SAMMANFATTNING TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori"

Transkript

1 SAMMANFATTNING TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori LÄST SOM EN DEL AV CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I INDUSTRIELL EKONOMI VID LITH, VT 2016 Version: 1.0 Senast reviderad: Författare: Viktor Cheng Tack till: Martin Håkansson Modin, Björn Ström (?)

2 Innehållsförteckning Konsumentteori... 3 Vinstmaximering... 3 Inkomstelasticitet... 4 Kors(pris)elasticitet... 4 Markup rule... 4 Konsumentteorins två regler... 4 Indifferenskurvor... 5 Budgetvillkor... 5 Optimal konsumtion... 5 Marginell substitutionskvot (MRS)... 5 Lagrange... 5 Prisdiskriminering... 6 Producentteori... 6 Producentens problem... 6 Returns to scale (stordriftsfördelar)... 6 Output-elasticitet... 7 Produktionsfunktioner modeller... 7 Egenskaper hos Cobb-Douglas funktioner:... 7 Produktion på kort och lång sikt... 7 Producentteorins två regler... 7 Marginalprodukt... 8 Optimering av faktorinsats... 8 Marginal rate of technical substitution (MRTS)... 8 Isokostnadskurva (budgetlinje)... 8 Expansionskurva... 8 Kostnadsanalys... 9 Genomsnittskostnader... 9 Shut-down rule... 9 Economies of scope - omfångsfördelar Marknadsteori Branschtäthet Utbudskurvor Prisbildning vid fri konkurrens Karteller Naturliga monopol Oligopol Kvantitetskonkurrens vid monopol/oligopol Reaktionskurvor Sida 2 av 12

3 Konsumentteori Begrepp Beteckning Förklaring Intäkt R Pris (P) Kvantitet (Q) Kvantitet Q = Q(P) Efterfrågan (antal enheter) Pris P = P(Q) Pris per enhet Kostnad C = C(Q) Kostnad per enhet / Kostnadsfunktion Vinst π Intäkter (R) Kostnader (C) Marginalintäkt Marginalkostnad Marginalvinst dr dq = MR dc dq = MC dπ dq = Mπ Förändring av totala intäkter när företag säljer ytterligare en enhet av en vara Förändring av totala kostnader när företag säljer ytterligare en enhet av en vara Förändring av total vinst när företag säljer ytterligare en enhet av en vara Nyttofunktion U = U(Q) Oftast givet ett budgetvillkor: P 1 Q 1 + P 2 Q 2 I Vinstmaximering Förutsättning: d2 π d Q2 < 0 (avtagande marginalnytta) Mπ = 0 dπ dr = 0 dq dq dc dq = 0 dr dq = dc dq MR = MC Priselasticitet Hur efterfrågan påverkas av priset på varan större (om elastisk) Procentuell förändring av pris lika stor (om neutral) procentuell förändring i efterfrågan mindre (om oelastisk) E P = dq/q dp/p = dq dp P Q E P < 1: Elastisk varor där stor del av inkomsten läggs eller det finns substitut E P = 1: Neutralelastisk E P > 1: Oelastisk varor som är nödvändiga Tid till anpassning: o På kort sikt: oelastisk o På lång sikt: elastisk Sida 3 av 12

4 Inkomstelasticitet Hur efterfrågan på varan påverkas av individens inkomst E Y = dq/q dy/y = dq dy Y Q E Y < 0: Underlägsen vara efterfrågan sjunker när inkomst stiger (tänk Euroshopper) 0 E Y 1: Nödvändighetsvara efterfrågan ändras på samma sätt som inkomsten E Y > 1: Lyxvara efterfrågan ökar när inkomst ökar Kors(pris)elasticitet Hur efterfrågan på en vara förändras när priset på en annan vara förändras E P0 = dq/q = dq dp 0 /P 0 dp 0 E P0 < 0: Komplementvaror E P0 = 0: Oberoende varor ( noll korrelation ) E P0 > 0: Substitutvaror P 0 Q Markup rule Optimalt pris för en produkt utifrån ens kostnader o Inte utifrån vad marknaden kan tänkas betala! Förutsättning: E P < 1 (elastisk efterfrågan) markup blir positiv. Markup = 1 (P MC) = E P P Givet en viss E P går det att beräkna hur stor markup bör vara! Givet MC kan vi beräkna priset P: Konsumentteorins två regler P = E P (1 + E P ) MC 1. Marginalnyttan är positiv Ökad kvantitet ökad nytta a. Positiv första derivata av nyttofunktionen U(Q) b. Funktionen växande c. du dq > 0 2. Marginalnyttan är avtagande Mättnadseffekt för ökad konsumtion av en vara Första enheten upplevs som mest positiv. Konsumtion av ytterligare enheter ökar nyttan mindre. Tänk diminishing returns a. Negativ andra derivata av nyttofunktionen b. Funktionen konkav c. d 2 U d Q 2 < 0 Sida 4 av 12

5 Indifferenskurvor Visar vid vilka kombinationer av två produkter en individ är lika nöjd (indifferent). För att upplevd nytta ska vara konstant o konsumtion av vara 2 minskar o konsumtion av vara 1 ökar För att upplevd nytta ska vara högre/lägre o ( högre liggande indifferenskurva") o Konsumtion av vara 1 högre o Konsumtion av vara 2 samma eller Budgetvillkor Konsumenten begränsas av en budget I o inte oändligt mycket pengar P 1 Q 1 + P 2 Q 2 I Optimal konsumtion Optimum där budgetkurva tangerar indifferenskurva Marginell substitutionskvot (MRS) Hur mycket av den ena produkten, Q 2, som en konsument är villig att ge upp för att få ytterligare en enhet av den andra produkten, Q 1. o Och behålla samma nytta U. MRS = dq 2 dq 1 = Lagrange U Q 1 P, MRS = 1 (i optimum) U P 2 Q 2 max f x Generellt problem: då g x = b Lagrangefunktion: L x, λ = f x + λ g x b, där λ är fri. Lösning: Ekvationssystemet dl = 0, i = 1,2,3 samt dl = 0 dx i dλ λ kan tolkas som hur stort tillskott i nytta man får genom att satsa en krona till på en vara. Sida 5 av 12

6 Prisdiskriminering Prisdifferentiering som inte är motiverad av kostnads- eller prestationsskäl. Förutsättningar: o Isolerade och differentierade marknader o Kända efterfrågefunktioner eller priselasticiteter för samtliga marknader Maximal vinst: o MR i = MC, för varje marknad i, eller: o P i = MC, för varje marknad i (markup rule) E P (1+E P ) 1:a graden - perfekt prisdiskriminering 2:a graden volymbaserad 3:e graden marknadsbaserad Beskrivning Olika pris för varje kund (individuell prissättning) Mängdrabatt, vid stort inköp fås lägre styckpris Olika pris för olika marknader Fördelar Maximal vinst per såld vara Enkel att tillämpa Enkel att tillämpa Nackdelar Kräver mycket information Otillräcklig efterfrågan För grov segmentering Tillämpning Företag med få kunder Grossister Flygresor, ålder Producentteori Begrepp Beteckning Förklaring Produktionsfunktion Q = Q(F 1, F 2, ) Input: produktionsfaktorer. Output: producerad kvantitet Produktionsfaktor F i Kapital, arbetskraft, material Producentens problem Maximera vinsten! o π = R C = P Q Q C(Q) o Q = Q(F 1, F 2, F 3 ) 1. Bestäm företagets kostnadsfunktion C(Q) 2. Givet C(Q), bestäm den produktionsvolym Q som maximerar vinsten π. Returns to scale (stordriftsfördelar) Minskad styckkostnad som uppstår genom storskalig produktion. Företag kan sälja till lägre pris eller samma pris men högre vinst. Konstanta Positiva (kallas normalt stordriftsfördelar) Negativa (tänk för många kockar i en soppa) Given procentuell ökning av input lika stor procentuell ökning av output. Ex: input = +10% output = +10% Given procentuell ökning av input större procentuell ökning av output. Ex: input = +10% output = +20% Given procentuell ökning av input mindre procentuell ökning av output. Ex: input = +10% output = +5% Sida 6 av 12

7 Output-elasticitet Procentuell förändring i output (Q) då samtliga produktionsfaktorer ökar med 1% o Output-elasticitet = 1 konstanta returns to scale ( input = 1% output = 1%) o Output-elasticitet < 1 negativa returns to scale ( input = 1% output < 1%) o Output-elasticitet > 1 positiva returns to scale ( input = 1% output > 1%) Produktionsfunktioner modeller Modell Matematisk beskrivning Linjär produktion Q = a + bf 1 + cf 2 Polynom Q = af 1 2 F 2 bf 1 2 cf 1 F 2 2 Cobb-Douglas Q = AF 1 α F 2 β, 0 < α, β < 1, Egenskaper hos Cobb-Douglas funktioner: Returns to scale o Konstanta då α + β = 1 o Positiva då α + β > 1 o Negativa då α + β < 1 Avtagande marginalavkastning Homogenitet o f x homogen av grad j om f ax = a j f x,x > 0 o j = 1 linjär homogen funktion α + β = 1 Produktion på kort och lång sikt Kort sikt: Minst en produktionsfaktor är fast Lång sikt: Alla produktionsfaktorer är fritt rörliga Producentteorins två regler 1. Marginalavkastningen är positiv Ytterligare insats av någon produktionsfaktor positivt bidrag till producerad kvantitet a. Positiv första derivata av produktionsfunktion b. Funktionen växande c. dq d F i 0 2. Marginalavkastningen är avtagande Det extra bidrag som ges av ökning av EN produktionsfaktor (alla andra konstanta) kommer efter någon punkt att minska Tänk diminishing returns a. Negativ andra derivata av produktionsfunktion b. Funktionen konkav (lokalt max = globalt maximum) c. d 2 Q d F i 2 < 0 Sida 7 av 12

8 Marginalprodukt Marginalprodukt m.a.p. produktionsfaktor o Ökning av producerad kvantitet Q då insatsen av produktionsfaktor L ökar med 1 enhet o MP L = marginalprodukt m.a.p. produktionsfaktor L Marginalintäkt m.a.p. produktionsfaktor o Ökning av totala intäkter R då insatsen av produktionsfaktor F ökar med 1 enhet o MRP L = marginalintäkt m.a.p. produktionsfaktor L o MRP L = MP L MC L = dr = dr dq = MR MP dl dq dl L Optimering av faktorinsats Vinstmaximering för en viss produktionsfaktor L fås då: Mπ L = marginalvinst m.a.p. produktionsfaktor L dπ dl = 0 Mπ L = 0 MRP L MC L = 0 Marginal rate of technical substitution (MRTS) Utbytesförhållande som behövs mellan två produktionsfaktorer för att hålla produktionen konstant Hur mycket kan F 2 minskas om F 1 ökas med 1 enhet, om man vill behålla samma volym Isokvantkurva MRTS = df 2 df 1 = MPF 1 MPF 2 = Q F 1 Q F 2 Visar alla möjliga kombinationer av insatser av produktionsfaktorer som ger samma volym Lutningen på kurvan talar om hur mycket vi måste ändra insatsen av en faktor om en annan ändras, för att behålla samma volym. Isokostnadskurva (budgetlinje) Alla kombinationer av F 2 och F 2 utmed linjen ger samma kostnad C = P 1 F 1 + P 2 F 2 Expansionskurva I skärningspunkterna mellan isokvant- och isokostnadskurvorna gäller MRTS = MP 1 = P 1 MP 2 P 2 Expansionskurvan är den funktion som sammanbinder alla optimala faktorinsatser vid olika kostnadsbegränsningar En expansionskurva skär isokvantkurvorna i deras optimala punkt Ofta på formen af 1 = bf 2, där a och b är konstanter Sida 8 av 12

9 Kostnadsanalys Kostnadsfunktion C = C(Q) Lägsta möjliga kostnad vid en given volym Totala kostnader C Q = FC + VC(Q) Fasta kostnader (FC) + rörliga kostnader (VC) Marginalkostnad Genomsnittskostnad Genomsnittliga rörliga kostnader Täckningsbidrag MC = AC = AVC = dc Q dq C Q Q C Q FC Q TB i = R i VC i = VC Q Q Marginal cost Average cost AC min då dac dq = 0. Average variable cost Genomsnittskostnader Formen på genomsnittskostnadskurvan AC beror på vilken typ av stordriftsfördelar som föreligger U-formad L-formad Strängt avtagande Marginalkostnaden är ökande med ökande volym Marginalkostnaden är ökande med ökande volym, fram till en viss punkt då den planar ut och blir konstant. Minimum efficient scale (MES) vid Q min. Konstant marginalkostnad (ofta låg marginalkostnad och höga fasta kostnader) Ingen Q min, men AC har gränsvärde mot MC. Shut-down rule På kort sikt: o Minst en produktionsfaktor anses vara fast långsiktigt optimum kan inte uppnås o Alla produkter som ger ett positivt täckningsbidrag tillverkas Lägg ner produkt om: P < AVC min o På kort sikt är det alltså OK att produkten inte täcker upp fasta kostnader, bara rörliga kostnader På lång sikt: o Alla produktionsfaktorer är fritt rörliga o Produktionen ska ge vinst (och produkter ska ha positivt täckningsbidrag): Lägg ner produkt om: P < AC min Sida 9 av 12

10 Economies of scope - omfångsfördelar Kostnadsfördel till följd av att man producerar flera olika produkter Samma koncept som returns to scale: Sprida ut fasta kostnader på fler poster. o Economies of scope tittar på fördelar av att tillverka flera olika produkter o Economies of scale (returns to scale) tittar på fördelen att producera mycket av en produkt Fördelar: o Bättre utnyttjande av råvaror (tillverkning) o Biprodukter o Utnyttjandegrad av resurser (kapacitet) o Kunskapsdelning o Flexibilitet Marknadsteori Säljare Köpare Inträdesbarriärer Övrigt Fri konkurrens Många Många Inga Ingen produktdifferentiering Konsumenter och företag är pristagare Oligopol Få Många Medelhöga Enskild säljare kan till viss del påverka marknad Monopol En Många Höga Företag är prissättare Branschtäthet Marknadsandel är företagets försäljning jämfört med den totala försäljningen på marknaden, i procent. o Concentration Ratio (CR i ): Marknadsandel som de i stycken största företagen har tillsammans o Herfindahl-Hirschman Index (HHI) Summan av alla företags marknadsandelar i kvadrat Mått Formel Betydelse CR 1 CR 4 HHI Utbudskurvor CR 1 = Q 1 Q tot CR 4 = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 Q tot CR 4 = n HHI = ftg i marknadsandel i % 2 i=1 CR 1 90% i praktiken monopol HHI = > 60% smalt oligopol 40 60% löst oligopol < 40% fri konkurrens > 2500 koncentrerad marknad medelhög koncentration < 1500 icke koncentrerad marknad På en marknad med fri konkurrens gäller: o Företagets utbudskurva Q ges av dess marginalkostnadskurva P = MC MR = MC vid vinstmaximering, MR konstant vid fri konkurrens MR = P, MR = MC, P = P(Q) MC = P(Q) n o Branschens utbudskurva Q tot = Q 1 + Q 2 + Q 3 = Q i (P) i =1 Sida 10 av 12

11 Prisbildning vid fri konkurrens Övervinster o Lockar nya aktörer till att konkurrera o Fler ska dela på den volym som efterfrågas o Noll-vinster på lång sikt Förluster o Slår på lång sikt ut aktörer eftersom efterfrågan inte räcker till alla o Noll vinster på lång sikt På lång sikt o Alla företag tillverkar Q min = volym vid AC min o Jämviktspris blir P = MR = MC = AC min o Övervinst = 0 o Antal företag = Total tillverkad volym vid Q min = Q tot (om alla företag tillverkar lika mycket) Varje företags tillver kning (Q min ) Q min Monopolistisk konkurrens Inträdesbarriärer Många köpare och säljare Produkterna liknande men inte identiska Fri etableringsrätt, låga inträdesbarriärer Säljaren får en monopolliknande ställning inom ett litet segment Säljaren har viss kontroll över priset Om övervinster finns så uppstår tryck från närliggande produkter Stordriftsfördelar Stora kapitalinsatser Kvalitets- och kostnadsfördelar Produktdifferentiering Kontroll över resurser Lagliga barriärer Strategiska barriärer Karteller Två eller flera säljare går ihop och samarbetar för att skapa en monopolliknande ställning Kan baseras på kontroll över naturtillgångar Vinstmaximering genom att begränsa utbjuden volym Mål: Maximera gemensamma vinsten o Marknad: Q tot = Q 1 + Q 2 o Företag 1: π 1 = P Q tot Q 1 C 1 (Q 1 ) o Företag 1: π 2 = P Q tot Q 2 C 2 (Q 2 ) o Max gemensam vinst: π = π 1 + π 2 = P Q tot Q 1 + Q 2 C 1 (Q 1 ) C 2 (Q 2 ) Naturliga monopol Uppstår då genomsnittskostnaden AC avtar över hela relevanta volymintervallet En aktör kan producera hela volymen till lägre pris än vad fler skulle kunna åstadkomma Ofta hög investering Konstant MC strängt avtagande AC (ty AC = C(Q) = (FC+VC ) = FC + VC 0 + MC då Q är stort) Q Q Q Q Oligopol En grupp dominerande företag o Dessa är prisledare på marknaden Andra mindre företag kommer att följa efter (givet odifferentierade produkter) o Dessa blir pristagare Dominerande företag Efterföljande företag Q D = total efterfrågan i branschen Sida 11 av 12

12 Q d = dominerande företags efterfrågan Q d = Q D q s Dominerande företagen sätter volym och pris utifrån den kvarvarande efterfrågan q s = små företagens utbud Priset sätts av de dominerande företagen. Små företagen ser priset som konstant. Kvantitetskonkurrens vid monopol/oligopol Om företagen är jämbördiga i storlek med kostnadsfunktioner som är relativt lika, så finns tre alternativ: Modell Cournot-jämvikt Joint optimum von Stackelberg Beskriv. Vinstmaximera var och en för sig Konkurrenters volymer antas konstanta Företagen antas fatta beslut om volymer ungefär samtidigt. Samarbeta i kartell Maximerar sin gemensamma vinst som monopolist Högre total vinst och lägre totalt utbjuden kvantitet jämfört med Cournot-lösning Ett företag har informationsövertag Ledande företag känner till följande företags reaktionskurvor, vet hur de kommer att producera, givet hur ledande företag producerar Metod Marknad: Q tot = Q 1 + Q 2 Marknad: Q tot = Q 1 + Q 2 Marknad: Q tot = Q 1 + Q 2 π 1 = P Q tot Q 1 C 1 Q 1 π 2 = P Q tot Q 2 C 2 Q 2 max π 1 (Q 1 ) fås då dπ 1 dq 1 = 0 max π 2 (Q 2 ) fås då dπ 2 dq 2 = 0 Ekvationssystemet ger sedan: Q 1 = Q 2 = π 1 = π 2 = Bilda gemensam vinstfunktion π = π Q 1, Q 2 = π 1 + π 2 = P Q tot Q tot C 1 Q 1 C 2 Q 2 max π Q 1,Q 2 fås då dπ = 0 dq 1 Q 1 = dπ Q = 0 2 = π = dq 2 Marknadens efterfrågan: P = P(Q tot ) Vinstfunktioner: π 1 = P 1 Q tot Q 1 C 1 Q 1 π 2 = P 2 Q tot Q 2 C 2 Q 2 Företag 1 ledande Maximera π 1 då dπ 2 = 0 (företag 2:s dq 2 reaktionskurva Q 2 = Q 2 (Q 1 ) ) Sätt in företag 2:s reaktionskurva i π 1 och dπ 1 d Q 1 = 0 Reaktionskurvor Beskriver vilken volym ett företag är villigt att bjuda ut som funktion av de volymer de andra företagen bjuder ut. Övriga företags volymer behandlas som konstanta d π 1 = 0 är företag 1:s reaktionskurva givet Q d Q 2, dvs Q 1 = Q 1 (Q 2 ) 1 Sida 12 av 12

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till!

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till! Tentamen består av två delar. Del 1 innehåller fem multiple choice frågor som ger fem poäng vardera och 0 poäng för fel svar. Endast ett alternativ är rätt om inget annat anges. Fråga 6 är en sant/falsk-fråga

Läs mer

Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens

Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens 1 Upplägg Produktionsteori Produktionsfunktionen. Produktion på kort sikt vs. lång sikt. Isokvanter. Skalavkastning. Kostnader Kostnadsfunktionen. Kostnader

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori MÅNDAGEN DEN 22 AUGUSTI 2011, KL 14-19

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 4, Thomas Sonesson. Marknadens utbud = Σ utbud från enskilda företag (ett eller flera)

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 4, Thomas Sonesson. Marknadens utbud = Σ utbud från enskilda företag (ett eller flera) Produktion Marknadens utbud = Σ utbud från enskilda företag (ett eller flera) Företaget i ekonomisk teori Produktionsresurser FÖRETAGET färdiga produkter (inputs) (produktionsprocesser) (output) Efterfrågan

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori FREDAGEN DEN 10 JUNI 2011, KL 8-13 SAL

Läs mer

F1-2: Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens. Upplägg

F1-2: Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens. Upplägg F1-2:, kostnader och perfekt konkurrens Upplägg Produktionsfunktionen Produktion på kort och lång sikt. Isokvanter Skalavkastning Kostnader Kostnadsfunktionen Kostnader på kort och lång sikt Isokoster

Läs mer

Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens. Föreläsning 1 och 2 Emelie Heintz

Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens. Föreläsning 1 och 2 Emelie Heintz Produktionsteori, kostnader och perfekt konkurrens Föreläsning 1 och 2 Emelie Heintz 2010-10-06 Vem är jag? Emelie Heintz emelie.heintz@liu.se Doktorand i hälsoekonomi Centrum för utvärdering av medicinsk

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori FREDAGEN DEN 24 AUGUSTI 2012, KL 14-19

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LÖRDAGEN DEN 22 MARS 2014, KL 14-19 SAL:

Läs mer

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1 17 FACIT TILL TENTAMEN, 3/4, 211 Delkurs 1 FRÅGA 1 I. c.(x) 38,25 euro. II. b.(x) Om MC < ATC så sjunker ATC. III. c.(x) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna. 1 3Q = 1

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Föreläsning 3-4. Produktionsteori. - Produktionsfunktionen - Kostnadsfunktionen. - Sambandet mellan marginalkostnad, marginalprodukt och lön

Föreläsning 3-4. Produktionsteori. - Produktionsfunktionen - Kostnadsfunktionen. - Sambandet mellan marginalkostnad, marginalprodukt och lön Föreläsning 3-4 Produktionsteori - Produktionsfunktionen - Kostnadsfunktionen - Sambandet mellan marginalkostnad, marginalprodukt och lön - Långsiktiga utbudet Produktionsfunktionen TP=Totalproduktion

Läs mer

Utbudsidan Produktionsteori

Utbudsidan Produktionsteori Utbudsidan Produktionsteori Produktion och kostnader Frank kap 9-1 Företaget Produktion och kostnader på kort sikt Produktion och kostnader på lång sikt Isokost och isokvant 1 2 Företaget Vi antar att

Läs mer

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66)

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) OLIKA KOSTNADSMÅTT Fasta kostnader (FK) Rörliga kostnader (RK) Marginalkostnad (MK) Total/rörlig/fast styckkostnad Är kosnader som inte varierar med produktionsvolymen.

Läs mer

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Imperfekt konkurrens är ett samlingsbegrepp för alla de marknadsformer där enskilda aktörer har marknadsmakt åtminstone någon part kan påverka priset genom att styra marknadens

Läs mer

MIKROTEORI N \: ~ 1-ou

MIKROTEORI N \: ~ 1-ou INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet FK MIKROTEORI N \: ~ 1-ou 2012-03- 22 Kl: 08.00-14.00 Denna tentamen består av 6 st frågor om sammanlagt 60 poäng.

Läs mer

Definitioner - Antaganden - Hypoteser Slutsatser

Definitioner - Antaganden - Hypoteser Slutsatser F1 NATIONALEKONOMI (ECONOMICS) Vetenskapen om hur samhällen använder sina knappa resurser. Knapphet Resurser Knappa resurser VAL => resursfördelningsprocess => VÄLFÄRD Olika sätt att studera resursfördelningen:

Läs mer

DEPARTMENT OF ECONOMICS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT LUND UNIVERSITY KOSTNADSKURVOR

DEPARTMENT OF ECONOMICS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT LUND UNIVERSITY KOSTNADSKURVOR KOSTNADSKURVOR Upplägg Totalkostnader Marginalkostnad Genomsnittskostnader Relationen mellan marginalkostnad och genomsnittskostnad Kort och lång sikt Skalavkastning Totalkostnader Fast kostnad (FC): kostnader

Läs mer

Mall för Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, Fredagen den 29 oktober 2010

Mall för Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, Fredagen den 29 oktober 2010 Mall för Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, Fredagen den 29 oktober 2010 Fråga 1 Rätt rad: b,d,a,a,d,c,d,c,d,b 1. En vara är normal om a) individens efterfrågan ökar i varans pris b) individens

Läs mer

Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller

Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller Hur bestäms resursfördelningen i en marknadsekonomi? Utbud, efterfrågan priser Bakom detta ligger i sin tur beslut av enskilda företag och hushåll, marknadskrafterna

Läs mer

3. Härled marginalprodukten och genomsnittsprodukten från en totalproduktionskurva med nedanstående (typiska) utseende.

3. Härled marginalprodukten och genomsnittsprodukten från en totalproduktionskurva med nedanstående (typiska) utseende. Övning 5 september 2009 Produktionsteori FRANK kap. 9-11 1. Definiera rörliga och fasta produktionsfaktorer. Svar: Rörliga är de som varierar med den producerade mängden. Fasta är de som är oberoende av

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori FREDAGEN DEN 10 JUNI 2016, KL 14-19 SAL:

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori NKÖPNGS EKNSKA HÖGSKOA nstitutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi ENAMEN Ekonomisk Analys: Ekonomisk eori ÖRDAGEN DEN 9 MARS 0, K 4-9 SA ER, ER3 och ER4 Kurskod:

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Omtentamen SMI01A CE12. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Omtentamen SMI01A CE12. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Mikroekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Omtentamen SMI01A CE12 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2013 08 29 Tid: 9.00 14.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori TORSDAGEN DEN 11 JUNI 2015, KL 8-13 SAL:

Läs mer

Övningsuppgifter för sf1627, matematik för ekonomer. 1. Förenkla följande uttryck så långt det går: 6. 7. 8. 9. 10. 2. Derivator 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Övningsuppgifter för sf1627, matematik för ekonomer. 1. Förenkla följande uttryck så långt det går: 6. 7. 8. 9. 10. 2. Derivator 1. 2. 3. 4. 5. 6. KTH matematik Övningsuppgifter för sf1627, matematik för ekonomer Harald Lang 1. Förenkla följande uttryck så långt det går: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Svar: 1. 2. 5 3. 1 4. 5 5. 1 6. 6 7. 1 8. 0 9.

Läs mer

TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011. Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011

TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011. Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011 1 LINNÉUNIVERSITET KALMAR Nationalekonomi TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011 Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011 Skrivid: 5 timmar Hjälpmedel: Miniräknare. Programmerbar

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

MP L AP L. MP L = q/ L

MP L AP L. MP L = q/ L F3-F5 PRODUKTIONSTEORI Produktionsfunktion = F(K,L) där K och L är mängden av roduktionsfaktorerna kaital och arbetskraft Kort sikt: Mängden av en av roduktionsfaktorerna kan inte ändras. Antag att det

Läs mer

Skriv KOD på samtliga inlämnade blad och glöm inte att lämna in svar på flervalsfrågorna!

Skriv KOD på samtliga inlämnade blad och glöm inte att lämna in svar på flervalsfrågorna! Tentamen i nationalekonomi, mikro A 7,5 hp 2011-08-16 Ansvarig lärare: Anders Lunander Viktor Mejman Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 24 För betyget G krävs: 12 För

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare Föreläsning 2: Marknadsformer och Arbetsmarknaden Kontaktuppgifter Nationalekonomiska institutionen Rum: A974 E-mail: maria.jakobsson@ne.su.se Syfte: Kursens

Läs mer

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN)

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) - FULLSTÄNDIG KONKURRENS - MONOPOL - MONOPOLISTISK

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

Kapitel 3-5 Utbud och perfekta konkurrensmarknader

Kapitel 3-5 Utbud och perfekta konkurrensmarknader Kapitel 3-5 Utbud och perfekta konkurrensmarknader Vilka faktorer avgör producenternas produktionsbeslut och vad konstituerar förutsättningarna på den perfekta konkurrensmarknaden? 1 Produktion på lång

Läs mer

MONOPOLISTISK KONKURRENS

MONOPOLISTISK KONKURRENS MONOPOLISTISK KONKURRENS Likartade men unika produkter (ofta märkesvaror) begränsat monopol Många små företag, inga hinder för nyetablering påminner om fullständig konkurrens Det unika: smak utseende kvalitet

Läs mer

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)?

Efterfrågan. Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågan Vad bestämmer den efterfrågade kvantiteten av en vara (eller tjänst) på en marknad (under en given tidsperiod)? Efterfrågad = vad man önskar att köpa på en marknad under rådande förhållanden

Läs mer

Skriv KOD på samtliga inlämnade blad och glöm inte att lämna in svar på flervalsfrågorna!

Skriv KOD på samtliga inlämnade blad och glöm inte att lämna in svar på flervalsfrågorna! Tentamen i nationalekonomi, mikro A 7,5 hp 2011-02-18 Ansvarig lärare: Anders Lunander Viktor Mejman Emelie Värja Nabil Mouchi Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 24 För

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 1: marknader och elasticiteter

Gör-det-själv-uppgifter 1: marknader och elasticiteter LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Gör-det-själv-uppgifter 1: marknader och elasticiteter Uppgift 1-4 behandlar efterfråge- och utbudskurvor samt

Läs mer

National- och företagsekonomi HT Läsanvisningar till Frank, Microeconomics and Behavior

National- och företagsekonomi HT Läsanvisningar till Frank, Microeconomics and Behavior National- och företagsekonomi HT 2009-09-06 Läsanvisningar till Frank, Microeconomics and Behavior Boken är indelad i fem delar 1) Introduktion till ekonomiskt tänkande och marknadsmodellen 2) Konsumenten

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen HT 2010 Sten Nyberg Omtentamen på Mikroteori med tillämpningar, EC1111, 15 högskolepoäng Fredagen den 29 oktober 2010 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja

Läs mer

Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Fredagen den 27 mars 2009

Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Fredagen den 27 mars 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen VT 2009 Astri Muren Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Fredagen den 27 mars 2009 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen HT 2009 Jonas Häckner Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Måndagen den 7 december 2009 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden

Läs mer

Kostnadsteori: Företagens kostnader. Reviderat 2012-11-27.

Kostnadsteori: Företagens kostnader. Reviderat 2012-11-27. ostnadsteori: Företagens kostnader. Reviderat 2012-11-27. 1. INLEDNING I NE ekonomiska kostnader = alternativkostnader Bokföringskostnad kontra ekonomisk kostnad: Skillnaden mellan dessa begrepp är att

Läs mer

Konsumentteori. Konsumenten strävar efter att maximera nyttan (totalnyttan, U) Ökad konsumtion marginalnytta, MU

Konsumentteori. Konsumenten strävar efter att maximera nyttan (totalnyttan, U) Ökad konsumtion marginalnytta, MU Konsumentteori Konsumenten strävar efter att maximera nyttan (totalnyttan, U) Ökad konsumtion marginalnytta, MU Konsumentens val (konsumtion) bygger på värderingar och restriktioner Utifrån sina preferenser

Läs mer

Föreläsning 4- Konsumentteori

Föreläsning 4- Konsumentteori Föreläsning 4- Konsumentteori 2012-11-08 Vad är konsumentteori? Vad bestämmer hur konsumenten väljer att spendera sin inkomst mellan olika varor? Vad bestämmer hur mycket konsumenten köper av en viss vara?

Läs mer

DEPARTMENT OF ECONOMICS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT LUND UNIVERSITY ELASTICITETER

DEPARTMENT OF ECONOMICS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT LUND UNIVERSITY ELASTICITETER ELASTICITETER Upplägg Definition Priselasticitet Beräkning Tolkning Korspriselasticitet Inkomstelasticitet Utbudselasticitet Definition Elasticiteten anger någontings känslighet med avseende på något annat

Läs mer

E D C B. F alt. F(x) 80% 40p. 70% 35p

E D C B. F alt. F(x) 80% 40p. 70% 35p Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin den 12 november 2010 Mikroekonomisk teori A, 7,5hp: Skriftlig omtentamen 2010 11-12 Tentamen består av sammanlagt 6 uppgifter

Läs mer

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m.

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. 2012-11-09 Elasticiteter Elasticiteter Efterfrågans priselasticitet Inkomstelasticitet Korspriselasticitet Utbudselasticitet Konsumentöverskott Asymmetrisk information

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori ONSDAGEN DEN 23 MARS 2016, KL 8-13 SAL:

Läs mer

3. Hur snabbt förändras diametern av en cirkel med avseende på cirkelns area?

3. Hur snabbt förändras diametern av en cirkel med avseende på cirkelns area? Dagens 30 aug: a, 2, 3, 5, 6.. Låt Q vara antalet producerade enheter. Bestäm a. Marginalvinsten för vinstfunktionen π(q) = 3Q + Q + 2. Marginalintäkten för intäktsfunktionen R(Q) = ( + 2Q) 3/2. c. Marginalkostnaden

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-11-22 Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

MATEMATISK INTRODUKTION. Innehåll

MATEMATISK INTRODUKTION. Innehåll MATEMATISK INTRODUKTION Innehåll - Räkneregler för bråk - Räkneregler för potenser - Procenträkning - Ekvationer o Ekvationer och tillvätförlopp - Nuvärdesberäkningar - Funktioner o Linjära funktioner

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-09-14 Emma Rosklint Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan

Läs mer

Övningsuppgifter på derivator för sf1627, matematik för ekonomer (rev. 1) Produktregeln: derivera 1. 2. 3. 4.

Övningsuppgifter på derivator för sf1627, matematik för ekonomer (rev. 1) Produktregeln: derivera 1. 2. 3. 4. Övningsuppgifter på derivator för sf627, matematik för ekonomer (rev. ) Produktregeln: derivera. 2. 3. 4. 5. 6. Kvotregeln: derivera. 2. 3. 4. 5. Kedjeregeln: derivera. 2. 3. 4. 5. 6. Logaritmisk derivering

Läs mer

Flervalsfrågor. Välj ett eller inget alternativ.

Flervalsfrågor. Välj ett eller inget alternativ. Flervalsfrågor. Välj ett eller inget alternativ. 1) Vilken av följande frågor är en normativ fråga? A) Om högskolor erbjuder gratis parkering till studenter, kommer fler studenter köra bil till högskolan?

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

2. Efterfrågan P Q E D = ΔQ % ΔP % =ΔQ ΔP. Efterfrågans priselasticitet mäter efterfrågans känslighet för prisförändringar. Def.

2. Efterfrågan P Q E D = ΔQ % ΔP % =ΔQ ΔP. Efterfrågans priselasticitet mäter efterfrågans känslighet för prisförändringar. Def. 2. Efterfrågan Efterfrågans priselasticitet mäter efterfrågans känslighet för prisförändringar. Def. E D = ΔQ % ΔP % =ΔQ ΔP P Q 1 Elastisk och inelastisk efterfrågan Elastisk efterfrågan då priselasticiteten

Läs mer

F4 Konsumentteori Konsumentteori Konsumentens preferenser och indifferenskurvor Budgetrestriktioner.

F4 Konsumentteori Konsumentteori Konsumentens preferenser och indifferenskurvor Budgetrestriktioner. F4 Konsumentteori 2011-11-11 Konsumentteori Konsumentens preferenser och indifferenskurvor Budgetrestriktioner Konsumentens val Effekter av prisförändring Effekter av inkomstförändring Inkomst och substitutionseffekt

Läs mer

2. Härled TR och MR från efterfrågekurvan nedan. 3. Hur förhåller sig lutningen på MR till lutningen på D? Svar: MR har dubbla lutningen mot D.

2. Härled TR och MR från efterfrågekurvan nedan. 3. Hur förhåller sig lutningen på MR till lutningen på D? Svar: MR har dubbla lutningen mot D. Övning 6 den 27 september 2011 Producentteori FRANK kap. 12-13 1. Ange fem möjliga orsaker till att ett företag kan ha en monopolställning. Svar: Kontroll över viktiga insatsvaror, Stordriftsfördelar,

Läs mer

F7 Faktormarknader Faktormarknader Arbetskraft. Kapital. Utbud av arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft

F7 Faktormarknader Faktormarknader Arbetskraft. Kapital. Utbud av arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft F7 Faktormarknader 2011-11-21 Faktormarknader Arbetskraft Utbud av arbetskraft Individen Samhället Efterfrågan på arbetskraft Kapital Efterfrågan på kapital Investeringsbeslut 2 1 Antaganden Rationalitetsantagandet

Läs mer

Föreläsning 4- Konsumentteori

Föreläsning 4- Konsumentteori Föreläsning 4- Konsumentteori 2012-08-30 Emma Rosklint Vad är konsumentteori? Handlar om konsumentens konsumtionsval. Varför väljer konsumenten att konsumera vissa varor och inte andra? Vad bestämmer hur

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 31 januari 2012 Produktion och marknadsformer Marknadsmisslyckanden Plan eller marknad? Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Produktion och marknader

Läs mer

F 5 Elasticiteter mm.

F 5 Elasticiteter mm. F 5 Elasticiteter mm. 2011-11-14 Elasticiteter mm Elasticiteter - Efterfrågans priselasticitet - Inkomstelasticitet - Korspriselasticitet - Utbudselasticitet Konsumentöverskott Asymmetrisk information

Läs mer

TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 hp

TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET HELENE LIDESTAM IEI JANUARI 2017 Produktionsekonomi TPPE98 Ekonomisk analys: Ekonomisk teori 4 hp Mål: Efter fullgjord kurs ska teknologen. ha kunskap om de grundläggande ekonomiska

Läs mer

URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014

URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014 URVALSPROVET FÖR AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2014 PROV 2 Miljöekonomi Man ska få minst 14 poäng i urvalsprovet så att han eller hon för vardera A- och B-delen får minst 10 poäng. Om det poängtal

Läs mer

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer:

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer: ÖVNINGAR MED SVAR TILL FÖRELÄSNING 1-2 fråga 1: Anta att en pizzeria har ett erbjudande som ger kunderna möjligheten att äta hur många bitar pizza som helst för 60 kronor. Anta att 100 individer nappar

Läs mer

E D C B. F alt. F(x) 80% 80p. 70% 70p

E D C B. F alt. F(x) 80% 80p. 70% 70p Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin den 19 augusti 2011 Mikroekonomisk teori A, 7,5hp: Skriftlig omtentamen 2011 08-19 Tentamen består av sammanlagt 8 uppgifter

Läs mer

Monopol, imperfekt konkurrens och monopsoni.

Monopol, imperfekt konkurrens och monopsoni. Monopol, imperfekt konkurrens och monopsoni. Monopol Prisdiskriminering Monopolistisk konkurrens Chamberlinmodellen Lokaliseringsmodeller Oligopol Spelteori Cournotmodellen Bertrandmodellen Naturliga monopol

Läs mer

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m.

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. 2012-08-31 Emma Rosklint Elasticiteter Elasticiteter Efterfrågans priselasticitet Inkomstelasticitet Korspriselasticitet Utbudselasticitet Konsumentöverskott Asymmetrisk

Läs mer

F7 Produktionsfaktorer. 2010-11-19 charlotte.svensson@liu.se

F7 Produktionsfaktorer. 2010-11-19 charlotte.svensson@liu.se F7 Produktionsfaktorer 2010-11-19 charlotte.svensson@liu.se F7 Produktionsfaktorer Arbetskraft Utbud av arbetskraft Individ Samhälle Efterfrågan på arbetskraft Kapital Efterfrågan på kapital Investeringsbeslut

Läs mer

Q C Indifferenskurvor

Q C Indifferenskurvor KONSUMTIONSTEORI Antaganden om konsumentens referenser: - Konsumenten kan jämföra och rangordna alla alternativ. (Preferenserna är komletta.) - Om en konsument föredrar A framför B och B framför C så föredrar

Läs mer

Imperfektioner. 1 December () Lektion 7 1/12 1 / 10

Imperfektioner. 1 December () Lektion 7 1/12 1 / 10 Imperfektioner 1 December 2008 () Lektion 7 1/12 1 / 10 Monoplistiska fackföreningar Tidigare har vi antagit perfekta marknader där alla är pristagare. Låt oss nu se analysera fallet med en monopolistisk

Läs mer

Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LINKÖPINGS UNIVERSITET. Matematik och nationalekonomi, en introduktion

Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LINKÖPINGS UNIVERSITET. Matematik och nationalekonomi, en introduktion Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LINKÖPINGS UNIVERSITET Matematik och nationalekonomi, en introduktion Thomas Sonesson 01 Förord Nationalekonomi är en vetenskap som

Läs mer

Varför försäkringar?

Varför försäkringar? F5 - Försäkring 1 Varför försäkringar? Fullständig information, vad finns det då för skäl att försäkra sig? Osäkerhet (stokastiska utfall) Riskaversion => efterfrågan på försäkringar 2 Osäkerhet Livslängd

Läs mer

Uppgifter att arbeta med inför workshop på kursen

Uppgifter att arbeta med inför workshop på kursen LINKÖPINGS UNIVERSITET Nationalekonomi Marknadsanalys och reglering 730G66 Peter Andersson Uppgifter att arbeta med inför workshop på kursen Dessa uppgifter är ägnade att öva kunskaperna när det gäller

Läs mer

Marknadsekonomins grunder

Marknadsekonomins grunder Marknadsekonomins grunder Föreläsning 3 Varumarknadens grunder Mattias Önnegren Agenda Vad är en marknad? Efterfrågan Utbud Jämnvikt och anpassningar till jämnvikt Reglerade marknader Skatter och subventioner

Läs mer

Tentamen förslag till lösningar

Tentamen förslag till lösningar Kurs: MS 3280 Nationalekonomi för Aktuarier Tisdagen den 14 december 2004. Tentamen förslag till lösningar Examinator: Lars Johansson Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och håll kontakt med klockan.

Läs mer

Lär Lätt! Mikroekonomi - Kompendium

Lär Lätt! Mikroekonomi - Kompendium Krister Ahlersten Lär Lätt! Mikroekonomi - Kompendium Studentia 2006 Krister Ahlersten och Studentia Ladda ner kompendiet gratis på ISBN 87-7681-023-2 Studentia Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

NORMATIV RESURSFÖRDELNINGSTEORI (Välfärdsteori)

NORMATIV RESURSFÖRDELNINGSTEORI (Välfärdsteori) NORMATIV RESURSFÖRDELNINGSTEORI (Välfärdsteori) Grundläggande antaganden 1. Samhällets välfärd beror på enskilda individers välfärd 2. Individerna vet själva bäst vad som ger dem välfärd Paretokriteriet

Läs mer

a) Beskriv Bos val och värderingar m h a budget- och indifferenskurvor. Rita kurvorna någorlunda skalenligt. (2p)

a) Beskriv Bos val och värderingar m h a budget- och indifferenskurvor. Rita kurvorna någorlunda skalenligt. (2p) Uppgift 1 Bos veckopeng uppgår till 100 kr. Han spenderar hela summan på en kombination av kola (K) och slickepinnar (S). Båda kostar 5 kr/st. Bo har provat olika kombinationer mellan K och S och bl a

Läs mer

INTRODUKTION OCH ELASTICITETER samt uppgifter. 2012-11-25.

INTRODUKTION OCH ELASTICITETER samt uppgifter. 2012-11-25. INTRODUKTION OCH ELASTICITETER samt uppgifter. 2012-11-25. Moment i denna handout: *Nationalekonomins grundprinciper: Läs: kap. 1 i PR. *Utbud, efterfrågan och marknadsjämvikt vid perfekt konkurrens: Läs

Läs mer

Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, (EC1101) 15 högskolepoäng Torsdagen den 29 oktober 2009

Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, (EC1101) 15 högskolepoäng Torsdagen den 29 oktober 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen HT 2009 Jonas Häckner Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, (EC1101) 15 högskolepoäng Torsdagen den 29 oktober 2009 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 LINKÖPINGS UNIVERSITET HT10 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi ÖVNING 4 MIKROEKONOMI, 730G39 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Uppgift 1 Är nedanstående påståenden

Läs mer

En effektiv miljöpolitik

En effektiv miljöpolitik En effektiv miljöpolitik Hur stor miljöpåverkan skall vi tillåta? Hur når vi vårt mål Här kommer vi att fokusera på den första frågan, för att sedan utifrån svaret på denna försöka besvara den andra frågan.

Läs mer

MICROECONOMICS Mid Sweden University, Sundsvall (Lecture 3) Peter Lohmander &

MICROECONOMICS Mid Sweden University, Sundsvall (Lecture 3) Peter Lohmander  & MICROECONOMICS 2018 Mid Sweden University, Sundsvall (Lecture 3) Peter Lohmander www.lohmander.com & Peter@Lohmander.com Eftermiddagens möte: Diskutera Ert förslag till lämpligt problem med kursledaren

Läs mer

Övningar Mikro NEGA01 Marknadsmisslyckanden Arbetsmarknaden

Övningar Mikro NEGA01 Marknadsmisslyckanden Arbetsmarknaden Övningar Mikro NEGA01 Marknadsmisslyckanden Arbetsmarknaden Henrik Jaldell Katarina Katz MARKNADSMISSLYCKANDEN 1. Anta att ett naturligt monopol har nedanstående totalkostnadsfunktion och efterfrågefunktion

Läs mer

Institutionen för Samhällsvetenskap. Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin

Institutionen för Samhällsvetenskap. Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin Mikroekonomisk Teori, 7,5 hp Skriftlig tentamen 2009 09 30 kl. (fem timmar) Tentamen består av sammanlagt 7 uppgifter

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LNKÖNGS TEKNSKA HÖGSKOLA nstitutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för roduktionsekonomi TENTAEN Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori ONSDAGEN DEN 7 AUGUST 04, KL 4-9 SAL: Kurskod:

Läs mer

Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin Prisbildning på elmarknader EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin 1 Lärandemål Utföra överslagsberäkningar på elpriser, samt analysera vilka faktorer som har stor betydelse för prisbildningen

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL KURSEN MIKRO- OCH VÄLFÄRDSEKONOMI, HNAA71 EKONOMPROGRAMMET 2007

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL KURSEN MIKRO- OCH VÄLFÄRDSEKONOMI, HNAA71 EKONOMPROGRAMMET 2007 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Thomas Sonesson (kursansvarig) Birgit Hagberg ÖVNINGSUPPGIFTER TILL KURSEN MIKRO- OCH VÄLFÄRDSEKONOMI, HNAA71

Läs mer

Fråga 1. KURSIV=EJ NÖDVÄNDIG. Använd nedanstående tabell för att besvara de frågor som följer. Antal anställda Lön Marginalintäktsprodukten,

Fråga 1. KURSIV=EJ NÖDVÄNDIG. Använd nedanstående tabell för att besvara de frågor som följer. Antal anställda Lön Marginalintäktsprodukten, Frågor på Arbetsmarknaden. Reviderad: 2012-12-05. Definition i FJ: Strukturell arbetslöshet = Naturlig arbetslöshet =klassisk arbetslöshet (=arbetslöshet till följd av att reallönen är för hög) + friktionsarbetslöshet.

Läs mer

PRISMEKANISMEN (S.40-52)

PRISMEKANISMEN (S.40-52) PRISMEKANISMEN (S.40-52) DET SAMHÄLLSEKONMISKA KRETSLOPPET Företag Betalning Varor och tjänster Arbete, kapital och naturresurse r Löner, vinster, räntor Hushåll 1. Vad skall produceras? 2. Hur skall det

Läs mer

E D C B. F alt. F(x) 80% 40p. 70% 35p

E D C B. F alt. F(x) 80% 40p. 70% 35p Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin den 7 januari 0 Mikroekonomisk teori A, 7,5hp: Skriftlig tentamen 0 0-7 Tentamen består av sammanlagt 9 uppgifter om sammanlagt

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp)

Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp) Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp) 2011-08-23 Ansvarig lärare: Viktor Mejman Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 16 För betyget G

Läs mer

Del 1: Flervalsfrågor (10 p) För varje fråga välj ett alternativ genom att tydligt ringa in bokstaven framför ditt valda svarsalternativ.

Del 1: Flervalsfrågor (10 p) För varje fråga välj ett alternativ genom att tydligt ringa in bokstaven framför ditt valda svarsalternativ. Kurs: MS 3280 Nationalekonomi för Aktuarier Tisdagen den 14 december 2004. Tentamen Examinator: Lars Johansson Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och håll kontakt med klockan. Förklara begrepp och

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER i MIKROTEORI Från Peter Lohmander 2010-03-02

TENTAMENSUPPGIFTER i MIKROTEORI Från Peter Lohmander 2010-03-02 1 File = EK_GK_OM_Tentafragor Lohmander Peter 010_03_0 TENTAMENSUPPGIFTER i MIKROTEORI Från Peter Lohmander 010-03-0 UPPGIFT 1: Det finns ett särskilt samand mellan ATC s minpunkt och MC, som gäller under

Läs mer

Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni.

Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni. Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni. 1 Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni Monopol risdiskriminering Monopolistisk Konkurrens Chamberlinmodellen Oligopol Spelteori Cournotmodellen Bertrandmodellen

Läs mer

MIKROEKONOMI (ÄMNESSTUDIER) ÖVNINGSKOMPENDIUM VÅREN 2012

MIKROEKONOMI (ÄMNESSTUDIER) ÖVNINGSKOMPENDIUM VÅREN 2012 MIKROEKONOMI (ÄMNESSTUDIER) ÖVNINGSKOMPENDIUM VÅREN 2012 1 Övningsuppgifter Följande 60 övningsuppgifter är till för dig som läser kursen Mikroekonomi (ämnesstudier) och vill tillämpa teorin på praktiska

Läs mer

Monopol. Monopolets vinstmaximering

Monopol. Monopolets vinstmaximering Monopol Marginalintäktskurvan för en monopolist har högre lutning än efterfrågekurvan eftersom för att konsumenterna skall vilja köpa flera produkter måste priset på varan sänkas. Konsumenterna har en

Läs mer