KUNGÖRELSE DATUM:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE DATUM: 2015-04-29"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (5) KUNGÖRELSE DATUM: ta ff a n s torps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski Fortsatt sammanträde från den 27 april 2015 Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: Klockan Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Yvonne Nilsson (C) Vid sammanträdet kommer kvarstående ej avgjorda ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015 att behandlas. Handlingar till sammanträdet finns att hämta vid medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträde kan fö ljas direkt via webb-tv eller i medborgarcafeet i Rådhuset. Information om detta finns på Staffanstorps kommuns hemsida, Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning. Dagordning 1. Upprop Föredragande: Kl Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet Föredragande: 3. Godkännande av föredragningslista Föredragande:

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Svar på motioner: 2013-KS-284 Motion om utredning kring enheten Barn och unga i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 39, 2015 Utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19,2015 Motion Kl KS-286 Motion om översyn av behandling av motioner i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 55, 2015 Stabschefens yttrande Motion KS-75 Motion om att utvidga adressatkretsen för interpellationer och frågor i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 56, 2015 Stabschefens yttrande M otion o Aterkallande av motioner: 2013-KS-252 Återkallande av motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan i Staffanstorps kommun Föredragande: Kl Handlingar: Tjänsteskri ve l se Återkallande av motion KS-296 Återkallande av motion om frukt till alla barn i skolan i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 3(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: KS-297 Återkallande av motion att låta 90-åringar bestämma själv över sin vardag i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion KS-298 Återkallande av motion om lokalproducerade livsmedel till vård, skola och omsorg i Staffanstorps kommun Föredragande: H andlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande a v motion KS-72 Återkallande av motion om inhyrning av parkeringsvakter i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion 12. Svar på interpellationer och frågor: 2015-KS-62 Interpellation om undertecknat nytt avtal med Migrationsverket Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens ordförandes svarsskri v el se In terpella tio n Kommunfullmäktiges beslut 20, 2015 Kl KS-187 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående ungdomsparlamentet i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: skrivelse Inkomna medborgarförslag: KS-78 Medborgarförslag om försköning av torget i Staffanstrop Föredragande: Kl Handlingar: Ordförandens skrivelse

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE 4(5) Staffanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Med borgarförslag KS-87 Medborgarförslag om att säkerhets- och trafikförbättrande åtgärder på Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Med borgarförslag KS-108 Medborgarförslag om att förbjuda cykeltrafik på motionsspåret vid Gullåkra mosse i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag KS-132 Medborgarförslag om att tillhandahålla en större samlingssal i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag KS-157 Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i Staffanstorps förskolor och skolor Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag Remittering av nya motioner: KS-188 Motion om utökad tydlighet vid hänvisning av ärende till nämnd för beredning och beslut i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Motion Kl KS-73 Motion om toalettanläggning vid lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorp Föredragande:

5 KOMMUNF ULLMÄKTIGE 5(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Handlingar: Motion KS-143 Anmälningar KF Föredragande: Handlingar: Sammanställning a-h

6 Kommunstyrelsen 23(25) Sta ffanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om utredning kring enheten Barn och unga 2013-KS-284 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Arbetsutskottet beslutade den 21 januari att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. Med anledningen av motionen har chefen för Humanistisk service gjort en utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet daterad Yrkanden Nino Videvie (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S}, att kommunstyrelsen ska besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska ti llhörighet. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 19, 2015 Utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet :Jrdföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Maria stellinger Ernblad Humanistisk chef 1 (4) Staffa nstorps kommun Utredning kring enheten Barn och Unga STAFFANSTORPS KOMMUN Diarienr töt~ks. Z ~!,-f Bakgrund År 2010 bildades en förebyggande enhet i kommunen som innefattar fritidsgårdsverksamhet, fält- och ungdomscoachverksamhet, socionom i skola, Fenix och familjecentral Idag ingår även projektet Ungas Hälsa med tonårsmottagning. Målet med att skapa en sammanhållen organisation för främjande och förebyggande insatser var att effektvisera och ge större möjlighet till flexibilitet att stödja ungdomarna i den aktuella situationen. Idag är förebyggandeenheten en väl fungerande organisation präglad av ett effektivt resursutnyttjande. Arbetet är samverkansorienterat och samverkan sker inom enheten och inom Humanistisk Service, där kultur- och fritid, skola, resurscentrum och individ- och familjeomsorgen också är organiserade. Enheten har omfattande samverkan med andra aktörer såsom föreningslivet. Främjande och förebyggande verksamhet Förebyggandeenhetens arbete bedrivs med fokus på alltifrån främjande/generella insatser, som riktar sig till alla barn och ungdomar i kommunen, till förebyggande och tidiga insatser för ungdomar som befinner sig i riskzoner. Fritidsgårdsverksamheten är den verksamhet som till största del är främjande och generell och där ett samarbete med föreningsliv och organisationer sker kontinuerligt. Även om fritidsdelen är riktad till samtliga barn och unga i kommunen, går det inte att bortse från att det där finns en möjlighet att se och plocka upp barn och ungdomar med särskilda behov. Fältgruppen ska ha ett förebyggande fokus men också utföra det uppsökande arbete som lagen kräver av socialnämnden. Detta är den stora skillnaden på den öppna fritidsverksamhetens uppdrag och Fältgruppens uppdrag. Fältgruppen ska förutom det förebyggande arbetet med identifierade riskgrupper arbeta med tidiga insatser till dessa grupper. Fältgruppen har även uppdrag från IFO inom

8 2(4) statfanstorps kommun boendestöd och störningsmeddelandebesök, vilket ytterligare bidrar till helhetssynen och kontakten med ungdomar i flera olika sammanhang. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs vid Skåningen i Staffanstorp och i Forum Hjärup på Hjärupslundsskolan. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i åldern Före öppettiderna är fritidsledarna ute och rör sig på kommunernas skolor. Fritidsgårdarna har följande öppettider: Staffanstorp Måndag: verksamhet tillsammans med ungdomscoach på Hagalid kl Tisdag: kl öppet på Skåningen Onsdag: kl öppet på Skåningen samt verksamhet tillsammans med ungdomscoach på Balder kl Torsdag: kl öppet på Skåningen Fredag: kl öppet på Skåningen, öppet på Bråhögshallen fem gånger under hösten-14 Lördag: kl öppet på Skåningen, fem nattabad under hösten-14 Hjärup Måndag: kl14-16 verksamhet på Hjärupslundsskolan eller Hjärups skola tillsammans med ungdomscoach Tisdag: Fontm Hjärup kl Onsdag: Forum Hjärup kl Torsdag: Forum Hjärup kl Fredag: Forum Hjärup kl Lördag: Forum Hjärup kl Ungdomscoacherna i åk 7-9-skolorna har ett uppdrag att öka studiemotivationen hos vissa elever genom att skapa en relation, visa på alternativa förhållningssätt och aktiviteter så att negativa mönster kan brytas och positiva beteenden förstärkas. Ungdomscoacherna ska skapa relationer till ungdomarna utan att vare sig företräda skola eller socialtjänst även om samarbetat med dessa är viktigt. De arbetar organisatoriskt tillsammans med fältassistenterna för större flexibilitet.

9 3(4) statfanstorps kommun Ett samverkande och uppsökande arbet ssätt Arbetssättet inom fritidsverksamheter är utöver verksamheten på fritidsgårdarna fokuserat på att finnas där ungdomarna finns. Verksamhetens närvaro i sociala medier ger möjlighet att möta ungdomarna där de är och vill vara. Verksamhet fö rflyttas till arrangemang som äger rum i kommunen, ofta arrangerade av o lika föreningar. N ågra exempel är kulturnatten, bannamarknaden och Hjärupsdagen. Även vid idrottsevenemang som Uppåkracupen anpassas fritidsverksamheten fö r att möta ungdomarnas behov. Under skolloven samordnas många aktiviteter med skolbarnomsorgen på skolorna i kommunen, där aktiviteter sker för såväl inskrivna barn som barn som inte deltar i skolbarnomsorgen. Inom ramen för samverkan med kultur och fritid samutnyttjas lokaler såsom biblio tek, idrottsha llar och simhall. Teamledaren för fritid inom förebyggande enheten har ett uppdrag att hitta samarbeten med föreningar och ideburna organisationer. Idag finns det ett välfungerande samarbete med flera föreningar och privata aktörer, t ex Rockskolan, bridgeklubben, schackklubben, ABF, Röda Korset, scoutkåren, teaterföreningen, Saviours och Staffanstorps sportdrill Det här är bara några exempel på de föreningar och verksamheter som fritidsverksamheten har en regelbunden samverkan med. Efter ett medborgarförslag som lämnats in till socialnämnden av en grupp ungdomar som önskade en centrallokal att "hänga" i har en arbetsgrupp bestående av ungdomar och en personal från fält och en från fritid bildats. Resultatet av gruppens arbete är att sedan årsskiftet är City Punkten, socialpsykiatrins lo kal på torget, öppet för ungdo mar från 16 år och uppåt en kväll i veckan. Ungdomarna i arbetsgruppen tillsammans med en fältare/accelereramedarbetare och en fritidspersonal bemannar lokalen där omkring 25 ungdomar spelar, lägger pussel, fikar och hänger på tisdagskvällar. slutsats Organisationer behöver utvecklas, förändras och ifrågasättas. De negativa konsekvenserna för en tillhörighet inom olika nämnder för de verksamheter ino m förebyggandeenheten som idag finns under socialnämnden är dock flera. Olika nämnder gör att det uppstår sekretess mellan de olika personalkategorierna. Det

10 4(4) statfanstorps kommun blir svårare att förmedla information, vilket kan försämra samarbetet, något som tydligt kunde ses när verksamheterna tidigare tillhört o lika nämnder. Två mindre arbetsgrupper för fält och fritid gör att det inte går att göra samordningsvinster vid schemaläggning, budget mm vilket kommer att påverka utfallet av verksamheten. Den gemensamma bedömningen från kultur- och fritidschefen, chefen för förebyggandeenheten, IFO-chefen, chefen för resurscentrum, skolchefen samt chefen för humanistisk service är att den nuvarande organisationen har de rätta förutsättningarna för att tillgodose barn och ungdomars behov av fritidsaktiviteter. Den ger samtidigt förutsättningar för en god samverkan mellan föreningsliv, fritidsgårdar, fältpersonal och ungdomscoacher i de fall ungdomar uppvisar ett riskbeteende. Att fritid, fält och coachverksamheten sorterar under en och samma politiska nämnd ger förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande kring framför allt personalresurser. Sammantaget är placeringen under socialnämnden den mest ändamålsenliga och effektiva.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(24) stalfanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om utredning kring enheten Barn och unga 2013-KS-284 Arbetsutskottet beslutar dels att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om utredning kring enheten Barn och unga. Arbetsutskottet beslutade den 21 januari att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. Med anledningen av motionen har chefen för Humanistisk service gjort en utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet daterad Yrkanden Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämma nde av Christian Senesson (M), att arbetsutskottet ska besluta dels att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden, dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Bes l ut s underlag Tjänsteskrivelse Utredning, Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande t!l (L-

12 Motion om en utredning kring enheten Barn och unga Socialnämnden i vår kommun hanterar den förebyggande enheten B am och unga med bl.a. ansvaret for fritidsgårdarna och fåltgruppen. Inom socialnämnden har man också ansvaret for Individ- och familjeomsorgen (Bam och familj, Vuxen, Ekonomiskt bistånd och Ensamkommande flyktingbam), Vård och omsorg om äldre, Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt Socialpsykiatrin. Förebyggande enheten bam och unga utgör cirka fem procent av socialnämndens verksamhet. Den förebyggande enheten har starka kopplingar till och stora behov av ett fungerande samarbete med kommunens föreningar. En mer logisk och ändamålsenlig placering av den förebyggande enheten (exkl. myndighetsutövningsdelen) tycks för mig vara Kultur- och fritidsnämnden. Det är också så att Kultur- och fritidsnämnden hanterar all annan ungdomsverksamhet (bidrag till föreningar, badet, musikskolan, bibliotek m.m.) i vår kommun, forutom då fritidsgårdar och fåltgruppen. Sedan Socialnämnden tog över ansvaret har tyngdpunkten inom fåttgruppsverksamheten förskjutits från den allmänna fritidsverksamheten till en mer individbaserad social verksamhet. Detta på bekostnad av den allmänna öppna fritidsverksamheten. Det är viktigt att våra ungdomar kan ha en mötesplats inomhus där fritidsaktiviteter erbjuds. Som exempel kan nfunnas att fritidsgården i Hjärup vänder sig enbart till åk 6-9 och har öppet enligt följande: måndag kl.l3-18, tisdag kl.l3-18, onsdag kl.is-18, torsdag kl.l3-1 8 och fredag kl.l4-22. För ett antal år sedan hade fritidsgården i Hjärup öppet mellan kl och kl alla vardagar utom fredagar då fritidsgården hade öppet till kl 23. På söndagar hade fritidsgården öppet från k De huvudsakliga målgrupperna var från 7-12 år eftenniddagsverksamhet och från12-20 år for kvällsverksamheten. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet, delar eller hela. S taffanstorp l 1-07 STAFFANSTORPS KOMMUN 20"1.~ -11- o 8 Diarienr '

13 Sla ffanstorps komm 10 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) DATUM : Svar på motion om översyn av behandling av motioner i Staffanstorps kommun 2013-KS-286 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i stabschefens skrivelse daterad Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att motioner väckta av en ledarnot i kommunfullmäktige alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan nödvändig beredning har skett i berörd nämnd, styrels~n eller beredning. Arbetsutskottet beslutade den 8 december att remittera motionen till stabschefen för yttrande. Stabschefen har i skrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i stabschefens skrivelse daterad Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Richard Olsson (SD), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följ ande ornröstningsproposition. Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 6 ja-röster och 6 nejröster samt l som avstår (då med ordförandens utslagsröst) beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de

14 Kommunstyrelsen 25(29) Slaffanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Forts. 55 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare.ja Nej Avstår Christian Sonessen (M) x Pierre Sjöström (S) x Nino Vidovic (M) x Laila Olsen (S) x Liliana Lindström (M) x Torbjörn Lövendahl (S) x Eric Tabich (M) x Richard Olsson (SD) x Tina Xhemajli (M) x Carina Dilton (S) x Björn Magnusson (FP) x David Wittlock (MP) x Yvonne Nilsson (C) x Totalt Särskilda uttalanden Ledamoten Björn Magnusson (FP) meddelar att han inte deltar i beslutet. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna reservera r sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. Ledamoten Richard Olsson (SD ) reserve ra r sig muntligt till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 35, 2015 stabschefens skrivelse Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de

15 Reservation om motionernas behandling i Staffanstorps kommun l kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarförslag. Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från fullmäktigeledamöter får fullmäkt ige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelse n eller annan nämnd (KL 5:25). Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för handläggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. På riksnivån avgörs alla motioner i Riksdagen (och inte i utskotten där frågorna bereds). Det är självklart för oss att motsvarande hantering ska gälla i en kommun. Vi vill också uppmärksamma att samtliga partier har möjlighet att påverka beslutet då en motion avgörs i Kommunfullmäktige, vilket inte är fallet om motionerna får avgöras i nämnderna, då vissa partier saknar representation i vissa nämnder. Det är också så att nämnderna har en annorlunda majoritetsfördelning mellan partierna jämfört med mandatfördelningen i Kommunfullmäktige. För Socialdemokraterna Staffanstorp !} /lj~ 1 lit!te /il l Jr) Pierre Sjöström (S) (

16 STABSKONTORET 1 (4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ARENDENR: 2013-KS-286 DATUM: VAR REFERENS: Henrik Lethin Yttrande över motion om översyn av behandling av motioner i statfanstorps kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens stabskontor föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det nedan redovisad e avslå motionen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att till stabskontoret för yttrande remittera av Pierre Sjöström (s) väckt motion. l.gällande rätt I ärendet aktualiserad frågeställning om skyldigheten för kommunfullmäktige att avgöra alla frågor i alla ärenden som har väckts genom motioner har, då efter det att nu aktuell motion väcktes, varit föremål för rättsligt avgörande. Förvaltningsrätten i Malmö (mål ) har i dom den 11 november 2014 slagit fast att kommunfullmäktige får anses oförhindrat att uppdra till en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i frågor som väckts genom en motion av en fullmäktigeledamot, och att" den enda inskränkning som gäller härvidlag är den som framgår av 3 kap lo KL, nämligen att de ärenden som anges i 9 första stycket eller som enligt lag eller annan författning inte får delegeras till nämnderna.". Gällande rätt i nu aktuellt hänseende innehåller således att: -Kommunfullmäktige saknar rätt att besluta i ärenden som rör förvaltningen eller ärenden som enligt författning ska avgöras av nämnder (se 3 kap 13 l st kommunallagen)

17 STABSKONTORET 2(4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ÄRENDENR: 2013-KS-286 DATUM: Kommunfullmäktige har en skyldighet att slutligt besluta i alla ärenden som enligt kommunallagen eller annan lag alltid ska avgöras av kommunfullmäktige. -Kommunfullmäktige har i andra frågor än ovannämnda möjlighet att välja att antigen själv slutligt avgöra dessa, eller att delegera beslutanderätten i ärendet till facknämnd. 2.Bedömning av motionärens förslag En bedömning av lämpligheten av att införa bestämmelser enligt motionärens förslag kan således bara gälla de ärenden där frågan i en motion rör fråga enligt den sista streck-satsen under l. ovan. Om det skulle ankomma på kommunfullmäktige att slutligt besluta i alla de genom motion väckta ärenden som rör frågor som regelmässigt prövas och avgörs av nämnder medför detta bl a följande: A. De olika nämnderna, vilka har givits ett fullt ansvar för skötsel av angivna uppgifter och verksamheter, och som i budget har beviljats anslag för kostnaderna för utförande av sina åligganden, skulle fråntas det sitt exklusiva utrymme för beslutsfattande som behövs i de ärenden som rör de egna ansvarsområdena, och därigenom förlora det helhetsgrepp över sina verksamheter som krävs för att fullgöra sina skyldigheter. B. Den självständighet som nämnd har att disponera över sina anslag skulle, om inte erforderliga tilläggsanslag beviljas i sådana ärenden där beslut medför ökade kostnader, inskränkas på ett sätt som inte är i överensstämmelse med gällande reglering om ansvar/befogenheter. c. Utrymmet för samlad planering skulle reduceras i alla de fall då det inte är möjligt att avgränsa ett förslag, och ta ställning till det separat från förekommande övergripande planerings- och prioriteringsdiskussion.

18 ST ABSKONTORET 3(4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ARENDENR: KS-286 DATUM: D. En kommunfullmäktiges detaljstyrning av nämndernas verksamheter och övertagande av nämndernas beslutandefunktioner inom deras respektive sak- och ansvarsområden i alla de fall då ett ärende som rör en ren nämnd-angelägenhet, skulle strida mot de styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt. E. ställningstagande och avgörande i sak från kommunfullmäktiges sida i ärenden i delegerade ärendekategorier skulle innebära att till nämnder lämnad delegation dras tillbaka i sådan icke förutsebar utsträckning som enskilda kommunfullmäktigeled amöter finner lämplig. 3.Överväganden och bedömningar -Då det skulle strida mot kommunallagen om kommunfullmäktige skulle besluta i de ärenden som det enligt 3 kap 13 l st kommunallagen exklusivt ankommer på nämnderna att avgöra, saknas utrymme för att bifalla motionen i fråga om denna kategori av ärenden. -Beträffande frågor av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt för kommunen, eller som enligt lag ska avgöras av komunfullmäktige, framgår av kommunallagen att såd ana ärenden ej får överlämnas för beslut till nämnder, varför särskilt beslut om att kommunfullmäktige ska avgöra sådana slags ärenden när de väcks genom motioner inte ska fattas. -Vad slutligen avser resterande ärenden gäller enligt kommunallagen att kommunfullmäktiges beslutsområde omfattar avgöranden av mera grundläggande natur, eller av mera generell räckvidd där det politiska momentet är avgörande, medan nämnderna regelmässigt ska besluta i alla andra ärenden som inte är av sådant slag att det ankommer på kommunfullmäktige att slutligt pröva dessa. Mot bakgrund av denna kommunallagens kompetensfördelningsprincip, och att det skulle medföra olika negativa konsekvenser om kommunfullmäktige generellt avhänder sig sin delegationsrätt i alla ärenden som väcks genom motioner, bör kommunfullmäktige bibehålla sitt utrymme att delegera beslutanderätt i

19 STAFFANSTO RPS KOMMUN ST ABSKONTORET YTTRANDE 4(4) ARENDENR: 2013-KS-286 DATUM: delegeringsbara ärenden även i fall sådant har väckts av kommunfullmäktigeledamot genom en motion. Beslutsunderlag stabskontorets yttrande Motion Beslutet skickas till stabskontoret

20 Motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps kommun I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar folkvaldas motioner i Kommunfullmäktige. Såväl statsvetare på Lunds universitet, J mistexperter på kommunalrätt från Göteborgs universitet som jurister på SKL (Sveriges Kommun och Landsting) men även Finansdepartement har uttalat sig i frågan. Samtliga fårkastar Staffanstorps sätt att hantera motioner med skilda motiveringar (se bilagor). Finansdepartementet kommenterar inte enskilda fallmen säger att beslut i ärenden väckt av en ledamot i kommunfullmäktige inte kan delegeras enligt kommunallagen. Däremot har fullmäktige en generell skyldighet att låta sina ärenden beredas av en nämnd, eller en fullmäktigeberedning innan ett ärende avgörs av Kommunfullmäktige. Av kommunallagen framgår vilka som har initiativrätt till fullmäktige, det vill säga vilka som har rätt att väcka ärenden i fullmäktige (KL 5:23). Initiativrätt i fullmäktige har: Nämnd. FullmäktigeledanlOt genom motion Revisor, om ärendet gäller fårvattning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen. Fullmäktigeberedning, om fullmäktige har fåreskrivit det. Den som är folkbokfård i kommunen, om fullmäktige har beslutat det (medborgarfårslag) Styrelsen får helägda eller delägda fåretag, om fullmäktige har beslutat det. Röstberättigade kommunmedlemmar (minst 5 % av de röstberättigade) i ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga. Det kommunala beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v fårarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde. I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarfårslag. Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från fullmäktigeledamöter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25). STAFFANSTORPS I<OMMU~I Diarienr '--- 20D -11- O B l '

21 Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarforslag gäller dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är forbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt for handläggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att hantera motioner väckta av ledamot i Kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens intentioner vilket innebär att en motion alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan nödvändig bea edning har skett i berörd nämnd/styrelse/beredning. För Socialdemokraterna Staffanstorp

22 0 0 o :;-,.: ON-... OMKRETSEN ESLÖV I<ÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP l'redog25 oktob~r 2013 SVDSVEHSIUIH'I- O ICf, ~l.lrtln llilll1>cn Okr3d.!nde ch<f, GOrel Sv.>hn E pml: Telefon PosudrHS:Omktou.e.t\, ~f.)n L 223 so Lund Si häi1r lhlaumterras oftast en mot ion i kommu011er M o tio nen Ko mmunfullm ä ktige Nämnd ICommunstyrelsen... 1 Fönl~u lnfonnalion. l vlss.1 kommuner 3.. B~r~dnlng. 4 FönL1g till beslut. Enmotio11..., prt!sont~r.js motionen i fu llm~ktlge,... l~m~llg.. l(ommunstyrelsen lni<omnwr. En motlon lir i andra girden direlct Ull nämnden. n:imnd bereder :ircndel, dlskuter.u S.llc lr~~an ett försl~g av en ledamol... dlshuter.jr solcfr.lgon o<h och lörcsl\r ett svor p.\ llcommunlul~n.,k llgo. förest.lr ett svar~ mo motionen. Don Mv~nds meslov op tronen. positionen som vill för.j 5 BI!SiutcL Led.1moten som sicrivit motionen upp sina frogor l tie batten. presenterar sin Ide i fullrn.'il<tlgc. Den dc J oottc~ D<h lwmmunfuurn:il<llgc bcslu~" om motionl.'ll. Så här hanteras många motioner i Slaffanstorp Motione n Kom m u nfullm511tlge Nämnd Ko mmunstyrelsen ~, ~ o... 2,,... lnlonna tlon. Motionen presenteras 3 Fänlitgom han l fullmäktige.... tcring. Kommun t_;;~ -. ' if":~.:.... styrelsen fdrest.lr viilem f:~#.-!!.!1~.:-':. n:lmnd som slc~dlslculcra i r. ~:T _ :i. r S.:.!.!- - sw=: salcfr,\gon och besluta om ,,.,._...,,... 4 Beslut om hontcring.l<ornmunfullmälctlgc,motionen. ~o<.: -..:.li\~. 1.. beslutar vilken nämnd som sko dislcutcrn sa le- """ frågan och beslutiii ~rcndet. 5 Beredning ]. Förslog. En motion... ochbcslul inhommcr. N:inmdcn beredor ;;::-~~ - ärendet, dishuteror och ~-'!t b~lutar orn motionen. 6 Avr.~pportering. Enanm~langörs ~ tilll<ommunfullmältligc om oll :ircndcl -- ~~ ~ :ör beslutat. Motståndet växer mot majoritetens genväg l staffanstor ps kotntnun har skapat en genväg för motioner. Kon1n1unfulhnäktige skickar n1ånga direkt till facknätnnder för beslut. Odemokratiskt, tycker oppositionen som efterlyser offentlig debatt i fulltnäktige före besluten. m Sydsvenslcnn bcrilttn d c i nnsdngstldn lngen om Pierre Sjöstrllms (S) Jul tlsku motlon om Stuffunsturps polltlslul klimut. Mo tionet11m hehnndling ih en ~ nie som nihnn ~ : "Motion er nvgör~ l ~ luhtn sammnntr'jtlcn i ~ tii llet fi ir l<onuuunfullrniiktige (som lir ett offcntllt;l samnumttildc) mr nll delvis undvi k n 'onödig' puhllcltct n v op JIUs ltlnn~n s för~lag: -Fullmäktige :l r folkvnltln. l'nllllkernn lnllmnclcnm nr valda av partlcmn,papcknr l'ierrc Sjöström. Mot i on~mus '"J~ lmr tic ~lllter.<ts l fullmilkli1:e flera glinger pll senare ilr. Flen\ p:u-llcr ilr missnöjdn. VId scnn.~ tc ~nmm nntril det l milndn~:s gillide det La U u Olsens (S) motlo n o m jjimk.ning av til~ornn mr knstnvg ifi i siin;ltill boende. l-lon 1ncnnr ntt nulnnds avgiften pt\ 2 ~95 kronnr o lår Mrt. sur.;kill mnl iiiiire kvinnor medlflg pension. Motionen h nr vnrlt och vllnt l kornmunstyt ctscn. l>cn modcmtn mnjorlteten ftlrc.~ l ot: fullrnnlttlr.c att sltlckn lien till socialnamn lien. l'icrrc Sjöström (S) reser vcrndc ~lg. Hnn tyckte ntt soclalnllmndcn hnrn skitlic fåyttr.t slg, lnte besluta. N ilr m otionen kom tlll bakn tui fulhulutuge l mim dngs giclt den ~nm vätllnt vldnre till u llmn den. Lalla Olsen (S) ltriivtlc i lrt lnrslolcn förglives ntl mo tloncu skulle ;itervänd11 till fullmllktigc. - L>clllr d lir som t n.~cllncl rln~ar sk;t hes! u t: ~ och cxlr:t butlgctmctlcl kan till d d as. l.nlln Olsen il r vice onl filrnndc l snclnlnllmndcu, och ftlrsuklc llriva fråt;an tlllr i l'iln<s. - Nnmnden siller l en r'jv snx. Vi nui:-;t~ tn d et inom budgeten eller vilntn i tvri år pil cxtrn medel.... Laila Olsen (5). Hon får en :;l~a chans nlt tala ror sin snk l fulhntlktl ge, n Ur motionen ll.tcrvlln der fn1n soclaln llmnd~n. - Men d ii ii t del bnrn en ruunlilnn, Inget besluts ärende. Jng knn hogilrn o r tlcl, men bestutel ii r rcdnn fattal utiiii Ols en ser sin mo tio u som en j iltnstiilhlhet.s frllgn, som hör h enunn l fullmäktige, in te l fn ckn!hnml. Socialtlcmokratcrna b~ ck ror nfit,'tii flr sctl1ut rnctl pit nll sklcltn vlssn moliuner till n tlmndcr f!lr h c.<lut. - Det var när St:lffans torpspnrtlet tu en massa molloncr om h iickar, trafik kyl taroch liknnudc. Yl var med på mnjorltetcn s för- PierreSjöström (5). sing nll prllvn ntt li\tn tekulskn n finnulcu h c.~lu tn o m sådnnt, suger L.~lla Olsen. - Men s~ n har det vidgat~ tillnit,;iilln principlcun fr.\ ~;or som iir vikll~:n nll tl.is kutcrn l fullmftkti&c.,\ven Bjllrn Mnguussou (Fl') hnr motlonernt nm rnutiunt!r. -Detlömuin.:en ~v vall som sim IIVI,'ilr.<s i fullmllk tlge sl1cr gocllyckllgt, ulliii objcktlv analys n v vad som Ur principiellt vllrtl!\t, tyck er tum. TEKT: BJÖ.RN--t~; - SJÖ,,...,,.,. ~- J,,.,.,...~., - --"~ m l morgon: ChcisliJu Soucsson hemfiler ler i liken..,.,blåst på den offentliga debatten.., 11 Lagstiftarens Id å är a tt motlonerslca d e b at ter.js o ch b eslutas l full m ä tetige. - Det här lir att lägga lo ck på den polit is le a disllu ssion en, säger statsvetaren Anders S ann erstedt, statsve ta re v id Lunds u niversitet. An elen: S:mncrstcdt vet ingen nnnnn kommun som be slutar om motioner sil. som l Sturrunstorp. -nct häriirovnnllgl l en del perirern lirenden ltnn det vnrn brn om en fnclt n llmnd lllr heslutet, men cl~lnonnnluärdclla.~ i full ndud:igc, suger han. r Stnffnnstorp fitr politiker från mindre pnrtlm som Inte slncr i n lim nder aldrig ch ans all rllsta för sin motion. -Hur mnn bnm cnstnkn mnndnt l rulhnllk\lge sn blir mnn hhr bld. t pi\ den offentlij:a debatten, sliger Antiers Sunncn;tcdL l lco mmunallagcn stiir ntt kommnnrulhnllktlgc skn fnltu bc.~ lut om motioner. Men Ilet s tj\r uclts1\ ntt den "i vissa ii.rt!ntlen" kjut Over li\tn beslut Ull en niimnd. Helen n l.lnde ftr fdrbunds. jurist på SKI. och iö rltlnrnr nu ont någon njotioncr-o~r om ett cyltelsuiu Ur det buttre om teltniskunumn den ~u m hur hund mn nnd rn cykelsiliii bcslntnr o m motionen. Modellen som nnvllncls i Slnffnnslorp t!ur k nm muns tyrelsen rcircslitr vit kcn nllmntl som ska pru vn och bcslu1j1 klinner hon dock inte t~:cn. - D~t hher villdlgt o m ständligt. Och:lv2nomtlctlntc iil jurl<llskltvingnn<le ntl h c.<ln t.~ om motioner l fullmll.lttl ge sd lir tillviigngi\ngssllttct inte i linje tnct.lllngcns tlis ltussion om all fördjupa och öppnn upp mer i den kommunnia d~mokralln, mcnnr Ande rs SanncrstedL -De polltislca pnrticrnn har elt demokratiskt an ~ Mvnr. \r.lljer '""" ntt skickn hort nlln motioner pi\ de l h är viset fr-.ln fullmllktij:c. bort! s u bcbt.lnsns inbllcl: en l del komrnunala arb~ te L TEXT:JESSIC/1 -f2~,~.- ZIEGEREn,x ftl.w.i.h\:t:u 4 oe,,.,,...,..._.."...,rlcr.:..=:= :.!"'"""

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-04-14 17.30-18.00 Rådhuset sammanträdesrum Bjällerup B 33-36, 38-45 ( 37 omedelbar justering)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-04-14 17.30-18.00 Rådhuset sammanträdesrum Bjällerup B 33-36, 38-45 ( 37 omedelbar justering) Socialnämnden 1 ( 18) stalfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-04-14 17.30-18.00 Rådhuset sammanträdesrum Bjällerup B 33-36,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer