6. Bank med enkätfrågor för eget urval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Bank med enkätfrågor för eget urval"

Transkript

1 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas roll. Varje mål börjar på en ny sida. Den sista kolumnen bland svarsalternativen () innebär att frågan ej är aktuell för den svarande Vetenskapligt förhållningssätt Område 1 Förutsättningar för studentens lärande Undervisningen ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, detta innebär ett ansvar för lärarna att följa med i forskningsutvecklingen och kontinuerligt uppdatera sina ämneskunskaper. I den vetenskapliga grunden ingår en diskussion om synen på ämnet och hur denna förändras, liksom om hur kunskap inom ämnet utvecklas, exemplifierad bl.a. av institutionens forskning. En sådan diskussion inkluderar även olika perspektiv på ämnet, som exempelvis etiska perspektiv, olika forskningstraditioner, genusperspektiv och internationella aspekter. Student. Vara öppen för nya perspektiv på ämnet. Uppmärksamma lärarna på om forskningsanknytningen i undervisningen är otillräcklig eller otydlig. Hur brukar du som lärare: Alltid Orientera studenterna om forskningen inom ämnet och vad den lett till, eller vad den förväntas leda till, i Sverige och internationellt? Diskutera med studenterna om hur synen på ämnet förändrats - och förändras - över tid? Väcka frågor kring forskningsetik i samband med diskussioner kring hur kunskap tas fram inom ämnet? Diskutera olika perspektiv på ämnet, som exempelvis vilka olika forskningstraditioner som finns eller har funnits eller genusperspektiv? Lyckas berätta om din egen forskning och/eller om institutionens forskning så att studenterna verkar förstå? Lyckas förmedla intresse och engagemang för forskningen? 1

2 Hur brukar du som lärare: Alltid Ge någon fråga i kursvärderingen som följer upp i vilken grad studenterna upplevt att undervisningen haft ett samband med ämnets kunskapsutveckling och forskning? Hur brukar läraren: Alltid Orientera er om forskningen inom ämnet och vad den lett till, eller vad den förväntas leda till, i Sverige och internationellt? Diskutera hur synen på ämnet förändrats - och förändras - över tid? Väcka frågor kring forskningsetik i samband med diskussioner kring hur kunskap tas fram inom ämnet? Diskutera olika perspektiv på ämnet, som exempelvis vilka olika forskningstraditioner som finns eller har funnits eller genusperspektiv? Berätta om sin egen forskning och/eller om institutionens forskning så att ni kan förstå? Förmedla intresse och engagemang för forskningen? Ge någon fråga i kursvärderingen som följer upp i vilken grad ni upplevt att undervisningen haft ett samband med ämnets kunskapsutveckling och forskning? Hur brukar du som student: Alltid Intressera dig för hur man forskar i ämnet på institutionen och andra ställen? 2

3 Hur brukar du som student: Alltid Intressera dig för ett vidare perspektiv på ämnet än precis det som ingår i kurslitteraturen? 3

4 Undervisningen ska ge förutsättningar för studenterna att, på basis av goda ämneskunskaper, utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt som gör det möjligt för dem att urskilja, formulera och lösa problem. Förhållningssättet ska baseras på kritiskt tänkande, vilket innebär att självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativ. Student: Läsa och reflektera över kurslitteraturen. Tillvarata de möjligheter till problemformulering, problemlösning och kritiskt tänkande som finns i undervisningen. Reflektera över påståenden och resonemang för att kunna ifrågasätta, klargöra och förstå. Uppmärksamma lärarna på om undervisningen under en kurs som helhet inte stimulerar till kritiskt tänkande och kreativitet. Hur brukar du som lärare: Alltid Ge studenterna tid att reflektera över det som presenteras i undervisningen? Ge studenterna uppgifter som kräver att de får reflektera över rimligheten i dragna slutsatser? Ge studenterna tillfälle att vara kreativa i att exempelvis formulera eller lösa olika problem? Låta studenterna läsa och diskutera vetenskapliga texter som artiklar och avhandlingar? Visa studenterna hur man kan tänka då man löser problem inom ämnet? Låta studenterna välja och argumentera för en vetenskaplig metod för att lösa ett problem? Låta studenterna göra självständiga och kritiska bedömningar och analyser vid examinationen? Hur brukar läraren: Alltid Ge er tid att reflektera över det som presenteras i undervisningen? 4

5 Hur brukar läraren: Alltid Ge er uppgifter som kräver att ni reflekterar över rimligheten i dragna slutsatser? Ge er tillfälle att vara kreativa i att exempelvis formulera eller lösa problem? Låta er läsa och diskutera vetenskapliga texter som artiklar och avhandlingar? Konkret visa er hur man kan gå tillväga då man löser problem inom ämnet? Låta er välja och argumentera för en vetenskaplig metod för att lösa ett problem? Låta er göra självständiga och kritiska bedömningar och analyser vid examinationen? Hur brukar du som student: Alltid Läsa kurslitteraturen och reflektera över det du läser, dvs. Inte bara läsa för att minnas? Ta tillvara de tillfällen som läraren ger dig, under exempelvis en föreläsning, ett seminarium eller en labb, att diskutera, lösa problem och komma med förslag? Inte bara anteckna utan även reflektera över det som presenteras och ställa frågor på det som du inte förstår? 5

6 Hur brukar du som student: Alltid I kursvärderingen komma med konstruktiva förslag på hur läraren kan göra för att stimulera er studenter till att vara kreativa och använda er förmåga till kritiskt tänkande? 6

7 1.2. Aktiverande undervisningsformer Undervisningsformer ska väljas så att de stimulerar studentaktivitet, främjar djupinriktning i lärandet samt uppmuntrar till samarbete. Undervisningsformerna ska varieras, så att inte vissa studenter konsekvent gynnas eller missgynnas. Utbildningen ska ge studenterna utrymme både för egen reflektion, bearbetning av litteratur och kritiskt tänkande och för diskussioner med lärare och medstuderande i syfte att inhämta, utvidga och fördjupa kunskap. Träning i att söka och värdera information ska ges. Student: Ta ansvar för det egna lärandet och bidra till sina medstudenters lärande. Samarbeta med och visa respekt för alla medstudenter och lärare. Arbeta med kursmaterialet på egen hand och tillsammans med kurskamrater. Delta aktivt och bidra till diskussioner och grupparbeten. Systematiskt reflektera över det egna sättet att lära och utveckla bra studievanor och studieteknik. Träna informationssökning. Utnyttja den service som ges av universitetsbiblioteket. Hur brukar du som lärare: Alltid Under schemalagd och/eller lärarledd tid: Stimulera studenterna till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Under icke- schemalagd tid: Stimulera studenterna till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Variera undervisningsformerna under en kurs? Försöka göra en bra tidsmässig avvägning mellan dina presentationer, studenternas egen inläsning, problemlösning och reflektion samt deras möjlighet till diskussion och problemlösning med andra? Hur brukar läraren: Alltid Under schemalagd och/eller lärarledd tid: Stimulera er till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Under icke- schemalagd tid: Stimulera er till egen aktivitet för att reflektera, lösa problem, arbeta i smågrupper, diskutera etc.? Ge er arbetsuppgifterna som ni tycker är stimulerande att arbeta med? 7

8 Hur brukar läraren: Alltid Variera sina undervisningsformer under en kurs? Lyckas göra en bra tidsmässig avvägning mellan presentation, er egen inläsning, problemlösning och reflektion samt möjlighet till diskussion och problemlösning med andra? Hur brukar du som student: Alltid I början av kursen planera hur du ska bearbeta kursmaterialet för att hinna förstå och smälta det tills examinationen? Följa de planer du i så fall gjort upp? Läsa den kurslitteratur som ingår i kursen? Ta egna initiativ till att plugga ihop med andra studenter? Delta aktivt i grupparbeten som läraren initierat? Fundera på hur du bäst lär dig och lägga upp dina studier utifrån detta? Ta tillvara den stimulans till aktivitet som läraren ger under lärarledd tid, exempelvis ställa frågor, diskutera, lösa problem? 8

9 Hur brukar du som student: Alltid Ta tillvara den stimulans till aktivitet som läraren ger under icke-lärarledd tid, exempelvis arbeta med uppgifter, problem, leta material på nätet? Ta vara på de möjligheter som erbjuds att lära mer om hur man kan studera effektivt via föreläsningar, kurser på studenthälsan och/eller litteratur? Ta hjälp av biblioteket för att lära dig mer om hur du hittar information och hur du granskar kvaliteten i den? 9

10 Studenternas egna kunskaper, erfarenheter och perspektiv ska tas tillvara och ämnesinnehållet ska i möjligaste mån knytas till ett vidare sammanhang. Viktigt är här att även tillvara perspektiv från inresande studenter, liksom från studenter med erfarenhet av studier i andra länder samt gästlärare. Arbetslivsanknytning ska i möjligaste mån göras i alla utbildningar genom olika former av samspel med det omgivande samhället. I yrkesutbildningar är det även lämpligt att låta lärare undervisa som själva har utövat, eller utövar, det yrke som utbildningen syftar till. Student: Aktivt arbeta med att länka ny kunskap till egna, tidigare kunskaper, erfarenheter och perspektiv.. Tillvarata sina egna och sina medstudenters perspektiv och erfarenheter vid t ex grupparbeten och seminarier.. Aktivt reflektera över kopplingen mellan teori och tillämpning vid genomförande av tillämpade och verksamhetsförlagda moment. Uppmärksamma lärarna på om studenternas egna kunskaper, erfarenheter och perspektiv skulle kunna tillvaratas bättre i undervisningen. Uppmärksamma lärarna på om det är oklart hur undervisningsinnehållet inom programmet kan relatera till ett framtida arbetsliv. Hur brukar du som lärare: Alltid Fråga efter vad studenterna känner till, eller har erfarenheter från i det ämne de läser? Fråga efter om någon av dem läst liknande ämnen på andra ställen i Sverige eller utomlands? Peka på vilka arbetslivsområden som ämneskunskaperna kan vara relevanta för? Bjuda in yrkesverksamma och/eller hjälpa studenterna att arrangera studiebesök på arbetsplatser? Hur brukar läraren: Alltid Fråga efter vad ni studenter redan känner till, eller har erfarenheter från i det ämne ni läser? Fråga efter om någon läst liknande ämnen på andra ställen i Sverige eller utomlands? Peka på vilka arbetslivsområden som ämneskunskaperna kan vara relevanta för? 10

11 Hur brukar läraren: Alltid Bjuda in yrkesverksamma och/eller hjälpa er att arrangera studiebesök på arbetsplatser? Hur brukar du som student: Alltid Fundera över hur det du läser stämmer med vad du själv kan sedan tidigare, liksom vad du själv har erfarenhet av? När ni arbetar i grupp eller på seminarier fråga efter hur dina studiekamrater ser på det ni läser och vilka erfarenheter de har? Fundera över hur det du gör praktiskt under exempelvis labbar och praktik kan motiveras eller förstås med hjälp av det du tidigare läst teoretiskt? I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på hur läraren skulle kunna göra för att ta reda på och på så vis bättre ta tillvara studenternas egna kunskaper och erfarenheter i sin undervisning? Fråga läraren om hur kursinnehållet kan utnyttjas i arbetslivet? 11

12 Återkommande muntlig och skriftlig färdighetsträning ska ingå i utbildningen. Student: Tillvarata tillfällen för muntlig och skriftlig färdighetsträning. Vid svårigheter med dessa moment, kontakta kursansvarig eller motsvarande och utnyttja de resurser som finns som Studenthälsans kurser och Språkverkstaden. Hur brukar du som lärare: Alltid Ge studenterna möjlighet att göra muntliga presentationer? Gå igenom med studenterna hur man gör en bra presentation alternativt hänvisa dem till litteratur om detta? Ge studenterna återkoppling på hur de gjort presentationen alternativt se till att de får återkoppling från sina studiekamrater? Ge studenterna möjlighet att göra skriftliga framställningar? Gå igenom med studenterna hur man gör en bra skriftlig framställning alternativt hänvisa dem till litteratur om detta? Ge studenterna återkoppling på hur de gjort framställningen alternativt se till att de får återkoppling från sina studiekamrater? Hur brukar läraren: Alltid Ge er möjlighet att göra muntliga presentationer? Gå igenom med er hur man gör en bra presentation alternativt hänvisa er till litteratur om detta? Ge er återkoppling på hur ni gjort presentationen alternativt se till att ni får återkoppling från era studiekamrater? 12

13 Hur brukar läraren: Alltid Ge er möjlighet att göra skriftliga presentationer? Gå igenom med er hur man gör en bra skriftlig framställning alternativt hänvisa er till litteratur om detta? Ge er återkoppling på hur ni gjort framställningen alternativt se till att ni får återkoppling från era studiekamrater? Hur brukar du som student: Alltid Utnyttja de tillfällen som ges till att träna muntlig presentation, exempelvis genom att läsa hur man gör bra presentationer, förbereda dig och ta vara på den återkoppling du fått så att du gör det ännu bättre vid nästa tillfälle. Utnyttja de tillfällen som ges till att träna skriftlig framställning, exempelvis genom att läsa hur man gör bra framställningar, förbereda dig och ta vara på den återkoppling du fått så att du gör det ännu bättre vid nästa tillfälle. Vända dig till Språkverkstan om du behöver hjälp med skriftliga uppgifter? Vända dig till Studenthälsan om du känner oro inför muntliga presentationsuppgifter? 13

14 När det gynnar studenternas lärande eller underlättar kommunikationen mellan studenter eller mellan studenter och lärare ska lämplig informations- och kommunikationsteknik användas. Student: Med hjälp av kurser i informationsteknik tillägna sig och använda den informationsteknik som används i undervisningen och vid kommunikation med lärare och medstudenter. Hur brukar du som lärare: Alltid Använda dig av informations- och kommunikationsteknik för att hjälpa studenterna att förstå och lära sig bättre. Exempel kan vara visualiseringar, simuleringar, bilder, självrättande övningsuppgifter, inspelade föreläsningar att gå tillbaka till? Hur brukar läraren: Alltid Använda sig av informations- och kommunikationsteknik på ett sätt som ni tycker hjälper er att förstå och lära er bättre. Exempel kan vara visualiseringar, simuleringar, bilder, självrättande övningsuppgifter, inspelade föreläsningar att gå tillbaka till? Hur brukar du som student: Alltid Arbeta med de uppgifter som läraren tillhandahåller eller tipsar om på nätet även om de inte är obligatoriska? Anstränga dig för att lära dig hur den informations- och kommunikationsteknik som används på kursen fungerar? Ha nytta av de nätbaserade undervisningsinslagen? 14

15 1.3. Tydlig röd tråd och progression Program och kurser ska präglas av ett tydligt samband mellan förväntade studieresultat, undervisningsformer och examination. Studenterna ska vara välinformerade om dessa samband. I de fall ämnesstudierna omfattar verksamhetsförlagda moment ska tydliga samband finnas vad gäller kopplingen mellan teori och tillämpning. Student: Lägga upp studierna med utgångspunkt från de förväntade studieresultaten. Uppmärksamma läraren på om sambandet mellan förväntade studieresultat, undervisningsformer och examination är otydligt eller otillräckligt, liksom på om kopplingen mellan teori och tillämpning är oklar. Hur brukar du som lärare: Alltid Förklara för studenterna hur de förväntade studieresultaten hänger ihop med undervisningsformerna och examinationens innehåll och utformning? Hjälpa studenterna att koppla teori till det de gör praktiskt i exempelvis laborationer eller praktik? Hur brukar läraren: Alltid Förklara för er hur de förväntade studieresultaten hänger ihop med undervisningsformerna och examinationens innehåll och utformning? Hjälpa er att koppla teori till det ni gör praktiskt i exempelvis laborationer eller praktik? Hur brukar du som student: Alltid Titta i kursplanen eller studieanvisningarna för att se vilka studieresultat du förväntas uppnå på kursen? I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på vad läraren ytterligare kan göra för att studenterna ska förstå hur de förväntade studieresultaten hänger ihop med val av undervisningsformer liksom med examinationens innehåll och utformning? I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på hur läraren ytterligare kan göra för att visa hur teori är till nytta för praktiken och vice versa? 15

16 En för studenterna tydlig progression i förväntade studieresultat vad gäller kunskaps-, färdighets- och kompetensmål ska finnas mellan grund- och avancerad nivå, liksom inom respektive nivå. På program där undervisningen bedrivs integrerat över ämnes-, institutions- och nivågränser (t ex yrkesinriktade program på avancerad nivå) kan dock en progression vad gäller såväl fördjupning som breddning, erhållas på programmet som helhet Student: Uppmärksamma läraren på om det inte sker en progression mellan olika moment/kurser vad gäller kunskaps-, färdighets- och kompetensmål. Hur brukar du som lärare: Alltid Visa studenterna och förklara för dem i vilka avseenden kraven på deras förväntade studieresultat stegrats i förhållande till föregående kurs? Hur brukar läraren: Alltid Visa er och förklara i vilka avseenden kraven på era förväntade studieresultat stegrats i förhållande till föregående kurs? Hur brukar du som student: Alltid I kursvärderingen ge konstruktiva förslag på hur läraren ytterligare kan förtydliga hur kraven på den kurs du gått skiljer sig från kraven i tidigare kurser? 16

17 1.4. Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel Varierande examinationsformer ska väljas med hänsyn till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som stipuleras i målen. Bedömningskriterier ska föreligga för examinationen och studenterna ska vara informerade om dessa och ges möjlighet att förstå hur de tillämpas. Läraren ska diskutera med studenterna om vad som är tillåtet och om vad som kan räknas som fusk eller plagiat. Student: Läsa bedömningskriterierna och fråga om något är oklart. Ta del av informationen om vad som är tillåtet och vad som räknas som fusk och plagiat. Hur brukar du som lärare: Alltid Välja olika former för examination under en kurs eller över en termin? Informera studenterna om och hjälpa dem att förstå de bedömningskriterier som används vid rättningen? Gå igenom vad som är tillåtet att göra i examinationen och vad som räknas som fusk eller plagiat? Hur brukar läraren: Alltid Välja olika former för examination under en kurs eller över en termin? Informera er om och hjälpa er att förstå de bedömningskriterier som används vid rättningen? Gå igenom vad som är tillåtet att göra i examinationen och vad som räknas som fusk eller plagiat? Hur brukar du som student: Alltid Läsa och försöka förstå de bedömningskriterier som läraren presenterar? Fråga läraren om det du inte förstår i kriterierna? 17

18 Sätta dig in i vad som räknas som fusk och plagiat? Läsa de riktlinjer som finns för det självständiga arbetet och fråga om något är oklart? 18

19 Studenterna ska få återkoppling på sina insatser. Under utbildningen ska studenter även ges möjlighet att träna sin förmåga till kritisk granskning av egna och andras insatser. Student: Aktivt delta med konstruktiva synpunkter till medstudenter vid tillfällen för återkoppling. Använda återkoppling från lärare och medstudenter för att få reda på vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre nästa gång. Reflektera över hur återkoppling från lärare och medstudenter kan bidra till den egna utvecklingen. Uppmärksamma läraren på om det är otillräckligt med återkopplingsmoment i undervisningen. Hur brukar du som lärare: Alltid Ge studenterna återkoppling på vad de gjort bra och vad de behöver rätta till eller utveckla? Ge studenterna möjlighet att själv granska sina uppgifter exempelvis med hjälp av bedömningskriterier och kurslitteratur (s.k. självgranskning)? Låta studenterna granska varandras uppgifter och ge återkoppling (s.k. kamratgranskning)? Hur brukar läraren: Alltid Ge er återkoppling på vad ni gjort bra och vad ni behöver rätta till eller utveckla? Ge er möjlighet att själv granska era uppgifter exempelvis med hjälp av bedömningskriterier och kurslitteratur (s.k. självgranskning)? Låta er granska någon studiekamrats uppgifter och ge denne återkoppling (s.k. kamratgranskning)? Hur brukar du som student: Alltid Fundera över hur du ska använda den återkoppling som du fått för att lyckas bättre nästa gång med liknande uppgifter. 19

20 Hur brukar du som student: Alltid Anstränga dig för att ge konstruktiv återkoppling till dina studiekamrater när du ges möjlighet till detta. I kursvärderingen eller under kursen ge konstruktiva förslag till läraren på hur mer återkoppling skulle kunna läggas in i kursen om du tycker att du fått för lite. 20

21 1.5. Samverkan mellan lärare och studenter Undervisningsklimatet ska präglas av ömsesidig respekt och ansvar. Läraren ska under kursens gång diskutera och samverka med studenterna. Student Samverka med lärarna genom att ge konstruktiva förslag på hur undervisningen kan underlätta lärandet. I de fall negativa synpunkter kan vara svåra att framföra direkt till läraren, vända sig till kursansvarig, studierektor eller motsvarande, studievägledare och ytterst prefekten. Studenterna kan även vända sig till studeranderepresentant eller studentkåren. Hur brukar du som lärare: Alltid Uppmuntra studenterna att diskutera vad i kursens upplägg som de upplever hjälper dem att lära och vad som ytterligare skulle kunna underlätta? Hur brukar läraren: Alltid Diskutera vad i kursens upplägg som ni upplever hjälper er att lära och vad som ytterligare skulle kunna underlätta? Hur brukar du som student: Alltid Ge konstruktiva förslag i kursvärderingen eller direkt till läraren om hur kursupplägget skulle kunna ändras så att ditt lärande underlättades. 21

22 Vid introduktionen av en kurs eller ett moment ska läraren underlätta för studenterna att se helheten och förstå varför de ska lära sig kursinnehållet genom att informera dem om, och diskutera, kursens eller momentets förväntade studieresultat, pedagogiska uppläggning och sammanhang med övriga relevanta kurser eller moment. I denna introduktion ska även studenterna informeras om tillämpliga delar av det pedagogiska programmet. Student Läsa kursplanen och annan information och fråga om något är oklart. Fråga läraren i vilket vidare sammanhang kursinnehållet hör hemma, om det inte klart framgår. Hur brukar du som lärare i början av kursen eller momentet: Alltid Underlätta för studenterna att se den helhet eller det sammanhang som kursen ingår i? Underlätta för studenterna att förstå varför de ska lära sig kursinnehållet genom att exempelvis berätta vilken nytta de kan förväntas ha av kunskaperna i olika sammanhang? Gå igenom vilka förväntade studieresultat studenterna ska uppnå och hur de ska använda sig av undervisningsformerna på ett sådant sätt att de klarar att nå målen? Diskutera med studenterna vad som är er respektive studentens viktigaste uppgifter under kursen och hur ni ska samverka med varandra? Hur brukar läraren i början av kursen eller momentet: Alltid Underlätta för er att se den helhet eller det sammanhang som kursen ingår i? Underlätta för er att förstå varför ni ska lära er kursinnehållet genom att exempelvis berätta vilken nytta ni kan förväntas ha av kunskaperna i olika sammanhang? Gå igenom vilka förväntade studieresultat ni ska uppnå och hur ni ska använda er av undervisningsformerna på ett sådant sätt att ni klarar att nå målen? Diskutera med er vad som är lärarens respektive era viktigaste uppgifter under kursen och hur ni ska samverka med varandra? 22

23 Hur brukar du som student: Alltid Läsa kursplanen och annan information och fråga om något är oklart? Fundera över vad du själv behöver göra för att dra största möjliga nytta av undervisningen? Fråga läraren i vilket sammanhang kursen kommer in och vilken nytta ni kan förväntas ha av kunskaperna om detta inte framgått? 23

24 Läraren ska så långt som möjligt beakta studenternas varierande bakgrund och skilda förutsättningar så att alla bereds möjlighet att lära på sina villkor. Läraren ska dessutom informera om de stödresurser som finns. Student Utnyttja de allmänna resurser, som finns tillgängliga för samtliga studenter vid universitet: kurser i informationssökning, studieteknik, studievägledning språkverkstad m.m., samt de särskilda stöd som ges efter prövning, som t ex anteckningshjälp Hur brukar du som lärare: Alltid Variera undervisnings- och examinationsformer så att möjligheterna ökar för fler att komma till sin rätt? Informera om vilka stödresurser som finns då någon behöver extra hjälp? Hur brukar läraren: Alltid Variera undervisnings- och examinationsformer så att möjligheterna ökar för fler att komma till sin rätt? Informera om vilka stödresurser som finns då någon behöver extra hjälp? Hur brukar du som student: Alltid Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man söker och värderar information? Känna behov av att få veta mera om nyttigheter hur man studerar mer effektivt? Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man blir skickligare i att formulera sig skriftligt? Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man blir skickligare i att presentera muntligt? 24

25 Känna behov av att få veta mera om nyttigheter som hur man blir bättre på att arbeta i grupp? Utnyttja de allmänna resurser, som finns tillgängliga för samtliga studenter vid universitet. Som kurser i informationssökning, studieteknik, studievägledning språkverkstad m.m.? 25

26 2. Området Utveckling av utbildningen 2.2 Kontinuerlig uppföljning och återkoppling Uppföljning ska även ske med hjälp av kursvärderingar enligt universitetets riktlinjer. Helheten över en termin eller ett program ska återkommande utvärderas där så är lämpligt. Student: Studenternas har ett stort ansvar för att besvara kursvärderingar så att deras synpunkter kan beaktas vid utvecklingsarbetet. Viktigt är att använda kursvärderingen till att lyfta fram sådant som fungerar bra i undervisningen samt att ge konstruktiva och konkreta utvecklingsförslag för att komma tillrätta med det som fungerar mindre bra. Hur brukar du som lärare i din kursvärdering: Alltid Ställa frågor om studenterna tycker att de nått respektive förväntat studieresultat? Ställa frågor om hur kursens genomförande och organisation har hjälpt dem att lyckas? Ställa frågor om lärares och studenters insatser? Ge frågor som uppmuntrar studenterna att på ett strukturerat sätt reflektera över sin utbildning och sina egna insatser (exempelvis hur mycket tid de lagt ned, hur aktiva de varit)? Ge studenterna möjligheter att kommentera kursen som helhet, t.ex. genom att ge konkreta förslag till förbättringar? Ge studenterna möjlighet att kommentera vid flervalsfrågor. Hur brukar läraren: Alltid Ställa frågor om ni tyckeratt de nått respektive förväntat studieresultat? Ställa frågor om hur kursens genomförande och organisation har hjälpt er att lyckas? 26

27 Hur brukar läraren: Alltid Ställa frågor om lärares och studenters insatser? Ge frågor som uppmuntrar er att på ett strukturerat sätt reflektera över er utbildning och era egna insatser (exempelvis hur mycket tid ni lagt ned, hur aktiva ni varit)? Ge er möjligheter att kommentera kursen som helhet, t.ex. genom att ge konkreta förslag till förbättringar? Ge er möjlighet att kommentera vid flervalsfrågor? Hur brukar du som student: Alltid Besvara kursvärderingsenkäter? Lyfta fram sådant som fungerar bra i undervisningen? Ge konstruktiva och konkreta utvecklingsförslag för att komma tillrätta med det som fungerar mindre bra? 27

28 Kursvärderingsresultaten och konsekvenserna av dessa ska återkopplas till studenterna i samband med kursintroduktionen och, om möjligt, i slutet av den kurs som utvärderats. Student Tillvarata möjligheterna att diskutera utfallet och förslagen i kursvärderingen med lärare och medstudenter. Hur brukar du som lärare: Alltid Informera studenterna om resultaten av de kursvärderingar de besvarat? Informera studenterna på en ny kurs om vad den föregående kursens tyckte och berätta om vad ni ändrat eller varför ni inte ändrat? Hur brukar läraren: Alltid Informera er om resultaten av de kursvärderingar ni besvarat. Informera er då ni börjar en ny kurs om vad den föregående kursens tyckte och berätta om vad som ändrats eller varför det inte ändrats? Hur brukar du som student: Alltid Läsa igenom kursvärderingsresultatet? Tillvarata möjligheterna att diskutera resultatet med lärare och medstudenter? 28

29 Undervisnings- och examinationsformerna ska kontinuerligt omprövas och utvecklas på basis av högskolepedagogisk kunskap och prövning av nya undervisnings- och examinationsformer ska uppmuntras. Studenterna ska aktivt involveras i detta arbete. Student: Bidra med egna perspektiv på hur undervisningen kan utvecklas, t ex genom att samverka direkt med lärarna under kursen, vända sig till sina studeranderepresentanter, eller själv engagera sig som studeranderepresentant. Studenterna har här även ett kollektivt ansvar att förmedla synpunkter genom representation i programråd, institutionsstyrelse, eller liknande. Varje student bör därför aktivt medverka i valet av representanter och helst någon gång under sin studietid själv ställa upp som representant i något forum där frågor med pedagogiska aspekter behandlas. Hur brukar du som lärare: Alltid På olika sätt orientera dig om nya undervisnings- och examinationsformer som skulle kunna underlätta och stödja studenternas lärande? Utveckla och förnya dina undervisningsformer i enlighet med detta? Utveckla och förnya dina examinationsformer i enlighet med detta? Involvera studenterna i arbetet med denna förnyelse? Berätta för studenterna om hur de nya formerna kan stödja dem i lärandet? Hur brukar läraren: Alltid Berätta om hur de undervisningsformer som valts kan stödja ert lärande? Berätta om hur de examinationsformer som valts kan stödja ert lärande? Involvera er i arbetet med förnyelse av undervisningsoch/eller examinationsformer? 29

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) Pedagogiskt program för utbildningarna i biologi vid Stockholms universitet

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) Pedagogiskt program för utbildningarna i biologi vid Stockholms universitet Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) Pedagogiskt program för utbildningarna i biologi vid Stockholms universitet Riktlinjer och rekommendationer för undervisningen Programmet har som övergripande

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet TERMINENS KRAVNIVÅ 1. Hur uppfattar du kraven på studieprestationer under terminen som helhet? Alltför låga Något för låga

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Anvisning för självvärdering

Anvisning för självvärdering 2016-06-13 Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet Innehållsförteckning Inledning... 2 Upplägg och omfattning... 2 Utvärderingsmatris... 3 Utvärderingsfrågor... 4 1 Inledning Karlstad universitet,

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Pedagogisk grundkurs på distans

Pedagogisk grundkurs på distans INBJUDAN Pedagogisk grundkurs - distans Välkommen till kursen Pedagogisk grundkurs på distans Denna webbaserade kurs vänder sig både till nya lärare och till lärare som arbetat en tid vid Uppsala Universitet

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp

Kursutvärdering. Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kursutvärdering Kurs: IKK: Projektkurs geografiska informationssystem (GIS) 7,5 hp Termin: vår 2016 Kursansvarig lärare: Olof Olsson Våra kursutvärderingar

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

KTH:s pedagogiska program

KTH:s pedagogiska program KTH:s pedagogiska program Övergripande mål KTH:s utbildningsmiljö kännetecknas av meningsfullhet, ansvarsfullhet och kreativitet för både studenter och lärare. Utbildningarna håller hög pedagogisk kvalitet

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Dnr: / Sid: 1 / 5. Pedagogisk profil. för Biomedicinska analytikerprogrammet

Dnr: / Sid: 1 / 5. Pedagogisk profil. för Biomedicinska analytikerprogrammet Dnr: 3-3762/2013 2013-12-12 Sid: 1 / 5 Pedagogisk profil för Biomedicinska analytikerprogrammet 2 / 5 Pedagogisk profil för Biomedicinska analytikerprogrammet utformad på uppdrag av Karolinska institutets

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Pedagogisk handlingsplan

Pedagogisk handlingsplan TEKNAT 2017/123 Pedagogisk handlingsplan 2017-2020 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 30 maj 2017 Till minne av Staffan Andersson Innehållsförteckning

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship 8BKG55 Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT PRELIMINÄR

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet,

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Statistikerprogrammet, 18hp Verksamhetsberättelse Programbeskrivning Statistikerprogrammet är ett treårigt kandidatprogram med inriktning mot statistik.

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Kurs 1: Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Sammanställningen bygger på svar från 56 studenter (3%) av

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida.

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida. UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Syftet med denna utvärdering är att samla studenters åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer. Vi ber dig fylla i din sammanvägda bedömning

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Ta ställning till nedanstående påståenden om utbildnings- och kunskapsmiljön i den kurs du nu läst: Instämmer delvis

Ta ställning till nedanstående påståenden om utbildnings- och kunskapsmiljön i den kurs du nu läst: Instämmer delvis De fyra första frågorna i kursvärderingen är beslutade av rektor. Frågorna är kopplade till universitetets vision och strategi och finns med i alla universitetets kursvärderingar. Med frågorna vill vi

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi s Pedagogiska Akademi Lärare som är involverade i s utbildningar är välkomna att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda för att antas som ledamot till s Pedagogiska Akademi. Lärare som kontinuerligt

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Fokus på kvalitet i den akademiska utbildningen Kvalitet är ett svårfångat begrepp. Jusek har definierat vad vi anser vara de fem viktigaste kvalitetsaspekterna

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer