ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

2 BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder som investerar i hedgefonder förvaltade av fondbolag inom Brummer & Partners. Brummer Multi-Strategy 2xL erbjuder en belånad investering i Brummer Multi-Strategy. Ingående fonder: Arbor Market Neutral (t o m 31 maj 2011), Archipel, Avenir (t o m 30 juni 2011), Benros (fr o m 1 juni 2011), Futuris, Lynx (Bermuda), Manticore, Nektar (Bermuda), Observatory, Orvent och Zenit Valuta: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy 2xL: svenska kronor Brummer Multi-Strategy Euro: euro Startdatum: Brummer Multi-Strategy: 1 april 2002 Brummer Multi-Strategy Euro: 1 oktober 2002 Brummer Multi-Strategy 2xL: 1 september 2008 FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Risk (standardavvikelse): Lägre än aktiemarknadens risk Korrelation: Låg med aktier och obligationer AVGIFTER OCH TECKNING Fast och prestationsbaserat arvode: 0 procent. Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro erlägger fast och prestations baserat arvode på investeringarna i de ingående fonderna om 1,0 procent per år 1) respek tive 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln. Brummer Multi-Strategy 2xL erlägger arvodet indirekt via investeringen i Brummer Multi-Strategy. Tecknings- och inlösenavgifter: 0 procent Teckning/inlösen av andelar: Månadsvis 2) Minimiinvestering vid första teckningstillfället: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy 2xL: kronor, därefter minst kronor per teckningstillfälle. Via Brummer Life fonddepå kronors minimiinvestering. Läs mer på Brummer Multi-Strategy Euro: euro, därefter minst euro per teckningstillfälle INFORMATION OM INGÅENDE FONDER Detaljerade beskrivningar av de ingående fonderna finns i respektive fonds informationsbroschyr och rapporter, som kan beställas hos B & P Fund Services eller h ämtas via r espektive fonds webbplats (se eller skicka e-post till TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 8 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Revisorer: Carl Lindgren, KPMG AB och Mats Nordebäck, SN:s Revisorer AB FONDBOLAG Brummer Multi-Strategy AB Organisationsnummer: Fonder under förvaltning: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy 2xL Ägare: Brummer & Partners AB (100 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7030, SE Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Investor Services (B & P Fund Services AB) Verkställande direktör: Klaus Jäntti Styrelse: Patrik Brummer, (ordförande), Klaus Jäntti och Markus Wiklund Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf Riskkontrollansvarig: Markus Wiklund 1) Det fasta arvodet i Nektar (Bermuda) uppgår till 1,2 procent per år. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 Detta är en gemensam årsberättelse med förvaltningsberättelser för fonderna Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi - Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy 2xL. För information om respektive fond, se respektive fonds förvaltningsberättelse. ÅRSBERÄTTELSE 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Brummer Multi-Strategy AB får härmed avge följande årsberättelse för f onderna Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy 2xL för verksamhetsåret Brummer & Partners Förändringar bland förvaltarteamen...4 Nytt ledarskap på BFS...4 Oberoende värdering...4 Eget försäkringsbolag...4 Närvaro på utvalda tillväxtmarknader...5 Samhällsengagemang...5 Utmärkelser...5 Hedgefondmarknaden Avkastning...6 Korrelation...6 Kapitalflöden...7 Nya regelverk och regleringar...7 Förvaltarna har ordet i korthet...9 Avkastning...9 Det samlade risktagandet...10 Resultatanalys...11 Förvaltningsarbetet under perioden...11 Förvaltningspolicy...11 Brummer Multi-Strategy...15 Förvaltningsberättelse...18 Räkenskaper...20 Revisionsberättelse...25 Brummer Multi-Strategy Euro...26 Förvaltningsberättelse...29 Räkenskaper...31 Revisionsberättelse...36 Brummer Multi-Strategy 2xL...37 Förvaltningsberättelse...39 Räkenskaper...40 Revisionsberättelse...44 Förvaltningsorganisation...45 Brummer & Partners...46 Ordlista...47 Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy 2xL (tillsammans fonderna ) är specialfonder enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonderna är följaktligen inte så kallade UCITS-fonder. Andelarna i fonderna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, K anada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant er bjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investe ring inte får göras av investerare utanför Sverige. Brummer Multi-Strategy AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonderna utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonderna och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondernas faktablad och informationsbroschyrer. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investe ring i fonderna ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonderna bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonderna eller information om fonderna ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Brummer Multi-Strategy AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Brummer & Partners 2011 Under 2011 fyllde Brummer & Partners 15 år som hedgefondförvaltare. Vår första fond Zenit startade den 1 juli 1996 och var Sveriges första hedgefond. Redan när vi startade Brummer & Partners 1995 hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning som fokuserade på absolut avkastning, något som vid den tiden helt saknades på den svenska marknaden. Med Zenit blev vi lokala pionjärer inom hedgefondförvaltning och banade väg för en hel bransch i Sverige. Nu drygt 15 år senare är vi inte bara ledande i Sverige utan en av de ledande aktörerna i Europa. En av våra viktigaste hörnstenar då som nu är att vi vill dela risken med våra kunder och detta uttrycks kanske tydligast genom att Brummer & Partners och fondernas förvaltare investerar egna pengar i fonderna. Arvodet är huvudsakligen prestationsbaserat och från dag ett har fokus varit att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. I ett internationellt perspektiv särskiljer vi oss på ett par områden. Brummer & Partners entreprenöriella modell, där vi och förvaltarna tillsammans äger fondbolaget, i kombination med den aktiva förvaltningen av Brummer Multi-Strategy, utan ett extra lager avgifter, gör oss unika. Vi skiljer oss också från flera av våra internationella kollegor genom att vara tillgängliga för privatpersoner som också står för nära hälften av det samlade förvaltade kapitalet. Minimiinvesteringen i Brummer Multi-Strategy är för närvarande kronor 1). Vårt samlade förvaltningsresultat 2011, avspeglat i fonden Brummer Multi-Strategy med en årsavkastning på 3,1 procent, understiger vårt förvaltningsmål och är naturligtvis inget vi är tillfreds med. För Brummer & Partners är ett bra år ett år när vi kan leverera en god riskjusterad avkastning till våra investerare. Därmed blev 2011 sammantaget ett svagt år, trots att några av Brummer & Partners fonder presterade mycket bra. Under året växte våra fonders samlade förvaltade kapital från 78 till 96 miljarder. Antalet kunder har ökat från till Vi möter ett allt större intresse från internationella investerare som står för en ökande andel av gruppens förvaltade kapital. FÖRÄNDRINGAR BLAND FÖRVALTARTEAMEN Under 2011 genomfördes flera förändringar bland gruppens förvaltarteam. Flera av de befintliga teamen utvecklades och förstärktes. De nya förvaltarna i Manticore (fonden fick en ny USA-baserad förvaltningsorganisation under andra halvåret 2010) gjorde stort avtryck 2011 och blev gruppens bäst presterande team. Inom både Zenit och Nektar förstärktes teamen och bägge fonderna har nu förvaltare på plats på Brummer & Partners nya Londonkontor. I början av året startade ett Singaporebaserat förvaltarteam fonden Orvent som är en strikt händelsestyrd hedgefond 1) Genom en fonddepå hos Brummer Life (B & P Fund Services AB är depå institut och står under Finansinspektionens tillsyn). med inriktning på asiatiska aktier. I juni tillkom Benros, även den en händelsestyrd hedgefond, till gruppen. Benros förvaltarteam är baserat i London och investerar främst i europeiska aktie- och räntemarknader. Två av Brummer & Partners förvaltarteam avvecklade sin förvaltning under året. Arbor Asset Management förvaltade fonderna Arbor Market Neutral och Arbor European Equity, vilka avvecklades per den sista maj. Den finska fonden Avenir avvecklade sin portfölj vid halvårsskiftet. Läs mer om nya och avvecklade fonder på sidan 12. NYTT LEDARSKAP PÅ BFS Det helägda dotterbolaget B & P Fund Services AB ( BFS ) stödjer fondbolagen med infrastruktur och administrativa tjänster. Under året utnämndes Henrik Paulsson till ny VD för BFS och han leder nu arbetet med att utveckla verksamheten. Uppdraget är att bygga en stark och flexibel infrastruktur för att möta de allt högre kraven från förvaltarteam, investerare och myndigheter. Målet är att erbjuda kostnadseffektiv service av högsta internationella standard till gruppens fonder och förvaltarteam runt om i världen. OBEROENDE VÄRDERING För att ytterligare öka kontrollen och möta krav från institutionella investerare har vi under 2011 infört oberoende tredje partsvärdering av gruppens förvaltningsstrategier. Under första halvåret 2012 inför vi även oberoende fondadministration vilket bland annat innebär att beräkningen av prestations baserade arvoden och värderingen på fondandelsnivå k ommer att fastställas av tredje part. Gruppens fonder med utländsk hemvist värderas sedan tidigare av t redje part genom r espektive fonds administratör. Samtliga förvaltningsstrategier inom Brummer & Partners är därmed föremål för värdering och fondadministration av oberoende tredje part. EGET FÖRSÄKRINGSBOLAG Den 1 mars startade Brummer & Partners Brummer Life Försäkringsaktiebolag och en överlåtelse av försäkringsbeståndet gjordes från den tidigare samarbetspartnern Folksam. Etableringen av ett eget försäkringsbolag är en del av Brummer & Partners privatmarknadssatsning som särskilt fokuserar på marknaden för tjänstepensioner. Det förvaltade kapitalet inom fondförsäkringar och depåer uppgick vid årets utgång till 6,5 miljarder kronor, jämfört med 5,9 miljarder vid årets början. Brummer & Partners har fortsatt aktivt drivit frågan kring flytträtt för pensionssparande tillsatte regeringen en flytträttsutredning som ska analysera och lämna förslag till lagstiftning om flytträtt för försäkringssparande. Under 2011 förlängde regeringen tidsramen två gånger och uppdraget ska nu redovisas senast den 15 juni

5 NÄRVARO PÅ UTVALDA TILLVÄXTMARKNADER Brummer & Partners primära fokusområde är hedgefondförvaltning som utgör en dominerande del av gruppens verksamhet och förvaltade kapital. Därutöver har Brummer & Partners tillsammans med erfarna lokala förvaltare startat förvaltarteam på två tillväxtmarknader som bedömts särskilt intressanta. Vi finns sedan 2008 i Bangladesh där vi förvaltar två fonder som investerar i såväl noterade bolag som onoterade tillväxtföretag. Under 2011 inledde vi också a rbete på Filippinerna. Ett Manilabaserat team arbetar nu med att etablera verksamheten för att under 2012 starta en private equity-fond som investerar i filippinska onoterade företag inom olika sektorer. SAMHÄLLSENGAGEMANG Vi har valt att koncentrera vårt samhällsengagemang till två angelägna samarbeten. Brummer & Partners stödjer sedan 2010 Svenska matematikersamfundet genom ett flerårigt sponsringsavtal för att genomföra Skolornas matematiktävling. Tävlingen är Sveriges äldsta och mest respekterade matematiktävling på gymnasienivå och fungerar som en viktig plantskola för Sveriges unga matematik talanger. Ut gången vid finalen i november 2011 blev oväntat att två vinnare delade f örsta plats, något som bara har hänt en gång t idigare i tävlingens 50-åriga historia. De bägge vinnarna, Simon Lindholm från Kärrtorps gymnasium och Mårten Wiman från Danderyds gymnasium, belönades med B rummer & Partners-priset som består av en inspirationsresa till Cambridge University. Brummer & Partners är sedan 2006 en av Moderna Museets huvudsponsorer. Moderna Museet är det ledande konstmuseet i Norden och har en av Europas bästa samlingar av modern och samtida konst. Under 2011 var vi huvudsponsor av den världsunika och vida omtalade Turner, Monet, Twombly en utställning som lockade över besökare. UTMÄRKELSER Brummer & Partners och flera fonder i gruppen har under 2011 mottagit flera prestigefyllda nomineringar och branschpriser. Brummer & Partners nominerades av Eurohedge till Management Firm of the Year Award Samma branschtidskrift nominerade Manticore, Nektar och Archipel i sina respektive kategorier. Brummer Multi-Strategy och Lynx nominerades av Financial News Awards for Excellence Nektar avgick med segern i HFM Weeks utmärkelse European Performance Awards i kategorin Fixed Income Efter ett händelserikt 2011 ser vi nu framåt och kommer fortsatt att arbeta hårt med att utveckla vår förvaltning och fortsatt förtjäna våra investerares förtroende. Patrik Brummer Styrelseordförande Brummer & Partners AB Klaus Jäntti Verkställande direktör Brummer & Partners AB 5

6 Hedgefondmarknaden 2011 Hedgefondbranschen globalt har uppvisat en kraftig tillväxt där det förvaltade kapitalet på tio år fyrfaldigats till omkring miljarder dollar. Sett till avkastningen blev dock 2011 ett av branschens svagaste år hittills. HFR:s samlade g lobala hedgefondindex 1) backade under 2011 med 5,2 procent. Endast 2008 var ett sämre år då samma index gick ned med 19 procent. Detta är naturligtvis ett underbetyg för en förvaltningsform som ska leverera absolut avkastning oavsett marknadsutveckling. Under året gick det globala aktiemarknadsindexet MSCI World ned med 5,5 procent. Sammantaget var perioden fram till och med april relativt god för att därefter försvagas där särskilt andra halvåret 2011 var en besvikelse. Några förklaringar till hedgefondförvaltarnas svårigheter under 2011 går att finna i effekterna av den europeiska skuldkrisen och turbulensen kring euron. Prissättningen på kapitalmarknaden blev alltmer påverkad av den politiska händelseutvecklingen och mindre baserad på företagens fundamentala utveckling. Marknadsvolatiliteten har varit hög men värdepapper var samtidigt högt korrelerade vilket försvårat arbetet för förvaltarna, exempelvis de som arbetar med aktieurval. Svårigheterna innebar att många fonder sänkte risken och belåningen i sina portföljer under året. Året innebar även svårigheter för trendföljande fonder (CTA:s) 2) då marknaden kännetecknats av ovanligt många trendbrott vilket drabbar dessa fonder negativt. 1. Avkastning 2011 % Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade HFRs samlade HF-index Fond-i-fonder Källa: HFR Industry Report c 2011 HFR, Inc., Brummer Multi-Strategy AVKASTNING Branschanalysföretaget HFR delar in hedgefondmarknaden i fyra huvudstrategier: aktiebaserade strategier (equity hedge) 3), händelsestyrda strategier (event-driven) 4), makrobaserade strategier (macro) 5) samt strategier fokuserade på relativ värdering (relative value) 6). Av dessa var relativ värdering den enda som uppvisade positiv avkastning 2011 med en uppgång på 0,3 procent. Index för aktiebaserade, händelsestyrda och makrobaserad strategier visade negativ avkastning på 8,3, 3,2 respektive 4,0 procent. Även index för fond-i-fonder har enligt HFR visat en negativ avkastning på 5,6 procent under året (se diagram 1). Ett sätt att åskådliggöra kvaliteten på den förvaltning hedgefondbranschen skapat i ett lite längre historiskt perspektiv är att mäta de senaste tre årens årliga genomsnittsavkastning och de senaste tre årens riskjusterade avkastning uttryckt som Sharpe-kvot (se diagrammen 2 och 3). Sharpe-kvoten är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpe-kvot är därmed ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. HFR:s samlade hedgefondindex har då haft en genomsnittlig årlig avkastning på 8,0 procent. Motsvarande siffra för fond-i-fondindex är 3,6 procent. Dessa siffor kan jämföras med Brummer Multi-Strategys genomsnittliga årsavkastning som varit 6,0 procent under samma period. Den högsta årliga avkastningen har index för strategier som fokuserar på relativ värdering haft (12,1 procent). I termer av riskjusterad avkastning har HFR:s samlade hedgefondindex haft en Sharpe-kvot på 1,1 och index för fond-i-fonder 0,8. Brummer Multi-Strategys Sharpe-kvot för samma period är 1,5. KORRELATION För hedgefonder är det viktigt att kunna uppvisa låg korrelation med de finansiella marknaderna. Detta för att kunna erbjuda en alternativ investering som möjliggör riskspridning i en portfölj med traditionella investeringar som aktier och obligationer. Det är även viktigt för att kunna motivera att ta ut en prestationsbaserad avgift. Är korrelationen med marknaden hög bör den prestationsbaserade avgiften i stället 1) HFR:s samlade globala hedgefondindex är ett likaviktat index som visar den genomsnittliga avkastningen bland hedgefonderna i HFR:s databas. Genomsnittet säger dock inte någonting om skillnaden i avkastning bland de bästa och sämsta fonderna. Med tanke på hedgefondmarknadens tillväxt där många nya fonder tillkommit ställs högre krav på investerare att noggrant utvärdera investeringsalternativen och välja fonder som kan förväntas skapa absolut avkastning som är okorrelerad med marknaden (så kallad alfa). 2) CTA Commodity Trading Advisors. Hedgefonder som vanligen använder sig av systematiska investeringsstrategier, ofta trendföljande, i likvida börshandlade terminer eller optioner på terminskontrakt. 3) Aktiebaserade strategier tar långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument och kan använda sig av både fundamentala och kvantitativa placeringsmetoder. 4) Händelsestyrda strategier investerar i aktier i företag som deltar eller kommer att delta i någon typ av företagshändelse som till exempel sammanslagning, uppköp, återköp av aktier eller utgivande av obligationer. 5) Makrobaserade strategier investerar i många olika tillgångsslag och baserar sina investeringar på förväntade förändringar i underliggande ekonomiska variabler och hur dessa påverkar aktier, obligationer, valutor och råvaror. I denna kategori finns också trendföljande fonder, CTA. 6) Strategier som försöker utnyttja felprissättningar mellan relaterade tillgångar inom till exempel aktie- och obligationsmarknaden. 6

7 2. Genomsnittlig avkastning under de tre senaste åren (%) Sharpe-kvot under de tre senaste åren 3 2,5 2 1, Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade HFRs samlade HF-index Källa: HFR Industry Report c 2011 HFR, Inc., Fond-i-fonder Brummer Multi-Strategy 0,5 0 Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade HFRs samlade HF-index Källa: HFR Industry Report c 2011 HFR, Inc., Fond-i-fonder Brummer Multi-Strategy tas ut ur mervärdet som skapats relativt ett marknadsindex. Under 2011 uppvisade hedgefondbranschen den högsta korrelationen hittills i förhållande till aktier. 1) I diagram 4 visas snittkorrelationen med aktiemarknaden under de senaste tre åren, här representerad av det amerikanska aktieindexet S&P 500. HFR:s samlade hedgefondindex har en korrelation med aktiemarknaden på anmärkningsvärt höga 0,84 under den senaste treårsperioden. Motsvarande korrelation för fondi-fond-index var 0,70. Brummer Multi-Strategys korrelation med S&P 500 har endast varit 0,27, vilket alltså är positivt. KAPITALFLÖDEN Trots att avkastningen under året varit låg har i nvesterare fortsatt att allokera kapital till hedgefonder. Den globala hedgefondmarknaden nådde i april över miljarder d ollar i totalt förvaltat kapital och vid årets slut låg det samlade förvaltade kapitalet enligt HFR på miljarder dollar. Det förvaltade kapitalet är relativt jämnt fördelat mellan de fyra huvudstrategierna (se diagram 5). Omkring en femtedel av alla hedgefonder är fond-i-fonder. Samtliga fyra huvudstrategier har haft nettoinflöden av kapital. Den bäst presterande kategorin, det vill säga fonder som arbetar med relativ värdering har också attraherat störst nettoinflöden med 36 miljarder dollar Även makrobaserade strategier har haft goda inflöden. Undantaget är fond-i-fonder som sammantaget haft ett utflöde på 8 miljarder dollar (se diagram 6). NYA REGELVERK OCH REGLERINGAR Regleringsarbetet inom den finansiella sektorn pågår alltjämt på bägge sidor Atlanten. I USA ligger fokus på banksektorn men även värdepappersrelaterade frågor regleras i bland annat det regelpaket som går under namnet Dodd- Frank. I Europa är fokus framför allt på regler som syftar till att mildra eller eliminera de obalanser som finns inom det finansiella området, men fokus ligger också på alternativa investeringsfonder (hedgefonder, private equity, fastighetsfonder med mera). Under 2011 kom EU-direktivet avseende alternativa investeringar som ska implementeras senast 2013, samtidigt som Europakommissionen och European Securities and Markets Authority (ESMA) arbetar med kompletterande detaljregler. I Sverige arbetar en särskild utredning med att föreslå hur direktivet ska implementeras i svensk lag. Genom det nya regelverket kommer bland annat hedge fonder 4. Korrelation mot aktiemarknaden de tre senaste åren (S&P 500) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade HFRs samlade HF-index Fond-i-fonder Brummer Multi-Strategy Källa: Källa: HFR HFR Industry Industry Report Reports c 2011 c 2011 HFR, HFR, Inc., Inc., 1) Källa: Bank of America Merrill Lynch. 5. Huvudstrategiernas andel av det förvaltade hedgefondkapitalet Aktiebaserade 27% Händelsestyrda 25% Relativ värdering 26% Makrobaserade 22% Källa: HFR Industry Reports c 2011 HFR, Inc., Källa: HFR Industry Report c 2011 HFR, Inc., 7

8 6. Nettoflöden MUSD Relativ värdering Makrobaserade Händelsestyrda Aktiebaserade Fond-i-fonder Källa: HFR Industry Report c 2011 HFR, Inc., att regleras särskilt, men vi bedömer att merparten av reglerna avseende organisation, arbetsformer, kapitalkrav och öppenhet kommer att likna de som redan gäller för s venska fonder. Däremot återstår att se hur vissa regler utformas avseende bland annat hävstång, och möjligheten för fonder utanför EU att säljas inom EU. Under 2011 införde också flera länder restriktioner avseende blankning i vissa finansiella instrument. Samtidigt kom EU med sina harmoniserade regler om blankning som träder i kraft den 1 november Blankningsförordningen innehåller skärpta krav på rapportering till tillsynsmyndigheten av blankningspositioner och innehav i Credit Default Swaps (CDS) i vissa fall även krav på publik flaggning. Samtidigt införs ett förbud mot så kallad naken blankning i aktier och statspapper samt mot nakna CDS-positioner. Vidare ges ESMA befogenheter att gripa in mot marknadsbeteenden som betraktas som skadliga. De nya reglerna syftar till att begränsa den spekulativa handeln som många politiker anser har förvärrat den europeiska skuldkrisen. Inom hedgefondbranschen i Europa fortsätter arbetet med att föra fram en branschstandard som möter högt ställda krav på transparens och best practise. Idag har över 60 förvaltare antagit branschstandarden Hedge Fund Standards Board (HFSB) och över 50 större institutionella investerare har anslutit sig till HFSB. Brummer & Partners var en av de 14 initiativtagarna och undertecknarna vid bildandet av HFSB. Styrelsen för HFSB består av såväl institutionella investerare som hedgefondförvaltare och är ansvarig för att kontinuerligt utveckla och förbättra standarderna. HFSB fungerar därmed som ett bra självreglerande komplement till kommande regelverk för hedgefondförvaltning. 8

9 Förvaltarna har ordet 2011 I KORTHET När vi summerar 2011 kan vi konstatera att Brummer M ulti- Strategy för andra året i rad presterat under fondens förvaltningsmål vilket naturligtvis är otillfredsställande. Fondens avkastning på 3,1 procent överträffar dock jämförbara branschindex då hedgefonder sammantaget hade ett besvärligt HFR:s index för fond-i-fonder visade under året en avkastning på 5,6 procent. Aktiemarknaden utvecklades också negativt under året vilket enklast illustreras av det globala aktieindexet MSCI World som gick ned 5,5 procent. Avkastningen för Brummer Multi-Strategy 2xL var 2,6 procent 1) och Brummer Multi-Strategy Euro 1,9 procent 2). Nettoflödet till Brummer Multi-Strategy-fonderna var fortsatt positivt och det sammanlagda förvaltade kapitalet ökade från 29 miljarder kronor vid årets början till 31 miljarder vid årets slut. Fondens samlade risktagande har varit lågt och i linje med fondens historiska genomsnitt. Manticore (+ 21,6 procent), Nektar (+7,3 procent) och Archipel (+3,9 procent) var de fonder som uppvisade starkast avkastning under De etablerade singelstrategifonder som presterade sämst under 2011 var Zenit ( 4,0 procent) och Observatory ( 4,6 procent). Under året genomfördes flera förändringar i portföljen i syfte att minska risken för förluster och långsiktigt förbättra förutsättningarna för att generera god riskjusterad avkastning. Innehaven i såväl Arbor Market Neutral som Avenir avyttrades under året. Nya fonder i Brummer Multi-Strategy är Orvent (1 januari 2011) och Benros (1 juni 2011), bägge händelsestyrda hedgefonder med asiatisk respektive europeisk inriktning. Förvaltarnas aktiva allokeringsbeslut bidrog med 0,13 procentenheter jämfört med benchmarkportföljen. Läs mer om förvaltningsarbetet på sidorna Brummer Multi-Strategys avkastning år för år % AVKASTNING Brummer Multi-Strategys avkastning 2011 på 3,1 procent kan jämföras med den genomsnittliga årsavkastningen sedan fondens start på 8,3 procent. I diagram 7 framgår avkastningen år för år. De ingående singelstrategifonderna har bidragit olika mycket till fondens årsavkastning. Bidragen ges av respektive fonds avkastning multiplicerat med dess allokering i fonden. I diagram 8 framgår bland annat att två av de tre högsta bidragen 2011 kom från andra fonder än vad som var fallet Efter Manticore är Nektar och Archipel de fonder som bidragit mest till Brummer Multi-Strategys avkastning Om vi blickar längre tillbaka och utgår från fondens start har Brummer Multi-Strategy haft en risk mätt som årlig standardavvikelse på 4,4 procent vilket tillsammans med den genomsnittliga årsavkastningen ger en Sharpe-kvot (riskjusterat avkastningsmått) på 1,4. Det är ett mycket bra resultat även om man jämför med konkurrenter på den internationella hedgefondmarknaden. I diagram 9 visar vi den genomsnittliga årsavkastningen och risken (mätt som standardavvikelse) under de senaste fem åren för fonder som ingår i HFR:s fond-i-fond-index (svarta) samt för Brummer Multi-Strategy (röd). En fond har presterat en bättre riskjusterad avkastning ju högre upp i det vänstra hörnet den ligger i diagrammet. Vi ser i den internationella jämförelsen att Brummer Multi-Strategy ligger högt upp till vänster, vilket är positivt. Fonden har under femårsperioden därmed presterat bättre än de flesta konkurrenterna. 8. Fondernas bidrag till Brummer Multi-Strategy %-enheter 3, ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 Arbor MN Archipel Avenir Benros Futuris Lynx Manticore Nektar Observatory Orvent Zenit 1) Trots att den underliggande fonden Brummer Multi-Strategy hade en positiv avkastning under året är avkastningen i Brummer Multi-Strategy 2xL lägre än den för Brummer Multi-Strategy. Detta beror på att den ränta som fonden betalar för att uppnå en belåningsgrad på två gånger drar ned avkastningen. 2) Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro ska alltid ha så identisk portföljsammansättning som möjligt. De i portföljerna ingående fonderna är denominerade i olika valutor (kronor, US-dollar och euro). Såväl Brummer Multi-Strategy som Brummer Multi-Strategy Euro valutasäkrar dessa innehav mot svenska kronor respektive euro. Avkastningsdifferensen som uppstår mellan fonderna är huvudsakligen en effekt av ränteskillnader mellan de olika valutaområdena, vilket avspeglas i prissättningen av terminskontrakten som används för valutasäkring. 9

10 9. Avkastning och risk för fond-i-fonder i HFR:s index (femårigt genomsnitt) Avkastning, % Enskilda fond-i-fonder i HFRI Brummer Multi-Strategy 10. Value-at-risk (ex ante) % 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1-10 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Standardavvikelse, % Källa: HFR Industry Reports c 2011 HFR, Inc., DET SAMLADE RISKTAGANDET Risken i Brummer Multi-Strategy är ett resultat av det samlade risktagandet för alla förvaltare som har riskmandat i de olika singelstrategifonderna. Det som gör fonden till ett intressant investeringsalternativ är hur dessa förvaltares positionstagande kombineras ihop till en diversifierad portfölj på fondoch därefter fond-i-fond-nivå, utan att dubbla avgifter tas ut. Ett sätt att åskådliggöra den samlade marknadsrisken i allt positionstagande är att titta på fondens Value-at-Risk. Det är ett sammanfattande sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj av tillgångar som gör det möjligt att jämföra risknivån mellan fonder och strategier som ägnar sig åt olika typer av förvaltning. Samtidigt kan riskmåttet ses som en konfidensindikator för den samlade risk förvaltarna i singelstrategifonderna tar. Måttet anger hur mycket portföljen minst förväntas förlora givet en viss tidshorisont och sannolikhet 1). Som framgår av diagram 10 har fondens risktagande, mätt som Value-at-Risk (ex ante) 2), under året varit fortsatt lågt och i nivå med fondens historiska genomsnitt. Detta beror delvis på att singelstrategifondernas positionstagande har haft låg förväntad inbördes korrelation under året, vilket är en god indikation på att riskspridningseffekten i Brummer Multi- Strategy varit stor. Litet förenklat kan Value-at-Risk användas som ett mått på den förväntade standardav vikelsen i fonden. I diagrammet betyder en Value-at-Risk på 0,4 procent att den förväntade risknivån i fonden mätt som standardavvikelse ligger runt 4 procent. Ur avkastningssynpunkt vore det önskvärt om singelstrategifondernas samlade risktagande varaktigt låg på en högre nivå i syfte att nå en högre förväntad avkastning. Fondens risk var under 2011 som högst i april. Detta berodde bland annat på ökade svängningar (volatilitet) i marknaden, något lägre grad av förväntad diversifiering mellan singelstrategifondernas positionstagande och något större exponering mot aktie- och råvarumarknaderna. En del av det samlade risktagandet i Brummer Multi- Strategy kommer från ren marknadsexponering (beta). Betat är ett resultat av den direkta exponering singelstrategifonderna har mot en viss marknad, men även av den indirekta exponering som uppstår på grund av att utvecklingen på olika marknader i viss utsträckning kan samvariera. Direkt exponering mot exempelvis aktiemarknaden uppstår om fonderna tar positioner i aktiemarknaden, men de kan även ha en indirekt exponering mot aktiemarknaden genom att marknadsvärdet på innehav i exempelvis obligationer samvarierar med rörelser på aktiemarknaden. För en hedgefond utgör alltid ett positivt eller negativt ex ante-beta ett aktivt förvaltningsbeslut och en uttalad uppfattning om förvaltarnas tro på en viss marknadsutveckling. Ett sätt att åskådliggöra denna del av risken är att studera fondens beta under året mot till exempel aktie- och räntemarknaden. I diagram 11 visas fondens dagligt uppmätta marknadskänslighet mot det globala aktieindexet MSCI World och en tvåårig amerikansk ränta 3) under de senaste tolv månaderna. Marknadsexponeringen (betat) beräknas varje 11. Betakänslighet (ex ante) jan MSCI World Index (v) Beta US 2Y Swap (h) Beta MSCI World Index (h) feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1 0,5 0-0,5-1 1) Value-at-Risk mäts här med en dags tidshorisont och med sannolikheten fem procent, det vill säga en dag av tjugo. 2) När riskmått som exempelvis Value-at-Risk eller marknadsbeta beräknas kan det göras på två fundamentalt olika sätt, nämligen ex ante eller ex post. Ex ante-riskmått är framåtblickande och försöker besvara frågan: Givet den portföljsammansättning vi har just nu, vilken är den uppskattade risken? Ex-postriskmått är tillbakablickande och försöker besvara frågan: Vilken risk har fonden haft historiskt, givet det som faktiskt inträffat?. 3) Den tvååriga amerikanska swapräntan har använts i beräkningarna. 10

11 12. Olika faktorers bidrag till avkastningen 2011 %-enheter Alfa 3,4 Obligationer 0,4 Kredit 0,6 Aktier -1,0 Råvaror -0,2 dag och anger hur mycket fondens resultat tenderar att röra sig, givet förändringar i den marknadsvariabel man studerar. Förenklat innebär till exempel ett beta på 0,2 mot det globala aktieindexet MSCI World en förväntan om att en uppgång i MSCI World på 1 procent ska resultera i att fonden går upp 0,2 procent. Betat mot den tvååriga amerikanska räntan anger hur mycket fonden tenderar att röra sig givet att räntan går ned med 0,1 procentenheter. Som framgår av grafen har fonden haft en positiv känslighet mot aktiemarknaden under det första halvåret medan känsligheten har varit mer neutral och periodvis något negativ under det andra halvåret. Det framgår även att fonden under det första halvåret haft positioner som historiskt sett gynnats av att räntan går upp. Under det andra halvåret, med undantag för en period i november månad, har fonden haft positioner som gynnats av att räntan går ned. Det syns också att singelstrategifondernas förvaltare drog ned på aktie- och räntemarknadsrisken i samband med oron kring tsunamin i Japan i mitten av mars. RESULTATANALYS En annan aspekt som är intressant att titta närmare på är att försöka se hur stor del av avkastningen 2011 som i efterhand går att förklara med olika riskpremier i marknader, såsom exponering mot aktie-, statsobligations-, företags- och råvarumarknaden. Vi kommer här att dela upp fondens resultat i en alfa- och fyra betaresultatkomponenter (ett beta för varje marknad angiven ovan). Alfat anger hur mycket förvaltaren har lyckats tjäna på sådana positioner som inte alls inneburit en uppfattning om respektive marknads riktning. Betaresultatkomponenterna anger hur mycket riktningsberoende positionstagning genererat. En förvaltare bestämmer själv hur mycket risk denne vill ta avseende riktning (beta) respektive alfa (i praktiken relativ värdering). Det innebär att även betat är en aktiv resultatkomponent i en hedgefond. Låg korrelation med marknaden över tiden i kombination med att förvaltaren har positiv avkastning från sin marknadsexponering visar att förvaltaren är duktig i sina riktningsberoende beslut (det vill säga att ta rätt riktning i rätt marknadsklimat). Att generera en positiv avkastning oberoende av marknadsriktning (alfa) är naturligtvis en viktig kompetens hos en förvaltare, men lika viktig är förmågan att ha rätt beta i rätt marknadsklimat. Det största positiva bidraget till årets resultat kommer från alfa (3,4 procentenheter). Exponeringen mot statsobligationer och företagsobligationer har också bidragit positivt till avkastningen (0,4 respektive 0,6 procentenheter). Däremot har exponeringen mot aktiemarknaden och råvaror bidragit negativt ( 1,0 respektive 0,2 procentenheter), se diagram 12. Att det största bidraget till avkastningen är alfa är positivt då det indikerar att fondens avkastning inte enkelt kunnat replikeras. Målet är dock att både alfa- och betakomponenterna ska bidra positivt till avkastningen. FÖRVALTNINGSARBETET UNDER PERIODEN Förvaltarnas bidrag till förvaltningsresultatet har varit cirka +0,13 procentenheter jämfört med benchmarkportföljen (se diagram 13). Förvaltarna har under året varit överviktade i Manticore, Nektar och Archipel, samt successivt dragit ned exponeringen i Observatory och Zenit, se tabellen på sidan 14. De största positiva bidragen har kommit från att förvaltarna varit överviktade i Manticore och Nektar samt underviktade i Avenir och Observatory. De största negativa bidragen har kommit från övervikt i Lynx samt undervikt i Arbor Market Neutral. Förvaltningsarbetet kan delas in i tre delar: analys av befintliga förvaltare, framtagande av kvantitativa beslutsunderlag för de löpande allokeringsbesluten samt identifiering och utvärdering av nya, presumtiva fonder. Läs mer under rubriken Förvaltningspolicy nedan. Förvaltningsorganisationen har under perioden arbetat med att analysera de fonder som haft problem och kontinuerligt följa upp utvecklingen i dessa. Under 2011 har ett antal fonder varit föremål för djupare analys. Detta arbete sker dels genom kvantitativ analys av fondernas risktagande och avkastning men även kvalitativt genom diskussioner med förvaltarna. Analysen blir särskilt betydelsefull och omfattande i samband med beslut att lösa in hela investeringen i en fond, som till exempel i fallen med Arbor Market Neutral och Avenir (läs mer nedan). 13. Bidrag från förvaltarnas aktiva allokering Skillnaden mellan Brummer Multi-Strategys och benchmarkportföljen årliga avkastning sedan 1 oktober 2008 (%-enheter) 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4 Q

12 Förvaltningsorganisationens andra uppgift, att ta fram bästa möjliga beslutsunderlag för de löpande månatliga allokeringsbesluten, har under 2011 utvecklats ytterligare. Förutom kvalitativa avvägningar arbetar förvaltningsorganisationen med ett kvantitativt beslutsunderlag som ständigt utvecklas. Underlaget innefattar analys av avkastning, marginella avkastningsbidrag, risk, marginella riskbidrag, känsligheter mot olika marknadsriskpremier, förvaltningsprestationer i olika marknadsklimat, korrelationer, autokorrelationer och diversifieringseffekter etc. Under året har utvecklingen huvudsakligen varit fokuserad på att utarbeta statistiska modeller för att estimera fördelningen mellan fondernas alfa- och betabidrag och därigenom bättre kunna utvärdera fondernas aktiva förvaltning och bidrag till Brummer Multi-Strategy. Slutligen har förvaltningsteamet under 2011 utvärderat över 80 presumtiva fonder, vilket är avsevärt fler än tidigare år. Det första steget i utvärderingen av en fond är en analys ur kvantitativt och kvalitativt perspektiv, både isolerat och som en del av Brummer Multi-Strategy. På basis av resultatet har teamet bland dessa fonder identifierat en handfull starka kandidater och utfört en djupare analys av bland annat deras strategi, investeringsprocess och riskkontroll. Diskussioner har under året förts med en global makrofond med både systematiska och diskretionära förvaltarinslag, en europeisk marknadsneutral branschfond, en global kreditderivatfond samt en systematiskt förvaltad valutafond. Av dessa fonder har de mest intressanta presenterats för Brummer och Partners styrelse som valt att inte gå vidare med någon kandidat. Förändringar bland singelstrategifonderna Under perioden har Brummer Multi-Strategy välkomnat två nya fonder samtidigt som två singelstrategifonder lämnat fonden. Singelstrategifonder som tillkommit Den 1 januari 2011 tillkom den Singaporebaserade fonden Orvent. Orvent är en strikt händelsestyrd hedgefond med inriktning mot asiatiska aktier. Orvent använder sig av flera modeller som används vid exempelvis förvärv, v instvarningar, indexbyten eller omstrukturering av balansräkningar. Den initiala allokeringen i Orvent var 3,0 procent och vid periodens utgång hade den minskats till 2,6 procent. Den låga vikten är ett resultat av att Orvents förvaltare haft en svag start vilket delvis förklaras av ett marknadsklimat som gjort bedömningar kring företag i exempelvis uppköpssituationer ovanligt svåra. Vid årsskiftet hade fonden backat 7,3 procent vilket naturligtvis är en besvikelse. Brummer Multi-Strategy investerade den 1 juni 2011 i den Londonbaserade fonden Benros. Benros är liksom Orvent en händelsestyrd hedgefond och investerar främst i europeiska aktie- och räntemarknader. Benros huvudsakliga investeringsstrategier består av händelsestyrda opportunistiska aktieinvesteringar samt kapitalstrukturinvesteringar. Den initiala allokeringen i Benros uppgick till 6,3 procent. Den relativt höga initiala investeringen är ett resultat av förvaltarnas tilltro till det nya teamet. Singelstrategifonder som avyttrats Brummer Multi-Strategy investerade i Arbor Market Neutral sedan den fondens start den 1 oktober Arbor Market Neutral var en marknadsneutral aktiefond med europeisk inriktning. Efter en stark inledning hade Arbor Market Neutral en period med svag avkastning. Sedan första halvåret 2010 har allokeringen till Arbor Market Neutral varit avsevärt under normvikten. Arbor Market Neutral bidrog under de drygt två och ett halvt år som den ingick i Brummer Multi-Strategy ackumulerat med 1,0 procents avkastning. Under första halvåret 2011 gav dock Arbor Market Neutral ett positivt bidrag till fonden. Trots detta fattades i maj 2011 beslutet att Brummer Multi-Strategy skulle lösa in sina andelar i Arbor Market Neutral, då förvaltarna bedömde sannolikheten att Arbor Market Neutral på lång sikt skulle bidra till en god riskjusterad avkastning som låg. Avenir var en aktiebaserad hedgefond med ett kvantitativt inslag i vilken Brummer Multi-Strategy varit investerad sedan starten i april Avenir fokuserade på bolag i Norden och på globala branscher där nordiska bolag har en framträdande roll. Brummer Multi-Strategys allokering till Avenir har gradvis sänkts sedan början av I juni 2011 beslutade förvaltarna att lösa in hela fondens investering eftersom Avenirs avkastning under en längre tid inte levt upp till förvaltarnas förväntningar. Avenirs genomsnittliga årsavkastning sedan fondens start i december år 2000 var 5,3 procent. Den genomsnittliga årliga avkastningen sedan december 2006 är ungefär 0 procent. Vid årets början var Brummer Multi-Strategys allokering till Avenir 8,9 procent. Efter en större nedviktning i maj löstes samtliga andelar i Avenir in den 30 juni FÖRVALTNINGSPOLICY Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond som investerar i hedgefonder som förvaltas av fondbolag inom Br ummer & Partners. Förvaltningsarbetet kan delas in i tre delar: Analys av befintliga förvaltare och allokering mellan de befintliga fonder Brummer Multi-Strategy investerar i. Framtagande av kvantitativa underlag som komplement till förvaltarnas kvalitativa bedömningar vid allokeringsbesluten. Identifiering och utvärdering av nya, presumtiva fonder till gruppen, som Brummer Multi-Strategy kan komma att investera i. Förvaltningspolicyn ger utrymme för allokering mellan de fonder Brummer Multi-Strategy investerar i. Brummer M ulti- Strategys förvaltare analyserar och utvärderar därför kontinuerligt singelstrategifonderna och förvaltarteamen. Fondens förvaltare arbetar utifrån en benchmarkportfölj som utgörs av etablerade fonder samt fonder under infasning. 12

13 Fonder under infasning ingår i benchmarkportföljen med sin faktiska vikt medan resterande etablerade fonder likaviktas inom återstående allokering. Benchmarkportföljens sammansättning har sin förankring i teorin. Ifall alla fonder har samma förväntade risknivå, är sinsemellan okorrelerade och levererar en avkastning som är oberoende av riskpremier i marknader så kan inga aktiva allokeringsbeslut ge mervärde utöver en likaviktad portfölj av dessa fonder. I verkligheten varierar risktagande och prestation hos enskilda fonder över tiden. Därför strävar fondens förvaltare efter att anpassa portföljen genom att ibland avvika från benchmarkportföljen, i första hand för att minska risken för kraftig värdeminskning. Beslut om att öka eller minska allokeringen till en enskild fond behöver inte grunda sig på en uppfattning om en enskild fonds prestation i närtid. Besluten kan även ha till syfte att åstadkomma en justering av hela fondportföljens förväntade egenskaper för att uppnå det uppsatta förvaltningsmålet. Eventuella anpassningar av allokeringen sker på månadsbasis eftersom singelstrategifonderna har månatlig likviditet. Allokeringsbesluten grundar sig på det uppföljnings- och analysramverk som utvecklats under årens lopp och processen inbegriper såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Den aktuella allokeringen i Brummer Multi-Strategy publiceras i fondens månadsrapporter, som finns tillgängliga på fondens webbplats. Förvaltningsorganisationen arbetar aktivt med att analysera de befintliga förvaltarnas prestationer och ta fram bästa möjliga beslutsunderlag för allokeringsbeslut. Förutom kvalitativa avvägningar arbetar förvaltningsorganisationen med ett kvantitativt beslutsunderlag som ständigt utvecklas. Underlaget innefattar analys av avkastning, marginella avkastningsbidrag, risk, marginella riskbidrag, känsligheter mot olika marknadsriskpremier, förvaltningsprestationer i olika marknadsklimat, korrelationer, autokorrelationer, diversifieringseffekter etc. har hög förväntad riskjusterad avkastning, att den även har låg förväntad korrelation med de befintliga fonderna i B rummer Multi-Strategy. att Brummer & Partners AB är delägare i fondbolaget och samtidigt gör en investering i den nya fonden för att markera det gemensamma intresset mellan Brummer & Partners AB och övriga fondandelsägare. Förvaltarna har mandat att investera i en ny fond från start. En ny fond upphöjs från infasning till etablerad medlem i benchmarkportföljen när dess allokering uppnår rådande normvikt för etablerade medlemsfonder. Allokeringen till de etablerade fonderna i benchmarkportföljen sker sedan av förvaltarna med restriktioner från fondbolagets styrelse i form av limiter för fondens årliga tracking error ex ante relativt benchmarkportföljen på 1,5 procent 1) samt maximal avvikelse från normvikten. Räkneexempel benchmarkportfölj Antag att portföljen har åtta etablerade fonder samt två fonder under infasning med 5 respektive 7 procents allokering. En etablerad fonds normvikt blir då: (100% 5% 7%) 8 = 11% Nya singelstrategifonder Brummer Multi-Strategys förvaltningsorganisation arbetar även med att identifiera nya fonder för att göra förvalt ningen mer effektiv. Utgångspunkten i detta arbete är att ytterligare förbättra den riskjusterade avkastningen i Brummer Multi- Strategy och säkerställa kapaciteten att förvalta kapital med inriktning mot absolut avkastning. Brummer Multi-S trategys organisation presenterar sedan lämpliga kandidater för Brummer & Partners styrelse för beslut. Ett par grundkriterier behöver vara uppfyllda för att B rummer Multi-Strategy ska kunna investera i en ny fond, nämligen: att den har egenskaper som antingen kan förväntas sänka Brummer Multi-Strategys risk och/eller höja dess avkastning. För att tillföra en ny fond krävs, förutom att den 1) Med ett normalfördelningsantagande motsvarar limiten att fondens årsavkastning relativt normportföljen i det långa loppet kommer att befinna sig inom ett intervall av +/- 1,5 procent ungefär två år av tre. På månadsbasis motsvarar det cirka +/- 0,4 procent. 13

14 BRUMMER MULTI-STRATEGYS ALLOKERING SAMT DIFFERENS MOT BENCHMARKPORTFÖLJ ALLOKERING, % Arbor Market Neutral Archipel Avenir Futuris Lynx (Bermuda) Manticore Nektar (Bermuda) Ej etablerade fonder Observatory Zenit Benros Orvent Januari 6,6 10,2 8,9 12,1 11,8 11,4 14,0 9,9 11,9 3,0 Februari 5,6 10,2 9,0 11,7 11,7 11,8 14,1 10,9 11,9 2,8 Mars 5,7 10,3 8,8 11,4 11,8 12,3 14,2 10,8 11,7 2,7 April 5,5 11,2 8,9 12,6 11,0 11,6 14,0 10,6 12,1 2,6 Maj 5,4 11,6 8,4 12,4 11,2 12,2 13,5 10,6 11,9 2,4 Juni 12,4 5,0 12,6 11,1 12,6 13,2 11,4 12,4 6,3 2,4 Juli 13,5 13,5 12,4 13,7 13,6 11,5 13,0 6,4 2,4 Augusti 13,3 12,8 13,1 13,9 13,5 11,4 12,7 6,4 2,4 September 13,4 12,6 13,3 14,2 13,8 11,3 12,4 6,4 2,4 Oktober 13,4 12,6 14,0 14,8 13,8 11,4 11,4 7,0 2,6 November 13,4 13,4 12,5 15,1 13,8 10,6 11,3 6,6 2,4 December 13,3 13,2 12,7 15,5 13,9 11,1 10,9 6,7 2,5 ALLOKERINGSDIFFERENS, %-enheter Januari 4,2 0,7 1,9 1,2 1,0 0,5 3,1 1,0 Februari 5,2 0,6 1,8 0,9 0,9 1,1 3,4 0,2 1,2 Mars 5,1 0,5 1,9 0,6 1,0 1,5 3,4 0,0 0,9 April 5,3 0,3 1,9 1,8 0,1 0,7 3,2 0,2 1,3 Maj 5,4 0,8 2,4 1,6 0,4 1,4 2,7 0,2 1,1 Juni 1,0 6,4 1,3 0,2 1,2 1,9 0,0 1,1 Juli 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 1,6 0,0 Augusti 0,3 0,1 0,1 1,0 0,5 1,6 0,2 September 0,4 0,4 0,3 1,2 0,8 1,7 0,6 Oktober 0,4 0,4 0,9 1,7 0,7 1,7 1,7 November 0,5 0,5 0,4 2,2 1,0 2,2 1,6 December 0,3 0,3 0,2 2,5 1,0 1,9 2,0 14

15 Brummer Multi-Strategy: avkastning och risk NÅGRA NYCKELTAL SEDAN START 1) AVKASTNING, % Brummer Multi-Strategy (SEK) HFRI Fund of Funds Index (USD) OMRX- TBOND Index (SEK) SIX Return Index (SEK) MSCI World NDTR Index (lokal valuta) ,15 5,64 13,27 13,51 5, ,55 5,70 2,94 26,70 10, ,76 11,47 0,94 52,51 25, ,72 21,37 15,70 39,05 38, ,03 10,25 1,63 2,60 4, ,83 10,39 0,86 28,06 15, ,83 7,49 5,42 36,32 15, ,37 6,86 8,33 20,75 11, ,81 11,61 4,92 34,15 24, (april december) 11,40 0,04 9,20 34,14 24,94 Total avkastning 117,68 36,47 79,25 84,82 17,14 Genomsnittlig årsavkastning 8,30 3,24 6,16 6,50 1,63 BRUMMER MULTI-STRATEGY AVKASTNINGSANALYS Bästa månad, % 3,64 3,32 3,30 21,72 10,33 Sämsta månad, % 3,61 6,54 2,87 17,77 16,37 Genomsnittlig månadsavkastning, % 0,67 0,27 0,50 0,53 0,14 Andel positiva månader, % 68,38 64,96 65,81 56,41 58,97 Största ackumulerade värdefall, % 3,61 22,20 5,43 51,73 50,77 Återhämtning av största ackumulerade värdefall, antal månader 2 > > 35 Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader 9 > > 51 RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 4,41 5,55 4,15 20,84 15,48 Downside risk, % 2,29 4,39 2,35 14,46 11,96 Sharpe-kvot 1,36 0,17 0,93 0,2 0,04 Korrelation mellan Brummer Multi-Strategy och angivet index 0,38 0,06 0,00 0,06 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 47. Brummer Multi-Strategy startades 1 april

16 BRUMMER MULTI-STRATEGY MÅNADSAVKASTNINGAR 2011 OCH ÖVRIGA NYCKELTAL DE SENASTE TVÅ ÅREN 1) AVKASTNING 2011 % Brummer Multi- Strategy (SEK) HFRI Fund of Funds Index (USD) OMRX- TBOND Index (SEK) SIX Return Index (SEK) MSCI World NDTR Index (lokal valuta) Januari 0,99 0,15 0,39 1,17 1,94 Februari 1,15 0,83 0,28 1,61 2,92 Mars 0,32 0,10 0,32 2,27 1,27 April 1,58 1,22 0,87 4,02 2,27 Maj 0,97 1,08 2,00 0,53 1,27 Juni 1,44 1,30 0,28 3,50 1,59 Juli 0,57 0,39 2,43 4,69 2,73 Augusti 0,28 2,64 2,63 10,48 6,77 September 0,81 2,79 2,33 5,89 6,06 Oktober 0,76 1,07 1,26 8,83 8,55 November 1,12 1,00 2,02 1,41 1,28 December 0,78 0,45 1,09 1,11 0,59 JANUARI DECEMBER ,15 5,64 13,27 13,51 5,49 RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL UNDER DE SENASTE TVÅ ÅREN Genomsnittlig årsavkastning, % 3,35 0,13 7,99 4,69 1,97 Standardavvikelse, % 3,57 4,94 4,90 17,14 15,38 Downside risk, % 2,06 3,87 2,37 11,40 10,29 Sharpe-kvot 0,67 0,22 1,44 0,22 0,07 Korrelation mellan Brummer Multi-Strategy och angivet index 0,38 0,02 0,11 0,21 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 47. VÄRDEUTVECKLING SEDAN START Brummer Multi-Strategy noterar en genomsnittlig årsavkastning på 8,30 p rocent sedan starten 1 april Under samma period redovisar världs index (MSCI World NDTR Index) och Stockholmsbörsen (SIX Return Index) en snitt avkastning på 1,63 respektive 6,50 procent. Brummer Värdeutveckling Index = 100 per 31 mars Brummer Multi-Strategy 200 HFRI Fund of Funds MSCI World SIX Return M ulti-strategys risk, mätt som standard avvikelsen för fondens avkastning, har varit väsentligt lägre än såväl världsindex som Stockholmsbörsens risk. Fondens riskjusterade avkastning har varit mycket god sedan start. Riskjusterad 2) värdeutveckling med Brummer Multi-Strategys risknivå Index = 100 per 31 mars Brummer Multi-Strategy HFRI Fund of Funds MSCI World SIX Return ) De riskjusterade investeringarna har räknats ut genom att kombinera r espektive index med en riskfri placering så att den simulerade portföljens standardavvikelse överensstämmer med fondens. 16

17 FREKVENSFÖRDELNING SEDAN START Bilden nedan visar hur Brummer Multi-Strategys månadsavkastning fördelar sig över olika avkastningsintervall sedan starten. Under perioden april 2002 till december 2011 har Brummer Multi-Strategy redovisat en positiv månadsavkastning på mellan 0,5 och 1 procent vid 23 tillfällen. Andelen p ositiva månader uppgår till 68,38 procent (se tabellen på Antal månadsobservationer sidan 15). A vkastningsprofilen återspeglar Brummer Multi- Strategys förvaltningsmål. Fonden s trävar efter att skapa en positiv avkastning över tiden med små svängningar i resultatet. Målet är att fondens avkastningsprofil ska vara asymmetrisk, det vill säga fonden ska visa fler vinst- än förlustmånader och i snitt s törre vinster än förluster. BRUMMER MULTI-STRATEGY ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 +0,5 +1 Månadsavkastning, % +1, , ,

18 BRUMMER MULTI-STRATEGY Förvaltningsberättelse PERIODENS RESULTAT Brummer Multi-Strategy redovisar en avkastning på 3,15 procent för Under samma period noterade Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond-index en nedgång med 5,64 procent, ett globalt aktieindex (MSCI World) sjönk med 5,49 procent och det svenska SIX Return Index minskade med 13,51 procent (se sidorna 15 och 16 för jämförande nyckeltal). FONDFÖRMÖGENHET Per 31 december 2011 uppgick Brummer Multi-Strategys fondförmögenhet till ,1 miljoner kronor. Detta är en ökning med 1,8 miljarder kronor sedan 31 december Under 2011 var andelsutgivningen 4 748,2 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 3 771,8 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat på 871,4 miljoner kronor. Under året betalades en utdelning på 284,0 miljoner kronor till andelsägarna (se nedan), varav 249,9 miljoner kronor återinvesterades i fonden. Utdelningen baserades på fondens skattepliktiga resultat för verksamhetsåret UTDELNING För verksamhetsåret 2011 redovisar Brummer Multi-Strategy ett positivt skattepliktigt resultat före utdelning till andelsägare. I enlighet med fondbestämmelserna har styrelsen för Brummer Multi-Strategy AB därför beslutat att fonden ska lämna en utdelning till sina andelsägare i syfte att undvika dubbelbeskattning. Utdelningen har fastställts till 439,0 miljoner kronor, mot svarande 29,27 kronor per andel. Utdelat belopp efter skatte avdrag återinvesterades i fonden per 31 januari 2012, såvida andelsägare ej hade meddelat annat. Under 2012 kommer den svenska skattelagstiftningen avseende fonder att ändras. Det kommer att medföra att fonden i framtiden inte kommer att behöva lämna utdelning för att undvika dubbelbeskattning. Utdelning avseende tidigare verksamhetsår framgår av tabellen på sidan 23. FONDENS KOSTNADER Fondbolaget erhåller inget fast eller p restationsbaserat a rvode för förvaltningen av fonden. Däremot erlägger Brummer Multi-Strategy förvaltningsarvoden på i nvesteringarna i de ingående fonderna på samma villkor som övriga i nvesterare. Fondens TER (Total Expense Ratio) beräknad enligt Fondbolagens Förenings rekommendation var 2,25 procent under dessa fonder själva hanterar och som fonden inte kan på verka. Marknadsrisker i dessa fonder kan till exempel komma från exponeringar mot aktie-, råvaru-, ränte- eller valutamarknaderna. Den valutaexponering som uppstår genom att fonden placerar en stor del av fondförmögenheten i hedgefonder med utländsk valuta tas löpande bort genom att fonden valutasäkrar dessa innehav. Denna valuta risk reduceras härigenom till nära noll. Per balansdagen hade fonden utestående valutaterminer och -swapar till ett värde av 0,17 procent av fondför mögenheten. Kassan uppgick till 0,54 procent och var placerad på konto hos kreditinstitut. Kredit- och likviditetsriskerna bedöms därför per balansdagen vara små. NYA FONDER Under året genomfördes flera förändringar i Brummer M ulti- Strategys portfölj i syfte att minska risken för förluster och långsiktigt förbättra förutsättningarna för att generera god riskjusterad avkastning. Innehaven i såväl Arbor Market Neutral som Avenir avyttrades under året. Nya fonder i Brummer Multi-Strategy är Orvent (från och med 1 januari 2011) och Benros (från och med 1 juni 2011), bägge händelse styrda hedgefonder med asiatisk respektive europeisk inriktning. FONDBESTÄMMELSER Under perioden har det inte skett några förändringar i Brummer Multi-Strategys fondbestämmelser. ÖVRIGT Per 31 december 2011 hade Brummer Multi-Strategy inte ställt några säkerheter. Fondens omsättningshastighet under 2011 beräknad enligt Fondbolagens Förenings rekommendation var 0,36. Brummer Multi-Strategys investeringar och den därmed sammanhängande upplupna avkastningen i fonder med annan basvaluta än svenska kronor valutasäkras månadsvis mot svenska kronor. Brummer Multi-Strategy investerar enbart i andelar i Brummer & Partners fonder. Eventuell förekomst av svårvärderade tillgångar i de underliggande fonderna redovisas i dessas årsberättelser i enlighet med HFSB-standard. RISK De flesta riskerna i fonden hänför sig till innehav i de nio olika hedgefonder som fonden investerar i. Dessa innehav är förknippade med marknads-, kredit- och likviditetsrisker som 18

19 NÅGRA NYCKELTAL FÖR BRUMMER MULTI-STRATEGY OCH DE INGÅENDE FONDERNA SEDAN BRUMMER MULTI-STRATEGYS START 1) Brummer Multi- Strategy (SEK) Arbor Market Neutral (SEK) 2) Archipel (SEK) 3) Avenir (EUR) 4) Benros (USD) Futuris (EUR) Lynx (Bermuda) Manticore (SEK) 5) (USD) 6) Nektar (Bermuda) (SEK) 7) Observatory (USD) 8) Startdag 9) AVKASTNING, % 10) ,15 4,17 3,89 3,27 1,39 0,42 0,10 21,65 7,33 4,56 7,29 4, ,55 9,70 3,63 0,57 7,77 19,12 3,92 15,79 7,71 4, ,76 6,73 10,92 8,85 16,39 9,46 27,00 37,63 67,16 24, ,72 25,98 7,54 9,36 27,05 40,96 2,29 6,35 4,84 9, ,03 5,72 3,33 9,23 12,78 1,69 22,38 3,87 2, ,83 11,00 6,25 5,67 12,89 2,89 12,91 16, ,83 18,40 13,71 7,15 9,55 10,06 20,76 13, ,37 4,83 6,52 12,65 0,70 0,30 11,25 1, ,81 3,10 9,92 34,29 13,22 8,33 2, (1 april 31 dec) 11,40 5,80 17,03 27,26 11,36 20,59 25,16 AVKASTNINGSANALYS Total avkastning, % 117,68 10,53 21,08 47,32 1,39 187,01 273,39 92,98 189,11 157,64 7,29 83,19 Genomsnittlig årsavkastning, % 8,30 3,83 3,90 4,27 11,41 14,45 6,97 11,49 13,45 7,31 6,40 Genomsnittlig månadsavkastning, % 0,67 0,31 0,32 0,35 0,90 1,13 0,56 0,91 1,06 0,63 0,52 Bästa månad, % 3,64 15,96 5,35 3,91 9,42 14,91 7,86 8,33 9,64 1,86 8,08 Sämsta månad, % 3,61 8,10 3,90 6,11 7,01 9,12 5,52 4,83 2,81 2,96 5,77 Orvent (USD) Zenit (SEK) BRUMMER MULTI-STRATEGY Andel positiva månader, % 68,38 53,13 61,67 64,86 61,54 64,10 62,39 68,38 76,67 33,33 58,97 Största ackumulerade värdefall, % 3,61 24,97 8,94 12,40 13,11 12,44 11,77 13,18 12,30 8,69 14,66 Återhämtning av s törsta ackumulerade värdefall, antal månader 2 > > 33 > > 3 11 Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader 9 > > > RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 4,41 16,52 5,31 6,14 10,96 14,58 8,16 7,52 7,36 8,20 Downside risk, % 2,29 9,63 3,44 4,48 5,72 8,38 4,89 3,77 2,77 5,06 Sharpe-kvot 1,36 0,17 0,35 0,34 0,83 0,83 0,63 1,22 1,56 0,5 Fondens vikt i Brummer Multi-Strategy per , % 13,27 6,97 13,19 13,27 15,81 14,29 9,93 2,60 9,93 TOTALT FÖRVALTAT KAPI TAL PER ) MSEK MSEK 347 MUSD 920 MEUR MSEK 731 MUSD MSEK 792 MUSD 127 MUSD MSEK 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 47. Brummer Multi-Strategy investerade i Latitude (Bermuda) från 1 april 2004 till 30 september 2006 och i Karakoram (Bermuda) från 1 juli 2009 till 31 december ) Brummer Multi-Strategy investerade i Arbor Market Neutral till och med maj ) Brummer Multi-Strategy investerar i Archipel sedan 1 november Nyckeltalen avser perioden sedan fondens start. 4) Brummer Multi-Strategy investerade i Avenir till och med juni ) Brummer Multi-Strategy investerar i Lynx (Bermuda) sedan 1 april 2004, dessförinnan under perioden 1 januari 2003 till 31 mars 2004 i den svenska fonden Lynx. Nyckeltalen och avkastningssiffrorna avser den Bermudabaserade fonden. För perioden före 1 april 2004 baseras avkastningsiffror och nyckeltal på en proformatidsserie. 6) Brummer Multi-Strategy Investerar i Manticore Fund (Cayman) Ltd. sedan 1 november 2011, dessförinnan i den svenska fonden Manticore. 7) Brummer Multi-Strategy investerar i Nektar (Bermuda) sedan 1 juli 2003, dessförinnan i den svenska fonden Nektar. Nyckeltalen och avkastningssiffrorna avser den Bermuda baserade fonden. För perioden före 1 juli 2003 baseras nyckeltal och avkastningssiffror på en proformatidsserie. 8) Brummer Multi-Strategy investerar i Observatory sedan 1 februari För perioden före 1 februari 2010 baseras nyckeltalen och avkastninsgsiffrorna på en proformatidsserie sedan fondens start. 9) För Lynx, Manticore och Nektar avser startdag de svenska fonderna. 10) Efter fast och prestationsbaserat arvode. 11) Avser i förekommande fall den totala fondförmögenheten i de Sverige- och Bermuda-baserade fonderna samt i enskilda förvaltningsuppdrag. 19

20 BRUMMER MULTI-STRATEGY Räkenskaper RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på fondandelar Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto SUMMA INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Kostnader Räntekostnader Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT NOT 1 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ FONDANDELAR Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa värdeförändring på fondandelar NOT 2 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader Summa övriga kostnader

ÅRSBERÄTTELSE 2013 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

ÅRSBERÄTTELSE 2013 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA ÅRSBERÄTTELSE 2013 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy Utdelande är specialmatarfonder

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

ÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA ÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

ÅRSBERÄTTELSE 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA ÅRSBERÄTTELSE 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy Utdelande är specialmatarfonder

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

Å R S B E R Ä T T E L S E BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 0 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY MASTER

INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY MASTER INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY MASTER BRUMMER MULTI-STRATEGY MASTER I KORTHET 1) Strategi: Multistrategifond som investerar i hedgefonder förvaltade av förvaltningsbolag inom B rummer & P

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden

l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden 2003-01-01-2003-06-30. Förvaltarna har ordet Resultatanalys

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

H A L V Å R S R A P P O R T

H A L V Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT 2004 fondfakta lynx 1) Strategi Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor och valutor på de globala terminsbörserna. Startdag 1 maj 2000 Portföljförvaltare Jonas Bengtsson Svante

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer