En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet"

Transkript

1 En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet A study of Idre Fjälls website with a focus on usability Kajsa Richardson 2009 EXAMENSARBETE Nr: E3784GT

2 Förord Som avslutande del i högskoleutbildningen och Design ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag har valt att utföra mitt arbete inom området webbstrategi i samarbete med Idre Fjäll. Arbetet utfördes på förslag från Idre Fjäll. Projektet går ut på att hjälpa företaget att utföra en undersökning på dess webbsida med fokus på användbarhet och marknadsföring. Resultaten ska hjälpa företaget till fortsatt utveckling av den befintliga sidan och eventuellt till grund för en helt ny webbplats.

3 EXAMENSARBETE 15 hp Program och Design, 180 hp Namn Kajsa Richardson Företag Idre Fjäll Titel. Omfattning 15 hp Datum Examinator Gustav Boklund Handledare vid företaget/institutionen Robert Gunnarsson Nyckelord Webbdesign, användbarhet, användbarhetstest, marknadsföring, webbmarknadsföring, enkätundersökning, Sammanfattning Idre Fjäll har idag inte full kontroll eller uppfattning om hur besökarna upplever deras webbplats eller om den har tillräckligt god användarvänlighet. Jag har därför hjälpt företaget att utföra ett användbarhetstest på deras webbsida för att undersöka hur och var eventuella förbättringar kan göras på sidan inför vintersäsongen Användbarhetstester är oumbärliga för att påvisa hinder för användarna som webbutvecklare eller anställda på företaget lätt går miste om. Jag har också utfört en enkätundersökning för att undersöka hur användare upplever Idre Fjälls webbsida. Tio personer i olika åldrar deltog i undersökningen. Alla testpersonerna spelades in med både ljud och skärmaktivitet under genomförandet, detta för att sedan kunna analysera testerna noggrannt. Testet bestod utav fem olika uppgifter som skulle lösas över internet på Idre Fjälls webbsida. Uppgifterna 1, 3, 4 och 5 löstes för de flesta helt utan problem. Vid uppgift 2 där en bokning utav stuga ska genomföras uppstår problem vid nio tester utav tio. Resultatet visar att webbplatsen har mycket bra grafisk design och informationsdesign men vissa brister i interaktions designen. Jag har arbetat fram åtgärdsförslag på de största och mest påtagliga problem som påvisats under testet Borlänge Röda vägen 3 Telefon: Telefax: URL:

4 DEGREE PROJECT 15 ECTS Graphic Arts Technology Programme Graphic Arts Technology, 180 ECTS Names Kajsa Richardson Company/Department Idre Fjäll Title A study of Idre Fjälls website with a focus on usability. Exents 15 ECTS Year-Month-Day Examiner Gustav Boklund Supervisor at the Company/Department Robert Gunnarsson Keywords Webdesign, usability, usability test, marketing, webmarketing Abstract Idre Fjäll currently has not full control of how visitors experience their site or if it has good usability. I have helped the company to do a usability test on their website to see how and where any improvements can be made on the page before the winter season I have also done a survey to investigate how users perceive Idre Fjälls website. Ten people of various ages participated in the survey. All test subjects was recorded with both audio and screen activity during the tests. The test consisted of five different tasks to be solved over the internet at Idre fjälls website. Nr 1, 3, 4 and 5 was solved for most without problem. In nr 2, where a booking of a house would be done, here arose a problem in nine tests out of ten. The results show that the site has very good graphic design and information design, but some weaknesses in interaction design. I have worked out proposals on the most significant problems identified during the test Borlänge Röda vägen 3 Telefon: Telefax: URL:

5 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Abstract 4 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Effektmål Mål Avgränsningar Målgrupp Teori och data Användbarhet Enkel definition Tre sorters design ISO Språk Användbarhetstester Tänka högt metoden Observation Videoinspelning Enkät Intervju Gruppdiskussion Tidigare dokument från företaget Idre Fjälls webbplats Sidans uppgygnad Bokningsprocessen Material och metod Förberedelse Testplan Uppgifterna Enkätfrågor Utrustning under testet Urval och målgrupp Genomförande 19

6 3.4.1 Analysering och sammanställning Filmklipp Möte med webbansvariga på Idre Fjäll Möte med Impera webbbyrå Åtgärdsförslag Resultat Resultat från användbarhetstesterna Uppgift Uppgift Problem som uppstod under uppgiften Uppgift Uppgift Uppgift Övriga problem Lista över problem som uppkom under användbarhets testerna Resultat från enkäterna Analys och slutsatser Uppfyller webbsidan företagets mål? Signalerar webbsidan rätt saker, riktar den sig mot rätt målgrupp? Hittar användarna det de söker efter? Är webbplatsen lätt att använda? Följer webbsidan ISO ? Användbarhetstest Förberedelser Testpersoner Analys av uppgift Analys av uppgift Detaljerad problembeskrivning med åtgärdsförslag Analys av uppgift Analys av uppgift Analys av uppgift Övriga problem som uppstod Jämförelse med tidigare dokument Fortsatta studier Avslutande diskussion Tackord Referenser 40

7 Bilaga 1: s Bilaga 2: s Bilaga 3: s Bilaga 3: s Bilaga 3: s Bilaga 4: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 6: s Bilaga 7: s Bilaga 7: s Bilaga 7: s Bilaga 8: s Bilaga 8: s. 2 59

8 1. Inledning Som avslutande del i högskoleutbildningen och Design ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag har valt att utföra mitt examensarbete tillsammans med Idre Fjäll för att få en inblick i ett spännande företag och få erfarenhet om hur arbetet fungerar i deras organisation. Jag samarbetade under projektet med Idre Fjälls webbansvarig för att få en större inblick i hur arbetet med webben fungerar. Jag ville under denna period lära mig mer om webbarbete och webbstrategi som jag är mycket intresserad av. Jag har i mitt projekt hjälpt Idre Fjäll att utföra en undersökning på deras webbsida idrefjall.se, med fokus på användbarhet och marknadsföring. Resultaten ska hjälpa företaget till fortsatt utveckling av den befintliga sidan, förslag till enkla och billiga åtgärder ska läggas fram och åtgärdas inför vintersäsongen 2009/2010. Eventuellt kommer undersökningen också att ligga till grund för en helt ny webbplats som planeras att publiceras under Bakgrund Idre Fjäll är en turistanläggning i dalarnas fjällvärld med året-runt aktiviteter. Anläggningen har alpin skidåkning som bas och erbjuder gästerna 28 km preparerade nerfarter. Med sina 8000 bäddar är de en av Nordens största och mest kompletta turistanläggning. Många möten sker numer på webben, och denna får därför en allt viktigare roll för företags varumärken (Sundström 2005, s. 38). För företag idag är det ett måste att tillhandahålla en bra, fungerande och informativ webbplats. Att synas på internet är ett måste (Öhgren 2009, [Elektronisk]). Robert Gunnarsson 1 framhöll att Idre Fjälls webbplats är företagets huvudsakliga marknadsförings- och försäljningskanal. Webbsidan innehåller bland annat information om anläggningen, aktiviteter och boende. Det finns också möjlighet att boka boende och skipass online. Det är därför mycket viktigt för Idre Fjäll att webbsidan signalerar rätt signaler till användarna och att det är lätt för dem att hitta informationen de söker. Det är också viktigt för företagets ekonomi att bokningsprocessen fungerar korrekt och att det är lätt och tryggt för kunden att genomföra en bokning. Alla webbsidor behöver underhållas för att hålla hög kvalitet. Detta för att kunna behålla användarnas uppmärksamhet och hålla kvar en god position i förhållande till konkurrenter på internet. Därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla webbsidan i användbarhetssyfte. Idre Fjäll har idag inte full kontroll eller uppfattning om hur besökarna upplever deras webbplats eller om den har tillräckligt god användarvänlighet. Är webbplatsen lätt att använda? Hittar kunderna det de söker efter? Signalerar sidan rätt budskap? De vill få en tydligare överblick över vilka delar av webbsidan som bör utvecklas för att få bra och komplett struktur på användarvänligheten. 8 1 Robert Gunnarsson webb och PR-ansvarig, intervju den 19 maj 2009.

9 Det kan bli höga kostnader för företag om de har brister i användbarheten och strukturen av webbsidan. Är webbsidan svår att förstå eller hantera kan följden bli att användare lämnar webbsidan. Sidan måste vara enkel att ta i anspråk annars tappar man användare och kanske potentiella kunder. Den grafiska designen är det lättaste att ändra på, då denna oftast byggs upp av formatmallar. Informationsdesignen däremot kräver större omfattning för att åtgärdas då strukturer på sidan måste ändras. Det kan bli en hel del manuellt jobb, men fullt möjligt. Interaktionsdesignen däremot är ofta ett resultat av programmeringen och inbyggd långt in i systemet. Ändringar som ser små ut kan vara mycket komplexa och dyra att utföra (Sundström 2005, s. 40). Det är därför viktigt att vid ett tidigt stadium testa användbarheten på en nyproducerad webbplats och kontinuerligt utföra tester. En datakunnig person är inte kompetent att bedöma dialogen på en webbplats där han själv inte tillhör målgruppen. Erfarenheter visar att inte ens en duktig utvecklare kan konstruera en lättanvänt gränssnitt utan ett gott samarbete med typiska användare. Webbplatsens företag och dess anställda har också svårt att avgöra om problem i användbarhetssyfte finns på sidan. Därför är tester med externa användare oumbärliga vid utvecklingen utav nya webblatser eller utveckling av befintliga (Molich 2002, s. 14). Min undersökning ska hjälpa företaget med utveckligen utav den befintliga sidan. Den kommer också att ligga till grund för utveckling utav en ny webbsida. Ett konsultföretag har tagit fram en kravspecifikation för den nya webbsidan. Om arbetet med framtagningen går igenom är under utredning men målet är att sidan ska publiceras under Robert Gunnarsson 2 klargör att företagets mål med webbplatsen är att inom ett år öka försäljningen på webben till 40% och inom tre år till hela 60%. Idag sker 30% av försäljningen på webbsidan. För att nå detta är det mycket viktigt att sidan har bra användbarhet för att tillfredställa användarna och öka sin försäljning på webben. 1.2 Problemformulering Jag vill undersöka hur användarna upplever webbplatsen och om sidan uppfyller besökarnas behov. Därefter analysera om förbättringar av webbsidan kan utföras. Frågor som jag avser att besvara: Hittar användarna det de söker efter? Finns det dolda fel-problem-hinder under sidan? Är webbplatsen lätt att använda? Signalerar webbsidan rätt budskap och träffar den rätt målgrupp? Uppfyller webbsidan företagets mål? 2 Robert Gunnarsson webb och PR-ansvarig, intervju den 19 maj

10 1.3 Effektmål Projektet kommer att hjälpa företaget att förbättra webbsidan om problem eller komplikationer påvisas. Detta kommer att leda till att besökarna blir mer nöjda med besöket på sidan och de kommer att få en bra bild utav företaget. Antal besök på sidan kommer att öka, även tiden för besöken ökas. Detta leder också till att avvisningsfrekvensen minskas. Besökstiden ökar för att kunden trivs på sidan och utnytjar tiden mer, antalet besök ökar för att sidan får ett positivt rykte. Detta kommer också leda till fler köp vid onlinebokningen som därmed generear ökade försäljningssiffror och större lönsamhet för Idre Fjäll. Projektet kommer att hjälpa företaget att lättare nå sina uppsatta försäljningsmål på webben som är att öka försäljningen till 40% inom ett år och till 60% inom tre år. 1.4 Mål Målet med projektet är att genomföra tio användbarhetstester med tillhörande enkätfrågor, för att få en bild hur idrefjall.se är och upplevs idag. Testerna ska analyseras för att kunna se var det behövs göras förändringar. Målet är också att ge företaget tips till förbättringar av webbsidan ur ett användbarhets- och marknadsföringssyfte inför vintersäsongen 2009/ Avgränsningar Jag har valt att studera webbsidan idrefjall.se ur ett användbarhets- och marknadsföringsperspektiv vilket innebär att jag inte kommer att studera webbplatsens grafiska design eller tekniken bakom sidan. Jag kommer att lägga fokus på sidans informationsdesign och interaktionsdesign. Webbsidan har flera sidor på andra språk för utländska besökare. Jag kommer endast att studera den svenska sidan och utföra tester på denna. 1.6 Målgrupp Medarbetare på Idre Fjäll, främst webbansvarig på marknadsavdelningen och annan personal inom området. Uppsatsen vänder sig också till andra som är intresserade av ämnet. 10

11 2. Teori och data 2.1 Användbarhet Enkel definition En mycket enkel definition av användbarhet som Tommy Sundström använder i boken Användbarhetsboken är denna: användbarhet = nytta x användarvänlighet Webbplatsen måste vara användarvänlig i sin typografi, sin navigation, sin hastighet - men lika avgörande är att användaren har nytta av den. Om nyttan är noll, om webbplatsen inte intresserar användaren blir det ingen användbarhet, hur väl webbplatsen än är gjord. Och på motsvarande sätt, har användaren stor nytta av sidan tar hon till sig innehållet hur dålig än webbplatsen är gjord (om den inte är fullständigt omöjlig att använda) (Sundström 2005, s. 13). Detta är en enkel modell för att förklara användbarhet på webben men det finns mer detaljerade modeller att arbeta med när det handlar om användbarhet. Jag kommer nedan att beskriva olika modeller för detta Tre sorters design Modellen "Tre sorters design" innehåller följande tre olika designbegrepp (Söderström 2001, [Elektronisk]): Grafisk design Informationsdesign Interaktionsdesign "Grafisk design" handlar om att se och gilla. En webbsajt ska se snygg ut, men får inte vara för långsam och tungladdad: bilder måste vara komprimerade på rätt sätt och färgskalor rätt valda (Söderström 2001, [Elektronisk]). "Informationsdesign" handlar om att hitta och förstå. Utöver den grafiska designen behöver en webb informationsdesign som får besökaren att hitta och begripa. Det handlar mycket om hur informationen på sidan ska placeras och organiseras för att användare lätt ska förstå hur hon ska hitta informationen (Söderström 2001, [Elektronisk]). Den tredje typ av design som en webbplats behöver är interaktionsdesign som handlar om att göra och handla. Användaren måste interagera med webbplatsen när hon ska beställa eller köpa varor, skicka meddelanden, spela, chatta, eller registrera sig. För interaktionsdesignen gäller det också att bestämma i vilket ordning interaktioner ska ske. När ska man till exempel uppge sitt kreditkortsnummer när man vill handla på en sajt - först eller sist i köpprocessen (Söderström 2001, [Elektronisk])? Enligt Tomas Sundström har olika webbplatser olika mycket av de olika sorternas design. Det finns webbplatser som är nästan enbart använder sig av grafisk design, exempelvis rena reklamwebbar med enbart bild eller med mycket flash-filmer. Många intranät och myndighetswebbar har sin tyngdpunkt i informationsdesignen och används för att sprida fakta. E-handel handlar i hög grad om interaktionsdesign, om att göra saker (2005, s. 16). Figur 1. Figuren visar en bild av de tre olika designbegreppen. 11

12 2.1.3 ISO ISO är en standard som definierar användbarhet som "den utsträckning till vilken en specifierad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenligt, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang" De olika komponenterna kan definieras som: Ändamålsenlighet. Den "noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål". Effektivitet. "Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål". Tillfredställelse. "Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt" (Sundström 2005, s. 14) Språk En ytterligare viktig detalj på webbsidor är språket. Hur språket fungerar präglar en stor del av upplevelsen av webbplatsen, och kan vara avgörande för om användaren överhuvudtaget skall förstå vad som finns var och hur saker skall användas (Sundström 2005, s. 14). 2.2 Användbarhetstester Ett användbarhetstest är förmodligen det snabbaste och enklaste sättet att hitta motstånd och svårigheter i en webbplats (Axbom, [Elektronisk]). Testerna utförs på externa användare som får ett antal uppgifter som skall lösas på webbsidan. Användbarhetstester bör utföras genom hela utvecklingsprocessen för att stämma av användbarheten hos specifika egenskaper. Med användbarhetstester ser du genast om personer förstår designen så som det är tänkt att de ska förstå den (Axbom, [Elektronisk]). Syftet är också att få en tydlig överblick över hur användarna hanterar/interagerar med webbsidan. (Regardit, [Elektronisk]). Eventuella problem eller hinder påvisas under testet och resultatet används för vidareutveckling utav sidan. Det gäller här att fundera över hur eventuella brister skall rättas till. Det finns olika typer av användartest. Dessa kan genomföras separat eller i kombination. De flesta metoder bygger på att testen genomförs av enskilda testpersoner men det finns också metoder som utnyttjar en grupp testpersoner. Exempel på olika metoder är observation, videoinspelning, enkät, intervju, tänka högt och gruppdiskussion (Häggström 2000, [Elektronisk]) Tänka högt metoden Ett tänka högt test är en sorts användbarhetstest. I denna metod får en testdeltagare som är en typisk användare, 6-20 realistiska uppgifter förelagda för sig av en testledare. Medan testdeltagaren löser uppgifterna ska han "tänka högt", dvs. han ska säga vad han tänker på, vad han är osäker på, vad han förväntar sig att webbplatsen ska göra nu, hur han tolkar ett felmeddelande, osv (Molich 2002, s. 150). Rolf Molich (2002, s. 150) delar upp utförandet av tänka högt-testet i följande steg: 1. Förberedelse Bestäm tid och plats för testet. Välj ut och informera testdeltagarna. 12

13 Utför en testplan Välj datainsamlingsmetod. Genomför en generalrepetition av testet och revidera därefter testet. 2. Genomförande Förbered testet Låt testdeltagaren lösa uppgiften. 3. Meddelande av resultat Analysera data Rapportera resultaten Uppföljning (Molich 2002, s. 150) Observation Testmetoden består av att en observatör iaktar en testperson som hanterar exempelvis en webbsida och observerar hanteringen och eventuella problem Videoinspelning Testet dokumenteras med ljud och bild för att senare noggrannt analyseras Enkät. Testpersoner får en enkät med frågor som avses besvaras angående hanteringen av exempelvis en webbsida Intervju Testpersonerna intervjuas av testledaren Gruppdiskussion En grupp testpersoner får tillsammans diskutera hanteringen på exempelvis en webbsida. 2.3 Tidigare dokument från företaget Företaget Impera har tidigare utfört en gästundersökning på uppdrag av Idre Fjäll i form av en webbenkät. Imperas rapport tar hänsyn till de 2287 inkommande svaren. Respondenterna har värvats genom att en inbjudan skickats till dem via e-post. Resultat från fråga: "På vilket/vilka sätt har ni uppmärksammat information från oss på Idre Fjäll?" visar att 62% har uppmärksammat information från Idre Fjäll genom dess webbsida. Resultat från fråga: "Hur bokade ni er vistelse med oss?" 60% via onlinebokningen 20% telefonbokning 20% annat sätt Resultat från fråga: "Vilket är ditt helhetsintryck av onlinebokningen?" 65% var positiva till onlinebokningen. 30% var neutrala till onlinebokningen. 4% var negativa till onlinebokningen. 13

14 Positiva kommentarer om onlinebokningen: Det var enkelt att boka Väldigt smidigt sätt att boka på Snabbt och man slipper telefonkö Negativa kommentarer om onlinebokningen: Dålig överblick över stugområdet Det är krångligt att boka boende och utrustning Betalningsfunktionen fungerade dåligt Svårt att ändra under och efter bokning Vilket är ditt helhetsintryck av onlinebokningen? Utdrag från kommentarer (se Bilaga 5): Funkade inte att gå back på en annan stuga när man redan valt vecka... det var jobbigt. Lite trögt, men ok. Man får inte alla svar när det gäller antal bäddar. Vi ville lägga till en barnstol till bokningen men det var mycket otydligt hur man skulle gå till väga. Vi lyckades boka ännu en stuga istället (irriterande, förstås!). Jättebra, men man har ändå alltid känslan av att det är tryggare att prata med en riktig människa, man är alltid lite osäker om informationen verkligen nått fram och man gjort rätt. 2.4 Idre Fjälls webbplats Idre Fjälls webbplats har en blandning av de tre olika designbegreppen: grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign. Den grafiska designen på sidan ska välkomna användaren på ett trevligt att inbjudande sätt och locka till ett längre besök på sidan. Informationsdesignen består av tydlig struktur av informationsinnehållet på webbsidan för att förenkla för användarna att hitta det de söker. Till sist så består idrefjall.se utav interaktionsdesign, då främst under bokningsprocessen. Då samverkar kunden med bokningssystemet för att utföra val och handlingar Sidans uppgygnad Idre Fjälls webbsida är uppdelad på vinter- och sommarsäsong. Sidorna har olika teman, färger och innehåll. Sidornas innehåll varieras efter säsongernas aktiviteter. För fullständig bild av startsidorna se bilaga 8. 14

15 Figur 2. Figuren visar en bild av Idre Fjälls olika startsidor. Sidans uppbygnad: Onlinebokningsmeny Huvudmeny Figur 3. Figuren visar en bild av Idre Fjälls startsida med beskrivande huvuddelar. 15

16 2.4.2 Bokningsprocessen När en kund genomför en bokning måste denne genomgå ett antal olika steg. Nedan visas en ungefärlig bild utav händelseförloppet: 1. Kunden klickar på onlinebokningsknappen på startsidan. 2. Kunden väljer period, datum för vistelsen i en kalender. 3. Antal bäddar väljs. 4. Därefter söker man på sina valda alternativ. 5. Sökresultat visas. 6. Här väljer kunden en stuga av de som visas ur sökningen. 7. I detta steg kan nu tillval som barnsäng, barnstol, sängkläder m.m. väljas till. Även resesällskap anges här. 8. I detta steg visas en tydlig bild över vad kunden har valt för produkt med tillhörande pris. 9. Adress uppgifter m.m. ifylles i detta steg. 10. Nästa steg blir att välja hur vistelsen ska betalas, ex; faktura. 11. Sista steget. Här slutförs bokningen och en bokningsbekräftelse visas. 16

17 3. Material och metod För att kunna ta reda på hur idrefjall.se upplevs idag har jag tillsammans med min handledare valt att utföra användbarhetstester i form av "tänka högt tester" på externa användare och även låta de delta i en efterföljande enkätundersökning. Jag valde att utföra ett användbarhetstest i form av ett tänka högt test med kompletterande videoinspelning av deltagarnas skärmaktivitet, detta för att på bästa sätt upptäcka eventuella problem på webbsidan. Ljud valdes också att spelas in för att kunna dokumentera och analysera användarnas kommentarer under tänka högt testet. 3.1 Förberedelse Testplan En testplan är en kort kravspecifikation för testet. Testplanen beskriver syftet med testet, den webbplats som testet omfattar och vad resultaten ska användas till (Molich 2002, s. 150). Jag skapade en testplan för testet innehållande tre A4 sidor (se Bilaga 3). Testplanens första sida innehöll beskrivning av testet, syftet och webbsidan som ska undersökas. Där finns också information om att testdeltagarna kommer att vara helt anonyma under hela processen, detta är viktigt att förtydliga för testpersonerna. Jag informerar också deltagarna om att skärmaktiviteten och ljud kommer att spelas in under testet. Detta är enligt Molich (2002) viktigt att informera deltagarna om. Testplanen innehåller också de uppgifter som personerna ska lösa under testet. Sidan två innehåller en enkät med sju frågor som deltagarna fyller i efter avslutat test. Kontaktuppgifter till de som har ansvaret för undersökningen hittas på testplanens sista sida. Alla deltagare fick testplanen innan testets start Uppgifterna Jag arbetade tillsammans med min handledare på Idre Fjäll fram fem olika relevanta uppgifter som deltagarna ska utföra med hjälp av webbplatsen idrefjall.se. Dessa uppgifter innehöll moment som att hitta till sidan, hitta information, genomföra en bokning och en beställning. Dessa olika uppgifter valdes för att få en bred överblick över hur olika moment på webbplatsen fungerar och upplevs av användarna. Uppgifterna: 1. Ta dig till Idre Fjälls webbsida. 2. Boka en stuga vecka för 4 personer (2 vuxna, 2 barn, 9 och 1år gamla) i Västbyn på Idre Fjäll. Boka även en extra barnsäng till stugan. 3. Beställ till din personliga adress ett exemplar utav Idre Fjälls sommarbroschyr Ta reda på telefonnumret till Idre Fjälls växel. 5. Ta dig till Pernilla Wiberg Hotels hemsida. För fullständig översikt över frågorna, se Bilaga Enkätfrågor Enkäten startar med fält för personinformation som är viktig för utredningen av testet. Detta innehåller fält för ålder, kön civilstatus, antal barn och ålder (se Bilaga 3). 17

18 Enkätfrågorna jobbade jag fram tillsammans med min handledare på företaget. Målet med frågorna är att få en överblick över hur användare upplever sidan, vad den signalerar och hur företaget marknadsför sig utåt på webbsidan. Så medhjälp av dessa utgångspunkter utformades frågorna. Det finns också frågor för "peronlig åsikt om webbsidan" för att få deltagarna att fritt kunna uttrycka åsikter. Enligt Molich (2002) innehåller ett bra frågeformulär ett fält där deltagarna kan skriva kommentarer i fri text. En sådan kommentar är värdefullare än en enkel kryssmarkering, men den tar längre tid att behandla. Frågorna i enkäten: 1. Har du besökt Idre Fjälls anläggning tidigare? 2. Har du besökt Idre Fjälls webbsida tidigare? 3. Vad är Idre Fjäll för någon sorts anläggning? 4. Vad är Idre Fjälls största attraktion? 5. Vad kan Idre Fjäll erbjuda dig? 6. Vilken är Idre Fjälls målgrupp? 7. Personlig åsikt om webbsidan: 3.2 Utrustning under testet Jag använde en bärbar HP dator vid testutförandena. Jag valde att utföra videoinspelning under tänka högt-testerna för att kunna studera deltagarna noggrant. Jag spelade även in ljud under testerna för att kunna spara och analysera deltagarnas kommentarer under testet. Ljudet spelas in med en clipsmikrofon som är ansluten till datorn. För inspelningarna använde jag programmet Camtasia Studio från TechSmith som både spelade in ljudet från testdeltagarna och skärmaktiviteten. Som webbläsare används under alla tester Firefox version Urval och målgrupp Det ska vara minst tre testdeltagare från varje målgrupp. Enligt Molich (2002) är sex testdeltagare optimalt. Om man använder färre testdeltagare kan du lätt komma att förbise viktiga problem. Om du använder fler än sex testdeltagare kommer du att känna att när den sjunde, åttonde, osv. testdeltagaren öppnar munnen för att säga något så vet du i förväg vad han kommer att säga. Idre Fjälls huvudmålgrupp är familjer och grupper med alpin skidåkning som bas. Detta är en väldigt bred målgrupp så jag valde att använda mig av hela tio testdeltagare till mitt användbarhetstest, för att verkligen fånga upp alla tänkta åldrar från målgruppen, för att kunna studera de olika testdeltagarna och jämföra dem med ålder och kön för att analysera om någon slutsats kan dras. Jag anser att det inte är någon nackdel att använda mig av fler än sex deltagare. Jag anser att det är en fördel för att skapa ett säkrare resultat. Jag valde ut tio personer i åldern 19-58, för att kunna få en så bred åldersspridning som möjligt. Hälften av testpersonerna var män och kvinnor för att få en jämn uppdelning mellan könen. Dessa personer bor i regionen Dalarna och Värmland. Det är viktigt att undvika personer som man har personlig relation till, det kan påverka testresultatet. 18

19 Nummer Datum Plats Kön Ålder Uppkopp. StartSida Tid Arvika M 46 bred. Vinter Arvika K 54 mobilt Vinter Arvika M 58 mobilt Vinter Arvika M 19 mobilt Vinter Arvika K 34 mobilt Sommar Arvika M 54 bred. Sommar Arvika K 45 bred. Sommar Arvika K 37 mobilt Sommar Borlänge K 24 bred. Sommar Borlänge M 31 bred. Sommar Figur 4. Tabellsammanställning över testdeltagarna. Generalrepetition utav testet är nödvändigt för att innan de riktiga testerna utförs påvisa eventuella problem eller fel i testets struktur. Jag genomförde ett pilottest av testet och detta gick mycket bra. Jag anser att fler pilottest borde göras då brister uppkom vid senare tester. 3.4 Genomförande Jag genomförde användbarhetstesterna på varierande platser. Några i mitt hem, bekantas arbetsplatser, högskolan Dalarna och även i vissa testdeltagares hem. Enligt Molich (2002) kan test av användbarhet utföras i testdeltagarens hem, för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. Testet kan även utföras på testdeltagarens vanliga arbetsplats, i en möteslokal eller i specialinrättade testcenter. Testdeltagarna får i lugn och ro läsa igenom testplanen där beskrivning om hur testet kommer att gå till finns utförligt beskrivet. Testdeltagarna får obegränsad tid på sig att utföra uppgifterna. För att lösa uppgifterna får alla tio testdeltagare dator med internetuppkoppling till hjälp. Alla uppgifter ska lösas på internet och största delen på Idre Fjälls webbplats. Alla får starta testet framför ett tomt webbläsarfönster och sedan forstsätta med hjälp av datorn och internet lösa alla uppgifter. Jag som testledare är helt neutral under hela testet och låter deltagarna helt sköta sig själva. Jag svarar och hjälper personerna vid frågor som inte påverkar testets resultat. Vid mycket stora problem då testpersonen ger upp kan jag gå in och leda personen och visa hur problemet kan lösas. Detta för att få testdeltagaren att kunna fortsätta med uppgiften för att kunna analysera så mycket som möjligt utav uppgiften. Det är ingen mening att låta testdeltagaren irra runt mer än ett par minuter i en återvändsgränd som han själv inte kan komma ur (Molich 2002) Analysering och sammanställning Efter alla tio testerna sammanställde jag alla testerna. Jag använde mig utav excelark för att få en tydlig struktur och överblick över resultaten. Jag studerade alla filmklipp och dokumenterade vilka hinder och problem som ofta uppkom under testerna. Jag antecknade också om uppgiften löstes och om den löstes på korrekt sätt. Jag dokumenterade tider för varje uppgift och för hela testerna. Jag sammanställde även alla enkätsvaren i ett excelark för att få en tydlig översikt över resultaten (Bilaga 7). 19

20 3.4.2 Filmklipp Alla testfilmer granskades noga två gånger för att påvisa de vanligaste och största problemen under testerna. Jag klippte därefter ut de viktigaste delarna ur filmerna. Dessa småklipp är bra att ha för att snabbt kunna få en bild av de viktigaste problemen. Alla testfilmer sparas och bränns ut på skivor för arkivering och eventuell framtida användning Möte med webbansvariga på Idre Fjäll Efter testerna redovisade jag resultaten från testerna för webbansvarig personal på Idre Fjäll. Då diskuterades problemen som uppstått och förslag på lösningar Möte med Impera webbbyrå Jag deltog i ett möte med Idre Fjälls webbavdelning och företagets webbbyrå Impera. Jag visade ett exempel på ett test och ytterligare filmklipp på de vanligaste förekommande problem under testerna. Detta för att på ett mycket tydligt och konkret sätt påvisa för webbbyrån vilka problem som bör åtgärdas. Efteråt diskuterades problemen och förslag på lösningar diskuterades fram Åtgärdsförslag Efter sammanställning och analysering av de viktigaste problemen, diskussion med min handledare på företaget, möte med webbansvariga på Idre Fjäll, samt möte med Idre Fjälls webbbyrå Impera jobbade jag fram åtgärdsförslag, tips till förbättringar och lösningar på de problem som uppstått. Liknande webbplatser studerades för inspiration och för tips och ideer till förbättringsförslag. Åtgärdsförslagen redovisas i denna rapport under "Analys och slutsats". 20

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle TestForum 2014 2014-04-09 Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle NMT:s definition av testning Testning är en empirisk, teknisk undersökning i syfte

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Jajja Whitepaper Konverteringens ABC

Jajja Whitepaper Konverteringens ABC Inledning Vi vill hjälpa dig att lyckas med dina affärer på nätet och har därför tagit fram detta whitepaper där vi presenterar konverteringens grunder i fyra steg. Använd tankesätten och metoderna som

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare

Olika syften. TDDD60 användbarhetstest. När passar vilken typ? Med eller utan användare TDDD60 användbarhetstest Olika syften Olika typer av metoder Mått på användbarhet/kravuppfyllelse Olika syften Hitta användbarhetsproblem för att förbättra (mål: åtgärda problem, förbättra produkten) Formativ

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Genomlysning av webbinfo för unga

Genomlysning av webbinfo för unga Genomlysning av webbinfo för unga Presentation för Psynkprojektet Ylva Bodén 27 januari 2015 2 Tre studier om unga och nätet UNGA OCH PSYKISK HÄLSA PÅ NÄTET Hur unga 15-20 år använder nätet när de mår

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät.

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. Hembygdsgillets sajt administreras via ett publiceringssystem som heter WordPress. I princip är det upplagt som sidor som ligger framme för vem som helst,

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Resultat, användningstester. 2010, v37

Resultat, användningstester. 2010, v37 Resultat, användningstester 2010, v37 Om testet 6 testpersoner 19-21 år, 1 kvinna & 5 män 4 tp i åk 1 och 2 tp i åk2 2 tp gick Fysik del 2, materialfysik och Algebra och geometri Rekrytering skedde genom

Läs mer

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori 2011-12-08 Instruktioner till Schoolsoft För att logga in går du in på denna adress https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori När du loggar in första gången kommer du till denna sida. Det är viktigt

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

Instruktionshandbok. för reidar MTP - En Rikstäckande Elektronisk InformationsDatabas för Avvikelser Rörande MedicinTekniska Produkter

Instruktionshandbok. för reidar MTP - En Rikstäckande Elektronisk InformationsDatabas för Avvikelser Rörande MedicinTekniska Produkter . reidar MTP Instruktionshandbok för sökning i reidar MTP som gäst.......... reidar MTP - En Rikstäckande Elektronisk InformationsDatabas för Avvikelser Rörande MedicinTekniska Produkter Version: 2008-08-26

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com

Användarvänlighet undersökning. www.webstatusinternational.com Användarvänlighet undersökning www.webstatusrnational.com www.jesper.nu Jesper.nu 9. december 2008 Om undersökningen Undersökningen börjar med en pop-up på www.jesper.nu och är genomförd med en teknologi

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer