INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november 2010 31 januari 2011"

Transkript

1 HJÄLPMEDELSINSTITUTET Styrelsesammanträde Dir. o ledn Eva Sagström Punkt 6. INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november januari 2011 Arvsfonden Projektet IT-support har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden med ytterligare kr avseende det andra året av det tvååriga projektet. Bidrag ur HIs anslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen Gerdtsson & Andersson HB beviljas kr i utvecklingsbidrag för bidrag till utveckling av en fotocell som aktiveras genom att bli belyst med en peklampa. Bidraget avser framtagning av prototyp och utvärdering och tester. Utvecklingsstöd Ur de stödmedel som avsatts under 2010 beviljas Pampett AB kr i villkorslån för utveckling av en mobil detektor till fuktsensorn Pampett. Stöd ur anslaget för regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus EduMed AB beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Minska GAPET för anhöriga Uppsala Universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap funktionshinder och habilitering, beviljas kr till projektet Omgivningens hjälp eller stjälp? Riksförbundet Attention beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Mobilekonomen en elektronisk plånbok Vårdbolaget Tiohundra AB verksamhetsområden Psykiatri och Habilitering/Handikapp beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet KognitiViva stöd i vardagen Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Sollefteå sjukhus, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Smartotek för alla på BUP ITAKT beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet MemoComai i boendet Vuxenpsykiatrin, Sundeby Sjukhus, beviljas kr till projektet Kognitiva hjälpmedel inom psykiatri Arbetsterapin Vuxenpsykiatri, Sjukhuset i Falköring, beviljas kr till projektet Kognitiva hjälpmedel livskvalité? Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, beviljas kr till projektet Utveckling av befintlig hemsida 1

2 Karlskrona Kommun, Handikappförvaltningen, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Kognitivt stöd Solna stad, socialpsykiatriska enheten, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet NOS Nu Och Sen om kognitivt stöd ACTION Caring Sweden AB, Högskolan i Borås, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet ACTION-stöd i vardagen BAS förvaltningen, Kramfors kommun, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Bedömning inför boendestöd Inkomna remisser Integrations- och jämställdhetsdepartementet; Slutbetänkande från delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Socialstyrelsen; Förslag till rapport Utredningsuppdraget för Nationell webbaserad kunskapsportal- Uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre regeringsuppdrag till Socialstyrelsen Läkemedelsverket; Förtydligande av tillverkas rapporteringsskyldighet Näringsdepartementet; Remiss av betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e- legitimation (SOU 2010:104) Besvarade remisser Socialstyrelsen; Utredningsuppdraget för Nationell webbaserad kunskapsportal- Uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre (bil. 1) Boverket; Synpunkter på utkast till idébok; Avfallshantering säkert, tillgängligt och estetiskt. Vägledning vid planering och byggande av återvinningscentraler (bil. 2) Bo bra på äldre dar Karin Månsson har anställts som boendehandläggar och delar sin tid mellan regeringsuppdragen Bo bra på äldre dar och Teknik för äldre II. Annica Lindgren har anställts som informatör i Bo bra uppdraget. En första utlysning om kommunala förstudier lanserades den 1 december, 2010 och en allmän nationell utlysning den 17 december. I den senare kan högskolor, organisationer, företag och andra söka medel för att studera och utreda vad som gjorts och behov vad gäller boende för äldre. En konsult Eva Magnusson har anlitats för att följa upp förslag från kommuner på arkitekttävlingar. Sekretariat har besökt flera exempel på bostäder för äldre i Stockholmsområdet, Malmö, Ystad och Karlskrona. Tillsammans med Claes Tjäder besökte sekretariatet den 14 januari Boverket. Förutom Bo bra uppdraget diskuterades ett ökad samarbete mellan Boverket och Hjälpmedelsinstitutet. 2

3 Fritt val av hjälpmedel Ann Lund är ny projektledare from Uppdraget från Socialdepartementet ligger till grund för de aktiviteter som påbörjats under perioden. Ett informationsblad har tagits fram som ska distribueras till politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting. Kontakt har tagits med de landsting som planerar någon form av införande av Fritt val, i dagsläget Halland, Dalarna och Uppsala läns landsting. Ett arbete är påbörjat rörande information på webben. Beslut har fattats att områden som berörs är tips och råd inför val av produkt, tillgång till info om fysiska miljöer samt möjlighet till erfarenhetsutbyte mitt och ditt Arbetet med en förnyad utvärdering är på gång. En kvantitativ enkätundersökning kommer att kompletteras med en kvalitativ intervjuundersökning. Nyhetsbrev nr 5 har skickats ut. Kontakter har tagits med Socialdepartementet och samverkan kommer att ske utifrån den utredning som regeringen själva kommer att genomföra. Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning En projektkatalog som presenterar utvecklingsstöds-projekten i omgång ett och två har tagits fram, Våra projekt från Norr till Söder. Två nya broschyrer med månadens hjälpmedel har färdigställts och en kognitivt anpassad kalender med alla månadens hjälpmedel togs fram och skickades ut som julhälsning. En stor utbildningsinsats under december var att utbilda personal inom socialförvaltningen i Stockholms stad, där ca 600 personer fått föreläsningar om kognition och hjälpmedel. Region Halland arrangerade en konferens i Tylösand i januari. Vår monter var på plats och två seminarier genomfördes. Efterfrågan har ökat från arbetsmarknadssidan om utbildning och information. Under våren kommer projektet bl.a att utbilda handläggare på Arbetsförmedlingen. Teknik för äldre 9 december var sista dag för företag, kommuner och organisationer att skicka in ansökan för genomförande av nya utvecklingsprojekt. 93 ansökningar inkom omfattande drygt 76 miljoner kronor. Hjälpmedelsinstitutet har 10 miljoner att fördela och granskningsprocessen har pågått under december och januari. Den 28 februari får alla som sökt besked om bifall eller avslag. Avtal har tecknats med de tre försöksverksamheterna i Göteborg, Norrköping och Västerås omfattande 5 miljoner kronor för resp. försöksverksamhet. HI anordnade i januari en nätverksträff för de tre försöksverksamheterna. Skola till Arbete 30 november - möte med Handisams nätverk Ett öppet arbetsliv oavsett funktionsförmåga. I nätverket ingår förutom HI, SKL, Arbetsmiljöverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. 2 december var den sista av 6 regionala Skoldatatekskonferenser, där HI medverkat med satsningen Skola till Arbete. Konferensen ägde rum i Örebro. 7 december och 12 januari - möten med arbetsgrupp inom Arbetsförmedlingen. Gruppen ska ta fram förslag på en omfattande informationskampanj riktad främst till arbetsgivare om möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättningar samt utreda förutsättningarna att tillhandahålla en webbaserad informationsportal i samarbete med flera andra aktörer. HI ingår i denna arbetsgrupp. 3

4 8 december och 21 januari - arbetsmöten i Kungälv med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, habilitering, socialtjänst och skola som syftar till att förbättra förutsättningarna vid övergången efter gymnasieskolan för elever med funktionsnedsättning. Arbetet ingår som en del i pilotstudien Olika unga Lika förutsättningar? 24 januari genomfördes ett liknande möte i Linköping. Försäkringskassa, Jobbtorg, gymnasieskolan, deltog vid mötet. 30 november och 20 januari - projektgruppsmöte i Linköping. 10 december hade styrgruppen för pilotstudien Olika unga Lika förutsättningar? ett kombinerat studiebesök och styrgruppsmöte på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Regeringsuppdraget Digitala trygghetslarm - Ny teknik i nya infrastrukturer Som ett första steg i regeringsuppdraget Digitala Trygghetslarm har en vägledning om trygghetslarm utarbetats av Socialstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet och Post och Telestyrelsen. Även Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat i arbetet. "Trygghetslarm - en vägledning" vänder sig till landets kommuner och ger en kort information om vad som är viktigt att tänka på både vid inköp av trygghetslarm, vid installation och när trygghetslarmet är i drift. Vägledningen publicerades i november Avtal har tecknats med försöksregionerna Sjuhärad (Borås stad) och Norrbotten (IT- Norrbotten). En förstudie har tagits fram och Borås stad har inlett en upphandling av digitala trygghetslarm för storskalig försöksverksamhet i Sjuhärad. IT-Norrbotten har satt samman en arbetsgrupp bestående av sex kommuner samt landstinget. Praktiska tester av digitala trygghetslarm har inletts i Haparanda. IT-Norrbotten tillsammans med Luleå Tekniska högskola har fått i uppdrag att utföra och rapportera de teknikstudier som ska utföras inom programmet. Teknikstudierna ska rapporteras i oktober Ett samarbete om standardisering av digital kommunikation och digitala trygghetslarm samt tester har inletts med SOS Alarm. IT-support direkt It-support direkt ger inte bara hjälp när datorn krånglar. Supporttjänsten gäller även TV:n, bredbandet, skrivaren, mobiltelefonen, digitalkameran och all annan ny teknik som kan finnas i hemmet. Försöket pågår t.o.m Möjligen kan en förlängning av försöksverksamheten bli aktuell om en permanent lösning för en långsiktig finansiering av verksamheten bedöms vara inom räckhåll vid försöksverksamhetens slut. Förslag på olika affärsmodeller har tagits fram så att verksamheten på sikt kan permanentas som en nationell IT-support. Finansieringsmodellerna avser såväl privat som offentlig finansiering liksom kombinationer av detta. Sedan november 2010 har ingående diskussioner förts med Transcom om hur verksamheten kan utvecklas för att ytterligare höja servicenivån. Ytterligare marknadsföringsföringsmaterial har tagits fram, exempelvis en kort film gjorts med intervjuer av olika användare och med kundtjänstpersonal. 4

5 2 dec 2010 träffades försökskommunerna och HI på Tiohundraförvaltningen i Norrtälje för att diskutera arbetet under Mötet har bl.a. resulterat i ett fördjupat samarbete med Tiohundraförvaltningen och Seniornet i Roslagen. Under februari kommer Seniornet informera samtliga medlemmar i föreningen om projektet via olika media. För att konkretisera förutsättningarna för framtida finansiering av verksamheten anordnades ett seminarium den 9 februari Inför seminariet togs skriften Servicetelefon IT support fram. På seminariet deltog företrädare för näringsdepartementet, SKL, Konsumentverket, KTH, styrelsen för HI samt tjänstemän från HI. Seminariet leddes av Jan Grönlund. Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson har efterfrågat en separat redovisning om hittillsvarande utvecklingsarbete och om seminariet den 9 februari. Detta möte sker den 17 februari. IT-support direkt har under 2010 finansierats med medel från Arvsfonden och kommunikationsmyndigheten PTS. I december 2011 beslöt Arvsfonden att anslå ytterligare kr. Diskussioner förs f n med PTS om att medverka i finansieringen för 2011 avseende bl.a. utveckling av affärsmodeller samt utvärdering av verksamheten. Beslut om detta lär fattas under mars-april Bloggen IT-support Bloggen syftar till att lyfta fram frågeställningar och diskussioner om hur en effektiv It-support ska kunna hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning när tekniken krånglar. På bloggen finner man filmer från CallCentret, intervjuer med användare, debattinlägg och diskussioner om projektet IT-frågan Den 26 november hölls en workshop om IT-frågan i PTS lokaler på Valhallavägen. Inbjudan skickades ut till 17 personer som arbetar på olika företag och organisationer som vi tror skulle kunna dra nytta av IT-frågan. Trots att få personer anmälde sig blev det ett lyckat möte. SL:s marknadsanalytiker berättade för representanter från HSO och SVT om det lyckade samarbetet med IT-frågan. Mötet resulterade i att SVT nu har inkommit med frågor till ITfrågans nästa enkät som läggs ut den 29 mars. Projektet IT-frågan skulle ha avslutats 31 december PTS är nöjd med samarbetet och tycker att IT-frågan är ett viktigt och intressant projekt. Därför skrevs ett nytt avtal på den 13 december och innebär att IT-frågan kommer att pågå till och med 30 juni I samband med att det nya avtalets togs fram uppdaterades projektets kommunikationsplan. Målen med kommunikationsarbetet är det samma som tidigare, men med en annan prioritetsordning. Större arbete kommer läggas på att systematisera återrapporteringen, både till deltagare och intressenter. Kognition Inom ramen för samarbetet mellan KI och HI har bland annat följande aktiviteter genomförts; Kurs: Omsorg och rehabilitering vid förvärvad hjärnskada (15 hp). Kursen riktade sig till personal inom Stockholms stad. Kurs: Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: att förstå, bemöta, samarbeta (7,5 hp). Kursen vände sig till personal 5

6 som arbetar med ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Workshop: I samband med ett besök av Matthew Goodwin från MIT-media lab (Cambridge, USA) genomfördes en workshop där Sveriges främsta personer inom områdena autism och teknik var samlade. HI medverkade till att samla de främsta från dataresurscenter, brukarorganisationer, designers, hjälpmedelsföretag och teknikföretag. Symposium: Future of Play november var HI sponsor för ett internationellt symposium Future of Play på Konstfack. HI föredrog och presenterade en artikel tillsammans med representanter från KI och KTH med titeln Play, Participation and Accessibility Facilitating Play for People with Disabilities. Kurser/konferenser/seminarier/föreläsningar Den 3 dec deltog Anna Lindström i Shia-seminariet "Bistånd på lika villkor" på den internationella handikappdagen. Temat för seminariet var att få till stånd en bredare uppslutning för att FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning skall användas för att uppnå Millenniemålen, dvs Millennium Development Goals framför allt i utvecklingsländer. Terry Skehan deltog i det första mötet av ISO/TC 173/SC7, Assistive products for persons with disabilities Accessible Design som ägde rum den 29 och 30 november 2010 i Japan. De huvudsakliga diskussionerna som fördes vid mötet, syftade till att förklara mål och arbetsområden och att diskutera projektförslag. Värd för mötet var Accessible Design Foundation of Japan. Ett antal studiebesök genomfördes i samband med besöket i Japan, t ex till Toto Technical Center, Silver Support Home och Mirahama Club samt till National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities. Därutöver besöktes Yokohama Rehabilitation Center med diskussion med forskare och experter, bland andra Mr Niwa, Senior Specialist for Special Needs Education in the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan. Mötet resulterade i att Mr Niwa kommer att besöka Hjälpmedelsinstitutet den 18 mars Övrigt Utvecklingsgruppen för hjälpmedelscentralernas verksamhetsområde hade möte den november. I gruppen finns representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna och kommunal hjälpmedelsverksamhet. När det finns gemensamma frågor deltar representant för Swedish Medtech. Gruppen följde upp pågående arbete i tillfälliga arbetsgrupper och hade frågor som prioriteringar och upphandling på agendan. Gruppen har varit igång i fyra år och det konstaterades att gruppens sätt att arbeta fungerar bra. Den kommer därför att fortsätta arbeta på samma sätt. Ansvarig för gruppen är Ulla-Britt Blomquist och flera personer från HI medverkade vid mötet. 26 november deltagande i Talboks- och Punktskriftsbibliotekets samt Post - och Telestyrelsens workshop om taltidningen i Norra latin Stockholm. Från HI deltog Claes Tjäder 2 december möte mellan SKL, SABO och HI om det strategiska samarbetet inom boendeområdet. Från HI deltog Ingela Sedin Nilsson och Claes Tjäder. 3 december möte i den Tekniska kommittén om Bildsymboler. HI deltar som ordförande genom Claes Tjäder. 6

7 Den 7 december 2010 besöktes Konsumentverket i Karlstad för uppföljning av samverkansavtal mellan HI och Konsumentverket. HI representerades av Jan Grönlund, Lisa Ledin, Claes Tjäder och Olle Frick-Meijer. Konsumentverket företräddes av GD Gunnar Larsson och ett flertal av hans medarbetare. Efter en genomgång av gemensamma intresseområden avslutades mötet med undertecknandet av ett nytt samverkansavtal för åren januari deltog Claes Tjäder i en ordförandeträff inom SIS Hälso- och sjukvårdsstandardisering. Hjälpmedelsinstitutet har tecknat ett samarbetsavtal med Robotdalen för en tvåårsperiod med bland annat följande mål; att gemensamt ansöka om finansiering av ett FoU-projekt inom robotikområdet och om extern finansiering erhålls, sätta igång projektet; att verka för att skapa ökat intresse för robotteknologi i vård- och omsorgssammanhang; att arbeta för internationellt samarbete och att internationellt tillgänglig robotteknologi provas och utvärderas i Sverige. 19 januari träffades Robotdalen och Hjälpmedelsinstitutet för att utvärdera det tvååriga samarbetet. Mötet ägde rum i Västerås. Vid mötet undertecknades ett avtal om en förlängning av samarbetet med ytterligare 2 år. Från HIs sida deltog Jan Grönlund och Claes Tjäder. Uppdrag i Värmland Ett uppdrag om utvärdering av ny organisation för Rehabiliteringsenheten på Centralsjukhuset i Karlstad, Landstinget i Värmland slutfördes i december Enheten hade funnits i ca 2,5 år när uppdraget genomfördes. Uppdraget resulterade i svar på frågor som utvärderingen skulle besvara samt ett antal förslag till förbättringar inom olika områden. Uppdraget genomfördes under tiden maj december 2010 av Ann Lund och Ulla-Britt Blomquist. Synlighet i media Bostadsföreningen Sigge i Malmö, It support direkt, 10 dec 2010 Norrtelje Tidning, It support direkt, 26 jan 2011 Annonser Allt om hjälpmedel, nr Dagens Samhälle, 1 december 2010 Dagens Samhälle om boende för äldre, 9 december 2010 Trycksaker A Presentation: Swedish Institute of Assistive Technology (broschyr om HI på engelska) Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova!, faktaskrift med dvd Att ringa med datorn handledning för att inspirera till bildtelefoni med dvd Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova! (Skype), fullständigt cirkelpaket (5 st faktaskrifter och 1 st 10301), 200 kr Ring mig! Olika sätt att telefonera när man har tal- och språksvårigheter, 250 kr Månadens hjälpmedel december 2010, A5-blad Månadens hjälpmedel januari 2011, A5-blad Månadens hjälpmedel februari 2011, A5-blad 7

8 Månadens hjälpmedel mars 2011, A5-blad Månadens hjälpmedel april 2011, A5-blad Användning av vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada, 230 kr Kurser i förflyttning 2011, Hjälpmedelsinstitutet Göteborg Vi efterlyser goda idéer om hjälpmedel sök ekonomiskt stöd från HI, A5-folder Kurser i förflyttning 2011, HI Göteborg, bilaga till facktidningar Var med och svara på frågor i IT-frågan!, A5-folder Äldrestatistik Äldres hälsa, funktionsnedsättning, boende och hjälpmedel, 190 kr Almanacka 2011, Hjälpmedel i fokus, skickas till utvalda Fixa felet! Felsökningsrutin för bildtelefon, broschyr med dvd A Presentation: Swedish Institute of Assistive Technology Arbeta med manuella förflyttningar, HI Göteborg, utbildningsmaterial Arbeta med personlyft, HI Göteborg, utbildningsmaterial Lyftselar, A4-blad, utbildningsmaterial, HI Göteborg Lyftselar, affisch 70x50 cm, utbildningsmaterial, HI Göteborg Hjälpmedelsinstitutets Verksamhetsprogram 2011 Fixa felet! Felsökningsrutin för bildtelefon, paket med 10 broschyrer med dvd-film (103131), 200 kr Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova! (Skype), 5 st faktaskrifter (103100), påfyllningspaket till cirkeldeltagare, 175 kr Bo bra på äldre dar, A5-folder Din elrullstol, paket med 10 ex A5-skriften Din elrullstol 08364, 200 kr Allt om Hjälpmedel nr 8, 2010 Allt om Hjälpmedel nr 1, 2011 Pdf Satsa friskt på spel TV-spel inom äldrevården (Teknik för äldre) Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Hinfo för förskrivare 8

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Alternativ telefoni Slutrapport för regeringsuppdrag Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Andreas Richter URN:NBN:se:hi-2010-103133-pdf Artikelnummer: 103133-pdf Publikationen kan beställas på

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Andreas Richter Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare:

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013 Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport IT i Praktiken 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder Slutrapport IT i Praktiken Slutrapport November 2005 Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Författare: Folke Eliasson

Läs mer

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre IT-support en förstudie Till personer med funktionsnedsättning och äldre Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Ansvarig utredare: Anita Boman Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09309-pdf

Läs mer

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Våra projekt från norr till söder Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Margot Granvik Foto/illustration: Marcus Lundstedt (Bildarkivet),

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik,

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer