En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet"

Transkript

1 En studie av Idre Fjälls webbplats med fokus på användbarhet A study of Idre Fjälls website with a focus on usability Kajsa Richardson 2009 EXAMENSARBETE Nr: E3784GT

2 Förord Som avslutande del i högskoleutbildningen och Design ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag har valt att utföra mitt arbete inom området webbstrategi i samarbete med Idre Fjäll. Arbetet utfördes på förslag från Idre Fjäll. Projektet går ut på att hjälpa företaget att utföra en undersökning på dess webbsida med fokus på användbarhet och marknadsföring. Resultaten ska hjälpa företaget till fortsatt utveckling av den befintliga sidan och eventuellt till grund för en helt ny webbplats.

3 EXAMENSARBETE 15 hp Program och Design, 180 hp Namn Kajsa Richardson Företag Idre Fjäll Titel. Omfattning 15 hp Datum Examinator Gustav Boklund Handledare vid företaget/institutionen Robert Gunnarsson Nyckelord Webbdesign, användbarhet, användbarhetstest, marknadsföring, webbmarknadsföring, enkätundersökning, Sammanfattning Idre Fjäll har idag inte full kontroll eller uppfattning om hur besökarna upplever deras webbplats eller om den har tillräckligt god användarvänlighet. Jag har därför hjälpt företaget att utföra ett användbarhetstest på deras webbsida för att undersöka hur och var eventuella förbättringar kan göras på sidan inför vintersäsongen Användbarhetstester är oumbärliga för att påvisa hinder för användarna som webbutvecklare eller anställda på företaget lätt går miste om. Jag har också utfört en enkätundersökning för att undersöka hur användare upplever Idre Fjälls webbsida. Tio personer i olika åldrar deltog i undersökningen. Alla testpersonerna spelades in med både ljud och skärmaktivitet under genomförandet, detta för att sedan kunna analysera testerna noggrannt. Testet bestod utav fem olika uppgifter som skulle lösas över internet på Idre Fjälls webbsida. Uppgifterna 1, 3, 4 och 5 löstes för de flesta helt utan problem. Vid uppgift 2 där en bokning utav stuga ska genomföras uppstår problem vid nio tester utav tio. Resultatet visar att webbplatsen har mycket bra grafisk design och informationsdesign men vissa brister i interaktions designen. Jag har arbetat fram åtgärdsförslag på de största och mest påtagliga problem som påvisats under testet Borlänge Röda vägen 3 Telefon: Telefax: URL:

4 DEGREE PROJECT 15 ECTS Graphic Arts Technology Programme Graphic Arts Technology, 180 ECTS Names Kajsa Richardson Company/Department Idre Fjäll Title A study of Idre Fjälls website with a focus on usability. Exents 15 ECTS Year-Month-Day Examiner Gustav Boklund Supervisor at the Company/Department Robert Gunnarsson Keywords Webdesign, usability, usability test, marketing, webmarketing Abstract Idre Fjäll currently has not full control of how visitors experience their site or if it has good usability. I have helped the company to do a usability test on their website to see how and where any improvements can be made on the page before the winter season I have also done a survey to investigate how users perceive Idre Fjälls website. Ten people of various ages participated in the survey. All test subjects was recorded with both audio and screen activity during the tests. The test consisted of five different tasks to be solved over the internet at Idre fjälls website. Nr 1, 3, 4 and 5 was solved for most without problem. In nr 2, where a booking of a house would be done, here arose a problem in nine tests out of ten. The results show that the site has very good graphic design and information design, but some weaknesses in interaction design. I have worked out proposals on the most significant problems identified during the test Borlänge Röda vägen 3 Telefon: Telefax: URL:

5 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Abstract 4 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Effektmål Mål Avgränsningar Målgrupp Teori och data Användbarhet Enkel definition Tre sorters design ISO Språk Användbarhetstester Tänka högt metoden Observation Videoinspelning Enkät Intervju Gruppdiskussion Tidigare dokument från företaget Idre Fjälls webbplats Sidans uppgygnad Bokningsprocessen Material och metod Förberedelse Testplan Uppgifterna Enkätfrågor Utrustning under testet Urval och målgrupp Genomförande 19

6 3.4.1 Analysering och sammanställning Filmklipp Möte med webbansvariga på Idre Fjäll Möte med Impera webbbyrå Åtgärdsförslag Resultat Resultat från användbarhetstesterna Uppgift Uppgift Problem som uppstod under uppgiften Uppgift Uppgift Uppgift Övriga problem Lista över problem som uppkom under användbarhets testerna Resultat från enkäterna Analys och slutsatser Uppfyller webbsidan företagets mål? Signalerar webbsidan rätt saker, riktar den sig mot rätt målgrupp? Hittar användarna det de söker efter? Är webbplatsen lätt att använda? Följer webbsidan ISO ? Användbarhetstest Förberedelser Testpersoner Analys av uppgift Analys av uppgift Detaljerad problembeskrivning med åtgärdsförslag Analys av uppgift Analys av uppgift Analys av uppgift Övriga problem som uppstod Jämförelse med tidigare dokument Fortsatta studier Avslutande diskussion Tackord Referenser 40

7 Bilaga 1: s Bilaga 2: s Bilaga 3: s Bilaga 3: s Bilaga 3: s Bilaga 4: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 5: s Bilaga 6: s Bilaga 7: s Bilaga 7: s Bilaga 7: s Bilaga 8: s Bilaga 8: s. 2 59

8 1. Inledning Som avslutande del i högskoleutbildningen och Design ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag har valt att utföra mitt examensarbete tillsammans med Idre Fjäll för att få en inblick i ett spännande företag och få erfarenhet om hur arbetet fungerar i deras organisation. Jag samarbetade under projektet med Idre Fjälls webbansvarig för att få en större inblick i hur arbetet med webben fungerar. Jag ville under denna period lära mig mer om webbarbete och webbstrategi som jag är mycket intresserad av. Jag har i mitt projekt hjälpt Idre Fjäll att utföra en undersökning på deras webbsida idrefjall.se, med fokus på användbarhet och marknadsföring. Resultaten ska hjälpa företaget till fortsatt utveckling av den befintliga sidan, förslag till enkla och billiga åtgärder ska läggas fram och åtgärdas inför vintersäsongen 2009/2010. Eventuellt kommer undersökningen också att ligga till grund för en helt ny webbplats som planeras att publiceras under Bakgrund Idre Fjäll är en turistanläggning i dalarnas fjällvärld med året-runt aktiviteter. Anläggningen har alpin skidåkning som bas och erbjuder gästerna 28 km preparerade nerfarter. Med sina 8000 bäddar är de en av Nordens största och mest kompletta turistanläggning. Många möten sker numer på webben, och denna får därför en allt viktigare roll för företags varumärken (Sundström 2005, s. 38). För företag idag är det ett måste att tillhandahålla en bra, fungerande och informativ webbplats. Att synas på internet är ett måste (Öhgren 2009, [Elektronisk]). Robert Gunnarsson 1 framhöll att Idre Fjälls webbplats är företagets huvudsakliga marknadsförings- och försäljningskanal. Webbsidan innehåller bland annat information om anläggningen, aktiviteter och boende. Det finns också möjlighet att boka boende och skipass online. Det är därför mycket viktigt för Idre Fjäll att webbsidan signalerar rätt signaler till användarna och att det är lätt för dem att hitta informationen de söker. Det är också viktigt för företagets ekonomi att bokningsprocessen fungerar korrekt och att det är lätt och tryggt för kunden att genomföra en bokning. Alla webbsidor behöver underhållas för att hålla hög kvalitet. Detta för att kunna behålla användarnas uppmärksamhet och hålla kvar en god position i förhållande till konkurrenter på internet. Därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla webbsidan i användbarhetssyfte. Idre Fjäll har idag inte full kontroll eller uppfattning om hur besökarna upplever deras webbplats eller om den har tillräckligt god användarvänlighet. Är webbplatsen lätt att använda? Hittar kunderna det de söker efter? Signalerar sidan rätt budskap? De vill få en tydligare överblick över vilka delar av webbsidan som bör utvecklas för att få bra och komplett struktur på användarvänligheten. 8 1 Robert Gunnarsson webb och PR-ansvarig, intervju den 19 maj 2009.

9 Det kan bli höga kostnader för företag om de har brister i användbarheten och strukturen av webbsidan. Är webbsidan svår att förstå eller hantera kan följden bli att användare lämnar webbsidan. Sidan måste vara enkel att ta i anspråk annars tappar man användare och kanske potentiella kunder. Den grafiska designen är det lättaste att ändra på, då denna oftast byggs upp av formatmallar. Informationsdesignen däremot kräver större omfattning för att åtgärdas då strukturer på sidan måste ändras. Det kan bli en hel del manuellt jobb, men fullt möjligt. Interaktionsdesignen däremot är ofta ett resultat av programmeringen och inbyggd långt in i systemet. Ändringar som ser små ut kan vara mycket komplexa och dyra att utföra (Sundström 2005, s. 40). Det är därför viktigt att vid ett tidigt stadium testa användbarheten på en nyproducerad webbplats och kontinuerligt utföra tester. En datakunnig person är inte kompetent att bedöma dialogen på en webbplats där han själv inte tillhör målgruppen. Erfarenheter visar att inte ens en duktig utvecklare kan konstruera en lättanvänt gränssnitt utan ett gott samarbete med typiska användare. Webbplatsens företag och dess anställda har också svårt att avgöra om problem i användbarhetssyfte finns på sidan. Därför är tester med externa användare oumbärliga vid utvecklingen utav nya webblatser eller utveckling av befintliga (Molich 2002, s. 14). Min undersökning ska hjälpa företaget med utveckligen utav den befintliga sidan. Den kommer också att ligga till grund för utveckling utav en ny webbsida. Ett konsultföretag har tagit fram en kravspecifikation för den nya webbsidan. Om arbetet med framtagningen går igenom är under utredning men målet är att sidan ska publiceras under Robert Gunnarsson 2 klargör att företagets mål med webbplatsen är att inom ett år öka försäljningen på webben till 40% och inom tre år till hela 60%. Idag sker 30% av försäljningen på webbsidan. För att nå detta är det mycket viktigt att sidan har bra användbarhet för att tillfredställa användarna och öka sin försäljning på webben. 1.2 Problemformulering Jag vill undersöka hur användarna upplever webbplatsen och om sidan uppfyller besökarnas behov. Därefter analysera om förbättringar av webbsidan kan utföras. Frågor som jag avser att besvara: Hittar användarna det de söker efter? Finns det dolda fel-problem-hinder under sidan? Är webbplatsen lätt att använda? Signalerar webbsidan rätt budskap och träffar den rätt målgrupp? Uppfyller webbsidan företagets mål? 2 Robert Gunnarsson webb och PR-ansvarig, intervju den 19 maj

10 1.3 Effektmål Projektet kommer att hjälpa företaget att förbättra webbsidan om problem eller komplikationer påvisas. Detta kommer att leda till att besökarna blir mer nöjda med besöket på sidan och de kommer att få en bra bild utav företaget. Antal besök på sidan kommer att öka, även tiden för besöken ökas. Detta leder också till att avvisningsfrekvensen minskas. Besökstiden ökar för att kunden trivs på sidan och utnytjar tiden mer, antalet besök ökar för att sidan får ett positivt rykte. Detta kommer också leda till fler köp vid onlinebokningen som därmed generear ökade försäljningssiffror och större lönsamhet för Idre Fjäll. Projektet kommer att hjälpa företaget att lättare nå sina uppsatta försäljningsmål på webben som är att öka försäljningen till 40% inom ett år och till 60% inom tre år. 1.4 Mål Målet med projektet är att genomföra tio användbarhetstester med tillhörande enkätfrågor, för att få en bild hur idrefjall.se är och upplevs idag. Testerna ska analyseras för att kunna se var det behövs göras förändringar. Målet är också att ge företaget tips till förbättringar av webbsidan ur ett användbarhets- och marknadsföringssyfte inför vintersäsongen 2009/ Avgränsningar Jag har valt att studera webbsidan idrefjall.se ur ett användbarhets- och marknadsföringsperspektiv vilket innebär att jag inte kommer att studera webbplatsens grafiska design eller tekniken bakom sidan. Jag kommer att lägga fokus på sidans informationsdesign och interaktionsdesign. Webbsidan har flera sidor på andra språk för utländska besökare. Jag kommer endast att studera den svenska sidan och utföra tester på denna. 1.6 Målgrupp Medarbetare på Idre Fjäll, främst webbansvarig på marknadsavdelningen och annan personal inom området. Uppsatsen vänder sig också till andra som är intresserade av ämnet. 10

11 2. Teori och data 2.1 Användbarhet Enkel definition En mycket enkel definition av användbarhet som Tommy Sundström använder i boken Användbarhetsboken är denna: användbarhet = nytta x användarvänlighet Webbplatsen måste vara användarvänlig i sin typografi, sin navigation, sin hastighet - men lika avgörande är att användaren har nytta av den. Om nyttan är noll, om webbplatsen inte intresserar användaren blir det ingen användbarhet, hur väl webbplatsen än är gjord. Och på motsvarande sätt, har användaren stor nytta av sidan tar hon till sig innehållet hur dålig än webbplatsen är gjord (om den inte är fullständigt omöjlig att använda) (Sundström 2005, s. 13). Detta är en enkel modell för att förklara användbarhet på webben men det finns mer detaljerade modeller att arbeta med när det handlar om användbarhet. Jag kommer nedan att beskriva olika modeller för detta Tre sorters design Modellen "Tre sorters design" innehåller följande tre olika designbegrepp (Söderström 2001, [Elektronisk]): Grafisk design Informationsdesign Interaktionsdesign "Grafisk design" handlar om att se och gilla. En webbsajt ska se snygg ut, men får inte vara för långsam och tungladdad: bilder måste vara komprimerade på rätt sätt och färgskalor rätt valda (Söderström 2001, [Elektronisk]). "Informationsdesign" handlar om att hitta och förstå. Utöver den grafiska designen behöver en webb informationsdesign som får besökaren att hitta och begripa. Det handlar mycket om hur informationen på sidan ska placeras och organiseras för att användare lätt ska förstå hur hon ska hitta informationen (Söderström 2001, [Elektronisk]). Den tredje typ av design som en webbplats behöver är interaktionsdesign som handlar om att göra och handla. Användaren måste interagera med webbplatsen när hon ska beställa eller köpa varor, skicka meddelanden, spela, chatta, eller registrera sig. För interaktionsdesignen gäller det också att bestämma i vilket ordning interaktioner ska ske. När ska man till exempel uppge sitt kreditkortsnummer när man vill handla på en sajt - först eller sist i köpprocessen (Söderström 2001, [Elektronisk])? Enligt Tomas Sundström har olika webbplatser olika mycket av de olika sorternas design. Det finns webbplatser som är nästan enbart använder sig av grafisk design, exempelvis rena reklamwebbar med enbart bild eller med mycket flash-filmer. Många intranät och myndighetswebbar har sin tyngdpunkt i informationsdesignen och används för att sprida fakta. E-handel handlar i hög grad om interaktionsdesign, om att göra saker (2005, s. 16). Figur 1. Figuren visar en bild av de tre olika designbegreppen. 11

12 2.1.3 ISO ISO är en standard som definierar användbarhet som "den utsträckning till vilken en specifierad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenligt, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang" De olika komponenterna kan definieras som: Ändamålsenlighet. Den "noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål". Effektivitet. "Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål". Tillfredställelse. "Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt" (Sundström 2005, s. 14) Språk En ytterligare viktig detalj på webbsidor är språket. Hur språket fungerar präglar en stor del av upplevelsen av webbplatsen, och kan vara avgörande för om användaren överhuvudtaget skall förstå vad som finns var och hur saker skall användas (Sundström 2005, s. 14). 2.2 Användbarhetstester Ett användbarhetstest är förmodligen det snabbaste och enklaste sättet att hitta motstånd och svårigheter i en webbplats (Axbom, [Elektronisk]). Testerna utförs på externa användare som får ett antal uppgifter som skall lösas på webbsidan. Användbarhetstester bör utföras genom hela utvecklingsprocessen för att stämma av användbarheten hos specifika egenskaper. Med användbarhetstester ser du genast om personer förstår designen så som det är tänkt att de ska förstå den (Axbom, [Elektronisk]). Syftet är också att få en tydlig överblick över hur användarna hanterar/interagerar med webbsidan. (Regardit, [Elektronisk]). Eventuella problem eller hinder påvisas under testet och resultatet används för vidareutveckling utav sidan. Det gäller här att fundera över hur eventuella brister skall rättas till. Det finns olika typer av användartest. Dessa kan genomföras separat eller i kombination. De flesta metoder bygger på att testen genomförs av enskilda testpersoner men det finns också metoder som utnyttjar en grupp testpersoner. Exempel på olika metoder är observation, videoinspelning, enkät, intervju, tänka högt och gruppdiskussion (Häggström 2000, [Elektronisk]) Tänka högt metoden Ett tänka högt test är en sorts användbarhetstest. I denna metod får en testdeltagare som är en typisk användare, 6-20 realistiska uppgifter förelagda för sig av en testledare. Medan testdeltagaren löser uppgifterna ska han "tänka högt", dvs. han ska säga vad han tänker på, vad han är osäker på, vad han förväntar sig att webbplatsen ska göra nu, hur han tolkar ett felmeddelande, osv (Molich 2002, s. 150). Rolf Molich (2002, s. 150) delar upp utförandet av tänka högt-testet i följande steg: 1. Förberedelse Bestäm tid och plats för testet. Välj ut och informera testdeltagarna. 12

13 Utför en testplan Välj datainsamlingsmetod. Genomför en generalrepetition av testet och revidera därefter testet. 2. Genomförande Förbered testet Låt testdeltagaren lösa uppgiften. 3. Meddelande av resultat Analysera data Rapportera resultaten Uppföljning (Molich 2002, s. 150) Observation Testmetoden består av att en observatör iaktar en testperson som hanterar exempelvis en webbsida och observerar hanteringen och eventuella problem Videoinspelning Testet dokumenteras med ljud och bild för att senare noggrannt analyseras Enkät. Testpersoner får en enkät med frågor som avses besvaras angående hanteringen av exempelvis en webbsida Intervju Testpersonerna intervjuas av testledaren Gruppdiskussion En grupp testpersoner får tillsammans diskutera hanteringen på exempelvis en webbsida. 2.3 Tidigare dokument från företaget Företaget Impera har tidigare utfört en gästundersökning på uppdrag av Idre Fjäll i form av en webbenkät. Imperas rapport tar hänsyn till de 2287 inkommande svaren. Respondenterna har värvats genom att en inbjudan skickats till dem via e-post. Resultat från fråga: "På vilket/vilka sätt har ni uppmärksammat information från oss på Idre Fjäll?" visar att 62% har uppmärksammat information från Idre Fjäll genom dess webbsida. Resultat från fråga: "Hur bokade ni er vistelse med oss?" 60% via onlinebokningen 20% telefonbokning 20% annat sätt Resultat från fråga: "Vilket är ditt helhetsintryck av onlinebokningen?" 65% var positiva till onlinebokningen. 30% var neutrala till onlinebokningen. 4% var negativa till onlinebokningen. 13

14 Positiva kommentarer om onlinebokningen: Det var enkelt att boka Väldigt smidigt sätt att boka på Snabbt och man slipper telefonkö Negativa kommentarer om onlinebokningen: Dålig överblick över stugområdet Det är krångligt att boka boende och utrustning Betalningsfunktionen fungerade dåligt Svårt att ändra under och efter bokning Vilket är ditt helhetsintryck av onlinebokningen? Utdrag från kommentarer (se Bilaga 5): Funkade inte att gå back på en annan stuga när man redan valt vecka... det var jobbigt. Lite trögt, men ok. Man får inte alla svar när det gäller antal bäddar. Vi ville lägga till en barnstol till bokningen men det var mycket otydligt hur man skulle gå till väga. Vi lyckades boka ännu en stuga istället (irriterande, förstås!). Jättebra, men man har ändå alltid känslan av att det är tryggare att prata med en riktig människa, man är alltid lite osäker om informationen verkligen nått fram och man gjort rätt. 2.4 Idre Fjälls webbplats Idre Fjälls webbplats har en blandning av de tre olika designbegreppen: grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign. Den grafiska designen på sidan ska välkomna användaren på ett trevligt att inbjudande sätt och locka till ett längre besök på sidan. Informationsdesignen består av tydlig struktur av informationsinnehållet på webbsidan för att förenkla för användarna att hitta det de söker. Till sist så består idrefjall.se utav interaktionsdesign, då främst under bokningsprocessen. Då samverkar kunden med bokningssystemet för att utföra val och handlingar Sidans uppgygnad Idre Fjälls webbsida är uppdelad på vinter- och sommarsäsong. Sidorna har olika teman, färger och innehåll. Sidornas innehåll varieras efter säsongernas aktiviteter. För fullständig bild av startsidorna se bilaga 8. 14

15 Figur 2. Figuren visar en bild av Idre Fjälls olika startsidor. Sidans uppbygnad: Onlinebokningsmeny Huvudmeny Figur 3. Figuren visar en bild av Idre Fjälls startsida med beskrivande huvuddelar. 15

16 2.4.2 Bokningsprocessen När en kund genomför en bokning måste denne genomgå ett antal olika steg. Nedan visas en ungefärlig bild utav händelseförloppet: 1. Kunden klickar på onlinebokningsknappen på startsidan. 2. Kunden väljer period, datum för vistelsen i en kalender. 3. Antal bäddar väljs. 4. Därefter söker man på sina valda alternativ. 5. Sökresultat visas. 6. Här väljer kunden en stuga av de som visas ur sökningen. 7. I detta steg kan nu tillval som barnsäng, barnstol, sängkläder m.m. väljas till. Även resesällskap anges här. 8. I detta steg visas en tydlig bild över vad kunden har valt för produkt med tillhörande pris. 9. Adress uppgifter m.m. ifylles i detta steg. 10. Nästa steg blir att välja hur vistelsen ska betalas, ex; faktura. 11. Sista steget. Här slutförs bokningen och en bokningsbekräftelse visas. 16

17 3. Material och metod För att kunna ta reda på hur idrefjall.se upplevs idag har jag tillsammans med min handledare valt att utföra användbarhetstester i form av "tänka högt tester" på externa användare och även låta de delta i en efterföljande enkätundersökning. Jag valde att utföra ett användbarhetstest i form av ett tänka högt test med kompletterande videoinspelning av deltagarnas skärmaktivitet, detta för att på bästa sätt upptäcka eventuella problem på webbsidan. Ljud valdes också att spelas in för att kunna dokumentera och analysera användarnas kommentarer under tänka högt testet. 3.1 Förberedelse Testplan En testplan är en kort kravspecifikation för testet. Testplanen beskriver syftet med testet, den webbplats som testet omfattar och vad resultaten ska användas till (Molich 2002, s. 150). Jag skapade en testplan för testet innehållande tre A4 sidor (se Bilaga 3). Testplanens första sida innehöll beskrivning av testet, syftet och webbsidan som ska undersökas. Där finns också information om att testdeltagarna kommer att vara helt anonyma under hela processen, detta är viktigt att förtydliga för testpersonerna. Jag informerar också deltagarna om att skärmaktiviteten och ljud kommer att spelas in under testet. Detta är enligt Molich (2002) viktigt att informera deltagarna om. Testplanen innehåller också de uppgifter som personerna ska lösa under testet. Sidan två innehåller en enkät med sju frågor som deltagarna fyller i efter avslutat test. Kontaktuppgifter till de som har ansvaret för undersökningen hittas på testplanens sista sida. Alla deltagare fick testplanen innan testets start Uppgifterna Jag arbetade tillsammans med min handledare på Idre Fjäll fram fem olika relevanta uppgifter som deltagarna ska utföra med hjälp av webbplatsen idrefjall.se. Dessa uppgifter innehöll moment som att hitta till sidan, hitta information, genomföra en bokning och en beställning. Dessa olika uppgifter valdes för att få en bred överblick över hur olika moment på webbplatsen fungerar och upplevs av användarna. Uppgifterna: 1. Ta dig till Idre Fjälls webbsida. 2. Boka en stuga vecka för 4 personer (2 vuxna, 2 barn, 9 och 1år gamla) i Västbyn på Idre Fjäll. Boka även en extra barnsäng till stugan. 3. Beställ till din personliga adress ett exemplar utav Idre Fjälls sommarbroschyr Ta reda på telefonnumret till Idre Fjälls växel. 5. Ta dig till Pernilla Wiberg Hotels hemsida. För fullständig översikt över frågorna, se Bilaga Enkätfrågor Enkäten startar med fält för personinformation som är viktig för utredningen av testet. Detta innehåller fält för ålder, kön civilstatus, antal barn och ålder (se Bilaga 3). 17

18 Enkätfrågorna jobbade jag fram tillsammans med min handledare på företaget. Målet med frågorna är att få en överblick över hur användare upplever sidan, vad den signalerar och hur företaget marknadsför sig utåt på webbsidan. Så medhjälp av dessa utgångspunkter utformades frågorna. Det finns också frågor för "peronlig åsikt om webbsidan" för att få deltagarna att fritt kunna uttrycka åsikter. Enligt Molich (2002) innehåller ett bra frågeformulär ett fält där deltagarna kan skriva kommentarer i fri text. En sådan kommentar är värdefullare än en enkel kryssmarkering, men den tar längre tid att behandla. Frågorna i enkäten: 1. Har du besökt Idre Fjälls anläggning tidigare? 2. Har du besökt Idre Fjälls webbsida tidigare? 3. Vad är Idre Fjäll för någon sorts anläggning? 4. Vad är Idre Fjälls största attraktion? 5. Vad kan Idre Fjäll erbjuda dig? 6. Vilken är Idre Fjälls målgrupp? 7. Personlig åsikt om webbsidan: 3.2 Utrustning under testet Jag använde en bärbar HP dator vid testutförandena. Jag valde att utföra videoinspelning under tänka högt-testerna för att kunna studera deltagarna noggrant. Jag spelade även in ljud under testerna för att kunna spara och analysera deltagarnas kommentarer under testet. Ljudet spelas in med en clipsmikrofon som är ansluten till datorn. För inspelningarna använde jag programmet Camtasia Studio från TechSmith som både spelade in ljudet från testdeltagarna och skärmaktiviteten. Som webbläsare används under alla tester Firefox version Urval och målgrupp Det ska vara minst tre testdeltagare från varje målgrupp. Enligt Molich (2002) är sex testdeltagare optimalt. Om man använder färre testdeltagare kan du lätt komma att förbise viktiga problem. Om du använder fler än sex testdeltagare kommer du att känna att när den sjunde, åttonde, osv. testdeltagaren öppnar munnen för att säga något så vet du i förväg vad han kommer att säga. Idre Fjälls huvudmålgrupp är familjer och grupper med alpin skidåkning som bas. Detta är en väldigt bred målgrupp så jag valde att använda mig av hela tio testdeltagare till mitt användbarhetstest, för att verkligen fånga upp alla tänkta åldrar från målgruppen, för att kunna studera de olika testdeltagarna och jämföra dem med ålder och kön för att analysera om någon slutsats kan dras. Jag anser att det inte är någon nackdel att använda mig av fler än sex deltagare. Jag anser att det är en fördel för att skapa ett säkrare resultat. Jag valde ut tio personer i åldern 19-58, för att kunna få en så bred åldersspridning som möjligt. Hälften av testpersonerna var män och kvinnor för att få en jämn uppdelning mellan könen. Dessa personer bor i regionen Dalarna och Värmland. Det är viktigt att undvika personer som man har personlig relation till, det kan påverka testresultatet. 18

19 Nummer Datum Plats Kön Ålder Uppkopp. StartSida Tid Arvika M 46 bred. Vinter Arvika K 54 mobilt Vinter Arvika M 58 mobilt Vinter Arvika M 19 mobilt Vinter Arvika K 34 mobilt Sommar Arvika M 54 bred. Sommar Arvika K 45 bred. Sommar Arvika K 37 mobilt Sommar Borlänge K 24 bred. Sommar Borlänge M 31 bred. Sommar Figur 4. Tabellsammanställning över testdeltagarna. Generalrepetition utav testet är nödvändigt för att innan de riktiga testerna utförs påvisa eventuella problem eller fel i testets struktur. Jag genomförde ett pilottest av testet och detta gick mycket bra. Jag anser att fler pilottest borde göras då brister uppkom vid senare tester. 3.4 Genomförande Jag genomförde användbarhetstesterna på varierande platser. Några i mitt hem, bekantas arbetsplatser, högskolan Dalarna och även i vissa testdeltagares hem. Enligt Molich (2002) kan test av användbarhet utföras i testdeltagarens hem, för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. Testet kan även utföras på testdeltagarens vanliga arbetsplats, i en möteslokal eller i specialinrättade testcenter. Testdeltagarna får i lugn och ro läsa igenom testplanen där beskrivning om hur testet kommer att gå till finns utförligt beskrivet. Testdeltagarna får obegränsad tid på sig att utföra uppgifterna. För att lösa uppgifterna får alla tio testdeltagare dator med internetuppkoppling till hjälp. Alla uppgifter ska lösas på internet och största delen på Idre Fjälls webbplats. Alla får starta testet framför ett tomt webbläsarfönster och sedan forstsätta med hjälp av datorn och internet lösa alla uppgifter. Jag som testledare är helt neutral under hela testet och låter deltagarna helt sköta sig själva. Jag svarar och hjälper personerna vid frågor som inte påverkar testets resultat. Vid mycket stora problem då testpersonen ger upp kan jag gå in och leda personen och visa hur problemet kan lösas. Detta för att få testdeltagaren att kunna fortsätta med uppgiften för att kunna analysera så mycket som möjligt utav uppgiften. Det är ingen mening att låta testdeltagaren irra runt mer än ett par minuter i en återvändsgränd som han själv inte kan komma ur (Molich 2002) Analysering och sammanställning Efter alla tio testerna sammanställde jag alla testerna. Jag använde mig utav excelark för att få en tydlig struktur och överblick över resultaten. Jag studerade alla filmklipp och dokumenterade vilka hinder och problem som ofta uppkom under testerna. Jag antecknade också om uppgiften löstes och om den löstes på korrekt sätt. Jag dokumenterade tider för varje uppgift och för hela testerna. Jag sammanställde även alla enkätsvaren i ett excelark för att få en tydlig översikt över resultaten (Bilaga 7). 19

20 3.4.2 Filmklipp Alla testfilmer granskades noga två gånger för att påvisa de vanligaste och största problemen under testerna. Jag klippte därefter ut de viktigaste delarna ur filmerna. Dessa småklipp är bra att ha för att snabbt kunna få en bild av de viktigaste problemen. Alla testfilmer sparas och bränns ut på skivor för arkivering och eventuell framtida användning Möte med webbansvariga på Idre Fjäll Efter testerna redovisade jag resultaten från testerna för webbansvarig personal på Idre Fjäll. Då diskuterades problemen som uppstått och förslag på lösningar Möte med Impera webbbyrå Jag deltog i ett möte med Idre Fjälls webbavdelning och företagets webbbyrå Impera. Jag visade ett exempel på ett test och ytterligare filmklipp på de vanligaste förekommande problem under testerna. Detta för att på ett mycket tydligt och konkret sätt påvisa för webbbyrån vilka problem som bör åtgärdas. Efteråt diskuterades problemen och förslag på lösningar diskuterades fram Åtgärdsförslag Efter sammanställning och analysering av de viktigaste problemen, diskussion med min handledare på företaget, möte med webbansvariga på Idre Fjäll, samt möte med Idre Fjälls webbbyrå Impera jobbade jag fram åtgärdsförslag, tips till förbättringar och lösningar på de problem som uppstått. Liknande webbplatser studerades för inspiration och för tips och ideer till förbättringsförslag. Åtgärdsförslagen redovisas i denna rapport under "Analys och slutsats". 20

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering

Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering Användartester av HiFi-Prototyp Svar enkäter och utvärdering Grupp WP7D Svar enkätfrågor testperson 1 Inger Degerman, 45 år, van internetsurfare Ja, direkt! Visste inte var jag var eller vad jag skulle

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Universell användbarhet

Universell användbarhet Användbarhet definierar jag som ett samspel mellan användaren (målgruppen) och datorn (den tekniska lösningen). Människa - dator - interaktion "Med en alltmer omfattande datoranvändning har kraven höjts

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016 Personas Utifrån mina erfarenheter och kvalitativa gissningar tog jag fram tre stycken personas. Jag skapade dem en i taget för att försöka hålla fokus på att utveckla dem lite mer på djupet. Om jag hade

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle

TestForum 2014 2014-04-09. Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle TestForum 2014 2014-04-09 Robert Magnusson, Nordic Medtest, Karlstad Lars Palm, Temagon AB / Future Position X, Gävle NMT:s definition av testning Testning är en empirisk, teknisk undersökning i syfte

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Version:

Version: Version: 2015-04-27 1 Logga in Gå till sli.se/medioteket och klicka på hänglåset uppe till höger. Logga in om du redan har ett konto eller skapa konto. Skapa konto / Bli medlem När du fyller i skola, får

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Så kommer du igång med Kontrollwiki

Så kommer du igång med Kontrollwiki Så kommer du igång med Kontrollwiki Livsmedelsverket Så kommer du igång Få koll på kontrollen Nu kan du snabbt och enkelt få svar på alla dina frågor om livsmedelskontroll. Vårt nya webbaserade verktyg

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt).

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 4. När ni loggat in så hamnar ni på startsidan för webbshopen.

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

MOBILSAJTER. Framtagen av:

MOBILSAJTER. Framtagen av: MOBILSAJTER Framtagen av: VAD ÄR EN BRA MOBILSAJT? När det handlar om mobiler och internet är det svårt att inte tala lite extra om den yngre generationen. Nio av tio unga har idag en smartphone och deras

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät.

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. Hembygdsgillets sajt administreras via ett publiceringssystem som heter WordPress. I princip är det upplagt som sidor som ligger framme för vem som helst,

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer