Möte med Regionalt Skärgårdsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med Regionalt Skärgårdsråd"

Transkript

1 1 (7) MINNESANTECKNINGAR Diarienummer LS Möte med Regionalt Skärgårdsråd Datum Tid Plats Landstingshuset, Stockholmssalen 1 Mötets öppnande Ordföranden Gustav Hemming förklarade mötet öppnat och hälsade Stella Fare (FP), välkommen till Regionala skärgårdsrådet. På förslag av ordföranden beslutade rådet att adjungera Petra Hedelin som företrädare för yngre skärgårdsbor. Det antecknades att Christina Funhammar deltar i dagens möte som ersättare för Michaela Fletcher Sjöman. 2 Föregående minnesanteckningar Gustav Hemming avrapporterade uppdraget från förra mötet att på lämpligt sätt uppvakta landsbygdsministern om kommande landsbygdsprogram. En skrivelse har skickats till landsbygdsministern (delades ut). Minnesanteckningarna från mötet den 5 december 2013 lades därefter till handlingarna. 3 Avrapportering från Exekutivkommittén Lars Nyberg rapporterade från Exekutivkommitténs möte den 23 januari 2014: Skärgårdens trafikbryggor: Läget blev akut i och med att en brygga på Arholma höll på att rasa. Länsstyrelsen fick i uppdrag att inventera ägarskap och kondition. Efter kontakt med landstinget kommer Trafikförvaltningen att utföra uppdraget. Alla synpunkter lämnas via WÅAB som i sin tur kan kanalisera ut till ägare av bryggorna. I fas 1 inventeras kärnöarnas trafikbryggor och i fas 2 övriga trafikbryggor. Fas 1 bör kunna vara klar före sommaren. Inventeringen ska även gälla kringliggande funktioner.

2 2 Postservicen i skärgården: Länsstyrelsen har genom konsult gjort en egen utredning med 20 djupintervjuer och 65 kortsvar. har lämnat underlag. Den samlade slutsatsen är att de flesta är ganska nöjda. Mest nöjda var de som hade lantbrevbärare och minst nöjda de som hade bryggpost. Närhet prioriterades generellt. Länsstyrelsen har träffat Posten. Beskedet är att det inte finns några planer på att ändra där det finns lantbrevbärare. På övriga öar blir det bryggpost. Tjockö är en temporär lösning. All bryggpost kommer att levereras i adresserade ytterkuvert. När det gäller paket finns många fler aktörer och man har därför inte kommit så långt i den frågan. Länsstyrelsen arbeta vidare. Erosionsskador vid Furusundsleden: Länsstyrelsen har beslutat om sänkt hastighet innanför Ljusterö från 12 knop till 10 knop. Undantaget är Åbotrafiken som får fortsätta med 12 knopp och skärgårdstrafiken. Detta gäller från 7 april 2014 t.o.m. april Lars Granath har varit utredare och fortsätter undersöka varför erosionsskadorna uppstår. Länsstyrelsen samlade alla parter den 13 november vilket skapade en förståelse för problemet. Långsiktigt beslut fattas senare. Regional servicestrategi: På uppdrag av regeringen har den regionala servicestrategin förnyats. I början av mars lämnades den in till regeringen. Regerinen har utsett Catharina Håkansson Boman som nationell utredare av samhällsservice i glesbygd. Hon kommer att bjudas in till nästa möte med Exekutivkommittén. Även frågan om fraktbidrag av bränsle har behandlats av Exekutivkommittén men frågan ansågs inte vara akut just nu. Bredbandsutbyggnaden: Pengarna är uppbokade. Det finns inte mer pengar att söka. Anslagen måste förbrukas under Ett initiativ från Exekutivkommittén har varit att Länsstyrelsen och kommunen samlar projektägare och berättar om alla tillstånd som krävs. Några i Exekutivkommittén har haft i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag om skärgårdens framtid. Gruppen bestod av Kjell Jansson, Lena Nyberg och Lars Nyberg. Bl.a. finns en lista över viktiga utmaningar. Underlaget är en bred bild och inte lösningar. Många frågor på listan är hanterade men sex utmaningar är inte tillräckligt hanterade. Frågorna i slutet av dokumentet har skickats ut till alla KSO med upppmaning att föra ut frågorna till lokala diskussioner. Exekutivkommittén vill gärna ha in synpunkter från kommunerna senast den 30 april. Exekutivkommittén drar slutsatser och för frågorna vidare. Gustav Hemming meddelade att skärgårdens utveckling med utgångspunkt i gruppens PM kommer att diskuteras på Miljö- och skärgårdsberedningen den 1 april. Synpunkter/kommentarer betr trafikbryggor: - Det behövs en modell för hur man hanterar likartade fall och bättre ansvarsfördelning. - För några år sedan togs en inventering fram av samtliga bryggor i skärgården. Det kan vara ett av underlagen. - Man behöver också veta vem som äger vägen fram till hamnplanen inte bara bryggan.

3 3 4 Tillväxtverkets utlysning av affärsutvecklingscheckar Lars Nyberg, Länsstyrelsen, informerade om ett initiativ från Tillväxtverket att utlysa möjlighet för mindre företag oavsett bransch att utveckla varor och tjänster och internationalisera sin verksamhet. Budgeten för Stockholms län och Gotland är ca 20 mkr. För internationalisering kan man få tkr. Medfinansieringen är 50 %. Info kommer snart från Tillväxtverket. För utveckling av varor och tjänster kan man få högst kr. Medfinansiering 50 %. Senaste ansökningsdag är den 2 maj. Kontaktperson är Micaela Tonndorf på Länsstyrelsen., Företagarna och kommunerna föreslås hjälpa till med att sprida informationen. Presentationen skickas ut till rådet direkt efter mötet. Synpunkter/kommentarer: - Kort ansökningstid. 5 Utvecklingen av Stockholms skärgård Roland Engkvist, bitr projektledare i RUFS aktualitetsarbete och Shewen Nysmed, båda SLL Tillväxt, miljö och regionplanering informerade om remissutfallet av RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. Bakgrunden till remissen är två uppdrag i landstingsbudgeten för 2014; att under 2014 återkomma med resultat från aktualitetsbedömning av RUFS 2010 samt att följa upp erfarenheterna av att arbeta med handlingsprogram som metod för genomförande av RUFS har i sitt remissyttrande föreslaget att TMR skapar ett projekt/en arbetsgrupp med uppgiften att arbeta med utvecklingsfrågor, finna lösningar som gagnar skärgårdens utveckling och kan säkerställa en livskraftig och åretruntlevande skärgård i framtiden. Projektet/arbetsgruppen skulle kunna bestå av representanter från skärgårdens bofasta (valda av, Företagarn i skärgården och Trafikantföreningen) samt tjänstemän från TMR, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting, skärgårdskommunerna och Stockholms stad. När det gäller skärgård och RUFS - läget och framåt - framgår av aktualitetsremissen att landsbygds- och skärgårdsfrågor bör lyftas fram. Exempelvis kanske det inte finns behov av att ha olika program och planer (delregional plan för kust och skärgård, Skärgårdspolitiskt program och RUFS). De skulle kunna läggas ihop. Shewen Nysmed meddelade vidare att uppföljning av Skärgårdspolitiskt program pågår. Synpunkter/kommentarer: - Lyssna på kommunerna. Utvidgat strandskydd lägger en död hand över skärgården! - WÅAB, Skärgårdsstiftelsen och besöksnäringsutvecklingsprojektet bör vara med i ev. projekt/arbetsgrupp. - Skärgårdshandläggare finns inte längre i kommunerna. Viktigt med kontinuitet på tjänstemannanivå. Bra att det tillkommit kommunala skärgårdsråd. Helhetssyn och samverkan! Presentationen bifogas.

4 6 Redovisning av enkät och diskussion om utformningen av framtidens Regionala skärgårdsråd Jan Lindquist, avdelningschef på SLL Tillväxt, miljö och regionplanering, redovisade resultatet av den enkätundersökning som genomförts i syfte att belysa hur dagens råd fungerar. Gustav Hemmings ambition är att göra förändringar i skärgårdsrådet efter valet, men att diskutera frågan redan nu. Jan Lindquist presenterade ett axplock på synpunkter från enkäten. Det är svårt att dra några generella slutsatser. Han refererade också till vad som uttalades på rådets konstituerande möte Hans slutsats är att rådet bör kunna uttala en uppfattning i en fråga. Det blir fortsatt diskussion på nästa skärgårdsråd. Diskussionspunkter kommer att distribueras inför mötet. Synpunkter/kommentarer: - Mer tjänstemannasamverkan. Landstinget skulle kunna samla berörda tjänstemän från kommunerna för bättre koordinering, exempelvis tjänstemän som verkar i de kommunala skärgårdsrådet. - Kommunerna har ansvar för utvecklingen i sin skärgård. Egendomligt att bjuda in kommunerna borde ha ansvar. Landstingets roll bör man fundera över. Ska landstinget ha den övergripande skärgårdsrollen? Men samverkan mellan kommuner och andra intressenter behövs självklart. - Mälardalsrådet som är ett samarbete mellan kommuner och landsting i Mälardalen har haft en avgörande betydelse för t.ex Citybanan, Mälarbanan m.m. Mälardalsrådet har lyckats bana väg för beslut. En annan styrka är rekrytering av kvalificerade tjänstemän som kunnat fånga upp de centrala frågorna. Hitta inspiration därifrån! - Det finns även andra råd. Nationellt skärgårdsforum en gång om året en kombination av smått och stort. Det unika med Regionala Skärgårdsrådet är att frågor lyckats lyftas upp till en högre nivå. - Kommuner fortsätter ta ansvar så att det blir verkstad på hemmaplan. Rådet bör fortsätta med tung kommunal representation men det är en styrka att det inte bara är politiker utan en blandning för att underlätta kommunal samverkan. - Viktigt att ha både politiker och andra i rådet. - Respektive kommun bestämmer om sin organisation. Stor risk att saker tappas bort om man inte har ett bra samarbete. - Bra med en organisation som växer fram organisisk men inspireras av Mälardalsrådet. Fokusera kring angelägna/viktiga frågor. - Handlingsplan finns från rådets bildande. Planen ligger till grund för vilka ärenden som lyfts i rådet. - Man måste även bestämma vad man inte ska göra. De frågor Lars Nyberg presenterade om skärgårdens framtid (p. 3) borde ägas av rådet men de sista sex frågorna är Exekutivkommitténs. - Man måste ha en lärande organisation och det har rådet varit. Man får idéer, impulser m.m. Presentationen bifogas. 4

5 5 7 Val av ny representant i Regionala skärgårdsrådets presidium På förslag av ordförande beslutade rådet att :s nye ordförande Ulf Westerberg ersätter Pia Södergren i presidiet. 8 Rapporter a) Från medlemmar: Haninge kommun Samfälligheten som driver Ornöfärjan har skrivit till Trafikverket. Samfälligheten tycker att upphandlingen är en stor och betungande uppgift. Österåkers kommun - Österåkers kommun har begärt omklassning av vägen ut till Åsättra brygga. - Staveström väntar på att lägga dit brygga. Viktiga frågor är postservice och jordbruk. - Ändring av :s stadgar betyder att man öppnat upp för ytterligare föreningar som har fritidsboende som medlemmar. Styrelsen har fått lite färre personer. - planerar ett höstmöte (politikerdebatt) torsdagen den 4/9. - jobbar med skärgårdstrafiken man har gjort en skrivelse tillsammans med Företagarna Skärgården och Trafikantföreningen. - Gunilla Söderqvist sitter i kommunala skärgårdsrådet i Värmdö kommun. Hon har tagit upp skärgårdens utveckling på en workshop i rådet. Skärgårdsstiftelsen Lena Nyberg meddelade bl.a. - Stiftelsens större åtgärder inför sommarsäsongen är att dra ut vatten till Lidö, renovera badrum i uthyrningsrum på Utö samt lägga om yttertak på uthyrningsstugor på campingen på Skälåker, Gålö. - Stiftelsen har sökt och fått medel från Allmänna arvsfonden för att bedriva verksamhet för barn och ungdomar i skärgården. - Besöksgård på Hjälmö invigs den 7 maj. - På Lådna anläggs det tredje mullespåret tillsammans med Friluftsfrämjandet. - Den 17/5 arrangeras familjedag på Grinda tillsammans med Värmdö kommun och WÅAB. Sprid informationen! b) Från de kommunala skärgårdsråden: Inget att rapportera. 9 Övriga frågor Catharina Håkansson Boman, som är nationell utredare av samhällsservice i glesbygd, har bra insyn i skärgårdsfrågor. Gustav Hemming och Karin Ernlund har träffat henne för ett inledande samtal och lyft skärgårdens speciella förutsättningar. Här länken till utredningens hemsida:

6 6 - Gunilla Söderqvist och Camilla Strandman har gjort en skrivelse med bra idéer och tips för utformning av postservice i vattenblandad glesbygd: Lägsta acceptabla nivå för postservice i skärgården. Skrivelsen delades ut. Den kommer att skickas till utredaren. - Central Baltic Programme för kustregioner i Sverige, Finland, Estland och Lettland är snart klart. Ett fokusområde kommer att vara småhamnar och facility service. För att samla oss ordnas den 12/5 en dag med syfte att få tydligare prioriteringar så att pengarna används på bästa sätt. Inbjudningar kommer gå ut till nyckelpersoner. Pengarna får också användas till investeringar. 10 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutet. Antecknat av Barbro Städje

7 7 Deltagarlista, Regionala Skärgårdsrådet 20 mars 2014 Ledamöter Organisation Ulf Westerberg Gunilla Söderqvist Jan-Evert Söderlund Björn Sjöblom Jan-Olov Sundström Beredningen för sjötrafik Gustav Hemming Landstingsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen Kjell Jansson Norrtälje kommun Peter Olevik Dunder Haninge kommun Bengt Carlsson Stockholms stad Bo Ohlson Södertälje kommun Stella Fare Folkpartiet Camilla Strandman Miljöpartiet de Gröna Gunilla Lauthers Vänsterpartiet Ersättare Lars Olsson Nanna Wikholm Christina Funhammar Urban Ryadal Sven-Erik Hult Mats Skoglund Länsstyrelsen Lars Nyberg Landstingsstyrelsen Österåkers kommun Stockholms stad Södertälje kommun Vänsterpartiet Länsstyrelsen Politiska sekreterare, Stockholms läns landsting: Karin Ernlund Centerpartiet Therese Radujko Kristdemokraterna SLL Tillväxt, miljö och regionplanering: Jan Lindquist Susanne Skärlund Barbro Städje Shewen Nysmed Roland Engkvist Adjungerade: Lena Nyberg Petra Hedelin Övriga: Johan Hellström Skärgårdsstiftelsen Tidningen Skärgården

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Britt Fogelström

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf)

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen

Minnesanteckningar. Den attraktiva regionen Minnesanteckningar Den attraktiva regionen Konferens i Stockholm den 13 november 2014 SUMMERING AV DARs KONFERENS Introduktion Det treåriga forskningsprojektet Den Attraktiva Regionen arrangerade i november

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Jubileumsnummer / juni. Ur innehållet: Inbjudan till 50-årsfest Historiska tillbakablickar Aktualiteter

MEDLEMSBLADET. Jubileumsnummer / juni. Ur innehållet: Inbjudan till 50-årsfest Historiska tillbakablickar Aktualiteter MEDLEMSBLADET Nr 2, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Jubileumsnummer / juni Föreningens ordförande Ragnar Åkerström företräder SIKO i en estraddebatt om Sjöfågeljakten i Riksdagshuset April

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Bredband Utbyggnad och Drift (BUD) Slutrapport bredbandsprojekten i Stockholms skärgård 110901-120401

Bredband Utbyggnad och Drift (BUD) Slutrapport bredbandsprojekten i Stockholms skärgård 110901-120401 Bredband Utbyggnad och Drift (BUD) Slutrapport bredbandsprojekten i Stockholms skärgård 110901-1201 Informationsmöte på Möja 17 maj 2012 Innehållsförteckning Projekt BUD och projekt BUD2...2 Metod och

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer