Mobil-IT för gods på väg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "091230 Mobil-IT för gods på väg"

Transkript

1

2 1 Sammanfattning Detta projekt Mobil-IT för gods på väg har analyserat och demonstrerat tjänster relaterade till en möjlig svensk positionsbaserad kilometerskattetjänst för tunga fordon. Projektet har identifierad en rad telematiktjänster med hög funktionell synergi med en svensk kilometerskattetjänst. Med funktionell synergi avses att tjänsterna kan dra nytta gemensam infrastruktur (t.ex. processande eller informationslagring) eller gemensam information. Central funktionalitet för en möjlig svensk kilometerskattetjänst är: positionering av fordon, mobil kommunikation, informationslagring och behandling samt säker identifiering. Genom att studera en rad projekt och dokumentation har tjugo tjänster med hög synergi och tjugosex med måttlig synergi identifierats. Vidare har projektet föreslagit vidareutvecklade tjänstespecifikationer. Projektet har även inhämtat nuvarande status avseende vilka tjänster som finns idag genom att intervjua tjänsteleverantörer. För att analyserat relevanta telematiktjänster potentiella nytta och efterfråga har projektet identifierad målgrupper för tjänsterna (lastfordonsförare, personalansvariga, transportutrustningsansvariga, transportansvariga, trafikplaneringsansvariga och infrastrukturansvariga). Vidare har projektet utfört intervjuer med olika typer av transportföretag (12st) för att få det relativa intresset för en rad tjänster. Tre av tjänsterna är mer efterfrågade än andra. Dessa är: Varning för hinder på väg, Dynamisk resursoptimering av fordon och förare, Realtidssökning och spårning. Projektet föreslår en metod för att uppskatta samhällsnytta för olika tjänster genom att relatera tjänsterna till potentialen att skapa nytta eller kostnadsbesparing på olika områden (t.ex. bränslereduktion, minskade administrativa kostnader etc.). För att visa på möjligheterna med några av tjänsterna har tre tjänster demonstrerats: Kontinuerlig deklaration av farligt gods, Trafikprognoser/Hastighetsinformation dynamisk/statistiska, Statisk och dynamisk trafikinformation. Resultat demonstrerades på Världskongressen inom ITS i Stockholm Projektet har tagit ett system- och samhällsperspektiv vad det gäller analys av relevanta tjänster. En optimeringsmodell har utvecklats för att stötta analysen. Utifrån givna förutsättning ger optimeringsmodell vilka tjänster som bör väljas för att maximera samhällsnyttan. Bland annat har påverkan av vissa systemarkitekturval analyserats. Ett möjligt hinder för realisering av flera telematiktjänster skulle kunna vara kopplad till informationssäkerhet. Flera av tjänsterna bygger på att någon (dvs leverantören av tjänsten) kan veta var ett fordon finns eller har varit vid en viss tidpunkt. Detta projekt har tittat på vissa metoder (främst pseudonymisering) för att öka skyddet för att informationen skulle kunna hamna i orätta händer. Sålunda har projektets analys pekat på stora möjligheter vad det gäller att uppnå synergier mellan en rad telematiktjänster och en svensk kilometerskattetjänst. Vidare har projektet pekat på den praktiska realiserbarheten i att integrera en svensk kilometerskattetjänst med andra tjänster genom demonstrerade tjänster. 2

3 2 Inledning 2.1 Syfte Syftet specificerat i projektansökan: Projektet syftar till att studera hur myndighetsrelaterade applikationer, framför allt en km-skatt applikation, kan integreras med tilläggsapplikationer kopplade till tunga transporter. Samt utveckla prototyp för detta ändamål som kan demonstreras på World Congress on Intelligent Transport Systems Begreppet som använts i projektet är snarare tjänster än applikationer, detta beroende på att det typiskt är en aktör som levererar och en annan aktör som nyttjar applikationen och i vissa fall med tydlig möjlighet att ta betalt för den. Projektet har tagit fasta på att många relevanta tjänster (med integreringspotential till en kilometerskattetjänst) finns eller kommer finnas innan en svensk kilometerskattetjänst finns färdig. Sålunda är det något missvisande att prata om tilläggsapplikationer utan snarare om tjänster som på olika sätt har synergier och kopplingar till en kilometerskattetjänst. Synergier och kopplingar kan finnas genom att tjänsterna utnyttjar samma resurser (funktionalitet), t.ex. kommunikation mellan fordon och back-office och positioneringsmöjlighet eller genom den information som utnyttjas. t.ex. kan sådan överskottsinformation som Floating Car Data (FCD) från kilometerskattetjänst utnyttjas i andra tjänster. Projektet har tolkat syftet som att det är väsentligt att stötta flera intressentperspektiv: Myndigheter: främst avseende stöd för direktiv kring utformning en kilometerskattetjänst samt i rollen som tjänsteleverantör (även av andra tjänster än kilometerskattetjänsten) Tjänsteleverantörer: främst med avseende att peka på möjligheter och efterfråga/behov av denna typ av tjänster Tjänsteanvändare: främst med avseende att peka på möjligheter (vilka tjänster finns och framförallt kan komma finnas) Akademin: främst genom val och utvecklande av metoder för analys 2.2 Förändringar (viktiga insikter sedan projektets initierande) Som nämnts ovan är en viktig förändring att vägavgiftsapplikation/tjänsten ej nödvändigtvis blir först och drivande. Däremot förväntas den kunna bli central ur många aspekter: kan ta en väsentlig del av gemensamma (med andra tjänsters) kostnader och generera väsentlig information som kan användas i andra tjänster samt vara drivande för uppnående av god interoperabilitet för utrustning och tjänster i olika länder. Antalet tjänster som har möjliga kopplingar eller synergier med kilometerskattetjänster underskattades. Ungefär 32 tjänster har pekats ut med väsentlig (hög eller måttlig) koppling/synergi med en svensk kilometerskattetjänst. Detta har förändrat möjligheten att utföra djupanalys på samtliga utpekade tjänster. 3

4 Vid projektstart var det klart att en svensk kilometerskattetjänst borde bygga på ett öppet system för att möjliggöra integrering med andra tjänster med eventuell flera leverantörer av tilläggstjänster. Det var dock inte lika tydligt att kilometerskattetjänsten skulle kunna levereras av ett relativt stort antal tjänsteförmedlare (dvs avgiftsförmedlare/toll service providers). Sålunda har perspektivet med många avgiftsförmedlare endast behandlats i slutet av projektet (och i mindre omfattning). 2.3 Arbetsmetod Detta projekt har använt följande arbetsmetoder: Litteraturgenomgångar har använts; bland annat har en rad EU-projekt studerats som behandlar olika ITS-applikationer/tjänster. Intervjuer: En rad intervjuer har genomförts (12 transportföretag, 8 tjänsteleverantörer och 5 myndighetsrepresentanter) Workshop har organiserats med flera deltagande transportföretag, tjänsteleverantörer och myndigheter. Analyser (skrivbordsanalys och kvantitativa modell) har använts för att analysera relevanta tjänsters nivå av synergi samt systemval/arkitekturvals effekter på tjänster. Utvecklande av demonstrator: Flera tjänster har utvecklats för att främst demonstreras på världskongressen i ITS, Stockholm Ett stort utvecklingsarbete har utförts av studenter. Sålunda har projektet använd en långt större omfattning av resurser än som projektbudgeten tillåter. Nationella forskarskolan i ITS (NITS). Projektet har kopplats till forskarskola genom doktorand Gideon Mbiydzenyuy (BTH), vilket har möjliggjort dialog med en väsentlig del av Sveriges forskningskompetens inom ITS. Styrgrupp Projektet har redovisat och inhämtat feedback från ARENAs styrgrupp (ordförande Lars Örnfelt, Vägverket) med representation från en rad aktörer (t.ex. Vägverket och Test Site Sweden). ARENA-projektet utvecklar ett framtidsinriktat vägavgiftssystem för tunga fordon (se 2.4 Dissemination Dissemination har skett genom presentationer (oftast interaktiva) och intervjuer (delvis utformade som dialoger): Intervjuer med relevanta aktörer (12 transportföretag, 8 tjänsteleverantörer och 5 myndighetsrepresentanter) Workshop: genomfördes i Stockholm den 29 april som av BTH, Sweco och tidningarna Transport Idag och Logistik Idag Presentationer på ITS Worldcongress (2008 och 2009). 4

5 Presentationer inom virtuella FUD-centrat: TTS, Transport Telematics R&D Group Sweden för Feedback har också utnyttjats. Återkommande presentationer och dialoger på Arenas styrgruppsmöten (presentation av projektresultat kommer ske den 16februari 2010) Presentation på Lastbilsmässan Jönköping, Sveriges Åkeriföretags konferenser, 21/ Presentationer kopplade till projektet kommer att ske på Transportforum 2010 Dissemination har skett genom publikationer: Gideon Mbiydzenyuy, Jan Persson, Paul Davidsson, 2008; Analysis of telematic systems for added value services in road-based vehicle freight transports 15th ITS World Congress, 2008, New York Gideon Mbiydzenyuy, Jan Persson, Paul Davidsson, 2009; Optimization based modeling of multi-service architecture concepts in road transport telematics, 12th International IEEE ITSC 2009, St. Louis, MO, USA. Gideon Mbiydzenyuy, 2009; Characterization Framework for Road Transport Telematic Services, 9th International Conference on Transport Systems Telematics, Archives of TST, ISSN , Volume 2, Issue 4 Katowice-Ustron, Poland. Christian Udin, 2009, ICT for cargo on the road Value Added Services, 16 th ITS World Congress, 2009, Stockholm Ytterligare publikationer kommer att ske genom bland annat planerad licentiatavhandling av Gideon Mbiydzenyuy under våren Dissemination har skett genom demonstration av tjänsterna: Kontinuerlig deklaration av farligt gods Trafikprognoser/Hastighetsinformation dynamisk/statistiska Statisk och dynamisk trafikinformation Dissemination genom demonstratorerna har främst skett på ITSWC,Stockholm 2009 men också genom involverandet av ett stort antal studenter och samarbetspartners. Dissemination har skett genom hemsida (http://www.arena-ruc.com/mobil_it/): På hemsidan finns samtliga dokument som produceras inom projektet. Projektets hemsida kommer att uppdateras även efter projektets slut genom BTHs försorg (främst Gideon Mbiydzenyuys (BTH) fortsatta arbete). 5

6 2.5 Läsanvisningar När tillämpligt refereras i denna slutrapport till dokumentation tillgänglig på projektets hemsida (under Nedladdningar på genom rapportens titel på hemsidan. Rapporten är i huvudsak en omfattande sammanfattning av rapporter publicerade på projektets hemsida, i vilka ytterligare detaljinformation finns att läsa. 3 Telematikutrustningsnivå För att undersöka nuvarande status på möjlighet att leverera olika telematiktjänster, gjordes en mindre omfattande undersökning av vilka tjänster finns idag. För mer detaljerad information kring resultaten för Telematikutrustningsnivå hänvisas till rapporten Intervjuresultat: Telematikutrustningsnivå på projektets hemsida. 3.1 Kartläggning av användning och tillgång av telematiktjänster Under 2008 gjordes intervjuer med åkerier, transportförmedlare och tjänsteleverantörer med syftet att kartlägga vilka telematiktjänster som erbjuds och används idag samt hur utvecklingen på området ser ut inom den närmaste framtiden. Åkerier och transportförmedlare svarade för vilka telematiktjänster de använde i sin verksamhet och vilken stödjande teknisk utrustning dessa telematiktjänster använde sig av och vilka tjänster de planerade att implementera inom de närmsta två åren. Tjänsteleverantörer gav information om vilka tjänster de erbjuder och vilka tjänster de planerar att utveckla inom de närmaste två åren. 3.2 Telematikhjälpmedel hos transportföretag Tolv stycken transportföretag med olika inriktningar intervjuades för att få en uppfattning om dagens läge och vad som planerades för framtiden på temat telematikhjälpmedel. Vilka typer av hjälpmedel som utnyttjades i fordonen varierade beroende på bransch och beroende på hur fordonen är organiserade. Det styrs också mycket beroende på vilka krav transportföretagens kunder har. Av de 12 tillfrågade transportföretagen använde 10 st. någon form av telematikhjälpmedel i fordonen, förutom mobiltelefon. De vanligast förekommande hjälpmedlen var orderhanteringssystem, positioneringssystem och fordonsuppföljning. Några enstaka respondenter använde även andra tjänster, som övervakning, automatisk tidrapportering, temperaturövervakning och geo-fencing. Vissa företag lät sina kunder ta del av telematikhjälpmedlens tjänster, som loggning och övervakning av fordonen i realtid. Ett av företagen jobbade på att integrera lager, kontor och fordon i ett och samma affärssystem, där kommunikationen mellan fordon, lager och kontor kan göras möjlig genom telematikhjälpmedel. Utrustningsnivån när det gäller sensorer i fordonen att koppla samman med olika telematiktjänster varierade hos olika transportföretag. De flesta hade CAN-buss, GPS, färdskrivare och temperatursensorer som kunde användas som sensorer för telematikhjälpmedel. Ett flertal andra sensorer nämndes också av enstaka företag, som t.ex. RFID-läsare, vågceller, tryckregistreringssensorer, alkolås och inbromsningssensorer. När intervjuerna genomfördes hade många av transportföretagen nyligen börjat använda telematikhjälpmedel och de användes oftast inte i hela flottan. Fokus låg i första hand på att 6

7 optimera och utveckla användandet av de telematikhjälpmedel de hade för att sedan på sikt skaffa fler hjälpmedel. Önskemål som framkom om framtida telematiksystem var att de gärna skulle finnas ett gemensamt system istället för flera separata system, för att lättare kunna integrera information och kommunikation mellan olika delar i verksamheten. 3.3 Dagens och framtida telematiktjänster 8 stycken tjänsteleverantörer intervjuades vid kartläggningen och den sammanfattande bilden är att de erbjöd en mängd olika telematikhjälpmedel. Vid intervjutillfället angavs följande tjänster av olika leverantörer: Positionering, spårning och navigering Ruttplanering och ruttoptimering Mobilt GIS Orderhantering Kontroll av farligt gods Tidrapportering Personligt larm Kontroll av fordonsekonomi Nummerskyltsigenkänning Tjänster kring avgiftssystem Digitala formulär Insamling och distribution av telematikdata inom och mellan organisationer Den tekniska utrustning som tjänsteleverantörerna inriktade sina telematikhjälpmedel mot var främst mobiltelefonen. Även andra handhållna enheter, som handdatorer eller bärbara datorer användes som hårdvara. Scania och Volvo hade egna hårdvaror i fordonen. Som underlag till tjänsterna användes även GPS, GSM-nätet, kamera, RFID och några andra tekniker. Gällande tjänster som skulle utvecklas inom en snar framtid varierade det väldigt mellan företagen. Planer som nämndes var bl.a. utveckling av navigering och ruttoptimering, förmedling av hastighet och hinder i trafiken och helautomatiska påminnelser av kör- och vilotider. Några tjänsteleverantörer fokuserade på att skapa mer öppna och integrerade system i linje med transportföretagens önskemål. 4 Relevanta telematiktjänster, efterfrågan och initial analys 4.1 Inventering Baserat på projektdokumentation/litteratur har en specifikation av potentiellt relevanta tjänster skapats, se "Catalogue of Transport Telematic Services" på projektets hemsida. De bygger på genomgångar av projekten: Mobila Nätverk [2], East West Transport Corridor [1], GIROADS [3], ARENA [4]. Antalet möjliga och föreslagna telematiktjänster för tunga transporter är stort. En dimension som använts för att begränsa tjänsterna projektet fokusera på är likheten med ett svenskt vägavgiftssystem eller snarare en kilometerskattetjänst. Med likhet menar vi att det finns möjlighet till synergier, dvs att tjänsterna kan dra nytta gemensam infrastruktur (t.ex. processande eller informationslagring) eller gemensam information. Med en svensk kilometerskattetjänst menas den specifikation av tjänst som specificeras i projektet Arena 7

8 specificerat. Noterbart är att en viktig funktion i en svensk kilometerskattetjänst kräver att tunga transporter kan styras mot avsett vägnät. Sålunda bör avgift finnas på hela vägnätet (med högre vägavgift på små vägar) och därmed är någon slags positionering nödvändig. Projektet har antagit att en svensk kilometerskattetjänst för tunga transport bör åtminstone bygga på följande funktioner (eller snarare funktionalitet): Positionering av fordon, troligen med hjälp av satellit positionering (GNSS) och därmed generering av floating car data (FCD) Mobil kommunikation mellan fordon och landbaserad system (back-office) för skattedeklaration Informationslagring och informationsbehandling ombord på fordon (mha av en OBU). Identifiering av fordon på ett säkert och entydigt sätt. De 59 funna tjänsterna har graderats utifrån i vilken omfattning de utnyttjar ovanstående funktionaliteter, se Catalogue of Transport Telematic Services" på projektets hemsida. De tjänster med identifierad högst funktionell synergi med en svensk vägkilometerskattetjänst är följande tjänster: Data Collection for Traffic Management Hazardous Goods Monitoring Payment of Transport Services Legal Speed Enforcement and Environmental Enforcement Tax Collection Fleet Management TOD Transport on Demand Livestock Transport Management Recovery after Theft Transport and Traffic Monitoring for Planning and Research Alarm in case Theft of cargo from vehicle or of Vehicle Weight Indication Track & Trace under Transport Optimization of Transport Resources Navigation and Traffic Information Traffic Control Electronic Payment Hazardous Materials Security and Incidence Response Freight Mobility Automated Platooning of Commercial Vehicles 8

9 Vidare finns det ytterligare 26 identifierade tjänster med måttlig synergi med en svensk vägkilometerskattetjänst (se Catalogue of Transport Telematic Services"). 4.2 Telematiktjänsters nytta/målgrupp Utifrån de funna tjänsterna med hög eller måttlig koppling till en svensk vägkilometerskattetjänst (se rapport "Catalogue of Transport Telematic Services ) har specifikationerna av tjänster i vissa fall modifierats, för att vara på liknande nivå för underlätta analysen. I vissa fall har nya tjänster specificerats bland annat baserat på intervjuer med transportföretag, myndighetsaktörer och privata tjänsteleverantörer, se rapporten A Framework for Transport Telematic Services in Road Transport. En del i analysen av tjänster har varit att identifiera dess förväntade nytta. Tjänsternas nytta är kopplade till nyttjaren eller kanske snarare målgruppen för tjänsten. Projektet har identifierat följande målgrupper för tematiktjänster för tunga transporter (engelsk benämning och ansvarig): Driver Support Staff Management Fleet Management Transport Management Traffic Management Infrastructure Management - lastfordonsförare - personalansvariga - transportutrustningsansvariga - transportansvariga - trafikplaneringsansvariga - infrastrukturansvariga De specificerad tjänsterna har kategoriserats utifrån huvudsakliga nyttjare/målgrupp, resultatet återfinns i rapporten A Framework for Transport Telematic Services in Road Transport. Nedan illustreras tjänsternas fördelning i förhållande till huvudsakliga nyttjare/målgrupp. 9

10 Number of Services per HGV transport activity Driver Support Staff Management Fleet management Transport Management Traffic management Infrastructure Mangement Number of Services per HGV transport activity Intressant är att det återfinns åtminstone någon tjänst för varje identifierad huvudsaklig målgrupp och slutsatsen av denna analys är att tjänster med relativt hög koppling till en svensk vägskattetjänst kan ha flera huvudsakliga målgrupper/nyttjare. 4.3 Nytta av telematiktjänster I detta avsnitt sammanställs nytta av olika telematiktjänster. Informationen är baserad på intervjuer med transportföretag, myndighetsaktörer och privata tjänsteleverantörer under Transportföretagen tillfrågades om de sex först beskrivna tjänsterna. En mer utförlig intervjusammanställning finns i rapporterna Intervjuresultat: "Sammanställning av transportföretagens intervjusvar avseende transportföretag" och Intervjuresultat: avseende myndigheter och tjänsteleverantörer. Då syftet, förutom att utröna det relativa intressent för olika tjänster, också var att få ytterligare input till tjänsterna (t.ex. relativa hinder och andra viktiga aspekter), samt få idéer till ytterligare tjänster användes en hel del öppna frågor. Sålunda krävdes att intervjuerna begränsades till ett urval av tjänster. Projektet begränsade tjänsterna baserat på vad projektet bedömde som de mest relevanta tjänsterna. Vidare valdes tjänster så att varje huvudsaklig målgrupp hade en åtminstone en relevant tjänst Information om restriktioner och risker på vägar Tjänsten avser att ge föraren stöd vid vägval och körning genom att informera om statiska vägdata så som vägstandard, olycksrisker och restriktioner i form av begränsad höjd, längd, bruttovikt, miljöklass, etc. Det finns en gemensam syn från myndigheter och privata aktörer att information om restriktioner och risker på vägar är riktad mot tung trafik. Specifikt är informationen riktad till förare som kör på vägar där de sällan kör eller till förare på dåliga vägar med svag bärighet. Dåvarande Räddningsverket (nu Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 1 (MSB)) ser att förare/åkare med farligt gods också kan ha nytta av informationen. Räddningsverket påpekar dessutom att telematiktjänster är ett av få kostnadseffektiva sätt att kontrollera farligt gods på. 1 Ny myndighet från 1 januari

11 Vägverket och flera av de privata aktörerna ser att privata leverantörer ska leverera tjänsten och de tror också att det finns en betalningsvilja för tjänsten. Några privata aktörer ser att denna tjänst bör betraktas som tilläggstjänst i ett navigationssystem. Transportföretagen känner igen problemen, exempelvis när fordon fastnar under för låga broar. Behoven är kopplad till hur mycket okända vägar man trafikerar och andelen oerfarna förare. För dem som utför dispenstransporter är det naturligt att söka relevant information innan transporten genomförs, men tjänsten skulle kunna underlätta informationssökningen Varning för hinder på väg Tjänsten avser att varna föraren om hinder i form av kö eller trafikolycka finns framför, för att undvika att föraren blir inblandad i eller orsak till ny olycka och för att föraren själv ska kunna välja en annan väg. Privatpersoner, varudistributörer, värdetransportörer betraktas vara nyttjare av en varningstjänst för hinder på väg. Generellt finns en skepsis kring betalningsviljan för tjänsten. PocketMobile och Wayfinder ser dock stor potential i tjänsten. Grundläggande för tjänsten är att datakvalitén på data är hög, annars är tjänsten ointressant. Generellt är intresset hos transportföretagen stor och speciellt vid intensiv trafik, där risk och konsekvenser vid olyckor och störningar är större. Man önskar tjänsten som en integrerad del av ett telematiksystem. Betalningsviljan är betydligt lägre än intresset, möjligen för att trafikinformation idag sänds gratis genom radio Dynamisk navigering och förväntad ankomsttid Tjänsten avser att erbjuda dynamiskt beräknade ankomsttider med hänsyn tagen till alla kända förutsättningar, till exempel medelhastighet, trafikolycka, trängsel, kö, körrestriktioner etc. Tjänsten avser att föreslå alternativa vägval för att kompensera störningar eller avisera försening till dem som berörs. Dynamisk navigering och förväntad ankomsttid är tjänster som Vägverket och andra privata aktörer är skeptiska till beträffande användning och betalningsvilja. Tjänsten anses vara svår att implementera i fordon på ett sätt så att den blir tillförlitlig och används. Respondenterna anser också att betalningsviljan för tjänsten är låg eller åtminstone lägre än vad den förväntas kosta. De transportföretag som intervjuats tycker att tjänsten generellt är ganska intressant, men anser inte att den egna verksamheten är så pass komplex för att motivera en så pass komplicerad tjänst Dynamisk resursoptimering av fordon och förare Tjänsten avser att stödja ett effektivt resursutnyttjande och hög kvalitet genom att sammanställa och bearbeta information om transportresursernas status och position, samt att göra informationen tillgänglig i form av beslutsstöd för ansvarig personal. För tjänsten dynamisk resursoptimering av fordon och förare ser de privata aktörerna varken potential eller intresse att utveckla tjänsten. 11

12 Hos transportföretagen möter däremot tjänsten mycket stort intresse, både generellt och i den egna verksamheten, samtidigt som betalningsviljan är hög. Tjänsten stödjer effektivitet i företagens verkliga kärnverksamhet och kan i hög grad påverka företagens lönsamhet Geo-fencing Geo fence är ett digitalt staket som avger larm när en sensor, exempelvis fäst på ett fordon, förflyttas över den gräns som det digitala staketet utgör. Tillämpningar kan exempelvis vara larm om fordon eller lastbärare av misstag eller vid stöld förs utanför ett angivet område, avrapportering vid passering av kontrollpunkter eller larm om fordon förs in i ett land som inte omfattas av avtal mellan ägare och brukare. Tullverket anser att de skulle kunna ha nytta av en Geo-fencing-tjänst för brottsbekämpning. De privata aktörerna säger att de levererar eller kan leverera en tjänst av denna typ. De ser också en stor efterfrågan av tjänsten och som användare ses hamnar, tull, åkerier samt värde- och säkerhetsföretag. Om försäkringspremier kan sänkas när tjänsten används finns stora pengar att tjäna. Transportföretagen ser nytta med tjänsten, speciellt för att öka säkerheten. En annan tillämpning är att förhindra avvikelse från planerad rutt och förhindra omvägar. Flera av respondenterna anser dock att deras egen verksamhet inte motiverar tjänsten Realtidssökning och -spårning Positioneringsutrustning och mobil datakommunikation ger möjlighet att i realtid positionera fordon. Kopplas information om fordon, lastbärare och last samman finns möjlighet att söka och spåra gods i realtid, oavsett om godset terminalhanteras eller ej. Informationen kan exempelvis användas till larm om risk för försenad leverans eller att spåra gods som kommit på avigvägar. I transportverksamheten ges också möjlighet att verifiera korrekt lastningseller lossningsposition för att undvika misstag, eller att kunna verifiera att man kört viss rutt, ex att halkbekämpning faktiskt ägt rum längs rätt vägavsnitt. Tullverket är intresserade av en tjänst kring realtidssökning och spårning för automatisk deklarering av gods. De privata aktörerna anser att tjänsten redan finns och att det inte finns så mycket mer att implementera till tjänsten. Aktörer som skulle kunna vara intresserade av tjänsten är godsmottagare och produktionsföretag som vill ha mer detaljerad information om godset. Intresset för tjänsten är hög hos transportföretagen, medan betalningsviljan är något lägre. Tjänsten kräver integration mellan orderdata och positioneringsinformation, så att relevant information kan presenteras i realtid Intervjuresultat transportföretag Av intervjuerna bland tolv stycken transportföretag kan vi utläsa att tre av tjänsterna är mer efterfrågade än andra. Dessa är: Varning för hinder på väg, Dynamisk resursoptimering av fordon och förare, Realtidssökning och spårning. De övriga tre tjänsterna, som enligt våra respondenter är mindre efterfrågade är: Information om restriktioner och risker på vägar, Dynamisk navigering och förväntad ankomsttid, och Geo fencing. 12

13 4.3.8 Kontinuerlig deklarering av fordonsposition för farligt gods Positioneringsutrustning kan (som i tjänsten Realtidssökning och spårning ) också användas för farligtgods. Myndighetsaktörerna ser inte något behov av kontinuerlig deklarering av fordonsposition för farligt gods. Statistik kring farligt gods för resursplanering i räddningstjänsten och i kommunerna är dock intressant. Info24 ser sig dock som leverantör av tjänsten och ser, till skillnad från myndigheterna själva, att myndigheterna har ett stort intresse av tjänsterna Trafikinformation i realtid Denna tjänst handlar om att gillgängligöra trafikinformation, som t.ex. restider på olika väglänkar eller varningar om hinder. Om trafikinformation i realtid finns tillgängligt tror Vägverket att det finns en betalningsvilja. Myndigheterna ser gärna att en privat aktör är tjänsteförmedlare, vilket Info24 är Statisk trafik- och restidsprognos Statiska trafik- och restidsprognoser är tjänster som används i av trafiken.nu i Göteborg där kartor uppdateras med information om rörelser i trafiken. I Stockholm samlas positioner och hastigheter in, men där uppdateras inte någon databas. Vägverket ser en nytta av tjänsten vid vägunderhåll och för att kunna informera om att större marginaler för resande behövs vintertid. Info24 levererar viss information till Vägverket, men ser stor potential för tjänsten och vill leverera mer Identifiering av fordon via DSRC Endast en privat aktör ser tjänster kring identifiering av fordon via DSRC som något att utveckla. De övriga ser ingen potential och tycker att mer hårdvara i fordon inte bör användas, istället bör befintlig GPS-teknik användas. Myndigheterna har inte tillfrågats om denna tjänst Övrig information från intervjuer Att rådata och grundinformation håller hög kvalité är en förutsättning för att systemen ska fungera väl. Vad gäller utvecklingen av system i Sverige, bör landet inte göra det själv, utan istället använda redan i utlandet existerande lösningar. Teknik för farligt gods finns exempelvis utvecklat för järnväg, liknande system borde kunna användas för väg. 5 Demonstrator 5.1 Valda tjänster Projektet har valt att utveckla följande tjänster: 1. Kontinuerlig deklaration av farlig gods 2. Trafikprognoser/Hastighetsinformation dynamisk/statistiska 13

14 3. Statisk och dynamisk trafikinformation Tjänsten Track & Trace lyfts fram av transportföretagen som intressant och en tjänst som de skulle vilja utnyttja i sin verksamhet. En tjänst som lyfts fram av myndigheterna som en tjänst som skulle passa mycket bra tillsammans med ett kilometerskattesystem är en tjänst för farligt gods. Idag finns inget verktyg för att kunna positioner och kontrollera farligt gods som rör sig ute i vårt samhälle. Det är även en tjänst som passar in i Vägverkets ITS-strategi gällande förbättrad trafiksäkerhet. Räddningsverket ser telematik som det mest kostnadseffektiva verktyget för att kontrollera farligt gods. Specifikt vid tunnlar, broar och andra kritiska passager är de intresserade av information kring var det farliga godset finns vid eventuella olyckor. Ett sätt att kunna kontrollera farligt gods är att använda sig av FCD tillsammans med DSRC där via FCD skickar fordonen kontinuerligt information om sin position och även vilken typ av gods. Vid passager i tunnlar och liknande där en GPSbaserad lösning inte är tillförlitlig kan DSRC användas som komplement. Det skulle även gå att använda geo-fencing för kontroll av farligt gods vilket ytterligare gör tjänsten intressant att utveckla. Ett återkommande svar från tjänsteleverantörerna är brist på tillförlitlig data för att kunna utveckla tjänster som kräver trafikinformation i realtid. För att kunna utveckla tjänster med bättre och mer tillförlitlig trafikinformation kan ett kilometerskattesystem vara en hävstång för att skapa tillförlitlig trafikinformation genom att utveckla en tjänst som bygger på FCD. FCD kan användas för både dynamisk information såsom köer, olyckor etc. men kan även användas statistiskt för att förbättra information om flöden, hastigheter, uppdatera kartdata etc. Ett förslag från våra respondenter för att utveckla tjänsten, Information om restriktioner på väg är att inkludera information om temporära restriktioner såsom vägarbeten, tillfälliga nedsättningar etc. som inte är aktuella för minuten utan mer för veckor, månader. Det finns en hel del positiva reaktioner på tjänsten och det kan vara ett första steg för att skapa förarstöd för förare av tung trafik och påvisa att även förarstöd är en möjlig tjänst tillsammans med ett kilometerskattesystem. 5.2 Utveckling Utvecklingen av demonstratorn har skett utifrån tre olika team med en tjänst för respektive team. Varje team har bestått av en grupp studenter på ca 10 personer som i samband med utvecklingskurser har utvecklat tjänsterna. Två av grupperna kom från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och en grupp från Blekinge Tekniska Högskolan (BTH). Varje team har haft olika partners till sin hjälp i utvecklingen Kontinuerlig information om Farligt Gods Tjänsten har utvecklats av en studentgrupp från KTH tillsammans med PocketMobile. MSB har funnits med som referenser i arbetet då myndigheten hanterar frågor kring Farligt gods Trafikprognoser/Hastighetsinformation Tillsammans med företagen Trelocity och Volvo utvecklade en grupp från KTH en tjänst som bygger på analys av FCD för att skapa hastighetsdata. Volvo har medverkat genom sin roll 14

15 inom Cooperative Vehicle-Infrastructure System (CVIS) då tjänsten även har goda synergier att kopplas samman med kooperativa system Statisk och dynamisk trafikinformation En grupp från BTH skapade tillsammans med PocketMobile och Info24 en trafikinformationstjänst riktad mot tung trafik. 5.3 Resultat De tre olika projektgrupperna utvecklade de tre olika tjänsterna till olika plattformar. Resultat demonstrerades på Världskongressen inom ITS i Stockholm Det presenterades även vid världskongressen. Mer detaljerade resultat finns i publikation ICT for cargo on the road - value added services to a road user charging system" och presentation ICT for cargo on the Road - Value Added Services to a Road User Charging System Kontinuerlig information om farligt gods Tjänsten för farligt gods blev en tvådelad tjänst. Dels ett webbverktyg där myndigheten kan erhålla information om farligt gods transporter och dels ett varningsverktyg till fordonen för att varna om olyckor med farligt gods-fordon. Webbverktyget är ett kartverktyg med lite ytterligare funktioner. Verktyget kan användas för att markera en eller flera platser på en karta, markera datumintervall och sedan välja tyo av farligt gods enligt FN:s klassificering och sedan få ut på en karta vilka transporter som åkt genom platsen/platserna. Statistik erhålls för att se vilka mängder av farligt gods som transporterats på platsen och vilken typ av gods. Verktyget har även utvecklats så att det kan användas internt inom en organisation men då endast se egna fordon. Syftet med tjänsten är att fylla behovet att myndigheter idag inte vet var våra transporter med farligt gods går, på vilka vägar, för att kunna kartlägga om de använder det utpekade vägnätet. Kilometerskattesystemet kan utnyttjas för att samla in denna information och erhålla information om vägnätet. 15

16 Den andra delen som utvecklades var en larmfunktion för olyckor med farligt gods. Då en olycka sker skall alla fordon inom ett rimligt avstånd från olycksplatsen erhålla information om att en olycka skett. Informationen om fordonets last kopplas samman med det riskområde som finns kring den typen av farligt gods och ett riskområde markeras kring olycksplatsen. 16

17 Syftet är informera trafikanter om att en olycka skett med fordon bärandes farligt gods och att det innebär ett stort riskområde. Detta skulle kunna göra att andra fordon snabbt tar annan väg och effektiviserar räddningsarbetet kring platsen. Tjänsten utvecklades så att den kan användas i en mobiltelefon, ombordenhet eller liknande Trafikprognoser/Hastighetsinformation Tjänsten utvecklades tillsammans med Trelocity som skapat en avancerad matematisk modell för att beräkna information om trafiksituationen och hastigheter baserat på FCD. Syftet med tjänsten var att skapa ett verktyg för att ge information om olika alternativ för föraren och restider för dessa alternativa vägval. Syftet var även att skapa ett interface som kan användas i fordonen och att koppla samman det med boxen som utvecklas inom CVIS för att utnyttja den information som samlas in via det utvecklade systemet. Informationen till föraren skall vara i form av färger och restider för att beskriva situationen på de alternativa vägarna. FCD information samlas in via kilometerskattesystemet, förs över till Trelocity och dess avancerade modeller och förs tillbaka till fordonen via tjänsten och skapar information om förarens olika alternativ. Dock kom inte utvecklingen ända fram Statisk och dynamisk trafikinformation Den tredje tjänsten syftar till att utnyttja all information som finns om olyckor, vägväder, viktrestriktioner, tunnelhöjder, etc. som är relevant för tung trafik. Tjänsten har utvecklats för att kunna användas på flera plattformar och i denna demonstrator har den utvecklats för att användas i en androidplattform och som en webservice för att skapa möjligheten att utnyttja i flera olika ombordenheter. Informationen erhålls via vägverkets nod för trafikinformation DATEX II via Info

18 18

19 6 Analys av relevanta tilläggstjänster och resultat Huvudsakliga ambitionen med analys i projektet är att kunna peka på vilka tjänster kan potentiellt integreras eller snarare för vilka tjänster finns det potential för synergi (dvs delning av kostnader och utnyttjade av information). Vidare har analysen ambitionen att stötta strategiska val kring systemarkitektur. För detta krävs både att potentiella tjänster behandlas från ett funktionellt kravperspektiv (inklusive kostnader och begränsningar) samt från ett nyttoperspektiv (dvs hur stor nytta/värde har en tjänst). Detta för att kunna avgöra vilka uppsättning av tjänster maximerar samhällsnytta minus kostnader givet olika förutsättning (framförallt givet olika val av systemarkitekturer). 6.1 Funktionalitetsperspektiv och systemarkitektur Första steget i analys av tjänster har varit att identifiera relevanta tjänster, se avsnitt 4.1. I ett nästa steg har relevanta funktioner eller funktionalitet för dessa tjänster specificeras, se publikation "Optimization based modeling of multi-service architecture concepts in road transport telematics" för detaljer. Nedan återges funktioner: GP LP MM RTC OTC Global Positioning: real time provision of the absolute position of a vehicle Local Positioning: provision of the relative position of a vehicle in a limited area Map Matching: vehicle position in a map Real-time Two-way Communication: information exchange at any time Occasional Two-way Communication: information exchange only at certain 19

20 DP DT DB PDP UVI VSM TS TM occasions Data Processing: transformation of data to useful information Data Transfer: one way data upload or download e.g. updates Data Broadcast: one way data transfer to many vehicles at the same time Personal Data Protection: control of integrity issues in data e.g. privacy Unique Vehicle Identification Vehicle Speed Monitoring Time Stamping (of information) Temperature Monitoring (of on-board goods) Nedan återges de tjänster som har behandlats i publikationen Added Value Services EC E call: automatic alert of rescue services through an electronic call in case of an accident. Nav WI ISA AR ADL SM TRO VF RM DRP GI RTT GM TI RG TA GF TOH PYD Navigation: informs the driver about navigating through a route network in real time Weight Indication: informs the driver about maximum weight of the vehicle, weight of goods in vehicle etc ISA: Intelligent Speed Adaptation informs the driver about current speed limits and warns when driving too fast Accident Reporting: provides data (history) about accident statistics to drivers in relevant geographic areas. Automatic Driver logs: prevents driver from igniting the car in case of certain hindrances e.g. excess alcohol Staff Monitoring: collect driver behaviour related data that can be used by employees or authorities to influence safety measures e.g. reward to good drivers Transport Resource Optimization: collects data about vehicle conditions, location, traffic flow etc used for real time optimization of the entire transport operation. Vehicle Follow up: collect vehicle and cargo data for the purpose of securing and maintaining goods Remote Monitoring: collects data for solving problems related to vehicle s performance at any time Dynamic Route Planning: helps make correct route choice during driving e.g. rerouting Goods Identification: identify goods for owners and authorities e.g. custom control Real Time Track and Trace: continuous electronic tracking of goods, improve visibility of a transport chain. Goods monitoring: continuously collects data about goods location, guides driver about disallowed goods on particular roads. Traffic Information: collects and supply traffic data continuously to road users e.g. congestion Route Guidance: inform, recommend and guides driver through a given route e.g. cameras, bridges etc Theft Alarm: automatically activated alarm guard, communicate owner and initiate recovery in case of theft. Geo Fencing: provides a virtual boundary within an area, automatically informs the driver/vehicle owner when an active object is detected within this area e.g. parking area Transport Order Handling: data for locating and sequencing goods pick up, identification and drop off. Pay as You Drive: collect data about important vehicle parameters e.g. brakes, acceleration, speeding etc for use by insurance companies, environmental monitoring authorities etc Därefter har varje tjänst kunnat specificeras utifrån sitt funktionella krav, dvs om en viss tjänst kräver en viss funktionalitet eller inte. GP LP MM RTC OTC DP DT DB PDP UVI VSM TS TM RUC x x x x x x x x x x EC x x x x x x x x 20

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest.

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest. ISA Integrerat med Navigation för Massmarknad 200 m 50 43 km/h Wisepilot Phone Parkridge Ave Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009 Dist. left 53 km Options Sheridan Ave Time to dest. 1:23 Est.

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Intelligent Vehicle Safety Systems

Intelligent Vehicle Safety Systems Intelligent Vehicle Safety Systems Trafiksäkerhet utvecklas för framtiden Lennart Lübeck Programrådsordförande IVSS Tillbakablick PFF FoU inom fordonssektorn med statligt stöd IVSS-resultat Positiva och

Läs mer

2014-09-17. Ruttoptimering

2014-09-17. Ruttoptimering 2014-09-17 Ruttoptimering 11,8 MILJARDER SEK OMSÄTTNING 1,1 MILJARDER SEK RÖRELSERESULTAT 14 500 MEDARBETARE I VÄRLDEN Godstransporter och Logistik Hjälp med extern finansiering EU-projekt och Forskning

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

FOI-projekt; detektering av farligt gods, incidenter och positionering i tunnlar. Martin Ström Teknik & Miljö; Investering 2015-05-21

FOI-projekt; detektering av farligt gods, incidenter och positionering i tunnlar. Martin Ström Teknik & Miljö; Investering 2015-05-21 FOI-projekt; detektering av farligt gods, incidenter och positionering i tunnlar. y Martin Ström Teknik & Miljö; Investering 2015-05-21 2 2015-05-23 Hur ser ni på en sådan situation i tunnel? Trafikverket

Läs mer

e-infrastrukturen som grund för e-govermnent Dr. Owen Eriksson Högskolan Dalarna och VITS

e-infrastrukturen som grund för e-govermnent Dr. Owen Eriksson Högskolan Dalarna och VITS e-infrastrukturen som grund för e-govermnent Dr. Owen Eriksson Högskolan Dalarna och VITS Vad är ITS? Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) är det begrepp som används för att beskriva hur informationsteknologin

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Realtids-GIS inom transportsektorn

Realtids-GIS inom transportsektorn Realtids-GIS inom transportsektorn Anders Wellving Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping 1 Våra utbildningsprogram Kommunikations- och transportsystem Teknisk logistik NYTT Intelligent

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Technology is no issue!?

Technology is no issue!? SECURITY ARENA LINDHOLMEN Workshop om sociala medier och kriskommunikation Technology is no issue!? November 1, 2012 MSB, Fleminggatan 14, Stockholm Torbjorn.Andreasson@Lindholmen.se Disposition Före Under

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare

Windows 8 och det nya arbetslivet. Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Windows 8 och det nya arbetslivet Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Verkligheten? people Hemma På arbetet Windows 8 Demo Nya mobila lösningar Samma upplevelse på alla datorer* Folder Re-Direct

Läs mer

Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden 1 Vad är Odette? Märkning/ identifiering Datakommunikation Logistikscenarios 2 Odette Sweden Mission

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Länken till personalen på vägarna. Connected Navigation

Länken till personalen på vägarna. Connected Navigation Länken till personalen på vägarna. Connected Navigation Miljövänlig körning Skydda miljön och dina förare genom att övervaka indikatorer för säker körning och minskade koldioxidutsläpp. Förarna förbrukar

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

FFI Resultatkonferens 2013-04-23. Drowsy Driver

FFI Resultatkonferens 2013-04-23. Drowsy Driver FFI Resultatkonferens 2013-04-23 Drowsy Driver Susanna Leanderson Olsson 1 2013-04-26 Innehåll Bakgrund Trötthet i trafiken Introduktion till projektet Fokusområden Summering och resultat Måluppfyllnad

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3

TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap / Matematiska institutionen TTIT33 Scenario för Tema 3 i Termin 3 Du befinner dig vid företaget Posten Data AB, där man löpande uppmärksammar behov

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn i Europa En stor sammanhållen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Användarcentrering - en framgångsfaktor. 20 november 2002

Användarcentrering - en framgångsfaktor. 20 november 2002 Användarcentrering - en framgångsfaktor 20 november 2002 Innehåll Kritiska situationer Användarcentrerad metodik Case bilindustri Vad är kritiska situationer? Situationer där utebliven eller felaktig information,

Läs mer

- Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark

- Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark - Verktyget som ger dig full koll på din fordonspark XTRAKK bidrar snabbt till sänkta kostnader, ökad kvalitet och ett effektivare arbete med mindre manuell hantering. Du får ut mer av dina fordonsresurser

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2012-02-12 Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - IT-stöd och systemutveckling

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar med flera projektparter presenterar de resultat som nåtts avseende: 360 vy för bilar Fusion av sensordata Kollisionsfria

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

Informationsmöte Shift2Rail. Övergripande information om S2R. Bo Olsson Strategisk Utveckling. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Informationsmöte Shift2Rail. Övergripande information om S2R. Bo Olsson Strategisk Utveckling. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Informationsmöte Shift2Rail Övergripande information om S2R TMALL 0141 Presentation v 1.0 Bo Olsson Strategisk Utveckling Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn Den största sammanhållna

Läs mer

Industriell Massproduktion

Industriell Massproduktion Industriell Massproduktion Theory Of Constraints, TOC Toyota Production System = LEAN Six Sigma Page 1 Theory of Constraints, flaskhalsstyrning Theory Of Constraints, eller TOC, är en managementfilosofi

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf Ny teknologi Möjligheter för oss i mötesindustrin Kristina Landeström and Joachim Lerulf Det var inte så länge sedan... Meetings and Conventions - A study of mega-trends shaping our industry Globalisation

Läs mer

Kommer tekniken att lösa alla våra problem?

Kommer tekniken att lösa alla våra problem? s Kommer tekniken att lösa alla våra problem? Trafiksäkerhetskonferens Riksdagen 27 Maj 2015 SAFER presentation for Japan Ingrid Skogsmo 1 Vision SAFER provides excellent multidisciplinary research and

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Bilar som talar med varandra

Bilar som talar med varandra Bilar som talar med varandra för säkerhets skull Trafikverket resultatkonferens 2012-04-23 Stefan Myhrberg Transport Engagements Ericsson Bilar som pratar med varandra AGENDA Uppkopplade fordon och samverkande

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg

Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Trädde i kraft 1/12

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Ruggero Ceci Sammanfattning för Tylösandseminariet 2011 Sammanfattande bakgrund Frågan om hur vi ska hantera

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer