BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND"

Transkript

1 BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND

2 Business Improvement District (BID) är en metod för samhällsutveckling där affärsnytta förenas med samhällsnytta. Konceptet används i en rad länder, däribland USA, Canada, nya Zealand. BID finns också i Europa, där England var pionjär (2004). Business Improvement District innebär samverkan mellan privata och offentliga parter med sikte på en stark och hållbar lokal ekonomi. grunden är ett engagemang och en vilja att utveckla närmiljön. Målet är oftast att förbättra attraktiviteten i geografiskt avgränsat område. Vitalisering av stadskärnor har hittills varit det dominerande syftet. Ökad attraktivitet, fler besökande, minskade kostnader, bättre samordning, ökat serviceutbud men också stärkta sociala värden, är viktiga drivkrafter. Cirka 1400 BID:s bedöms idag vara aktiva runt om i världen. Kan BID-metoden fungera även i Sverige? Metoden utvecklas just nu i floda och på Vrångö i Västsverige. Den här broschyren berättar om arbetet hittills samt om erfarenheter från BID-projekt i Skottland. Erfarenhetsutbyte med just Skottland är en viktig del av projektet. foton, citat och summeringar i denna skrift har sin grund i en studieresa till Skottland hösten BID - samverkan för framgång 2 3

3 Vitsen med BID Att ta ansvar för helheten BID är en samverkansmodell med sikte på hållbar finansiering av service och tjänster som går utöver den nivå som myndigheter tillhandahåller. Deltagarna betalar en avgift med vilken det blir möjligt att växla upp medel och hitta kompletterande finansiering. Medlen kan användas för att finansiera åtgärder och ledarskap som driver arbetet framåt. BID erbjuder också en metod för stabil, transparent och resultatinriktad samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Helhetssyn och enighet om att affärsnytta kan gå hand i hand med samhällsnytta är en grundläggande ansats för BID. Samhällsnytta såsom högre upplevelsevärden, ökad service, trygghet och säkerhet, men också bättre miljöprestanda knyts i metoden samman med enskilda deltagares affärsnytta. Bland de fördelar som lyfts fram i Skottland finns bland annat minskade kostnader för deltagare, starkare lokal ekonomi samt bättre kapacitet för utveckling. I det nationella BID-programmet anges att BID ska bidra till tillväxt och till uppsatta nationella mål. BID har ett brett politiskt stöd, modellen anses ha särskild nytta i tuffa ekonomiska tider när den offentliga ekonomin är ansträngd. En BID kan ha en bred målsättning kopplad till att öka områdets attraktivitet, det kan också involvera boende. Att stärka ett områdes ekologiska hållbarhet, stödja hemlösa eller sysselsätta ungdomar är exempel på möjliga mål. I Philadelphia, USA inkluderas bland annat rehabilitering av drogmissbrukare i arbetet för en attraktivare stadsdel. En bra strukturerad BID-process ger en stabil organisation liksom budget för genomförande av åtgärder som utvecklar både näringar och samhälle. Ökad attraktivitet i stadskärnor, lägre kostnader för handlare (genom till exempel samordnad upphandling), investeringar i renhållning, belysning etc är exempel på konkreta resultat i andra länder. Tryggt, snyggt och säkert är honörsord. I centrala Göteborg sker samverkan enligt BID-metoden sedan Här agerar fastighetsägarna, handlarna och Göteborgs Stad gemensamt för att tillföra området ökade värden, något som betytt mycket för både boende, verksamheter och för de som besöker stadsdelen. Medborgardialog och delaktighet är både stomme och drivkraft för samverkan i en BID. Den kulturella gemenskapen i ett samhälle eller inom en näring tas tillvara och ger kraft åt samverkan för gemensamma mål. Alla bidrar alla gynnas. En BID kan ha olika inriktning beroende på vad deltagarna bestämmer sig för att uppnå. Bred samverkan för en mer levande stadskärna är ett vanligt fokus. Men BID kan också användas för tematiska mål, såsom att stärka besöksnäringen i ett visst område. Eller för att utveckla en viss näring såsom produktion och förädling inom småskaliga jordbruksföretag. BID is a mechanism that builds local capacity and funding. It support sustainable growth, involves citizens and bring different intrests together. Ian Davison Porter, Director BID Skottland Det är faktiskt vi själva som äger våra liv och som ska känna glädje i att ge och samverka i vår tid. Våra barn skall få sin glädje och goda attityder att möta på gator och torg, i skolor och butiker och alltid få delta i sin kultur tillsammans med den mångfald vi alla representerar. Jonas Brandström, BID Floda BID - samverkan för framgång 4 5

4 Privat & offentligt Frivillighet eller lagstiftning? En bra BID bygger på samverkan mellan privat och offentligt, inte desto mindre krävs en tydlig gränsdragning mellan privata aktörer och det offentliga. Initiativet till enskilda BID kommer vanligen från boende, fastighetsägare och/eller företagare. I Skottland innebär förarbetet inför bildandet av ett BID ett nära samarbete med berörda myndigheter. Här anges tydligt den servicenivå som lokala myndigheter (eller andra berörda myndigheter) tillhandahåller via en så kallad baseline-servicelevel-agreement (BLA). Internationellt regleras BID som regel via lagstiftning. Reglerna ser olika ut mellan länder, till exempel skiljer sig Skottlands och Englands regelverk åt. Reglerna innebär bland annat krav på konsultation mellan BID-deltagarna och lokala myndigheter, röstning om den handlingsplan som BID ska följa, visst valdeltagande liksom avgift per deltagare. I Skottland måste handlingsplanen eller affärsplanen alltid godkännas av lokala myndigheter. Ett godkännande kräver bland annat att acceptansen/delaktigheten bland deltagarna är tillräckligt hög. Gapet mellan målet för BID och den befintliga servicenivån sätter en ram för insatserna. Berörda parter sluter överenskommelse om mål och åtgärder som sätts på pränt i en handlingsplan eller affärsplan. I Skottland gäller handlingsplanen som regel i fem år. Det är vanligt med regelbundna avstämningar mellan processledare och myndigheter. Planen kan förlängas ytterligare en femårsperiod efter revidering och omröstning. BID kan och bör samspela med andra processer, såsom fysisk planering och näringslivsinsatser. Behöver ett genomförande av en struktur för BID i Sverige innebära ny lagstiftning? Erfarenheter från Skottand visar att det kan finnas fördelar med att ha en högre grad av frivillighet i genomförandet. Frivillighet bedöms främja engagemang och drivkraft hos deltagarna och ger en högre grad av frihet i arbetet mot uppsatta mål. Avtal kan användas för att sluta överenskommelser om det som ska utföras. Så har till exempel BID i Floda slutit ett samarbetsavtal med Lerums kommun (hösten 2012). Om det i förstudien visar sig att det privata kan göra mer till en lägre kostnad inom ett visst serviceområde är det inget som hindrar att lokala myndigheter och BID-deltagarna enas om att det aktuella uppdraget tas över av BID-organisationen. Det kan till exempel gälla insatser för ytterligare eller samordnad renhållning, bättre belysning eller säkrare trottoarer. BID ska dock inte ses som en ersättning för myndigheternas skattefinansierade uppdrag. Genom tydliga avgränsningar och en professionell utförarorganisation är BID hängrännan som förbinder olika aktörer i samverkan mot gemensamt satta mål. Eva Bamberg, processledare BID Sweden however the advantage to have legislation in place is that it provides a democratic process, clear governance and a strong mandate for the BID to carry out the proposal. As it is also time limited it has to continuously demonstrate the benefits. Reni Milburn, Moray Council, Elgin BID - samverkan för framgång 6 7

5 Så gör Skottland Pilotprojekt i Sverige Skottland hör till de länder som lagt sig vinn om att lagstiftning för BID ska möjliggöra ett brett angreppssätt. Här inleddes arbetet med BID 2008, då i fem pilotprojekt. Idag finns 17 BID etablerade, lika många är på gång. Bland annat startar inom kort Skottlands första tema-bid, en samverkan mellan turistentreprenörer utmed skotska kanalen. Ett exempel på landsbygds-bid är ett samarbete mellan tre öar utmed skotska Atlantkusten också det in progress. Möjligheterna till BID utreds också på en av Shetlandsöarna (ön Yell med cirka 400 invånare). I Sverige prövas BID-konceptet i lokalsamhället Floda öster om Göteborg samt på Vrångö, en ö i Göteborgs södra skärgård. Anslag för projektet har beviljats av Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Lerums kommun. Arbetet för att utveckla BID-konceptet för svenska förhållanden pågår parallellt. Erfarenheter hämtas bland annat från samarbetet i Innerstaden Göteborg. Det övergripande målet med BID läggs fast i ett nationellt program BID ska bidra till tillväxt, lokal utveckling och uppsatta politiska mål (alla områden). Staten ger ett bidrag till den förstudie som alltid föregår beslutet om en BID-process (konsultation för enighet om BID:s mål samt base-linelevel-agreement ). Ersättningen är för närvarande pund (2012). Medfinansiering med motsvarande summa krävs, den kommer vanligen från lokala myndigheter. I Skottland finns ett samordnade organ som stödjer och samordnar BID:s landet över (BID Skottland). Kansliet är litet, men bedriver omfattande verksamhet för att främja utvecklingen av BID:s i nationen. Mer information finns på Framgångsfaktorer utifrån skotska erfarenheter Tidigt samråd och bra relationer med lokala myndigheter (Councils). Enighet om vad som ska uppnås (mål). Tydlig fördelning av uppdrag mellan privata och offentliga aktörer. Driven processledare med uppdrag att styra och samordna deltagarna samt att föra dialog med (lokala) myndigheter. Gediget engagemang och högt deltagande bland intressenter (deltagare). Offensiv kommunikation av mål och resultat. FLODA - I Floda är målet att via samverkan med civilsamhället bygga en attraktiv destination. Samhället Floda ska sättas på kartan med lokalt mathantverk, natur&kultur samt hälsa. Cultural Planning har använts för att skapa delaktighet och för att fånga bygdens själ, varumärke och identitet. Boende, handlare, fastighetsägare, föreningar, kyrkor, skolor med flera involveras. VRÅNGÖ - På Vrångö är målet att stärka hela samhället, det lokala näringslivet, utveckla servicen och få fler helårsboende. Företagen är få, här krävs andra grepp för att bygga en hållbar finansiering för utvecklingsprojekt. Story telling har använts för ökat engagemang för att ta ut kursen framåt. BID SVERIGE BID anpassas som modell för utveckling av svenska lokalsamhällen. Arbetet sker via praktisk tillämpning i Floda och på Vrångö, samt via internationell samverkan. Ur projekt målen: Inleda ett internationellt erfarenhetsutbyte Gemensamt utvecklingsprojekt med ett europeiskt land Ta fram nyckeltal för benchmarking nationellt och internationellt Sprida kunskap om BID Starta minst en BID-samverkan the partnership approach has allowed delivering actions which no single organisation could have undertaken on its own. For any consultation or planning through the formation of a BID we have now also a representative body for the area. Reni Milburn, Moray Council, Elgin BID - samverkan för framgång 8 9

6 frågor & svar Vad är en BID? En process och en mekanism för att enas om mål och visioner inom ett begränsat geografiskt område eller på ett visst tema. Det är också verktyg för att finansiera och genomföra aktiviteter som de som deltar kommer överens om att uppnå. Mål och åtgärder beskrivs i en handlingsplan som godkänns av alla parter. Tar BID över kommunalt ansvar? BID bygger på samarbete för gemensamma mål. former för samverkan mellan kommunen och andra myndigheter under den förberedande processen diskuteras inom det pågående projektet för utveckling av metodik för BID i Sverige. Lokala avtal eller överenskommelser ses som ett alternativ till lagstiftning. Vad vinner företagen? gemensam kraft och mervärde av de medel som investeras (årlig avgift). BID-deltagarna delar på kostnader för processledare, marknadsföring och andra åtgärder som stimulerar näringslivet. Samordning betyder också en tydlig röst gentemot myndigheter och andra aktörer. Ökad handel, attraktivitet, höjda marknadsvärden och en trevligare social miljö. Vad vinner lokala myndigheter? Kvalitet för kommunmedborgarna, mer blir uträttat på fler områden som ligger i allmännyttans intresse. Engagemanget ökar när förändringsarbetet drivs av de som ska bo och verka i området. BID innebär också en organiserad dialog och bättre kommunikation när företagen/deltagarna talar med en röst. Ökad attraktivitet innebär som regel ökad inflyttning vilket kan påverka skatteintäkterna positivt. Kommer alla till tals? BID står nära medborgarna och har en naturlig kontaktyta i samhället. Det kan även fånga upp näringsidkare med visioner och ordna mötesplatser för alla. De svenska pilotprojekten på Vrångö och i floda har genomfört enkäter och förankrat den vision som man vill uppnå. I floda har Cultural Planning varit ett viktigt verktyg för att hitta och beskriva platsens identitet och värden. Kan BID användas i både städer och i mindre samhällen? BID-modellen är utformat för att samla engagemang och stärka den lokala ekonomin, det erbjuder möjligheter till utveckling av mindre samhällen. Men det kan vara svårt att generera tillräckligt lokalt kapital. Andra finansieringsformer eller samverkan inom ett större geografiskt område kan behöva utvecklas. Erfarenheter från pågående svenska pilotprojekt liksom utvecklingen i bland annat Skottland väntas ge ytterligare kunskap. Hur länge pågår en BID? En BID finns så länge den genererar ett mervärde och så länge det behövs. Kort och gott den verkar så länge deltagarna finner att den tillför deras närmiljö och verksamhet ett värde. Hur startar man? BID bygger på engagemang och att parter kan enas om gemensamma mål. Initiativet kommer ofta ur att parterna identifierar en möjlighet till utveckling eller ett problem som måste lösas. I Skottland läggs stor vikt vid förstudien där ofta vetenskapligt underbyggda mål och åtgärder tas fram i samverkan mellan offentlig och privat sektor. Hur kan en BID drivas? En BID kan drivas som en ekonomisk förening eller som ett aktiebolag. floda BID AB ägs av fastighetsägarna, floda företagarförening ekonomiska föreningen nääs & co. Lerums kommun är representerad i styrelsen och medfinansiär. I Skottland är målet för BID-företag uttalat: huvuduppgiften är söka kompletterande finansiering som stödjer det gemensamma BID - samverkan för framgång 10 11

7 Finansiärer för BID-utveckling i Sverige: LÄS MER:

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth, VGR (tom

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

DEN GODA STADEN. Improvement Districts i Sverige? Internationella erfarenheter av ett verktyg för hållbar utveckling

DEN GODA STADEN. Improvement Districts i Sverige? Internationella erfarenheter av ett verktyg för hållbar utveckling Improvement Districts i Sverige? Internationella erfarenheter av ett verktyg för hållbar utveckling Broad Street Business Improvement District, Birmingham (2009) DEN GODA STADEN Titel: Improvement Districts

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Leader Bohuskust och gränsbygd

Leader Bohuskust och gränsbygd Bilaga 1 Leader Bohuskust och gränsbygd samverkan för hållbar framtid i hav, skärgård och inland Strategi för Leader-område Norra Bohuslän med utökat verksamhetsområde för Havs- och fiskerifonden (Södra

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer