Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012

2 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE (3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 17 december, klockan 18:30 Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar. 5. Visionsprogram Vimmerby kommun anta Föredragande: kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 6. Styrmodell för Vimmerby kommun- anta Föredragande: kommunchef Carolina Leijonram 7. Rapportering om verksamheten i Vimmerby Turistbyrå AB Föredragande: styrelseordförande Ulf Berg 8. Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk F ö rening - turistbyråverksamhet 9. Förslag till avtal om försäljning av inkråm i Vimmerby Turistbyrå AB samt ny bolagsordning för bolaget. l O. Motion om utredning av länstillhörighet - kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och handlingar skickas därför senare.

3 11. Ceosvallen, huvudarena och avtal - anta - kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 12. Detaljplan för fastigheten Vimmerby 3:333, m fl kraftvärmeverket i Vimmerby, Tallholmen - Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 17 december och handlingar skickas därför senare. 13. Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 och Vimmerby 3:299 Folkets Parkområdet i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län. 14. Detaljplan för del av Vimmerby 3:6 och 3:313 Östra Ceos verksamhetsområde i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län. 15. Kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk- kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 16. Renhållningstaxa anta. 17. Alkohol- och drogpolicy- anta. 18. Angående ränteavdragsbegränsningar i proposition 2012/2013:1- kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 19. Nordea kundavtal för Derivattransaktioner Nordea Master- kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 20. Inköp av möbler och annan utrustning till sammanträdesrum i stadshusetkommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 21. Utdelning av Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris Utdelning av Vimmerby kommuns miljöstipendium/stipendium för lovvärt byggande 2012

4 23. Inkomna handlingar. 24. Jultal av fullmäktiges ordförande LeifLarsson (C) och inbjudan till samkväm i cafeterian med förtäring. Handlingarna finns tillgängliga på kansli enheten, stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras den 21 december kl l 0.00 på kanslienheten, stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 5 december 2012 LEIF LARSSON Ordförande l Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492 l Registrator Marize Viderström: 0492 l Kanslichef Therese Jigsved: 0492 l stadshusets växel: 0492 l

5

6 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen AD j OFÖRUTSEDDA BEHOV Dnr 22/2012/041 Id Redovisning av anslag till oförutsedda behov. 98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 980 Anslag till oförutsedda behov MEDEL A TT DISPONERAS A V KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 980 l Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,00 K varvarande anslag ,00 MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,00 K varvarande anslag ,00 VIMMERBY KOMMUN ~';ff!lj?;[ftb Anette Djurstedt Redovisningskamrer

7

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 447 Dnr 35/2012 Kod 010 Styrmodell för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att anta föreliggande styrmodell för Vimmerby kommun. Ärendet Kommunchef Carolina Leijonram beslutade i samråd med kommunstyrelsen under hösten 2011 att genomföra en översyn av kommunstyrelseförvaltningens organisation. Syftet med översynen var att fortsätta att utveckla arbetet med en mer offensiv organisation som är rustad att klara utmaningarna som Vimmerby kommun och dess näringsliv möter. Översynen har genomförts av två konsulter och i rapporten framgick bland annat att Vimmerby kommun behöver ta fram en styrmodell för kommunen. Fullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla konsulttjänst med en omfattning av minst sex månader heltid för att förstärka den centrala kommunstyrelseförvaltningen i samband med organisationsförändringar. Under våren upphandlades konsulttjänsten och Per-Anders Svensson har på olika sätt stöttat kommunstyrelseförvaltningen i arbetet med att organisera om. En projektgrupp tillsattes för att ta fram en styrmodell för Vimmerby kommun bestående av kommunchef Carolina Leijonram, ekonomichef Staffan Leijon, personalchef Monica Bergh, kanslicheftherese Jigsved och konsult Per-Anders Svensson. Projektgruppen överlämnar förslag till styrmodell för Vimmerby kommun för antagande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att anta föreliggande styrmodell för Vimmerby kommun. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 5. Avtal angående konsulttjänst i samband med organisationsförändringar, Id Förslag till styrmodell, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 styrmodell för Vimmerby kommun

11 l Inledning Detta styrdokument reglerar verksamhets- och ekonomistyrningen i Vimmerby kommun. Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Styrningen utgår från kommunens långsiktiga inriktning/vision samt vid vmje tidpunkt gällande lagstiftning, föresla ifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Med stöd av de kommunövergripande målen i den strategiska planen och de ekonomiska ramarna som fastställs i budgeten styrs Vimmerby kommun. Detta dokument är en beshiv-ning av styrmodellens viktigaste beståndsdelar och avser att säla-a en sammanhängande modell för styrning, ledning och uppföljning för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Utöver den formella styrningen finns i kommunen en ambition att främja heativitet och nytänkande, nämndsövergripande samarbetsprojekt och nätverksbyggande såväl inom den egna kommunen som tillsammans med andra organisationer. Förutsättningar för en god ekonomisk hushållning Enligt 8 kap l kommunallagen (KL) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett hav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta hävs en ändamålsenlig styrning, t.ex. genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Som underlag för denna styrning bör nämnderna göra kostnadsoch kvalitetsjämförelser med andra organisationer. Nämnderna skall också genomföra intern kontroll för att säkerställa styrsystemet. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott. Styrpri nci per Vid styrning av offentlig verksamhet finns hav på att det är medborgarnas värderingar genom de folkvalda - som ska genomsyra den vård, utbildning, service m.m. som kommunen tillhandahåller. Det är också angeläget att de som får del av vård, utbildning, service m.m. (brukarna) har ett stort inflytande på utformningen. Nämnderna skall enligt 6 kap 8 KL verka för att samråd sker med dem som utnyttja deras tjänster, vilket innebär en skyldighet för nämnderna att utveckla brukarsamråd. Styrning av kommunen är därför en fråga om hur politiska intentioner och värderingar förmedlas genom organisationen och gestaltas i ett utbud av vård, utbildning och service som erbjuds kommuninvånarna. Styrningen kanaliseras genom nämnderna. Deras verksamhetsstyrning handlar om att tydliggöra vilken verksamhet som ska bedrivas, internt eller externt, vilken omfattning den ska ha, vilka kvalitetshav som ska ställas och hur mycket den får kosta. I dokumentet "Riktlinjer för styrdokument i Vimmerby kommun" redovisas vilka olika styrdokument som används liksom definitioner för olika begrepp.

12 Översiktlig styrmodell Nedan följer en översiktlig, schematisk styrmodell för kommunen. Följande delar ingår i modellen. I Visioneli anges de långsiktiga målen ( år) för kommunen. Vlirdegrwulen besla iver vilket förhållningssätt som alla skall bära med sig och leva efter när vi företräder Vimmerby kommun och dess verksamheter. s trategisk plan är majoritetens program och övergri1jande imiktning hur Vimmerby som kommun och dess service skall utvecklas under mandatpetioden. I den strategiska planen anges några viktigafullmäktigenull som ska fungera som viktiga ingångar/signaler till nämnderna som de ska beakta i samband med sitt målarbete och sedermera i själva genomförandet. 2 Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras rne1lan olika nämnder och verksamheter. I budgeten besla'ivs också under vilka förutsättningar den kommunala verksamheten ska bedrivas och vilka konsekvenser detta får för verksamheten, dvs. prestationer, resultat och effekter. Utgångspunkten för b udgeten är de fullmäktigemål som redovisas i den strategiska planen. Nämnderna skall upprätta egna Nämndptauer och däri ange nämndmål som skall vara kopplade till fullmäktiges mål. I nämndplanen redovisas i förekommande fall nämndens internbudget På förvaltnings- och vefksamhetsnivå upprättas verksamltetsplaner och enltetsplaner. Omfattningen av dessa anpassas till verksamhetens omfattning. ( Mandatperlod J Tvåår c: :j d g ---r--n-äm_ n_d_m""ål""" ----, ek avstämdå l j [ l Arsredovisning Nämndemas verksamhetsberättelser KF och K s uppföljning Tertial i Ter tialupppföljning J L Månadsuppföljni ng J lt'll'll'.llllll,,.,,,, ' \1'

13 3 Balanserade styrkort Budgeten, närnndplaner, verksamhetsplaner och enhetsplaner liksom uppföljning av dessa upprättas som balanserade styrkort utifrån fyra olika perspektiv: Invånare och brukare Ekonomi Verksamhet oclt medarbetare Utveckling De fyra perspektiven genomsyrar sedan alla nämnders sätt att arbeta med mål, mätning av måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att nå målen. För vmje mål fastställs nyckeltal eller indikatorer som används för att mäta grad av måluppfyllelse. I verksamhets- och enhetsplaner uttrycks vilken målnivå på nyckeltalen man vill nå kommande år samt vilka aktiviteter som man avser att genomföra för att nå satta mål. Exempel på balanserat styrkort redovisas nedan. Ekonomi Hur uppfyller vi kraven på god ekonomisk hushållning? Mål Nyckel- Målnivå Aktivittal eter Balanserad styrning Fyra olika pe15pektiv i tre olika tidsaxlar Igår l Invånare och brukare Hur uppfyller vi behov och önskemål, med fokus på nöjda brukare och invånare? Verksamhet Vision Värdegrund ~ och medarbetare Hur vi bedriver verksamheten, hur samarbetar vi, trivsel, sjukfrånvaro etc? Mål Nyckel- Målnivå Aktiv i- Mål Nyckel- Målnivå Aktivital te ter tal teter l Ut1.~~'"ing För att uppnå vår vision, hur bejakar vi utveckling och förnyelse? Mål Nyckel- Målnivå Aktivital teter Idag Imorgon

14 4 Roller och ansvar Rollfördelning mellan politik och förvaltning Politikemas främsta uppgift är att ange och besluta om värdegrund, vision, mål och prioriteringar för verksamheten samt fördela resurser, medan förvaltningsorganisationen ska verkställa politikemas beslut samt följa upp och åtenapportera till politiken. Politiken: -Mål och imiktning för verksamheten (vad) - Resurser för genomförandet - Granska och utvärdera Förvaltningen: - Måluppfyllelse (hur) -Följa upp och åtenappmiera Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar ytterst för stymingen av den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens långsiktiga verksamhetsimiktning med iakttagande av lagar, övergripande mål och tillgängliga resurser. Kommunfullmäktige styr med hjälp av reglementen och övergripande beslut och ställer därigenom krav på och ger befogenheter till nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktige utövar styming framför allt med stöd av kommunstyrelsen och genom fastställande av - Vision för Vimmerby - Värdegrund - strategisk plan - Övriga planer och program - Budget med mål och riktlinjer som leder till god ekonomisk hushållning. - Bolagsordningar och ägardirektiv till de kommunala bolagen - Administrativa styrdokument Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet i enlighet med 6 kap l KL. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen skall föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen skall i enlighet med ny bestämmelse i kommunallagen som gäller från l januari 2013 årligen bedöma kommunala helägda bolags verksamheter i förhållande till det

15 5 kommunala ändamål som fullmäktige har fastställt. Vidare skall kommunstyrelsen också bedöma de kommunala bolagens verksamheter i förhållande till de kommunala befogenheterna, t ex allmänkompetens, lokaliseringsprincipen mm. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över de kommunala bolagen kommer att leda fram till redovisning av uppsiktsplikten. Denna redovisning bör överlämnas till kommunfullmäktige i samband med att styrelsen överlämnar årsredovisningen. Kommunstyrelsen har att bevaka kraven och lämna förslag till åtgärder till kommunfullmäktige om bolagens verksamheter ej uppfyller kraven. Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för samordning av det kommunala budgetarbetet plan för budgetuppföljning plan för utvärdering av strategisk plan samt vissa ideprogram att planerna är kända av nämnderna i den utsträckning som krävs för att nämnderna ska kunna rapportera data på efterfrågat sätt till kommunstyrelsen att utvärdering enligt plan genomförs och rapporteras till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen avgör när ett ärende skall tas upp till behandling i kommunfullmäktige med undantag för de tidsfrister som finns i lag eller författning. Enligt 5 kap 28 KL har kommunstyrelsen också det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsunderlag i vmje ärende. Nämnder V mje nämnd formulerar och beslutar om mål inom sitt verksamhetsuppdrag. När nämnderna formulerar sina nämndmål ska detta göras inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar och angivna mål och riktlinjer som leder till god ekonomisk hushållning, fastställd strategisk plan samt med beaktande av planer och program fastställda av kommunfullmäktige. Nämndmålen ska vara mätbara, uppföljningsbara samt tydliga och enkla så att de är möjliga att föra ut till kommunens anställda, brukare, m.fl. Utöver målen ska även redovisas förväntad resursåtgång, prestationer, resultat och effekter samt vad som gäller för uppföljning av respektive mål. Nämnderna bekräftar genom årsbudgeten sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige. Det sker genom att nämnderna inom den angivna ekonomiska ramen åtar sig att uppfylla de kommunövergripande mål som berör verksamheten samtidigt som man på ett övergripande sätt beskriver hur man kommer att arbeta för att uppnå dessa mål. Nämnderna ansvarar också för att utvärderingsplan upprättas i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar nämndmålen följs upp och utfallet rapporteras i enlighet med fastställd utvärderingsplan mätning och redovisning av resultat och effekter av genomförd verksamhet görs i överensstämmelse med de krav som olika statliga myndigheter har kostnads- och kvalitetsjämförelser görs med andra organisationer.

16 6 Kommunala bolag De kommunala bolagen bedriver självständigt sin verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning, bolagsordning och kommunens ägardirektiv. Bolagen ska bereda kommunfullmäktige tillfålle att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av stöne vikt innan bolaget fattar beslut. Det kan t.ex. avse stöne strategiska investeringar eller åtgärder som innebär en ny inriktning för bolaget eller stmi av verksamhet inom nytt affårs- eller verksamhetsområde. Bolagen redovisar resultat och prognoser till kommunens delårs- och årsbokslut. Bolagens redovisning ingår också i kommunens sammanställda årsredovisning. Bolagsstyrelser skall i årsredovisningen rappmiera hur verksamheten bedrivits i förhållande till bolagsordning och ägardirektiv. Planer. program och policies För vissa områden utformas planer och program som förklarar, fördjupar och beskriver åtgärder mm för att förverkliga kommungemensamma insatser som redovisas i strategisk plan. Planer, program och policies fastställs av kommunfullmäktige. Innan nämnder kan verkställa konkreta åtgärder som innefattas i planer och program måste åtgärdsförslagen ha inarbetats och prioriterats i budgetarbetet. Dessförinnan ska nödvändiga samråd ha skett och kostnadsanalyser ha tagits fram. I vissa frågor upprättas även idedokument som omfattar mer än kommunens verksamhet. Här åsyftas t.ex. samverkan med andra samt attitydpåverkan och opinionsbildning utanför den kommunala organisationen. Dessa idedokument kan inte fastställas av kommunen eftersom de gäller för fler parter. Kommunfullmäktige kan dock godkänna idedokument som underlag för kommunens fmisatta planering. Idedokument skall följas av särskilt kommunalt handlingsprogram eller åtgärdsplan som fastställs av berörd nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige. Uppföljning Samtliga nämnder och bolag skalllöpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrappmier ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. A v rappmien ska framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser. Slutlig uppföljning av årets verksamhet görs efter årets slut i kommunens årsredovisning.

17 7 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen VIMMERBY

18 Aren d

19 ---- : ~ -v ; -~-~--- :.;[;:' f 1/J.!/;!,//) i :: ( ' ~~t-/' AV tj TV. l... ~tji.,{;. 837/p FOREDRAGNING A V VERKSAMHETEN I VIMMERBY TURISTBYRÅ AB i KOMMUNSTYRELSEN ' AGENDA l. Ekonomiskt utfall per med Verksamhetsberättelse (se bilaga) 2. Budget 2013 med kommentarer Postadress Vimmerby Turistbyrå AB Rådhuset l VIMMERBY Besöksadress Rådhuset Telefon E-post: Telefax Bankgiro Hemsida:

20 VIMMERBY TURISTBYRÅ AB Verksamhetsberättelse för perioden ;{!i!/f)?; j?,yi,i 1 :ltja :JZ~<-w Vimmerby kommun gick under hösten 2011 ut med ett uppköpserbjudande av de privatägda aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB. I dagsläget äger kommunen drygt 93% av aktierna. Den fortsatta planen är att överföra turistbyråverksamheten till en privat ägare i form av en nybildad ekonomisk förening, Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening. Arbetet med att sälja andelar i föreningen har startat och vid årsskiftet beräknas den nya ägaren tillträda. När det gäller verksamheten kan vi se en fortsatt minskning av uthyrning av de privata objekten. Det är framför allt veckouthyrningen som viker något. Våra unika besökare på hemsidan ökar kraftigt, vilket är en naturlig trend, man bokar alltmer online. Besöken på turistbyrån har minskat något jämfört med föregående år. Våra intäkter förutom det kommunala bidraget uppgår till drygt 3 mkr, vilket är i nivå med föregående år. Det kommunala bidraget minskade med 400 tkr jämfört med Kostnaderna har totalt sett minskat med ca 650 tkr, varav 270 tkr avser övriga kostnader och ca 380 avser personalkostnader. Resultatet efter finansiella kostnader uppgår till 236 tkr. Budgeten för 2012 visade på ett resultat på -32 tkr. Vår bedömning är att bolaget kommer att visa ett O-resultat för UlfBerg

21 Vimmerby Turistbyrå AB '!2. ~ 3 RESULTATRÄKNING FÖR RAPPORTPERIODEN 1/1-31/ Rörelsens intäkter Uppdragsersättning Övriga intäkter / Jfr 2011 l Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader A v skrivningar inventarier Summa kostnader l l Rörelseresultat Finasieila poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat före skatt

22 Aren de

23 - VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 446 Dm 87/2011 Kod 840 Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk förening - turistbyråverksamhet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. anta föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening 2. anslå kronor genom tilläggsanslag likvida medel, eget kapital. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening (VBN). VBN forbinder sig enligt detta avtal att bedriva turistbyråverksamhet i Vimmerby. För det årliga arbetet med den allmänna turistbyråverksamheten som den definierats i punkt 4 i förslaget till avtal ska Vimmerby kommun för år 2013 lämna en uppdragsersättning om l kronor. I budget för finns l kronor avsatta. Dessutom har kommunstyrelsen beslutat , KS 325, att ersätta VBN för kostnader för administrativa uppgifter under 2012 med maximalt la. Finansiering under år 2012 sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. anta föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening 2. anslå kronor genom tilläggsanslag likvida medel, eget kapital. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, , KF 142. Förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk förening avseende turistbyråverksamhet, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

25 AVTAL TURISTBYRÅ Mellan Vimmerby kommun, stadshuset, och Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening (VBN), Rådhuset, Vimmerby, har följande avtal träffats l. VBN förbinder sig enligt detta avtal att bedriva turistbyråverksamhet i Vimmerby. 2. Under förutsättning att VBN uppfyller och behåller turistbyråstandard enligt laaven gul/blå nivå (eller motsvarande), enligt definition och laav från branschorganisationen Visita, ger Vimmerby kommun VBN en exklusiv rätt att bedriva turistbyråverksamhet. 3. Vimmerby kommun fåster stor vikt vid att den personal som arbetar i verksamheten har för ändamålet relevant utbildning med avseende på service, mottagande och språkkunskaper. 4. I Turistbyråns verksamhet ingår dels allmän turisminformation och service till besökare i Vimmerby, dels kommersiell verksamhet som förmedling av logi, souvenirförsäljning mm. Kommunens ersättning till föreningen (punkt 6 nedan) för utförda tjänster avser den för det allmännas intresse inriktade delen av verksamheten. I detta ingår också projektverksamhet för utveckling av turismen i Vimmerby (till exempel upptäckardag), samlad marknadsföring, regionalt samarbete laing turism samt initiativ för samordning av den lokala turistnäringen. Föreningens styrelseordförande har då rollen som kommunens turistchef och företräder Vimmerby kommun i dessa sammanhang. 5. Vimmerby kommun upplåter härmed utan ersättning till VBN rätten att via kommunens webbserver publicera hemsidor. Denna rätt består så länge detta avtal gäller. VBN har även rätt att använda kommunens postservice. Kommunen debiterar kvartalsvis VBN för uppkomna portokostnader. 6. För det årliga arbetet med den allmänna turistbyråverksamheten som den definierats i punkt 4 skall Vimmerby kommun för år 2013 lämna en uppdragsersättning om l laonor exklusive gällande mervärdeskatt. Beloppet skall fördelas på fyra utbetalningstillfållen: l februari, l maj, l augusti och l november. Det åligger VBN att i god tid före respektive utbetalningsdag utfårcia räkning.

26 7. Om VBN inte uppfyller och heller inte bibehåller och utvecklar en gullblå turistbyråstandard eller på annat sätt missbrukar sin särställning som Turistbyrå, har kommunen rätt att, utan beaktande av vad som gäller enligt punkt 9 i detta avtal, häva detta avtal. 8. VBN skall, under 2013, minst två gånger, rapportera till kornmunfullmäktige om bolagets verksamhet, som utförs på uppdrag av Vimmerby kommun. 9. Detta avtal gäller för en tid av l år med början till och med Avtalet förlängs med ett år i sänder om uppsägning ej sker senast 6 månader före avtalets slutdatum l O. Detta avtal är för VBN bindande endast under förutsättning att styrelsen godkänner avtalet. 11. Detta avtal är för Vimmerby kornmun bindande endast under förutsättning att kornmunfullmäktige godkänner avtalet. 12. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav pmierna tagit var sitt. Vimmerby den Vimmerby kommun Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening 2

27 Aren d

28 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 445 Dnr 87/2011 Kod 840 Förslag till avtal om försäljning av inkråm i Vimmerby Turistbyrå AB samt ny bolagsordning för bolaget Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. tillstyrka avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l, 2. godkänna ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlighet med bilaga 2, 3. utse kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson, med l :e vice ord förande Claes Wetterström och 2:e vice ordförande Annika Högberg som ersättare, att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby Turistbyrå AB, 4. instruera ombudet att vid stämman rösta för a. att godkänna avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l, samt b. att anta ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlighet med bilaga 2, samt 5. besluten förklaras för omedelbart justerade. Ärendet Bakgrund Vimmerby Turistbyrå AB (VTB) ägdes tidigare av 58 olika aktieägare. De största ägarna var Vimmerby Tidning (11 %), Astrid Lindgrens Värld AB (12,2 %), AB Materialmännen!Vimmerby Mässhallar AB (12,4 %), Vimmerby kommun (30,2 %) och Vimmerby Handel (lo%). Den 23 augusti 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunjurist Peter Olson i uppdrag att ta fram ett förslag till bildande av en ekonomisk förening för drift av turistfrågor i Vimmerby kommun. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

29 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Det förslag som presenterades innebar bl. a att kommunen, som en inledande åtgärd, skulle förvärva aktierna i VTB för substansvärdet och sedan driva turistbyråverksamheten i det (kommunala) bolaget under 2012, att en ekonomisk förening skulle bildas under 2012 samt att aktierna i VTB alternativt inkråmet i bolaget sedan skulle överlåtas till föreningen med tillträde den l januari Den 19 december 2011 beslutade kommunfullmäktige att godkänna köp av ett antal aktier i VTB. Vidare beslutade fullmäktige att inriktningen skulle vara att en ekonomisk förening skulle bildas för drift av turistverksamheten för tiden efter år Efter fullmäktiges beslut den 19 december 2011 har kommunen förvärvat ytterligare aktier i VTB. Sammanlagt har köpeavtal motsvarande 99,7 procent av aktierna i bolaget godkänts och undertecknats. Kommunen är dock inte införd i aktieboken som ägare till samtliga dessa aktier eftersom ett antal aktiebrev förkommit och dessa först måste dödas genom beslut av bolagsverket På konstituerande stämma den 29 augusti 2012 bildades Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening av Vimmerby kommun, Företagarna Vimmerby och Vimmerby Handel. Föreningens ändamål och verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva turistbyråverksamhet, innefattande marknadsföring och förmedling av logi, samt bidra till att marknadsföra Vimmerby kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål I föreningens stadgar föreskrivs en medlemsinsats om kr. Syftet med insatsen är främst att skapa en kapitalbas för föreningens förvärv av aktierna i VTB alternativt inkråmet i bolaget. Förslaget Som ovan nämnts är avsikten att Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening ska förvärva antingen aktierna i VTB eller inkråmet i bolaget. I föreningens stadgar föreskrivs att föreningen får bedriva sin verksamhet genom helägt aktiebolag. Denna skrivning grundar sig i sin tur på en bestämmelse i lagen om ekonomiska föreningar. Eftersom Vimmerby kommun ännu inte har förvärvat och registrerats för samtliga aktier föreslås att Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening förvärvar inkråmet i VTB. Eftersom de medleminsatser som inbetalats inte täcker kostnaden för förvärvet av inkråmet föreslås betalning huvudsakligen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Interpellation till Yvonne Stein och till Kerstin Ahlin om stöd till

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 november 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Tid för justering 2013-11-28 kl 15:00 Gruppmöten: Rum finns reserverade från

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer