Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun"

Transkript

1 Bygdeutveckling på i Gävle kommun Slutrapport av delprojekt Paraplyprojekt bygdeutveckling Projekt 2 Träffpunkt Samverkan mellan boende och intresseföreningar på Förbundet.se

2 Sammanfattning År 2009 etablerades en samverkan mellan föreningar på i Gävle för att samordna verksamheterna i föreningarna samt planera och genomföra träffpunkter för seniorer och daglediga. Hemsidan norrlandet.se behövde uppdateras samt anslagstavlor behövde förnyas. Behovet av en struktur/handlingsplan för aktiviteter på blev allt viktigare särskilt i en tid då var på gång med en Översiktsplan för området. Hösten samma år beslöt föreningarna att försöka driva två utvecklingsprojekt. I januari 2010 bildade därför sex föreningar på en paraplyorganisation kallat Förbundet.se. Förbundet ansökte om projektmedel från Leader Gästrikebygden för att utveckla den befintliga hemsidan och för att samordna verksamheter i föreningarna samt administrera gemensamma utvecklingsmedel för. Projektnamnen var Projekt 1.se och Projekt 2 Träffpunkt. Båda projekten beviljades vardera. Projekttiden var januari december Målsättningarna i projektet Träffpunkt var: En ny förening är bildad Förbundet (paraplyförening för alla föreningar på norrlandet.) En handlingsplan för är upprättad. Båda målsättningarna är uppnådda och arbetet fortsätter med stöd av förbundet och handlingsplanen. Träff med Förtroendemannarådet och träffpunkt - Trädgårdsbeskärning i Böna Hembygdsgård 2

3 1. Vad heter ert projekt? Träffpunkt 2. Vilka personer/organisationer/företag och föreningar har varit engagerade i projektet och på vilket sätt har samarbetet bidragit till resultatet? Nedanstående personer/föreningar har under 2010 varit engagerade i bygdeutveckling på i. Samarbetet i Förbundet.se är ett nytänkande från föreningslivet där man insåg betydelsen av samordning av de olika verksamheternas aktiviteter samt vikten av en gemensam plattform där bygdens intressen står i fokus. Förbundet.se Namn E-post Förening Staffan Åhs ordförande IK Argo/ Församlingshuset Ingemar Nordell ordinarie ledamot Lindens vänner Engesberg com Lena Rosen ordinarie ledamot s Kooperativa Sven-Erik Ekdahl ordinarie ledamot Böna Hembygdsförening Kerstin Monk ordinarie ledamot Lars Olsson ordinarie ledamot Böna tennisklubb Kim Hamilton kassör IK Argo/ Församlingshuset Maj- Britt Titti Stenmark suppleant sekreterare, s Kooperativa Suppleanter och övriga deltagande i styrelsemöten och arbetsgrupper Namn E-post Förening Kerstin Larsson Mandalh s Kooperativa Linda S Gunnarsson suppleant Böna Hembygdsförening Cajsa Hamilton s Kooperativa Fred Carrick suppleant Lindens vänner. Engesberg Bengt Froste suppleant IK Argo/ Församlingshuset Anders Holmgren suppleant Böna tennisklubb Torbjörn Åström suppleant 3

4 3. Beskriv vad som har hänt under projekttiden (från idé till avslut) Det första initiativet till samarbete mellan föreningar på togs En hemsida startades för att förbättra informationen till medlemmarna och samtidigt samordna informationen om varandras aktiviteter för att undvika kollisioner. Våren 2009 startade föreningarna Träffpunkt för daglediga. Ett stort antal träffpunkter har arrangerats med start av grannsamverkan, brandutbildning med praktiska övningar, utbildning i trädbeskärning mm. Deltagandet har varit stort, 33 personer per träff i medeltal. En enkät för att fånga in önskemål om aktiviteter har genomförts bland deltagarna samt en prioritering, se bilaga 1. Initiativet ledde till två ansökningar om projektmedel från Leader Gästrikebygden. För Träffpunkt s projektbeskrivning, se bilaga 2. Genom samarbetet kring projekten med förnyandet av hemsidan och framtagandet av en handlingsplan, administrationen av bidrag från Leander Gästrikebygden och det gemensamma ansvaret för träffpunkterna bildades Förbundet.se. För projektprocessen, se bilaga 3 Projekttiden var januari - maj 2010 men förlängdes t.o.m. december 2010 och projektet avslutades 31 december Antal deltagare i sociala aktiviteter 2010 Snitt per tillfälle Antal tillfällen Totalt Män Kvinnor Vilka resultat och effekter fick projektet? (beskriv dem så konkret som möjligt) Målen med projektet har uppnåtts genom att: -Förbundet har bildats En treårig handlingsplan är utarbetad och förankrad i styrelsen , se bilaga 4. En utvecklingsgrupp för bygdeutveckling på bildas i januari

5 En samverkan/dialog med boende och kommunen har fått en struktur och demokratisk organisation som efterfrågas av kommunen. Bildandet. av utvecklingsgruppen och förankringen av både handlingsplanen och utvecklingsgruppen kommer att innebära att alla kommer att informeras kontaktas och därmed ges möjlighet till delaktighet i bygdeutvecklingsprocessen. Ett företagsnätverk kommer att bildas som ger möjligheter till nya arbetstillfällen mm. Adventskaffe 15 december 2010 i Församlingshuset med information 5. Ekonomisk rapport VAD SUMMA KOMMENTARER Faktiska, betalda kostnader Intäkter från projektet - Värdet på vårt ideella arbete Bidrag från Leader Andra finansiärer/sponsorer - 6. Vad har ni lärt er från att arbeta med projektet? Att -ge information -ha kommunikation/dialog -skapa delaktighet -ha roligt tillsammans och knyta kontakter på olika sätt är basen i bygdeutveckling. 7. Vilka tips skulle ni ge till andra som vill driva liknande projekt? Skapa en en tydlig organisation/struktur underlättar för samarbete, och en kontinuerlig uppföljning via protokoll och styrelsemöten. En ständigt pågående dialog är förutsättning för att lyckas i bygdeutveckling. 5

6 8. Vad händer framöver med det ni skapat i ert projekt? En lokal utvecklingsgrupp bildas 2011 och handlingsplanen ligger till grund för den framtida dialogen med de boende och. Processen att engagera hela bygden påbörjas genom handlingsplanens målsättningar och åtgärder! 9. Kontaktuppgifter Projektsekreterare: Maj-Britt/Titti Stenmark Telefon: E-post: Staffan Åhs ordförande i Förbundet.se Titti Stenmark sekreterare och Sven-Erik Ekdahl ledamot Samarbetet med Leader Gästrikebygden har varit mycket gott och lyckosamt Bilaga 1 Önskade aktiviteter 2 Projektbeskrivning 3 Projektprocessen 4 Handlingsplan 5 Tidrapporter, affischer 6 Ekonomisk rapport, kvitton, fakturor Slutrapporten och den ekonomiska redovisningen intygas av: 6

7 Bilaga 1 Önskade aktiviteter Samordna busstider med verksamheterna. KULTUR MAT HÄLSA TEKNIK Berättelser av Matlagningskurs Bridge Handarbete gamla fiskare hantverk Bildvisning Fester Kortspel t.ex. Lagning av nät Surströmming kanasta eller annat Kräftor m.m. UR OCH SKUR Trädgård beskäring Skötsel av uteväxter Bokbytardag Svampkurs Första hjälpen Målerikurs Utflykt med fiskebåt Lasse Halvarsson Bengt Wiklund präst Grannsamverkan Navigationskurs Vandring på Info om Hembygdens historia Hjärt- och lungräddning Pyssel Plocka svamp Föredrag om Per Matton Grosshandlar villor på Släktforsning Teaterbesök Författarafton Gymnastik Qui gong Yoga TAI CHI Promenader Hälsans stig Stavgång med instruktör Dans Bugg Pensionärsgympa Meditation Styrketräning damer Språkkurs Datakurs Keramikkurs Flugbindningskurs Navigationskurs Cykelturer i grupp Båtturer se K-märkta hus efter s kust Trubadurafton Styrketräning Musikgissning Biljard/bordtennis Allsång Bilda sångkör Frågesport Drama Boule Schackspel 7

8 Ansökan om Leadermedel för att driva delprojekt Framtagande av handlingsplan Fråga 1 Vad heter projektet: Träffpunkt Fråga 2 Var skall projektet geografiskt bedrivas: Gävle Kommun Bilaga 2 Fråga 3 Beskriv projektet kortfattat: Fem föreningar har tagit initiativ till Träffpunkt för att samla seniorer och daglediga. Det har visats ett stort intresse från boende på. Vid de tre träffar vi haft har det kommit 75 personer per gång. En enkät till de närvarande vid träffpunkterna visar på önskemål om många olika aktiviteter. För att utarbeta en handlingsplan planerar vi att anlita en processledare för att hålla i möten, samordna sociala aktiviteter mm. Fråga 4 Varför vill ni genomföra projektet; är ett utvecklingsområde för kommunen med nya bostäder. Det finns och är ett ökande behov av ökad kommunikation och nätverksbyggande mellan de boende, föreningarna och övriga verksamheter bl.a. kommersiell verksamhet. Genom att anordna behovsstyrda aktiviteter under hela året skapas en högre livskvalitet för individerna och genom handlingsplanen ges möjlighet till långsiktig och organiserad verksamhet. Fråga 5; Vilka kommer att beröras av/engageras i projektets genomförande; Boende på, föreningarna, företagarna och andra intressenter. Planer finns hos Gävle kommun att starta s utvecklingsgrupp som är ett led i att vitalisera dialogen mellan politiken och medborgarna. Projektet ser denna som en naturlig samarbetspart. Samarbete pågår med s förebyggande verksamhet kring Sociala träffpunkter. Fråga 6 Vilka mål vill ni uppnå; En ny förening är bildad Förbundet (paraplyförening för alla föreningar på norrlandet.) En handlingsplan för norrlandet är upprättad Fråga 7 När startar projektet och när lämnas slutrapporten in; Januari 2010 maj 2013 Fråga 8 Hur skall projektets resultat förvaltas och skapa långsiktiga effekter; En fungerande organisation (lokal förankring) i samarbete mellan föreningarna och övriga intressenter är grunden för ett framtida gott kommunikationssystem via hemsidan och anslagstavlor och regelbundna träffpunkter med boende m.fl. Förbundet förvaltar projektet och fortsätter arbetet/dialogen med boende på m.fl. En handlingsplan för bygdeutveckling på är grunden för långsiktig samverkan och positiv utveckling för framtiden. 8

9 Historik process på i elva steg Bilaga 3 År 1 IK Argo/Församlingshuset Byalaget Böna Hembygdsförening Lindens vänner Engesberg Böna tennisklubb Historik process på s Kooperativa IK Argo/Församlingshuset 3 Byalaget Hemsida -.se Böna Lindens vänner Hembygdsförening Engesberg 2007 Historik process på Sociala träffpunkter 4 Träffpunkt Böna tennisklubb 5 Samrådsgrupp 2 Översiktsplan för 2009 Historik process Historik på proc Norr IK Argo/Församlingshuset Byalaget Böna Lindens vän s Kooperativa Leaderprojekt: 6 Hembygdsförening Engesberg Hemsida -.se -.se IK Träffpunkt Argo/Församlingshuset Byalaget IK Argo/Församlingshuset Böna tennisklubb Historik Böna Byalaget pro IK Argo/F (handlingsplan) Hembygdsförening Sociala träffpunkter Träffpunkt Samrådsgrupp 201 IK Argo/Församlingshuset Översiktsplan för s Kooperativa 7 s Kooperativa Förbundet.se Böna tennisklubb Böna Hembygdsförening IK Argo/Församlingshuset Byalaget 7 Hemsida -.se Böna tennisklubb Föräldraföreninge Lindens vänner Engesberg Historik Leaderprojekt: process på -.se s Kooperativa s Kooperativa s Koop - Träffpunkt Sociala träffpunkter Träffpunkt Hemsida -.se Samrådsgrupp Hemsida Hyresrättsförenin - Förtroendemannaråd Utvecklingsgrupp (handlingsplan) Lokal handlingsplan Översiktsplan för Norrla IK 2,11 Argo/Församlingshuset? Byalaget 9 för Böna 8 Lindens vänn IK Argo/Församlingshuset Hembygdsförening s Kooperativa Engesberg s Kooperativa Sociala Förbundet Historik träffpunkter Sociala Träffpunkt träffpunkter Trä.se Projektområden Samråds Böna Hembygdsförening Leaderprojekt: process Historik på proces Norrla Hemsida Hist Böna tennisklubb Översikt Nor -.se Arbetsgrupper Böna tennisklubb 10 Lindens vänner Engesberg Gävle ko - Träffpunkt 00 (handlingsplan) IK Argo/Församlingshuset Framtiden? Byalaget IK Argo/Församlingshuset Leaderprojekt: Sociala träffpunkter Böna Byalaget IK Argo/Församlingshuset LeaderproL Förtroendemannaråd Utvecklingsgrupp Lokal handlingsplan -.se - Norrland IK s Argo/Församlingshuset Kooperativa Hembygdsförening Histo NorrlanE? för - Träffpunkt - Träffpun Hemsida -.se Hyresrä Förbundet.se (handling Böna Hembygdsförening (handlingsplan) Böna te Böna tennisklubb Linden Leade Harks IK Argo/Församlingshuset IK Argo/Församlingshuset Projektområden IK Argo/Församlingshuset IK Argo/Församling - Norrl Sociala träffpunkter Arbetsgrupper Träffpunkt Samrådsgrupp Harkskärsföreninge Förbundet.se 9 Förbundet - Träff Böna Gävle Hembygdsförening kommun Böna Hembygdsförening Översiktsplan Böna Hembygdsför Norrlan s (handl Förtroendemannaråd Kooperativa s Utvecklingsgrupp Kooperativa s Lokal handlingsplan Kooperativa Framtiden?? Hemsida -.se Hemsida Harkskär - No IK Argo/Församlingshuset

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Leader Gästrikebygden ideell förening Ordförande har ordet Det är dags att summera verksamhetsåret 2012. Leader som metod och finansiär skapar ju möjlighet för nya samarbeten

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer