Progra~ gemensamt söka lösa e framtida problem som möta och i _,,.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Progra~ gemensamt söka lösa e framtida problem som möta och i -... ---.. _,,."

Transkript

1 Progra~ med motiv för,elanlä~g ni~ av utrednin~ rörande de skogli&a och sko~sindustriella förhållandena i Norrland, främst över-norrland för de närmaste deeennieii!na. 1' 1 örutsiittningarna för utredningen och utgå ngsyunkten :för densamma är i föreliggande f c.11 den, att industrien själv bör bel!löda sig om att (' gemensamt söka lösa e framtida problem som möta och i ' föreslå åtgärder _,, s amband därmed 1. första h cnd kräves i en dylik utj,"edning och pl anlä 't;ning ett klargörand (;; rörande förhandenvor unde L iget och hurudana p1 oblemen äro just för dagen. Denna f r n..uställning bör f öljas av en analys angående utsikterna för frmntiden. Motiv. :b'ör att ge underlae; f ör f ramställningen kräves u nder denna avdelningen en bel del ltom_plet te:rande analyser. HäXvid bör alltså t agas u;ip v' till behandline; först och främst den grundläggande frågan OM en avverkningsberä kning oc h vår fram~ ida virkeobalans, därvid bör behandlas för 0.hålla ndena icke blott i Norrland utan även i övriga del ar av lanaet, då dessa kunna :påverka va r andra inbördes. Det är a ngeläget att hd.r lä.umas en sammanfattande utrednin 6 av v ad som wå anses vara känt rörande dessa förhållanden.l!ramför llt bör detta sam.lus i en särskild r edogörelse, vilket skulle vara EN stort värde. Nu f innes endast tillgänglit,t brottstycken, delvis mycket olikformigt g jorca och 1 olika _publikationer. Det torde vara så att de flesta utredningar i hit.hörande frågor baser -ts.tjå otillfredsställande Uy~gi r ter. Dessutom sälla dessa för olika tidpunkter och bär skulle_,..ji.ll t / 1939, eventuellt 31.december vara s amj11unfört, prelimi närt till 31 d ecenibe.r 1\et kan övervägas, huruvida i cke fö r!:i.ndringarna i im orten till Sverige av ; ins kt virke bör behandlas i ett kortare avsnitt. Som s ärskild a l r oblem, v i lka.ba betydel se icke blot 'ti ör mö jligen ' ökade framtida avsättningsmöjlil:-;eter frå n platser, där virke icke alls nu kan avsättas eller enda.st r e l ~ tivt grövre vir1'--e kan avsättas bör ä- ven beröras väg~, olitik en, dess nuvarande ställni ng o ch sannolika :r ramtida utveckling. ~n viktig :fråga är bär det statliga anslugsbeviljandets stä.llninö till vägar av vissa i;yper inom skogslandet, Stora delar e.v

2 - 2 - skogsarbeterna utgöras av s:..:.songvandrare från industribygden. Med hänsyn till befolknings- och sysselsät tningsijroblemen bör även behandlas :f.'1 ågan om och storleken av ävensom tidsomfattningen av de betydande kopi talinventeringar, som :redan ~-~940 få förutsättas bli i;iåbörjade inom fr -mförall t Norrbotten och Väster"ltotten och Västernorr lands län men även de ' övriga länen inom Norrland och övriga Sverige. Sedan ungefär tre å r har staten bedrivit dylika i nve nterirl(sal', avseende såväl skogsm'"' rk som torvmarker och utöver ågående skogsinventeringar. Den särskilda ko r,unitt~, som Kun::...l.Maj :t tillsatt, torde till december ~939 komma att :C:ramlägga up,. gifter och synpunkter i saim.aa frclga betr'.iffande de enskilda skoga1 na. Up.t-igifter för Västernorrlands län fin / nas redan nu :yublicerode av de särskilda sakkunniga, sodi.i.t:rett hithörand e frågor f'ör V3.sternor:rlands län och i okt _ ram1 ~ gt vissa förslag. V Ett betydeloef'ull t r.; _,: örsmål J.ed bänsyn till :folkf'örsörjningen, ( frågan om skogstillgungarnan disr,osition och träf'örä(,lingsinduotriens förutsättningar utgör den nu allt mer aktuella och bygbnatisverksamb.ten ~på l andsbygden. En enhetlig öve1 blick över denne verksamhet finnes knappast för när varande men är nö vändig att erhalla. Arbetet är nu fördelat på måne;a institutioner om man endast tänker å den statliga verksamheten (b;n;gnadssty1 el seri, egnahemm.:i ty1 elsen, byggnadslånebyrän, hushållni ngssällskapen, do.w.liustyrelsen, lantbruks styr els en).betr:.lfi'cnde samarbete med enskil6. verksamhet återstår sannolikt mycket att göra icke minst när 6 l~ t g ällei till verkning av standardiserade bygg.nao.sde- 1 ar, inöbler ocb husgeråd m.m. Hela detta spörsmål bör belysa$ med hänsyn till sitt sannolika :t'r amtida läge och de åtgärder, som kunn.a tänkas erf'orde:t:liga "' öl:' att. USt!"ldltO!.li.il a. Lera enhetliga förhållanden än för n!:i,r Va!'ande. Härvid k olm.a även befolkninlsfrö.gorna att s.vela in. _, Sä.rokil t f'ör NorrboLitens del är l.iljjlig 1.1 att odlin,s av goda marker 1 t.ex. :Lornedalen bar föruts :ittningar., Under alla förhållanden bör f r ugan 0!.1 åkerbruk och boska1~ sskä"tsel U_b,1.2illirksammas. V detta sarumanl1ang erinras om betydelsen av folkunucrvisning för de norrländska länen icke blott i dkerbruk och boska sskötsel ocb skogsbruk utan Uven i byggnalstekniska och andra f'örvä:r vsgrenar. 1et anses att särskilt Norrbottens folk.material är knappt utbildat i nu nämnda avseende och att f.' öre ta, sverks amheten blir s tarkt lidande härav. Frågan om prisbildnin~en fä virke, dess växlingar och olikheten ~- -~~- ~~,..- -.,,.. ~-.: ~ -

3 - 3 - däri vid olika konjunkturer och inom olika län bör undersökas. Up.~.;gifter bö r lärnnc..s beträff"ande olikheten 1 :produktionsvvlymens för ändringar, när det gäll ex exportindustri en och den mera produktionsskyddade hemmamarlrnadsindustrien, vilka belysa betydels en av denna frå5a. - ligt beräkning i slu~'et För ;,åminnelse antecknas bär om byrå chefen Ågrens entt av å r 1939 publicerade utredning rörande samhlillsbildni ne m. m. inom Vär.mlo.nds och Västernorrlands län,. 2. Den hi:irei'ter n'.il'mgot kolj1wande frågan i den nu f'örelig &;ande industriens [.;eneral- l an skulle varo en redogörelse över den nuvarande skocsindustrien i dess nuw;.:rande form och buru därvid såväl sågverksindustrien som även massaindustrien kan tätt sitt behov av råvaror täckta. Främst gälle1 detta måhiinda s ågverksindustrien. 3. Sedan i nu angivne. avdelningar 1 och 2 det nuvarande läget och framtidsutsikter bli vit kle.rlai... da icke bl tt med blinsyn till råvarutillgångar utan även m.ed hänsyn till den arbetsvoljm som nyssnumnda återuppbyggnadsarbete inneb:i:r och husbyggnadsverksam.heten.m. m. koroir.er man in på frågan hur åtg~rde1 skola a'1.passaa på samhällsekonomiskt bästa sätt med hänsyn till läget 1 olika avseenden, frtimst givetvis då råvarutillgån{;en f ör n'.innn a skogsindustrier. r Motiv. Här konade:r man in få själva grunden i den föreligiande problemställninc en. Som läget nu är, karakteriseras detta i stor u"t. s-träckni ng av en t.:anska starkt utpräglad länsmerkantilism, ofta lokaliserad dessutou till de olika flocdalarna. Motivet är oftast mtlnhoten om att för en trakt bevara arbetstillfällena. Dessa arbetstill- :;. ällen gälla vid förädlingsverken och icke i skogsbygden. Det är angeläget att klargöra, huru mycket det ena och aet andra i själva ve ket betyder, Eär måste t:inkas ett övervägand e rö:ranae olika exportlägen, olika möjligh eter till komf limentär industri etc, och sannolikt kommer resultatet av dessa överväganden att bli att på vissa pl atser är det f ördelaktie;a ::ce att låta indust.rien bestå under et.l:' å andra nedläggningar eller sammanslagningar måte ske,., dett a sammanhang b"l' också :redogöras för och närmare analyseras de säregna förhållanden som shirskil t r åda i Norrbotten, där staten själv ur ägare till en stor del av naturprodukter, icke blott skogar utan liven vattenfell och malmer. Härtill kommer att i detta län även i'innas ganska betydande skogsmarksarelller, som ägas av k ommunerna. Huvud,J;'arten av de inkomster, ;:,.om komma icke blott!'rån dessa statens ""'"' =-- "' ~ ~ ,...,.,,,...,_ :::::;-:: - """;,'... -.":.::-.:;: - :_.- :..::::~ :...-:...=- --

4 natu.,:tillgångar ut an även i stor utsträckning från de enskilda torde för nä:rvarande utgöras av inkomster, som ha sitt sanunanhang med exporten med dess större känslighet för konjunkturf'örändringar. '..L'ill 9åminnelse antecknas frågan om inventerinc: av nyttigheter sedja ur annans syn1'1unkt ~n skogsmannens. Denna inven~ering torde dock närmg:st v;jra hänförlig till gru).q.1.. l. Sedan nu angivna problem blivit behandlade bör U.,t1 ~ tagas :frågan, vilka positiva åtg~rder bör vid tagas för att ska:p a bästa och läm_.,ligaa te föi s örjningsmöjli :;heter för ett bef'olkningsöverskott och om överbuvud tnget sådana åtgärcex kum1j tänkas mö;jliga :för övre Norrlands del. 2. Med hänsyn till det håll, varifrån utredningen framlägges, ligger m_.b:irxla nä1 rn:... t:.t till att i :första hand överv'dga buruvida nya förvärvkällor kunna tillkomma. Denna del av utredningen bör även innehålla en redogörelse för alla dylika kom...;limentära industrier som nu finnas.. Ett särskilt kar ital mee. hänsyn till l åuf;siktig prisbildning och transp ortfr~orna torde även kr äve.s för frågan om skogskolni.ngen. Den av G-ummesson ( Andr~e) i eö.msatta exploateringen 8 V mossar för ( vis sa ändamål i Skåne m. 1:1. bö r s'.:lrs kilt belysae.. professor Streyffe.rtu utredning finnas flera intres. anta SJ!örsmål belysta,.vilka ha direkt sairmanh n.:; rned det anförda. Denna utredning bör utnyttjas och komplettcrtrn, v ~ lket även författaren tänkt sig. nom Norrbottens, v:_ister bo tens och Västernorrlands län _iiilgä utredningar ;'."~eno.. 1 fö:rctagarför.ningarn a, hushållnings sällskapen m. fl., vilka utri::dningar ha sitt s am.r:lf.m.hang.. ~ed nu berörda förbällanden. För Västernorrlands län bur en utrednin,; ::..neivits till Kungl.iuaj:t och är den.nu under t :ryckni.:g. (Utredning rö.rar.ide Västernorrlands läns försörjnint;smöjlighoter}. s<.:marbet e 1J.e d länsintressen komme:r egnahe.msstyrel sen att företaga utredningar och verkotlil.la ;:rov i Västernorrlanu s län, so avse standardisering av husbyg ~ en, möbler och husgeråd. Härför finnes statsansl~ disr onibel t. Jirågan om 1 tv:;;,ttst ul;~n l:,..:._ landsbygaen är aktuell. EgnahemsBtyrelsen ckall.1:1åbörj t~ f.. r sö l:sve1ks arohet ino.m n:irrua ~ te tiden. ~tats anslag finnas härför. De s. lt. ladugfl.r dssakkunniga, dom'..instyrelsen och egnahemsstyrelsen ~~~~ ~=----~-----"'------=:-===~-=~ -

5 - 5 - ;! ämna om möjlist till maj 1940 utge husbyggnc.dstypritningar med beekri vningar. Samtidigt bedrives fortsatt f örsöksverksc:wlhet. _p å området, vilken 9.vcn skall avse.u1öbler och husgeråd. För norrbot ens län kowj.1er i deoembei~ att föreligga en ny avve;rl{ning sberä.kning, Gom ve kställes av domänstyr els en och skogsvårdst styrelsen i samarbete. Vid sam..1l.a tidpunkt torde föreligga riksskogstaxeringsnämnd ens uppgifter f'ör Västernorrlm ds län och till våren för Jämtlands län. Den viktiga avv~rkningsberäkningen ~r dock icke utförd. lasti0hctstax1.,:ring ens resu1-tat från 1938 års allmänna fa stighetstaxe:r. ing förelige:;er för ~ orrlarrl, ;för hela Sverige i november All nu an,siv J11 litterctui eller utredninga:r liksom eventuellt annet rna1.,erial bör i fö:rst3 h md samlas. H'...cre:i.ter böra fö:rut niim.no.a.., ersoner :sfa.mn:t'" nkallas. Let an,;verv:.i;_,as 0~11 iclte Streyi':te:rt kunde sättas som sekreterare vid dessa förhandlingar- Lämplig tid unkt till ett f ö:rsta sammant.r:td e sannolikt december Stockh olm den 16 november 1939,... ;;.,..

IUI 1939-1948. En lista över Working Papers finns sist studie. Nr 269,1990 DEN STORA NORRLANDSUTREDNINGEN VID. av Rolf G H Henriksson

IUI 1939-1948. En lista över Working Papers finns sist studie. Nr 269,1990 DEN STORA NORRLANDSUTREDNINGEN VID. av Rolf G H Henriksson En lista över Working Papers finns sist studie denna Nr 269,1990 DEN STORA NORRLANDSUTREDNINGEN VID IUI 1939-1948 av Rolf G H Henriksson Denna arbetsrapport är avsedd för begränsad distribution och får

Läs mer

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'"J ;^^

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'J ;^^ CJ-^' v'^ 'tr Åj^i :5.'"J ;^^ FÖRENINGENS TIDSKCRIFT ^>rt»*^fjov f^ '^^' HAFT. 9-10 SEPTEMBER-OKTOBER 1920 ÅRG. 18 OBSJ Extra sammanträde I slutet av november (se sid. X259 och novemberhäftet av Skogen).

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken.

Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken. nfltlonfll~konoml8kfl för~nln6~n8 FÖRHANDLINGAR 1929. Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken. / NATIONALEKONOMISKA

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden 0«National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 räjtens OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1957:1-6 APR 1957 Handelsdepartementet STOCKHOLM NORDISKT SAMARBETE INOM NÄRINGSFORSKNINGEN

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15)

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (Yttrande, 2009-05-19) Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (RSM) har ombetts att yttra sig över Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling!

Läs mer

Tisdagen den 6 maj. kl. 2. Till överläggningen hade,. förutom de under 2 förtecli'>

Tisdagen den 6 maj. kl. 2. Till överläggningen hade,. förutom de under 2 förtecli'> 23. Tisdagen den 6 maj kl. 2. 4. Till överläggningen hade,. förutom de under 2 förtecli'> nade personerna~ infunnit sig: H. K.H. Kronprinsen Herr Generaldirektören w. Borgquist " Direktören J. L. Ekman

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING

EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING GÖSTA WALIN EFTERLEVANDE MAKES RÄTTSSTÄLLNING Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Förord 5 Förkortningar 6 Inledning 7 Nuvarande medel som tjäna till efterlevande

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

«V1#IAII HAVUTItkn SKOGSVÄRDS FÖRENINGENS TIDSKRIFT : : : : - i7:e Arg. HAFT. 4 5 APRIL MAJ 1919

«V1#IAII HAVUTItkn SKOGSVÄRDS FÖRENINGENS TIDSKRIFT : : : : - i7:e Arg. HAFT. 4 5 APRIL MAJ 1919 ^-É (3^ 'i>. V. ^Kk*' «V1#IAII HAVUTItkn SKOGSVÄRDS FÖRENINGENS : : TIDSKRIFT : : - i7:e Arg. HAFT. 4 5 APRIL MAJ 1919 : SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT UTQIVES

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

Kommunal ekonomi och samhällsekonomi

Kommunal ekonomi och samhällsekonomi SVEN J OHANSSON: Kommunal ekonomi och samhällsekonomi Den kommunala expansionen måste bromsas, framhåller landstingsrådet Sven J ohansson i sin artikel. Den måste anpassas till samhällsekonomin i övrigt.

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

STATENS UTGIFTER MÅSTE SÄNKAS

STATENS UTGIFTER MÅSTE SÄNKAS STATENS UTGIFTER MÅSTE SÄNKAS Av kanslichefen OSCA.R ÖSTMAN DE statliga utgifterna stiger oavbrutet. Jämför t. ex. driftbudgetens utgifter för budgetåret 1950J51 med de nu beräknade för 1959J60. De uppgick

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

= tdcjfe. National Library of Sweden

= tdcjfe. National Library of Sweden = tdcjfe National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 & D.LL STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOCIALDEPARTEMENTET 1934: 19 b PENSIONSFÖRSÄKRINGSREFORMEN KORTFATTAD FRAMSTÄLLNING

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN I DEN GRUNDLÄGGANDE MATEMATIKUNDERVISNINGEN. Den metod, som intill sista decenniet mest använts inom den grundläggande räkneundervisningen, har i fråga om räknesätt, terminologi

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer