INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november 2010 31 januari 2011"

Transkript

1 HJÄLPMEDELSINSTITUTET Styrelsesammanträde Dir. o ledn Eva Sagström Punkt 6. INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november januari 2011 Arvsfonden Projektet IT-support har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden med ytterligare kr avseende det andra året av det tvååriga projektet. Bidrag ur HIs anslag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen Gerdtsson & Andersson HB beviljas kr i utvecklingsbidrag för bidrag till utveckling av en fotocell som aktiveras genom att bli belyst med en peklampa. Bidraget avser framtagning av prototyp och utvärdering och tester. Utvecklingsstöd Ur de stödmedel som avsatts under 2010 beviljas Pampett AB kr i villkorslån för utveckling av en mobil detektor till fuktsensorn Pampett. Stöd ur anslaget för regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus EduMed AB beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Minska GAPET för anhöriga Uppsala Universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap funktionshinder och habilitering, beviljas kr till projektet Omgivningens hjälp eller stjälp? Riksförbundet Attention beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Mobilekonomen en elektronisk plånbok Vårdbolaget Tiohundra AB verksamhetsområden Psykiatri och Habilitering/Handikapp beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet KognitiViva stöd i vardagen Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Sollefteå sjukhus, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Smartotek för alla på BUP ITAKT beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet MemoComai i boendet Vuxenpsykiatrin, Sundeby Sjukhus, beviljas kr till projektet Kognitiva hjälpmedel inom psykiatri Arbetsterapin Vuxenpsykiatri, Sjukhuset i Falköring, beviljas kr till projektet Kognitiva hjälpmedel livskvalité? Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, beviljas kr till projektet Utveckling av befintlig hemsida 1

2 Karlskrona Kommun, Handikappförvaltningen, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Kognitivt stöd Solna stad, socialpsykiatriska enheten, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet NOS Nu Och Sen om kognitivt stöd ACTION Caring Sweden AB, Högskolan i Borås, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet ACTION-stöd i vardagen BAS förvaltningen, Kramfors kommun, beviljas utvecklingsstöd om kr till projektet Bedömning inför boendestöd Inkomna remisser Integrations- och jämställdhetsdepartementet; Slutbetänkande från delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Socialstyrelsen; Förslag till rapport Utredningsuppdraget för Nationell webbaserad kunskapsportal- Uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre regeringsuppdrag till Socialstyrelsen Läkemedelsverket; Förtydligande av tillverkas rapporteringsskyldighet Näringsdepartementet; Remiss av betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e- legitimation (SOU 2010:104) Besvarade remisser Socialstyrelsen; Utredningsuppdraget för Nationell webbaserad kunskapsportal- Uppdrag att utreda utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre (bil. 1) Boverket; Synpunkter på utkast till idébok; Avfallshantering säkert, tillgängligt och estetiskt. Vägledning vid planering och byggande av återvinningscentraler (bil. 2) Bo bra på äldre dar Karin Månsson har anställts som boendehandläggar och delar sin tid mellan regeringsuppdragen Bo bra på äldre dar och Teknik för äldre II. Annica Lindgren har anställts som informatör i Bo bra uppdraget. En första utlysning om kommunala förstudier lanserades den 1 december, 2010 och en allmän nationell utlysning den 17 december. I den senare kan högskolor, organisationer, företag och andra söka medel för att studera och utreda vad som gjorts och behov vad gäller boende för äldre. En konsult Eva Magnusson har anlitats för att följa upp förslag från kommuner på arkitekttävlingar. Sekretariat har besökt flera exempel på bostäder för äldre i Stockholmsområdet, Malmö, Ystad och Karlskrona. Tillsammans med Claes Tjäder besökte sekretariatet den 14 januari Boverket. Förutom Bo bra uppdraget diskuterades ett ökad samarbete mellan Boverket och Hjälpmedelsinstitutet. 2

3 Fritt val av hjälpmedel Ann Lund är ny projektledare from Uppdraget från Socialdepartementet ligger till grund för de aktiviteter som påbörjats under perioden. Ett informationsblad har tagits fram som ska distribueras till politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting. Kontakt har tagits med de landsting som planerar någon form av införande av Fritt val, i dagsläget Halland, Dalarna och Uppsala läns landsting. Ett arbete är påbörjat rörande information på webben. Beslut har fattats att områden som berörs är tips och råd inför val av produkt, tillgång till info om fysiska miljöer samt möjlighet till erfarenhetsutbyte mitt och ditt Arbetet med en förnyad utvärdering är på gång. En kvantitativ enkätundersökning kommer att kompletteras med en kvalitativ intervjuundersökning. Nyhetsbrev nr 5 har skickats ut. Kontakter har tagits med Socialdepartementet och samverkan kommer att ske utifrån den utredning som regeringen själva kommer att genomföra. Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning En projektkatalog som presenterar utvecklingsstöds-projekten i omgång ett och två har tagits fram, Våra projekt från Norr till Söder. Två nya broschyrer med månadens hjälpmedel har färdigställts och en kognitivt anpassad kalender med alla månadens hjälpmedel togs fram och skickades ut som julhälsning. En stor utbildningsinsats under december var att utbilda personal inom socialförvaltningen i Stockholms stad, där ca 600 personer fått föreläsningar om kognition och hjälpmedel. Region Halland arrangerade en konferens i Tylösand i januari. Vår monter var på plats och två seminarier genomfördes. Efterfrågan har ökat från arbetsmarknadssidan om utbildning och information. Under våren kommer projektet bl.a att utbilda handläggare på Arbetsförmedlingen. Teknik för äldre 9 december var sista dag för företag, kommuner och organisationer att skicka in ansökan för genomförande av nya utvecklingsprojekt. 93 ansökningar inkom omfattande drygt 76 miljoner kronor. Hjälpmedelsinstitutet har 10 miljoner att fördela och granskningsprocessen har pågått under december och januari. Den 28 februari får alla som sökt besked om bifall eller avslag. Avtal har tecknats med de tre försöksverksamheterna i Göteborg, Norrköping och Västerås omfattande 5 miljoner kronor för resp. försöksverksamhet. HI anordnade i januari en nätverksträff för de tre försöksverksamheterna. Skola till Arbete 30 november - möte med Handisams nätverk Ett öppet arbetsliv oavsett funktionsförmåga. I nätverket ingår förutom HI, SKL, Arbetsmiljöverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. 2 december var den sista av 6 regionala Skoldatatekskonferenser, där HI medverkat med satsningen Skola till Arbete. Konferensen ägde rum i Örebro. 7 december och 12 januari - möten med arbetsgrupp inom Arbetsförmedlingen. Gruppen ska ta fram förslag på en omfattande informationskampanj riktad främst till arbetsgivare om möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättningar samt utreda förutsättningarna att tillhandahålla en webbaserad informationsportal i samarbete med flera andra aktörer. HI ingår i denna arbetsgrupp. 3

4 8 december och 21 januari - arbetsmöten i Kungälv med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, habilitering, socialtjänst och skola som syftar till att förbättra förutsättningarna vid övergången efter gymnasieskolan för elever med funktionsnedsättning. Arbetet ingår som en del i pilotstudien Olika unga Lika förutsättningar? 24 januari genomfördes ett liknande möte i Linköping. Försäkringskassa, Jobbtorg, gymnasieskolan, deltog vid mötet. 30 november och 20 januari - projektgruppsmöte i Linköping. 10 december hade styrgruppen för pilotstudien Olika unga Lika förutsättningar? ett kombinerat studiebesök och styrgruppsmöte på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping. Regeringsuppdraget Digitala trygghetslarm - Ny teknik i nya infrastrukturer Som ett första steg i regeringsuppdraget Digitala Trygghetslarm har en vägledning om trygghetslarm utarbetats av Socialstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet och Post och Telestyrelsen. Även Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat i arbetet. "Trygghetslarm - en vägledning" vänder sig till landets kommuner och ger en kort information om vad som är viktigt att tänka på både vid inköp av trygghetslarm, vid installation och när trygghetslarmet är i drift. Vägledningen publicerades i november Avtal har tecknats med försöksregionerna Sjuhärad (Borås stad) och Norrbotten (IT- Norrbotten). En förstudie har tagits fram och Borås stad har inlett en upphandling av digitala trygghetslarm för storskalig försöksverksamhet i Sjuhärad. IT-Norrbotten har satt samman en arbetsgrupp bestående av sex kommuner samt landstinget. Praktiska tester av digitala trygghetslarm har inletts i Haparanda. IT-Norrbotten tillsammans med Luleå Tekniska högskola har fått i uppdrag att utföra och rapportera de teknikstudier som ska utföras inom programmet. Teknikstudierna ska rapporteras i oktober Ett samarbete om standardisering av digital kommunikation och digitala trygghetslarm samt tester har inletts med SOS Alarm. IT-support direkt It-support direkt ger inte bara hjälp när datorn krånglar. Supporttjänsten gäller även TV:n, bredbandet, skrivaren, mobiltelefonen, digitalkameran och all annan ny teknik som kan finnas i hemmet. Försöket pågår t.o.m Möjligen kan en förlängning av försöksverksamheten bli aktuell om en permanent lösning för en långsiktig finansiering av verksamheten bedöms vara inom räckhåll vid försöksverksamhetens slut. Förslag på olika affärsmodeller har tagits fram så att verksamheten på sikt kan permanentas som en nationell IT-support. Finansieringsmodellerna avser såväl privat som offentlig finansiering liksom kombinationer av detta. Sedan november 2010 har ingående diskussioner förts med Transcom om hur verksamheten kan utvecklas för att ytterligare höja servicenivån. Ytterligare marknadsföringsföringsmaterial har tagits fram, exempelvis en kort film gjorts med intervjuer av olika användare och med kundtjänstpersonal. 4

5 2 dec 2010 träffades försökskommunerna och HI på Tiohundraförvaltningen i Norrtälje för att diskutera arbetet under Mötet har bl.a. resulterat i ett fördjupat samarbete med Tiohundraförvaltningen och Seniornet i Roslagen. Under februari kommer Seniornet informera samtliga medlemmar i föreningen om projektet via olika media. För att konkretisera förutsättningarna för framtida finansiering av verksamheten anordnades ett seminarium den 9 februari Inför seminariet togs skriften Servicetelefon IT support fram. På seminariet deltog företrädare för näringsdepartementet, SKL, Konsumentverket, KTH, styrelsen för HI samt tjänstemän från HI. Seminariet leddes av Jan Grönlund. Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson har efterfrågat en separat redovisning om hittillsvarande utvecklingsarbete och om seminariet den 9 februari. Detta möte sker den 17 februari. IT-support direkt har under 2010 finansierats med medel från Arvsfonden och kommunikationsmyndigheten PTS. I december 2011 beslöt Arvsfonden att anslå ytterligare kr. Diskussioner förs f n med PTS om att medverka i finansieringen för 2011 avseende bl.a. utveckling av affärsmodeller samt utvärdering av verksamheten. Beslut om detta lär fattas under mars-april Bloggen IT-support Bloggen syftar till att lyfta fram frågeställningar och diskussioner om hur en effektiv It-support ska kunna hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning när tekniken krånglar. På bloggen finner man filmer från CallCentret, intervjuer med användare, debattinlägg och diskussioner om projektet IT-frågan Den 26 november hölls en workshop om IT-frågan i PTS lokaler på Valhallavägen. Inbjudan skickades ut till 17 personer som arbetar på olika företag och organisationer som vi tror skulle kunna dra nytta av IT-frågan. Trots att få personer anmälde sig blev det ett lyckat möte. SL:s marknadsanalytiker berättade för representanter från HSO och SVT om det lyckade samarbetet med IT-frågan. Mötet resulterade i att SVT nu har inkommit med frågor till ITfrågans nästa enkät som läggs ut den 29 mars. Projektet IT-frågan skulle ha avslutats 31 december PTS är nöjd med samarbetet och tycker att IT-frågan är ett viktigt och intressant projekt. Därför skrevs ett nytt avtal på den 13 december och innebär att IT-frågan kommer att pågå till och med 30 juni I samband med att det nya avtalets togs fram uppdaterades projektets kommunikationsplan. Målen med kommunikationsarbetet är det samma som tidigare, men med en annan prioritetsordning. Större arbete kommer läggas på att systematisera återrapporteringen, både till deltagare och intressenter. Kognition Inom ramen för samarbetet mellan KI och HI har bland annat följande aktiviteter genomförts; Kurs: Omsorg och rehabilitering vid förvärvad hjärnskada (15 hp). Kursen riktade sig till personal inom Stockholms stad. Kurs: Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: att förstå, bemöta, samarbeta (7,5 hp). Kursen vände sig till personal 5

6 som arbetar med ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Workshop: I samband med ett besök av Matthew Goodwin från MIT-media lab (Cambridge, USA) genomfördes en workshop där Sveriges främsta personer inom områdena autism och teknik var samlade. HI medverkade till att samla de främsta från dataresurscenter, brukarorganisationer, designers, hjälpmedelsföretag och teknikföretag. Symposium: Future of Play november var HI sponsor för ett internationellt symposium Future of Play på Konstfack. HI föredrog och presenterade en artikel tillsammans med representanter från KI och KTH med titeln Play, Participation and Accessibility Facilitating Play for People with Disabilities. Kurser/konferenser/seminarier/föreläsningar Den 3 dec deltog Anna Lindström i Shia-seminariet "Bistånd på lika villkor" på den internationella handikappdagen. Temat för seminariet var att få till stånd en bredare uppslutning för att FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning skall användas för att uppnå Millenniemålen, dvs Millennium Development Goals framför allt i utvecklingsländer. Terry Skehan deltog i det första mötet av ISO/TC 173/SC7, Assistive products for persons with disabilities Accessible Design som ägde rum den 29 och 30 november 2010 i Japan. De huvudsakliga diskussionerna som fördes vid mötet, syftade till att förklara mål och arbetsområden och att diskutera projektförslag. Värd för mötet var Accessible Design Foundation of Japan. Ett antal studiebesök genomfördes i samband med besöket i Japan, t ex till Toto Technical Center, Silver Support Home och Mirahama Club samt till National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities. Därutöver besöktes Yokohama Rehabilitation Center med diskussion med forskare och experter, bland andra Mr Niwa, Senior Specialist for Special Needs Education in the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan. Mötet resulterade i att Mr Niwa kommer att besöka Hjälpmedelsinstitutet den 18 mars Övrigt Utvecklingsgruppen för hjälpmedelscentralernas verksamhetsområde hade möte den november. I gruppen finns representanter för hälso- och sjukvårdsregionerna och kommunal hjälpmedelsverksamhet. När det finns gemensamma frågor deltar representant för Swedish Medtech. Gruppen följde upp pågående arbete i tillfälliga arbetsgrupper och hade frågor som prioriteringar och upphandling på agendan. Gruppen har varit igång i fyra år och det konstaterades att gruppens sätt att arbeta fungerar bra. Den kommer därför att fortsätta arbeta på samma sätt. Ansvarig för gruppen är Ulla-Britt Blomquist och flera personer från HI medverkade vid mötet. 26 november deltagande i Talboks- och Punktskriftsbibliotekets samt Post - och Telestyrelsens workshop om taltidningen i Norra latin Stockholm. Från HI deltog Claes Tjäder 2 december möte mellan SKL, SABO och HI om det strategiska samarbetet inom boendeområdet. Från HI deltog Ingela Sedin Nilsson och Claes Tjäder. 3 december möte i den Tekniska kommittén om Bildsymboler. HI deltar som ordförande genom Claes Tjäder. 6

7 Den 7 december 2010 besöktes Konsumentverket i Karlstad för uppföljning av samverkansavtal mellan HI och Konsumentverket. HI representerades av Jan Grönlund, Lisa Ledin, Claes Tjäder och Olle Frick-Meijer. Konsumentverket företräddes av GD Gunnar Larsson och ett flertal av hans medarbetare. Efter en genomgång av gemensamma intresseområden avslutades mötet med undertecknandet av ett nytt samverkansavtal för åren januari deltog Claes Tjäder i en ordförandeträff inom SIS Hälso- och sjukvårdsstandardisering. Hjälpmedelsinstitutet har tecknat ett samarbetsavtal med Robotdalen för en tvåårsperiod med bland annat följande mål; att gemensamt ansöka om finansiering av ett FoU-projekt inom robotikområdet och om extern finansiering erhålls, sätta igång projektet; att verka för att skapa ökat intresse för robotteknologi i vård- och omsorgssammanhang; att arbeta för internationellt samarbete och att internationellt tillgänglig robotteknologi provas och utvärderas i Sverige. 19 januari träffades Robotdalen och Hjälpmedelsinstitutet för att utvärdera det tvååriga samarbetet. Mötet ägde rum i Västerås. Vid mötet undertecknades ett avtal om en förlängning av samarbetet med ytterligare 2 år. Från HIs sida deltog Jan Grönlund och Claes Tjäder. Uppdrag i Värmland Ett uppdrag om utvärdering av ny organisation för Rehabiliteringsenheten på Centralsjukhuset i Karlstad, Landstinget i Värmland slutfördes i december Enheten hade funnits i ca 2,5 år när uppdraget genomfördes. Uppdraget resulterade i svar på frågor som utvärderingen skulle besvara samt ett antal förslag till förbättringar inom olika områden. Uppdraget genomfördes under tiden maj december 2010 av Ann Lund och Ulla-Britt Blomquist. Synlighet i media Bostadsföreningen Sigge i Malmö, It support direkt, 10 dec 2010 Norrtelje Tidning, It support direkt, 26 jan 2011 Annonser Allt om hjälpmedel, nr Dagens Samhälle, 1 december 2010 Dagens Samhälle om boende för äldre, 9 december 2010 Trycksaker A Presentation: Swedish Institute of Assistive Technology (broschyr om HI på engelska) Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova!, faktaskrift med dvd Att ringa med datorn handledning för att inspirera till bildtelefoni med dvd Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova! (Skype), fullständigt cirkelpaket (5 st faktaskrifter och 1 st 10301), 200 kr Ring mig! Olika sätt att telefonera när man har tal- och språksvårigheter, 250 kr Månadens hjälpmedel december 2010, A5-blad Månadens hjälpmedel januari 2011, A5-blad Månadens hjälpmedel februari 2011, A5-blad 7

8 Månadens hjälpmedel mars 2011, A5-blad Månadens hjälpmedel april 2011, A5-blad Användning av vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada, 230 kr Kurser i förflyttning 2011, Hjälpmedelsinstitutet Göteborg Vi efterlyser goda idéer om hjälpmedel sök ekonomiskt stöd från HI, A5-folder Kurser i förflyttning 2011, HI Göteborg, bilaga till facktidningar Var med och svara på frågor i IT-frågan!, A5-folder Äldrestatistik Äldres hälsa, funktionsnedsättning, boende och hjälpmedel, 190 kr Almanacka 2011, Hjälpmedel i fokus, skickas till utvalda Fixa felet! Felsökningsrutin för bildtelefon, broschyr med dvd A Presentation: Swedish Institute of Assistive Technology Arbeta med manuella förflyttningar, HI Göteborg, utbildningsmaterial Arbeta med personlyft, HI Göteborg, utbildningsmaterial Lyftselar, A4-blad, utbildningsmaterial, HI Göteborg Lyftselar, affisch 70x50 cm, utbildningsmaterial, HI Göteborg Hjälpmedelsinstitutets Verksamhetsprogram 2011 Fixa felet! Felsökningsrutin för bildtelefon, paket med 10 broschyrer med dvd-film (103131), 200 kr Att ringa med datorn lär dig mer och våga prova! (Skype), 5 st faktaskrifter (103100), påfyllningspaket till cirkeldeltagare, 175 kr Bo bra på äldre dar, A5-folder Din elrullstol, paket med 10 ex A5-skriften Din elrullstol 08364, 200 kr Allt om Hjälpmedel nr 8, 2010 Allt om Hjälpmedel nr 1, 2011 Pdf Satsa friskt på spel TV-spel inom äldrevården (Teknik för äldre) Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Hinfo för förskrivare 8

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel kan förbättra, bevara och kompensera för en nedsatt eller förlorad funktion. Med hjälpmedel

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Presentation av regeringsuppdraget Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013.

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Datum Beteckning 2013-12-04 Telefon 0709719926 Styrgruppen Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Närvarande: Ann Letorp Seth Pettersson

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum

Hjälpmedelsinstitutet. Ett nationellt kunskapscentrum Hjälpmedelsinstitutet Ett nationellt kunskapscentrum Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning. Vi på Hjälpmedelsinstitutet är med och bygger ett samhälle där alla

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet Teknik i välfärdens tjänst Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet 2 Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Allmännyttig ideell förening Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-09-30 Bilaga 1 Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2014 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2014. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Föredragning för nationell konferens om kompetens 2013-03-20 Per Enarsson 1 Nationell nivå Aktörer Utvområden Regional

Läs mer

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsument verket KO Aterrapportering 1 (5) Datum D nr 2012/1019 Justitiedepartementet Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsumentverket lämnade den 14 mars 2012 in förslag

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Ett projekt i samverkan mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Linköpings universitet och Malmö

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer