Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Mattias Olsson Telefon Sida 1 (24) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box Stockholm Telefon stockholm.se

2 Sida 2 (24) Inledning... 3 Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Plandata... 4 Tidigare ställningstaganden... 4 Förutsättningar... 5 Natur... 5 Geotekniska förhållanden... 6 Hydrologiska förhållanden... 6 Markavvattning... 6 Dagvatten... 6 Befintlig bebyggelse... 6 Landskapsbild/stadsbild... 7 Kulturhistoriskt värdefull miljö... 8 Offentlig service... 8 Kommersiell service... 8 Gator och trafik... 8 Störningar och risker... 9 Planförslag Ny bebyggelse Gestaltningsprinciper Park och vattenområden Gator och trafik Teknisk försörjning Konsekvenser Behovsbedömning Miljökvalitetsnormer för vatten Landskapsbild/ stadsbild Störningar och risker Ljusförhållanden och lokalklimat Barnkonsekvenser Tidplan Genomförande Organisatoriska frågor Verkan på befintliga detaljplaner Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor Genomförandetid... 24

3 Sida 3 (24) Inledning Handlingar Planhandlingar Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning. Utredningar Solstudier, , Strategisk arkitektur Industribullerutredning, , NCND Trafikbullerutredning, , NCND Underlag för behovsprövning för Dp , , Stockholms Brandförsvar Brandtekniskt utlåtande, , Briab Strålningsberäkning, , Briab Översiktlig dagvattenutredning, , Sweco Underlag för miljö och hälsofrågor, , Miljöförvaltningen Medverkande Planen har handlagts av Mattias Olsson, stadsbyggnadskontoret. Planbeställare är Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ. Beställarens representant har varit Charlotta Rosén, Tam Hood Consulting AB och arkitektkonsult har varit Strategisk Arkitektur genom Jens Larsson. Samrådshandlingarna är framtagna av Nyréns Arkitektkontor. Planens syfte och huvuddrag Planändringens syfte är att utveckla Skålen 24 genom att möjliggöra ett nytt bostadshus på den del av fastigheten som idag utgör lastgård och parkeringsyta samt möjliggöra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad. Vidare är syftet att bekräfta pågående användning av befintlig byggnad; kontor och centrumanvändning samt att utöka användningen till att även medge bostäder, samt att möjliggöra för delning av fastigheten och 3D fastighetsbilda.

4 Sida 4 (24) Plandata Planändringen omfattar fastigheten Skålen 24 som ligger i Vasastaden invid Torsplan. Planområdet gränsar till Norra Stationsgatan i väst, Norrbackagatan i öst, och Torsplan i norr. I söder och sydväst gränsar planområdet till bostadsfastigheterna Skålen 21 respektive 23. Skålen 24 ägs av Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv (publ) som också är byggherre. Skålen 24 har en fastighetsareal på drygt 4445 m2 varav byggnadsarean för befintlig kontorsbyggnad är ca 2855 m2 och ca 1590 m2 är obebyggd mark som utgör lastgård med lastintag och parkering. Planområdets läge Tidigare ställningstaganden Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm I Promenadstaden tillhör Skålen 24 innerstadsbebyggelse och fastigheten gränsar direkt mot Norra Stationsgatan som ingår stadsutvecklingsområdet Hagastaden. Under Skålen har Citytunneln sin sträckning i väst-östlig riktning. Det nu aktuella planförslaget bedöms sammanfalla med översiktsplanens strategier att fortsätta att stärka centrala Stockholm.

5 Sida 5 (24) Detaljplan I gällande detaljplan, pl från 1967, är Skålen 24 avsedd för industriverksamhet samt garage under mark. Planen berörs även av tilläggsplanen för Citybanan i Stockholm, delsträcka Vasastaden, TDp/Dp (3), laga kraft Planens genomförandetid är 15 år. I planen redovisas ett reservat för spårtunnel T som omfattar ett stråk som har sin sträckning i väst-östlig riktning direkt under Skålen 24. Planen innehåller restriktioner till skydd för spårtunneln, bland annat lägsta schaktningsdjup. Riksintresse för kulturminnesvården Detaljplaneområdet ingår i riksintresset för Stockholms innerstad men ingår inte i något av de områden som är särskilt utpekade och beskrivna. Skålen 24. Ortofoto över omgivningen med planområdet markerat Förutsättningar Natur Mark och vegetation Skålen 24 är helt underbyggd. Fastigheten är idag till stor del bebyggd och marken inom obebyggda delar hårdgjord. Högre vegetation saknas. Rekreation och friluftsliv I norra Vasastaden råder brist på grönytor. Strax söder om Skålen 24 ligger Norrbackatäppan, en mindre park med lekredskap. I Hagastaden planeras större parkanläggningar. Vasaparken, Vanadisparken, Karlbergs slottspark och Hagaparken ligger inom gångavstånd.

6 Sida 6 (24) Geotekniska förhållanden Markförhållanden Hela fastigheten är idag bebyggd med garage under markplan. Enligt den geologiska kartan är rådande markförhållande berg i dagen. Hydrologiska förhållanden Översvämningsrisker Stenstadens dagvattensystem är gamla och inte dimensionerade för ett framtida klimat med mer frekventa skyfall. Miljökvalitetsnormer för vatten Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för Mälaren/ Ulvsundasjön (SE ). Enligt VISS oktober 2014 har Ulvsundasjön god ekologisk status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för ytvattenförekomsten/ övergångsvattnet är god ekologisk potential 2021 och god kemisk ytvattenstatus Dagvatten Fastigheten är i sin helhet underbyggd. Befintliga tak saknar vegetation. Vattnet från byggnadernas tak leds ner i stuprör direkt ner till dagvattensystemet och det kommunala ledningsnätet. Dagvattnet avleds via kombinerat system till Henriksdals reningsverk. Befintlig bebyggelse Fastigheten ligger i kvartersstadens front, i den nuvarande stadskärnans utkant, men kommer i och med genomförandet av Hagastaden att möta en betydligt högre skala. Fastigheten har en byggnad på 6 våningar från tidigt 1970-tal med tillhörande lastgård. Byggnaden var planerad för industriändamål men användningen har successivt ändrats till kontor. Fastigheten innehåller idag kontor, lokaler och verksamheter. Under gården finns tre källar-/ garagevåningar. Gällande detaljplan är från 1967 och anger industriändamål.

7 Sida 7 (24) Flygfoto över Skålen 24 och omgivningen. Flygfoto med Norrbackatäppan centralt i bild och Skålen 24 längst till höger i bild Landskapsbild/stadsbild Omgivande bebyggelse är av varierad ålder och karaktär. Flera gårdsrum öppnar sig mot gaturummet och sockelvåningarna saknar lokaler. Norrbackagatan är strax söder om Skålen 24 avstängd för biltrafik och gatan övergår där i en lekplats och parkområdet Norrbackatäppan.

8 Sida 8 (24) Flygfoto med kvarteret Kannan i vänster i bild och Skålen 24 centralt i bild Kulturhistoriskt värdefull miljö Skålen 24 är inte kulturhistoriskt klassificerad. Öster om Skålen 24 och Norrbackagatan ansluter kvarteret Kannan som är en del av Röda Bergen, en mycket välbevarad och skyddsvärd innerstadsmiljö av stort kulturhistoriskt värde som karaktäriseras av 20-talets stadsplaneideal med storgårdskvarter. Offentlig och kommersiell service Det finns många skolor i närområdet. Innerstadsläget ger god tillgång till sjukvård. I närområdet finns en livsmedelsbutik, annan service och restauranger. Ett större utbud av kommersiell service finns till exempel kring S:t Eriksplan och Odenplan. Utbudet kommer att öka i samband med utbyggnaden av Hagastaden. Gator och trafik Gatunät och biltrafik Fastigheten kan angöras med bil från Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Infart till befintligt garage under markplan sker från Norrbackagatan. Parkeringsgaraget rymmer cirka 150 platser. Infart till gården sker från Norrbackagatan.

9 Sida 9 (24) Gång- och cykeltrafik Fastigheten ligger inom gynnsamt läge för gång- och cykelpendling. Cykelparkering finns på gården. Kollektivtrafik Närmaste tunnelbanestation är S:t Eriksplan på Gröna linjen. Avståndet dit är cirka 550 meter. Karlbergs pendeltågstation ligger inom ca 650 meter. Citybanan får en station med uppgång mot Vanadisplan. Tillgänglighet Befintligt kontor har entréer från gården och hissar, som också går ner i garageplanen. Angöringsfordon kan köra in på gården eller in i garaget direkt från gatan. Störningar och risker Luft, lukt Miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte inom planområdet. Buller, vibrationer Läget för det planerade bostadshuset på Skålen 24 kommer att exponeras för buller från trafik på Norrbackagatan och Norra Stationsgatan. Påverkan från Norra Stationsgatan kommer dock att dämpas något på grund av den skärmeffekt som skapas av mellanliggande bostadshus på Skålen 23. Inom Skålen 24 förekommer externt industribuller från befintliga fläktar på kontorshusets tak och ljud från backande lastbilar på lastgården. Farligt gods Norra Stationsgatan är omledningsväg/transportled för farligt gods. Mellan Norra Stationsgatan och Skålen 24 ligger fastigheten Skålen 23 som bildar en skyddande skärm vilket kan ge viss skadereducerande effekt. Spårtunnlar Under planområdet finns område för Citybanans spårtunnlar.

10 Sida 10 (24) Planförslag Illustration, Strategisk Arkitektur Planen medger ett nytt bostadshus med cirka 65 lägenheter på den obebyggda delen av Skålen 24 som idag utgör lastgård och parkering. Planen medger också att det befintliga kontorshuset byggs på med tre indragna våningar, som motiv mot omgivande gator. Vidare är syftet att bekräfta pågående användning i befintlig byggnad; kontor och centrumfunktioner och att utöka användningen till att även medge bostäder. Kontor får även innehålla vuxenutbildning. Om bostadskonvertering sker ska krav på en ny helt öppen gård mot söder och befintligt gårdsrum tillgodoses, se figur på sid 10. Ny bebyggelse Disposition Bostadshuset placering styrs i hög grad av de befintliga underbyggda våningsplanens konstruktion samt kravet att tillgodose tillfredställande sol- och dagsljusförhållanden för befintliga- och tillkommandebostäder. Bostadshuset som placeras i gatuliv mot Norrbackagatan, respektive i gräns mot gården på Skålen 21 får en vinkelformad grundform. Dispositionen innebär att det stora och svagt definierade gårdsrummet mellan kvarteret Skålen 21 och 24 delas upp i två mindre. Skålen 24 får en sluten bostadsgård, gaturummet sluts och förstärks. Gården får en körbar förbindelse med gatan via en hög portik. Kontorshusets lastintag flyttas till de undre garagevåningsplanen vilka nås via befintlig ramp från Norrbackagatan. Det som idag är en lastgård i kvarteret Skålen 24 blir en ny bostadsgård med möjliga lokaler i kontorshuset bottenvåning. Även mot Norrbackagatan planeras för en lokal i bostadshusets bottenvåning. Den befintliga kontors/industrifastigheten påbyggs med tre våningsplan mot Norrbackagatan, Norra Stationsgatan och Torsplan.

11 Samrådshandling Sida 11 (24) Situationsplan, Strategisk Arkitektur Situationsplan, om bostäder uppförs ska krav på en öppen gård mot söder och befintligt gårdsrum tillskapas enlighet ovanstående figur.

12 Sida 12 (24) Bostadshuset Byggnaden får uppföras i 8 våningar varav de två översta takvåningarna ska utföras med indrag och trappas ner på gårdssidan för att möta de omkringliggande byggnadernas takfotshöjder och ansluta till den rådande höjdskalan mot gatan. Byggnadens entréer, trapphus och loftgångar ligger på gårdssidan mot kontorshuset mot norr. Två trapphus varav ett med hiss försörjer cirka tio lägenheter per plan. I bottenvåningen ordnas gemensamma utrymmen för tvätt, cykelparkering, förråd, grovsopor med mera. I markplan medges också en lägenhet med egen uteplats. I gatuplanet mot Norrbackagatan planeras en lokal för handel/kontor. Kontorshuset Kontorshuset får byggas på i tre våningar för kontorsändamål. De påbyggda våningarna har varierade indrag i förhållande till befintligt husliv. De två första våningarna dras in minst 40 cm mellan ny- och befintligfasaders yttersidor, indragningar ska göras mot Norrbackagatan, Torsplan och Norra Stationsgatan. Den tredje våningen dras in rejält och står på nästa pelarrad. Mot gården, i söder, dras våningarna in mer så att soliga terrasser, skapas i tre nivåer. Påbyggnaden ska också ha en ljusgård i trevåningar. En ambition är att skapa ett levande taklandskap i både bostads- och kontorshuset, ett taklandskap som kan nyttjas och beträdas av de som bor eller arbetar i byggnaderna. Takytor som inte skall beträdas föreslås generellt få sedumbeläggning. Vid konvertering av kontorshuset till bostäder ska boendekvaliteter säkerställas genom att en stor del av befintliga bjälklag tas bort så att en traditionell bostadsgård tillskapas. Bostadskonverteringen får ha ett maximalt byggnadsdjup på 15 meter med bibehållet fasadliv mot Norrbackagatan, Torsplan och Norra Stationsgatan. Mot söder ska gårdsrummet vara öppet och stå i förbindelse med det nya bostadshusets gård, vilket ska säkerställer goda ljusvärden i alla lägenheter.

13 Sida 13 (24) Volymanalys, Strategisk Arkitektur Gestaltningsprinciper Bostadshuset föreslås få en tydligt stadsmässig gestaltning mot Norrbackagatan och en mer artikulerad fasadutformning och avvikande material/kulörer mot gården med loftgångar. Indragna takvåningar ges en lättare utformning som materialmässigt kontrasterar mot övriga fasader. En påbyggnad av kontorshuset med en accentuerad hörnvolym korresponderar med volymerna i kv Blästern på motstående/nordöstra sidan av Torsplan. En något högre skala mot Torsplan möter den nya skalan som kommer att etableras i Hagastaden. Påbyggnaden föreslås få en modern gestaltning, tydligt avläsbar som ett tillägg till ursprungsbyggnaden. Förslaget visar en struktur utförd som ett rutmönster med stora kvadratiska glasytor.

14 Sida 14 (24) Illustrationsvy från Norrbackagatan, Strategisk Arkitektur

15 Sida 15 (24) Fasad mot Norrbackagatan, Strategisk Arkitektur Sektion genom nytt bostadshus och påbyggd befintlig kontorsbyggnad, Strategisk Arkitektur Principsektion genom nytt bostadshus och bostadskonverterat kontor, Strategisk Arkitektur

16 Sida 16 (24) Fasad mot gården i kvarter Skålen 21, Strategisk Arkitektur Sektion genom nytt bostadshus, Strategisk Arkitektur

17 Sida 17 (24) Park och vattenområden Utemiljö I gårdens västra del planeras för en gemensam vistelseyta med möjlig lekplats. En takterrass i anslutning till den indragna takvåningen säkerställer att en uteplats med goda ljusförhållanden kan erbjudas de boende. Även för kontorshuset kommer möjligheterna att anlägga en takterrass finnas. Norr om Skålen 24 ligger parken Norrbackatäppan, Skålen 24:s gård och den gemensamma vistelseytan ska utformas så att en framtida koppling till Norrbackatäppan, via Skålen 21 och 23 inte omöjliggörs fysiskt eller visuellt. Tillsammans med Norrbackatäppans park och bostadsgården vid Skålen 21 bildar de nya bearbetade ytorna en sekvens av gröna rum vilket ger de boende en starkare koppling till den närliggande parkmiljön och tar hand om och utvecklar de befintliga stadsinnergårdsrummen. Utformning av takterrasser, gemensamma odlingsytor och ljusgård, Strategisk Arkitektur

18 Sida 18 (24) Utformning av gård och gemensamhetsytor, Strategisk Arkitektur

19 Samrådshandling Sida 19 (24) Illustrationsvy från bostadsgården, Strategisk Arkitektur Gator och trafik Gatunät Detaljplanen medför inga förändringar av gatunätet. Biltrafik och parkering Parkering som nås via ramp från Norrbackagatan ordnas på befintliga garageplan under fastigheten. God tillgänglighet uppnås genom att garageplanen nås via bostadshusets trapphus och hiss. Fastighetens centrala läge och närheten till kollektivtrafik kan motivera ett relativt lågt bilplatstal, 0,45 platser/lägenhet.

20 Sida 20 (24) Gång- och cykeltrafik Bostadshusen har entréer mot gården, samtliga våningsplan inklusive källargarage och takterrass nås via hissar eller trappor. Fotgängare och cyklister når den gemensamma gården via en portik från Norrbakagatan. Cykelparkering ordnas på gården och lättillgängliga cykelförråd i bostadshusets bottenvåning samt i befintligt garage. Cykelparkeringstalet är 3 platser/100 m 2 BTA för bostäderna och 15 platser per 1000 m² BTA för kontor. Tillgänglighet Se avsnitt biltrafik respektive gång- och cykeltrafik. Fastigheten kan angöras från Norra Stationsgatan och Norrbackagatan. Angöring till entréer från gården sker via portiken från gatan. Möjlighet till hiss finns till alla våningsplan inklusive garageplan. Handikapparkering anordnas i garageplan. Spårtunnlar Detaljplanen innehåller en egenskapsbestämmelse som anger ett område som skall vara tillgängligt för järnvägstunnel, enligt tilläggsplan (3) för citybanan. Det medger även en parallell servicetunnel, ca meter vid sidan av spårtunneln. I detaljplanen anges djupbyggnadsbegränsningar för till vilken nivå schaktning, spontning, borrning, pålning eller andra ingrepp i undergrunden får ske från markytan för andra ändamål än byggandet av järnvägstunnel. Nivåerna är angivna i meter över stadens nollplan. Nivåerna är satta med hänsyn till att ett skyddsområde på cirka 10 meter skall erhållas från bergtunnelns ytterkonturer. Detaljplaneförslaget innehåller en bestämmelse om att tunneln skall utföras så att stomljud över 30 dba (SLOW) ej uppstår i ovanliggande bostäder. Teknisk försörjning Befintligt kontorshus försörjs via tekniska utrymmen inom befintlig byggnad och i fastighetens befintliga källarplan medan tekniska utrymmen för nybyggnaderna; bostadshus och kontorspåbyggnad, förläggs på tak samt till viss del i bottenvåningen mot gården. Fläktrum på tak ges en medveten utformning som ska integreras väl i taklandskapet. Alternativt placeras fläktrum för hela kontorshuset, inklusive påbyggnad, i källarplan. Detta gäller oavsett användning. Vattenförsörjning, spillvatten Fastigheten är begränsad och i sin helhet underbyggd vilket ej medger infiltration av dagvatten. Dagvatten ska i så hög grad som möjligt fördröjas inom fastigheten innan det leds till befintligt dagvattennät. Fastighetens hantering av dagvatten har vid en omfattande ombyggnad ambitionen att anpassa sig för eventuella

21 Sida 21 (24) högre flöden vid dimensionerande regn jämfört med idag beroende på klimatförändringar. Bostadshuset och påbyggnaden på kontorshuset planeras med sedumbeläggning eller motsvarande som fördröjer dagvattnet. Nya planteringar ska anpassas så att de kan hjälpa till att fördröja dagvattnet och minska belastningen vid toppar. Byggnadsmaterial och tekniska lösningar skall väljas så att föroreningar såsom tungmetaller och oljerester inte tillförs dagvattnet. El/Tele El- och teleledningar finns framdragna till fastigheten och kan anslutas till. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området. Energiförsörjning Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan anslutas. Avfallshantering Utrymmen för hantering av hushållsavfall, källsortering och grovsoprum ordnas i bostadshusets bottenvåning. Avfallshanteringsystemen skall vara enkla att använda och erbjuda god arbetsmiljö. Sopfordon kan köra direkt fram till Norrbackagatan. Räddningstjänst Både kontors- och bostadshuset har flera utrymningsvägar. Åtkomst för räddningstjänsten sker från gatan. Konsekvenser Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planområdet ingår i riksintresset för Stockholms innerstad men berör i övrigt inga områden av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade bebyggelsen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö-, kulturarv eller människors hälsa. Miljökvalitetsnormer för vatten Andelen hårdgjord yta inom området kommer att minska genom att växtligheten planeras på gård och tak. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra att miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE ) kan uppnås. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga

22 Sida 22 (24) mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Landskapsbild/ stadsbild Norrbackagatans gatubild får ett positivt tillskott genom att bostadshuset sluter det som idag kan upplevas som ett oregelbundet och ofullständigt gaturum. Gården förblir öppen och entréer från gården förblir tillgängliga. Påbyggnaden med tre våningar på befintlig kontorsbyggnad höjer sig visserligen över den traditionella Stockholmsskalan, men kommer väl möta den nya skalan i Hagastaden. Anpassning till stockholmsskalan görs genom att de övre våningarna är ordentligt indragna från gatufasaderna. Störningar och risker Buller Beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppgår till som mest 58 db(a) för fasad mot Norrbackagatan. Övriga fasader får nivåer som uppgår till eller underskrider 55dB(A). Lägenheterna planeras så att hälften av boningsrummen får tillgång till en sida där de ekvivalenta ljudnivåerna ej överstiger 55 db(a). Inom Skålen 24 förekommer externt industribuller från befintliga fläktar på kontorshusets tak, som planeras att delvis flyttas till garageplan eller ska åtgärdas med hjälp av bullerdämpande avskärmningar. Ljud från backande lastbilar på lastgård kommer försvinna då lastgården flyttas till garageplan. Vid en bostads-konvertering av befintligt kontorshus ska bra bullerförhållanden säkerställas och lägenheterna planeras så att hälften av boningsrummen får tillgång till en sida där den ekvivalenta ljudnivån ej överstiger 55 db(a) (mot gård). Översvämningsrisker En ökad exploateringsgrad inom fastigheten bedöms inte påverka dagvattenavrinning eller grundvattenförhållanden. Fördröjning av dagvatten kan ordnas inom fastigheten. Ljusförhållanden och lokalklimat I det påbyggda kontorshuset dras våningarna in mot gården, i söder, så att soliga terrasser skapas i tre nivåer. Påbyggnaden ska också ha en ljusgård i trevåningar. Om en konvertering till bostäder sker i befintligt kontorshus ska bostädernas ljusförhållanden och utemiljö säkerställas genom att en stor del av befintliga bjälklag tas bort så att en traditionell bostadsgård tillskapas mot söder och i tillgänglig förbindelse med det nya bostadshusets gård.

23 Sida 23 (24) Barnkonsekvenser Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn då området i dagsläget används för kontorsverksamhet. Omsorg bör läggas på utformningen av gårdsytan för att främja användningsmöjligheten för barn som flyttar in i byggnaderna. Tidplan Samråd 1 kv 2015 Granskning 2 kv 2015 Antagande 3 kv 2015 Genomförande Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Fastighetsägaren/planbeställaren, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ, ansvarar för planens genomförande. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplanen och myndighetsutövning genom planavtal med planbeställaren. Huvudmannaskap Planen omfattar endast kvartersmark. Avtal Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv Publ. Verkan på befintliga detaljplaner Planförslaget innebär att befintlig detaljplan Pl 6584 upphör att gälla inom planområdet. Bestämmelser från tilläggsplanen för Citybanan i Stockholm, delsträcka Vasastaden, TDp/Dp (3), laga kraft har införts i planen. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden Planområdet kan komma att delas in i två fastigheter, en för befintligt kontorshus och en för det tillkommande bostadshuset genom en avstyckning från Skålen 24. Den nya bostadsfastigheten ska bestå av huskropp, entréer och trapphus samt den planerade platsen för lek och utevistelse väster om bostadshuset. Inom befintlig gård och dess underbyggnad i tre plan finns både gemensamma ytor och sådana som kommer att användas av antingen bostadsfastigheten eller kontorsfastigheten. För de ytor under markplan som enbart kommer att ha en användare föreslås 3D-utrymmen skapas. För de gemensamma ytorna inrättas en gemenhetsanläggning. Aktuella anläggningar är

24 Sida 24 (24) gård, garageinfart och garageramp, bärande pelare för bostadshuset och underliggande garage, gemensamma undercentraler och ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp, el och ventilation. Styckningslottens och 3D-utrymmenas avgränsning samt omfattningen av gemensamhetsanläggningen kommer att fastställas vid en lantmäteriförrättning. Fastighetsbildning Om fastigheten delas ska servitut eller gemensamhetsanläggning upprättas för att säkra respektive fastighets behov av angöring, parkering, ledningsdragning mm. Ekonomiska frågor Enligt planavtal ska planbeställaren bekosta planarbete och stå för kostnader för genomförande och iordningställande av kvartersmarken inom planområdet. Eventuell flytt av ledningar eller anläggningar bekostas av planbeställaren. Anslutningsavgifter bekostas av planbeställaren. Tekniska frågor Vatten, avlopp och dagvatten Bebyggelsen inom planområdet är påkopplad till befintliga vatten- och avloppsledningar. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endas anslutas mot befintlig dagvattenservis efter samråd med Stockholms Vatten. El, tele och fjärrvärme Bebyggelsen inom planområdet är påkopplat till befintliga el-, tele- och fjärrvärmeledningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom planområdet. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. Martin Schröder Planchef Mattias Olsson Planarkitekt

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Niklas Zetterberg 1(40) Tfn 08-508 273 35 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 Planområdets

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(10) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52, LINDEGÅRD Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2013-14032-54

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2013-14032-54 STADSBYGGNADSKONTORET LAGA KRAFT PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2014-02-20 Tfn 08-508 27 251 REVIDERAD 2014-04-09 1(9) Laga kraft 2014-06-27 Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad Dnr 2010-04380-53 Louise Heimler Tfn 08-508 27 368 Godkänt dokument - Malin Klåvus, Olsson. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Stockholm, Stockholm. 2010-10-29, 2010-10-29. Dnr Dnr 2011-19218

Läs mer