Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Verksamhetsredovisning"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660) om fo rvaltning av kvaliteten pa vattenmiljo n 1

2 De fem vattenmyndigheternas gemensamma verksamhet 2013 De fem regionala vattenmyndigheterna har ett nära samarbete med varandra för att uppnå rättssäkerhet, effektivt nyttjande av tillgängliga resurser och en helhetssyn på vattenfrågorna. Den här redovisningen av 2013 års verksamhet är gemensam för de fem vattenmyndigheterna och omfattar frågor där vi arbetat tillsammans. Därefter följer en redovisning per Vattenmyndighet som omfattar verksamheten inom respektive distrikt och frågor där någon enskild vattenmyndighet engagerat sig Övergripande inom förvaltning av kvalitén på vattenmiljö Det gemensamma arbetet mellan de fem vattenmyndigheterna planeras utifrån en verksamhetsplan med mål och aktiviteter. Det gemensamma arbetet organiseras i ett antal arbetsgrupper med tillhörande projekt (se figur nedan). Samverkan mellan vattenmyndigheternas kanslier styrs av följande dokument: - Gemensam årlig verksamhetsplan - Gemensam aktivitetslista Samarbetet har under 2013 varit särskilt viktigt för att: ta fram riktlinjer och stötta länsstyrelserna i arbetet med kartläggning och analys att vidareutveckla underlag och strategier för ett mer konkret åtgärdsprogram 5371 Fastställande av kvalitetskrav Under slutet av 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en hjälpreda, riktad till länsstyrelserna, för hur förslag till miljökvalitetsnormer ska sättas. Hjälpredan skickades på snabbremiss till länsstyrelserna och vattendelegationerna i december. Arbetet har gjorts i avvaktan på en föreskrift från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Förvaltningsplan Samrådet kring Arbetsprogram med tidtabell och en Översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen startade den 1 december 2012 och avslutades den 1 juni

3 Samrådet riktade sig till alla som har intresse av vattenfrågor. Vattenmyndigheterna har samarbetat med att sammanställa och bedöma de synpunkter som kom in under samrådet. Synpunkter som är viktiga i arbetet med att ta fram reviderade förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Sammanlagt har vattenmyndigheterna fått in cirka 400 svar från myndigheter, kommuner, branschorganisationer, frivilligorganisationer och privatpersoner. Exempel på frågor som har lyfts är att vattenmyndigheterna behöver bli tydligare med vem som ansvarar för vad i vattenarbetet och hur prioritering görs av vilka frågor som ska lösas först. En gemensam målbild för förslaget till reviderad förvaltningsplan har tagits fram och förankrats i vattendelegationerna Åtgärdsprogram Uppföljning av åtgärdsprogrammet från 2009 Våren 2013 sammanställde Vattenmyndigheterna 2012 års arbete med genomförandet av åtgärdsprogrammens åtgärder. Sammanställningen och de fullständiga svaren från återrapporteringen finns tillgänglig på vattenmyndigheternas webbplats, Totalt har 21 länsstyrelser, 13 myndigheter och 240 kommuner redovisat sitt arbete. Sammanställningen visar att flertal myndigheter och kommuner behöver förstärka sina insatser väsentligt för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås vid angivna tidpunkter. Vattenmyndigheternas sammanställning av åtgärdsarbetet redovisas per åtgärd och ansvarig myndighet. En slutsats från återrapporteringen är att det finns ett behov av fördjupad samverkan med kommunerna på distrikts- och länsnivå, detta för att dels bättre synliggöra allt det goda arbete som görs och dels för att underlätta åtgärdsarbetet för framförallt mindre kommuner. Andra slutsatser från återrapporteringen är att det återstår mycket arbete för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Likt tidigare års rapporteringar syns brister gällande ekonomiska resurser och ansvarfördelning i vattenförvaltningsfrågor. Samtidigt har förankringen av vattenförvaltningsarbetet på länsstyrelser och kommuner fördjupats. Arbete inför nästa åtgärdsprogram Arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram till 2015 har intensifierats under år Under året har de fem vattenmyndigheterna genomfört ett arbete där befintliga styrmedel har granskats och förslag på ändringar eller nya styrmedel tagits fram. Dessa förslag har sedan under hösten tagits upp på enskilda möten med de myndigheter som omfattas av åtgärdsprogrammet, bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökningar, Jordbruksverket, Boverket och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Diskussionerna har handlat om vilka typer av styrmedelsåtgärder som behövs för respektive myndighet för att få till stånd fysiska åtgärder som bidrar till att god status uppnås i våra vatten. Myndigheterna är positiva till att vara med i utformandet av nästa åtgärdsprogram på ett tidigt stadium. Det har även undersökts om det finns fler myndigheter som åtgärdsprogrammet borde rikta sig till. För att förtydliga var åtgärderna ska genomföras och vem som behöver genomföra dem i kommande åtgärdsprogram arbetar länsstyrelserna och vattenmyndigheterna med att förbättra och förtydliga de underlag som ligger till grund för åtgärdsprogram och åtgärdsplaner. Ett arbete som bland annat handlar om att identifiera status och 3

4 åtgärdsbehov geografiskt. Arbetet innebär också att planera för åtgärdsarbetet på längre sikt med beskrivningar av vilka åtgärder som är genomförda eller planeras samt vilka typer av åtgärder som behövs framöver. Under 2013 har vattenmyndigheterna publicerat verktyget Åtgärder i VISS som bygger på det åtgärdsbibliotek som utvecklats (se nedan). Alla länsstyrelser har fått uppdraget att fylla i pågående, planerade och potentiella åtgärder samt förbättringsbehov information som blir underlag till nästa åtgärdsprogram. Åtgärdsbibliotek Syftet med biblioteket är att ge länsstyrelser, kommuner, vattenråd, myndigheter med flera stöd i åtgärdsarbetet och med att ta fram underlag till nästa åtgärdsprogram. Under året lanserades åtgärdsbiblioteket publikt så det är öppet för alla i VISS. Åtgärdsbiblioteket är tänkt att vara användbart för andra mål och direktiv utöver vattendirektivet och därför finns det även koppling till de svenska miljömålen. Åtgärdsplanering i VISS Dokumentet Praktisk handledning av, och teknisk dokumentation över, åtgärdsplaneringen i VISS har tagits fram. Arbetet har genomförts i samverkan med andra myndigheter (svenska och utländska), länsstyrelser och kommuner i form av testområden, workshops och remiss. Arbetet har också inneburit att underlagsdata för åtgärder har arbetats fram och tillgängliggjorts. Detta projekt har varit banbrytande för åtgärdsplanering inom miljöområdet både i Sverige och internationellt. Belastning och åtgärdspotentialer Vattenmyndigheterna har sammanställt ett underlag, för att bistå länsstyrelserna i deras åtgärdsarbete, kopplat till åtgärder för övergödning. Materialet består bland annat av ett GIS-skikt som visar antal enskilda avlopp och deras belastning av kväve och fosfor per delavrinningsområde. Det finns även skikt som visar åtgärdspotentialen per vattenförekomst för åtgärder mot övergödning, såsom förbättringar av enskilda avlopp och avloppsreningsverk, anpassade skyddszoner, strukturkalkning, kalkfilterdiken, skyddszoner, fosfordammar och våtmarker (det vill säga hur mycket kväve respektive fosfor som kan minskas utifrån olika åtgärdsalternativ). Skikten kommer endast att vara tillgängliga internt hos länsstyrelserna. Kopplingar till olika databaser Under 2013 har arbetet fortsatt med att utveckla kopplingar till andra databaser såsom EBH-stödsdatabasen, Kalkdatabasen och Åtgärder i vatten. Miljöbedömning av Åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet är en typ av plan som kräver en miljöbedömning inklusive upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den 1 juni 2013 avslutades samrådet av Miljökonsekvensbeskrivningen, och vattenmyndigheterna konstaterar att inga allvarliga synpunkter kommit in. 4

5 Kommissionens granskning Under hösten kom ytterligare frågor från Kommissionen avseende granskningen av Sveriges rapportering av förvaltningsplan och åtgärdsprogram Vattenmyndigheterna fick i uppdrag från HaV att komma in med underlag inför ett möte i november vilket också skedde Övervakning Under 2013 har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till strategi för att anpassa övervakningen i Sverige till vattendirektivet. Strategin har sin grund i de övervakningsprogram som beslutades för varje vattendistrikt under I rapporten Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi redovisas i 15 punkter vår syn på hur Sverige behöver anpassa övervakningen för att leva upp till ramdirektivet för vatten. Under varje punkt pekas roller och ansvarig myndighet ut. Strategin beskriver också finansieringen av dagens övervakning. Även en brist- och behovsanalys utifrån nuvarande övervakning redovisas i rapporten Kartläggning och analys Vattenmyndigheterna har under 2013 arbetat med att ta fram ett antal hjälpredor som stöd åt länsstyrelserna i arbetet med klassificering av status, påverkan, miljöproblem och risk. Hjälpredorna ersätter inte gällande handböcker och bedömningsgrunder utan syftar till att göra förtydliganden på de områden där länsstyrelserna har uttryckt att ett sådant behov finns. Hjälpredorna finns publicerade på vår webbplats och diskussion har också förts med bland annat intresseorganisationer som vill använda dem. Vattenmyndigheterna anser att det är viktigt att det är transparent hur klassning av våra vatten går till och vilka avvägningar som görs. Hjälpredorna har kompletterats med en frågelåda där alla länsstyrelser har kunnat ställa frågor och vattenmyndigheterna har svarat. Syftet har varit att snabbt förmedla ett ställningstagande till alla länsstyrelser så att en enhetlig bedömning underlättas. HaV beslutade om nya bedömningsgrunder under sommaren För hydromorfologi var förändringarna mycket stora. Vattenmyndigheterna genomförde i samarbete med HaV ett projekt för att ta fram underlag till alla länsstyrelser inför arbetet att använda de nya bedömningsgrunderna för hydromorfologisk påverkan. 5

6 Figur: Till vänster syns statusklassningen från 2009, och till höger från Ur VISS den 14 januari. Kommentarer till utfallet av statusklassningen Den nya bilden över statusen på landets vattenförekomster visar på en generellt sämre status än statusklassningen Detta beror på att länsstyrelserna nu använt mer dataunderlag vid klassningen och nya bedömningsgrunder har använts vilket sannolikt påverkat utfallet. Vattenmyndigheterna anser att dagens bild är mer riktig än den tidigare. De nya bedömningarna kommer att ligga som arbetsmaterial under De kommer bland annat att ligga till grund för det åtgärdsprogram som beslutas av vattendelegationen i december Under perioden 1 november 2014 till 31 april 2015 kommer materialet samverkas och samrådas med alla som berörs. Kraftig modifierade vatten och God ekologisk potential Vattenmyndigheterna har avvaktat vägledning från HaV för att kunna fastställa kraftigt modifierade vatten (KMV) och en god ekologisk potential (GEP) och har därför inte kunnat arbeta färdigt med frågan. Påverkansanalys grundvatten Vattenmyndigheterna har tagit fram en ny nationell påverkansanalys för grundvattenförekomster. Syftet är att kartlägga hur mänsklig verksamhet riskerar att påverka grundvattnets kvalitet på ett negativt sätt. Påverkansanalysen används främst som ett underlag för riskanalysen som utförs av länsstyrelserna. I den nya påverkansanalysen går det lättare än tidigare att lokalisera vilka områden inom en grundvattenförekomst som har störst påverkan på vattnet. Det går också att få fram påverkanskällor i omkringliggande tillrinningsområden. 6

7 Påverkansanalys miljögifter i ytvatten Vattenmyndigheterna har i samverkan med IVL och SMHI tagit fram en påverkansmodell för miljögifter som stöd i länsstyrelsernas bedömningar av betydande påverkan och extrapolering av mätdata för statusklassning. Modellen är den första i sitt slag och kommer att behöva valideras och vidareutvecklas under kommande år. Ekonomisk analys Vattenmyndigheterna har tagit fram två nya rapporter med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Sweco. Rapporterna ska användas som underlag vid planering av åtgärder. SCB har sammanställt miljöekonomisk statistik för att beskriva sambanden mellan miljö och ekonomi, med fokus på dagens vattenanvändning. Rapporten beskriver vattenanvändarna i landets vattendistrikt, deras samhällsekonomiska betydelse och sambandet mellan olika branschers vattenanvändning och miljöpåverkan. Sweco har på uppdrag av vattenmyndigheterna tagit fram underlag som ger stöd vid bedömning av framtida miljöpåverkan. Sweco-rapporten ska också användas som stöd vid riskbedömning av vilka vatten som är i behov av åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Rapporten redovisar prognoser för befolkningsutveckling och utvecklingen inom olika branscher i vattendistrikten fram till Syftet är att ge en indikation på vilken betydelse olika branscher har i den framtida samhällsekonomin och dessa branschers påverkan på vattenmiljön. Båda rapporterna finns på VISS-utveckling VISS (www.viss.lansstyrelsen.se) har på, uppdrag från HaV, utvecklats ytterligare under året (se Redovisningen för bidrag till VISS, HaV diarienummer ). Antalet användare av VISS har fortsatt öka och under året gjordes drygt besök. Bedömningen är att omkring är unika besökare, vilket är en hög siffra. Wikipedia står för nästan av hänvisningarna till VISS. Besök från läsplattor och mobiler står för omkring 12 % och är vanligast under sommarmånaderna. Ett större utvecklingsarbete har genomförts för att hantera åtgärder kopplat till vattenförekomsterna i VISS. Den utveckling som gjorts i VISS har skett på grund av nya krav för kartläggning- och analys, däribland har en ny versionshantering av klassningar genomförda enligt kraven från förra förvaltningscykeln respektive nuvarande cykel implementerats. I VISS-kartan finns nu ett flertal nya kartdata tillgängliga bland annat klassningar av vatten från Norge och Finland, våtmarker och dammar från SMHI samt genomförda fiskevårdsåtgärder från länsstyrelserna. Många förbättringar har genomförts av kartapplikationen. Korrigeringar av vattenförekomster har mottagits från SMHI och SGU och tillgängliggjorts. En förstudie har gjorts inför utveckling av ett mer användaranpassat gränssnitt inför samrådet Automatiserade verktyg för att skapa aggregerade tabeller, diagram och kartor baserat på uppdaterade data i VISS har utvecklats inom det så kallade LEGO projektet. Verktyget ska framförallt användas som stöd vid länsstyrelsernas framtagande av interaktiv statistik för avrinninområdesbaserade åtgärdsunderlag. 7

8 5378 Samverkan Vattendelegationerna Vattenmyndigheterna anordnade ett nationellt vattendelegationsmöte i Stockholm den 12 mars för alla fem delegationerna. Mötet fokuserade på nästa åtgärdsprogram (inklusive samverkan för nya styrmedelsåtgärder), åtgärdsprogram i andra länder samt kommunernas roll i genomförande och planering av åtgärder. Dricksvattennätverk Vattenmyndigheterna deltar i ett nationellt dricksvattennätverk vars syfte är att samordna det delade myndighetsansvaret strategiskt enligt uppdraget från regeringen om nationell samordning av dricksvattenfrågor. Samverkan med HaV kring Havsmiljöförordningen Vattenmyndigheterna och HaV har haft regelbundna möten under andra halvåret för att se vilka samordningsbehov som finns mellan åtgärdsprogrammet enligt Havsmiljöförordningen och Vattenförvaltningsförordningen. Samverkan med SGU om Vattentäktsarkivet Vattenmyndigheten är med i SGU:s användarråd för databasen Vattentäktsarkivet. Användarrådet syftar till att förbättra kvaliteten och tillgängligheten på information i registret. Miljömålsberedningen Under ledning av landshövdingarna Ingemar Skogö, Bo Källstrand och Lars Bäckström deltog vattenmyndigheterna i Miljömålsberedningens möte den 13 november. Syftet var att lämna synpunkter på expertgruppens rapport i utredningen om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. Vattenmyndigheterna håller med om att det behöver kopplas långsiktiga resurser till genomförande av åtgärder inför nästa åtgärdsprogram. Vattenmyndigheterna ser dock inga motiv till att ändra vattenförvaltningens nuvarande organisation eller distriktsindelning. Nuvarande fungerar och levererar, men bör vässas. Gränsvattensamarbete med Norge Under 2013 har arbetet i gränsvattnen fortsatt enligt den plan som togs fram Ett möte genomfördes i december för att stämma av hur arbetet fortskrider. Övrigt nordiskt samarbete Bottenviken redovisar om samarbetet med Finland. Mässor och seminarier Vattenmyndigheterna deltog i september på World Water Week för att berätta om Sveriges arbete med vattenråd och hur dessa bidrar till förankring och kunskapsinhämtning på lokal nivå. Bland annat redovisades goda exempel i en ny publikation (på både svenska och engelska) Samverkan inom vattenförvaltningen i Sverige - delaktighet och engagemang. 8

9 Vattenmyndigheterna har även deltagit vid mässorna Vatten Avlopp Kretslopp 2013 i Västerås, Havs- och Vattenforum i Göteborg samt Vattenstämman i Umeå. Syftet med medverkan har varit att sprida information om samrådet kring Arbetsprogram samt Översikt väsentliga frågor samt om vattenmyndigheternas verksamheter Övrig vattenförvaltning I varje distrikt har riskkartor och texter till dessa enligt Översvämningsförordningen tagits fram. Övriga kommentarer Vattenmyndigheterna ger ut ett gemensamt nyhetsbrev, Vattenblänk, som under 2013 kom ut med fyra nummer till 2650 prenumeranter. Samtliga landshövdingar/ordförande för vattendelegationerna och vattenvårdsdirektörer deltog i en uppvaktning hos Miljöministern den 27 augusti. Frågor som diskuterades var hur myndigheters och kommuners ansvar för genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009 kan tydliggöras, svårigheterna att styra miljöövervakningen mot vattendirektivets krav samt resursbrister inom det lokala åtgärdsarbetet. 9

10 Verksamhetsresultat av vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt användning av 2013 års medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Ert dnr: Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön Vattenmyndigheten i Bottenviken har tillsammans med övriga vattenmyndigheter deltagit i arbetet med att ta fram strategi för övervakning, hjälpredor till beredningssekretariatens arbete med bedömning av status, förbättringsbehov och åtgärder samt miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten har även stöttat beredningssekretariaten samt deltagit och projekt om kraftig modifierade vatten och ekologisk potential. i distriktet i deras statusklassificering och analys, samt framtagande av åtgärdsunderlag. En annan viktig insats har varit att stötta vattenråden och ett flertal möten har hållits med dessa. Vattenmyndigheten har tillsamman med ELY-keskus i Rovaniemi diskuterat samarbete om gemensam förvaltningsplan för Torneälvens avrinningsområde. Målet är att denna ska kopplas till samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer som startar hösten Vattenmyndigheten har även arbetat för en separering av detta internationella avrinningsområde tillsammans med Svensk-Finska Gränsälvskommissionen och fört diskussioner om detta med Havs- och vattenmyndigheten Övergripande inom förvaltning av kvalitén på vattenmiljö Arbetet med vattenförvaltning genomförs i nära samarbete med övriga vattenmyndigheter men vattenmyndigheten arbetar även nära de båda beredningssekretariaten i distriktet. Distriktsmöten är viktiga för samarbetet för samsyn och informationsspridning och under 2013 har nio distriktsmöten genomförts. Vattendelegationen i Bottevikens vattendistrikt har under 2013 haft fyra ordinarie möten samt deltagit i ett nationellt möte för landets samtliga vattendelegationer. Under möten har strategi för övervakning av vatten, samrådet om arbetsprogram och översikt väsentliga frågor, åtgärdsprogam samt information om internationellt och nationellt vattenförvaltningsarbete, tagits upp på agendan Fastställande av kvalitetskrav Inga särskilda insatser i distriktet med avseende på miljökvalitetsnormer har genomförts under Förvaltningsplan Samrådet kring Arbetsprogram med tidtabell och en Översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen startade den 1 december 2012 och avslutades den 1 juni

11 Samrådet riktade sig till alla som har intresse av vattenfrågor och genomfördes och planerades tillsammans med beredningssekretariat och vattenråd, 17 samrådsmöten fördelade över distriktets orter, stora som små, där allmänheten bjöds in. Det kom in 42 svar på samrådet inom distriktet och Vattenmyndigheterna samarbetade kring att sammanställa och bedöma de synpunkter som kom in under samrådet. Dessa synpunkter är viktiga i arbetet med att ta fram reviderade förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Vattenmyndighetens samrådsredogörelse finns på vattenmyndigheternas hemsida: ument/pa ges/samradsredogorelse-for-ap-med-tidtabell-och-ovf-i-bv.aspx. En gemensam målbild för förslag till reviderad förvaltningsplan har tagits fram och förankrats i vattendelegationen Åtgärdsprogram Uppföljning av åtgärdsprogrammet från 2009 Under 2013 genomfördes en årlig uppföljning av myndigheters och kommuners genomförande av åtgärdsprogrammets åtgärder. Detta görs i frågeformular och i dialog med respektive myndighet och med kommunerna via SKL. Inkomna svar har sammanställts och finns på vattenmyndigheternas hemsida aspx. Underlagsdokument för Åtgärdsprogram Vattenmyndigheterna har stöttat länsstyrelserna i arbetet med att ta fram åtgärdsunderlag till nästa åtgärdsprogram. Underlagen kan komma att publiceras i ett web-gränssnitt. Övrigt genomförande av åtgärder- stöd till pågående och planerade åtgärder i distriktet Vattenmyndigheten har under året medverkat i ett flertal pågående åtgärdsprojekt inom distriktet, bl.a. i referensgrupper för LIFE-projekten RemiBar som åtgärdar ca 300 vandringshinder i distriktet, och Vindel River LIFE som återställer flottledrensade biflöden och åtgärdar vandringshinder i Vindelälven. Vattenmyndigheten har också medverkat i att ta fram ansökningar för nya LIFEprojekt för åtgärder i flottledrensade vattendrag och i att ta fram ansökningar till HaV för särskilda åtgärder inom Havs- och vattenmiljanslaget (1:12). Vattenmyndigheten har också deltagit i arbetet med att ta fram underlag för, planera och finansiera olika åtgärdsprojekt inom distriktet, bl.a. vad avser dikningar, dammar och inventeringar med avseende på bedömning av god ekologisk potential i kraftigt modifierade vattenförekomster. Vattenmyndigheten har också bl.a. medverkat i länsstyrelsernas framtagande av åtgärdplan för vatten, åtgärdplan för miljömålen och i planeringen av vilka åtgärder i distriktet som kan komma att ingå i kommande Interreg- och Landsbygdsprogram med planerad start Övervakning Vattenmyndigheten i Bottenviken har deltagit i arbetet med att ta fram Vattenmyndigheternas förslag till strategi för Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten, med särskilt ansvar för de delar som rör övervakning i Sveriges 11

12 kust- och övergångsvatten. Strategin har spridits till nationella och regionala myndigheter samt vattenråd i distriktet. Arbetet för rapportering av övervakningsprogram 2015 har inletts genom en arbetsplanering för 2014 och 2015 samt beslut om tillvägagångssätt för urval av stationer. Under året har Vattenmyndigheten deltagit i diskussioner inom distriktet och nationellt inför revidering av de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen Kartläggning och analys Bedömning av status Vattenmyndigheten har under 2013 utarbetat hjälpredor för beredningssekretariatens arbete med kartläggning och analys där Vattenmyndigheten i Bottenviken har haft särskilt ansvar för de delar som rör kustvatten och grundvatten. I samband med detta gjordes även en beställning till SMHI, i egenskap av datavärd, att klassificera status för kustvattendata. Vattenmyndigheten i Bottenviken har även deltagit i att svara på frågor i den frågelåda som upprättats för beredningssekretariatens arbete. Beredningssekretariatens arbete med statusklassificeringar och bedömningar av påverkan och miljöproblem har kontinuerligt stämts av inom distriktet och Vattendelegationen har informerats om kartläggningsarbetet på delegationsmöten under året. Under hösten gjordes en kvalitetsgranskning av statusklassningar registrerade i VISS med återkoppling till länsstyrelserna nationellt och med särskild uppföljning inom distriktet. Påverkansanalys grundvatten Vattenmyndigheten i Bottenviken har drivit projektet med att ta fram en ny nationell påverkansanalys för karaktärisering av grundvattenförekomster. Påverkansanalysen handlar om att kartlägga hur mänskliga verksamheter och markanvändningar påverkar eller riskerar att påverka grundvattenförekomster på ett negativt sätt. Påverkansanalysen används som underlag när länsstyrelserna ska bedöma vilka grundvattenförekomster som riskerar att inte uppfylla miljökvalitetsnormerna och ger stöd i arbetet med statusklassning, utformning av övervakningsprogram och prioritering av åtgärder. Projektet har kompletterats med beställningar av nationell sårbarhetskarta samt tillrinningsområden som Sveriges geologiska undersökning har tagit fram. KMV och GEP Vattenmyndigheten har sedan tidigare, i syfte att ta fram ett underlag för bedömningen av god ekologisk potential i distriktets utbyggda älvar, skapat arbetsgrupper för dessa älvar. Detta arbete har fortsatt, främst med fokus på Umeälven. I arbetsgrupperna deltar verksamhetsutövare, kommuner, lokala intressen samt vattenmyndigheten och beredningssekretariaten. Syftet med arbetsgrupperna är att ta fram vilka utredningar som behövs för att skapa ett bedömningsunderlag, inventera vilka utredningar som redan finns eller som håller på att tas fram av verksamhetutövare eller myndigheter, vilka åtgärder som kommuner och lokala intressen anser viktigast, nyttan av olika 12

13 åtgärder samt en beräkning av verksamhetsutövarna på kostnader samt påverkan på energiproduktionen i vattensystemet vid olika åtgärder VISS-utveckling Arbete med VISS-utveckling har skett under ledning av vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupp för GIS/IT och redovisas där Samverkan Vattenråd Vattenråden är en viktig del av den svenska vattenförvaltningen. De skapar plattformar för ett lokalt inflytande och diskussion kring vattenfrågor där enskilda aktörer annars kan ha svårt att agera och hitta ett sätt att medverka i vattenförvaltningen. I Bottenvikens vattendistrikt finns 13 vattenråd som täcker samtliga avrinningsområden och kustområden. Många av vattenråden är också aktiva och genomför olika projekt och verksamheter, bl.a. vattendragsvandringar och seminarier om för vattenrådsområdet särskilt intressanta frågor, t.ex. skogsbruk, torvtäkter och vattenkraft. Länsstyrelsen begär in årligen in redovisningar från vattenråden. Arbetssätt och metoderna varierar men flera uppnår goda resultat vad gäller att nå ut lokalt till föreningar m.m. Flera vattenråd deltar aktivt i myndigheternas och kommunernas planering av vattenrelaterade verksamheter genom att svara på remisser och delta i samråd. Under 2013 deltog vattenmyndigheterna på möten inom samtliga vattenråd i distriktet, bl.a. för att presentera det pågående samrådet kring arbetsplan och översikt av väsentliga frågor inom distriktet. Vattenmyndigheten ordnade traditionsenligt Vattenrådsdagar maj 2013 i Skellefteå. Under dagarna, som i år fokuserade på åtgärdsarbetet inom distriktet, deltog vattenråd, länsstyrelser och föredragshållare från bl.a. Skogsstyrelsen och universitet. Vattenråden fick även tillfälle att träffa vattendelegationen i distriktet och att för delegationen kort presentera sin verksamhet och vilka huvudskaliga frågor som aktuella inom vattenrådsområdet. Ett av vattenrådsområdena omfattar Torneälvens huvudavrinningsområde som Sverige och Bottenvikens vattendistrikt delar med Finland. Den 6 november arrangerades Tornedalens vattenparlament, i samarrangemang av Gränsälvskommissionen. Vattenmyndigheten har under året även medverkat vid ett antal särskilda möten med olika vattenråd, bl.a. vid studiebesök på torvtäkt, för diskussioner kring fortsatt åtgärdsverksamhet och vid informationsträffar med markägare. Vattenpolitiker För att underlätta kontakterna med kommuner kring planering och genomförande av åtgärder har i princip samtliga kommuner i distriktet utsett två vattenpolitiker med särskilt ansvar kring arbetet med vattenförvaltning i kommunen. Vattenmyndigheten genomfört särskilda utbildningsinsatser för denna grupp och under året har Vattenmyndigheten anordnat en seminariedag för att bland annat diskutera kommunernas roll i vattenförvaltningen och framtida samverkans- och kommunikationsformer. 13

14 Referensgruppen till vattendelegationen I Bottenvikens vattendistrikt bildades 2006 en referensgrupp till vattenmyndigheten och vattendelegationen bestående av representanter för olika kommuner, myndigheter, näringsliv samt ideella organisationer i distriktet. Under 2013 har vattenmyndigheten haft två möten med gruppen då delar av vattendelegationen samt vattenpolitikerna också deltagit. Svensk-norska gränsvatten Inför denna vattenförvaltningscykel kommer mer fokus ligga på de gränsvatten som delas med Norge. Samverkan handlar om nå en harmonisering av klassning och mål för gränsöverskridande vattenförekomster. Under 2013 har vattenmyndigheten och beredningssekretariatet påbörjat en kommunikation med norska fylkesmännen och fylkeskommunerna i Nordland, Troms och Finnmark fylken. Torneälvens avrinningsområde Under 2013 har Vattenmyndigheten samarbetat med finska Närings-, Trafik- och Miljöcentralen i Rovaniemi samt med Gränsälvskommissionen i gränsöverskridande frågor som rör Torneälven. Under 2013 har ramar för gemensamma produkter, tidplan och preliminär statusklassning diskuterats. På ett möte i september beslutades att Vattenmyndigheten tillsammans med Gränsälvskommissionen ska väcka frågan om att definiera Torneälvens avrinningsområde med tillhörande kustvatten som ett eget internationellt distrikt för att lättare kunna harmonisera förvaltningsplan och åtgärdsprogram i det gränsöverskridande avrinningsområdet. Vattenmyndigheten har under hösten 2013 varit i kontakt med Havs- och Vattenmyndigheten och Miljödepartementet i denna fråga. Samarbetspartners har beslutat att ta fram en gemensam förvaltningsplan för Torneälven och tillhörande kustvatten, där status, påverkan och åtgärder ska sammanfattas. Nordkalottsamverkan Den april 2013 genomfördes ett Nordkalottmöte där ansvariga myndigheter/vattenmyndigheter i de nordligaste vattendistrikten in Sverige, Norge och Finland träffades i Levi, Finland. Även representanter från Havs- och Vattenmyndigheten och gränsälvskomissionen deltog. Syftet med mötet var att diskutera arbetsmetoder med avseende kartläggning och analys, övervakning samt åtgärsprogram med mål att få till stånd ett samarbete över nationsgränserna i det löpande arbetet. På mötet beslutades bland annat att arbetet med att separera Torneälvens avrinningsområde från Bottenvikens vattendistrikt, ska återupptas Övrig vattenförvaltning Nationellt nätverk för dricksvatten Vattenmyndigheten är medlem i nationellt nätverk för dricksvatten, ett nationellt samverkansforum för dricksvattenfrågor och finns representerade i koordineringsgruppen samt i arbetsgruppen dricksvatten och planering. Arbetsgrupperna ska driva på det operativa samordningsarbetet på dricksvattenområdet genom tvärsektoriell samverkan och koordineringsgruppen ska bl a tydliggöra och utveckla riktlinjer för arbetsgrupperna. Vattenmyndigheten i Bottenviken deltar i arbetsgruppen dricksvatten och planering, vars inriktning är förebyggande arbete, fysisk planering, planeringsverktyg, beröringspunkter mellan ramdirektivet för vatten, 14

15 dricksvattendirektivet och översvämningsdirektivet. Under året har Livsmedelsverket i samarbete med dricksvattennätverket tagit fram Nationell strategi för dricksvattenförsörjning under korta kriser , vars övergripande mål är en säker dricksvattenförsörjning som i mängd och kvalitet klarar att försörja konsumenter och samhällsviktiga verksamheter/funktioner i kris. Dricksvattenutredningen (L2013:02) Regeringen har under 2013 tillsatt en dricksvattenutredning (L2013:02) i syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och på lång sikt, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder. Utgångspunkten ska vara klimatförändringarnas förväntade effekter på dricksvattenförsörjningen och hur risker med bland annat kemiska ämnen och skydd för dricksvattenförsörjningen och råvattentäkter på ett riskbaserat och systematiskt sätt ska kunna hanteras. Vattenmyndigheten i Bottenviken deltar i en referensgrupp i en del av utredningen som behandlar vattentäkternas skydd. I ärendets handläggning har enhetschef Karl-Erik Nilsson varit beslutande och vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt föredragande. Övrig medarbetare på vattenmyndighetens kansli har även deltagit i ärendet. 15

16 Verksamhetsredovisning av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts användning av 2013 års medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Att vara vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt är ett uppdrag Länsstyrelsen i Västernorrlands län har haft enligt Vattenförvaltningsförordningen sedan I uppdraget ingår att samordna vattenförvaltningens insatser främst mellan distriktets sju länsstyrelser, men också ett antal fylken och fylkeskommuner i Norge. För att effektivisera samordningen är distriktet uppdelat i 13 delområden där avrinningsområdena utgör gränser. Huvudansvar för samverkan och utarbetande av underlag för respektive delområde har lagts på en av de involverade länsstyrelserna. Detta för att skapa en grund för arbete över länsgränser och samsyn kring vattenfrågorna i ett avrinningsområdesperspektiv. Under 2013 har Vattenmyndigheten aktivt deltagit i vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupper och bistått med ett flertal arbetsgruppsansvariga eller samordnare för att effektivisera och harmonisera vattenförvaltningsarbetet i landet. Det kan särskilt påtalas de insatser som varit nödvändiga för att vägleda länsstyrelserna i deras arbete med att statusklassa vattnen och lämna underlag inför vårt arbete med att utveckla nästa generations miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram Övergripande inom förvaltning av vattenmiljön Under året har Vattenmyndigheten gett stöd till Havs- och vattenmyndigheten i samband med EU-kommissionens granskning av de svenska förvaltningsplanerna, åtgärds- och övervakningsprogrammen. I samband med EU-kommissionens muntliga utfrågning den 6 november i Bryssel bidrog vår juridiske expert i betydande grad till Sveriges svar. Vid en internationell workshop arrangerad av EU den juni i Bryssel presenterade Vattenmyndigheten sina erfarenheter så här långt inom vattenförvaltningen. Vattenmyndigheten har aktivt bidragit i den arbetsgrupp som länsråden utsett att föra dialog med Havs- och Vattenmyndigheten kring principer och optimering av bidrag till länsstyrelsernas vattenarbete från anslag 1:12. 16

17 Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten företräder vattenförvaltningens intressen i ett flertal samarbetsgrupper som SAMVAT, SAMVAT AU, Samverkansgruppen mellan HaV och Länsstyrelserna samt Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (fd SAMHAV) där samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter ventileras och utvecklas Fastställande av kvalitetskrav Vattenmyndigheten har gett stöd till länsstyrelser, myndigheter, kommuner och organisationer i distriktet och på nationell nivå kring tolkningen och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten. Projekt GEP. Vattenmyndigheten i Bottenhavet genomför tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland och E.on ett projekt för att ta fram en tillämpbar metod för bedömning av god ekologisk potential i kraftigt modifierade vatten med Ångermanälven som modell Förvaltningsplaner Under 2013 har samråd genomförts för; Arbetsprogram med tidtabell och Översikt av väsentliga frågor. Materialet togs fram på distriktsnivå i samverkan med övriga vattendistrikt. Planering av offentliga samrådsmöten har genomförts tillsammans med länsstyrelserna i distriktet. Det genomfördes 7 st samrådsmöten i distriktet. Samrådet pågick mellan 1 dec 2012 till 1 juni Samrådsyttranden samlades på nationell nivå, men analyserades även på distriktsnivå Åtgärdsprogram Uppföljning av åtgärdsprogrammet från 2009 För att förbättra återrapporteringen från kommuners åtgärdsarbete för år 2012 togs personlig kontakt med kommunrepresentanter i distriktet. I maj hölls en workshop kring kommunernas genomförande av åtgärdsprogrammet med särskilt inriktning mot fysisk planering. Under december medverkade vi i en utbildning för handläggare av förorenade områden med särskilt fokus på höjning av kvalitet på arbete med koppling till vatten. 17

18 Under 2013 har Vattenmyndigheten i Bottenhavet haft en omfattande dialog och samverkan med länsstyrelserna i distriktet för att förbereda processen med att utarbeta underlag för nästa åtgärdsprogram som ska beslutas Vattenmyndigheten har också deltagit i ett flertal nationella projekt och aktiviteter för att utarbeta metoder och vägledningar för arbetet med dessa underlag och med Åtgärdsprogram Vattenmyndigheten har inrättat och förankrat kommunvisa åtgärdsområden i distriktet som tar hänsyn till avrinningsområden och administrativa kommungränser för effektivare samverkan och åtgärdsgenomförande. - Skogsstyrelsens referensgrupp för genomförande av vattenförvaltning Vattenmyndigheten har deltagit i ett flertal möten för att diskutera åtgärdernas genomförande och revideringen inför det nya åtgärdsprogrammet. - Skogsstyrelsens dialog om miljöhänsyn - temagrupp Mark och vatten Vattenmyndigheten i Bottenhavet har deltagit i denna arbetsgrupp som haft i uppgift att ta fram förslag på beskrivningar av målbilder för god hänsyn vid sjöar och vattendrag, i första hand avgränsning av funktionella kantzoner i samband med föryngringsavverkning, men också för vattenövergångar Övervakning Under året har vi varit delaktiga i att ta fram den nationella övervakningsstrategin och aktivt deltagit i en referensgrupp tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för att anpassa den nationella och regionala miljöövervakningen till vattenförvaltningens behov Rapportering vattenmiljö Någon särskild rapportering har inte genomförts under året från Vattenmyndigheten Kartläggning och analys Distriktets behov av underlag och verktyg är utgångspunkt för Vattenmyndighetens insatser i det gemensamma arbetet mellan vattenmyndigheterna med att skapa förbättrat stöd och underlag för vattenförvaltningsarbetet: 18

19 - Framtagande av nationella Hjälpredor (sk kokböcker) med syfte att underlätta länsstyrelsernas klassificeringsarbete under Vattenmyndigheten i Bottenhavet har tagit ett huvudansvar för samordning och ledning av den nationella arbetsgrupp som arbetat med detta. Brister i vägledning och handböcker har tvingat fram egeninitierade insatser från vattenmyndigheternas sida för att skapa praktiska verktyg för länsstyrelsernas arbete. - PriMa databas för primärdata. Vattenmyndigheterna i Bottenhavet och Bottenviken har utvecklat och driftsatt en databas dit regionala och data kan läggas på ett strukturerat sätt. Efter kvalitetsgranskning kan sedan godkända data rationellt levereras till nationella datavärdar. - WATERS är ett femårigt forskningsprogram med målsättningen att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Vattenmyndigheten i Bottenhavet deltar med referenskompetens i detta arbete Samverkan Inom distriktet bedrivs en regelbunden dialog med länsstyrelsernas beredningssekretariat, genom regelbundna samordningsmöten som är mycket viktiga för samsyn, informationsspridning och stöd för den löpande verksamheten. I distriktet finns ett tiotal vattenråd som till nära 100 % täcker avrinningsområdena. Vattenrådens sammansättning och arbetssätt påverkas starkt av lokala förhållanden, men utgör en avgörande länk till det lokala engagemanget. Vattenmyndigheten stöttar arbetet i distriktets vattenråd, genom att ge årliga bidrag och delta i möten. Den 7 maj genomfördes en gemensam dag för distriktets vattenråd i Gävle med temat Verktyg för bättre vatten. Vattenmyndigheten har deltagit i Livsmedelsverkets arbetsgrupp för Dricksvatten och planering som ingår som ingår som en del i Nationellt nätverk för dricksvatten. Vattenmyndigheten har deltagit vid ett stort antal möten och seminarier med myndigheter, organisationer och andra aktörer för att diskutera förutsättningar och behov när det gäller genomförande av vattenförvaltningen, både på nationell nivå och i distriktet. 19

20 5379 Övrig vattenförvaltning Den 26 april arrangerades en utbildning i hydrologi tillsammans med SMHI för intresserad länsstyrelsepersonal. Samarbeten och projekt med bäring på Östersjöstrategins mål har redovisats till Socialdepartementet och Tillväxtverket. Vattenmyndigheten har varit engagerad i samordningen av Översvämningsdirektivet och rapporteringen till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Den 11 december arrangerades ett seminarium kring Översvämningskartering av Gådeån där gemensamma frågor kring vattenförvaltning, klimat och översvämningar kunde diskuteras med ett stort antal lokala och regionala intressenter. Deltagande i Länsstyrelsens arbete med att starta samordningen havsplanering för fem kustlänsstyrelser inom havsområdet Bottniska viken. Åke Bengtsson Vattenvårdsdirektör 20

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning

Läs mer

Svensk vattenförvaltning

Svensk vattenförvaltning Svensk vattenförvaltning Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredraget - Innehåll 1. Vattenförvaltningen - kort introduktion 2. Kartläggning och analys av vatten - VISS Vatten-Informations-System-Sverige

Läs mer

HANDLEDNING OM VATTENRÅD

HANDLEDNING OM VATTENRÅD Länsstyrelsen Västernorrland, Beredningssekretariatet för vattenförvaltning HANDLEDNING OM VATTENRÅD Foto: Oskar Norrgrann Länsstyrelsen Västernorrland, Beredningssekretariatet för vattenförvaltning HANDLEDNING

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Kombinerat samråd: 1 dec 2012 1 juni 2013 Skellefteå 30/11 2012 Peter Wihlborg Varför tar vi fram AP/ÖVF? Enligt vattenförvaltningsförordningen: tre år innan

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten;

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Inledning motsvarande sidorna 17-24

Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Inledning motsvarande sidorna 17-24 Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Inledning motsvarande sidorna 17-24 Sidan 18 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Vattenförvaltning och planering i Sverige och BV Lycksele Bo Sundström

Vattenförvaltning och planering i Sverige och BV Lycksele Bo Sundström Vattenförvaltning och planering i Sverige och BV 2011-2015 Lycksele 111020 Bo Sundström Bättre samverkan stat kommuner i vattenarbetet! Mötets mål: Effektiv regional dialog och samverkan 1. Förvaltning/planering,

Läs mer

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Bakgrundsinformation vattendirektivet

Bakgrundsinformation vattendirektivet 100 Gammalt mål hur påverkas lantbrukarna? 75 50 25 Nytt mål! Miljömålet BSAP VF Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Martin Larsson martin.h.larsson@lansstyrelsen.se 0 2005 2010 2015

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Ramdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i Sverige

Miljökvalitetsnormer i Sverige Miljökvalitetsnormer i Sverige EU:s vattenlagstiftning Vattenuttag, Fiskvatten-, Musselvatten-, Badvatten- och Dricksvattendirektiv Avloppsvatten Nitrat från jordbruk Dricksvatten IPPC Vattendirektivet

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Agenda för mötet 13.00 Inledning, Anki Bystedt, länsråd på Länsstyrelsen i Uppsala län 13.10 Dagens tema och upplägg, moderator Anders Esselin 13.15 1) Kort introduktion

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Vattendragsorganisationer. vad och varför? Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör. Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Vattendragsorganisationer. vad och varför? Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör. Vattenmyndigheten Södra Östersjön Vattendragsorganisationer vad och varför? Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Södra Östersjön Vattenfrågorna är viktiga! Ramdirektivet för vatten Inland waters Coastal water Ground water

Läs mer

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Irene Bohman Nationell kalkhandläggarträff 2016-03-15 Maj PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell

Läs mer

Bakgrund - geografi. Torneälvens avrinningsområde

Bakgrund - geografi. Torneälvens avrinningsområde Bakgrund - geografi Torneälvens avrinningsområde Area: Ca 40 000 km 2 Ca 2/3 av ytan ligger i Sverige, ca 1/3 i Finland och endast en liten del i Norge. De största älvarna, tillika nationsgräns mellan

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Piteälvens vattenrådsområde VRO 6 Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring - Hållbart utnyttjande - Framtida generationer ska få uppleva

Läs mer

Vattenförvaltning 2015

Vattenförvaltning 2015 Uppdragsspecifikation 1(8) Datum Version 2011-05-19 P1.0-1 Uppdragsspecifikation 2(8) Innehåll 1 Uppdragets/projektets namn... 4 2 Beställare av uppdraget / projektet... 4 3 Bakomliggande motiv... 4 4

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand

Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Protokoll nr 2 2014 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Tisdag den 7 oktober 2014, kl.10.00 15.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

13. Vattenförvaltningen 2009-2015

13. Vattenförvaltningen 2009-2015 13. Vattenförvaltningen 2009-2015 Sverige har en lång tradition av vattenvårdande arbete med lagstiftning och andra styrmedel som grund. Industrin, kommunerna, jordbruket och skogsbruket har på olika sätt

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLANERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-20 Handläggare: Cecilia Rivard Telefon: 08-508 18 048 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-06-11

Läs mer

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Miljökvalitetsnormer: De kraftigt modifierade och konstgjorda vattnen ska uppnå god ekologisk potential och god kemisk

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:2 ISSN: 1403-624X Titel: Åtgärdsprogram Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Ekonomisk analys. Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt

Ekonomisk analys. Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 125-130 Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för åtgärdsområdet Södra Gästriklands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås

Läs mer

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt, 2015-2021

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt, 2015-2021 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Länsstyrelsen Kalmar län 39186 Kalmar Kalmar, 4 maj 2015 Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt,

Läs mer

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda Länsstyrelsens roll i åtgärdsarbetet Christian Weyer, Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län, (Arbetsområden: samverkan och info) Branschorg. Vattenmynd. Kommuner

Läs mer

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015 Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 30 april 2015 Vattenmyndighetens samrådsmöte i Stockholm 3 feb 2014 Foto: Fotoakuten.se Vattenförvaltning = Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten från

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

ÖVERSIKT AV VÄSENTLIGA FRÅGOR FÖR FÖRVALTNINGSPLAN I NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT

ÖVERSIKT AV VÄSENTLIGA FRÅGOR FÖR FÖRVALTNINGSPLAN I NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-04-15\dagordning\tjänsteutlåtande\15 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i norra Östersjöns vattendistrikt.doc

Läs mer

1(5) 2011-02-22 532-298/2011 2010-11-24 537-6013-10

1(5) 2011-02-22 532-298/2011 2010-11-24 537-6013-10 Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2011-02-22 532-298/2011 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2010-11-24 537-6013-10 1(5) Handläggare, direkttelefon/our reference, telephone

Läs mer

Nynäshamns kommun /

Nynäshamns kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Nynäshamns kommun / kommunstyrelsen@nynashamn.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-26 Handläggare: Anders Lindgren Telefon: 08 508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2009-06-11 Samråd

Läs mer

Övergripande om vattenförvaltning. Niklas Holmgren, SMHI

Övergripande om vattenförvaltning. Niklas Holmgren, SMHI Dagens program! 10.00 Övergripande om vattenförvaltning, Niklas Holmgren 10.30 Kustvatten: Erfarenheter och behov av verktyg och data (kustzonsmodellen, vattenwebb, datavärdskap, bedömningsgrunder fys-kem),

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vårt arbete med... Vattenförvaltning 2012

Vårt arbete med... Vattenförvaltning 2012 Vårt arbete med... Vattenförvaltning 2012 Vårt arbete med vattenförvaltningen 2012 Redaktörer Maria Renberg, Madelen Juhl, Karin Olsson Layout Carina Nanker Akvareller Maria Kask Grafisk Design & Illustration

Läs mer

Vattendirektivet i Sverige

Vattendirektivet i Sverige Vattendirektivet i Sverige - Implementering generellt - Tillståndet i kustzonen av Östersjön - Utmaningar - Planer framåt Ann-Karin Thorén 2014-11-11 1 HaV ansvarar för att samordna genomförandet av: Tre

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Malmö Stad, miljöförvaltningen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer

Läs mer

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:22 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Ljungans åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Ljungans

Läs mer

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer