RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET"

Transkript

1 ÄNGELHOLMS NYA BADHUS

2 VISION FÖR KROPP OCH SJÄL INNEHÅLL s. 1 VISION s. 2 PLATS Situationsplan och platsanalys s. 3 PLATS FORTS. s. 4 idé HUSFORM Koncept, planform, volymer och miljöaspekter s. 5 ILLUSTRATION Vy från Sydost s. 6 EXTERIÖR Gestaltning och exteriöra material, nordvästfasad s. ENTRÉ Entrérummet, entréplatsen. s. 8 PLAN 1 Badvåning, sektion A s. 9 PLAN 2 Läktare, konferens, SPA/relax, interiöra material, Plan 0 - gym och teknik s. 10 SEKTION Typsektion, bearbetat förslag, sydostfasad s. 11 LEKBAD Lekbad, interiörperspektiv, attraktioner s. 12 MOTIONSBAD motionsbad, interiörperspektiv, attraktioner s. 13 SPA/REHAB SPA/relaxavdelning och rehabavdelning, interiörperspektiv, attraktioner s. 14 PLUSFUNKTIONER s. 15 ILLUSTRATIONER Det nya badet i Ängelholm är ett nöje, en upplevelse, en läroanstalt, en skön syn för ögat, en stimulans för kroppen och själen. Det nya badet i Ängelholm, Rönnebadet, liknar inget tidigare badhus. Med sin fantastiska placering i kanten av Skånes enda laxförande å ger badet oss en påminnelse om att vattnet är av avgörande betydelse för oss människor ja, för allt levande på vår jord. Fisken som föda, vattnet som dryck, badet som livgivare, simningen som träning, vattenleken som fostrande men också insikten om hur känsliga våra vattenmiljöer är. Inne i Rönnebadet kan vi träna, hoppa, leka men hur är vattnet som rinner just förbi? Hur mår laxen, hur mår Skälderviken, hur ser bottnen ut på Rönne å? Vi vill med Rönnebadet ge all den förströelse och alla de träningsmöjligheter som ett bad kan ge. I sitt slag kommer Rönnebadet att bli en av de attraktivaste besöksanläggningarna i södra Sverige. Men vi vill också ge besökaren en känsla av vad vatten betyder. Ett stort akvarium möter besökaren i entrén, inte med en konstgjord främmande miljö utan med ett utsnitt av livet strax nedanför badhuset, i Rönne å. En laxtrappa utanför badet visar hur man kan skapa vandringsvägar också där fördämningar och kraftverk stoppat livet, i badet finns skyltar och bilder som berättar för besökaren om situationen i de stora haven och i närmiljön, runt Skånes kuster och Västkusten. Med utformningen av bassänger och illustrationer ges besökaren spännande information om livet under ytan. För den som vill. Den som inte vill kan bara simma och plaska men ingen besökare lämnas oberörd. Hit vill man återvända. I gamla Rönnebadet illustreras i en magnifik väggkonst livet i trakten ovan jord. Nu har turen kommit till havet och fiskarna en tribut också till arkitekten av det gamla badet, Mogens Mogensen, en gång i tiden storfiskare och innehavare av en av de få tonfiskebåtarna i Öresund med hemmahamn i Råå. Nu är den blåfenade tonfisken ett minne blott, nästan helt utfiskad och aldrig synlig på våra breddgrader. Berättelserna om vattnet, om fiskarna och havet får sin relief nere vid ån. Med biotopförbättrande åtgärder skapas ståndplatser för lax och havsöring som med sina språng i vattnet ger Ängelholmsborna och besökarna på Rönnebadet en omedelbar kvittens på om vattenvård och fiskevård fungerar som det ska för då finns det fisk att titta på. Dessa fantastiska varelser som simmar mot strömmen. Inne i badet kan man själv leka lax och pröva på hur fort man simmar uppströms jämfört med en lax på väg mot leken! 1

3 P L AT S TEMPORÄR SITUATIONSPLAN, MED SJUKHUSETS INLASTNING I DRIFT PARK OCH ÅRUM badhuset ska placeras, ligger i huvudsak på två nivåer, dels ca +/8 närmast bostadshusen, dels +10/11 närmare sjukhuset. Terrängen sluttar i vissa partier brant ner mot Rönne å och från staden uppfattas tomten som mycket grön och lummig. Sjukhusets inlastning kan vara kvar när badhuset tas i bruk. Höjdskillnaden tas upp med låga murar som mjukar upp slänten. angöring med buss och bil sker. Alla stråk sammanstrålar vid entrén i byggnadens sydvästra hörn. Förutom huvudentrén finns även en separat, väl angränsad entré till Rehabavdelningen vid den södra fasaden dit även biltransporter lätt kan nå. För att öka kontakten med Rönne å föreslås en ny trappa på badhusets södra sida nära brofästet. HUR NÅR MAN BADHUSET? BYGGNAD OCH LANDSKAP Badhustomten nås av gående och cyklister från centrum via Carl XV:s bro och vidare norrut genom sjukhusområdet. I framtiden kan en ny gång- och cykelbro över Rönne å ge staden en bättre kontakt med badhuset och Hälsostaden. Gångbron blir en viktig länk i det nya stråket bort mot Landshövdingevägen från vilken Badhusets tomt avgränsas i söder av sjukhuset, av bostäder i norr och i öster ansluter tomten till Rönne å som med sin gröna dalgång ger platsen dess speciella och unika karaktär. I parken finns flera magnifika träd som blir viktiga för badhusmiljön. Marken där för att spara flera träd. Vid södra fasaden är huset tillbakadraget och stora ekar fredas vilka skapar en liten grön gård på byggnadens södra sida. Gården blir ett vackert fondmotiv som möter besökaren i entrén. Från entréplatsen i sydväst, ser man genom hela byggnaden ner till årummet i norr. Badet riktar sig mot årummet och öppnar upp sig mot det. Varje del av byggnaden har var sitt upppglasat hörn som öppnar sig mot naturen, i rekreationsdelen mot årummet, i motionsbadet mot parken och i lekbadet mot entréplatsen. Byggnaden klättrar ner för branten mot ån, och dalgångens dramatiska sluttning ger huset en spännande form mot årummet. Årummet ska förbli grönt även då badhuset ligger där. Därför är badhusets volym nedtonad mot Rönne å. Husets form tar hänsyn till naturen, i tomtens nordvästra hörn är huskroppen uppbruten INFA RT G ARA GE = PERSPEKTIVPUNKT 8 INLASTNING RÄNS 9 ÄG EN G TOMT EV ,0 PLANTERING UR NG CY INLASTNING STÖDMURAR SOM ÖVERGÅR I SLÄNT KL AR 4 P ER HK TS A PL AT AN RI RG Ö +9,0 ST ST O G M ÖD AR AN 12 CYK L LA ND SH ÖV DI NG 11 HUVUDENTRÉ ANGÖRING, VÄNDPLATS MUR STÖD C YKL AR PLATS FÖR UTESERVERING FÖRBINDELSEGÅNG TILL HÄLSANS HUS ANGÖRING +11,0 +11,0 ENTRÉ REHAB TRAPPA BRO NY GÅNG BEFINTLIG KULVERT, EV. KOMMUNIKATION REHAB R MU ÖD ST UPPHÖJD GRÄSYTA A TER NSLU ATAN TORG TILL S N ZON FÖR NY BYGGNAD HUVUDBYGGNAD SJUKHUS Situationsplan 1:1000, Temporär angöring och entré RÖNNE BAD E T 2

4 SLUTLIG SITUATIONSPLAN, UTAN SJUKHUSETS INLASTNING NYTT STRÅK OCH PARK I den slutliga versionen av entréplatsen anläggs en ny väg intill sjukhusets huvudbyggnad. Delar av byggnad 15 rivs för att ge plats åt vägen. Ett nytt stråk har då skapats som börjar i Storgatan och går via den nya gångbron över entréplatsen vidare bort över Landshövdingevägen. När inlastningen flyttas kan parken mellan badhus och bostadshusen tillåtas växa. Det kan bli en grön zon med nya träd. Bortom parken kan de boende skymta badhuset. I parkrummet finns också plats att bygga fler bostadshus i ett senare skede. Från entréhallen på plan 2 finns möjlighet att bygga en passage till Hälsans Hus. Denna förbindelselänk skulle binda ihop den nya verksamheten inom Hälsostaden med konferens och SPA i badhuset. SYNERGIER MED HÄLSOSTADEN Det nya parkeringshuset kan också samutnyttjas, då badhuset och Hälsostaden har besökstoppar på olika tider. Att bad och hälsa hänger ihop känns självklart. Här finns möjlighet till flera synergier mellan badhuset och Hälsostaden. Rehabavdelningens entré vetter mot sjukhuset. Hit kan man enkelt ta sig med bil eller till fots och med rullstol från sjukhuset. Det finns även en befintlig kulvert från sjukhuset som mynner rakt under rehabavdelningens entré. Denna skulle kunna renoveras och användas som entré- eller transportväg. Torget framför badhuset blir gemensam entréplats för badhuset och Hälsans Hus och innehåller bland annat badcaféets uteservering. UTEMILJÖNS GESTALTNING Utemiljön kring badhuset och hälsans hus är utformad för att skapa ett sammanhang mellan de olika verksamheterna på platsen. Den ska vara välkomnande för alla besökare. För gående och cyklister ska det vara lika lätt att ta sig till badhuset som för den bileller bussburne. Torget framför badhuset och hälsans hus har en gemensam markbeläggning som binder samman verksamheterna på platsen. Entréer och vistelseytor markeras i ett avvikande markmaterial med omsorgsfull bearbetning. Stråket mellan Storgatan och badhuset förstärks med belysning infälld i mark på entréplatsen och på stolpe längs med gång- och cykelvägar. Intill huvudentrén finns badcaféets uteservering som kan tjäna både badhuset och Hälsans hus. I närheten finns också cykelplatser, som kompletteras av en större cykelparkering intill badhusets infart. De nya grönytor som skapas vid badhuset knyter an till den befintliga miljön kring hälsostaden och årummet som görs mer tillgängligt med två bryggor. En symbolisk laxtrappa löper längs med trappan vid badhusets södra gavel och knyter an till Rönne å. INFA RT G ARA GE = PERSPEKTIVPUNKT EV NYTT BOSTADSHUS 8 EV NYTT BOSTADSHUS EN 9 S GRÄN TRAPPA T TOM NG EV ÄG 10 DI ÖV SH +9,0 DM Ö G ND UR ST +11,5 INLASTNING P ER HK TS A PL RG ST O 4 CYK LAR AR KL CY AT AN G VÄ C- LA PLANTERING STÖDMURAR SOM ÖVERGÅR I SLÄNT 11 HUVUDENTRÉ EV. DEL AV BYGGNAD 15 UPPHÖJD GRÄSYTA ANGÖRING, VÄNDPLATS MUR STÖD CYK PLATS FÖR UTESERVERING LAR TRAPPA ANGÖRING +11,0 BRO NY GÅNG AN RGAT L STO ER TIL UT ANSL N NG RI GÖ AN ENTRÉ REHAB BEFINTLIG KULVERT, EV. KOMMUNIKATION REHAB FÖRBINDELSEGÅNG TILL HÄLSANS HUS +11,0 ZON FÖR NY BYGGNAD HUVUDBYGGNAD SJUKHUS Situationsplan 1:1000, Gemensam entré RÖNNE BAD E T 3

5 Diagram planform LEKBAD ENTRÉ / MOTIONSBAD/ SPA-RELAX / REHAB CAFÉ OMKLÄDNING GYM Volymprocess - de tre delarna RÖNNE Å IDÉ LEKBAD MOTIONSBAD RELAX/ REHAB-BAD + + LEKBAD ENTRÉ / CAFÉ SPA-RELAX MOTIONSBAD/ OMKLÄDNING TAKTERRASS SPA SPA-RELAX / REHAB GYM RÖNNE Å HUSFORM HUS I PARK Samspelet mellan hus, vegetation och vatten är utgångspunkten för badhusets form. Genom att vackra träd sparas och oväntade och vackra utblickar mot årummet skapas, får badupplevelsen en extra dimension. Ängelholms nya badhus får helt enkelt unika kvalitéer. OLIKA TEMPO OCH LJUD Badhuset är motsatsernas hus. Badet ska locka både unga och gamla, främja både sport och vila, locka till lek eller kontemplation, kunskap och eftertanke. För att det ska fungera är byggnaden organiserad från lek till vila - från hög ljudnivå till behagligt vattensorl. Alla besökare får en optimal upplevelse oavsett om man stojar i lekbadet eller ligger i infinitipoolen och njuter av trädtopparna och årummet. TRE RUM - OLIKA KARAKTÄRER Byggnaden byggs upp av tre volymer med gemensamma skärningspunkter. Volymerna samspelar med varandra men skapar samtidigt tre rum med tydliga karaktärer. Badets olika funktioner blir både avskilda samtidigt som visuell kontakt och närhet finns mellan dem. TORRT OCH BLÖTT Byggnaden är tydligt organiserad i blöta respektive torra zoner. Principsektion LEKBAD ENTRÉ / CAFÉ SPA-RELAX MOTIONSBAD/ OMKLÄDNING TAKTERRASS SPA SPA-RELAX / REHAB GYM RÖNNE Å Grönska i blickfång-motionsbadet MILJÖASPEKTER Ett badhus är mycket energikrävande. Vatten som ska tempereras till mellan 26 och 34 grader och som byts successivt, luft som ska ha lite högre temperatur än vattnet, stora glasfasader, blöta ytor runt bassänger som torkas, omfattande ventilation med avfuktning, många duschar och bubbelbad. Vårt förslag kommer att bygga på en omsorgsfull energiprojektering där alla möjligheter till en låg energiförbrukning kommer att analyseras och värderas enligt nedan. Vi avser att använda certifieringssystemet Miljöbyggnad för detta badhus. Därmed ges miljöarbetet i projektet mätbara parametrar vilket är en väsentlig del i allt miljöarbete. Exempelvis innefattas i systemet ett kontinuerligt arbete under hela byggprocessen för att utesluta att några farliga ämnen byggs in i badhuset. Detta stämmer väl med kommunens ambitioner om en giftfri miljö. Redan i offertskedet har vi gjort väsentliga val för att minska slöseri av energi. Exempelvis är bägge rutschkanorna förlagda inomhus eftersom energiförlusterna är väsentliga vid utomhusplacering. Detta är bra också ur bullersynpunkt. Som ett led i kommunens ambitioner att öka elevers miljömedvetande kan vi också tänka oss en utställning som Ån i blickfång-infinitypoolen på ett pedagogiskt sätt redovisar resultatet av den energieffektivisering som finns inbyggd i badhuset. I syfte att skapa cykelvänliga förutsättningar har en rejäl cykelparkering föreslagits i omedelbar närhet till badhuset. Annan parkering nära badhuset finns enbart för handikappfordon och enstaka servicefordon. Vi har lagt badhuset på en sådan nivå att även förväntade vattenhöjder vid 100-årsflöde klaras med nästan en och en halv meters marginal. Vi bedömer det vara en fråga av strategisk vikt att inte riskera en så viktig anläggning, som planeras nu, drabbas av vattennivåhöjningar till följd av klimatförändringar eller annat. Ytterligare ett skäl att inte lägga byggnationen för nära ån är att vi tycker att det känns rätt och väl i överensstämmelse med kommunens miljöprogram att respektera årummet. SPA OCH GYM SAMVERKAN MED HÄLSOSTADEN Badfunktionerna är lätttillgängliga och samlade på entréplanet. Gym- och SPA-funktionerna ligger separerat från badfunktionerna, dels för att lätt kunna kopplas ihop med ett framtida Hälsans Hus, dels för att lätt kunna drivas som separata delar. REHAB Rehabavdelningen är en viktig funktion i badhuset genom kopplingen till Hälsostaden. Avdelningen är en del av badhuset, men kan samtidigt nås helt separat utifrån. TILLGÄNGLIGHET Badhuset är till för alla. Genom klok planlösning görs många av badets attraktioner tillgängliga genom enkla och självklara medel. Bassänger kompletteras med lyfthjälpmedel, besökare i rullstol har möjlighet att använda läktarens bästa platser, färgsättning hjälper till vid orienteringen etc. Allt i syfte att badhuset ska bli en socialt hållbar anläggning - ett badhus för alla. 4

6 Vy från Sydost RÖNNE BAD E T 5

7 EXTERIÖR PARK OCH VATTEN Förslaget tar till vara på tomtens känsliga och vackra läge med hundraåriga ekar och med direkt närhet till årummet. Byggnaden blir ett hus i park med ett fint träraster som exteriört material. Volymerna är uppbrutna för att minska badhusets storlek och även för att spara viktiga träd. Mot Rönne å möter huset åkanten med sin minsta volym, vilket gör att det viktiga gröna årummet bibehålls. I huset gestaltning är närheten till vatten viktig. Fönstrens placering är noga studerade, bl.a för att skapa känslan av vatten som övergår i ett annat vatten. Detta är tydligast i rekreationsbadet där infintiypoolen visuellt övergår i Rönne å när det rinner över poolens kant. I motionsbadet finns motsvarande lågt placerade glasöppning som ger de simmande känslan att simma ut mot naturen. Respekt mot bostadshusen Mot bostadshusen är lekbadet slutet. Vattenrutschkanorna ligger inomhus och byggnaden får en lugn och tyst sida mot bostadshusen. Genom det nyskapade parkrummet mellan bostäder och badhus kan dagens asfalterade parkerings- och inlasningszon ersättas av en grön och vacker yta. TRÄ Fasaderna utgörs av ett fint träraster. TRÄ/GLAS Trärastret tar sig ibland över fönstren, på de ställen där man vill ha begräsnad insyn. Vy från Rönne Å Aktuell takfotshöjd, se sid 10. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. BETONG Sockeln på byggnaden är av betong. GLAS Stora öppningar ut mot den omgivande naturen där träden och utblickarna är som vackrast. SEDUM Takterrassen är sedumbeklädd Fasad mot nordväst 1:400 FASAD FRÅN PARKEN, FRÅN NORDVÄST RÖNN E BAD E T 6

8 ENTRÉ ENTRÉRUMMET Det första som möter besökaren är det höga och luftiga entrérummet. Därifrån ser man in i lekbadet och även diagonalt genom motionsbadet ut mot den gröna norra sidan och årummet. I caféet möts man också av Rönne Å i form av ett akvarium som visar vattenlivet som det verkligen ser ut utanför badet. Rakt fram ser man ut på den lilla gården som bildas kring de sparade ekarna. Blicken söker sig upp längs trästammarna och högre upp i entrérummet skymtar man spa- och konferensavdelningen på plan 2. Kassan, som är samordnad med caféet, ligger alldeles intill ingången till omklädningsrummen. Kassapersonal har därmed full uppsikt över vilka som kommer och går. Kassan kan genom sitt läge även fungera som centralpunkt och sambandscentral för de anställda. Caféet i entrén har servering både inne i badet och i entrérummet. Dessutom kan caféet sommartid växa ut på det soliga entrétorget. I entrén finns även möjlighet att avgränsa yta för barnkalas. Entrérummet TÄVLINGAR OCH HÄLSANS HUS Vid tävlingar och andra publika arrangemang passerar publiken kassan och tar sig sedan direkt upp till den torra läktaren på plan 2 utan att passera den blöta zonen. På det sättet kan lekbadet och relaxavdelningen fungera samtidigt som arrangemanget pågår. Badgäster och torra gäster kan vara i badet samtidigt. Vid en framtida sammankoppling med Hälsans Hus kommer en förbindelsegång passera genom entrérummet på plan 2 med direkt anslutning till SPA och konferens. Entréplatsen

9 +13,8 +1,3 +22,0 +24,0 MOTIONSBAD PLAN 1 BADVÅNING A inlastning strömkanal rutschkana fritt fall lekbassäng LEKBAD rutsch landning hopptorn 3 m 5 m 1 m motionsbassäng läktare 98 platser RELAX OCH SPA hamam ångbastu torrbastu bubbelpool dusch wc infinitypool sittplatser med utsikt över ån UTSIKT MOT ÅN A Badhuset är organiserad i tre avdelningar. Uppdelningen följer principen från lek till vila. Aktiviteter som har högt tempo och hög ljudnivå ska inte störa lugnare verksamheter som vila eller rehabilitering. Därför är motionsbadet placerat i mitten och blir den förmedlande länken mellan lekbadet och relaxavdelningen. MOTIONSBADET Motionsbadet ligger centralt i anläggningen. Där finns den stora bassängen, hopptorn och läktare. Efter ombyte i omklädningsrummen kommer man direkt ut i passagen (under läktaren på plan 2) som förbinder badets olika delar. Den blöta läktaren intill bassängen kan användas i den dagliga verksamheten för simgrupper som behöver samlas och instrueras, men även för större publikmängder om läktaren på plan 2 inte räcker till. bubbel st akvarium hwc hwc st vf huvudentré Entréplan 1:400 barnbassäng servering kök lager servering wc st kassa foajé/ café badvakt bastu duschar tork tork duschar hwc hwc bastu simlärarrum wc wc omklädning omklädning 182 pl flexomkl. 12 pl undervisning 22 pl / rehab flexomkl. 44 pl vf entré rehab-bad hwc omklädning rehab kulvert från sjukhus undervisning / rehab REHAB +24,0 LEK- OCH UPPLEVELSEBADET Lekbadet har hög intensitet och där finns många spännande attraktioner; en strand med vågmaskin, en strömkanal, jetstrålar, vattenkaskad och vattenstrålar. I badet finns även två vattenrutschkanor: en rak och snabb av typen fritt fall och en blackhole - rutschkana som snirklar sig runt i en bana. För att undvika köbildning är de två attraktionernas startpunkter förlagda på olika våningar. SPA/RELAX- OCH REHABAVDELNINGEN Avdelningen närmast Rönne å inrymmer SPA/relaxbad och rehab. Rehabavdelningen har egen entré och omklädningsdel. Entrén, dit även biltransporter når, ligger nära Hälsostaden. Rehabdelen skulle även kunna nås från sjukhuset via den befintliga kulverten som mynnar vid rehabavdelningens entré. En av rehab- och undervisningsbassängerna har höj- och sänkbar botten. Den andra har en försänkt passage intill ena långsidan. Glaspartierna runt den större bassängen är insynsskyddade med frostat glas eller liknande. +24,0 +22,0 +24,0 +22,0 +22,0 +1,3 +1,3 SPA/relaxavdelningen ligger i badhusets bästa del - i lugnt läge och med härlig utsikt över Rönne Å och grönskan. En infinitypool är en pool vars vatten rinner över kanten och där känslan att man är del av utsikten/omgivningen är det unika i upplevelsen. +1,3 +13,8 +13,8 +13,8 +9,5 +9,5 +9,5 +5,5 +5,5 +5,5 Sektion A 1:400 SEKTION A SKALA 1:300 SEKTION A SKALA 1:300 SEKTION A SKALA 1:300 +9,5 +5,5 8

10 PLAN 2 LÄKTARE, KONFERENS, RELAX OCH SPA Plan 2, 1: ,4 fritt fall start +1, öppet ner fritt fall öppet ner rutschkana KONFERENS öppet ner Framtida passage till Hälsostaden spaomklädning behandlingsrum relax öppet ner läktare, 154 pl RELAX OCH SPA UTSIKT MOT TRÄD trappa till takterrass plan 3 hamam/relax plan 1 gym plan 0 öppet ner A Plan 2 innehåller läktarens torra del, konferensavdelningen samt SPA-och relaxavdelningen. Läktaren kan både användas vid tävlingar och andra arrangemang, men även i den dagliga verksamheten av till exempel föräldrar som vill vara nära sina barn som simtränar men ändå inte vill befinna sig i den blöta zonen. Om man då behöver en fika kan man lätt ta sig torrskodd till caféet från läktaren. Läktaren är fullt tillgänglig - den nås med hiss, har bra rullstolsplatser samt har ett hwc i omedelbar anslutning. PLAN 0 - GYM, FÖRENINGAR OCH PERSONAL I de ljusa delarna på plan 0 ligger gymmet, föreningslokaler och personalrum. De mörka delarna utgörs av teknikrum. Från motionscyklarna och löpbanden i gymmet har man utsikt över Rönne Å. För gruppträning finns tre salar, en större för till exempel bodypump och aerobics, en mindre för yoga och pilates samt en spinningsal. MATERIAL OCH KULÖRER INTERIÖRT Badet går i vitt och trä, med ärtgrön som accentfärg. Färgerna och materialen tonas in i varandra. Den gröna kaklet är som mest framträdande i lekbadet, medan träet tar ut sin rätt desto mer i rekreationsbadet. Här finns endast detaljer i grönt liksom det finns mindre av trämaterial i lekbadet. Grönskan i byggnaden är koncentrerad till sammanhängande zoner. TRÄ Trä ger värme till badet interiört. nöd ut FÖNSTER MOT GRÖNSKA 6 UTSIKT MOT ÅN VITT SOM GRUND Vit målad betong och vitt kakel är grunden i badet. ÄRTGRÖN SOM ACCENTFÄRG Ärtgrön används som accentfärg. A TRAPPA HISS TRAPPA GYM/ PERSONAL/ FÖRENING 5 4 A UTSIKT MOT ÅN VÄXTLIGHET Grönskan i badet är koncentrerad till vissa zoner MOSAIK I spa-avdelningen används mosaik på bland annat väggar. Plan 0, 1:800 9

11 SEKTION BEARBETAT FÖRSLAG - MAJ 2011 ca +22,00/+22,50 I detta bearbetade förslag har byggnadens takfot sänkts ca 2 meter på de två högre volymerna, enligt typsektionen. ca +19,50/+20,00 ca +18,00/+18,50 TAKTERRASS SPA +18,00 Övriga justeringar där presentationsmaterialet ej är ändrat: +10,50 (+/- 0,3m) LEKBAD +14,30 +10,50 (+/- 0,3m) (SPA) (OMKL) MOTIONSBAD RELAX/SPA - Fasader och exteriörbilder: Takfoten sänks ca 2 meter på de två högre volymerna. Betongsockeln mot ån ersätts av glaspartier. Fasad mot park från motionsbad utförs lodrät. +5,80 +5,00 GYM RÖNNE Å -Interiöra bilder och sektioner: Hela plan 1 utföres i en nivå utan nedsänkt yta runt motionsbassängen. Ramper och trappsteg utgår. Glasparti för att skärma av SPA/relax tillkommer. Plan 3 utgår, vilket ger mer rymd ovanför läktaren och lägre takhöjd i motionsbadet. Fasad mot park från motionsbad utförs lodrät. Typsektion 1:400 -Planer: Planlösning för SPA/relax, konferens och gym är ej detaljstuderad. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. Aktuell takfotshöjd, se sid 10. PRINCIPSEKTION 1: Fasad mot sydost 1:400 10

12 inlastning utsikt mot park inlastning 3 m svikt LEKBAD trappa rutsch och fritt fall trappa rutsch och fritt fall rutschkana "black hole" fritt fall rutschkana "black hole" plats för polomål mm 3 m svikt plats för polomål mm hopptorn 5 m trampolin rutsch landning "catch" hopptorn 5 m trampolin 1 m svikt fritt fall vattenstråle från golv 1 m svikt vågmaskin vattenkanon strömkanal vattenkaskad vattenkanon jetstrålar städ vågmaskin strömkanal vattenkaskad bubbel jetstrålar vattenstråle från golv lekbassäng bubbel barnbassäng akvarium lekbassäng dusch barnbassäng strilande vattengardin rutsch landning "catch" dusch strand servering minirutsch minijetstrålar champagnebubbel +9,5 strilande vattengardin minirutsch minijetstrålar strand champagnebubbel badvakt bastu badvakt +9,5 bastu vf städ hwc hwc vf städ hwc hwc akvarium städ servering kök servering servering wc kassa lager kök foajé/ st café wc kassa lager st plats för barnkalas STRAND/VÅGBASSÄNG I lekbadet sluttar bassängbotten från noll till två meters djup. Vågmaskinen skapar ett härligt svall i bassängen. När vågmaskinen är avstängd sätts vattenkanonerna igång. STRÖMKANAL Med kraftig ström forsar vattnet i den runda banan. VATTENSTRÅLAR Många olika typer av vattenlekar, vatten sprutar både uppifrån och från golvet. Vid bassängkanten finns jetstrålar och i det grunda vattnet vid stranden bubblar champagnebubblor från botten. FRITT FALL RUTSCHBANA En tuff, brant rutschbana med en fallhöjd på 6 meter. foajé/ café plats för barnkalas BARNBASSÄNG Lekbad för de allra minsta med minirutschkana. BLACKHOLE RUTSCHBANA En ca 80 meter lång åkupplevelse med ljusoch ljud-effekter. Lekbad 1:

13 3 m svikt utsikt mot park M OTIONBAD utsikt mot park 3 m svikt rutsch landning "catch" plats för polomål mm hopptorn 5 m trampolin 1 m svikt säkerhetsområde simhopp vattenpolo hampagneubbel plats för samling simskola läktare 98 platser rdin badvakt bastu duschar tork tork duschar Motionsbad 1:200 utsikt mot park omklädningsrum hwc hwc bastu förråd, simlärarrum mm GRÖNSKA I BLICKFÅNG Fönster ut mot grönskan i höjd med vattennivån ger ett härligt mål att simma mot. DELAD LÄKTARE Läktaren är uppdelad i en torr och en blöt del. Den torra delen når man separat från entrén, vilket är användbart vid tävlingar. Den blöta delen används i det dagliga badet för åskådare och för samlingar. utsikt mot park M HOPPTORN I hopptornet finns förutom 1- och 3-meterssvikt även 5 meterstrampolin. Alla nivåer kan användas samtidigt. Motionsbanor kan hållas öppna samtidigt som simhoppen. OMEGA STARTPALL OS startpall med trackstartbräda. Sektioner Hopptorn 12

14 INFINITYPOOL Poolen ligger i hörnet mot Rönne Å. Det varma vattnet rinner över bassängkanten och poolen blir ett med årummet. VATTENMASSAGE Masserande vattenstrålar i kombination med den vackra utsikten över Rönne Å ger välbefinnnande. SPA/REHAB KOMMUNIKATION Plan 2 nås via husets centrala trappa och hiss, vilka är placerade intill kassan på entrévåningen. Från entréhallen på plan 2 når man läktarens övre del, konferensavdelningen och SPA-avdelningen med behandlings- och solrum, omklädningsrum och en torr relaxdel. Konferensrummen ligger i direkt anslutning till entréhallen i den rundade volymen ute i entrérummet ovanpå kassan. utsikt mot grönska bubbelpool infinitypool varmpool vattenmassage sittbänkar SOLRUM Ljusterapi, värme och sand mellan tårna. Dagsljuslamporna med solljusspektrum har betydligt lägre UV-nivåer än solarium. BEHANDLINGSRUM Behandlingsrum för massage och andra välgörande behandlingar. Vid en framtida utbyggnad av Hälsans hus kan en förbindelsegång koppla ihop de båda husen och synnergieffekter kan uppnås genom att funktioner och attraktioner samordnas. Förbindelsegången mynnar direkt intill entréhallen på plan 2. Från SPA-avdelningen kan man nå motionsbadet via en blöt trappa ned till plan 1 och gymmet på plan 0. Härifrån kommer man också ut på takterrassen.på så sätt kan olika kombinationer av entrékort erbjudas. SPAavdelningens och gymmets gäster kan således nå hela badanläggningen via denna blöta trappa. 1:20 förråd SPA/relax +9,5 utsikt mot Rönne å BUBBELPOOL Ett klassiskt bubbelbad med plats för många badgäster. SPA OCH TAKTERRASS SPA- avdelningen har ett avskilt och exklusivt läge högst upp i huset. Omklädningsrummen är generösa och möjlighetena till behandling och avkoppling är många. I SPA-avdelningen på plan 1 finns bastu, ångbastu och hamam. char ning bastu förråd, simlärarrum mm trappa mellan spa, gym och motionsbad hwc bänk undervisning / rehab (med handikappshjälpmedel) försänkt passage +9,4 undervisning / rehab (med handikappshjälpmedel) UNDERVISNING/REHAB De handikappsanpassade bassängerna skiljs av från Relaxbadet med delvis frostade glasväggar. HAMAM I det ångande turkiska badet blir kroppen skrubbad och intvålad av en hamammästare (tellak). Taket har gott om plats för solbad på sommaren. Här befinner man sig bland trädtopparna med utsikt över Rönne Å. Bardiskar både ute och inne möjliggör servering, både dagtid och vid slutna evenemang kvällstid. Solrummet erbjuder både solupplevelse och ljusterapi. Rummet har dagsljuslampor med solljusspektrum med mycket lägre UV-nivåer än ett solarium. Rummet har ett golv som är täckt med sand för att ge en känsla av sandstrand. vf omklädning rehab ÅNGBASTU Bastubad med mycket hög luftfuktighet. Rehab 13

15 PLUSFUNKTIONER BLACKHOLE RUTSCHKANA YOGASAL INFINITYPOOL FRITT FALL RUTSCHKANA SOLRUM SOLTERRASS MINIRUTSCH CHAMPAGNEBUBBEL BARNPASSNINGSRUM 5M TRAMPOLIN OLIKA VATTENSTRÅLAR: -FALLANDE VATTEN -VATTENSTRÅLAR FR. GOLV -JETSTRÅLAR AKVARIUM KONFERENSRUM SPINNINGSAL OMEGA STARTPALL 14

16 Illustrationer av 15

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK F R O G N KO M M U N E - S K I S S E P R O S J E K T N Y S V O M M E H A L L I D R O B A K 0 2 M A J 2 013 - R E V I D E R T M E D 8 B A N E R 0 8 D E S E M B E R 2 014 S I D 1(10) NY SVØMMEHALL I DRØBAK

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24 KONCEPTPROGRAM 0 0 INSPIRATION SJÖBUD OCH BÅTHUS TYPOLOGI KONTAKT MED HAVET OCH SIMBASSÄNG DIAGRAM : OFFENTLIGA AKTIVITETER SKJUTBARA GLASPARTIER OMKLÄDNING TEKNIK METERS SIMBASSÄNG POOL-SIDE RESTAURANG

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön Presentation av radhusen i nya Algots Varv 1 Innehållsförteckning Det blir ett spännande möte mellan modern arkitektur och traditionen från ett

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

A1 Fasad mot 1:100 A3 Fasad mot 1:100. Sovrum 30. Sovrum 930 55 JÖRN. 8,2 m2. Rev. Revidering avser Sign. Datum STORGATAN 10

A1 Fasad mot 1:100 A3 Fasad mot 1:100. Sovrum 30. Sovrum 930 55 JÖRN. 8,2 m2. Rev. Revidering avser Sign. Datum STORGATAN 10 www.jorntra.se Huv Plan ura 10 A asad mot A4 asad mot A1 asad mot A3 asad mot A1 asad mot A3 asad mot 1 64 545 4 164 97 A asad mot A1 A asad mot asad A1 A4 asad mot mot A3 A4 mot asad mot asad A3 mot asad

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström

våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström www.lyyski.ax E-post: inger@lyyski.ax, maria@lyyski.ax Strandfastighet med exklusivt BOSTADSHUS i två våningsplan med dubbelt varmgarage på Hasselbacken, Ämnäs, Finström Presentation Exklusivt arkitektritat

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang.

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang. HÖGSKOLAN SOM STAD De stora rum du möter i högskolans nya byggnader berättar om en undervisning där samtalen står i centrum. När människor söker kunskap söker vi oss till varandra. Detta är en konstant

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500 PROMENADE OF LIGHT Urbant sammanhang Liljevalchs konsthall utgör en central punkt i Djurgårdens kulturarv och omges av institutioner som Vasamuséet, Spritmuseum och Skansen samt historiska platser som

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1 Lilla Marinvillan L1 Friliggande 2-planshus med stort källarplan som flyter på en fast förankrad ponton. I entréplanet finns kök och vardagsrum samt uteplats vid entrén. I övre planet finns allrummet med

Läs mer

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1 . INTRODUKTION INTRODUKTION Barkarby-Jakobsberg kommer enligt prognoser att växa med invånare fram till, och det finns en politisk vilja att låta Järfällahus stå för ca - bostäder om året de närmsta fyra

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Tornfalken på Sångbäcksvallen

Tornfalken på Sångbäcksvallen Vemdalen Tornfalken på Sångbäcksvallen Tre påkostade fjällstugor i underbar miljö. Winterhouse AB Tre fjällstugor till salu på Sångbäcksvallen Vi erbjuder tre stycken fullmatatde fjällstugor på en härligt

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE Översiktsplan med terräng Mallslingan 20B / Mikrometern 9 Mikrometern 15 Mikrometern 9 E18 påfart ca 500 m Mikrometern 15 Mikrometern

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

det är inne att vara ute

det är inne att vara ute Öppenhet och utsikt Terrasser i sollägen Vindskyddad insida Naturen in på knuten Mitt i Stenungsund TANKAR Solgårdsterrassen, stadsdelen Från Parkers väg leds en huvudgata in till Solgårdsterrassen. Den

Läs mer

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES På Öhbergsvägen 37 finner vi detta mysiga bostadshus uppfört 1954, senare tillbyggt 1967 och 2000. Husets ljuvliga trädgård är väl insynsskyddad

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Med havet som granne. Öland Björkviken

Med havet som granne. Öland Björkviken Med havet som granne Öland Björkviken Nära havet. Nära naturen. I idylliska Björkviken bor du mitt i det öländska lugnet med gemenskap och bekvämlighet om hörnet. Ta cykeln tio minuter längs havet och

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET LIVIA WINKLER, ELIN EKMAN CTH VT 2008 INLEDNING Utvecklingen inom neonatalvården går mot att föräldern bli alltmer delaktig i vårdprocessen. Det är viktigt

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse 6 JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse Penthouse nr våning r.o.k boyta terrass sid 5101 98 62 8 9 6101 98 65 40 41 41401 4 4 125 74+10 42 4 71401 4 4 14

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. LINDALLÉN 39 Beskrivning Vacker skånelänga på västers paradgata På fashionabla västra Båstad med eftertraktad adress längs områdets paradgata ligger denna mycket tilltalande vinkelvilla i charmig skånelängastil

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Rosvalla, Nyköping Förfrågningsunderlag Ny Sporthall 2011-11-09

Rosvalla, Nyköping Förfrågningsunderlag Ny Sporthall 2011-11-09 Rosvalla, Nyköping Förfrågningsunderlag Ny Sporthall Friidrott Bef anläggning Copyright Aros Arkitekter 2011 Ett bolag inom Sweco-koncernen www.arosarkitekter.se Angöring Inlastning Bef anläggning Entrétorg

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer