KUNGÖRELSE DATUM:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE DATUM: 2015-04-29"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (5) KUNGÖRELSE DATUM: ta ff a n s torps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski Fortsatt sammanträde från den 27 april 2015 Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: Klockan Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Yvonne Nilsson (C) Vid sammanträdet kommer kvarstående ej avgjorda ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015 att behandlas. Handlingar till sammanträdet finns att hämta vid medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträde kan fö ljas direkt via webb-tv eller i medborgarcafeet i Rådhuset. Information om detta finns på Staffanstorps kommuns hemsida, Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning. Dagordning 1. Upprop Föredragande: Kl Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet Föredragande: 3. Godkännande av föredragningslista Föredragande:

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Svar på motioner: 2013-KS-284 Motion om utredning kring enheten Barn och unga i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 39, 2015 Utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19,2015 Motion Kl KS-286 Motion om översyn av behandling av motioner i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 55, 2015 Stabschefens yttrande Motion KS-75 Motion om att utvidga adressatkretsen för interpellationer och frågor i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 56, 2015 Stabschefens yttrande M otion o Aterkallande av motioner: 2013-KS-252 Återkallande av motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan i Staffanstorps kommun Föredragande: Kl Handlingar: Tjänsteskri ve l se Återkallande av motion KS-296 Återkallande av motion om frukt till alla barn i skolan i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 3(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: KS-297 Återkallande av motion att låta 90-åringar bestämma själv över sin vardag i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion KS-298 Återkallande av motion om lokalproducerade livsmedel till vård, skola och omsorg i Staffanstorps kommun Föredragande: H andlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande a v motion KS-72 Återkallande av motion om inhyrning av parkeringsvakter i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion 12. Svar på interpellationer och frågor: 2015-KS-62 Interpellation om undertecknat nytt avtal med Migrationsverket Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens ordförandes svarsskri v el se In terpella tio n Kommunfullmäktiges beslut 20, 2015 Kl KS-187 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående ungdomsparlamentet i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: skrivelse Inkomna medborgarförslag: KS-78 Medborgarförslag om försköning av torget i Staffanstrop Föredragande: Kl Handlingar: Ordförandens skrivelse

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE 4(5) Staffanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Med borgarförslag KS-87 Medborgarförslag om att säkerhets- och trafikförbättrande åtgärder på Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Med borgarförslag KS-108 Medborgarförslag om att förbjuda cykeltrafik på motionsspåret vid Gullåkra mosse i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag KS-132 Medborgarförslag om att tillhandahålla en större samlingssal i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag KS-157 Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i Staffanstorps förskolor och skolor Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag Remittering av nya motioner: KS-188 Motion om utökad tydlighet vid hänvisning av ärende till nämnd för beredning och beslut i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Motion Kl KS-73 Motion om toalettanläggning vid lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorp Föredragande:

5 KOMMUNF ULLMÄKTIGE 5(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Handlingar: Motion KS-143 Anmälningar KF Föredragande: Handlingar: Sammanställning a-h

6 Kommunstyrelsen 23(25) Sta ffanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om utredning kring enheten Barn och unga 2013-KS-284 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Arbetsutskottet beslutade den 21 januari att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. Med anledningen av motionen har chefen för Humanistisk service gjort en utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet daterad Yrkanden Nino Videvie (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S}, att kommunstyrelsen ska besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska ti llhörighet. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 19, 2015 Utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet :Jrdföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Maria stellinger Ernblad Humanistisk chef 1 (4) Staffa nstorps kommun Utredning kring enheten Barn och Unga STAFFANSTORPS KOMMUN Diarienr töt~ks. Z ~!,-f Bakgrund År 2010 bildades en förebyggande enhet i kommunen som innefattar fritidsgårdsverksamhet, fält- och ungdomscoachverksamhet, socionom i skola, Fenix och familjecentral Idag ingår även projektet Ungas Hälsa med tonårsmottagning. Målet med att skapa en sammanhållen organisation för främjande och förebyggande insatser var att effektvisera och ge större möjlighet till flexibilitet att stödja ungdomarna i den aktuella situationen. Idag är förebyggandeenheten en väl fungerande organisation präglad av ett effektivt resursutnyttjande. Arbetet är samverkansorienterat och samverkan sker inom enheten och inom Humanistisk Service, där kultur- och fritid, skola, resurscentrum och individ- och familjeomsorgen också är organiserade. Enheten har omfattande samverkan med andra aktörer såsom föreningslivet. Främjande och förebyggande verksamhet Förebyggandeenhetens arbete bedrivs med fokus på alltifrån främjande/generella insatser, som riktar sig till alla barn och ungdomar i kommunen, till förebyggande och tidiga insatser för ungdomar som befinner sig i riskzoner. Fritidsgårdsverksamheten är den verksamhet som till största del är främjande och generell och där ett samarbete med föreningsliv och organisationer sker kontinuerligt. Även om fritidsdelen är riktad till samtliga barn och unga i kommunen, går det inte att bortse från att det där finns en möjlighet att se och plocka upp barn och ungdomar med särskilda behov. Fältgruppen ska ha ett förebyggande fokus men också utföra det uppsökande arbete som lagen kräver av socialnämnden. Detta är den stora skillnaden på den öppna fritidsverksamhetens uppdrag och Fältgruppens uppdrag. Fältgruppen ska förutom det förebyggande arbetet med identifierade riskgrupper arbeta med tidiga insatser till dessa grupper. Fältgruppen har även uppdrag från IFO inom

8 2(4) statfanstorps kommun boendestöd och störningsmeddelandebesök, vilket ytterligare bidrar till helhetssynen och kontakten med ungdomar i flera olika sammanhang. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs vid Skåningen i Staffanstorp och i Forum Hjärup på Hjärupslundsskolan. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i åldern Före öppettiderna är fritidsledarna ute och rör sig på kommunernas skolor. Fritidsgårdarna har följande öppettider: Staffanstorp Måndag: verksamhet tillsammans med ungdomscoach på Hagalid kl Tisdag: kl öppet på Skåningen Onsdag: kl öppet på Skåningen samt verksamhet tillsammans med ungdomscoach på Balder kl Torsdag: kl öppet på Skåningen Fredag: kl öppet på Skåningen, öppet på Bråhögshallen fem gånger under hösten-14 Lördag: kl öppet på Skåningen, fem nattabad under hösten-14 Hjärup Måndag: kl14-16 verksamhet på Hjärupslundsskolan eller Hjärups skola tillsammans med ungdomscoach Tisdag: Fontm Hjärup kl Onsdag: Forum Hjärup kl Torsdag: Forum Hjärup kl Fredag: Forum Hjärup kl Lördag: Forum Hjärup kl Ungdomscoacherna i åk 7-9-skolorna har ett uppdrag att öka studiemotivationen hos vissa elever genom att skapa en relation, visa på alternativa förhållningssätt och aktiviteter så att negativa mönster kan brytas och positiva beteenden förstärkas. Ungdomscoacherna ska skapa relationer till ungdomarna utan att vare sig företräda skola eller socialtjänst även om samarbetat med dessa är viktigt. De arbetar organisatoriskt tillsammans med fältassistenterna för större flexibilitet.

9 3(4) statfanstorps kommun Ett samverkande och uppsökande arbet ssätt Arbetssättet inom fritidsverksamheter är utöver verksamheten på fritidsgårdarna fokuserat på att finnas där ungdomarna finns. Verksamhetens närvaro i sociala medier ger möjlighet att möta ungdomarna där de är och vill vara. Verksamhet fö rflyttas till arrangemang som äger rum i kommunen, ofta arrangerade av o lika föreningar. N ågra exempel är kulturnatten, bannamarknaden och Hjärupsdagen. Även vid idrottsevenemang som Uppåkracupen anpassas fritidsverksamheten fö r att möta ungdomarnas behov. Under skolloven samordnas många aktiviteter med skolbarnomsorgen på skolorna i kommunen, där aktiviteter sker för såväl inskrivna barn som barn som inte deltar i skolbarnomsorgen. Inom ramen för samverkan med kultur och fritid samutnyttjas lokaler såsom biblio tek, idrottsha llar och simhall. Teamledaren för fritid inom förebyggande enheten har ett uppdrag att hitta samarbeten med föreningar och ideburna organisationer. Idag finns det ett välfungerande samarbete med flera föreningar och privata aktörer, t ex Rockskolan, bridgeklubben, schackklubben, ABF, Röda Korset, scoutkåren, teaterföreningen, Saviours och Staffanstorps sportdrill Det här är bara några exempel på de föreningar och verksamheter som fritidsverksamheten har en regelbunden samverkan med. Efter ett medborgarförslag som lämnats in till socialnämnden av en grupp ungdomar som önskade en centrallokal att "hänga" i har en arbetsgrupp bestående av ungdomar och en personal från fält och en från fritid bildats. Resultatet av gruppens arbete är att sedan årsskiftet är City Punkten, socialpsykiatrins lo kal på torget, öppet för ungdo mar från 16 år och uppåt en kväll i veckan. Ungdomarna i arbetsgruppen tillsammans med en fältare/accelereramedarbetare och en fritidspersonal bemannar lokalen där omkring 25 ungdomar spelar, lägger pussel, fikar och hänger på tisdagskvällar. slutsats Organisationer behöver utvecklas, förändras och ifrågasättas. De negativa konsekvenserna för en tillhörighet inom olika nämnder för de verksamheter ino m förebyggandeenheten som idag finns under socialnämnden är dock flera. Olika nämnder gör att det uppstår sekretess mellan de olika personalkategorierna. Det

10 4(4) statfanstorps kommun blir svårare att förmedla information, vilket kan försämra samarbetet, något som tydligt kunde ses när verksamheterna tidigare tillhört o lika nämnder. Två mindre arbetsgrupper för fält och fritid gör att det inte går att göra samordningsvinster vid schemaläggning, budget mm vilket kommer att påverka utfallet av verksamheten. Den gemensamma bedömningen från kultur- och fritidschefen, chefen för förebyggandeenheten, IFO-chefen, chefen för resurscentrum, skolchefen samt chefen för humanistisk service är att den nuvarande organisationen har de rätta förutsättningarna för att tillgodose barn och ungdomars behov av fritidsaktiviteter. Den ger samtidigt förutsättningar för en god samverkan mellan föreningsliv, fritidsgårdar, fältpersonal och ungdomscoacher i de fall ungdomar uppvisar ett riskbeteende. Att fritid, fält och coachverksamheten sorterar under en och samma politiska nämnd ger förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande kring framför allt personalresurser. Sammantaget är placeringen under socialnämnden den mest ändamålsenliga och effektiva.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(24) stalfanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om utredning kring enheten Barn och unga 2013-KS-284 Arbetsutskottet beslutar dels att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om utredning kring enheten Barn och unga. Arbetsutskottet beslutade den 21 januari att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. Med anledningen av motionen har chefen för Humanistisk service gjort en utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet daterad Yrkanden Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämma nde av Christian Senesson (M), att arbetsutskottet ska besluta dels att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden, dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Bes l ut s underlag Tjänsteskrivelse Utredning, Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande t!l (L-

12 Motion om en utredning kring enheten Barn och unga Socialnämnden i vår kommun hanterar den förebyggande enheten B am och unga med bl.a. ansvaret for fritidsgårdarna och fåltgruppen. Inom socialnämnden har man också ansvaret for Individ- och familjeomsorgen (Bam och familj, Vuxen, Ekonomiskt bistånd och Ensamkommande flyktingbam), Vård och omsorg om äldre, Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt Socialpsykiatrin. Förebyggande enheten bam och unga utgör cirka fem procent av socialnämndens verksamhet. Den förebyggande enheten har starka kopplingar till och stora behov av ett fungerande samarbete med kommunens föreningar. En mer logisk och ändamålsenlig placering av den förebyggande enheten (exkl. myndighetsutövningsdelen) tycks för mig vara Kultur- och fritidsnämnden. Det är också så att Kultur- och fritidsnämnden hanterar all annan ungdomsverksamhet (bidrag till föreningar, badet, musikskolan, bibliotek m.m.) i vår kommun, forutom då fritidsgårdar och fåltgruppen. Sedan Socialnämnden tog över ansvaret har tyngdpunkten inom fåttgruppsverksamheten förskjutits från den allmänna fritidsverksamheten till en mer individbaserad social verksamhet. Detta på bekostnad av den allmänna öppna fritidsverksamheten. Det är viktigt att våra ungdomar kan ha en mötesplats inomhus där fritidsaktiviteter erbjuds. Som exempel kan nfunnas att fritidsgården i Hjärup vänder sig enbart till åk 6-9 och har öppet enligt följande: måndag kl.l3-18, tisdag kl.l3-18, onsdag kl.is-18, torsdag kl.l3-1 8 och fredag kl.l4-22. För ett antal år sedan hade fritidsgården i Hjärup öppet mellan kl och kl alla vardagar utom fredagar då fritidsgården hade öppet till kl 23. På söndagar hade fritidsgården öppet från k De huvudsakliga målgrupperna var från 7-12 år eftenniddagsverksamhet och från12-20 år for kvällsverksamheten. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet, delar eller hela. S taffanstorp l 1-07 STAFFANSTORPS KOMMUN 20"1.~ -11- o 8 Diarienr '

13 Sla ffanstorps komm 10 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) DATUM : Svar på motion om översyn av behandling av motioner i Staffanstorps kommun 2013-KS-286 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i stabschefens skrivelse daterad Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att motioner väckta av en ledarnot i kommunfullmäktige alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan nödvändig beredning har skett i berörd nämnd, styrels~n eller beredning. Arbetsutskottet beslutade den 8 december att remittera motionen till stabschefen för yttrande. Stabschefen har i skrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i stabschefens skrivelse daterad Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Richard Olsson (SD), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följ ande ornröstningsproposition. Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 6 ja-röster och 6 nejröster samt l som avstår (då med ordförandens utslagsröst) beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de

14 Kommunstyrelsen 25(29) Slaffanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Forts. 55 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare.ja Nej Avstår Christian Sonessen (M) x Pierre Sjöström (S) x Nino Vidovic (M) x Laila Olsen (S) x Liliana Lindström (M) x Torbjörn Lövendahl (S) x Eric Tabich (M) x Richard Olsson (SD) x Tina Xhemajli (M) x Carina Dilton (S) x Björn Magnusson (FP) x David Wittlock (MP) x Yvonne Nilsson (C) x Totalt Särskilda uttalanden Ledamoten Björn Magnusson (FP) meddelar att han inte deltar i beslutet. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna reservera r sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. Ledamoten Richard Olsson (SD ) reserve ra r sig muntligt till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 35, 2015 stabschefens skrivelse Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de

15 Reservation om motionernas behandling i Staffanstorps kommun l kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarförslag. Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från fullmäktigeledamöter får fullmäkt ige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelse n eller annan nämnd (KL 5:25). Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för handläggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. På riksnivån avgörs alla motioner i Riksdagen (och inte i utskotten där frågorna bereds). Det är självklart för oss att motsvarande hantering ska gälla i en kommun. Vi vill också uppmärksamma att samtliga partier har möjlighet att påverka beslutet då en motion avgörs i Kommunfullmäktige, vilket inte är fallet om motionerna får avgöras i nämnderna, då vissa partier saknar representation i vissa nämnder. Det är också så att nämnderna har en annorlunda majoritetsfördelning mellan partierna jämfört med mandatfördelningen i Kommunfullmäktige. För Socialdemokraterna Staffanstorp !} /lj~ 1 lit!te /il l Jr) Pierre Sjöström (S) (

16 STABSKONTORET 1 (4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ARENDENR: 2013-KS-286 DATUM: VAR REFERENS: Henrik Lethin Yttrande över motion om översyn av behandling av motioner i statfanstorps kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens stabskontor föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det nedan redovisad e avslå motionen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att till stabskontoret för yttrande remittera av Pierre Sjöström (s) väckt motion. l.gällande rätt I ärendet aktualiserad frågeställning om skyldigheten för kommunfullmäktige att avgöra alla frågor i alla ärenden som har väckts genom motioner har, då efter det att nu aktuell motion väcktes, varit föremål för rättsligt avgörande. Förvaltningsrätten i Malmö (mål ) har i dom den 11 november 2014 slagit fast att kommunfullmäktige får anses oförhindrat att uppdra till en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i frågor som väckts genom en motion av en fullmäktigeledamot, och att" den enda inskränkning som gäller härvidlag är den som framgår av 3 kap lo KL, nämligen att de ärenden som anges i 9 första stycket eller som enligt lag eller annan författning inte får delegeras till nämnderna.". Gällande rätt i nu aktuellt hänseende innehåller således att: -Kommunfullmäktige saknar rätt att besluta i ärenden som rör förvaltningen eller ärenden som enligt författning ska avgöras av nämnder (se 3 kap 13 l st kommunallagen)

17 STABSKONTORET 2(4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ÄRENDENR: 2013-KS-286 DATUM: Kommunfullmäktige har en skyldighet att slutligt besluta i alla ärenden som enligt kommunallagen eller annan lag alltid ska avgöras av kommunfullmäktige. -Kommunfullmäktige har i andra frågor än ovannämnda möjlighet att välja att antigen själv slutligt avgöra dessa, eller att delegera beslutanderätten i ärendet till facknämnd. 2.Bedömning av motionärens förslag En bedömning av lämpligheten av att införa bestämmelser enligt motionärens förslag kan således bara gälla de ärenden där frågan i en motion rör fråga enligt den sista streck-satsen under l. ovan. Om det skulle ankomma på kommunfullmäktige att slutligt besluta i alla de genom motion väckta ärenden som rör frågor som regelmässigt prövas och avgörs av nämnder medför detta bl a följande: A. De olika nämnderna, vilka har givits ett fullt ansvar för skötsel av angivna uppgifter och verksamheter, och som i budget har beviljats anslag för kostnaderna för utförande av sina åligganden, skulle fråntas det sitt exklusiva utrymme för beslutsfattande som behövs i de ärenden som rör de egna ansvarsområdena, och därigenom förlora det helhetsgrepp över sina verksamheter som krävs för att fullgöra sina skyldigheter. B. Den självständighet som nämnd har att disponera över sina anslag skulle, om inte erforderliga tilläggsanslag beviljas i sådana ärenden där beslut medför ökade kostnader, inskränkas på ett sätt som inte är i överensstämmelse med gällande reglering om ansvar/befogenheter. c. Utrymmet för samlad planering skulle reduceras i alla de fall då det inte är möjligt att avgränsa ett förslag, och ta ställning till det separat från förekommande övergripande planerings- och prioriteringsdiskussion.

18 ST ABSKONTORET 3(4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ARENDENR: KS-286 DATUM: D. En kommunfullmäktiges detaljstyrning av nämndernas verksamheter och övertagande av nämndernas beslutandefunktioner inom deras respektive sak- och ansvarsområden i alla de fall då ett ärende som rör en ren nämnd-angelägenhet, skulle strida mot de styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt. E. ställningstagande och avgörande i sak från kommunfullmäktiges sida i ärenden i delegerade ärendekategorier skulle innebära att till nämnder lämnad delegation dras tillbaka i sådan icke förutsebar utsträckning som enskilda kommunfullmäktigeled amöter finner lämplig. 3.Överväganden och bedömningar -Då det skulle strida mot kommunallagen om kommunfullmäktige skulle besluta i de ärenden som det enligt 3 kap 13 l st kommunallagen exklusivt ankommer på nämnderna att avgöra, saknas utrymme för att bifalla motionen i fråga om denna kategori av ärenden. -Beträffande frågor av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt för kommunen, eller som enligt lag ska avgöras av komunfullmäktige, framgår av kommunallagen att såd ana ärenden ej får överlämnas för beslut till nämnder, varför särskilt beslut om att kommunfullmäktige ska avgöra sådana slags ärenden när de väcks genom motioner inte ska fattas. -Vad slutligen avser resterande ärenden gäller enligt kommunallagen att kommunfullmäktiges beslutsområde omfattar avgöranden av mera grundläggande natur, eller av mera generell räckvidd där det politiska momentet är avgörande, medan nämnderna regelmässigt ska besluta i alla andra ärenden som inte är av sådant slag att det ankommer på kommunfullmäktige att slutligt pröva dessa. Mot bakgrund av denna kommunallagens kompetensfördelningsprincip, och att det skulle medföra olika negativa konsekvenser om kommunfullmäktige generellt avhänder sig sin delegationsrätt i alla ärenden som väcks genom motioner, bör kommunfullmäktige bibehålla sitt utrymme att delegera beslutanderätt i

19 STAFFANSTO RPS KOMMUN ST ABSKONTORET YTTRANDE 4(4) ARENDENR: 2013-KS-286 DATUM: delegeringsbara ärenden även i fall sådant har väckts av kommunfullmäktigeledamot genom en motion. Beslutsunderlag stabskontorets yttrande Motion Beslutet skickas till stabskontoret

20 Motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps kommun I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar folkvaldas motioner i Kommunfullmäktige. Såväl statsvetare på Lunds universitet, J mistexperter på kommunalrätt från Göteborgs universitet som jurister på SKL (Sveriges Kommun och Landsting) men även Finansdepartement har uttalat sig i frågan. Samtliga fårkastar Staffanstorps sätt att hantera motioner med skilda motiveringar (se bilagor). Finansdepartementet kommenterar inte enskilda fallmen säger att beslut i ärenden väckt av en ledamot i kommunfullmäktige inte kan delegeras enligt kommunallagen. Däremot har fullmäktige en generell skyldighet att låta sina ärenden beredas av en nämnd, eller en fullmäktigeberedning innan ett ärende avgörs av Kommunfullmäktige. Av kommunallagen framgår vilka som har initiativrätt till fullmäktige, det vill säga vilka som har rätt att väcka ärenden i fullmäktige (KL 5:23). Initiativrätt i fullmäktige har: Nämnd. FullmäktigeledanlOt genom motion Revisor, om ärendet gäller fårvattning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen. Fullmäktigeberedning, om fullmäktige har fåreskrivit det. Den som är folkbokfård i kommunen, om fullmäktige har beslutat det (medborgarfårslag) Styrelsen får helägda eller delägda fåretag, om fullmäktige har beslutat det. Röstberättigade kommunmedlemmar (minst 5 % av de röstberättigade) i ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga. Det kommunala beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v fårarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde. I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarfårslag. Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från fullmäktigeledamöter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25). STAFFANSTORPS I<OMMU~I Diarienr '--- 20D -11- O B l '

21 Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarforslag gäller dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är forbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt for handläggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att hantera motioner väckta av ledamot i Kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens intentioner vilket innebär att en motion alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan nödvändig bea edning har skett i berörd nämnd/styrelse/beredning. För Socialdemokraterna Staffanstorp

22 0 0 o :;-,.: ON-... OMKRETSEN ESLÖV I<ÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP l'redog25 oktob~r 2013 SVDSVEHSIUIH'I- O ICf, ~l.lrtln llilll1>cn Okr3d.!nde ch<f, GOrel Sv.>hn E pml: Telefon PosudrHS:Omktou.e.t\, ~f.)n L 223 so Lund Si häi1r lhlaumterras oftast en mot ion i kommu011er M o tio nen Ko mmunfullm ä ktige Nämnd ICommunstyrelsen... 1 Fönl~u lnfonnalion. l vlss.1 kommuner 3.. B~r~dnlng. 4 FönL1g till beslut. Enmotio11..., prt!sont~r.js motionen i fu llm~ktlge,... l~m~llg.. l(ommunstyrelsen lni<omnwr. En motlon lir i andra girden direlct Ull nämnden. n:imnd bereder :ircndel, dlskuter.u S.llc lr~~an ett försl~g av en ledamol... dlshuter.jr solcfr.lgon o<h och lörcsl\r ett svor p.\ llcommunlul~n.,k llgo. förest.lr ett svar~ mo motionen. Don Mv~nds meslov op tronen. positionen som vill för.j 5 BI!SiutcL Led.1moten som sicrivit motionen upp sina frogor l tie batten. presenterar sin Ide i fullrn.'il<tlgc. Den dc J oottc~ D<h lwmmunfuurn:il<llgc bcslu~" om motionl.'ll. Så här hanteras många motioner i Slaffanstorp Motione n Kom m u nfullm511tlge Nämnd Ko mmunstyrelsen ~, ~ o... 2,,... lnlonna tlon. Motionen presenteras 3 Fänlitgom han l fullmäktige.... tcring. Kommun t_;;~ -. ' if":~.:.... styrelsen fdrest.lr viilem f:~#.-!!.!1~.:-':. n:lmnd som slc~dlslculcra i r. ~:T _ :i. r S.:.!.!- - sw=: salcfr,\gon och besluta om ,,.,._...,,... 4 Beslut om hontcring.l<ornmunfullmälctlgc,motionen. ~o<.: -..:.li\~. 1.. beslutar vilken nämnd som sko dislcutcrn sa le- """ frågan och beslutiii ~rcndet. 5 Beredning ]. Förslog. En motion... ochbcslul inhommcr. N:inmdcn beredor ;;::-~~ - ärendet, dishuteror och ~-'!t b~lutar orn motionen. 6 Avr.~pportering. Enanm~langörs ~ tilll<ommunfullmältligc om oll :ircndcl -- ~~ ~ :ör beslutat. Motståndet växer mot majoritetens genväg l staffanstor ps kotntnun har skapat en genväg för motioner. Kon1n1unfulhnäktige skickar n1ånga direkt till facknätnnder för beslut. Odemokratiskt, tycker oppositionen som efterlyser offentlig debatt i fulltnäktige före besluten. m Sydsvenslcnn bcrilttn d c i nnsdngstldn lngen om Pierre Sjöstrllms (S) Jul tlsku motlon om Stuffunsturps polltlslul klimut. Mo tionet11m hehnndling ih en ~ nie som nihnn ~ : "Motion er nvgör~ l ~ luhtn sammnntr'jtlcn i ~ tii llet fi ir l<onuuunfullrniiktige (som lir ett offcntllt;l samnumttildc) mr nll delvis undvi k n 'onödig' puhllcltct n v op JIUs ltlnn~n s för~lag: -Fullmäktige :l r folkvnltln. l'nllllkernn lnllmnclcnm nr valda av partlcmn,papcknr l'ierrc Sjöström. Mot i on~mus '"J~ lmr tic ~lllter.<ts l fullmilkli1:e flera glinger pll senare ilr. Flen\ p:u-llcr ilr missnöjdn. VId scnn.~ tc ~nmm nntril det l milndn~:s gillide det La U u Olsens (S) motlo n o m jjimk.ning av til~ornn mr knstnvg ifi i siin;ltill boende. l-lon 1ncnnr ntt nulnnds avgiften pt\ 2 ~95 kronnr o lår Mrt. sur.;kill mnl iiiiire kvinnor medlflg pension. Motionen h nr vnrlt och vllnt l kornmunstyt ctscn. l>cn modcmtn mnjorlteten ftlrc.~ l ot: fullrnnlttlr.c att sltlckn lien till socialnamn lien. l'icrrc Sjöström (S) reser vcrndc ~lg. Hnn tyckte ntt soclalnllmndcn hnrn skitlic fåyttr.t slg, lnte besluta. N ilr m otionen kom tlll bakn tui fulhulutuge l mim dngs giclt den ~nm vätllnt vldnre till u llmn den. Lalla Olsen (S) ltriivtlc i lrt lnrslolcn förglives ntl mo tloncu skulle ;itervänd11 till fullmllktigc. - L>clllr d lir som t n.~cllncl rln~ar sk;t hes! u t: ~ och cxlr:t butlgctmctlcl kan till d d as. l.nlln Olsen il r vice onl filrnndc l snclnlnllmndcu, och ftlrsuklc llriva fråt;an tlllr i l'iln<s. - Nnmnden siller l en r'jv snx. Vi nui:-;t~ tn d et inom budgeten eller vilntn i tvri år pil cxtrn medel.... Laila Olsen (5). Hon får en :;l~a chans nlt tala ror sin snk l fulhntlktl ge, n Ur motionen ll.tcrvlln der fn1n soclaln llmnd~n. - Men d ii ii t del bnrn en ruunlilnn, Inget besluts ärende. Jng knn hogilrn o r tlcl, men bestutel ii r rcdnn fattal utiiii Ols en ser sin mo tio u som en j iltnstiilhlhet.s frllgn, som hör h enunn l fullmäktige, in te l fn ckn!hnml. Socialtlcmokratcrna b~ ck ror nfit,'tii flr sctl1ut rnctl pit nll sklcltn vlssn moliuner till n tlmndcr f!lr h c.<lut. - Det var när St:lffans torpspnrtlet tu en massa molloncr om h iickar, trafik kyl taroch liknnudc. Yl var med på mnjorltetcn s för- PierreSjöström (5). sing nll prllvn ntt li\tn tekulskn n finnulcu h c.~lu tn o m sådnnt, suger L.~lla Olsen. - Men s~ n har det vidgat~ tillnit,;iilln principlcun fr.\ ~;or som iir vikll~:n nll tl.is kutcrn l fullmftkti&c.,\ven Bjllrn Mnguussou (Fl') hnr motlonernt nm rnutiunt!r. -Detlömuin.:en ~v vall som sim IIVI,'ilr.<s i fullmllk tlge sl1cr gocllyckllgt, ulliii objcktlv analys n v vad som Ur principiellt vllrtl!\t, tyck er tum. TEKT: BJÖ.RN--t~; - SJÖ,,...,,.,. ~- J,,.,.,...~., - --"~ m l morgon: ChcisliJu Soucsson hemfiler ler i liken..,.,blåst på den offentliga debatten.., 11 Lagstiftarens Id å är a tt motlonerslca d e b at ter.js o ch b eslutas l full m ä tetige. - Det här lir att lägga lo ck på den polit is le a disllu ssion en, säger statsvetaren Anders S ann erstedt, statsve ta re v id Lunds u niversitet. An elen: S:mncrstcdt vet ingen nnnnn kommun som be slutar om motioner sil. som l Sturrunstorp. -nct häriirovnnllgl l en del perirern lirenden ltnn det vnrn brn om en fnclt n llmnd lllr heslutet, men cl~lnonnnluärdclla.~ i full ndud:igc, suger han. r Stnffnnstorp fitr politiker från mindre pnrtlm som Inte slncr i n lim nder aldrig ch ans all rllsta för sin motion. -Hur mnn bnm cnstnkn mnndnt l rulhnllk\lge sn blir mnn hhr bld. t pi\ den offentlij:a debatten, sliger Antiers Sunncn;tcdL l lco mmunallagcn stiir ntt kommnnrulhnllktlgc skn fnltu bc.~ lut om motioner. Men Ilet s tj\r uclts1\ ntt den "i vissa ii.rt!ntlen" kjut Over li\tn beslut Ull en niimnd. Helen n l.lnde ftr fdrbunds. jurist på SKI. och iö rltlnrnr nu ont någon njotioncr-o~r om ett cyltelsuiu Ur det buttre om teltniskunumn den ~u m hur hund mn nnd rn cykelsiliii bcslntnr o m motionen. Modellen som nnvllncls i Slnffnnslorp t!ur k nm muns tyrelsen rcircslitr vit kcn nllmntl som ska pru vn och bcslu1j1 klinner hon dock inte t~:cn. - D~t hher villdlgt o m ständligt. Och:lv2nomtlctlntc iil jurl<llskltvingnn<le ntl h c.<ln t.~ om motioner l fullmll.lttl ge sd lir tillviigngi\ngssllttct inte i linje tnct.lllngcns tlis ltussion om all fördjupa och öppnn upp mer i den kommunnia d~mokralln, mcnnr Ande rs SanncrstedL -De polltislca pnrticrnn har elt demokratiskt an ~ Mvnr. \r.lljer '""" ntt skickn hort nlln motioner pi\ de l h är viset fr-.ln fullmllktij:c. bort! s u bcbt.lnsns inbllcl: en l del komrnunala arb~ te L TEXT:JESSIC/1 -f2~,~.- ZIEGEREn,x ftl.w.i.h\:t:u 4 oe,,.,,...,..._.."...,rlcr.:..=:= :.!"'"""

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 1 (5) DATUM: 2015-02-12 statfanstorps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2015-02-23 Sammanträdestid:

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1

STAffiVISJORPS ICO&Iftll. t2 1 STAffiVISJORPS ICO&Iftll 2014 05 2 2 t2 1 STAFFANSTORPS KOMMUN \ 1/1 b. Länsstyrelsen i Skånelän 2014-05- 1 6 PROTOKOLL 2014-05-15 Ny ledamot i kommunfullmäktige ILi - ks-1--'6 onr: 201-12915-14 Länsstyrelsen

Läs mer

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 Helsingborg den 11 mars 2014 Till Kammarrätten i Göteborg Box 1531, 401 50 Göteborg 031-732 74 00, e-post: kammarratten.goteborg@dom.se ÖVERKLAGAN AV

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Nämndledamöters ansvar

Nämndledamöters ansvar Nämndledamöters ansvar Bakgrund Nämndledamöter ansvarar gemensamt för nämndens verksamhet. Utgångspunkten är att nämndledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige med ett uppdrag och en skyldighet att ansvara

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

En mer oberoende kommunal revision

En mer oberoende kommunal revision 2008:4 En mer oberoende kommunal revision analys av tänkbara åtgärder MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-10 2006/262-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-12-07 Fi 2006/2581 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013 1 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2013-09-18 1(3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun

Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning av skolbyggnader i statfanstorps kommun 2014-01-22 1 ( 1) STAFFANSTORPS STAFFANSTORPS 2014-01- 2 2 Diarienr Z ö t 0. Z. q z_ PL MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADS NÄMNDEN Svar till Cecilia Cavallin på interpellation 2013-11-06 avseende OVK besiktning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer