En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet"

Transkript

1 En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet A study of Idre Fjälls website with a focus on usability Kajsa Richardson 2009 EXAMENSARBETE Nr: E3784GT

2 Förord Som avslutande del i högskoleutbildningen och Design ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag har valt att utföra mitt arbete inom området webbstrategi i samarbete med Idre Fjäll. Arbetet utfördes på förslag från Idre Fjäll. Projektet går ut på att hjälpa företaget att utföra en undersökning på dess webbsida med fokus på användbarhet och marknadsföring. Resultaten ska hjälpa företaget till fortsatt utveckling av den befintliga sidan och eventuellt till grund för en helt ny webbplats.

3 EXAMENSARBETE 15 hp Program och Design, 180 hp Namn Kajsa Richardson Företag Idre Fjäll Titel. Omfattning 15 hp Datum Examinator Gustav Boklund Handledare vid företaget/institutionen Robert Gunnarsson Nyckelord Webbdesign, användbarhet, användbarhetstest, marknadsföring, webbmarknadsföring, enkätundersökning, Sammanfattning Idre Fjäll har idag inte full kontroll eller uppfattning om hur besökarna upplever deras webbplats eller om den har tillräckligt god användarvänlighet. Jag har därför hjälpt företaget att utföra ett användbarhetstest på deras webbsida för att undersöka hur och var eventuella förbättringar kan göras på sidan inför vintersäsongen Användbarhetstester är oumbärliga för att påvisa hinder för användarna som webbutvecklare eller anställda på företaget lätt går miste om. Jag har också utfört en enkätundersökning för att undersöka hur användare upplever Idre Fjälls webbsida. Tio personer i olika åldrar deltog i undersökningen. Alla testpersonerna spelades in med både ljud och skärmaktivitet under genomförandet, detta för att sedan kunna analysera testerna noggrannt. Testet bestod utav fem olika uppgifter som skulle lösas över internet på Idre Fjälls webbsida. Uppgifterna 1, 3, 4 och 5 löstes för de flesta helt utan problem. Vid uppgift 2 där en bokning utav stuga ska genomföras uppstår problem vid nio tester utav tio. Resultatet visar att webbplatsen har mycket bra grafisk design och informationsdesign men vissa brister i interaktions designen. Jag har arbetat fram åtgärdsförslag på de största och mest påtagliga problem som påvisats under testet Borlänge Röda vägen 3 Telefon: Telefax: URL:

4 DEGREE PROJECT 15 ECTS Graphic Arts Technology Programme Graphic Arts Technology, 180 ECTS Names Kajsa Richardson Company/Department Idre Fjäll Title A study of Idre Fjälls website with a focus on usability. Exents 15 ECTS Year-Month-Day Examiner Gustav Boklund Supervisor at the Company/Department Robert Gunnarsson Keywords Webdesign, usability, usability test, marketing, webmarketing Abstract Idre Fjäll currently has not full control of how visitors experience their site or if it has good usability. I have helped the company to do a usability test on their website to see how and where any improvements can be made on the page before the winter season I have also done a survey to investigate how users perceive Idre Fjälls website. Ten people of various ages participated in the survey. All test subjects was recorded with both audio and screen activity during the tests. The test consisted of five different tasks to be solved over the internet at Idre fjälls website. Nr 1, 3, 4 and 5 was solved for most without problem. In nr 2, where a booking of a house would be done, here arose a problem in nine tests out of ten. The results show that the site has very good graphic design and information design, but some weaknesses in interaction design. I have worked out proposals on the most significant problems identified during the test Borlänge Röda vägen 3 Telefon: Telefax: URL:

5 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Abstract 4 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Effektmål Mål Avgränsningar Målgrupp Teori och data Användbarhet Enkel definition Tre sorters design ISO Språk Användbarhetstester Tänka högt metoden Observation Videoinspelning Enkät Intervju Gruppdiskussion Tidigare dokument från företaget Idre Fjälls webbplats Sidans uppgygnad Bokningsprocessen Material och metod Förberedelse Testplan Uppgifterna Enkätfrågor Utrustning under testet Urval och målgrupp Genomförande 19

6 3.4.1 Analysering och sammanställning Filmklipp Möte med webbansvariga på Idre Fjäll Möte med Impera webbbyrå Åtgärdsförslag Resultat Resultat från användbarhetstesterna Uppgift Uppgift Problem som uppstod under uppgiften Uppgift Uppgift Uppgift Övriga problem Lista över problem som uppkom under användbarhets testerna Resultat från enkäterna Analys och slutsatser Uppfyller webbsidan företagets mål? Signalerar webbsidan rätt saker, riktar den sig mot rätt målgrupp? Hittar användarna det de söker efter? Är webbplatsen lätt att använda? Följer webbsidan ISO ? Användbarhetstest Förberedelser Testpersoner Analys av uppgift Analys av uppgift Detaljerad problembeskrivning med åtgärdsförslag Analys av uppgift Analys av uppgift Analys av uppgift Övriga problem som uppstod Jämförelse med tidigare dokument Fortsatta studier Avslutande diskussion Tackord Referenser 40

7 Bilaga 1: s Bilaga 2: s Bilaga 3: s Bilaga 3: s Bilaga 3: s Bilaga 4: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 6: s Bilaga 7: s Bilaga 7: s Bilaga 7: s Bilaga 8: s Bilaga 8: s. 2 59

8 1. Inledning Som avslutande del i högskoleutbildningen och Design ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag har valt att utföra mitt examensarbete tillsammans med Idre Fjäll för att få en inblick i ett spännande företag och få erfarenhet om hur arbetet fungerar i deras organisation. Jag samarbetade under projektet med Idre Fjälls webbansvarig för att få en större inblick i hur arbetet med webben fungerar. Jag ville under denna period lära mig mer om webbarbete och webbstrategi som jag är mycket intresserad av. Jag har i mitt projekt hjälpt Idre Fjäll att utföra en undersökning på deras webbsida idrefjall.se, med fokus på användbarhet och marknadsföring. Resultaten ska hjälpa företaget till fortsatt utveckling av den befintliga sidan, förslag till enkla och billiga åtgärder ska läggas fram och åtgärdas inför vintersäsongen 2009/2010. Eventuellt kommer undersökningen också att ligga till grund för en helt ny webbplats som planeras att publiceras under Bakgrund Idre Fjäll är en turistanläggning i dalarnas fjällvärld med året-runt aktiviteter. Anläggningen har alpin skidåkning som bas och erbjuder gästerna 28 km preparerade nerfarter. Med sina 8000 bäddar är de en av Nordens största och mest kompletta turistanläggning. Många möten sker numer på webben, och denna får därför en allt viktigare roll för företags varumärken (Sundström 2005, s. 38). För företag idag är det ett måste att tillhandahålla en bra, fungerande och informativ webbplats. Att synas på internet är ett måste (Öhgren 2009, [Elektronisk]). Robert Gunnarsson 1 framhöll att Idre Fjälls webbplats är företagets huvudsakliga marknadsförings- och försäljningskanal. Webbsidan innehåller bland annat information om anläggningen, aktiviteter och boende. Det finns också möjlighet att boka boende och skipass online. Det är därför mycket viktigt för Idre Fjäll att webbsidan signalerar rätt signaler till användarna och att det är lätt för dem att hitta informationen de söker. Det är också viktigt för företagets ekonomi att bokningsprocessen fungerar korrekt och att det är lätt och tryggt för kunden att genomföra en bokning. Alla webbsidor behöver underhållas för att hålla hög kvalitet. Detta för att kunna behålla användarnas uppmärksamhet och hålla kvar en god position i förhållande till konkurrenter på internet. Därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla webbsidan i användbarhetssyfte. Idre Fjäll har idag inte full kontroll eller uppfattning om hur besökarna upplever deras webbplats eller om den har tillräckligt god användarvänlighet. Är webbplatsen lätt att använda? Hittar kunderna det de söker efter? Signalerar sidan rätt budskap? De vill få en tydligare överblick över vilka delar av webbsidan som bör utvecklas för att få bra och komplett struktur på användarvänligheten. 8 1 Robert Gunnarsson webb och PR-ansvarig, intervju den 19 maj 2009.

9 Det kan bli höga kostnader för företag om de har brister i användbarheten och strukturen av webbsidan. Är webbsidan svår att förstå eller hantera kan följden bli att användare lämnar webbsidan. Sidan måste vara enkel att ta i anspråk annars tappar man användare och kanske potentiella kunder. Den grafiska designen är det lättaste att ändra på, då denna oftast byggs upp av formatmallar. Informationsdesignen däremot kräver större omfattning för att åtgärdas då strukturer på sidan måste ändras. Det kan bli en hel del manuellt jobb, men fullt möjligt. Interaktionsdesignen däremot är ofta ett resultat av programmeringen och inbyggd långt in i systemet. Ändringar som ser små ut kan vara mycket komplexa och dyra att utföra (Sundström 2005, s. 40). Det är därför viktigt att vid ett tidigt stadium testa användbarheten på en nyproducerad webbplats och kontinuerligt utföra tester. En datakunnig person är inte kompetent att bedöma dialogen på en webbplats där han själv inte tillhör målgruppen. Erfarenheter visar att inte ens en duktig utvecklare kan konstruera en lättanvänt gränssnitt utan ett gott samarbete med typiska användare. Webbplatsens företag och dess anställda har också svårt att avgöra om problem i användbarhetssyfte finns på sidan. Därför är tester med externa användare oumbärliga vid utvecklingen utav nya webblatser eller utveckling av befintliga (Molich 2002, s. 14). Min undersökning ska hjälpa företaget med utveckligen utav den befintliga sidan. Den kommer också att ligga till grund för utveckling utav en ny webbsida. Ett konsultföretag har tagit fram en kravspecifikation för den nya webbsidan. Om arbetet med framtagningen går igenom är under utredning men målet är att sidan ska publiceras under Robert Gunnarsson 2 klargör att företagets mål med webbplatsen är att inom ett år öka försäljningen på webben till 40% och inom tre år till hela 60%. Idag sker 30% av försäljningen på webbsidan. För att nå detta är det mycket viktigt att sidan har bra användbarhet för att tillfredställa användarna och öka sin försäljning på webben. 1.2 Problemformulering Jag vill undersöka hur användarna upplever webbplatsen och om sidan uppfyller besökarnas behov. Därefter analysera om förbättringar av webbsidan kan utföras. Frågor som jag avser att besvara: Hittar användarna det de söker efter? Finns det dolda fel-problem-hinder under sidan? Är webbplatsen lätt att använda? Signalerar webbsidan rätt budskap och träffar den rätt målgrupp? Uppfyller webbsidan företagets mål? 2 Robert Gunnarsson webb och PR-ansvarig, intervju den 19 maj

10 1.3 Effektmål Projektet kommer att hjälpa företaget att förbättra webbsidan om problem eller komplikationer påvisas. Detta kommer att leda till att besökarna blir mer nöjda med besöket på sidan och de kommer att få en bra bild utav företaget. Antal besök på sidan kommer att öka, även tiden för besöken ökas. Detta leder också till att avvisningsfrekvensen minskas. Besökstiden ökar för att kunden trivs på sidan och utnytjar tiden mer, antalet besök ökar för att sidan får ett positivt rykte. Detta kommer också leda till fler köp vid onlinebokningen som därmed generear ökade försäljningssiffror och större lönsamhet för Idre Fjäll. Projektet kommer att hjälpa företaget att lättare nå sina uppsatta försäljningsmål på webben som är att öka försäljningen till 40% inom ett år och till 60% inom tre år. 1.4 Mål Målet med projektet är att genomföra tio användbarhetstester med tillhörande enkätfrågor, för att få en bild hur idrefjall.se är och upplevs idag. Testerna ska analyseras för att kunna se var det behövs göras förändringar. Målet är också att ge företaget tips till förbättringar av webbsidan ur ett användbarhets- och marknadsföringssyfte inför vintersäsongen 2009/ Avgränsningar Jag har valt att studera webbsidan idrefjall.se ur ett användbarhets- och marknadsföringsperspektiv vilket innebär att jag inte kommer att studera webbplatsens grafiska design eller tekniken bakom sidan. Jag kommer att lägga fokus på sidans informationsdesign och interaktionsdesign. Webbsidan har flera sidor på andra språk för utländska besökare. Jag kommer endast att studera den svenska sidan och utföra tester på denna. 1.6 Målgrupp Medarbetare på Idre Fjäll, främst webbansvarig på marknadsavdelningen och annan personal inom området. Uppsatsen vänder sig också till andra som är intresserade av ämnet. 10

11 2. Teori och data 2.1 Användbarhet Enkel definition En mycket enkel definition av användbarhet som Tommy Sundström använder i boken Användbarhetsboken är denna: användbarhet = nytta x användarvänlighet Webbplatsen måste vara användarvänlig i sin typografi, sin navigation, sin hastighet - men lika avgörande är att användaren har nytta av den. Om nyttan är noll, om webbplatsen inte intresserar användaren blir det ingen användbarhet, hur väl webbplatsen än är gjord. Och på motsvarande sätt, har användaren stor nytta av sidan tar hon till sig innehållet hur dålig än webbplatsen är gjord (om den inte är fullständigt omöjlig att använda) (Sundström 2005, s. 13). Detta är en enkel modell för att förklara användbarhet på webben men det finns mer detaljerade modeller att arbeta med när det handlar om användbarhet. Jag kommer nedan att beskriva olika modeller för detta Tre sorters design Modellen "Tre sorters design" innehåller följande tre olika designbegrepp (Söderström 2001, [Elektronisk]): Grafisk design Informationsdesign Interaktionsdesign "Grafisk design" handlar om att se och gilla. En webbsajt ska se snygg ut, men får inte vara för långsam och tungladdad: bilder måste vara komprimerade på rätt sätt och färgskalor rätt valda (Söderström 2001, [Elektronisk]). "Informationsdesign" handlar om att hitta och förstå. Utöver den grafiska designen behöver en webb informationsdesign som får besökaren att hitta och begripa. Det handlar mycket om hur informationen på sidan ska placeras och organiseras för att användare lätt ska förstå hur hon ska hitta informationen (Söderström 2001, [Elektronisk]). Den tredje typ av design som en webbplats behöver är interaktionsdesign som handlar om att göra och handla. Användaren måste interagera med webbplatsen när hon ska beställa eller köpa varor, skicka meddelanden, spela, chatta, eller registrera sig. För interaktionsdesignen gäller det också att bestämma i vilket ordning interaktioner ska ske. När ska man till exempel uppge sitt kreditkortsnummer när man vill handla på en sajt - först eller sist i köpprocessen (Söderström 2001, [Elektronisk])? Enligt Tomas Sundström har olika webbplatser olika mycket av de olika sorternas design. Det finns webbplatser som är nästan enbart använder sig av grafisk design, exempelvis rena reklamwebbar med enbart bild eller med mycket flash-filmer. Många intranät och myndighetswebbar har sin tyngdpunkt i informationsdesignen och används för att sprida fakta. E-handel handlar i hög grad om interaktionsdesign, om att göra saker (2005, s. 16). Figur 1. Figuren visar en bild av de tre olika designbegreppen. 11

12 2.1.3 ISO ISO är en standard som definierar användbarhet som "den utsträckning till vilken en specifierad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenligt, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang" De olika komponenterna kan definieras som: Ändamålsenlighet. Den "noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål". Effektivitet. "Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål". Tillfredställelse. "Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt" (Sundström 2005, s. 14) Språk En ytterligare viktig detalj på webbsidor är språket. Hur språket fungerar präglar en stor del av upplevelsen av webbplatsen, och kan vara avgörande för om användaren överhuvudtaget skall förstå vad som finns var och hur saker skall användas (Sundström 2005, s. 14). 2.2 Användbarhetstester Ett användbarhetstest är förmodligen det snabbaste och enklaste sättet att hitta motstånd och svårigheter i en webbplats (Axbom, [Elektronisk]). Testerna utförs på externa användare som får ett antal uppgifter som skall lösas på webbsidan. Användbarhetstester bör utföras genom hela utvecklingsprocessen för att stämma av användbarheten hos specifika egenskaper. Med användbarhetstester ser du genast om personer förstår designen så som det är tänkt att de ska förstå den (Axbom, [Elektronisk]). Syftet är också att få en tydlig överblick över hur användarna hanterar/interagerar med webbsidan. (Regardit, [Elektronisk]). Eventuella problem eller hinder påvisas under testet och resultatet används för vidareutveckling utav sidan. Det gäller här att fundera över hur eventuella brister skall rättas till. Det finns olika typer av användartest. Dessa kan genomföras separat eller i kombination. De flesta metoder bygger på att testen genomförs av enskilda testpersoner men det finns också metoder som utnyttjar en grupp testpersoner. Exempel på olika metoder är observation, videoinspelning, enkät, intervju, tänka högt och gruppdiskussion (Häggström 2000, [Elektronisk]) Tänka högt metoden Ett tänka högt test är en sorts användbarhetstest. I denna metod får en testdeltagare som är en typisk användare, 6-20 realistiska uppgifter förelagda för sig av en testledare. Medan testdeltagaren löser uppgifterna ska han "tänka högt", dvs. han ska säga vad han tänker på, vad han är osäker på, vad han förväntar sig att webbplatsen ska göra nu, hur han tolkar ett felmeddelande, osv (Molich 2002, s. 150). Rolf Molich (2002, s. 150) delar upp utförandet av tänka högt-testet i följande steg: 1. Förberedelse Bestäm tid och plats för testet. Välj ut och informera testdeltagarna. 12

13 Utför en testplan Välj datainsamlingsmetod. Genomför en generalrepetition av testet och revidera därefter testet. 2. Genomförande Förbered testet Låt testdeltagaren lösa uppgiften. 3. Meddelande av resultat Analysera data Rapportera resultaten Uppföljning (Molich 2002, s. 150) Observation Testmetoden består av att en observatör iaktar en testperson som hanterar exempelvis en webbsida och observerar hanteringen och eventuella problem Videoinspelning Testet dokumenteras med ljud och bild för att senare noggrannt analyseras Enkät. Testpersoner får en enkät med frågor som avses besvaras angående hanteringen av exempelvis en webbsida Intervju Testpersonerna intervjuas av testledaren Gruppdiskussion En grupp testpersoner får tillsammans diskutera hanteringen på exempelvis en webbsida. 2.3 Tidigare dokument från företaget Företaget Impera har tidigare utfört en gästundersökning på uppdrag av Idre Fjäll i form av en webbenkät. Imperas rapport tar hänsyn till de 2287 inkommande svaren. Respondenterna har värvats genom att en inbjudan skickats till dem via e-post. Resultat från fråga: "På vilket/vilka sätt har ni uppmärksammat information från oss på Idre Fjäll?" visar att 62% har uppmärksammat information från Idre Fjäll genom dess webbsida. Resultat från fråga: "Hur bokade ni er vistelse med oss?" 60% via onlinebokningen 20% telefonbokning 20% annat sätt Resultat från fråga: "Vilket är ditt helhetsintryck av onlinebokningen?" 65% var positiva till onlinebokningen. 30% var neutrala till onlinebokningen. 4% var negativa till onlinebokningen. 13

14 Positiva kommentarer om onlinebokningen: Det var enkelt att boka Väldigt smidigt sätt att boka på Snabbt och man slipper telefonkö Negativa kommentarer om onlinebokningen: Dålig överblick över stugområdet Det är krångligt att boka boende och utrustning Betalningsfunktionen fungerade dåligt Svårt att ändra under och efter bokning Vilket är ditt helhetsintryck av onlinebokningen? Utdrag från kommentarer (se Bilaga 5): Funkade inte att gå back på en annan stuga när man redan valt vecka... det var jobbigt. Lite trögt, men ok. Man får inte alla svar när det gäller antal bäddar. Vi ville lägga till en barnstol till bokningen men det var mycket otydligt hur man skulle gå till väga. Vi lyckades boka ännu en stuga istället (irriterande, förstås!). Jättebra, men man har ändå alltid känslan av att det är tryggare att prata med en riktig människa, man är alltid lite osäker om informationen verkligen nått fram och man gjort rätt. 2.4 Idre Fjälls webbplats Idre Fjälls webbplats har en blandning av de tre olika designbegreppen: grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign. Den grafiska designen på sidan ska välkomna användaren på ett trevligt att inbjudande sätt och locka till ett längre besök på sidan. Informationsdesignen består av tydlig struktur av informationsinnehållet på webbsidan för att förenkla för användarna att hitta det de söker. Till sist så består idrefjall.se utav interaktionsdesign, då främst under bokningsprocessen. Då samverkar kunden med bokningssystemet för att utföra val och handlingar Sidans uppgygnad Idre Fjälls webbsida är uppdelad på vinter- och sommarsäsong. Sidorna har olika teman, färger och innehåll. Sidornas innehåll varieras efter säsongernas aktiviteter. För fullständig bild av startsidorna se bilaga 8. 14

15 Figur 2. Figuren visar en bild av Idre Fjälls olika startsidor. Sidans uppbygnad: Onlinebokningsmeny Huvudmeny Figur 3. Figuren visar en bild av Idre Fjälls startsida med beskrivande huvuddelar. 15

16 2.4.2 Bokningsprocessen När en kund genomför en bokning måste denne genomgå ett antal olika steg. Nedan visas en ungefärlig bild utav händelseförloppet: 1. Kunden klickar på onlinebokningsknappen på startsidan. 2. Kunden väljer period, datum för vistelsen i en kalender. 3. Antal bäddar väljs. 4. Därefter söker man på sina valda alternativ. 5. Sökresultat visas. 6. Här väljer kunden en stuga av de som visas ur sökningen. 7. I detta steg kan nu tillval som barnsäng, barnstol, sängkläder m.m. väljas till. Även resesällskap anges här. 8. I detta steg visas en tydlig bild över vad kunden har valt för produkt med tillhörande pris. 9. Adress uppgifter m.m. ifylles i detta steg. 10. Nästa steg blir att välja hur vistelsen ska betalas, ex; faktura. 11. Sista steget. Här slutförs bokningen och en bokningsbekräftelse visas. 16

17 3. Material och metod För att kunna ta reda på hur idrefjall.se upplevs idag har jag tillsammans med min handledare valt att utföra användbarhetstester i form av "tänka högt tester" på externa användare och även låta de delta i en efterföljande enkätundersökning. Jag valde att utföra ett användbarhetstest i form av ett tänka högt test med kompletterande videoinspelning av deltagarnas skärmaktivitet, detta för att på bästa sätt upptäcka eventuella problem på webbsidan. Ljud valdes också att spelas in för att kunna dokumentera och analysera användarnas kommentarer under tänka högt testet. 3.1 Förberedelse Testplan En testplan är en kort kravspecifikation för testet. Testplanen beskriver syftet med testet, den webbplats som testet omfattar och vad resultaten ska användas till (Molich 2002, s. 150). Jag skapade en testplan för testet innehållande tre A4 sidor (se Bilaga 3). Testplanens första sida innehöll beskrivning av testet, syftet och webbsidan som ska undersökas. Där finns också information om att testdeltagarna kommer att vara helt anonyma under hela processen, detta är viktigt att förtydliga för testpersonerna. Jag informerar också deltagarna om att skärmaktiviteten och ljud kommer att spelas in under testet. Detta är enligt Molich (2002) viktigt att informera deltagarna om. Testplanen innehåller också de uppgifter som personerna ska lösa under testet. Sidan två innehåller en enkät med sju frågor som deltagarna fyller i efter avslutat test. Kontaktuppgifter till de som har ansvaret för undersökningen hittas på testplanens sista sida. Alla deltagare fick testplanen innan testets start Uppgifterna Jag arbetade tillsammans med min handledare på Idre Fjäll fram fem olika relevanta uppgifter som deltagarna ska utföra med hjälp av webbplatsen idrefjall.se. Dessa uppgifter innehöll moment som att hitta till sidan, hitta information, genomföra en bokning och en beställning. Dessa olika uppgifter valdes för att få en bred överblick över hur olika moment på webbplatsen fungerar och upplevs av användarna. Uppgifterna: 1. Ta dig till Idre Fjälls webbsida. 2. Boka en stuga vecka för 4 personer (2 vuxna, 2 barn, 9 och 1år gamla) i Västbyn på Idre Fjäll. Boka även en extra barnsäng till stugan. 3. Beställ till din personliga adress ett exemplar utav Idre Fjälls sommarbroschyr Ta reda på telefonnumret till Idre Fjälls växel. 5. Ta dig till Pernilla Wiberg Hotels hemsida. För fullständig översikt över frågorna, se Bilaga Enkätfrågor Enkäten startar med fält för personinformation som är viktig för utredningen av testet. Detta innehåller fält för ålder, kön civilstatus, antal barn och ålder (se Bilaga 3). 17

18 Enkätfrågorna jobbade jag fram tillsammans med min handledare på företaget. Målet med frågorna är att få en överblick över hur användare upplever sidan, vad den signalerar och hur företaget marknadsför sig utåt på webbsidan. Så medhjälp av dessa utgångspunkter utformades frågorna. Det finns också frågor för "peronlig åsikt om webbsidan" för att få deltagarna att fritt kunna uttrycka åsikter. Enligt Molich (2002) innehåller ett bra frågeformulär ett fält där deltagarna kan skriva kommentarer i fri text. En sådan kommentar är värdefullare än en enkel kryssmarkering, men den tar längre tid att behandla. Frågorna i enkäten: 1. Har du besökt Idre Fjälls anläggning tidigare? 2. Har du besökt Idre Fjälls webbsida tidigare? 3. Vad är Idre Fjäll för någon sorts anläggning? 4. Vad är Idre Fjälls största attraktion? 5. Vad kan Idre Fjäll erbjuda dig? 6. Vilken är Idre Fjälls målgrupp? 7. Personlig åsikt om webbsidan: 3.2 Utrustning under testet Jag använde en bärbar HP dator vid testutförandena. Jag valde att utföra videoinspelning under tänka högt-testerna för att kunna studera deltagarna noggrant. Jag spelade även in ljud under testerna för att kunna spara och analysera deltagarnas kommentarer under testet. Ljudet spelas in med en clipsmikrofon som är ansluten till datorn. För inspelningarna använde jag programmet Camtasia Studio från TechSmith som både spelade in ljudet från testdeltagarna och skärmaktiviteten. Som webbläsare används under alla tester Firefox version Urval och målgrupp Det ska vara minst tre testdeltagare från varje målgrupp. Enligt Molich (2002) är sex testdeltagare optimalt. Om man använder färre testdeltagare kan du lätt komma att förbise viktiga problem. Om du använder fler än sex testdeltagare kommer du att känna att när den sjunde, åttonde, osv. testdeltagaren öppnar munnen för att säga något så vet du i förväg vad han kommer att säga. Idre Fjälls huvudmålgrupp är familjer och grupper med alpin skidåkning som bas. Detta är en väldigt bred målgrupp så jag valde att använda mig av hela tio testdeltagare till mitt användbarhetstest, för att verkligen fånga upp alla tänkta åldrar från målgruppen, för att kunna studera de olika testdeltagarna och jämföra dem med ålder och kön för att analysera om någon slutsats kan dras. Jag anser att det inte är någon nackdel att använda mig av fler än sex deltagare. Jag anser att det är en fördel för att skapa ett säkrare resultat. Jag valde ut tio personer i åldern 19-58, för att kunna få en så bred åldersspridning som möjligt. Hälften av testpersonerna var män och kvinnor för att få en jämn uppdelning mellan könen. Dessa personer bor i regionen Dalarna och Värmland. Det är viktigt att undvika personer som man har personlig relation till, det kan påverka testresultatet. 18

19 Nummer Datum Plats Kön Ålder Uppkopp. StartSida Tid Arvika M 46 bred. Vinter Arvika K 54 mobilt Vinter Arvika M 58 mobilt Vinter Arvika M 19 mobilt Vinter Arvika K 34 mobilt Sommar Arvika M 54 bred. Sommar Arvika K 45 bred. Sommar Arvika K 37 mobilt Sommar Borlänge K 24 bred. Sommar Borlänge M 31 bred. Sommar Figur 4. Tabellsammanställning över testdeltagarna. Generalrepetition utav testet är nödvändigt för att innan de riktiga testerna utförs påvisa eventuella problem eller fel i testets struktur. Jag genomförde ett pilottest av testet och detta gick mycket bra. Jag anser att fler pilottest borde göras då brister uppkom vid senare tester. 3.4 Genomförande Jag genomförde användbarhetstesterna på varierande platser. Några i mitt hem, bekantas arbetsplatser, högskolan Dalarna och även i vissa testdeltagares hem. Enligt Molich (2002) kan test av användbarhet utföras i testdeltagarens hem, för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. Testet kan även utföras på testdeltagarens vanliga arbetsplats, i en möteslokal eller i specialinrättade testcenter. Testdeltagarna får i lugn och ro läsa igenom testplanen där beskrivning om hur testet kommer att gå till finns utförligt beskrivet. Testdeltagarna får obegränsad tid på sig att utföra uppgifterna. För att lösa uppgifterna får alla tio testdeltagare dator med internetuppkoppling till hjälp. Alla uppgifter ska lösas på internet och största delen på Idre Fjälls webbplats. Alla får starta testet framför ett tomt webbläsarfönster och sedan forstsätta med hjälp av datorn och internet lösa alla uppgifter. Jag som testledare är helt neutral under hela testet och låter deltagarna helt sköta sig själva. Jag svarar och hjälper personerna vid frågor som inte påverkar testets resultat. Vid mycket stora problem då testpersonen ger upp kan jag gå in och leda personen och visa hur problemet kan lösas. Detta för att få testdeltagaren att kunna fortsätta med uppgiften för att kunna analysera så mycket som möjligt utav uppgiften. Det är ingen mening att låta testdeltagaren irra runt mer än ett par minuter i en återvändsgränd som han själv inte kan komma ur (Molich 2002) Analysering och sammanställning Efter alla tio testerna sammanställde jag alla testerna. Jag använde mig utav excelark för att få en tydlig struktur och överblick över resultaten. Jag studerade alla filmklipp och dokumenterade vilka hinder och problem som ofta uppkom under testerna. Jag antecknade också om uppgiften löstes och om den löstes på korrekt sätt. Jag dokumenterade tider för varje uppgift och för hela testerna. Jag sammanställde även alla enkätsvaren i ett excelark för att få en tydlig översikt över resultaten (Bilaga 7). 19

20 3.4.2 Filmklipp Alla testfilmer granskades noga två gånger för att påvisa de vanligaste och största problemen under testerna. Jag klippte därefter ut de viktigaste delarna ur filmerna. Dessa småklipp är bra att ha för att snabbt kunna få en bild av de viktigaste problemen. Alla testfilmer sparas och bränns ut på skivor för arkivering och eventuell framtida användning Möte med webbansvariga på Idre Fjäll Efter testerna redovisade jag resultaten från testerna för webbansvarig personal på Idre Fjäll. Då diskuterades problemen som uppstått och förslag på lösningar Möte med Impera webbbyrå Jag deltog i ett möte med Idre Fjälls webbavdelning och företagets webbbyrå Impera. Jag visade ett exempel på ett test och ytterligare filmklipp på de vanligaste förekommande problem under testerna. Detta för att på ett mycket tydligt och konkret sätt påvisa för webbbyrån vilka problem som bör åtgärdas. Efteråt diskuterades problemen och förslag på lösningar diskuterades fram Åtgärdsförslag Efter sammanställning och analysering av de viktigaste problemen, diskussion med min handledare på företaget, möte med webbansvariga på Idre Fjäll, samt möte med Idre Fjälls webbbyrå Impera jobbade jag fram åtgärdsförslag, tips till förbättringar och lösningar på de problem som uppstått. Liknande webbplatser studerades för inspiration och för tips och ideer till förbättringsförslag. Åtgärdsförslagen redovisas i denna rapport under "Analys och slutsats". 20

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Vad gör en webbsida tilltalande?

Vad gör en webbsida tilltalande? Örebro Universitet Handelshögskolan HT-08 Informatik C Uppsatsskrivande 15hp Britta Höglund 820703 Oskar Öberg 860502 Handledare: Johan Aderud Examinator: Jenny Lagsten Vad gör en webbsida tilltalande?

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete i medieteknik om 15

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer

Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView

Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView Camilla Rogvall Kim Huber EXAMENSARBETE 2012 Datateknik Detta examensarbete

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

En affärsplats på webben

En affärsplats på webben En affärsplats på webben Webbutik för TKV Finland Oy Johan Borgström Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi 2009, Internationell affärslogistik

Läs mer

Konvertering och användbarhet

Konvertering och användbarhet Konvertering och användbarhet En undersökning om hur besökare på webbplatser med e-handel kan konverteras till kunder MARTIN LUNDVALL Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Konvertering och användbarhet

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

En webbsida som hjälpmedel för mindre erfarna datoranvändare

En webbsida som hjälpmedel för mindre erfarna datoranvändare En webbsida som hjälpmedel för mindre erfarna datoranvändare En studie i användarvänlighet och användbarhet Jessica Lindvall Examensarbete Informations- Jessica Lindvall och medieteknik 2015 EXAMENSARBETE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Första steget mot en elskad faktura

Första steget mot en elskad faktura Första steget mot en elskad faktura Ett arbete kring hur elfakturor kan förenklas med hjälp av lättläst och form Handledare: Johan Sundström Examinator: Inger Orre Examensarbete i Informationsdesign, 15

Läs mer

VT-2012. Webbdesign för barn. - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ultimata webbplatsen för barn mellan 9-12 år.

VT-2012. Webbdesign för barn. - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ultimata webbplatsen för barn mellan 9-12 år. Kandidatarbete i medieteknik, 30 högskolepoäng VT-2012 Webbdesign för barn - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ultimata webbplatsen för barn mellan 9-12 år. Emma Larsson

Läs mer