KUNGÖRELSE DATUM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE DATUM: 2015-04-29"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (5) KUNGÖRELSE DATUM: ta ff a n s torps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski Fortsatt sammanträde från den 27 april 2015 Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: Klockan Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Yvonne Nilsson (C) Vid sammanträdet kommer kvarstående ej avgjorda ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015 att behandlas. Handlingar till sammanträdet finns att hämta vid medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträde kan fö ljas direkt via webb-tv eller i medborgarcafeet i Rådhuset. Information om detta finns på Staffanstorps kommuns hemsida, Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning. Dagordning 1. Upprop Föredragande: Kl Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet Föredragande: 3. Godkännande av föredragningslista Föredragande:

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Svar på motioner: 2013-KS-284 Motion om utredning kring enheten Barn och unga i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 39, 2015 Utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 19,2015 Motion Kl KS-286 Motion om översyn av behandling av motioner i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 55, 2015 Stabschefens yttrande Motion KS-75 Motion om att utvidga adressatkretsen för interpellationer och frågor i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 56, 2015 Stabschefens yttrande M otion o Aterkallande av motioner: 2013-KS-252 Återkallande av motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan i Staffanstorps kommun Föredragande: Kl Handlingar: Tjänsteskri ve l se Återkallande av motion KS-296 Återkallande av motion om frukt till alla barn i skolan i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 3(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: KS-297 Återkallande av motion att låta 90-åringar bestämma själv över sin vardag i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion KS-298 Återkallande av motion om lokalproducerade livsmedel till vård, skola och omsorg i Staffanstorps kommun Föredragande: H andlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande a v motion KS-72 Återkallande av motion om inhyrning av parkeringsvakter i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Tjänsteskrivelse Återkallande av motion 12. Svar på interpellationer och frågor: 2015-KS-62 Interpellation om undertecknat nytt avtal med Migrationsverket Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens ordförandes svarsskri v el se In terpella tio n Kommunfullmäktiges beslut 20, 2015 Kl KS-187 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående ungdomsparlamentet i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: skrivelse Inkomna medborgarförslag: KS-78 Medborgarförslag om försköning av torget i Staffanstrop Föredragande: Kl Handlingar: Ordförandens skrivelse

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE 4(5) Staffanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Med borgarförslag KS-87 Medborgarförslag om att säkerhets- och trafikförbättrande åtgärder på Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Med borgarförslag KS-108 Medborgarförslag om att förbjuda cykeltrafik på motionsspåret vid Gullåkra mosse i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag KS-132 Medborgarförslag om att tillhandahålla en större samlingssal i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag KS-157 Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i Staffanstorps förskolor och skolor Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag Remittering av nya motioner: KS-188 Motion om utökad tydlighet vid hänvisning av ärende till nämnd för beredning och beslut i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Motion Kl KS-73 Motion om toalettanläggning vid lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorp Föredragande:

5 KOMMUNF ULLMÄKTIGE 5(5) statfanstorps kommun KUNGÖRELSE DATUM: Handlingar: Motion KS-143 Anmälningar KF Föredragande: Handlingar: Sammanställning a-h

6 Kommunstyrelsen 23(25) Sta ffanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om utredning kring enheten Barn och unga 2013-KS-284 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Arbetsutskottet beslutade den 21 januari att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. Med anledningen av motionen har chefen för Humanistisk service gjort en utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet daterad Yrkanden Nino Videvie (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S}, att kommunstyrelsen ska besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska ti llhörighet. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 19, 2015 Utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet :Jrdföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 Maria stellinger Ernblad Humanistisk chef 1 (4) Staffa nstorps kommun Utredning kring enheten Barn och Unga STAFFANSTORPS KOMMUN Diarienr töt~ks. Z ~!,-f Bakgrund År 2010 bildades en förebyggande enhet i kommunen som innefattar fritidsgårdsverksamhet, fält- och ungdomscoachverksamhet, socionom i skola, Fenix och familjecentral Idag ingår även projektet Ungas Hälsa med tonårsmottagning. Målet med att skapa en sammanhållen organisation för främjande och förebyggande insatser var att effektvisera och ge större möjlighet till flexibilitet att stödja ungdomarna i den aktuella situationen. Idag är förebyggandeenheten en väl fungerande organisation präglad av ett effektivt resursutnyttjande. Arbetet är samverkansorienterat och samverkan sker inom enheten och inom Humanistisk Service, där kultur- och fritid, skola, resurscentrum och individ- och familjeomsorgen också är organiserade. Enheten har omfattande samverkan med andra aktörer såsom föreningslivet. Främjande och förebyggande verksamhet Förebyggandeenhetens arbete bedrivs med fokus på alltifrån främjande/generella insatser, som riktar sig till alla barn och ungdomar i kommunen, till förebyggande och tidiga insatser för ungdomar som befinner sig i riskzoner. Fritidsgårdsverksamheten är den verksamhet som till största del är främjande och generell och där ett samarbete med föreningsliv och organisationer sker kontinuerligt. Även om fritidsdelen är riktad till samtliga barn och unga i kommunen, går det inte att bortse från att det där finns en möjlighet att se och plocka upp barn och ungdomar med särskilda behov. Fältgruppen ska ha ett förebyggande fokus men också utföra det uppsökande arbete som lagen kräver av socialnämnden. Detta är den stora skillnaden på den öppna fritidsverksamhetens uppdrag och Fältgruppens uppdrag. Fältgruppen ska förutom det förebyggande arbetet med identifierade riskgrupper arbeta med tidiga insatser till dessa grupper. Fältgruppen har även uppdrag från IFO inom

8 2(4) statfanstorps kommun boendestöd och störningsmeddelandebesök, vilket ytterligare bidrar till helhetssynen och kontakten med ungdomar i flera olika sammanhang. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs vid Skåningen i Staffanstorp och i Forum Hjärup på Hjärupslundsskolan. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i åldern Före öppettiderna är fritidsledarna ute och rör sig på kommunernas skolor. Fritidsgårdarna har följande öppettider: Staffanstorp Måndag: verksamhet tillsammans med ungdomscoach på Hagalid kl Tisdag: kl öppet på Skåningen Onsdag: kl öppet på Skåningen samt verksamhet tillsammans med ungdomscoach på Balder kl Torsdag: kl öppet på Skåningen Fredag: kl öppet på Skåningen, öppet på Bråhögshallen fem gånger under hösten-14 Lördag: kl öppet på Skåningen, fem nattabad under hösten-14 Hjärup Måndag: kl14-16 verksamhet på Hjärupslundsskolan eller Hjärups skola tillsammans med ungdomscoach Tisdag: Fontm Hjärup kl Onsdag: Forum Hjärup kl Torsdag: Forum Hjärup kl Fredag: Forum Hjärup kl Lördag: Forum Hjärup kl Ungdomscoacherna i åk 7-9-skolorna har ett uppdrag att öka studiemotivationen hos vissa elever genom att skapa en relation, visa på alternativa förhållningssätt och aktiviteter så att negativa mönster kan brytas och positiva beteenden förstärkas. Ungdomscoacherna ska skapa relationer till ungdomarna utan att vare sig företräda skola eller socialtjänst även om samarbetat med dessa är viktigt. De arbetar organisatoriskt tillsammans med fältassistenterna för större flexibilitet.

9 3(4) statfanstorps kommun Ett samverkande och uppsökande arbet ssätt Arbetssättet inom fritidsverksamheter är utöver verksamheten på fritidsgårdarna fokuserat på att finnas där ungdomarna finns. Verksamhetens närvaro i sociala medier ger möjlighet att möta ungdomarna där de är och vill vara. Verksamhet fö rflyttas till arrangemang som äger rum i kommunen, ofta arrangerade av o lika föreningar. N ågra exempel är kulturnatten, bannamarknaden och Hjärupsdagen. Även vid idrottsevenemang som Uppåkracupen anpassas fritidsverksamheten fö r att möta ungdomarnas behov. Under skolloven samordnas många aktiviteter med skolbarnomsorgen på skolorna i kommunen, där aktiviteter sker för såväl inskrivna barn som barn som inte deltar i skolbarnomsorgen. Inom ramen för samverkan med kultur och fritid samutnyttjas lokaler såsom biblio tek, idrottsha llar och simhall. Teamledaren för fritid inom förebyggande enheten har ett uppdrag att hitta samarbeten med föreningar och ideburna organisationer. Idag finns det ett välfungerande samarbete med flera föreningar och privata aktörer, t ex Rockskolan, bridgeklubben, schackklubben, ABF, Röda Korset, scoutkåren, teaterföreningen, Saviours och Staffanstorps sportdrill Det här är bara några exempel på de föreningar och verksamheter som fritidsverksamheten har en regelbunden samverkan med. Efter ett medborgarförslag som lämnats in till socialnämnden av en grupp ungdomar som önskade en centrallokal att "hänga" i har en arbetsgrupp bestående av ungdomar och en personal från fält och en från fritid bildats. Resultatet av gruppens arbete är att sedan årsskiftet är City Punkten, socialpsykiatrins lo kal på torget, öppet för ungdo mar från 16 år och uppåt en kväll i veckan. Ungdomarna i arbetsgruppen tillsammans med en fältare/accelereramedarbetare och en fritidspersonal bemannar lokalen där omkring 25 ungdomar spelar, lägger pussel, fikar och hänger på tisdagskvällar. slutsats Organisationer behöver utvecklas, förändras och ifrågasättas. De negativa konsekvenserna för en tillhörighet inom olika nämnder för de verksamheter ino m förebyggandeenheten som idag finns under socialnämnden är dock flera. Olika nämnder gör att det uppstår sekretess mellan de olika personalkategorierna. Det

10 4(4) statfanstorps kommun blir svårare att förmedla information, vilket kan försämra samarbetet, något som tydligt kunde ses när verksamheterna tidigare tillhört o lika nämnder. Två mindre arbetsgrupper för fält och fritid gör att det inte går att göra samordningsvinster vid schemaläggning, budget mm vilket kommer att påverka utfallet av verksamheten. Den gemensamma bedömningen från kultur- och fritidschefen, chefen för förebyggandeenheten, IFO-chefen, chefen för resurscentrum, skolchefen samt chefen för humanistisk service är att den nuvarande organisationen har de rätta förutsättningarna för att tillgodose barn och ungdomars behov av fritidsaktiviteter. Den ger samtidigt förutsättningar för en god samverkan mellan föreningsliv, fritidsgårdar, fältpersonal och ungdomscoacher i de fall ungdomar uppvisar ett riskbeteende. Att fritid, fält och coachverksamheten sorterar under en och samma politiska nämnd ger förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande kring framför allt personalresurser. Sammantaget är placeringen under socialnämnden den mest ändamålsenliga och effektiva.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(24) stalfanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om utredning kring enheten Barn och unga 2013-KS-284 Arbetsutskottet beslutar dels att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om utredning kring enheten Barn och unga. Arbetsutskottet beslutade den 21 januari att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. Med anledningen av motionen har chefen för Humanistisk service gjort en utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet daterad Yrkanden Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämma nde av Christian Senesson (M), att arbetsutskottet ska besluta dels att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden, dels besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen med hänvisning till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. Bes l ut s underlag Tjänsteskrivelse Utredning, Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande t!l (L-

12 Motion om en utredning kring enheten Barn och unga Socialnämnden i vår kommun hanterar den förebyggande enheten B am och unga med bl.a. ansvaret for fritidsgårdarna och fåltgruppen. Inom socialnämnden har man också ansvaret for Individ- och familjeomsorgen (Bam och familj, Vuxen, Ekonomiskt bistånd och Ensamkommande flyktingbam), Vård och omsorg om äldre, Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt Socialpsykiatrin. Förebyggande enheten bam och unga utgör cirka fem procent av socialnämndens verksamhet. Den förebyggande enheten har starka kopplingar till och stora behov av ett fungerande samarbete med kommunens föreningar. En mer logisk och ändamålsenlig placering av den förebyggande enheten (exkl. myndighetsutövningsdelen) tycks för mig vara Kultur- och fritidsnämnden. Det är också så att Kultur- och fritidsnämnden hanterar all annan ungdomsverksamhet (bidrag till föreningar, badet, musikskolan, bibliotek m.m.) i vår kommun, forutom då fritidsgårdar och fåltgruppen. Sedan Socialnämnden tog över ansvaret har tyngdpunkten inom fåttgruppsverksamheten förskjutits från den allmänna fritidsverksamheten till en mer individbaserad social verksamhet. Detta på bekostnad av den allmänna öppna fritidsverksamheten. Det är viktigt att våra ungdomar kan ha en mötesplats inomhus där fritidsaktiviteter erbjuds. Som exempel kan nfunnas att fritidsgården i Hjärup vänder sig enbart till åk 6-9 och har öppet enligt följande: måndag kl.l3-18, tisdag kl.l3-18, onsdag kl.is-18, torsdag kl.l3-1 8 och fredag kl.l4-22. För ett antal år sedan hade fritidsgården i Hjärup öppet mellan kl och kl alla vardagar utom fredagar då fritidsgården hade öppet till kl 23. På söndagar hade fritidsgården öppet från k De huvudsakliga målgrupperna var från 7-12 år eftenniddagsverksamhet och från12-20 år for kvällsverksamheten. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet, delar eller hela. S taffanstorp l 1-07 STAFFANSTORPS KOMMUN 20"1.~ -11- o 8 Diarienr '

13 Sla ffanstorps komm 10 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) DATUM : Svar på motion om översyn av behandling av motioner i Staffanstorps kommun 2013-KS-286 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i stabschefens skrivelse daterad Ärendebeskrivning Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att motioner väckta av en ledarnot i kommunfullmäktige alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan nödvändig beredning har skett i berörd nämnd, styrels~n eller beredning. Arbetsutskottet beslutade den 8 december att remittera motionen till stabschefen för yttrande. Stabschefen har i skrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i stabschefens skrivelse daterad Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Richard Olsson (SD), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följ ande ornröstningsproposition. Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 6 ja-röster och 6 nejröster samt l som avstår (då med ordförandens utslagsröst) beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de

14 Kommunstyrelsen 25(29) Slaffanstorps kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Forts. 55 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare.ja Nej Avstår Christian Sonessen (M) x Pierre Sjöström (S) x Nino Vidovic (M) x Laila Olsen (S) x Liliana Lindström (M) x Torbjörn Lövendahl (S) x Eric Tabich (M) x Richard Olsson (SD) x Tina Xhemajli (M) x Carina Dilton (S) x Björn Magnusson (FP) x David Wittlock (MP) x Yvonne Nilsson (C) x Totalt Särskilda uttalanden Ledamoten Björn Magnusson (FP) meddelar att han inte deltar i beslutet. Reservationer Ledamöterna för Socialdemokraterna reservera r sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. Ledamoten Richard Olsson (SD ) reserve ra r sig muntligt till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 35, 2015 stabschefens skrivelse Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de

15 Reservation om motionernas behandling i Staffanstorps kommun l kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarförslag. Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från fullmäktigeledamöter får fullmäkt ige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelse n eller annan nämnd (KL 5:25). Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt för handläggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. På riksnivån avgörs alla motioner i Riksdagen (och inte i utskotten där frågorna bereds). Det är självklart för oss att motsvarande hantering ska gälla i en kommun. Vi vill också uppmärksamma att samtliga partier har möjlighet att påverka beslutet då en motion avgörs i Kommunfullmäktige, vilket inte är fallet om motionerna får avgöras i nämnderna, då vissa partier saknar representation i vissa nämnder. Det är också så att nämnderna har en annorlunda majoritetsfördelning mellan partierna jämfört med mandatfördelningen i Kommunfullmäktige. För Socialdemokraterna Staffanstorp !} /lj~ 1 lit!te /il l Jr) Pierre Sjöström (S) (

16 STABSKONTORET 1 (4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ARENDENR: 2013-KS-286 DATUM: VAR REFERENS: Henrik Lethin Yttrande över motion om översyn av behandling av motioner i statfanstorps kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens stabskontor föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det nedan redovisad e avslå motionen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att till stabskontoret för yttrande remittera av Pierre Sjöström (s) väckt motion. l.gällande rätt I ärendet aktualiserad frågeställning om skyldigheten för kommunfullmäktige att avgöra alla frågor i alla ärenden som har väckts genom motioner har, då efter det att nu aktuell motion väcktes, varit föremål för rättsligt avgörande. Förvaltningsrätten i Malmö (mål ) har i dom den 11 november 2014 slagit fast att kommunfullmäktige får anses oförhindrat att uppdra till en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i frågor som väckts genom en motion av en fullmäktigeledamot, och att" den enda inskränkning som gäller härvidlag är den som framgår av 3 kap lo KL, nämligen att de ärenden som anges i 9 första stycket eller som enligt lag eller annan författning inte får delegeras till nämnderna.". Gällande rätt i nu aktuellt hänseende innehåller således att: -Kommunfullmäktige saknar rätt att besluta i ärenden som rör förvaltningen eller ärenden som enligt författning ska avgöras av nämnder (se 3 kap 13 l st kommunallagen)

17 STABSKONTORET 2(4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ÄRENDENR: 2013-KS-286 DATUM: Kommunfullmäktige har en skyldighet att slutligt besluta i alla ärenden som enligt kommunallagen eller annan lag alltid ska avgöras av kommunfullmäktige. -Kommunfullmäktige har i andra frågor än ovannämnda möjlighet att välja att antigen själv slutligt avgöra dessa, eller att delegera beslutanderätten i ärendet till facknämnd. 2.Bedömning av motionärens förslag En bedömning av lämpligheten av att införa bestämmelser enligt motionärens förslag kan således bara gälla de ärenden där frågan i en motion rör fråga enligt den sista streck-satsen under l. ovan. Om det skulle ankomma på kommunfullmäktige att slutligt besluta i alla de genom motion väckta ärenden som rör frågor som regelmässigt prövas och avgörs av nämnder medför detta bl a följande: A. De olika nämnderna, vilka har givits ett fullt ansvar för skötsel av angivna uppgifter och verksamheter, och som i budget har beviljats anslag för kostnaderna för utförande av sina åligganden, skulle fråntas det sitt exklusiva utrymme för beslutsfattande som behövs i de ärenden som rör de egna ansvarsområdena, och därigenom förlora det helhetsgrepp över sina verksamheter som krävs för att fullgöra sina skyldigheter. B. Den självständighet som nämnd har att disponera över sina anslag skulle, om inte erforderliga tilläggsanslag beviljas i sådana ärenden där beslut medför ökade kostnader, inskränkas på ett sätt som inte är i överensstämmelse med gällande reglering om ansvar/befogenheter. c. Utrymmet för samlad planering skulle reduceras i alla de fall då det inte är möjligt att avgränsa ett förslag, och ta ställning till det separat från förekommande övergripande planerings- och prioriteringsdiskussion.

18 ST ABSKONTORET 3(4) STAFFANSTORPS KOMMUN YTTRANDE ARENDENR: KS-286 DATUM: D. En kommunfullmäktiges detaljstyrning av nämndernas verksamheter och övertagande av nämndernas beslutandefunktioner inom deras respektive sak- och ansvarsområden i alla de fall då ett ärende som rör en ren nämnd-angelägenhet, skulle strida mot de styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt. E. ställningstagande och avgörande i sak från kommunfullmäktiges sida i ärenden i delegerade ärendekategorier skulle innebära att till nämnder lämnad delegation dras tillbaka i sådan icke förutsebar utsträckning som enskilda kommunfullmäktigeled amöter finner lämplig. 3.Överväganden och bedömningar -Då det skulle strida mot kommunallagen om kommunfullmäktige skulle besluta i de ärenden som det enligt 3 kap 13 l st kommunallagen exklusivt ankommer på nämnderna att avgöra, saknas utrymme för att bifalla motionen i fråga om denna kategori av ärenden. -Beträffande frågor av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt för kommunen, eller som enligt lag ska avgöras av komunfullmäktige, framgår av kommunallagen att såd ana ärenden ej får överlämnas för beslut till nämnder, varför särskilt beslut om att kommunfullmäktige ska avgöra sådana slags ärenden när de väcks genom motioner inte ska fattas. -Vad slutligen avser resterande ärenden gäller enligt kommunallagen att kommunfullmäktiges beslutsområde omfattar avgöranden av mera grundläggande natur, eller av mera generell räckvidd där det politiska momentet är avgörande, medan nämnderna regelmässigt ska besluta i alla andra ärenden som inte är av sådant slag att det ankommer på kommunfullmäktige att slutligt pröva dessa. Mot bakgrund av denna kommunallagens kompetensfördelningsprincip, och att det skulle medföra olika negativa konsekvenser om kommunfullmäktige generellt avhänder sig sin delegationsrätt i alla ärenden som väcks genom motioner, bör kommunfullmäktige bibehålla sitt utrymme att delegera beslutanderätt i

19 STAFFANSTO RPS KOMMUN ST ABSKONTORET YTTRANDE 4(4) ARENDENR: 2013-KS-286 DATUM: delegeringsbara ärenden även i fall sådant har väckts av kommunfullmäktigeledamot genom en motion. Beslutsunderlag stabskontorets yttrande Motion Beslutet skickas till stabskontoret

20 Motion om översyn av motioners behandling i Staffanstorps kommun I massmedia har vi kunnat läsa om hur Staffanstorps kommun hanterar folkvaldas motioner i Kommunfullmäktige. Såväl statsvetare på Lunds universitet, J mistexperter på kommunalrätt från Göteborgs universitet som jurister på SKL (Sveriges Kommun och Landsting) men även Finansdepartement har uttalat sig i frågan. Samtliga fårkastar Staffanstorps sätt att hantera motioner med skilda motiveringar (se bilagor). Finansdepartementet kommenterar inte enskilda fallmen säger att beslut i ärenden väckt av en ledamot i kommunfullmäktige inte kan delegeras enligt kommunallagen. Däremot har fullmäktige en generell skyldighet att låta sina ärenden beredas av en nämnd, eller en fullmäktigeberedning innan ett ärende avgörs av Kommunfullmäktige. Av kommunallagen framgår vilka som har initiativrätt till fullmäktige, det vill säga vilka som har rätt att väcka ärenden i fullmäktige (KL 5:23). Initiativrätt i fullmäktige har: Nämnd. FullmäktigeledanlOt genom motion Revisor, om ärendet gäller fårvattning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen. Fullmäktigeberedning, om fullmäktige har fåreskrivit det. Den som är folkbokfård i kommunen, om fullmäktige har beslutat det (medborgarfårslag) Styrelsen får helägda eller delägda fåretag, om fullmäktige har beslutat det. Röstberättigade kommunmedlemmar (minst 5 % av de röstberättigade) i ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga. Det kommunala beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v fårarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde. I kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och medborgarfårslag. Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 5:33). Till skillnad från motioner väckta från fullmäktigeledamöter får fullmäktige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd (KL 5:25). STAFFANSTORPS I<OMMU~I Diarienr '--- 20D -11- O B l '

21 Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarforslag gäller dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är forbehållna fullmäktige att besluta om, det vill säga ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. Motsvarande bestämmelse saknas helt for handläggning av motioner väckta av ledamot i kommunfullmäktige. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att hantera motioner väckta av ledamot i Kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens intentioner vilket innebär att en motion alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan nödvändig bea edning har skett i berörd nämnd/styrelse/beredning. För Socialdemokraterna Staffanstorp

22 0 0 o :;-,.: ON-... OMKRETSEN ESLÖV I<ÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP l'redog25 oktob~r 2013 SVDSVEHSIUIH'I- O ICf, ~l.lrtln llilll1>cn Okr3d.!nde ch<f, GOrel Sv.>hn E pml: Telefon PosudrHS:Omktou.e.t\, ~f.)n L 223 so Lund Si häi1r lhlaumterras oftast en mot ion i kommu011er M o tio nen Ko mmunfullm ä ktige Nämnd ICommunstyrelsen... 1 Fönl~u lnfonnalion. l vlss.1 kommuner 3.. B~r~dnlng. 4 FönL1g till beslut. Enmotio11..., prt!sont~r.js motionen i fu llm~ktlge,... l~m~llg.. l(ommunstyrelsen lni<omnwr. En motlon lir i andra girden direlct Ull nämnden. n:imnd bereder :ircndel, dlskuter.u S.llc lr~~an ett försl~g av en ledamol... dlshuter.jr solcfr.lgon o<h och lörcsl\r ett svor p.\ llcommunlul~n.,k llgo. förest.lr ett svar~ mo motionen. Don Mv~nds meslov op tronen. positionen som vill för.j 5 BI!SiutcL Led.1moten som sicrivit motionen upp sina frogor l tie batten. presenterar sin Ide i fullrn.'il<tlgc. Den dc J oottc~ D<h lwmmunfuurn:il<llgc bcslu~" om motionl.'ll. Så här hanteras många motioner i Slaffanstorp Motione n Kom m u nfullm511tlge Nämnd Ko mmunstyrelsen ~, ~ o... 2,,... lnlonna tlon. Motionen presenteras 3 Fänlitgom han l fullmäktige.... tcring. Kommun t_;;~ -. ' if":~.:.... styrelsen fdrest.lr viilem f:~#.-!!.!1~.:-':. n:lmnd som slc~dlslculcra i r. ~:T _ :i. r S.:.!.!- - sw=: salcfr,\gon och besluta om ,,.,._...,,... 4 Beslut om hontcring.l<ornmunfullmälctlgc,motionen. ~o<.: -..:.li\~. 1.. beslutar vilken nämnd som sko dislcutcrn sa le- """ frågan och beslutiii ~rcndet. 5 Beredning ]. Förslog. En motion... ochbcslul inhommcr. N:inmdcn beredor ;;::-~~ - ärendet, dishuteror och ~-'!t b~lutar orn motionen. 6 Avr.~pportering. Enanm~langörs ~ tilll<ommunfullmältligc om oll :ircndcl -- ~~ ~ :ör beslutat. Motståndet växer mot majoritetens genväg l staffanstor ps kotntnun har skapat en genväg för motioner. Kon1n1unfulhnäktige skickar n1ånga direkt till facknätnnder för beslut. Odemokratiskt, tycker oppositionen som efterlyser offentlig debatt i fulltnäktige före besluten. m Sydsvenslcnn bcrilttn d c i nnsdngstldn lngen om Pierre Sjöstrllms (S) Jul tlsku motlon om Stuffunsturps polltlslul klimut. Mo tionet11m hehnndling ih en ~ nie som nihnn ~ : "Motion er nvgör~ l ~ luhtn sammnntr'jtlcn i ~ tii llet fi ir l<onuuunfullrniiktige (som lir ett offcntllt;l samnumttildc) mr nll delvis undvi k n 'onödig' puhllcltct n v op JIUs ltlnn~n s för~lag: -Fullmäktige :l r folkvnltln. l'nllllkernn lnllmnclcnm nr valda av partlcmn,papcknr l'ierrc Sjöström. Mot i on~mus '"J~ lmr tic ~lllter.<ts l fullmilkli1:e flera glinger pll senare ilr. Flen\ p:u-llcr ilr missnöjdn. VId scnn.~ tc ~nmm nntril det l milndn~:s gillide det La U u Olsens (S) motlo n o m jjimk.ning av til~ornn mr knstnvg ifi i siin;ltill boende. l-lon 1ncnnr ntt nulnnds avgiften pt\ 2 ~95 kronnr o lår Mrt. sur.;kill mnl iiiiire kvinnor medlflg pension. Motionen h nr vnrlt och vllnt l kornmunstyt ctscn. l>cn modcmtn mnjorlteten ftlrc.~ l ot: fullrnnlttlr.c att sltlckn lien till socialnamn lien. l'icrrc Sjöström (S) reser vcrndc ~lg. Hnn tyckte ntt soclalnllmndcn hnrn skitlic fåyttr.t slg, lnte besluta. N ilr m otionen kom tlll bakn tui fulhulutuge l mim dngs giclt den ~nm vätllnt vldnre till u llmn den. Lalla Olsen (S) ltriivtlc i lrt lnrslolcn förglives ntl mo tloncu skulle ;itervänd11 till fullmllktigc. - L>clllr d lir som t n.~cllncl rln~ar sk;t hes! u t: ~ och cxlr:t butlgctmctlcl kan till d d as. l.nlln Olsen il r vice onl filrnndc l snclnlnllmndcu, och ftlrsuklc llriva fråt;an tlllr i l'iln<s. - Nnmnden siller l en r'jv snx. Vi nui:-;t~ tn d et inom budgeten eller vilntn i tvri år pil cxtrn medel.... Laila Olsen (5). Hon får en :;l~a chans nlt tala ror sin snk l fulhntlktl ge, n Ur motionen ll.tcrvlln der fn1n soclaln llmnd~n. - Men d ii ii t del bnrn en ruunlilnn, Inget besluts ärende. Jng knn hogilrn o r tlcl, men bestutel ii r rcdnn fattal utiiii Ols en ser sin mo tio u som en j iltnstiilhlhet.s frllgn, som hör h enunn l fullmäktige, in te l fn ckn!hnml. Socialtlcmokratcrna b~ ck ror nfit,'tii flr sctl1ut rnctl pit nll sklcltn vlssn moliuner till n tlmndcr f!lr h c.<lut. - Det var när St:lffans torpspnrtlet tu en massa molloncr om h iickar, trafik kyl taroch liknnudc. Yl var med på mnjorltetcn s för- PierreSjöström (5). sing nll prllvn ntt li\tn tekulskn n finnulcu h c.~lu tn o m sådnnt, suger L.~lla Olsen. - Men s~ n har det vidgat~ tillnit,;iilln principlcun fr.\ ~;or som iir vikll~:n nll tl.is kutcrn l fullmftkti&c.,\ven Bjllrn Mnguussou (Fl') hnr motlonernt nm rnutiunt!r. -Detlömuin.:en ~v vall som sim IIVI,'ilr.<s i fullmllk tlge sl1cr gocllyckllgt, ulliii objcktlv analys n v vad som Ur principiellt vllrtl!\t, tyck er tum. TEKT: BJÖ.RN--t~; - SJÖ,,...,,.,. ~- J,,.,.,...~., - --"~ m l morgon: ChcisliJu Soucsson hemfiler ler i liken..,.,blåst på den offentliga debatten.., 11 Lagstiftarens Id å är a tt motlonerslca d e b at ter.js o ch b eslutas l full m ä tetige. - Det här lir att lägga lo ck på den polit is le a disllu ssion en, säger statsvetaren Anders S ann erstedt, statsve ta re v id Lunds u niversitet. An elen: S:mncrstcdt vet ingen nnnnn kommun som be slutar om motioner sil. som l Sturrunstorp. -nct häriirovnnllgl l en del perirern lirenden ltnn det vnrn brn om en fnclt n llmnd lllr heslutet, men cl~lnonnnluärdclla.~ i full ndud:igc, suger han. r Stnffnnstorp fitr politiker från mindre pnrtlm som Inte slncr i n lim nder aldrig ch ans all rllsta för sin motion. -Hur mnn bnm cnstnkn mnndnt l rulhnllk\lge sn blir mnn hhr bld. t pi\ den offentlij:a debatten, sliger Antiers Sunncn;tcdL l lco mmunallagcn stiir ntt kommnnrulhnllktlgc skn fnltu bc.~ lut om motioner. Men Ilet s tj\r uclts1\ ntt den "i vissa ii.rt!ntlen" kjut Over li\tn beslut Ull en niimnd. Helen n l.lnde ftr fdrbunds. jurist på SKI. och iö rltlnrnr nu ont någon njotioncr-o~r om ett cyltelsuiu Ur det buttre om teltniskunumn den ~u m hur hund mn nnd rn cykelsiliii bcslntnr o m motionen. Modellen som nnvllncls i Slnffnnslorp t!ur k nm muns tyrelsen rcircslitr vit kcn nllmntl som ska pru vn och bcslu1j1 klinner hon dock inte t~:cn. - D~t hher villdlgt o m ständligt. Och:lv2nomtlctlntc iil jurl<llskltvingnn<le ntl h c.<ln t.~ om motioner l fullmll.lttl ge sd lir tillviigngi\ngssllttct inte i linje tnct.lllngcns tlis ltussion om all fördjupa och öppnn upp mer i den kommunnia d~mokralln, mcnnr Ande rs SanncrstedL -De polltislca pnrticrnn har elt demokratiskt an ~ Mvnr. \r.lljer '""" ntt skickn hort nlln motioner pi\ de l h är viset fr-.ln fullmllktij:c. bort! s u bcbt.lnsns inbllcl: en l del komrnunala arb~ te L TEXT:JESSIC/1 -f2~,~.- ZIEGEREn,x ftl.w.i.h\:t:u 4 oe,,.,,...,..._.."...,rlcr.:..=:= :.!"'"""

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter: Kommunfullmäktige 1(28) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-12-1 4 Klockan 15.00-18.10, a journering 17.10-17.25 Rådhuset, Bjällerup

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1(8) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-03-25 18.00-18.20 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 29-32 Beslutande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Björn Stigborg (S) Törbic}rn L bvenctahl ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Björn Stigborg (S) Törbic}rn L bvenctahl ANSLAG/BEVIS h ^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(15) 2012-09-10 ^^^w^ STAFFAN STO RPS Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset/ sammantradesrum Uppåkra/ måndagen den 10 september 2012 klockan 18.00-18.10 Beslutande Christian

Läs mer

KUNGÖRELSE DATUM: Sammanträde. Dagordning. 1. Upprop

KUNGÖRELSE DATUM: Sammanträde. Dagordning. 1. Upprop KOMMUNFULLMÄKTI GE 1 (7) statfanstorps NAMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: 2016-06-13 Klockan 09.00 OBS! Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning.

Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning. KOMMUNF ULLMÄKTIGE 1(6) NAMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: 2016-04-25

Läs mer

KUNGÖRELSE DATUM:

KUNGÖRELSE DATUM: KOMMUNFULLMÄKTIGE 1(5) statfanstorps NÄMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdescia tum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Bes l u tand e: 2015-03-02 16.30-16.55 Rådhuset Sammanträdesrum Kyrkheddinge 11-14 Nino

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-20 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2014-10-20 14.30-14.45 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge 62-65 Nino

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-01-27 18:00-19:00 Sammanträdesrum, Bjällerup A l- 10 Beslutande: Pierre Lindberg (M)

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-09-07 Klockan 14.30-15.55 Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 56-66

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-09-07 Klockan 14.30-15.55 Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 56-66 1(17) Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdes tid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-09-07 Klockan 14.30-15.55 Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 56-66 Nino Vidovic (M) ordförande Laila Olsen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

~ch~ s;~ Justerande Richard Fridh (S)

~ch~ s;~ Justerande Richard Fridh (S) Kultur- och fritidsnämnden 1 ( 13) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Adjungerad 2016-04-26 18.00-19.30 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.00 KUNGÖRELSE 1(5) 2011-04-11 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.00 Sammanträdet kommer att inledas med en presentation

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente 1992-05-18, 84 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin -A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) m 2013-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp måndagen den 28 januari 2013 klockan 09.30-11.55 Beslutande Christian Sonesson (M)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdes tid: Plats: Paragrafer: 2015-06-02 Klockan 18.00-20.45, ajournering 19.55-20.05 Sammanträdesrum

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-10-26 18.00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 96-108. Liliana Lindström (M) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-10-26 18.00-19.00 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup B 96-108. Liliana Lindström (M) ordförande Socialnämnden 1 ( 17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Ersättare: Insyns plats: Tjänstemän: 2015-10-26 18.00-19.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 1(9) Slaffanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Samma n trädesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-10 14:00-16:35 Sammanträdesrum, Knästorp

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-03-10 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.20-19.45-20.50 Plats: Sammanh ädesrum Bjällerup Paragrafer: 40-45, 47-64, 66-69

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Sid 1 (8) Reglementen för nämnder och styrelser Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2013-12-15, att gälla fr.o.m. 2014-01-01 (dnr 13KS487) Justeringar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Avskrift Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser i detta reglemente. Sakområde 1 Socialnämnden

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun

Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för socialnämnden i Gävle kommun Enligt beslut av KF 2008-12-15 236 att gälla fr.o.m. 2009-01-01 (Dnr 08KS341) med ändring införd utifrån KF-beslut 2009-06-15 116 (09KS237) att gälla fr.o.m

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 KUNGÖRELSE 1(5) 2011-10-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att föregås

Läs mer

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23.

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KF 63 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KSN-2015-1190 Förslag till beslut

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/ Sn 13 1 Kf 71/ ändring Kf 36/ ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/ Sn 13 1 Kf 71/ ändring Kf 36/ ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/94 1995-01-01 Sn 13 1 Kf 71/06 2006-08-28 ändring Kf 36/11 2011-04-13 ändring REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S)

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S) l - l BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-05-12 Klockan 18.00-18.40 Sammanträdesrum

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer