Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012

2 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE (3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 17 december, klockan 18:30 Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar. 5. Visionsprogram Vimmerby kommun anta Föredragande: kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 6. Styrmodell för Vimmerby kommun- anta Föredragande: kommunchef Carolina Leijonram 7. Rapportering om verksamheten i Vimmerby Turistbyrå AB Föredragande: styrelseordförande Ulf Berg 8. Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk F ö rening - turistbyråverksamhet 9. Förslag till avtal om försäljning av inkråm i Vimmerby Turistbyrå AB samt ny bolagsordning för bolaget. l O. Motion om utredning av länstillhörighet - kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och handlingar skickas därför senare.

3 11. Ceosvallen, huvudarena och avtal - anta - kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 12. Detaljplan för fastigheten Vimmerby 3:333, m fl kraftvärmeverket i Vimmerby, Tallholmen - Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 17 december och handlingar skickas därför senare. 13. Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 och Vimmerby 3:299 Folkets Parkområdet i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län. 14. Detaljplan för del av Vimmerby 3:6 och 3:313 Östra Ceos verksamhetsområde i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län. 15. Kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk- kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 16. Renhållningstaxa anta. 17. Alkohol- och drogpolicy- anta. 18. Angående ränteavdragsbegränsningar i proposition 2012/2013:1- kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 19. Nordea kundavtal för Derivattransaktioner Nordea Master- kommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 20. Inköp av möbler och annan utrustning till sammanträdesrum i stadshusetkommunstyrelsen behandlar ärendet den 11 december och kompletterande handlingar skickas därför senare. 21. Utdelning av Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris Utdelning av Vimmerby kommuns miljöstipendium/stipendium för lovvärt byggande 2012

4 23. Inkomna handlingar. 24. Jultal av fullmäktiges ordförande LeifLarsson (C) och inbjudan till samkväm i cafeterian med förtäring. Handlingarna finns tillgängliga på kansli enheten, stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras den 21 december kl l 0.00 på kanslienheten, stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 5 december 2012 LEIF LARSSON Ordförande l Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492 l Registrator Marize Viderström: 0492 l Kanslichef Therese Jigsved: 0492 l stadshusets växel: 0492 l

5

6 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen AD j OFÖRUTSEDDA BEHOV Dnr 22/2012/041 Id Redovisning av anslag till oförutsedda behov. 98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 980 Anslag till oförutsedda behov MEDEL A TT DISPONERAS A V KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 980 l Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,00 K varvarande anslag ,00 MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,00 K varvarande anslag ,00 VIMMERBY KOMMUN ~';ff!lj?;[ftb Anette Djurstedt Redovisningskamrer

7

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 447 Dnr 35/2012 Kod 010 Styrmodell för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att anta föreliggande styrmodell för Vimmerby kommun. Ärendet Kommunchef Carolina Leijonram beslutade i samråd med kommunstyrelsen under hösten 2011 att genomföra en översyn av kommunstyrelseförvaltningens organisation. Syftet med översynen var att fortsätta att utveckla arbetet med en mer offensiv organisation som är rustad att klara utmaningarna som Vimmerby kommun och dess näringsliv möter. Översynen har genomförts av två konsulter och i rapporten framgick bland annat att Vimmerby kommun behöver ta fram en styrmodell för kommunen. Fullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla konsulttjänst med en omfattning av minst sex månader heltid för att förstärka den centrala kommunstyrelseförvaltningen i samband med organisationsförändringar. Under våren upphandlades konsulttjänsten och Per-Anders Svensson har på olika sätt stöttat kommunstyrelseförvaltningen i arbetet med att organisera om. En projektgrupp tillsattes för att ta fram en styrmodell för Vimmerby kommun bestående av kommunchef Carolina Leijonram, ekonomichef Staffan Leijon, personalchef Monica Bergh, kanslicheftherese Jigsved och konsult Per-Anders Svensson. Projektgruppen överlämnar förslag till styrmodell för Vimmerby kommun för antagande. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att anta föreliggande styrmodell för Vimmerby kommun. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 5. Avtal angående konsulttjänst i samband med organisationsförändringar, Id Förslag till styrmodell, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 styrmodell för Vimmerby kommun

11 l Inledning Detta styrdokument reglerar verksamhets- och ekonomistyrningen i Vimmerby kommun. Med styrning avses samtliga åtgärder som vidtas för att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Styrningen utgår från kommunens långsiktiga inriktning/vision samt vid vmje tidpunkt gällande lagstiftning, föresla ifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Med stöd av de kommunövergripande målen i den strategiska planen och de ekonomiska ramarna som fastställs i budgeten styrs Vimmerby kommun. Detta dokument är en beshiv-ning av styrmodellens viktigaste beståndsdelar och avser att säla-a en sammanhängande modell för styrning, ledning och uppföljning för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Utöver den formella styrningen finns i kommunen en ambition att främja heativitet och nytänkande, nämndsövergripande samarbetsprojekt och nätverksbyggande såväl inom den egna kommunen som tillsammans med andra organisationer. Förutsättningar för en god ekonomisk hushållning Enligt 8 kap l kommunallagen (KL) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett hav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta hävs en ändamålsenlig styrning, t.ex. genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Som underlag för denna styrning bör nämnderna göra kostnadsoch kvalitetsjämförelser med andra organisationer. Nämnderna skall också genomföra intern kontroll för att säkerställa styrsystemet. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott. Styrpri nci per Vid styrning av offentlig verksamhet finns hav på att det är medborgarnas värderingar genom de folkvalda - som ska genomsyra den vård, utbildning, service m.m. som kommunen tillhandahåller. Det är också angeläget att de som får del av vård, utbildning, service m.m. (brukarna) har ett stort inflytande på utformningen. Nämnderna skall enligt 6 kap 8 KL verka för att samråd sker med dem som utnyttja deras tjänster, vilket innebär en skyldighet för nämnderna att utveckla brukarsamråd. Styrning av kommunen är därför en fråga om hur politiska intentioner och värderingar förmedlas genom organisationen och gestaltas i ett utbud av vård, utbildning och service som erbjuds kommuninvånarna. Styrningen kanaliseras genom nämnderna. Deras verksamhetsstyrning handlar om att tydliggöra vilken verksamhet som ska bedrivas, internt eller externt, vilken omfattning den ska ha, vilka kvalitetshav som ska ställas och hur mycket den får kosta. I dokumentet "Riktlinjer för styrdokument i Vimmerby kommun" redovisas vilka olika styrdokument som används liksom definitioner för olika begrepp.

12 Översiktlig styrmodell Nedan följer en översiktlig, schematisk styrmodell för kommunen. Följande delar ingår i modellen. I Visioneli anges de långsiktiga målen ( år) för kommunen. Vlirdegrwulen besla iver vilket förhållningssätt som alla skall bära med sig och leva efter när vi företräder Vimmerby kommun och dess verksamheter. s trategisk plan är majoritetens program och övergri1jande imiktning hur Vimmerby som kommun och dess service skall utvecklas under mandatpetioden. I den strategiska planen anges några viktigafullmäktigenull som ska fungera som viktiga ingångar/signaler till nämnderna som de ska beakta i samband med sitt målarbete och sedermera i själva genomförandet. 2 Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras rne1lan olika nämnder och verksamheter. I budgeten besla'ivs också under vilka förutsättningar den kommunala verksamheten ska bedrivas och vilka konsekvenser detta får för verksamheten, dvs. prestationer, resultat och effekter. Utgångspunkten för b udgeten är de fullmäktigemål som redovisas i den strategiska planen. Nämnderna skall upprätta egna Nämndptauer och däri ange nämndmål som skall vara kopplade till fullmäktiges mål. I nämndplanen redovisas i förekommande fall nämndens internbudget På förvaltnings- och vefksamhetsnivå upprättas verksamltetsplaner och enltetsplaner. Omfattningen av dessa anpassas till verksamhetens omfattning. ( Mandatperlod J Tvåår c: :j d g ---r--n-äm_ n_d_m""ål""" ----, ek avstämdå l j [ l Arsredovisning Nämndemas verksamhetsberättelser KF och K s uppföljning Tertial i Ter tialupppföljning J L Månadsuppföljni ng J lt'll'll'.llllll,,.,,,, ' \1'

13 3 Balanserade styrkort Budgeten, närnndplaner, verksamhetsplaner och enhetsplaner liksom uppföljning av dessa upprättas som balanserade styrkort utifrån fyra olika perspektiv: Invånare och brukare Ekonomi Verksamhet oclt medarbetare Utveckling De fyra perspektiven genomsyrar sedan alla nämnders sätt att arbeta med mål, mätning av måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att nå målen. För vmje mål fastställs nyckeltal eller indikatorer som används för att mäta grad av måluppfyllelse. I verksamhets- och enhetsplaner uttrycks vilken målnivå på nyckeltalen man vill nå kommande år samt vilka aktiviteter som man avser att genomföra för att nå satta mål. Exempel på balanserat styrkort redovisas nedan. Ekonomi Hur uppfyller vi kraven på god ekonomisk hushållning? Mål Nyckel- Målnivå Aktivittal eter Balanserad styrning Fyra olika pe15pektiv i tre olika tidsaxlar Igår l Invånare och brukare Hur uppfyller vi behov och önskemål, med fokus på nöjda brukare och invånare? Verksamhet Vision Värdegrund ~ och medarbetare Hur vi bedriver verksamheten, hur samarbetar vi, trivsel, sjukfrånvaro etc? Mål Nyckel- Målnivå Aktiv i- Mål Nyckel- Målnivå Aktivital te ter tal teter l Ut1.~~'"ing För att uppnå vår vision, hur bejakar vi utveckling och förnyelse? Mål Nyckel- Målnivå Aktivital teter Idag Imorgon

14 4 Roller och ansvar Rollfördelning mellan politik och förvaltning Politikemas främsta uppgift är att ange och besluta om värdegrund, vision, mål och prioriteringar för verksamheten samt fördela resurser, medan förvaltningsorganisationen ska verkställa politikemas beslut samt följa upp och åtenapportera till politiken. Politiken: -Mål och imiktning för verksamheten (vad) - Resurser för genomförandet - Granska och utvärdera Förvaltningen: - Måluppfyllelse (hur) -Följa upp och åtenappmiera Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ansvarar ytterst för stymingen av den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens långsiktiga verksamhetsimiktning med iakttagande av lagar, övergripande mål och tillgängliga resurser. Kommunfullmäktige styr med hjälp av reglementen och övergripande beslut och ställer därigenom krav på och ger befogenheter till nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktige utövar styming framför allt med stöd av kommunstyrelsen och genom fastställande av - Vision för Vimmerby - Värdegrund - strategisk plan - Övriga planer och program - Budget med mål och riktlinjer som leder till god ekonomisk hushållning. - Bolagsordningar och ägardirektiv till de kommunala bolagen - Administrativa styrdokument Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet i enlighet med 6 kap l KL. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen skall föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen skall i enlighet med ny bestämmelse i kommunallagen som gäller från l januari 2013 årligen bedöma kommunala helägda bolags verksamheter i förhållande till det

15 5 kommunala ändamål som fullmäktige har fastställt. Vidare skall kommunstyrelsen också bedöma de kommunala bolagens verksamheter i förhållande till de kommunala befogenheterna, t ex allmänkompetens, lokaliseringsprincipen mm. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över de kommunala bolagen kommer att leda fram till redovisning av uppsiktsplikten. Denna redovisning bör överlämnas till kommunfullmäktige i samband med att styrelsen överlämnar årsredovisningen. Kommunstyrelsen har att bevaka kraven och lämna förslag till åtgärder till kommunfullmäktige om bolagens verksamheter ej uppfyller kraven. Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för samordning av det kommunala budgetarbetet plan för budgetuppföljning plan för utvärdering av strategisk plan samt vissa ideprogram att planerna är kända av nämnderna i den utsträckning som krävs för att nämnderna ska kunna rapportera data på efterfrågat sätt till kommunstyrelsen att utvärdering enligt plan genomförs och rapporteras till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen avgör när ett ärende skall tas upp till behandling i kommunfullmäktige med undantag för de tidsfrister som finns i lag eller författning. Enligt 5 kap 28 KL har kommunstyrelsen också det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsunderlag i vmje ärende. Nämnder V mje nämnd formulerar och beslutar om mål inom sitt verksamhetsuppdrag. När nämnderna formulerar sina nämndmål ska detta göras inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar och angivna mål och riktlinjer som leder till god ekonomisk hushållning, fastställd strategisk plan samt med beaktande av planer och program fastställda av kommunfullmäktige. Nämndmålen ska vara mätbara, uppföljningsbara samt tydliga och enkla så att de är möjliga att föra ut till kommunens anställda, brukare, m.fl. Utöver målen ska även redovisas förväntad resursåtgång, prestationer, resultat och effekter samt vad som gäller för uppföljning av respektive mål. Nämnderna bekräftar genom årsbudgeten sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige. Det sker genom att nämnderna inom den angivna ekonomiska ramen åtar sig att uppfylla de kommunövergripande mål som berör verksamheten samtidigt som man på ett övergripande sätt beskriver hur man kommer att arbeta för att uppnå dessa mål. Nämnderna ansvarar också för att utvärderingsplan upprättas i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar nämndmålen följs upp och utfallet rapporteras i enlighet med fastställd utvärderingsplan mätning och redovisning av resultat och effekter av genomförd verksamhet görs i överensstämmelse med de krav som olika statliga myndigheter har kostnads- och kvalitetsjämförelser görs med andra organisationer.

16 6 Kommunala bolag De kommunala bolagen bedriver självständigt sin verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning, bolagsordning och kommunens ägardirektiv. Bolagen ska bereda kommunfullmäktige tillfålle att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av stöne vikt innan bolaget fattar beslut. Det kan t.ex. avse stöne strategiska investeringar eller åtgärder som innebär en ny inriktning för bolaget eller stmi av verksamhet inom nytt affårs- eller verksamhetsområde. Bolagen redovisar resultat och prognoser till kommunens delårs- och årsbokslut. Bolagens redovisning ingår också i kommunens sammanställda årsredovisning. Bolagsstyrelser skall i årsredovisningen rappmiera hur verksamheten bedrivits i förhållande till bolagsordning och ägardirektiv. Planer. program och policies För vissa områden utformas planer och program som förklarar, fördjupar och beskriver åtgärder mm för att förverkliga kommungemensamma insatser som redovisas i strategisk plan. Planer, program och policies fastställs av kommunfullmäktige. Innan nämnder kan verkställa konkreta åtgärder som innefattas i planer och program måste åtgärdsförslagen ha inarbetats och prioriterats i budgetarbetet. Dessförinnan ska nödvändiga samråd ha skett och kostnadsanalyser ha tagits fram. I vissa frågor upprättas även idedokument som omfattar mer än kommunens verksamhet. Här åsyftas t.ex. samverkan med andra samt attitydpåverkan och opinionsbildning utanför den kommunala organisationen. Dessa idedokument kan inte fastställas av kommunen eftersom de gäller för fler parter. Kommunfullmäktige kan dock godkänna idedokument som underlag för kommunens fmisatta planering. Idedokument skall följas av särskilt kommunalt handlingsprogram eller åtgärdsplan som fastställs av berörd nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige. Uppföljning Samtliga nämnder och bolag skalllöpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrappmier ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. A v rappmien ska framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser. Slutlig uppföljning av årets verksamhet görs efter årets slut i kommunens årsredovisning.

17 7 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen VIMMERBY

18 Aren d

19 ---- : ~ -v ; -~-~--- :.;[;:' f 1/J.!/;!,//) i :: ( ' ~~t-/' AV tj TV. l... ~tji.,{;. 837/p FOREDRAGNING A V VERKSAMHETEN I VIMMERBY TURISTBYRÅ AB i KOMMUNSTYRELSEN ' AGENDA l. Ekonomiskt utfall per med Verksamhetsberättelse (se bilaga) 2. Budget 2013 med kommentarer Postadress Vimmerby Turistbyrå AB Rådhuset l VIMMERBY Besöksadress Rådhuset Telefon E-post: Telefax Bankgiro Hemsida:

20 VIMMERBY TURISTBYRÅ AB Verksamhetsberättelse för perioden ;{!i!/f)?; j?,yi,i 1 :ltja :JZ~<-w Vimmerby kommun gick under hösten 2011 ut med ett uppköpserbjudande av de privatägda aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB. I dagsläget äger kommunen drygt 93% av aktierna. Den fortsatta planen är att överföra turistbyråverksamheten till en privat ägare i form av en nybildad ekonomisk förening, Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening. Arbetet med att sälja andelar i föreningen har startat och vid årsskiftet beräknas den nya ägaren tillträda. När det gäller verksamheten kan vi se en fortsatt minskning av uthyrning av de privata objekten. Det är framför allt veckouthyrningen som viker något. Våra unika besökare på hemsidan ökar kraftigt, vilket är en naturlig trend, man bokar alltmer online. Besöken på turistbyrån har minskat något jämfört med föregående år. Våra intäkter förutom det kommunala bidraget uppgår till drygt 3 mkr, vilket är i nivå med föregående år. Det kommunala bidraget minskade med 400 tkr jämfört med Kostnaderna har totalt sett minskat med ca 650 tkr, varav 270 tkr avser övriga kostnader och ca 380 avser personalkostnader. Resultatet efter finansiella kostnader uppgår till 236 tkr. Budgeten för 2012 visade på ett resultat på -32 tkr. Vår bedömning är att bolaget kommer att visa ett O-resultat för UlfBerg

21 Vimmerby Turistbyrå AB '!2. ~ 3 RESULTATRÄKNING FÖR RAPPORTPERIODEN 1/1-31/ Rörelsens intäkter Uppdragsersättning Övriga intäkter / Jfr 2011 l Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader A v skrivningar inventarier Summa kostnader l l Rörelseresultat Finasieila poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat före skatt

22 Aren de

23 - VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 446 Dm 87/2011 Kod 840 Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk förening - turistbyråverksamhet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. anta föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening 2. anslå kronor genom tilläggsanslag likvida medel, eget kapital. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening (VBN). VBN forbinder sig enligt detta avtal att bedriva turistbyråverksamhet i Vimmerby. För det årliga arbetet med den allmänna turistbyråverksamheten som den definierats i punkt 4 i förslaget till avtal ska Vimmerby kommun för år 2013 lämna en uppdragsersättning om l kronor. I budget för finns l kronor avsatta. Dessutom har kommunstyrelsen beslutat , KS 325, att ersätta VBN för kostnader för administrativa uppgifter under 2012 med maximalt la. Finansiering under år 2012 sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. anta föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk Förening 2. anslå kronor genom tilläggsanslag likvida medel, eget kapital. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut, , KF 142. Förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Besöksnäring Ekonomisk förening avseende turistbyråverksamhet, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

25 AVTAL TURISTBYRÅ Mellan Vimmerby kommun, stadshuset, och Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening (VBN), Rådhuset, Vimmerby, har följande avtal träffats l. VBN förbinder sig enligt detta avtal att bedriva turistbyråverksamhet i Vimmerby. 2. Under förutsättning att VBN uppfyller och behåller turistbyråstandard enligt laaven gul/blå nivå (eller motsvarande), enligt definition och laav från branschorganisationen Visita, ger Vimmerby kommun VBN en exklusiv rätt att bedriva turistbyråverksamhet. 3. Vimmerby kommun fåster stor vikt vid att den personal som arbetar i verksamheten har för ändamålet relevant utbildning med avseende på service, mottagande och språkkunskaper. 4. I Turistbyråns verksamhet ingår dels allmän turisminformation och service till besökare i Vimmerby, dels kommersiell verksamhet som förmedling av logi, souvenirförsäljning mm. Kommunens ersättning till föreningen (punkt 6 nedan) för utförda tjänster avser den för det allmännas intresse inriktade delen av verksamheten. I detta ingår också projektverksamhet för utveckling av turismen i Vimmerby (till exempel upptäckardag), samlad marknadsföring, regionalt samarbete laing turism samt initiativ för samordning av den lokala turistnäringen. Föreningens styrelseordförande har då rollen som kommunens turistchef och företräder Vimmerby kommun i dessa sammanhang. 5. Vimmerby kommun upplåter härmed utan ersättning till VBN rätten att via kommunens webbserver publicera hemsidor. Denna rätt består så länge detta avtal gäller. VBN har även rätt att använda kommunens postservice. Kommunen debiterar kvartalsvis VBN för uppkomna portokostnader. 6. För det årliga arbetet med den allmänna turistbyråverksamheten som den definierats i punkt 4 skall Vimmerby kommun för år 2013 lämna en uppdragsersättning om l laonor exklusive gällande mervärdeskatt. Beloppet skall fördelas på fyra utbetalningstillfållen: l februari, l maj, l augusti och l november. Det åligger VBN att i god tid före respektive utbetalningsdag utfårcia räkning.

26 7. Om VBN inte uppfyller och heller inte bibehåller och utvecklar en gullblå turistbyråstandard eller på annat sätt missbrukar sin särställning som Turistbyrå, har kommunen rätt att, utan beaktande av vad som gäller enligt punkt 9 i detta avtal, häva detta avtal. 8. VBN skall, under 2013, minst två gånger, rapportera till kornmunfullmäktige om bolagets verksamhet, som utförs på uppdrag av Vimmerby kommun. 9. Detta avtal gäller för en tid av l år med början till och med Avtalet förlängs med ett år i sänder om uppsägning ej sker senast 6 månader före avtalets slutdatum l O. Detta avtal är för VBN bindande endast under förutsättning att styrelsen godkänner avtalet. 11. Detta avtal är för Vimmerby kornmun bindande endast under förutsättning att kornmunfullmäktige godkänner avtalet. 12. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav pmierna tagit var sitt. Vimmerby den Vimmerby kommun Vimmerby Besöksnäring ekonomisk förening 2

27 Aren d

28 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 445 Dnr 87/2011 Kod 840 Förslag till avtal om försäljning av inkråm i Vimmerby Turistbyrå AB samt ny bolagsordning för bolaget Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. tillstyrka avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l, 2. godkänna ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlighet med bilaga 2, 3. utse kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson, med l :e vice ord förande Claes Wetterström och 2:e vice ordförande Annika Högberg som ersättare, att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby Turistbyrå AB, 4. instruera ombudet att vid stämman rösta för a. att godkänna avtal om inkråmsöverlåtelse i enlighet med bilaga l, samt b. att anta ny bolagsordning för Vimmerby Turistbyrå AB i enlighet med bilaga 2, samt 5. besluten förklaras för omedelbart justerade. Ärendet Bakgrund Vimmerby Turistbyrå AB (VTB) ägdes tidigare av 58 olika aktieägare. De största ägarna var Vimmerby Tidning (11 %), Astrid Lindgrens Värld AB (12,2 %), AB Materialmännen!Vimmerby Mässhallar AB (12,4 %), Vimmerby kommun (30,2 %) och Vimmerby Handel (lo%). Den 23 augusti 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunjurist Peter Olson i uppdrag att ta fram ett förslag till bildande av en ekonomisk förening för drift av turistfrågor i Vimmerby kommun. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

29 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Det förslag som presenterades innebar bl. a att kommunen, som en inledande åtgärd, skulle förvärva aktierna i VTB för substansvärdet och sedan driva turistbyråverksamheten i det (kommunala) bolaget under 2012, att en ekonomisk förening skulle bildas under 2012 samt att aktierna i VTB alternativt inkråmet i bolaget sedan skulle överlåtas till föreningen med tillträde den l januari Den 19 december 2011 beslutade kommunfullmäktige att godkänna köp av ett antal aktier i VTB. Vidare beslutade fullmäktige att inriktningen skulle vara att en ekonomisk förening skulle bildas för drift av turistverksamheten för tiden efter år Efter fullmäktiges beslut den 19 december 2011 har kommunen förvärvat ytterligare aktier i VTB. Sammanlagt har köpeavtal motsvarande 99,7 procent av aktierna i bolaget godkänts och undertecknats. Kommunen är dock inte införd i aktieboken som ägare till samtliga dessa aktier eftersom ett antal aktiebrev förkommit och dessa först måste dödas genom beslut av bolagsverket På konstituerande stämma den 29 augusti 2012 bildades Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening av Vimmerby kommun, Företagarna Vimmerby och Vimmerby Handel. Föreningens ändamål och verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva turistbyråverksamhet, innefattande marknadsföring och förmedling av logi, samt bidra till att marknadsföra Vimmerby kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål I föreningens stadgar föreskrivs en medlemsinsats om kr. Syftet med insatsen är främst att skapa en kapitalbas för föreningens förvärv av aktierna i VTB alternativt inkråmet i bolaget. Förslaget Som ovan nämnts är avsikten att Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening ska förvärva antingen aktierna i VTB eller inkråmet i bolaget. I föreningens stadgar föreskrivs att föreningen får bedriva sin verksamhet genom helägt aktiebolag. Denna skrivning grundar sig i sin tur på en bestämmelse i lagen om ekonomiska föreningar. Eftersom Vimmerby kommun ännu inte har förvärvat och registrerats för samtliga aktier föreslås att Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening förvärvar inkråmet i VTB. Eftersom de medleminsatser som inbetalats inte täcker kostnaden för förvärvet av inkråmet föreslås betalning huvudsakligen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17

Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17 Plats och sammanträdestid Plenisalen, måndagen den 17 december 2012, kl 18.30-21.20 Beslutare Sesida 2 Övriga

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20)

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) KF 122 5 SEPTEMBER 2016 Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna namnändring för ombildande

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB

Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings AB \of emmunassurans Syd Försäkrings AB 2011-02-09 ftrucetn, 101Q, vu Till delägande kommuner i Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans Syds Försäkrings

Läs mer