Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Verksamhetsredovisning"

Transkript

1 Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660) om fo rvaltning av kvaliteten pa vattenmiljo n 1

2 De fem vattenmyndigheternas gemensamma verksamhet 2013 De fem regionala vattenmyndigheterna har ett nära samarbete med varandra för att uppnå rättssäkerhet, effektivt nyttjande av tillgängliga resurser och en helhetssyn på vattenfrågorna. Den här redovisningen av 2013 års verksamhet är gemensam för de fem vattenmyndigheterna och omfattar frågor där vi arbetat tillsammans. Därefter följer en redovisning per Vattenmyndighet som omfattar verksamheten inom respektive distrikt och frågor där någon enskild vattenmyndighet engagerat sig Övergripande inom förvaltning av kvalitén på vattenmiljö Det gemensamma arbetet mellan de fem vattenmyndigheterna planeras utifrån en verksamhetsplan med mål och aktiviteter. Det gemensamma arbetet organiseras i ett antal arbetsgrupper med tillhörande projekt (se figur nedan). Samverkan mellan vattenmyndigheternas kanslier styrs av följande dokument: - Gemensam årlig verksamhetsplan - Gemensam aktivitetslista Samarbetet har under 2013 varit särskilt viktigt för att: ta fram riktlinjer och stötta länsstyrelserna i arbetet med kartläggning och analys att vidareutveckla underlag och strategier för ett mer konkret åtgärdsprogram 5371 Fastställande av kvalitetskrav Under slutet av 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en hjälpreda, riktad till länsstyrelserna, för hur förslag till miljökvalitetsnormer ska sättas. Hjälpredan skickades på snabbremiss till länsstyrelserna och vattendelegationerna i december. Arbetet har gjorts i avvaktan på en föreskrift från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Förvaltningsplan Samrådet kring Arbetsprogram med tidtabell och en Översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen startade den 1 december 2012 och avslutades den 1 juni

3 Samrådet riktade sig till alla som har intresse av vattenfrågor. Vattenmyndigheterna har samarbetat med att sammanställa och bedöma de synpunkter som kom in under samrådet. Synpunkter som är viktiga i arbetet med att ta fram reviderade förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Sammanlagt har vattenmyndigheterna fått in cirka 400 svar från myndigheter, kommuner, branschorganisationer, frivilligorganisationer och privatpersoner. Exempel på frågor som har lyfts är att vattenmyndigheterna behöver bli tydligare med vem som ansvarar för vad i vattenarbetet och hur prioritering görs av vilka frågor som ska lösas först. En gemensam målbild för förslaget till reviderad förvaltningsplan har tagits fram och förankrats i vattendelegationerna Åtgärdsprogram Uppföljning av åtgärdsprogrammet från 2009 Våren 2013 sammanställde Vattenmyndigheterna 2012 års arbete med genomförandet av åtgärdsprogrammens åtgärder. Sammanställningen och de fullständiga svaren från återrapporteringen finns tillgänglig på vattenmyndigheternas webbplats, Totalt har 21 länsstyrelser, 13 myndigheter och 240 kommuner redovisat sitt arbete. Sammanställningen visar att flertal myndigheter och kommuner behöver förstärka sina insatser väsentligt för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås vid angivna tidpunkter. Vattenmyndigheternas sammanställning av åtgärdsarbetet redovisas per åtgärd och ansvarig myndighet. En slutsats från återrapporteringen är att det finns ett behov av fördjupad samverkan med kommunerna på distrikts- och länsnivå, detta för att dels bättre synliggöra allt det goda arbete som görs och dels för att underlätta åtgärdsarbetet för framförallt mindre kommuner. Andra slutsatser från återrapporteringen är att det återstår mycket arbete för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Likt tidigare års rapporteringar syns brister gällande ekonomiska resurser och ansvarfördelning i vattenförvaltningsfrågor. Samtidigt har förankringen av vattenförvaltningsarbetet på länsstyrelser och kommuner fördjupats. Arbete inför nästa åtgärdsprogram Arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram till 2015 har intensifierats under år Under året har de fem vattenmyndigheterna genomfört ett arbete där befintliga styrmedel har granskats och förslag på ändringar eller nya styrmedel tagits fram. Dessa förslag har sedan under hösten tagits upp på enskilda möten med de myndigheter som omfattas av åtgärdsprogrammet, bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökningar, Jordbruksverket, Boverket och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Diskussionerna har handlat om vilka typer av styrmedelsåtgärder som behövs för respektive myndighet för att få till stånd fysiska åtgärder som bidrar till att god status uppnås i våra vatten. Myndigheterna är positiva till att vara med i utformandet av nästa åtgärdsprogram på ett tidigt stadium. Det har även undersökts om det finns fler myndigheter som åtgärdsprogrammet borde rikta sig till. För att förtydliga var åtgärderna ska genomföras och vem som behöver genomföra dem i kommande åtgärdsprogram arbetar länsstyrelserna och vattenmyndigheterna med att förbättra och förtydliga de underlag som ligger till grund för åtgärdsprogram och åtgärdsplaner. Ett arbete som bland annat handlar om att identifiera status och 3

4 åtgärdsbehov geografiskt. Arbetet innebär också att planera för åtgärdsarbetet på längre sikt med beskrivningar av vilka åtgärder som är genomförda eller planeras samt vilka typer av åtgärder som behövs framöver. Under 2013 har vattenmyndigheterna publicerat verktyget Åtgärder i VISS som bygger på det åtgärdsbibliotek som utvecklats (se nedan). Alla länsstyrelser har fått uppdraget att fylla i pågående, planerade och potentiella åtgärder samt förbättringsbehov information som blir underlag till nästa åtgärdsprogram. Åtgärdsbibliotek Syftet med biblioteket är att ge länsstyrelser, kommuner, vattenråd, myndigheter med flera stöd i åtgärdsarbetet och med att ta fram underlag till nästa åtgärdsprogram. Under året lanserades åtgärdsbiblioteket publikt så det är öppet för alla i VISS. Åtgärdsbiblioteket är tänkt att vara användbart för andra mål och direktiv utöver vattendirektivet och därför finns det även koppling till de svenska miljömålen. Åtgärdsplanering i VISS Dokumentet Praktisk handledning av, och teknisk dokumentation över, åtgärdsplaneringen i VISS har tagits fram. Arbetet har genomförts i samverkan med andra myndigheter (svenska och utländska), länsstyrelser och kommuner i form av testområden, workshops och remiss. Arbetet har också inneburit att underlagsdata för åtgärder har arbetats fram och tillgängliggjorts. Detta projekt har varit banbrytande för åtgärdsplanering inom miljöområdet både i Sverige och internationellt. Belastning och åtgärdspotentialer Vattenmyndigheterna har sammanställt ett underlag, för att bistå länsstyrelserna i deras åtgärdsarbete, kopplat till åtgärder för övergödning. Materialet består bland annat av ett GIS-skikt som visar antal enskilda avlopp och deras belastning av kväve och fosfor per delavrinningsområde. Det finns även skikt som visar åtgärdspotentialen per vattenförekomst för åtgärder mot övergödning, såsom förbättringar av enskilda avlopp och avloppsreningsverk, anpassade skyddszoner, strukturkalkning, kalkfilterdiken, skyddszoner, fosfordammar och våtmarker (det vill säga hur mycket kväve respektive fosfor som kan minskas utifrån olika åtgärdsalternativ). Skikten kommer endast att vara tillgängliga internt hos länsstyrelserna. Kopplingar till olika databaser Under 2013 har arbetet fortsatt med att utveckla kopplingar till andra databaser såsom EBH-stödsdatabasen, Kalkdatabasen och Åtgärder i vatten. Miljöbedömning av Åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet är en typ av plan som kräver en miljöbedömning inklusive upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den 1 juni 2013 avslutades samrådet av Miljökonsekvensbeskrivningen, och vattenmyndigheterna konstaterar att inga allvarliga synpunkter kommit in. 4

5 Kommissionens granskning Under hösten kom ytterligare frågor från Kommissionen avseende granskningen av Sveriges rapportering av förvaltningsplan och åtgärdsprogram Vattenmyndigheterna fick i uppdrag från HaV att komma in med underlag inför ett möte i november vilket också skedde Övervakning Under 2013 har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till strategi för att anpassa övervakningen i Sverige till vattendirektivet. Strategin har sin grund i de övervakningsprogram som beslutades för varje vattendistrikt under I rapporten Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi redovisas i 15 punkter vår syn på hur Sverige behöver anpassa övervakningen för att leva upp till ramdirektivet för vatten. Under varje punkt pekas roller och ansvarig myndighet ut. Strategin beskriver också finansieringen av dagens övervakning. Även en brist- och behovsanalys utifrån nuvarande övervakning redovisas i rapporten Kartläggning och analys Vattenmyndigheterna har under 2013 arbetat med att ta fram ett antal hjälpredor som stöd åt länsstyrelserna i arbetet med klassificering av status, påverkan, miljöproblem och risk. Hjälpredorna ersätter inte gällande handböcker och bedömningsgrunder utan syftar till att göra förtydliganden på de områden där länsstyrelserna har uttryckt att ett sådant behov finns. Hjälpredorna finns publicerade på vår webbplats och diskussion har också förts med bland annat intresseorganisationer som vill använda dem. Vattenmyndigheterna anser att det är viktigt att det är transparent hur klassning av våra vatten går till och vilka avvägningar som görs. Hjälpredorna har kompletterats med en frågelåda där alla länsstyrelser har kunnat ställa frågor och vattenmyndigheterna har svarat. Syftet har varit att snabbt förmedla ett ställningstagande till alla länsstyrelser så att en enhetlig bedömning underlättas. HaV beslutade om nya bedömningsgrunder under sommaren För hydromorfologi var förändringarna mycket stora. Vattenmyndigheterna genomförde i samarbete med HaV ett projekt för att ta fram underlag till alla länsstyrelser inför arbetet att använda de nya bedömningsgrunderna för hydromorfologisk påverkan. 5

6 Figur: Till vänster syns statusklassningen från 2009, och till höger från Ur VISS den 14 januari. Kommentarer till utfallet av statusklassningen Den nya bilden över statusen på landets vattenförekomster visar på en generellt sämre status än statusklassningen Detta beror på att länsstyrelserna nu använt mer dataunderlag vid klassningen och nya bedömningsgrunder har använts vilket sannolikt påverkat utfallet. Vattenmyndigheterna anser att dagens bild är mer riktig än den tidigare. De nya bedömningarna kommer att ligga som arbetsmaterial under De kommer bland annat att ligga till grund för det åtgärdsprogram som beslutas av vattendelegationen i december Under perioden 1 november 2014 till 31 april 2015 kommer materialet samverkas och samrådas med alla som berörs. Kraftig modifierade vatten och God ekologisk potential Vattenmyndigheterna har avvaktat vägledning från HaV för att kunna fastställa kraftigt modifierade vatten (KMV) och en god ekologisk potential (GEP) och har därför inte kunnat arbeta färdigt med frågan. Påverkansanalys grundvatten Vattenmyndigheterna har tagit fram en ny nationell påverkansanalys för grundvattenförekomster. Syftet är att kartlägga hur mänsklig verksamhet riskerar att påverka grundvattnets kvalitet på ett negativt sätt. Påverkansanalysen används främst som ett underlag för riskanalysen som utförs av länsstyrelserna. I den nya påverkansanalysen går det lättare än tidigare att lokalisera vilka områden inom en grundvattenförekomst som har störst påverkan på vattnet. Det går också att få fram påverkanskällor i omkringliggande tillrinningsområden. 6

7 Påverkansanalys miljögifter i ytvatten Vattenmyndigheterna har i samverkan med IVL och SMHI tagit fram en påverkansmodell för miljögifter som stöd i länsstyrelsernas bedömningar av betydande påverkan och extrapolering av mätdata för statusklassning. Modellen är den första i sitt slag och kommer att behöva valideras och vidareutvecklas under kommande år. Ekonomisk analys Vattenmyndigheterna har tagit fram två nya rapporter med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Sweco. Rapporterna ska användas som underlag vid planering av åtgärder. SCB har sammanställt miljöekonomisk statistik för att beskriva sambanden mellan miljö och ekonomi, med fokus på dagens vattenanvändning. Rapporten beskriver vattenanvändarna i landets vattendistrikt, deras samhällsekonomiska betydelse och sambandet mellan olika branschers vattenanvändning och miljöpåverkan. Sweco har på uppdrag av vattenmyndigheterna tagit fram underlag som ger stöd vid bedömning av framtida miljöpåverkan. Sweco-rapporten ska också användas som stöd vid riskbedömning av vilka vatten som är i behov av åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Rapporten redovisar prognoser för befolkningsutveckling och utvecklingen inom olika branscher i vattendistrikten fram till Syftet är att ge en indikation på vilken betydelse olika branscher har i den framtida samhällsekonomin och dessa branschers påverkan på vattenmiljön. Båda rapporterna finns på VISS-utveckling VISS (www.viss.lansstyrelsen.se) har på, uppdrag från HaV, utvecklats ytterligare under året (se Redovisningen för bidrag till VISS, HaV diarienummer ). Antalet användare av VISS har fortsatt öka och under året gjordes drygt besök. Bedömningen är att omkring är unika besökare, vilket är en hög siffra. Wikipedia står för nästan av hänvisningarna till VISS. Besök från läsplattor och mobiler står för omkring 12 % och är vanligast under sommarmånaderna. Ett större utvecklingsarbete har genomförts för att hantera åtgärder kopplat till vattenförekomsterna i VISS. Den utveckling som gjorts i VISS har skett på grund av nya krav för kartläggning- och analys, däribland har en ny versionshantering av klassningar genomförda enligt kraven från förra förvaltningscykeln respektive nuvarande cykel implementerats. I VISS-kartan finns nu ett flertal nya kartdata tillgängliga bland annat klassningar av vatten från Norge och Finland, våtmarker och dammar från SMHI samt genomförda fiskevårdsåtgärder från länsstyrelserna. Många förbättringar har genomförts av kartapplikationen. Korrigeringar av vattenförekomster har mottagits från SMHI och SGU och tillgängliggjorts. En förstudie har gjorts inför utveckling av ett mer användaranpassat gränssnitt inför samrådet Automatiserade verktyg för att skapa aggregerade tabeller, diagram och kartor baserat på uppdaterade data i VISS har utvecklats inom det så kallade LEGO projektet. Verktyget ska framförallt användas som stöd vid länsstyrelsernas framtagande av interaktiv statistik för avrinninområdesbaserade åtgärdsunderlag. 7

8 5378 Samverkan Vattendelegationerna Vattenmyndigheterna anordnade ett nationellt vattendelegationsmöte i Stockholm den 12 mars för alla fem delegationerna. Mötet fokuserade på nästa åtgärdsprogram (inklusive samverkan för nya styrmedelsåtgärder), åtgärdsprogram i andra länder samt kommunernas roll i genomförande och planering av åtgärder. Dricksvattennätverk Vattenmyndigheterna deltar i ett nationellt dricksvattennätverk vars syfte är att samordna det delade myndighetsansvaret strategiskt enligt uppdraget från regeringen om nationell samordning av dricksvattenfrågor. Samverkan med HaV kring Havsmiljöförordningen Vattenmyndigheterna och HaV har haft regelbundna möten under andra halvåret för att se vilka samordningsbehov som finns mellan åtgärdsprogrammet enligt Havsmiljöförordningen och Vattenförvaltningsförordningen. Samverkan med SGU om Vattentäktsarkivet Vattenmyndigheten är med i SGU:s användarråd för databasen Vattentäktsarkivet. Användarrådet syftar till att förbättra kvaliteten och tillgängligheten på information i registret. Miljömålsberedningen Under ledning av landshövdingarna Ingemar Skogö, Bo Källstrand och Lars Bäckström deltog vattenmyndigheterna i Miljömålsberedningens möte den 13 november. Syftet var att lämna synpunkter på expertgruppens rapport i utredningen om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. Vattenmyndigheterna håller med om att det behöver kopplas långsiktiga resurser till genomförande av åtgärder inför nästa åtgärdsprogram. Vattenmyndigheterna ser dock inga motiv till att ändra vattenförvaltningens nuvarande organisation eller distriktsindelning. Nuvarande fungerar och levererar, men bör vässas. Gränsvattensamarbete med Norge Under 2013 har arbetet i gränsvattnen fortsatt enligt den plan som togs fram Ett möte genomfördes i december för att stämma av hur arbetet fortskrider. Övrigt nordiskt samarbete Bottenviken redovisar om samarbetet med Finland. Mässor och seminarier Vattenmyndigheterna deltog i september på World Water Week för att berätta om Sveriges arbete med vattenråd och hur dessa bidrar till förankring och kunskapsinhämtning på lokal nivå. Bland annat redovisades goda exempel i en ny publikation (på både svenska och engelska) Samverkan inom vattenförvaltningen i Sverige - delaktighet och engagemang. 8

9 Vattenmyndigheterna har även deltagit vid mässorna Vatten Avlopp Kretslopp 2013 i Västerås, Havs- och Vattenforum i Göteborg samt Vattenstämman i Umeå. Syftet med medverkan har varit att sprida information om samrådet kring Arbetsprogram samt Översikt väsentliga frågor samt om vattenmyndigheternas verksamheter Övrig vattenförvaltning I varje distrikt har riskkartor och texter till dessa enligt Översvämningsförordningen tagits fram. Övriga kommentarer Vattenmyndigheterna ger ut ett gemensamt nyhetsbrev, Vattenblänk, som under 2013 kom ut med fyra nummer till 2650 prenumeranter. Samtliga landshövdingar/ordförande för vattendelegationerna och vattenvårdsdirektörer deltog i en uppvaktning hos Miljöministern den 27 augusti. Frågor som diskuterades var hur myndigheters och kommuners ansvar för genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009 kan tydliggöras, svårigheterna att styra miljöövervakningen mot vattendirektivets krav samt resursbrister inom det lokala åtgärdsarbetet. 9

10 Verksamhetsresultat av vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt användning av 2013 års medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Ert dnr: Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön Vattenmyndigheten i Bottenviken har tillsammans med övriga vattenmyndigheter deltagit i arbetet med att ta fram strategi för övervakning, hjälpredor till beredningssekretariatens arbete med bedömning av status, förbättringsbehov och åtgärder samt miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten har även stöttat beredningssekretariaten samt deltagit och projekt om kraftig modifierade vatten och ekologisk potential. i distriktet i deras statusklassificering och analys, samt framtagande av åtgärdsunderlag. En annan viktig insats har varit att stötta vattenråden och ett flertal möten har hållits med dessa. Vattenmyndigheten har tillsamman med ELY-keskus i Rovaniemi diskuterat samarbete om gemensam förvaltningsplan för Torneälvens avrinningsområde. Målet är att denna ska kopplas till samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer som startar hösten Vattenmyndigheten har även arbetat för en separering av detta internationella avrinningsområde tillsammans med Svensk-Finska Gränsälvskommissionen och fört diskussioner om detta med Havs- och vattenmyndigheten Övergripande inom förvaltning av kvalitén på vattenmiljö Arbetet med vattenförvaltning genomförs i nära samarbete med övriga vattenmyndigheter men vattenmyndigheten arbetar även nära de båda beredningssekretariaten i distriktet. Distriktsmöten är viktiga för samarbetet för samsyn och informationsspridning och under 2013 har nio distriktsmöten genomförts. Vattendelegationen i Bottevikens vattendistrikt har under 2013 haft fyra ordinarie möten samt deltagit i ett nationellt möte för landets samtliga vattendelegationer. Under möten har strategi för övervakning av vatten, samrådet om arbetsprogram och översikt väsentliga frågor, åtgärdsprogam samt information om internationellt och nationellt vattenförvaltningsarbete, tagits upp på agendan Fastställande av kvalitetskrav Inga särskilda insatser i distriktet med avseende på miljökvalitetsnormer har genomförts under Förvaltningsplan Samrådet kring Arbetsprogram med tidtabell och en Översikt av väsentliga frågor för vattenförvaltningen startade den 1 december 2012 och avslutades den 1 juni

11 Samrådet riktade sig till alla som har intresse av vattenfrågor och genomfördes och planerades tillsammans med beredningssekretariat och vattenråd, 17 samrådsmöten fördelade över distriktets orter, stora som små, där allmänheten bjöds in. Det kom in 42 svar på samrådet inom distriktet och Vattenmyndigheterna samarbetade kring att sammanställa och bedöma de synpunkter som kom in under samrådet. Dessa synpunkter är viktiga i arbetet med att ta fram reviderade förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Vattenmyndighetens samrådsredogörelse finns på vattenmyndigheternas hemsida: ument/pa ges/samradsredogorelse-for-ap-med-tidtabell-och-ovf-i-bv.aspx. En gemensam målbild för förslag till reviderad förvaltningsplan har tagits fram och förankrats i vattendelegationen Åtgärdsprogram Uppföljning av åtgärdsprogrammet från 2009 Under 2013 genomfördes en årlig uppföljning av myndigheters och kommuners genomförande av åtgärdsprogrammets åtgärder. Detta görs i frågeformular och i dialog med respektive myndighet och med kommunerna via SKL. Inkomna svar har sammanställts och finns på vattenmyndigheternas hemsida aspx. Underlagsdokument för Åtgärdsprogram Vattenmyndigheterna har stöttat länsstyrelserna i arbetet med att ta fram åtgärdsunderlag till nästa åtgärdsprogram. Underlagen kan komma att publiceras i ett web-gränssnitt. Övrigt genomförande av åtgärder- stöd till pågående och planerade åtgärder i distriktet Vattenmyndigheten har under året medverkat i ett flertal pågående åtgärdsprojekt inom distriktet, bl.a. i referensgrupper för LIFE-projekten RemiBar som åtgärdar ca 300 vandringshinder i distriktet, och Vindel River LIFE som återställer flottledrensade biflöden och åtgärdar vandringshinder i Vindelälven. Vattenmyndigheten har också medverkat i att ta fram ansökningar för nya LIFEprojekt för åtgärder i flottledrensade vattendrag och i att ta fram ansökningar till HaV för särskilda åtgärder inom Havs- och vattenmiljanslaget (1:12). Vattenmyndigheten har också deltagit i arbetet med att ta fram underlag för, planera och finansiera olika åtgärdsprojekt inom distriktet, bl.a. vad avser dikningar, dammar och inventeringar med avseende på bedömning av god ekologisk potential i kraftigt modifierade vattenförekomster. Vattenmyndigheten har också bl.a. medverkat i länsstyrelsernas framtagande av åtgärdplan för vatten, åtgärdplan för miljömålen och i planeringen av vilka åtgärder i distriktet som kan komma att ingå i kommande Interreg- och Landsbygdsprogram med planerad start Övervakning Vattenmyndigheten i Bottenviken har deltagit i arbetet med att ta fram Vattenmyndigheternas förslag till strategi för Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten, med särskilt ansvar för de delar som rör övervakning i Sveriges 11

12 kust- och övergångsvatten. Strategin har spridits till nationella och regionala myndigheter samt vattenråd i distriktet. Arbetet för rapportering av övervakningsprogram 2015 har inletts genom en arbetsplanering för 2014 och 2015 samt beslut om tillvägagångssätt för urval av stationer. Under året har Vattenmyndigheten deltagit i diskussioner inom distriktet och nationellt inför revidering av de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen Kartläggning och analys Bedömning av status Vattenmyndigheten har under 2013 utarbetat hjälpredor för beredningssekretariatens arbete med kartläggning och analys där Vattenmyndigheten i Bottenviken har haft särskilt ansvar för de delar som rör kustvatten och grundvatten. I samband med detta gjordes även en beställning till SMHI, i egenskap av datavärd, att klassificera status för kustvattendata. Vattenmyndigheten i Bottenviken har även deltagit i att svara på frågor i den frågelåda som upprättats för beredningssekretariatens arbete. Beredningssekretariatens arbete med statusklassificeringar och bedömningar av påverkan och miljöproblem har kontinuerligt stämts av inom distriktet och Vattendelegationen har informerats om kartläggningsarbetet på delegationsmöten under året. Under hösten gjordes en kvalitetsgranskning av statusklassningar registrerade i VISS med återkoppling till länsstyrelserna nationellt och med särskild uppföljning inom distriktet. Påverkansanalys grundvatten Vattenmyndigheten i Bottenviken har drivit projektet med att ta fram en ny nationell påverkansanalys för karaktärisering av grundvattenförekomster. Påverkansanalysen handlar om att kartlägga hur mänskliga verksamheter och markanvändningar påverkar eller riskerar att påverka grundvattenförekomster på ett negativt sätt. Påverkansanalysen används som underlag när länsstyrelserna ska bedöma vilka grundvattenförekomster som riskerar att inte uppfylla miljökvalitetsnormerna och ger stöd i arbetet med statusklassning, utformning av övervakningsprogram och prioritering av åtgärder. Projektet har kompletterats med beställningar av nationell sårbarhetskarta samt tillrinningsområden som Sveriges geologiska undersökning har tagit fram. KMV och GEP Vattenmyndigheten har sedan tidigare, i syfte att ta fram ett underlag för bedömningen av god ekologisk potential i distriktets utbyggda älvar, skapat arbetsgrupper för dessa älvar. Detta arbete har fortsatt, främst med fokus på Umeälven. I arbetsgrupperna deltar verksamhetsutövare, kommuner, lokala intressen samt vattenmyndigheten och beredningssekretariaten. Syftet med arbetsgrupperna är att ta fram vilka utredningar som behövs för att skapa ett bedömningsunderlag, inventera vilka utredningar som redan finns eller som håller på att tas fram av verksamhetutövare eller myndigheter, vilka åtgärder som kommuner och lokala intressen anser viktigast, nyttan av olika 12

13 åtgärder samt en beräkning av verksamhetsutövarna på kostnader samt påverkan på energiproduktionen i vattensystemet vid olika åtgärder VISS-utveckling Arbete med VISS-utveckling har skett under ledning av vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupp för GIS/IT och redovisas där Samverkan Vattenråd Vattenråden är en viktig del av den svenska vattenförvaltningen. De skapar plattformar för ett lokalt inflytande och diskussion kring vattenfrågor där enskilda aktörer annars kan ha svårt att agera och hitta ett sätt att medverka i vattenförvaltningen. I Bottenvikens vattendistrikt finns 13 vattenråd som täcker samtliga avrinningsområden och kustområden. Många av vattenråden är också aktiva och genomför olika projekt och verksamheter, bl.a. vattendragsvandringar och seminarier om för vattenrådsområdet särskilt intressanta frågor, t.ex. skogsbruk, torvtäkter och vattenkraft. Länsstyrelsen begär in årligen in redovisningar från vattenråden. Arbetssätt och metoderna varierar men flera uppnår goda resultat vad gäller att nå ut lokalt till föreningar m.m. Flera vattenråd deltar aktivt i myndigheternas och kommunernas planering av vattenrelaterade verksamheter genom att svara på remisser och delta i samråd. Under 2013 deltog vattenmyndigheterna på möten inom samtliga vattenråd i distriktet, bl.a. för att presentera det pågående samrådet kring arbetsplan och översikt av väsentliga frågor inom distriktet. Vattenmyndigheten ordnade traditionsenligt Vattenrådsdagar maj 2013 i Skellefteå. Under dagarna, som i år fokuserade på åtgärdsarbetet inom distriktet, deltog vattenråd, länsstyrelser och föredragshållare från bl.a. Skogsstyrelsen och universitet. Vattenråden fick även tillfälle att träffa vattendelegationen i distriktet och att för delegationen kort presentera sin verksamhet och vilka huvudskaliga frågor som aktuella inom vattenrådsområdet. Ett av vattenrådsområdena omfattar Torneälvens huvudavrinningsområde som Sverige och Bottenvikens vattendistrikt delar med Finland. Den 6 november arrangerades Tornedalens vattenparlament, i samarrangemang av Gränsälvskommissionen. Vattenmyndigheten har under året även medverkat vid ett antal särskilda möten med olika vattenråd, bl.a. vid studiebesök på torvtäkt, för diskussioner kring fortsatt åtgärdsverksamhet och vid informationsträffar med markägare. Vattenpolitiker För att underlätta kontakterna med kommuner kring planering och genomförande av åtgärder har i princip samtliga kommuner i distriktet utsett två vattenpolitiker med särskilt ansvar kring arbetet med vattenförvaltning i kommunen. Vattenmyndigheten genomfört särskilda utbildningsinsatser för denna grupp och under året har Vattenmyndigheten anordnat en seminariedag för att bland annat diskutera kommunernas roll i vattenförvaltningen och framtida samverkans- och kommunikationsformer. 13

14 Referensgruppen till vattendelegationen I Bottenvikens vattendistrikt bildades 2006 en referensgrupp till vattenmyndigheten och vattendelegationen bestående av representanter för olika kommuner, myndigheter, näringsliv samt ideella organisationer i distriktet. Under 2013 har vattenmyndigheten haft två möten med gruppen då delar av vattendelegationen samt vattenpolitikerna också deltagit. Svensk-norska gränsvatten Inför denna vattenförvaltningscykel kommer mer fokus ligga på de gränsvatten som delas med Norge. Samverkan handlar om nå en harmonisering av klassning och mål för gränsöverskridande vattenförekomster. Under 2013 har vattenmyndigheten och beredningssekretariatet påbörjat en kommunikation med norska fylkesmännen och fylkeskommunerna i Nordland, Troms och Finnmark fylken. Torneälvens avrinningsområde Under 2013 har Vattenmyndigheten samarbetat med finska Närings-, Trafik- och Miljöcentralen i Rovaniemi samt med Gränsälvskommissionen i gränsöverskridande frågor som rör Torneälven. Under 2013 har ramar för gemensamma produkter, tidplan och preliminär statusklassning diskuterats. På ett möte i september beslutades att Vattenmyndigheten tillsammans med Gränsälvskommissionen ska väcka frågan om att definiera Torneälvens avrinningsområde med tillhörande kustvatten som ett eget internationellt distrikt för att lättare kunna harmonisera förvaltningsplan och åtgärdsprogram i det gränsöverskridande avrinningsområdet. Vattenmyndigheten har under hösten 2013 varit i kontakt med Havs- och Vattenmyndigheten och Miljödepartementet i denna fråga. Samarbetspartners har beslutat att ta fram en gemensam förvaltningsplan för Torneälven och tillhörande kustvatten, där status, påverkan och åtgärder ska sammanfattas. Nordkalottsamverkan Den april 2013 genomfördes ett Nordkalottmöte där ansvariga myndigheter/vattenmyndigheter i de nordligaste vattendistrikten in Sverige, Norge och Finland träffades i Levi, Finland. Även representanter från Havs- och Vattenmyndigheten och gränsälvskomissionen deltog. Syftet med mötet var att diskutera arbetsmetoder med avseende kartläggning och analys, övervakning samt åtgärsprogram med mål att få till stånd ett samarbete över nationsgränserna i det löpande arbetet. På mötet beslutades bland annat att arbetet med att separera Torneälvens avrinningsområde från Bottenvikens vattendistrikt, ska återupptas Övrig vattenförvaltning Nationellt nätverk för dricksvatten Vattenmyndigheten är medlem i nationellt nätverk för dricksvatten, ett nationellt samverkansforum för dricksvattenfrågor och finns representerade i koordineringsgruppen samt i arbetsgruppen dricksvatten och planering. Arbetsgrupperna ska driva på det operativa samordningsarbetet på dricksvattenområdet genom tvärsektoriell samverkan och koordineringsgruppen ska bl a tydliggöra och utveckla riktlinjer för arbetsgrupperna. Vattenmyndigheten i Bottenviken deltar i arbetsgruppen dricksvatten och planering, vars inriktning är förebyggande arbete, fysisk planering, planeringsverktyg, beröringspunkter mellan ramdirektivet för vatten, 14

15 dricksvattendirektivet och översvämningsdirektivet. Under året har Livsmedelsverket i samarbete med dricksvattennätverket tagit fram Nationell strategi för dricksvattenförsörjning under korta kriser , vars övergripande mål är en säker dricksvattenförsörjning som i mängd och kvalitet klarar att försörja konsumenter och samhällsviktiga verksamheter/funktioner i kris. Dricksvattenutredningen (L2013:02) Regeringen har under 2013 tillsatt en dricksvattenutredning (L2013:02) i syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och på lång sikt, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder. Utgångspunkten ska vara klimatförändringarnas förväntade effekter på dricksvattenförsörjningen och hur risker med bland annat kemiska ämnen och skydd för dricksvattenförsörjningen och råvattentäkter på ett riskbaserat och systematiskt sätt ska kunna hanteras. Vattenmyndigheten i Bottenviken deltar i en referensgrupp i en del av utredningen som behandlar vattentäkternas skydd. I ärendets handläggning har enhetschef Karl-Erik Nilsson varit beslutande och vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt föredragande. Övrig medarbetare på vattenmyndighetens kansli har även deltagit i ärendet. 15

16 Verksamhetsredovisning av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts användning av 2013 års medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Att vara vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt är ett uppdrag Länsstyrelsen i Västernorrlands län har haft enligt Vattenförvaltningsförordningen sedan I uppdraget ingår att samordna vattenförvaltningens insatser främst mellan distriktets sju länsstyrelser, men också ett antal fylken och fylkeskommuner i Norge. För att effektivisera samordningen är distriktet uppdelat i 13 delområden där avrinningsområdena utgör gränser. Huvudansvar för samverkan och utarbetande av underlag för respektive delområde har lagts på en av de involverade länsstyrelserna. Detta för att skapa en grund för arbete över länsgränser och samsyn kring vattenfrågorna i ett avrinningsområdesperspektiv. Under 2013 har Vattenmyndigheten aktivt deltagit i vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupper och bistått med ett flertal arbetsgruppsansvariga eller samordnare för att effektivisera och harmonisera vattenförvaltningsarbetet i landet. Det kan särskilt påtalas de insatser som varit nödvändiga för att vägleda länsstyrelserna i deras arbete med att statusklassa vattnen och lämna underlag inför vårt arbete med att utveckla nästa generations miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram Övergripande inom förvaltning av vattenmiljön Under året har Vattenmyndigheten gett stöd till Havs- och vattenmyndigheten i samband med EU-kommissionens granskning av de svenska förvaltningsplanerna, åtgärds- och övervakningsprogrammen. I samband med EU-kommissionens muntliga utfrågning den 6 november i Bryssel bidrog vår juridiske expert i betydande grad till Sveriges svar. Vid en internationell workshop arrangerad av EU den juni i Bryssel presenterade Vattenmyndigheten sina erfarenheter så här långt inom vattenförvaltningen. Vattenmyndigheten har aktivt bidragit i den arbetsgrupp som länsråden utsett att föra dialog med Havs- och Vattenmyndigheten kring principer och optimering av bidrag till länsstyrelsernas vattenarbete från anslag 1:12. 16

17 Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten företräder vattenförvaltningens intressen i ett flertal samarbetsgrupper som SAMVAT, SAMVAT AU, Samverkansgruppen mellan HaV och Länsstyrelserna samt Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (fd SAMHAV) där samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter ventileras och utvecklas Fastställande av kvalitetskrav Vattenmyndigheten har gett stöd till länsstyrelser, myndigheter, kommuner och organisationer i distriktet och på nationell nivå kring tolkningen och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten. Projekt GEP. Vattenmyndigheten i Bottenhavet genomför tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland och E.on ett projekt för att ta fram en tillämpbar metod för bedömning av god ekologisk potential i kraftigt modifierade vatten med Ångermanälven som modell Förvaltningsplaner Under 2013 har samråd genomförts för; Arbetsprogram med tidtabell och Översikt av väsentliga frågor. Materialet togs fram på distriktsnivå i samverkan med övriga vattendistrikt. Planering av offentliga samrådsmöten har genomförts tillsammans med länsstyrelserna i distriktet. Det genomfördes 7 st samrådsmöten i distriktet. Samrådet pågick mellan 1 dec 2012 till 1 juni Samrådsyttranden samlades på nationell nivå, men analyserades även på distriktsnivå Åtgärdsprogram Uppföljning av åtgärdsprogrammet från 2009 För att förbättra återrapporteringen från kommuners åtgärdsarbete för år 2012 togs personlig kontakt med kommunrepresentanter i distriktet. I maj hölls en workshop kring kommunernas genomförande av åtgärdsprogrammet med särskilt inriktning mot fysisk planering. Under december medverkade vi i en utbildning för handläggare av förorenade områden med särskilt fokus på höjning av kvalitet på arbete med koppling till vatten. 17

18 Under 2013 har Vattenmyndigheten i Bottenhavet haft en omfattande dialog och samverkan med länsstyrelserna i distriktet för att förbereda processen med att utarbeta underlag för nästa åtgärdsprogram som ska beslutas Vattenmyndigheten har också deltagit i ett flertal nationella projekt och aktiviteter för att utarbeta metoder och vägledningar för arbetet med dessa underlag och med Åtgärdsprogram Vattenmyndigheten har inrättat och förankrat kommunvisa åtgärdsområden i distriktet som tar hänsyn till avrinningsområden och administrativa kommungränser för effektivare samverkan och åtgärdsgenomförande. - Skogsstyrelsens referensgrupp för genomförande av vattenförvaltning Vattenmyndigheten har deltagit i ett flertal möten för att diskutera åtgärdernas genomförande och revideringen inför det nya åtgärdsprogrammet. - Skogsstyrelsens dialog om miljöhänsyn - temagrupp Mark och vatten Vattenmyndigheten i Bottenhavet har deltagit i denna arbetsgrupp som haft i uppgift att ta fram förslag på beskrivningar av målbilder för god hänsyn vid sjöar och vattendrag, i första hand avgränsning av funktionella kantzoner i samband med föryngringsavverkning, men också för vattenövergångar Övervakning Under året har vi varit delaktiga i att ta fram den nationella övervakningsstrategin och aktivt deltagit i en referensgrupp tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för att anpassa den nationella och regionala miljöövervakningen till vattenförvaltningens behov Rapportering vattenmiljö Någon särskild rapportering har inte genomförts under året från Vattenmyndigheten Kartläggning och analys Distriktets behov av underlag och verktyg är utgångspunkt för Vattenmyndighetens insatser i det gemensamma arbetet mellan vattenmyndigheterna med att skapa förbättrat stöd och underlag för vattenförvaltningsarbetet: 18

19 - Framtagande av nationella Hjälpredor (sk kokböcker) med syfte att underlätta länsstyrelsernas klassificeringsarbete under Vattenmyndigheten i Bottenhavet har tagit ett huvudansvar för samordning och ledning av den nationella arbetsgrupp som arbetat med detta. Brister i vägledning och handböcker har tvingat fram egeninitierade insatser från vattenmyndigheternas sida för att skapa praktiska verktyg för länsstyrelsernas arbete. - PriMa databas för primärdata. Vattenmyndigheterna i Bottenhavet och Bottenviken har utvecklat och driftsatt en databas dit regionala och data kan läggas på ett strukturerat sätt. Efter kvalitetsgranskning kan sedan godkända data rationellt levereras till nationella datavärdar. - WATERS är ett femårigt forskningsprogram med målsättningen att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Vattenmyndigheten i Bottenhavet deltar med referenskompetens i detta arbete Samverkan Inom distriktet bedrivs en regelbunden dialog med länsstyrelsernas beredningssekretariat, genom regelbundna samordningsmöten som är mycket viktiga för samsyn, informationsspridning och stöd för den löpande verksamheten. I distriktet finns ett tiotal vattenråd som till nära 100 % täcker avrinningsområdena. Vattenrådens sammansättning och arbetssätt påverkas starkt av lokala förhållanden, men utgör en avgörande länk till det lokala engagemanget. Vattenmyndigheten stöttar arbetet i distriktets vattenråd, genom att ge årliga bidrag och delta i möten. Den 7 maj genomfördes en gemensam dag för distriktets vattenråd i Gävle med temat Verktyg för bättre vatten. Vattenmyndigheten har deltagit i Livsmedelsverkets arbetsgrupp för Dricksvatten och planering som ingår som ingår som en del i Nationellt nätverk för dricksvatten. Vattenmyndigheten har deltagit vid ett stort antal möten och seminarier med myndigheter, organisationer och andra aktörer för att diskutera förutsättningar och behov när det gäller genomförande av vattenförvaltningen, både på nationell nivå och i distriktet. 19

20 5379 Övrig vattenförvaltning Den 26 april arrangerades en utbildning i hydrologi tillsammans med SMHI för intresserad länsstyrelsepersonal. Samarbeten och projekt med bäring på Östersjöstrategins mål har redovisats till Socialdepartementet och Tillväxtverket. Vattenmyndigheten har varit engagerad i samordningen av Översvämningsdirektivet och rapporteringen till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Den 11 december arrangerades ett seminarium kring Översvämningskartering av Gådeån där gemensamma frågor kring vattenförvaltning, klimat och översvämningar kunde diskuteras med ett stort antal lokala och regionala intressenter. Deltagande i Länsstyrelsens arbete med att starta samordningen havsplanering för fem kustlänsstyrelser inom havsområdet Bottniska viken. Åke Bengtsson Vattenvårdsdirektör 20

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013

Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Samrådsmöte i Uppsala 6 mars 2013 Agenda för mötet 13.00 Inledning, Anki Bystedt, länsråd på Länsstyrelsen i Uppsala län 13.10 Dagens tema och upplägg, moderator Anders Esselin 13.15 1) Kort introduktion

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015

7 Arbetet med Åtgärdsprogram 2015 Protokoll nr 3 2013 Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt Onsdag den 4 december 2013, kl.10.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Nybrogatan 15, Härnösand Närvarande

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (10) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-7197-14 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport ~~,c. 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås

Stockholm Arlanda Airport ~~,c. 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås *T* -+e+ Stockholm Arlanda Airport ~~,c SWEDAVIA SWEDISH AIRPORTS 2013-05-24 Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelsen i Västmanland 721 86 Västerås Yttrande över Vattenmyndighetens remiss angående

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi

Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten Vattenmyndigheternas förslag till strategi Gör en ÖP! Följ bilaga V! Och med övervakning menar vi löpande provtagning med syfte att erhålla långsiktiga

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013 2014-09-16 Vattenråden inom Södra Östersjön, sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd Handbok för tillämpningen av 2 kap. 4, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön HANDBOK 2006:1 FEBRUARI

Läs mer

Gränsvatten. Norge och Sverige. Strategi för internationellt samarbete

Gränsvatten. Norge och Sverige. Strategi för internationellt samarbete Gränsvatten Norge och Sverige Strategi för internationellt samarbete Bakgrund Det finns sju vattendistrikt/vannregioner med vattenförekomster som korsar riksgränsen mellan Norge och Sverige (Figur 1).

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten:

Nationellt nätverk för dricksvatten: Nationellt nätverk för dricksvatten: - Ökat samarbete för att säkra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning Sten-Ove Dahllöf, Tjörns kommun Nationellt samordningsansvar dricksvatten Klimat- och energiproposition

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

teori och praktik Vattenråd Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt

teori och praktik Vattenråd Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt teori och praktik Vattenråd Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt Produktion Vattenmyndigheterna för Västerhavet och Södra Östersjön Redaktörer Hans Oscarsson och Anna Ek Grafisk form Malin

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbottens synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västerbottens synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE 1(28) Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå Länsstyrelsen i s synpunkter på samrådet inom vattenförvaltningen 2015-2021 i Bottenvikens

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt VATTENMYNDIGHETENS KANSLI Återrapportering av åtgärdsprogrammets genomförande 2012 Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt 2013:28 Titel: Återrapportering

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2015-2021 för Södra Östersjöns

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogran för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-9859-2014 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands län

FÖRVALTNINGSPLAN Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands län FÖRVALTNINGSPLAN Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 FÖRVALTNINGSPLAN 1 Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015 Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Slutseminarium projekt Umeälven Umeå, 21-2 maj 2015 Lisa Lundstedt Vattenmyndigheten Bottenviken Foto: Andreas Broman WFD Torrfåra GEP Svämplan Morfologi Reglerkraft Produktionsförlust

Läs mer

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet.

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. MILJÖASPEKTEN VATTEN Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogran för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-5058-14 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013. Sammanställning med rekommendationer

Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013. Sammanställning med rekommendationer Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013 Sammanställning med rekommendationer Denna sammanställning bygger på resultat av möten, synpunkter inkomna via epost, samt den projektutvärdering

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Närvarande: Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad Svante Brandin, Miljöförvaltningen i Göteborg Bo Svärd,

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Verksamhetsredovisning vattenförvaltningen 2012-02-15 537-1288-2012

Verksamhetsredovisning vattenförvaltningen 2012-02-15 537-1288-2012 Bilaga 2. Verksamhetsredovisningen av länens användning av 2011 års medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av

Läs mer

Projektbeskrivning för Mälaren en sjö för miljoner (MER) etapp 1.

Projektbeskrivning för Mälaren en sjö för miljoner (MER) etapp 1. Projektbeskrivning för Mälaren en sjö för miljoner (MER) etapp 1. Uppdatering av projektbeskrivning Detta dokument är en uppdatering och en utveckling av projektbeskrivningen daterad 2012-11-23, vilket

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, Sid 1 (14) Yttrande 2015-03-11 Dnr 14KS426 Ida Johansson Telefon 026-178121 ida.johansson@gavle.se Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; SFS 2004:660 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap.

Läs mer

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Dialogprojektet Vattendagarna Uppdraget Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter

Läs mer

Sammanställning av remissyttranden för arbetsprogram- Västerhavet

Sammanställning av remissyttranden för arbetsprogram- Västerhavet Sammanställning av remissyttranden för arbetsprogram- Västerhavet Inledning Arbetsprogrammen för de fem vattendistrikten har varit ute på remiss och syftar till att översiktligt beskriva hur myndigheter,

Läs mer

GRISBÄCKEN steg 2. Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde För att nå god ekologis status.. och lite till!

GRISBÄCKEN steg 2. Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde För att nå god ekologis status.. och lite till! GRISBÄCKEN steg 2 Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde För att nå god ekologis status.. och lite till! Inspirations källor under en längre tid Engagemang via ideella föreningar, gröna

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Miljökonsekvensbeskrivning 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS.

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. 1(6) YTTRANDE Dnr 537-9859-2014 2015-04-29 Vattenmyndigheten Bottenvikens vattendistrikt 971 86 Luleå Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. Sammanfattning

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer