2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar"

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2 Innehåll 2 VD kommenterar 4 Tjänstepensionen ITP 6 Från SPP till Alecta 8 Marknad 11 Förvaltningsberättelse 17 Tioårsöversikt 18 Försäkring, service och administration 21 Sjukförsäkring, prevention och rehabilitering 23 Kapitalförvaltning 29 Tillgångar och skulder i tjänstepensionsföretaget 31 Riskhantering 33 Alecta i siffror 34 Resultatanalys 35 Resultaträkningar 36 Balansräkningar 2001 i sammandrag Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick den 31 december 2001 till 60,8 (71,9) miljarder kronor. Den kollektiva konsolideringsgraden var fortsatt hög, 124 (127) procent. Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 1,0 (5,4) procent. Marknadsvärdet på placeringarna uppgick den sista december till 334,2 (353,3) miljarder kronor. Premieinkomsten för 2001 ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period år 2000 och uppgick till 19,1 (16,6) miljarder kronor. Försäkringsrörelsens driftskostnader uppgick till 549 (565) miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten för året uppgick till 2,9 (3,4) procent och förvaltningskostnadsprocenten till 0,21 (0,20) procent. Årets resultat efter skatt uppgick till 4,4 (3,2) miljarder kronor. Resultatnedgången berodde främst på att kapitalavkastningen försämrades med 20,5 miljarder kronor, framför allt till följd av den stora nedgången på aktiemarknaderna. Utbetalningen av de företagsanknutna medlen förenklades och påskyndades genom att möjlighet till direktutbetalning infördes. Per årsskiftet hade sammanlagt 40,2 miljarder kronor av de företagsanknutna medlen utnyttjats och 25,6 miljarder kronor återstår. Från 2002 sänks premierna med 15 procent på huvuddelar av ITP-planen. 38 Kassaflödesanalyser 39 Redovisningsprinciper 40 Noter 48 Förslag till vinstdisposition 49 Revisionsberättelse och Granskningsrapport 50 Medarbetare 51 Överstyrelse och revisorer 52 Styrelse 54 Företagsledning 55 Ordlista 57 Adresser KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSGRAD % FÖRVALTAT KAPITAL Miljarder kronor

3 Alecta är Nordens största tjänstepensionsföretag med cirka 330 miljarder kronor i förvaltat kapital. Kärnan i verksamheten är tjänstepensionen ITP som bygger på ett kollektivavtal mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK. ITP ger de försäkrade ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet. ITP är en standardiserad produkt för ett stort antal kunder. Alectas driftskostnader och försäkringspremier är därför låga. Alecta ger service till företag och förvaltar 1,4 miljoner försäkringar.

4 VD KOMMENTERAR Alecta står starkt i osäker tid Året präglades av en allmän ekonomisk oro, vilket resulterade i en faktisk tillbakagång i flera länder och sektorer. Statsfinanserna började därmed åter att bli ansträngda. Terrorattackerna mot New York och Washington den 11 september 2001 var den tragiska, dramatiska och mest synliga yttringen av ett i alla avseenden extremt år. Marknadsvärdena på finansiella tillgångar gick ned, under stora svängningar. Förtroendet hos allmänheten för de finansiella systemen sjönk och framtidstron minskade hos många. Mot slutet av året kunde vi se en, möjligen tillfällig, uppgång i dessa avseenden. Vid årsskiftet genomförde EUs kärnländer det sista steget i sin valutareform. Det renodlade tjänstepensionsföretaget Alecta Under 2001 avslutade Alecta de försäljningar av SPP Liv, SPP Fonder och varumärket SPP som styrelsen beslöt våren Min uppfattning är att de sålda bolagen har hamnat hos goda ägare som är väl skickade att vidareutveckla de bolag de förvärvat. Alecta är sedan försäljningarna ett renodlat tjänstepensionsföretag som bara sysslar med kollektiva tjänstepensionsplaner och kapitalförvaltning för dessa pensionsplaner. Vi förvaltar ett större pensionskapital än någon annan nordisk institution. Vi är knappt 750 medarbetare som i allt väsentligt sitter på en enda adress. Vi har en enda produkt: ITP-planen. ITP-planen är standardiserad och lämpar sig därför för stordrift. En standardprodukt i stora volymer ger högre kvalitet och lägre kostnader. Andra livförsäkringsbolag har andra strategier och utvecklar skräddarsydda lösningar för framför allt högavlönades önskemål om produktdifferentiering. Var och en vet att skräddarsydda produkter är dyrare än standardiserade. Någonstans i systemet måste denna kostnad betalas. Betryggande konsolidering och sänkta premier Tjänstepensionens särprägel är att det är arbetsgivaren som betalar premien. Pensionen är därmed en del av den totala kompensation som den anställde får för sitt arbete. Många har uppfattningen att sådana pensioner ska hanteras med låg risk. Det är också därför som många tjänstepensionslösningar i stora delar av världen är traditionella försäkringar. Frågan om vilken risk som är lämplig för pensionskapitalet är viktig för Alecta. Fondförsäkringarnas andel av försäkringssparandet minskade kraftigt under 2001, vilket tyder på ett avtagande intresse hos individer att själva göra riskbedömningen. I likhet med övriga svenska livförsäkringsbolag är Alectas placeringsfilosofi konservativ. Bolagets avkastning var även under 2001 bland de högsta i branschen. Alectas konsolideringsnivå är god och väsentligt högre än alla de svenska livförsäkringsbolagens. Alecta kan följaktligen erbjuda företagen och de försäkrade stor trygghet. Denna trygghet gäller självklart även om det nya ITP-uppdrag som Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK kan ge oss får ett annat innehåll än det nuvarande. Från och med den 1 januari 2002 inför Alecta premiesänkningar på 15 procent på delar av ITP-planen. Därmed kommer den goda avkastningen och verksamhetens kostnadseffektivitet Alectas kundföretag till godo. Pålitlig, enkel och effektiv hantering av ITP Förra året var osedvanligt händelserikt för Alecta. Jag tror inte att 2002 blir lika dramatiskt men utmaningarna är långt ifrån slut. Inom företaget koncentrerar vi oss på att göra Alecta till ett företag som är pålitligt, enkelt och effektivt i alla avseenden. Alecta ska vara det bästa alternativet för nuvarande ITP-plan och en oslagbar förvaltare av en ny plan. Den nuvarande ITP-planen är en förmånsbestämd pensionsplan, där pensionen alltså är en viss del av den försäkrades slutlön. Parterna, Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK, befinner sig sedan ett antal år i förhandlingar om en förnyelse av ITP-planen. I dessa förhandlingar diskuteras bland annat om och hur planen i större utsträckning kan göras premiebestämd. Hur förhandlingsresultatet än blir så bör man kunna anta att vi även i fortsättningen får se en ITP-plan med ett mycket stort inslag av traditionell försäkring (premiebestämd eller förmånsbestämd), det vill säga en lösning där förvaltaren avgör hur medlen placeras. Utfallet i förhandlingarna påverkar starkt Alectas framtid och framtiden för hela det system som förvaltar ITP-planen. 2

5 Nya utmaningar på marknaderna När detta skrivs befinner vi oss i en lågkonjunktur. Grunden för hur våra tillgångar värderas är naturligtvis vilka värden som skapas i företagen. Tillväxten i världsekonomin är fundamental för tillväxten i Alectas tillgångar. Vår analyskapacitet är i sin tur grunden för hur väl vi lyckas att tillgodogöra oss företagens värdeskapande arbete. Sannolikheten för att Sverige ska ansluta sig till eurosamarbetet ökar nu kraftigt och därmed rycker också tidpunkten allt närmare. För Alecta betyder det bland annat stora investeringar i IT-system. Med en stark position som ägare på den svenska börsen, är Alecta sedan länge ledande i Sverige på ägarstyrning, det vill säga ett för stora institutioner anpassat aktivt ägande. Alectas arbete i utformningen av beteenderegler för börsföretagen och i styrelsenomineringar är etablerat. Under det gångna året gjorde vi två externa nyckelrekryteringar på ledande positioner i bolaget. Staffan Grefbäck från Nordea och Hans Bergenheim från Ikanobanken kompletterar väl den grupp av mycket kompetenta medarbetare som jag har inom Alecta. Även år 2001 ställde extrema krav på Alectas medarbetare. Åter kan jag konstatera att vi står pall. Det lovar gott inför utmaningarna år 2002 och framåt. Lars Otterbeck Verkställande direktör

6 TJÄNSTEPENSIONEN ITP ITP en förmån att lita på Tjänstepensionen ITP förbättrar den ekonomiska tryggheten för tjänstemän i företag som tillhör Föreningen Svenskt Näringsliv eller som tecknat hängavtal med ett PTK-förbund. Förmånerna omfattar ålderspension, den kompletterande ålderspensionen ITPK, sjukpension och familjepension. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är ytterligare en förmån som bygger på ett separat kollektivavtal. Arbetsgivaren betalar ITP-försäkringen förstärker det grundläggande ekonomiska skydd som lagen ger genom försäkringar i form av folkpension och ATP, inkomst- eller garantipension och premiepension. De statliga pensionerna finansieras huvudsakligen genom ett fördelningssystem, där den förvärvsarbetande generationen betalar skatter och avgifter som används för utbetalningarna till pensionärerna. Premien för tjänstepensionen betalar arbetsgivaren som därmed är försäkringstagare. Den försäkrade är den anställde tjänstemannen. Alecta fonderar pengarna i en placeringsportfölj och betalar sedan ut den förmånsbestämda pensionen efter pensionering. Tjänstepensionen är en del av den anställdes löneförmåner. Full ITP-pension motsvarar minst 10 procent av lönen och ännu mer på högre inkomstnivåer. Grundidén Grundidén bakom ITP-planen är att den tar vid där statens ansvar slutar. Alla tjänstemän får oavsett lönenivå höjd pension genom ITP. ITP-försäkringen bygger på en kollektivavtalad pensionsplan som är kostnadseffektiv för företagen. Alectas administrationskostnadsprocent tillhör de lägsta i branschen. För den försäkrade är ITP pålitligt, genom att pensionen är en viss del av slutlönen. Pensionen är livsvarig. Genom att ITP-planen är kollektivavtalad och en intjänad förmån som inte går förlorad om den försäkrade byter arbetsgivare, så underlättar ITP också rörligheten på arbetsmarknaden. Alectas uppdrag Alecta har ensamt uppdraget från Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta större delen av ITP-planen. De som år 2002 tjänar över 10 prisbasbelopp motsvarande kronor om året vilket cirka tjänstemän gör kan dock komma överens med sin arbetsgivare om att byta ut en del av ITP-planen i Alecta mot en individuell pension i ett annat bolag, en så kallad tiotaggarlösning. Alla försäkrade kan fritt välja vilket företag som ska förvalta de medel som avsätts till den kompletterande ålderspensionen ITPK. Sparande och riskpremie Den helt dominerande delen av den premie som arbetsgivaren betalar går till den försäkrades sparande, till ålderspensionen. Hur stor denna sparpremie är, beror på den anställdes lön och ålder samt antalet år fram till pensioneringen. FÖRHÅLLANDET MELLAN INKOMST OCH PENSION Inkomst Inkomstpension Eventuell privat pension ITPK ITP ATP Premiepension Folkpension Tjänstepension Allmän pension Figuren visar ett exempel på förhållandet mellan inkomst och ålderspension. Den allmänna pensionen motsvarar ofta omkring halva lönen. Eftersom staten har ett tak för den pensionsgrundande inkomsten på 7,5 förhöjda prisbasbelopp eller kronor, så blir skillnaden mellan lön och allmän pension betydande för många med höga inkomster. 4

7 TJÄNSTEPENSIONEN ITP I genomsnitt är premien för ålderspension cirka 6 procent av lönen. Upp till en lön på kronor är premien aldrig högre än 6 procent och i intervallet mellan kronor och kronor är premien högst 60 procent av lönen. En så kallad utjämningspremie på 0,45 procent som alla kundföretag betalar finansierar maximeringen. För ITPK är den debiterade premien 1,6 procent av lönen. Den totala ITPK-premien är 2,0 procent; 0,4 procent subventioneras av värdesäkringsmedlen. Riskpremien som täcker de andra delarna av ITP-försäkringen är 0,6 procent av lönen upp till kronor och 2,4 procent på högre lönedelar. Tjänstegrupplivförsäkringen kostar lika mycket för alla försäkrade, 44 kronor i månaden. Avdragsrätt Arbetsgivaren får normalt göra avdrag för tjänstepensionspremien upp till 35 procent av pensionsgrundande lön och högst med kronor. En kompletterande regel ger dock möjligheter till större avsättningar för den försäkrade i vissa fall. Arbetsgivaren betalar inte sociala avgifter men väl löneskatt på premierna. Den motsvarar 24,3 procent av premierna år De försäkrade Vid 28 års ålder börjar den försäkrade tjäna in till ålderspensionerna för både ITP och ITPK. Även familjepensionens förmåner gäller från 28 års ålder. ITP-planens förmåner i form av sjukpension och tjänstegrupplivförsäkring gäller från det att den anställde fyller 18 år. För att få rätt till alla de grundläggande förmåner som ITP-planen omfattar, krävs ingen läkarundersökning eller annan hälsoprövning. Det räcker att den försäkrade är tillräckligt frisk för att kunna sköta sitt arbete. Fribrev De förmåner ITP-planen ger gäller under anställningen. Om den anställde slutar, finns de redan inbetalade pensionsmedlen kvar genom ett så kallat fribrev. Fribrevet anger hur mycket Alecta ska betala den försäkrade efter pensioneringen. FÖRMÅNERNA I ITP-FÖRSÄKRINGEN 2002 ÅLDERSPENSION ITP-försäkringen ger en viss, bestämd del av slutlönen i ålderspension. Pensionen är livsvarig och räknas upp varje år med pensionstillägg, som högst får motsvara förändringen av konsumentprisindex, KPI. För flertalet ger ITP tillsammans med den kompletterande pensionen ITPK de extra pensionspengar som gör det ekonomiskt möjligt att leva ett gott liv. Den allmänna pensionen motsvarar ofta omkring halva lönen. Eftersom staten har ett tak för den pensionsgrundande inkomsten på 7,5 förhöjda prisbasbelopp eller kronor, så blir skillnaden mellan lön och allmän pension betydande för många med höga inkomster. ITP ger alltid en viss del av slutlönen i ålderspension, 10 procent upp till en inkomst på kronor, 65 procent därifrån och upp till kronor samt 32,5 procent mellan kronor och kronor. DEN KOMPLETTERANDE ÅLDERSPENSIONEN ITPK Den kompletterande ålderspensionen ITPK utgår normalt under fem år. Storleken på pensionen beror på hur stora de inbetalade premierna är och hur väl förvaltningen av dem lyckas. SJUKPENSION ITP-försäkringen ger rätt till sjukpension om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall får sin arbetsförmåga sänkt med 25 procent eller mer. Arbetsoförmågan ska ha varat 90 dagar i följd eller sträcka sig över 105 dagar under ett kalenderår. På inkomster upp till kronor utgår sjukpension med 15 procent av lönen. Däröver följer sjukpensionen ålderspensionen. För den del av lönen som ligger mellan och kronor är sjukpensionen 65 procent och mellan och kronor är den 32,5 procent. FAMILJEPENSION TILL EFTERLEVANDE Genom den familjepension som ingår i ITP-försäkringen har de efterlevande i den försäkrades familj ett förstärkt ekonomiskt skydd. En make, maka eller registrerad partner får ersättning livet ut och barnen tills de fyller 20 år. Familjepensionen gäller bara för lön över kronor. ITP ger 32,5 procent av årslönen mellan och kronor, och 16,25 procent av årslönen mellan och kronor. Även ITPK kan ge en familjepension, om den försäkrade väljer att avsätta en viss del av ITPK-premien dit. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Om en försäkrad dör, får de efterlevande en engångsersättning från tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. Ersättningen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet beror på den försäkrades ålder och är 2002 maximalt kronor. Om den försäkrade är 64 år vid dödsfallet, blir grundbeloppet kronor. Tilläggsbeloppet beror på antalet barn och deras ålder. Barn under 17 år får kronor. Om barnet är mellan 17 och 19 år är tilläggsbeloppet kronor och om barnet fyllt 19 men inte 20 år är beloppet kronor. 5

8 FRÅN SPP TILL ALECTA Det nya varumärket Alecta När de konkurrensutsatta delarna i SPP såldes tillsammans med varumärket SPP, bytte företaget med ITP som kärnverksamhet namn till Alecta. Samtidigt kläddes företaget i en ny logotyp och grafisk profil. Den 1 februari 2001 kunde man i morgontidningarna läsa om Alecta som det nya namnet på Nordens största tjänstepensionsföretag. Det var starten för varumärket Alecta och fortsättningen på tjänstepensionsföretaget Alectas långa historia. Erfarenhet av tjänstepensioner Alectas historieskrivning går tillbaka till Det var året då Sveriges Privatanställdas Pensionskassa SPP startade sin verksamhet. Bland de första SPP-anslutna företagen kan nämnas Tobaksmonopolet, Stora Kopparbergs Bergslags AB och ASEA. Före SPPs tillkomst hade all pensionering karaktären av ersättning för lång och trogen tjänst. SPP införde ett nytänkande och pensionen sågs som en uppskjuten löneförmån. En anställd som lämnade sin tjänst före pensionsåldern skulle därmed inte gå miste om sin pensionsrätt, utan istället få värdet av vad som betalats in i avgifter i form av ett fribrev. På så sätt underlättades rörligheten på arbetsmarknaden. År 1960 fick SPP ett omfattande och viktigt uppdrag, att administrera och förvalta industrins och handelns tilläggspension ITP-planen. Detta uppdrag från arbetsmarknadens parter har allt sedan dess varit företagets kärnverksamhet. På 1990-talet utvecklade SPP, liksom flera andra försäkringsbolag, nya erbjudanden riktade till den traditionella ITP-marknaden. I början av 2001 separerades och såldes verksamhetens konkurrensutsatta delar, SPP Liv och SPP Fonder, tillsammans med varumärket SPP. I samband med försäljningen bytte företaget namn till Alecta. Aldrig upphörande ständigt återkommande Namnet Alecta valdes bland fler än 300 namnförslag som testades utifrån bland annat lingvistiska och juridiska kriterier. Alecta kan härledas från det grekiska ordet alectos som betyder aldrig upphörande, ständigt återkommande. Betydelsen återspeglas i kärnverksamheten ITP en enkel och kostnadseffektiv lösning som finns med som en grundtrygghet under och efter arbetslivet. Grunden i varumärket är Alectas ledord: pålitlig, enkel och effektiv. Med pålitlig menas att Alecta ska hålla sina löften och därmed kunna få kundernas förtroende. Enkel betyder att det ska vara lätt att förstå och ha att göra med Alecta. Effektiv ska Alecta vara genom att ha respekt för tid och pengar. Målsättningen är att kundföretagen ska uppleva Alecta som en långsiktig leverantör som stärker företagens relation till de anställda. Alectas logotyp är basen för företagets visuella identitet. Bilder och mönster ska sedan förmedla företagets roll som en långsiktigt närvarande, men inte alltid så synlig, följeslagare genom livet. Varumärkets första år I ett första skede innebar varumärkesbytet att alla företagets ordinarie kommunikationsmedel behövde förändras, från dokument som fakturor och pensionsbesked till utställningar och hemsidor. Det övergripande målet med varumärkesarbetet är att etablera Alecta som det bästa och det ledande tjänstepensionsföretaget. Kundföretagen var huvudmålgruppen under varumärkets första år. 6

9 FRÅN SPP TILL ALECTA Vid lanseringen var det viktigt att anknyta till historien och det förtroende som byggts upp för företaget under många år. Varför ska man byta namn vid 84 års ålder? var en naturlig frågeställning i den första annonskampanjen. Denna inledande annonskampanj syftade till att berätta om Alecta som det nya namnet på ett etablerat tjänstepensionsföretag. Pålitlighet var kampanjens ledord. Stärkt koppling till ITP Eftersom ITP-planen utgör företagets kärnverksamhet, var det naturligt att koppla Alecta till tjänstepensionen ITP. En Sifoundersökning som gjordes på uppdrag av Alecta, visade att tjänstepensionen av svenska folket är en okänd, men omtyckt pensionsform. Undersökningen publicerades offentligt och bidrog till ett ökat medialt intresse för tjänstepensioner. Efter sommaren intensifierades varumärkesarbetet och höstens annonskampanj hade temat Alecta reder ut ITPbegreppen. I samband med publiceringen av de första annonserna, distribuerade Alecta en kundtidning Företaget & tjänstepensionen till samtliga medlemmar i Föreningen Svenskt Näringsliv. Tidningen innehöll artiklar om Alecta och nyttan med ITP. I september lanserades Alectas nya hemsidor, och med information på svenska respektive engelska. Hemsidorna har tydliga ingångar för arbetsgivare respektive försäkrade och innehåller konkret och användbar information för personer som arbetar med tjänstepensioner och ITP. Även ITP-försäkrade samt de allmänt intresserade får svar på många frågor. Den svenska hemsidan presenterades för kundföretagen i en folder och var ett genomgående inslag i höstens annonskampanj. Ökad kännedom I slutet av 2001 uppgick antalet återkommande besökare på till cirka personer per dag, vilket var en dubblering sedan införandet av den nya hemsidan. Mätningar som gjorts av ett undersökningsföretag visar att Alecta redan efter ett knappt år är ett av de mest kända tjänstepensionsföretagen. I december svarade cirka 60 procent av företagets stora och medelstora kundföretag spontant Alecta när de ombads nämna ett företag som arbetar med tjänstepensioner. Motsvarande siffra ett halvår tidigare var 28 procent. Kontinuerliga utvärderingar av varumärkets styrka och av kommunikationsaktiviteternas effekter är en viktig komponent i Alectas varumärkesarbete. Genom kundundersökningar får företaget värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet med att utveckla verksamhet och varumärke. Enkelhet var ett genomgående budskap i höstens färgstarka annonser som publicerades i dagspress och fackpress. Varje dag besöker omkring personer Alectas hemsida. Tydliga ingångar för kundföretag respektive försäkrade lotsar besökarna vidare till att få svar på det mesta om tjänstepensionen ITP. Under rubriken Mer om Alecta finns information om företaget. 7

10 MARKNAD Tjänstepensionens betydelse ökar Alecta är ett livförsäkringsbolag, men företaget har ett snävare fokus än så att vara ledande inom utveckling och förvaltning av kollektivavtalade tjänstepensioner. Visionen är att Alecta ska vara det bästa och det ledande tjänstepensionsföretaget. Till skillnad från flertalet försäkringsbolag och banker är Alecta inte verksamt på individmarknaden, där den enskilde betalar för sina försäkringar och sitt sparande, utan endast på den del av tjänstepensionsmarknaden där företagen betalar premien. Tre olika pensioner Den europeiska unionen skiljer mellan tre olika sorters pensioner; statliga pensioner, tjänstepensioner och privata pensioner. EU kallar dem de tre pensionspelarna. Situationen för de övriga medlemsländerna i EU påminner om den i Sverige. Efterkrigsårens stora barnkullar är på väg mot pensionsåldern och ett sjunkande antal aktiva ska försörja ett växande antal äldre genom skattefinansierade transfereringar i de statliga pensionerna. De som har tjänstepensioner omkring 25 procent av alla yrkesarbetande i EU totalt och över 80 procent i Sverige får en viktig del av sin ekonomiska trygghet efter pensioneringen därifrån. Betydelsen av tjänstepensionen, den andra pensionspelaren, väntas öka. De tillgångar som förvaltas för tjänstepensioner inom EU har enligt EU-kommissionen ett marknadsvärde på omkring miljarder euro, vilket motsvarar 15 procent av EUs BNP. En liten men växande grupp kompletterar sitt skydd genom privat pensionssparande. EU förbereder lagstiftning som enligt det direktiv EUkommissionen lade fram i november 2001 ska öka förekomsten av tjänstepensioner, förbättra tryggheten i tjänstepensionssystemen och minska den politiska styrningen av placeringsreglerna för pensionsförvaltarna. Den svenska livförsäkringsmarknaden Den svenska livförsäkringsmarknaden domineras av ett tiotal företag. Enligt Sveriges Försäkringsförbund har Alecta störst förvaltat kapital och är nummer sju när det gäller premieinflödet. Under 2001 var livförsäkringsbolagens debiterade premier totalt 106 (102) miljarder kronor. Livförsäkringsbolagens debiterade premier motsvarar dock inte den totala premieinkomsten i branschen. Det beror framför allt på att premieinkomsterna hos avtalsförsäkringsbolagen, däribland AMF Pension och Alecta, till stor del består av tilldelad återbäring. Denna återbäring tas ifrån medel i avtalsförsäkringsbolaget, där produkterna ofta är förmånsbestämda LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR* Marknadsandelar i % % 150 KONSOLIDERINGSNIVÅ LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGENS PREMIEINFLÖDE Miljoner kronor Övriga 3,6% SHB 2,6% Robur 3,5% Folksam 4,1% SPP Liv 6,0% LF-gruppen 7,6% AMF Pension 13,9% SEB 15,5% * Redovisade inom moderbolaget. Alecta 22,6% Skandia 20,6% Alecta SPP Liv AMF Pension Skandia Liv SHB Liv SEB Folksam Liv KPA Pension Spar Liv Genomsnitt Skandia Liv Handelsbanken Folksam Liv SEB LF-gruppen Robur Alecta AMF Pension Nordea Källa: Sveriges Försäkringsförbund, helårsstatistik Källa: Sveriges Försäkringsförbund, helårsstatistik Källa: Sveriges Försäkringsförbund, helårsstatistik 2001.

11 MARKNAD och inte direkt relaterade till premien. För Alecta exkluderas i statistiken även de medel som använts från de tilldelade företagsanknutna medlen för att betala premier i bolaget vilka uppgick till 7,0 (1,9) miljarder kronor. Utöver livförsäkringsbolagens debiterade premier ligger också de 18 miljarder kronor som betalats in till Premiepensionsmyndigheten under De traditionella livförsäkringsbolagen, där bolagen helt styr placeringarna, ökade för första gången på flera år sin andel av livförsäkringsmarknaden 2001, då företagen hade 57,3 (46,0) procent av premieinflödet. Fondförsäkringsbolagens andel av det totala premieinflödet minskade således med 11,3 procentenheter till 42,7 (54,0) procent. Vid utgången av året hade livförsäkringsbolagens moderbolag förvaltade tillgångar som uppgick till miljarder kronor. De flesta livförsäkringsbolag i Sverige vänder sig till både företag och enskilda. Alecta och ett begränsat antal andra bolag arbetar bara med företag och kollektivavtalade pensionsplaner samt kapitalförvaltning av dessa. Tjänstepensionsmarknaden Det finns omkring 3,2 miljoner anställda i näringsliv, organisationer och offentlig sektor med en kollektivavtalad tjänstepension. Avtalet mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och LO är störst med sina omkring 1,4 miljoner försäkrade. ITP-avtalet för de privatanställda tjänstemännen omfattar cirka aktiva försäkrade och är därmed det näst största i det svenska näringslivet. De kommunal- och landstingsanställda är ungefär och de statsanställda cirka , medan mindre pensionsplaner sammanlagt har i storleksordningen aktiva försäkrade. Kollektivavtalade tjänstepensioner Alecta är det största företaget på marknaden för tjänstepensioner där arbetsgivaren både väljer och betalar försäkringsgivaren. De största aktörerna på den del av marknaden där den enskilde väljer tjänstepensionsleverantör Skandia, Handelsbanken, Folksam och SEB konkurrerar inom flera marknadssegment. De konkurrerar med Alecta om de privatanställda tjänstemännens ITPK-försäkringar och hela ITP-försäkringen för de tjänstemän som tjänar mer än tio basbelopp om året. Andra försäkringsgivare på marknaden för kollektivavtalade pensioner är AMF Pension, AFA Livförsäkring, KPA Livförsäkring och KP Pension & Försäkring. Under 2001 konkurrensutsattes de kommunala tjänstepensionerna och året före hela det stora LO-området. FSO har ensamt uppdraget att sköta tjänstepensionerna på det statliga området. PRI, Förenade Liv och Fora finns också på den företagsstyrda delen av tjänstepensionsmarknaden, där de fungerar som försäkringsadministratörer. Statistiken från Försäkringsförbundet visar att värdet av de företagsstyrda tjänstepensionerna växer. Ändå minskar deras andel av den totala tjänstepensionsmarknaden, eftersom antalet individer med ett fritt val bland försäkringsgivarna ökar ännu snabbare. Genom att fler och fler tjänstemän har en årslön som överstiger tio basbelopp, så ökar konkurrensen om de totala ITP-premierna, trots den begränsning av den direkta konkurrensen om ITP-planen som uppdraget till Alecta från arbetsmarknadens parter innebär. Samarbeten Alecta har ett mångårigt samarbete med två stora försäkringsadministratörer, Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) och Förenade Liv. PRI Pensionstjänst erbjuder i samarbete med Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG) arbetsgivare att trygga sina tjänstepensionsåtaganden genom att göra avsättningar för pensionsskulden i den egna balansräkningen och teckna en särskild kreditförsäkring. Under 2001 avsattes 2,8 (2,3) miljarder kronor till PRI-systemet och vid utgången av året uppgick de sammanlagda avsättningarna till 86,0 (83,2) miljarder kronor. Alecta levererar administrativa tjänster till PRI. Alecta har även administrativa uppdrag för Förenade Liv som administrerar den kompletterande ålderspensionen ITPK, där de försäkrade kan välja försäkringsgivare. Under en övergångsperiod har Alecta även ett samarbete med SPP Liv. Ett framgångsrikt Alecta Alecta ska utveckla, erbjuda och förvalta de bästa kollektivavtalade pensionsplanerna på ett sätt som motsvarar kraven hos de många företag som prioriterar kostnadseffektivitet i arbetet med att skapa långsiktig ekonomisk trygghet för alla medarbetare. Den 31 december var konsolideringsnivån den högsta bland företagen på livförsäkringsmarknaden. Under den senaste femårsperioden var både administrationskostnaderna och förvaltningskostnaderna bland de lägsta. Bara AMF Pension kunde matcha Alecta. 9

12

13 Förvaltningsberättelse Alecta utvecklar, erbjuder och förvaltar tjänstepensioner. Kärnverksamheten är förvaltningen av ITP-planen för arbetsmarknadsparterna Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) avger härmed årsredovisning för 2001, bolagets 85e verksamhetsår. Kunderna i Alecta är företag som omfattas av kollektivavtal mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och PTK samt företag som är bundna av hängavtal med ett PTK-förbund. Alecta administrerar också Pensionsregistreringsinstitutets (PRI) verksamhet på uppdragsbasis. Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (de anställda) i form av återbäring. Premieinkomsten uppgick 2001 till 19,1 (16,6) miljarder kronor. Antalet försäkrade var ( ). Alecta Kapitalförvaltning Det av Alecta helägda dotterbolaget Alecta AB och dess dotterbolag Alecta Kapitalförvaltning AB ansvarar för förvaltningen av Alectas pensionskapital. Renodling av verksamheten För att renodla verksamheten i enlighet med styrelsens beslut avyttrades dotterbolag med konkurrensutsatt verksamhet under I mars 2001 såldes varumärket SPP, SPP Livkoncernen samt det av Alecta AB helägda dotterbolaget SPP Fonder AB till Svenska Handelsbanken AB. Realisationsvinsten uppgick till 6,9 miljarder kronor. Celexa Fastighetskapital AB i Sverige, Celexa Real Estate Investment Management Ltd i Storbritannien och Celexa Real Eastate Investment Management BV i Holland såldes i juni 2001 till Aberdeen Asset Management PLC, Storbritannien. Celexabolagen fortsätter att förvalta Alectas fastigheter i Sverige, Storbritannien, Holland och Tyskland. I oktober 2001 såldes dotterbolaget AB Björnbo samt fastigheten Björnbo 2. Bolaget förvärvades av Actica Omsorg som ingår i Walleniussfären och fastigheten förvärvades av Cisterna AB. Beslut om konsolideringspolicy Genom ett av styrelsen fattat beslut i enlighet med den då gällande konsolideringspolicyn, ställdes 1999 cirka 66 miljarder kronor till kundföretagens och deras anställdas förfogande samt 12 miljarder till parterna för att användas inom ramen för ITP-avtalet. Av de medel som ställdes till kundföretagens och deras anställdas förfogande, de så kallade företagsanknutna medlen, togs 22,8 (17,5) miljarder kronor i anspråk under Mot detta beslut riktade två av Alectas pensionärer i juli 2000 en ansökan om stämning med yrkande om att allokeringsbeslutet skulle upphävas. Pensionärerna valde därefter att ändra sin talan till ett yrkande om att de båda skulle ges återbäring i form av pensionstillägg ur överkonsolideringen med belopp som deras försäkringar gett upphov till. Alecta ansåg att deras talan saknade grund och att käromålet skulle avvisas, i andra hand ogillas. Svea hovrätt avvisade käromålet i juni Pensionärerna överklagade Svea hovrätts beslut till Högsta domstolen som i februari 2002 beslutade att inte lämna prövningstillstånd. Hovrättens beslut står därmed fast. I mars 2001 fattade styrelsen ett nytt beslut i konsolideringsfrågan. Beslutet innebär bland annat att Alecta inför varje årsskifte ska mäta konsolideringsgraden. Om konsolideringsgraden bedöms understiga 110 procent eller överstiga 130 procent ska styrelsen besluta om framtida reallokeringar respektive allokeringar av medel, med ett minsta belopp om 5 miljarder kronor. Ändrade ränteantaganden Finansinspektionens beslut 1999 att sänka livförsäkringsbolagens lägsta grundränta från 3,5 till 2,6 procent innebar att Alecta behövde öka sina livförsäkringsavsättningar med 35,1 miljarder kronor. Enligt då gällande övergångsgrunder beslöts att fördela belastningen över 10 år. Fram till år 2000 hade avsättning skett med 17 miljarder kronor. Den nya försäkringsrörelselagen från år 2000 medger inga övergångsgrunder efter 1 januari I september 2001 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

14 VERKSAMHETEN UNDER ÅRET ALECTA, KONCERNEN Miljoner kronor RESULTATRÄKNING TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar* Driftskostnader Övriga kostnader 24 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Övriga intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Återbäringsmedel Försäkringstekniska avsättningar Övriga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder beslöt Finansinspektionen att höja livförsäkringsbolagens högsta tillåtna ränta vid beräkning av livförsäkringsavsättningar till 3,0 procent, efter avdrag för avkastningsskatt men före avdrag för driftskostnader. För Alecta minskades härigenom behovet av livförsäkringsavsättningar med 15,0 miljarder kronor. Genom genomförda åtgärder och årets avsättning har fullständig anpassning skett till nu gällande regelsystem. Premieinkomst Alectas premieinkomst 2001 uppgick till 19,1 (16,6) miljarder kronor. Ökningen i premieinkomsten jämfört med föregående år är en följd av högre fakturerade premier och ökad återbäring i form av premiereduktion. Premieinkomst, miljoner kronor Löpande premier Engångspremier Summa fakturerade premier Tekniska tilläggspremier Fribrevsuppräkning Premiereduktion Summa premieinkomst Fakturerade premier utgjorde 13,9 (11,9) miljarder kronor eller 73 procent av den totala premieinkomsten. Premierna består av löpande premier och engångspremier. I löpande premier ingår värdesäkringsavgifter vilka uppgår till 0,9 (0,8) miljarder kronor. Av de fakturerade premierna reglerades 7,0 miljarder kronor med företagsanknutna medel. * Se not 25 och not 27. DRIFTSKOSTNADSPROCENT PREMIEINKOMST ANTAL FÖRSÄKRINGAR % 5 Miljarder kronor 25 Miljoner 1, , , , , , FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 Engångspremier, miljoner kronor Slutbetalning av försäkring Inlösen av pensionsutfästelser Summa engångspremier Engångspremierna betalas bland annat vid inlösen hos Alecta av pensionsutfästelser som tryggats genom PRIavsättningar. Engångspremierna varierar kraftigt bland annat beroende på konjunkturen och arbetsmarknadsläget. Inlösen av PRI-utfästelser påverkas av i vilken utsträckning Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt, (FPG), som försäkrar utfästelserna, uppmanar företag med svag ekonomisk ställning att minska sina PRI-skulder. Företagen kan också själva välja att lösa in sina pensionsutfästelser. Premiereduktioner är en återbäring där en del av överskottet återförs till försäkringstagarna. Reduceringarna ingår i Alectas premieinkomst och uppgick 2001 till 4,2 (3,8) miljarder kronor. Kapitalavkastning Kapitalavkastning, inklusive orealiserade vinster, uppgick 2001 till sammanlagt 3,9 (16,6) miljarder kronor. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av dels ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall, dels förändring i avsättning för oreglerade skador samt driftskostnader för skadereglering. Försäkringsersättningarna uppgick till 10,0 (8,0) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering och utbetalning av försäkringsersättningar uppgick till 185 (137) miljoner kronor. Till försäkrade och efterlevande betalades 9,7 (9,2) miljarder kronor ut i pensioner inklusive pensionstillägg som uppgick till 2,6 (2,7) miljarder kronor. Utbetalda pensioner Grundbelopp före Pensions- Miljoner kronor värdesäkring tillägg Summa Ålderspension Delpension Sjukpension Familjepension Kapitalbelopp Summa Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Posten Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar visar om försäkringsåtagandena ökat eller minskat under året. Beloppet påverkas av storleken på de fakturerade premierna, eftersom merparten av dem sätts av till försäkringskapitalet. Förändringen i andra försäkringstekniska avsättningar uppgick till 13,1 (18,8) miljarder kronor Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick 2001 till 549 (565) miljoner kronor. Driftskostnaderna i förhållande till premieinkomsten uppgick till 2,9 (3,4) procent. Minskningen förklaras av den kraftiga ökningen av premieinkomsten. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 0,21 (0,20) procent. FÖRVALTNINGSKOSTNADSPROCENT FÖRVALTAT KAPITAL TOTALAVKASTNING % 0,5 Miljarder kronor 500 % 25 0, ,3 0,2 0, , FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

16

17 Årets resultat Årets resultat uppgick till 4,4 (3,2) miljarder kronor. Resultatet har belastats med en skattekostnad på totalt 2,9 (2,6) miljarder kronor, varav avkastningsskatten uppgick till 2,4 (2,3) miljarder kronor. Avkastningsskatten är en schablonskatt som uppgår till 15 procent av statslåneräntan och beräknas på placeringarnas marknadsvärde. Placeringar Totalt förvaltades för Alecta placeringar till ett värde av 334,2 (353,3) miljarder kronor, enligt uppställningen i kapitalavkastningstabellerna som återfinns på sidan 27. Återbäring Hela överskottet i Alectas rörelse återgår till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Återbäringen ges i form av fribrevsuppräkning, premiereduktion, pensionstillägg samt eventuella företagsanknutna medel. Alectas samlade återbäringsmedel uppgick vid utgången av 2001 till 120,7 (155,9) miljarder kronor. Eftersom besluten om återbäring inte är formellt garanterade redovisas de som en del av återbäringsmedlen. Fribrevsuppräkning skuldförs i balansräkningen när den blir formellt garanterad, vilket sker året efter återbäringsbeslutet. Premiereduktion skuldförs i samband med premiedebitering. Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs samtidigt mot återbäringsfonden. Den garanterade återbäringsräntan skuldförs. Den icke garanterade återbäringen kostnadsförs i samband med utbetalning av pensionen. Under 2001 tilldelades och utbetalades återbäring på sammanlagt 7,8 (7,5) miljarder kronor. Återbäring i form av pensionstillägg utgick med 2,6 (2,7) miljarder kronor. Återbäring i form av premiereduktion var 4,2 (3,8) miljarder kronor. Ur återbäringsfonden togs 22,8 (17,5) miljarder kronor i anspråk av företagsanknutna medel. Återbäring, miljoner kronor Utbetalda pensionstillägg Fribrevsuppräkning Premiereduktion Övrigt 4 3 Summa återbäring Tekniska tilläggspremier Premiesubvention ITPK Företagsanknutna medel Övrigt Förändring av återbäringsfond ADMINISTRATIONSKOSTNADSPROCENT, SPARPRODUKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADSPROCENT, RISKPRODUKTER ÅRETS RESULTAT ALECTAKONCERNEN % 0,25 % 5 Miljoner kronor , ,15 0,10 0, , FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15

18 Kollektiv konsolidering Det kollektiva konsolideringskapitalet är skillnaden mellan marknadsvärdet på bolagets tillgångar och bolagets försäkringsåtaganden och allokerad återbäring. Alectas kollektiva konsolideringskapital uppgick vid utgången av 2001 till 60,8 (71,9) miljarder kronor. Kollektiv konsolideringsgrad definieras som kvoten mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av försäkringsåtagandenas tekniska återköpsvärde och den fördelade men inte garanterade återbäringen (allokerad återbäring). Nyckeltalet indikerar den finansiella styrkan i ett livförsäkringsbolag och visar om marknadsvärdet av bolagets tillgångar vid en given tidpunkt täcker bolagets samtliga åtaganden. En kollektiv konsolideringsgrad på 100 procent innebär att bolaget har full täckning för sina åtaganden. Om bolaget även på lång sikt ska kunna ge en jämn återbäring trots förändringar i bolagets försäkringsrisker och svängningar på de finansiella marknaderna, så krävs en buffert i form av en högre konsolideringsgrad. Alectas kollektiva konsolideringsgrad uppgick vid utgången av 2001 till 124 (127) procent. Personal Under år 2001 hade Alecta i medeltal motsvarande 685 (884) heltidsanställda medarbetare. Upplysningar om personal och löner lämnas i not 35 på sidan 47 samt i avsnitten om medarbetare inom Alecta på sidan 50. TILLGÅNGAR OCH FÖRSÄKRINGSÅTAGANDEN KOLLEKTIVT KONSOLIDERINGSKAPITAL KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSGRAD Miljarder kronor Försäkringsåtaganden Marknadsvärderade tillgångar Miljarder kronor % FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

19 Tioårsöversikt ALECTA, MODERBOLAGET Miljoner kronor Resultat Fakturerade löpande premier Fakturerade engångspremier Fribrevsuppräkning Extra pensionsrättshöjning Premiereduktion Övrigt Summa premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Balansomslutning Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt varav övervärden Kollektivt konsolideringskapital Särskilda värdesäkringsmedel Försäkringstekniska åtaganden 1) Allokerad återbäring 2) Summa försäkringsåtaganden Nyckeltal Driftskostnadsprocent, % 2,4 2,9 1,3 1,9 3,1 4,8 3,4 2,9 3,4 2,9 Förvaltningskostnadsprocent, % 0,25 0,28 0,16 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 Administrationskostnadsprocent, % 3) 0,14 0,16 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 Administrationskostnadsprocent sparprodukter,% 3) 0,18 0,18 0,19 0,18 0,19 0,21 Administrationskostnadsprocent riskprodukter,% 3) 3,15 4,54 4,79 3,95 4,13 3,67 Kollektiv konsolideringsgrad, % Kapitalförvaltning, miljarder kronor Placeringarnas direktavkastning, % 8,6 9,0 8,2 8,6 7,0 4,1 3,5 2,0 3,1 4,0 Placeringarnas totalavkastning, % 3,6 20,6 1,4 15,5 18,8 15,6 15,6 20,0 6,2 1,0 Placeringarnas marknadsvärde varav räntebärande varav aktier varav fastigheter varav koncernrevers Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkringar, tusental ) Beräknat som tekniskt återköpsvärde. 2) I allokerad återbäring ingår företagsanknutna medel med (48 334) miljoner kronor. 3) Beräkning har ej gjorts för åren , respektive FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

20 FÖRSÄKRING, SERVICE OCH ADMINISTRATION Ökat fokus för bättre kundservice Alecta vill ge näringslivet en samlad, slagkraftig pensionsplan med överlägsen totalekonomi för arbetsgivaren och bästa trygghet för de försäkrade. Arbetet med att skapa en organisation som är anpassad till kundföretagens behov dominerade det gångna året. Alecta ser till att kunden på ett kostnadseffektivt sätt kan ge sina medarbetare försäkringslösningar som ökar möjligheterna till ett liv med ekonomisk trygghet. Enkelhet ska i hög grad prägla kundföretagets upplevelse av Alecta och kärnprodukten, den kollektivavtalade ITPförsäkringen. En rad förbättringar under det senaste året gör det enklare för både små och stora företag att dra nytta av ITP-planen. Utökad rådgivning, påskyndad utbetalning av företagsanknutna medel och utveckling av Internettjänster är några exempel. Ambitionen är inte att sälja mer, utan att ge service till kundföretagen och sköta deras försäkringar på bästa sätt. Genom att försäkringen är en standardlösning för hundratusentals tjänstemän, blir försäkringsskyddet det starkast tänkbara, samtidigt som administrationskostnaderna kan hållas nere. Växande efterfrågan Under 2001 ökade antalet kundföretag och försäkrade i expansiva branscher som finansiell verksamhet, läkemedel, bemanning och transporter. Det totala antalet kundföretag var i stort sett oförändrat jämfört med de närmast föregående åren, men det sammanlagda antalet försäkrade fortsatte att växa för fjärde året i rad. Flera faktorer bidrar på olika sätt till utvecklingen, främst strukturomvandlingen i näringslivet. När produktionen av varor och tjänster blir mer kvalificerad ökar behovet av tjänstemän, bland annat därför att funktioner som tidigare sköttes av arbetare i dag kräver personal med en annan utbildning. Förra året medförde dessutom bolagiseringen av SJ att antalet ITP-försäkrade steg extra mycket. I dag får försäkrade varje månad pension från Alecta. En del pensionärer bor inte längre i Sverige och utbetalningarna går därför till ett hundratal länder. Utökad rådgivning Som försäkringsgivare erbjuder Alecta tjänster inom administration, information och rådgivning. Under 2001 ökade rådgivningen om de företagsanknutna medlen kraftigt och efterfrågan är fortsatt stark bland både kundföretag och försäkrade. Eftersom kundföretagens storlek och situation kan vara mycket olika, varierar också deras behov av tjänster från Alecta. För att kunna uppfatta, förstå och reagera på kundens önskemål eller helst förutse dem snabbt och på ett relevant sätt, arbetar Alecta med fyra kundsegment utformade efter kundernas storlek och behov. Ungefär kundföretag är koncerner med fler än 200 försäkrade. Dessa företag har stora krav på effektiv och objektiv rådgivning. Här har Alecta en fördel genom sin förankring på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan och sin ställning som specialist på den pensionsplan näringslivets parter utformat. När en stor koncern gör förändringar i den egna pensionspolicyn, får den stöd från ITP-managers på Alecta. Dessa lägger mycket tid på att tillsammans med kunden informera kundföretagets tjänstemän om pensionslösningen. ITP-managern samarbetar dessutom ofta med Pensionsregistreringsinstitutet, PRI, eftersom flertalet storföretag är anslutna till PRI-systemet och förvaltar pensionsmedlen i den egna verksamheten. I kundföretag som inte är koncerner men har fler än 200 medarbetare finns ofta snarlika behov. Därför har även de tillgång till motsvarande tjänster och får också service genom ITP-managers. Ungefär företag ingår i det här kundsegmentet. De cirka kundföretagen i segmentet med mellan tio och 200 försäkrade vill framför allt ha enkel och effektiv information om hur ITP fungerar, vilket deras serviceteam på Alecta ger dem. Kundservice sköter kontakten med de drygt kundföretag som har färre än tio försäkrade medarbetare. Förutom dagliga förfrågningar från kundföretag och försäkrade, utreder de försäkringsärenden, sköter offerter på olika pensioner, informerar om de företagsanknutna medlen etc. Enkel hantering Hanteringen av de nödvändiga grunduppgifterna från nya och gamla företagskunder går smidigt tack vare skräddarsydda IT-system och en effektiv organisation. Under 2001 registrerade Alecta omkring en miljon nya eller förändrade försäkringsuppgifter om kundföretagen och de försäkrade, så att företagens premier hölls uppdaterade och de försäkrade hade rätt förmåner. Snabb och pålitlig handläggning av beredningar, beräkningar och företagsombildningar gör att 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-,

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, tilläggs- och premiepension), tjänstepension och avdragsgill

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (13) PM Analysavdelningen Hans Karlsson Inger Johannisson 010-454 23 54 Sveriges pensioner 2005 2014 Inkomstgrundad allmän ålderspension, tjänstepension och avdragsgill privat pension Sammanfattning

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010?

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Det är flera faktorer som påverkar premiens storlek. Här förklarar vi vad förändringarna som sker just inför år 2010 har för betydelse. Dessa

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Anna, SPP. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Anna, SPP. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar Välj som försäkring eller förmedling Anna, SPP SPPs Pensionering med stora möjligheter SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Cecilia, SPP. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Cecilia, SPP. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar Välj som försäkring eller förmedling Cecilia, SPP SPPs Pensionering med stora möjligheter SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du

Läs mer