Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument"

Transkript

1 Not 111. De viktigaste delarna i kapitalinstrument Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument Medlemsandel 1 Emittent Medlemsandelsbankerna 2 Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från USIP, ISIN eller Bloomberg för privata placeringar) 3 Reglerande lag(ar) för instrumentet Finsk lag, i synnerhet lagen om andelslag och lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, EU:s tillsynsförordning 575/2013 (CRR) Rättslig behandling 4 Övergångsbestämmelser enligt tillsynsförordningen Kärnprimärkapital (CET1) 5 Bestämmelser enligt tillsynsförordningen efter övergångsperioden Kärnprimärkapital (CET1) 6 Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell och grupp (undergruppsnivå) Individuell och grupp 7 Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion) Kärnprimärkapitalinstrument enlighet med vad som anges i EBA-förteckningen 8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum) 186 Milj. euro 9 Instrumentets nominella belopp (valuta i miljoner) EUR 186 9a Emissionspris 100 % 9b Inlösenpris 100 % 10 Redovisningsklassificering Andelslagets andel, eget kapital 11 Ursprungligt emissionsdatum 12 Eviga eller tidsbestämda Evigt 13 Ursprunglig förfallodag Ingen förfallodag 14 Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten Ja 15 Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp Andelsbanken ska återbetala teckningspriset för en medlemsandel till andelsägaren då medlemskapet upphör. Andelsbanken har dock rätt att vägra att återbetala medlemsinsatser under den tid som andelsbanken är verksam. Om andelsbanken inte har vägrat att återbetala, kan en medlemsinsats återbetalas 12 månader efter slutet av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet har upphört. Om full återbetalning inte är möjlig något år, ska den obetalda delen betalas ur det egna kapital som står till förfogande enligt de följande boksluten. Ovan fastställda rätt till efterhandsåterbetalning av obetalda delar upphör dock efter det femte följande bokslutet. 16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall se punkt 15 Kuponger/utdelningar 17 Fast eller rörlig utdelning/kupong Rörlig 18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index 19 Förekomst av utdelningsstopp 20a Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) Helt skönsmässigt 20b Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) Helt skönsmässigt 21 Förekomst av step-up eller annat incitament för återinlösen 22 Icke-kumulativa eller kumulativa Icke-kumulativa 23 Konvertibla eller icke-konvertibla Ej konvertibelt 24 Om konvertibla, konverteringstrigger(s) 25 Om konvertibla, helt eller delvis 26 Om konvertibla, omräkningskurs 27 Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvetering 28 Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till 29 Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till 30 Nedskrivningsdelar Ja 31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s) Uppkomna förluster 32 Om nedskrivning, fullständig eller delvis Helt eller delvis 33 Om nedskrivning, permanent eller tillfällig Tillfällig 34 Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen Via ökning av andelskapitalet 35 Position i prioriteringshierarkin för likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre i rangordningen) 36 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven 37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven Vid upplösning av andelsbanken genom likvidation eller konkurs återbetalas de erlagda tilläggsinsatserna före de övriga insatserna eller, om tillgångarna inte räcker till detta, den del av tilläggsinsatserna som var och en ska få räknat enligt förhållandet mellan de erlagda tilläggsinsatserna.

2 Avkastningsandel (Andel utan rösträtt) Insats (andel) (nya medlemsandelsbanker) Tilläggsandel Medlemsandelsbankerna De nya medlemsandelsbankerna Medlemsandelsbankerna Finsk lag, i synnerhet lagen om andelslag och lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, CRR Finsk lag, i synnerhet lagen om andelslag och lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, CRR Finsk lag, i synnerhet lagen om andelslag och lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, CRR Kärnprimärkapital (CET1) Kärnprimärkapital (CET1) Kärnprimärkapital (CET1) Kärnprimärkapital (CET1) Kärnprimärkapital (CET1) Individuell och grupp Individuell och grupp Individuell och grupp Kärnprimärkapitalinstrument i enlighet med vad som Kärnprimärkapitalinstrument i enlighet med vad som Kärnprimärkapitalinstrument enlighet med vad som anges i EBA-förteckningen anges i EBA-förteckningen anges i EBA-förteckningen EUR EUR 2 EUR 141 Andelslagets andel, eget kapital Andelslagets andel, främmande kapital Andelslagets andel, främmande kapital Evigt Evigt Evigt Ingen förfallodag Ingen förfallodag Ingen förfallodag Ja Ja Ja Andelsbanken ska återbetala teckningspriset för avkastningsandelen till andelsägaren då medlemskapet upphör. Teckningspriset för en avkastningsandel ska återbetalas till andelsägaren också då andelsägaren har sagt upp andelen. Andelsbanken har dock rätt att vägra att återbetala avkastningsinsatser under den tid som Andelsbanken är verksam. Om andelsbanken inte har vägrat att återbetala, kan en avkastningsinsats återbetalas 12 månader efter slutet av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet har upphört eller avkastningsandelsägaren sagt upp andelen. Om full återbetalning inte är möjlig något år, ska den obetalda delen betalas ur det egna kapital som står till förfogande enligt de följande boksluten. Ovan fastställda rätt till efterhandsåterbetalning av obetalda delar upphör dock efter det femte följande bokslutet. Insatserna återbetalas då medlemskapet upphört i enlighet med och under de förutsättningar som nämns i 10 kap. 1 i lagen om andelslag (1488/2001) och 19 i andelsbankslagen (lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 1504/2001). Om en insats inte har kunnat återbetalas i sin helhet med stöd av 10 kap. 1 lagen om andelslag eller 19 andelsbankslagen, kan återbetalningen äga rum som efterhandsåterbetalning, om detta är möjligt enligt de tre följande boksluten. Insatsen återbetalas inom ett år från utgången av den räkenskapsperiod, enligt vilken en återbetalning för första gången kan erläggas. se punkt 15 se punkt 15 se punkt 15 Andelsbanken ska återbetala teckningspriset för en tilläggsandel till andelsägaren då medlemskapet upphör eller då andelsägaren sagt upp andelen. Tilläggsinsatsen återbetalas 6 månader efter slutet av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet har upphört eller tilläggsandelsägaren sagt upp andelen. Om det inte varit möjligt att återbetala en uppsagd tilläggsinsats i dess helhet, kan återbetalningen ske som efterhandsåterbetalning, om det är möjligt enligt de tre följande boksluten. Rörlig rörlig Rörlig ej tillämplig nej Helt skönsmässigt Helt skönsmässigt Helt skönsmässigt Helt skönsmässigt Helt skönsmässigt Helt skönsmässigt ej tillämplig Icke-kumulativa Icke-kumulativa Icke-kumulativa Ej konvertibelt ej kovertibelt Ej konvertibelt ej tillämplig ej tillämplig ej tillämplig ej tillämplig ej tillämplig ej tillämplig Ja ja Ja Uppkomna förluster uppkomna förluster Uppkomna förluster Helt eller delvis helt eller delvis Helt eller delvis Tillfällig tillfällig Tillfällig Via ökning av andelskapitalet Via ökning av andelskapitalet Via ökning av andelskapitalet Vid upplösning av andelsbanken genom likvidation eller konkurs återbetalas de erlagda tilläggsinsatserna före de övriga insatserna eller, om tillgångarna inte räcker till detta, den del av tilläggsinsatserna som var och en ska få räknat enligt förhållandet mellan de erlagda tilläggsinsatserna. Vid upplösning av andelsbanken genom likvidation eller konkurs återbetalas de erlagda tilläggsinsatserna före de övriga insatserna eller, om tillgångarna inte räcker till detta, den del av tilläggsinsatserna som var och en ska få räknat enligt förhållandet mellan de erlagda tilläggsinsatserna. ja Ja Kunden har möjlighet att ensidigt lösa in insatsen Kunden har möjlighet att ensidigt lösa in tilläggandelen

3 Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument EUR 50,000,000 Non-cumulative Perpetual Capital Securities 1 Emittent Pohjola Bank Abp 2 Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från USIP, ISIN eller Bloomberg för privata placeringar) ISIN: XS Reglerande lag(ar) för instrumentet Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsordning, utdelningsbara medel, utdelningsstopp, tillstånd för inlösen i förtid och kapitalkrav, på vilka tillämpas finsk lag Rättslig behandling 4 Övergångsbestämmelser enligt tillsynsförordningen Primärkapitaltillskott (AT1) 5 Bestämmelser enligt tillsynsförordningen efter övergångsperioden 6 Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell och grupp (undergruppsnivå) Individuell och grupp 7 Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion) 8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum) 43 Milj. euro 9 Instrumentets nominella belopp (valuta i miljoner) EUR 50 9a Emissionspris 100 % 9b Inlösenpris 100 % 10 Redovisningsklassificering Skuld - upplupet anskaffningsvärde 11 Ursprungligt emissionsdatum Eviga eller tidsbestämda Evigt 13 Ursprunglig förfallodag Ingen förfallodag 14 Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten Ja 15 Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp Emittenten har rätt att betala kapitalet. Rätt till inlösen, om emittenten till följd av (i) en lagändring, (ii) en officiell tolkning eller (iii) ett beslut av Finansinspektionen inte kan räkna instrumentet som Tier 1-kapital. Dessutom har emittenten rätt till inlösen i förtid till följd av ändringar i sådana skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster eller inte kunna dra av räntor. Inlösenpris 100 %. 16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall se punkt 15 Kuponger/utdelningar 17 Fast eller rörlig utdelning/kupong Fast till rörlig 18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index 6,5 % per annum till , efter det 10 års Swap-ränta + 0,1 % per annum, maximal ränta 8 % per annum 19 Förekomst av utdelningsstopp Ja 20a Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) Delvis skönsmässigt 20b Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) delvis skönsmässigt; [om emittentens utdelningsbara medel inte räcker till för att betala ens räntan på (i) instrumenten (ii) övriga kapitallån eller (iii) dotterbolags kapitallån som emittenten ställt säkerhet för.] 21 Förekomst av step-up eller annat incitament för återinlösen 22 Icke-kumulativa eller kumulativa Icke-kumulativa 23 Konvertibla eller icke-konvertibla Ej konvertibelt 24 Om konvertibla, konverteringstrigger(s) 25 Om konvertibla, helt eller delvis 26 Om konvertibla, omräkningskurs 27 Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvetering 28 Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till 29 Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till 30 Nedskrivningsdelar 31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s) 32 Om nedskrivning, fullständig eller delvis 33 Om nedskrivning, permanent eller tillfällig 34 Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen 35 Position i prioriteringshierarkin för likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre i rangordningen) Emittentens Tier 2-instrument och övriga efterställda skulder som har bättre förmånsrätt än instrumentet 36 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven Ja 37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven Ingen mekanism för absorbering av ytterligare förluster

4 EUR 40,000,000 Perpetual Non-Step-Up Hybrid Tier 1 YEN 10,000,000,000 Loan Agreement EUR 500,000,000 Subordinated Instruments due 2022 Pohjola Bank Abp Pohjola Bank Abp Pohjola Bank Abp ISIN: XS [(EMTN Series 130)] Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsordning, Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsord- Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsord- utdelningsbara medel, utdelningsstopp, tillstånd ning, utdelningsbara medel, utdelningsstopp, tillstånd ning, på vilka tillämpas finsk lag för inlösen i förtid och kapitalkrav, på vilka tillämpas finsk lag för inlösen i förtid och kapitalkrav, på vilka tillämpas finsk lag Primärkapitaltillskott (AT1) Primärkapitaltillskott (AT1) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Individuell och grupp Individuell och grupp Individuell och grupp EUR 40 YEN EUR % 100 % 99,98 % Skuld - upplupet anskaffningsvärde Skuld - upplupet anskaffningsvärde Skuld - upplupet anskaffningsvärde Evigt Evigt Tidsbestämt Ingen förfallodag Ingen förfallodag Ja Ja Ja 1) Rätt till inlösen eller på räntebetalningsdagar som följer efter det: 28 februari, 30 maj, 30 augusti eller 30 november; 2) Rätt till inlösen, om emittenten till följd av (i) en lagändring, (ii) en officiell tolkning eller (iii) ett beslut av Finansinspektionen inte kan räkna instrumentet som Tier 1-kapital; 3) Rätt till inlösen i förtid till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster eller inte kunna dra av räntor. Inlösenpris 100 %. Emittenten har rätt att återbetala kapitalet första gången på räntebetalningsdagen i juni 2014 och efter det på varje räntebetalningsdag. 2) Före den första återbetalningsdagen har emittenten rätt att återinlösa instrumentet, om emittenten till följd av (i) en lagändring, (ii) en officiell tolkning eller (iii) ett beslut av Finansinspektionen inte kan räkna instrumentet som Tier 1-kapital. 3) Dessutom har emittenten rätt till inlösen i förtid till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster eller inte kunna dra av räntor. Inlösenpris 100 %. se punkt 15 se punkt 15 Fast 5,75 % per annum Rörlig Rörlig 3 mån. EURIBOR + 1,25 % per annum 4,23 % per annum till , efter det 6 mån. YEN Reuters Screen Libor01 + 1,58 % per annum Emittenten har möjlighet till inlösen som från emissionsdagen till 90 kalenderdagar från det att CRD IV -förordningen trätt i kraft och direktivet implementerats i Finland, om Finansinspektionen meddelar att emittenten inte längre kan räkna tillgångarna till sitt supplementärkapital helt eller delvis. Inlösenpris 101 %. Dessutom rätt till inlösen i förtid till följd av till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster. Inlösenpris 100 %. Ja Ja Delvis skönsmässigt Delvis skönsmässigt delvis skönsmässigt; [om emittentens utdelningsbara delvis skönsmässigt; [om emittentens utdelningsbara Icke-kumulativa medel inte räcker till för att betala ens räntan på (i) instrumenten (ii) övriga kapitallån eller (iii) dotterbolags kapitallån som emittenten ställt säkerhet för.] medel inte räcker till för att betala ens räntan på (i) instrumenten (ii) övriga kapitallån eller (iii) dotterbolags kapitallån som emittenten ställt säkerhet för.] Ej konvertibelt Icke-kumulativa Icke-kumulativa Ej konvertibelt Ej konvertibelt Emittentens instrument med seniorvillkor Emittentens Tier 2-instrument och övriga efterställda Emittentens Tier 2-instrument och övriga efterställda skulder som har bättre förmånsrätt än instrumentet skulder som har bättre förmånsrätt än instrumentet Ja Ja nej Ingen mekanism för absorbering av ytterligare förluster Ingen mekanism för absorbering av ytterligare förluster ej tillämplig

5 Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument EUR 100,000, per cent. Subordinated Instruments due 14 September Emittent Pohjola Bank Abp 2 Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från USIP, ISIN eller Bloomberg för privata placeringar) ISIN: XS [(EMTN Series 127)] 3 Reglerande lag(ar) för instrumentet Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsordning, på vilka tillämpas finsk lag Rättslig behandling 4 Övergångsbestämmelser enligt tillsynsförordningen Supplementärkapital (T2) 5 Bestämmelser enligt tillsynsförordningen efter övergångsperioden Supplementärkapital (T2) 6 Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell och grupp (undergruppsnivå) Individuell och grupp 7 Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion) 8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum) 100 Milj. euro 9 Instrumentets nominella belopp (valuta i miljoner) EUR 100 9a Emissionspris 99,61 % 9b Inlösenpris 100 % 10 Redovisningsklassificering Skuld - upplupet anskaffningsvärde 11 Ursprungligt emissionsdatum Eviga eller tidsbestämda Tidsbestämt 13 Ursprunglig förfallodag Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten Ja 15 Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp Rätt till inlösen i förtid till följd av till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster. Inlösenpris 100 %. 16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall se punkt 15 Kuponger/utdelningar 17 Fast eller rörlig utdelning/kupong Fast 18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index 5,25 % per annum 19 Förekomst av utdelningsstopp 20a Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) 20b Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) 21 Förekomst av step-up eller annat incitament för återinlösen 22 Icke-kumulativa eller kumulativa Icke-kumulativa 23 Konvertibla eller icke-konvertibla Ej konvertibelt 24 Om konvertibla, konverteringstrigger(s) 25 Om konvertibla, helt eller delvis 26 Om konvertibla, omräkningskurs 27 Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvetering 28 Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till 29 Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till 30 Nedskrivningsdelar 31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s) 32 Om nedskrivning, fullständig eller delvis 33 Om nedskrivning, permanent eller tillfällig 34 Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen 35 Position i prioriteringshierarkin för likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre Emittentens instrument med seniorvillkor i rangordningen) 36 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven 37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven

6 CHF 100,000, Subordinated Instruments JPY 10,000,000,000 Subordinated Floating Rate Instruments due 3 July 2025 SEK 3,500,000,000 Callable Floating Rate Dated Tier 2 Instruments due 2025 Pohjola Bank Abp Pohjola Bank Abp Pohjola Bank Abp ISIN: CH ISIN: XS ISIN: XS Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsordning, på vilka tillämpas finsk lag Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsordning, på vilka tillämpas finsk lag Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsordning, på vilka tillämpas finsk lag Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Individuell och grupp Individuell och grupp Individuell och grupp CHF 100 JPY SEK ,21 % 100 % 100 % Skuld - upplupet anskaffningsvärde Skuld - upplupet anskaffningsvärde Skuld - upplupet anskaffningsvärde Tidsbestämt Tidsbestämt Tidsbestämt Ja Ja Ja Rätt till inlösen i förtid till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster. Inlösenpris 100 %. Rätt till inlösen i förtid till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster. Inlösenpris 100 %. se punkt 15 se punkt 15 se punkt 15 Emittenten har möjlighet till inlösen Rätt till inlösen till nominellt värde närsomhelst under löptiden på grund av en kapitalhändelse eller skattehändelse. Rätt till inlösen i förtid till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster eller inte kunna dra av räntor. Inlösenpris 100 %. Fast Fast Fast 3,375 % per annum 3-mån. JPY Libor + 0,735 % per annum 3 mån. Stibor + 1,6 % per annum. Räntan minst 0 % per annum. Icke-kumulativa Icke-kumulativa Icke-kumulativa Ej konvertibelt Ej konvertibelt Ej konvertibelt Emittentens instrument med seniorvillkor Emittentens instrument med seniorvillkor Emittentens instrument med seniorvillkor

7 Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument EUR 100,000, per cent Dated Tier 2 Instruments due Emittent Pohjola Bank Abp 2 Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från USIP, ISIN eller Bloomberg för privata placeringar) ISIN: XS Reglerande lag(ar) för instrumentet Engelsk lag, frånsett villkor som gäller förmånsordning, på vilka tillämpas finsk lag Rättslig behandling 4 Övergångsbestämmelser enligt tillsynsförordningen Supplementärkapital (T2) 5 Bestämmelser enligt tillsynsförordningen efter övergångsperioden Supplementärkapital (T2) 6 Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell och grupp (undergruppsnivå) Individuell och grupp 7 Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion) 8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum) 100 Milj. euro 9 Instrumentets nominella belopp (valuta i miljoner) EUR 100 9a Emissionspris 100 % 9b Inlösenpris 100 % 10 Redovisningsklassificering Skuld - upplupet anskaffningsvärde 11 Ursprungligt emissionsdatum Eviga eller tidsbestämda Tidsbestämt 13 Ursprunglig förfallodag Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten Ja 15 Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp Rätt till inlösen till nominellt värde närsomhelst under löptiden på grund av en kapitalhändelse eller skattehändelse. Rätt till inlösen i förtid till följd av ändringar i skattelagar eller skattetolkningar som medför att emittenten skulle bli tvungen att betala extra poster eller inte kunna dra av räntor. Inlösenpris 100 %. 16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall se punkt 15 Kuponger/utdelningar 17 Fast eller rörlig utdelning/kupong Rörlig 18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index 2,405 % per annum 19 Förekomst av utdelningsstopp 20a Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) 20b Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) 21 Förekomst av step-up eller annat incitament för återinlösen 22 Icke-kumulativa eller kumulativa Icke-kumulativa 23 Konvertibla eller icke-konvertibla Ej konvertibelt 24 Om konvertibla, konverteringstrigger(s) 25 Om konvertibla, helt eller delvis 26 Om konvertibla, omräkningskurs 27 Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvetering 28 Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till 29 Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till 30 Nedskrivningsdelar 31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s) 32 Om nedskrivning, fullständig eller delvis 33 Om nedskrivning, permanent eller tillfällig 34 Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen 35 Position i prioriteringshierarkin för likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre i rangordningen) Emittentens instrument med seniorvillkor 36 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven 37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven

8 Helsingfors OP Avkastningsdebentur 1/2014 Helsingfors OP Avkastningsdebentur 2/2014 Helsingfors OP Avkastningsdebentur 3/2014 Helsingfors OP Bank Abp Helsingfors OP Bank Abp Helsingfors OP Bank Abp ISIN: FI ISIN: FI FI Finsk lag Finsk lag Finsk lag Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Individuell och grupp Individuell och grupp Individuell och grupp EUR 11 EUR 11 EUR 6 Skuld - upplupet anskaffningsvärde Skuld - upplupet anskaffningsvärde Skuld - upplupet anskaffningsvärde Tidsbestämt Tidsbestämt Tidsbestämt Ja Ja Ja Debenturen återbetalas i sin helhet allt i ett på återbetalningsdagen , den förtida återbetalningsdagen eller på en dag som emittenten Debenturen återbetalas i sin helhet allt i ett på återbetalningsdagen , den förtida återbetalningsdagen eller på en dag som emittenten Debenturen återbetalas i sin helhet allt i ett på återbetalningsdagen , den förtida återbetalningsdagen eller på en dag som emittenten se punkt 15 se punkt 15 se punkt 15 Fast Fast till rörlig Fast till rörlig 3,25 % per annum 3,25 % per annum till , efter det 6 mån. EURIBOR + 2,54 % per annum 3,25 % per annum till efter det 6 mån. EURIBOR + 2,57 % per annum Icke-kumulativa Icke-kumulativa Icke-kumulativa Ej konvertibelt Ej konvertibelt Ej konvertibelt Debenturen kan inte användas för att kvitta motfordringar. Debenturen kan inte användas för att kvitta motfordringar. Debenturen kan inte användas för att kvitta motfordringar.

9 Mall för de viktigaste delarna i kapitalinstrument Helsingfors OP Avkastningsdebentur 4/ Emittent Helsingfors OP Bank Abp 2 Unik identifieringskod (t.ex. identifieringskod från USIP, ISIN eller Bloomberg för privata placeringar) FI Reglerande lag(ar) för instrumentet Finsk lag Rättslig behandling 4 Övergångsbestämmelser enligt tillsynsförordningen Supplementärkapital (T2) 5 Bestämmelser enligt tillsynsförordningen efter övergångsperioden Supplementärkapital (T2) 6 Godtagbara på individuell/grupp (undergruppsnivå)/individuell och grupp (undergruppsnivå) Individuell och grupp 7 Instrumenttyp (typer ska specificeras av varje jurisdiktion) 8 Belopp som redovisas i lagstadgat kapital (valutan i miljoner, enligt senaste rapporteringsdatum) 11 Milj. euro 9 Instrumentets nominella belopp (valuta i miljoner) EUR 11 9a Emissionspris 100 % 9b Inlösenpris 100 % 10 Redovisningsklassificering Skuld - upplupet anskaffningsvärde 11 Ursprungligt emissionsdatum Eviga eller tidsbestämda Tidsbestämt 13 Ursprunglig förfallodag Emittentens inlösenrätt omfattas av krav på förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten Ja 15 Valfritt inlösendatum, villkorade inlösendatum och inlösenbelopp Debenturen återbetalas i sin helhet allt i ett på återbetalningsdagen , den förtida återbetalningsdagen eller på en dag som emittenten 16 Efterföljande inlösendatum, i förekommande fall se punkt 15 Kuponger/utdelningar 17 Fast eller rörlig utdelning/kupong Fast till rörlig 18 Kupongränta och eventuellt tillhörande index 3,25 % per annum till , efter det 6 mån. EURIBOR + 2,78 % per annum 19 Förekomst av utdelningsstopp 20a Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om tidpunkt) 20b Helt skönsmässigt, delvis skönsmässigt eller obligatoriskt (i fråga om belopp) 21 Förekomst av step-up eller annat incitament för återinlösen 22 Icke-kumulativa eller kumulativa Icke-kumulativa 23 Konvertibla eller icke-konvertibla Ej konvertibelt 24 Om konvertibla, konverteringstrigger(s) 25 Om konvertibla, helt eller delvis 26 Om konvertibla, omräkningskurs 27 Om konvertibla, obligatorisk eller frivillig konvetering 28 Om konvertibla, ange typ av instrument som konverteringen görs till 29 Om konvertibla, ange emittent för det instrument som konverteringen görs till 30 Nedskrivningsdelar 31 Om nedskrivning, nedskrivningstrigger(s) 32 Om nedskrivning, fullständig eller delvis 33 Om nedskrivning, permanent eller tillfällig 34 Om nedskrivningen är tillfällig, beskriv uppskrivningsmekanismen 35 Position i prioriteringshierarkin för likvidation (ange typ av instrument som är direkt högre i rangordningen) 36 Delar från övergångsperioden som inte uppfyller kraven 37 Om ja, ange vilka delar som inte uppfyller kraven Debenturen kan inte användas för att kvitta motfordringar.

10 Helsingfors OP Avkastningsdebentur 5/2014 Helsingfors OP Avkastningsdebentur 6/2014 Helsingfors OP Bank Abp Helsingfors OP Bank Abp FI FI Finsk lag Finsk lag Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Supplementärkapital (T2) Individuell och grupp Individuell och grupp 11 8 EUR 12 EUR % 100 % 100 % 100 % Skuld - upplupet anskaffningsvärde Skuld - upplupet anskaffningsvärde Tidsbestämt Tidsbestämt Ja Ja Debenturen återbetalas i sin helhet allt i ett på återbetalningsdagen , den förtida återbetalningsdagen eller på en dag som emittenten Debenturen återbetalas i sin helhet allt i ett på återbetalningsdagen , den förtida återbetalningsdagen eller på en dag som emittenten se punkt 15 se punkt 15 Fast till rörlig Fast till rörlig 3,25 % per annum till , efter det 6 mån. EURIBOR + 2,81 % per annum 3,25 % per annum till , efter det 6 mån. EURIBOR + 2,86 % per annum Icke-kumulativa Icke-kumulativa Ej konvertibelt Ej konvertibelt Debenturen kan inte användas för att kvitta motfordringar. Debenturen kan inte användas för att kvitta motfordringar

BILAGA II Mall för de viktigaste delarna i kapitalbasinstrument Rapportering i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013

BILAGA II Mall för de viktigaste delarna i kapitalbasinstrument Rapportering i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30-sep 30-sep

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 31-dec 31-dec

Läs mer

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Kapitalbas Konsoliderad situation Accounting group tkr 2014-12-31

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

Vad är Helsingforsnejdens Andelsbank?

Vad är Helsingforsnejdens Andelsbank? 1 (5) TECKNING AV AVKASTNINGSANDELAR I HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANK Vad är Helsingforsnejdens Andelsbank? Andelsbankens firma är Helsingforsnejdens Andelsbank (nedan "Andelsbanken" eller "Banken"). Dess

Läs mer

Vad är Pedersörenejdens Andelsbank?

Vad är Pedersörenejdens Andelsbank? TECKNING AV AVKASTNINGSANDELAR I PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANK Vad är Pedersörenejdens Andelsbank? Andelsbankens firma är Pedersörenejdens Andelsbank (nedan "Andelsbanken" eller "Banken"). Dess hemort är

Läs mer

forex bank KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING information enligt pelare III Q1 2016

forex bank KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING information enligt pelare III Q1 2016 forex bank KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING information enligt pelare III Q1 2016 FOREX BANK KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING Q1 2016 Innehållsförteckning Inledning 3 Publiceringskrav 3 Nya kapitalkrav

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 556606-6832 Skandia Investment Management AB Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2015 Skandia Investment Management AB INNEHÅLL 1. Information om Skandia Investment Management

Läs mer

OFFENTLIG VÄGLEDNING om granskningen av klassificeringen av kapitalinstrument som primärkapitaltillskott och supplementärkapital

OFFENTLIG VÄGLEDNING om granskningen av klassificeringen av kapitalinstrument som primärkapitaltillskott och supplementärkapital DANIÈLE NOUY Tillsynsnämndens ordförande ECB-OFFENTLIG Frankfurt am Main den 6 juni 2016 OFFENTLIG VÄGLEDNING om granskningen av klassificeringen av kapitalinstrument som primärkapitaltillskott och supplementärkapital

Läs mer

4 Sammanslutningen av andelsbanker och medlemskap i Centralinstitutet

4 Sammanslutningen av andelsbanker och medlemskap i Centralinstitutet 1 (14) STADGAR FÖR Korsnäs Andelsbank 1 Firma och hemort 2 Verksamhetsområde 3 Deltagande i OP-Pohjola-gruppen Andelsbankens firma är Korsnäs Andelsbank och på finska Korsnäsin Osuuspankki. Dess hemort

Läs mer

FOREX BANK AB(publ) KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING

FOREX BANK AB(publ) KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING FOREX BANK AB(publ) KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING INFORMATION ENLIGT PELARE III Q1-2017 Innehållsförteckning Inledning 1 Publiceringskrav 1 Kapitalkrav 1 Likviditetskrav 1 Tillämpningsområde 1 Minimikapitalkrav(Pelare

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

OP kreditinstituts- verksamhet

OP kreditinstituts- verksamhet 1 (5) TECKNING AV AVKASTNINGSANDELAR I ÅBONEJDENS ANDELSBANK, AVKASTNINGS- Bankens FO-nummer är 0142126-1. Närmare uppgifter om Andelsbanken finns på vår hemsida www.op.fi/tur unseutu ANDELSEMISSION 2016

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2016

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2016 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 216 Klarna-koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 216 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

ICA Banken Årlig information om kapitaltäckning och Riskhantering - 2014

ICA Banken Årlig information om kapitaltäckning och Riskhantering - 2014 ICA Banken Årlig information om kapitaltäckning och Riskhantering - 2014 Sida 1 av 16 Innehåll 1 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering... 3 1.1 Information om ICA Banken... 3 1.2 Händelser

Läs mer

Bankens hemort är Kauhajoki. 4 Sammanslutningen av andelsbanker och medlemskap i Centralinstitutet

Bankens hemort är Kauhajoki. 4 Sammanslutningen av andelsbanker och medlemskap i Centralinstitutet 1 STADGAR FÖR SYDBOTTENS ANDELSBANK (inofficiell översättning) 1 Firma och hemort 2 Föremålet för verksamheten 3 Deltagande i POP Bankgruppen Andelsbankens firma är Sydbottens Andelsbank, Suupohjan Osuuspankki.

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2015

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2015 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 215 Klarna-koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Information om den konsoliderade situationen... 3 3.

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2015

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2015 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 215 Klarna-koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Information om den konsoliderade situationen... 3 3.

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 9, 29.4.2015 TILLÄGG 9, 29.4.2015 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2014 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 7, 23.2.2016 TILLÄGG 7, 23.2.2016 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2015 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Kapitalbas Konsoliderad situation Accounting group tkr 2015-03-31

Läs mer

Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler

Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett konvertibelprogram för anställda i koncernen. Programmet innebär att Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Bilaga 1. Accounting group Kapitalbas (tkr)

Bilaga 1. Accounting group Kapitalbas (tkr) Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/213 Kapitalbas (tkr) Konsoliderad situation 216 3 31 Accounting

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte godkänt följande stadgar. Andelslaget BKF Brändö- Kumlinge fiber Stadgar Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Andelslaget BKF Brändö- Kumlinge

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014 556606-6832 Skandia Investment Management AB Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014 Skandia Investment Management AB INNEHÅLL 1. Information om Skandia Investment Management

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet 2017-01-26 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Kapitalbasen... 5 3.1 Konsoliderad situation... 5 3.2 Banken... 6 4 Riskvägda

Läs mer

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Kapitalbas tkr Konsoliderad situation 2015-09-30 Accounting

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp;

konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp; STYRELSENS FÖR CAPIO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OCH GODKÄNNANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (KONVERTIBELPROGRAM 2016/2021) Styrelsen för Capio AB (publ)

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR 1 (43) POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med det grundprospekt för obligationsprogrammet som Pohjola Bank Abp daterat

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2015 - 1 - I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet 2016-11-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Kapitalbasen... 5 3.1 Konsoliderad situation... 5 3.2 Banken... 6 4 Riskvägda

Läs mer

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR 15 februari 2016 Rikshem AB (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Nordea Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Fonden Ancoria 3-års EUR Autocall 6,5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, Euro Stoxx 50

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 14 februari 2007 Nr 121 151 INNEHÅLL Nr Sidan 121 Kreditinstitutslag... 378 122 Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR

Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR Bilaga 1. Förslag till ändring av stadgar Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGAR Styrelsens förslag till andelslagets extra andelsstämma 28.11.2015 angående ändring av

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2016 - 1 - I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 2 2014 2014-08-29 2 Beskrivning av Marginalen ESCO Marginalen Konsoliderad situation består i den periodiska rapporteringen av ESCO Marginalen AB (moderbolag), Marginalen

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Informationsbroschyr 19 november 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 2.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering Pelare 3 2014 - 1 - Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013

Läs mer