde klaras med nästan en och en halv meters marginal. Vi bedömer det vara en fråga av strategisk vikt att inte riskera en så viktig anläggning, som planeras nu, drabbas av vattennivåhöjningar till följd av klimatförändringar eller annat. Ytterligare ett skäl att inte lägga byggnationen för nära ån är att vi tycker att det känns rätt och väl i överensstämmelse med kommunens miljöprogram att respektera årummet. SPA OCH GYM SAMVERKAN MED HÄLSOSTADEN Badfunktionerna är lätttillgängliga och samlade på entréplanet. Gym- och SPA-funktionerna ligger separerat från badfunktionerna, dels för att lätt kunna kopplas ihop med ett framtida Hälsans Hus, dels för att lätt kunna drivas som separata delar. REHAB Rehabavdelningen är en viktig funktion i badhuset genom kopplingen till Hälsostaden. Avdelningen är en del av badhuset, men kan samtidigt nås helt separat utifrån. TILLGÄNGLIGHET Badhuset är till för alla. Genom klok planlösning görs många av badets attraktioner tillgängliga genom enkla och självklara medel. Bassänger kompletteras med lyfthjälpmedel, besökare i rullstol har möjlighet att använda läktarens bästa platser, färgsättning hjälper till vid orienteringen etc. Allt i syfte att badhuset ska bli en socialt hållbar anläggning - ett badhus för alla. 4

6 Vy från Sydost RÖNNE BAD E T 5

7 EXTERIÖR PARK OCH VATTEN Förslaget tar till vara på tomtens känsliga och vackra läge med hundraåriga ekar och med direkt närhet till årummet. Byggnaden blir ett hus i park med ett fint träraster som exteriört material. Volymerna är uppbrutna för att minska badhusets storlek och även för att spara viktiga träd. Mot Rönne å möter huset åkanten med sin minsta volym, vilket gör att det viktiga gröna årummet bibehålls. I huset gestaltning är närheten till vatten viktig. Fönstrens placering är noga studerade, bl.a för att skapa känslan av vatten som övergår i ett annat vatten. Detta är tydligast i rekreationsbadet där infintiypoolen visuellt övergår i Rönne å när det rinner över poolens kant. I motionsbadet finns motsvarande lågt placerade glasöppning som ger de simmande känslan att simma ut mot naturen. Respekt mot bostadshusen Mot bostadshusen är lekbadet slutet. Vattenrutschkanorna ligger inomhus och byggnaden får en lugn och tyst sida mot bostadshusen. Genom det nyskapade parkrummet mellan bostäder och badhus kan dagens asfalterade parkerings- och inlasningszon ersättas av en grön och vacker yta. TRÄ Fasaderna utgörs av ett fint träraster. TRÄ/GLAS Trärastret tar sig ibland över fönstren, på de ställen där man vill ha begräsnad insyn. Vy från Rönne Å Aktuell takfotshöjd, se sid 10. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. BETONG Sockeln på byggnaden är av betong. GLAS Stora öppningar ut mot den omgivande naturen där träden och utblickarna är som vackrast. SEDUM Takterrassen är sedumbeklädd Fasad mot nordväst 1:400 FASAD FRÅN PARKEN, FRÅN NORDVÄST RÖNN E BAD E T 6

8 ENTRÉ ENTRÉRUMMET Det första som möter besökaren är det höga och luftiga entrérummet. Därifrån ser man in i lekbadet och även diagonalt genom motionsbadet ut mot den gröna norra sidan och årummet. I caféet möts man också av Rönne Å i form av ett akvarium som visar vattenlivet som det verkligen ser ut utanför badet. Rakt fram ser man ut på den lilla gården som bildas kring de sparade ekarna. Blicken söker sig upp längs trästammarna och högre upp i entrérummet skymtar man spa- och konferensavdelningen på plan 2. Kassan, som är samordnad med caféet, ligger alldeles intill ingången till omklädningsrummen. Kassapersonal har därmed full uppsikt över vilka som kommer och går. Kassan kan genom sitt läge även fungera som centralpunkt och sambandscentral för de anställda. Caféet i entrén har servering både inne i badet och i entrérummet. Dessutom kan caféet sommartid växa ut på det soliga entrétorget. I entrén finns även möjlighet att avgränsa yta för barnkalas. Entrérummet TÄVLINGAR OCH HÄLSANS HUS Vid tävlingar och andra publika arrangemang passerar publiken kassan och tar sig sedan direkt upp till den torra läktaren på plan 2 utan att passera den blöta zonen. På det sättet kan lekbadet och relaxavdelningen fungera samtidigt som arrangemanget pågår. Badgäster och torra gäster kan vara i badet samtidigt. Vid en framtida sammankoppling med Hälsans Hus kommer en förbindelsegång passera genom entrérummet på plan 2 med direkt anslutning till SPA och konferens. Entréplatsen

9 +13,8 +1,3 +22,0 +24,0 MOTIONSBAD PLAN 1 BADVÅNING A inlastning strömkanal rutschkana fritt fall lekbassäng LEKBAD rutsch landning hopptorn 3 m 5 m 1 m motionsbassäng läktare 98 platser RELAX OCH SPA hamam ångbastu torrbastu bubbelpool dusch wc infinitypool sittplatser med utsikt över ån UTSIKT MOT ÅN A Badhuset är organiserad i tre avdelningar. Uppdelningen följer principen från lek till vila. Aktiviteter som har högt tempo och hög ljudnivå ska inte störa lugnare verksamheter som vila eller rehabilitering. Därför är motionsbadet placerat i mitten och blir den förmedlande länken mellan lekbadet och relaxavdelningen. MOTIONSBADET Motionsbadet ligger centralt i anläggningen. Där finns den stora bassängen, hopptorn och läktare. Efter ombyte i omklädningsrummen kommer man direkt ut i passagen (under läktaren på plan 2) som förbinder badets olika delar. Den blöta läktaren intill bassängen kan användas i den dagliga verksamheten för simgrupper som behöver samlas och instrueras, men även för större publikmängder om läktaren på plan 2 inte räcker till. bubbel st akvarium hwc hwc st vf huvudentré Entréplan 1:400 barnbassäng servering kök lager servering wc st kassa foajé/ café badvakt bastu duschar tork tork duschar hwc hwc bastu simlärarrum wc wc omklädning omklädning 182 pl flexomkl. 12 pl undervisning 22 pl / rehab flexomkl. 44 pl vf entré rehab-bad hwc omklädning rehab kulvert från sjukhus undervisning / rehab REHAB +24,0 LEK- OCH UPPLEVELSEBADET Lekbadet har hög intensitet och där finns många spännande attraktioner; en strand med vågmaskin, en strömkanal, jetstrålar, vattenkaskad och vattenstrålar. I badet finns även två vattenrutschkanor: en rak och snabb av typen fritt fall och en blackhole - rutschkana som snirklar sig runt i en bana. För att undvika köbildning är de två attraktionernas startpunkter förlagda på olika våningar. SPA/RELAX- OCH REHABAVDELNINGEN Avdelningen närmast Rönne å inrymmer SPA/relaxbad och rehab. Rehabavdelningen har egen entré och omklädningsdel. Entrén, dit även biltransporter når, ligger nära Hälsostaden. Rehabdelen skulle även kunna nås från sjukhuset via den befintliga kulverten som mynnar vid rehabavdelningens entré. En av rehab- och undervisningsbassängerna har höj- och sänkbar botten. Den andra har en försänkt passage intill ena långsidan. Glaspartierna runt den större bassängen är insynsskyddade med frostat glas eller liknande. +24,0 +22,0 +24,0 +22,0 +22,0 +1,3 +1,3 SPA/relaxavdelningen ligger i badhusets bästa del - i lugnt läge och med härlig utsikt över Rönne Å och grönskan. En infinitypool är en pool vars vatten rinner över kanten och där känslan att man är del av utsikten/omgivningen är det unika i upplevelsen. +1,3 +13,8 +13,8 +13,8 +9,5 +9,5 +9,5 +5,5 +5,5 +5,5 Sektion A 1:400 SEKTION A SKALA 1:300 SEKTION A SKALA 1:300 SEKTION A SKALA 1:300 +9,5 +5,5 8

10 PLAN 2 LÄKTARE, KONFERENS, RELAX OCH SPA Plan 2, 1: ,4 fritt fall start +1, öppet ner fritt fall öppet ner rutschkana KONFERENS öppet ner Framtida passage till Hälsostaden spaomklädning behandlingsrum relax öppet ner läktare, 154 pl RELAX OCH SPA UTSIKT MOT TRÄD trappa till takterrass plan 3 hamam/relax plan 1 gym plan 0 öppet ner A Plan 2 innehåller läktarens torra del, konferensavdelningen samt SPA-och relaxavdelningen. Läktaren kan både användas vid tävlingar och andra arrangemang, men även i den dagliga verksamheten av till exempel föräldrar som vill vara nära sina barn som simtränar men ändå inte vill befinna sig i den blöta zonen. Om man då behöver en fika kan man lätt ta sig torrskodd till caféet från läktaren. Läktaren är fullt tillgänglig - den nås med hiss, har bra rullstolsplatser samt har ett hwc i omedelbar anslutning. PLAN 0 - GYM, FÖRENINGAR OCH PERSONAL I de ljusa delarna på plan 0 ligger gymmet, föreningslokaler och personalrum. De mörka delarna utgörs av teknikrum. Från motionscyklarna och löpbanden i gymmet har man utsikt över Rönne Å. För gruppträning finns tre salar, en större för till exempel bodypump och aerobics, en mindre för yoga och pilates samt en spinningsal. MATERIAL OCH KULÖRER INTERIÖRT Badet går i vitt och trä, med ärtgrön som accentfärg. Färgerna och materialen tonas in i varandra. Den gröna kaklet är som mest framträdande i lekbadet, medan träet tar ut sin rätt desto mer i rekreationsbadet. Här finns endast detaljer i grönt liksom det finns mindre av trämaterial i lekbadet. Grönskan i byggnaden är koncentrerad till sammanhängande zoner. TRÄ Trä ger värme till badet interiört. nöd ut FÖNSTER MOT GRÖNSKA 6 UTSIKT MOT ÅN VITT SOM GRUND Vit målad betong och vitt kakel är grunden i badet. ÄRTGRÖN SOM ACCENTFÄRG Ärtgrön används som accentfärg. A TRAPPA HISS TRAPPA GYM/ PERSONAL/ FÖRENING 5 4 A UTSIKT MOT ÅN VÄXTLIGHET Grönskan i badet är koncentrerad till vissa zoner MOSAIK I spa-avdelningen används mosaik på bland annat väggar. Plan 0, 1:800 9

11 SEKTION BEARBETAT FÖRSLAG - MAJ 2011 ca +22,00/+22,50 I detta bearbetade förslag har byggnadens takfot sänkts ca 2 meter på de två högre volymerna, enligt typsektionen. ca +19,50/+20,00 ca +18,00/+18,50 TAKTERRASS SPA +18,00 Övriga justeringar där presentationsmaterialet ej är ändrat: +10,50 (+/- 0,3m) LEKBAD +14,30 +10,50 (+/- 0,3m) (SPA) (OMKL) MOTIONSBAD RELAX/SPA - Fasader och exteriörbilder: Takfoten sänks ca 2 meter på de två högre volymerna. Betongsockeln mot ån ersätts av glaspartier. Fasad mot park från motionsbad utförs lodrät. +5,80 +5,00 GYM RÖNNE Å -Interiöra bilder och sektioner: Hela plan 1 utföres i en nivå utan nedsänkt yta runt motionsbassängen. Ramper och trappsteg utgår. Glasparti för att skärma av SPA/relax tillkommer. Plan 3 utgår, vilket ger mer rymd ovanför läktaren och lägre takhöjd i motionsbadet. Fasad mot park från motionsbad utförs lodrät. Typsektion 1:400 -Planer: Planlösning för SPA/relax, konferens och gym är ej detaljstuderad. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. PRINCIPSEKTION 1: Fasad mot sydost 1:400 10

12 inlastning utsikt mot park inlastning 3 m svikt LEKBAD trappa rutsch och fritt fall trappa rutsch och fritt fall rutschkana "black hole" fritt fall rutschkana "black hole" plats för polomål mm 3 m svikt plats för polomål mm hopptorn 5 m trampolin rutsch landning "catch" hopptorn 5 m trampolin 1 m svikt fritt fall vattenstråle från golv 1 m svikt vågmaskin vattenkanon strömkanal vattenkaskad vattenkanon jetstrålar städ vågmaskin strömkanal vattenkaskad bubbel jetstrålar vattenstråle från golv lekbassäng bubbel barnbassäng akvarium lekbassäng dusch barnbassäng strilande vattengardin rutsch landning "catch" dusch strand servering minirutsch minijetstrålar champagnebubbel +9,5 strilande vattengardin minirutsch minijetstrålar strand champagnebubbel badvakt bastu badvakt +9,5 bastu vf städ hwc hwc vf städ hwc hwc akvarium städ servering kök servering servering wc kassa lager kök foajé/ st café wc kassa lager st plats för barnkalas STRAND/VÅGBASSÄNG I lekbadet sluttar bassängbotten från noll till två meters djup. Vågmaskinen skapar ett härligt svall i bassängen. När vågmaskinen är avstängd sätts vattenkanonerna igång. STRÖMKANAL Med kraftig ström forsar vattnet i den runda banan. VATTENSTRÅLAR Många olika typer av vattenlekar, vatten sprutar både uppifrån och från golvet. Vid bassängkanten finns jetstrålar och i det grunda vattnet vid stranden bubblar champagnebubblor från botten. FRITT FALL RUTSCHBANA En tuff, brant rutschbana med en fallhöjd på 6 meter. foajé/ café plats för barnkalas BARNBASSÄNG Lekbad för de allra minsta med minirutschkana. BLACKHOLE RUTSCHBANA En ca 80 meter lång åkupplevelse med ljusoch ljud-effekter. Lekbad 1:

13 3 m svikt utsikt mot park M OTIONBAD utsikt mot park 3 m svikt rutsch landning "catch" plats för polomål mm hopptorn 5 m trampolin 1 m svikt säkerhetsområde simhopp vattenpolo hampagneubbel plats för samling simskola läktare 98 platser rdin badvakt bastu duschar tork tork duschar Motionsbad 1:200 utsikt mot park omklädningsrum hwc hwc bastu förråd, simlärarrum mm GRÖNSKA I BLICKFÅNG Fönster ut mot grönskan i höjd med vattennivån ger ett härligt mål att simma mot. DELAD LÄKTARE Läktaren är uppdelad i en torr och en blöt del. Den torra delen når man separat från entrén, vilket är användbart vid tävlingar. Den blöta delen används i det dagliga badet för åskådare och för samlingar. utsikt mot park M HOPPTORN I hopptornet finns förutom 1- och 3-meterssvikt även 5 meterstrampolin. Alla nivåer kan användas samtidigt. Motionsbanor kan hållas öppna samtidigt som simhoppen. OMEGA STARTPALL OS startpall med trackstartbräda. Sektioner Hopptorn 12

14 INFINITYPOOL Poolen ligger i hörnet mot Rönne Å. Det varma vattnet rinner över bassängkanten och poolen blir ett med årummet. VATTENMASSAGE Masserande vattenstrålar i kombination med den vackra utsikten över Rönne Å ger välbefinnnande. SPA/REHAB KOMMUNIKATION Plan 2 nås via husets centrala trappa och hiss, vilka är placerade intill kassan på entrévåningen. Från entréhallen på plan 2 når man läktarens övre del, konferensavdelningen och SPA-avdelningen med behandlings- och solrum, omklädningsrum och en torr relaxdel. Konferensrummen ligger i direkt anslutning till entréhallen i den rundade volymen ute i entrérummet ovanpå kassan. utsikt mot grönska bubbelpool infinitypool varmpool vattenmassage sittbänkar SOLRUM Ljusterapi, värme och sand mellan tårna. Dagsljuslamporna med solljusspektrum har betydligt lägre UV-nivåer än solarium. BEHANDLINGSRUM Behandlingsrum för massage och andra välgörande behandlingar. Vid en framtida utbyggnad av Hälsans hus kan en förbindelsegång koppla ihop de båda husen och synnergieffekter kan uppnås genom att funktioner och attraktioner samordnas. Förbindelsegången mynnar direkt intill entréhallen på plan 2. Från SPA-avdelningen kan man nå motionsbadet via en blöt trappa ned till plan 1 och gymmet på plan 0. Härifrån kommer man också ut på takterrassen.på så sätt kan olika kombinationer av entrékort erbjudas. SPAavdelningens och gymmets gäster kan således nå hela badanläggningen via denna blöta trappa. 1:20 förråd SPA/relax +9,5 utsikt mot Rönne å BUBBELPOOL Ett klassiskt bubbelbad med plats för många badgäster. SPA OCH TAKTERRASS SPA- avdelningen har ett avskilt och exklusivt läge högst upp i huset. Omklädningsrummen är generösa och möjlighetena till behandling och avkoppling är många. I SPA-avdelningen på plan 1 finns bastu, ångbastu och hamam. char ning bastu förråd, simlärarrum mm trappa mellan spa, gym och motionsbad hwc bänk undervisning / rehab (med handikappshjälpmedel) försänkt passage +9,4 undervisning / rehab (med handikappshjälpmedel) UNDERVISNING/REHAB De handikappsanpassade bassängerna skiljs av från Relaxbadet med delvis frostade glasväggar. HAMAM I det ångande turkiska badet blir kroppen skrubbad och intvålad av en hamammästare (tellak). Taket har gott om plats för solbad på sommaren. Här befinner man sig bland trädtopparna med utsikt över Rönne Å. Bardiskar både ute och inne möjliggör servering, både dagtid och vid slutna evenemang kvällstid. Solrummet erbjuder både solupplevelse och ljusterapi. Rummet har dagsljuslampor med solljusspektrum med mycket lägre UV-nivåer än ett solarium. Rummet har ett golv som är täckt med sand för att ge en känsla av sandstrand. vf omklädning rehab ÅNGBASTU Bastubad med mycket hög luftfuktighet. Rehab 13

15 PLUSFUNKTIONER BLACKHOLE RUTSCHKANA YOGASAL INFINITYPOOL FRITT FALL RUTSCHKANA SOLRUM SOLTERRASS MINIRUTSCH CHAMPAGNEBUBBEL BARNPASSNINGSRUM 5M TRAMPOLIN OLIKA VATTENSTRÅLAR: -FALLANDE VATTEN -VATTENSTRÅLAR FR. GOLV -JETSTRÅLAR AKVARIUM KONFERENSRUM SPINNINGSAL OMEGA STARTPALL 14

16 Illustrationer av 15

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores Arkitektkonkurranse Harstad Motto: 1.Naturen Alla som besöker Norges nordliga delar måste häpnas av dess vackra karga landskap. Det är något speciellt med ljuset. Inte bara midnattssolen och norrskenet,

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA

Utblick Slussen. NY uppdatering april 2011. Förslag av ULF CHRISTERSON arkitekt SAR/MSA STADSMUSEET KF-HUSEN ALLHUSET saluhall, bibliotek, kontor KATARINAHISSEN KATARINAPLATSEN RYSSGÅRDEN FYRFILIG RAMP SÖDERMALMSTORG AULA KARL JOHANS TORG AMFITEATER KULTURLOKALER EVENEMANGSPLATS SCEN VINTERTRÄDGÅRD

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Miljövänligt och energisnålt boende. Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion

Miljövänligt och energisnålt boende. Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion kärleksfulla hem Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion många OLIKA VILLOR OCH ETT OÄNDLIGT ANTAL HEM Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen Klimatsmart Miljövänligt och energisnålt

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08

Angereds bad- och isanläggning. Juryutlåtande 2009-10-08 Angereds bad- och isanläggning Juryutlåtande 2009-10-08 Introduktion Higabgruppen arrangerar en inbjuden arkitekttävling för utformning av ny bad- och isanläggning i Angered centrum. Tävlingen genomförs

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

medborgarcentrum i vårby gård

medborgarcentrum i vårby gård 1 040416 innehållsförteckning 1. omslag med motto 2. innehållsförteckning och introduktion 3. programbeskrivning skala 1:800 4. plan 02 - torget skala 1:400 5. plan 03 - skolan skala 1:400 6. plan 04 -

Läs mer

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena F Ö R S T U D I E V Ä S T E R Å S F R A M T I D A I S H O C K E Y A R E N A 3P arkitektur AB 12 december 2014 Förstudien är utförd av Andreas Puskas och Claes

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ!

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! INNEHÅLL I SIN OMGIVNING sidan 4 KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV MALMÖ 6 SMARTA LÄGENHETER 8 LÄGENHETSFÖRDELNING ÖVER PLAN 10 PLANLÖSNINGAR 12 TERRASS OCH GÅRD 20 BOFAKTA 22

Läs mer

Sidsjö f d sjukhusområde

Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogram för Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samarbete med byggherren Sidsjöfastigheter AB och Sundsvalls kommun. Gestaltningsprogrammet kompletterar detaljplanen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA I ESKILSTUNA NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN

MÄLARDALENS HÖGSKOLA I ESKILSTUNA NY HÖGSKOLEBYGGNAD I KVARTERET VERKMÄSTAREN MÄLARDALES HÖGSKOLA I ESKILSTUA Y HÖGSKOLEBYGGAD I KVARTERET VERKMÄSTARE Situationsplan - 1:400 Fasad, skala 1:200 Tvärsektion B, skala 1:200 1. Mälardalens Högskola i Eskilstuna bedriver idag sin verksamhet

Läs mer

Hand i Hand Kv Örnen, Tingsryd / November 2006 / Hand i Hand

Hand i Hand Kv Örnen, Tingsryd / November 2006 / Hand i Hand Sinnesupplevelser och trädgårdsnjutning året runt Hur man finner vägen hit från Storgatan i väster och Dackegatan i öster syns tydligt. En bred plattlagd gång kantad av träd och prydnadsrabatter leder

Läs mer