Verksamhetsplan 2015 VGR IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 VGR IT"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 VGR IT

2 Inledning 2015 blir på många sätt ett spännande år. IT-utvecklingen går snabbt och det gäller att ta tillvara på de möjligheter som finns. VGR IT:s uppdrag är att vara den självklara tjänsteleverantören för våra kunder. Vi ska fortsätta att se till att Västra Götalandsregionens IT-miljö fungerar varje dag för alla användare runt omkring i regionen och ge dem den IT-support de behöver. Vi ska också fortsätta resan med framtidens vårdinformationsmiljö. Idag har vi inte IS/IT-system som stödjer vårdverksamheterna tillräckligt bra. Vi måste hålla ihop utvecklingen för att skapa en gemensam och funktionell IS/IT-miljö. Målet för vår resa är att IS/IT ska ge inflytande, inspiration och utveckling genom att vara enkel och tillgänglig samt skapa möjlighet till påverkan, delaktighet och kunskapsspridning. Verksamhetplanen beskriver de viktiga områden som VGR IT ska arbeta med under 2015 för att nå målen och visionen - och inte minst göra våra kunder ännu nöjdare. /Göran Ejbyfeldt IS/IT-direktör Västra Götalandsregionen VGR IT:s plats i Västra Götalandsregionen VGR IT är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation. Organisatoriskt sett är vi en avdelning inom regionkansliet. Regionkansliet innehåller Västra Götalandsregionens ledningsfunktioner och är ett stöd till den politiska organisationen. Kansliet hanterar frågor om hälso- och sjukvård, ekonomi, personal, IT, säkerhet, information och kommunikation. Kansliets uppdrag är av regionövergripande och strategisk karaktär med inriktning på finansiär och ägarperspektiven. VGR IT:s ca 530 medarbetare finns på fyra kontor i Västra Götalandsregionen; Borås, Mölndal, Skövde och Vänersborg. Vår historia Västra Götalandsregionen bildades 1999 och varje förvaltning ansvarade för sin IT-avdelning började man titta på hur en framtida organisation skulle kunna se ut och i april 2006 tog regionfullmäktige beslut om att bilda en gemensam IT-avdelning för hela regionen. Regionfullmäktiges beslut blev verklighet när VGR IT bildades 1 januari I september 2011 tog man beslut om en ny IS/IT-strategi för Västra Götalandsregionen. Genom att samla både strategisk och operativ verksamhet i en och samma organisation togs ett helhetsansvar för IS/IT i regionen och Nya VGR IT bildades 1 april Från och med 1 januari 2013 heter Västra Götalandsregionens gemensamma IS/ITorganisation återigen VGR IT. Innehåll VGR IT:s plats i Västra Götalandsregionen 2 Vision, uppdrag och verksamhetsidé 3 Så styrs IS/IT i Västra Götalandsregionen 4 Så styrs VGR IT 6 VGR IT:s organisation 7 Vår kultur 8 Budget 9 Viktiga aktiviteter Styrkort: Kund 10 Styrkort: Process 10 Styrkort: Medarbetare 11 Styrkort: Ekonomi 11 2

3 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Vår vision Nöjda kunder genom att med IS/IT ge inflytande, inspiration och utveckling. Inflytande IS/IT ger inflytande genom att vara enkel och skapa möjlighet till påverkan, delaktighet, kunskapsspridning och utveckling. IS/IT ger möjlighet till regiongemenskap och dialog. Inspiration IS/IT ger inspiration genom att vara enkel, smart och tillgänglig när och där den behövs i rätt omfattning. IS/IT ger stöd för beslutsfattande och informationen är pålitlig och säker. IS/IT ger inspiration genom att ligga i framkant och ge förutsättningar för öppenhet. Utveckling IS/IT skapar utveckling och värde genom att tillgängliggöra information och kommunikation när och där den behövs. IS/IT ger förutsättningar för ökad tillväxt i regionen, effektivitet, lärande, kreativitet och skapande. Vårt uppdrag VGR IT ska vara den självklara tjänsteleverantören för våra kunder genom att leverera attraktiva och anpassade tjänster inom IS/IT Vad innebär detta? Självklar innebär att våra kunder ser oss som den naturliga och givna samarbetspartnern Tjänsteleverantör är vi genom att vi alltid utgår från kundens behov och krav, fokuserar på att leverera värde och nytta i våra tjänster Kund är Västra Götalandsregionens verksamheter, representerade av objekt/bransch Attraktiva innebär att kunden ser tjänstens värde och nytta i verksamheten Anpassade innebär att med regionalt och strategiskt perspektiv på bästa sätt tillfredsställa regionens verksamheter IS/IT innebär drift, support, förvaltning för kontinuerlig och stabil leverans av etablerade tjänster samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster Vår verksamhetsidé Vi får nöjda kunder genom att: Ta befälet och vara ansvariga för all IS/IT i Västra Götalandsregionen Leda och styra samt ligga steget före och påvisa nya möjligheter inom IS/IT för att Västra Götalandsregionen ska nå sina mål Stå för kostnadseffektiv IT och göra det som är bäst för hela Västra Götalandsregionen Leverera vad vi lovat - ha örnkoll på vår verksamhet och leverera vad vi lovat i rätt tid och med rätt kvalitet 3

4 Så styrs IS/IT i Västra Götalandsregionen IS/IT-styrmodell Västra Götalandsregionens IS/IT-styrmodell utgör ramverket för IS/IT-styrningen. Styrmodellen beskriver roller, ansvar, beslutsforum/beslutsstruktur, vägar för eskalering och en övergripande organisation för IS/IT. Styrningen av IS/IT utgår från IS/IT-huset som beskriver den övergripande strukturen och grunden för hur vi vill arbeta med IS/IT inom Västra Götalandsregionen. Huset utgör grunden för beslutsfattande, finansiering och arbetssätt. Målet är en verksamhetsstyrd IS/ IT-utveckling och en effektivt samlad IS/IT-verksamhet. Styrmodellen bygger på att krav och behov av IS/IT-stöd uppstår i kärnverksamheterna och kompletteras med krav från lagstiftning, nationella krav, ägare och branschernas behov etc. Dessa samordnas, prioriteras och beslutas inom respektive bransch som ansvarar för att skapa förutsättningar för utveckling, förvaltning (förbättringar/ändringar på befintliga objekt/ system) och drift. Realiseringen av besluten sker inom VGR IT med stöd av kärnverksamheterna. I strategin finns fem styrande principer som gäller för alla som arbetar med IS/IT. 1. Kundnytta ska vara överordnad IS/IT IS/IT ska vara ett stöd för att bedriva kärnverksamhet och stödja interna och externa kunder. Konsekvens: Kunden ska alltid identifieras och kundnyttan utvärderas vid varje anskaffning/förändring av IS/IT-funktion. Tydliga regler och strukturer ska finnas för att ta hand om kundbehov. 2. Helheten prioriteras före delarna När värdet för regionen som helhet blir större än värdet för varje enskild verksamhet så hanteras det regiongemensamt eller branschgemensamt. Konsekvens: Gemensam finansiering och styrning av tjänster inom bransch och region kommer att ske. 3. För varje verksamhetsfunktion ska strävan vara att det endast ska finnas en IS/IT-lösning Överlappande IS/IT-lösningar för samma/likartade verksamhetsfunktioner ska undvikas. För att uppnå kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och förenklad förvaltning ska det finnas en strävan efter konsolidering av IS/IT-lösningar. Konsekvens: Införande av överlappande IS/IT-lösningar ska särskilt motiveras. 4. Vid anskaffande av IS/IT funktioner ska standardiserade produkter/tjänster/lösningar vara huvudalternativet Enkelhet och igenkänning för medarbetare samt förenklad drift och underhåll är önskvärt. Konsekvens: Egenutveckling av lösningar övervägs i sista hand. Översikt IS/IT-styrmodell IS/IT-strategin och styrande principer Västra Götalandsregionens IS/IT-strategi sträcker sig över den kommande 3-års perioden och fokuserar på önskat börläge för IS/IT i Västra Götalandsregionen. Den övergripande IS/ IT-visionen är: IS/IT inom Västra Götalandsregionen medverkar till Det Goda Livet genom att ge inflytande inspiration och utveckling. IS/IT-målen finns med i VGR IT:s styrkort. 5. Ge användaren tillgång till rätt tjänster, rätt information, vid rätt tillfälle, på rätt plats och på rätt sätt Interna och externa användare ska ha tillgång till tjänster och information som de har behov och nytta av och som de är auktoriserade (t.ex. genom inloggning) att ta del av. Tjänsterna och informationen ska vara tillgänglig när användaren behöver det och på den plats han/hon befinner sig samt kunna nås med den utrustning (dator, telefon, platta etc.) som användaren nyttjar. Konsekvens: Ställer höga krav på infrastruktur, informationsstruktur och säkerhetslösningar 4

5 Översikt Projektilen Projektstyrning Projektilen är Västra Götalandsregionens modell för projektstyrning. Det är en generell och regional modell för projektstyrning som kompletteras med områdesspecifika behov. För IS/IT-projekt finns ett antal kompletteringar till den generella modellen som beskrivs i dokumentet Så arbetar VGR med IS/ IT-projekt. Förvaltningsmodell för IT-stöd Västra Götalandsregionen använder pm3 som förvaltningsmodell rörande IT-stöd. pm3 är en modell för förvaltning och affärsmässig styrning av verksamhetsprocesser och IS/ IT-system. IT-systemen grupperas i objekt med utgångspunkt i verksamhetsprocesser och arbetssätt. Ett objekt omfattar en grupp av system med beröringspunkter. Ramverk för arbetssätt VGR IT använder ITIL som är ett referensbibliotek och globalt ramverk för att skapa gemensamma arbetssätt och processer utifrån kundens behov av IT-tjänster. Ledorden i ITIL är: kunden i fokus. Det finns ett antal processledare utsedda med uppdrag att arbeta tvärs organisationen och varje process har en utsedd processägare. Arbetssätt och processer i VGR IT:s verksamhet ska finnas beskrivna och visualiserade i en gemensam processkarta i ledningssystemet på intranätet. Varje objekt har ett förvaltningsuppdrag som beskriver vad som ska utföras under året. Uppdraget finns beskrivet i en objektplan, planen godkänns och finansieras av branschledningen, vilket ger en samordnad och tydlig styrning. Samverkan mellan objekten sker i de systemgränsöverskridande styrgrupper - objektledning. Besluten fattas av objektledning och IS/IT-ledning bransch (styrgrupp för objektfamiljen). ITIL 5

6 Så styrs VGR IT VGR IT:s övergripande strategi är Västra Götalandsregionens IS/IT-strategi. Utifrån den har VGR IT tagit fram en Tjänstestrategi som beskriver hur VGR IT ska utvecklas till att bli en professionall tjänsteleverantör. Vid sidan av dessa finns ett flertal strategier för olika områden som exempelvis IT-säkerhet och datahallar. Utifrån strategierna formulerar VGR IT sina konkreta mål och aktiviteter i verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner. Inom ramen för VGR IT:s strategiska mål och beslut samt budget har enheterna ansvar och befogenheter att forma sina konkreta strategier och aktiviteter så att verksamheten bidrar till att nå VGR IT:s och därmed också IS/IT-strategins samlade mål. Budgetansvar för respektive enhetschef är en viktig del i styrningen. Enhetscheferna är ansvariga för att hålla sin budget och för att löpande ha kontroll på verksamhet, ekonomi och personal. Styrning sker genom kontinuerlig visuell mätning och uppföljning på alla nivåer. För att nå uppsatta mål krävs det att våra medarbetare har relevant kunskap, både med formell kompetens och med applicerad kunskap. Detta kräver kontinuerlig kompetenshöjning och individuella utvecklingsplaner upprättas för våra medarbetare där hänsyn tas såväl till regionens behov som till individers potential och intresse. VGR IT följer Västra Götalandsregionens delegationsordning samt upprättade policies, regler, riktlinjer, instruktioner och rutiner som gäller för Västra Götalandsregionen, regionkansliet samt de avdelningsspecifika som finns framtagna för verksamheten. VGR IT:s linjeorganisation beskrivs på nästa sida. VGR IT har valt att implementera ITILs beskrivna funktioner och försöker även i absolut möjligaste mån koppla det funktionella ansvaret till den linjeorganisation som ansvarar för dem. Detta ger en tydlig matrisstruktur mellan linje/funktion och processer/arbetssätt där ansvar och ägarskap är tydligt fördelat. Styrningen av VGR IT finns beskrivet i ledningssystemet som finns tillgängligt för alla på intranätet. Modellen beskriver VGR IT:s struktur för styrande dokument. 6

7 VGR IT IT:s organisation Januari, 2015 Organisationsskiss IS/IT-direktör Göran Ejbyfeldt Ekonomi & Avtal Björn Magnusson Verksamhetsutveckling & Verksamhetsstöd Jeanette Sandén HR Frida Svalstedt Tjänst, Kund & Strategi John Petersson Support Maria Skoglöf Infrastruktur & Drift Peter Lindh Applikation & Utveckling Ann-Sofie Ardfelt Strategier Margareta Karlsson Fyrbodal 6011 Lena Carlstein Projekt & Uppdrag Kenny Rubinsson Projekt & Uppdrag Petra Jörstun Bransch- & Objektstyrning IT John Petersson Skaraborg 6012 Eva Heder Applikation & Verktyg Andreas Hylén BI & Informatik Magnus Ljungqvist Projekt- & Programkontor Peter Teodorsson Sjuhärad 6013 Pernilla Stenström Datacenter & Server/databas Jan Sunnergren Integration Wolfgang Kegel Göteborg Service Desk 6015 Erik Westlund Tele/videoteknik & Operativt center Anders Karlsson Vårdsystem Camilla Larsson Göteborg Klientservice 6014 Mikael Brandberg Klient & Säkerhet Nicklas Yresjö Primär- & Tandvårdssystem Camilla Augustin Göteborg Klientservice 6016 Peter Stålnacke Nät Johan Nilsson Administrativa system Susanna Isegran Teknisk arkitektur, design & förvaltning Christian Eriksson Arkitektur & Utveckling Bjarne Christiansson

8 Vår kultur Värdegrund Leanprinciper + = VGR IT:s kultur Värdegrund Professionalism Levererar åtaganden i tid, effektivt och med god kvalitet Uppträder ansvarsfullt och är förtroendegivande Följer fattade beslut Serviceanda Har kunden i fokus Följer upp och återkopplar till kollegor och kunder Har gott bemötande och visar respekt Engagemang Tar initiativ, är kreativa och arbetar proaktivt Förbättrar ständigt arbetsmetoder och rutiner Delar aktivt med sig av sin kunskap Ständiga förbättringar med Lean Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet med hjälp av Lean som metodik för att nå nöjda kunder. VGR IT:s bärande Leanprinciper: 1. Sträva efter nöjda kunder Definiera och förstå vad som är värde för kund, leverera och förbättra det kunden vill ha. Sträva alltid efter att uppnå kundnöjdhet och en nöjd kund. 2. Leverans i rätt tid från mig Identifiera värdeflödet och ta bort onödiga aktiviteter, slöserier och steg i processerna. Minska antalet överlämningspunkter. Leverera i tid. Hålla vad vi lovar. 3. Rätt från början från mig Identifiera problemen och lösa dem vid källan där de uppstår. Göra rätt från början. 4. Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt Kontinuerligt förbättringsarbete med Kaizen och PDCA. Standardisera processerna och bygga in kvalitet. Bidra till en lärande organisation, lära av varandra och använda best-practice. Göra varje dag något litet, bättre än igår. 5. Visuell styrning, mätning och uppföljning Visualisera information och uppföljning. Göra det osynliga synligt. Använda diagram, tabeller och färger för styrning. Ta fram mätetal och mät på det som skapar värde för kund. Följ upp regelbundet och vidta åtgärder. 6. Engagerade och delaktiga medarbetare Samverka i lärande team och informera varandra. Ta tillvara allas engagemang till förbättringsarbete och nya idéer. Arbetet utförs bäst där värde skapas och medarbetarna är. Leanhuset 7. Värdegrund och ledarskap Behandla varandra med respekt. Skapa en kultur och värdegrund som i handling genomsyras av värdeorden professionalism, engagemang och serviceanda. Utveckla ett engagerat och inspirerande ledarskap på alla nivåer. Utvärdera regelbundet. 8

9 Budget och viktiga aktiviteter för 2015 Budget VGR IT:s omslutning för år 2015 uppgår till 906,4 mnkr. VGR IT är en tjänsteleverantör där samtliga intäkter baserar sig på leverans av tjänster. Stort fokus har lagts på kostnadseffektivitet och kostnadstransparens. 733,3 mnkr avser leverans av tjänster till bransch (tjänster + uppdrag/projekt) och 173,1 mnkr tjänster direkt mot förvaltningarna och regionexterna kunder. Under 2015 fortsätter effekthemtagning av Gemensam IT-plattform (GIT) genom återbetalning av lån med en kostnad av 19 mnkr. Detta finansieras genom intern kostnadseffektivisering enligt ursprunglig plan. Under 2015 kommer VGR IT investera 7,9 mnkr i säkerhetslösningar och reinvestera 50,7 mnkr i nätverksutrustning, lagringsutrustning, servrar och telefoniutrustning. Resultaträkning VGR IT Budget 2015 tkr Verksamhetens intäkter 906,4 Personalkostnader Lokaler (arbetplats samt datahall) Övriga interna kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar -343,6-42,8-79,5-384,8-51,0 Verksamhetens kostnader -901,7 Finansiella intäkter/kostnader -4,7 Resultat 0 Viktiga aktiviteter 2015 VGR IT strävar efter nöjda kunder och efter att vara ett effektivt och värdeskapande stöd till invånarna i Västra Götalandsregionen och Västra Götalandsregionens verksamheter. Under 2015 kommer VGR IT fokusera på ett antal olika områden, så som att: öka förtroendet för organisationen tydlig väg in till och ut från VGR IT öka vår effektivitet och förbättra produktionsstyrningen stärka vår servicekultur framtidens vårdinformationsmiljö Genom att fortsätta definiera, mäta och följa upp våra processer, leveranstider för prioriterade beställningar och tjänster samt följa upp projekt/uppdrag tar VGR IT ytterligare steg i arbetet för att öka förtroendet för organisationen. Vi vill öka kännedomen om vår verksamhet genom relevant marknadsföring och säkerställa att vi har rätt kundforum. För att säkerställa att styrmodellen för IS/IT förverkligas och genomförs fullt ut, kommer VGR IT främst fokusera på att organisationen är rätt anpassad samt säkerställa effektiv och kvalitetssäkrad hantering av projekt och uppdrag. VGR IT:s konsekventa processutveckling kommer att fortgå för att säkerställa gemensamma rutiner och arbetssätt. För att ständigt förbättra verksamheten använder vi oss av Lean. För att möjliggöra kostnadseffektiv IT fortsätter arbetet med standardisering av infrastruktur, som bland annat omfattar fortsatt konsolidering av datahallar, uppdatering av VGRnet samt framtidssäkra telefoniplattformen. Vi kommer under 2015 färdigställa ett antal upphandlingar, bland annat PC som tjänst liksom en ny effektiv skrivarmiljö. VGR IT kommer även sätta upp en molntjänst, OneDrive, för dokument och mobilitet. VGR IT kommer, precis som tidigare, strukturerat arbeta vidare med kommunikation, ledar- och medarbetarutveckling, kompetensförsörjning, värdegrund och bemötande. Vi kommer även fortsätta arbetet med friskvård, åtgärder för att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö och att se hälsa som en strategisk kompetens. Ett särskilt fokusområde 2015 kommer bli att stärka vår servicekultur genom ett antal definierade aktiviteter under året. VGR IT kommer dessutom att verka för ökad miljömedvetenhet i organisationen med minskat resande, grön IT med mera. En målsättning är att fortsätta det påbörjade nationella samarbetet med övriga regioner och landsting för att på så sätt hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar gällande IS/IT. 9

10 Styrkort: Kund Övergripande IS/IT-mål VGR IT:s mål Lösningar för interaktivitet, dialog och medskapande Enkelt och säkert att nå rätt information för rätt intressenter Högt förtroende för VGR IT Tydlig väg in till VGR IT Hög leveransprecision i projekt och för beställningar Leverera vad vi lovat Effektiva och ändamålsenliga IT-stöd för medarbetarnas dagliga arbete Mätetal Målvärde Uppföljningsfrekvens Nöjd kund - användare 95% Månad Nöjd kund - SIS 90% Halvår Leveransprecision i projekt och uppdrag 90% Vecka Leverans enligt tjänste-ola 100 % Månad Exempel på aktiviteter: utforma och etablera kundaktiviteter, etablera SPOC Styrkort: Process Övergripande IS/IT-mål VGR IT:s mål Snabba reaktioner och leveranser på identifierade behov Hög nyttjandegrad av de system som finns Effektiva arbetssätt Kvalitetssäkrade system- och applikationsförändringar Det ska vara lätt att göra rätt Konsolidera och avveckla system med samma funktion Mätetal Målvärde Uppföljningsfrekvens Total tid och utförd tid per ärende Beroende av ärendetyp Månad Genomförda förändringar utan störning Antal avvecklade system med funktioner som finns i annat system/antal införda system som ersätter andra 95% Månad Tas fram under året Månad Exempel på aktiviteter: etablera ITIL-funktioner, starta knowledge management-processen 10

11 Styrkort: Medarbetare Övergripande IS/IT-mål VGR IT:s mål Attrahera och utveckla IS/ITkompetens Nöjda medarbetare Leva och leda enligt vår värdegrund Attraktiv arbetsplats Mätetal Målvärde Uppföljningsfrekvens Nöjd medarbetare 90% Tre gånger per år Hållbart medarbetarengagemang (HME) 80% År Personalomsättning 5-8% Månad Sjukfrånvaro < 3% Månad Exempel på aktiviteter: årshjul för kultur, kartlägga strategisk kompetens Styrkort: Ekonomi Övergripande IS/IT-mål VGR IT:s mål Kostnadseffektiv IS/IT-struktur Ökad andel utveckling i förhållande till förvaltning Ekonomi i balans Konkurrenskraftig och kostnadseffektiv IS/IT Kostnadstransparens Mätetal Målvärde Uppföljningsfrekvens Ekonomiskt resultat +-0 mnkr Månad Lägre pris än marknaden vid benchmarking Kostnadseffektivisering av tjänst och leverans 5% Kvartal 5% Kvartal Exempel på aktiviteter: benchmarking med andra företag/landsting, kostnadsuppföljning per tjänst 11

12 Västra Götalandsregionen, Göteborg Tel: , e-post:

Verksamhetsplan 2014 VGR IT

Verksamhetsplan 2014 VGR IT Verksamhetsplan 2014 VGR IT Innehåll Vår historia 2 Vår plats i Västra Götalandsregionen 2 IS/IT-styrmodell 3 Vår organisation 4 Styrande dokument 5 Styrande principer 5 Strategiska principer 6 Vår vision

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IS/IT-strategi. 1.0 Fastställd 1 (23) Karin Elfman 2013-10-24 IS/IT-ledning koncern 2013-12-03. Dokument nr : Version: Status: Sida:

IS/IT-strategi. 1.0 Fastställd 1 (23) Karin Elfman 2013-10-24 IS/IT-ledning koncern 2013-12-03. Dokument nr : Version: Status: Sida: 1.0 Fastställd 1 (23) Dokumenttyp: Forum: Sekreterare: Styrande dokument Dokumentbeskrivning: IS/IT-strategi 2014 IS/IT ledning koncern Utfärdat av: Utfärdat datum: Godkänt av: Godkänt datum: Karin Elfman

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

RSK 1200-2009 1.0 Förslag (1)26. Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Styrande dokument Översyn av IT inom VGR 40500

RSK 1200-2009 1.0 Förslag (1)26. Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Styrande dokument Översyn av IT inom VGR 40500 Dokument nr : Version: Status: Sida: RSK 1200-2009 1.0 Förslag (1)26 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Styrande dokument Översyn av IT inom VGR 40500 Dokumentbeskrivning: IS/IT-strategi, huvuddokument

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Framgångsfaktorer för samverkan

Framgångsfaktorer för samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser ( samverkanskompetens

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling?

Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling? Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling? Maria Björk Nyttorealisering är inte en process skapa den röda tråden Mer fokus på nytta och effekter än teknik Helhetssyn

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

IS/IT-program för Jönköpings kommun

IS/IT-program för Jönköpings kommun JONKÖPINGS KOMMUN IS/IT-program för Jönköpings kommun Ks/2012:481 kommunfullmäktige M kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning IS/IT-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 302

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Mått och mål 2013 IT-centrum Framgångsfaktorer Mått Mätmetod Mål

Mått och mål 2013 IT-centrum Framgångsfaktorer Mått Mätmetod Mål Budget 2013 IT-centrum Landstingets vision: För ett bra liv i ett attraktivt län Rätt IT alla gånger IT-centrums verksamhetsidé: IT-centrum skapar värde för sina kunder genom att, med hög kompetens, erfarenhet

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer