Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Mattias Olsson Telefon Sida 1 (24) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box Stockholm Telefon stockholm.se

2 Sida 2 (24) Inledning... 3 Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Plandata... 4 Tidigare ställningstaganden... 4 Förutsättningar... 5 Natur... 5 Geotekniska förhållanden... 6 Hydrologiska förhållanden... 6 Markavvattning... 6 Dagvatten... 6 Befintlig bebyggelse... 6 Landskapsbild/stadsbild... 7 Kulturhistoriskt värdefull miljö... 8 Offentlig service... 8 Kommersiell service... 8 Gator och trafik... 8 Störningar och risker... 9 Planförslag Ny bebyggelse Gestaltningsprinciper Park och vattenområden Gator och trafik Teknisk försörjning Konsekvenser Behovsbedömning Miljökvalitetsnormer för vatten Landskapsbild/ stadsbild Störningar och risker Ljusförhållanden och lokalklimat Barnkonsekvenser Tidplan Genomförande Organisatoriska frågor Verkan på befintliga detaljplaner Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor Genomförandetid... 24

3 Sida 3 (24) Inledning Handlingar Planhandlingar Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning. Utredningar Solstudier, , Strategisk arkitektur Industribullerutredning, , NCND Trafikbullerutredning, , NCND Underlag för behovsprövning för Dp , , Stockholms Brandförsvar Brandtekniskt utlåtande, , Briab Strålningsberäkning, , Briab Översiktlig dagvattenutredning, , Sweco Underlag för miljö och hälsofrågor, , Miljöförvaltningen Medverkande Planen har handlagts av Mattias Olsson, stadsbyggnadskontoret. Planbeställare är Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ. Beställarens representant har varit Charlotta Rosén, Tam Hood Consulting AB och arkitektkonsult har varit Strategisk Arkitektur genom Jens Larsson. Samrådshandlingarna är framtagna av Nyréns Arkitektkontor. Planens syfte och huvuddrag Planändringens syfte är att utveckla Skålen 24 genom att möjliggöra ett nytt bostadshus på den del av fastigheten som idag utgör lastgård och parkeringsyta samt möjliggöra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad. Vidare är syftet att bekräfta pågående användning av befintlig byggnad; kontor och centrumanvändning samt att utöka användningen till att även medge bostäder, samt att möjliggöra för delning av fastigheten och 3D fastighetsbilda.

4 Sida 4 (24) Plandata Planändringen omfattar fastigheten Skålen 24 som ligger i Vasastaden invid Torsplan. Planområdet gränsar till Norra Stationsgatan i väst, Norrbackagatan i öst, och Torsplan i norr. I söder och sydväst gränsar planområdet till bostadsfastigheterna Skålen 21 respektive 23. Skålen 24 ägs av Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv (publ) som också är byggherre. Skålen 24 har en fastighetsareal på drygt 4445 m2 varav byggnadsarean för befintlig kontorsbyggnad är ca 2855 m2 och ca 1590 m2 är obebyggd mark som utgör lastgård med lastintag och parkering. Planområdets läge Tidigare ställningstaganden Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm I Promenadstaden tillhör Skålen 24 innerstadsbebyggelse och fastigheten gränsar direkt mot Norra Stationsgatan som ingår stadsutvecklingsområdet Hagastaden. Under Skålen har Citytunneln sin sträckning i väst-östlig riktning. Det nu aktuella planförslaget bedöms sammanfalla med översiktsplanens strategier att fortsätta att stärka centrala Stockholm.

5 Sida 5 (24) Detaljplan I gällande detaljplan, pl från 1967, är Skålen 24 avsedd för industriverksamhet samt garage under mark. Planen berörs även av tilläggsplanen för Citybanan i Stockholm, delsträcka Vasastaden, TDp/Dp (3), laga kraft Planens genomförandetid är 15 år. I planen redovisas ett reservat för spårtunnel T som omfattar ett stråk som har sin sträckning i väst-östlig riktning direkt under Skålen 24. Planen innehåller restriktioner till skydd för spårtunneln, bland annat lägsta schaktningsdjup. Riksintresse för kulturminnesvården Detaljplaneområdet ingår i riksintresset för Stockholms innerstad men ingår inte i något av de områden som är särskilt utpekade och beskrivna. Skålen 24. Ortofoto över omgivningen med planområdet markerat Förutsättningar Natur Mark och vegetation Skålen 24 är helt underbyggd. Fastigheten är idag till stor del bebyggd och marken inom obebyggda delar hårdgjord. Högre vegetation saknas. Rekreation och friluftsliv I norra Vasastaden råder brist på grönytor. Strax söder om Skålen 24 ligger Norrbackatäppan, en mindre park med lekredskap. I Hagastaden planeras större parkanläggningar. Vasaparken, Vanadisparken, Karlbergs slottspark och Hagaparken ligger inom gångavstånd.

6 Sida 6 (24) Geotekniska förhållanden Markförhållanden Hela fastigheten är idag bebyggd med garage under markplan. Enligt den geologiska kartan är rådande markförhållande berg i dagen. Hydrologiska förhållanden Översvämningsrisker Stenstadens dagvattensystem är gamla och inte dimensionerade för ett framtida klimat med mer frekventa skyfall. Miljökvalitetsnormer för vatten Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för Mälaren/ Ulvsundasjön (SE ). Enligt VISS oktober 2014 har Ulvsundasjön god ekologisk status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för ytvattenförekomsten/ övergångsvattnet är god ekologisk potential 2021 och god kemisk ytvattenstatus Dagvatten Fastigheten är i sin helhet underbyggd. Befintliga tak saknar vegetation. Vattnet från byggnadernas tak leds ner i stuprör direkt ner till dagvattensystemet och det kommunala ledningsnätet. Dagvattnet avleds via kombinerat system till Henriksdals reningsverk. Befintlig bebyggelse Fastigheten ligger i kvartersstadens front, i den nuvarande stadskärnans utkant, men kommer i och med genomförandet av Hagastaden att möta en betydligt högre skala. Fastigheten har en byggnad på 6 våningar från tidigt 1970-tal med tillhörande lastgård. Byggnaden var planerad för industriändamål men användningen har successivt ändrats till kontor. Fastigheten innehåller idag kontor, lokaler och verksamheter. Under gården finns tre källar-/ garagevåningar. Gällande detaljplan är från 1967 och anger industriändamål.

7 Sida 7 (24) Flygfoto över Skålen 24 och omgivningen. Flygfoto med Norrbackatäppan centralt i bild och Skålen 24 längst till höger i bild Landskapsbild/stadsbild Omgivande bebyggelse är av varierad ålder och karaktär. Flera gårdsrum öppnar sig mot gaturummet och sockelvåningarna saknar lokaler. Norrbackagatan är strax söder om Skålen 24 avstängd för biltrafik och gatan övergår där i en lekplats och parkområdet Norrbackatäppan.

8 Sida 8 (24) Flygfoto med kvarteret Kannan i vänster i bild och Skålen 24 centralt i bild Kulturhistoriskt värdefull miljö Skålen 24 är inte kulturhistoriskt klassificerad. Öster om Skålen 24 och Norrbackagatan ansluter kvarteret Kannan som är en del av Röda Bergen, en mycket välbevarad och skyddsvärd innerstadsmiljö av stort kulturhistoriskt värde som karaktäriseras av 20-talets stadsplaneideal med storgårdskvarter. Offentlig och kommersiell service Det finns många skolor i närområdet. Innerstadsläget ger god tillgång till sjukvård. I närområdet finns en livsmedelsbutik, annan service och restauranger. Ett större utbud av kommersiell service finns till exempel kring S:t Eriksplan och Odenplan. Utbudet kommer att öka i samband med utbyggnaden av Hagastaden. Gator och trafik Gatunät och biltrafik Fastigheten kan angöras med bil från Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Infart till befintligt garage under markplan sker från Norrbackagatan. Parkeringsgaraget rymmer cirka 150 platser. Infart till gården sker från Norrbackagatan.

9 Sida 9 (24) Gång- och cykeltrafik Fastigheten ligger inom gynnsamt läge för gång- och cykelpendling. Cykelparkering finns på gården. Kollektivtrafik Närmaste tunnelbanestation är S:t Eriksplan på Gröna linjen. Avståndet dit är cirka 550 meter. Karlbergs pendeltågstation ligger inom ca 650 meter. Citybanan får en station med uppgång mot Vanadisplan. Tillgänglighet Befintligt kontor har entréer från gården och hissar, som också går ner i garageplanen. Angöringsfordon kan köra in på gården eller in i garaget direkt från gatan. Störningar och risker Luft, lukt Miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte inom planområdet. Buller, vibrationer Läget för det planerade bostadshuset på Skålen 24 kommer att exponeras för buller från trafik på Norrbackagatan och Norra Stationsgatan. Påverkan från Norra Stationsgatan kommer dock att dämpas något på grund av den skärmeffekt som skapas av mellanliggande bostadshus på Skålen 23. Inom Skålen 24 förekommer externt industribuller från befintliga fläktar på kontorshusets tak och ljud från backande lastbilar på lastgården. Farligt gods Norra Stationsgatan är omledningsväg/transportled för farligt gods. Mellan Norra Stationsgatan och Skålen 24 ligger fastigheten Skålen 23 som bildar en skyddande skärm vilket kan ge viss skadereducerande effekt. Spårtunnlar Under planområdet finns område för Citybanans spårtunnlar.

10 Sida 10 (24) Planförslag Illustration, Strategisk Arkitektur Planen medger ett nytt bostadshus med cirka 65 lägenheter på den obebyggda delen av Skålen 24 som idag utgör lastgård och parkering. Planen medger också att det befintliga kontorshuset byggs på med tre indragna våningar, som motiv mot omgivande gator. Vidare är syftet att bekräfta pågående användning i befintlig byggnad; kontor och centrumfunktioner och att utöka användningen till att även medge bostäder. Kontor får även innehålla vuxenutbildning. Om bostadskonvertering sker ska krav på en ny helt öppen gård mot söder och befintligt gårdsrum tillgodoses, se figur på sid 10. Ny bebyggelse Disposition Bostadshuset placering styrs i hög grad av de befintliga underbyggda våningsplanens konstruktion samt kravet att tillgodose tillfredställande sol- och dagsljusförhållanden för befintliga- och tillkommandebostäder. Bostadshuset som placeras i gatuliv mot Norrbackagatan, respektive i gräns mot gården på Skålen 21 får en vinkelformad grundform. Dispositionen innebär att det stora och svagt definierade gårdsrummet mellan kvarteret Skålen 21 och 24 delas upp i två mindre. Skålen 24 får en sluten bostadsgård, gaturummet sluts och förstärks. Gården får en körbar förbindelse med gatan via en hög portik. Kontorshusets lastintag flyttas till de undre garagevåningsplanen vilka nås via befintlig ramp från Norrbackagatan. Det som idag är en lastgård i kvarteret Skålen 24 blir en ny bostadsgård med möjliga lokaler i kontorshuset bottenvåning. Även mot Norrbackagatan planeras för en lokal i bostadshusets bottenvåning. Den befintliga kontors/industrifastigheten påbyggs med tre våningsplan mot Norrbackagatan, Norra Stationsgatan och Torsplan.

11 Samrådshandling Sida 11 (24) Situationsplan, Strategisk Arkitektur Situationsplan, om bostäder uppförs ska krav på en öppen gård mot söder och befintligt gårdsrum tillskapas enlighet ovanstående figur.

12 Sida 12 (24) Bostadshuset Byggnaden får uppföras i 8 våningar varav de två översta takvåningarna ska utföras med indrag och trappas ner på gårdssidan för att möta de omkringliggande byggnadernas takfotshöjder och ansluta till den rådande höjdskalan mot gatan. Byggnadens entréer, trapphus och loftgångar ligger på gårdssidan mot kontorshuset mot norr. Två trapphus varav ett med hiss försörjer cirka tio lägenheter per plan. I bottenvåningen ordnas gemensamma utrymmen för tvätt, cykelparkering, förråd, grovsopor med mera. I markplan medges också en lägenhet med egen uteplats. I gatuplanet mot Norrbackagatan planeras en lokal för handel/kontor. Kontorshuset Kontorshuset får byggas på i tre våningar för kontorsändamål. De påbyggda våningarna har varierade indrag i förhållande till befintligt husliv. De två första våningarna dras in minst 40 cm mellan ny- och befintligfasaders yttersidor, indragningar ska göras mot Norrbackagatan, Torsplan och Norra Stationsgatan. Den tredje våningen dras in rejält och står på nästa pelarrad. Mot gården, i söder, dras våningarna in mer så att soliga terrasser, skapas i tre nivåer. Påbyggnaden ska också ha en ljusgård i trevåningar. En ambition är att skapa ett levande taklandskap i både bostads- och kontorshuset, ett taklandskap som kan nyttjas och beträdas av de som bor eller arbetar i byggnaderna. Takytor som inte skall beträdas föreslås generellt få sedumbeläggning. Vid konvertering av kontorshuset till bostäder ska boendekvaliteter säkerställas genom att en stor del av befintliga bjälklag tas bort så att en traditionell bostadsgård tillskapas. Bostadskonverteringen får ha ett maximalt byggnadsdjup på 15 meter med bibehållet fasadliv mot Norrbackagatan, Torsplan och Norra Stationsgatan. Mot söder ska gårdsrummet vara öppet och stå i förbindelse med det nya bostadshusets gård, vilket ska säkerställer goda ljusvärden i alla lägenheter.

13 Sida 13 (24) Volymanalys, Strategisk Arkitektur Gestaltningsprinciper Bostadshuset föreslås få en tydligt stadsmässig gestaltning mot Norrbackagatan och en mer artikulerad fasadutformning och avvikande material/kulörer mot gården med loftgångar. Indragna takvåningar ges en lättare utformning som materialmässigt kontrasterar mot övriga fasader. En påbyggnad av kontorshuset med en accentuerad hörnvolym korresponderar med volymerna i kv Blästern på motstående/nordöstra sidan av Torsplan. En något högre skala mot Torsplan möter den nya skalan som kommer att etableras i Hagastaden. Påbyggnaden föreslås få en modern gestaltning, tydligt avläsbar som ett tillägg till ursprungsbyggnaden. Förslaget visar en struktur utförd som ett rutmönster med stora kvadratiska glasytor.

14 Sida 14 (24) Illustrationsvy från Norrbackagatan, Strategisk Arkitektur

15 Sida 15 (24) Fasad mot Norrbackagatan, Strategisk Arkitektur Sektion genom nytt bostadshus och påbyggd befintlig kontorsbyggnad, Strategisk Arkitektur Principsektion genom nytt bostadshus och bostadskonverterat kontor, Strategisk Arkitektur

16 Sida 16 (24) Fasad mot gården i kvarter Skålen 21, Strategisk Arkitektur Sektion genom nytt bostadshus, Strategisk Arkitektur

17 Sida 17 (24) Park och vattenområden Utemiljö I gårdens västra del planeras för en gemensam vistelseyta med möjlig lekplats. En takterrass i anslutning till den indragna takvåningen säkerställer att en uteplats med goda ljusförhållanden kan erbjudas de boende. Även för kontorshuset kommer möjligheterna att anlägga en takterrass finnas. Norr om Skålen 24 ligger parken Norrbackatäppan, Skålen 24:s gård och den gemensamma vistelseytan ska utformas så att en framtida koppling till Norrbackatäppan, via Skålen 21 och 23 inte omöjliggörs fysiskt eller visuellt. Tillsammans med Norrbackatäppans park och bostadsgården vid Skålen 21 bildar de nya bearbetade ytorna en sekvens av gröna rum vilket ger de boende en starkare koppling till den närliggande parkmiljön och tar hand om och utvecklar de befintliga stadsinnergårdsrummen. Utformning av takterrasser, gemensamma odlingsytor och ljusgård, Strategisk Arkitektur

18 Sida 18 (24) Utformning av gård och gemensamhetsytor, Strategisk Arkitektur

19 Samrådshandling Sida 19 (24) Illustrationsvy från bostadsgården, Strategisk Arkitektur Gator och trafik Gatunät Detaljplanen medför inga förändringar av gatunätet. Biltrafik och parkering Parkering som nås via ramp från Norrbackagatan ordnas på befintliga garageplan under fastigheten. God tillgänglighet uppnås genom att garageplanen nås via bostadshusets trapphus och hiss. Fastighetens centrala läge och närheten till kollektivtrafik kan motivera ett relativt lågt bilplatstal, 0,45 platser/lägenhet.

20 Sida 20 (24) Gång- och cykeltrafik Bostadshusen har entréer mot gården, samtliga våningsplan inklusive källargarage och takterrass nås via hissar eller trappor. Fotgängare och cyklister når den gemensamma gården via en portik från Norrbakagatan. Cykelparkering ordnas på gården och lättillgängliga cykelförråd i bostadshusets bottenvåning samt i befintligt garage. Cykelparkeringstalet är 3 platser/100 m 2 BTA för bostäderna och 15 platser per 1000 m² BTA för kontor. Tillgänglighet Se avsnitt biltrafik respektive gång- och cykeltrafik. Fastigheten kan angöras från Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Angöring till entréer från gården sker via portiken från gatan. Möjlighet till hiss finns till alla våningsplan inklusive garageplan. Handikapparkering anordnas i garageplan. Spårtunnlar Detaljplanen innehåller en egenskapsbestämmelse som anger ett område som skall vara tillgängligt för järnvägstunnel, enligt tilläggsplan (3) för citybanan. Det medger även en parallell servicetunnel, ca meter vid sidan av spårtunneln. I detaljplanen anges djupbyggnadsbegränsningar för till vilken nivå schaktning, spontning, borrning, pålning eller andra ingrepp i undergrunden får ske från markytan för andra ändamål än byggandet av järnvägstunnel. Nivåerna är angivna i meter över stadens nollplan. Nivåerna är satta med hänsyn till att ett skyddsområde på cirka 10 meter skall erhållas från bergtunnelns ytterkonturer. Detaljplaneförslaget innehåller en bestämmelse om att tunneln skall utföras så att stomljud över 30 dba (SLOW) ej uppstår i ovanliggande bostäder. Teknisk försörjning Befintligt kontorshus försörjs via tekniska utrymmen inom befintlig byggnad och i fastighetens befintliga källarplan medan tekniska utrymmen för nybyggnaderna; bostadshus och kontorspåbyggnad, förläggs på tak samt till viss del i bottenvåningen mot gården. Fläktrum på tak ges en medveten utformning som ska integreras väl i taklandskapet. Alternativt placeras fläktrum för hela kontorshuset, inklusive påbyggnad, i källarplan. Detta gäller oavsett användning. Vattenförsörjning, spillvatten Fastigheten är begränsad och i sin helhet underbyggd vilket ej medger infiltration av dagvatten. Dagvatten ska i så hög grad som möjligt fördröjas inom fastigheten innan det leds till befintligt dagvattennät. Fastighetens hantering av dagvatten har vid en omfattande ombyggnad ambitionen att anpassa sig för eventuella

21 Sida 21 (24) högre flöden vid dimensionerande regn jämfört med idag beroende på klimatförändringar. Bostadshuset och påbyggnaden på kontorshuset planeras med sedumbeläggning eller motsvarande som fördröjer dagvattnet. Nya planteringar ska anpassas så att de kan hjälpa till att fördröja dagvattnet och minska belastningen vid toppar. Byggnadsmaterial och tekniska lösningar skall väljas så att föroreningar såsom tungmetaller och oljerester inte tillförs dagvattnet. El/Tele El- och teleledningar finns framdragna till fastigheten och kan anslutas till. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området. Energiförsörjning Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan anslutas. Avfallshantering Utrymmen för hantering av hushållsavfall, källsortering och grovsoprum ordnas i bostadshusets bottenvåning. Avfallshanteringsystemen skall vara enkla att använda och erbjuda god arbetsmiljö. Sopfordon kan köra direkt fram till Norrbackagatan. Räddningstjänst Både kontors- och bostadshuset har flera utrymningsvägar. Åtkomst för räddningstjänsten sker från gatan. Konsekvenser Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planområdet ingår i riksintresset för Stockholms innerstad men berör i övrigt inga områden av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade bebyggelsen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö-, kulturarv eller människors hälsa. Miljökvalitetsnormer för vatten Andelen hårdgjord yta inom området kommer att minska genom att växtligheten planeras på gård och tak. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra att miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE ) kan uppnås. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga

22 Sida 22 (24) mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Landskapsbild/ stadsbild Norrbackagatans gatubild får ett positivt tillskott genom att bostadshuset sluter det som idag kan upplevas som ett oregelbundet och ofullständigt gaturum. Gården förblir öppen och entréer från gården förblir tillgängliga. Påbyggnaden med tre våningar på befintlig kontorsbyggnad höjer sig visserligen över den traditionella Stockholmsskalan, men kommer väl möta den nya skalan i Hagastaden. Anpassning till stockholmsskalan görs genom att de övre våningarna är ordentligt indragna från gatufasaderna. Störningar och risker Buller Beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppgår till som mest 58 db(a) för fasad mot Norrbackagatan. Övriga fasader får nivåer som uppgår till eller underskrider 55dB(A). Lägenheterna planeras så att hälften av boningsrummen får tillgång till en sida där de ekvivalenta ljudnivåerna ej överstiger 55 db(a). Inom Skålen 24 förekommer externt industribuller från befintliga fläktar på kontorshusets tak, som planeras att delvis flyttas till garageplan eller ska åtgärdas med hjälp av bullerdämpande avskärmningar. Ljud från backande lastbilar på lastgård kommer försvinna då lastgården flyttas till garageplan. Vid en bostads-konvertering av befintligt kontorshus ska bra bullerförhållanden säkerställas och lägenheterna planeras så att hälften av boningsrummen får tillgång till en sida där den ekvivalenta ljudnivån ej överstiger 55 db(a) (mot gård). Översvämningsrisker En ökad exploateringsgrad inom fastigheten bedöms inte påverka dagvattenavrinning eller grundvattenförhållanden. Fördröjning av dagvatten kan ordnas inom fastigheten. Ljusförhållanden och lokalklimat I det påbyggda kontorshuset dras våningarna in mot gården, i söder, så att soliga terrasser skapas i tre nivåer. Påbyggnaden ska också ha en ljusgård i trevåningar. Om en konvertering till bostäder sker i befintligt kontorshus ska bostädernas ljusförhållanden och utemiljö säkerställas genom att en stor del av befintliga bjälklag tas bort så att en traditionell bostadsgård tillskapas mot söder och i tillgänglig förbindelse med det nya bostadshusets gård.

23 Sida 23 (24) Barnkonsekvenser Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn då området i dagsläget används för kontorsverksamhet. Omsorg bör läggas på utformningen av gårdsytan för att främja användningsmöjligheten för barn som flyttar in i byggnaderna. Tidplan Samråd 1 kv 2015 Granskning 2 kv 2015 Antagande 3 kv 2015 Genomförande Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Fastighetsägaren/planbeställaren, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ, ansvarar för planens genomförande. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplanen och myndighetsutövning genom planavtal med planbeställaren. Huvudmannaskap Planen omfattar endast kvartersmark. Avtal Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ. Verkan på befintliga detaljplaner Planförslaget innebär att befintlig detaljplan Pl 6584 upphör att gälla inom planområdet. Bestämmelser från tilläggsplanen för Citybanan i Stockholm, delsträcka Vasastaden, TDp/Dp (3), laga kraft har införts i planen. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden Planområdet kan komma att delas in i två fastigheter, en för befintligt kontorshus och en för det tillkommande bostadshuset genom en avstyckning från Skålen 24. Den nya bostadsfastigheten ska bestå av huskropp, entréer och trapphus samt den planerade platsen för lek och utevistelse väster om bostadshuset. Inom befintlig gård och dess underbyggnad i tre plan finns både gemensamma ytor och sådana som kommer att användas av antingen bostadsfastigheten eller kontorsfastigheten. För de ytor under markplan som enbart kommer att ha en användare föreslås 3D-utrymmen skapas. För de gemensamma ytorna inrättas en gemenhetsanläggning. Aktuella anläggningar är

24 Sida 24 (24) gård, garageinfart och garageramp, bärande pelare för bostadshuset och underliggande garage, gemensamma undercentraler och ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp, el och ventilation. Styckningslottens och 3D-utrymmenas avgränsning samt omfattningen av gemensamhetsanläggningen kommer att fastställas vid en lantmäteriförrättning. Fastighetsbildning Om fastigheten delas ska servitut eller gemensamhetsanläggning upprättas för att säkra respektive fastighets behov av angöring, parkering, ledningsdragning mm. Ekonomiska frågor Enligt planavtal ska planbeställaren bekosta planarbete och stå för kostnader för genomförande och iordningställande av kvartersmarken inom planområdet. Eventuell flytt av ledningar eller anläggningar bekostas av planbeställaren. Anslutningsavgifter bekostas av planbeställaren. Tekniska frågor Vatten, avlopp och dagvatten Bebyggelsen inom planområdet är påkopplad till befintliga vatten- och avloppsledningar. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endas anslutas mot befintlig dagvattenservis efter samråd med Stockholms Vatten. El, tele och fjärrvärme Bebyggelsen inom planområdet är påkopplat till befintliga el-, tele- och fjärrvärmeledningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom planområdet. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. Martin Schröder Planchef Mattias Olsson Planarkitekt

Startpromemoria för planläggning av Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden (ca 65 lägenheter samt påbyggnad av kontor)

Startpromemoria för planläggning av Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden (ca 65 lägenheter samt påbyggnad av kontor) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (12) 2013-02-04 Handläggare: Lars Tiderman Tfn +46 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skålen 24

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2013-09-26 Tfn 08-508 27 251 1(7) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-11655-54 Orienteringskarta med

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514 Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Samrådshandling 2015-06-23 Sida 1 (10) Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336

Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2014-11-18 Tfn 08-508 27 318 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336 Planområdet

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-07-10 Handläggare Andreas Björklund Telefon 08-50827581 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANBESKRIVNING PLANAVDELNINGEN Christian Bleckman 2014-02-07 Tfn +46 08-508 27 340 1 (8) Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp 2013-10965 Box

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Helena Wessberg 2014-11-18 Tfn 08-508 27 331 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 Planområdet är

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för delar av fastigheten Isafjord 1 i stadsdelen Kista Dp

Planbeskrivning Detaljplan för delar av fastigheten Isafjord 1 i stadsdelen Kista Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANBESKRIVNING PLANAVDELNINGEN Torbjörn Johansson 2014-02-25 Tfn 08-508 273 52 SID 1 (7) Planbeskrivning Detaljplan för delar av fastigheten Isafjord 1 i stadsdelen Kista Dp 2008-14572-54

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2012-15331 Suzanna Tsygankova 2013-08-26 Tfn 08-508 275 68 1(14) Laga kraft 2013-11-20 Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Sicklingen 2 m.fl. i stadsdelen Farsta, S-Dp 2013-17201

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Sicklingen 2 m.fl. i stadsdelen Farsta, S-Dp 2013-17201 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Mattias Olsson 2014-12-09 Telefon 08-508 27 261 Sida 1 (20) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Sicklingen 2 m.fl. i stadsdelen Farsta, S-Dp

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Apeln 8 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-15696

Planbeskrivning Detaljplan för del av Apeln 8 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-15696 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Hilda Petersson 2015-05-11 Telefon 08-508 27 268 Sida 1 (18) Planbeskrivning Detaljplan för del av Apeln 8 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-15696 Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen -54 Sida 1 (8) 2015-10-05 Handläggare Martin Schröder Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54

Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54 STADSBYGGNADSKONTORET DNR 2010-18643-54 PLANAVDELNINGEN 2012-02-28 Susanna Stenfelt 1(7) Tfn 08-508 261 42 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning SOLNA STAD Enkelt planförfarande 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2011-02-15 P11/2 Per Anders Olsson 2011-01-04 SBN/2010:807 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för kv. Marielund inom

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för kv. Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för kv. Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Mattias Olsson 2014-11-04 Tfn 08-508 27 261 1(16) Planbeskrivning Detaljplan för kv. Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2012-17433 Planområdet markerat med

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor)

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-11-12 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Hässjan 1 m m S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Hässjan 1 m m S-Dp Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Maria Borup 2015-05-06 Telefon 08-508 27 353 Sida 1 (14) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Hässjan 1 m m S-Dp 2014-04374 Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede Gård, S-Dp 2012-13758 cirka 40 studentlägenheter

Planbeskrivning Detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede Gård, S-Dp 2012-13758 cirka 40 studentlägenheter STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Andrew Blank 2014-02-21 Tfn 08-508 27 226 1(12) Planbeskrivning Detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede Gård, S-Dp 2012-13758 cirka 40

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLANDATA Planområdet omfattar del av Skärholmen 2:1. Planområdet är ca 4 ha stort. Marken inom planområdet ägs av staden.

PLANDATA Planområdet omfattar del av Skärholmen 2:1. Planområdet är ca 4 ha stort. Marken inom planområdet ägs av staden. PLANBESKRIVNING 1(7) Planavdelningen 2013-02-01 Dp 2008-02230-54 Inge Almqvist Tfn 08-508 273 82 Laga kraft: 2014-03-26 Detaljplan för Moské vid kv Harholmen i stadsdelen Skärholmen i Stockholm Dp 2008-02230-54

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Stettin 8 och 9 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Östermalm Påbyggnad på befintligt kontorshus med 2 våningar kontor

Startpromemoria för planläggning av Stettin 8 och 9 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Östermalm Påbyggnad på befintligt kontorshus med 2 våningar kontor Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-07-30 Handläggare Helena Wessberg Telefon 08-508 27 331 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Stettin 8 och

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-26 Handläggare Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2013-12-17

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-05-23 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö (inga nya bostäder)

Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö (inga nya bostäder) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (5) 2014-10-30 Handläggare Joel Berring Telefon 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Gunnebo 12 m.m. i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Gunnebo 12 m.m. i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2014-02-10 Tfn 08-508 27 318 1(9) Planbeskrivning Detaljplan för Gunnebo 12 m.m. i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-15060 Karta över planområdets läge Box

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer