Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Mattias Olsson Telefon Sida 1 (24) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box Stockholm Telefon stockholm.se

2 Sida 2 (24) Inledning... 3 Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Plandata... 4 Tidigare ställningstaganden... 4 Förutsättningar... 5 Natur... 5 Geotekniska förhållanden... 6 Hydrologiska förhållanden... 6 Markavvattning... 6 Dagvatten... 6 Befintlig bebyggelse... 6 Landskapsbild/stadsbild... 7 Kulturhistoriskt värdefull miljö... 8 Offentlig service... 8 Kommersiell service... 8 Gator och trafik... 8 Störningar och risker... 9 Planförslag Ny bebyggelse Gestaltningsprinciper Park och vattenområden Gator och trafik Teknisk försörjning Konsekvenser Behovsbedömning Miljökvalitetsnormer för vatten Landskapsbild/ stadsbild Störningar och risker Ljusförhållanden och lokalklimat Barnkonsekvenser Tidplan Genomförande Organisatoriska frågor Verkan på befintliga detaljplaner Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor Genomförandetid... 24

3 Sida 3 (24) Inledning Handlingar Planhandlingar Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning. Utredningar Solstudier, , Strategisk arkitektur Industribullerutredning, , NCND Trafikbullerutredning, , NCND Underlag för behovsprövning för Dp , , Stockholms Brandförsvar Brandtekniskt utlåtande, , Briab Strålningsberäkning, , Briab Översiktlig dagvattenutredning, , Sweco Underlag för miljö och hälsofrågor, , Miljöförvaltningen Medverkande Planen har handlagts av Mattias Olsson, stadsbyggnadskontoret. Planbeställare är Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ. Beställarens representant har varit Charlotta Rosén, Tam Hood Consulting AB och arkitektkonsult har varit Strategisk Arkitektur genom Jens Larsson. Samrådshandlingarna är framtagna av Nyréns Arkitektkontor. Planens syfte och huvuddrag Planändringens syfte är att utveckla Skålen 24 genom att möjliggöra ett nytt bostadshus på den del av fastigheten som idag utgör lastgård och parkeringsyta samt möjliggöra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad. Vidare är syftet att bekräfta pågående användning av befintlig byggnad; kontor och centrumanvändning samt att utöka användningen till att även medge bostäder, samt att möjliggöra för delning av fastigheten och 3D fastighetsbilda.

4 Sida 4 (24) Plandata Planändringen omfattar fastigheten Skålen 24 som ligger i Vasastaden invid Torsplan. Planområdet gränsar till Norra Stationsgatan i väst, Norrbackagatan i öst, och Torsplan i norr. I söder och sydväst gränsar planområdet till bostadsfastigheterna Skålen 21 respektive 23. Skålen 24 ägs av Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv (publ) som också är byggherre. Skålen 24 har en fastighetsareal på drygt 4445 m2 varav byggnadsarean för befintlig kontorsbyggnad är ca 2855 m2 och ca 1590 m2 är obebyggd mark som utgör lastgård med lastintag och parkering. Planområdets läge Tidigare ställningstaganden Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm I Promenadstaden tillhör Skålen 24 innerstadsbebyggelse och fastigheten gränsar direkt mot Norra Stationsgatan som ingår stadsutvecklingsområdet Hagastaden. Under Skålen har Citytunneln sin sträckning i väst-östlig riktning. Det nu aktuella planförslaget bedöms sammanfalla med översiktsplanens strategier att fortsätta att stärka centrala Stockholm.

5 Sida 5 (24) Detaljplan I gällande detaljplan, pl från 1967, är Skålen 24 avsedd för industriverksamhet samt garage under mark. Planen berörs även av tilläggsplanen för Citybanan i Stockholm, delsträcka Vasastaden, TDp/Dp (3), laga kraft Planens genomförandetid är 15 år. I planen redovisas ett reservat för spårtunnel T som omfattar ett stråk som har sin sträckning i väst-östlig riktning direkt under Skålen 24. Planen innehåller restriktioner till skydd för spårtunneln, bland annat lägsta schaktningsdjup. Riksintresse för kulturminnesvården Detaljplaneområdet ingår i riksintresset för Stockholms innerstad men ingår inte i något av de områden som är särskilt utpekade och beskrivna. Skålen 24. Ortofoto över omgivningen med planområdet markerat Förutsättningar Natur Mark och vegetation Skålen 24 är helt underbyggd. Fastigheten är idag till stor del bebyggd och marken inom obebyggda delar hårdgjord. Högre vegetation saknas. Rekreation och friluftsliv I norra Vasastaden råder brist på grönytor. Strax söder om Skålen 24 ligger Norrbackatäppan, en mindre park med lekredskap. I Hagastaden planeras större parkanläggningar. Vasaparken, Vanadisparken, Karlbergs slottspark och Hagaparken ligger inom gångavstånd.

6 Sida 6 (24) Geotekniska förhållanden Markförhållanden Hela fastigheten är idag bebyggd med garage under markplan. Enligt den geologiska kartan är rådande markförhållande berg i dagen. Hydrologiska förhållanden Översvämningsrisker Stenstadens dagvattensystem är gamla och inte dimensionerade för ett framtida klimat med mer frekventa skyfall. Miljökvalitetsnormer för vatten Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för Mälaren/ Ulvsundasjön (SE ). Enligt VISS oktober 2014 har Ulvsundasjön god ekologisk status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för ytvattenförekomsten/ övergångsvattnet är god ekologisk potential 2021 och god kemisk ytvattenstatus Dagvatten Fastigheten är i sin helhet underbyggd. Befintliga tak saknar vegetation. Vattnet från byggnadernas tak leds ner i stuprör direkt ner till dagvattensystemet och det kommunala ledningsnätet. Dagvattnet avleds via kombinerat system till Henriksdals reningsverk. Befintlig bebyggelse Fastigheten ligger i kvartersstadens front, i den nuvarande stadskärnans utkant, men kommer i och med genomförandet av Hagastaden att möta en betydligt högre skala. Fastigheten har en byggnad på 6 våningar från tidigt 1970-tal med tillhörande lastgård. Byggnaden var planerad för industriändamål men användningen har successivt ändrats till kontor. Fastigheten innehåller idag kontor, lokaler och verksamheter. Under gården finns tre källar-/ garagevåningar. Gällande detaljplan är från 1967 och anger industriändamål.

7 Sida 7 (24) Flygfoto över Skålen 24 och omgivningen. Flygfoto med Norrbackatäppan centralt i bild och Skålen 24 längst till höger i bild Landskapsbild/stadsbild Omgivande bebyggelse är av varierad ålder och karaktär. Flera gårdsrum öppnar sig mot gaturummet och sockelvåningarna saknar lokaler. Norrbackagatan är strax söder om Skålen 24 avstängd för biltrafik och gatan övergår där i en lekplats och parkområdet Norrbackatäppan.

8 Sida 8 (24) Flygfoto med kvarteret Kannan i vänster i bild och Skålen 24 centralt i bild Kulturhistoriskt värdefull miljö Skålen 24 är inte kulturhistoriskt klassificerad. Öster om Skålen 24 och Norrbackagatan ansluter kvarteret Kannan som är en del av Röda Bergen, en mycket välbevarad och skyddsvärd innerstadsmiljö av stort kulturhistoriskt värde som karaktäriseras av 20-talets stadsplaneideal med storgårdskvarter. Offentlig och kommersiell service Det finns många skolor i närområdet. Innerstadsläget ger god tillgång till sjukvård. I närområdet finns en livsmedelsbutik, annan service och restauranger. Ett större utbud av kommersiell service finns till exempel kring S:t Eriksplan och Odenplan. Utbudet kommer att öka i samband med utbyggnaden av Hagastaden. Gator och trafik Gatunät och biltrafik Fastigheten kan angöras med bil från Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Infart till befintligt garage under markplan sker från Norrbackagatan. Parkeringsgaraget rymmer cirka 150 platser. Infart till gården sker från Norrbackagatan.

9 Sida 9 (24) Gång- och cykeltrafik Fastigheten ligger inom gynnsamt läge för gång- och cykelpendling. Cykelparkering finns på gården. Kollektivtrafik Närmaste tunnelbanestation är S:t Eriksplan på Gröna linjen. Avståndet dit är cirka 550 meter. Karlbergs pendeltågstation ligger inom ca 650 meter. Citybanan får en station med uppgång mot Vanadisplan. Tillgänglighet Befintligt kontor har entréer från gården och hissar, som också går ner i garageplanen. Angöringsfordon kan köra in på gården eller in i garaget direkt från gatan. Störningar och risker Luft, lukt Miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte inom planområdet. Buller, vibrationer Läget för det planerade bostadshuset på Skålen 24 kommer att exponeras för buller från trafik på Norrbackagatan och Norra Stationsgatan. Påverkan från Norra Stationsgatan kommer dock att dämpas något på grund av den skärmeffekt som skapas av mellanliggande bostadshus på Skålen 23. Inom Skålen 24 förekommer externt industribuller från befintliga fläktar på kontorshusets tak och ljud från backande lastbilar på lastgården. Farligt gods Norra Stationsgatan är omledningsväg/transportled för farligt gods. Mellan Norra Stationsgatan och Skålen 24 ligger fastigheten Skålen 23 som bildar en skyddande skärm vilket kan ge viss skadereducerande effekt. Spårtunnlar Under planområdet finns område för Citybanans spårtunnlar.

10 Sida 10 (24) Planförslag Illustration, Strategisk Arkitektur Planen medger ett nytt bostadshus med cirka 65 lägenheter på den obebyggda delen av Skålen 24 som idag utgör lastgård och parkering. Planen medger också att det befintliga kontorshuset byggs på med tre indragna våningar, som motiv mot omgivande gator. Vidare är syftet att bekräfta pågående användning i befintlig byggnad; kontor och centrumfunktioner och att utöka användningen till att även medge bostäder. Kontor får även innehålla vuxenutbildning. Om bostadskonvertering sker ska krav på en ny helt öppen gård mot söder och befintligt gårdsrum tillgodoses, se figur på sid 10. Ny bebyggelse Disposition Bostadshuset placering styrs i hög grad av de befintliga underbyggda våningsplanens konstruktion samt kravet att tillgodose tillfredställande sol- och dagsljusförhållanden för befintliga- och tillkommandebostäder. Bostadshuset som placeras i gatuliv mot Norrbackagatan, respektive i gräns mot gården på Skålen 21 får en vinkelformad grundform. Dispositionen innebär att det stora och svagt definierade gårdsrummet mellan kvarteret Skålen 21 och 24 delas upp i två mindre. Skålen 24 får en sluten bostadsgård, gaturummet sluts och förstärks. Gården får en körbar förbindelse med gatan via en hög portik. Kontorshusets lastintag flyttas till de undre garagevåningsplanen vilka nås via befintlig ramp från Norrbackagatan. Det som idag är en lastgård i kvarteret Skålen 24 blir en ny bostadsgård med möjliga lokaler i kontorshuset bottenvåning. Även mot Norrbackagatan planeras för en lokal i bostadshusets bottenvåning. Den befintliga kontors/industrifastigheten påbyggs med tre våningsplan mot Norrbackagatan, Norra Stationsgatan och Torsplan.

11 Samrådshandling Sida 11 (24) Situationsplan, Strategisk Arkitektur Situationsplan, om bostäder uppförs ska krav på en öppen gård mot söder och befintligt gårdsrum tillskapas enlighet ovanstående figur.

12 Sida 12 (24) Bostadshuset Byggnaden får uppföras i 8 våningar varav de två översta takvåningarna ska utföras med indrag och trappas ner på gårdssidan för att möta de omkringliggande byggnadernas takfotshöjder och ansluta till den rådande höjdskalan mot gatan. Byggnadens entréer, trapphus och loftgångar ligger på gårdssidan mot kontorshuset mot norr. Två trapphus varav ett med hiss försörjer cirka tio lägenheter per plan. I bottenvåningen ordnas gemensamma utrymmen för tvätt, cykelparkering, förråd, grovsopor med mera. I markplan medges också en lägenhet med egen uteplats. I gatuplanet mot Norrbackagatan planeras en lokal för handel/kontor. Kontorshuset Kontorshuset får byggas på i tre våningar för kontorsändamål. De påbyggda våningarna har varierade indrag i förhållande till befintligt husliv. De två första våningarna dras in minst 40 cm mellan ny- och befintligfasaders yttersidor, indragningar ska göras mot Norrbackagatan, Torsplan och Norra Stationsgatan. Den tredje våningen dras in rejält och står på nästa pelarrad. Mot gården, i söder, dras våningarna in mer så att soliga terrasser, skapas i tre nivåer. Påbyggnaden ska också ha en ljusgård i trevåningar. En ambition är att skapa ett levande taklandskap i både bostads- och kontorshuset, ett taklandskap som kan nyttjas och beträdas av de som bor eller arbetar i byggnaderna. Takytor som inte skall beträdas föreslås generellt få sedumbeläggning. Vid konvertering av kontorshuset till bostäder ska boendekvaliteter säkerställas genom att en stor del av befintliga bjälklag tas bort så att en traditionell bostadsgård tillskapas. Bostadskonverteringen får ha ett maximalt byggnadsdjup på 15 meter med bibehållet fasadliv mot Norrbackagatan, Torsplan och Norra Stationsgatan. Mot söder ska gårdsrummet vara öppet och stå i förbindelse med det nya bostadshusets gård, vilket ska säkerställer goda ljusvärden i alla lägenheter.

13 Sida 13 (24) Volymanalys, Strategisk Arkitektur Gestaltningsprinciper Bostadshuset föreslås få en tydligt stadsmässig gestaltning mot Norrbackagatan och en mer artikulerad fasadutformning och avvikande material/kulörer mot gården med loftgångar. Indragna takvåningar ges en lättare utformning som materialmässigt kontrasterar mot övriga fasader. En påbyggnad av kontorshuset med en accentuerad hörnvolym korresponderar med volymerna i kv Blästern på motstående/nordöstra sidan av Torsplan. En något högre skala mot Torsplan möter den nya skalan som kommer att etableras i Hagastaden. Påbyggnaden föreslås få en modern gestaltning, tydligt avläsbar som ett tillägg till ursprungsbyggnaden. Förslaget visar en struktur utförd som ett rutmönster med stora kvadratiska glasytor.

14 Sida 14 (24) Illustrationsvy från Norrbackagatan, Strategisk Arkitektur

15 Sida 15 (24) Fasad mot Norrbackagatan, Strategisk Arkitektur Sektion genom nytt bostadshus och påbyggd befintlig kontorsbyggnad, Strategisk Arkitektur Principsektion genom nytt bostadshus och bostadskonverterat kontor, Strategisk Arkitektur

16 Sida 16 (24) Fasad mot gården i kvarter Skålen 21, Strategisk Arkitektur Sektion genom nytt bostadshus, Strategisk Arkitektur

17 Sida 17 (24) Park och vattenområden Utemiljö I gårdens västra del planeras för en gemensam vistelseyta med möjlig lekplats. En takterrass i anslutning till den indragna takvåningen säkerställer att en uteplats med goda ljusförhållanden kan erbjudas de boende. Även för kontorshuset kommer möjligheterna att anlägga en takterrass finnas. Norr om Skålen 24 ligger parken Norrbackatäppan, Skålen 24:s gård och den gemensamma vistelseytan ska utformas så att en framtida koppling till Norrbackatäppan, via Skålen 21 och 23 inte omöjliggörs fysiskt eller visuellt. Tillsammans med Norrbackatäppans park och bostadsgården vid Skålen 21 bildar de nya bearbetade ytorna en sekvens av gröna rum vilket ger de boende en starkare koppling till den närliggande parkmiljön och tar hand om och utvecklar de befintliga stadsinnergårdsrummen. Utformning av takterrasser, gemensamma odlingsytor och ljusgård, Strategisk Arkitektur

18 Sida 18 (24) Utformning av gård och gemensamhetsytor, Strategisk Arkitektur

19 Samrådshandling Sida 19 (24) Illustrationsvy från bostadsgården, Strategisk Arkitektur Gator och trafik Gatunät Detaljplanen medför inga förändringar av gatunätet. Biltrafik och parkering Parkering som nås via ramp från Norrbackagatan ordnas på befintliga garageplan under fastigheten. God tillgänglighet uppnås genom att garageplanen nås via bostadshusets trapphus och hiss. Fastighetens centrala läge och närheten till kollektivtrafik kan motivera ett relativt lågt bilplatstal, 0,45 platser/lägenhet.

20 Sida 20 (24) Gång- och cykeltrafik Bostadshusen har entréer mot gården, samtliga våningsplan inklusive källargarage och takterrass nås via hissar eller trappor. Fotgängare och cyklister når den gemensamma gården via en portik från Norrbakagatan. Cykelparkering ordnas på gården och lättillgängliga cykelförråd i bostadshusets bottenvåning samt i befintligt garage. Cykelparkeringstalet är 3 platser/100 m 2 BTA för bostäderna och 15 platser per 1000 m² BTA för kontor. Tillgänglighet Se avsnitt biltrafik respektive gång- och cykeltrafik. Fastigheten kan angöras från Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Angöring till entréer från gården sker via portiken från gatan. Möjlighet till hiss finns till alla våningsplan inklusive garageplan. Handikapparkering anordnas i garageplan. Spårtunnlar Detaljplanen innehåller en egenskapsbestämmelse som anger ett område som skall vara tillgängligt för järnvägstunnel, enligt tilläggsplan (3) för citybanan. Det medger även en parallell servicetunnel, ca meter vid sidan av spårtunneln. I detaljplanen anges djupbyggnadsbegränsningar för till vilken nivå schaktning, spontning, borrning, pålning eller andra ingrepp i undergrunden får ske från markytan för andra ändamål än byggandet av järnvägstunnel. Nivåerna är angivna i meter över stadens nollplan. Nivåerna är satta med hänsyn till att ett skyddsområde på cirka 10 meter skall erhållas från bergtunnelns ytterkonturer. Detaljplaneförslaget innehåller en bestämmelse om att tunneln skall utföras så att stomljud över 30 dba (SLOW) ej uppstår i ovanliggande bostäder. Teknisk försörjning Befintligt kontorshus försörjs via tekniska utrymmen inom befintlig byggnad och i fastighetens befintliga källarplan medan tekniska utrymmen för nybyggnaderna; bostadshus och kontorspåbyggnad, förläggs på tak samt till viss del i bottenvåningen mot gården. Fläktrum på tak ges en medveten utformning som ska integreras väl i taklandskapet. Alternativt placeras fläktrum för hela kontorshuset, inklusive påbyggnad, i källarplan. Detta gäller oavsett användning. Vattenförsörjning, spillvatten Fastigheten är begränsad och i sin helhet underbyggd vilket ej medger infiltration av dagvatten. Dagvatten ska i så hög grad som möjligt fördröjas inom fastigheten innan det leds till befintligt dagvattennät. Fastighetens hantering av dagvatten har vid en omfattande ombyggnad ambitionen att anpassa sig för eventuella

21 Sida 21 (24) högre flöden vid dimensionerande regn jämfört med idag beroende på klimatförändringar. Bostadshuset och påbyggnaden på kontorshuset planeras med sedumbeläggning eller motsvarande som fördröjer dagvattnet. Nya planteringar ska anpassas så att de kan hjälpa till att fördröja dagvattnet och minska belastningen vid toppar. Byggnadsmaterial och tekniska lösningar skall väljas så att föroreningar såsom tungmetaller och oljerester inte tillförs dagvattnet. El/Tele El- och teleledningar finns framdragna till fastigheten och kan anslutas till. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området. Energiförsörjning Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan anslutas. Avfallshantering Utrymmen för hantering av hushållsavfall, källsortering och grovsoprum ordnas i bostadshusets bottenvåning. Avfallshanteringsystemen skall vara enkla att använda och erbjuda god arbetsmiljö. Sopfordon kan köra direkt fram till Norrbackagatan. Räddningstjänst Både kontors- och bostadshuset har flera utrymningsvägar. Åtkomst för räddningstjänsten sker från gatan. Konsekvenser Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planområdet ingår i riksintresset för Stockholms innerstad men berör i övrigt inga områden av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade bebyggelsen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö-, kulturarv eller människors hälsa. Miljökvalitetsnormer för vatten Andelen hårdgjord yta inom området kommer att minska genom att växtligheten planeras på gård och tak. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra att miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE ) kan uppnås. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga

22 Sida 22 (24) mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Landskapsbild/ stadsbild Norrbackagatans gatubild får ett positivt tillskott genom att bostadshuset sluter det som idag kan upplevas som ett oregelbundet och ofullständigt gaturum. Gården förblir öppen och entréer från gården förblir tillgängliga. Påbyggnaden med tre våningar på befintlig kontorsbyggnad höjer sig visserligen över den traditionella Stockholmsskalan, men kommer väl möta den nya skalan i Hagastaden. Anpassning till stockholmsskalan görs genom att de övre våningarna är ordentligt indragna från gatufasaderna. Störningar och risker Buller Beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppgår till som mest 58 db(a) för fasad mot Norrbackagatan. Övriga fasader får nivåer som uppgår till eller underskrider 55dB(A). Lägenheterna planeras så att hälften av boningsrummen får tillgång till en sida där de ekvivalenta ljudnivåerna ej överstiger 55 db(a). Inom Skålen 24 förekommer externt industribuller från befintliga fläktar på kontorshusets tak, som planeras att delvis flyttas till garageplan eller ska åtgärdas med hjälp av bullerdämpande avskärmningar. Ljud från backande lastbilar på lastgård kommer försvinna då lastgården flyttas till garageplan. Vid en bostads-konvertering av befintligt kontorshus ska bra bullerförhållanden säkerställas och lägenheterna planeras så att hälften av boningsrummen får tillgång till en sida där den ekvivalenta ljudnivån ej överstiger 55 db(a) (mot gård). Översvämningsrisker En ökad exploateringsgrad inom fastigheten bedöms inte påverka dagvattenavrinning eller grundvattenförhållanden. Fördröjning av dagvatten kan ordnas inom fastigheten. Ljusförhållanden och lokalklimat I det påbyggda kontorshuset dras våningarna in mot gården, i söder, så att soliga terrasser skapas i tre nivåer. Påbyggnaden ska också ha en ljusgård i trevåningar. Om en konvertering till bostäder sker i befintligt kontorshus ska bostädernas ljusförhållanden och utemiljö säkerställas genom att en stor del av befintliga bjälklag tas bort så att en traditionell bostadsgård tillskapas mot söder och i tillgänglig förbindelse med det nya bostadshusets gård.

23 Sida 23 (24) Barnkonsekvenser Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn då området i dagsläget används för kontorsverksamhet. Omsorg bör läggas på utformningen av gårdsytan för att främja användningsmöjligheten för barn som flyttar in i byggnaderna. Tidplan Samråd 1 kv 2015 Granskning 2 kv 2015 Antagande 3 kv 2015 Genomförande Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Fastighetsägaren/planbeställaren, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ, ansvarar för planens genomförande. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplanen och myndighetsutövning genom planavtal med planbeställaren. Huvudmannaskap Planen omfattar endast kvartersmark. Avtal Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ. Verkan på befintliga detaljplaner Planförslaget innebär att befintlig detaljplan Pl 6584 upphör att gälla inom planområdet. Bestämmelser från tilläggsplanen för Citybanan i Stockholm, delsträcka Vasastaden, TDp/Dp (3), laga kraft har införts i planen. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden Planområdet kan komma att delas in i två fastigheter, en för befintligt kontorshus och en för det tillkommande bostadshuset genom en avstyckning från Skålen 24. Den nya bostadsfastigheten ska bestå av huskropp, entréer och trapphus samt den planerade platsen för lek och utevistelse väster om bostadshuset. Inom befintlig gård och dess underbyggnad i tre plan finns både gemensamma ytor och sådana som kommer att användas av antingen bostadsfastigheten eller kontorsfastigheten. För de ytor under markplan som enbart kommer att ha en användare föreslås 3D-utrymmen skapas. För de gemensamma ytorna inrättas en gemenhetsanläggning. Aktuella anläggningar är

24 Sida 24 (24) gård, garageinfart och garageramp, bärande pelare för bostadshuset och underliggande garage, gemensamma undercentraler och ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp, el och ventilation. Styckningslottens och 3D-utrymmenas avgränsning samt omfattningen av gemensamhetsanläggningen kommer att fastställas vid en lantmäteriförrättning. Fastighetsbildning Om fastigheten delas ska servitut eller gemensamhetsanläggning upprättas för att säkra respektive fastighets behov av angöring, parkering, ledningsdragning mm. Ekonomiska frågor Enligt planavtal ska planbeställaren bekosta planarbete och stå för kostnader för genomförande och iordningställande av kvartersmarken inom planområdet. Eventuell flytt av ledningar eller anläggningar bekostas av planbeställaren. Anslutningsavgifter bekostas av planbeställaren. Tekniska frågor Vatten, avlopp och dagvatten Bebyggelsen inom planområdet är påkopplad till befintliga vatten- och avloppsledningar. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endas anslutas mot befintlig dagvattenservis efter samråd med Stockholms Vatten. El, tele och fjärrvärme Bebyggelsen inom planområdet är påkopplat till befintliga el-, tele- och fjärrvärmeledningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom planområdet. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. Martin Schröder Planchef Mattias Olsson Planarkitekt

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Helena Wessberg 2014-11-18 Tfn 08-508 27 331 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 Planområdet är

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-23 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2013-14032-54

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2013-14032-54 STADSBYGGNADSKONTORET LAGA KRAFT PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2014-02-20 Tfn 08-508 27 251 REVIDERAD 2014-04-09 1(9) Laga kraft 2014-06-27 Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Planområde SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Kv Renen m fl Avesta kommun Dalarnas län. Arkitekterna Krook och Tjäder

PLANBESKRIVNING. Planområde SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Kv Renen m fl Avesta kommun Dalarnas län. Arkitekterna Krook och Tjäder SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kv Renen m fl Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2011-08-17. Eva Westlund Planingenjör Hugo Lindblad Arkitekterna Krook

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö datum 2013-05-15 diarienummer 2012-01049 Dp 5300 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och har bedömts vara

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2013-07325

Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2013-07325 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Caroline Björk Novak 2013-10-30 Tfn 08-508 27 302 1(22) Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2013-07325 Planområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer