6. Bank med enkätfrågor för eget urval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Bank med enkätfrågor för eget urval"

Transkript

1 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas roll. Varje mål börjar på en ny sida. Den sista kolumnen bland svarsalternativen () innebär att frågan ej är aktuell för den svarande Vetenskapligt förhållningssätt Område 1 Förutsättningar för studentens lärande Undervisningen ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, detta innebär ett ansvar för lärarna att följa med i forskningsutvecklingen och kontinuerligt uppdatera sina ämneskunskaper. I den vetenskapliga grunden ingår en diskussion om synen på ämnet och hur denna förändras, liksom om hur kunskap inom ämnet utvecklas, exemplifierad bl.a. av institutionens forskning. En sådan diskussion inkluderar även olika perspektiv på ämnet, som exempelvis etiska perspektiv, olika forskningstraditioner, genusperspektiv och internationella aspekter. Student. Vara öppen för nya perspektiv på ämnet. Uppmärksamma lärarna på om forskningsanknytningen i undervisningen är otillräcklig eller otydlig. Hur brukar du som lärare: Alltid Orientera studenterna om forskningen inom ämnet och vad den lett till, eller vad den förväntas leda till, i Sverige och internationellt? Diskutera med studenterna om hur synen på ämnet förändrats - och förändras - över tid? Väcka frågor kring forskningsetik i samband med diskussioner kring hur kunskap tas fram inom ämnet? Diskutera olika perspektiv på ämnet, som exempelvis vilka olika forskningstraditioner som finns eller har funnits eller genusperspektiv? Lyckas berätta om din egen forskning och/eller om institutionens forskning så att studenterna verkar förstå? Lyckas förmedla intresse och engagemang för forskningen? 1

2 Hur brukar du som lärare: Alltid Ge någon fråga i kursvärderingen som följer upp i vilken grad studenterna upplevt att undervisningen haft ett samband med ämnets kunskapsutveckling och forskning? Hur brukar läraren: Alltid Orientera er om forskningen inom ämnet och vad den lett till, eller vad den förväntas leda till, i Sverige och internationellt? Diskutera hur synen på ämnet förändrats - och förändras - över tid? Väcka frågor kring forskningsetik i samband med diskussioner kring hur kunskap tas fram inom ämnet? Diskutera olika perspektiv på ämnet, som exempelvis vilka olika forskningstraditioner som finns eller har funnits eller genusperspektiv? Berätta om sin egen forskning och/eller om institutionens forskning så att ni kan förstå? Förmedla intresse och engagemang för forskningen? Ge någon fråga i kursvärderingen som följer upp i vilken grad ni upplevt att undervisningen haft ett samband med ämnets kunskapsutveckling och forskning? Hur brukar du som student: Alltid Intressera dig för hur man forskar i ämnet på institutionen och andra ställen? 2

3 Hur brukar du som student: Alltid Intressera dig för ett vidare perspektiv på ämnet än precis det som ingår i kurslitteraturen? 3

4 Undervisningen ska ge förutsättningar för studenterna att, på basis av goda ämneskunskaper, utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt som gör det möjligt för dem att urskilja, formulera och lösa problem. Förhållningssättet ska baseras på kritiskt tänkande, vilket innebär att självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativ. Student: Läsa och reflektera över kurslitteraturen. Tillvarata de möjligheter till problemformulering, problemlösning och kritiskt tänkande som finns i undervisningen. Reflektera över påståenden och resonemang för att kunna ifrågasätta, klargöra och förstå. Uppmärksamma lärarna på om undervisningen under en kurs som helhet inte stimulerar till kritiskt tänkande och kreativitet. Hur brukar du som lärare: Alltid Ge studenterna tid att reflektera över det som presenteras i undervisningen? Ge studenterna uppgifter som kräver att de får reflektera över rimligheten i dragna slutsatser? Ge studenterna tillfälle att vara kreativa i att exempelvis formulera eller lösa olika problem? Låta studenterna läsa och diskutera vetenskapliga texter som artiklar och avhandlingar? Visa studenterna hur man kan tänka då man löser problem inom ämnet? Låta studenterna välja och argumentera för en vetenskaplig metod för att lösa ett problem? Låta studenterna göra självständiga och kritiska bedömningar och analyser vid examinationen? Hur brukar läraren: Alltid Ge er tid att reflektera över det som presenteras i undervisningen? 4

5 Hur brukar läraren: Alltid Ge er uppgifter som kräver att ni reflekterar över rimligheten i dragna slutsatser? Ge er tillfälle att vara kreativa i att exempelvis formulera eller lösa problem? Låta er läsa och diskutera vetenskapliga texter som artiklar och avhandlingar? Konkret visa er hur man kan gå tillväga då man löser problem inom ämnet? Låta er välja och argumentera för en vetenskaplig metod för att lösa ett problem? Låta er göra självständiga och kritiska bedömningar och analyser vid examinationen? Hur brukar du som student: Alltid Läsa kurslitteraturen och reflektera över det du läser, dvs. Inte bara läsa för att minnas? Ta tillvara de tillfällen som läraren ger dig, under exempelvis en föreläsning, ett seminarium eller en labb, att diskutera, lösa problem och komma med förslag? Inte bara anteckna utan även reflektera över det som presenteras och ställa frågor på det som du inte förstår? 5

6 Hur brukar du som student: Alltid I kursvärderingen komma med konstruktiva förslag på hur läraren kan göra för att stimulera er studenter till att vara kreativa och använda er förmåga till kritiskt tänkande? 6

7 1.2. Aktiverande undervisningsformer Undervisningsformer ska väljas så att de stimulerar studentaktivitet, främjar djupinriktning i lärandet samt uppmuntrar till samarbete. Undervisningsformerna ska varieras, så att inte vissa studenter konsekvent gynnas eller missgynnas. Utbildningen ska ge studenterna utrymme både för egen reflektion, bearbetning av litteratur och kritiskt tänkande och för diskussioner med lärare och medstuderande i syfte att inhämta, utvidga och fördjupa kunskap. Träning i att söka och värdera information ska ges. Student: Ta ansvar för det egna lärandet och bidra till sina medstudenters lärande. Samarbeta med och visa respekt för alla medstudenter och lärare. Arbeta med kursmaterialet på egen hand och tillsammans med kurskamrater. Delta aktivt och bidra till diskussioner och grupparbeten. Systematiskt reflektera över det egna sättet att lära och utveckla bra studievanor och studieteknik. Träna informationssökning. Utnyttja den service som ges av universitetsbiblioteket. Hur brukar du som lärare: Alltid Under schemalagd och/eller lärarledd tid: Stimulera studenterna till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Under icke- schemalagd tid: Stimulera studenterna till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Variera undervisningsformerna under en kurs? Försöka göra en bra tidsmässig avvägning mellan dina presentationer, studenternas egen inläsning, problemlösning och reflektion samt deras möjlighet till diskussion och problemlösning med andra? Hur brukar läraren: Alltid Under schemalagd och/eller lärarledd tid: Stimulera er till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Under icke- schemalagd tid: Stimulera er till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Ge er arbetsuppgifterna som ni tycker är stimulerande att arbeta med? 7

8 Hur brukar läraren: Alltid Variera sina undervisningsformer under en kurs? Lyckas göra en bra tidsmässig avvägning mellan presentation, er egen inläsning, problemlösning och reflektion samt möjlighet till diskussion och problemlösning med andra? Hur brukar du som student: Alltid I början av kursen planera hur du ska bearbeta kursmaterialet för att hinna förstå och smälta det tills examinationen? Följa de planer du i så fall gjort upp? Läsa den kurslitteratur som ingår i kursen? Ta egna initiativ till att plugga ihop med andra studenter? Delta aktivt i grupparbeten som läraren initierat? Fundera på hur du bäst lär dig och lägga upp dina studier utifrån detta? Ta tillvara den stimulans till aktivitet som läraren ger under lärarledd tid, exempelvis ställa frågor, diskutera, lösa problem? 8

9 Hur brukar du som student: Alltid Ta tillvara den stimulans till aktivitet som läraren ger under icke-lärarledd tid, exempelvis arbeta med uppgifter, problem, leta material på nätet? Ta vara på de möjligheter som erbjuds att lära mer om hur man kan studera effektivt via föreläsningar, kurser på studenthälsan och/eller litteratur? Ta hjälp av biblioteket för att lära dig mer om hur du hittar information och hur du granskar kvaliteten i den? 9

10 Studenternas egna kunskaper, erfarenheter och perspektiv ska tas tillvara och ämnesinnehållet ska i möjligaste mån knytas till ett vidare sammanhang. Viktigt är här att även tillvara perspektiv från inresande studenter, liksom från studenter med erfarenhet av studier i andra länder samt gästlärare. Arbetslivsanknytning ska i möjligaste mån göras i alla utbildningar genom olika former av samspel med det omgivande samhället. I yrkesutbildningar är det även lämpligt att låta lärare undervisa som själva har utövat, eller utövar, det yrke som utbildningen syftar till. Student: Aktivt arbeta med att länka ny kunskap till egna, tidigare kunskaper, erfarenheter och perspektiv.. Tillvarata sina egna och sina medstudenters perspektiv och erfarenheter vid t ex grupparbeten och seminarier.. Aktivt reflektera över kopplingen mellan teori och tillämpning vid genomförande av tillämpade och verksamhetsförlagda moment. Uppmärksamma lärarna på om studenternas egna kunskaper, erfarenheter och perspektiv skulle kunna tillvaratas bättre i undervisningen. Uppmärksamma lärarna på om det är oklart hur undervisningsinnehållet inom programmet kan relatera till ett framtida arbetsliv. Hur brukar du som lärare: Alltid Fråga efter vad studenterna känner till, eller har erfarenheter från i det ämne de läser? Fråga efter om någon av dem läst liknande ämnen på andra ställen i Sverige eller utomlands? Peka på vilka arbetslivsområden som ämneskunskaperna kan vara relevanta för? Bjuda in yrkesverksamma och/eller hjälpa studenterna att arrangera studiebesök på arbetsplatser? Hur brukar läraren: Alltid Fråga efter vad ni studenter redan känner till, eller har erfarenheter från i det ämne ni läser? Fråga efter om någon läst liknande ämnen på andra ställen i Sverige eller utomlands? Peka på vilka arbetslivsområden som ämneskunskaperna kan vara relevanta för? 10

11 Hur brukar läraren: Alltid Bjuda in yrkesverksamma och/eller hjälpa er att arrangera studiebesök på arbetsplatser? Hur brukar du som student: Alltid Fundera över hur det du läser stämmer med vad du själv kan sedan tidigare, liksom vad du själv har erfarenhet av? När ni arbetar i grupp eller på seminarier fråga efter hur dina studiekamrater ser på det ni läser och vilka erfarenheter de har? Fundera över hur det du gör praktiskt under exempelvis labbar och praktik kan motiveras eller förstås med hjälp av det du tidigare läst teoretiskt? I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på hur läraren skulle kunna göra för att ta reda på och på så vis bättre ta tillvara studenternas egna kunskaper och erfarenheter i sin undervisning? Fråga läraren om hur kursinnehållet kan utnyttjas i arbetslivet? 11

12 Återkommande muntlig och skriftlig färdighetsträning ska ingå i utbildningen. Student: Tillvarata tillfällen för muntlig och skriftlig färdighetsträning. Vid svårigheter med dessa moment, kontakta kursansvarig eller motsvarande och utnyttja de resurser som finns som Studenthälsans kurser och Språkverkstaden. Hur brukar du som lärare: Alltid Ge studenterna möjlighet att göra muntliga presentationer? Gå igenom med studenterna hur man gör en bra presentation alternativt hänvisa dem till litteratur om detta? Ge studenterna återkoppling på hur de gjort presentationen alternativt se till att de får återkoppling från sina studiekamrater? Ge studenterna möjlighet att göra skriftliga framställningar? Gå igenom med studenterna hur man gör en bra skriftlig framställning alternativt hänvisa dem till litteratur om detta? Ge studenterna återkoppling på hur de gjort framställningen alternativt se till att de får återkoppling från sina studiekamrater? Hur brukar läraren: Alltid Ge er möjlighet att göra muntliga presentationer? Gå igenom med er hur man gör en bra presentation alternativt hänvisa er till litteratur om detta? Ge er återkoppling på hur ni gjort presentationen alternativt se till att ni får återkoppling från era studiekamrater? 12

13 Hur brukar läraren: Alltid Ge er möjlighet att göra skriftliga presentationer? Gå igenom med er hur man gör en bra skriftlig framställning alternativt hänvisa er till litteratur om detta? Ge er återkoppling på hur ni gjort framställningen alternativt se till att ni får återkoppling från era studiekamrater? Hur brukar du som student: Alltid Utnyttja de tillfällen som ges till att träna muntlig presentation, exempelvis genom att läsa hur man gör bra presentationer, förbereda dig och ta vara på den återkoppling du fått så att du gör det ännu bättre vid nästa tillfälle. Utnyttja de tillfällen som ges till att träna skriftlig framställning, exempelvis genom att läsa hur man gör bra framställningar, förbereda dig och ta vara på den återkoppling du fått så att du gör det ännu bättre vid nästa tillfälle. Vända dig till Språkverkstan om du behöver hjälp med skriftliga uppgifter? Vända dig till Studenthälsan om du känner oro inför muntliga presentationsuppgifter? 13

14 När det gynnar studenternas lärande eller underlättar kommunikationen mellan studenter eller mellan studenter och lärare ska lämplig informations- och kommunikationsteknik användas. Student: Med hjälp av kurser i informationsteknik tillägna sig och använda den informationsteknik som används i undervisningen och vid kommunikation med lärare och medstudenter. Hur brukar du som lärare: Alltid Använda dig av informations- och kommunikationsteknik för att hjälpa studenterna att förstå och lära sig bättre. Exempel kan vara visualiseringar, simuleringar, bilder, självrättande övningsuppgifter, inspelade föreläsningar att gå tillbaka till? Hur brukar läraren: Alltid Använda sig av informations- och kommunikationsteknik på ett sätt som ni tycker hjälper er att förstå och lära er bättre. Exempel kan vara visualiseringar, simuleringar, bilder, självrättande övningsuppgifter, inspelade föreläsningar att gå tillbaka till? Hur brukar du som student: Alltid Arbeta med de uppgifter som läraren tillhandahåller eller tipsar om på nätet även om de inte är obligatoriska? Anstränga dig för att lära dig hur den informations- och kommunikationsteknik som används på kursen fungerar? Ha nytta av de nätbaserade undervisningsinslagen? 14

15 1.3. Tydlig röd tråd och progression Program och kurser ska präglas av ett tydligt samband mellan förväntade studieresultat, undervisningsformer och examination. Studenterna ska vara välinformerade om dessa samband. I de fall ämnesstudierna omfattar verksamhetsförlagda moment ska tydliga samband finnas vad gäller kopplingen mellan teori och tillämpning. Student: Lägga upp studierna med utgångspunkt från de förväntade studieresultaten. Uppmärksamma läraren på om sambandet mellan förväntade studieresultat, undervisningsformer och examination är otydligt eller otillräckligt, liksom på om kopplingen mellan teori och tillämpning är oklar. Hur brukar du som lärare: Alltid Förklara för studenterna hur de förväntade studieresultaten hänger ihop med undervisningsformerna och examinationens innehåll och utformning? Hjälpa studenterna att koppla teori till det de gör praktiskt i exempelvis laborationer eller praktik? Hur brukar läraren: Alltid Förklara för er hur de förväntade studieresultaten hänger ihop med undervisningsformerna och examinationens innehåll och utformning? Hjälpa er att koppla teori till det ni gör praktiskt i exempelvis laborationer eller praktik? Hur brukar du som student: Alltid Titta i kursplanen eller studieanvisningarna för att se vilka studieresultat du förväntas uppnå på kursen? I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på vad läraren ytterligare kan göra för att studenterna ska förstå hur de förväntade studieresultaten hänger ihop med val av undervisningsformer liksom med examinationens innehåll och utformning? I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på hur läraren ytterligare kan göra för att visa hur teori är till nytta för praktiken och vice versa? 15

16 En för studenterna tydlig progression i förväntade studieresultat vad gäller kunskaps-, färdighets- och kompetensmål ska finnas mellan grund- och avancerad nivå, liksom inom respektive nivå. På program där undervisningen bedrivs integrerat över ämnes-, institutions- och nivågränser (t ex yrkesinriktade program på avancerad nivå) kan dock en progression vad gäller såväl fördjupning som breddning, erhållas på programmet som helhet Student: Uppmärksamma läraren på om det inte sker en progression mellan olika moment/kurser vad gäller kunskaps-, färdighets- och kompetensmål. Hur brukar du som lärare: Alltid Visa studenterna och förklara för dem i vilka avseenden kraven på deras förväntade studieresultat stegrats i förhållande till föregående kurs? Hur brukar läraren: Alltid Visa er och förklara i vilka avseenden kraven på era förväntade studieresultat stegrats i förhållande till föregående kurs? Hur brukar du som student: Alltid I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på hur läraren ytterligare kan förtydliga hur kraven på den kurs du gått skiljer sig från kraven i tidigare kurser? 16

17 1.4. Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel Varierande examinationsformer ska väljas med hänsyn till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som stipuleras i målen. Bedömningskriterier ska föreligga för examinationen och studenterna ska vara informerade om dessa och ges möjlighet att förstå hur de tillämpas. Läraren ska diskutera med studenterna om vad som är tillåtet och om vad som kan räknas som fusk eller plagiat. Student: Läsa bedömningskriterierna och fråga om något är oklart. Ta del av informationen om vad som är tillåtet och vad som räknas som fusk och plagiat. Hur brukar du som lärare: Alltid Välja olika former för examination under en kurs eller över en termin? Informera studenterna om och hjälpa dem att förstå de bedömningskriterier som används vid rättningen? Gå igenom vad som är tillåtet att göra i examinationen och vad som räknas som fusk eller plagiat? Hur brukar läraren: Alltid Välja olika former för examination under en kurs eller över en termin? Informera er om och hjälpa er att förstå de bedömningskriterier som används vid rättningen? Gå igenom vad som är tillåtet att göra i examinationen och vad som räknas som fusk eller plagiat? Hur brukar du som student: Alltid Läsa och försöka förstå de bedömningskriterier som läraren presenterar? Fråga läraren om det du inte förstår i kriterierna? 17

18 Sätta dig in i vad som räknas som fusk och plagiat? Läsa de riktlinjer som finns för det självständiga arbetet och fråga om något är oklart? 18

19 Studenterna ska få återkoppling på sina insatser. Under utbildningen ska studenter även ges möjlighet att träna sin förmåga till kritisk granskning av egna och andras insatser. Student: Aktivt delta med konstruktiva synpunkter till medstudenter vid tillfällen för återkoppling. Använda återkoppling från lärare och medstudenter för att få reda på vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre nästa gång. Reflektera över hur återkoppling från lärare och medstudenter kan bidra till den egna utvecklingen. Uppmärksamma läraren på om det är otillräckligt med återkopplingsmoment i undervisningen. Hur brukar du som lärare: Alltid Ge studenterna återkoppling på vad de gjort bra och vad de behöver rätta till eller utveckla? Ge studenterna möjlighet att själv granska sina uppgifter exempelvis med hjälp av bedömningskriterier och kurslitteratur (s.k. självgranskning)? Låta studenterna granska varandras uppgifter och ge återkoppling (s.k. kamratgranskning)? Hur brukar läraren: Alltid Ge er återkoppling på vad ni gjort bra och vad ni behöver rätta till eller utveckla? Ge er möjlighet att själv granska era uppgifter exempelvis med hjälp av bedömningskriterier och kurslitteratur (s.k. självgranskning)? Låta er granska någon studiekamrats uppgifter och ge denne återkoppling (s.k. kamratgranskning)? Hur brukar du som student: Alltid Fundera över hur du ska använda den återkoppling som du fått för att lyckas bättre nästa gång med liknande uppgifter. 19

20 Hur brukar du som student: Alltid Anstränga dig för att ge konstruktiv återkoppling till dina studiekamrater när du ges möjlighet till detta. I kursvärderingen eller under kursen ge konstruktiva förslag till läraren på hur mer återkoppling skulle kunna läggas in i kursen om du tycker att du fått för lite. 20

21 1.5. Samverkan mellan lärare och studenter Undervisningsklimatet ska präglas av ömsesidig respekt och ansvar. Läraren ska under kursens gång diskutera och samverka med studenterna. Student Samverka med lärarna genom att ge konstruktiva förslag på hur undervisningen kan underlätta lärandet. I de fall negativa synpunkter kan vara svåra att framföra direkt till läraren, vända sig till kursansvarig, studierektor eller motsvarande, studievägledare och ytterst prefekten. Studenterna kan även vända sig till studeranderepresentant eller studentkåren. Hur brukar du som lärare: Alltid Uppmuntra studenterna att diskutera vad i kursens upplägg som de upplever hjälper dem att lära och vad som ytterligare skulle kunna underlätta? Hur brukar läraren: Alltid Diskutera vad i kursens upplägg som ni upplever hjälper er att lära och vad som ytterligare skulle kunna underlätta? Hur brukar du som student: Alltid Ge konstruktiva förslag i kursvärderingen eller direkt till läraren om hur kursupplägget skulle kunna ändras så att ditt lärande underlättades. 21

22 Vid introduktionen av en kurs eller ett moment ska läraren underlätta för studenterna att se helheten och förstå varför de ska lära sig kursinnehållet genom att informera dem om, och diskutera, kursens eller momentets förväntade studieresultat, pedagogiska uppläggning och sammanhang med övriga relevanta kurser eller moment. I denna introduktion ska även studenterna informeras om tillämpliga delar av det pedagogiska programmet. Student Läsa kursplanen och annan information och fråga om något är oklart. Fråga läraren i vilket vidare sammanhang kursinnehållet hör hemma, om det inte klart framgår. Hur brukar du som lärare i början av kursen eller momentet: Alltid Underlätta för studenterna att se den helhet eller det sammanhang som kursen ingår i? Underlätta för studenterna att förstå varför de ska lära sig kursinnehållet genom att exempelvis berätta vilken nytta de kan förväntas ha av kunskaperna i olika sammanhang? Gå igenom vilka förväntade studieresultat studenterna ska uppnå och hur de ska använda sig av undervisningsformerna på ett sådant sätt att de klarar att nå målen? Diskutera med studenterna vad som är er respektive studentens viktigaste uppgifter under kursen och hur ni ska samverka med varandra? Hur brukar läraren i början av kursen eller momentet: Alltid Underlätta för er att se den helhet eller det sammanhang som kursen ingår i? Underlätta för er att förstå varför ni ska lära er kursinnehållet genom att exempelvis berätta vilken nytta ni kan förväntas ha av kunskaperna i olika sammanhang? Gå igenom vilka förväntade studieresultat ni ska uppnå och hur ni ska använda er av undervisningsformerna på ett sådant sätt att ni klarar att nå målen? Diskutera med er vad som är lärarens respektive era viktigaste uppgifter under kursen och hur ni ska samverka med varandra? 22

23 Hur brukar du som student: Alltid Läsa kursplanen och annan information och fråga om något är oklart? Fundera över vad du själv behöver göra för att dra största möjliga nytta av undervisningen? Fråga läraren i vilket sammanhang kursen kommer in och vilken nytta ni kan förväntas ha av kunskaperna om detta inte framgått? 23

24 Läraren ska så långt som möjligt beakta studenternas varierande bakgrund och skilda förutsättningar så att alla bereds möjlighet att lära på sina villkor. Läraren ska dessutom informera om de stödresurser som finns. Student Utnyttja de allmänna resurser, som finns tillgängliga för samtliga studenter vid universitet: kurser i informationssökning, studieteknik, studievägledning språkverkstad m.m., samt de särskilda stöd som ges efter prövning, som t ex anteckningshjälp Hur brukar du som lärare: Alltid Variera undervisnings- och examinationsformer så att möjligheterna ökar för fler att komma till sin rätt? Informera om vilka stödresurser som finns då någon behöver extra hjälp? Hur brukar läraren: Alltid Variera undervisnings- och examinationsformer så att möjligheterna ökar för fler att komma till sin rätt? Informera om vilka stödresurser som finns då någon behöver extra hjälp? Hur brukar du som student: Alltid Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man söker och värderar information? Känna behov av att få veta mera om nyttigheter hur man studerar mer effektivt? Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man blir skickligare i att formulera sig skriftligt? Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man blir skickligare i att presentera muntligt? 24

25 Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man blir bättre på att arbeta i grupp? Utnyttja de allmänna resurser, som finns tillgängliga för samtliga studenter vid universitet. Som kurser i informationssökning, studieteknik, studievägledning språkverkstad m.m.? 25

26 2. Området Utveckling av utbildningen 2.2 Kontinuerlig uppföljning och återkoppling Uppföljning ska även ske med hjälp av kursvärderingar enligt universitetets riktlinjer. Helheten över en termin eller ett program ska återkommande utvärderas där så är lämpligt. Student: Studenternas har ett stort ansvar för att besvara kursvärderingar så att deras synpunkter kan beaktas vid utvecklingsarbetet. Viktigt är att använda kursvärderingen till att lyfta fram sådant som fungerar bra i undervisningen samt att ge konstruktiva och konkreta utvecklingsförslag för att komma tillrätta med det som fungerar mindre bra. Hur brukar du som lärare i din kursvärdering: Alltid Ställa frågor om studenterna tycker att de nått respektive förväntat studieresultat? Ställa frågor om hur kursens genomförande och organisation har hjälpt dem att lyckas? Ställa frågor om lärares och studenters insatser? Ge frågor som uppmuntrar studenterna att på ett strukturerat sätt reflektera över sin utbildning och sina egna insatser (exempelvis hur mycket tid de lagt ned, hur aktiva de varit)? Ge studenterna möjligheter att kommentera kursen som helhet, t.ex. genom att ge konkreta förslag till förbättringar? Ge studenterna möjlighet att kommentera vid flervalsfrågor. Hur brukar läraren: Alltid Ställa frågor om ni tyckeratt de nått respektive förväntat studieresultat? Ställa frågor om hur kursens genomförande och organisation har hjälpt er att lyckas? 26

27 Hur brukar läraren: Alltid Ställa frågor om lärares och studenters insatser? Ge frågor som uppmuntrar er att på ett strukturerat sätt reflektera över er utbildning och era egna insatser (exempelvis hur mycket tid ni lagt ned, hur aktiva ni varit)? Ge er möjligheter att kommentera kursen som helhet, t.ex. genom att ge konkreta förslag till förbättringar? Ge er möjlighet att kommentera vid flervalsfrågor? Hur brukar du som student: Alltid Besvara kursvärderingsenkäter? Lyfta fram sådant som fungerar bra i undervisningen? Ge konstruktiva och konkreta utvecklingsförslag för att komma tillrätta med det som fungerar mindre bra? 27

28 Kursvärderingsresultaten och konsekvenserna av dessa ska återkopplas till studenterna i samband med kursintroduktionen och, om möjligt, i slutet av den kurs som utvärderats. Student Tillvarata möjligheterna att diskutera utfallet och förslagen i kursvärderingen med lärare och medstudenter. Hur brukar du som lärare: Alltid Informera studenterna om resultaten av de kursvärderingar de besvarat? Informera studenterna på en ny kurs om vad den föregående kursens tyckte och berätta om vad ni ändrat eller varför ni inte ändrat? Hur brukar läraren: Alltid Informera er om resultaten av de kursvärderingar ni besvarat. Informera er då ni börjar en ny kurs om vad den föregående kursens tyckte och berätta om vad som ändrats eller varför det inte ändrats? Hur brukar du som student: Alltid Läsa igenom kursvärderingsresultatet? Tillvarata möjligheterna att diskutera resultatet med lärare och medstudenter? 28

29 Undervisnings- och examinationsformerna ska kontinuerligt omprövas och utvecklas på basis av högskolepedagogisk kunskap och prövning av nya undervisnings- och examinationsformer ska uppmuntras. Studenterna ska aktivt involveras i detta arbete. Student: Bidra med egna perspektiv på hur undervisningen kan utvecklas, t ex genom att samverka direkt med lärarna under kursen, vända sig till sina studeranderepresentanter, eller själv engagera sig som studeranderepresentant. Studenterna har här även ett kollektivt ansvar att förmedla synpunkter genom representation i programråd, institutionsstyrelse, eller liknande. Varje student bör därför aktivt medverka i valet av representanter och helst någon gång under sin studietid själv ställa upp som representant i något forum där frågor med pedagogiska aspekter behandlas. Hur brukar du som lärare: Alltid På olika sätt orientera dig om nya undervisnings- och examinationsformer som skulle kunna underlätta och stödja studenternas lärande? Utveckla och förnya dina undervisningsformer i enlighet med detta? Utveckla och förnya dina examinationsformer i enlighet med detta? Involvera studenterna i arbetet med denna förnyelse? Berätta för studenterna om hur de nya formerna kan stödja dem i lärandet? Hur brukar läraren: Alltid Berätta om hur de undervisningsformer som valts kan stödja ert lärande? Berätta om hur de examinationsformer som valts kan stödja ert lärande? Involvera er i arbetet med förnyelse av undervisningsoch/eller examinationsformer? 29

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

Högskolepoäng som XP

Högskolepoäng som XP D A T A S P E L S B R A N S C H E N S R A P P O R T E R 2 0 1 1 Högskolepoäng som XP Synlig och osynlig kunskap inom spelutveckling hos akademi och industri Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter PROTOKOLL Nr 1 Sammanträdesdag 1(6) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tid: Plats: Tisdagen den 11 september 2012 k18.l5 Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Jenny Magnusson Malmö högskola- Bibliotek och IT Jenny.magnusson@mah.se 2014 Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Enligt högskolelagen så ska all

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer