ELEVSTRATEGIER VID VAL TILL GYMNASIESKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEVSTRATEGIER VID VAL TILL GYMNASIESKOLAN"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lärarutbildning Pedagogik C Utbildning och kultur ELEVSTRATEGIER VID VAL TILL GYMNASIESKOLAN av Sonja Nilsson och Carina Östlin Denna text ventileras onsd 11 juni kl i sal 1112, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala.

2 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 2. SUMMARY 3. INLEDNING 4. PROBLEMFORMULERING 5. SYFTE 6. AVGRÄNSNING 7. TEORI 7.1 Pierre Bourdieu Habitus Kapital Fält 8 METOD 8.1 Intervjuer Bortfall Mätfel Undersökningens kvalitet 9. RAPPORT 9.1 Redovisning av intervjuer 10 ANALYS OCH SLUTSATS KÄLLFÖRTECKNING BILAGA 1. INTERVJUGUIDE Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 2

3 3 1. SAMMANFATTNING Pierre Bourdieu säger att ett och samma beteende, som att välja samma gymnasieprogram, kan fylla olika funktioner och ha olika mening för olika människor. Varför väljer en elev samhällsprogrammets ekonomiska gren och varför väljer en annan elev estetprogrammet? Beror det på att eleven är väldigt intresserad av ekonomi eller teater eller beror det på att mamma är ekonomichef eller pappa konstnär? Är det förväntningarna på eleven att välja det ena eller andra programmet som styr valet? Vi har undersökt vilka elevstrategier som ligger bakom elevernas val till gymnasiet utifrån Bourdieus teori om medvetna och omedvetna val. Undersökningen är gjord på två olika gymnasieprogram, estetprogrammet och samhällsprogrammets ekonomiska gren för att se om det finns några skillnader vid valet. Vi har genom intervjuer kommit fram till att esteterna uppfattar sitt val som opåverkat och självständigt. Ekonomeleverna har gjort sina val mer under påverkan av föräldrar och kamrater. 2. SUMMARY Pierre Bourdieu says that the behavior, like choosing the same education, can mean different things to different people. Why does one pupil choose the economic program and another chooses the aesthetic program? Does it depend on the fact that they are very interested in economy or theatre or does it depend on their mother being a financial manager or their father a painter? We have investigated what strategies there are behind the pupils choice to the upper secondary school. We have through interviews found out that the aesthete pupils don t find their choice affected by anyone. The economy pupils have made their choices affected by parents and friends. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 3

4 4 3. INLEDNING Ett och samma beteende kan enligt Pierre Bourdieu ha olika mening och fylla olika funktioner för olika individer. Hur viktig är vår bakgrund och uppväxtmiljö för hur det går för oss senare i livet. Gör vi våra val till olika utbildningar utifrån oss själva, våra intressen och vår egen kompetens eller är det andra medvetna eller omedvetna faktorer som styr? Donald Broady citerar Bourdieu i "Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg" med följande ord För det andra har Bourdieu i sina studier av samhälleliga maktförhållanden naturligt nog ägnat stor uppmärksamhet åt hur utbildningssystemet bidrar till att utvälja och forma eliterna och till att eliminera dem som saknar de rätta dispositionerna. Är det så vi gör i gymnasieskolan idag? Har elevens kulturella och sociala tillhörighet någon påverkan vid deras val till gymnasieskolan? Hur tänker eleverna? Känns det säkert och tryggt att göra samma val som föräldrarna och funderar de över sin bakgrund när de väljer utbildning? Vi undersöker i vår uppsats om valet till gymnasieskolan påverkas av det kapital vi har med oss. Vi lägger också in habitusbegreppet i vår undersökning för att se om, och hur elevens omedvetna handlingsmönster påverkar valet till de olika programmen på gymnasieskolan och hur lätt är det att förändra en människas habitus när habitus och social miljö inte stämmer? 4. PROBLEMFORMULERING Vilka strategier påverkar ungdomars val av gymnasieprogram? Är det ett medvetet val med avsikt på framtida yrkesval? Påverkas valet medvetet eller omedvetet av föräldrarnas yrken och utbildning? Finns det andra orsaker till programval? 5. SYFTE Syftet är att undersöka vilka elevstrategier som ligger bakom ungdomars val av gymnasieprogram utifrån Pierre Bourdieus teorier om medvetna och omedvetna val av utbildning. 6. AVGRÄNSNING Undersökningen görs på två skolor i Gävleborgs län och vi är medvetna om att generalisering gällande hela landet inte blir rättvisande, då det kan föreligga geografiska och sociala skillnader mellan storstadsmiljö och småstadsmiljö. Vi är också medvetna om att skillnader mellan olika skolor i samma område föreligger. Undersökningen görs i årskurs tre och eleverna kan ha glömt eller omkonstruerat sina tankar från tidpunkten när de gjorde sina val i årskurs nio och även hur de upplevde sin första tid på gymnasieskolan. Bourdieu har gjort sina undersökningar i Frankrike. Den sociala strukturen i Sverige skiljer sig från Frankrike så undersökningens resultat kan inte helt jämföras med det Bourdieu kom fram till. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 4

5 5 7. TEORI Vi använder oss i vår uppsats av Pierre Bourdieus begrepp kapital, habitus och fält. Bourdieu använde dem för sin forskning inom utbildningssociologin. Vi använder även andra tryckta källor och redan framtagen statistik. En undersökning som gjorts finns i Broadys och Börjessons Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E- tidskrift 2002:1. Enligt den rapporten från gymnasieskolor i Stockholm i slutet av talet så väljs samhällsvetenskapliga programmets ekonomiska gren av barn till föräldrar med mer ekonomiskt än kulturellt kapital. Barn till den kulturella eliten till och med skyr denna utbildning. Emile Durkheim skriver i Education and sociology att det kan vara svårt att i utbildning utveckla individers alla egenskaper till fullo, just på grund av att vi har olika förutsättningar. Vi begränsas av vår sociala tillhörighet. 7.1 Pierre Bourdieu Bourdieu, som räknas som en av de senaste decenniernas mest betydelsefulla sociologer, föddes den 1 augusti 1930 i en liten by i södra Frankrike. Bourdieu verkade mest inom vetenskapssociologin och han ville utforska vetenskapens sociala betingelser. Hans arbetsfält var brett och han arbetade tvärvetenskapligt inom antropologi, sociologi, filosofi, konst, litteraturvetenskap, genusforskning och ekonomi. Bourdieu arbetade som tidningsredaktör, han skrev böcker och 1964 blev han ledare för l École des Hautes E tudes en sciences sociales tilldelades han en stol vid Collége de France i Paris. Det är den främsta utmärkelsen i den franska akademiska och intellektuella världen. Bourdieu var politiskt engagerad på de svagas sida. Han dog den 23 januari Han kom från landsbygdens bondekultur och vandrade till den intellektuella toppen i Paris. Bourdieu införde begreppen habitus, kapital och fält, vilka har kommit att betyda mycket i den fortsatta forskningen inom detta område Habitus Habitus är enligt Bourdieu citerat från Broadys Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristas in i människans kroppar och sinnen. Detta omedvetna handlingsmönster får vi med oss från den miljö vi lever i. Enligt Bourdieu så är habitus möjligt att förändra under resans gång. Bourdieu skriver att människors habitus som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland nämligen i händelse av bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen förändras Kapital Kapital är enligt Bourdieu tillgångar som i den sociala världen tillerkänns värde. Från Kapitalbegreppet som utbildningssociologiska verktyg är följande hämtat, var och en av oss är begåvad med en habitus, men det är marknaden som avgör vilka ingredienser i och effekter av denna habitus som kan fungera som kapital. Vad händer om det uppstår konflikt mellan vårt kapital och den miljö vi befinner oss i? Vad händer om vi väljer att träda in på ett fält där vi saknar det kapital som uppskattas där? Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 5

6 6 Bourdieu delar in kapitalet i socialt, ekonomiskt, kulturellt och utbildnings- och vetenskapligt kapital. Socialt kapital erhålls genom släktskap och vänner. Ekonomiska kapital får den som har stora materiella tillgångar, kulturellt kapital har den som är förtrogen med fin kultur, författare och konstnärer. Utbildnings- och vetenskapligt kapital erhålls genom akademisk examen och ryktbarhet. Bourdieu har en teori om att elevers betyg beror på om de har liknande kapital som läraren Fält Ett fält är enligt Bourdieu ett system av relationer mellan olika positioner. Hur väl mottagen man blir i fältet beror mycket på personens kapital och habitus. Söker vi oss till fält där vårt kapital och habitus passar eller besitter vi modet att söka upp fält där vi egentligen inte passar in? Olika fält drar olika människor med liknande kapitalinnehav till varandra. Drar de olika gymnasieprogrammen till sig olika typer av elever och formas sedan dessa till en enhet där alla liknar varandra? Emile Durkheim skriver i Education and Sociology att undersökningar och samhället utgår från den kollektiva enheten och betonar nödvändigheten av en stark sådan, till vilka den enskilde är knuten. Moraliska normer är uttryck för ett kollektivt medvetande, höjt över och skilt från de enskilda individerna. Betyder det, att om Durkheim har rätt, eleverna dras till ett fält som de anser sig passa in i och sedan formas individerna i fältet så att den kollektiva enheten blir starkare och starkare? De elever som från början inte riktigt passar in formas av fältet. 8 METOD Undersökningen har genomförts på Bromangymnasiet i Hudiksvall och Gymnasieskolan i Ljusdal. Vi använder oss främst av Pierre Bourdieus teorier om kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Vi har även utgått från annan litteratur enligt källförteckning. 8.1 Intervjuer Vi har valt att genomföra djupintervjuer med sju elever på Estetiska programmet i Hudiksvall och sju elever på Samhällsvetenskapliga programmet, ekonomisk inriktning i Ljusdal. Urvalet av respondenter har skett med sju elever ur respektive klass vilket i det närmaste innebär en totalundersökning eftersom vi intervjuade samtliga närvarande som kunde deltaga i respektive klass. Intervjuerna är formellt ostrukturerade, det vill säga vi utgår från en intervjuguide. Eftersom undersökningen handlar om strategier som kan vara såväl medvetna som omedvetna så lämnas stort utrymme för öppna svar. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 6

7 Bortfall Ett internt bortfall kan förekomma vilket innebär att personen accepterar att bli intervjuad men sedan inte besvarar samtliga frågor eller besvarar vissa frågor så att svaren ej kan användas. Vi har bedömt att detta bortfall inte i någon större omfattning förekommer vid våra intervjuer Mätfel Vi är medvetna om förekomsten av olika mätfel och försöker vid våra intervjuer undvika dessa. Intervjuareffekten: Intervjuaren kan påverka resultatet medvetet eller omedvetet på många olika sätt. Risk finns för att intervjuaren smittar respondenten med sina egna åsikter. En bra kontakt mellan intervjuare och respondent är önskvärt för ett bra resultat. Instrumenteffekten: Vid personliga intervjuer finns risk för prestigesvar. Beroende på frågornas formulering kan respondenten känna sig tvingad att svara på ett visst sätt. Respondenteffekten: Den intervjuade kan påverka resultatet genom att svara felaktigt, man har glömt, man vet ej eller man kanske inte vill svara Undersökningens kvalitet Validitet: Intervjuer ger i regel god validitet eftersom man här kan förklara otydligheter, fråga vid oklara svar etc. Detta gör att man i större utsträckning kan försäkra sig om att respondenten svarar på vad man verkligen frågar om. Reliabilitet: För att höja reliabiliteten vid intervjuer skall utfrågaren vara neutral och inte styra för hårt. Genom att intervjua flera personer om samma sak så kan man höja reliabiliteten genom jämförelse av svaren. 9 RAPPORT Vid våra intervjuer på både gymnasieskolan i Hudiksvall och i Ljusdal kunde vi glädja oss åt ett mycket positivt bemötande från både elever och lärare. Speciellt glädjande är det intryck eleverna gav oss av framtidstro och förväntan inför framtiden. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 7

8 8 9.1 Redovisning av intervjuer Vi redovisar intervjuerna utifrån intervjuguidens tre huvudrubriker, bakgrund, nuläge och framtid. För att få en helhetsbild redovisas varje elevintervju i sin helhet under respektive skola. Bromangymnasiet, Hudiksvall, Estetiskt program Person 1, pojke Ingen i släkten har anknytning till estetisk verksamhet, arbetarbakgrund. Pappan arbetar som billackerare och mamman är sjuksköterska. Estetlinjen, drama var hans förstahandsval. Anledningen till valet är att han tycker om att underhålla och berätta om sig själv och tycker om att uttrycka sig konstnärligt. Före valet till gymnasiet hade han ej ägnat sig åt teater men han tyckte nu att det var viktigt att göra något av sitt liv och då var estetlinjens dramavariant den enda tänkbara. Valet kom inifrån, det var hans eget val. Det var befriande att bryta med det gamla och börja på något nytt. Hans föräldrar var positiva till hans val. Två av hans kamrater från grundskolan valde också estetisk linje men med musikinriktning. Undervisningen är bra, han har haft tre suveräna år. Drama är det viktigaste ämnet men svenska, historia och kulturhistoria anser han vara både roliga och viktiga ämnen, matte däremot tycker han är svårt. Lärarna är bra. Betyg är egentligen inte så viktiga, han inser dock att det är viktigt att försöka få bra betyg, han kan läsa och klarar av att få bra betyg, han har lätt för sig så det är bara fånigt att inte skaffa bra betyg, MVG är snyggt. Han anser att betygen är rättvisa. Han är mycket nöjd med sitt val och förväntningarna han hade när han började gymnasieutbildningen har infriats helt och hållet. Framtid Han jobbar för att komma in på Teaterlinjen, helst i Stockholm. Forsa Folkhögskolas teaterlinje är dock ett alternativ som han kan tänka sig. Ett annat yrke han kan tänka sig om han inte kommer in på teaterlinjen är att arbeta inom äldreomsorgen därför att där skulle han känna att han gjorde nytta. Han planerar att arbeta ett år först för att stärka självkänslan, skapa distans och se om han klarar ett vanligt jobb. Dessutom behöver han pengar. Person 2, pojke Konstnärliga talanger finns hos flera i släkten. Pappa arbetar som elektriker, mamma är undersköterska. Valet till estetprogrammets bildvariant var klart från början. Han har alltid ritat mycket som liten, dock var samhällsprogrammet hans förstahandsval. Andrahandsvalet var ellinjen för han ville gå i sin fars fotspår och bli elektriker. Valet i tredje hand var bildlinjen som han kom in på genom IV-programmets integrering. Föräldrarna uppmuntrade valet. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 8

9 9 Kompisarna från högstadiet valde estetisk linje, bild men inte hans egna klasskamrater. De gjorde samtliga valet samhällsprogrammet och elprogrammet, liksom han själv. På fritiden simmar och styrketränar han. Nutid Undervisningen är helt ok. Det roligaste ämnet är bild, men även historia är roligt. Betygen är viktiga och rättvisa. Han har mest G, tycker att sifferbetyg skulle vara bättre. Bildbetyget anser han vara det viktigaste eftersom det är inom det område han vill fortsätta. Visserligen är arbetsproven viktigare än betygen när man söker vidare. När han började hade han inga större förväntningar på utbildningen men det blev bättre än han hade tänkt sig. Han tror att det hade blivit sämre om han hade gått samhälls- eller elprogrammet. Framtiden Han drömmer om att bli bildlärare, kanske en kombination konst- och historielärare på Bromangymnasiet. Släkten uppmuntrar hans yrkesval. Han kan också tänka sig att vara högstadielärare men då i So-ämnena religion, samhälle och historia. Drömmen om att bli bildlärare väcktes i årskurs två på gymnasiet genom en kamrat. Han ska försöka läsa upp sina IG-betyg på Forsa Folkhögskola. Vill gärna söka in på högskolans bildlärarutbildning till hösten Konstfack i Umeå är också ett alternativ. Den närmaste framtiden ska han sommarjobba inom kyrkan eftersom han behöver pengar. Person 3, pojke Ingen i släkten ägnar sig år teater och drama. Pappa är hälsovårdsinspektör och mamma är bartender. Mamma tycker inte om teoretiska ämnen. Ingen påverkade honom att välja teater utan det var kärleken till teatern som avgjorde valet. Han började tycka om teater i årskurs sju. Första valet till gymnasiet var dock NVprogrammet och andra var samhällsprogrammet. Efter ett tag på NV-programmet insåg han att valet inte var bra och eftersom det fanns en ledig plats på estetprogrammets teatergren och det passade honom bra eftersom han inte tycker om teoretiska ämnen. Musikvarianten hade också varit ok men inte bild. Kompisarna i årskurs nio valde yrkesprogram men även naturprogrammet. Ingen valde estetprogrammet av hans nära kompisar. Han valde då också naturprogrammet men tänkte att det gick att ångra sig och byta. Hastigheten på undervisningen var väldigt hög, matematikundervisningen under en månad motsvarade ett helt år på estetprogrammet. Han umgicks inte med sina klasskamrater på naturprogrammet. På fritiden är han med kompisar, spelar fotboll och repeterar med rockband. Roligaste ämnet i skolan är teater. Svenska, historia och kulturhistoria är väldigt intressanta ämnen. Lärarna är bra. Han har utvecklats inom teaterämnet enormt mycket. I början var det ett helvete. Ingen i klassen litade på någon annan. Sedan blev det mycket bättre och nu trivs han. Betygen är viktiga, han är dock för lat men ska försöka ordna betygen i de teoretiska ämnena inför skolavslutningen. Teaterämnet är det inga problem med, han kan lära in hur lång text som helst men däremot är det jättesvårt att lära in glosor. Han har låg närvaro i de teoretiska ämnena men har aldrig missat en teaterlektion. Betygen är rättvisa. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 9

10 10 Förväntningarna på utbildningen har nu infriats men i början var det besvärligt, men nu känns det rätt. Han är helt nöjd med valet. Det hade dock varit bättre om skolan legat i Stockholm, då är man där saker händer och det finns möjlighet att få småroller ibland. Framtiden Han vill gå kurser men är inte redo att gå högskola än. Så småningom vill han gå på teaterskolan, t ex Kalle Flygare. Under den närmaste framtiden ska han studera franska språket i Frankrike under tre månader och sedan väntar militärtjänsten. Han kan tänka sig ett yrke som sångare eller skådespelare. Han vill inte ha något pappersjobb och han vill inte arbeta i Sverige. Reseledare eller flygvärd är två tänkbara arbeten under en viss tid. Person 4, flicka Mamma arbetar som keramiker och pappa är mekaniker och storasyster gick estetiska programmet, musiklinjen. Hon valde estetiska programmet, bildvarianten för hon har alltid tyckt om bild och form. Föräldrarna uppmuntrade valet. Det var hennes förstahandsval, andrahandsvalet var media. Valet var helt hennes eget. Högstadiekamraterna valde natur- och omvårdnadsprogrammet, ingen valde estetiskt program. På fritiden tecknar hon nattetid. Bild och foto är de roligaste ämnena, sedan kommer textil. Engelska och samhälle är också ganska roligt, religion är intressant. Bildämnet är viktigast inför framtiden. Betygen anser hon vara både viktiga och rättvisa. Hon är mycket nöjd med utbildningen, estetämnena har varit intressanta. Däremot var det mer historia, svenska och matte än vad hon förväntade sig. Hon trivs mycket bra i sin klass. Framtid Hon drömmer om att bli industridesigner. Helst på ett stort företag så att hon kan välja område, tekniskt, rita bilar, köksredskap. Om det inte är möjligt så vill hon gå konstfackskolan eller utbilda sig inom trähantverk. Närmaste framtiden ska hon arbeta. Person 5, pojke Han går bildvarianten. På moderns sida finns ett visst bildintresse. Mamma arbetar inom äldrevården och pappa är hamnarbetare. Han har tre syskon varav två går på handelsprogrammet och en på omvårdnadsprogrammet. Valet till bildestet var hans eget förstahandsval. Han hade helst velat söka till billackeringsutbildningen i Mora, motivlackering på bilar, men hans mamma stoppade detta eftersom hon ansåg honom för ung att bo själv. Andrahandsvalet var media och tredjehandsvalet var fordonsprogrammet. Föräldrarna tyckte att bildestet var ett bra val. Han har alltid varit duktig att måla och ville göra något som han är bra på. Kamraterna på högstadiet valde BF-programmet och fordonsprogrammet. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 10

11 11 På fritiden håller han på med bågskytte, lyssnar på musik och målar tatueringar. Han har också ett hårdrocksband. Han har lärt sig mycket. Det är bra sammanhållning i klassen och han har blivit öppnare och får lättare kompisar än förut. Han har fått insikt i vad han är bra på. Färglära har varit ett ämne som gett honom mycket. Han tycker om religion, kulturhistoria, historia och moral och etik. Han har ofta djupa diskussioner med sina kompisar. Han tror att han kommer att ha mest nytta av religion och moral och etik i framtiden. Betygen är viktiga och han anser att de är rättvisa. I början var utbildningen roligare än vad han hade trott. Sedan tänkte han hoppa av gymnasiet i årskurs två för då blev allting skit, det fanns inga jobb och det kändes deprimerande. Nu känns det bra igen. I stort sett har utbildningen varit bättre än han hade väntat sig. Framtiden Han vill inte läsa vidare på högskolan för han vill inte ta studielån. Det finns en tvåårig kurs, socialpedagogisk utbildning, som han är intresserad av. Då får han hjälpa ungdomar med problem. Han har läst psykologi och moral och etik hemma och hjälper ofta kamraterna med deras problem. Han kan tänka sig att bli bildlärare i andra hand. En annan dröm är att öppna eget och tatuera folk. Person 6, pojke Pappas släkt är intresserad av bildkonst. Pappan är målare till yrket men har också haft ådringskurser. Farfar målar tavlor. Mamma är sjuksköterska. Bildestet var hans första val, foto och film det andra och mediaprogrammet var tredjehandsvalet. Han har ritat hela sitt liv flera timmar om dagen. Han valde inte estet bild för att det är anses enkelt utan för att han verkligen ville. Föräldrarna tyckte att det var ett bra val men beslutet var helt och hållet hans eget. Kamraterna på högstadiet valde media och foto och dåvarande flickvännen valde NVprogrammet. På fritiden lyssnar han mycket på musik, läser om musikgrupper och jobbar med datorn. Undervisningen är bra. Det är bra att lära sig att måla. Bildämnena är roligast men historia och svenska är också kul. Betygen är inte rättvisa. Han tycker att det skulle räcka med två betygsskalor, IG och G. Vilket betyg man får beror mycket på läraren. Personstörningar mellan lärare och elev kan ge fel betyg. Han tycker inte att betygen är så viktiga. Utbildningen har varit roligare än han hade tänkt sig. Han har fått nya kompisar och sammanhållningen i klassen är ganska bra. Han tycker att estetprogrammet får sämre lärare i t ex matte än vad NV-programmet får. Han tycke det borde vara tvärt om eftersom esteterna i regel har svårare för matte. Framtid Önskedrömmen är att blir industridesigner. Det går nog inte för det är så höga intagningspoäng. Han kan också tänka sig att jobba med en webb-byrå. Det vore kul att fortsätta inom bildområdet också men han är för slö än så länge. Han ska nu glömma Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 11

12 12 skolan ett tag och jobba. Han vill kanske läsa vidare senare för han skulle gärna vilja använda den kunskap han har fått under gymnasietiden. Person 7, pojke Farfar och farmor var konstnärer och hade utställningar. Pappa är lärare på Mitthögskolan inom mediaområdet. Mamma målar akvareller och arbetade förut som fritidspedagog. Bildestet var hans första val, foto film var andra val och media tredje valet. Föräldrarna sa inte så mycket om hans val. Hans bror däremot fick inte välja media eftersom föräldrarna ansåg att dessa elever fördummades. Han valde bildestet därför att han alltid har varit intresserad av bild. Kamraterna på högstadiet valde bild, musik och foto film. Några valde också teknikprogrammet och BF-programmet. Roligaste ämnet i skolan är bild. Svenska, historia och konsthistoria är också ganska intressant. Betygen är viktiga och rättvisa. Han tycker däremot att betygssystemet är diffust. Han är ganska nöjd med utbildningen. Kanske hade det varit bättre att gå el därför att det är kul att löda. Då hade jag kanske haft ett jobb efter skolan. Bildutbildningen tror han är trivsammare än elutbildningen därför att personerna där är konservativa. Framtid I framtiden vill han ha ett fysiskt arbete, kanske köra truck eller arbeta som brevbärare, så han slipper tänka. Han kan tänka sig att jobba på en reklambyrå i framtiden. Att göra collage är också roligt, helst på datorn. Han ska nu söka ett vanligt jobb. Kort sammanfattning av intervjuerna Fem av de sju intervjuade eleverna drömmer om ett yrke inom teater- och bildområdet. I fyra av de fem fallen var valen till estetprogrammet ett medvetet val utifrån intresse. Den femte hamnade där av en slump då han tyckte att NV-programmet inte passade honom. Han tycker sedan att estetvalet var rätt val för honom. När det gäller påverkan från kamrater så är tre säkra på att de inte påverkats av kamraternas val. Fyra av eleverna säger sig inte vara påverkade av kamraterna, men de har ändå gjort samma val som sina kamrater. Det kan därmed vara omedveten påverkan. Fyra av deras mödrar har vårdyrken, en är fritidspedagog, en keramiker och en bartender. Fem av eleverna har pappor som är arbetare, hälsovårdsinspektör och en är lärare på högskolan. Föräldrarna till en av eleverna uppmuntrade till valet. Tre var positiva och tyckte det var ett bra val. De övriga tre har föräldrar som inte kommenterade valet. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 12

13 13 Gymnasieskolan i Ljusdal, samhällsprogrammet, ekonomisk gren Person 1, flicka Ingen i släkten arbetar med ekonomi. Mamma är lärare på lågstadiet och pappa är datachef. Samhällsprogrammets ekonomiska gren var förstahandsval, samhällsgrenen var andrahandsval och samhällsprogrammets it-variant var tredjehandsvalet. Hon ville läsa matematik C och marknadsföring för att ha en bra grund för vidare studier. Åtta av hennes kamrater i nian valde samma program som hon. Valet gjordes lite på grund av kamraternas val, hon ville studera vidare med samma kamrater som hon gick med i nian. Äldre kamrater sade att ekonomlinjen är bra. Föräldrarna tyckte det var ett bra val, men de påverkade henne inte i någon riktning. Hon går även bandygymnasiet och får då 200 IVALs-poäng. Idrott är främsta fritidsintresset. Ljusdals gymnasieskola är en bra skola. Hon tycker att marknadsföring är särskilt roligt, det är roligt med reklam i tidningar, tv och radio. Hon tror däremot att de ekonomiska ämnena som till exempel redovisning är det hon kommer att ha mest nytta av i framtiden. Lärarna är jättebra och undervisningen är bra. Betyg är viktigt och de är rättvisa. Det var dock bättre med sifferbetygen. Utbildningen blev som hon tänkte sig, hon upplever att hon har fått bra utbildning med jämn och bred kunskap. Framtid Hon har sökt vidarestudier inom multimedia. Hon vill gärna arbeta med reklam och marknadsföring. Annat arbete hon kan tänka sig är inom idrotten, till exempel som idrottslärare. Person 2, flicka Ingen i släkten arbetar med ekonomi, förutom tre kusiner som är ekonomer. Pappa gick ekonomisk linje på gymnasiet. Han arbetar idag som idrottslärare på grundskolan. Mamma arbetar i affär. Hon gjorde valet till ekonomisk linje för hon ville ha en framtid och kunna studera vidare efter gymnasieutbildningen. Hon besökte skolan och besökte olika program och tyckte att samhällets ekonomigren verkade roligast och nyttigast inför framtiden. Hon ville inte slösa bort tre år med att gå något som inte är bra. Hennes första val var dock estetiska programmets musiklinje på Bromangymnasiet i Hudiksvall. Hon fick inget svar därifrån och då struntade hon i det. Hon kom också på att hon ville lära sig något och då kändes ekonomilinjen som ett bättre val än estetprogrammet Samhällsprogrammets ekonomilinje var hennes andraval och som tredje val hade hon estetlinjens teatergren. Föräldrarna stöttade henne mycket i beslutet, de påverkade henne dock inte Hennes vänner valde omvårdnadsprogrammet och estetprogrammet. Ganska många flyttade också från Ljusdal. Hon var den enda som valde ekonomisk linje, så hon hade därför ingen med sig som hon kände när hon började gymnasiet. Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 13

14 14 Lärarna är tillmötesgående, det finns dock en del lärare som krånglar till saker. Hon tror att hon kommer att ha mest nytta av historia och religion i framtiden om hon ska läsa vidare. Marknadsföring och ekonomiämnen är roliga. Hon anser att hon har lärt sig väldigt mycket på marknadsföringsundervisningen. Affärsjuridik och vardagsekonomi är också både roligt och nyttigt att kunna. Betyg är viktigt. Det är en press att skaffa bra betyg. Det känns som en tävling om betygen och det känns stressande när andra får bra betyg. Betygen upplever hon som rättvisa. Det har inte gått riktigt så bra som hon hade hoppats när hon började. Hon känner det ändå som att valet till gymnasieskolan blev rätt och hon har lärt sig mycket även om betygen kunde vara bättre. Det beror mycket på att hon inte gjorde så mycket första gymnasieåret. Hon skaffade då eget boende eftersom familjen bor långt från skolan och det kräver en hel del att själv sköta både hushållet och studierna när ingen säger till. Framtid Hon planerar att söka högskola senare, men först ska hon göra högskoleprovet i höst. Får hon som hon vill ska hon börja arbeta på en skola som lärare redan nu för att känna på hur det är innan hon bestämmer sig för vidareutbildning. Tycker hon att det är roligt vill hon bli lärare i samhällskunskapsämnen, till exempel historia och religion, troligen på grundskolan. Hon vill bli lärare för hon tycker om barn och att lära ut. Det känns bra att se att någon har lärt sig något. Person 3, pojke Hans pappa arbetar som konferensbokare och hans mamma ägde tidigare en butik. Föräldrarna påverkade och styrde hans val till gymnasiet. Det fanns egentligen inget val. Han var själv skoltrött och ville välja ett enklare program, som till exempel hotell och restaurang, men föräldrarna sade att han inte skulle kasta bort tre år av sitt liv. Det var mest hans mamma som sade att han skulle tänka på att läsa något som var bra för framtiden och vidarestudier. Hans pappa engagerade sig också, men inte så mycket som hans mamma. Trots att han blev styrd så tycker han nu i efterhand att det var ett bra val och han ångrar ingenting. Hans förstahandsval var samhällsprogrammets ekonomigren, andrahandsvalet var NV-programmet och tredjehandsvalet var fordonsprogrammet. Han flyttade till Hälsingland efter nian. Hans kamrater valde fordonsprogrammet och en del av dem hamnade på IV-programmet. Fritiden tillbringar han med kamraterna och med flickvännen. Klassen han går i är ganska studiemotiverad och det bidrar till att han själv blivit inspirerad att läsa. Han tror att han har haft mest nytta av vardagsjuridiken inför framtiden, att till exempel veta hur det går till när man köper hus och mark osv. Matematik är också ett bra ämne att lära sig. Engelska är nog ändå roligast. Idrott är också roligt. En del av lärarna skapar studiemotivation, andra får eleven omotiverad att studera. Hans betyg kunde ha varit bättre och han funderar ibland om han slösat bort tre år. Det har dock varit andra saker än studierna som har lockat. Han anser inte att betygen är rättvisa. Lärarna ser inte vad eleven kan och den förmåga de har. Varje elev blir placerad på en nivå och det är svårt att flytta sig från den och uppåt på skalan. Det är svårt att komma upp ur svackor om man är placerad lågt på skalan. En elev som blir benämnd VG-elev ligger kvar Kursen Pedagogik C, inlämnad , sid 14

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola?

Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? Södertörns Högskola Lärarutbildningen Uppsats C-nivå 10p. i pedagogik HT 2007 Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? Författare: Björn Larsson Handledare: Patric Sahlén Examinator: Kenneth

Läs mer

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Lisa Bäcklund Daniela Dumovska HT 2009 Lärarprogrammet LAU370 Examensarbete Handledare: Niklas Hansson Examinator:

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Undersökning om transportelevers inlärningsstilar

Undersökning om transportelevers inlärningsstilar Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap VAL-projektet Examensarbete 15 Högskolepoäng Undersökning om transportelevers inlärningsstilar A Study on Learning Styles

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9

EXAMENSARBETE. Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 EXAMENSARBETE 2007:025 Avhoppen i språkvalet årskurs 7-9 Lina Johansson Stina Wiklundh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Att utbildas till att bli något eller någon

Att utbildas till att bli något eller någon Eva Klope eva.klope@ksgyf.se Stockholm Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Att utbildas till att bli något eller någon En studie om frisörelevers yrkesidentitet inom den svenska gymnasieskolan

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Institutionen för pedagogik Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Erik Backlund Examensarbete 12 poäng Kurs: OXA 299 Höstterminen 2006 ABSTRACT Erik Backlund Elevers intresse

Läs mer

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja?

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Nu & Framtiden INFÖR GYMNASIET Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Hur ska jag kunna välja? Tarek Arnaout Vi har alla fått frågor som Vad vill du bli när du blir stor?, Vad

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2013/2014. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2013/2014 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 9 maj 2014 ansök på www.nph.se Utbilda dig till NAPRAPAT Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor

En skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Håkan Söderström, rektor TIBBLE STUDENT 2016 7 Program 15 inriktningar LEDAREN En skola för Din framtid! I juni 2016 tar Du studenten och får gymnasieexamen. Alla människor vill lyckas, det är vår övertygelse. Redan här och nu

Läs mer

GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA

GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 C-uppsats GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA En studie om hur en klass i årskurs nio upplever sin skolsituation Författare: Jane

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

www.saco.se/studieval Konsten att välja utbildning Inåt - utåt - framåt! Ingmar Andersson

www.saco.se/studieval Konsten att välja utbildning Inåt - utåt - framåt! Ingmar Andersson www.saco.se/studieval Konsten att välja utbildning Inåt - utåt - framåt! Ingmar Andersson Litet svettigare, litet roligare Utbilda dig på GIH. Läs mer på www.gih.se/program Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Rasmus Svendsen Handledare: Malin Mattson, Psykologi III, 15 POÄNG, 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN TALKIN' 'BOUT

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Lunds universitet Sociologiska institutionen Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Johan Jarlbrink Soc 464, 61-80p vt 2003 Handledare: Carl-Göran Heidegren Abstract Författare: Johan Jarlbrink

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Väljer unga fel? grundskoleelevers attityder till gymnasievalet. Av: Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet

Väljer unga fel? grundskoleelevers attityder till gymnasievalet. Av: Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet Väljer unga fel? grundskoleelevers attityder till gymnasievalet Av: Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet Rapport nr 19, juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte... 5 Disposition...

Läs mer