3. UTMANINGEN. Jag måste börja spara själv om det ska bli någonting, det finns ju ingen pension att få från staten. Linda, 23 år, Enköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. UTMANINGEN. Jag måste börja spara själv om det ska bli någonting, det finns ju ingen pension att få från staten. Linda, 23 år, Enköping"

Transkript

1 3. UTMANINGEN Jag måste börja spara själv om det ska bli någonting, det finns ju ingen pension att få från staten. Linda, 23 år, Enköping

2 De svenska livförsäkringsbolagen har varit mycket framgångsrika på pensionsområdet. Åttiotalets pensionssparande handlade emellertid inte om trygghetsplanering och hade inte sin förklaring i brister i den generella välfärden. I princip var pensionssparandet då skattedrivet. Först med finanskrisen i början av nittiotalet rubbades tron på den unika svenska välfärden. Krisuppgörelserna och åstramningspolitiken ledde till att den generella välfärden alltmer urholkades, välfärdssystemen ändrades på en rad punkter och stora grupper i samhället fick känna av försämringar. Frågan var naturligtvis vilken betydelse det här skulle få för ett livförsäkringsbolag som SEB Trygg Liv var det möjligt att fortsätta med att sälja pensionssparande som tidigare? Svaret på frågan måste sökas tio till femton år bakåt i tiden. Vid mitten av åttiotalet började ett närmande mellan bank- och försäkringsbranscherna. En utredning om försäkringssparande följdes av en lagstiftningen om fondförsäkringar eller unit-link, som var det internationellt etlerade namnet. Det fanns redan ett stort intresse i Sverige för sparande i aktier, men det fanns ingen koppling till försäkring. Branschglidningen hade satt igång, men varken utredarna eller lagstiftarna ville att bankerna skulle tillåtas äga försäkringsbolag; de skulle bara leverera sparprodukter till försäkringsbolagen. Ur intervju med För oss var det orimligt, resultatet skulle ju bli att vi levererade kunder till försäkringsbolagen. Det ville vi naturligtvis inte. Vi såg trenden, vi såg vart utvecklingen gick men lagstiftningen var ännu inte färdig, skattereglerna var inte heller givna. Eftersom det tar så lång tid att etlera en ny verksamhet och vi ville finnas på marknaden när lagstiftningen väl kom, startade vi på 13

3 UTMANINGEN S-E-Banken ett embryo till ett försäkringsbolag Vi ville självklart inte föra myndigheterna bakom ljuset men var övertyäga om att det så småningom skulle bli tillåtet för banker att äga försäkringsbolag. Så vi förklarade för Finansinspektionen att vi i väntan på en ändrad lagstiftning tänkte starta ett försäkringsbolag på armlängds avstånd från banken, men att det var banken som låg bakom. Lösningen blev att göra det med hjälp av en samarbetspartner, och 1990 startade vi Aktiv Försäkring, där jag blev VD. Det är helt klart att vi på det här sättet drev utvecklingen framåt. Aktiv Försäkring ägdes av Custos, men S-E-Banken hade en option att köpa bolaget när (inte om) banker skulle få tillstånd att äga försäkringsbolag. Detta var det första steget i samgåendet mellan bank och försäkring. När det i december 1990 blev tillåtet för banker att sälja unit link-försäkringar var vi på Aktiv Försäkring först ut på marknaden. Vi blev snbt marknadsledande. I februari 1992 köpte S-E-Banken Aktiv Försäkring och bytte namn på bolaget till S-E-Banken Försäkring. Efterfrågan på den här helt nya försäkringsprodukten visade sig vara mycket större än vi trodde och kunderna var inte heller de vi trodde. De var inga yuppies från Stureplan, utan småföretagare från hela landet. Det var många som tyckte att det var intressant att kombinera försäkringens skattefördelar med den flexibilitet våra fonder gav. Försäkringssparandet i Sverige hade vuxit mycket långsammare än i andra jämförbara länder. Vi förklarade det med att den generella välfärden var så heltäckande att svenskarna helt enkelt 14

4 inte såg något behov av att försäkra sig. Det fanns inget äkta försäkringsbehov, utan försäkringssparandet var i första hand ett skattedrivet sparande. När unit-link kom, uppstod ett helt nytt och snbt växande försäkringssparande. Inom S-E-Banken Försäkring insåg man vid mitten av nittiotalet behovet av att bredda verksamheten, inte minst för att svara mot en kommande avreglering av försäkringsmarknaden. Vi såg att de reglerade tjänstepensionerna med kollektivavtal började luckras upp. Vi såg att fackets uppgifter av olika orsaker utvecklades mot bevakning av medlemmarnas intressen i välfärdsfrågor i stället för förhandlingar om löner. Konkreta exempel på detta var att de fackliga organisationerna började driva pensionsfrågor och rehiliteringsfrågor mycket mer. Inom S-E- Banken Försäkring var vi vid den tiden helt inriktade på sparandeprodukter, främst för de mer välbeställda såg vi att något nytt var på väg att hända. Vi började få frågor från företag om möjligheten att göra avsättningar till olika försäkringar. Anställda ville ha försäkringar som en del av lönen. Så vi startade en företagsenhet. Men det visade sig vara svårt för en bank att sälja försäkringar till företag. Det var inga problem för oss att sälja försäkringar till privatpersoner, men när företag skulle köpa mötte vi professionella uppköpare som ifrågasatte om vi hade någon egentlig försäkringskompetens. Bankens varumärke var uppbyggt på krediter och likviditet, och för många företag var det de riktiga försäkringsbolagen som stod för försäkringskompetensen. Det hjälpte inte att vi hade rekryterat de bästa försäkringsspecialisterna till S-E-Banken Försäkring. 15

5 UTMANINGEN Detta var en av de faktorer som ledde fram till fusionen med Trygg-Hansa Det var den perfekta matchningen; vi hade sparprodukterna och försäkringsbolaget hade företagssidan. Tillsammans fick vi helheten. Trygghet och välfärd Redan tidigt 1998 blev diskussionerna inom företagsledningen intensiva om hur SEB Trygg Liv skulle agera i en situation där staten inte längre kunde ta samma ansvar som tidigare på trygghets- och välfärdsområdet. För trots den politiska retoriken var det klart att den generella välfärden vare sig skulle bli lika generös eller lika generell som tidigare. En viktig del i diskussionerna var också den fusionsprocess som inletts. Det gällde att skapa ett nytt varumärke som både kopplade till det nya SEB och som visade att vi arbetade på livförsäkringsmarknaden. I företagsledningen satt medlemmar från både S-E-Banken Försäkring och Trygg Hansas livförsäkringsverksamhet. Tillsammans bildade vi ett av Sveriges största livförsäkringsbolag. Men vi hade med oss helt olika erfarenheter det handlade därför också om en process som snbt skulle utmynna i skapandet av ett företag. Utgångspunkten var att SEB Trygg Liv skulle bli den ledande leverantören av livförsäkringar i Norden med en dominerande position i Sverige. Det gällde därför att: ta reda på hur Sverige förändrades; ta reda på vilka behov och krav morgondagens kunder skulle ha; 16

6 skapa rätt attityder inför mötet med morgondagens kunder; snbt utveckla nya trygghets- och försäkringslösningar; tillvarata potentialen i IT-utvecklingen; skapa ett nytt ledarskap som skulle driva på förändringsprocessen. Kundundersökningar och interna attitydundersökningar visade att SEB Trygg Liv arbetade i ett vakuum. Kunderna visste inte vad vi stod för och var ofta missnöjda med både information och service. Medarbetarna kände osäkerhet inför framtiden och tilltron till ledningen var liten. Utmaningarna och möjligheterna var mycket stora. Svårigheten låg inte där i första hand, utan i att förändra organisationen och de attityder som genomsyrade allt. Alla försäkringsbolag var stora, traditionstyngda institutioner som i princip var ointresserade av kunderna. Hur skulle en sådan institution kunna arbeta med en helt ny uppgift, som handlade om att förändra de flesta svenskars tänkande när det gällde trygghet och välfärd? Det var ett jättebeting, och vi var tvungen att börja med att bygga upp våra medarbetares förtroende. Fusionen kom lägligt För SEB Trygg Livs medarbetare skulle det inte längre handla om skattefrågor som får jag dra av det och det i deklarationen? ; vi skulle tala med kunderna om det som var deras hjärtefrågor, om det som berörde dem mest om deras barn och deras familj. För att kunna göra det var det nödvändigt att inge förtroende. Det rimmade illa med det gamla försäkringsbolagets syn på kunden. 17

7 UTMANINGEN Fusionen kom därför lägligt; är det någon gång man har chans att förändra är det då, när alla ser behovet av förändringar. Ledningen höll ett högt tempo och startade Utmaningen, som utgick från visionen att SEB Trygg Liv skulle skapa trygghet i en osäker framtid. Budskapet till kunderna skulle inte längre vara skattesparande, utan trygghetssparande. Tillsammans skulle detta utgöra grunden för det kommande förändringsarbetet inom SEB Trygg Liv. Demografikurvan, som pekade på att allt färre skulle bli tvungna att försörja allt fler, och internationaliseringen, som pekade på det omöjliga i att höja skatterna, visade klart att de generella välfärdssystemen byggde på en omöjlig ekvation. Allting utvecklades åt fel håll. Frågan var hur välfärden skulle finansieras i framtiden när det inte längre fungerar med fri sjukvård för alla, fria mediciner för alla, fria skolor och fria skolmåltider för alla, när staten inte längre kan ta ett så stort ansvar för alla medborgare under hela deras liv, från vaggan till graven, när skatteintäkterna inte räcker till. Vad kommer att hända? Företagsledningen skissade på olika scenarier. Vi såg för oss en utveckling som sedan länge pågått i en rad andra länder, däribland USA, där det var naturligt för människor att inför sin första anställning gå igenom sitt försäkringsbehov inklusive pensioner och sjukvård och lägga in det i sitt löneförhandlingspaket. Vi trodde på en liknande utveckling i Sverige och att detta sedan skulle sprida sig till andra välfärdsområden. Utvecklingen hade startat med privatdrivna daghem i slutet av åttiotalet, och i slutet av nittiotalet började även en rad andra och mer djupgående välfärdsfrågor diskuteras. Friskolor startades, företag startade daghem och gick in i äldrevården. Det bör- 18

8 jade komma allt fler alternativ till den kommunala produktionen. Finansieringen diskuterade man dock inte; det handlade hela tiden om alternativ till den kommunala produktionen. Men i vår omvärldsanalys såg vi tecken på att det framöver i Sverige inte bara skulle handla om alternativ produktion utan även om alternativa finansieringsmöjligheter. Vår kartläggning identifierade ett stort antal hot mot de generella skattefinansierade välfärdssystemen. Detta blev utgångspunkten för Utmaningen, vintern Ett av de första konkreta, till Utmaningen kopplade, besluten i ledningen var att, tillsammans med Ungdomsbarometern, genomföra en specialanalys av ungdomars attityder till bland annat välfärdsfrågorna (se sid 45). Analysen som presenterades för ledningen våren 1999 blev också en av hörnstenarna i det chefsseminarium som genomfördes i juni samma år. Det korta budskapet var att världen förändras och vi är piskade att förändras om vi ska överleva. Chefsseminariet följdes av tre Utmaningen-seminarier för hela organisationen. Syftet med samtliga seminarier var både att låta hela organisationen möta en ledning som talade med samma röst och att presentera de fyra nyckelord som skulle prägla det kommande årets förändringsarbete. Nyckelorden var: Engagemang Kunskap Kvalitet Nytänkande På många sätt var seminarierna en framgång, men ledningen hade inte fullt ut insett att avståndet till resten av organisationen hade vuxit under våren. 19

9 UTMANINGEN Första gången vi presenterade budskapet om vad som höll på att hända i Sverige möttes vi av motstånd. Det ansågs som flummigt. Vi talade inte för döva öron, men för många var det svårt att förstå budskapet. Det berodde för det första på att vi i ledningen då inte hade formulerat budskapet så konkret som vi gjort i dag, och för det andra på att vi inte hade något synligt bevis för vad vi gjorde. Vi hade ännu ingen produkt, utan bara en vision. Frågorna från hela organisationen ledde dels till att ledningen backade ett antal steg, dels till att jag åkte runt och talade personligen med varje enhet och avdelning inom SEB Trygg Liv. Men vi i ledningen såg också ett behov att på ett djupare plan skaffa oss själva mer kunskap om välfärdens förutsättningar. Därför startades projektet Den svenska välfärden år 2005 (se sid 25), som just handlade om att bygga upp vår egen kunskap om vad som händer och diskutera vår egen roll i det nya välfärdssamhället. Utifrån dessa diskussioner kunde vi själva börja formulera vår idé, vilken vår roll på marknaden är. Vi gör ju detta för att tjäna pengar, vi är ett kommersiellt bolag. Under hösten och vintern 1999 arbetade hela organisationen hårt med de fyra nyckelorden från Utmaningen-seminarierna. Samtidigt ökade trycket på cheferna, som dels skulle driva förändringsprocessen, dels skulle föra ut och diskutera välfärdstemat. Under senvintern och våren ökade tempot i både Utmaningen och Den svenska välfärden år 2005: för ledningen och ett mindre antal specialister genomfördes ett stort antal seminarier där Sveriges främsta debattörer och 20

10 experter på välfärdsområdet gav sin bild av utvecklingen från välfärdsstat till välfärdssamhälle, men som också diskuterade vilken roll SEB Trygg Liv skulle kunna spela; alla projekt och satsningar kopplade till nyckelorden katalogiserades; alla chefer kallades till möten om ledarskapet inom SEB Trygg Liv ; den andra ungdomsundersökningen genomfördes (se sidan 46) och analyserades. I maj beslöt ledningen att genomföra Utmaningen 2 i två steg; i det första steget samlades alla chefer och ett antal interna opinionsbildare till ett två dagar långt seminarium. Tanken var att cheferna nu på allvar skulle föra ut budskapet om det nya välfärdssamhället, och att man skulle förbereda det andra steget, som innebar att hela organisationen samlades till tre regionala Utmaningen-seminarier. När vi samlades i september förra året var alla enormt mycket bättre förberedda på vad vi hade att säga än året innan. I stort sett alla chefer hade genomfört förmöten till Utmaningen-seminarierna med sina medarbetare, och vi hade sett till att cheferna hade en ordentlig verktygslåda, med bland annat powerpointbilder, rapportformulär, stödtexter och diskussionsfrågor. Dessutom hade alla i hela organisationen fått Ungdomsrapporten och Välfärdsrapporten för läsning under sommaren. Utmaningen-seminarierna i september blev en stor framgång, och det var uppenbart att hela SEB Trygg Liv hade tagit ett eller flera stora steg framåt: chefernas roll hade blivit tydlig; 21

11 UTMANINGEN förändringsprocessen var igång och gick in i en andra fas; budskapet om välfärdssamhället hade nått ut i hela organisationen. Den enda punkt där vi inte var tillräckligt tydliga var att satsningen på välfärdsområdet inte skulle ersätta satsningen på sparande. Det har vi rättat till nu. Den stora utmaningen i höstas var att gå vidare och koppla välfärdsbudskapet till produktutvecklingen. Redan under sommaren hade ledningen för den centrala affärsutvecklingsenheten lovat att under hösten leverera ett antal konkreta produkter för både privatmarknaden och företagsmarknaden. På samma sätt fanns ett tidsschema för det så kallade 2care-projektet, ett Internet-projekt med målet att skapa ett livförsäkringsbolag på nätet, med sikte på i första hand unga och mycket kunskapsintensiva företag. Affärsutvecklingsprojekten har försenats med ett par månader, och 2care-projektet har sedan dess förts samman med andra befintliga Internetprojekt inom SEB Trygg Liv. Tanken med 2care var också att skapa intern konkurrens. Det har varit väldigt framgångsrikt, och nu samlar vi alla resurser på ett ställe. På så sätt får vi verklig kraft att utnyttja Internet maximalt. Vad händer nu? Utmaningens tema och fyra nyckelord är nu integrerade delar i den kontinuerliga förändrings- och utvecklingsprocessen inom SEB Trygg Liv. Ansvaret för att driva förändringsarbetet vidare ligger hos affärsorganisationen. I september förra året lämnade vi i ledningen över stafettpinnen till våra medarbetare, och vår roll blir nu att se till att ge stöd och inspiration. 22

12 Projektet Den svenska välfärden år 2005 drivs vidare. Från att under två år i stor utsträckning ha handlat om att skapa en samsyn inom SEB Trygg Liv-organisationen blir uppgiften nu dels att koppla affärsutvecklingen till samhällsförändringarna, dels att skapa en plattform för SEB Trygg Liv i den diskussion om det framtida välfärdssamhället som förs i dag. En viktig fråga är självfallet hur välfärdsmarknaden kommer att se ut på kort och på lång sikt. Mycket avgörs naturligtvis genom politiska beslut. Men i dag är det inte de politiska partierna som driver utvecklingen, snarare tvärtom se bara på debatten om privatiseringar av delar av vården. Det som driver utvecklingen är i stället ett antal yttre faktorer men också krav från kunderna. Det var diskussioner med ett växande antal företagskunder som gjorde att S-E-Banken Försäkring och Trygg-Hansa redan för sex år sedan började arbeta med något som kan kallas välfärdslösningar. Mycket talar för att det i första hand är företagens behov av olika trygghets- och välfärdslösningar för sina medarbetare som kommer att prägla utvecklingen också i den nära framtiden. Det är också där som marknaden finns under de kommande fem till tio åren. Samtidigt kommer den privata marknaden att öka. Vi har under de senaste två åren sett ett markant ökat intresse bland privatkunderna för olika trygghetslösningar. Utmaningen har gett oss ett mycket stort försprång. De frågor vi arbetat med under de senaste åren är de som formar framtiden. För oss gäller det nu att verkligen utnyttja kraften i den kunskap vi skaffat oss. 23

Utmaningen ett privat erbjudande om trygghet och välfärd

Utmaningen ett privat erbjudande om trygghet och välfärd Utmaningen ett privat erbjudande om trygghet och välfärd Utmaningen ett privat erbjudande om trygghet och välfärd Anders Mossberg och Mikael Sekund Timbro/CVV FÖRFATTARNA OCH AB TIMBRO 2001 DESIGN OCH

Läs mer

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5 Slutsatser Våra politiker talar inte klartext med sina väljare. De verkar tycka att det vore politiskt självmord att göra det. Därför finns det en påtaglig risk för att vi kommer att se kostnaderna för

Läs mer

Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner Stockholm den 27 oktober 2011 Sida 1 (5) PRESSINFORMATION Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv klart satsning för att bli företagarnas bästa pensionspartner

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Undersökning om privatanställda arbetares attityder

Undersökning om privatanställda arbetares attityder Undersökning om privatanställda arbetares attityder Kort beskrivning av målgruppen privatanställda arbetare (övergripande) Ålder 21-35 år 36-50 år 40% 39% 51-64 år 22% Man 66% Kön Kvinna 34% 0% 20% 40%

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Försäkringsjämförelse

Försäkringsjämförelse Försäkringsjämförelse Vår jämförelse sparar tid och pengar åt försäkringsbolagen och möjliggör högre kundräddning och nyteckning. ANVÄND PROGRAMMET FÖR ATT JÄMFÖRA ERA PRODUKTER MED KONKURREN- TERNAS OCH

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären.

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären. Tre Kronor verkar utan att synas Den här artikeln ska vare sig handla om något ishockeylag eller om en såpopera på TV, utan om ett framgångsrikt försäkringsbolag som verkar i det tysta. I White Label -branschen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm Medskapande förändringskraft

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm  Medskapande förändringskraft www.aprinova.se Medskapande förändringskraft Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, 111 30 Stockholm www.aprinova.se Vill du veta mer om gemensamma värdegrunder och medskapandets krafter? Besök vår hemsida

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer