INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november 2010 31 januari 2011"

Transkript

1 HJÄLPMEDELSINSTITUTET Styrelsesammanträde Dir. o ledn Eva Sagström Punkt 6. INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november januari 2011 Arvsfonden Projektet IT-support har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden med ytterligare kr avseende det andra året av det tvååriga projektet. Bidrag ur HIs anslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen Gerdtsson & Andersson HB beviljas kr i utvecklingsbidrag för bidrag till utveckling av en fotocell som aktiveras genom att bli belyst med en peklampa. Bidraget avser framtagning av prototyp och utvärdering och tester. Utvecklingsstöd Ur de stödmedel som avsatts under 2010 beviljas Pampett AB kr i villkorslån för utveckling av en mobil detektor till fuktsensorn Pampett. Stöd ur anslaget för regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus EduMed AB beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Minska GAPET för anhöriga Uppsala Universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap funktionshinder och habilitering, beviljas kr till projektet Omgivningens hjälp eller stjälp? Riksförbundet Attention beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Mobilekonomen en elektronisk plånbok Vårdbolaget Tiohundra AB verksamhetsområden Psykiatri och Habilitering/Handikapp beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet KognitiViva stöd i vardagen Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Sollefteå sjukhus, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Smartotek för alla på BUP ITAKT beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet MemoComai i boendet Vuxenpsykiatrin, Sundeby Sjukhus, beviljas kr till projektet Kognitiva hjälpmedel inom psykiatri Arbetsterapin Vuxenpsykiatri, Sjukhuset i Falköring, beviljas kr till projektet Kognitiva hjälpmedel livskvalité? Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, beviljas kr till projektet Utveckling av befintlig hemsida 1

2 Karlskrona Kommun, Handikappförvaltningen, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Kognitivt stöd Solna stad, socialpsykiatriska enheten, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet NOS Nu Och Sen om kognitivt stöd ACTION Caring Sweden AB, Högskolan i Borås, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet ACTION-stöd i vardagen BAS förvaltningen, Kramfors kommun, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Bedömning inför boendestöd Inkomna remisser Integrations- och jämställdhetsdepartementet; Slutbetänkande från delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Socialstyrelsen; Förslag till rapport Utredningsuppdraget för Nationell webbaserad kunskapsportal- Uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre regeringsuppdrag till Socialstyrelsen Läkemedelsverket; Förtydligande av tillverkas rapporteringsskyldighet Näringsdepartementet; Remiss av betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e- legitimation (SOU 2010:104) Besvarade remisser Socialstyrelsen; Utredningsuppdraget för Nationell webbaserad kunskapsportal- Uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre (bil. 1) Boverket; Synpunkter på utkast till idébok; Avfallshantering säkert, tillgängligt och estetiskt. Vägledning vid planering och byggande av återvinningscentraler (bil. 2) Bo bra på äldre dar Karin Månsson har anställts som boendehandläggar och delar sin tid mellan regeringsuppdragen Bo bra på äldre dar och Teknik för äldre II. Annica Lindgren har anställts som informatör i Bo bra uppdraget. En första utlysning om kommunala förstudier lanserades den 1 december, 2010 och en allmän nationell utlysning den 17 december. I den senare kan högskolor, organisationer, företag och andra söka medel för att studera och utreda vad som gjorts och behov vad gäller boende för äldre. En konsult Eva Magnusson har anlitats för att följa upp förslag från kommuner på arkitekttävlingar. Sekretariat har besökt flera exempel på bostäder för äldre i Stockholmsområdet, Malmö, Ystad och Karlskrona. Tillsammans med Claes Tjäder besökte sekretariatet den 14 januari Boverket. Förutom Bo bra uppdraget diskuterades ett ökad samarbete mellan Boverket och Hjälpmedelsinstitutet. 2

3 Fritt val av hjälpmedel Ann Lund är ny projektledare from Uppdraget från Socialdepartementet ligger till grund för de aktiviteter som påbörjats under perioden. Ett informationsblad har tagits fram som ska distribueras till politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting. Kontakt har tagits med de landsting som planerar någon form av införande av Fritt val, i dagsläget Halland, Dalarna och Uppsala läns landsting. Ett arbete är påbörjat rörande information på webben. Beslut har fattats att områden som berörs är tips och råd inför val av produkt, tillgång till info om fysiska miljöer samt möjlighet till erfarenhetsutbyte mitt och ditt Arbetet med en förnyad utvärdering är på gång. En kvantitativ enkätundersökning kommer att kompletteras med en kvalitativ intervjuundersökning. Nyhetsbrev nr 5 har skickats ut. Kontakter har tagits med Socialdepartementet och samverkan kommer att ske utifrån den utredning som regeringen själva kommer att genomföra. Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning En projektkatalog som presenterar utvecklingsstöds-projekten i omgång ett och två har tagits fram, Våra projekt från Norr till Söder. Två nya broschyrer med månadens hjälpmedel har färdigställts och en kognitivt anpassad kalender med alla månadens hjälpmedel togs fram och skickades ut som julhälsning. En stor utbildningsinsats under december var att utbilda personal inom socialförvaltningen i Stockholms stad, där ca 600 personer fått föreläsningar om kognition och hjälpmedel. Region Halland arrangerade en konferens i Tylösand i januari. Vår monter var på plats och två seminarier genomfördes. Efterfrågan har ökat från arbetsmarknadssidan om utbildning och information. Under våren kommer projektet bl.a att utbilda handläggare på Arbetsförmedlingen. Teknik för äldre 9 december var sista dag för företag, kommuner och organisationer att skicka in ansökan för genomförande av nya utvecklingsprojekt. 93 ansökningar inkom omfattande drygt 76 miljoner kronor. Hjälpmedelsinstitutet har 10 miljoner att fördela och granskningsprocessen har pågått under december och januari. Den 28 februari får alla som sökt besked om bifall eller avslag. Avtal har tecknats med de tre försöksverksamheterna i Göteborg, Norrköping och Västerås omfattande 5 miljoner kronor för resp. försöksverksamhet. HI anordnade i januari en nätverksträff för de tre försöksverksamheterna. Skola till Arbete 30 november - möte med Handisams nätverk Ett öppet arbetsliv oavsett funktionsförmåga. I nätverket ingår förutom HI, SKL, Arbetsmiljöverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. 2 december var den sista av 6 regionala Skoldatatekskonferenser, där HI medverkat med satsningen Skola till Arbete. Konferensen ägde rum i Örebro. 7 december och 12 januari - möten med arbetsgrupp inom Arbetsförmedlingen. Gruppen ska ta fram förslag på en omfattande informationskampanj riktad främst till arbetsgivare om möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättningar samt utreda förutsättningarna att tillhandahålla en webbaserad informationsportal i samarbete med flera andra aktörer. HI ingår i denna arbetsgrupp. 3

4 8 december och 21 januari - arbetsmöten i Kungälv med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, habilitering, socialtjänst och skola som syftar till att förbättra förutsättningarna vid övergången efter gymnasieskolan för elever med funktionsnedsättning. Arbetet ingår som en del i pilotstudien Olika unga Lika förutsättningar? 24 januari genomfördes ett liknande möte i Linköping. Försäkringskassa, Jobbtorg, gymnasieskolan, deltog vid mötet. 30 november och 20 januari - projektgruppsmöte i Linköping. 10 december hade styrgruppen för pilotstudien Olika unga Lika förutsättningar? ett kombinerat studiebesök och styrgruppsmöte på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Regeringsuppdraget Digitala trygghetslarm - Ny teknik i nya infrastrukturer Som ett första steg i regeringsuppdraget Digitala Trygghetslarm har en vägledning om trygghetslarm utarbetats av Socialstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet och Post och Telestyrelsen. Även Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat i arbetet. "Trygghetslarm - en vägledning" vänder sig till landets kommuner och ger en kort information om vad som är viktigt att tänka på både vid inköp av trygghetslarm, vid installation och när trygghetslarmet är i drift. Vägledningen publicerades i november Avtal har tecknats med försöksregionerna Sjuhärad (Borås stad) och Norrbotten (IT- Norrbotten). En förstudie har tagits fram och Borås stad har inlett en upphandling av digitala trygghetslarm för storskalig försöksverksamhet i Sjuhärad. IT-Norrbotten har satt samman en arbetsgrupp bestående av sex kommuner samt landstinget. Praktiska tester av digitala trygghetslarm har inletts i Haparanda. IT-Norrbotten tillsammans med Luleå Tekniska högskola har fått i uppdrag att utföra och rapportera de teknikstudier som ska utföras inom programmet. Teknikstudierna ska rapporteras i oktober Ett samarbete om standardisering av digital kommunikation och digitala trygghetslarm samt tester har inletts med SOS Alarm. IT-support direkt It-support direkt ger inte bara hjälp när datorn krånglar. Supporttjänsten gäller även TV:n, bredbandet, skrivaren, mobiltelefonen, digitalkameran och all annan ny teknik som kan finnas i hemmet. Försöket pågår t.o.m Möjligen kan en förlängning av försöksverksamheten bli aktuell om en permanent lösning för en långsiktig finansiering av verksamheten bedöms vara inom räckhåll vid försöksverksamhetens slut. Förslag på olika affärsmodeller har tagits fram så att verksamheten på sikt kan permanentas som en nationell IT-support. Finansieringsmodellerna avser såväl privat som offentlig finansiering liksom kombinationer av detta. Sedan november 2010 har ingående diskussioner förts med Transcom om hur verksamheten kan utvecklas för att ytterligare höja servicenivån. Ytterligare marknadsföringsföringsmaterial har tagits fram, exempelvis en kort film gjorts med intervjuer av olika användare och med kundtjänstpersonal. 4

5 2 dec 2010 träffades försökskommunerna och HI på Tiohundraförvaltningen i Norrtälje för att diskutera arbetet under Mötet har bl.a. resulterat i ett fördjupat samarbete med Tiohundraförvaltningen och Seniornet i Roslagen. Under februari kommer Seniornet informera samtliga medlemmar i föreningen om projektet via olika media. För att konkretisera förutsättningarna för framtida finansiering av verksamheten anordnades ett seminarium den 9 februari Inför seminariet togs skriften Servicetelefon IT support fram. På seminariet deltog företrädare för näringsdepartementet, SKL, Konsumentverket, KTH, styrelsen för HI samt tjänstemän från HI. Seminariet leddes av Jan Grönlund. Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson har efterfrågat en separat redovisning om hittillsvarande utvecklingsarbete och om seminariet den 9 februari. Detta möte sker den 17 februari. IT-support direkt har under 2010 finansierats med medel från Arvsfonden och kommunikationsmyndigheten PTS. I december 2011 beslöt Arvsfonden att anslå ytterligare kr. Diskussioner förs f n med PTS om att medverka i finansieringen för 2011 avseende bl.a. utveckling av affärsmodeller samt utvärdering av verksamheten. Beslut om detta lär fattas under mars-april Bloggen IT-support Bloggen syftar till att lyfta fram frågeställningar och diskussioner om hur en effektiv It-support ska kunna hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning när tekniken krånglar. På bloggen finner man filmer från CallCentret, intervjuer med användare, debattinlägg och diskussioner om projektet IT-frågan Den 26 november hölls en workshop om IT-frågan i PTS lokaler på Valhallavägen. Inbjudan skickades ut till 17 personer som arbetar på olika företag och organisationer som vi tror skulle kunna dra nytta av IT-frågan. Trots att få personer anmälde sig blev det ett lyckat möte. SL:s marknadsanalytiker berättade för representanter från HSO och SVT om det lyckade samarbetet med IT-frågan. Mötet resulterade i att SVT nu har inkommit med frågor till ITfrågans nästa enkät som läggs ut den 29 mars. Projektet IT-frågan skulle ha avslutats 31 december PTS är nöjd med samarbetet och tycker att IT-frågan är ett viktigt och intressant projekt. Därför skrevs ett nytt avtal på den 13 december och innebär att IT-frågan kommer att pågå till och med 30 juni I samband med att det nya avtalets togs fram uppdaterades projektets kommunikationsplan. Målen med kommunikationsarbetet är det samma som tidigare, men med en annan prioritetsordning. Större arbete kommer läggas på att systematisera återrapporteringen, både till deltagare och intressenter. Kognition Inom ramen för samarbetet mellan KI och HI har bland annat följande aktiviteter genomförts; Kurs: Omsorg och rehabilitering vid förvärvad hjärnskada (15 hp). Kursen riktade sig till personal inom Stockholms stad. Kurs: Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: att förstå, bemöta, samarbeta (7,5 hp). Kursen vände sig till personal 5

6 som arbetar med ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Workshop: I samband med ett besök av Matthew Goodwin från MIT-media lab (Cambridge, USA) genomfördes en workshop där Sveriges främsta personer inom områdena autism och teknik var samlade. HI medverkade till att samla de främsta från dataresurscenter, brukarorganisationer, designers, hjälpmedelsföretag och teknikföretag. Symposium: Future of Play november var HI sponsor för ett internationellt symposium Future of Play på Konstfack. HI föredrog och presenterade en artikel tillsammans med representanter från KI och KTH med titeln Play, Participation and Accessibility Facilitating Play for People with Disabilities. Kurser/konferenser/seminarier/föreläsningar Den 3 dec deltog Anna Lindström i Shia-seminariet "Bistånd på lika villkor" på den internationella handikappdagen. Temat för seminariet var att få till stånd en bredare uppslutning för att FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning skall användas för att uppnå Millenniemålen, dvs Millennium Development Goals framför allt i utvecklingsländer. Terry Skehan deltog i det första mötet av ISO/TC 173/SC7, Assistive products for persons with disabilities Accessible Design som ägde rum den 29 och 30 november 2010 i Japan. De huvudsakliga diskussionerna som fördes vid mötet, syftade till att förklara mål och arbetsområden och att diskutera projektförslag. Värd för mötet var Accessible Design Foundation of Japan. Ett antal studiebesök genomfördes i samband med besöket i Japan, t ex till Toto Technical Center, Silver Support Home och Mirahama Club samt till National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities. Därutöver besöktes Yokohama Rehabilitation Center med diskussion med forskare och experter, bland andra Mr Niwa, Senior Specialist for Special Needs Education in the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan. Mötet resulterade i att Mr Niwa kommer att besöka Hjälpmedelsinstitutet den 18 mars Övrigt Utvecklingsgruppen för hjälpmedelscentralernas verksamhetsområde hade möte den november. I gruppen finns representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna och kommunal hjälpmedelsverksamhet. När det finns gemensamma frågor deltar representant för Swedish Medtech. Gruppen följde upp pågående arbete i tillfälliga arbetsgrupper och hade frågor som prioriteringar och upphandling på agendan. Gruppen har varit igång i fyra år och det konstaterades att gruppens sätt att arbeta fungerar bra. Den kommer därför att fortsätta arbeta på samma sätt. Ansvarig för gruppen är Ulla-Britt Blomquist och flera personer från HI medverkade vid mötet. 26 november deltagande i Talboks- och Punktskriftsbibliotekets samt Post - och Telestyrelsens workshop om taltidningen i Norra latin Stockholm. Från HI deltog Claes Tjäder 2 december möte mellan SKL, SABO och HI om det strategiska samarbetet inom boendeområdet. Från HI deltog Ingela Sedin Nilsson och Claes Tjäder. 3 december möte i den Tekniska kommittén om Bildsymboler. HI deltar som ordförande genom Claes Tjäder. 6

7 Den 7 december 2010 besöktes Konsumentverket i Karlstad för uppföljning av samverkansavtal mellan HI och Konsumentverket. HI representerades av Jan Grönlund, Lisa Ledin, Claes Tjäder och Olle Frick-Meijer. Konsumentverket företräddes av GD Gunnar Larsson och ett flertal av hans medarbetare. Efter en genomgång av gemensamma intresseområden avslutades mötet med undertecknandet av ett nytt samverkansavtal för åren januari deltog Claes Tjäder i en ordförandeträff inom SIS Hälso- och sjukvårdsstandardisering. Hjälpmedelsinstitutet har tecknat ett samarbetsavtal med Robotdalen för en tvåårsperiod med bland annat följande mål; att gemensamt ansöka om finansiering av ett FoU-projekt inom robotikområdet och om extern finansiering erhålls, sätta igång projektet; att verka för att skapa ökat intresse för robotteknologi i vård- och omsorgssammanhang; att arbeta för internationellt samarbete och att internationellt tillgänglig robotteknologi provas och utvärderas i Sverige. 19 januari träffades Robotdalen och Hjälpmedelsinstitutet för att utvärdera det tvååriga samarbetet. Mötet ägde rum i Västerås. Vid mötet undertecknades ett avtal om en förlängning av samarbetet med ytterligare 2 år. Från HIs sida deltog Jan Grönlund och Claes Tjäder. Uppdrag i Värmland Ett uppdrag om utvärdering av ny organisation för Rehabiliteringsenheten på Centralsjukhuset i Karlstad, Landstinget i Värmland slutfördes i december Enheten hade funnits i ca 2,5 år när uppdraget genomfördes. Uppdraget resulterade i svar på frågor som utvärderingen skulle besvara samt ett antal förslag till förbättringar inom olika områden. Uppdraget genomfördes under tiden maj december 2010 av Ann Lund och Ulla-Britt Blomquist. Synlighet i media Bostadsföreningen Sigge i Malmö, It support direkt, 10 dec 2010 Norrtelje Tidning, It support direkt, 26 jan 2011 Annonser Allt om hjälpmedel, nr Dagens Samhälle, 1 december 2010 Dagens Samhälle om boende för äldre, 9 december 2010 Trycksaker A Presentation: Swedish Institute of Assistive Technology (broschyr om HI på engelska) Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova!, faktaskrift med dvd Att ringa med datorn handledning för att inspirera till bildtelefoni med dvd Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova! (Skype), fullständigt cirkelpaket (5 st faktaskrifter och 1 st 10301), 200 kr Ring mig! Olika sätt att telefonera när man har tal- och språksvårigheter, 250 kr Månadens hjälpmedel december 2010, A5-blad Månadens hjälpmedel januari 2011, A5-blad Månadens hjälpmedel februari 2011, A5-blad 7

8 Månadens hjälpmedel mars 2011, A5-blad Månadens hjälpmedel april 2011, A5-blad Användning av vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada, 230 kr Kurser i förflyttning 2011, Hjälpmedelsinstitutet Göteborg Vi efterlyser goda idéer om hjälpmedel sök ekonomiskt stöd från HI, A5-folder Kurser i förflyttning 2011, HI Göteborg, bilaga till facktidningar Var med och svara på frågor i IT-frågan!, A5-folder Äldrestatistik Äldres hälsa, funktionsnedsättning, boende och hjälpmedel, 190 kr Almanacka 2011, Hjälpmedel i fokus, skickas till utvalda Fixa felet! Felsökningsrutin för bildtelefon, broschyr med dvd A Presentation: Swedish Institute of Assistive Technology Arbeta med manuella förflyttningar, HI Göteborg, utbildningsmaterial Arbeta med personlyft, HI Göteborg, utbildningsmaterial Lyftselar, A4-blad, utbildningsmaterial, HI Göteborg Lyftselar, affisch 70x50 cm, utbildningsmaterial, HI Göteborg Hjälpmedelsinstitutets Verksamhetsprogram 2011 Fixa felet! Felsökningsrutin för bildtelefon, paket med 10 broschyrer med dvd-film (103131), 200 kr Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova! (Skype), 5 st faktaskrifter (103100), påfyllningspaket till cirkeldeltagare, 175 kr Bo bra på äldre dar, A5-folder Din elrullstol, paket med 10 ex A5-skriften Din elrullstol 08364, 200 kr Allt om Hjälpmedel nr 8, 2010 Allt om Hjälpmedel nr 1, 2011 Pdf Satsa friskt på spel TV-spel inom äldrevården (Teknik för äldre) Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Hinfo för förskrivare 8

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen?

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Suzanne Örkenrud, administrativ chef, Växjö kommun Niclas Brissmalm, områdeschef, äldreomsorg, Karlskrona kommun Kerstin Engman,

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Kalendarium 2013-2014 2013 2014 2013-01-10 - - 11 Styrelsemöte 2013-02-15 Årsberättelsen ska vara färdig 2013-04-19 Förbereda styrelsemöte och årsmöte 2013-05-15, start kl Styrelsemöte 2014-05-15

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2015-05-21 Stina Levin, Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Organisation Carola Gunnarsson, Ordf. Jimmy Stigevall

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2013 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2013. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Sociala investeringar

Sociala investeringar Sociala investeringar För ökad effektivitet, utveckling och långsiktighet Samordningsförbunden Västmanlands konferens i Västerås 1/10 2012 Tomas Bokström www.skl.se/psynk Disposition Om Psynk psykisk hälsa

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Teknik för äldre samt vuxna med funktionsnedsättning 2009-01-01-2011-12-31 Arbetsgruppen delprojekt 3 Teknik för äldre FOU i Sörmland Carina Granholm

Läs mer

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011. Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr 2011-03-11 Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur? Uppdraget från Socialdepartementet Detta ska öka 2013: -Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni Att ringa med datorn Handledning för att inspirera till bildtelefoni På dvd:n finns PowerPoint-presentation. Kort film som visar hur du kan ha glädje av Skype. Korta (ljudlösa) filmsekvenser som visar

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer