Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist"

Transkript

1 Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C) Anders Landin (FP) Yusuf Isik (S) Laila Stein (S) Michaela Sjöö (S) Ylva Jönsson (V) Magnus P Wåhlin (MP) Frank Hjelm (M) Caisa Sillén (M) Sven Johansson (C) Rickard Karlsson (FP) Gunilla Dahlgren (S) Åke Håkansson (S) Pannie Thongsanthiah Valfridsson (S) Maria Levin, sekr Margareta Johansson, 25, 26 Ann-Kristin Lindquist Miljökontoret Måndagen den 20 april, 2015 Justerade paragrafer 22-31

2 Underskrifter Sekreterare. Maria Levin Ordförande. Tobias Adersjö Justerare Ann-Kristin Lindquist

3 Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden MHN 22 Information Inkomna handlingar 23 Redovisning av delegeringsbeslut 24 Budgetuppföljning Yttrande över detaljplan för Växjö 12:11 (Campus) 26 Yttrande över detaljplan för Växjö 12:10 (Torparängen) 27 Delårsrapport mars Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden 29 Beslut angående riktlinjer för nedgrävning av häst 30 Yttrande över detaljplan för Sanatoriet 3 m.fl. 31 Beslut angående förbud att hantera skrot utan skydd för mark och vatten Information från presidiet Övrigt

4 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret Underskrift.. Henrik Mohlin

5 22 Information Maria Levin, utvecklingssekreterare, informerar om miljö- och hälsoskyddskontorets handlingsplan utifrån Medarbetarenkät Inkomna handlingar Kommunfullmäktige - Svar på motion om avloppsslam i Växjö kommun (Dnr , 8) Kommunstyrelsen - Redovisning av uppdrag till kommunchefen och kommunstyrelsens presidium om att säkerställa rutiner för uppföljning och uppsägning av avtal i kommunkoncernen (Dnr , 75) - Beslut om höjd CO2-avgift för ökat underlag till Klimatkontot (Dnr , 94) Åklagarmyndigheten - Förundersökning läggs ned, gällande åtalsanmälan mot Mekka Traffic AB, Bergkvarabuss, för olovlig tomgångskörning. Länsstyrelsen i Kronobergs län - Avslår överklagan, Dnr , gällande tidkort för tillsyn enligt miljöbalken på lantbruk, fastighet Vederslöv 7:2 - Avslår överklagan, Dnr , gällande tidkort för tillsyn enligt miljöbalken på fotvårdsverksamhet - Avslår överklagan, Dnr , gällande tidkort för tillsyn enligt miljöbalken vid klagomål på inomhusmiljö - Avslår överklagan, Dnr , gällande tidkort för tillsyn enligt miljöbalken på lantbruk, fastighet Stjärnvik 15:1 - Ändrar tid för ikraftträdande men upprätthåller förbud, Dnr , gällande förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Öja- Gransholm 6:3 - Upphäver beslut, Dnr , gällande förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Ormesberga-Hult 3:3 Överklagade ärenden - Dnr , gällande årligt avgift för tillsyn enligt miljöbalken för Markservice i Växjö AB 1 (1)

6 23 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut lägger redovisningen till handlingarna. Bakgrund Miljö- och hälsoskyddskontoret överlämnar som anmälan enligt 6 kap 33 kommunallagen beslut som fattats med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om delegation. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag till beslut 19. 1(1)

7 24 Budgetuppföljning 2015 s beslut Budgetutfallet för mars månad 2015 föranleder inget särskilt beslut. Bakgrund Redovisning av budgetutfallet för mars månad Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag (1)

8 25 Växjö 12:11 (Campus) Teleborg i Växjö. Yttrande över detaljplan (2015BN0013) Dnr Dpl 214 s beslut avstyrker förslaget till detaljplan i dess nuvarande utformning. Den bifogade bullerutredningen är gjord med andra förutsättningar än det som regleras i planbestämmelserna vilket innebär att relevanta slutsatser inte kan dras utifrån de beräknade ljudnivåerna. I bullerutredningen anges att utgångspunkten för bullerberäkningarna är att de planerade byggnaderna är försedda med loftgångar och ett 1,1 meter högt och tätt räcke. Ingen av dessa förutsättningar finns angivna som planbestämmelser i detaljplanen. Dessutom är bullerberäkningar inte gjorda för de nedersta våningsplanen medan detaljplanen tillåter bostäder på samtliga våningsplan. Det är viktigt att bullerberäkningarna, för att uppfylla den nya lagstiftningen avseende buller, görs utifrån den maximalt tillåtna byggrätten. Bullerutredningen, i dess nuvarande utformning, kan utifrån ovanstående, inte ligga till grund för att bedöma om acceptabla boendemiljöer ur bullersynvinkel går att åstadkomma. önskar detaljplanen på nytt för yttrande efter att nya bullerberäkningar har utförts alternativt nya planbestämmelser eller begränsad byggrätt har införts i detaljplanen. vill också framföra följande synpunkter på förslaget till detaljplan: Planbestämmelserna bör kompletteras med att enkelsidiga lägenheter inte får uppföras mot bullerutsatt sida. För att möjliggöra att så stor andel av dagvattnet som möjligt kan omhändertas inom fastigheten och för att säkerställa att gröna rekreationsytor tillskapas inom fastigheten bör planbestämmelserna kompletteras med hur stor andel av fastigheten som får bebyggas. Luftkvaliteten bör kommenteras ytterligare. Ambitionsnivån för luftkvaliteten i områden där nya bostäder planeras bör vara högre än att enbart klara miljökvalitetsnormerna. Planbeskrivningen bör kompletteras med en bedömning om uppsatta miljömål för luftkvalitet 1 (2)

9 25 fortsättning bedöms kunna klaras. Bedömningen bör innefatta även kommunens eget miljömål avseende kvävedioxid. Detaljplanen bör kompletteras med en bedömning av risken för höga radonhalter. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har översänt detaljplanehandlingar avseende Växjö 12:11 (Campus) Teleborg i Växjö med möjlighet för att lämna synpunkter. Planens syfte är att för en del av fastigheten Växjö 12:11 skapa förutsättningar för framförallt större byggrätter och bredare användning av marken för att kunna möta framtida behov och utvecklingsmöjligheter inom universitetsområdet. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse den 1 april Arbetsutskottets förslag till beslut 26. Beslutet skickas till Byggnadsnämnden 2 (2)

10 26 Del av Växjö 12:10 m. fl. (Torparängen), Teleborg, Växjö kommun. Yttrande över förslag till detaljplan (2013BN0921) Dnr Dpl 214 s beslut anser att detaljplaneförslaget innebär att betydande hänsyn har tagits till befintliga naturvärden och områdets värde för rekreation. Risken för bullerstörningar från Torparvägen har behandlats på ett acceptabelt sätt även om avsteg från gällande riktvärden kan komma att behöva tillämpas. Även nämndens övriga synpunkter från planprogramsamrådet bedöms ha behandlats på ett tillfredsställande sätt. Under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas tillstyrker nämnden därför den föreslagna detaljplanen. Planbestämmelsen om störningsskydd bör kompletteras med att enkelsidiga lägenheter inte får uppföras mot den bullerutsatta sidan. Det är positivt att det i planbestämmelserna fastställs att ny bostadsbebyggelse i första hand ska klara befintliga riktvärden för trafikbuller. Om småhusbebyggelse placeras som i det vänstra exemplet på sid 10 i planbeskrivningen finns dock en överhängande risk att bullerstörningar kan uppstå i trädgårdarna som är vända mot den bullriga sidan. Alternativet i mitten bedöms ge den bästa sammanvägda boendemiljön från bullersynpunkt men det högra exemplet kan, trots högre ljudnivåer vid husfasaden, sammantaget anses ge en bättre boendemiljö ur bullersynvinkel än förslaget till vänster. Information lämnade följande yttrande över planprogrammet för Torparängen: bedömer att förslaget till planprogram är väl genomarbetat och på ett bra sätt belyser de frågeställningar som kan anses relevanta vid en eventuell exploatering av området. Under förutsättning att följande synpunkter beaktas tillstyrker nämnden därför det föreslagna planprogrammet. Det bör framgå tydligt att riktvärden för trafikbuller ska klaras. Den angivna prognosen för trafikmängd på Torparvägen bör kontrolle-ras. Bo- 1 (2)

11 26 fortsättning stadsbebyggelsens avstånd från Torparvägen bör anpassas efter eventuellt uppdaterade bullerberäkningar. För att säkerställa att planprogrammets genomförande inte strider mot artskyddsförordningen bör naturinventeringen kompletteras så att det klargörs om det inom området förekommer skyddade arter enligt förordningen. Om någon skyddad art förekommer i området kan det krävas att programmet omarbetas såvida inte dispens kan erhållas från länsstyrelsen. Pumpstationer kan ibland orsaka luktstörningar. Den planerade pumpstationen bör därför placeras minst 25 meter från närmaste bostad. Det är positivt att Södra Bergundasjöns nuvarande kemiska och ekologiska status redovisas. Även miljökvalitetsnormerna för sjön bör anges. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har översänt detaljplanehandlingar avseende del av Växjö 12:10 m fl (Torparängen) på Teleborg i Växjö med möjlighet för att lämna synpunkter. Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder samt att utveckla en stadsdelspark. Dessutom ska utrymme ges för att anlägga ny begravningsplats. Målet med planen är att tillgodose ett behov av nya bostäder i sjönära läge samtidigt som naturen ges utrymme och utgör en viktig del av områdets karaktär och användning. Samtidigt som nya bostäder tillförs området ska därför naturen upprustas och parkmiljöer skapas. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse den 20 mars, Arbetsutskottets förslag till beslut 25. Beslutet skickas till Byggnadsnämnden 2 (2)

12 27 Delårsrapport mars 2015 Dnr Dpl 041 s beslut överlämnar delårsbokslutet per till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd analysera och bedöma nämndens resultat i förhållande till budget och verksamhetsplan per 31 mars och lämna delårsrapport till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag s delårsrapport mars Arbetsutskottets förslag till beslut 22. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 1 (1)

13 28 Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr Dpl 001 s beslut 1. entledigar Annika Sandström, tidigare Regionförbundet Södra Småland, från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen verksamhet. Annika Sandströms nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud gäller fram till och med den 30 april utser Emma Fäste till personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Uppdraget gäller från och med den 1 maj, Bakgrund Bestämmelser kring hantering av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (PuL). Där framkommer att varje nämnd och kommunalt bolag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid respektive verksamhet. En personuppgiftsansvarig är en juridisk person, exempelvis en myndighet, som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. För att försäkra sig om att den personuppgiftsansvarige följer PuL ska varje myndighet/bolag utse ett personuppgiftsombud eller kontinuerligt anmäla till datainspektionen de förteckningar som förs samt eventuella förändringar i dessa ett väldigt omfattande arbete för respektive nämnd/styrelse. Enligt PuL kan den ansvarige istället överlåta till ett ombud att överse hantering av personuppgifter vid den egna verksamheten samt utforma lämpliga åtgärder för att verksamheten följer PuL, bland annat genom att se till att tredje part hanterar uppgifterna lagenligt. Exempel på tredje part kan vara när en nämnd nyttjar de tjänster som kommunens IT-avdelning bistår med. Ombudets förebyggande arbete minskar riskerna för fel och därigenom skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Sedan början av 2000-talet har Växjö kommun haft ett avtalat med Regionförbundet Södra Småland att hålla med ett personuppgiftsombud för samtliga nämnder i Växjö kommun. Då regionförbundet nu övergått till Region Kronoberg kommer Växjö kommun att behöva utse nya ombud för respek- 1 (2)

14 28 fortsättning tive verksamhet. Beslutet om att entlediga det nuvarande ombudet samt anmäla dennes efterträdare skall meddelas till datainspektionen. Emma Fäste, som tillträder tjänst som förvaltningssekreterare på miljö- och hälsoskyddskontoret fr.o.m. maj 2015, föreslås bli miljö- och hälsoskyddsnämndens personuppgiftsombud då det är lämpligt att personuppgiftsarbete läggs under kansliets verksamhetsområde. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse den 17 mars, Arbetsutskottets förslag till beslut 23. Beslutet skickas till Datainspektionen Annika Sandström Kommunstyrelsen 2 (2)

15 29 Riktlinjer för nedgrävning av häst Dnr Dpl s beslut beslutar att nedgrävning av häst endast får ske på en plats som kommunen bedömt möjlig och enligt kommunens anvisningar samt att den som avser att gräva ner en häst måste anmäla detta till nämnden före nedgrävning. Information om beslutet skickas till, av miljö- och hälsoskyddskontoret kända, hovslagare och veterinärer i kommunen. Nämnden debiterar nedlagd handläggningstid med timavgift enligt taxebilaga 1 till kommunfullmäktiges beslut , 272, gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Skäl för beslutet Felaktig hantering och nedgrävning av häst på olämplig plats kan orsaka negativ påverkan för hälsa och miljö, därför ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Enligt dessa är alla som bedriver en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid nedbrytningen av en häst i marken frigörs en stor mängd näringsämnen och mikroorganismer vilka kan innebära hälsofara och miljöpåverkan om de når djur, grundvatten och vattendrag. För att kommunen ska kunna ge anvisningar för att förhindra att nedgrävning av häst sker på ett olämpligt sätt måste kommunen få kännedom om platsen. Bakgrund Från och med den 1 februari 2015 ändrades reglerna för nedgrävning av häst. Tidigare har det krävt tillstånd från länsstyrelsen, vilket då förutsatte att nedgrävningen utfördes enligt miljö- och hälsoskyddkontorets anvisningar. Enligt praxis har det inneburit att miljö- och hälsoskyddskontoret har kontrollerat att platsen i fråga var lämplig och att råd för hantering och placering i marken har getts. 1 (2)

16 29 fortsättning Från och med den 1 februari 2015 togs tillståndsplikten bort, men bestämmelsen om att nedgrävning av häst ska ske enligt anvisningar från kommunen kvarstår. Efter samråd med kommunjurist, enklare utredning kring riskbild och samråd med andra kommuner bedömer miljö- och hälsoskyddkontoret att bestämmelsen bör tolkas så att nedgrävning endast får ske efter anmälan gjorts till miljö- och hälsoskyddkontoret. Detta då platsens förutsättningar är avgörande för att anvisningar ska kunna ges. För att underlätta hanteringen har en blankett för anmälan tagits fram, samt ett informationsblad med anvisningar och råd. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse den 17 mars, Arbetsutskottets förslag till beslut (2)

17 30 Sanatoriet 3 m.fl. Yttrande över detaljplan (14-BN1253) Dnr Dpl 214 s beslut har inga erinringar mot den föreslagna detaljplanen. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har översänt detaljplanehandlingar avseende Sanatoriet 3 m.fl. med möjlighet för att lämna synpunkter. Syftet med detaljplaneändringen är att ändra användningen för en del av kvartersmarken till allmänplatsmark. Området är idag en gemensamhetsanläggning och föreslås bli lokalgata, som ska leda in till två nya bostadsområden. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse den 19 mars, Arbetsutskottets förslag till beslut 27 Beslutet skickas till Byggnadsnämnden 1 (1)

18 31 Förbud att hantera skrot och elavfall utan skydd för mark och vatten på fastigheten Torsås 4:88. Dnr Dpl 408 s beslut förbjuder Växjö metallhandel, org.nr att efter hantera skrot utomhus om inte följande finns: Tät yta att hantera skrotet på. Tak över ytan, eller som alternativ till tak: Avrinning/avlopp från ytan till dagvattenledning som är kopplad till oljeavskiljare. Eventuell oljeavskiljare ska uppfylla kraven för klass I-avskiljare. Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad och utformad enligt SS-EN 858. Nämnden förbjuder också Växjö metallhandel att efter lagra elavfall utomhus om det inte sker: Skyddat mot nederbörd På plats med tät ytbeläggning. Skäl för beslutet Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 1 kap, 3 och 7 samt Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter 10. får enligt miljöbalken 26 kap 9 besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt miljöbalken 2 kap 3 ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Försiktighetsmåtten ska vidtas så snart 1 (3)

19 31 fortsättning det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden kan medföra skada eller olägenhet. Växjö metallhandel tar emot blandat skrot och elavfall i form av elmotorer och kabel. En del av skrotet kan vara förorenat av olja och tungmetaller. Miljö- och hälsoskyddskontoret har vid besök konstaterat att marken på fastigheten delvis varit förorenad av olja. Nämnden anser att tät yta och tak alternativt oljeavskiljare är skyddsåtgärder som krävs för att säkerställa att inte mark eller vatten blir förorenat vid hanteringen av skrot. Oljeavskiljare som uppfyller kraven för klass 1 är teknik som kan krävas för att godtagbar rening ska uppnås. Företaget har i Miljösammanfattning från februari 2014 skrivit att när det gäller elavfall tar man bara emot elmotorer och kabelskrot och det förvaras inomhus. Miljö- och hälsoskyddskontoret har vid besök och konstaterat att företaget även tagit emot annat elavfall och förvarat det utomhus. Blandat elavfall kan innehålla b.l.a. oljor, tungmetaller, flamskyddsmedel och mjukgörare (ftalater). Elmotorer kan innehålla smörjfetter och kabel kan innehålla så höga halter mjukgörare att det klassas som farligt avfall. (Markoch miljööverdomstolens dom 2014-M 8434.) I Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) 10 finns bland annat krav på att den som bedriver insamlingsverksamhet ska lagra elavfall: Skyddat mot nederbörd På en plats försedd med tät ytbeläggning Nämnden anser att tät yta och nederbördsskydd vid lagring av elavfall är skyddsåtgärder som krävs för att elavfallet inte ska förorena mark eller vatten. Enligt miljöbalkens 2 kap 7, gäller kraven i bl.a. 3 i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Nämnden gör här bedömningen att kostnaderna för skyddsåtgärderna är rimliga i förhållande den miljönytta de gör. 2 (3)

20 31 fortsättning Bakgrund Växjö metallhandel har i februari 2014 kommit in med en beskrivning av den handel och hantering av skrot och elavfall som företaget bedriver. Miljö- och hälsoskyddskontoret beslutade om skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det omfattade bland annat krav på platta för sortering och att elavfall skulle lagras skyddat mot nederbörd och på tät ytbeläggning. Plattan för sortering skulle enligt föreläggandet varit klar senast Företaget besöktes i augusti 2014 och i februari Vid telefonkontakt med (uppgift borttagen) på Växjö metallhandel informerade han om att kontakt tagits med stadsbyggnadskontoret men att bygglovsansökan för platta med tak ännu inte hade lämnats in. Beslutsunderlag Växjö metallhandels Miljösammanfattning daterad Bilder från besök Föreläggande med anledning av anmälan, Inspektionsrapport daterad och bilder från inspektion Miljö- och hälsoskyddskontorets skrivelse den 20 mars, Arbetsutskottets förslag till beslut 28. Beslutet skickas till Växjö metallhandel: delgivningskvitto 3 (3)

21 Rapport från presidiet Presidiet informerar om presidieträff mellan BN/TN/MHN och KS, där information gavs om den nya bullerförordningen och samordning av lokalförsörjning i kommunen. Övrigt Inspektioner Påminnelse om att använda möjligheten att följa med miljö- och hälsoskyddskontorets inspektörer på inspektion. Yusuf Isik informerar om den inspektion han närvarade vid. 1 (1)

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer